Sunteți pe pagina 1din 29

Initiere in aplicarea

metodei moderne de
predare/invatare/evaluare

FIRMA DE EXERCIŢIU
DE CE
FIRMA DE EXERCITIU
IN AFARA INVATAMANTULUI
ECONOMIC?
,,Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală
şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi
în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi
dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru
participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi
pentru angajare pe piaţa muncii.''

Pentru realizarea unei pregatiri profesionale complexe;


Pentru incurajarea creativitatii;
Pentru realizarea conexiunii dintre continutul didactic si mediul economic real;
Pentru stimularea initiativei private;
Pentru deschiderea de noi perspective.
„Succesul în afaceri presupune pregătire, disciplină şi muncă multă. Daca nu eşti speriat de
aceste lucruri oportunităţile sunt foarte mari.”
David Rockefeller

• Prezentare concept
• Constituirea firmei de exerciţiu
• Prezentare succesiune activităţi
• Organizarea activităţii în firma de exerciţiu
Concept
• Firma de exercitiu este un concept didactic, bazat pe
învatarea prin practica. Este o simulare a unei firme reale,
care poate fi realizata prin implicarea directa a unui
profesor coordonator. Scopul activitatii in firma de
exercitiu este acela ca elevii sa dobândeasca competente
cheie, care sa le permita sa se realizeze cu succes în
lumea reala.
• Reteaua creata de firmele de exercitiu care îsi desfasoara
activitatea în scoli, organizate si conduse de Centrala
Firmelor de exercitiu, inclusa în reteaua internationala a
Firmelor de Exercitiu, raspunde cerintelor economiei
nationale si mondiale printr-un învatamânt orientat la
maximum catre pregatirea practica.
• Locul de desfăşurare a activităţii firmei de exerciţiu este
un cabinet dotat cu mobilier corespunzător, cu
echipamente necesare învăţării, pentru efectuarea de
operaţii economice şi comerciale care să simuleze
activitatea unei firme din sfera economică reală.

• În FIRMA DE EXERCIŢIU nu se produc mărfuri reale, nu


se prestează servicii reale şi, bineînţeles, nu există bani
reali.
• Firma de exercitiu este o metoda practica de
inregistrarea a cunostiintelor de la diverse discipline,
determina dobandirea de abilitati anteprenoriale,
perfectionarea comportamentelor profesionale si totodata
identificarea potentialului priopriu al elevilor. Instruirea in
firma de exercitiu ofera elevului competente in ceea ce
inseamna comportamentul profesional, respectiv:

• “Sa stie ce sa faca si sa stie cum sa faca.”


• Instruirea in firma de exercitiu determina o probare
practica si o probare a cunostiintelor deja dobandite, fiind
astfel continuarea fireasca si necesara a instruirii de baza.
• In firma de exercitiu se realizeaza legaturi de continut
specifice diverselor discipline: economie, contabilitate,
corespondenta comerciala, limbi straine, informatica,
drept si legislatie, marketing etc.
• Elevii se comporta ca sefi sau angajati responsabili si isi
educa si formeaza spiritul de intreprinzator.
Activitatile de invatarea vizeaza descoperirea proceselor

desfasurate cu ocazia infiintarii firmei, a alegerii obiectului de activitate

si a formei juridice, precum si a celor din activitatea curenta care se

deruleaza in cadrul compartimentelor firmei:

1. Productie

2. Comercial (aprovizionare, desfacere)

3. Financiar contabil

4. Marketing

5. Resurse umane
Valori şi atitudini dezvoltate:

• * abilităţi antreprenoriale;

• *deprinderi de lucru în echipă;

• * capacitate de conducere;

• *autonomie de lucru;

• * luarea de decizii şi asumarea răspunderii;

• *culegerea şi prelucrarea independentă a informaţiilor;

• *gândirea creativă;

• *aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice;

• * rezolvare de situaţii problemă;

• *perseverenţă;

• * organizarea locului de muncă.


COMPETENŢE EUROPENE DOBANDITE PRIN FIRMA
DE EXERCITIU
Cum înfiinţăm o firmă de exerciţiu?

1.Culegerea de informaţii O. R. C.

Birouri Notariale Bănci


Constituirea unei
firme de exerciţiu

2.Dezbateri
Alegerea
Nominalizarea
obiectului de activitate
Stabilirea asociaţiilor
capitalului social

3. Întocmirea documentaţiei de constituire


conform cerinţelor ROCT
PAŞII DE URMAT PENTRU ÎNFIINŢAREA
UNEI FIRME DE EXERCIŢIU

1. Solicitarea de rezervare a 2. Întocmirea documentaţiei necesare


denumirii firmei de exerciţiu pentru deschiderea contului provizoriu

4. Luarea în primire a documentelor 3. Întocmirea documentaţiei


eliberate de către ROCT în vederea constituirii

DERULAREA ACTIVITĂŢII
ÎN FIRMA DE EXERCIŢIU
DOCUMENTE SPECIFICE ÎNREGISTRĂRII

DE TRIMIS LA ROCT DE PRIMIT DE LA ROCT


• Cererea de rezervare denumire
• Cerere de deschidere de cont
• Fişa cu specimene de • Certificat de înregistrare
semnătură
• Certificat constatator
• Foaia de vărsământ pentru
capital social • Atribuirea numerelor de cont şi
• Împuternicire pentru depunere confirmarea disponibilului din cont
capital social curent
• Cerere de înregistrare şi • Chitanţa pentru taxa rezervare
autorizare a funcţionării denumire
• Act constitutiv al firmei de • Chitanţa pentru cheltuieli de
exerciţiu constituire
• Declaraţii proprii • Cazier fiscal.
• Declaraţia privind autorizarea
funcţionării
• Dovada sediu – contract de
închiriere
• Cerere de eliberare a cazierului
fiscal
AUTORIZAREA FIRMEI DE
EXERCIŢIU
1. FIRMA CONTINUATĂ – firma de exerciţiu se continuă cu
aceiaşi elevi – este situaţia în care a fost autorizată o firmă în clasa
a -XI -a şi se prevede continuarea ei şi în clasa a -XII – a.

2. FIRMA PRELUATĂ – sunt firmele care au existat în primii


ani de la înfiinţarea reţelei firmelor de exerciţiu, nu au mai fost
continuate şi se preia de către elevi în anul şcolar curent.

3. FIRMA NOUĂ – Se constituie firmă nouă, dacă nu există în


şcoală firme de exerciţiu pentru preluare. Se transmite la ROCT
cererea de rezervare a denumirii agreate, urmand ca dupa primirea
confirmarii denumirii de la ROCT, firma sa trimita documentele de
infiintare, prin posta, precum si taxele (50 RON rezervarea de
denumire si 440 RON taxele de constituire).
FUNDAMENTAREA SI ACTIVITATEA
FIRMEI DE EXERCIŢIU

Cercetarea pieţei Denumire,


Pregătire
formă juridică,
motto
Alegerea
Prezentare concept
obiectului de activitate,
a produsului
FUNDAMENTAREA SI ACTIVITATEA
FIRMEI DE EXERCIŢIU
Acţiuni de creare a
firmei si pregatirea
Activitate efectivă pe sectii
documentelor de
Structura administrativă
inregistrare a firmei
si procesul tehnologic

Înregistrare la
Rotatia locurilor
ROCT Intrare pe piaţă
de munca
ÎNFIINŢAREA ŞI MUNCA ÎNTR-O FIRMĂ
DE EXERCIŢIU
Participări la târguri

Prezentarea firmelor în
faţa elevilor şi a părinţilor
Predare firmă

Pregatirea firmei de exerciţiu


pentru a fi predata echipei urmatoare
Lucrări realizate după înfiinţarea firmei de exerciţiu

Achiziţii Vânzări Marketing


•Solicitarea de cataloage •Solicitarea unui •Stabilirea Corporate Identity;
pentru materialele de birou, catalog şi a unor •Stabilirea obiectivelor de marketing;
echipamente de birotică, oferte speciale •Elaborarea planului de marketing şi
mobilier, etc de la alte firme de de la serviciul de planificarea activităţilor publicitare;
exerciţiu; marketing;
Solicitarea de cataloage de la firme reale(
•Crearea unei liste pentru •Telemarketing de la firma parteneră sau de la alte firme);
evidenţa furnizorilor; pe baza listei de
clienţi, pentru •Elaborarea unor statistici referitoare la
•Emiterea de comenzi, în clienţi şi mărimea cifrei de afaceri;
vederea aprovizionării cu prezentarea
mijloace fixe sau cu obiecte ofertelor •Evaluarea listei de produse în funcţie de
de inventar, etc; speciale şi cifra de afaceri;
•Înregistrarea comenzilor în eventual a unor •Stabilirea sortimentului;
registrul de evidenţă a bonusuri •Stabilirea condiţiilor de livrare şi plată;
comenzilor; acordate CGA
clienţilor care fac •Stabilirea politicii de preţ;
•Urmărirea livrărilor, cele mai rapide
compararea facturilor cu comenzi. •Analizarea prevederilor legate de protecţia
comenzile, înregistrarea consumatorilor;
facturilor şi transmiterea la •Elaborarea unor oferte noi cu caracter
departamentul contabilitate. general şi special;
Secretariat Personal Contabilitate

•Elaborarea respectiv preluarea •Construirea dosarelor de •Transmiterea către banca


modelului / viziunii întreprinderii; personal; Roct a fişei cu specimenele
•Stabilirea obiectivelor anuale; •Stabilirea numărului de de semnături;
•Elaborarea unor formulare ore săptamânal şi lunar; •Solicitarea de majorare de
personalizate sau preluarea modelelor •Completarea capital, pentru firmele care
deja existente (hârtie cu antet; modele contractelor individuale se reînfiinţează.
de e-mail; comandă; confirmare de de muncă;
comandă; notă telefonică, etc); •Stabilirea nevoilor de
•Notificarea modificării datelor firmei de instruire / perfecţionare.
exerciţiu către centrala firmelor de
exerciţiu (ROCT);
•Crearea unui dosar care să conţină un
istoric al firmei, departamentele care
compun structura organizatorică,
organigrama firmei şi fişele de post;
•Stabilirea de contacte cu firma
parteneră.
Lucrări curente în firma de exerciţiu

Achiziţii Vânzări Marketing


•Colectarea şi ordonarea •Elaborarea ofertelor generale şi a celor •Publicitate pentru
prospectelor şi cataloage- ca răspuns la cererile de ofertă emise de vânzări ;
lor de la alte firme de exerciţiu; celelalte firme de exerciţiu; •Promovarea
•Actualizarea continuă a listei •Întocmirea avizelor de expediţie, a vânzărilor;
de evidenţă a furnizorilor; facturilor, şi a confirmărilor de comandă; •Public relations;
•Redactarea unor cereri de •Completarea documentelor de transport •Vânzări
ofertă la solicitarea conducerii şi transmiterea acestora către personalizate;
sau a celorlalte compartimente; transportator; •Atragerea de clienţi
•Verificarea ofertelor primite şi •Supravegherea încasărilor; noi.
compararea lor; •Încasarea sumelor pentru care plata s-a
•Intocmirea comenzilor şi făcut prin card de credit;
evidenţierea lor într-un registru •Întocmirea somaţiilor;
de evidenţă a comenzilor; •Redactarea scrisorilor de răspuns la
•Controlarea livrarii şi notificările de neconformitate şi pentru
confruntarea cu factura mărfurile returnate;
aferentă; •Discuţii de vânzări;
•Redactarea unor notificări în •Actualizarea listei de clienţi;
situatii de neconformitate ,/ •Întocmirea de statistici cu privire la cifra
defecte sau urgentarea unor de afaceri, pe clienţi şi pe produse.
anumite livrari în caz de
intârzieri la livrare;
•Gestionarea stocurilor din
depozit.
Secretariat Personal Contabilitate

•Procesarea intrărilor şi ieşirilor de poştă; •Administrarea •Prelucrarea documentelor


•Stabilirea de contacte noi cu celelalte firme dosarelor de justificative şi înregistrarea
de pe piaţa firmelor de exerciţiu; personal; acestora în contabilitatea
•Folosirea internetului pentru transmiterea •Elaborarea statelor generală a societăţii;
raspunsurilor spre mediul extern al firmei, de plată şi a •Întocmirea registrului de
pentru distribuirea e-mailurilor primite şi fluturaşilor de casă;
căutarea de informaţii; salarii ; •Întocmirea lunară a
•Primirea partenerilor de afaceri şi a balanţei de verificare;
persoanelor externe şcolii, cu ocazia unor •Administrarea •Întocmirea declaraţiilor
întâlniri fixate pentru diverse evenimente; contului bancar privind obligaţiile de plată
•Achiziţionarea şi administrarea materialelor pentru personal; la bugetul statului cât şi a
de birou; •Derularea celor referitoare la
•Administrarea bazei de date de adrese şi cumpărăturilor asigurările sociale cât şi
actualizarea ei continuă; efectuate de pentru şomaj
Întocmirea de procese verbale cu diferite personal. •Efectuarea de analize;
ocazii; •Elaborarea bilanţului
•Utilizarea telefonului şi a faxului şi semestrial şi anual;
stabilirea costurilor aferente; •Efectuarea plăţilor;
•Organizarea arhivei ;
•Reprezentarea conducerii şi administrarea
agendei managerului.
Lucrări la predarea firmei de exerciţiu

Achiziţii Vânzări Marketing Secretariat Personal Contabilitate


•Redactarea •Redactarea •Analiza •Realizarea unui •Participarea •Redactarea
unui raport unui raport îndeplinirii raport cu privire la evaluarea unui raport
final; final; obiectivelor la modul în care activităţii anual asupra
•Predarea •Predarea de au fost realizate elevilor; activităţii şi
locului de locului de marketing; obiectivele; •Scoatere din întocmirea
muncă. muncă. •Redactarea •Transmiterea evidenţa unui bilanţ la
unui raport unei liste cu asigurărilor închiderea
final; propuneri pentru sociale; activităţii;
•Predarea clasa următoare; •Elaborarea •Predarea
locului de •Redactarea pe baza arhivei
muncă. unui raport final; statelor de contabile..
•Predarea plată a unei
locului de analize
muncă. asupra
salariilor;
•Redactarea
unui raport
final;
•Predarea
locului de
muncă.
REALIZAREA ORGANIGRAMEI-
structura organizatorica a firmei
*Post
*Functie
*Departament
*Relatii organizatorice Elevii se familiarizeaza cu
*Pondere ierarhica
MANAGER 1/5 identitatea de structura a
*Nivel ierarhic firmei in care vor lucra sau pe
care o vor infiinta cunoscand
relulile de elaborare ale unei
structuri organizatorice
eficiente. (Arie de control,
ASISTENT MANAGER pondere ierarhica, coeficient
de incadrare)

PRODUCTIE 1/ 2 COMERCIAL 1/2 MARKETING 1/3 RESURSE UMANE 1/3 CONTABILITATE 1/3

ACHIZIŢII VÂNZĂRI
JURNALUL FIRMEI DE EXERCIŢIU
EXPLICAŢII DETALIERE TERMENE
PARTICIPANŢI Elevii clasei, profesorul coordonator

TEMATICA Preluarea firmei de exerciţiu


Organizarea activităţii pe departamente
Repartizarea personalului pe departamente

AGENDA DE LUCRU Consultare pagină ROCT: www.roct.ro


Completare documentaţie de autorizare a reînregistrării conform precizărilor
ROCT
Stabilirea culorilor fe, sigla, motto, adresa de e-mail
Organizarea evidenţelor pe departamente
Organigrama
- Registrul de corespondenţă: ecusoane
- CV, Contractele de muncă, Fişa postului, Condică de prezenţă
- Stabilire necesar de aprovizionat pentru dotare spaţiu şi pentru marfa
destinată vânzării, căutare furnizori, comenzi
- Elaborare de oferte (româna şi engleză), proiect-catalog, concept pagină web
- Realizare de tranzactii
Documente financiar- contabile
Registre contabile
Calendar evenimente:
- Prezentare FE în şcoală/ INAUGURARE
- Expoziţii
- Târguri naţionale şi internaţionale
DERULARE TRANZACŢII
aprovizionare
Produse
Produse
din oferta
din oferta
FE. A
Firma de 1 Firma de
FE. B

exercitiu “A” exercitiu “B”


Cumparator Furnizor
2

4 3 5
ROCT

1 – Transmiterea comenzii (presupune: stabilirea necesarului de aprovizionat, studierea pietei firmelor de


exercitiu prin accesarea paginii ROCT, solicitare/ cerere de oferta, primirea ofertei, selectare oferta
etc.)
2 – Primirea facturii
3 – Transmiterea ordinului de plata la ROCT
4 – Transmiterea extrasului de cont pentru operatiunea efectuata, catre firma de exercitiu platitoare
5 - Transmiterea extrasului de cont, dupa efectuarea operatiunii, catre firma de exercitiu furnizoare
6 - Inregistrarea in gestiune a marfurilor/ materiilor prime cumparate.
DERULARE TRANZACŢII
vânzare
Firma de
1 Firma de
exercitiu “A” 2 exercitiu “B”
Furnizor 3 Cumpărător

4
5
6
ROCT

1 – Transmiterea oferta
2 – Primirea comenzii
3 – Transmiterea factura
4 - Transmitere ordin de plata catre ROCT
5 – Transmiterea extrasului de cont pentru operatiunea efectuata, catre firma de exercitiu platitoare
6 - Transmiterea extrasului de cont, dupa efectuarea operatiunii, catre firma de exercitiu furnizoare.
Regula de comunicare : trebuie sa se confirme primirea comenzii, a ofertei, facturii, etc., in general a unui mesaj
Toate aceste operatiuni se deruleaza prin e-mail/ posta, mesaje concise, clare si la obiect cu respectarea regulilor cerute de
corespondenta comerciala.
Descrierea proceselor de achiziţie
1.Emiterea comenzii DEP.
şi înregistrarea
ei în registrul VÂNZĂRI 2.Pregătirea livrării,
de comenzi. emiterea avizului
de expediţie şi a
Intocmirea facturii sau
DEP. bilantului Calcul
rezultate numai a facturii.
partiale si
ACHIZIŢII finale
Evaluare la
Evidentierea intrare si
modificarilor iesire din
3.Primirea bunurilor bilantiere gestiune
în depozit şi confruntarea DEP. Intocmire
facturii cu balante
recepţia acestora . CONTABILITATE
4.Înscrierea realizării
Inregistrari
livrării în registrul de 5.Înregistrarea facturii in conturi 6.Întocmirea ordinului
comenzi şi în evidenţa contabilă, de plată în vederea
certificarea facturii. cantitativ şi valoric şi achitării facturii.
stabilirea
obligaţiei de
plată către furnizor.
Procesarea unei comenzi

Vânzări 1
2
3
4 Achiziţii

1. Cerere de ofertă
2. Ofertă fermă
3. Comandă
4. Aviz de expediere/comandă
BIBLIOGRAFIE

www.roct.ro
Ghidul metodologic al firmelor de exercitiu