Sunteți pe pagina 1din 69

INSPECTIA FISCALA

CAPITOLUL I
CODUL DE PROCEDURA FISCALA – INSPECTIA FISCALA

In cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin


Agentia Nationala de administrare Fiscala, prin domiciliul fiscal al unei persoane
juridice, se intelege sediul social sau locul unde se exercita gestiunea administrativa si
conducerea efectiva a afacerilor, in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul
social declarat.
Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate
bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local
sau al municipiului Bucuresti stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, la
propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a carui raza
teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, in
cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa.
Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in
aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si
obligatiilor fiscale.
Actul administrativ fiscal se emite numai in forma scrisa si cuprinde
urmatoarele elemente :
 demunirea organului fiscal emitent ;
 data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele ;
 datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei
imputernicite de contribuabil, dupa caz ;
 obiectul actului administrativ fiscal ;
 motivele de fapt ;
 temeiul de drept ;
 numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal,
potrivit legii ;
 stampila organului fiscal emitent ;
 posibilitatea de a fi contestat ,termenul de depunere a contestatiei
si organul fiscal la care se depune contestatia ;
 mentiuni privind audierea contribuabilului.
Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia ii este
destinat.
Actul administrativ fiscal se comunica dupa cum urmeaza :

1
INSPECTIA FISCALA

 prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si


primirea actului administrativ fiscal de catre acesta sub semnatura,
data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului ;
 prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal de catre
persoanele imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, data
comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului ;
 prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace,
cum sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea actului
administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia ;
 prin publicitate.
Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul
organului fiscal emitent si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal
pe numele contribuabilului. In acest caz actul administrativ fiscal se considera
comunicat in termen de zile de la data afisarii anuntului.
Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal administraza mijloace
de proba, putand proceda la :
 solicitarea informatiilor ,de orice fel ,din partea contribuabililor si a
altor
 persoane ;
 solicitarea de expertize ;
 folosirea inscrisurilor ;
 efectuarea de cercetari la fata locului.
Organul fiscal poate solicita prezenta contribuabilului la sediul sau pentru a da
informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale. Cand
este cazul, organul fiscal va indica si documentele pe care contribuabilul este obligat
sa le prezinte.
Organul fiscal poate solicita informatii si altor persoane numai atunci cand
starea de fapt fiscala nu a fost clarificata de catre contribuabil.
Informatiile furnizate de alte persoane vor fi luate in considerare numai in
masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba.
In vederea stabilirii starii de fapt fiscale ,contribuabilul are obligatia sa puna la
dispozitia organului fiscal registre,evidente,documente de afaceri si orice alte
inscrisuri.
Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau
ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte. In scopul protejarii
impotriva instrainarii aceste inscrisuri pot fi retinute de catre organul fiscal, pe o

2
INSPECTIA FISCALA

perioada de maximum 30 de zile, iar in cazuri exceptionale, cu aprobarea


conducatorului organului fiscal, aceasta perioada poate fi prelungita cu 90 de zile.
Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si
conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor
de catre contribuabili,respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea
diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora.
Inspectia fiscala are urmatoarele atributii :
 constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor
rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei ;
 analiza si evaluarea informatiilor fiscale ,in vederea
confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse ;
 sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea
de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile
legislatiei fiscale .
Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor
de organizare, care au obligatia de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor,
contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege.
Formele de inspectie fiscala sunt :
 inspectia fiscala generala ,care reprezinta activitatea de
verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale uniu contribuabil, pentru o
perioada de timp determinata ;
 inspectia fiscala partiala ,care reprezinta activitatea de
verificare a uneia sau a mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de
timp determinata.
Inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control :
 controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare
faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la
existenta unor fape de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in
prealabil a contribuabilului ;
 controlul incrucisat,care consta in verificarea documentelor
si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu cele detinute
de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.
Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de
a stabili obligatii fiscale. La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale
incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior. La celelalte categorii de
contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani
fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se
poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale,daca
este identificata cel putin una dintre urmatoa rele situatii :

3
INSPECTIA FISCALA

 exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor,


contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat ;
 nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul dreptului de
prescriptie ;
 nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor,
contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.
Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este
efectuata de catre organul fiscal competent ,iar contribuabilul nu poate face obiectii cu
privire la procedura de selectare folosita.
Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale ,organul fiscal are obligatia sa instiinteze
contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare ,prin transmiterea
uniu aviz de inspectie fiscala,care va cuprinde :
 temeiul juridic al inspectiei fiscale ;
 data de incepere a inspectiei fiscale ;
 obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei
fiscale ;
 posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei
fiscale.
Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita ,o singura data
pentru motive justificate.
Comunicarea avizului de inspectie fiscala se face in scris ,cu 30 de zile inaintea
inceperii inspectiei fiscale pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti
contribuabili.
Instiintarea contribuabilului prin avizul de inspectie fiscala nu este necesara in
urmatoarele situatii :
 -pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului ;
 -in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor
autoritati ;
 -in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat ;
 -in cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispozitii de
reverificare cuprinse in decizia de solutionare a contestatiei.
In timpul inspectiei fiscale pentru solutionarea unei cereri a contribuabilului,
organul de inspectie poate decide efectuarea unei inspectii generale sau partiale, caz
in care avizul de inspectie se comunica contribuabilului chiar in cursul efectuaii
inspectiei pentru solutionarea cererii.
Inspectia fiscala se desfasoara de regula in spatiile de lucru ale
contribuabilului ,insa in lipsa unor spatii adecvate ,aceasta se va putea desfasura la
sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.In
timpul inspectiei fiscale organul fiscal are dreptul sa inspecteze locurile in care se

4
INSPECTIA FISCALA

desfasoara activitatea ,in prezenta contribuabilului sau a unei persoane desemnata de


acesta.
Inspectia fiscala se desfasoara ,de regula,in timpul programului de lucru al
contribuabilului,insa aceasta se poate desfasura si in afara programului de lucru cu
acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal.
Durata inspectiei fiscale nu poate fi mai mare de 6 luni in cazul marilor
contribuabilisi 3 luni in cazul celorlalti contribuabili.
Perioadele in care inspectia fiscala este suspendata nu sunt incluse in calculul
duratei acesteia .
Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit,taxa,
contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare
perioada supusa impozitarii.Prin exceptie,conducatorul inspectiei fiscale competent
poate decide reverificarea unei anumite perioade daca,de la data incheierii inspectiei
fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare
necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarii sau daca apar erori de
calcul care influenteaza rezultatele acestora.
Activitatea de inspectie fiscala se organizeaza si se desfasoara in baza unor
programe anuale ,trimestriale si lunare aprobate in conditiile stabilite prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat sa prezinte
contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul
organului de control.
Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.
La sfarsitul inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie
scrisa, pe propria raspundere,din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate
documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. Tot aici se va mentiona
faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de
contribuabil.
Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale asupra
constatarilor rezultate din inspectia fiscala. La incheierea inspectiei fiscale, organul
fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale. Data, ora si
locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate contribuabilului in timp util.
Contribuabilul are dreptul sa prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la
constatarile inspectiei fiscale.
Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor
prezenta constatarile inspectiei, din punct de vedere faptic si legal.
La finalizarea inspectiei fiscale, raportul intocmit va sta la baza emiterii
deciziei de impunere care va cuprinde si diferente in plus sau minus, dupa caz, fata
de creanta fiscala existenta la momentul inceperii inspectiei fiscale. In cazul in care

5
INSPECTIA FISCALA

baza de impunere nu se modifica, acest fapt va fi nstabilit printr-o decizie privind


nemodificarea bazei de impunere.

CAPITOLUL II
STRUCTURA RAPORTULUI DE INSPECTIE FISCALA

Raportul de Inspectie Fiscala cuprinde, de regula, urmatoarele capitole:


I.Date despre inspectia fiscala
II.Date despre contribuabil
III.Constatari fiscale
IV.Discutia finala cu contribuabilul
V. Rezultatul actului de control

Capitolul I Date despre inspectia fiscala,cuprinde informatii referitoare


la :
- echipa care efectueaza inspectia fiscala ;
- institutia care efectueaza inspectia fiscala ;
- baza legala in baza careia se efectueaza inspectia ;
- ordinul de serviciu precum si alte adrese in baza carora se efectueaza
inspectia vfiscala ;
- perioada supusa inspectiei fiscale ;
- pozitia din registrul unic de control la care s-a consemnat inceperea
inspectiei fiscale ;
- locul unde se desfasoara ;
- faptul daca societatea a mai fost verificata din punct de vedere fiscal
societatea.In cazul in care a mai fost verificata se mentioneaza actul de control
incheiat cu ocazia acelei verificari,rezultatele verificarii si modul de inregistrare in
contabilitate a acestora.

Capitolul II Date despre contribuabil, cuprinde urmatoarele informatii :

6
INSPECTIA FISCALA

 denumirea societatii ;
 numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ;
 codul unic de inregistrare fiscala ;
 atribut fiscal ;
 structura capitalului social ;
 asociati ;
 persoana care asigura conducerea activitatii societatii in
timpul inspectiei fiscale ;
 persoana care raspunde de conducerea evidentei contabile ;
 persoana desemnata de contribuabil sa-l reprezinte in
perioada inspectiei fiscale ;
 obiectul de activitate :denumire si cod CAEN ;
 evolutia cifrei de afaceri in ultimii ani ;
 date referitoare la succursale,filiale,puncte de lucru ;
 forma de organizare ;
 durata de functionare ;
 conturile bancare prin care societatea deruleaza operatiuni
financiare ;
 principalii furnizori interni si externi ;
 principalii clienti interni si externi .

Capitolul III Constatari fiscale, este cel mai amplu datorita faptului ca aici
sunt cuprinse constatarile cu privire la impozitele, taxele si contributiile datorate
bugetului de stat consolidat verificate.
Pentru fiecare impozit, taxa, contributie se precizeaza perioada verificata si
baza legala prin care se reglementeaza.

1. IMPOZITUL PE PROFIT

Baza legala :Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.


Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice
sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din
care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
Anul fiscal este anul calendaristic. Cand un contribuabil se infiinteaza sau
inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din
anul calendaristic in care contribuabilul a existat.
Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil sunt urmatoarele :

7
INSPECTIA FISCALA

-dividende primite de la o persoana juridica romana.Sunt, de


asemenea,neimpozabile ,dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
dividendele primite de la o persoana juridica straina ,din statele Comunitatii
Europene ,daca persoana juridica romana detine minimum 25%din titlurile de
participare la persoana juridica straina ,pe o perioada neantrerupta de cel putin 2
ani,care se incheie la data platii dividendului ;
 diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare,
inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de
emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum
si diferentele de evaluare a investitiilor financiare pe termen lung ;
 veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat
deducere; reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat
deducere ; recuperarea cheltuielilor nedeductibile ;
 veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si
memorandumuri aprobate prin acte normative.
Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile
numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusv cele
reglementate prin acte normative in vigoare.
Sunt cheltuieli in scopul realizarii de venituri si :
 cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata
stabilita de catre contribuabil ;
 cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si
cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor
profesionale ;
 cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de
accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu
primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale ;
 cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul
popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris,
precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru
difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de
reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii
publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la
punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul
stimularii vanzarilor ;
 cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efctuate
de catre salariati si administratori, in cazul in care contribuabilul realizeaza
profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti ;

8
INSPECTIA FISCALA

 contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a


cooperativelor de credit ;
 taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii,
reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru
fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca ;
 cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a
personalului angajat ;
 cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe
piete existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de
afaceri, editarea de materiale informative proprii ;
 cheltuieli de cercetare dezvoltare ;
 cheltuieli pentru perfectionarea managementului, sistemelor
informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de
management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de
calitate ;
 cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea
resurselor ;
 taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre
camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile
patronale ;
 pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor
neancasate in urmatoarele cazuri :
1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza
hotararii judecatoresti ;
2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la
mostenitori ;
3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu rspundere
limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor ;
4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii
afecteaza intreg patrimoniul.

Cheltuieli cu deductibilitate limitata :

 cheltuieli de protocol in limita unei cote de 2% aplicata


asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de
protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit ;
 suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata
salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita de 2,5 ori

9
INSPECTIA FISCALA

nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, in cazul in care


contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii
precedenti. Cheltuielile de transport, cazare si indemnizatia acordata
salariatilor, in cazul contribuabilului care realizeaza pierdere in exercitiul
curent si/sau din anii precedenti, sunt limitate la nivelul legal stabilit
pentru institutiile publice ;
 cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%,
aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii
53/2003-Codul muncii cu modificarile ulterioare. Sub incidenta acestei
limite intra cu prioritate: ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru
inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile, protezele,
gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale
si ale accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara,
muzee, biblioteci, cantine, baze sportive. In cadrul acestei limite pot fi
deduse si cheltuieli reprezentand: cadouri in bani sau in natura oferite
copiilor minori ai salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate
salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna pentru salariatii
proprii si pentru membrii de familie ai acestora ;
 perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de
specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de
specialitate, cu avizul M.F.P. ;
 cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de
angajatori, potrivit legii ;
 cheltuielile cu provizioane si rezerve in limitele stabilite
de lege ;
 cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in
limitele stabilite prin lege ;
 amortizarea potrivit legii ;
 cheltuielile facute in numele unui angajat,la schemele
facultative de pensii ocupationale, in limita unei sume reprezentand
echivalentul in lei a 200 euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant ;
 cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in
limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an
fiscal, pentru fiecare participant ;
 cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea
locuintelor de serviciu situate in localitata unde se afla sediul social sau
unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare
suprafeteor construite prevazute de legea locuintei, care se majoreaza din

10
INSPECTIA FISCALA

punct de vedere fiscal cu 10% . Diferenta nedeductibila trebuie recuperata


de la beneficiari, respectiv chirias/ locatar ;
 cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente
unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice,
folosita in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor
puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in
acest scop ;
 cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente
autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de
administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un
autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu stfel de atributii. Penru a fi
deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificat cu
documente legale.

Cheltuieli nedeductibile fiscal sunt urmatoarele :

 cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe


profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau
din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in
strainatate ;
 dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile
si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane potrivit
prevederilor legale
 cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a
activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate,neimputabile,
pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si TVA
aferenta ;
 cheltuielile cu TVA aferenta bunurilor acordate
salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a
fost impozitata prin retinere la sursa ;
 cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor,
altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile
prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii ;
 cheltuielile inregistrate in contabilitate care nu au la baza
un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii
operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor ;
 cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite
in baza legii, pentru dreptul de folosinta a terenului agricol adus de membrii

11
INSPECTIA FISCALA

asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta


acestuia ;
 cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de
valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin
participatii ;
 cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile ;
 cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite
sau care nu sunt reglementate prin acte normative ;
 cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator,
in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale
angajatului ;
 alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora care nu
sunt impozabile la angajat cu exceptia celor prevazute de lege ;
 cheltuielile cu serviciile de management, consultanta,
asistenta sau alte prestari de servicii pentru care contribuabilii nu pot
justifica necesitatea prestarii acestora in scopul desfasurarii activitatii proprii
si pentru care nu sunt incheiate contracte ;
 cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc
activele contribuabilului precum si cele care nu sunt aferente obiectului de
activitate ;
 pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a
creantelor incerte sau in litigiu neincasate ;
 cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate
potrivit legii. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de
mecenat, potrivit prevederilor legale privind sponsorizarea si ale legii
bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat, sumele aferente, daca sunt
indeplinite cumulativ urmatoarele conditii : sunt in limita a 3% din cifra de
afaceri si nu depasesc mai mult de 20%din impozitul pe profit datorat ;
 cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la
baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de
inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui ANAF ;
 cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile
neguvernamentale sau asociatiile profesionale,altele decat cele prevazute de
lege.

Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data


de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza
impozitul. Pentru trimestrul IV se va plati o suma egala cu impozitul calculat si

12
INSPECTIA FISCALA

evidentiat pentru trimestrul IIIal aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a


impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data stabilita ca termen
limita pentru depunerea situatiilor financiare ale contribuabilului.
Contribuabilii care au definitivat pana la data de 15 februarie inchiderea
exercitiului financiar anterior depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc
impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pana la data de 15 februarie inclusiv a
anului urmator.
Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit
pana la termenul prevazut pentru dpunerea situatiilor financiare cu exceptia celor care
au definitivat situatiile financiare pana la 15 februarie, care depun aceasta declaratie
pana la data de 15 februarie.
Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.

2. TAXA PE VALOARE ADAUGATA

Baza legala : Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.


TVA este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat.

SFERA DE APLICARE

In sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata se cuprind operatiunile care


indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :
a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii efectuate cu plata ;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a
serviciilor este considerat a fi in Romania ;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este
realizata de o persoana impozabila ;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa
rezulte din activitati economice.
In sfera de aplicare a TVA se cuprinde si importul de bunuri. Operatiunile care
se cuprind in sfera de aplicarea TVA sunt denumite in continuare operatiuni
impozabile .
Operatiunile impozabile pot fi :
a) operatiuni taxabile ;
b) operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza
taxa pe valoare adaugata, dar este permisa deducerea taxei pe valoare
adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate ;
c) operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se
datoreaza taxa pe valoare adaugata si nu este permisa deducerea taxei pe

13
INSPECTIA FISCALA

valoare adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile


achizitionate ;
d) operatiuni de import scutite de taxa pe valoare adaugata pentru
care nu se datoreaza taxa pe valoare adaugata in vama.

PERSOANE IMPOZABILE

Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara de o


maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul
sau rezultatul acestei activitati.
In sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile
producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile
extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De
asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau
necorporale, in sensul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.
Nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau orice alte persoane
legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte
instrumente juridice care creeaza un raport angajator / angajat in ceea ce priveste
conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului.
Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt
desfasurate in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor
activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati. Institutiile publice
sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate in calitate de autoritati
publice, daca tratarea lor ca persoane neimpozabile ar produce distorsiuni
concurentiale. Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile
desfasurate in aceleasi conditii legale ca si cele aplicabile operatorilor economici,
chiar daca sunt prestate in calitate de autoritate publica, precum si pentru activitatile
urmatoare :
a) telecomunicatii ;
b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific
si altele de aceeasi natura ;
c) transport de bunuri si persoane ;
d) servicii prestate de porturi si aeroporturi ;
e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare ;
f) activitatea targurilor si expozitiilor comerciale ;
g) depozitarea ;
h) activitatile organelor de publicitate comerciala ;
i) activitatile agentiilor de calatorie ;
j) activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri
asemanatoare.

14
INSPECTIA FISCALA

Sunt asimilate institutiior publice, in ceea ce priveste regulile aplicabile din


punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, orice entitati a caror infiintare este
reglementata prin legi sau hotarari ale Guvernului, pentru activitatile prevazute prin
actul normativ de infiintare, care nu creeaza distorsiuni comerciale, nefiiind
desfasurate si de alte persoane impozabile.

OPERATIUNI IMPOZABILE
Livrarea de bunuri

Prin livrarea de bunuri se intelege orice transfer al dreptului de proprietate


asupra bunurilor de la proprietar catre o alta persoana, direct sau prin persoane care
actioneaza in numele acestuia. Prin bunuri se intelege bunurile corporale mobile si
imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele
naturale, agentul frigorific si altele de aceeasi natura sunt considerate bunuri mobile
corporale. Sunt de asemenea, considerate livrari de bunuri efectuate cu plata
urmatoarele :
a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, in cadrul unui
contract care prevede ca plata se efectueaza in rate sau orice alt tip de
contract ce prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul
platii ultimei scadente, cu exceptia contractelor de leasing ;
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma
executarii silite;
c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul
persoanelor impozabile, in conditiile prezavute de legislatia referitoare la
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei
despagubiri ;
d) transmiterea de bunuri efectuate pe baza unui contract de comision
la cumparare sau la vanzare, atunci cand comisionarul actioneaza in nume
propriu, dar in contul comitentului ;
e) bunurile constatate lipsa de gestiune.
Preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate
de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea
economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit
constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca TVA aferenta bunurilor respective
sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.
Orice distribuire de bunuri din activele unei societati comerciale catre asociatii
sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de
dizolvarea fara lichidare a societatii, constituie livrarea de bunuri efectuata ce plata.

15
INSPECTIA FISCALA

In cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate
asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a bunului, chiar
daca aceasta este transferat direct beneficiarului final.
Transferul de bunuri efectuat cu ocazia operatiunilor de transfer total sau partial
de active si pasive, ca urmare a fuziunii si divizarii, nu constituie livrare de bunuri,
indiferent daca e facuta cu plata sau nu.
Aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale nu constituie
livrare de bunuri, daca primitorului bunurilor i-ar fi fost permisa deducerea integrala a
taxei pe valoare adaugata, daca aceastea s-ar fi aplicat transferului respectiv. In
situatia in care primitorul bunurilor este o persoana impozabila, care nu are dreptul de
deducere a taxei pe valoare adaugata sau are dreptul la deducere partial, operatiunea
se considera livrare de bunuri, daca taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor
respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.
Nu constituie livrare de bunuri :
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor
cauze de forta majora ;
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi
valorificate in conditiile stabilite prin norme ;
c) perisabilitatile, in conditiile prevazute prin lege ;
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca ajutoare umanitare
externe sau interne ;
e) acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor
publicitare, pentru incercare produselor sau pentru demonstratii la punctele
de vanzare, alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor ;
f) acordarea de bunuri, in mod gratuit , in cadrul activitatilor de
sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum si alte destinatii prevazute de
lege, in conditiile stabilite prin norme.

Prestarea de servicii

Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de


bunuri.
Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt :
a) inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor, in
cadrul unui contract de leasing;
b) transferul si / sau transmiterea folosintei drepturilor de autor,
brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi similare;
c) angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu
concura cu o alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;

16
INSPECTIA FISCALA

d) prestarile de servicii efectuate in baza unui ordin emis de / sau in


numele unei autoritati publice sau potrivit legii ;
e) intermedierea efectuata de comisionari, care actioneaza in numele
si in contul comitentului, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o
prestare de servicii.
Se considera prestari de servicii cu plata :
a) utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei
persoane impozabile, in scopuri ce nu au legatura cu activitatea sa
economica, sau pentru a fi puse la dispozitie, in vederea utilizarii in mod
gratuit, altor persoane, daca TVA pentru bunurile respective a fost dedusa
total sau partial ;
b) prestarile de servicii efectuate in mod gratuit, de catre o persoana
impozabila, in scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica
pentru uzul personal al angajatilor sai sau al altor persoane.
Nu constituie prestari de servicii cu plata operatiunile constand in :
 utilizarea temporala a bunurilor care fac parte din
activele unei persoane impozabile ;
 punerea gratuita la dispozitia altor persoane a acestor
bunuri si/sau
 prestarea de servicii in mod gratuit, efectuate in cadrul
actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol sau pentru alte destinatii
prevazute de lege, in conditii stabilite prin norme precum si aceleasi
operatiuni efectuate in scopuri publicitare sau in scopul stimularii
vanzarilor.
Persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul unei alte
persoane , in legatura cu o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea
insasi acele servicii.
In cazul prestarii unui serviciu de catre mai multe persoane impozabile, prin
tranzactii successive, fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se
impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre benficiarul
final.
Schimburi de bunuri sau servicii
In cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si / sau o prestare de
servicii in schimbul unei livrari de bunuri si / sau prestari de servicii, fiecare persoana
impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si / sau o prestare de servicii
cu plata.

Importul de bunuri

17
INSPECTIA FISCALA

In intelesul prezentului titlu, se considera import de bunuri intrarea de bunuri in


Romania provenind dintr-un alt stat.
Atunci cand bunurile sunt plasate, dupa intrarea lor in tara, in regimuri vamale
suspensive, aceste bunuri nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoare
adaugata. Totusi, acestea sunt supuse reglementarilor vamale in ceea ce priveste plata
sau, dupa caz, garantarea drepturilor de import pe perioada cat se afla in regim vamal
suspensiv.
Importul bunurilor plasate in regimuri vamale suspensive este efectuat in statul
pe teritoriul caruia bunurile ies din aceste regimuri.
Nu se cuprinde in sfera de aplicare a TVA livrarea bunurilor aflate in regimuri
vamale suspensive.

LOCUL OPERATIUNILOR IMPOZABILE


Locul livrarii de bunuri

Se considera a fi locul livrarii de bunuri :


a) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea
sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de
furnizor, de beneficiar sau de un tert ;
b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, indiferent daca
punerea in functiune este efectuata de catre furnizor sau de alta persoana in
contul sau ;
c) locul unde se gasesc bunurile in momentul in care are loc livrarea,
in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
d) locul de plecare al transportului de pasageri, in cazul in care
livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui avion sau vapor ;
e) locul de plecare al transportului de pasageri, in cazul in care
livrarile de bunuri sunt efectuate intr-un autocar sau tren, si pe partea din
parcursul transporului de pasageri efectuat in interiorul tarii.
In aplicarea prevederilor anterioare, se intelege :
a) prin partea din parcursul transporului de pasageri efectuat in
interiorul tarii, parcursul efectuat intre locul de plecare si locul de sosire al
transportului de pasageri, fara oprire in afara tarii ;
b) prin locul de plecare al transportului de pasageri, primul punct de
imbarcare a pasagerilor situat in interiorul tarii, daca este cazul, dupa oprirea
efectuata in afara tarii ;
c) prin locul de sosire a unui transport de pasageri, ultimul punct de
debarcare prevazut in interiorul tarii, daca este cazul, inainte de oprirea
efectuata in afara tarii.

18
INSPECTIA FISCALA

Prin derogare de la prevederile anterioare, atunci cand locul de plecare sau de


expediere ori de transport al bunurilor se afla in afara Romaniei, acestea fiind
importate in Romania, locul livrarii efectuate de importator este considerat a fi
Romania.
Locul prestarii de servicii

Locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul isi are
stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt
efectuate sau, in lipsa acestora, domiciliul sau resedinta sa obisnuita.
Prin exceptie de la prevederea anterioara, pentru urmatoarele prestari de
servicii, locul prestarii este considerat a fi :
a) locul unde bunul imobil este situat, pentru prestarile de servicii
efectuate in legatura directa cu un bun imobil, inclusiv prestatiile agentiilor
imobiliare si de expertiza, ca si prestarile privind pregatirea sau coordonarea
executarii lucrarilor imobiliare cum ar fi de exemplu, prestatiile furnizate de
arhitect si serviciile de supervizare ;
b) locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele
parcurse, in cazul transportului de bunuri si persoane ;
c) sediul activitatii economice sau sediul permanent al beneficiarului
pentru care sunt presatate serviciile sau, in absenta acestora, domiciliul sau
resedinta obisnuita a beneficiarului in cazul urmatoarelor servicii :
1. inchirierea de bunuri mobile corporale ;
2. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile
corporale ;
3. transferul si / sau transmiterea folosintei drepturilor de autor,
brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si al altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate sau marketing;
5. serviciile de consultanta, inginerie, juridice si de avocatura,
serviciile contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si
alte servicii similare ;
6. prelucrarea de date si furnizarea de informatii ;
7. operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv reasigurari,
cu exceptia inchirierii de seifuri ;
8. punerea la dispozitie de personal ;
9. telecomunicatiile. Sunt considerate servicii se telecomunicatii,
serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de
semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura
prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice,
inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de
transmisii, emiteri sau receptii ; serviciile de telecomunicatii cuprind,

19
INSPECTIA FISCALA

de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de


informatii;
10. serviciile de radiodifuziune si televiziune ;
11. serviciile furnizate pe cale electronica ; sunt considerate servicii
furnizate pe cale electronica : furnizarea si conceperea de site-uri
informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor,
furnizarea de programe informatice – software – si actualizarea
acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la
dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri,
inclusiv jocuri de noroc, transmiterea de emisiuni si evenimente
politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si
furnizarea de servicii de invatamant la distanta. Atunci cand
furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic,
aceasta nu inseamna in sine ca serviciul furnizat este un serviciu
electronic;
12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau
partial, a unei activitati economice sau a unui drept mentionat in
prezenta litera ;
13. prestarile de servicii efectuate de intemediari care intervin in
furnizarea prestarilor prevazute in prezenta litera.
d) locul unde sunt prestate srviciile, in cazul urmatoarelor servicii :
1. culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment
sau similare, inclusive serviciile accesorii si cele ale organizatorilor
de astfel de activitati;
2. prestarile accesorii trasportului, cum sunt: incarcarea, descarcarea,
manipularea, paza si / sau depozitarea bunurilor si alte servicii
similare ;
3. expertize privind bunurile mobile corporale ;
4. prestarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale.

FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TVA


Faptul generator si exigixilitatea –reguli generale

Faptul gererator al taxei reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile
legale, necesare pentru exigibilitatea taxei.
TVA devine exigibila atunci cand autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza
legii, la un moment dat, sa solicite TVA de la platitorii taxei, chiar daca plata acesteia
este stabilita prin lege la o alta data.
Faptul generator al taxei intervine si taxa devine exigibila, la data livrarii de
bunuri sau la data prestarii de servicii.

20
INSPECTIA FISCALA

Livrarile de bunuri si prestarile de servicii, care se efectueaza continuu, dand


loc la decontari sau plati succesive, cum sunt gazele naturale, apa, serviciile
telefonice, energia electrica si altele asemenea, se considera ca sunt efectuate in
momentul expirarii perioadelor la care se refera aceste decontari sau plati.
Exigibilitatea TVA este anticipata faptului generator si intervine :
a) la data la care este emisa o factura fiscala, inaintea livrarii de
bunuri sau a prestarii de servicii ;
b) la data incasarii avansului, in cazul in care se incaseaza avansuri
inaintea livrarii de bunuri sau a preastarii de servicii.
Se excepteaza de la aceasta prevedere avansurile incasate pentru plata
importurilor si drepturilor vamale stabilite, potrivit legii, si orice avansuri incasate
pentru operatiuni scutite de TVA sau care nu sunt in sfera de aplicare a taxei.
Prin derogare de la cele spuse anterior, in cazul construirii unui bun imobil,
antreprenorul general poate opta pentru ca exigibilitatea taxei pe valoare adaugata sa
intervina la data livrarii bunului imobil, in conditii stabilite prin norme.

Faptul generator si exigibilitatea – cazuri speciale

Prin derogare de la paragrafele anterioare, exigibilitatea TVA intervine la datele


prezute in prezentul inscris.
Pentru serviciile efectuate de persoanele impozitate stabilite in strainatate,
pentru care beneficiarii au obligatia platii TVA exigibilitatea taxei intervine :
 la data primirii facturii prestatorului sau
 la data achitarii partiale sau totale a serviciului, in cazul in care
nu s-a primit factura prestatorului pana la aceasta data.
Pentru operatiunile de inchiriere de bunuri mobile si operatiunile de leasing
contractate cu un prestator stabilit in strainatate, denumite in continuare operatiuni de
leasing extern, TVA devine exigibila la fiecare din datele specificate in contract
pentru plata ratelor. Daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA intervine la
data efectuarii platii.
In cazul livrarii de bunuri cu plata in rate intre persoanele stabilite in tara, al
operatiunilor de leasing intern, de inchiriere, de concesionare sau de arendare de
bunuri, TVA devine exigibila la fiecare din datele specificate in contract pentru plata
ratelor, respectiv a chiriei, redeventei sau arendei. In cazul incasarii de avansuri fata
de data prevazuta in contract, TVA devine exigibila la data incasarii avansului.
Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii care se efectueaza continuu,
dand loc la decontari sau plati succesive – energie electrica si termica, gaza naturale,
apa, servicii telefonice si altele similare, exigibilitatea TVA intervine la data
intocmirii documentelor prin care furnizorii / prestatorii au stabilit cantitatile livrate si

21
INSPECTIA FISCALA

serviciile prestate, dar nu mai tarziu de finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat
livrarea / prestarea.
In cazul livrarii de bunuri sau prestari de servicii, realizate prin intermediul
unor masini automate de vanzare sau de jocuri, TVA devine exigibila la data cand se
extrage numerar din automatul de vanzare sau jocuri.
Exigibilitatea TVA aferenta sumelor constituite drept garantie pentru
acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii – montaj
ia nastere :
 la data incheierii procesului verbal de receptie definitiva, sau dupa
caz,
 la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.

Exigibilitatea pentru importul de bunuri

In cazul unui import de bunuri, TVA devine exigibila la data cand se genereaza
drepturi de import pentru bunurile respective, conform legislatiei vamale in vigoare.

BAZA DE IMPOZITARE
Baza de impozitare pentru operatiuni in interiorul tarii

Baza de impozitare a TVA este constituita din :


a) pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, din tot ceea ce
constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor
ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert,
inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni ;
b) preturile de achizitie sau, in lipsa acestora, pretul de cost,
determinat la momentul livrarii ;
Daca bunurile sunt mijloace fixe, pretul de achizitie sau pretul de cost se
ajusteaza, astfel cum se prevede in norme .
c) suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabila pentru
executarea prestarilor de servicii.
Se cuprind in baza de impozitare a TVA :
a) impozitele, taxele, daca prin lege nu se prevede astfel,
exclusiv TVA ;
b) cheltuielile accesorii, cum ar fi : comisioanele, cheltuielile
de ambalare, transport si asigurare, decontate cumparatorului sau
clientului.
Nu se cuprind in baza de impozitare a TVA urmatoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de
pret acordate de furnizori direct clientilor ;

22
INSPECTIA FISCALA

b) sumele reprezentand daune – interese stabilite prin hotarare


judecatoreasca definitiva, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru
neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale , daca sunt
percepute peste preturile si / sau tarifele negociate.
Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta
contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate ;
a. dobanzile percepute pentru: plati cu intarziere, livrari cu
plata in rate, operatiuni de leasing ;
b. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si
clienti, prin schimb, fara facturare ;
c. sumele achitate de furnizor sau prestatar in contul clientului
si care apoi se deconteaza acestuia ;
d. taxa de reclama si publicitate si taxa hoteliera care sunt
percepute de catre autoritatile publice locale prin intremediul
prestatorilor.

Ajustarea bazei de impozitare

Baza de impozitare a TVA se ajusteaza in urmatoarele situatii :


a) daca au fost emise facturi fiscale si, ulterior, operatiunea este
anulata total sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau prestarea
serviciilor ;
b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea,
calitatea sau preturile bunurilor livrate sau a serviciilor prestate ;
c) in situatia in care reducerile de pret sunt acordate dupa livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor precum si in cazul majorarii pretului
ulterior livrarii sau prestarii ;
d) contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se
poate incasa din cauza falimentului beneficiarului ; ajustarea este permisa
cu data de la care se declara falimentul ;
e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a
expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.

Baza de impozitare pentru import

Baza de impozitare pentru un import de venituri este constituita din valoarea in


vama a bunurilor, stabilita conform legislatiei vamala in vigoare, la care se adauga
taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe, datorate pentru importul de
bunuri.

23
INSPECTIA FISCALA

Se cuprind, de asemenea, in baza de impozitare cheltuielile accesorii precum


comisioanele, cheltuielile de ambalare , transport si asigurare care intervin pana la
primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli nu
au fost cuprinse in baza de impozitare.
Baza de impozitare pentru nave si aeronave nu include :
a) valoarea de reparare sau transformare, pentru navele si
aeronavele care au fost reparate sau transformate in strainatate ;
b) carburantii si alte bunuri, aprovizionate din strainatate, destinate
utilizarii pe nave si / sau aeronave.
Daca suma folosita la stabilirea bazei de impozitare pentru un import de bunuri
este exprimata in valuta, aceasta se converteste in moneda nationala a Romaniei, in
conformitate cu metodologia folosita, pentru a stabili valoarea in vama a bunurilor
importate.

COTELE DE TAXA PE VALOARE ADAUGATA


Cota standard si cota redusa

Cota standard a TVA este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru
orice operatiune impozabila care nu este scutita de TVA sau care nu este supusa cotei
reduse a TVA.
Cota redusa a TVA este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare, pentru
urmatoarele prestari de servicii si / sau livrari de bunuri :
a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, monumente de arhitectura si areheologice,
gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii, cinematografe ;
b) livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste , cu exceptia
celor destinate exclusiv publicitatii ;
c) livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora, cu
exceptia protezelor dentare ;
d) livrarile de produse ortopedice ;
e) e)medicamente de uz uman si veterinar ;
f) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu
functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenjate pentru
camping.
Cota de TVA aplicata este cea in vigoare la data la care intervine faptul
generator al TVA. In cazul schimbarilor de cote se va apela la regularizare pentru a se
aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestari de servicii. Cota
aplicabila pentru un importv de bunuri este cea aplicata in interiorul ratii pntru
livrarea aceluiasi bun.

24
INSPECTIA FISCALA

OPERATIUNI SCUTITE
Scutiri pentru operatiunile din interiorul tarii
Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de TVA :
a) spitalizarea, ingrijirile medicale, inclusive veterinare, si
operatiunile strans legate de acestea, desfasurate in unitati autorizate pentru
astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum spitale,
sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si
laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de
tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa
desfasoare astfel de activitati, cantinele organizate pe langa aceste unitati,
serviciile funerare prestate de unitatile sanitare ;
b) prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiilor lor de catre
stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare
efectuata de stomatologi si tehnicienii dentari ;
c) prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal
medical si paramedical ;
d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, in vehicule
special amenajate in acest scop ;
e) livrarile de organe, de sange si de lapte de provenienta umana;
f) activitatea de invatamant prevazuta de Legea invatamantului
nr. 84 / 1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
desfasurata de unitatile autorizate, inclusiv activitatea caminelor si a
cantinelor organizate pe langa aceste unitati, formarea profesiona a
adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate
de acestea, efectuate de catre institutiile publice sau de catre alte entitati
recunoscute, care au aceste obiective ;
g) prestarile de servicii si / sau livrarile de bunuri strans legate de
asistenta si / sau protectie sociala efectuate de institutiile publice sau de alte
entitati recunoscute ca avand caracter social ; serviciile de cazare, masa si
tratament, prestate de persoane impozabile care isi desfasoara activitatea in
statiuni balneoclimaterice, daca au incheiat contracte cu Casa Nationala de
Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale si contravaloarea acestora este
decontata pe baza de bilete de tratament ;
h) prestarile de servicii si / sau livrarile de bunuri strans legate de
protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau alte
entitati recunoscute ca avand caracter social ;
i) prestarile de servicii si / sau livrarile de bunuri furnizate
membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform
statutului, de organizatii fara scop patrimonial ce au obiective de natura
politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala,

25
INSPECTIA FISCALA

profesionala sau civica, precum si obiective de reprezentare a intereselor


membrilor lor, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de
concurenta ;
j) prestarile de servicii legate de practicarea sportului sau a
educatiei fizice, efectuate de organizatii fara scop patrimonial pentru
persoanele care practica sportul sau educatia fizica ;
k) prestarile de servicii culturale, precum si / sau livrarile de
bunuri strans legate de aceste servicii, efectuate de institutiile publice,
precum si operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului de
spectacole sau de organizatii nonprofit ;
l) prestarile de servicii si / sau livrarile de bunuri efectuate de
persoane ale caror operatiuni sunt scutite cu ocazia manifestarilor destinate
sa le aduca sprijin financiar si organizate in profitul lor exclusiv, cu conditia
ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale ;
m) realizarea, difuzarea si / sau transmiterea programelor de radio
si / sau televiziune, cu exceptia celor de publicitate, efectuate de unitatile
care produc si / sau difuzeaza programele audiovizuale, precum si de
unitatile care au ca obiect de activitate difuzarea prin cablu a programelor
audiovizuale; (valabil pana la 3 iunie 2005)
n) activitatile specifice posturilor publice nationale de radio si
televiziune , cu exceptia activitatilor de publicitate si altor activitati de
natura comerciala. ( in vigoare din 4 iunie 2005)
o) vanzarea de licente de filme sau de programe, drepturi de
difuzare, abonamente la agentiile intrernationale de stiri si alte drepturi de
difuzare similare, destinate activitatii de radio si televiziune, cu exceptia
celor de publicitate.
Alte operatiuni scutite de taxa pe valoare adaugata :
a) activitatile de cercetare – dezvoltare si inovare pentru realizarea
programelor, subprogramelor si proiectelor, precum si a actiunilor cuprinse
in Planul national de cercetare – dezvoltare si inovare, in programele –
nucleu si in planuriel sectoriale, prevazute de O. G. nr. 57 / 2002 privind
cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 324 / 2003, cu modificarile ulterioare, precum si
activitatile de cercetare – dezvoltare si inovare finantate in parteneriat
international, regional si bilateral ;
b) livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de
producatorii agricoli individuali si asociatiile fara personalitate juridica ale
acestora ;
c) prestarile urmatoarelor servicii financiare si bancare :

26
INSPECTIA FISCALA

1. acordarea si negocierea de credite si administrarea


creditului de catre persoana care il acorda ;
2. acordarea, negocierea si preluarea garantiilor de credit sau a
garantiilor colaterale pentru credite, precum si administrarea
garantiilor de credit de catre persoana care acorda creditul ;
3. orice operatiune legata de depozite si conturi financiare,
inclusiv orice operatiuni cu ordine de plata, transferuri de bani,
instrumente de credit, carduri de credit sau debit, cecuri sau alte
instrumente de plata, precum si operatiuni de factoring;

4. emisiunea, transferul si / sau orice alte operatiuni cu moneda


nationala sau straina , cu exceptia monedelor sau a bancnotelor care
sunt obiecte de colectie ;
5. emisiunea, transferul si / sau orice alte operatiuni cu titluri
de participare , titluri de creante, cu exceptia executarii acestora,
obligatiuni, certificate, cambii, alte instrumente financiare sau alte
valori mobiliare ;
6. gestiunea fondurilor comune de plasament si / sau a
fondurilor comune de garantare a creantelor efectuate de orice entitati
constituite in acest scop ;
d) operatiunile de asigurare si / sau reasigurare, precum si prestarile
de servicii in legatura cu operatiunile de asigurare si /sau de reasigurare
efectuate de persoanele care intermediaza astfel de operatiuni ;
e) jocurile de noroc organizate de personele autorizate, comform
legii, sa desfasoare astfel de activitati ;
f) livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate de unitatile
din sistemul de penitenciare , uitilizand munca detinutilor ; ( valabila pana
la 3 iunie 2005)
g) lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere la
monumentele care comemoreaza combatanti , eroi, victime ale razboiului
si ale Revolutiei din Decembrie 1989 ;
h) transportul fluvial de persoane in Delta Dunarii si pe rutele
Orsova – Moldova Noua, Braila – Harsova si Galati – Grindu ;
i) livrarea obiectelor si vesmintelor de cult religios , tiparirea
cartilor de cult , teologice sau cu continut bisericesc si care sunt necesare
pentru practicarea cultului precum si furnizarea de bunuri asimilate
obiectelor de cult, conform art. 1 din Legea nr. 103 / 1992 privind dreptul
exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu
modificarile si completarile anterioare ;

27
INSPECTIA FISCALA

j) livrarea de bunuri catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor


Bancare, ca efect al darii in plata, sau bunuri adjudecate de catre
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu stingerea totala sau
partiala a obligatiilor de plata ale unui debitor ;
k) arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri imobile, cu
urmatoarele exceptii :
1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv
inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. serviciile de parcare a vehiculelor;
3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate in bunurile imobile
;
4. inchirierea seifurilor.
l) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, daca
TVA aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile
de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii de deducere.
Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute in
paragrafele precedente, in conditiile stabilite prin norme.

Scutiri la import

Sunt scutite de taxa pe valoare adaugata :


a) importul de bunuri a caror livrare in Romania este scutita de
taxa pe valoare adaugata ;
b) bunurile introduse in tara de calatori sau de alte persoane fizice
cu domiciliul in tara ori in strainatate, in conditiile si in limitele stabilite
potrivit reglemantarilor legale in vigoare, pentru regimul vamal aplicabil
persoanelor fizice ;
c) bunurile importate destinate comercializarii in regim duty –
free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a
reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora ;
d) importul de bunuri de catre misiunile diplomatice si birourile
consulare, precum si de catre cetatenii straini cu statut diplomatic sau
consular in Romania, in conditii de reciprocitate, potrivit procedurii
stabilite prin norme ;
e) importul de bunuri efectuat de reprezentantele organismelor
internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si
de catre cetatenii straini angajati ai acestor organizatii, in limitele si in
conformitate cu conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor
organizatii, potrivit procedurii stabilite prin norme ;

28
INSPECTIA FISCALA

f) importul de bunuri de catre fortele armate ale statelor straine


membre NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil, insotitor
sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, in care aceste forte
sunt destinate efortului comun de aparare ;
g) importul de suporturi materiale, cum ar fi pelicule, benzi
magnetice, discuri, pe care sunt inregistrate filme sau programe destinate
activitatii de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate ;
( valabil pana la 3 iunie 2005)
h) importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutorare
sau donatii destinate unor scopuri cu caracter religios, de aparare a
sanatatii, de aparare a tarii sau sigurantei nationale, artistic, sportiv, de
protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a
monumentelor istorice si de arhitectura, in conditiile stabilite prin
norme ;
i) importul de bunuri finantate din imprumuturi nerambursabile
acordate de guverne straine, organisme internationale si / sau organizatii
nonprofit din strainatate si din tara, in conditiile stabilite prin norme ;
j) importul urmatoarelor bunuri :
 bunuri de origine romana;
 bunuri straine, care, potrivit legii devin proprietatea statului;
 bunuri reparate in strainatate sau bunuri care le inlocuiesc pe
cale necorespunzatoare calitativ, returnate partenerilor externi in
perioada de gratie ;
 bunurile care se inapooiaza in tara ca urmare a unei
expedieri eronate ;
 echipamentele pentru protectia mediului;

Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare


si pentru transportul international

Sunt scutite de taxa pe valoare adaugata :


a) livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii, de catre
furnizor sau alta persoana in contul sau ;
b) livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii de
cumparatorul care nu este stabili in interiorul tarii, sau de alta persoan in
contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul insusi si
folosite la echiparea sau aprovizionarea ambarcatiunilor de agrement si
avioanelor de turism sau a oricarui mijloc de transport privat ;

29
INSPECTIA FISCALA

c) presatarile de servicii, inclusiv transportul si prestarile de servicii


accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile
plasate in regimuri vamale suspensive, cu exceptia prestarilor de servicii
scutite ;
d) transportul, prestarile de servicii accesorii transportului, alte servicii
direct legate de importul bunurilor, daca valoarea acestora este inclusa in
baza de impozitare a bunurilor importate ;
e) transportul international de persoane si serviciile direct legate de acest
transport, inclusiv livrarile de bunuri destinate a fi acordate ca tratatie
pasagerilor la borul unui vapor, avion, autocar sau tren ;
f) in cazul navelor utilizate pentru transportul international de personae
si / sau de marfuri, pentru pescuit sau alta activitae economica sau pentru
salvare ori asistenta pe mare, al navelor de razboi, urmatoarele operatiuni :
1. livrarea de carburanti, echipamente si alte bunuri destinate a fi
incorporate sau utilizate pe nave, cu exceptia navelor folosite pentru
pescuit fluvial sau pe coasta ;
2. prestarile de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor
si/ sau pentru incarcatura acestora ;
g) in cazul aeronavelor care presteaza transporturi internationale de
persoane si / sau de marfuri, urmatoarele operatiuni :
1. livrarea de carburanti, echipamente si alte bunuri destinate a fi
incorporate sau utilizate pe aeronave ;
2. prestarile de servicii efectuate pentru nevoile directe ale
aeronavelor si/ sau pentru incarcatura acestora ;
h) prestarile de servicii pentru nave aflate in proprietatea companiilor de
navigatie care isi desfasoara activitatea in regimul special maritim sau
operate de acestea, precum si livrarile de nave in intregul lor de catre
aceste companii ;
i) livrarile de bunuri si prestarile de servicii, in favoarea misiunilor
diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a
oricaror cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania,
in conditii de reciprocitate ;
j) livrarile de bunuri si prestarile de servicii, in favoarea reprezentantelor
organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania,
precum si a cetatenilor angajati ai acestora, in limitele si in conformitate cu
conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii ;
k) livrarile de bunuri si / sau prestarile de servici, catre fortele armate ale
statelor straine membre NATO, pentru uzul fortelor armate sau al
personalului civil care insoteste fortele armate sau pentru aprovizionarea
cantinelor, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun ; in cazul in

30
INSPECTIA FISCALA

care bunurile nu sunt expediate sau transportate in afara tarii si pentru


prestarile de servicii, scutirea se acorda potrivit unei proceduri de restituire
a taxei, stabilite prin ordin al ministrului de finante ;
l) l) livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau
imprumuturi nerambursabile acordate de catre guverne straine, de
organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din
strainatate si din tara, inclusiv de donatii ale persoanelor fizice ;
m) construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea
lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop ;
n) prestarile de servicii postale, efectuate pe teritoriul Romaniei de
operatorii prevazuti de O. G. nr. 70 / 2001 pentru ratificarea Actelor
adoptate de Congresul Uniunii Postale Universitare de la Beijing (1999),
aprobata prin Legea nr. 670 / 2001, constand in preluarea si distribuirea
trimiterilor postale din strainatate, inclusiv servicii financiar – postale ;
o) servicii prestate de persoane din Romania, in contul beneficiarilor cu
sediul sau domiciliul in strainatate, pentru bunurile de import aflate in
perioada de garantie ;
p) prestarile de servicii efectuate de intermediari care actioneaza in
numele sau in contul unei alte persoane, atunci cand intervin in operatiuni
prezavute in prezentul paragraf .
Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare
pentru a justifica scutirea de TVA si dupa caz procedura si conditiile care trebuie
indeplinite pentru aplicarea scutirii de TVA.

Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

Sunt scutite de taxa pe valoare adaugata :


a) livrarea de bunuri care sunt plasate in regim de antrepozit
vamal ;
b) livrarea de bunuri destinate plasarii in magazinele duty –
free si in alte magazine situate in aeroporturile internationale, prevazute la
Sectiunea 1 a Capitolului I din O.G. nr. 86 / 2003 privind reglementarea
unor masuri in materie financiar - fiscala, precum si livrarile de bunuri
efectuate prin aceste magazine ;
c) urmatoarele operatiuni desfasurate intr-o zona libera sau
intr-un port liber :
1. introducerea de bunuri straine intr-o zona libera sau port
liber, direct din strainatate, in vederea simplei depozitari , fara
intocmirea de formalitati vamale ;

31
INSPECTIA FISCALA

2. operatiunile comerciale de vanzare – cumparare a


marfurilor straine intre diversi operatori din zona libera sau portul
liber sau intre acestia si alte persoane si afara zonei libere sau a
portului liber ;
3. scoaterea de bunuri straine din zona libera sau portul
liber, in afara tarii fara intocmirea de declaratii vamale de export,
bunurile fiind in aceeasi stare ca si in momentul introducerii lor in
zona libera sau portul liber ;
d) prestarile de servicii legate direct de operatiunile prevazute
in paragrafele anterioare.
Scutirile prevazute anterior nu se aplica bunurilor :
 care sunt livrate pentru utilizare sau consum in Romania,
inclusiv in antrepozitul vamal, zona libera sau in portul liber, sau,
 care raman in Romania la incetarea situatiilor mentionate
precedent.
Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a
justifica scutirea de TVA pentru operatiunile scutite, si dupa caz procedura si
conditiile care trebuie indeplinite pentru aplicarea scutirii de TVA.

REGIMUL DEDUCERILOR
Dreptul de deducere

Dreptul de de ducere ia nastere in momentul in care TVA deductibila devine


exigibila.
Pentru bunurile importate pana la data de 31 decembrie 2003, in baza
certificatelor de suspendare a taxei pe valoare adaugata, eliberate in baza Legii nr.
345 / 2002 privind TVA, republicata, pentru care termenul de plata intervine dupa
data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, taxa pe valoare adaugta devine deductibile la data
platii efective.
Daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate utiliozarii in folosul
operatiunilor sale taxabile, orice persoana impozitata inregistrata ca platitor de taxa pe
valoare adaugata are dreptul sa deduca :
a) TVA datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau
urmeaza sa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate
ori urmeaza sa ii fie prestate de o alta persoana impozabila ;
b) Tva achitata pentru bunuri importate.
De asemenea, se acorda oricarei persoane impozabile, inregistrata ca platitior
de TVA, dreptul de deducere pentru TVA daca bunurile si serviciile achizitionate sunt
destinate utilizarii poentru realizarea urmatoarelor operatiuni :
a) livrarile de bunuri si / sau prestarile de servicii scutite de TVA ;

32
INSPECTIA FISCALA

b) operatiuni rezultand din operatiuni economice, pentru care locul livrarii /


prestarii este considerat a fi in strainatate, daca TVA ar fi deductibila, in
cazul in care operatiunea s-ar desfasura in tara.

Nu poate fi dedusa TVA pentru :


a) bunuri / servicii achizitionate de furnizori / prestatori in contul
clientilor si care apoi se deconteaza acestora ;
b) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol.
Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, orice persoana impozabila
trebuie sa justifice dreptul de deducere, in functie de felul operatiunii, cu unul din
urmatoarele documente :
a) pentru TVA datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost
livrate sau urmeaza swa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au
fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de o alta persoana impozabila cu
factura fiscala care este emisa pe numele persoanei impopzabile de catre o
alta persoana impozabila inregistrata ca platitor de TVA ;
b) pentru importuri de bunuri, cu declaratia vamala de import sau un act
constatator emis de autoritatile vamale ; pentru importurile care mai
beneficiaza de amanarea platii taxei in vama, se va prezenta si documentul
care confirma achitarea TVA.
Prin normele de aplicare a prezentului titlu, se prevad situatiile in care se poate
folosii un alt document decat cele prezavute anterior pentru ase justifica dreptul de
deducere a taxei pe valoarea adaugata.
Orice persoana impozabila, care a aplicat regimul special de scutire a TVA si
ulterior trece la aplicarea regimului normal de TVA, are dreptul de deducere a TVA la
data inregistrarii ca platitor de TVA pentr :
a) bunuri de natura stocurilor, comform reglementarilor contabile , care
se afla in stoc la data la care persoana respectiva a fost iregistrata ca platitor
de TVA ;
b) bunuri de natura mijloacelor fixe, care au fost achizitionate cu cel mult
90 de zile anterior datei de inregistrare ca platitor de TVA.
Pentru exercitarea dreptului de deducere trebuie indeplinite urmatoarele
conditii :
a) bunurile respective urmeza a fi folosite pentru operatiuni ce drept de
deducere ;
b) persoana impozabila trebuie sa detina o factura fiscala sau un alt
document legal aprobat care justifica suma taxei pe valoare adaugata
aferente bunurilor achizitionate.
TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate :
 realizarii obiectivelor proprii de investitii ;

33
INSPECTIA FISCALA

 stocurilor de produse cu destinatie speciala, finantate de la


bugetul de stat sau de la bugetele locale, se deduce potrivit prevederilor
legale.
Cu TVA dedusa pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii se vor
reintregii obligatoriu disponibilitatile de investitii. Sumele deduse in cursul anului
fiacal pentru obiectivele proprii de investitii pot fi utilizate numai pentru plati aferente
aceluiasi obiectiv de investitii.
La incheierea exercitiului finaciar, sumele deduse si neutilizate se vireza la
bugetul de stat sau bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele
metodologice anuale privind incheierea exercitiului finaciar – bugetar si financiar –
contabil, emise de MFP.

Perioada fiscala

Perioada fiscala pentru TVA este luna calendaristica.


Prin derogare de la prevederile paragrafului anterior, pentru persoanele
impozabile care nu au depasit in cursul anului precedent o cifra de afaceri din
operatiuni taxabile si / sau scutite cu drept de deducere de 1000.000 euro inclusiv, la
cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului precedent, perioada fiscala
este trimestrul calendaristic
Persoanele impozabile care se incadreaza in prevederile paragrafului precedent
au obligatia de a depunde la organele fiscale teritoariale, pana la data de 25 februarie,
o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent.
Persoanele impozabile care iau fiinta in cursul anului trebuie sa declare, cu
ocazia inregistrarii fiscale, cifra de afaceri pe care o preconizeaza sa o realizeze in
cursul anului, iar daca aceasta nu depaseste 100.000 euro inclusiv, au obligatia de a
depune deconturi trimestriale in anul infiintarii.
Daca cifra de afaceri obtinuta in anul infiintarii este mai mare de 100.000 euro,
in anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, iar daca cifra de afaceri
obtinuta nu depaseste 100.000 euro inclusiv, perioada fiscala va fi trimestrul, iar
persoana impozabila va depunde la organele fiscale teritoariale, pana la data de 25
februarie, o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent.

Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt

34
INSPECTIA FISCALA

Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de TVA, care realizeaza sau


urmeaza sa realizeze atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care
nu dau drept de deducere, este denumita in continuare platitor de TVA cu regim mixt.
Dreptul de deducere a TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitioante de
orice platitor de TVA cu regim mixt se determina conform prezentului paragraf.
Achizitiile de bunuri si servicii destinate exclusiv realizarii de operatiuni care
dau drept de deducere, inclusiv de investitii realizate de astfel de operatiuni, se inscriu
intr-un jurnal de cumparari, care se intocmeste separat pentru aceste operatiuni, si
TVA aferenta acestora se deduce integral.
Achizitile de bunuri si servicii destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu
dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizarii de astfel de
operatiuni se inscriu in jurnalul pentru cumparari, care se intocmeste separat pentru
aceste operatiuni, iar TVA aferenta acestora nu se deduce.
Bunurile si serviciile pentru care nu se cunoaste destinatia in momentul
achizitiei, respectiv daca vor fi utilizare pentru realizarea de operatiuni care dau de
deducere sau operatiuni care nu dau drept de deducere ori pentru care nu se poate
determina proportia in care sunt sau vor fi utilizare pentru operatiuni care dau drept de
deducere, se evidentiaza intr-un jurnal pentru cumparari intocmit separat.
TVA aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.
Prin exceptie, in cazul achizitiilor destinate realizarii de investitii, care se
prevad ca vor fi utilizate atat pentru realizarea de operatiuni care dau drept de
deducere, cat si pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, este permisa
deducerea integrala a TVA pe parcursul procesului investitional, urmand ca taxa
dedusa sa fie ajustata in conformitate cu procedura stabilita prin norme.
In cursul unui an fiscal este permisa rectificarea taxei deduse aferente
achizitiilor de bunuri / servicii care se constata ca ulterior au fost utilizate pentru alta
destinatie decat cea prevazuta la data achizitiei. Rectificarile se evidentiaza pe
randurile de regularizare din decontul de TVA.
Pro-rata se determina ca raport intre : veniturile obtinute din operatiuni care dau
drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora , la numarator,
iar la munitor, veniturile de la numarator plus venituirle obtinute din operatiuni care
nu dau drepr de deducere.
In calculul pro-rata, la numitor de adauga alocatiile, subventiile sau alte sume
primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, in scopul finantarii de activitati
scutite fara drept de deducere sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoare
adaugata.
Se exclud din calculul pro-rata veniturile financiare, daca acestea sunt accesorii
activitatii principale.
Nu se includ in calculul pro-rata serviciile efectuate de prestatorii stabiliti in
strainatate, pentru care beneficiarii au obligatia taxei pe valoarea adaugata.

35
INSPECTIA FISCALA

Pro-rata se determina anual, situatie in care elementele prevazute la numitor si


numerator sunt cumulate pentru intregul an fiscal. Prin exceptie, aceasta poate fi
determinat lunar sau trimestrial , situatie in care elementele prevazute la numitor si la
numerator sunt cele efectiv realizate in cursul fiecarei luni, respectiv trimestru.
Pro-rata aplicabila pentru un an este :
 pro-rata definitiva determinata pentru anul precedent ;
 pro-rata estimate in functie de operatiunile prevazute a fi
realizate in anul current.
Persoanele impozitate trebuie sa comunice organului fiscal teritorial, la
inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie, nivelul pro-rata
provizorie aplicata, precum si modul de determinare a acesteia.
TVA de dedus se determina prin aplicarea pro-rata provizorie asupra TVA
deductibile, aferente achizitiilor destinate atat realizarii de operatiuni care dau drept
de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere.
Persoanele impozabile care nu au determinat pro-rata provizorie la inceputul
anului, deoarece nu realizau si nici nu prevedeau realizarea de operatiuni fara drept de
deducere in cursul anului, si care ulterior realizeaza astfel de operatiuni nu au
obligatia sa calculeze si sa utilizeze pro-rata provizorie.
In cursul anului este permisa deducerea integrala a TVA .
La finele anului vor aplica urmatoarele reguli :
a) daca pot efectua separarea achizitiilor de bunuri / servicii pe
destinatiile prevazute in paragrafele anterioare, vor regulariza astfel : din
taxa dedusa in cursul anului se scade taxa de dedus rezultata prin aplicarea
pro-rata definitiva pentru achizitiile destinate atat realizarii de operatiuni
cu drept de deducere, cat si pentru operatiuni fara drept de deducere, si /
sau taxa aferenta bunurilor / serviciilor destinate exclusiv operatiunilor cu
drept de deducere, iar diferenta rezultata se inscrie pe un rand distinct in
decontul din ultima perioada fiscala a anului, ca taxa de plata la bugetul de
stat ;
b) daca nu se poate efectua separarea pe destinatii, se aplica pro-
rata definitiva tuturor achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in cursul
anului, iar diferenta rezultata se inscrie pe un rand distinct in decontul din
ultima perioada fiscala a anului.
Pro-rata definitiva se determina in luna decembrie, in functie de realizarile
efective din cursul anului.
Regularizarea deducerilor operate dupa pro-rata provizorie se realizeaza prin
aplicarea pro-rata definitive aspura sumei TVA deductibile aferente achizitiilor.
Diferenta in plus sau in minus fata de taxa redusa, conform pro-rata provizorie se
inscrie pe un rand distinct in decontul ultimei perioade fiscale.

36
INSPECTIA FISCALA

In situatii speciale, cand pro-rata calculata potrivit prevederilor prezentului


inscris nu asigura determinarea corecta a taxei de dedus, Ministerul Finanatelor
Publice, prin directia de specialitate, poate aproba aplicarea unei pro-rata speciale, la
solicitarea persoanelor impozabile in cauza, pe baza justificarii prezente.
Daca aprobarea a fost acoradat in timpul anului, persoanele impozabile au
obligatia sa recalculeze TVA dedusa de la inceputul anului pe baza pro-rata speciala,
aprobata. Platitorul de TVA cu regim mixt poate renunta la aplicarae pro-rata speciala
numai la inceputul unui an calendaristic si sunt obligate sa anunte organele fiscale.
La cererea justificata a persoanelor impozabile, organele fiscale la care acestea
sunt inregistrate ca platitori de TVA pot aproba ca pro-rata sa fie determinata lunar
sau trimestrial, dupa caz. In anul in care a fost acordata aprobarea, persoanele
impozabile au obligatia sa recalculeze TVA dedusa de la inceputul anului pe baza
pro-rata lunara sau trimestriala.
Platitorii de TVA cu regim mixt pot renunta la aplicarea pro-rata lunara sau
trimestriala numai la inceputul unui an fiscal si sunt obligate sa anunte organele
fiscale.
Pro-ratele lunare sau trimestriale efectiv realizate sunt definitive si nu se
regularizeaza la sfarsitul anului.
Determinarea taxei de plata sau a sumei
negative de taxa

In situatia in care TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate de o


persoana impozabila, care este dedusa intr-o perioasa fiscala, este mai mare decat
TVA colectata, aferenta operatiunilor taxabile, rezulta un excedent in perioada de
raportare, denumit in continuare suma negative a TVA.
In situatia in care TVA aferenta operatiunilor taxabile, exigibila intr-o perioada
fiscala, denumita taxa colectata, este mai mare decat taxa pe valoare adaugata aferenta
bunurilor si serviciilor achizitionate, dedusa in aceea perioada fiscala, rezulta o
diferenta numita TVA de plata pentru perioada fiscala de raportare.

Regularizarea si rambursarea taxei pe valoarea adaugata

Dupa determinarea taxei de plata sau a sumei negative a TVA pentru


operatiunile din perioada fiscal de raportare, persoanele impozitate trebuie sa
efectueze regularizarile prevazute de prezentul articol prin decontul de TVA.
Se determina suma negativa a TVA, prin adaugarea la suma negative a TVA,
rezultata in perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a TVA reportat
din decontul perioadei fiscale precedente, daca nu a fost solicitat sau rambursat.
Se determina TVA de plata cumulat, in perioada fiscala de raportare, prin
adaugare la TVA de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la

37
INSPECTIA FISCALA

bugetul de stat pana la data depunerii decontului de taxa pe valoare adaugata din
soldul TVA de plata al perioadei fiscale anterioare.
Prin decontul de TVA, persoanele impozabile trebuie sa determine diferentele
dintre sumele cumulate, care reprezinta regularizarile de taxa si stabilirea soldului
TVA de plata sau a soldului sumei negative a TVA.
Daca TVA de plata cumulata este mai mare decat suma negativa a TVA
cumulata, rezulta un sold de TVA de plata in perioada de raportare.
Daca suma negativa a TVA cumulata este mai mare decat TVA de plata
cumulata, rezulta un sold al sumei negative a TVA, in perioada fiscala de raportare.
Persoanele impozabile inregistrate ca platitor de TVA pot solicita rambursarea
soldului sumei negative a TVA din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casei
corespunzatoare din decontul de TVA prin perioada fiscala de raportare, decontul
fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative in decontul
perioadei fiscale urmatoare.
Daca o persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative a
TVA, aceasta nu se raporteaza in perioada fiscala urmatoare.
Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a TVA daca din
perioada fiscala de raportare, mai mic de 50 milioane lei inclusiv, aceasta fiind
reporatata obligatoriu in decontul perioadei fiscale urmatoare.
In cazul persoanelor juridice care se divizeaza sau sunt absorbite de alta
persoana impozabila, soldul sumei negative a TVA pentru care nu s-a solicitat
rambursarea este preluat in decontul persoanei care a preluat activitatea.
In situatia in care doua sau mai multe persoane juridice impozabile fuzioneaza,
persoana impozabila care preia activitatea va prelua si soldul TVA de plata catre
bugetul de stat, cat si soldul sumei negative a TVA, pentru care nu s-a solicitat
rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii.
Rambursarea soldului sumei negative a TVA se efectueaza de organele fiscale,
in conditiile si potrivit procedurilor stabilite prin normele proceduale in vigoare.
Pntru operatiunile scutite de taxa pe valoare adaugata cu drept de deducere ,
persoanele neinregistrate ca platitori de TVA pot benefia de rambursarea TVA,
potrivit procedurii prevazute prin norme.

PLATITORII TAXEI PE VALOARE ADAUGATA


Platitorii taxei pe valoare adaugata

Pentru operatiunile din interiorul tarii, platitorii de TVA sunt :


a) persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA, pentru
operatiunile taxabile realizate;

38
INSPECTIA FISCALA

b) beneficiarii prestariilor de servicii taxabile, efectuate de


persoanele impozabile stabilite in strainatate, indiferent daca beneficiarii
sunt sau nu inregistrati ca platitori de TVA.
La importul de bunuri, platitorii de TVA sunt persoanele care importa bunuri in
Romania. Persoanele fizice datoreaza TVA pentru bunurile introduse in tara, potrivit
regulamentului vamal aplicabil acestora.

Reguli aplicate in cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate

Daca o persoana impozabila stabilita in strainatate realizeaza prestari de servicii


taxabile, pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania , va prodeca astfel :
a) prestatorul isi poate desemna un reprezentant fiscal in Romania,
care are obligatia de a indeplinii, in numele persoanei stabilite in
strainatate, toate obligatiile prevazute in prezentul titlu, inclusiv obligatia
de a solicita inregistrarea fiscala in scopul platii TVA, in numele
persoanei stabilite in strainatate;
b) in cazul in care persoana stabilita in strainatate nu isi
desemneaza un reprezentant fiscal in Romania, beneficiarul serviciilor
datoreaza TVA, in numele prestatorului;
Prin persoana impozabila stabilita in strainatate se intelege orice persoana care
realizeaza activitati economice si care nu are in Romania sediul activitatii economice,
domiciliul stabil sau un sediu permanent de la care serviciile sunt prestate sau livrarile
sunt efectuate.
In cazul livrarii de bunuri taxabile pentru care locul livrarii este considerat a fi
in Romania, efectuate de persoane stabilite in strainatate, acestea au obligatia sa
desemneze un reprezentant fiscal in Romania.
Persoanele impozabile stabilite in strainatate, care desfasoara operatiuni scutite
cu drept de deducere in Romania, au dreptul sa-si desemneze un reprezentant fiscal
pentru aceste operatiuni.
Procedura desemnarii reprezentantului fiscal pentru TVA se stabileste prin
norme.

REGIMUL SPECIAL DE SCUTIRE


Sfera de aplicare si regulile pentru regimul special de scutire

Sunt scutite de TVA persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala,


declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 2 miliarde lei, denumit in
continuare plafon de scutire, dar acestea pot opta pentru aplicarea regimului normal
de TVA.

39
INSPECTIA FISCALA

Persoanele impozabile nou infiintate pot beneficia de aplicarea regimului


special de scutire, daca declara ca vor realiza anual o cifra de afaceri estimata de pana
la 2 miliarde lei inclusiv si nu opteza pentru aplicarea regimului normal de TVA.
Persoanele impozabile inregistrate fiscal, care ulterior realizeaza oparatiuni sub
plafonul de scutire, se considera ca sunt in regimul special de scutire, daca nu opteaza
pentru aplicarea regimului normal de TVA.
Persoanele impozabile, care depasesc in cursul unui an fiscal plafonul de
scutire, sunt obligate sa solicite inregistrarea ca platitor de TVA in regim normal, in
terman de 10 zile de la data constatarii depasirii.
Pentru persoanele nou-infiintate, anul fiscal reprezinta perioada din anul
calendaristic, reprezentata prin luni calendaristice scurse de la data inregistrarii pana
la finele anului.
Fractiunile de luna vor fi considerate o luna ca lendaristica intreaga.
Persoanele care se afla in regim special de scutire trebuie sa tina evidenta
livrarilor de bunuri si a prestarii de servicii, care intra sub incidenta prezentului
inscris, cu ajutorul jurnalului pentru vanzari.
Data depasirii plafonului este considerata sfarsitul lunii calendarisice in care
avaut loc depasirea de plafon.
Pana la data inregistrarii ca platitor de TVA in regim normal se va aplica
regimul de scutire de TVA.
In situatia in care se constata ca persoana in cauza a solicitat cu intarziere
atribuirea calitatii de platitor de TVA in regim normal, autoritatea fiscala este
indreptatita sa solicite plata TVA pe perioada scursa intre data la care persoana in
cauza avea obligatia sa solicite inregistrarea ca platitor de TVA in regim normal si
data de la care inregistrarea a devenit efectiva, conform procedurii prevazute prin
norme.
Dupa depasirea plafonului de scutire, persoanele impozabile nu mai pot solicita
aplicarea regimului special, chiar daca ulterior realizeaza cifre de afaceri anuale
interioare plafonului de scutire prevazut de lege.
Scutirea prevazuta de prezentul inscris se aplica livrarilor de bunuri si
prestarilor de servicii efectuate de persoanele impozabile.
Cifra de afaceri care serveste drept referinta celor spuse anterior este constituita
din suma, fara TVA, a livrarilor de bunuri si servicii taxabile, incluzand si
operatiunile scutite cu drept de deducere.
Persoanele impozabile scutite potrivit prezentului inscris nu au dreptul de
deducere conform celor spuse anterior si nici nu pot sa inscrie taxa pe facturile lor.

OBLIGATIILE PLATITORILOR DE TVA


Inregistrarea platitorilor de TVA

40
INSPECTIA FISCALA

Orice persoana impozabila trebuie sa declare inceperea, schimbarea sau


incetarea activitatii sale ca persoana impozabila. Conditiile in care persoanele
impozabile se inregistreaza ca platitor de TVA sunt prevazute in legislatia privind
inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si TVA.
Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de TVA, care realizeaza
ecxlusiv operatiuni care nu dau drept de deducere, trebuie sa solicite scoaterea din
evidenta ca platitor de TVA.
Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de TVA, trebuie sa solicite
scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoare adaugata, in caz de incetarea a
activitatii, in termen de 15 zile de la data in care se consemneaza situatia respectiva.
TVA datorata la bugetul de stat trebuie achiatata inainte de scoaterea din evidenta ca
platitor de TVA, cu exceptia situatiei in care activitatea acesteia a fost preluata de
catre alta persoana impozabila, inregistrata ca platitor de TVA.

Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata

In intelesul taxei pe valoarea daugata, o asociere sau alta organizatie care nu are
personaliatate juridica se considera a fi persoana impozabila separata, pentru acele
activitati economice desfasurate de asociatii sau partenerii in numele asociatiei sau
organizatiei respective, cu exceptia asociatiilor in participatiune constituite exclusiv
din persoane impozabile romane.

Facturile fiscale

Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de TVA, are obligatia sa


emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre
fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt care nu sunt inregistrate ca
platitori de TVA, precum si contribuabilii inactivi, ale caror certificate de inregistrare
fiscala au fost suspendate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, nu au dreptul sa emita facturi fiscale si nici sa inscrie TVA
pentru livrarile d ebunuri si / sau prestarile de servicii efectuate catre alta persoana in
documentele emise.
In situtia in care contribuabilii inactivi mentionati emnit facturi fiscale sau alte
documente legal aprobate, beneficiarii nu au dreptul sa isi exercite dreptul de
deducere a taxei pe valoarea agaugata inscrise in documentele respective.
Prin norme se stabilesc situatiile in care factura fiscala poate fi emisa si de alta
persoana decat cea care efectueaza livrarea de bunuri.

41
INSPECTIA FISCALA

Personele impozitate cu regim mixt nu au obligatia sa emita facturi fiscale


pentru operatiunile scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de
aplicare a taxei pe valoarea adaugata ; in functie de specificul activitatii, acestea pot
emite alte documente prevazute de lege penrtru operatiunile scutite fara drept de
deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.
In situatia in care persoanele impozabile cu regim mixt utilizeaza factura fiscala
pentru evidentierea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii scutite fara drept de
deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata,
acestea au obligatia sa inscrie in dreptul operatiunii mentiunea <<scutit fara drept de
deducere>> sau << neimpozitat>>.
Pentru livrarile de bunuri factura fiscala se emite la data livrarii de bunuri, iar
pentru prestari de servicii cel tarziu pana la finele lunii in care prestarea a fost
efectuata.
Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire, factura fiscala trebuie emisa in
termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii, fara a depasii finele lunii in
care a avut loc livrarea.
Pentru prestarile de servicii efectuate de prestatori stabiliti in strainatate, pentru
care beneficiarii au obligatia platii TVA, acestia din urma, daca sunt inregistrati ca
platitori de TVA, trebuie sa autofactureze operatiunile respective, prin emiterae unei
facturi fiscale, la data primirii facturii prestatorului sau la data efectuarii platii de catre
prestator, in cazul in care nu s-a primit factura prestatorului pana la aceea data.
Operatiunile de leasing extern se autofactureaza de catre beneficiarii din
Romania, inregistrati ca platitori de TVA, la data stabilita prin contract pentru plata
ratelor de leasing si / sau la data platii de sume in avans.
Regimul fiscal al facturilor fiscale emise prin autofacturare se stabileste prin
norme.
Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii care se efectueaza continuu,
asa cum sunt energia electrica, energia termica, gazele naturale, apa, serviciile
telefonice si altele asemenea, factura fiscala trebuie emisa la data la care intervine
exigibilitatea TVA, cu exceptiile prevazute in alte acte normative.
In cazul operatiunilor de leasing intern, a operatiunilor de inchiriere,
concesionare sau arendare de bunuri, factura fiscala trebuie sa fie emisa la fiecare din
datele specificate in contract, pentru plata ratelor, chiriei, redeventei sau arendei, dupa
caz.
In cazul incasarii de avansuri, fata de data prevazuta in contract se emite
factura fiscala la data incasarii avansului.
Daca plata pentru operatiuni taxabile este incasa inainte ca bunurile sa fie
livrate sau inaintea finalizarii prestarii serviciior, factura fiscala trebuie sa fie emisa in
termen de cel mult 5 zile lucratoare de la fiecare data cand este incasat un avans, fara
a depasii finele lunii in care a avut loc incasarea.

42
INSPECTIA FISCALA

Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii :


a) seria si numarul facturii ;
b) data emiterii facturii ;
c) numele, adresa si codul de identificare fiscala ale persoanei care emite
factura ;
d) numele, adresa si codul de identificare fiscala, dupa caz, al beneficiarului
de bunuri sau servicii ;
e) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate ;
f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv TVA ; pretul unirat fara TVA
si baza de impozitarepentru fiecare cota sau scutire ;
g) cota de TVA aplicata sau mentiunile : scutit cu drept de deducere, scutit
fara drept de deducere, neimpozabil supus regulilor speciale, dupa caz ;
pentru operatiunile supuse raxarii inverse se mentioneaza obligatoriu <<taxare
inversa>>.
h) suma TVA de plata, pentru operatiunile taxabile cu exceptia cazurilor in
care se aplica reguli speciale prevazute prin norme metodologice.
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA nu au obligatia sa emita
factura fiscala pentru urmatoarele operatiuni :
a) transportul persoanlelor cu taximetre, precum si transportul
persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor ;
b) livrari de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si
prestari de servicii catre populatie, consemante in documente fara
nominalizarea cumparatorului ;
c) livrari de bunuri si prestari de servicii consemnate in documente
specifice aprobate prin lege.

Evidenta operatiunilor impozabile si depunerea decontului

Persoanele impozabile, inregistrate ca platitori de TVA au urmatoarele obligatii


din punct de vedere al obligatiunilor impozabile :
a) sa tina evidenta contabila conform legii, astfel incat sa poata
determina baza de impozitare si TVA colectata pentru livrarile de bunuri si
/ sau prestarile de servicii efectuate, precum si cea deductibila aferenta
achizitiilor ;
b) sa asigure conditiile necesare pentru emiterea documentelor,
prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de
reglementarile in domeniul TVA;
c) sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare in vederea
stabilirii operatiunilor realizate atat la sediul principal, cat si la subunitati ;

43
INSPECTIA FISCALA

d) sa contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile rezultate din


operatiunile asocierilor in participatiune ;
Drepturile si obligatiile legale privind TVA revin asociatului care
contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti.
La sfarsitul perioadei de raportare, veniturile si cheltuielile, inregistrate pe
naturi, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora
in contabilitatea proprie.
Sumele decontate intre parti fara respectarea acestor prevederi se supun TVA,
in cotele precazute de lege.
Persoanele inregistrate ca platitori de TVA trebuie sa intocmeasca si sa depuna
la organul fiscal competent, pentru fiecare perioada fiscala, pana la data de 25 a lunii
urmatoare perioadei fiscale inclusiv, decontul de TVA, potrivit modelului stabilit de
Ministerul Finantelor Publice.
Persoanele neinregistrate ca platitori de TVA, care sunt beneficiarii prestariilor
de servicii taxabile, efectuate de persoanele impozabile stabilite in strainatate,
indiferent daca beneficiarii sunt sau nu inregistrati ca platitori de TVA si persoanele
stabilite in strainatate care nu isi desemneaza un reprezentant fiscal in Romania a
carui TVA trebuie platita de beneficiar in numele prestatorului, trebuie sa
intocmeasca un decont TVA special, potrivit modelului stabilit de Ministerul
Finantelor Publice, pe care il depun la organul fiscal competent numai atunci cand
realizeaza astfel de operatiuni. Decontul se depune pana la data de 25 a lunii
urmatoare celei in care a fost primita factura prestatorului sau a fost efectuata plata
catre prestator, in cazul platilor fara factura.
Pentru operatiunile de leasing extern, decontul special, se depune pana la data
de 25 a lunii urmatoare celei stabilite prin contract pentru plata ratelor de leasing si /
sau celei in care au fost efectuate plati in avans

Plata taxei pe valoarea adaugata la buget

Persoanele obligate la plata taxei trebuie sa achite TVA datorata, stabilita prin
decontul intocmit pentru fiecare perioada fiscala sau prin decontul special, pana la
data la care au obligatia depunerii acestora.
TVA pentru importul de bunuri, cu exceptia celor scutite de TVA, se plateste
la organul vamal, in conformitate cu regulile in vigoare privind plata drepturilor de
import.
Nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele inregistrate ca
platitori de TVA care au obtinut certificatele de exonerare pentru urmatoarele :
a) importul de masini industriale, utilaje tehnologice, instalatii,
echipamente, aparate de masura si control, automatizari, destinate realizarii

44
INSPECTIA FISCALA

de investitii, precum si importul de masini agricole si mijloace de transport


destinate realizarii de activitatii productive ;
b) importul de materii prime si materiale consumabile care nu se
produc sau sunt deficitare in tara, stabilite prin norme, si sunt destinate
utilizarii in cadrul activitatii economice a persoanei care realizeaza importul.

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA, care efectueaza


importuri de natura celor mentionate in paragrafele anterioare, trebuie sa solicite
eliberarea unui certificat de exonerare de la plata in vama a TVA, emis de catre
organele fiscale competente. Pot solicita eliberarea unui astfel de certificat numai
persoanele care nu au obligatii bugetare restante, reprezentand impozite, taxe,
contributii, inclusiv contributiile individiuale ale salariatilor si orice alte venituri
bugetare, cu exceptia celor esalonate si / sau reesalonate la plata. Pe baza certificatelor
prezentate de importatori, organele vamale au obligatia sa acorde liberul de vama
pentru bunurile importate. Procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la
plata in vama a TVA se stabileste prin norme.
Importatorii care au obtinut certificatele de exonerare de la plata in vama a
TVA evidentiaza TVA aferenta bunurilor importate in decontul de TVA, atat ca taxa
coletata, cat si ca taxa deductibila.

Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale

Orice persoana obligata la plata TVA poarta raspunderea pentru calcularea


corecta si plata la termenul legala TVA catre bugetul de stat si pentru depunerea la
termenul legal a deconturilor de TVA la organul fiscal competent, conform
prezentului inscris si cu legislatia vamala in vigoare
TVA se administreaza de catre organele fiscale si autoritatile vamale, pe baza
competentelor lor, asa cum sun precizate in prezentul inscris, in normele procedurale
in vigoare si in legislatia vamala in vigoare.

CAPITOLUL IV. DISCUTIA FINALA CU


CONTRIBUABILUL
Cuprinde date referitoare la:

 numarul si data adresei prin care societatea este instiintata


despre data, ora si locul de desfasurare a discutiei finale cu
reprezentantul legal al societaii;
 faptul daca reprezentantul legal al societatii are sau nu
obiectiuni in legatura cu constaarile fiscale ;

45
INSPECTIA FISCALA

 referitor la declaratia pe propria raspundere data de catre


administrator: daca aceasta contine sau nu obiectiuni.

CAPITOLUL V . REZULTATUL ACTULUI DE CONTROL

In acest capitol sunt prezentate sub forma de concluzii rezultatele actului de


control: debite, majorari, penalitati.

CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ


incheiat în Bucureşti la data de 01. 06.2007

CAPITOLUL I –Date despre inspecţia fiscală

Subsemnata Paulescu Viorica,consilier superior in cadrul A.N.A.F.,A.F.P.S 1.


Activitatea de Inspecţie Fiscală,Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice, în baza
OG 92/2003, a ordinului de serviciu nr.1982357din 09.11.2006 , a decontu rilor cu
soldul sumei negative solicitat la rambursare nr.665634/25.11.2004 si nr.677434 /
27.12.2004 aferent lunilor octombrie si noiembrie 2004 si adresei depusa la AFPS
Sector 1 sub nr.224157/27.10.2006 ,prin care solicita verificarea cu ocazia scimbarii
sediului social in sectorul 2, am efectuat inspecţia generala fiscală la SC LUCA
MOTORS INTERNATIONAL SRL pentru perioada : 09.11.01-31.12.2004.

Durata efectuării controlului :


Inceperea inspectei fiscale partiale s-a consemnat in registrul unic de control la
pozitia nr.8 /09.11.2006.
Inspectia fiscala s-a efectuat prin sondaj,pe baza documentelor puse la
dispoziţie de societate, la sediul societatii din str. Tocului, nr.1, sector 1, in perioada

46
INSPECTIA FISCALA

09.11.2006-15.12.2006, 6.03.2007-09.03.2007, 11.04.2007-20.04.2007, 02.05.2007-


01.06.2007.
SC LUCA MOTORS INTERNATIONAL SRL nu a mai fost verificata
din punct de vedere fiscal.

CAPITOLUL II –Date despre contribuabil

Denumire : SC LUCA MOTORS INTERNATIONAL SRL


Număr înregistrare la Reg.Comerţului : J40/16881/09.11.2001
Cod Fiscal : RO 1667227
Sediul social : Str.Tocului ,nr.1,sector 1,Bucureşti, conform contractului de
inchiriere EP 11/C 208 din 09.11.2001, actelor aditionale si a contractelor de
inchiriere ulterioare ultimul contract de inchiriere avand nr.C 73/07.07.2006 si care
este valabil pe o perioada de trei ani,respectiv de la data de 01.05.2006-01.05.2009.
Capitalul social subscris si varsat : 1.065.123 lei, impartit in 426.049 actiuni
nominative ,in valoare de 2,5 lei fiecare fiind subscris si varsat in imtregime.
Actionari persoane fizice:
- PAULESCU LUCA, cetatean roman; aportul la capital: 711.217,50 ron;
nr.actiuni: 284.487; cota de participare la beneficii si pierderi:66,7733%;
- Actionari PPM, persoane fizice: aport la capital - 353.905 ron; nr. actiuni
141.562; cota de particcipare la beneficii si pierderi: 33,227%.
Persoana care asigura conducerea activitatii contribuabilului in timpul
inspectiei fiscale : Dl.Marinescu Constantin Marian in calitate de director general.
Persoana care raspunde de conducerea evidentei contabile:d-na Georgescu
Silvia in calitate de contabil sef.
Persoana desemnata de contribuabil sa-l reprezinte in perioada controlului :d-
nul Marinescu Constantin Marian in calitate de director general.
Obiectul de activitate:- Constructii de cai de comunicatie terestre si constructii
destinate sportului (executarea lucrarilor de constructii montaj, reparatii capitale si
modernizari pentru transporturi feroviare, rutiere, hidrotehnice, aeroportuare,
imbunatatiri funciare, civile, industriale, linii tramvai si edilitare in tara si strainatate)-
cod CAEN 4523.
Evolutia cifrei de afaceri in ultimii ani se prezinta astfel :
- 3.724.200 lei,conform bilantului la 31.12.2001 depus la AFPS 1 sub nr.
556854/ 25.02.2002 ;
- 5.006.679 lei ,conform bilantului la 31.12.2002 depus la AFPS 1 sub nr.
288698/ 31.03.2003 ;
- 7.042.381 lei,conform bilantului la 31.12.2003 depus la AFPS sub nr. 499316/
25.03.2004 ;

47
INSPECTIA FISCALA

- 2.590.815 lei, conform bilantului la 31.12.2004 depus la AFPS 1 sub nr.


659112 /28.04.2005 ;
- 1.725.063 lei ,conform bilantului la 31.12.2005depus la AFPS 1 sub nr.
852876 /15.04.2006.
- 3.597.869 lei, conform bilantului la 31.12.2006 depus la AFPS 1 sub nr.
689424 /02.05.2007.
Nu deţine sucursale şi filiale.
Forma de organizare- persoana juridica romana avand forma juridica de
societate deschisa pe actiuni.
Durata de funcţionare-nelimitată.
Principalii furnizori : Interni :
Electrica SA Ilfov
Compania de Transport Feroviar
Umerva SA Ploiesti
Revamar SA
Rafinaria Astra Romana
Orange Romania
Romtelecom
Principalii clienti :Interni : Umerva SA Ploiesti
Revamar SA
Complexul AC Bucuresti Sud
Geromed Medias
SEFER SA
Conform declaraţiei d-nului Marinescu Constantin Marian in calitate de
director general, societatea derulează operaţiuni financiare prin conturile:
RO67RNCB00720516191300001-LEI BCR Sucursala sector 1.
La 31.12.2006, societatea a efectuat inventarierea întregului patrimoniu al SC
LUCA MOTORS INTERNATIONAL SRL in baza deciziei de inventariere nr. 2969
din 31.12. 2006 rezultatele fiind înregistrate în registrul inventar, conform Legii
82/1991 republicata si OMF 1753/2004.

CAPITOLUL III Constatări fiscale

1.Taxa pe valoarea adăugată


OG.17/2000,OMF 1950/2001,LG.345/2002,HG 598/2002.
Lg.571/2003 , HG 44/2004,OMFP 1846/2003,OMF 338/2004.
Perioada verificată : 09.11.2001-31.12.2004.
SC LUCA MOTORS INTERNATIONAL SRL este înregistrată ca plătitor de
TVA din data de 01.07.1993 conform instiintarii nr.1/5111/15.07.1992.
Formulare tipizate

48
INSPECTIA FISCALA

Societatea şi-a procurat documente fiscale cu facturile :


- seria BXDY nr. 0782336/12.11.2001
- seria BXDY nr. 36031119/14.05.2002
- seria BXDY nr.1122164/ 30.09.2002
- seria BXDY nr.1343421/17.01.2003
- seria BXDY nr.29632005/20.05.2003
- seria BXHI nr. 3235425/05.11.2003
- seria BXHX nr. 2441747/26.05.2004
- seria IFVDO nr. 7951835/ 06.09.2004.
Evidenţa formularelor cu regim special este ţinută corect pe fişele de
magazie :
- seria BAUA nr. 0040466
- seria BAUA nr. 0040467
- seria BAUA nr. 0040469
- seria BAUA nr. 0040470
- seria BAUA nr. 0040471
- seria BAUA nr. 0040472
- seria BAUA nr. 0040474
Deconturile de TVA

Pentru perioada verificată,SC LUCA MOTORS INTERNATIONAL SRL a


depus în termen la A.F.P.-Sector 1 deconturile de TVA,lunar.

1.1. TVA deductibila


S-au verificat prin sondaj , jurnalele de cumpărări , documentele justificative
prezentate de societate, inregistrarile contabile,balantele de verificare,deconturile de
TVA depuse la AFP Sector 1 şi s-au constatat urmatoarele :
- in perioada supusa inspectiei fiscale exista facturi fiscale emise de diversi
furnizori, inregistrate in jurnalul de cumparari care nu au fost intocmite conform
prevederilor HG 831/1997,a prevederilor Art.29, lit.B, lit.a, din egea 345/2002
precum si a prevederilor Lg. 571/2003, Art. 155(8). Aceste facturi sunt prezentate in
anexele nr. 1, 2, 3 si 4. TVA deductibila aferenta acestor facturi in suma de 2.409 lei
nu a fost acceptata la deducere de catre echipa de inspectie fiscala ;
- prezentarea in copie a unor facturi fiscale a caror TVA este in suma de 302
lei. Conform OUG 17/2000, Art.19 coroborat cu HG. 401/2000 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a OUG 17/2000 privind TVA, punct. 10. 12, lit.a si a Lg. 345 /
2002, Art.24, (1), lit.a coroborat cu prevederile HG. 598 /2002 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Lg. 345/2002 privind TVA, Art.62, alin (1) « documentele
legale in baza carora persoanele impozabile pot deduce taxa pe valoarea adaugata
sunt: exemplarul original al facturii fiscale sau alte documente specifice aprobate prin

49
INSPECTIA FISCALA

HG 831 /1997 ». De asemenea, conform Lg. 571 /2003, Art. 145, Pct.8 ,lit.a) si a HG.
44 /2004, pct.51(1) justificarea deducerii taxei pe valoarea adugata se face numai pe
baza exemplarului original al documentelor prevazute la art.145 alin (8) din Codul
fiscal ;
- inregistrarea in jurnalul de cumparari a TVA deductibila in suma de 8.882 lei
fara a exista un document justificativ legal (inregistrarea de doua ori a aceluiasi
document), inscrierea in jurnalul de cumparari a unei TVA mai mari fata de cea
inscrisa in factura, inregistrarea in jurnalul de cumparari fara a exista document
justificativ). Conform prevederilor OUG 17 / 2000, art. 19 lit.a), Legii
345/2002,art.24,alin.(1),lit.a si a Legii 571/2003 cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, orice persoana
impozabila trebuie sa justifice dreptul de deducere,in functie de felul operatiunii ,cu
factura fiscala,declaratie vamala de import sau alt document in situatiile prevazute
prin normele de aplicare .TVA deductibila inregistrata in jurnalul de cumparari fara a
avea la baza documente justificative legale, in suma de 8.882 lei, nu a fost acceptata
la deducere de catre echipa de inspectie fiscala ;
- inregistrarea in jurnalul de cumparari aferent lunii octombrie 2004 a facturii
fiscale seria AR ACB nr.2834547/29.10.2004 emisa de catre SC ALMONTE SRL,in
valoare totala de 11.922.996 lei, cu o taxa pe valoarea adaugata in valoare de
1.903.672 lei. Prin adresa nr. 1998847 / 04.12.2006 s-a solicitat
verificarea de catre ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ARAD daca SC
ALMONTE SRL, CUI 7179648, J40 /1727 / 1994, Str.Buteni, nr. 814, loc. Arad, in
calitate de furnizor, a livrat marfa (servicii) in perioada octombrie 2004 catre SC
LUCA MOTORS INTERNATIONAL,cu factura fiscala nr. 2834547 /29.10.2004 ;
daca factura fiscala nr. 2834547 /29.10.2004 este inregistrata in evidenta fiscala a SC
Almonte SRL, in jurnalul de vanzari, decont TVA si daca societatea detine facturi
legal intocmite care au stat la baza livrarilor catre SC LUCA MOTORS
INTERNATIONAL SRL .
Prin adresa inregistrata la DGFP-Arad sub nr. 840 /ad/ 13.02.2007 si la AFP
Sector 1 sub nr. 100535 / 19.02.2007 s-a comunicat faptul ca SC Almonte SRL a
facut obiectul unei inspectii fiscale cu privire la rambursarea TVA incheindu-se RIF
inregistrat la ACF Arad sub nr. 5774 / 15.07.2005, verificarea efectuata cuprinzand si
factura fiscala nr. 2834547 / 29.10.2004 emisa catre SC Luca Motors International
SRL, precum si factura de stornare seria AR VDU nr. 832457 / 10.01.2005, fiind
transmis in copie parte din raportul de inspectie fiscala cu urmatoarele constatari: SC
Almonte SRL emite cate SC Luca Motors International SRL factura fiscala nr.
2834547 /29.10.2004 in valoare totala de 119.229.955.600 lei din care TVA in suma
de 19.036.715.600 lei reprezentand avans conform contractului nr. 121 /28.10.2004,
care nu a fost incasat efectiv incalcand prevederile Art. 134, alin 5 si Art. 155, alin. 7,
din Legea 571/2003.

50
INSPECTIA FISCALA

Obiectul contractului de vanzare – cumparare nr. 121 /28.10.2004 consta in


vanzarea a 11.900 tone sina de cale ferata, valoarea totala a contractului fiind in suma
de 119.229.955.600 lei.
Societatea Almonte SRL storneaza in contabilitate in luna ianuarie 2005
contravaloarea acestui avans prin factura fiscala nr. 0832457/ 10.01.2005 emisa catre
SC Luca Motors International SRL.
In urma verificarii realitatii incasarii avansului aferent facturii fiscale nr.
2834547 /29.10.2004 s-a constatat ca SC Almonte SRL, nu a incasat niciodata
contravaloarea acestui avans, prin contractul nr. 121 /28.10.2004 incheiat intre SC
Almonte SRL si SC Luca Motors International SRL, fiind prevazut faptul ca plata se
face dupa efectuarea receptiei marfii. Prin adresa nr. 4919 /15.06.2005 ACF Arad a
efectuat verificarea incrucisata la SC Luca Motors International SRL ocazie cu care s-
a constatat ca SC Luca Motors International SRL nu a achitat avansul catre SC
Almonte SRL, exercitandu-si eronat dreptul de deducere prin care societatea a stins
ratele de esalonare conform conventiei nr. 26565 /01.03.2004. Prin adresele
inregistrate la ACF Arad sub nr. 4919/15.06.2005 si 4920 /15.06.2005 se comunica la
ACF Bucuresti si ANAF Bucuresti – Directia Antifrauda faptul ca SC Luca Motors
International SRLa Bucuresti si-a dedus in mod eronat suma de 19.036.715.600 lei,
stingandu-si ratele de esalonare la obligatiile fata de bugetul general consolidat.
De asemenea SC Almonte SRL nu a avut sina de cale ferata inregistrata in
contabilitate,in conturi corespondente de stocuri dupa cum rezulta din evidenta
contabila .
In urma verificarii efectuate de catre echipa de inspectie fiscala din cadrul
Administratiei Finantelor Publice Sector 1 la SC Luca Motors International SRL s-au
constatat urmatoarele :
- factura fiscala nr. 2834547 /29.10.2004 a fost inregistrata in
contabilitate in luna octombrie 2004 prin nota contabila 4091=4011 pentru suma de
100.193.240.000 lei si 4426=4011 pentru suma de 19.036.715.600 lei ;
- SC Luca Motors International SRL nu a achitat niciodata
contravaloarea acestui avans catre SC Almonte SRL. In contractul de vanzare -
cumparare nr.121 din 28.10.2004, incheiat cu SC Almonte SRL ,se prevede ca «plata
se va efectua dupa receptia marfii » ;
- stornarea acestei operatiuni s-a efectuat in luna ianuarie 2005 in baza
facturii fiscale nr. 0832457/10.01.2005.
Echipa de inspectie fiscala nu a acceptat la deducere TVA in valoare de
1.903.672 lei aferenta facturii fiscale nr. 2834566 /29.10.2004 deoarece din raspunsul
primit de la DGFP - Judetul Arad sub nr. 100734/19.02.2007, aceasta a fost emisa de
catre SC Almonte SRL cu incalcarea prevederilor Art. 134, alin. 5 si Art.
155,alin.7,SC Luca Motors International SRL exercitandu-si in mod eronat dreptul de

51
INSPECTIA FISCALA

deducere ,stingand ratele de esalonare din conventia nr.26565/01.03.2004 emisa de


Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
TVA neadmisa la deducere de catre echipa de inspectie fiscala este prezentatain
anexa nr.1.
În jurnalul de cumpărari s-au evidenţiat operaţiuni referitoare la :
- achizitii materiale de constructii
- achizitii piese schimb ;
- prestari servicii : reparatii vagoane, incarcat - descarcat materiale ;
- servicii consultanta, management, marketing ;
- aprovizionare combustibil ;
- consum energie electrica, apa ;
- abonament telefoane.
Ca urmare, s-au stabilit urmatoarele :
TVA deductibilă conform evidenţei societaţii : 2.999.648 lei
TVA deductibilă conform control : 1.084.383 lei
TVA neadmis la deducere : 1.915.265 lei

1.2. TVA colectată

În perioada supusă verificării societatea a realizat urmatoarele categorii


de venituri :
- impozabile realizate la intern la care s-a aplicat cota de 19%,
conform OG 17/2000, Art.17, lit .A; Legii 345/2002 Art. 20, pct(1) si Lg.
571/2003, Art. 140, pct.1. constand in :
- vanzarea produselor finite -701
- vanzarea produselor reziduale- 703
- lucrari executate si servicii prestate – 704
- redevente ,locatii de gestiune si chirii – 706
- vanzare marfuri -707
- venituri din activitati diverse – 708
- venituri din cedare active -772
Ca urmare, s-au stabilit următoarele:
TVA colectata conform evidenţei societăţii: 2.819.408 lei
TVA colectată conform control: 2. 819.408 lei
Diferenţe: 0 lei
Situatia privind TVA este prezentata in anexa nr.2,3,4 si 5
Modul de calcul al majorarilor si penalitatilor este prezentat in anexele nr. 6, 7,
8 si 9.

52
INSPECTIA FISCALA

1.3.Soluţionarea deconturilor de TVA cu sumă negativă

Societatea a depus la AFP Sector 1 decontul nr. 665634 /25.11.2004 cu soldul


sumei negative solicitat la rambursare in suma de 1.522.960 lei aferent lunii
octombrie 2004. Conform prevederilor Legii 571/2003, art.149, pct.5 si a HG 44/2004
“ Daca o persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative a TVA,
aceasta nu se reporteaza in perioada fiscala urmatoare. In situatia in care persoana
impozabila renunta la cererea de rambursare,poate sa preia suma respectiva in
decontul de TVA ca suma reportata din perioada fiscala precedenta pentru care nu s-a
depus cererea de rambursare.Renuntarea la cererea de rambursare trebuie sa fie
comunicata in scris organului fiscal teritorial pentru a fi operata in fisa de platitor.”
Deoarece societatea a preluat in decontul lunii noiembrie 2004, la rd. 24, suma
de 119.499 lei, incalcand astfel prevederile legale mentionate mai sus, urmeaza a fi
solutionat decontul nr. 677434 /27.12.2004, cu soldul sumei negative solicitat la
rambursare aferent lunii noiembrie 2004, pentru suma de 52.163 lei .
In cursul anului 2004 prin conventia nr. 26565 /01.03.2004, incheiata intre
Directia Generala a Finantelor Publice –Municipiul Bucuresti si SC Luca Motors
International SRL, s-a aprobat esalonarea la plata pe cel mult 60 luni cu cel mult 6
luni perioada de gratie cuprinsa in perioada de esalonare, diferentiat pe activitatea
proprie, sucursale si pe obligatii conform L 491/2002 restante, in suma totala de
4.634.139 lei. In graficul de esalonare la plata este cuprinsa si taxa pe valoarea
adaugata in suma de 2.336.506 lei.
In luna octombrie 2004, prin nota contabila nr.24/29.10.2004 societatea a
inregistrat o parte din TVA aprobata la esalonare in TVA neexigibila prin
inregistrarea contabila: 4423=4428 cu suma de 2.249.968 lei.
In decontul privind TVA aferent lunii octombrie 2004, depus la AFP Sector 1
sub nr. 665234 /25.11.2004, societatea a inregistrat la randul 3 “Regularizari “ TVA
in suma de – 2.249.968 lei, rezultand astfel TVA de rambursat in suma de 1.522.960
lei solicitata la rambursare.
In decontul privind TVA aferent lunii noiembrie 2004 depus la AFP Sector 1
sub nr. 677334 /27.12.2004 societatea a preluat la randul 24 “ Soldul sumei negative a
TVA reportata din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. 27
din decontul precedent)” o parte din TVA solicitata la rambursare in luna octombrie
2004, respectiv suma de 119.499 lei.
Datorita preluarii eronate a TVA de rambursat in decontul lunii noiembrie
2004, nerespectand prevederile Legii 571/2003, Art. 149, pct. 5, in decontul aferent
lunii noiembrie rezulta soldul sumei negative a TVA la sfarsitul perioadei de raportare
in suma de 52.163 lei, solicitat la rambursare.
Prin nota contabila 4424=4428 din 30.11.2004 s-a efectuat inregistrarea
eronata a sumei de 1.403.461, reprezentand diferenta dintre TVA solicitata la

53
INSPECTIA FISCALA

rambursare prin decontul lunii octombrie 2004 si TVA preluata in decontul lunii
noiembrie 2004 (1.522.960 lei -119.499 lei), denaturand astfel soldul conturilor 4424
si 4428.

La 30.11.2004 , soldul contului 4424 (TVA de rambursat) este de 2.859.085


lei, compus din :
- 1.403.461 lei TVA de rambursat eronat inregistrata prin nota contabila
24 din 30.11.2004 : 4424=4428 ;
- 1.455.624 lei TVA de rambursat la 30.11.2004.
La 30.11.2004, soldul creditor al contului 4428 (TVA neexigibila) este de
3.634.557 lei, compus din :
- 1.403.461 lei inregistrata eronat prin nota contabila 4424=4428 ;
- 2.206.700 lei TVA de plata aprobata la esalonare. Societatea a
diminuat TVA de plata aprobata la esalonare de 2.336.506 lei cu urmatoarele sume :-
86.537 lei in luna octombrie 2004
- 43.269 lei in luna noiembrie
- 24.396 lei TVA colectata neexigibila aferenta garantiilor la lucrarile de
constructii.
In perioada verificata societatea a efectuat plati astfel :
- lei -
Conform societate Conform control Diferente

2001 900 900 0


2002 170.563 170.563 0
2003 324.982 323.380 1.602
2004 81.729 81.729 0
Total 578.174 576.572 1.602

Diferenta dintre TVA achitata conform evidentei societatii si TVA achitata


stabilita in urma verificarii ,in suma de 1.602 lei rezulta din :
- inregistrarea in luna iunie 2003 a unor plati in suma de 1.602 lei
pentru care nu s-a prezentat document justificativ.
Soldul contului 4423 la 31.10.2001 este in suma de 1.509.645 lei.
Pe perioada verificată, respectiv 09.11.2001-30.11.2004 situatia TVA se
prezintă astfel :
- TVA de rambursat sold cont 4424 conform societate : 1.455.624 lei
- TVA de plata aprobata la esalonare(4428 rest) : 2.206.700 lei
- TVA de plata conform control : : 2.668.098 lei
- TVA de plata –diferente stabilite la control-total : 1.915.265 lei
din care : an2002 1.012 lei

54
INSPECTIA FISCALA

an 2003 1.963 lei


an 2004 1.912.290 lei
- diferenta din plati neadmise la control : 1.602 lei
-TVA solicitat de societate prin decont : : 52.163 lei
-TVA respins la rambursare : : 52.163 lei

2. IMPOZITUL PE PROFIT

Baza legala: OG70/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, Lg.


414/2002, Lg. 571/2003, HG44/2004.
Perioada verificata: 01.10.2000-31.12.2004.
• Veniturile inregistrate de societate corespund cu obiectul de activitate, cu
facturile emise de societate si inregistrate in jurnalul de vanzari.
• Principalele categorii de venituri sunt:
- vanzarea produselor finite -701
- vanzarea produselor reziduale- 703
- lucrari executate si servicii prestate – 704
- redevente ,locatii de gestiune si chirii – 706
- vanzare marfuri -707
- venituri din activitati diverse – 708
- venituri din cedare active -772
• Cheltuielile inregistrate de societate sunt aferente veniturilor si au la baza
documente justificative conform HG.831/1997.
Din verificarea, prin sondaj, a documentelor prezentate de societate, a
declaratiilor si bilanturilor depuse precum si a altor documente, situatia indicatorilor
economico-financiari se prezinta astfel:

La 31.12.2001 - lei vechi -

Explicatie Conform Conform


evidenta
societate control
51.341.113.32
1 venituri din exploatare 5 51.341.113.325
cheltuieli afer venit. din 50.565.903.98
2 exploat 5 50.565.903.985
profit(pierdere din
3 exploatare) 775.209.340 775.209.340
4 venituri financiare 671.526.350 671.526.350

55
INSPECTIA FISCALA

Explicatie Conform Conform


evidenta
societate control
5 Cheltuieli financiare 1.109.597.687 1.109.597.687
profit (pierdere)
6 financiare -438.071.337 -438.071.337
7 venituri exceptionale 0 0
8 cheltuieli exceptionale 317.624.270 317.624.270
profit(pierdere )
9 exceptionale -317.624.270 -317.624.270
10 TOTAL PROFIT 19.513.733 19.513.733
11 Alte venituri neimpoz 1.018.705 1.018.705
1
2 Dif curs neimpozabile 589.015.268
Total deduceri 1.018.705 590.033.973
13 impozit pe profit 172.092.759 172.092.759
14 amenzi si penalitati 226.508.451 226.508.451
15 cheltuieli de protocol 89.782.785 153.230.480
16 alte chelt neded 253.545.161 959.792.610
diurne neded 157.608.893 184.742.102
imp redev 91.115.818 91.115.818
tva aferent protocol
nedeductibil
diferente curs
nedeductibile 679.114.240
dobanzi 4.820.450 4.820.450
daune
pierderi din creante
sponsorizari
proviz nedeductibile 0
17 Total cheltuieli neded 741.929.156 1.511.624.300
18 total profit impozabil 760.424.184 941.104.060
Impozit pe profit
19 datorat 190.106.046 235.276.015

La 31.12.2002

56
INSPECTIA FISCALA

Explicatie Conform Conform


evidenta
societate control
87.257.521.96
1 venituri din exploatare 4 87.257.521.964
84.154.523.17
2 cheltuieli afer venit. din exploatare 9 84.154.523.179
3 profit(pierdere din exploatare) 3.102.998.785 3.102.998.785
4 venituri financiare 1.276.959.410 1.276.959.410
5 cheltuieli financiare 2.186.163.246 2.186.163.246
6 profit (pierdere) financiare -909.203.836 -909.203.836
7 venituri exceptionale 15.072.490 15.072.490
8 cheltuieli exceptionale 5.939.400.540 5.939.400.540
9 profit(pierdere ) exceptionale -5.924.328.050 -5.924.328.050
10 TOTAL PROFIT -3.730.533.101 -3.730.533.101
11 Alte venituri neimpoz 510.586.075
12 Total deduceri 0 510.586.075
13 impozit pe profit 0
14 amenzi si penalitati 364.195.700 557.075.736
15 cheltuieli de protocol 154.712.918 154.712.918
16 alte chelt neded 455.755.589 1.092.900.891
diurne neded 182.588.153 182.588.153
imp redevente 221.731.986 221.731.986
tva afernt protocol neded 20.227.941 29.395.454
dobanzi 31.207.509 31.207.509
daune
pierderi din creante
diferente curs nedeductibile 627.977.789
sponsorizari
proviz nedeductibile 0
17 Total cheltuieli neded 974.664.207 1.804.689.545
- -
18 total profit impozabil 2.755.868.894 2.436.429.631
- -
19 pierdere fiscala 2.755.868.894 2.436.429.631
20 total impozit pe profit datorat 0

La 31.12.2003

57
INSPECTIA FISCALA

Explicatie Conform Conform


evidenta
societate control
1 venituri din exploatare 77.607.316.232 77.607.316.232
cheltuieli afer venit. din
2 exploat 74.459.596.187 74.459.596.187
profit(pierdere din
3 exploatare) 3.147.720.045 3.147.720.045
4 venituri financiare 7.797.920.942 7.797.920.942
5 cheltuieli financiare 9.409.909.163 9.409.909.163
profit (pierdere)
6 financiare -1.611.988.221 -1.611.988.221
7 venituri exceptionale 0 0
8 cheltuieli exceptionale 1.425.788.810 1.425.788.810
profit(pierdere )
9 exceptionale -1.425.788.810 -1.425.788.810
10 TOTAL PROFIT 109.943.014 109.943.014
11 Alte venituri neimpoz
12 Total deduceri 0
13 impozit pe profit 0
14 amenzi si penalitati 263.368.473 263.368.473
15 cheltuieli de protocol 33.863.774 46.169.316
16 alte chelt neded 1.067.181.750 1.349.215.075
diurne nedeductibile 102.768.850 102.768.850
imp redevente 175.613.408 175.613.408
tva aferent protocol
nedeductibile 2.100.204 284.133.529
dobanzi
daune 702.673.097 702.673.097
pierderi din creante 54.320.190 54.320.190
sponsorizari 29.706.001 29.706.001
proviz nedeductibile 0
17 Total cheltuieli neded 1.364.413.997 1.658.752.864
18 total profit impozabil 1.474.357.011 1.768.695.878
pierdere fiscala anii
19 precedenti -2.755.868.894 -2.436.429.631
20 pierdere fiscala cumulata -1.281.511.883 -667.733.753
21 total impozit pe profit 0

58
INSPECTIA FISCALA

Explicatie Conform Conform


evidenta
societate control
datorat

la 31.12.2004

Explicatie Conform Conform


evidenta
societate control
71.864.057.37
1 venituri din exploatare 9 71.864.057.379
cheltuieli afer venit. din 76.776.798.07
2 exploat 3 76.776.798.073
profit(pierdere din
3 exploat) -4.912.740.694 -4.912.740.694
4 venituri financiare 2.264.924.018 2.264.924.018
5 Cheltuieli financiare 2.262.450.716 2.262.450.716
profit (pierdere)
6 financiare 2.473.302 2.473.302
7 venituri exceptionale 0 0
8 cheltuieli exceptionale 0 0
profit(pierdere )
9 exceptionale 0 0
10 TOTAL PROFIT -4.910.267.392 -4.910.267.392
11 Alte venituri neimpoz
12 Total deduceri 0
13 impozit pe profit 0
14 amenzi si penalit 380.635.020 380.635.020
15 cheltuieli de protocol 71.872.003 71.872.003
16 alte chelt neded 2.089.434.255 2.089.434.255
diurne neded 704.643.732 704.643.732
imp redev 128.874.825 128.874.825
diferente de curs
nedeductibile 0
dobanzi nedeductibile 0
daune 0
pierderi din creante 122.433.299 122.433.299

59
INSPECTIA FISCALA

Explicatie Conform Conform


evidenta
societate control
casare mijloace fixe 104.535.036 104.535.036
Provizione clienti incerti
nedeuctibile 206.671.895 206.671.895
proviz neded 822.275.468 822.275.468
17 Total cheltuieli neded 2.541.941.278 2.541.941.278
18 total profit impozabil -2.368.326.114 -2.368.326.114
pierdere fiscala anii
19 precedenti -1.281.511.883 -667.733.753
pierdere fiscala
20 cumulata -3.649.837.997 -3.036.059.867

In vederea determinarii profitului impozabil s-au analizat cheltuielile


inregistrate de societate astfel :
 pentru a stabili nivelul deductibilitatii cheltuielilor de protocol
s-au avut in vedere prevederile OG70/94, Art 4, pct 3, lit c, Lg. 414 /2002,
Art. 9, pct. 7, lit.q si, respectiv, Lg.571/2003, Art.21, pct.3, lit.a;
 cheltuielile cu amenzile si penalitatile au fost considerate
nedeductibile in baza OG70/1994, art 4, pct 3 , lit b, Lg.414/2002, Art.9,
pct.7, lit.b si Lg.571/2003, Art.21, pct.4, lit.b;
 cheltuielile de sponsorizare au fost analizate in conformitate cu
OG70/1994, art 4, pct 4 , Lg 414/2002, art 9, pct 7, lit a , Lg 571/2003, Art
31, pct 4.
 cheltuielile cu provizioanele au fost analizate in conformitate cu
LG.571/2003, Art 22. pentru cheltuielile cu diurna nivelul deductibilitatii s-
a stabilit, conform prevederilor din OG 70/1994 art 4 pct 6 lit d, Legea
414/2002 art 9 pct 7 lit c , art 21 pct 3 lit b Legea 571/2003
Din analiza situatiei indicatorilor economico –financiari se observa ca exista
diferente, in anul 2001, intre impozitul pe profit stabilit de catre societate si impozitul
pe profit stabilit de catre echipa de inspectie fiscala, in suma de 45.169.969 lei.
Pentru suma de 45.169.969 lei,reprezentand impozit pe profit-diferente stabilite
la control ,echipa de inspectie fiscala a calculat majorari si penalitati astfel:
Calcul majorari pentru perioada 25.01.2002- 31.05.2007:

Suma - Perioada Nr.zile Cota Majorari


diferenta intarziere majorari(%)

45.169.969 25.01.2002-30.06.2002 155 0.10 7.001.345

60
INSPECTIA FISCALA

45.169.969 01.07.2002-31.10.2002 123 0.07 3.889.913


45.169.969 01.11.2002-31.08.2005 1034 0.06 28.023.449
45.169.969 01.09.2005-31.12.2005 122 0.05 2.755.368
45.169.969 01.01.2006- 31.05.2007 517 0.10 23.352.874
TOTAL 65.022.949
Calcul penalitati pentru perioada 25.01.2002- 31.12.2005:
Diferenta impozit profit x nr.luni intarziere x procent penalitate.
45.169.969 x 42 x 0.5% = 9.485.693 lei
45.169.969 x 5 x 0.6% = 1.355.099 lei
TOTAL : 10.840.079 lei
La sfarsitul perioadei verificate, echipa de inspectie a constatat
urmatoarele :
• impozit profit debit :45.169.969 lei
• impozit profit majorari : 65.022.949 lei
• impozit profit penalitati : 10.840.079 lei

3. Impozitul pe veniturile din salarii

Baza legala: OG73/1999, OG7/2001, Lege 571/2003, HG 44/2004.


Perioada verificata: 09.11.2001- 31.12.2004.
Conform documentelor verificate, respectiv state de plata, contracte, si a
declaratiilor depuse de societate, aceasta a avut un numar de :
1 41 salariati cu carte de munca si 4 colaboratori in anul 2001
2 46 salariati cu carte de munca si 1 colaborator in anul 2002
3 27 salariati cu carte de munca in anul 2003
4 27 salariati cu carte de munca in anul 2004

In urma verrificarii modului de calcul, retinere, declarare si virare a impozitului


pe veniturile din salarii se constata ca societatea a respectat prevederile legale in
vigoare astfel incat echipa de inspectie fiscala nu a constatat diferente, majorari si
penalitati.Imposzitul pe salarii in suma de 20.113.562 lei a fost declarat corect si virat
in totalitate.

4.Constituirea, declararea si virarea contributiei de asigurari sociale


datorata de angajator.

S-a verificat modul de constituire si virare a contributiei de asigurari sociale in


conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data scadentei, potrivit
urmatoarelor acte normative: Lege 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare,
Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 aprobate prin OMMSS 340/2001 modificate

61
INSPECTIA FISCALA

si completate prin OMMSS 518/2001, Legii bugetului asigurarilor sociale de stat din
fiecare an verificat; HG 564/2000, HG 1043/2001, HG 847/2002, HG 1513/2002 si
OG 26/2001, OG 61/2002
Perioada verificata: 09.11.2001 -31.12.2004.
In urma verificarii modului de calcul, retinere si virare a contributiilor de
asigurari sociale din bugetul de asigurari sociale de stat nu s-au constatat diferente
fata de sumele stabilite de catre societate.
In urma verificarii au rezultat urmatoarele:
Diferente control 0 lei
Dobanzi calculate CAS angajator 0 lei
Penalitati de intarziere 0.5% CAS angajator 0 lei

5.Constituirea, declararea si virarea pensiei suplimentare si a contributiei


de asigurari sociale datorata de angajat .

S-a verificat modul de constituire si virare a contributiei de asigurari sociale in


conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data scadentei, potrivit
urmatoarelor acte normative: Lg 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare,
Normele de aplicare a Lg nr 19/2000 aprobate prin OMMSS 340/2001 modificate si
completate prin OMMSS 518/2001, Lg bugetului asigurarilor sociale de stat din
fiecare an verificat; HG 564/2000, HG 1043/2001, HG 847/2002, HG 1513/2002 si
OG 26/2001, OG 61/2002
Perioada verificata: 09.11.2001 -31.12.2004.
In urma verificarii modului de calcul, retinere si virare a contributiilor de
asigurari sociale din bugetul de asigurari sociale de stat se constata ca au fost
respectate prevederile legale in vigoare ,nerezultand diferente intre suma stabilita de
catre societate si cea stabilita de catre echipa de inspectie fiscala.
In urma verificarii au rezultat urmatoarele:
Diferente control 0 lei
Dobanzi calculate CAS angajat 0 lei
Penalitati de intarziere CAS angajat 0 lei
penalitati stopaj CAS asigurat 0 lei

6. Constituirea, declararea si virarea contributiei angajatorului la


bugetul asigurarilor pentru somaj

S-a verificat modul de constituire si virare a contributiei angajatorului la


bugetul asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
la data scadentei, potrivit urmatoarelor acte normative: Lg 1/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, OUG 35/1997, HG 456/1997, Lg 76/2002 si

62
INSPECTIA FISCALA

HG 174/2002; HG 21/1998, HG 354/1999, HG 564/2000, HG 1043/2001, HG


847/2002, HG 1513/2002; OG 11/1996 interpretat prin OMF 620/1997, OMF
1616/1999, OG 26/2001, OG 61/2002.
Perioada verificata: 09.11.2001 -31.12.2004.
In urma verificarii modului de calcul, retinere si virare a contributiilor de
asigurari sociale din bugetul de asigurari sociale de stat se constata ca au fost
respectate prevederile legale in vigoare astfel ca nu s-au constatat diferente intre
sumele stabilite de catre societate si cele stabilite de catre echipa de inspectie fiscala.
In urma verificarii s-au constatat urmatoarele:
Diferente control 0 lei
Dobanzi de plata 0 lei
Penalitati de intarziere 0 lei

7. Constituirea, declararea si virarea contributiei individuale la


bugetul asigurarilor pentru somaj

S-a verificat modul de constituire si virare a contributiei individuale la bugetul


asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data
scadentei, potrivit urmatoarelor acte normative: LG 1/1991 cu modificarile si
completarile ulterioare, LG 76/2002, HG 174/2002; HG 21/1998, HG 354/1999, HG
564/2000, HG 1043/2001, HG 847/2002, HG 1513/2002; LG 72/1997, OUG
53/1997, LG 258/1998, OG 11/1996 interpretat prin OMF 620/1997, OMF
1616/1999 si OG 26/2001, OG 61/2002.
Perioada verificata: 09.11.2001-31.12.2004.
In urma verificarii modului de calcul, retinere si virare a contributiilor de
asigurari sociale din bugetul fondului de somaj se constata ca aceasta a fost calculata
corect, declarata si virata in totalitate astfel ca nu s-au stabilit diferente, majorari si
penalitati.
8. Fondul de asigurari de sanatate suportate de angajator

S-a verificat modul de constituire si virare a contributiei angajatorului la


bugetul asigurarilor pentru sanatate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare la data scadentei, potrivit urmatoarelor acte normative:
Pentru constituire: Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile
ulterioare, Ordinul nr. 74/2000 pentru aprobarea normelor privind modul de incasare a
contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, O.U.G nr 150/2002 privind sistemul
asigurarilor sociale de sanatate.
Perioada verificata: 09.11.2001-31.12.2004.
In urma verificarii modului de calcul, retinere si virare a contributiilor
angajator datorate la fondul de sanatate se constata ca sumele au fost

63
INSPECTIA FISCALA

stabilite,declarate si virate corect.


In urma verificarii au rezultat urmatoarele:
Diferente control 0 lei
Dobanzi 0 lei
Penalitati de intarziere 0 lei

9. Fondul de asigurari de sanatate suporate de angajat

S-a verificat modul de constituire si virare a contributiei angajatorului la


bugetul asigurarilor pentru sanatate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare la data scadentei, potrivit urmatoarelor acte normative:
Pentru constituire: Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile
ulterioare, Ordinul nr. 74/2000 pentru aprobarea normelor privind modul de incasare a
contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, O.U.G nr 150/2002 privind sistemul
asigurarilor sociale de sanatate.
Perioada verificata: 09.11.2001-31.12.2004.
In urma verificarii modului de calcul, retinere si virare a contributiilor de
asigurari de sanatate datorate de asigurat s-a constatat ca acesta a fost calculat
conform reglementarilor legale i vigoare,declarat si virat intotalitate astfel incat nu s-
au stabilit diferente intre sula stabilita de catre societate si cea stabilita de catre echipa
de inspectie fiscala.
In urma verificarii au rezultat urmatoarele:
Diferente control 0 lei
Dobanzi 0 lei
Penalitati de intarziere 0 lei
Penalitati stopaj 0 lei

10. Fond accidente 0.5%

Baza legala:Lg 179/2002,Ordinul nr.553/1791/2002 comun al MMSS si aMF


Perioada verificata: 01.01.2003-31.12.2004.
In urma verificarii modului de calcul, retinere si virare a contributiilor de fond
accidente datorate de asigurat s-a constatat ca acesta a fost calculat corect neexistand
diferente intre suma stabilita de catre echipa de inspectie fiscala si ce stabilita d catre
societate.
In urma verificarii au rezultat urmatoarele:
Diferente control 0 lei
Dobanzi 0 lei
penalitati de intarziere 0 lei

64
INSPECTIA FISCALA

11. Fondul pentru sustinerea invatamantului de stat

Baza legala: OG75/1999 cu modificarile si completarile ulterioare OUG


32/2001
Perioada verificata: 09.11.2001-31.12.2001
In urma verificarii modului de calcul, declarare si virare a fondului de
invatamant s-a constatat ca acesta a fost calculat si virat corect neexistand
diferenteintre suma stabilita de catre societate si cea stabilitade catreechipa de
inspectie fiscala.
In urma verificarii au rezultat urmatoarele:
Diferente control 0 lei
Dobanzi 0 lei
Penalitati de intarziere 0 lei

12.Fondul de solidaritate cu persoanele cu handicap

Baza legala: OG102/1995, ordin 132/2000, OUG 32/2001, HG 618/2001


Perioada verificata : 09.11.2001-31.12.2002
In urma verificarii modului de calcul, declararea si virare a fondului de
invatamant s-a constatat caacesta a foststabilit corect,declarat si virat in totalitate.
In urma verificarii au rezultat urmatoarele:
Diferente control 0 lei
Dobanzi 0lei
Penalitati de intarziere 0 lei

CAP IV Discuţia finală cu contribuabilul

La data de 01.06.2007 la sediul societăţii Luca Motors International SRL din


Str.Tocului nr.1,sector 1, Bucuresti,în baza adresei nr 242898 din31.05.2007 echipa
de inspecţie fiscală a adus la cunoştinţă concluziile privind raportul de inspecţie
fiscală administratorului societăţii.În urma discuţiilor purtate şi a declaraţiei dată de
administratorul societăţii nu au rezultat obiecţiuni.
Se anexează la prezentul raport de inspecţie fiscală declaraţia dată de
administrator cu privire la documentele puse la dispozitie.

CAP V - Rezultatul actului de control

N Numar Per. Impozabila de Suma stabilita suplimentar


Numar cont
Nr Denumire creanta fiscala cod calcul a
bugetar lei vechi lei noi
Crt bugetar accesoriilor

65
INSPECTIA FISCALA

1 09.11.2001-
Impozit pe profit-debit 36280051300 20010101 45169969 4.516
. 31.12.2004
2 01.10.2000-
Impozit pe profit - dobanzi 36280051300 20010101 65022949 6.502
. 31.12.2004
3 Impozit pe profit – penalitati de 01.10.2000-
36280051300 20010101 10840079 1.084
. intarziere 31.12.2004
01.10.2000-
Taxa pe valoarea adaugata - debit 36280051300 115930000 11.593
31.12.2004

5 01.10.2000-
TVA majorari 36280051300 20080101 813510000 81351
. 31.12.2004

01.10.2000-
6TVA penalitati 36280051300 20080101 201550000 20.155
31.12.2004

519863997 51.986
TOTAL

CONCLUZII
-TVA de rambursat sold cont 4424 conform societate : 1.455.624 lei
-TVA de plata aprobata la esalonare(4428 rest) : 2.206.700 lei
-TVA de plata conform control : : 2.668.098 lei
- TVA de plata –diferente stabilite la control-total : 1.915.265 lei
din care : an2002 1.012 lei
an 2003 1.963 lei
an 2004 1.912.290 lei
- diferenta din plati neadmise la control : 1.602 lei
-TVA solicitat de societate prin decont : 52.163 lei
-TVA respins la rambursare : 52.163 lei
- Diferente TVA : 11.593 lei
- Dobanzi TVA : 81.351 lei
- Penalitati TVA : 20.155 lei
- Impozit profit debit : 4.516 lei
- Impozit profit majorari : 6.502 lei
- Impozit profit penalitati : 1.084 lei
Prezentul Raport de inspecţie fiscală s-a întocmit in 3 exemplare cu titlu
de original inregistrate în Registrul unic de control al contribuabilului la pozitia
nr.8 din data de 09.11.2006.

Avizat

66
INSPECTIA FISCALA

Sef Serviciu
Carmen Avram Echipa de inspecţie fiscala
Consilier superior,
Paulescu Viorica

Raportul de inspectie fiscala se incheie in 3(trei) exemplare :

- unul pentru agentul economic ;


- unul ramane la echipa de inspectie fiscala ;
- un exemplar se transmite Administratiei Finantelor Publice –
compartimentelor care au obligatia inegistrarii rezultatelor inspectiei fiscale si apoi
transmiterea dosarului la organul fiscal in raza caruia societatea are noul sediu social.

CONCLUZII SI PROPUNERI

Consider ca odata cu introducerea Codului fiscal ,Legea


571/2003,incepand cu 01.01.2004 ,s-a facut un pas important in ceea ce priveste
reglementarea legala a tuturor impozitelor,taxelor ,fondurilor si contributiilor datorate
catre bugetul general consolidat ; faptul ca acesta sufera modificari foarte dese ,si aici
nu ma refer la cele ocazionate de intrarea Romaniei in Uniunea Europeana , ne pune
uneori in dificultate si trebuie facut un efort mult mai mare pentru a fi la curent cu
toate aceste modificari ,la zi.
Propunerea ar fi ca Legea privin Codul fiscal sa ramana neschimbata pe
parcursul a cel putin un an.

67
INSPECTIA FISCALA

BIBLIOGRAFIE

- Ordonanta Guvernului 70/1994 privind impoztul pe profit ;

- HG 402/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de


calcul al impozitului pe profit ;

- Legea 414/2002 privind impozitul pe profit ;

- HG 859/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de


calcul a impozitului pe profit ;

68
INSPECTIA FISCALA

- OUG 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata ;

- HG 45s 01/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG


17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata ;

- Legea 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata ;

- Legea 571/2003 privind cdul fiscal ;

- HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii privind codul


fiscal ;

- OG 92/2003 Codul de procedura fiscala.

69