Sunteți pe pagina 1din 16

MENTORING ȘI TUTORING

ÎN PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
Prof.univ.dr. Florica Orțan
Universitatea din Oradea
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
1. Cum se realizează în prezent pregătirea inițială a
cadrelor didactice
•prin D.P.P.D, Nivel I, Nivel II;
•cursuri de formare în domeniul științelor educației;
•practică pedagogică, didactica specialității;

2. Necesitatea anului de debut


•contracdiție între numărul mare de cunoștințe și numărul redus de abilități de
predare;
•practica pedagogică ineficientă și relativ eficientă;
•clivaje între cunoștințele de specialitate, cele din științele educației, între
didacticile de specialitate și specializarea metodică a acestora.
3. Etimologii și definiții:
•provine din limba greacă (mentorul era sfătuitorul fiului lui Ulise);
•Davos – “mentorii sun ghizi care ne conduc întruchiparea speranțelor noastre”;
•Zeldik – “mentorii sunt suporteri, sfătuitori”;
•Zenke – “educatori care îndeamnă în timpul practicii”;
•tutore provine din limba engleză, unde tutor sau guardian înseamnă
supraveghetor;
•tutelă din științele juridice – obligații și drepturi care decurg din autoritatea
paternală;
•Zeldik: termenii de mentori și tutori sunt apropiați între ei (precum și termenul de
sponsor).
4. Caracteristici și calități ale mentorilor și tutorilor
•înțelepciune;
•încredere;
•experiență bogată și variată;
•rolul de model, posibilitatea de a stimula elevii;
•se referă de obicei la stimularea și încurajarea profesorilor debutanți.

5. Aspecte morfologice ale mentoratului și tutoriatului:


•se prezintă ca procese educaționale ce țin să se instituționalizeze;
•presupun o colaborare relativ permanentă (Corner);
•mentoratul are o dimensiune ocupațională având ca și componente consilierea, dar
și o relație de prietenie (Krow);
•mentorul este o persoană ce presupune efort comprehensiv direcționat spre a ajuta
(Croker)
•caracterul experențial al relației mentor – tutore – discipol (Crosby);
•relații de unu la unu și indispensabile în situații de criză (V.I. Mureșan).
6. Mentoratul ca învățământ individual:
•particularitatea mentoratului are un caracter individual;
•nu se poate extinde, intră în contradicție cu învățământul de masă;
•se potrivește cel mai bine la elevii dotați;
•profesorul debutant, ca tânăr dotat.

7. Mijloacele de informare din perspectiva


mentoratului și tutoriatului:
•mentoriatul la distanță în raport cu cel face-to-face;
•tipuri de comunicare online personalizate;
•e-mail, facebook, twitter.
8. Profilul profesional al mentorului vizavi de
competențele psihopedagogice ale cadrelor didactice:
•ce înseamnă profilul unui mentor: calitățile pe care trebuie să le îndeplinească;
•sistemul lui McIntyre D., Hagger H., Wilkin M.:
• experiență și organizare;
• cunoașterea realității, a aplicațiilor practice, a constrângerilor;
• abilități de a trata cu oamenii;
• abilitatea de a ști când să intervină;
• managementul lecțiilor;
• diverse idei practice care fac o lecție să decurgă coerent
• modalități de organizare a clasei;
• cunoștințe de dezvoltare a unor deprinderi în clasă;
• strategii testate de a manevra situații diverse;
• abilitatea de a transforma cunoștințele academice într-un conținut al lecției
accesibil elevilor;
• gradarea activităților;
• încadrarea în timp;
diverse modalități de a reacționa față de încercările de a deranja ora;
• diverse modalități de a reacționa față de încercările de a deranja ora;
• permanenta conștientizare a ceea ce se întâmplă;
• abilitatea de a face față oricărei situații;
• modalități de a interpreta ceea ce se întâmplă și de a reacționa în
consecință;
• cunoștințe de evaluare și notare;
• tratarea diferențială a cunoștințelor la elevi la sfârșitul activității.

9. Etapele procesului de mentorat:


•Modelul lui Lais Zachary. Lois Zachary vede mentoratul ca un ciclu cu patru
faze sau etape:
Etapa 1: Pregătirea relaţiei de mentorat;
Etapa 2: Faza de negociere; stabilirea unor acorduri parteneriale pentru relaţia ce
se va constitui;
Etapa 3: Dezvoltarea relaţiei de mentorat; activarea creşterii şi dezvoltării.
Facilitarea învăţării,
Etapa 4: Încheierea relaţiei de mentorat, pregătirea separării.
• Modelul lui Hamilton
După Hamilton şi Mocket, ciclul relaţiei mentorale constă în următoarele faze:
Etapa 1: Crearea unei legături de încredere, implicând:
- Cunoaşterea şi crearea unei relaţii de comunicare;
- Identificarea şi înţelegerea diferenţelor;
- Planificarea primelor întâlniri.
Etapa 2: Explorarea posibilităţilor, constând în:
- Definirea obiectivelor acţiunii;
- Alegerea activităţilor sau a temelor întâlnirilor de mentorat.
Etapa 3: Constatarea limitelor prin:
- Cunoaşterea propriilor limite;
- Reactualizarea angajamentelor;
- Căutarea unui sprijin extern, consultarea altor colegi.
Etapa 4: Sfârşitul ciclului mentoral şi începutul altui ciclu, ceea ce vizează:
- Valorificarea rezultatelor;
- Stabilirea impactului mentoratului în viaţa profesională;
- Continuarea sau încheierea relaţiei de mentorat.
10. Metode și tehnici de mentoring:
•structura activității de mentoring;
•sistemul metodologic a lui I. Cerghit;
•sistemul metodologic a lui I Neacșu.

11. Repertoriu de strategii, metode și tehnici de


învățare/studiu (după I. Neacșu):
a) Strategia lecturii active contextuale (SLAC)
- existența unor modele de lectură activă, participativă;
- valorificarea mecanismelor procedurale din teoriile învățării;
- cunoașterea și valorizarea principalelor criterii de eficiență.

b) Metoda lecturii performante (MLP)


Nucleul competenței de lectură performantă este constituit din:
Organizarea, claritatea semnificațiilor și sensurilor cuvintelor, propozițiilor.
c) Tehnica lecturii prin modelul RICAR
Tehnica RICAR semnifică un mod rațional de lectură, urmărindu-se atingerea unui
optim al rezultatelor/performanțelor studiului aplicat.

d) Tehnica lecturii bazat pe exerciții SPIR:


Tehnica SPIR reprezintă, în esență, un mod de abordare a lecturii prin exerciții de
învățare selectivă, dar profundă a ideilor-sinteză din textul de lectură;

e) Tehnica lecturii bazate pe modelul PQRST:


PQRST este un model didactic de abordare evaluativă a lecturii textului, bazat pe
parcurgerea următoarelor faze principale:
- realizarea unei viziuni;
- chestionare de interogație;
- citirea atentă a textului;
- rezumarea mentală sau scrisă;
- testarea/controlul/verificarea.
f) Tehnica lecturii sintetice bazate pe modelul SQ3R:
Tehnica didactică operațională a modelului SQ3R reprezintă un mod de lectură
sintetică, prioritară fiind aici orientarea științifică generată de incitarea
investigativă.

g) Tehnica lecturii analitice bazate pe modelul APASE:


APASE ca tehnică de lectură analitică cunoaște următoarea desfășurare
procedurală:
- antrenamentul inițial;
- planificarea;
- adaptarea;
- studiul activ;
- evaluare.

h) Tehnica lecturii focalizate pe modelul MURDER:


Modelul MURDER conține valori adăugate rezultate dintr-o specificare mai bună
și mai explicită a procedeelor de lectură, cu asigurarea unei focalizări mai eficiente
pe axa înțelegere-reținere.
i) Învățarea anticipativ-mentală și operațională prin metoda ARMS:
În această metodă sunt câteva concepte-cheie sintetizate sub forma acronimică de
mai jos:
A (Anticipate) – semnificând anticipare;
R (Read) – cu înțelesul de citire;
M (Map) – având explicit sarcina de realizare a unei hărți operaționale;
S (Summarize) – rezumare.

j) Învățarea personalizată prin strategia ERRQ:


În cazul de față acestea sunt:
E (Estimate) – estimarea valorilor textului de învățat;
R (Read) – citirea corectă și integrală a textului;
R (Respond) – formularea de răspunsuri personale adecvate;
Q (Question) – continuarea jocului interogativ.
k) Învățarea predictiv-evaluativă prin strategia PORPE:
Procedeul utilizării acronimiei conduce la următoarele semnificații ale cuvintelor-
cheie:
- P (Predict) – anticipare, predicție asupra înțelegerii textului;
- O (Organize) – organizarea conținutului pentru a fi studiat eficace;
- R (Rehearse) – trecerea repetitivă în revistă a ideilor esențiale cu mici relatări
personale;
- P (Practice) – practicarea învățării cu aplicarea procedeelor dovedite ca fiind
eficiente;
- E (Evaluate) – evaluarea mesajelor esențiale și retenția lor ca ansamblu de idei.

l) Metoda învățării epistemologic-reflectice prin comentariul de text


(MIERCT):
MIERCT implică parcurgerea opțională a câtorva etape:
- pregătirea pentru lectură;
- lectura atentă a textului;
- clarificarea prin efort propriu a problemei;
- evidențierea și explicarea organizării conceptuale (unități semantice);
- studiu reflectiv aprofundat asupra textului de comentat.
m) Tehnica lecturii cu redactare de text (LRT):
Punctul de pornire al acestei tehnici îl reprezintă combinarea studiului aprofundat
al unui text cu tehnica învățării prin notare și elaborare text-sinteză

n) Metoda învățării prin analiza de conținut (MIAC):


MIAC asigură prin conversie transpoziție sau transinformație statutul de metodă de
învățare prin cercetare productivă a unor conținuturi.

o) Metoda învățării cu ajutorul hărții mentale:


- explorează zona potențialului simbolic, metafizic și constructiv al mentalului
uman, fiind acceptat că există reprezentări mentale, imagini fixe sau fluide.

q) Metoda cognitiv-afirmativă de învățare (MCAI):


- activitatea de cunoaștere este bună în sine;
- intervenția profesorului cere să posede cunoașterea, precum și savoir-faire, iar
elevul este acea persoană care vrea să învețe.
p) Metoda învățării prin observație științifică (MIOȘ):
Specific MIOȘ este faptul că subiectului îi sunt necesare:
- un fel particular al gândirii lucrurilor în diferite ipostaze ale realității naturale,
fizice;
- o practicare, prin explorare, a principiilor fundamentale care stau la baza
funcționării lumii;
- un studiu sistematic și detaliat al caracteristicilor lumii reale.

r) Metoda învățării prin experiment (MIE):


În realizarea ei, MIE, se bazează pe o serie de postulate:
- învățarea prin cunoaștere;
- învățarea prin experiență;
- învățarea prin experiment face necesar controlul deliberat al variabilelor
independente;
MIE cunoaște un demers pedagogic.
s) Metoda învățării prin interogație cognitiv-operațională (MIICO):
Postule teoretice:
- învățarea
- întrebarea
- intervenția subiectului

t) Metoda învățării prin demonstrație (MID):

u) Tehnica învățării prin operații de definire (TIOD):


Modul de operare prin definire logică are conexiuni evidente cu semantica
demonstrației examinate.

v) Strategia învățării bazate pe gândire critică (SIGC):


Ce este gândirea critică?
- activitate cognitivă asociată cu folosirea minții;
- un proces complex de operații mentale deliberate care implică un set larg de
abilități și atitudini.

S-ar putea să vă placă și