Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI


ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
CONTABILITATE AUDIT FINANCIAR ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

PROIECT

CONTROL FISCAL

 Profesor : Morosan Danila Lucia Masteranzi : Bilic Anca, An 1


Pușcuță Nastasia Domnica, An 2

AN UNIVERSITAR, 2019
INSPECTIE FISCALA
IN CADRUL S.C. „LACTACOM” SRL
PRIVIND TAXA DE VALOARE ADAUGATA ( TVA)
INTRODUCERE 

 Controlul fiscal, ca principiu al managementului (public sau privat), asigură utilizarea


eficientă a resurselor pentru a atinge un obiectiv sau un set de obiective stabilite în prealabil
printr-un plan.
 Subiectul controalelor fiscale s-a dovedit a fi unul complex, atât din perspectiva
autorităţilor fiscale preocupate de contracararea evaziunii fiscale, cât şi din perspectiva
contribuabililor interesaţi în asigurarea unui tratament corect şi neadmiterea abuzurilor din
partea inspectorilor.
 Prin controlul la nivelul finanțelor publice se urmărește nu doar formarea resurselor
financiare publice, ci și modul în care acești bani sunt cheltuiți în scopul creșterii economice.
Pentru sectorul public sau pentru administrația publică, eficacitatea înseamnă, pe de o parte,
definirea unui obiectiv anterior și, pe de altă parte, măsurarea rezultatului obținut.
REZUMAT 

 Scopul cercetării acestui proiect este acela de a analiza metamorfozele sistemului fiscal
românesc, tot mai accentuate în ultimii ani, prin identificarea acelor vulnerabilități care, odată
soluționate, ar putea contribui la creşterea gradului de conformare voluntară la plata şi
declararea obligaţiilor fiscale și care, totodată, ar putea diminua presiunea fiscală exercitată
asupra contribuabililor.
 Legislația fiscală în vigoare le oferă contribuabililor posibilitatea de a modifica
declarațiile fiscale.
 Acestea pot fi corectate atunci când sunt constatate erori în declarația inițială, prin
depunerea unei declarații rectificative, putând fi remediate astfel erori referitoare la cuantumul
impozitelor, taxelor și contribuțiilor, la bunurile și veniturile impozabile, precum și la alte
elemente ale bazei impozabile.
CAPITOLUL 1

  Ce este controlul fiscal ?


 

Controlul fiscal reprezinta totalitatea activitatilor efectuate de Organele Fiscale pentru
verificarea modului de indeplinire de catre contribuabili a oblogatiilor prevazute de legislatia
fiscala si contabila.
 Controlul fiscal este reglementat prin Legea 207/ 2015 privind Codul de procedura
fiscala.
 Controlul fiscal este un proces de măsurare a performanței/eficienței/eficacității de
inițiere și întreprindere a unor acțiuni care să asigure rezultatele dorite.
 În România, la nivelul finanțelor publice, controlul financiar îmbracă trei forme:
legislativ, executiv și propriu.
.
Feluri de control fiscal

 1. Inspecția fiscală are ca obiectiv verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale,


corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale de către contribuabili/ plătitori.
 2. Controlul inopinat (fără înștiințarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului) se concretizează în
verificări faptice și documentare controale încrucișate, verificări, analize și evaluări ale unor riscuri fiscale
specifice.
 3. Controlul antifraudă este un control operativ și inopinat efectuat de inspectori antifraudă, având drept
scop realizarea de operațiuni de control tematic (verificări prin care se urmărește constatarea analizarea și
evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate).
 4. Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central central se realizează etapizat,
debutând cu analiza de risc (pentru stabilirea riscului probabil), selectarea grupului țintă și verificarea fiscală
prealabilă documentară.
 5. Verificare documentară se concretizează în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a
contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor și informațiilor existente la dosarul fiscal sau transmise de
terțe persoane/instituții.
CAPITOLUL 2

Ce este Inspectia fiscala ?


 
 Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii
declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor
fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau
stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii
fiscale principale.
 Inspecţia fiscală se exercită asupra oricăror persoane şi entităţi, indiferent de forma lor de
organizare, la contribuabili, cât şi la plătitori, adică acelei persoane care, în numele contribuabilului, are
obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti ori de a colecta şi plăti, după caz, impozite, taxe şi contribuţii
sociale.
 De asemenea, plătitor este considerat şi sediul secundar obligat să se înregistreze fiscal ca plătitor de
salarii şi de venituri asimilate salariilor.
  
Forme de inspectie fiscala

 1. Inspectia fiscala generala reprezintă activitatea de verificare a modului


de îndeplinire a tuturor obligaţiilor fiscale şi a altor obligaţii prevăzute de
legislaţia fiscală şi contabilă ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă
de timp determinată.
 2. Inspectia fiscala partiala reprezintă activitatea de verificare a modului
de îndeplinire a uneia sau mai multor obligaţii fiscale, precum şi a altor obligaţii
prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă, ce revin unui contribuabil/plătitor
pentru o perioada de timp determinata.
CAPITOLUL 3

  INSPECȚIE FISCALĂ
la TVA IN CADRUL SOCIETĂȚII SC ”LACTACOM” SRL

 SC”LACTACOM” SRL are cod de identificare fiscală: R5833619 și este plătitoare de TVA având domiciliul
fiscal: localitatea: Suceava , bd./str. Unirii, nr.8 județ Suceava, cod poştal 700382.
 Inspecția fiscală are drept obiectiv verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale și/sau
operațiunilor relevate pentru inspecția fiscală, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu
stabilirea bazelor de impozitare și a obligațiilor principale privind Taxa pe valaore adaugata ( TVA).
 Pentru efectuarea inspecției au fost desemnați Bilic Anca inspector fiscal și Pușcuță Nastasia Domnica
consultant, prin Ordinul de serviciu nr.233/2019.
 Inspecția fiscală s-a realizat respectând legislația națională în vigoare, respectiv Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală și Ordinul 3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și
documentele utilizate în activitatea de inspecție fiscală.
Selectarea contribuabilor pentru
inspectie fiscala

 Se realizeaza in functie de nivelul de risc – pe baza analizei de risc.


Analiza de risc este activitatea efectuata de organul fiscal in scopul
identificarii riscurilor de neconformare in ceea ce priveste indeplnirea de
catre contribuabil a obligatiilor prevazute de legislatia fiscala, de a
evalua, de a gestiona, precum si de a utiliza in scopul efectuarii
activitatilor de adminisrare fiscala.
Contribuabilul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare
folosita.
Aviz de inspectie fiscala
În baza programului de inspecţie fiscală, fiecare inspector va proceda la înştiinţarea
contribuabililor cu privire la selectarea şi programarea lor în vederea inspecţiei, acest lucru
realizându-se prin intermediul unui „aviz de inspectie fiscala”, care va trebui să conţină:

 denumirea unităţii fiscale care a dispus inspecţia;


 numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului
 adresa sediului / domiciliului contribuabilului;
 luna în care este programată a se desfăşura inspecţia;
 obiectivele controlului;
 perioada fiscală ce urmează a fi supusă verificării;
 semnătura conducătorului unităţii fiscale.
ÎNCEPEREA INSPECȚIEI FISCALE

 Inspecția fiscală se desfașoară la sediul unității începând cu data de 11.03.2019 ora


9.00 conform avizului de inspecție fiscala 1282/11.02.2019 și cum s-a stabilit de către persoana
de contact și contribuabil.
 Inspectorii se prezintă la sediul unității se legitimează și prezintă Ordinul de serviciu
nr.233/2019 semnat de conducătorul activității de inspecție fiscală. Începerea inspecției fiscale
este consemnată în Registrul unic de control.
 Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, în timpul programului de lucru al
contribuabilului/plătitorului.
 La începerea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul trebuie informat că poate
numi persoane care să dea informații
DERULAREA INSPECȚIEI FISCALE

 Inspecția fiscală se desfășoară pe o perioadă de 45 zile iar metoda de control folosită in


cadrul inspectiei este verificarea exhaustivă, care constă în activitatea de verificare a tuturor
documentelor și operațiunilor, care stau la baza modului de calcul, de evidențiere și de plată a
obligațiilor fiscale.
 Contribuabilul/Plătitorul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt
fiscale.
 Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției
fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt
relevante din punct de vedere fiscal.
 Pe parcurul inspecției fiscale contribuabilul trebuie informat despre aspectele constatate
în cadrul acțiunii de inspecție fiscală, iar la încheierea acesteia, despre constatările și
consecințele lor fiscale.
ÎNCHEIEREA INSPECȚIEI FISCALE
 
 La încheierea inspecţiei fiscale contribuabilul/plătitorul trebuie informat despre
aspectele constatate în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, constatările şi consecinţele lor
fiscale.
 Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului Proiectul de Raport
de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea
de a-şi exprima punctul de vedere.
 În acest scop, odată cu comunicarea Proiectului de Raport, organul de inspecţie fiscală
comunică şi data, ora şi locul la care va avea loc discuţia finală.
 Data încheierii inspecţiei fiscale este data programată pentru discuţia finală cu
contribuabilul/plătitorul sau data notificării de către contribuabil/plătitor că renunţă la acest
drept.
RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ
încheiat la data de 5.05.2019
 
Organele de inspecţie fiscală

D-na Bilic Anca Inspector Administratia Legitimatia nr.


 
  Judeteana a 325/2005
Finantelor
 
Publice Suceava
 

D-na Puscuta Nastasia Consultant Administratia Legitimatie


Domnica
  Judeteana a consultant
Finantelor
114/2017
Publice Suceava
 
 
 
Constatări fiscale

Prezentarea constatarilor care modifica baza de impunere (motiv de fapt);


            In urma consultarii deconturilor de TVA din perioada analizata, si anume 01.11.2018 - 30.04.2019, s-a
constatat ca s-au inregistrat urmatoarele:
            - Livrari de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%     = 167.623 lei
            - TVA colectata aferenta serviciilor prestate                     =   31.848 lei
            - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% = 412.565 lei
             - TVA aferent bunurilor si serviciilor achizitionate         =   78.387 lei
        Conform decontului TVA la luna 20.02.2018, inregistrat la Administratia Finantelor Publice a judetului
Suceava cu nr. 125698/15.04.2018, in ultima perioada fiscala nu au avut loc vanzari de bunuri, respectiv prestari
de servicii, prin urmare nu s-a inregistrat TVA colectat. Decontul mai sus mentionat prezinta urmatoarele
informatii:
             - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19 %   =  31.265 lei
             - TVA aferent bunurilor si serviciilor achizitionate          =    5.940 lei
             - Suma negativa din deconturile precedente pentru          =  40.599 lei
                care nu s-a solicitat rambursare
In urma verificarii inregistrarii documentelor, in special a facturilor privind achizitiile
de bunuri si servicii aferente perioadei verificate, s-au constatat urmatoarele:

            1) Nu se accepta pentru ramburs TVA-ul aferent urmatoarelor doua facturi inregistrate in
contabilitate:
             - Factura 3000182 / 06.04.2018, primita de la S.C. Vodafone Romania S.A., avand
valoare totala de 616,85 lei, din care: valoare fara TVA - 518,36 lei , TVA - 98,49 lei;
             - Factura 12547 / 05.04.2018, primita de la S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare
Transilvania Nord S.A., avand valoare totala de 362,66 lei, din care: valoare fara TVA -
304,76; TVA - 57,90
              TVA inscrisa pe facturile mai sus mentionate nu se accepta la ramburs pentru ca nu pot
fi prezentate de catre contribuabil documentele in original, doar copiile xerox ale acestora,
neindeplinind prevederile articolului 146 alin 1 din Legea 207/2015 republicata.
2) Nu se accepta pentru ramburs TVA-ul aferent unei facturi inregistrate in contabilitate,
unde datele cumparatorului sunt eronate.
             - Este vorba despre factura 65987 / 14.04.2018, de la SC X-Proiect SRL, in care codul
fiscal completat in rubrica datelor cumparatorului nu coincide cu codul fiscal al entitatii
verificate. Valoarea totala a facturii este de 2.380 lei, din care baza - 2.000 lei, TVA - 380 lei.
              Se incalca astfel prevederile art. 155, alin. (5) din Legea 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare.

          3) Nu se accepta pentru ramburs TVA-ul aferent unei facturi privind achizitia de bauturi
alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol:
             - Factura 12568 / 06.03.2018, in valoare totala de 1.325 lei, din care baza - 1.113,45 iar
TVA - 211,55 lei.
             TVA-ul aferent este nedeductibil din punct de vedere fiscal, potrivit art.147, alin.7, lit
b  din Legea 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
     

   4)
Nu se accepta pentru ramburs TVA-ul aferent a trei bonuri fiscale de combustibil, intrucat nu
se poate demonstra ca acest combustibil ar fi fost utilizat in interesul firmei, astfel :
             - Bon fiscal 35 / 12.04.2018 de la Mol Romania, in valoare totala de 145 lei, din care
TVA 23,15 lei;
             - Bon fiscal 126 / 4.04.2018 de la Lukoil, in valoare totala de 163 lei, din care TVA
26,03 lei;
             - Bon fiscal 19 / 30.04.2018de la Rompetrol, in valoare totala de 105 lei, din care TVA
16,76 lei.
          Prin deducerea acestui TVA, s-au incalcat prevederile O.U.G. 34/2019 privind modificarile
Codului Fiscal.
        
  Total sume neacceptate la rambursare T.V.A. :  813,88 lei
          Valoare TVA acceptat pentru rambursare : 46.539 - 814 = 45.725 lei
 Temeiul de drept pentru incalcarea faptelor constatate este reprezentat de Legea 207/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin articolele 146, 147, 155.
             1. Diferenta de rambursat calculata de inspectia fiscala : 45.725 lei
             2. Calculul obligatiilor fiscale accesorii: nu este cazul
             3. Amenzi aplicate: nu este cazul

Suma Suma Diferente Termen Neachitat


Calculata Calculata de plata cumulat
S.C. de organ

06.04.2018 - 98,49 98,49 98,49

06.03.2018 - 211,55 211,55   310,04

05.04.2018 - 57,90 57,90   367,94

07.03.2018 - 403,15 403,15   771,09

4.04.2018+ - 42,79 42,79   813,88


30.04.2018

TOTAL - 813,88 813,88   813,88


CONCLUZII
 
 Evaziunea fiscală a devenit un fenomen omniprezent în plan economic şi social.
Amploarea pe care a luat-o evaziunea fiscală este îngrijorătoare deoarece în lipsa masurilor de
combatere poate atenta in viitor la stabilitatea economiei naţionale.
 Pentru combaterea evaziunii fiscale nu este necesar să se impună nişte sancţiuni drastice
ci ar trebui realizat un control fiscal eficient, un sistem legislativ viabil şi poate în primul rând
o educaţie fiscala a cetăţenilor.
 Legile fiscale trebuie să fie simple, clare, precise şi relativ stabile, să se facă o deosebire
între cazurile când legile sunt încălcate cu intenţie de frauda sau când sunt încălcate din culpa,
din neglijenţa sau din cauze independente de voinţa contribuabilului.
 Inspectia fiscala este cel mai concludent instrument de evaluare a corespondentei dintre
situatia de fapt in raport cu cea de drept, a realizarilor obtinute relativ la obiectivele si
scopurile prestabilite.
VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE !