Sunteți pe pagina 1din 32

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu ”

Catedra de medicină militară şi a calamităților

Tema:Bazele organizării aprovizionării medico-militare a


trupelor în campanie.

Profesor:dr.med., conf. univer., colonel medic (r) Vasile DUMITRAŞ


Student:Bodrug Gheorghe

Chișinău,2021
Cuprinsul:
1.Misiunile și principiile aprovizionării Armatei Naționale a Republicii Moldova cu materiale medicale
în campanie.
2. Organele de conducere și subunitățile de aprovizionare cu materiale medicale.
3. Noțiune de materiale medicale. Clasificarea materialelor medicale: 3.1. Noțiune de materiale medicale
3.2. Clasificarea materialelor medicale
3.3. Noțiune de complet (set) de materiale medicale
3.4. Clasificarea completelor de materiale medicale
3.5. Noțiune de materiale medicale de tabelă
4. Caracteristica medico-tactică a completelor destinate pentru acordarea:
- primului ajutor
- ajutorului premedical
- primului ajutor medical
Misiunile de bază în domeniul aprovizionării
medicale a Armatei Naţionale sunt:
• calculul necesarului în materiale medicale, asigurarea completă şi la timp a
trupelor, unităţilor şi subunităţilor medicale;
• acumularea stocurilor stabilite şi rezervelor de materiale medicale (tehnică),
eşalonarea şi menţinerea lor în gătinţă permanentă pentru folosire după
destinaţie;
• achiziţionarea materialelor medicale la întreprinderile industriale, ministerele
şi departamentele ţării şi procurarea lor pe loc;
• conducerea cu depozitul medical al armatei pe întrebările activităţii
operaţionale, de producere şi perfecţionare a bazei material-tehnice;
• organizarea deservirii şi reparaţiei tehnicei medicale, utilajului şi aparatajului;
• elaborarea şi efectuarea măsurilor de protecţie a materialelor medicale de factorii lezanţi ai
armamentului contemporan;
• elaborarea şi revederea, în caz de necesitate, a normelor de aprovizionare a unităţilor şi
subunităţilor medicale cu echipament medical de tabelă şi documentelor normative privitor
aprovizionarea medicală;
• organizarea şi efectuarea lucrului de cercetări ştiinţifice pentru perfecţionarea sistemului
de aprovizionare medicală şi generalizarea experienţei aprovizionării cu materiale
medicale a unităţilor şi subunităţilor medicale;
• participarea la elaborarea şi perfecţionarea structurii organizatorice – statale a organelor de
conducere ale unităţilor şi subunităţilor de aprovizionare medicală;
• organizarea lucrului de control asupra utilizării econome şi raţionale a materialelor
medicale şi exploatării lor;
• evidenţa şi darea de seamă privitor dinamica materialelor medicale;
• studierea cadrelor farmaceutice şi participarea la pregătirea, repartizarea şi perfecţionarea
lor.
Principiile de organizare a aprovizionării
medicale:
• principiul de bază a aprovizionării medicale este asigurarea centralizată cu materiale
medicale. Ea se bazează pe livrarea şi expedierea materialelor medicale de către organul de
conducere a eşalonului superior celui inferior prin depozitul medical al Armatei;
• principiul de aprovizionare medicală descentralizată cu materiale medicale care nu sunt
prevăzute de norme, tabele şi nu sunt expediate de organele de aprovizionare. Achiziţionarea
materialelor medicale se efectuează prin alocarea surselor băneşti pentru procurarea
materialelor medicale necesare;
• serviciul medical este aprovizionat şi de alte servicii de aprovizionare:
• cu alcool, vaselină – de serviciul de aprovizionare cu carburanţi, cu halate pentru efectivul
medical, cu echipament pentru bolnavi – de serviciul aprovizionării cu echipament;
• cu tehnică sanitară (auto ) - de serviciul auto etc.
• în caz de necesitate pot fi folosite şi materialele medicale de trofeu (doar după un control
riguros).
Organele de conducere, unităţile şi
subdiviziunile de aprovizionare medicală.
• Aprovizionarea trupelor cu materiale medicale se efectuează de către
organele de conducere, care trebuie la timp să depună cereri şi să
organizeze primirea lor de la depozit, să i-a măsuri pentru
achiziţionarea materialelor de la sursele locale, să organizeze
colectarea şi folosirea materialelor de trofeu, repararea şi restabilirea
mijloacelor deteriorate. Ele trebuie să repartizeze raţional materialele
şi să asigure primirea lor la timp, în funcţie de misiunile trupelor,
caracterul şi volumul de lucru al punctelor medicale ale unităţilor şi
subunităţilor serviciului medical.
Organele de conducere şi organele de
aprovizionare cu materiale medicale
Materialele medicale după semnele de
evidenţă şi ordinea de folosire se împart în:
• A. După evidenţă:
• materiale consumabile
• materiale de inventar.
La materialele consumabile se referă materialele de o singură folosinţă
(medicamentele, preparatele bacteriene, reactivele, materialele de pansament şi de
sutură), la fel şi obiectele, care devin neutilizabile după folosirea de scurtă durată
(mănuşile chirurgicale, acele chirurgicale, eprubetele, frezele dentare etc.)
La materialele medicale de inventar se referă obiectele de folosire îndelungată
(aparate, dispozitive, instrumentar chirurgical, termofoare, pungi pentru gheaţă,
tuburi respiratoare, tehnica medicală, etc.)
Pentru materiale medicale de inventar se stabilesc termeni de exploatare.
Materialele de inventar se divizează în trei categorii:
• Categoria I – utile (bune) – obiectele noi, care au fost sau se află în
exploatare sau necesită reparaţie, care poate fi efectuată în unitate,
instituţie curativă ( spital );
• Categoria II – obiectele care necesită reparaţie medie sau capitală în
ateliere speciale;
• Categoria III – inutilizabile – obiectele ce sunt inutile de a fi folosite
după destinaţia directă, sau reparaţia cărora din punct de vedere
economic nu este raţională.
B. După destinaţie materialele medicale se divizează în
• materiale medicale de destinaţie specială – includ o nomenclatură redusă
de obiecte (materiale) din cele mai necesare şi efective (medicamente,
substituenţi sangvini, materiale de pansament şi sutură etc.), care se
consumă în cantităţi mari în timpul acţiunilor de luptă a trupelor pentru
acordarea ajutorului medical răniţilor şi bolnavilor şi tratamentul lor.
• materiale medicale de destinaţie generală (folosire curentă) – includ o
nomenclatură largă de obiecte de consum şi inventar, de materiale
medicale, care sunt destinate pentru satisfacerea necesităţilor serviciului
medical în viaţa de toate zilele ( în perioada de acalmie). a marilor unităţi,
unităţilor şi subunităţilor militare.
Seturile funcţionale se clasifică:
• funcţionale pentru trupe
• funcţionale pentru spitale
• funcţionale pentru acordarea ajutorului medical specializat
• funcţionale pentru cabinete speciale
• funcţionale pentru laboratoare
• funcţionale pentru farmacii
În acordarea primului ajutor medical se folosesc seturile funcţionale:
• „ Sala mare de pansament”
• „ Pentru primire şi triaj”
• „ Sala de pansament auto”
• „ Ajutorul special”
• „ Stomatologic”
• „ Farmacia punctului medical al brigăzii”
• „ Ambulatoriu – sala de pansament”
• „ Pentru felcer”
Seturile de destinaţie specială sunt destinate pentru o anumită categorie de
răniţi şi bolnavi, sau pentru un anumit număr de răniţi şi bolnavi. Ele se
folosesc şi în trupe şi în spitale. La ele se referă:
• setul „ Pansamente sterile”
• setul„ Atele”
• setul „ Pansamente sterile pentru combustionaţi”
• setul „ Antibiotice nr.1”
• setul „ Medicamente pentru tratamentul răniţilor şi combustuionaţilor nr.1”
(de trupe)
• Trusa medicului de campanie
Completele de destinaţie specială sunt menite pentru aprovizionarea operativă
a punctelor medicale şi spitalelor în timpul acţiunilor de luptă, dar şi pentru
asigurarea urgentă cu materiale medicale a formaţiunilor medicale ce
activează în focarele de pierderi sanitare în masă.
Caracteristica medico-tactică a seturilor
funcţionale
“Sala mare de pansament” asigură lucrul unui medic şi 2 asistente medicale (2
instructori sanitari) în timp de 48 de ore şi înzestrarea sălii de pansament a
punctului medical al brigăzii. Conţine forme medicamentoase de grupul „A” şi
„B”, aparataj medical, setul mic şi mare de instrumentar, aparatul de transfuzie
directă a sângelui etc. După materialele consumabile asigură acordarea primului
ajutor medical a 50 de răniţi.
“Sala de pansament auto” reprezintă un salon pe baza automobilului GAZ –
66. În salon există o masă de pansament mobilă (îşi schimbă poziţia pe verticală
şi orizontala), dulapuri, lavoar, forme medicamentoase din completul „Sala mare
de pansament”, completul „ Pansamente sterile”, „Atele” şi altele. După
materialele consumabile asigura acordarea primului ajutor medical a 130 – 150
de răniţi şi bolnavi.
Setul “Pentru primire şi triaj” e destinat pentru înzestrarea cortului de
primire şi triaj, conţine forme medicamentoase de grupul „A” şi „B”,
aparataj medical, setul mic de instrumentar, etc. şi după materialele
consumabile se foloseşte pentru acordarea primului ajutor medical a 50
de răniţi şi bolnavi.
Setul “Ajutor special” conţine antidoţi, radioprotectori, sânge
conservat, substanţe bronhodilatatoare, anticonvulsive, alte
medicamente de grupul „A” şi „B” şi este destinat pentru acordarea
primului ajutor medical a 200 de lezaţi (pentru 100 de lezaţi prin
substanţe toxice şi pentru 100 de lezaţi prin iradiere). Se foloseşte în
sala mare de pansament şi cortul de primire şi triaj.
Setul “Stomatologic” conţine materiale specifice stomatologice şi
instrumentar stomatologic şi este destinat pentru tratamentul de
ambulator a bolnavilor de profil timp de o luna ( 250 de vizite). La
complet se anexează fotoliul stomatologic şi bormaşina. Se foloseşte în
timpul dintre lupte sau în perioada de pregătire.
Setul “Ambulatoriu – sala de pansament” este destinat pentru
punctele medicale ale batalioanelor în fruntea cărora se află un medic.
Conţine medicamente de grupul „A” şi „B”, instrumentar şi aparataj
medical etc. După materialele consumabile completul asigură primul
ajutor medical a 100 de răniţi şi bolnavi şi a 50 de lezaţi prin substanţe
toxice şi radioactive; în perioada de acalmie – pentru tratamentul de
ambulator a 50 – 70 de răniţi şi bolnavi.
Setul „Pentru felcer” conţine forme medicamentoase de grupul „A” şi
„B”, tonometru, unele instrumente şi altele şi este destinat pentru
acordarea ajutorului premedical a 100 de răniţi şi 50 de lezaţi prin
substanţe toxice sau prin iradiere. Acest complet este la înzestrarea
fiecărui felcer.
Setul „Farmacia punctului medical al brigăzii” este destinat pentru
înzestrarea şi asigurarea lucrului farmaciei punctului medical al brigăzii.
Conţine forme medicamentoase de grupul „A” şi „B”, utilaj farmaceutic
şi altele. După materialele consumabile asigură acordarea primului
ajutor medical a 100 de răniţi şi 50 de lezaţi prin substanţe toxice sau
iradiere.
Caracteristica medico-tactică a seturilor de
destinaţie specială
Setul „Pansamente sterile” conţine tifon de diferite dimensiuni şi vată,
şerveţele, pernuţe de tifon şi vată şi este destinat pentru 100 de răniţi.
Setul „Atele” conţine 70 de diverse atele pentru 50 de imobilizări.
Setul „Pansamente sterile pentru combustionaţi” conţine bandaje
deja pregătite de diferite dimensiuni pentru diferite regiuni anatomice
(membre inferioare şi superioare, corp, etc.), şerveţele mari şi mici,
pernuţe de tifon şi vată. Bandajele de contur pe deoparte sunt îmbibate
cu amestec metalic care exclude lipirea bandajului de suprafaţa arsă.
Este destinat pentru 100 de combustionaţi.
Setul „Antibiotice nr.1” conţine un miliard de unităţi de antibiotice de
spectrul larg şi este destinat pentru 500 de răniţi şi bolnavi.
Setul „Medicamente pentru tratamentul răniţilor şi
combustionaţilor nr.1” (pentru trupe) conţine medicamente de grupul
„A” şi „B” şi este destinat pentru acordarea primului ajutor medical a
200 de răniţi şi bolnavi.
„Trusa medicului de campanie” conţine medicamente de grupul „A”
şi „B”, unele aparate, instrumentar necesar şi altele şi este destinat
pentru acordarea primului ajutor medical în afara punctului medical al
brigăzii (la chemare) a 30 de răniţi şi bolnavi.
Pentru acordarea ajutorului premedical şi unor elemente de urgenţă a
primului ajutor medical se folosesc completele „Pentru felcer”, ”Atele”,
”Pansamente sterile”, “Ambulatoriu – sala de pansament”, „Antibiotice
nr.1” (caracteristica este dată mai sus) şi „Trusa medicala de campanie”
care conţine unele forme medicamentoase de grupul „A” şi „B”, garoul,
atele de sârmă, unele instrumente, cuţit, carnet şi creion şi este destinat
pentru acordarea primului ajutor a 30 de răniţi şi bolnavi.
În acordarea primului ajutor se folosesc:
• mijloacele de protecţie medicală individuală (trusa medicala
individuală, pachetul individual de pansament, pachetul individual
antichimic); trusa medicală individuală conţine antidoţi, analgetice,
radioprotectori, antivomitive şi antibiotice de spectru larg.
• trusa medicală pentru trupă conţine unele forme medicamentoase,
garoul şi altele, este destinat pentru înzestrarea tuturor mijloacelor de
transport şi de luptă ce se mişcă pe roţi şi pe şine şi asigură acordarea
primului ajutor a 3 – 5 persoane ( echipajul tancului, maşinii blindate
şi altele).
• trusa medicală de campanie cu care este înzestrat fiecare şofer sanitar,
sanitar – puşcaş, echipă de brancardieri, sanitar, instructor sanitar şi
felcer ( caracteristica este dată mai sus).
• În afară de completele medicale, brigada de infanterie motorizată (compania medicală, punctele
medicale) trebuie să fie aprovizionate cu aparataj şi utilaj medical etc., pentru asigurarea
activităţii eficace a etapelor de tratament şi evacuare corespunzătoare.
• Aparate şi obiecte medicale:
Injector hidraulic fără ac BI – 3
Plosca emailată
Urinar masculin emailat
Aparat pentru ventilarea pulmonară artificială DP-0902”
Aparat pentru ventilarea pulmonară artificială DP-1002”
Inhalator de oxigen portativ KI-4
Remedii dezinfectante, utilaj şi dispozitive pentru dezinfecţie
- pulverizator GS-2
- pulverizator automat AO – 2
- calciu hidroclorid (clorură de var)
Utilaj pentru sterilizare –casoletă pentru sterilizare cu capac CSC-3
• Mobilă medicală:
Masă pentru pansament de campanie în ladă
Măsuţă pentru instrumente
• Mijloace materiale medicale pentru gospodărie şi sanitărie de inventar
Brancarde, lighean emailat, căldare emailată, chinga brancardierului, chinga
specială, lavoar, semnul “Crucea Roşie”, steagul “Crucea Roşie”
• Utilaj
Fixator pentru 2 lighene, fixator pentru ligheanul lavoarului, fixator pentru
flacoane, suport Pavlovschi, suport unificat, scaun pliant, container
termoizolator cu capacitatea de 3,5 litri TC-3,5, dar şi medicamente
terapeutice generale (alcool etilic, oxigen medical în butelii etc.),
medicamente toxice (sol. de atropină sulfurică 0,1% in fiole, de promedol
2% în fiole, de morfină hidroclorică 1% în fiole, etc.)
Lista Mijlocelor medico-sanitare pentru
completarea trusei medicale individuale
Trusa medicală individuală
Controlul căilor respiratorii şi hemostază - 10 min (I)
Controlul căilor respiratorii şi hemostază - 10 min (II)
Ajutorului premedical - 30 min (I)
Ajutorului premedical - 30 min (II)
Stabilizarea funcţiilor vitale – 1 oră (I)
Stabilizarea funcţiilor vitale – 1 oră (II)
Bibliografie:
• Manualul „Managementul sanitar în campanie”, 2009.
• Compendiul „Toxicologia militară”, 2013.
• Elaborare metodică „Bazele protecției medicale de armă chimică”,
2013.
• Army.md (sursă online)
• Dumitraş V., Dediu I., Cârstea N. Managementul sanitar în campanie.
Chişinău: CEP „Medicina”, 2009, 256 p.(sursă online)
Mulțumesc pentru atenție!