Sunteți pe pagina 1din 33

Universitatea „ Stefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

Specializarea : Contabilitate, Audit Finaciar si Expertiza Contabila

PROIECT
CONTROL FISCAL

Profesor : Morosan Danila Lucia Masteranzi : Bilic Anca, An 1


Pușcuță Nastasia Domnica, An
2

An universitar , 2019

Page | 1
INSPECTIE FISCALA

IN CADRUL S.C. „LACTACOM” SRL


PRIVIND TAXA DE VALOARE
ADAUGATA
( TVA)

Page | 2
INTRODUCERE

Controlul fiscal, ca principiu al managementului (public sau privat), asigură


utilizarea eficientă a resurselor pentru a atinge un obiectiv sau un set de obiective stabilite în
prealabil printr-un plan.
Subiectul controalelor fiscale s-a dovedit a fi unul complex, atât din perspectiva
autorităţilor fiscale preocupate de contracararea evaziunii fiscale, cât şi din perspectiva
contribuabililor interesaţi în asigurarea unui tratament corect şi neadmiterea abuzurilor din
partea inspectorilor.
Prin controlul la nivelul finanțelor publice se urmărește nu doar formarea resurselor
financiare publice, ci și modul în care acești bani sunt cheltuiți în scopul creșterii economice.
Pentru sectorul public sau pentru administrația publică, eficacitatea înseamnă, pe de o parte,
definirea unui obiectiv anterior și, pe de altă parte, măsurarea rezultatului obținut.
În literatura de specialitate există un consens absolut privind importanța controlului
financiar în domeniul finanțelor publice.
Ca formă avansată a controlului financiar, controlul fiscal se circumscrie sferei
administrării creanțelor fiscale, având un triplu scop: formarea resurselor fiscale, conformarea
fiscală și, nu în ultimul rând, menținerea încrederii în sistemul fiscal.
În ultimul timp, pe fondul dezechilibrelor macroeconomice la nivel global, dar și pe
fondul diversificării activităților și inovării din zona digitală, preocupările privind
managementul riscurilor s-au amplificat.
Acceptând diversificarea factorilor de risc în materie de comportament fiscal,
administraţiile fiscale au fost constrânse să devină mai eficiente chiar și în condițiile penuriei
de resurse materiale și financiare.
Studii recente relevă că ”analiza și gestionarea cuprinzătoare a riscurilor fiscale pot
contribui la asigurarea unor finanțe publice fiscale sănătoase și a stabilității macroeconomice”
Pentru aceasta, administraţiile fiscale trebuie să-și adapteze structura organizațională
și să creeze ”unităţi operaţionale de inteligenţă informaţională şi analiză a riscului şi aplicarea
managementului de risc ca pe un instrument integrat pentru toate procesele de decizie şi
planificare” .
Obiectivul principal al studiului este acela de a evidenția maniera în care autoritățile
române de control fiscal și-au adaptat strategia de control astfel încât să influențeze pozitiv
comportamentul subiecților fiscali și, implicit, să amelioreze tensiunile existente între
contribuabili, pe de o parte, şi aparatul fiscal, pe de altă parte.

Page | 3
REZUMAT

Scopul cercetării acestui proiect este acela de a analiza metamorfozele sistemului


fiscal românesc, tot mai accentuate în ultimii ani, prin identificarea acelor vulnerabilități care,
odată soluționate, ar putea contribui la creşterea gradului de conformare voluntară la plata şi
declararea obligaţiilor fiscale și care, totodată, ar putea diminua presiunea fiscală exercitată
asupra contribuabililor şi reduce arieratele rămase de recuperat.
Legislația fiscală în vigoare le oferă contribuabililor posibilitatea de a modifica
declarațiile fiscale. Acestea pot fi corectate atunci când sunt constatate erori în declarația
inițială, prin depunerea unei declarații rectificative, putând fi remediate astfel erori referitoare
la cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor, la bunurile și veniturile impozabile, precum
și la alte elemente ale bazei impozabile.
Pornind de la faptul că este necesară menţinerea stabilităţii unui sistem fiscal coerent
care să fie înţeles de către fiecare contribuabil, trebuie acordată o atenţie sporită asupra
formării şi perceperii impozitelor şi taxelor, precum şi a modului în care acestea sunt
percepute şi conştientizate de către cetăţeni şi decidenţii economici.
Totodată, având în vedere existenţa legilor care prevăd şi autorizează in fiecare an
bugetar cu veniturile şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatorii principali de credite pentru
asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, instituţiile publice finanţate parţial din venituri
proprii, se impune o bună cunoaştere de către societate a implicaţiilor ce se reflectă asupra lor,
precum şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe.
În fond, corelarea eficientă a volumului resurselor fiscale cu volumul cheltuielilor
considerate indispensabile pentru satisfacerea nevoilor economico-sociale, precum şi
utilizarea unor variate modalităţi de prelevare a resurselor fiscale, cum ar fi: impozitele şi
taxele asupra persoanelor fizice şi juridice în funcţie de venit (profit), avere (activul net) sau
alte criterii şi percepute la termene dinainte stabilite: impozitele şi taxele operate la vânzarea
de bunuri sau prestarea de servicii la importul sau exportul de produse, fără ca acestea să fie
sau nu, în prealabil, repartizate pe plătitori, stimularea competitivităţii, creşterii investiţiilor
directe străine şi a rentabilităţii, constituie aspecte relevante care determină creşterea
resurselor financiare ale ţării.

Page | 4
CAPITOLUL 1

1.1 Ce este controlul fiscal

Controlul fiscal este un proces de măsurare a performanței/eficienței/eficacității de


inițiere și întreprindere a unor acțiuni care să asigure rezultatele dorite.
În România, la nivelul finanțelor publice, controlul financiar îmbracă trei forme:
legislativ, executiv și propriu. Curtea de conturi exercită controlul asupra formării, gestionării
și utilizării resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. În subsidiar, în sistemul
românesc de control există entități de control și audit în domeniul public.
Controlul fiscal se integrează unui set mai amplu de activități de administrare a
creanțelor fiscale alături de: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea și colectarea creanțelor
fiscale, emiterea actelor administrative fiscale, soluționarea contestațiilor împotriva actelor
administrative fiscale, asistența/ îndrumarea contribuabililor/plătitorilor și aplicarea de
sancțiuni, corespunzător gravității faptelor și cadrului legal în vigoare, în cazul constatării
ilicitului fiscal sau contabil.
Porivit din perspectiva diversității activităților desfășurate, literatura semnalează și
practica confirmă că obiectivul clasic al administrației fiscale a fost abandonat în favoarea
abordării moderne; în noul context, administrația fiscală nu mai are doar rolul de a detecta
evaziunea fiscală și de a aplica sancțiuni, ci și de a asigura conformarea comportamentului
fiscal al contribuabililor.

2.2 Feluri de control fiscal


1. Inspecția fiscală are ca obiectiv verificarea legalității și conformității declarațiilor
fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale de către contribuabili/
plătitori. Se circumscriu în obiectul controlului fiscal și verificarea sau stabilirea bazelor de
impozitare și a situațiilor de fapt aferente, respectiv, stabilirea obligațiilor fiscale principale.
Sfera de cuprindere a inspecției fiscale este foarte amplă, cuprinzând toate
entitățile/persoanele (indiferent de forma lor de organizare) care au responsabilități de
stabilire, reținere sau plată a obligațiilor fiscale prevăzute de lege.
Atât inspecția fiscală generală, cât și în inspecția fiscală parțială presupun o selectare
prealabilă a contribuabililor/plătitorilor, pe baza unei analize de risc. Metodele de control
utilizate în cadrul inspecției fiscale sunt: verificarea prin sondaj, verificarea exhaustivă și
controlul electronic.
În funcție de natura și dimensiunea contribuabililor/plătitorilor, maximul duratei
inspecției fiscale variază între 180 și 45 de zile, existând o corelație pozitivă între durata
inspecției și natura/dimensiunea contribuabililor/plătitorilor.
Rezultatul inspecției fiscale se materializează într-un raport de inspecție fiscală, pe
baza căruia se emite decizia de impunere (pentru diferențele pozitive sau negative de obligații
fiscale aferente modificărilor cu același semn al bazelor de impozitare), respectiv decizia de

Page | 5
nemodificare sau, după caz, de modificare a bazelor de impozitare, dar fără stabilirea de
diferențe pentru obligațiile fiscale principale.
Contribuabilul/plătitorul este informat pe tot parcursul inspecției fiscale cu privire la
constatările făcute, iar la final despre consecințele fiscale, avînd dreptul de a-și prezenta, în
scris, un punct de vedere referitor la cele constatate. Decizia emisă de organul de inspecție
fiscală poate fi contestată în condițiile legii.
2. Controlul inopinat (fără înștiințarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului) se
concretizează în verificări faptice și documentare (urmare existenței unor date și indicii cu
privire la încălcarea legislației fiscale), controale încrucișate, verificări, analize și evaluări ale
unor riscuri fiscale specifice.
Fără a depăși 30 de zile, acest tip de control obligă la respectarea unor reguli de
desfășurare, se finalizează cu un proces verbal de constatare și dă dreptul contribuabilului/
plătitorului de a-și exprima în scris punctul de vedere față de constatările persoanelor ce au
realizat controlul.
3. Controlul antifraudă este un control operativ și inopinat efectuat de inspectori
antifraudă, având drept scop realizarea de operațiuni de control tematic (verificări prin care se
urmărește constatarea analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor
activități economice determinate) sau operațiuni de control curent (verificări în toate spaţiile
în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii ori se desfășoară
activităţi lucrative, pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care
sunt interzise de actele normative interne sau comunitare).
La finalizarea controlului antifraudă, inspectorii antifraudă încheie procese-verbale
de control/acte de control, în condiţiile legii.
4. Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central se realizează
etapizat, debutând cu analiza de risc (pentru stabilirea riscului probabil), selectarea grupului
țintă și verificarea fiscală prealabilă documentară.
O diferență semnificativă (mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai
puţin de 50.000 lei) între veniturile declarate de persoana fizică (sau de plătitor) şi veniturile
estimate, calculate în baza situaţiei fiscale personale, determină continuarea verificărilor, prin
comunicarea către contribuabil a avizului de verificare.
Colaborarea contribuabil (persoană fizică) – autoritate de control (organul fiscal
central) este foarte importantă, putându-se concretiza în prezentarea de înscrisuri sau oferirea
de informații necesare clarificării situațiilor de fapt.
Rezultatul verificării situaţiei fiscale personale, consemnate într-un raport scris,
cuprinzînd constatările de facto și de iure ale organului fiscal, se prezintă contribuabilului,
dându-i-se acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere, în scris. Pe baza
raportului, organul fiscal emite, după caz, decizie de impunere sau de încetare a procedurii de
verificare, dacă nu se ajustează baza de impozitare
5. Verificare documentară se concretizează în efectuarea unei analize de coerență a
situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor și informațiilor existente
la dosarul fiscal sau transmise de terțe persoane/instituții.

Page | 6
Existența unor diferențe între nivelul creanţelelor fiscale, veniturile sau bunurile
impozabile şi/sau informaţiile în legătură cu acestea, declarate de contribuabil/plătitor,
determină organul fiscal să solicite acestuia explicații şi documente în vederea clarificării
situaţiei fiscale. După caz, în funcție de rezultatul verificărilor, organul fiscal emite decizie de
impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale în cauză.
Eficacitatea administrației fiscale implică colectarea impozitelor prin aplicarea
tipologiei activităților de control fiscal pentru prevenirea și combaterea actelor de evaziune și
fraudă fiscală. (Leonida, 2016).

Page | 7
CAPITOLUL 2

2.1 Ce este inspectia fiscala

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi


conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în
legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor
legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a
situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.
Inspecţia fiscală se exercită asupra oricăror persoane şi entităţi, indiferent de forma
lor de organizare, la contribuabili, cât şi la plătitori, adică acelei persoane care, în numele
contribuabilului, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti ori de a colecta şi plăti,
după caz, impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, plătitor este considerat şi sediul
secundar obligat să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi de venituri asimilate salariilor.

In scopul efectuarii inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala procedeaza la :

-examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului/ platitorului


- verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă
şi fiscală a contribuabilului/ platitorului
- analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu
informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante
pentru aplicarea legislaţiei fiscale;
- verificarea, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor rezultând din activitatea
contribuabilului/ plătitorului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi
conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor
prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă;
-solicitarea de informatii de la terti
- verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde
se află bunurile
- solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau
împuternicitul acestuia ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru
clarificarea şi definitivarea
- informarea reprezentantului legal al contribuabilului/plătitorului sau a împuternicitului
acestuia, după caz,
- stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz,
faţă de obligaţia fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor şi/sau stabilită, după
caz, de organul fiscal;
- sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile
constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile
legislaţiei fiscale
- dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii
- aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

Page | 8
2.2 Forme de inspectie fiscala

1. Inspectia fiscala generala reprezintă activitatea de verificare a modului de


îndeplinire a tuturor obligaţiilor fiscale şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi
contabilă ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată.
2. Inspectia fiscala partiala reprezintă activitatea de verificare a modului de
îndeplinire a uneia sau mai multor obligaţii fiscale, precum şi a altor obligaţii prevăzute de
legislaţia fiscală şi contabilă, ce revin unui contribuabil/plătitor pentru o perioada de timp
determinata.

Proceduri de control fiscal

Codul de procedură fiscală defineşte:


1.controlul inopinat - ce constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în
principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei
fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului.
2.controlul încrucişat - ce constă în verificarea documentelor şi operaţiunilor
impozabile ale contribuabilului, în corelaţie cu cele deţinute de alte persoane; controlul
încrucişat poate fi şi inopinat.
Din punctul meu de vedere ”controlul inopinat” şi ”controlul încrucişat” reprezintă, în
fapt, tot forme ale inspecţiei fiscale, alături de inspecţia fiscală generală sau parţială şi nu
proceduri de inspecţie fiscală.
Din acest motiv consider că formele de inspecţie fiscală şi procedurile de control fiscal
nu sunt foarte riguros definite în legislaţia noastră, în sensul că sunt considerate forme ale
inspecţiei fiscale doar inspecţia fiscală generală şi inspecţia fiscală parţială, pe când, controlul
inopinat şi cel încrucişat sunt denumite şi definite ca ”proceduri de control”.

2.3 Obligatii fiscale

Obligaţiile fiscale cuprind:


- obligaţia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile, sau după caz, a impozitelor
datorate;
- obligaţia de calculare, de înregistrare în evidenţele contabile şi de plată la termenele legale a
impozitelor;
- obligaţia de calculare, de înregistrare în evidenţele contabile şi de plată la termenele legale a
impozitelor care se realizează prin stopaj la sursă;
- orice alte obligaţii care revin contribuabililor în aplicarea şi executarea legilor fiscale.

Page | 9
CAPITOLUL 3

3.1 STUDIU DE CAZ :

INSPECȚIE FISCALĂ la TVA IN CADRUL SOCIETĂȚII SC


”LACTACOM” SRL

SC”LACTACOM” SRL are cod de identificare fiscală: R5833619 și este plătitoare


de TVA având domiciliul fiscal: localitatea: Suceava , bd./str. Unirii, nr.8 județ Suceava, cod
poştal 700382.
Inspecția fiscală are drept obiectiv verificarea legalității și conformității declarațiilor
fiscale și/sau operațiunilor relevate pentru inspecția fiscală, a corectitudinii și exactității
îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare și a obligațiilor
principale privind Taxa pe valoare adaugata ( TVA)..
Pentru efectuarea inspecției au fost desemnați Bilic Anca inspector fiscal și Pușcuță
Nastasia Domnica consultant, prin Ordinul de serviciu nr.233/2019.
Inspecția fiscală s-a realizat respectând legislația națională în vigoare, respectiv
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și Ordinul 3711/2015 privind modelul
și conținutul formularelor și documentele utilizate în activitatea de inspecție fiscală.

ÎNCEPEREA INSPECȚIEI FISCALE

În baza programului de inspecţie fiscală, fiecare inspector va proceda la înştiinţarea


contribuabililor cu privire la selectarea şi programarea lor în vederea inspecţiei, acest lucru
realizându-se prin intermediul unui „aviz de inspectie fiscala”, care va trebui să conţină:

- denumirea unităţii fiscale care a dispus inspecţia;


- numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului;
- adresa sediului / domiciliului contribuabilului;
- luna în care este programată a se desfăşura inspecţia;
- obiectivele controlului;
- perioada fiscală ce urmează a fi supusă verificării;
- semnătura conducătorului unităţii fiscale.

Page | 10
De asemenea, în aviz se va menţiona obligativitatea punerii la dispoziţia
inspectorilor a tuturor documentelor şi evidenţelor contabile, precum şi asigurării condiţiilor
necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a inspecţiei fiscale.

Avizul va fi comunicat contribuabililor, prin poştă, cu cel puţin 15 zile înainte de


începerea efectivă a acţiunii de verificare.

Formularul va fi înmânat direct, odată cu prezentarea la contribuabil în vederea


desfăşurării verificării, în următoarele cazuri

- dacă organele fiscale apreciază că eficienţa acţiunii de verificare depinde de


caracterul inopinat al acesteia;
- dacă acţiunea de verificare se desfăşoară în vederea soluţionării unor cereri
ale contribuabililor;
- dacă se consideră că avizul nu-i va parveni în timp util contribuabilului.

La solicitarea întemeiată a contribuabilului, conducătorul unităţii fiscale poate aproba


amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.

Inspecția fiscală se desfașoară la sediul unității începând cu data de 11.03.2019 ora


9.00 conform avizului de inspecție fiscala 1282/11.02.2019 și cum s-a stabilit de către
persoana de contact și contribuabil.
Inspectorii se prezintă la sediul unității se legitimează și prezintă Ordinul de serviciu
nr.233/2019 semnat de conducătorul activității de inspecție fiscală. Începerea inspecției
fiscale este consemnată în Registrul unic de control.
Indiferent de locul unde se desfășoară inspecția fiscală, organul de inspecție fiscală
are dreptul să inspecteze locurile în care se desfășoară activitatea, sau unde se află bunurile
impozabile, în prezența contribuabilului/plătitorului ori a unei persoane desemnate de acesta
La începerea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul trebuie informat că poate
numi persoane care să dea informații. Dacă informațiile furnizate de contribuabil/plătitor sau
de către persoana numită de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecție fiscală se
poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații necesare realizării inspecției
fiscale.
Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, în timpul programului de lucru al
contribuabilului/plătitorului. Inspecția fiscală se poate desfășura și în afara programului de
lucru al contribuabilului/plătitorului, cu acordul scris al acestuia și cu aprobarea
conducătorului organului de inspecție fiscal.

Page | 11
ANEXA 1.a

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Direcţia Generală Iași
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava
Nr. 1282/11.02.2019

AVIZ DE INSPECŢIE FISCALĂ

Denumire contribuabil/plătitor: SC ”LACTACOM” SRL

Cod identificare fiscală:R5833619

Domiciliul fiscal: localitatea: Suceava , bd./str. Unirii, nr.8 județ Suceava, cod poştal 700382

Domnului Administrator Marici Ioan

În conformitate cu prevederile art. 113 şi art. 122 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, vă informăm că începând cu data de 11.03.2019 veţi face
obiectul unei inspecţii fiscale, având ca obiective:
- verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale şi / sau operaţiunilor
relevante pentru inspecţia fiscală, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în
legătură cu stabilirea bazelor de impozitare şi a obligaţiilor fiscale principale privind:
• Taxa pe valoare adaugata (TVA) pe perioada octombrie, noiembrie și decembrie
2018;
Pentru buna desfăşurare a inspecţiei fiscale, vă rugăm să pregătiţi, pentru a fi puse la
dispoziţia organelor de inspecţie fiscală, toate documentele financiar contabile şi fiscale,
registrele contabile şi jurnalele obligatorii precum şi orice alte date necesare clarificării
situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

Page | 12
Până la data programată pentru începerea inspecţiei fiscale, urmează să vă
prezentaţi la compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului
fiscal în a cărei rază teritorială aveţi domiciliul fiscal, pentru remedierea eventualelor
erori materiale din evidenţa fiscală.
În vederea desfăşurării în bune condiţii a inspecţiei fiscale urmează să puneţi la
dispoziţia organului fiscal un spaţiu de lucru adecvat precum şi logistica necesară pentru
derularea inspecţiei fiscale.
În situaţia în care nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat
pentru derularea inspecţiei fiscale, locul unde se va desfăşura inspecţia fiscală, urmează a
fi stabilit de comun acord cu organele de inspecţie fiscală.
În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată urmează să asiguraţi
ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic precum şi
aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.
Pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de
specialitate şi/sau juridică.
Pentru informarea dumneavoastră, facem precizarea că drepturile şi obligaţiile
contribuabilului/plătitorului pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale sunt reglementate prin
O.P.A.N.A.F. nr. 713/2004 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor
contribuabilului pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, publicat in monitorul Oficial nr.
977/25.10.2004.
Inspecţia fiscală se va desfăşura cu respectarea prevederilor Codului fiscal, Codului de
procedură fiscală şi a altor reglementări legale în materie, precum şi a prevederilor Codului
etic al inspectorului de control fiscal.
Potrivit prevederilor art. 122 alin (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de
începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.
Prezentul Aviz de inspecţie fiscală a fost emis în baza prevederilor titlului VI,
capitolul I, art. 122 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
În situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale se depune sau se corectează declaraţia
fiscală aferentă perioadelor şi obligaţiilor fiscale ce fac obiectul inspecţiei fiscale, aceasta nu
va fi luată în considerare de organul fiscal, potrivit prevederilor art. 105 alin (8) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale.

Page | 13
CONDUCĂTORUL STRUCTURII DE INSPECŢIE FISCALĂ,

Funcţia, Nume, Prenume, Semnătură

Ştampila
Persoana de contact: Bilic Anca Telefon:0233/533003

Page | 14
ANEXA 2.a

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Direcţia Generală Iași
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

ORDIN DE SERVICIU nr. 233/2019

D-na Ionescu Maria având funcţia de Inspector și d-na Pușcuță Nastasia Domnica
consultant, sunt delegate pentru efectuarea inspecției fiscale parțiale la
contribuabilul/plătitorul:
SC ”LACTACOM” SRL

Cod identificare fiscală: R5833619

Domiciliul fiscal: localitatea: Suceava , bd./str. Suceava, nr.8 județ Suceava, cod poştal
700382
Data începerii inspecţiei fiscale este 11.03.2019.

Se legitimează

D-na Bilic Anca Inspector Administrația legitimaţia nr.


Județeană a 325/2005
Finanțelor Publice
Suceava
D-na Pușcuță Nastasia Consultant Administrația legitimație

Page | 15
Domnica Județeană a consultant
Finanțelor Publice 114/2017
Suceava

CONDUCĂTORUL STRUCTURII DE
INSPECŢIE FISCALĂ,

Funcţia, Nume, Prenume,


Semnătură Ştampila

Data: 11.03.2019

Ordinul de serviciu se întocmeşte de echipa care va efectua inspecţia fiscală/controlul,


se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei şi se semnează de către conducătorul
structurii de inspecţie fiscală. Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa de inspecţie
fiscală sau pentru fiecare inspector în parte, atunci când este folosit pentru deplasare/delegare
în teritoriu.

DERULAREA INSPECȚIEI FISCALE

Inspecția fiscală se desfășoară pe o perioadă de 45 zile iar metoda de control folosită


in cadrul inspectiei este verificarea exhaustivă, care constă în activitatea de verificare a
tuturor documentelor și operațiunilor, care stau la baza modului de calcul, de evidențiere și
de plată a obligațiilor fiscale.
Contribuabilul/Plătitorul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt
fiscale. Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției
fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt
relevante din punct de vedere fiscal.
Pe toată durata exercitării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul are dreptul de a
beneficia de asistență de specialitate sau juridică.
Pe parcurul inspecției fiscale contribuabilul trebuie informat despre aspectele
constatate în cadrul acțiunii de inspecție fiscală, iar la încheierea acesteia, despre constatările
și consecințele lor fiscale.

Page | 16
Prezentarea la contribuabil se face doar pe baza unei împuterniciri scrise (ordin de
deplasare), emisă de conducătorul unităţii fiscale, competenta sa efectueze controlul. Aceasta
trebuie să conţină:

- denumirea unităţii fiscale care a dispus efectuarea controlului;


- datele de identificare ale organelor care efectuează inspecţia fiscală (nume, prenume,
numărul legitimaţiei de serviciu);
- datele de identificare ale contribuabilului (denumire, CUI, adresă);
- data începerii efectuării inspecţiei fiscale;
- semnătura conducerii unităţii fiscale.
După intrarea în sediul de afaceri (locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale), inspectorul
va solicita o întrevedere cu contribuabilul sau reprezentantul legal al acestuia.

Cu această ocazie, inspectorul va căuta să obţină cât mai multe informaţii referitoare la
activitatea desfăşurată de acesta;

Contribuabilul trebuie informat cu privire la scopul verificării, perioada supusă


verificării (aceasta trebuie să înceapă imediat după perioada verificată la o verificare
anterioară, aşa încât să nu existe perioade neverificate), precum şi impozitele şi taxele ce
urmează a fi verificate.

Inspectorul va solicita contribuabilului punerea la dispoziţie a documentelor şi


evidenţelor contabile necesare pentru desfăşurarea verificării, precum şi desemnarea unui
reprezentant care să-i poată furniza toate informaţiile necesare.

De câte ori va considera necesar inspectorul va solicita vizitarea incintelor de afaceri,


precum şi a tuturor încăperilor ce aparţin contribuabilului şi au legătură cu activitatea
desfăşurată, în prezenţa contribuabilului sau a unui reprezentant desemnat de acesta.

ÎNCHEIEREA INSPECȚIEI FISCALE

La încheierea inspecţiei fiscale contribuabilul/plătitorul trebuie informat despre


aspectele constatate în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, constatările şi consecinţele lor
fiscale.

Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului Proiectul de


Raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia
posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea
Proiectului de Raport, organul de inspecţie fiscală comunică şi data, ora şi locul la care va
avea loc discuţia finală.
Data încheierii inspecţiei fiscale este data programată pentru discuţia finală cu
contribuabilul/plătitorul sau data notificării de către contribuabil/plătitor că renunţă la
acest drept.

Page | 17
Contribuabilul/Plătitorul are dreptul să îşi prezinte, în scris, punctul de vedere cu
privire la constatările organului de inspecţie fiscală, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare
de la data încheierii inspecţiei fiscale. În cazul marilor contribuabili termenul de prezentare
a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit pentru
motive justificate cu acordul conducătorului organului de inspecţie fiscală.

SIGLA Direcţia .............. Nr. înregistrare .........


D.G.R.F.P./D.G.A.M.C. ....................... Data ....../....../.......

Aprobat

Conducătorul structurii de
inspecţie fiscală – funcţia

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ


încheiat la data de 5.05.2019

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscală

1. Organele de inspecţie fiscală

D-na Bilic Anca Inspector Administratia Legitimatia nr.


Judeteana a Finantelor 325/2005
Publice Suceava

D-na Puscuta Nastasia Consultant Administratia Legitimatie


Judeteana a Finantelor consultant
Domnica
Publice Suceava 114/2017

Page | 18
2. Delegare de competenţă
• Ordinul de serviciu nr.233/2019
3. Temeiul juridic al inspecţiei fiscală
• În conformitate cu prevederile art. 113 şi art. 122 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală
4. Avizul de inspecţie fiscală
• Aviz inspecție fiscală nr. 1282/11.02.2019 comunicat în 11.02.2019
5. Amânarea inspecţiei fiscală
• Nu este cazul
6. Obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscal
• Taxa pe valoare adaugata (TVA) lunile octombrie, noiembrie si decembrie
2018
7. Începerea inspecţiei fiscale
• Inspecția fiscală începe în data 11.03.2019
8. Perioada desfăşurării inspecţiei fiscală
• Conform prevederilor legale, inspecția fiscală se desfășoară pe perioadă de 45
zile și anume: 11.03.2019 – 5.05.2019
9. Locul desfăşurării inspecţiei fiscale
• Domiciliul fiscal și anume, : Suceava , bd./str. Unirii, nr.8 județ

Suceava, cod poştal 700382


10. Perioadele de suspendare
• Nu este cazul
11. Modul de ducere la îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control
• Măsurile prevăzute la ultimul act de control înscrise în Registrul unic de control
au fost indeplinite de către contribuabil
12. Metode de control utilizate
• metoda de control folosită in cadrul inspectiei este verificarea exhaustivă.

CAPITOLUL II

Page | 19
Date despre contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale

1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului

• SC”LACTACOM” SRL are cod identificare fiscală:R5833619 a fost


înființată în data de 13.11.2011. Numărul și data înregistrării în Registrul
Comerțului este J32/2081/3.11.2011 ; cod CAEN 4633. Societatea este
plătitoare de TVA având domiciliul fiscal: localitatea: Suceava ,
bd./str. Unirii, nr.8 județ Suceava, cod poştal 700382
2. Forma de proprietate, forma juridică, principalii acţionari/asociaţi şi evoluţia capitalului
social
• Forma juridică – este societate comercială cu răspunsere limitată ale cărei
obligații sociale sunt garantate cu patrimonial social al societății, asociații fiind
obligați numai la plata părților sociale.
• D-l Marici Ioan este unicul acționar al societății, fiind și administrator
• Capitalul subscris și vărsat este de 650.000 RON
3. Alte informaţii referitoare la acţionari/asociaţi
• Nu este cazul
4. Lista conturilor bancare
• Banca Transilvania RO26BTRLRONCRT0V05678801
5. Evoluţia cifrei de afaceri şi a rezultatului exerciţiului financiar
• Societatea este încadrată în categoria întreprinderilor mici și mijlocii cu o cifră de
afaceri de 5.000.000 lei/an
6. Evidenţa documentelor/formularelor utilizate
• Registrul-jurnal; Cartea mare; Balanță de verificare; Situațiile financiare anuale;
Fișe de cont; Fișa mijlocului fix; Note de recepție; Aviz de însoțire a mărfurilor,;
etc.
• Societatea comercială utilizează ca metodă de amortizare a imobilizărilor
corporale, metoda liniară iar ca metodă de evidență a stocurilor, metoda
iventarului permanent.
• Asigură înregistrarea documentelor justificative în ordinea cronologică și
sistematică privitoare la toate operațiile economice ale entității
• Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată după metoda cantitativ valorică
• Stocurile la ieșire se evaluează și înregistrează în contabilitate după variația
costului mediu ponderat
• Produsele finite obținute din procesul de producție sunt evaluate și înregistrate la

Page | 20
costul estimate, standard.
7. Prezentarea subunităţilor contribuabilului/plătitorului
• Nu este cazul
8. Persoana care asigură administrarea activităţii contribuabilului/plătitorului
• Marici Ioan
9. Persoana care răspunde de conducerea contabilităţii
• Marici Ioan
10. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul/plătitorul pe durata inspecţiei fiscal
• Marici Ioan
11. Prezentarea relaţiilor de afiliere
• Nu este cazul

CAPITOLUL III
Constatări fiscale
Informaţii despre obligaţia fiscală verificată
În cadrul inspecției fiscale s-a verificat Taxa pe valoare adaugata
(TVA) pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.

Prezentarea constatarilor care modifica baza de impunere (motiv de fapt);


            In urma consultarii deconturilor de TVA din perioada analaizata, si anume 01.11.2018
- 30.04.2019, s-a constatat ca s-au inregistrat urmatoarele:
            - Livrari de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%    = 167.623 lei
            - TVA colectata aferenta serviciilor prestate                   =   31.848 lei
            - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% = 412.565 lei
            - TVA aferent bunurilor si serviciilor achizitionate        =   78.387 lei
            Conform decontului TVA la luna 20.02.2018, inregistrat la Administratia Finantelor
Publice a judetului Suceava cu nr. 125698/15.04.2018, in ultima perioada fiscala nu au avut
loc vanzari de bunuri, respectiv prestari de servicii, prin urmare nu s-a inregistrat TVA
colectata. Decontul mai sus mentionat prezinta urmatoarele informatii:
            - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19 %  =  31.265 lei
            - TVA aferent bunurilor si serviciilor achizitionate         =    5.940 lei

Page | 21
            - Suma negativa din deconturile precedente pentru         =  40.599 lei
               care nu s-a solicitat rambursare
            - Suma negativa a TVA (ceruta de rambursat)                =   46.539 lei

1. Obiective avute în vedere

• S-a verificat legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, a concordanţei


dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a
contribuabilului;

• S-a verificat corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu


stabilirea bazei de impozitare şi, respectiv, a obligaţiilor fiscale aferente de către
contribuabil/plătitor;

• S-a verificat respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;

• analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor


fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de
elemente noi relevante pentru aplicarea legislaţiei fiscale;

• s-a verificat existenţa contractelor şi modul lor de derulare, în vederea


determinării operaţiunilor impozabile realizate de contribuabil/plătitor care sunt
semnificative şi relevante pentru stabilirea bazei de impozitare;axCverificarea
înregistrării elementelor de natura veniturilor sau asimilate acestora, aferente
activităţii desfăşurate;

• s-a verificat locurile unde se realizează activităţi generatoare de venituri


impozabile ori unde se află bunurile impozabile;

• s-a verificat modul de înregistrare a elementelor de natura cheltuielilor sau


asimilate acestora, efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice,
precum şi a tratamentului fiscal al operaţiunilor/tranzacţiilor care au generat
astfel de cheltuieli;

• s-a verificat corectitudinea tratamentului fiscal aplicat operaţiunilor/tranzacţiilor


pentru sumele utilizate cu drept de deducere din impozitele, taxele sau
contribuţiile datorate;

• s-a verificat respectarea normelor specifice de întocmire şi utilizare a


documentelor financiar- contabile, a regimului intern de numerotare a
formularelor financiar-contabile, cu menţionarea existenţei seriei şi plajei de
numere aprobate de conducerea contribuabilului/plătitorului şi datei începerii
utilizării acestora, precum şi evidenţa documentelor cu regim special.

• S-au constat urmatoarele:

Page | 22
In urma verificarii inregistrarii documentelor, in special a facturilor privind
achizitiile de bunuri si servicii aferente perioadei verificate, s-au constatat urmatoarele:

            1) Nu se accepta pentru ramburs TVA-ul aferent urmatoarelor doua facturi inregistrate
in contabilitate:
            - Factura 3000182 / 06.04.2018, primita de la S.C. Vodafone Romania S.A., avand
valoare totala de 616,85 lei, din care: valoare fara TVA - 518,36 lei , TVA - 98,49 lei;
            - Factura 12547 / 05.04.2018, primita de la S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare
Transilvania Nord S.A., avand valoare totala de 362,66 lei, din care: valoare fara TVA -
304,76; TVA - 57,90
            TVA inscrisa pe facturile mai sus mentionate nu se accepta la ramburs pentru ca nu
pot fi prezentate de catre contribuabil documentele in original, doar copiile xerox ale acestora,
neindeplinind prevederile articolului 146 alin 1 din Legea 207/2015 republicata.

            2) Nu se accepta pentru ramburs TVA-ul aferent unei facturi inregistrate in


contabilitate, unde datele cumparatorului sunt eronate.
            - Este vorba despre factura 65987 / 14.04.2018, de la SC X-Proiect SRL, in care codul
fiscal completat in rubrica datelor cumparatorului nu coincide cu codul fiscal al entitatii
verificate. Valoarea totala a facturii este de 2.380 lei, din care baza - 2.000 lei, TVA - 380 lei.
            Se incalca astfel prevederile art. 155, alin. (5) din Legea 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare.
 
            3) Nu se accepta pentru ramburs TVA-ul aferent unei facturi privind achizitia de
bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol:
            - Factura 12568 / 06.03.2018, in valoare totala de 1.325 lei, din care baza - 1.113,45
iar TVA - 211,55 lei.
            TVA-ul aferent este nedeductibil din punct de vedere fiscal, potrivit art.147, alin.7, lit
b  din Legea 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
            4) Nu se accepta pentru ramburs TVA-ul aferent a trei bonuri fiscale de combustibil,
intrucat nu se poate demonstra ca acest combustibil ar fi fost utilizat in interesul firmei,
astfel :
            - Bon fiscal 35 / 12.04.2018 de la Mol Romania, in valoare totala de 145 lei, din care
TVA 23,15 lei;
            - Bon fiscal 126 / 4.04.2018 de la Lukoil, in valoare totala de 163 lei, din care TVA
26,03 lei;
            - Bon fiscal 19 / 30.04.2018de la Rompetrol, in valoare totala de 105 lei, din care TVA
16,76 lei.
            Prin deducerea acestui TVA, s-au incalcat prevederile O.U.G. 34/2019 privind
modificarile Codului Fiscal.

Page | 23
            Total sume neacceptate la rambursare T.V.A. :  813,88 lei
            Valoare TVA acceptat pentru rambursare : 46.539 - 814 = 45.725 lei
            b) Temeiul de drept pentru incalcarea faptelor constatate este reprezentat de Legea
207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prin articolele 146, 147, 155.
            1. Diferenta de rambursat calculata de inspectia fiscala : 45.725 lei
            2. Calculul obligatiilor fiscale accesorii: nu este cazul
            3. Amenzi aplicate: nu este cazul

Luna Suma Suma Diferente Termen Neachitat


Calculata Calculata de plata cumulat
S.C. de organ
06.04.2018 - 98,49 98,49 98,49
06.03.2018 - 211,55 211,55 310,04
05.04.2018 - 57,90 57,90 367,94
07.03.2018 - 403,15 403,15 771,09
4.04.2018+ - 42,79 42,79 813,88
30.04.2018
TOTAL - 813,88 813,88 813,88

Page | 24
ANEXA Nr. 1
Direcția ..........
SIGLA .......... Nr. înregistrare ..........
D.G.R.F.P./D.G.A.M.C. .......... Data ........../........../..........

DECIZIE
privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale

1. Datele de identificare ale contribuabilului


Denumirea contribuabilului SC „LACTACOM” SRL
Codul de identificare fiscală R5836819
Număr de înregistrare în registrul comerțului 158
Domiciliul fiscal: localitatea Suceava, str. Unirii, nr. 8, județul/sectorul Suceava

2. Date privind obligațiile fiscale supuse inspecției fiscale

2.1. Obligații fiscale verificate

Perioada Bază
verificată impozabilă
Diferențe
Baza impozabilă stabilită
Denumire ale bazei
stabilită de suplimentar
Nr. obligație de
contribuabil/plătitor de organele
crt. fiscală De la Până la impozitare
(+/-) de inspecție
verificată data data (+/-)
- lei - fiscală
- lei -
(+/-)
- lei -
0 1 2 3 4 5 6
01.01.201
TVA 31.12.2018 46.539 RON 45.725 RON + 814 RON
8

Page | 25
2.1.1. Motivul de fapt

Luna Suma Suma Diferente Termen Neachitat


Calculata Calculata de plata cumulat
S.C. de organ
06.04.2018 - 98,49 98,49 98,49
06.03.2018 - 211,55 211,55 310,04
05.04.2018 - 57,90 57,90 367,94
07.03.2018 - 403,15 403,15 771,09
4.04.2018+ - 42,79 42,79 813,88
30.04.2018
TOTAL - 813,88 813,88 813,88

2.1.2. Temeiul de drept s-au incalcat prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Data comunicării
Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal
în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia
contribuabilului/împuternicitului, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- data înscrisă de poștă la remiterea "confirmării de primire“, dacă a fost transmis prin poștă,
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitar, în condițiile
art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
și, completările ulterioare.

4. Mențiuni privind audierea contribuabilului și, respectiv, informarea acestuia despre


aspectele constatate și consecințele fiscale
Aceste mențiuni se regăsesc la capitolul "Discuția finală“ din raportul de inspecție fiscală
anexat.

5. Dispoziții finale

Page | 26
În conformitate cu prevederile art. 268 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului act
administrativ fiscal se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii.

La prezenta decizie privind modificarea bazei de impozitare se anexează raportul de inspecție


fiscală care, împreună cu anexele, conține 20 pagini.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță.

Aprobat Avizat Întocmit


Organ de inspecție
Conducătorul structurii Șef de serviciu Semnătura
fiscală
de inspecție fiscală
1. Numele și
Funcția Numele și prenumele
prenumele
Numele și prenumele 2.
Semnătura și ștampila Semnătura 3.

CAPITOLUL IV

Dosarul preţurilor de transfer

1. Prezentarea şi analiza relaţiilor de afiliere


• Nu este cazul
2. Solicitarea/Prezentarea dosarului preţurilor de transfer
• Nu este cazul
3. Analiza dosarului preţurilor de transfer
• Nu este cazul
4. Ajustarea/Estimarea preţurilor de transfer
• Nu este cazul

CAPITOLUL V

                                                         ALTE CONSTATARI FISCALE

1. Organizarea si conducerea evidentei contabile

Page | 27
    Normele juridice care reglementeaza organizarea contabilitatii agentilor economici:
● legea contabilitatii 82/1991 republicata
● reglementarile de aplicare a legii contabilitatii (ordinul 306)
● ordinul 94/2001
● ordinul 1752/2005
● standardele internationale de contabilitate eliberate de Comitetul international
de contabilitate
           
            Cu ocazia inspectiei efectuate la sediul societatii, s-au observat urmatoarele cu privire
la organizarea si conducerea contabilitatii:
            a) Entitatea verificata organizeaza si conduce contabilitatea in partida dubla, in limba
romana si in moneda nationala, respectand normele juridice mentionate anterior.
Compartimentul de contabilitate este externalizat, evidenta contabila fiind condusa de catre un
expert contabil, pe baza unui contract de prestari servicii, in conformitate cu Legea
Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.
            b) Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii
documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic, in
conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare forma de
inregistrare in contabilitate.
            c) Atat administratorul societatii, cat si expertul contabil responsabil pentru
conducerea contabilitatii societatii declara ca toate documentele rezultate in urma tranzactiilor
entitatii cu tertii au fost inregistrate cronologic in contabilitate, fara omisiuni.
            d) Evidenta clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe
categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Creantele si datoriile sunt
inregistrate in contabilitate la valoare nominala.
            e) Valorile creantelor si datoriilor privind taxa pe valoarea adaugata inregistrate in
contabilitate pe parcursul perioadei analizate au corespuns valorilor declarate catre
Administratia Finantelor Publice prin deconturile TVA aferente fiecarei luni calendaristice.

2. Utilizarea si conducerea registrelor

            Societatea conduce registrele de contabilitate obligatorii prevazute prin Legea


contabilitatii nr. 82/1991 republicata: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare.
            De asemenea, pentru completarea corecta a decontului TVA, societatea intocmeste
lunar jurnale de vanzari si jurnale de cumparari, in formatul orientativ stabilit prin Ordinul
1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata.
Sumele inscrise in acestea corespund cu sumele inscrise in balantele de verificare si in
deconturile de TVA.

3. Cotele de TVA
          Entitatea practica cota standard de 19% pentru toate serviciile prestate in tara (conform
prevederilor art. 140 alin. 1 din Codul Fiscal), justificand cu documentele legale prevazute de
legislatia in vigoare referitoare la TVA

Page | 28
CAPITOLUL VI

Discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul

Formular I D F
Data 05/04/2019

Înștiințare pentru discuția finală

DNA/DNUL Pintea Alina în calitate de administrator al S.C. „ LACTACOM” S.R.L.,


cu sediul în mun. Suceava, str. Eroilor , jud. Suceava, înregistrata la ORC Suceava sub nr.
J33/184/2003, CUI RO8543062, sunteti înștiintat prin prezenta că în data de 12.11.2018, Ora
14:00, la sediul societatii S.C” LACTACOM” S.R.L , va avea loc discuția finală asupra
constatărilor și consecințelor fiscale, urmare a încheierii inspecției fiscale partiale efectuate în
29.10.2018-12.11.2018 la S.C. „ LACTACOM” S.R.L Suceava.
Vă informam că aveți posibilitatea, în termen de 5 zile lucratoare de la data încheierii
inspecției fiscale, să vă exprimați în scris punctul de vedere cu privire la constatările organelor
de inspecție fiscală în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) coraborat cu prevederile art.
130 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală.
În cazul în care nu veți prezenta punctul de vedere asupra constatărilor, urmează să
notificați echipei de inspecție fiscală despre renunțarea la acest drept.

ECHIPA DE INSPECTIE FISCALĂ:


Inspector: Bilic Anca
Consilier: Puscuta Nastasia Domnica

Am primit un exemplar, astazi 12.11.2018

Page | 29
Sinteza punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului

In cadrul inspectiei fiscale realizate la SC “ LACTACOM “ SRL in perioada


20.03.2019 - 30.04.2019 avand ca obiect rambursarea de TVA solicitata de contribuabil, s-au
analizat operatiile comerciale in care a fost implicata societatea in perioada 01.04.2019 -
30.04.2019 si  s-au constatat urmatoarele:

           - Valoarea TVA solicitata la ramburs de catre contribuabil:        = 46.539 lei -

           - Valoarea TVA neacceptata pentru ramburs:                = 814 lei

           - Valoarea TVA admisa pentru ramburs:                                   = 45.725 lei

           - Obligatii fiscale accesorii:                    Nu este cazul

           - Amenzi aplicate:                                   Nu este cazul

           Pentru suma stabilita drept TVA admis la ramburs, fiind diferita fata de suma solicitata
de catre contribuabil, s-a emis Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite de
inspectia fiscala numarul 2 / 30.04.2019.

           Potrivit Codului Penal, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte si declaratii,
persoana verificata isi asuma intreaga responsabilitate pentru realitatea, sinceritatea si
caracterul corect si complet al datelor furnizate organului de control, pe baza carora s-au
determinat sumele stabilite, in conformitate cu prevederile art. 104, alin (1) din Codul de
Procedura Fiscala.

CAPITOLUL VII

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

In cadrul inspectiei fiscale realizate la SC “ LACTACOM “ SRL in perioada


20.03.2019 - 30.04.2019 avand ca obiect rambursarea de TVA solicitata de contribuabil, s-au
analizat operatiile comerciale in care a fost implicata societatea in perioada 01.04.2019 -
30.04.2019 si  s-au constatat urmatoarele:

           - Valoarea TVA solicitata la ramburs de catre contribuabil:        = 46.539 lei -

           - Valoarea TVA neacceptata pentru ramburs:                = 814 lei

           - Valoarea TVA admisa pentru ramburs:                                   = 45.725 lei

Page | 30
           - Obligatii fiscale accesorii:                    Nu este cazul

           - Amenzi aplicate:                                   Nu este cazul

           Pentru suma stabilita drept TVA admis la ramburs, fiind diferita fata de suma solicitata
de catre contribuabil, s-a emis Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite de
inspectia fiscala numarul 2 / 30.04.2019.

           Potrivit Codului Penal, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte si declaratii,
persoana verificata isi asuma intreaga responsabilitate pentru realitatea, sinceritatea si
caracterul corect si complet al datelor furnizate organului de control, pe baza carora s-au
determinat sumele stabilite, in conformitate cu prevederile art. 104, alin (1) din Codul de
Procedura Fiscala.

Page | 31
CONCLUZII

Evaziunea fiscală a devenit un fenomen omniprezent în plan economic şi social. Amploarea


pe care a luat-o evaziunea fiscală este îngrijorătoare deoarece în lipsa masurilor de combatere poate
atenta in viitor la stabilitatea economiei naţionale.

În plan economic o situaţie echilibrată a bugetului de stat ar conduce la echilibrarea


macroeconomica şi la asigurarea condiţiilor unei dezvoltări economice.

Pentru combaterea evaziunii fiscale nu este necesar să se impună nişte sancţiuni drastice ci ar
trebui realizat un control fiscal eficient, un sistem legislativ viabil şi poate în primul rând o educaţie
fiscala a cetăţenilor.

Legile fiscale trebuie să fie simple, clare, precise şi relativ stabile, să se facă o deosebire între
cazurile când legile sunt încălcate cu intenţie de frauda sau când sunt încălcate din culpa, din
neglijenţa sau din cauze independente de voinţa contribuabilului.

Este necesar sa se reorganizeze controlul şi verificările fiscale, să se elaboreze de către BNR


norme clare cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentele ce trebuie prezentate de
persoanele fizice.

Integrandu-se in ansamblul controlul financiar, inspectia fiscala isi aduce aportul la


indeplinirea functiilor controlului financiar, care, exercitat cu obiectivitate si legalitate, conduce la
stabilirea unor relatii corecte si civilizate pe scena economica.

Inspectia fiscala este cel mai concludent instrument de evaluare a corespondentei dintre
situatia de fapt in raport cu cea de drept, a realizarilor obtinute relativ la obiectivele si scopurile
prestabilite.

Pe de alta parte, incidenta tot mai mare a fenomenului evazionist cere si o modalitate de
prevenire care se materializeaza in inspectia fiscala.

Deloc lipsit de importanta este faptul ca prin intermediul acestui tip de control, se sondeaza
activitatile desfasurate in structurile economice, relevandu-se fraudele cauzele lor.

Totusi, controlul de tip fiscal are si o latura componenta ce vizeaza descoperirea si


recuperarea pagubelor.Nu in ultimul rand, inspectia fiscala are si o functie educativa, in temeiul
careia se contribuie la combaterea  manifestarilor negative, ilegale, prin depistarea si sanctionarea lor
cu severitate.

Page | 32
BIBLIOFRAFIE

1. Dorin Clocotici, Ghe. Gheorghiu ,,Dolul, frauda şi evaziunea fiscală’’, Editura Luminalex,
Bucuresti 2016
2. Dorin Clocotici, Ghe. Gheorghiu ,,Evaziunea fiscală’’, Editura Luminalex, Bucuresti 1996
3. Gheorghe V.Lepadatu – Raportarea financiara i secolul XXI, Editura ProUniversitara,
Bucuresti, 2018
4. Hoanţă Nicolae (2017), Economie şi finanţe publice, Editura Polirom, Iaşi
Nicolae Hoanta - ,,O cheie de control pentru depistarea evaziunii fiscale la TVA’’ revista ,,Impozite
şi taxe’’ nr.5, mai 1997, pag. 2
5. Tatiana Moşteanu ,,Presiunea fiscală’’, revista ,,Impozite şi taxe’’, nr.5, mai 1997,
pag. 63

6. http://anaf.mfinante.ro/portal/anaf
7. http://www.antievaziune.ro

Page | 33

S-ar putea să vă placă și