Sunteți pe pagina 1din 35

TIPOLOGIA ACTIVITĂȚILOR

EXTRACURRICULARE –
EXTRAȘCOLARE
Tipologii:

A. Locul de desfășurare a AE și instituția care


le gestionează:
- AE desfășurate în instituțiile de învățământ, dar
în afara clasei și a lecției;
- AE desfășurate în afara instituțiilor de
învățământ, dar sub incidența acestora;
- AE desfășurate în instituțiile de învățământ, de
alte instituții cu funcții educative;
- AE desfășurate în afara instituțiilor de
învățământ, de alte instituții cu funcții educative.
B. Grupul țintă vizat și dimensiunea acestuia:
- AE cu întreaga clasă de elevi;
- AE realizate pe grupe de elevi;
- AE individualizate.
C. Finalitatea urmărită:
- AE cu caracter predominant informativ;
- AE cu caracter predominant formativ.

D. Dimensiunea educațională dominantă:


- AE de educație intelectuală;
- AE culturale
- AE sportive;
- AE artistice;
- AE de educație morală.
I. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN
MEDIUL ȘCOLAR

Se realizează în școală și vizează:

1. Componenta intelectuală – satisfacerea


nevoilor de cunoaștere, capacitatea de creație,
dorința de realizare și autoafirmare a elevului;

1. Componenta distractivă de loisir – asigurarea


unei atmosfere destinse, relaxante pentru elev.
• Utilizează strategii de
activizare a colectivului
de elevi;
• Valorifică sintalitatea
• Participarea grupului și mai puțin
nonobligatorie a individualitatea;
elevilor; • Presupun proiectare,
• Se pot desfășura cu implementare și
colectivul clasei sau al evaluare;
școlii; • Pot antrena și alte
• Selecția poate fi organizații, comunitatea,
realizată de profesor sau părinții.
pe bază de adeziune și
interes;
Categorii:
I. Manifestări pentru promovarea unor noi
educații:
- acțiuni și manifestări concrete ce valorizează:
educația pentru pace, educația pentru
comunicare și mass media, educația
interculturală, educația pentru timpul liber,
educația nutrițională, educația pentru
schimbare și dezvoltare, educația pentru
participare și democrație, etc.
Alegeți un tip de educație și
imaginați/ identificați
posibile acțiuni,
manifestări concrete de
realizare a unei AE.
2. Cluburile sau cercurile de elevi:
- Sunt situații de grup la care participă grupuri de elevi
ce manifestă aceleași interese de cunoaștere într-un
domeniu;
- Se desfășoară în spații puse la dispoziție de instituția
de învățământ sau de alte instituții care fac parte din
sistemul educațional;
- Rolul: dezvoltarea unor aptitudini personale ale
elevilor, într-un mediu flexibil, relaxant.

Exemple de cercuri ale elevilor.


3. Consultațiile și meditațiile:

Presupun:
- personalizarea predării în raport cu particularitățile
individuale ale elevilor participanți (Curriculum
diferențiat – aprofundat și extins)
- reluarea unor conținuturi curriculare care au ridicat
probleme elevilor sau consolidarea acestora;
- pregătirea elevilor pentru concursuri, olimpiade
școlare.
4. Serbările școlare:

Rol: dezvoltarea artistică a elevului, perceperea


importanței unor anumite evenimente, sărbători,
demonstrarea unor aptitudini, talente, dezvoltarea
capacității de a comunica.
Etape:
- alegerea temei,
- fixarea obiectivelor serbării,
- fixarea reperelor spațio-temporale,
- stabilirea materialelor utilizate,
- stabilirea conținuturilor serbării,
- distribuirea rolurilor și a conținuturilor aferente,
- stabilirea repetițiilor,
- motivarea elevilor și a părinților pentru implicare,
- evaluarea serbării.
Elaborați proiectul unei serbări școlare,
respectând etapele acesteia și structura unui
proiect de AE.
Unitatea de învățământ:
Propunător:
Data:
Durata activității:
Tipul activității:
Scopul:
Obiectivele operaționale:
Tema:
Strategia de instruire:
- metode:
- mijloace:
- modalități de organizare a grupului:
Evaluare:

Scenariul activității: se impune o descriere succintă a responsabilităților specifice fiecărui


elev/ profesor implicat, precum și a modalităților concrete de implementare a activității.
5. Programul Școală după școală:

Presupune:
- extinderea activităților cu elevii după orele de curs;
- include activități educaționale, recreative, de timp liber
pentru consolidarea competențelor dobândite sau de
accelerare a învățării, activități de învățare remedială.
6. Activități cu părinții, cu școala și
comunitatea locală:

Tipuri de activități:
- activități care vizează obligația părinților de a asigura
sănătatea, securitatea, condiții favorabile de viață și
pregătirea copiilor pentru mediul școlii,
- activități care vizează obligația școlii de a comunica
și informa părinții despre programul zilnic și
progresul periodic al elevilor,
- participarea voluntară a părinților la inițiativele școlii
prin asistarea la diferite inițiative, serbări și oferirea
sprijinului cadrului didactic
- continuarea activităților de la școală și acasă,
- implicarea părinților în procesul de luare a deciziilor
(Comitetul de părinți),
- colaborarea părinților cu comunitatea locală și
instituțiile care pot favoriza procesul de educație
(sponsorizări obținute pentru școală, evenimente
culturale),
- implicarea comunității locale în AE.
Planificarea anuală a activităților cu părinții și
comunitatea locală

• Unitatea de învățământ:
• Propunător:
• Clasa:
• An școlar:

Nr. Data Tipul Tema Obiectivele Responsabil


crt. activității activității activității
Elaborați o planificare anuală a
activităților cu părinții și comunitatea
locală respectând structura acesteia.
7. Concursurile și olimpiadele școlare:

Scop: stârnirea interesului elevilor pentru diferite


discipline, din diferite arii curriculare.

- au importanță majoră în orientarea profesională a


elevilor, prin dezvoltarea unor abilități și interese
personale,
- susțin motivația în învățare, determinând elevii să
aprofundeze și să depășească stadiul de la clasă,
- stimulează competiția constructivă între elevi, clase
sau școli.
8. Activități culturale precum editarea unei
reviste, radioul școlii, vizionarea unor
spectacole cultural-artistice:

- introduc elevii în lumea artei, dezvoltându-le


personalitatea artistică și creativă,
- plasează elevul în rol de spectator și de protagonist.

Finalități: stimularea afectivității, a competenței de


comunicare, deschiderea apetitului pentru artă,
vehicularea și însușirea unor valori culturale.
Sunteți învățătoare într-o școală.

Cum vă imaginați revista școlii și radioul


școlii?
- tematica, structura (ce ar cuprinde),
responsabili, obiective, emisiuni, programul
de funcționare, modalități de promovare,alte
aspecte.
9. Alte activități distractive: discoteci, serate

- sunt activități de loisir, desfășurate într-un


cadru organizat și sub supravegherea unor cadre
didactice calificate.
II. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN
AFARA MEDIULUI ȘCOLAR

• Se realizează în afara instituțiilor de învățământ, cu


participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a
mai multor instituții de învățământ.
• Vizează componenta intelectuală, dar mai ales
componenta distractivă, de loisir.
• Se desfășoară în diferite locații organizate în scopul
atingerii finalităților propuse,

• Presupun un plan de acțiune și un grup de


organizatori aprobat de conducerea școlii și ISJ,

• Presupun anumite costuri suportate de participanți.


Categorii:

1. Excursiile și vizitele didactice:


- presupun deplasarea elevilor în diferite locații (natură,
instituții) în vederea realizării unor obiective
instructiv-educative;
- excursia = formă de organizare a procesului de
învățământ care prilejuiește contactul nemijlocit cu
realitatea, observarea directă și studierea obiectelor și
fenomenelor în condiții naturale sau la locurilor unde
se păstrează anumite colecții (muzee, expoziții, case
memoriale);
Tipologia
excursiilor
• Excursii și vizite introductive
realizate înaintea predării unei teme
cu scopul anticipării elementelor de
conținut și pregătirii pentru
asimilarea și înțelegerea
conținuturilor vizate;
• Excursii și vizite didactice
organizate în vederea
comunicării de cunoștințe noi;

• Excursii și vizite finale realizate


cu scopul consolidării și fixării
de cunoștințe.
Etapele specifice:
A. Faza pregătitoare:
- elaborarea planului excursiei (data, durata, scopul,
tema, numărul de participanți și particularitățile
acestora, obiectivele vizate, itinerar, mijloc de
transport, costul, cadrele didactice însoțitoare,
asigurarea mesei);
- stabilirea grupului de participanți – selecția acestora
(pe baza dorinței de a participa);
- evaluarea costului excursiei;
- documentarea referitoare la traseul și locația
excursiei, precum și la resursele de cunoaștere pe
care aceasta le poate oferi elevilor.
B. Desfășurarea propriu-zisă: asigurată de cadrele
didactice însoțitoare;

C. Valorificarea excursiei: prezentări, portofolii,


proiecte, etc.
• Asigură suport informațional dar și pragmatic pentru
dobândirea, sistematizarea și fixarea conținuturilor;
• Formează și dezvoltă deprinderi diverse (specifice
unui domeniu sau sociale), dezvoltă comunicarea și
relaționarea P – E, E – E, contribuie la creșterea
coeziunii grupului;
• Reprezintă surse motivaționale pentru elevi, de
stimulare a curiozității;
• Dezvoltă o atitudine pozitivă a elevului față de unele
valori, formează trăsături pozitive de caracter.
Elaborați programul
unei excursii ținând cont de etapele
corespunzătoare.
2. Taberele școlare:
- presupun reunirea mai multor elevi, pe o anumită
perioadă de timp (în perioada vacanțelor școlare);

Categorii:
- de odihnă (recreere),
- de formare într-un anumit domeniu de activitate.

Competențe vizate:
- de comunicare,
- de interrelaționare,
- de perfecționare într-un anumit domeniu de activitate.
3. Activități specifice extracurriculare ce
funcționează în Palatul copiilor, în alte
organizații sau case de cultură:
- Palatul Copiilor – asigură activități de cultivare a unui
talent, dezvoltarea unei pasiuni sau petrecere a timpului
liber;
- Scop: cultivarea creativității, realizarea unor
performanțe superioare în anumite domenii;
4. Școala de weekend:

- Se desfășoară la sfârșit de săptămână, în 3-4 locații, prin


rotație;
- Îmbină activitățile de învățare pe diferite domenii de activitate
cu activități recreative;
- Se îmbină diferite tipuri de activități: cursuri de scurtă durată,
conferințe, simpozioane, concursuri, activități sportive,
vizionare de filme, programe cultural – artistice.