Sunteți pe pagina 1din 8

GHID DE STUDIU AL

PSIHOLOGIEI

Prezentare generală :

 Ce este „Ghid-ul de studiu al psihologiei”?


Un suport de curs care are ca scop :
 facilitarea studierii psihologiei de către elevii din învăţământul
preuniversitar
 oferirea de exerciţii aplicative pentru înţelegerea mai rapidă şi însuşirea
mai eficientă a informaţiilor transmise din acest domeniu

 Cui se adresează „Ghid-ul de studiu al psihologiei”?


Prezentul suport de curs se adresează elevilor din clasele X (indiferent de
specializarea lor), XI, XII care sunt interesaţi de acest domeniu de activitate şi vor
să-şi îmbunătăţească cunoştinţele de specialitate şi/sau se pregătesc pentru diferite
concursuri sau examene şcolare (bacalaureat, olimpiade)

 Ce cuprinde „Ghid-ul de studiu al psihologiei”


Acest ghid cuprinde:
 Tematica de studiu
 Bibliografia obligatorie/opţională
 Schiţe ale lecţiilor studiate
 Strategii de studiu
 Metode şi criterii de evaluare

TEMATICA DE STUDIU:

1) Importanţa studierii psihologiei


a) Psihologia ca ştiinţă
b) Psihicul şi caracteristicile acestuia
c) Ipostazele psihicului şi relaţiile dintre ele (pentru
specializarea Ştiinţe sociale)
2) Procesarea informaţiei
a) Senzaţiile
b) Percepţiile
c) Reprezentarea
d) Gândirea
e) Memoria
f) Imaginaţia
3) Stimularea şi energizarea comportamentului
a) Motivaţie
b) Afectivitate
4) Reglarea psihică a comportamentului
a) Comunicare şi limbaj
b) Atenţie
c) Voinţă
5) Personalitatea – ca mecanism psihic integrator
a) Caracterizarea generală a personalităţii.
Componentele personalităţii
b) Individ – persoană – personalitate (pentru
specializarea Ştiinţe sociale)
c) Temperamentul
d) Aptitudinile
e) Caracter
f) Inteligenţă
g) Creativitate
6) Personalitatea în contextul vieţii sociale
a) Diferenţe individuale în manifestarea personalităţii
(pentru specializarea Ştiinţe sociale)
b) Etape în dezvoltarea personalităţii
c) Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea
personalităţii
d) Imaginea de sine şi de altul: rolul lor în dinamica
personalităţii
e) Atitudinile şi comportamentele pro- şi antisociale

7) Aplicabilitatea psihologiei în domeniul meu de interes

Bibliografie:

Manuale:
o PSIHOLOGIE – coordonator: Mielul Zlate, autori: Tinca Creţu, Nicolae
Mitrofan, Mihai Aniţei

o PSIHOLOGIE – coordonator: Adrian Neculau, autori: Luminiţa Iacob,


Dorina Sălăvăstru, Cornel Hăvârneanu, Ştefan Boncu, Ovidiu Lungu
Cărţi:
o Radu I „Introducere în psihologia contemporană”, 1991, editura Sincron ,
Cluj
o Mircea Miclea „Psihologie cognitivă – Modele Teoretico-experimentale”,
2003, Polirom
o Cosmovici „Psihologie generală”, Polirom
o Benga O - capitolul „Elemente de psihologia dezvoltării” din Băban A,
„Consiliere educaţională” –Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi
consiliere, 2001, editura, Ardealul Cluj-Napoca
o Băban A şi Mih V. – capitolul „Personalitatea copilului şi a adolescentului”
din Băban A, „Consiliere educaţională” –Ghid metodologic pentru orele de
dirigenţie şi consiliere, 2001, editura, Ardealul Cluj-Napoca,
o Băban A „Metodologia cercetării calitative”, 2002, Editura Presa
Universitară Clujană

SCHIŢE ALE LECŢIILOR STUDIATE

Psihologia – ca ştiinţă

De-a lungul timpului au existat mai multe definiţii date psihologiei:


1) „Psihologia este o lumină indispensabilă înţelegerii, apropierii şi ascensiunii
umane” – Pavelcu
2) „A înţelge omul pentru a-l perfecţiona, aceasta este adevărata menire a
psihologiei” – Rubinstein
3) „Psihologia este studiul ştiinţific al inconştientului” – Freud
4) „Psihologia este ştiinţa comportamentului” – Watson
5) „Psihologia este ştiinţa care studiază sinele unic şi individual al omului
concret” – Carl Rogers
6) „Psihologia este ştiinţa conduitei, studiul omului ăn raport cu universul şi mai
ales în raporturile sale cu ceilalţi oameni” – Janet

Când definim o ştiinţă trebuie să avem în vedere următoarele aspecte


o obiectul de studiu
o metodele şi tehnicile de cercetare
o specificul legilor descoperite
Reţine acronimul MOS

Obiectul de studiu al psihologiei:


o viaţa psihică interioară, subiectivă a individului, indiferent de forma în care
ea apare (conştientă, inconştientă)
o comportamentul = ansamblu de reacţii asociat unui ansamblu de stimuli
o conduita = ansamblu de manifestări interne şi a celor externe, dar mai ales a
relaţiei dintre ele
o omul concret, viu, empiric cu toate nimicurile vieţii cotidiene, dar şi cu
marile drame – Sinele individual şi unic
Reţine acronimul: VO2Ce

Caracteristici ale psihicului:


1) este total diferit de obiectul de cercetare al altor ştiinţe
2) nu este palpabil, ci inefabil, imponderabil, impalpabil
3) nu este material, ci ideal, subiectiv
4) nu are nici o proprietate substanţială (gust, miros, volum, etc), ci este
de natură nonsubstanţială
5) este o entitate de ordin relaţional, comunicaţional şi informaţional
Stabileşte un acronim pentru a reţine caracteristicile psihicului:_______________
__________________________________________________________________

Metode de cercetare

METODA – calea, drumul de urmat în vederea atingerii scopului (d.p.d.v.


etimologic=al originii cuvântului)
1) OBSERVAŢIA =constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă a
diferitelor manifestări comportamentale ale individului sau grupului
Caracteristici:
 Nonintervenţia
 Flexibilitatea
 Gradul de strucutrare poate fi diferit
 Se poate focaliza pe dimensiuni specifice sau pe aspecte mai generale
 Subiecţii observaţiei pot fi conţienţi sau nu asupra prezenţei
observatorului
 Explicaţiile oferite subiecţilor observaţi pot varia (cunoaşterea
motivelor – explicaţii false, sau omiterea explicaţiilor)
 Timpul observaţiei poate varia
 Înregistrarea celor observate poate fi realizată ca: simpla luare de
notiţe, înregistrare audio, video, poate fi repetată sau independentă
 Poate oferi feedback complet sau parţial privind rezultatele observaţiei
De ce ţinem seama atunci când planificăm o observaţie?
o SCOPUL – de ce se iniţiază observaţia
o GRUPUL ŢINTĂ – cine va fi observat şi ce va fi observat
o LOCUL – unde se realizează observaţia
o TIMPUL – când se realizează observaţia
o MODUL DE ÎNREGISTRARE – cum se face înregistrarea
datelor observaţiei

EXERCIŢIU APLICATIV –DEMONSTRATIV


Să presupunem că dorim să reducem agresivitatea pe care elevii unei şcoli o manifestă în
timpul pauzelor, Pentru a avea mai multe informaţii despre această agresivitate, decidem să
observăm comportamentele agresive.
Definim agresivitatea: comportament agresiv este orice acţiune fizică sau expresie
verbală care poate produce o senzaţie dureroasă sau neplăcută.
Exemple tipice: a îmbrânci un coleg, a-l lovi cu piciorul sau cu mâna, a înjura, a
arunca cu obiecte după un coleg. Exemple dubitative: a striga un coleg după poreclă, a-l
ironiza, a-l ameninţa. Sunt aceste exemple acte de agresiune? Trebuie să stabilim o regulă
de decizie: a porecli pe cineva nu e act de agresivitate. Ironia este act agresiv numai dacă
produce neplăceri celui ironizat. Ameninţările verbale sunt acte agresive.Aşa cum se vede
în exemplul prezentat, specificarea cât mai precisă a ceea ce vrem să observăm ne clarifică
definiţia. În plus, dacă culegerea datelor este realizată de mai mulţi observatori,
specificarea ţintei observaţiei sporeşte concordanţa observaţiilor şi implicit, validitatea
informaţiilor obţinute
FIŞĂ DE OBSERVAŢIE (exemplu)

Observator: __________________________ Data observaţiei: ______________


Ţinta observaţiei: acte agresive în recreaţie
Definiţia: orice acţiune fizică sau verbală care poate produce o senzaţie neplăcută sau dureroasă

Comportamente observate Intrarea Recreaţia 1 Recreaţia 2 Recreaţia 3 Recreaţia 4 Terminarea Total


la ore orelor
1. înjurături
2. ameninţări verbale
3. loviri cu mâna sau
piciorul
4. ironii aversive
5. îmbrânceli
6. observaţii speciale

Exerciţii şi aplicaţii:
 Alegeţi un comportament propriu şi faceţi observaţii sistematice asupra lui timp
de o săptămână. Realizaţi expresia grafică a datelor de observaţie şi comentaţi
informaţiile obţinute
 Stabileşte care sunt avantajele şi limitele observaţiei.

2) EXPERIMENTUL – presupune declanşarea, provocarea intrării în


funcţiune a fenomenului investigat.
-presupune controlarea variabilelor:
VD –variabile dependente –rezultatul
modificării variabilelor independente, ceea ce înregistrăm în
urma investigării realizate
VI – variabile indepndente – orice stimul care
are influenţă relevantă (cauzală) asupra unor prestaţii sau
comportamente; acei factori pe care-i modifică cercetătorul
Planul experimental – este un tabel care cuprinde toate combinaţiile posibile
de factori relevanţi. Fiecare căsuţă din tabel sugerează o anumită combinaţie de factori şi
schema de eşantioare.
Exemplu: Presupunem că dorim să studiem eficacitatea a două metode de învăţare a
limbilor străine. Variabila manipulată – VI –cele două metode: clasică, modernă. Forumlăm
ipoteza: eficacitatea metodelor de învăţare a limbilor străine depinde în funcţie de vârstă.
Aşadar, altă variabilă manipulată – VI – este vârsta subiecţilor: 5, 7, 9, 11 ani.
VD – performanţele subiecţilor la un test de limbă, după o anumită perioadă de studiu
a limbii străine

Planul exeprimental:

Variabilele 5 ani 7 ani 9 ani 11 ani


independente
Metoda clasică I II III IV
de învăţare a
limbilor străine
Metoda V VI VII VIII
modernă de
învăţare a
libilor străine

Exerciţii aplicative:
 Propune o ipoteză de studiu şi elaborează planul experimental.
 Identifică VI şi VD, realizează apoi planul experimental pentru următorul experiment:
„Doreşti să investighezi dacă foamea afectează memoria. Formezi două grupuri de
subiecţi. Apoi, unui grup îi aplici un test de memorie în timp ce membrilor grupului le este
foame. Cel de-al doilea grup va face acelaşi test, după ce a mâncat. Prin compararea
mediei scorurilor de la cele două grupuri, vei putea spune dacă foamea afectează sau nu
memoria.”

 Stabileşte asemănările şi deosebirile dintre observaţie şi experiment.


 Identifică avantajele şi limitele experimentului.

3) TESTUL – este o probă relativ scurtă care permite cercetătorului


strângerea unor informaţii obiective despre subiect pe baza cărora să se
poată determina nivelul dezvoltării capacităţilor măsurate şi formula un
pronostic asupra evoluţiei lor ulterioare.
Tipuri de teste:
- teste de performanţă: de cunoştinţe, aptitudini, de nivel intelectual, de
inteligenţă
- teste de personalitate
- teste de comportament
Criterii pe care trebuie să le îndeplinească testele:
o Validitatea – să măsoare exact ceea ce îşi propune
o Fidelitatea – să permită obţinerea unor performanţe relativ asemănătoare la o nouă
aplicare
o Standardizarea – să creeze acelaşi condiţii pentru toţi subiecţii
o Etalonarea – să existe o unitate de măsurare a rezultatelor obţinute

4) INTERVIUL – o discuţie între cercetător şi subiect cu scopul depistării


unor particularităţi ale comportamentelor şi însuşirilor psihice ale
subiectului
Poate fi:
 structurat,
 semistrucutrat,
 nestrucuturat
5) METODA BIOGRAFICĂ - strângerea informaţiilor despre evenimente
parcurse de individ în existenţa sa, despre relaţiile dintre ele, ca şi despre
semnificaţia lor, în vederea stabilirii profilului psihologic al personalităţii
sale

6) METODA ANALIZEI PRODUSELOR ACTIVITĂŢII

Specificul legilor psihologiei:

o Au un caracter obiectiv
o Sunt legi de tip statistic şi probabilistic
o Există legi generale (valabile pentru întreaga viaţă psihică) şi legi
particulare (specifice numai pentru un anumit fenomen psihic)

PSIHOLOGIA – este ştiinţa care studiază psihicul, recurgând la un ansamblu de


metode obiective, în vederea desprinderii legităţii lui de funcţionare, în scopul
cunoaşterii, ameliorării şi optimizării existenţei umane.

De ce este utilă studierea psihologiei?


 Furnizează informaţii despre o categorie nouă de fenomene, cele
psihice
 Facilitează posibilitatea de a interveni şi ameliora cele mai diverse
activităţi ale omului
 Permite optimizarea/dezvoltarea funcţionării individului în anumite
domenii
 Permite explicarea şi înţelegerea anumitor fenomene din viaţa de zi
cu zi.

Sarcini aplicative:
 Realizează un eseu în care să demonstrezi utilitatea studiului psihologiei
 Analizează avantajele şi dezavantajele sutdierii psihologiei comparativ cu
domeniul tău de interes
 Realizează un eseu în care să analizezi modul în care studierea psihologiei
te ajută pe tine să înţelegi mai bine şi să te dezvolţi în domeniul tău de
interes

S-ar putea să vă placă și