Sunteți pe pagina 1din 37

Poduri Rulante

PODUL RULANT
Este o macara cu cmp de ac iune paralelipipedic, la care scheletul metalic este compus dintr-o construc ie orizontal avnd la capete ro i de rulare care se deplaseaz pe ine de rulare paralele situate la n l ime; pe construc ia orizontal se mi c mecanismul sau instala ia de ridicare propriu-zis (c rucior, macara cu bra etc.). Este ncadrat n grupa E de deservire conform PT R 1-2003.Colec ia ISCIR. Componen : - asiul; -platforma fix cu dispozitivele de calare; -platforma rotitoare; -bra ul; -contragreutatea; -mecanismul de ridicare a sarcinii cu mufla; -mecanismul de basculare (nclinare) bra ; -mecanismul de telescopare bra (la cele cu bra telescopic); -mecanismul de rotire a bra ului; -componentele de securitate (dispozitive de siguran ), instala ia de comand i semnalizare; -cabina macaragiului. Clasificarea podurilor rulante: Dupa constructia grinzilor: y cu grinzi cu inima plina in care intra si varianta cu grinda suspendata y cu grinzi cu zabrele y cu grinzi cu tabla sudata Dupa numarul de grinzi y cu o grinda principala (pod rulant monogrinda) y cu doua grinzi principale (cazul general) y cu doua grinzi principale si doua grinzi secundare Dupa asezarea sinei pe caile de rulare : y normal asezate (calea sub grinzile de capat) y suspendate (calea sub grinzile de capat) Dupa mecanismul de ridicat y cu mecanisme montatete pe carucior y cu electroplan Dupa locul de comanda y din cabina aflata pe pod y de la sol y telecomanda Dupa numarul carligelor si mecanismelor de ridicat y cu un carlig y cu doua carlige y cu trei sau mai multe carlige Dupa organul de prindere a sarcinii y cu carlig y cu ochi y cu traversa y cu graifar y cu electromagnet Dupa destinatie y poduri rulante de uz general 2

Poduri rulante de uz general


Sunt poduri rulante cu carlig intalnite in majoritatea halelor industriale. Ele sunt destinate manevrarii in spatii inchise (hale industriale, centrale electrice, depozite, etc) sau in aer liber a sarcinilor. Constructia metalica Constructia metalica a macaralelor formeaza scheletul pe care sunt montate mecanismele de lucru si preiau incarcarile provenie din masa proprie, sarcina, presiunea vantului, forte de inertie, etc, transmitandu-le dupa caz prin calea de rulare la constructia in care se monteaza macaraua sau la fundatia caii de rulare sau a macaralei. Este formata din grinzi principale si grinzi de capat, asamblate prin sudura si suruburi. Pe constructia metalica se afla podete de circulatie cu latimea de minimum 40 cm, iar in dreptul aparatajului electric 50 cm. Podetele de circulatie trebuie prevazute cu balustrade. Caruciorul Este format dintr-un sasiu a carui constructie metelica trebuie exectutata din OL 37 pana la OL 52. Cariuciorul circula pe sine aflate pe grinzile principale. Carucioarele podurilor rulante seunt acatuite din trei parti principale : mecanismul de ridicare, alcatuit din sistemul de infasurare al cablului, denumit si palan si mecanismul de antrenare al palanului. Sistemul de infasurarea al cablului este la randul sau alcatuit din mufla, tambur de cablu, bloc de role si rola de egalizare. Mecanismul de antrenare este alcatuit din motor electric, cuplaje, frana, reductor si cuplaj pentru tambur. mecanismul de translatie este alcatuit din roti de rulare, reductor, frana, cuplaj si motor electric sasiul alcatutid in grinzi asamblate intre ele prin sudura, grinzile obtinandu-se din profile laminate, profile indoite din table subtiri, chesoane sau grinzi cu inima plina din table sudate Mecanismul de ridicare - coborare Mecanismele de ridicare-coborare servesc pentru ridicarea si coborarea sarcinilor. In general, mecanismele de ridicare-coborare se compun din urmatoarele subansambluri : Elemente de actionare care sunt de mai multe tipuri si anume : manuale cu ajutorul manivelelor motor electric motor termic motor sau pompa hidraulica Cuplaj elastic care este amplasat intre motorul de antrenare si reductorul mecanismului de ridicare Frana mecanismului de ridicare care are rolul sa produca franarea arborelui de intrare in reductor Reductorul mecanismului de ridicare este necesar in vederea multiplicarii momentului elementului de actionare pentru a se asigura ridicarea sarcinii Tamburul mecanismului de ridicare are rolul de a infasura cablul de tractiune a sarcinii Mecanismul de deplasare (translatie a podului) Serveste pentru deplasarea podului si a sarcinilor in plan orizontal in cazul in care este dmisa deplasarea cu sarcina suspendata Componenta mecanismelor de deplasare este urmatoarea : - motoare electrice - cuplaj elastic - frana mecanismului de deplasare - reductor - arbori de transmisie 3

rotile macaralelor dispozitive de siguranta (limitatoare de sfarsit de cursa, tapoane si opritoare, piese de reazem, limitatoare de oblicitate, dispozitive de blocare pe sina, limitatoare de apropiere intre doua macarale care circula pe aceeasi cale de rulare, dispozitive pentru oprirea macaralei in caz de vant)

GENERALIT

1.1 Scop Prezenta prescrip ie tehnic face parte din reglement rile tehnice na ionale referitoare la montarea, punerea n func iune, utilizarea, repararea i verificarea tehnic a macaralelor. Prezenta prescrip ie tehnic stabile te cerin ele tehnice minime obligatorii pe care trebuie s le satisfac macaralele pentru a putea fi autorizat func ionarea lor la utilizatorii (de in torii) din Romnia. Cerin ele tehnice privind proiectarea, construirea i introducerea pe pia a componentelor de securitate se adreseaz produc torilor acestora. Cerin ele tehnice privind utilizarea, repararea, ntre inerea, de inerea i siguran a n utilizare a macaralelor se adreseaz agen ilor economici autoriza i de ISCIR-INSPECT IT i de in torilor. Cerin ele tehnice privind verificarea tehnic naintea punerii n func iune, verific rile tehnice periodice i verific rile dup repara ii ale macaralelor se adreseaz ISCIR-INSPECT IT, agen ilor economici, autoriza i de ISCIR-INSPECT IT, i de in torilor. Aceste cerin e au drept scop asigurarea protec iei s n t ii i securit ii utilizatorilor i a persoanelor expuse din zona periculoas i a protec iei mediului nconjur tor i propriet ii. De asemenea, prescrip ia tehnic stabile te modul de verificare a respect rii acestor cerin e tehnice. Autoritatea tehnic ce asigur punerea n aplicare i respectarea prevederilor din prezenta prescrip ie tehnic este ISCIR- Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat, care, n conformitate cu prevederile Hot rrii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridic n subordinea Ministerului Industriei i Resurselor avnd ca principal obiect de activitate asigurarea n numele statului a protec iei utilizatorilor i securitatea n func ionare pentru instala iile n categoria c rora se integreaz i macaralele. Documentele, documenta ia tehnic (cartea macaralei i informa ii furnizate de montator) precum i inscrip ion rile privind informarea i avertizarea utilizatorilor trebuie s fie redactate sau traduse n limba romn . 1.2 Domeniu de aplicare 1.2.1 Prezenta prescrip ie tehnic se aplic urm toarelor tipuri de macarale i componente: macarale care lucreaz la punct fix; macarale deplasabile pe c i de rulare cu ine; macarale deplasabile pe c i de rulare f r ine; macarale de construc ie special ; componente de securitate pentru macarale. 1.2.2 Prezenta prescrip ie tehnic stabile te cerin ele tehnice minime obligatorii pentru montarea, punerea in func iune, utilizarea, repararea i verificarea tehnic a macaralelor i componentelor de securitate destinate acestora.

1.3 Referin e normative Prezenta prescrip ie tehnic face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescrip ii tehnice i alte reglement ri na ionale. 1.3.1 Legi i hot rri Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit ii produselor Hot rrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i func ionarea Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat Legea nr. 90/1996 privind protec ia muncii i normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii i protec iei sociale nr.388/1996 Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii 1.3.2 Standarde . 1.4 Termeni i defini ii Termenii i defini iile se aplic numai n sensul prezentei prescrip ii tehnice. 1.4.1 activitate de reparare - ansamblu de lucr ri i opera iuni specializate de investigare a defectelor ap rute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depan rilor i/sau nlocuirilor de componente defecte i ncercare func ional a macaralei pentru demonstrarea calit ii repara iei efectuate, menite s readuc macaraua n stare bun de func ionare n condi ii de securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucr rile de reparare trebuie s fie atestat printr-o autoriza ie emis de ISCIR-INSPECT IT. 1.4.2 adncimea de coborre a sarcinii - distan a pe vertical ntre nivelul pe care se sprijin macaraua i dispozitivul de manipulare a sarcinii aflat n pozi ia de lucru inferioar . Pentru poduri rulante adncimea de coborre a sarcinii se m soar pn la nivelul c ii de rulare. 1.4.3 ampatament - distan a ntre axele organelor de sprijin ale macaralei, m surat n lungul unei axe paralele cu deplasarea longitudinal a instala iei. 1.4.4 automacara - macara cu bra instalat pe asiul autocamionului i ac ionat de la motorul acestuia. 1.4.5 autorizarea func ion rii - ansamblu de activit i de verificare i validare a rezultatelor m sur rilor i ncerc rilor func ionale executate la punerea n func iune a macaralelor sau cu ocazia verific rilor tehnice periodice ale acestora, n scopul confirm rii ndeplinirii condi iilor de func ionare n securitate a macaralelor. Se efectueaz numai de c tre ISCIR-INSPECT IT sau de c tre RSVTI autorizat i mputernicit de ISCIR-INSPECT IT n acest sens. 1.4.6 basculare bra - mi carea unghiular a bra ului n plan vertical.

1.4.7 cerin esen ial - cerin care are n vedere, n special, protec ia s n t ii, securitatea utilizatorilor, protec ia propriet ii i a mediului, astfel cum este prev zut n actele normative n vigoare. 1.4.8 cur itor de in - component de securitate destinat ndep rt rii de pe calea de rulare a obstacolelor sau obiectelor care s-ar putea g si pe aceasta. 1.4.9 curs de ridicare - distan a pe vertical ntre pozi iile de lucru inferioar dispozitivului de manipulare a sarcinii. i superioar a

1.4.10 declara ie de conformitate - procedur prin care un produc tor sau un reprezentant autorizat al acestuia d o asigurare scris c un produs este conform condi iilor specificate. 1.4.11 deschidere - pentru poduri rulante, distan a pe orizontal ntre axele inelor c ilor de rulare ale instala iei. 1.4.12 dispozitiv de blocare - component de securitate destinat re inerii macaralelor care func ioneaz pe ine de rulare n repaos, dup terminarea lucrului, sau pe timp de furtun , de la deplas rile sub ac iunea vntului. 1.4.13 dispozitiv de evitare a mersului oblic - component de securitate destinat indic rii sau redres rii automate n scopul evit rii mersului oblic al macaralei i pentru a asigura securitatea construc iei i o func ionare normal f r n epeniri i uzuri exagerate ale ro ilor de rulare. 1.4.14 dispozitiv de manipulare a sarcinii - dispozitiv (crlig, graif r, electromagnet, furc sau altele) pentru apucarea/prinderea i manipularea sarcinii. 1.4.15 dispozitiv de re inere a fluidului din cilindri - component de securitate destinat re inerii fluidului n cilindri la sc derea brusc a presiunii. 1.4.16 ecartament - a) pentru macarale cu bra : distan a pe orizontal ntre axele inelor sau ntre centrele suprafe elor de rulare ale instala iei; b) pentru c rucioare: distan a ntre axele inelor de rulare. 1.4.17 gabaritul macaralei - spa iul determinat de condi iile func ion rii n siguran a macaralei n vecin tatea unor construc ii, ale c rui limite pot fi dep ite numai de dispozitivul de manipulare a sarcinii n timpul execut rii opera iilor de manipulare. 1.4.18 importator - orice persoan fizic sau juridic cu sediul n Romnia care introduce pe pia un produs provenit dintr-o alt ar . 1.4.19 introducere pe pia a macaralei - ac iune care are loc atunci cnd produc torul pune pentru prima dat macaraua la dispozi ia de in torului. 1.4.20 introducerea pe pia a unui produs - ac iunea de a face disponibil pentru prima dat , contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, n vederea distribuirii i/sau utiliz rii.

1.4.21 n l imea c ii de rulare - distan a pe vertical ntre nivelul solului (pardoselii) i nivelul superior al inei pe care se deplaseaz podul rulant. 1.4.22 n l imea de ridicare - distan a pe vertical de la nivelul planului pe care este a ezat macaraua pn la dispozitivul de manipulare a sarcinii cnd acesta se afl n pozi ia de lucru superioar . Pentru poduri rulante, n l imea de ridicare se m soar de la nivelul solului. 1.4.23 ncerc ri dinamice - ncercarea unei macarale prin executarea mi c rilor de lucru cu o sarcin care dep e te cu Y% capacitatea de ridicare a macaralei. 1.4.24 ncerc ri statice - ncercarea unei macarale prin aplicarea unei sarcini statice la dispozitivul de manipulare a sarcinii, care dep e te cu X% capacitatea de ridicare a macaralei. 1.4.25 limitator de sarcin i de moment al sarcinii - component de securitate destinat s ntrerup automat ac ionarea mecanismului de ridicare n cazul dep irii sarcinilor nominale, respectiv a momentelor, permi nd ac ionarea mecanismelor n sensul coborrii sarcinii, respectiv mic or rii momentului de sarcin . 1.4.26 limitator de sfr it de curs - component de securitate destinat s ntrerup automat ac ionarea mecanismelor macaralei cnd p r ile sale n mi care dep esc pozi iile limit de lucru stabilite, permi nd ac ionarea mecanismelor n sens invers celui n care s-a limitat mi carea respectiv . 1.4.27 macara - instala ie de ridicat compus de obicei dintr-un schelet metalic de form , construc ie i dimensiuni variabile i dintr-unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea i deplasarea sarcinii. 1.4.28 macara consol - macara cu bra al c rei dispozitiv de manipulare a sarcinii este suspendat de o consol fixat rigid (un bra ) sau de un c rucior care se poate deplasa n lungul consolei. 1.4.29 macara cu bra - macara al c rei dispozitiv de manipulare a sarcinii este suspendat de un bra sau de un c rucior care se poate deplasa n lungul bra ului. 1.4.30 macara de cale ferat deplaseaz pe calea ferat . - macara care e instalat pe o platform special care se

1.4.31 macara de perete - macara care este fixat de un perete sau care se poate deplasa n lungul unei c i de rulare amplasate la n l ime pe un perete sau pe o structur portant . 1.4.32 macara deplasabil - macara care se poate deplasa n timpul lucrului. 1.4.33 macara derrick (macara catarg) - macara rotitoare cu un bra articulat la partea inferioar a unui catarg vertical, care este sus inut la vrf i la baz . 1.4.34 macara mobil - macara cu bra care poate fi prev zut cu un catarg (echipament turn) capabil s se deplaseze cu sarcin sau f r sarcin , f r a avea nevoie de c i de rulare fixe i a c rei stabilitate se bazeaz pe for ele de gravita ie.

1.4.35 macara portal - macara cu cmp de ac iune paralelipipedic, la care scheletul metalic este compus dintr-o construc ie orizontal sus inut de picioare care se pot deplasa pe sol pe ine de rulare paralele; pe construc ia orizontal se mi c mecanismul sau instala ia de ridicat propriu-zis (c rucior, macara cu bra etc.). 1.4.36 macara rotitoare - macara cu o platform rotitoare care se poate roti n plan orizontal mpreun cu sarcina, n raport cu asiul de baz sau cu baza fix de sprijin. 1.4.37 macara turn - macara cu bra rotitor care are bra ul montat la partea superioar a unui turn vertical. 1.4.38 mecanism de basculare - mecanism ac ionat i utilizat pentru modificarea razei de ac iune i a n l imii la care este ridicat sarcina, prin varia ia nclin rii bra ului, i/sau a bra ului prelungitor. 1.4.39 mecanism de deplasare a c ruciorului sau a palanului - mecanism ac ionat i utilizat pentru deplasarea c ruciorului sau a palanului de ridicare. 1.4.40 mecanism de deplasare a macaralei - mecanism ac ionat i utilizat pentru deplasarea macaralei. 1.4.41 mecanism de ridicare - mecanism ac ionat i utilizat pentru ridicarea i coborrea sarcinii. 1.4.42 mecanism de rotire - mecanism ac ionat i utilizat pentru rotire n plan orizontal a 1.4.43 modificarea razei de ac iune - deplasarea dispozitivului de manipulare prin coborrea, ridicarea sau prin deplasarea c ruciorului. 1.4.44 moment de r sturnare produs de sarcin - produsul dintre distan a de la axa de ridicare a sarcinii la axa de r sturnare i sarcina corespunz toare. 1.4.45 moment produs de sarcin - produsul ntre raza de ac iune i sarcina corespunz toare. 1.4.46 opritor - component de securitate destinat limit rii deplas rii peste pozi iile limit de lucru stabilite. 1.4.47 organism de inspec ie - ISCIR-INSPECT, organism desemnat i recunoscut de Ministerul Industriei i Resurselor pentru supravegherea i verificarea tehnic n func ionare a macaralelor. 1.4.48 organism notificat - laborator de ncerc ri, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspec ie, persoan juridic cu sediul n Romnia, care a fost desemnat de o autoritate competent s efectueze evaluarea conformit ii ntr-un domeniu reglementat i care este nscris n registrul organismelor notificate. 1.4.49 palan - mecanism compact de ridicare a sarcinii cu sau f r un mecanism de deplasare inclus n acela i ansamblu.

1.4.50 persoan periculoas .

expus

- orice persoan

care se g se te integral sau par ial n zona

1.4.51 pies de reazem - component de securitate destinat evit rii ocurilor provenite din spargerea accidental a ro ilor de rulare sau a ruperii axelor acestora, precum i mpotriva deraierii. 1.4.52 pod rulant - macara cu cmp de ac iune paralelipipedic, la care scheletul metalic este compus dintr-o construc ie orizontal avnd la capete ro i de rulare care se deplaseaz pe ine de rulare paralele situate la n l ime; pe construc ia orizontal se mi c mecanismul sau instala ia de ridicare propriu-zis (c rucior, macara cu bra etc.). 1.4.53 pod rulant de forjare - pod rulant echipat cu dispozitiv pentru ridicarea, manipularea i rotirea pieselor forjate. 1.4.54 pod rulant de turnare - pod rulant echipat cu mecanism pentru ridicarea i bascularea oalelor de turnare. 1.4.55 pod rulant stivuitor - pod rulant echipat cu o coloan suspendat care sus ine furcile de stivuire. 1.4.56 produc tor - persoan responsabil pentru proiectarea i realizarea unui produs (macara sau component de securitate) n scopul introducerii pe pia , n numele s u; responsabilit ile produc torului se aplic oric rei persoane fizice sau juridice care asambleaz sau eticheteaz produse n vederea introducerii pe pia sub nume propriu; termen echivalent=fabricant. 1.4.57 produc torul componentelor de securitate - persoan fizic sau juridic ce i asum responsabilitatea proiect rii i fabric rii componentelor de securitate. 1.4.58 proiectant - persoan fizic sau juridic ce i asum responsabilitatea proiect rii macaralelor, componentelor de securitate i a proiectelor de repara ii la macarale. 1.4.59 punerea n func iune - prima utilizare a produsului pe teritoriul Romniei de c tre de in tor . 1.4.60 raza de ac iune - distan a pe orizontal ntre axa de rotire a platformei rotitoare a macaralei i axa vertical a dispozitivului de manipulare a sarcinii cnd macaraua este amplasat pe o suprafa orizontal . 1.4.61 reprezentant autorizat al produc torului - persoan juridic mputernicit de produc tor s ac ioneze n numele acestuia. 1.4.62 ridicare (coborre) sarcin - deplasarea unei sarcini pe vertical . 1.4.63 sarcin nominal - sarcina pentru care a fost proiectat i construit macaraua. 1.4.64 siguran la crlig - component de securitate destinat accidental din crlig a organelor de legare a sarcinilor. s mpiedice ie irea

1.4.65 stabilitatea macaralei - proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de r sturnare. 1.4.66 stabilitatea proprie - proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de r sturnare produse de ac iunea vntului sau de alte cauze atunci cnd macaraua nu lucreaz . 1.4.67 stabilitatea sub sarcin - proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de r sturnare produse de greutatea sarcinii, de for ele de iner ie, de ac iunea vntului i de alte cauze. 1.4.68 tampon - component de securitate destinat amortiz rii ocurilor la lovire. 1.4.69 troliu - mecanism care transmite for a de trac iune prin intermediul unui organ flexibil (cablu, lan ) de la un tambur ac ionat. 1.4.70 utilizator - persoan fizic sau juridic de in toare a unei macarale, pe care o exploateaz n folos propriu i care are obliga ia de a o utiliza numai dac aceasta a fost supus verific rilor tehnice periodice i a ob inut autoriza ia de func ionare n urma acestora. Termen echivalent = de in tor. 1.4.71 verificare tehnic periodic - activitate solicitat de de in tor, la intervale predeterminate sau ori de cte ori de in torul consider necesar, pentru a se asigura c macaraua pe care o de ine i o utilizeaz satisface cerin ele de func ionare n securitate. Activitatea cuprinde un ansamblu de verific ri i ncerc ri menite s constate starea de bun func ionare n condi ii de securitate a macaralei i aptitudinea acesteia de a- i ndeplini rolul func ional conform specifica iilor montatorului. Activitatea se efectueaz de c tre ISCIRINSPECT IT sau , dup caz, de RSVTI autorizat i mputernicit de ISCIR-INSPECT IT n acest sens. 1.4.72 viteza de deplasare - viteza de deplasare n regim stabilizat a unei macarale. 1.4.73 viteza de deplasare a c ruciorului - viteza de deplasare n regim stabilizat a c ruciorului. 1.4.74 viteza de ridicare (coborre) a sarcinii - viteza de deplasare pe vertical n regim stabilizat a sarcinii de lucru. 1.4.75 viteza de rotire - viteza unghiular de rotire n regim stabilizat a platformei rotitoare a unei macarale.

10

1.4.76 zon periculoas - orice zon din interiorul i/sau din apropierea unei macarale, n care prezen a unei persoane expuse constituie un risc pentru s n tatea sau securitatea sa. 1.5 Abrevieri IT - Inspec ia teritorial PT - Prescrip ie tehnic RSVTI - Responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instala iilor Responsabil tehnic cu sudura

Componente de securitate

1.Limitatoare de sf r it de curs . Se g sesc la : -la mecanismul de ridicare-coborare carlig pentru sensul de ridicare; -la mecanismul de basculare (nclinare) bra ; -la mecanismul de rotire; -la tamburii de cablu. 2.Limitatoare de sarcin Tipuri :

11

Limitatorul de sarcin cu capsul cu arcuri-disc:

5 4 3 2 1 Q

Acest tip de limitator este folosit la poduri rulante cu sarcina de la 5 160 t. Elementul de m surare i declan are al limitatorului l constituie o capsul arcuri disc-vezi figura. cu

Limitatorul este alc tuit din tija 1 de care se leag cap tul fix al cablului de sarcin i care culiseaz n interiorul unei capsule 2 con innd arcurile disc 3.Partea superioar a tijei este filetat i pe ea se n urubeaz piuli a 4 care se reazem pe arcuri.Cap tul superior al tijei culiseaz n buc a 5 i mpinge tija ntrerup torului 6 care deschide circuitul de alimentare al motorului de ridicare.

12

Limitatorul de sarcin

montat pe cablu:

4 3

2 1

Limitatorul se monteaz pe ramura fix a cablului care este trecut peste roata fix 2 montat pe suportul 1 i rola de deviere 3 fixat pe tija cu furc 4 care apas resortul 5 cu tensiune reglabil prin piuli a 6.Limitatorul este sus inut de cablul trecut peste rola de egalizare.Cablul este deviat de la pozi ia vertical prin ac iunea resortului. Sub ac iunea sarcinii cablul tinde s se ndrepte i ac ioneaz asupra contactului 7 oprind mi carea de ridicare cnd este dep it sarcina maxim de lucru.Posibilitatea de folosire a acestui limitator este dat de rigiditatea cablului. Limitatorul de sarcina electronic Permite realizarea functiei de cantarire a sarcinii si limitare a cuplului dat de sarcina. Este compus din traductoare de forta, juguri, ax, rola de cablu si rola de egalizare. 4.Limitatoare de moment 5.Indicatoare pentru sarcini maxime admise corespunzatoare razei de actiune si regimului de lucru (echipare brat, stare calata sau nu, pozitie brat); 6.Intreruptor avarie n cazul ac ion rii electrice. 7.Dispozitive de retinere a fluidului din cilindri (supape de blocare). 8.Contacte de siguran (la u i, chepenguri, dispozitive de calare, etc); 13

9.Siguran e la crlig. 10.Anemometrul pentru m surarea intensit ii vntului. Anemometrul este un generator electric la care for a electromotoare este propor ional cu tura ia.Rotorul este ac ionat de 3 palete sub form de cupe.La vitezele prescrise ale vntului tensiunea generatorului atinge tensiunea de anclan are a unor relee prin care se pune n func iune presemnalizarea , semnalizarea i deconectarea transla iei (deplas rii) sau calarea macaralei. la dep Acestea declan eaz un semnal acustic (siren ) sau un semnal optic (bec ro u) irea vitezei vntului exprimat prin presiunea acestuia: -25 daN/m2 (v = 20 m/s), la macarale portal; -15 daN/m2 (v = 15,6 m/s), la celelalte macarale.

DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE

1.Acustice: -actionate de macaragiu -claxoane, hupe, sonerii, clopote electrice; -actionate automat de componentele de securitate avand rolul atentionarii macaragiului: limitatorul de moment, unele limitatoare de sfarsit de cursa, anemometrul, dispozitivul de sesizare a intrarii in camp electric periculos. 2.Optice: -prezenta tensiune la bornele intreruptorului general in pozitia declansat; -prezenta tensiune in instalatie in pozitia anclansat; -semnalizare optica a gradului de incarcare (in procente):de exemplu galben la sarcina de 90 % si rosu la sarcina de 100 %; -semnalizare lipsa presiune de ulei sau de aer comprimat la automacaralele cu actionarile respective; -becuri de balizare la brate turn;

14

-nivele bidirectionale sau aparate similare la platforma fixa sau sasiu pentru indicarea orizontalitatii.

Dispozitive de franare

Frnele sunt destinate s realizeze fie oprirea mecanismului dup ncetarea ac ion rii acestuia, fie limitarea vitezei mi c rii. Sunt alc tuie din unul sau mai multe organe mobile (rotitoare) montate pe un arbore al mecanismului i unul sau mai multe organe fixe ce se solidarizeaz cu scheletul mecanismului..Cnd organele fixe sunt ap sate pe cele rotitoare apare o for de frecare, deci un moment rezistent pe arbore sub ac iunea c ruia se face limitarea vitezei sau oprirea .Prin acest proces de frecare energia mecanic este transformat n c ldur . Clasificarea frnelor dup modul de construc ie: -frne cu band ; -frne cu sabo i; -frne cu discuri sau con; -frne speciale (cu clichet, centrifugale). Clasificare dup modul de comand : -frne comandate mecanic (prin pedale, manete, prghii); -frne comandate electric (cu ridic tor electrohidraulic, cu electromagnet); -frne comandate hidraulic; -frne comandate pneumatic; -frne automate (centrifugale). Clasificare dup modul de realizare a frn rii; -frne normal nchise, la care prin comand frnei-cele mai folosite; 15 se realizeaz deschiderea

-frne electrice (cu curen i Foucault, cu contracurent, dinamice). Frna cu band Este compus din cupla de frnare fixat prin pan pe arborele ce trebuie frnat, iar pe cupl , nf urat pe ununghi ce dep e te 1800 se afl o band de o el care are suprafa a de lucru ce vine n contact cu cupla, c ptu it cu ferodou.Ferodoul este un material cu coeficient de frecare ridicat, rezistent la temperatur i care se muleaz bine pe cuplu.Prinderea ferodoului pe banda de o el se face cu nituri din aluminiu cu cap ngropat n ferodou, pentru a nu freca pe cupl .Un cap t al benzii este articulat la un punct fix, iar cel lalt cap t la prghia de ac ionare. La ap sarea unui resort sau greutate pe prghie se produce frnarea.Ridicarea prghiei se poate face printr-un sistem de comand electromagnetic sau electrohidraulic.

Frne cu sabo i Exist frne cu unul sau doi sabo i. Pe cupla de frn apas cei doi sabo i prin intermediul ferodourilor fixate la sabo i cu nituri de aluminiu cu capetele ngropate n ferodouri.Sabo ii sunt fixa i articulat prin bol uri la prghii port-sabot care sunt, la rndul lor, articulate prin bol uri la partea inferioar ,de asiu. 16

La partea superioar una din prghii este articulat la tija de leg tur , iar cealalt la prghia n form de ,,L.Tija de leg tur este format din dou piese, una cu filet dreapta, iar cealalt cu filet stnga, mbinate printr-o piuli cu filet dreapta-stnga.Cu jutorul piuli ei se regleaz pozi ia sabo ilor fa de cupl (apropiere-dep rtare) i totodat m rirea-mic orarea capacit ii de frnare. La cap tul prghiei n form de ,,L se aplic for a de strngere comandat electrohidraulic (cu ajutorul ridic torului electrohidraulic), electromagnetic (cu ajutorul unui electromagnetic), sau cu un cilindru cu piston (hidraulic sau pneumatic). For a de frnare (strngerea) este dat de un resort spiral, numai sl birea frnei i comprimarea resortului se realizeaz prin sistemele mai sus men ionate. Comanda electric a frnelor cu sabo i este realizat prin intermediul ridic torului de frn electromagnetic sau a ridic torului de frn electrohidraulic. Ridic torul de frn electrohidraulic Este compus dintr-un cilindru n care culiseaz un piston.Sub piston se monteaz o pomp centrifugal ac ionat de un motor electric asincron care asigur , la conectarea motorului, presiunea necesar mpingerii pistonului n sus, nvingnd for a arcului frnei cu sabo i.Lichidul de lucru este uleiul de transformator cu care este umplut incinta ridic torului i care este refulat de pomp la func ionarea ridic torului.

17

Ridic torul de frn electromagnetic are o serie de dezavantaje cum ar fi: -realizeaz o frnare brusc , cu ocuri; -dac cursa de nchidere a arm turii mobile fa de arm tura fix a

electromagnetului nu este complet , bobina electromagnetului se poate arde; -curentul de anclan are a electromagnetului este mare; -la c derile de tensiune for a de atrac ie a electromagnetului scade. De aceea frnele comandate de ridic toarele electrohidraulice sunt mai avantajoase ntruct:

18

-nchiderea-deschiderea frnei se face f r

ocuri;

-n mecanismul frnei nu se transmite ocul de pornire al motorului de ac ionare, acesta fiind preluat de ridic tor; -permit realizarea de microviteze n cazul n care, prin schema electric , tura ia motorului ridic torului se reduce. Ca dezavantaj al ridic torului electrohidraulic men ion m tendin a de de coborre a sarcinii dup ntreruperea ac ion rii mecanismului, existnd un timp relativ mare de nchidere a frnei, dezavantaj nl turat prin m suri luate n schema electric . Frne cu discuri sau cu con Elementele de frnare ale acestor frne se deplaseaz n direc ie axial . Frnele au o construc ie compact i dimensiuni reduse fiind utilizate la electromotoare cu frn inclus i la electropalane.La o for de ap sare ,,P a discurilor respective a conului n mi care de rota ie pe discurile, respectiv conul care nu se rote te, se realizeaz frnare.For a de ap sare se realizeaz de un resort i poate fi reglat .For a pentru deschiderea frnei i comprimarea resortului este dat de electromagne i sau chiar de c tre cmpul magnetic al motorului electric.

Cabluri si lanturi

Cablurile snt organe flexibile folosite pentru legarea, suspendarea i ridicarea sarcinilor. Sunt alc tuite din srme de o el grupate n toroane nf n unul sau mai multe straturi. urate n jurul unei inimi,

Inima este firul sau manunchiul de fire vegetale, minerale, metalice sau plastice in jurul careia se infasoara sarmele sau toroanele si care are drept rol marirea flexibilitatii cablului. Toronul este format dintr-un manunchi de sarme grupate prin infasurare in jurul unei inimi , intr-unul sau mai multe straturi concentrice. Materialul de baz din care sunt confec ionate cablurile este o elul carbon de calitate cu con inut mediu de carbon de 0,5 % i rezisten a de rupere de cca 60 daN/mm2.Prin trefilare barele de o el de sec iune circular se transform n srm , rezisten a de rupere crescnd pn la 120....200 daN/mm2.Dup trefilare srma este 19

supus unui tratament termic de redare a propriet ilor plastice materialului ecruisat n procesul de trefilare.n anumite cazuri srma se galvanizeaz . Cele mai folosite sunt cablurile duble rotunde de construc ie normal cu o inim .Acestea au o inim de sisal sau cnep n jurul c reia snt nf urate 6 toroane, fiecare toron fiind alc tuit din 19 sau 37 srme de o el r sucite. Se numesc rotunde deoarece sec iunea lor transversal se nscrie ntr-un cerc tangent la toate toroanele cablului.Se numesc duble pentru c o srm din componen a toronului este de dou ori r sucit n spiral ;o dat n toron i odat n jurul inimii cablului prin nf urarea toronului.Se numesc de construc ie normal deoarece n jurul inimii se nf oar un singur strat de toroane.Se numesc cu o inim ntruct au o singur inim , spre deosebire de cele cu mai multe inimi, unde fiecare toron are o inim . Clasificare: -dup natura inimii: -cu inim vegetal din sisal sau cnep mbibat n unsoare; -cu inim metalic (un m nunchi de srme asem n tor toronului) ce asigur o rezisten la rupere mai mare a cablului ct i o rezisten la compresie transversal cnd se depun mai multe straturi de cablu pe o tob , iar inima de cnep se strive te i se deformeaz sec iunea cablului; -cu inim de azbest, folosite la temperaturi mai mari dect cele normale. -dup calitatea suprafe elor srmelor: -cabluri mate, care au srma a a cum ea rezult din tragere; -cabluri zincate, folosite n medii corozive. -dup rezisten a la rupere; srmele folosite au rezisten a variind ntre 120 ...200 kg/mm2. -dup felul nf ur rii: -nf -nf ur ri n dreapta cu nota ia ,,Z; ur ri n stnga cu nota ia ,,S;

-mixt .

20

Infasurarea cablului Z - dreapta S - stanga

Prin combinarea celor dou moduri rezult dou feluri de cabl ri: -o cablare paralel atunci cnd srmele n toron i toroanele n jurul inimii sunt n acela i sens S/S sau Z/Z; -o cablare n cruce cnd sensul de nf urare a toroanelor n jurul inimii este diferit de sensul de nf urare a srmelor n toroane. -la cablarea mixt , o parte din toroane au srmele nf restul toroanelor au srmele nf urate n cel lalt sens. urate ntr-un sens, iar

S-a constatat c durabilitatea cablurilor cre te dac sunt nf urate pe un num r mai mic de role i n acela i sens pe toate rolele.Durabilitatea cre te odat cu cre terea coeficientului de siguran i a raportului dintre diametrul rolei (tobei) confec ionat din materiale cu modulul de elasticitate mai redus i cu caneluri cu raza ct mai apropiat de cea a cablului. Avantajele cablurilor: -siguran mare n exploatare; -durat mare de serviciu; -sunt mai u oare ca lan urile la aceea i capacitate de ridicare; -func ionare lini tit Dezavantaje: 21 i elasticitate, ce permit viteze mari de lucru.

-flexibilitate redus , necesit tamburi i ro i de abatere de diametre mari. Cablurile se scot din func iune conform prevederilor din Prescrip ia tehnic 2002.Colec ia ISCIR. Notarea cablurilor se face conform STAS 1353-86 i con ine: -denumire cablu; -diametru nominal; -inima cablului, conform STAS 1710-75; -simbolul construc iei cablului; -rezisten a srmei, N/mm2, conform STAS 1298-80; -calitatea i starea suprafe ei srmei, conform STAS 1298-80; -sensul de nf urare, conform STAS 1710-75, PT R14-

Exemplu de notare: Cablu dublu normal 26-H-6x7-1370/B-g-S/Z STAS 1353/86

diametru inim de nominal vegetal nf urare mm

construc ie

rezisten a calitatea srmei

srm

sens zincat

6 toroane x 7 srme

srmei

Cablurile se nlocuiesc cnd num rul de fire rupte pe o distan egal cu un pas de nf urare a toroanelor atinge o anumit valoare, func ie de destina ia cablului, de construc ia sa i coeficientul de siguran cu care a fost calculat. Cablul va fi imediat scos din exploatare si cand prezinta: -toron rupt sau pleznit; 22

-gatuiri, noduri sau ochiuri; Cablurile destinate pentru legarea sau fixarea sarcinilor in carlig trebuie sa corespunda prevederilor standardelor si normelor in vigoare.Vor fi prevazute cu inele, placute sau alte sisteme de marcare care sa permita poansoanarea, sa fie sigure pe tot timpul utilizarii.Poansonul va specifica numarul de evidenta al cablului, sarcina maxima admisa si unghiul de inclinare maxim. Sunt interzise: -utilizarea pentru sarcini mai mari decat cele inscrise pe placute; -fixarea cablurilor prin innodare; -indoirea cablurilor langa o distanta mai mica de 15 ori diametrul fata de impletitura. Lan urile Sunt elemente flexibile de trac iune utilizate la mecanismele cu func ionare n condi ii grele de lucru (temperaturi ridicate, suprasolicit ri, lovituri, uzur de frecare i coroziune). Lantul sudat din otel rotund Alc tuit din elemente succesive identice (zale) de form oval , confec ionate din o el rotund.Are urm toarele elemente caracteristice: -diametrul zalei lan ului, d; -pasul lan ului, p; -l imea zalei, B.

23

p + 2d

Lant sudat din otel rotund

Din punct de vedere al preciziei lan urile pot fi: -calibrate, p = 3 % d; 10 % d.

-necalibrate, p =

Din punct de vedere al m rimii pasului lan urile pot fi: -cu zale scurte p = (2,53) d; -cu zale lungi, p > 3d. Lan urile cu zale scurte se utilizeaz pentru instala iile de ridicat. Lan urile necalibrate se folosesc ca elemente de suspendare i apucare, iar cele calibrate pentru ac ionare. Alegerea lan urilor se face din STAS 7951-87 (cu zale scurte) sau STAS 7952 i apucare, iar cele calibrate pentru ac ionare. Alegerea lan urilor se face din STAS 7951-87 (cu zale scurte) sau STAS 7952-87 (cu zale lungi) i se verific la trac iune. Lan uri cu bol uri i eclise Sunt folosite la instala ii de ridicat cu viteze mici i supuse eforturilor mari. Sunt formate din pl cu e (eclise), legate articulat prin bol uri cu zale lungi sau scurte.Prezint avantaje fa de cele sudate printr-o mai mare siguran n exploatare, flexibilitate m rit , uzur de frecare mai mic .Ca dezavantaje amintim c nu pot prelua sarcini dect ntr-un singur plan i sunt sensibile la func ionarea n mediu de praf. 24

Lant cu eclise si bolturi - Galle

Dispozitive de prindere a sarcinii

Crlige Sunt cele mai utilizate dispozitive de prindere a sarcinii fiind, ca form , simple sau duble. Dup tehnologia folosit la fabricarea lor avem crlige forjate sau lamelare. Conform STAS 1944-81 crligele sunt executate din urm toarele m rci de o eluri:OLC 25, OLC 35, 25 MoC 11, 33MoC 11, 41 Mo C 11, 34 Mo CN 15. P r ile componente ale unui crlig: tija filetat , corp, a, vrf i siguran a. Crligele lamelare sunt executate conform STAS 8058-73 din table debitate in lamele care sunt fixate prin nituri, fiind utilizate pentru sarcini foarte mari. Mufle cu crlig Ansamblul de piese suspendate n cabluri n care se monteaz crligul. Mufla este compus din: crlig; 25

traversa ce sus ine crligul; pere ii laterali ai muflei ce sus in traversa i axul rolelor de cablu; rola sau rolele de cablu; rulmentul axial pentru rotirea crligului montat pe tija crligului i intercalat ntre travers i piuli ; - piuli a crligului cu siguran mpotriva de urub rii necontrolate. n figur , rola unui crlig cu patru ramuri de cablu cu urm toarea componen : -r rol 355;

-Rr rulment radial-axial cu bile; -Ra rulment axial; -b bol ; -t travers ; -C crlig S 14 STAS 1944 80.

Rr

Ra

t c Mufla carligului

Graiferele Sunt folosite pentru manipularea materialelor n vrac.Ac ionarea lor se face din cabluri sau prin mecanisme ori instala ii hidraulice i pneumatice.Deschiderea graiferelor se face prin greutatea proprie a cupelor. 26

Electromagne ii de sarcin Se folosesc pentru manipularea materialelor feroase.Un electromagnet de sarcin se compune dintr-o carcas de o el, n interiorul c reia se afl bobinajul alimentat n curent continuu i astfel se realizeaz un cmp magnetic ce d for a portant a electromagnetului.Pentru desc rcarea sarcinii se ntrerupe curentul n bobinaj, iar pentru a nl tura magnetismul remanent care mai re ine parte din materialul m runt ridicat, se inverseaz pentru scurt durat curentul n bobinajul electromagnetului. Alimentarea cu energie electric a electromagnetului se face de la grupul propriu de redresare a curentului de pe macara, sau de la o surs de curent continuu independent .nf urarea cablului de alimentare n curent continuu se face pe un tambur a c rui mi care este sincronizat cu a mecanismului de ridicare-coborre, astfel nct acest cablu s nu fie tensionat, dar nici s formeze bucle care s conduc la ag are.Pentru ca sarcina s nu cad din electromagnet, n cazul unei ntreruperi accidentale a curentului, macaralele echipate cu electromagnet trebuie s intre n ac iune automat la ntreruperea sursei principale i s permit func ionarea normal minimum 10 minute, timp n care macaragiul va efectua opera ia de desc rcare a sarcinii. La nceputul fiec rui schimb trebuie ncercat func ionarea corespunz toare a bateriei de siguran i a aparatajului aferent, iar cel pu in o dat la trei luni capacitatea bateriei de re inere a sarcinii pe electromagnet pe durata prescris .Locurile periculoase unde func ioneaz astfel de instalatii cu electromagne i se delimiteaz i se interzice accesul persoanelor. Traversele Sunt dispozitive cu ajutorul c rora se efectueaz prinderea sarcinilor cu dimensiuni mari, care nu pot fi prinse, eventual, numai de la centrul de greutate doarece s-ar deteriora sau nu ar putea fi bine echilibrate.Mai sunt folosite la ridicarea unei sarcini cu dou macarale.Traversele sunt deta abile din crligul macaralei. Cle ti i papuci cu autostrngere sunt folosi i pentru table, profile sau alte sarcini pentru care au fost special construi i.

27

Obligatiile personalului de deservire

ndatoririle macaragiilor rezult din prevederile prescrip iei tehnice PT R12003, ale instruc iunilor de exploatare, precum i din instruc iunile interne ale unit ii de in toare. n exercitarea atribu iilor sale, macaragiul are urm toarele obliga ii principale: 1.s cunoasc instala ia pe care lucreaz care s le aplice ntocmai; 2.s cunoasc i normele de exploatare ale macaralelor, pe

i s respecte codul de semnalizare;

3.s nu ac ioneze nici un mecanism att timp ct exist oameni pe macara; n cazul n care acest lucru nu poate fi evitat (de exemplu la unele lucr ri de reglaj sau de ntre inere), manevrele se vor executa sub directa supraveghere a unei persoane desemnate n acest scop; 4.s ia n primire i s predea serviciul prin notare n registrul de eviden a supravegherii; dac macaraua prezint defecte care pericliteaz siguran a n func ionare, macaragiul va opri instala ia i va anun a pe conduc torul procesului de produc ie RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT; 5.s aprind luminile de balizare (la macaralele care sunt dotate cu asemenea instala ii) n caz de vizibilitate redus precum i noaptea; 6.s participe la lucr rile de revizie, ntre inere i repara ie precum i la toate verific rile care se fac la macaraua pe care o conduce; 7.s interzic accesul persoanelor str ine n cabina de comand sau pe macara. Sarcinile principale ale macaragiului nainte de nceperea lucrului sunt urm toarele: 1.s nu se urce pe macara n stare de oboseal sau de ebrietate; 2.s se conving c linia principal de alimentare se afl sub tensiune; n caz c ntreruptorul general este deconectat i asigurat cu un lac t sau cu o inscrip ionare avertizoare, macaragiului nu-i este permis s -l conecteze f r avizul RSVTI i f r a se pune de acord cu macaragii celorlalte macarale de pe aceea i cale; 3.s verifice starea c ii de rulare i rigiditatea opritoarelor de la capete; la macaralele care func ioneaz n aer liber, trebuie s verifice dac dispozitivele de blocare pe calea de rulare au fost deblocate; 4.s instaleze automacaralele, macaralele pe pneuri sau enile numai pe un teren corespunz tor (bine compactat, orizontal); la macaralele pentru care se prevede calarea, s se execute aceast opera ie n mod corespunz tor; 5.la urcarea pe scara de acces la cabin , s aib ambele mini libere; 28

6.s verifice existen a lubrifian ilor n locurile de ungere, conform indica iilor din schema de ungere din cartea macaralei; 7.s verifice ca pe macara s nu se g seasc obiecte a ezate liber; 8.s verifice starea, nf oche i; urarea i fixarea cablurilor sau lan urilor pe tamburi, role i

9.s verifice crligul i dispozitivele de prindere a sarcinii; n cazul crligului sus inut pe rulment axial, trebuie s verifice dac acesta se rote te u or sau dimpotriv , n cazul n care se specific astfel n cartea macaralei, dac este blocat; 10.s verifice existen a leg turii electrice la instala iile de protec ie mpotriva tensiunilor de atingere a inelor de rulare i a ntregii instala ii electrice a macaralei; 11.s verifice func ionarea instala iilor de semnalizare, iluminat, aerisire i climatizare; 12.s verifice la macaralele cu bra variabil buna func ionare a indicatorului sarcinii maxime admise corespunz tor deschiderii bra ului; 13.s verifice dac mecanismele de ac ionare ale macaralei func ioneaz n mod sigur, lin i f r vibra ii accentuate; 14.s verifice p r ile componente ale macaralei, componentele de securitate ndeosebi limitatoarelor de curs i frnele mecanismelor; i

15.s nu pun n func iune macaralele cu bra n imediata apropiere a conductoarelor electrice aeriene sau n zona lor de influent , dect n condi iile prev zute n prezenta prescrip ie tehnic ; 16.n cazul cnd macaragiul constat un defect pe care nu-l poate ndep rta singur, nu va pune n func iune macaraua ci va ntrerupe curentul cu ajutorul ntreruptorului general, pe care-l va asigura contra reanclan rii nedorite i va anun a eful sec iei de care apar ine n scopul lu rii m surilor necesare; dup ndep rtarea defectului se va face o nou verificare de c tre macaragiu; 17.n cazul n care macaraua este deservit de doi sau mai mul i leg tori de sarcin , trebuie s se informeze la conduc torul procesului de produc ie, nainte de a se urca pe macara, care dintre ace tia este destinat s semnalizeze mi c rile necesare; 18.s semnalizeze prin dispozitivul de semnalizare acustic, nainte de fiecare pornire sau manevr a macaralei.

29

Sarcinile principale ale operator n timpul lucrului sunt urm toarele: 1.s efectueze manevre numai pe baza comenzilor date n conformitate cu codul de semnalizare de c tre leg torul de sarcin sau RSVTI; semnalul de oprire va fi luat n considerare din partea oric rei alte persoane; 2.s nu transporte sarcina deasupra oamenilor; 3.la ridicarea sarcinilor, s nu dep easc sarcina nominal sau n cazul macaralelor cu bra variabil s nu dep easc sarcina maxim admis pentru deschiderea respectiv a bra ului; 4.la ridicarea unor sarcini care dep esc 50% din sarcina admis , va executa n prealabil, o ridicare de prob , la n l imea de circa 100 mm de la sol, pentru a se convinge dac frna, cablurile i ntreaga instala ie rezist normal, iar sarcina este corect legat i bine echilibrat ; 5.la func ionarea macaralelor echipate cu graif r, cu electromagne i i n general a celor la care sarcina nu este legat de crlig, n perioadele cu temperaturi sc zute, s nu se efectueze mi c ri de ridicare nainte de a verifica dac sarcina nu este aderent la sol sau nu s-a compactat; 6.s urm reasc s nu cad cablul de pe rol sau de pe tambur, de asemenea s nu formeze noduri; 7.s nu comande func ionarea simultan acest lucru este interzis; a dou mecanisme, la macaralele la care n crlig, dect n

8.s nu deplaseze macaralele cu bra avnd sarcina suspendat condi iile prev zute de constructor i nscrise n cartea macaralei;

9.la deservirea unor macarale care lucreaz la niveluri diferite, ale c ror c i de rulare se intersecteaz , precum i la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu bra ale c ror cmpuri de ac ionare se intersecteaz , macaragii vor respecta prioritatea fixat ; ntre gabaritele p r ilor n mi care vor p stra spa ii de siguran de cel pu in 500 mm i vor semnaliza inten ia de ncepere a mi c rii precum i c au luat cuno tin i au n eles inten ia celorlal i macaragii; 10.s nu transporte persoane cu crligul macaralei sau alte dispozitive de prindere i s nu permit echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane; 11.s efectueze manevrele pentru deplas rile pe orizontal a sarcinilor astfel ca acestea s se afle la o distan de cel pu in 1 m fa de obiectele aflate n raza de ac iune a macaralelor; dac la deplasarea sarcinilor pe orizontal se ntlnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile vor fi ridicate deasupra lor la cel pu in 300 mm; nu se admite trecerea sarcinilor peste ma ini unelte, tuburi de oxigen, materiale explozibile, vehicule sau n general peste acele obiecte a c ror deteriorare reprezint sau poate provoca pagube sau accidente;

30

12.s execute manevrarea macaralei astfel nct s se evite balansarea sarcinii i producerea ocurilor; n acest scop, se interzice ac ionarea mecanismelor dintr-un sens ntr-altul, f r a fi oprite n prealabil n pozi ia zero; macaragiul trebuie s prevad la executarea comenzilor i timpul necesar pentru frnarea complet ; 13.s execute manevrele pentru deplas rile mijloacelor de prindere a sarcinilor (crlige, graif re etc.), c rucioarelor i macaralelor n astfel de limite nct s nu fie necesar s foloseasc limitatoarele de sfr it de curs ; 14.s opreasc din func iune macaraua dac se aud zgomote anormale dac limitatoarele sau frnele nu ac ioneaz n bune condi ii sau dac constat orice alt defect care poate periclita siguran a n func ionare; 15.s opreasc func ionarea macaralei dac iluminatul la locul de munc este insuficient sau dac vizibilitatea este mpiedicat de fum, vapori, cea , obiecte plasate ntre macaragiu i cmpul de ac iune al macaralei etc., dac nu s-au luat m suri suplimentare de siguran (de exemplu transmiterea comenzilor prin intermediul unor persoane instruite n acest scop); 16.s opreasc func ionarea macaralei care lucreaz n aer liber atunci cnd vntul dep e te limita pn la care func ionarea macaralei este permis i s o ancoreze corespunz tor; dac ancorarea se face de calea de rulare se va verifica, n prealabil, dac ina este fixat corespunz tor; 17.s deconecteze imediat ntreruptorul principal i s aduc imediat toate controlerele n pozi ia zero n cazul unei ntreruperi accidentale a curentului electric de alimentare; 18.s nu p r seasc locul de lucru nainte de prezentarea schimbului; n cazul n care este obligat s o fac , va aduce toate controlerele n pozitia zero, va deconecta ntreruptorul principal de alimentare, va nchide cu cheia u a cabinei sau, dup caz, dispozitivul care nu permite reconectarea ntreruptorului principal, iar n cazul ac ion rii cu motor termic va opri func ionarea acestuia; 19.s nu permit nim nui s se urce pe macara atunci cnd aceasta este conectat la circuitul electric de alimentare; 20.s utilizeze materialele i echipamentul de protec ie prev zute de normativele legale n vigoare.

Sarcinile principale urm toarele:

ale

operatorului

dup

terminarea

lucrului

sunt

1.s descarce sarcina i s ridice dispozitivul de prindere a sarcinii (crligul, graif rul, traversa etc.) n pozi ia cea mai de sus, f r ns ca limitatorul de curs s fie ac ionat; dac nu este posibil coborrea sarcinii suspendate, se va ngr di locul de sub ea i se vor instala pl ci avertizoare corespunz toare pentru a se interzice accesul persoanelor;

31

2.s deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macaralele care lucreaz n exterior se fixeaz pe calea de rulare fie cu cle ti de prindere, fie cu dispozitive de ancorare sau de calare, pentru a se evita deplasarea datorit unui vnt puternic sau a unor trepida ii; macaralele turn sau n general macaralele cu bra rotitor vor fi garate ca mai sus, ns cu mecanismul de rotire a turnului sau a bra ului nefrnat, pentru a permite rotirea liber n caz de vnt (bra ul se va pune n giruet ); 3.s aduc n pozi ia de oprire (pozi ia zero) toate aparatele de comand ; 4.s deconecteze ntreruptorul principal aflat pe macara; 5.s pun n func iune iluminatul de balizare, la macaralele prev zute cu acest sistem; 6.s nchid cu cheia u a cabinei de comand ; la macaralele care nu au cabin nchis , se va nchide cu lac t sau cheie ntreruptorul principal; la macaralele cu comand de la sol va asigura eliminarea posibilit ilor ca o persoan neinstruit s efectueze manevre cu macaraua (existen a unei chei de contact etc.); 7.n cazul cnd pe calea de rulare exist numai o singura macara i aceasta nu mai func ioneaz n schimbul urm tor, s deconecteze i ntreruptorul principal al liniei de alimentare electric i s -l nchid cu lac t sau cheie; la macaralele care func ioneaz n exterior, iluminatul de balizare trebuie s r mn conectat.

Leg torii de sarcin

Legarea i fixarea sarcinilor se face numai de c tre muncitori instrui i n acest scop, denumi i n continuare leg tori de sarcin . Leg tor de sarcin poate fi orice persoan , care a mplinit vrsta de 18 ani, nu are nici o infirmitate corporal , este s n tos i a fost instruit special pentru a ndeplini aceast func ie n unitatea, sec ia, antierul sau sectorul care exploateaz macaraua. Leg torul de sarcin efectueaz legarea i fixarea sarcinilor n crligul macaralei, le urm re te n timpul manipul rii, semnalizeaz macaragiului manevrele pe care trebuie s le execute i elibereaz sarcinile dup a ezarea lor corect la locul dorit. Leg torii de sarcin vor fi supu i unor instructaje lunare i examin ri periodice anuale. Dac rezultatele examin adeverin care l autorizeaz s prev zute n prezenta prescrip ie leg tor asupra sa n timpul efectu rilor sunt corespunz toare, unitatea elibereaz o exercite func ia de leg tor de sarcin n condi iile tehnic . Aceste adeverin e trebuie s fie p strate de rii serviciului.

Aceste adeverin e vor cuprinde urm toarele date: 32

   

numele i prenumele leg torului de sarcin ; date personale ale leg torului de sarcin ; locul de munc ; func ia din cadrul unit ii; semn tura leg torului de sarcin ; semn tura conduc torului locului de munc ; rubric de vize anuale ( completat i semnat de RSVTI ).

Se admite ca leg torii de sarcin s apar in unit ilor care nchiriaz macarale i nu celor care exploateaz instala iile respective, dac acest lucru este specificat n contractul de nchiriere sau de presta ie de serviciu; n acest caz, n afara instructajului ini ial, leg torii de sarcin vor fi supu i unui instructaj suplimentar pentru a cunoa te organele de legare i dispozitivele de prindere, normele specifice de protec ia muncii, precum i procesul tehnologic specifice locului de munc respectiv. Instructajul leg torilor de sarcin se va face de c tre conduc torul locului de munc respectiv, ncheindu-se un proces-verbal din care s rezulte efectuarea lui i verificarea nsu irii cuno tin elor necesare.

Leg torul de sarcin are urm toarele atribu ii principale: 1.s cunoasc i s aplice regulile de verificare a organelor de legare i dispozitivelor de prindere precum i normele i instruc iunile de exploatare a macaralei a c ror respectare depinde de el; 2.s cunoasc i s aplice codul de semnalizare, cu eventualele complet ri ale unit ii care utilizeaz macarale, pentru a putea indica n orice moment macaragiului manevrele pe care urmeaz s le execute; n acest scop, se va plasa n locuri din care s poat vedea orice persoan situat n cmpul de ac iune al macaralei; dac acest lucru nu este posibil, el va fi ajutat de alte persoane; se admite i semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace, acolo unde condi iile de lucru necesit acest lucru; n asemenea cazuri, codul de semnalizare va fi elaborat de unitatea care exploateaz macaraua, iar leg torii de sarcin i macaragiii vor fi instrui i i examina i n ceea ce prive te semnalizarea pe baza acestui cod; 3.s supravegheze zilnic organele de legare i dispozitivele de prindere cu care lucreaz , prin verificarea aspectului exterior, nscriind n registrul de eviden a supravegherii macaralei respective constat rile sale cu privire la starea tehnic a acestora; se recomand ca organele de legare i dispozitivele de prindere s fie date n 33

primire unuia dintre leg tori care va r spunde de p strarea lor corespunz toare; 4.s foloseasc la legarea i transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive inscrip ionate cu sarcinile maxime admise, nscrise vizibil pe o plac sau pe un inel, i s nu lege sarcini a c ror greutate dep e te sarcina admis pentru organul, dispozitivul sau macaraua respectiv , innd seama i de nclinarea ramurilor de cablu sau lan ; 5.s nu utilizeze organe de legare i dispozitive de prindere care nu sunt nscrise n eviden a unit ii, sec iei sau antierului; 6.s aleag mijloace de legare corespunz toare greut ii i formei sarcinii; la macaralele cu dou mecanisme de ridicare, s lege sarcina la mecanismul de ridicare care corespunde sarcinii respective; 7.s nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente; 8.s nu foloseasc organe de legare sau dispozitive care prezint uzuri peste limitele admise de prescrip iile tehnice n vigoare; 9.s suspende cap tul inferior al leg turilor lungi desc rcate de sarcin pe crligul macaralei, pentru a nu mic ora spa iile libere la deplasarea macaralei; 10.s execute corect legarea sarcinii, f r a ncruci a cablurile i lan urile la introducerea n crlig; s se asigure c sarcina este echilibrat , iar lan urile i cablurile de legare sunt ntinse i a ezate uniform, f r a forma noduri i ochiuri i f r a fi supuse r sucirii; la crligele duble, s suspende sarcina pe ambele deschideri i s o repartizeze n mod egal; 11.s interzic echilibrarea sarcinilor n crlig sau ntinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, s interzic transportul persoanelor cu macaralele; 12.s in seama de faptul c lan urile care se nf de ridicat nu trebuie s aib margini suprapuse; oar de mai multe ori n jurul sarcinii

13.s nu foloseasc lan uri de legare nn dite cu uruburi, avnd zale alungite sau r sucite i s nu nnoade cablurile sau lan urile de legare; 14.s lege obiectele de lungime mare n cel pu in dou puncte spre a evita balansarea; 15.s execute astfel legarea nct sarcina s nu se poat deplasa, aluneca sau roti dup ce este ridicat , iar leg tura s nu ias din crlig; s nu lase obiecte libere pe sarcina suspendat ; 16.s nu ncarce materiale m runte sau piese de volum redus pe platforme sau t rgi care nu sunt prev zute cu pere i laterali i care nu prezint suficient siguran mpotriva c derii sarcinii; 34

17.s in seama de faptul c n cazul transport rii materialelor m runte sau pieselor mici n l zi este necesar s nu dep easc n l imea marginii superioare a pere ilor laterali; 18.s nu lege n crligul macaralei pachete de tabl , prefabricate sau alte materiale, dac dispozitivul de prindere nu este prev zut cu elemente care s exclud c derea materialelor din pachet; 19.s asigure capetele cablurilor de legare cu cel pu in trei cleme de strngere, de m rime corespunz toare diametrului cablului, brida filetat fiind a ezat pe partea terminal a ramurii de cablu; 20.s protejeze cablurile i lan urile care vin n contact cu muchii ascu ite, prin ap r tori de protec ie metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare; 21.nainte de transportarea unei sarcini, s semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridic ri de ncercare, pn la n l imea de circa 100 mm de la sol, pentru ca mijloacele de legare s ajung n pozi ie ntins i s verifice echilibrarea sarcinii; 22.s semnalizeze macaragiului mi c rile pe care trebuie s le execute cu macaraua, a ezndu-se astfel nct s se afle tot timpul n cmpul vizual al macaragiului; la macaralele cu deplasare pe sol va verifica dac ntreaga cale de rulare este liber ; 23.s urm reasc transportul pe orizontal a sarcinii suspendate, mergnd n urma acesteia pe tot traseul i supraveghind ca sarcina s nu se loveasc de obstacole i s nu loveasc persoane; 24.s in seama de faptul c transportarea sarcinilor pe orizontal precum i a organelor de legare i dispozitivelor de prindere (n cazul deplas rii macaralei f r sarcin ) trebuie s se fac la o n l ime de minimum 300 mm i o distan lateral de minimum 1 m de obiectele nconjur toare i s semnalizeze n consecin macaragiului manevrele necesare n vederea manipul rii sarcinii n condi ii de siguran ; 25.s interzic circula ia pe sub sarcina ridicat i s supravegheze s nu se fac transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munc , dac necesit ile de produc ie nu impun aceasta; n caz contrar, se vor ndep rta n prealabil toate persoanele, la o distan corespunz toare; 26.la montaje de ma ini, construc ii metalice, cl diri din panouri prefabricate etc., leg torul de sarcin trebuie s cunoasc i procesul de montaj (succesiunea opera iilor de montaj), care s execut cu ajutorul macaralei, pentru a semnaliza corect manevrele necesare; 27.s cunoasc care-l i s aplice m surile de protec ia muncii specifice locului de munc pe

deserve te, n care scop, conduc torul procesului de produc ie respectiv i va face un 35

instructaj special; 28.n situa iile cnd lucreaz plasat la n l ime, pe platforme, schele, plan ee etc., se va asigura conform normelor de protec ia muncii; 29.s nu efectueze balansarea sarcinilor pentru ale a eza ntr-un punct care nu poate fi deservit n mod normal de macara; 30.la stivuirea unor sarcini, s asigure a ezarea lor corect , eventual, prin elemente de adaos, astfel nct sarcinile s fie stabile i s se poat scoate u or; se interzice scoaterea leg turilor de sub sarcini cu ajutorul macaralei; 31.s nu depoziteze materiale n stive a c ror n l ime dep a bazei; e te de 1,5 ori latura mic

32.s supravegheze sarcina pn ce se asigur c aceasta este cobort i plasat corect; la a ezarea pe ma ini unelte a sarcinilor care au suprafe e reduse de reazem, s nu dezlege sarcina nainte de a fi prins de ma in ; tot a a se va proceda i n cazul altor sarcini, ca de exemplu panouri prefabricate etc.; 33.s nu a eze i s nu reazeme sarcinile pe pere ii laterali ai vagoanelor sau remorcilor; 34.s nu p r seasc locul de munc f r a-l ncuno tin a despre aceasta pe macaragiu; 35.dup terminarea lucrului s depoziteze organele i dispozitivele de prindere care i-au fost date n p strare n locuri uscate, ferite de umezeal , de agen i corozivi i de posibilit i de deteriorare; cablurile, lan urile, funiile i benzile care se folosesc numai periodic se p streaz ag ate pe capre, n locuri ferite de intemperii. Unitatea care exploateaz macarale se va ngriji ca leg torii de sarcin s fie dota i cu echipamentul de protec ie prev zut n normativele n vigoare (palmare, casc de protec ie, centur de siguran etc.). De asemenea, vor purta semne dinstinctive pentru a putea fi recunoscu i de c tre macaragiu.

36

Cuprins
Pag: 2- Pod rulant 3- Poduri rulante de uz general 4- Generalitati 5- Termeni si Definitii 11- Componente de securitate 14- Dispozitive de semnalizare 15- Dispozitive de franare 25- Dispozitive de prindere a sarcinii 28- Obligatiile personalului de deservire 30- Sarcini principale ale operatorului in timpul lucrului 31- Sarcini ale operatorului dupa terminarea lucrului 32- Legatorii de sarcinii

Anexa: Standardul SR EN 1991-3/ 2007

37