Sunteți pe pagina 1din 84

I

TRAFIC RUTIER

privind Cap.1- Nofiunigenerale tehnicatraficului rutier


rutier "ingineria traflc" sau de Tehnica traficului spune ci carese poate disciplind inginereas_cd gi vechi idei,preocupiri ca din"timpuri foarte dateazd dorinte.
Pompei aveao rereade strdziin sens unic, Orasul ( "dlearwav"stradape caresta!ionarea iar Drihcioiul estb inteizise) dateaZa orinanul700 i.e.n. de

I
in fostintreprinse anul1904, Wiliam i in U.S.A'de cdtre in esteconsiderat I Enocare intemeietorul tehnicitraficulr orezent moderne ace teidisc ale bazelg ]buq Ingrnere9u.
t^

La noi in tari s-ainfiintatin anul 1967un rutierin cadrul laborator tehnica de traficului

m;;''"*;l

|.P.T.A.N.A.iar din anul 1969s-a introdus prin ,

OM DRUM VEHICUL INFLUENTE


ASU PR A M ED IU L U I

in I I ln anul1930s-ainfintat ;.u.A. traficului. existihdin ln ul 19 Itehnica dirr ldeabsolventi acestuia i7 de tt ai din lleoislatiei americane 19e preJe( orEseld. avind oeste50.000 ocutrorl pladuri transport termr rung. pe ije

gi 1.2.Concepte definitii:
vehiculelor rutlerse ocupecu migcarea Tehnica traficului geometrice ale caracteristicilor in grupgi cu influenta gi acestei traficului insugiasupra drumului a caracteristicilor migceri. care rutieresteaceapartea tehnicii Tehnica traficului ei studiazdcirculatiarutierdin complexitatea gi stabilegle: rutier; Legile traficului gi Normele proiectare amenajare drumurilor; de a accidentelor; Vohrmul caracteristicile Si

tn ui Tehnic. traficuf rutier se bazeaze principalpe statistica matematici.Ea opereazi,in general,cu doui mari categorii

gi de legiletraficului normele se defineascd caDacitate. sd . Statistica accidentelor permite se qi caracteristicile volumul stabileascd precumgi normele securitate. de accidentelor,

pentru siguran!a circulatiei. Nornrele

tehnica Ca metodede investigare folosegte: traficului


generale pa(iale; Recensdmintele sau permanente sau automate Numirdtorile temporare; fluxului M6surdtori caracteristicilor ale circulaliei rutiere; origine-destinalie; Anchete privind rutiere; transporturile Anchete privind locurile parcare; de Anchete privind accidentele. Anchete

studiilede Dupi scopulurmdrit, traficsunt de doud categorii:

ll

rutierd: 1.3.Circula{ia
rutierS: circulalia Factorii caregenereazd
de circulalieirutieredepind,in general, factorii Caracteristicile specifi zoneisrudiate. ci a zonei studiate Gradul dezvoltare de socio-economicd al constituie mai importantfactorgenerator circulalieirutiere, cel socialcd lindndseama la origineacircula{ieiseafld activitatea societritii. economicd membrilor a Gradul de motorizare se definegteca o caracteristici a dotdrii unui teritoriu, unei localitdfi sauzoneurbanecu vehicule rutiere, expdmata,dupd caz, prin numirul total de vehicule cu motor, al la sau etalon,raportat o mie de autoturismelor al autoturismelor locuitori la un locuitor sau Inversul gradului de motorizare senumefte indice de motorizare.

rutier: 1.4.Legile traficului


pe Miscarea un druma vehiculelora celorlalti si rutier conditii de amenaidri in date oartiiioanti traficul lb gi circulatia ei, iutierei de organizaredesfagurdrii define$te a rultera. vehiculelor se cu traficului rutier ocupd miscarea Tehnica qruosi cu influenta qecimetrice ale caracteristicilor in gi a caractbristicilor acestei traficuluiinsugi asupra oru-mdtui mrgcan.

Legiletraficuluirutierpot fi grupate, funcfie de obiectullor, in

legic Caracterul al desfdgurdrii rutiere: circulafiei

se unui Intensitatea fluxde circulatie poate in stabilitd urmdtoare cu exprima expresia Lill: de anul1880 cdtreaustriacul

TRAFIC

RUTIER

tomponentaSi masa carecirculePe drum : vehiculelor


n e Esfe necesars6 .c.ug qgt m caracteri sticiIe. care ale ngtructtv.e u_entcalelor pot tnrcrvent diul leoilortraficuluirutier:
lul rsti rbe culelor;

Curs 2- Caracteristicile traficului rutier

intre contactului vitezamaxtma.

reprezintd rutier Caracteristicile icului traf caredescriu cdntitativ elementele tehnice si de circulatie a natura calitativ .curentilor 9i fluxurilor trafic. de

2.I. YITEZA:

ale Princioalele caracteristici traficului prin rutier caie se determind investigarea circulatiei sunt: Viteza: lntensitatea: ' Densitatea: Debitul;
notiuni multe
Vitezade proiectare: Vitezade iners: Vitezade oarcurs: ( Vitezamediesoatiald Vs ): ( Vitezamedietemboraie Vt ).

n
I

Vitezainstantanee:
in studiul aoare notiunea vitezd de circulatiei unuivehicul in care viteza instantanee ieor6zintd datd momentul caretrbceorintr-o in sectiune a prezintd instantanee doud unuidrum.Viteza acceptiuni:

Vitezade proiectare:
con )zape careun. o u rcuroerea dru unul m oardmetrii:

I
,

VitezamediesoatialS:

Vitezamedietemporard:
ln

V ^' = 9
't i

I r')
l.h,

lF vil I t-'/ I

f kml

de Viteze proiectare

lh/

2.2.INTENSITATEA:

(u ) colf qt<jl I t-,/ |


1 4 \ J =1 a . k / , MZA

/ ",c

It

MZLi] 12

| /-'/

drumurilenationale ok = debitulde 8 ore Dentru 'si de 14 ore Dentru ilrumurileiudetene Si 6omunalq, registrat in ziua "j" pentru grupa _id "k" de vehiculel ak = coeficientulde redresare,reprezentand -de raportulintre_debitul 8 respectivde 14 zlle de'recensdmAnt, Co = coeficientde oblicitatea estimirii MZAk pe bazaesantionuluide 14 zile de recensemant: medie zilnici lunari a MZL = intensitatea traficului luna "i". din
ii

I I

(a fl"(c *,;*(c.61)x(c 6a)l

TRAFIC RUTIER

2.3. DENSITATEA:

2.4.DEBITUL:
la Existdmai multe notiunireferitoare debitsi

anume:
o DeDlt Ge ServlClu; o DeDlt OIOr Oe CarCuI;

2.5REPARTITIACIRCULAIIEI:

T I I

Reoartitia traficuluiintre doud intiheraiiide acee.agi originegi destinati6:


Aleoerea cdtreconducatorii a unui de auto mai intinerarii intineiar. cazulexistentei multor in gi de factori concurehte, depinde numerogi anume: Durata parcurs; de Distanla parcurs; de Conditiile circulatie:confort: de - securitate: drumului - caracteristicile de - dificultdti orientare nr I nrin 'tnr rmitF lor:lititi

- zoni'StiZlEiuta:

gg;pnali)afa'

dorinta a trecesau de

in traficului timp: 2.6.Yarialia

traficuluisiptdminale Variatiile ' gizilnice:

2.6.Yilrturide circulatie:
este Studiul varfurilor circulatie necesar de Dentru a rutiere. cu Droiectarea lucrerilor amendiare retelei de stabili: biutorul acestora Dutandu-se

Valori diferiteale vdrfurilor de ctrculaue:


lntensitatea traficului
MZA Mediaorara A 10-aora de vad

A Drumul

Drumul B 7200
896

A 20-aotade vart pentru intensitetii a traficglui Ml$ Utillzarea de a.pacn?! drumurrlor puoct veoer-e drn drmensr9narea
Tracllunea oln oeoarece de crrculafle esle recomanoala nu cu an in caretraficul estesuDerior celuimediu.uneori '100% avandacelasi traficmediu estevariabile drdmuri si ca'resA varieze zilnic oot necesitacabacit5tide circulatie de la Simo l ua d u b l u . ' I A 30-a ora de vad A 50-a ora de varf A 100-aora de varf A 200-a ora de varf 1892 1720
1506

1270

840 800 762

A 400-aorade varf

1010

t;

3. StudiulGirculafiei de Elaborarea studiu circulaIie unui treifaze distinctetanume: cuorinde t

: GIRCULAJIEI ANALTZA

Terapia circulafiei.
au Studiile circulatie dreptscoprezolvarea de traficului toatepunctele vedereatAtcerinlele de unei corespunzator cAt actual, 9i celeprognozate, perioade perspectivS. de anumite
din si circulaliei aga fel incdtaceasta satisfacd in

3.1.1. ELEM E N T E L E MATEMATICE STATISTICII

3 . 1.2

PE crRcuLATlE DRUMURI:

DE NUMARATORI

I I
I

DE NUMARATORI CIRCULATIE:
numaralorile circulatie de In modobisnuit penlru cu se continue realizeazd dileriteaparate ruiier. automatd traficului a fecenzarea din Acesteaparate suntcompuse 3 pd(i:

l n ceeace privegte-detectoarele
ele pot Tl:
pneumatic; Detector de Detector contact; netic; Detector electromag foto-electric; Detector cu Detector razeinfrarogii; cu Detector ultrasunete; Detector capacitativ; Detector radar; cu sonor. Detector

I
I

de - dispozitivul detectie; gi de - dispozitivul mdsurare inregistrare; in a semnalelor - disoozitivul transformare de valori caracteristicilor ale traficului.

3. 1.3 ANCHETE DE

crRcULAfrE:

DE ANCHETE CIRCULATIE SIMPLIFIGATE:

numerelor faF,:tiilli{8'ill?rP"g""3l!"ctratie,Iu;rnizeazi de circulatie; Notarea

de j+t*efJ'Sstgradul complexitate,
." simplificate(numiritori Anch-ete oIreclonarer; . Anchete circula(ie de complete.

vehiculelor: Etichetarea prin distriPuirea fige de Ancheta contramirci, controlsi

DE ANCHETE CIRCULATIE COMPLETE:


Interogarea directi a conducitorilorauto; cirfilor pogtale-chestionar; Metoda Ancheta domiciliu. la

CIRCULATIEI PROGNOZA
globald traficului: a Evolufia

MetodebazateDeipotezaunei evolutiiviitoaiea traficului asemenetoare cea din trecut: cu


. MetodaGrafici:

. Metoda celormai mici pdtrate:


Y= A+Bx Xy=t rll +l N y Xxy=42 * +BXxx
irzA Anul N=6Volume y 1385 2691
1986 2111

x
0
1

xx
0
1

MzA xv Volume calculate: 2170


2111 4144 8766 13860 17090

. Metoda deplasiriiE'6iiiii6E

24'tr
3146

1987 't988
1989 1990 TOTAL

2072
3465

2
3 I 16

34r 8
tr = ' 1 5Ixx = 55

3390

lry=

Metodebazatepe ipoteuaunei evolutiiviitoaiea'traficului diferitd de cea din trecut:


este.proportionalS cu... cd evolu!ia traficului oe a auto a sraoururulilrzare i!??:?i3itP",""rur 9r vehlculeloi. prin viitoare traficului expr a estgexprimata Evolutia anuale traficuli.ti. a coeficienti crestere de 'icienti de in ca2ul caiese cunosc in coeficientii

intre anumite Evolu[iatraficului uneizone: zone sau in interiorul

Metode Analogice:

1 T.n= T . o ( 1+ 1. ) ( 1 + t .2 ) (1 + t.n )
Tn - traficul mediu zilnic duodn ani: mediuzilnicin Anulde ieferintd: To - traficul ti - coeficientul crestere de anualda trafibului.

de Metode sinezd:

' M"$""J9'EJA$fiEII?"
asupraunei Anafiza economicdrealizald I retelerutierein vedereastabiliriivaiiantei etape: urmdtoarele optimecuprinde

: GIRGULATIEI 3.3.TERAPIA
v? de a in aceastd.fazdstudiilor circulatie.se in ciilor oroceda dimensionarea de cirbulatie asa la sa se pqat4 atd efectuain conditiide efectga.in^conqitii fel inc6t -circulatla ul intensitdtii fluxurilbr Tluxurllor de o siourantd corifor srouranta contortla nlvelulInlensltalll si st tr5ficde pfognozd trSfic p o Pe de altd partese va efectua analizd proiectate, folosindu-se ecolomici a'elementelor
urmatont Daramelnl: al - timoultotalde deplasare vehiculelor: (km); - parbursul totalal tuturorautovehiculelor (Km/h); . . . . medie - Viteza (nr. mddie - densitatea e,.!ehipulelor Vehicule/h); duratamedie cdldtorie. mediede - durata

pentru cQmparative . intocmirea unei.situatii prognozale; de vanantele relearwera pentru varianta . Esplooarea timpa execuliei in

DE 4. CAPACITATEA GTRGULAITE:

gr GEOMETRIGE: TRAFTC ELEMENTE


3ensuricdndtraficul irtr-un-iJns-siu'ni'rin6'etd
;e desfdsoari in urmitoarele conditii ideale:

DE iH ctRcuLATrEcoNorn TDEALE

DE 4.1. CAPACITATEA

CAPACITATEA PRAGTIGA:

Caoacitatea bazi.limiti sau ideali (QslE)l de ) te irumdrulmaximd! vehiculecarepo'tciicirlh o banddsau p^e drum, un

.FIuxul circulatie neinterupt: de este .Traficul alcdtuit este numai tririsme; din este .Letimea de benzilor circulalie de 3,50m gi minimd 1,50m; de o letime acostamentele geometrice prezintielemente Traseul drumului 't00 km/h, declivitdli sub ;orespunzdtoare vitezei de
minimd 400 m: %. iar distanta vizibilitate de .Suprafata rulareesteplan6. db

DE 4.3. NIVELUL SERVICIU:


,.{l9lij.!l'!lllj'L

NIVELDE SERVICIU

300

lsoo

18oO

f#1?l??6""#""1fi 8[""t]R,!i3if 'Ju'f '8[i'B".?J'i8il ctrculaltetruuere.

I
it admisi

A DE METCJOLOGIA DETERMINARE DE GAPACTTATil CIRCULAJIE:

Q"(A-E)=

o.s.(A E)
o " ( A - E) l

I Cvneasigurdriilungimii de vizibilitateirentru I de a - coeficient reducere capacititiidatoriti


depisirea a 400m
% de asig, Distanteide vizibilitatepentru.lepasiE 75% 50% 25% A.B 0,95 0,80

de a CL -coeficient reducere capacitatii letimiipa4i datgfltdneasig_uririi Qs(A...E)l carosab e st acostamenrelor

0,96 0,81

f,bstacole l2 distanta de
l!6tacol

0,63

0,6rt

singura pane

1,50 1,00 0,75 0,00


1, 50

Obstacolpe parli ambele

1,00 0,75 0,00

7,50 A.B 't,00 1,00 0,93 0,94 0,90 0,91 0,80 0,83 1,00 1,00 0,91 0,90 0.87 0,87 0,71 0,74

7,00 A-B c 0,96 0,97 0,89 0,9'l 0,86 0,88 0,17 0,80 0,96 0,97 0,86 0,87 0,83 0,70 0,81 0,72

6,00

5,50

c
0,79 0,73 0,71 0,53 0,79 0,71 0,69 0,81 0,76 0,74 0,67 0,81 0,73 0,71 0,60

A.B 0,70
0,67

c
0,12 0,70 0,61 0,69 0,67

0,60
0,67

0,58

0,57 I

li
l

I
I

I I

DE CAPACITP_-II 4.5. CALCULUL

CU crRcuLATrE DRUMURTLOR DOUA A


C B E N Z ID E IR C ULAT I E:
Pentrudrumurilepubliceinterurbane 2 cu benzi de circulatie5e recomanddca la stabilireacaoacitdtiide circulatiesi se tini seamade urinitoaiele criterii: ' a) Debitul de serviciu oentru care se ' dimensioneazi druinurile este debitul admisibil; bl in exoloatareadrumurilor Dentruasiqurarea ' unof conditii bune de desTisurare atirculatiei este ngcesir ca trafisul si n'udepdgeasci debitul recomandabil.

Latimea Platformei

qradului Pentruun drum sau pentrustabilirea necesar debitul ca de incircareeste sau recomandabil admisibilstabilitpe baza tabelului maisus sau Drincalcul. fie de ' se orarde calcul. comparat debitul cu

Debitulorar de calcul( Q ) se poate obtinecu reletia: 100


E.rC.P.rC P.TU E.TM P.TM+ + 100

de calculSi

ugoare, Ptu,Ptm,Ptg- procentele vehiculede nedii, t"","t, zeazacompozllja Pr!?3r13i.""

CAPACITA.II DE 4.6. CALCULUL CU A CIRCULATIE DRUMURILOR MAI GIRCULATIE: MULT DOUABENZIDE DE


drumuri: in aceasti categorieintre urmetoarele cu - Drumuri 4 sau mai multebenzide circulatie; - Autostrizile: Pentrudrumurile oublicecu mai mult de 2 benzide debitelor circulatie prezintiin tabelvalorile se in maxim6 s6rviciurecomandabile admisibile de si conditiiideale traficai elemente de 0eometrice.
Debltul Deblt maim de 3dictu ctbit Glsi @com.ndabil admlslbll inv.h.ot.ora/sens rnv.h.6iort5ns

eqaldcu 1,00. GL Goeficientul are valoarea fac ca in priihul pas. Celalaltecalculese de Co.efi.cie.nt_ul fl9 redugere,al.capaqili.tii
t! ar rl

n urnritorul tdbel:
Latimeaunei bnzi de circulatie Oist dela Obstructia Obstruc$a marginea parti peo parte Deambele benzii pana a sensului mers de de ra a sensului mers 3,50 3,00 3,75 3,50 3,00 3,75 ostacol 0,97 1 I 0.95 1,80 Auto6trezi 0,98 0,95 (2 benzipentru 1,20 0.99 0.96 0.91 0,94 0,97 0.94 0,60 fiecatecale) 0,81 0,79 0,87 0,00 0.95 0,89 1,80 0,94 0,88 Drumuri 0,9r 0,86 0,92 0,86 cu 4 benzi 0,60 0,79 o'7q-o,ull 0,74 0,8 0,85 0,00 TIPUL DRUIiIULUI

|l carosabilbsi a

- pe^t.u fiecare banda 2000

tooo

ri

ll

TRAFIC RUTII]R
AUTOSTRAZI

I I

DESPRE GENERALE 5.1. NOITUN! AUTOSTRAZI:

.Autostrdzide degajare; .Autostrizi urbane; .Autostrizi de legiturd.

$l I 5.1.2. NECESITATEA,OPORTUNITATEA : AVANTAJ AUTOSTRAZILOR ELE

(Pc]; de - Gdiunidirecfionale circulafie - Benzide ghidare(Bg); printr-ozoni mediani(Zm sunt separate - Benzile accidentali(Bsa); - Benzide stalionare pe cu suplimentare sectoarele - Benzicarosabile pe g-actoarele intraresau d6 raryrpimare. 9i pe re9rre autosrraoa;

I I

isi Utilizatorii carefolosescautostrada aduc contributia costulei prin diferitetax6: la

5.2. VI'' EZADEREFERINTA:


resurse,ellcleJ|la. . se vite2elor referintd va face in de Aleoerea localepe seamade cbnditiile oenerSl tinAndu-se pe cu liecares'ector autostrade. mehtiunea de o de tehnibo-economice in oartede a se asiqura conditii pe cat Viteze mai md'ri sectoarb mai lunqi,iar pe c6t de schimbari de-se la de altSDarte fdrda se efectua
o vrtezata atla
OEAL 120
'112 Belgh 100 95 120 MUNTE DEFILEU 30 80

niv6lul serviciu, niv6[ul serviciu, de tiaficului. tiaficului, relief. ief.intensitatea intensitatea imBortantqqHtqsjrdzii; posibilitetiile finaneiare;

in se Vitezade referinta stabileste functiede

in cazul circulatiei oe autostraddse obtin urmdtoareleavaritajd: .Economi! consumul-de la carburant; .Uzura mai micd cu 20o/o'. .Reducerea timpului deplasare 20-3oo/o'. de cu .Poluarea mediUlui scdzutS; mai .Accidente putine: mai .Gradde confortridicdt.

120 110 '120

100 120

80 100

80

5.3. TRASEUL IN AUTOSTRAZILOR PLAN:


mult Datoritd vitezelor referintd maimari de (olslanl( drn elementele derive acbstfapt(distantt )mentele caredenvadin acestlapt (distante de vizibilitate. suoralSroiri. suorainaltdii) suprarnaltan suprainalteii) sun sunt de vizibilitate. vrzrbrlrtate. supralarqrn. supralirqiri. ) sunt dsiciurar mai largi.decAt drqm-uf mar larotoecat la orumunoDlsnullldsidurdnd laroidecAt drum-uri ld obi5nuite obi$nu.ite sporitd spoflta crrculafler. cirqula'liei. circula'tiei. asflelo astfel lluenta sppritd ffel o-fluentd o-flue.nfd poate fi autostrizii Functie de'relidf. traseul ri sau aliniam'ent maimultin aliniament in curbd.
Categoria de relief SES

IN AMENAJAREA CURBELOR PLAN:

.Arce de cerc: cu .Arce de cerc centraleracordate .Doudarce progresive. Ecuafiaclotoideieste:


cn =A 2

DEAL
MI INTF

Traseului % din lunqimea Cu.be Aliniamente C!rbe Circulare Proqresive 30-50 40-20 30 3s.25 45
lo

arcului clotoi, s - estelunoimea lui de clotoidS: aferentd; D- razade durburdi ,J ^l clotoidei. A - parametrul^.^ ^:

6n

L Pentrucalculullunqimiiminirr.a g arculuide racofdafFBrogresivd se patru criterii$i aniume: folosesc

A iN AMENAJAREA SPATIU GURBELOR:


din la Trecerea la deverul aliniament cel de prin profilurilor dincurbd realizeazd rotirea se transversale intr-una variantelei din

IN VIZIBILITATEA PLAN:
in Asiourarea vizibilitdtii plan se realizeazd

gavit5.li qurb..er. ife Io ui fl laj a"rea SB-atiuJ in con

AUTOST'.AZILOR 5.4. PROIECTAREA

itt pRonl LoNGtruDlNAL:

EA I VIZIBILITA. IN PROFILLONGITUDINAL:
convexe obtind i con i se l ^ dtn d Razele racordarilor
^^

tnzaoeztllol. aoelorln conorllmarDunesr evrtarea mai gleu in cazulproiectdrii abpecte cale se.obtin auloslraz ln deDleu. Declivitdtile maximepermise suntprezentate:
Viteza referinta km/h de in Caraclerislici
80
Declivitats maxima Declifi exceDtionala tate Panta oblica admisa prciectare Pasulde 6 7 9.1 100 5 8.9 120 140 150 lr. rL Racodadconcave Raze minime absolute, m m Raze minime. Racordad convexe minime absolute, m Raze m Raze minime,

ln oeneral. rosie autostrdzilor llnia a se recom-andd oroie'cta a se inir-un rambleu mic (0.70...20m). la 1 ceeace va oermite adaotarea caracte^iisticite.generale albtere.lului, $cu;gerea

irolitiiiiiEi

^^

-* .

80
2200

100 | 3000

120 1200 6500

140 6000

150 7000

8,3

7.8 450

7.7

3000 3000 4500

4500
6000

9000 1 1 0 0 0

- mntm

800

300

500

9000

'|2000 '1800022000 18000 27300 33000

PROFILUL TRANSVERSAL AL AUTOSTNAZITON:


ELEMENTELE PROFILULUI AL TRANSVERSAL AUTOSTRAZI:

1. CAIUNIDTRECTIONALE:

z.(Vr,Vr')2 n
Rcx - este raza de racordareconvexi ; - este distanfatotali de frdnare; iniltimea k si h - iniltimeade obstacolului

de 100km/h"si 3.75m de reqiuni sessi deal niai marecle 100 km/h.cu vitezade refeiintd apelorde suprafate Pentru asiourarea scurqerii se eiecute cu o pante idirectionalE fiecare caleu'n unicd( 1,5-2,O % ) transversale

este a Partea carosabilSuneiautostrdzi alcituite cel careaufiecare putin dindoui cii.unidirectionale doudbenzi circuldtie. de --lSttmeaOb.n2iioi -circulatie dq 3.5.ryr <itl este pgltrLreoiuni muntecu vit'eza referintd. 80de cu. viteza referinta 8p de oentrLregiuni munte d^e de .de^^ pentru

2. ZONA MEDIANAT

L G!
,ll tl
E.

g RIE Cr8o{AttA mlt EEt OJ :w)-ultEcln lNfiY

.+
v

+
l#rFDAaated.WE-

=Ir+ry . ,

n s
E
E* 5d
al.<

EE. gE

F86

Fg

a Modulde / 'lectare de evacuare apeloroin st de zonamedialase studi-azd se proiectedza la Si gegmetrlce ale caz la caz,f_un_clleelemenlele^ 9e panJa.qlulul, autostra-znetu.ra traseulur .91 , -, InconjUraror. topogratrce Ierenulul ale condrtlle
SECTIUNE PRIN GURA DE SCURGERE GULLEY CROSS SECTION

CAlrilN D
MANHOLE
TRFN I (}NG|TI |r)'{ I

I I
I

3. EENZI IJE GHIDAFRE: la de incadreazd autostrdzi Benzile qhidare pe caleaunidireclionalS. de o partesi de alta, parte. caro-sabile, avAndrolulde a_delimita a_ confortului optic. se ca'aceste. benzisi fie vizibile pot . Pentru. sau cu folosimai mulievariante:marcai vopsirb introd0cerea unor materiale reflectorizante. elemente orefabricate culoare de deschisi.

ACCIDENTALA: 4. BENZI STATIONARE DE


)@lul ?slgvlanl oe itattonant acctdentale. urqenla,a aulovenlculelo qi substantial substantial in dfaracdilorunidireitionale- Sporesc n dfara cdilor nidireitionale- SporesQ si

sunt accidentald amplasate Benzile stationare de dupa.. ulidirectiqnale dreaptd ceilor a )e partea

t
t

in lateralS n-ecdsare cazul soatiile siourantd de la marecontribuind cresterea circulatiei cu"vitezd rdP a| grLa! r r de us circulalie. capacitatii v, r r , u, q! , s.

5. AGOSTAMENTE:
de ale Portiunile maroinale platformei. obicei fdrd iinbr5cdmifite care incadreazepartea si sunt accidentala de dreapti a benzilor stationare acostamente. numite
-----.\-,---\\

b, IALUZURI:

La autostrdzi taluzurile o panti multmai au redusd decAt drumurile la obiSnuite. acestea la unei mai servind obtinerea racoiddri linecu

DE 7. DISPOZITIVE COLECTARE SI AAPEI: EVACUARE

j jt!i-

!?

&?:;!; ai

si4i3ni,r

de 8.nid6 r? i1

:i,Co :t,0 0 32,5t 23r t0

:?,:..10 2^?,i c '2 :jt, '1 2,1

Cel+:1oGti3 t?i:r*alte
j l1la-a:aa

;c,cc

25"0! ?6,N9

,r' 2,i,..t 2,'? ,rt

2,l o ,1, c3 1.rta ':r;t .1,..1

2"2,3C 2-;A"6A 4na,55 r,l,:q 2x1,a, 2xbco 4rct75 2:2154 2,t,01


2x2 t5{ 2x! t5t) 2*3 ,aa 2x !s 5c 2xJ. 2r.2tl! '{rt 2:rO175 3tz 2 x 2"t5 4 221150 5t 2t0r'15 2x2 rjn 2 r 2 , 5 0 2:t0175
2t3 zan 2x2t19 2;ir!0 2xc,t!1 2Nt,2t

,ir,cc 2r,it

?x1'15
2xi 1tA

i,::
) ,a t ,f,.'o

4 r e 3 t0 ,ix0:51
4;0" J 0 4r c r 50 2rA '54 4r a,:; 2iil tra ,lx0,50 2r0:io 4;0;30 ?x0!30 4:0.j0 4:0r15 ,!"0^{rl

4xo:5c

2':,ac 3r:'oc
c|..d..*tu J.nac.ari r-vs"

2^'l ,et 2t2 175 2x110C 2x7 tta 1l_:50 2'2 '?i 2;1'00 2:7zrc ?,oo Zxttic
2*7 tJ9 2 t 7? i c 2ti:54

29;91
Iiel-1a Iu:o!1aYi.e
:_r:' :_

2l, ca

:,1 t

?N2t50

2r I.90
2{"t15,

1 ,A 0 3 'itc

25rCC 23.00

za ,4a

?x'l,at 2t7 ',2 2x7) l 4

ix2t50 2/2"4 2 r! , 1 0 2t2,ia

2x0r 50 2r Lr 00 ?xir00 2xA"a

TRAFIC

RUTIT]R

AUTOSTRAZI

DE 6.1 NODURI CIRCULATIE:


in la Accesele autostrizise realizeazd Buncte no.duri circdlalie. de numit_e 9_ci4l 34engjatg NOOUI Oe ClrCUlaUe esre o Inrersecue denivelatd intre dotd sau mai multeartere previzutdcu drumuride legature (b rutiere, care permit tre si bretefe) frafic de pe o aftere pe al

I
I

I rDutsr rorma nooulut oe crrculafleeste runcfle de vblurirulsi comoozitiatraficului.'derelieful in zonei. dar vd tine seamhsi de simrilitatea in efectfarea mdnevrelor.rdqularitat'ea efectuarea I funclionali. schimbului de trafic, 9[ un-tformitate

RUTIERE: NODURI 6.1.1 TIPURIDE

Distantarecomandabili intre doui noduride circulatiesuccesive estede 10- 30 km. se ln aorobierealocalititilor acestedistante pot pAni la 3 - 4 km. sub carepot'sd micSorh inteivind'd ificultiti la realizarea senfnalizdrii rutiere.

. in nodurile circulatie de si in de Nodurile circdlatie "Y", denumite de se si bifurcatii, intilndsc la cat'egoria intersectii A. tip in Nodurile circulatie "T". denumite de ei "trompeti"*se intalnescla ihtersecfiile B. de categjoria

suntincluse noduri in cadrut acestor rrY" rrT"

tl

trqd[ri de circulatte ctr trel mru.rl fu Y! s-btfurcslio lD trrr&qhl, cu leEiturl dlrcte dezeoltatsorlzoniar (J p:aJ6.tr i-trj.off"'4" cir;rlalie) i b-bifurcs!ie i! tnusgbt cu legltu'i qe
(r p s s a J , [rverB circqtai;le) i;;;-;;;i"n di?ec t e dez Y o l ts te e e ri l c a L ii p."i;,, I llvrs-de rruqrd!rE ,i i Y (J lssaie, z virai stirAa senidirect tn-tdqehi' o-blJuroafie

n1velo de'ciloulalie).

- :n i1ti i:+,1-'"'r ; t ;i.,.';i';""iill',' "',. 'ini,t;; t , ii, r 'd1: ; ct e ( l j p6qala, 2 4t ve1 ds J, ; dlii

d 6 cl r u l a

r '1 e cu tr J:

-rhr-1'

cr a 'b - !i fu fta i "1 6

't cdi4Hel

Alte tipuri de intersectiilnT:

cu de Nodurile circulafie patruramuri:

Nod de circulatie"Semitrefli":

NodJe circulafie"Trefld":
ca rezolvi n Nodurile circulatie de le de totalitate sensurile circul.

,i:"':*::::Ef;i i#'*?*!l'T:

lr.

taliIl

g-;tt;i.:

! t-e3lne!rls!'

Nodu n l ed e ctrculaile

Nodunl ctecrrculatletlp qlratorlu:

Nodurile circulati de
fa

mar

LA 6.1.2 ELEMENTE CARESERVESC RUTIERE: AMENAJAREA NODURILOR


care servesc amenaiarea la Elementele leqetura suntdrumurile'de nodurilor circulatie de intrenumitebretelecareasiouri circulatia benzile de arterele rutierecarese'intersectea2d, accelerare de decelerare. si carefac leqatura din db Tntre breteld sectoarele autostrade si de caleacurent.'sectiunile triere.pasaiele de denivelate dispjrZitivele seninaliz'are 9i Si ctrculaltet. srguranta

Tipuri de bretele:

"- r?-?""= r6

drFc -ta

b-nbao' s f,6

s eE i dl Fot

se Benzile accelerare decelerare de si intffiflictpe de benzile stationaie autostradd inlocuiesc si a accidentald'din sectiunea curente autostrazii. benzilor accelerare decelerare de Amenajarea 9i

Variante de rezolvare a sectiunilor

>-:
------2:

Bcnl:dde tabt/ndero tklr I Pori d. it

RUTIERE: SISTEME

I
)todologia ntru l cu lul9i
d

pentru determinarea durateide anrobatelor bituminoase

'"i
a
2

enslonarea oboseali a

'"2
5 3 2 ,o?

DE LOCURI PARGARE:
a Pe lAnodconditiile desfdsurare traficului de gi se in s.igurarTta, confort fluenfa, urmdrggtF 9i tealtzateaunor conslruclr anexecare sa orere spatii de condilii odihndSi repdusutilizatorilor, cu altmenlarea comerctale 0e cazare. sr r'evizii autovehiculelor, ale carburanti, autostrdzilor. exploatar'eia

specra . locuri de . locuri de . locuri de

h 15C-?aO

il

parcareiurentd pe autostradi:

re

d t<tte d u l l rrl

t( r uur l

ue

PENTRU SERVICII: SPATII


e,:1.:ie le !i c.i:.e
Fd.r -!.-dR

dltdnil

clrr6i!2!

"aci-.e

pernrr !-Eir'crle

:-E.:are s-porie a-ocdr

=ci.J cdrllrisne p6:rt clrca: p'otr!,$rdQ tre

A mclel

si ..5t

urcni

a-rtr

d]-a.nsitr-:l

redtsei

!-c!

djjenslui

n::i-'e.

STATIIDE TAXARE:
autostrdzilor in anumite cazuri exploatarea pd bazaachiterii permisd numai unei este gi de Se cunosc sisteme taxare anume: trei
, sistemdeschis(pe sectiuni): , sisteminchis(cii parcuisindividualizat); , srstem mtxt.

AUTOSTRAZILOR: irurRrrIruCREA

6.4. EXPLOATAREA 9l

optime unbr cfrc-utatiel. ii.crbar"ea 6onditii dai oentru utilizatoii autovehicule,de proteiare si si
h autostrizilorsi'a mediuluiincon"iurdtor.

POSTURIVAMALE:
de se La punctele trecerea frontierei, poslurivamalecareau scopulde ameriaieazd a facilifaooeiasiile vamale. vamale Estenecesar'ca acesteoosturi la de traficgl pasageri fie separat traficul si -de. oe marTun.

VITEZADE
maxim6, Vitezade oroiectare esteviteza re ooate hdmisd fiecare fi in Dunct unui al

ACCESELELA AUTOSTRADA:

Vitezade proiectare T:pulreliefului


Ses

pe lntrarea autostradd: NC>NA+NB-1


Munte 80

120
140

Deal 100

lesireaoe autostradd: .NC<NA-NB+I


de de NA - numirulde benziinainte punclul acces; de ale NB - numdrul benzi bretelei; de NC - numarul benzi de duodounctul acces.

l AUTOSTR/TtLoRa SEMNALIZAREA

(F8-1200x 1500mm) Form6: DimenSiu ni:

Orientare

Perioada utilizare: de Functionalitate Ai -

(G6-1000x1500 mm)

lnformare

Iucrdrilor Semnalizarea
- Reqlementare (C33- 1000mm

INLUCRU
PEAGE

F Tkml

T
I

DE GLISIERELE SIGURANTA:

AUTOSTRAZILOR: ILUMINATUL
cu Dotarea
\)lr\Jl

de Micsorarea tirhoului pbrceptie reactie; deficitare duprafetelor localizirii P.osibilitatea din punctde vederea ruciozitdtii; ilumi-ndrii planvertical, ih datorite Eliminarea. ploii'sau ninsorll; de orbiredatorat a efectului
Gravitatea acci.lentelor de circulatte se oe Gravltatea acctdentelor clrculal diminueazd:

ll C d

( JC l l l l tJu l u l

vr 4 u q r ,

Santuripereate: zrdun spn n: oe Ziduii.desprijin; inari Rambleuri'mbi de 2 m: pe cu inblinarea af,J?rty",, versanlicu Spreaval.peversanti inbli

noptii de Siiciiire?volumuluitraficdintimpul pbate repaititiei drare. contribui optimizarea la

SISTEME INFORMARE DE

deoseQite in autostrdzilor conditii Exploatarea presupune (ceata,poler) atunclcano acllonarea,. oe estenevote. urmarea unoraccloenle ca

aurosrnAZrloR: irurRerr urRen


la lucrdrile intretinere de 'eaz6 timpul in nbptii, c6nd din de constau urm Lucrdrile intrelinere

PRIVIND IEAUA RI 6.5. PERSPECTIVE DIN ROMANIA: DE AUTOSTRAZI


ia CNADNR rivind autostrizile:

l.
Plole$tl Sl. Economrce de-etraseu: Bucure$tl, de turistice pe Valea Brasov. si de activitdtile dar Prddeal alte Busteni, Sinaia, Prahovbi din'zonele 9i Astfel,pe sectorul turistic. zonecu Dotential realizarii unur s-a Bucuresti BrbFov luatdecizia de cu sectorde autosfrada o lungtme 1/3 Km. dintreMoldova Transjlvania in orezent leoetura si DN se d6sfdaoarS"oe traseele 158 - ' DN 15 si DN 15-DN 12C- DN 138 carefac fatacu qrcu fluxului sooritde trafic.

va ale Fiet?redincele8 seomente Proiectului astfel bu 6u inceoe se va incheia un nodrutier, )eoe si dupa traficului imediat incAt poatd deschis sf fi
executie.

AutostradaTdrquMures- lasi in acestcontext. pehtfu atrdctive o Unqhenidevin6r alternativd carese va destaQur de traficiil international tranzit ni. Pan-european lV de rntr;. Coridoarele Transport

rl

I KAr( rU

r(U I 1=_,K

ELEMENTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI

lN 7.1.S'rRATEGIA DOMENIUL : CIRCULAJIEI STGURANTEI

Curs 7

strategiei sunt : Obiectivele


fluenteicirculatiei I Gresterea sra pe drumuiilep u b l i c e ; rutiere sigurahfei leqislatiei rutiere izarea ll Euroconform gi a sisJemului a institufion?l aplicare di ra: acestu de medicale lll imbunititirea asistentei acorUativictimeloraccidentelor urqenti de-circulatie rutieri:

ut IU EI tl r al ( r al

gi a[ie. a zonelorcu , pr!naplrcarea ruuereta

e uts

prin intersectiilor reamenaiarea gdometrice; nbundtdtirea elementelor geometrice ale e[e.r.nentelo.r mgdifica.rea de urbelor deosebit peric-uloase; imbunititirea semnalizirii erticale; a solu(iide calmare traficului;

de curentilor trafic cu paraDeti - seoararea ' direbtionaliinsuleimbor durate.diumr.iri pentruIliciclet'e: colectoare,-piste


I

t;

lucriri de imb vegetatiei, amplasare efrigalga' araDolrce: vst

in - facilititi pietonale zotra trecerilorpentr pietoniririn insulecentra de protectie. le 'iluminat, de montarea parapefi'direcliodali

I
I
I

subterane pas I pasaie si asareledestinate pircul6liei pietoniloi;'


I

.B_ D I sla uRANIA_$-!_U.IIAESFA$uRAR E A CIRCULATIEI SUNT:


ELEI

ETI r ELE

\rAr\E

r,r\rrl

I f\l E (, lEI

pentruinformare I 3. Echioamente rutier si a dirijare traficului

verticali r orizontal

circulatiei

Aiiaoeurrton
1200c

ea.avzoe aRjULATE RvtEda t l PERloaoatgeg-2an3

Ftb

CIRGULATIE:
2oco

.en.*+.$ -4 .'s .d ^ts ".tr ,'4 .d ^+'*f "p .S "d

40ull !5tt ,i! 25iC 2[ie 15:0 1030 5i0 ,]

* *e-i?

,li i j
.,itl :

;:;E

t90

tvtr

tryl

1996 t99?

Ut n 4 h9..r*, tri rt rr?**. it$ta lE n-..a r'rwe , pt# n ptjl n Jns JesilE !&e 5 4 roJ ,3 .. dA #Lai:E edrt d* tr(' r'r.r' @ r?d i.".bn 11daiEi5caftr1

,=*rb er*Fn @$r& @r Oi*,'EA da dttli* g:ltdigdrtHd.Jrd.,s':EadE,, ..b@rbrlsdlrs :!*"rer& r .r!tsr-f sb.e 6i'rdrei

stt dr

F.Hd !+ 6 l.*efi?r

t a td ? r. * t4 tu tjgd4i 6'l'ot!ffi r{r.,n/r,ll1*c& 16@,(R

. et *11) \-t r. M.r. rngnid@.tc'le

tdt

ttu d4e E#4 Fqgt a.Q ia aafir gEiN xtet$ s i* ntx Ete .n | 6 @i 1a'm ;!4 6. *-*h er:r.r 4rd9 r o $?b "w'b

,j I

tt

ru
I
CALMAR

Paraoeti metalicideformabili panouriantifonice: integrh{i'cu

Ca solutii de calmarea traficului se pot ehumeraurmetoarele:


zonaint 1.Amenaidri localitfli; trecerilorpentrupietoni; 2. Amenajarea punctelorpericuloase; 3. Semnalizarea in Amenalareaqrumului secundar zona ifitersectiei:
de 5. Dispozitive calmarea traficului;

I$ lN ZOIIA INTRAFII,'OR LACALITATI

nngusl,arca p ad ii catcsabile; .Sepantot fiztc denivglat in 2016 nediaw, sennaliat at indicato, Iuiier "acofue"si baliza -Reducelea Fogesira a 1lilezeiCectcukti pnn: . itdbatoare tufiere: .berzi prcd$aloarc de agtnol iniercalele c, indiL"aloatele iiee; r 4ndicalor de sennafEare e inlrani in lac.lilato ca ihsc/ierea v:lezei e*tlise de cjn lalie; 4nsdierca vitezei adnise de .irculalb ptn me/caj tutier.

:*"1rJ'F1:;:rd.?*.i:-\

\t-.l

--.

EF-" ,/

l --af r l

i,..

lse r:

-r

,E'@*ux!=

T:ecere penLru pietol]i

deoivelata

- pe dlumu!!

seqlndale

fu&$iara 'Mia .;;-;;

pdmtte: in dalivdab ar.ofuant||li ia!el$'{ea ttua1ltluisecutdar angahliin iravesate; r}lelooitot ptirc pal niu, o;,&"w ia aplopqlea si irharca pe dr'tT l

F.---=*
i,
* =.

9t l

;l

iNnffir

t.FilvcrB-gF cg RtscsPoRTDEaccloEllr

AE EIJNCfELOR RISCSPORIT ACCIDEN| CU

zo.a cu srad ri.ii.a:

de lisc

t3
{

g.rPtx! r,2 t*;E.at.a!e

.ii: lief,z ! de 29tt

+----''--+

) e, r : v + r t r" +

' .:!F x a A /

/ i :-.2:

n ,r 5 0 : a0. ' t10 E ??0 .

4 ,"2 1 n .t9 d ' 5.:t.

ReducDrea vitezei de circulatiePm: . indtiztoate ,ere; .bepi prcducatoare zgonol iatercalalecu ittdicatoarcle tutterc: de 4irsctierea,itezei admise de circulatieprin marcairufie{

Redu.--rca/itezel de circuklie git nijloace de avedzale : . indicalaatetulierc: .ber,zi ptodo.aloatece zgomot itlbtcllate cu indicatoarele ftiie'e; tp} -deniveld:ectnrexa a petli carcs.bile {hut

de producatoate zgomoi Benzi de cu {||,arcaie $ofrkte grosini 2'5mn}

.ficzei ate citLlt2ae Reducerea panala oryte giq nil$.c de


, L!I:l
-,ffiffi:''!L

. indtd@e flbete; $eni pnducatoarede kdetczlaleeu 2g@1A ifflbale?teletu erc' a 4enivetare.,}.l.!F.xa Partii caqsabde lbumPi-

,,/

*^ -.,/

i/odul limaaiotde viteza

ale Derive,arjconvej(e partiicafosablle .Dispazilive caociue. AeoPren di, asfeftice -Stratrft

bump): Limitatoare vitezi(speeo de

7.5

n? - S.Bd.ltft adlaia la irtef*.ti :l la ti.ede dr pialoni: iilairll in zon. lre.|n.f do pi.rod i.hpi !u lwin. ihbr,|enb,.mrrliae re:.o dd .u lsn "&nfon.e

43 - C.hrol6 d bucl. i.d!cty. p.'s @ntllor !!tqi p6dtu rile*l i. rde d .Ilnlrnate abnuonaEr 5l .:!He F.fElrl

nz,iidn' d.qddun, dlsld' 81.3 RafLlE. u EnEDte w) sdlpari Faw caataw p'ncul'M .Et nl t6 zo^r plnclrtr 'i h rq' jdnifi*E i:trtg&.ti rtcendpenil

i;;'ar$F

;. id.t

mad 3r l@tu'r d' dn

117tE IiUERSCnl = e5HL E1JRO

i ttl D ca Tu

?lMr lLro

'trt4- rrcRlR LsPEcl EeL|tnNta FlCa ltta!.ilrEl ; ,jgt iliL arRO

I *

IKAr'IU

l(U Ir__tK

ELEMENTEDE ESTETICA I CONFORTOPTIC

8. GENERALTTAJI:

unui caracteristica Confortul ooticreprezintd din rezultand drumsau a uneiautbstrdzi qeometrice plan, in elementelor subraounerea la careva conduce orofillonoiiudinal transvelsal si a de suficient mare de bercepei'ea la 6 distantd ce traseului urmeazd blatfoimei drumului alur'ei si optima o bd fie oarcurs cardasiourd continuitate si proie.cJat ceea- privgqte oferJlea unor ce. in a axulUi placute meolulul perspectrve Inconjuralor. ale

DE 8.1. METODE EXAMINAREA PUNCT VEDERE DE TRASEULUIDIN AL CONFORTULUIOPTIC:


drn compus Henlruun lraseuoe orumsl nplu, enlru pri tIr-ocurDactrcutara. racordate doudaliniamente in primul trei ioostaze observatordlui ale intereseazd rAnd:

mai complicate ln cazultraseelor din la-gna metodele se apeleazd urmatoare:

in Poziliaunui observator cazulunuitraseude drum

Analiza I b)'pebazatablouluispatialal dru..tului macheteloi: 1:200.9i Machetele realizeazd carade. se la

I c) Analizape bazatablouluiperspectival
orumutut:

SPATIALE 8.2. ELEMENTE ALE TRASEULUI:

i din profI elementelcir flflf,ltji f%celb I


/

Vedere perspectivi a suprapuneriiir

rf
4jra;'.-,,! d Fe;a t*n*ta *ttn u tonb .e+ht ' f*lid+l
,{in;dei

lb>;a!,..n ca tuca''ee

ihddn

f,{ ca @-3s"

PRIVIND 8.3. RECOMANDARI SPATnLAA TRASEULUI: ALCATUTREA

Lta

@ par*t

tu tadoa.,

litului h.'u,ae@;@ @E.a .#A.i

P.h li'lttudtdec ?ea moE

'h'/

I
P^4 ma.di azt *ste o,jt"s1r.a Pttssrdl,tolc

-- ":

-.,:::-:,::
"^ 't i ttr e .r :b e d e a ce l a g :

se t3 r

,.-sa

.v Nr6e

. ari

- --:P--,+
,<Md. .t d.bd

;L-::a=
rc e

-r-

.E

/!ns

tnfluenra Da erulul Inrermeolar la racordarrea declivititiilor:

I
p.ta.4a 2,i?+c

r\l 4t,vtl tatE d

t t l li, aY c.

o izC:

set

@!ft

2F.tttk**t<.

tlt@ffi':cq...'ee*.&.a

-e'::d:::e,931:::: -*-

qrn pran orzo--ar Gucele ljorerareaeremqnrlql ifdifr ?ilino-ro-fandh?ift Rbbortul infie razele orizontale si cele verticale de recomandi a aveavalori d6 ordinul

Inceputul ' '! curDa


4

racoroareaconvexa:

Traseecu depresiuni:

Etectut oe rrambultna:

-*:

8:P,$$r'f aggeico e!trfiirh:

AMPLASAREA PRIVIND 8.4. REGG,,IANDARI DE INTERSECTIILOR LUCRARILOR ARTA: 9I concave: in intersectiilor racordiri Amplasarea
-.".:-.-

:;>

-r\ \.----' : :i:-

_-z

podurilor: Amplasarea

runerea In

cu alurorul

,,Efecie1

ile s.iadu:ctsrt La alqllj.esa:.e

poilqlul.

--

eENTRU R-ALTZAREA! coNDrTr GENEMLE B.s. OPTIC: I ESTETICII DRUMULUI CONFORTULUI 9l A II conforr oDric exista straiia"iEiiitiirEl'Erdie o prinpr6iectarea iand ieiiiiiazn- orimui in jnaiib-ioeEe
intre elementele ordin esteticsi celede de

J;tgo I ell+Eele,tg-.gel4 duDa marlmea Dlan-lma0lned = 'lUUm. fg!!'*g"q$I1 '


I I
r

in uneletari se recomandica aprecierea a! armo4io..s curbeloisf ge SaiaCtefultri faci oe bazaimaqinilorin perspectivd bazaimaqinilor perspectivi

t diriiinitilo-i g6om6triceile drumului.

curbei bisectdareh f c!ie- rep-rezinti Interloare.

o^ nnraaiazi ax n z.rr'hi acra arnrnni,

tennlceoe domrnante. ales cano conolt|lle mat acesto sdu de exploataresuntTavorabile executie amplabamente.

unor obtinerea in consecintd. Dentru q'ef6rale a dnor efecteestetice, se oersoective si pe_ pe.cunipina ape-[o-t pg coaste s?1.! saq coeste cunipanaap_e.lo_t fixea?etraselrl fixea?i trase-ul

lt(Al'lu

t(u tl _,t(
Curs 9

DRUMURI URBANE

URBANA: 9.1 CTRGULATIA


de a ciicuiblib autoVeh-i6ulelor beiioriald, vehicLlelor gi ceade transport bunuri in transpdrt comun t3'f,5'913 din drumuri oublice interiorul "unt
pleton?la, crrculalrq urbancupflnoe .

acllvlralll; .lntoarcerea domrcrlru oupa Incnelerea la pentrupefrecqrea timpului liber; .Deplasiri .lntoarcerea weeKeno: orn .Deplasarea concediu. in

dg .Deplasarea locul m-unc4; .cetre

I
urban, mai Pentrua caracteriza exacttraficul de dezvoltare specifici indicii trebure fie calculati sd de transpoit. exorimati functiedb momentul in prdcum:'

trecepnntrce maxrm vehtcule poatede volumul se sauintdrsectie o sectiune drumurban de de irafic5aude ca defrneste fiindcapacitatea sa 5au Circulatiestrdzilor intersectiilor.Valoarea a diverse: de estein'dependenta criterii

.Gradulde motorizare;
.lndicelede mobilitate;

.Condiliile circulafie; de icu .P.erfo14anlele autoveh lelor gi starealor tehnici;


.Condi{iile de

.Coeficien^tul utilizarea mijloacelor de de in comun. transport

.Factoriipsihologici.

9.2 ORA$UL:
prooucuve preDonoeren urDan oaloflIaacltvtlautor neaoricole. functiilor a sal6 oolitico-admihistrative coinolexe. determinate rolulpe de soclalculturale din carefacd careil are in teritoriul administraiiv

umana Orasul esteo formdde oroanizare sl reorezintd unitate o teritorialedministrativd de ti

suntimpd(ite I in m?i multezone: Orasele Zonade locuit(reziden!iald); Zonaeconomicd(industriald) Zonacentrali orasului; a Zona
l-

parte. Oragele avuto dezvoltarede tipul: au Concentrici

zon: centa A:icenlre d-c spsliiv.ui gid6pbreqie

Reteaua strizi esteutilizatd pentru de si oozdrea retelelor instalatii de spaliile care teh4iqo-edilitqre, vorutiliza retelei stradale .

in comun I Transportultransportcurbanrsgt :face prin um a T mijloabede Tramvaiul; Troleibuzul; . Autobuzul;

DE ALEGEREA MIJLOCULUI TRANSPORT:

. M rrlr te urel . Pul c n plar . ln ;drr .calra( . Rel lat

tor rril, a9 rlui it n ma lQl ;uit tor; rum rul iara Ins ;ile to e ca atc t9 l cal ct ticiE C ac ) tr ome e o > a rac ecJ et rfic9l mcment
;po lrist cili r m loa eloro (r fr an^{ )rt. rcelr ' LSP lCC mrjl le anl con ed ult nconl spo -m

reareI :le

{a,

StrEi ;. trdz

9.3 ORGANIZAREA TERITORIULUI URBAN:


prevede qeneral urbanism de Conceptul itdtilor. zbnarea teiitoriu local lui orqanizare'a de a reqimuldi indltime, fufictionalS. stabilirea denditdtii constructiilor oooulatiei. sia plaitatd de Aqiement, spatiiloi asiouraiea si retele ecliioarea dotdri'social-culturaleicu cd tehn'ico-edilitare. comunicatie cdide si pdstrarea imbundtitir'ea bonditiilor transport. si 'punerea valoare monumentelor a id de mbdiu. eficientei cresterea de artdsi i5torice. economice sociale investitiilor si 6 Si de de imbundtdtirda conditiilor muncd.- locuit. gi odihnd iecreere.

urband: in Rolulcirculafiei planificarea

.lnciden!a accidentelor; .Costuri transport; de .Conflicte circulalie; de


cu .Pl6ngeri publicului legdturd circulatia. 6n ale

9.4 CARACTERISTICILE RETELEI STRADALE:


pe a in O clasificare strdzilor raportcu functiunile de cargJeindeplinesc de nivelul traficse face' Ai asnet:

b) STRADA

i de c-ategoria

trale, careasi

a) ARTERA de -artera centurd: de -artera oenetratie: ' diabonald: -artera -J ^:-^ ^ - dt ^ - Lgtl -a - - : . rg ta t a . -artera magistjald-de legdturd; oe. -anera tegatura; industriald. -artera
SCHEMECARACTERISTICE

care prelau .Strazl cateqorla lll-a - colectoare, a de fluxurile traficdin zonelefunctionale le diriieaza de si sau magistrale; sprestrdzile legaturd de

locale, care .strdzi cateqoria lV-a- de folosintd de a sdrvicii curente asiourd accesflla locuinte pentru si redus. cl foarte in zoneld trafic sau-ocazionale,

DE RETELE STRADALE:

3)Retelp;g,tlttyinelare

cu )Retele schemain traseuliber.

9.5 FAU tUKil UAI(E INI-LUFI :EAZA

Inf' en(azgomotului:

PROIECTAREA STRAZILOR:

tip.ul ce vor cunbscAnd .mijloacelor s,e utiliza, gaDafltul urmare aceslgra, numarul necesar . oe vehicule"oentru a satisfac6 cerintele transoort de ale perspectiVd popula{iei,.sche4a.de a traseeloi bircLilatiei acestora. brdcuni intensitatea si
Cagacilele rxiala de lrenston a svazii

comun: d se ooate s5 pbhFpjqieeta oroiecta orofilul h-Svri al transversal .pjotiliritE isb']'i strAzii prin

Zo|a 50d8 45dB 50dB

r ?cnele rEcre|E de losrclri'' . cenlre circula:rie i.tens . . . ! incint indusiiale bircurimarifla orl if.,.er EsEurante zone man, secretarat srai decigoria (laexterio0 l,Jl

s5dB
6.Oet iat-a:l

a 329 i:re::t

65dB 35dB 4adB 85dB 75dB

. s$zi dcatesor lll,lv {laexierio.) a

ffiasufl oe alenuare a zgomotulur:

a. amenajarecale in tran9ee

cale intunel b. amenajare

edilitar: I I Influen[aamplasiriiechipamentului
La amplasa necesar se ltna seamaoe Garaclensflce oe sa caractensflclle de exoloatareals fiecireia. de conditiile pozaresi de'conditiile siguranld exploatare de in spbcifice.

mediului: Protectia

.Gazele esaDament: de .Zoomotul iibratiile: si care .A"oele carosabilului colebtate suorafata db provenite Ia vehicule petroliere de cbntinproduse cu oereclrunl.

I TraseuI strizilor Razerecomandabil6

STRAZILOR: 9.6 PROIECTAREA

traseului o strad6poateaveaun in urmaaleoerii . traseudreot. c-urb. sinuos sau frdnt, fiecaredintre din dez.avantaje a.vantaje.gi aceste.tipdri brezentAnd. punctde vedereal crrculallel urDanlsllc. 9l
Categoria Distantaminimiinireinterseciii[m] dr. ptrtoaie aeiaiia rlaijile numai

Raza minimd normaJe Ra:emin.exceplionalE


Razam nimi ln curba principala serpenliid lE Razaminimd curba in aqxiliafd sGeentinei a

Vfeze circulaiie se,pentini de in lknlh]

I
strazii Categoria I - magistrala

ProfilulLongitudinal.

I
Pentru

. rofilul Transversal:
filului

Lung.mn.a Pasulur de Daoiectare [m]


300 200

Il- de legature locsla lV doseruire

50 Eisub

--i--Iil-rrr
Campie
Deal

stezii Categoaa

40
il.;:: :

50-60

Dliv{aie m3rimtexceplonara lvol 6 5 4 6 5

Pas de Droiectare

Autoturisme Autocamioane

;.r. t i,so t.z.f i,so ; T ..,'


Parcajam.enajat In u n g n r:

PARCAJE:

-J,"no,.',

T*"'

li
I I

ALTEECHIPAMENTE: .lluminatul .Plantatii are rol de orotectie impotriva poludrii dreefectestbtic si 'deosebit;

STRAZILOR 9.7 PRC-ECTAREA

itt cottotlu SPEcIALE:


vERSAN1T: rprnAz PE
este foarteaccidentate in zoneleoeoqrafice strdzipe versant c6tEodbtd, se realizeze sd necesar, de munle. de cu Av6ndin vedereconditiile totuldeosebite necesar se ia masur' sa este neaperat constructie. se.vor a dd soeciale siabilitatd terasamentelor.Astfel, proteia carosabilul carevor proteja ziAuri spriiin ziduride sprijin c6nstiui cbnstrui vor de dg. alunecanlor lerensau se vpr Tlxa alunecErilor terensay_5e tixa cleoencolul de pericolgl fie fie cu vegetatie, prinzidariede proteclie. taldzurile

PE zysrnAzl cHEtuRt:
se a Daci stradace urme4zd se proiecta a vecindtate uheiape, rste imediata in

DE TNTERTOARE CVART.- - ALEI: 3)STRAZT se in de Accesul cartierele locuinte face in lV cu strdzi incadrate cateooria sau.mai

RAMPE AGCES: DE 4)STRAZT

.'l
I

TNTERTOARE TNDUSTRIALE: 5) STRAZT

URBANE: 7) AUTOSTRAZI
zonaunulorasloane mare astfelde.qdi nioderngde cl specrlrce. unorproDleme

SUPRA SUBTL.IANE 9) PASAJE 9I CTRCULATIA PTETONALA: PENTRU

a. 9$ielEne

ij>?H

lls l:F

tr=E

regle )entare bl untenul tuncllonal.gr ' a traficului: .Cucirculalie necanalizati: f t?ffilii"r' .Cucirculafie canalizati: : "illi$'
INTERSECTII DENIVELATE: .Cu un pasaj: .Gu mai multe pasaje: - canalizatnedirijat; - canalizatdiruaf.

I c) CriteriuiJeometricl

INTERSECTII DENIVELATE:

DE T|PURT INTERSECTIIPIEJE: $l

';'
I

I
:GEJi]!A

I Intersectiaesteformatddin

1U.J

IARE: ts,LIMEN I ts Uts PT<(JIts,G

constitutive: elemente urmitoahele

b) Zonacentrali a intersec[iei:

I
I

INTERSEGTIEI: ELEMENTELE

i"fca:tr

A TELE lruneru DE PROIECTAKUNEI TIP rNsuLE SEPARATOARE LAGRIMA:

CIRCULATIEI 10.4 REGLEMENTAREA STRADALE: iru lrurensecltlE


Pornind la constatarea timpulafectat de cd reorezintd asteotdrii intrarea la intr-ointersectie pentru timpului ndcesdr 80 - 90% din totalitatea este traversarea uneiaolomeratii. vedite ' in circulatiei necesitatea reglemTentdrii $i bontrolului

I CalcululcaDacitetii de

: circulatie a'intersbctiei

intersectii.

pe lntersec!iia menajate

ce traficului in functie volumul importanta de si de in sbnsurilb.modalitdtile strabate iritersectia toa'te prin reolementare iealizeazd bazabrioritetilor se oe gi prin de se-maforizare amenajhre interseclii
dentvelate-

de .ntredoui CalcululcaDacitetii intersectarr intervalul fluxuri Nr si M cdndse cunoaste ggreperftite intersectarea limiti de suqcesiune se faceconformrelafiilor:

SEMAFORIZATE: tNTERSECTII unor circulatiei aiutorul cu Reolementarea duce instala1ii electrice semdforizar6 la o de aiat fluentd ordonatd. pentru circulatie alternativd si vehiqule gi oentruoietoni dar gi redpcQrea vehicule si pentru.pietoni, si la reducerea cAt

Gapacitatea circulalie de Nz= PxNr


Capacitatea totald de trecere Nt: Nt = Nr('t+P)
Nr e - 3600

= 2,718

pind la numdrului ddabcident'e micsoiarea orin ' de reducerea totalda punctelor donflict. formate semaforului esteciclicd, .. Functionarea din mai multefaze. din. f41e[t) estefo.Jmat .. Timpulacoldat.unei ( l v) S l tl mD U l ermedl ar l i ), aC eS Ia ( Inl tlm DUl Verde prin din'urmd fiindreoiezentat duratade timp de la terminarea timoului verdebl uneifaze.pind la in aparilia acestuia faza urmdtoare.

Un ciclu de semaforizarepoate avea2,3 sau 4 'a faze de circulatie.Folosirea mai mult d6cit 2 faze in ciclul sdmaforuluiduce la necesitatea amenajirii intersectieicu benzi pentru fiecare miscarb independehti.

a Pentru calcululde dimensionare qicluluisemaforului pornegte la de se formula:


F

I t = te -

Ia

Te-timp de evacuare; T" -timp de acces. Pentru pietoni, relaliileapar sub forma:

Tc

+- 4

t /-r

De- distantade evacuare: Da- distanlade acces.

F- numirul fazelorde semaforizare: tvf - timpul de verde; tif - timpul intermediar.

r Dcnemaqe tuncuonarea unu slstem "inteligent": I de semaforizare'


l

I I
I

10.5CO"STRUCTIAARTERELOR pulERE URBANE:

t:

s-l

5'

f' Ei
in frofil transversal stradecu imbriciminte din pavaj

TROTUARE:

I ITUf\,I

IJE

E'\']\,IJL'

n[I.

ni,spi

-:]

N
ll f L__:-_;
i

se trotuarelor aleqein functiede mdrimea Ldtimea pietonisi imDortanta pe arterei careo fluxulilor de p{rginesc,dar nu niai niicide 1,00m gi'rarpeste 5.00m.

=-

r::s ss:.i
t:j

--

ll
_ .j

._ -

I I

iLoR 10.6 rnriEr. rruenEAARTEK


RUTIERE URBANE: aplicdndmetodelevalabile efectueazd pentru drumurileinterurbane: 9i
de T pL-rl elemeni analiz6t b. paoiillransversal ifaqase) c aprecierearuQoziiilji Meiode Si echipameniede invesiigaiie

]T

sTUDll D' GIRGULAI'IE UR.EANA:

I"" valuareastant reteleroe strazl se E

de unui Elaborarea studiu circula{ie trei cuorinde fazedistincte ranume:

a. pgllirlLprof ilLojgllqlt!?L - remorca APl(Analyseur Proiilen Long) de


- cjreptaaul - transvrsoprgflloqraf!l
a. mesurarearugoziteiii geome!.ice- mioca inalllmii de nisip b. coeficientuide frecare cu penduiul SRT . STRADOGR,A.FU L de - apreciefeacjiglantei fr6naae determinares coeficisntu'ui s'atuire de deileciometrulcu p6.gie Eenkelmanc - deflectomelrulDvnatest

podante d capacitatea

lI

URBANE: DIAGNOZA CIRCULATIEI Analiza rculatieiurbane cuprinde ci doudopera{ii:


- Anallza reteler suaqale:

ranculur. - Ananza
prin anchete de sunt Datelenecesare ob(inute circulatie:

cipanjilorla tr
- rn scfls.

I
cu valorile calcul de le maimaricarevor constitui majore configuratia retelei stradale arese determine gi i se dimensioneazd arterele intersectiile intr-o operatiilor se efectueazd care Succesiunea este: rognozd circula{ie de punctelor originea de Stabilirea repartifiei
raficului; Stabilireadirecliei generalede deplasare;

GIRCULATIEIUREANE: TERAPT.unei terapiia Metodef utilizateoentru realizarea e urbanepot sd aibein vedereo mai bune circulaliei

in care, cadrul de nstructia noitrasee str5zi unor gi actuale mai :telei, rdspundd binenecesitdtilor sd iitoare. trebuie se stabileascd sd Dupdce se i-ao decizie,

de in Localizarea timp a momentului deplasare;


Stahiliraa vcclorilor da lrafic

publicului; Consultarea la adaptarea planulde variantei, Selectarea


r^-.^tl1^t^ - - tx l i ^ i 4 ^ 4 :^i ^L4i-^-^^ r ,i - ^ l ^ -

pe4tru. gestionarea Schemi de.p.ripcipiu reteler orumuflurDane: oe


Structur rutierd a
Mo Cerereade qeprasare

DE LUCRARILOR CLASIFICAREA

INTREfINERE:
iiinp e Sfeclr: esrera cc.nt-.5r:l ;11 stl.ictl'jrii .-:iiete i So]ma=r=ae 6surisi rosturi i -!raefirn de impe::neaEiiaafe

de rftic ler
i

YY

Conditiide acces. dep{asa.e, mediu


YV

ll

Insatisr, aclia datorit: condiliiior

i
I 9
I !

RepaE!:: de gr.p' 9j all3 SradSn Frzzrea slp.af4el de rrlel3 Si a;lell:-..: s.u'eidln natedal ricu

j Modificarea gestiondri clr se! i6rd noi consirucljl

ModiJicarea activitililor, localizare s6!-r rno

:rtedin:!6

d:le Ce bloi

VERI.CALA: I To.I SISTEMATIZAREA T


va ca verticale urmdri Proiecta a sistematizdrii atdin amenaia sd se realizeze re in zonaa .Si se stabileasci cotele+ 0.00ale clddirilor: .Gonditii fundare optime: de .Stabiliteade lucriri de amelliorare a conditiilor terenului: .Sa se'ooreasci zoneiin inuhdarea din amenaiare ape provenite exterior; de .S5se'creeze obsibilitatea colectiriisi de evacuiriiapelbrmeteorice pe teriforiul de ' zoneide arhenaiat sistemd pante, orin speciale: riqole. santurisi siSteme .Reali2dred lucriri de inTrastructurd de min im e -

ale Notiuniurrlizate reprezentdri ' reliefului si : reprezdntat


pe Zona de sistematizatcuprinde su rmdtoarele componente: -benzide racordare; -benzide trecere. cota in b) Cota de execuliereprezintd general fati lanului referintd de carese fac mdsuritorile de gi e addncime indltime; a I c) Planulcu curbe de nivel esteo reprezentare prinamenajare: rezultat rnicroreliefului este sistematizat format d) Alte elemente- relieful planecu o inclinare permite ce flin suprafele dar icurgereaapelorde suprafald, aleasd!inAndu-se natural. terenului bontde alura .IU.6 UE I EKMINAT(EA VULUMELUK

P la n u lun e l Inclnte:

DE TERASAMENTE: PROFILELOR: a) METODA

tlarrd.

rcrc2rolJre

pentru o scare convenabild intocmiteTa a semnifi' elementeledetaliild in evidentd si


ncntn r nalerrlrrl vnlrrmelrir de terasamente

SIMPLIFICATA: c) METOL,A

prin reprezentdrii curbede DEFINITIVE: I Realizarea SOLUTIEI I1 0 .9ALEGEREA nivela spaliilorcirculabile:


I
-f

G
-r* /
a 9i.r:i lorqitldi.ar

-2:z---

= Fco

se Solutiade sistematizare va da in urma a analizdiatentea situatieiterenuluinatural. qeoloqice hidroqrafice din conditiilor ii a zon6.? posfbilitdliilorde reallzare miscerii cu terasam'entelor corelarea conditiisi proiectat. impusemicroreliefului

"F*-"-r
.3prez?ntare !fic5 ci: l::.rib. de .i!e'

solufieide sistc.natizare I Reprezentarea verticali la intersecfii piefe: 9i .

a glrcfsClt slfto{a- caa*trde {b stti.'tLia

h i.dpr.lb.ilYrgi

-.'a.ali'94q*tladd

lI
I

'l'RAl''lc

RU'l'l--,R

PROIECTAREA $I CONSTRUCTIA PISTELOR AEROPORTUARE

- elementele 11.1 T'-.tMlNOLOGlE ale constitutive aeroportului aeronavei: 9i

a de rula

I.

sunt: Elementele AERONAVEI

AnvergurS;

cu Trende atri?are.pri4cipal patruboghiuri:


*t.]_-| .

r.-.r

F4-

-;1+-:f

--

l_

-t-:::f

-rl

rl
t-:l

-:t F::=l

+.=-:}
l

r. I
T, l l-i
_l

{::tF-=-l

LEGENDA E-enarnnti o l=limes roteE a trnuiui p.incipal;

I '11.2CLAST..ICAREAAEROPORTURILOR

g'e:.I-..:: i9 x..i 'l C:i-ad: |r3

_i-_-6.sioi* i : ,.-_ z ]CE: p.:rce4 i -lEerS.l-ax*


4 t D218&3n

A < 15 r-'l

Ja < 4,5 11

45sTa<5lli i 15JA 4,-r 6sTa<9nr 24<A<36* , 3 e < A< 5 2 m 9<l;.l4i:: <6 5 I e < ; a < 1 4 . 1 5 ?< , A

I I

PISTELOR: I I11.3AMPLASAREA NUMARUL $I


gi Aleggrea amplasamentului unui.aeroport numarut Drsletor Dresuoune za unutmare ana numdrdd factori,'dintr6 se numdrS: care qi lactori clima.tic-i de orientare; Factori de relief:Factori in legdtdri cu tipul 9i intensitatea traficului:

11.4

I I

PISTAAEROPORTUARA GEOMETRICE: CARACTERISTICI

qeometrice ce Elementele proiectate pisti sunt: la-o Lungimea; pragului; Amplasarea Lifimea; Profilul longitudinal; Pantele transversale.

decolarelaterizarb conditiistandard: in
Tipul avionulua A^ 24 A30082 DC 10-10 BAC1.11.500 B 727-2AA 8747-20A Tu 154 necesare Lungimea [m] Aterizaae Decolare 880 2000 1630 1951 2800 1777 1981 1550 221s 853 1940 3155 2420 2217

L|.|ttu

ue ulst<l llcucl.llt

at

I
Cifra oe coo

admisibile: t ;clivitdfi
Declivia. max. adm. Oecliv.dax. adm- p uf} sector izolat Oecl:vit. max, adtn. pe primutta sf6at u hir"aatl al flsteiP/ol

L%1 < 2 ,0 0
3 < i .00

t%l < 2 ,4 Q
< 1.50

< 0,80

< 1 ,0 0

< 1.25

< 0 .8 0

pisteiin funcfiede codulaeroportului:


Ciira oecoo
,]

de Litera cod
B 18
1B

Obs. D

Var:atiarirax.
ad,n, pa 30 m

E
Lilimsa min.a piste cu unei aprcpiere de precizie 30m >

Razamin,da racorda verti6ali [m:

2 3 4

23
3C 45

> 15.000 > 30 000

Valoarea minimda pasuluide proiectareeste datd de relafia:


pdl L . A{(pr-p:)+(p-

PISTEI I11.5ALTEDOTARIALE DE RULARE:

unde = 30.000 pentruciffade cod4 A r,l


15.000 pentru de cod3 m cifra 5,000 pentru de cod1,2 m cifra pj, p2, - declivitatile p3 longitudinale

Pasui proiectare de

I I
9T-

A rr:'.rlrrrrrr' trtbtt"lb.i,irel.t

Ie'urIra u e

Moduri de dispunereal diferitelor dotiri ale pistei:

d'

-- >2-!.-

I - srpra|?lade sEu.:.rF

Elel-r]ent geomelric o DeclivitaieaI%l

4t

Cifra de cod 3

3 - traS 6 - a r3a-,i

2 ,O

a,75

Panta transve.sala l%1 3,C

1,50 2,50

il
I

lr

ale le Caracteristici qeometrice pisteiile tip 3 sau 4: benzilor


Pista geomeiric EJemenl

I
I
3 $i4

r-'

profilului transversal Garcteristicile de oentrupistdcu'apropiere precizie ' '9i cifri de cod 3 su 4:'

de Cafra aod
1il2 benzii ' Lun$imea (distanta in emorlte de piaE, disianta d'rpi, exiaernrtaiea zoiei d6 accelerare-oprire) fml . I dlimeatotal; [m]

3 ti4 u60

>30

260

: 150

> 300 >75

>60 >30

>30
>_40

> 150
>75

. OistaniafaF de axa pisteipana ia care banda se niveieaz; I.nl . Disianla fali de axa pisteipane Ia care banda se amenajea?a [m]

>40

>40

>-75

>30

>40

>75

tr rl
,T

l-URll STRUT, 11.6 DIMENSIONAREA PISTEIDE AEROPORT


a prsleror I de ca activitatea tiansport aeroportuare.fac aeridn se bucure efecte sd de economice incontestabile ca: gi cheltuielilor execulie de Reducerea intretinere; lucrdrilor; Cregterea durabilitetii pentru mai pistelor cAt funcliondrii Asigurarea mutte lrDun aeronave: oe de . Posibilitatea..realizdrii unuiprogram uryndrire lucrerilor a cgmport6rii timpSiprograftarea in de Intreunere.
o e merooe

boghiu

Metooa

"uP"
13]

u.s.

ttla

xsccn= F,i,
?
lq

I"
-

RIGIDE: b) SlSi;ME RUTIERE

i a D rampg;';1tru grmnare ias $elf


_ r _--. '-' ilro
,t ;,

rJ.J'
,t,
l

t,,'

rt60 05c 0,30

i, .11
.- + !ll) ! igu"

'_1a .j'i

1,10

I 7l'{

?p0
l1l0 540

0,10

i :\'rv I

SRN: DIMENSIONAREA
alc6t determinarea

rmenstonarea

qrosimii determinarea Diaqramd Dentru echivalenle sistemuluirutier-pentru a tip aterizoare boghiu-Metodafranceza:

a sistemului

tl tl

pentrudetermit'area Diaqramd rutierpentru oros-rmi i sidtemului tip af,erizoare boghiu-MetodaFAA:

I
I

rutiereflexiPile Sisteme Pentru aeroponurl:


G.osimea stalqdio.rutre 3 10 _ . gro9.

I
2A

Boghju 60 rf Dual : 40 ti

---"1
.ia'at: 5,7 L I

virlan 1 i

3...5 3...5 3

I
''

SRR: DIMENSIONAREA
Westergaardloannides a) Formulele
gi dalg - Conside-rAnd de bet-on celetreipuncte la ce.ntlu' Farglne In cares tageventlcareaJ.ln pe collse tolosesc Tormule: urmaloarele Qr
3 Pl , 'tzl 'il
i -.061 la42\ l t l .

", .

=! [' 9 n l ,n - - o ,u , : s)
2 rih2 p , r 1 b r'.
.2) E.K.i:it

P - sarcinaapilcatA roata pe alnprentade razA a ldaNl; de i


i

^*=n![',-o-(+)j
{rz3,u2yx

.1... "

-'l 1---'.n: 21

0 . 6 i3 :

li, ' , 2 i
[,-.

l - raza rigiditaliirelative, I =

3( 1+ i v

t-

n ( 3 t v ) hu | [100.K .ai)

f,"'

t ' nt . t . ...,a q -v .r,ra (r v ) -2 i !-1


s 2 ! 1

h - grosimea daleilcml; K - modulul de reactieia nivelulsupericral fundaliei ldaNlcm'?j;


s - efortul de intindere din incovoiefe in dal6 [daN/cm2]; A - delormatia (deflexiunea) elastic; a Calci l.rnl

E - modulul de elasticitate ai betonului lciaN/cnr'] v - coeficientui Poissonal beicnullri.v = O.'15:

b) Metocla PtcKeft-Ray: c) Metoda francezA SBA.STBA


peritru din Relatiile elaliile oeritru efbrtldd intindere incovoiAre penl deformatie Si sunt: votere oentru Qr
-;

6M
5.o.l4N

p . t2rJ
'10.000
F-h3

)iagrapd de tmenstonare

1 0 . co o . D

12(I - vz )

p - preciuneain eirnpre lpsil nt6 h-grosirfie ad aei linl

Id ) Metoda
FAA

pentrusisteme orientative f Dimensiuni rutiererigidepentruaeroporturi: ]

. u: . . : r . - . . r Ji

iRR

11.7COLECTAREA EVACUAREA $r APELOR:

a Moduridc amplasare drenurilor:

canatcoieclsr: cudaletraforate subteran drenlaogitudinal