Sunteți pe pagina 1din 11

PEDAGOGIE I

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI.
TEORIA ŞI METODOLOGIA
CURRICULUM-ULUI

Asist.dr. Liliana Mâţă,


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
I. Fundamentele Pedagogiei

1. Pedagogia – ştiinţă a
educaţiei (6 ore)
1.1. Pedagogie şi educaţie
1.2. Trăsăturile şi funcţiile
educaţiei
1.3. Formele educaţiei
1.4. Structura acţiunii
educaţionale
1.5. Sistemul ştiinţelor
educaţiei

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Copiii învaţă ceea ce trăiesc
de Dorothy Law Nolte
 Dacă trăiesc în critică şi  Dacă traiesc în încurajare, copiii învaţă să fie
cicăleală, copiii învaţă să încrezători.
condamne,  Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea.
 Dacă trăiesc în ostilitate,  Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea.
copiii învaţă să fie
agresivi,
 Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească.
 Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă
 Daca trăiesc în teamă,
copiii învaţă să fie pe sine.
anxioşi,  Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii
 Dacă trăiesc înconjuraţi învaţă că este bine să ai un ţel.
de milă, copiii învaţă  Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă
autocompătimirea, generozitatea.
 Dacă trăiesc înconjuraţi  Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul
de ridicol, copiii învaţă să pentru adevăr.
fie timizi.  Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie
 Dacă trăiesc în gelozie, drepţi.
copiii învaţă să simtă  Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii
invidia. învaţă respectul.
 Dacă trăiesc în ruşine,  Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă
copiii învaţă să se simtă încredere în ei şi în ceilalţi.
vinovaţi.  Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să
traieşti pe lume.
Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.2. Trăsăturile şi funcţiile educaţiei

Trăsăturile educaţiei:
 Educaţia este o acţiune social-umană specifică.
 Acţiunea educaţională este o relaţie între educator şi educat, în
cadrul căreia se urmăreşte o schimbare, conform unor finalităţi.
 Acţiunile sunt organizate, structurate şi planificate sub aspectul
sarcinilor şi al timpului alocat acestora.
 Educaţia se realizează prin raportare la un ideal de personalitate,
în strânsă legătură cu cerinţele socio-culturale şi istorice.
 Educaţia are un caracter prospectiv, deoarece se raportează atât la
condiţiile şi cerinţele prezente ale societăţii, cât şi la cele de viitor.
 Educaţia are un caracter permanent, pentru că se realizează pe tot
parcursul vieţii.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.2. Trăsăturile şi funcţiile educaţiei

Funcţiile educaţiei:
 de selectare şi de transmitere a
valorilor de la societate la
individ - funcţia culturală;
 de formare şi dezvoltare civică
a personalităţii umane pentru
integrarea socială - funcţia
politică;
 de pregătire a omului pentru
integrarea activă în viaţa
socială - funcţia economică.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.3. Formele educaţiei

 formală
 non-formală
 informală

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.3. Formele educaţiei

FORMELE EDUCAŢIEI - Definiţii

FORMALĂ NON-FORMALĂ INFORMALĂ


 Cuprinde influenţele  Valorifică influenţele  Include influenţele
intenţionate şi formative, educative neintenţionate, cu
organizate, care au a altor forme de care se confruntă
loc în instituţiile organizare a individul şi care nu
şcolare, cu scopul educaţiei, în afară şi sunt organizate
formării şi dezvoltării după etapa şcolarităţii. pedagogic.
personalităţii.  Se realizează în  Cele mai
 Se realizează în afara instituţiei semnificative mesaje
instituţii specializate şcolare, în instituţii sunt emise de mass-
(şcoli de diferite culturale, organizaţii media (ziare, reviste,
tipuri). de copii şi tineret. afişe, internet, CD).

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.3. Formele educaţiei

FORMELE EDUCAŢIEI - Activităţi

FORMALĂ NON-FORMALĂ INFORMALĂ


 activităţi formale:  activităţi  activităţi de relaxare,
- lecţie; extraşcolare: de antrenare în
situaţii cotidiene:
- activitate practică; - în afara clasei
- curs; - lectură;
(olimpiade, cercuri - vizionare emisiuni
- seminar; pe discipline); TV;
- activitate în - documentare
laborator; - în afara şcolii
(spectacole; internet;
- activitate în - jocuri diverse în
cabinete şcolare excursii; conferinţe);
familie, cu prietenii;
- după integrarea - discuţii pe diferite
profesională (de teme;
formare continuă) - vizite la muzee cu
familia etc.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.3. Formele educaţiei

FORMELE EDUCAŢIEI – Avantaje şi dezavantaje

FORMALĂ NON-FORMALĂ INFORMALĂ

 (+) Asigură  (+) Valorifică  (+) Determină un


introducerea elevului posibilităţi, resurse, interes de
în munca căutări locale. cunoaştere, în urma
intelectuală contactului cu
organizată. mediul ambiant.

 (-) Predomină  (-) Se poate crea un


 (-) Există pericolul
informarea asupra conflict cu finalităţile
scăderii valorii
aspectelor calitative educaţiei morale,
pedagogice,
ale schimbării. estetice.
ştiinţifice, formative.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.3. Formele educaţiei

FORMELE EDUCAŢIEI – Interacţiuni

FORMALĂ NON-FORMALĂ INFORMALĂ

 Exemple de  Exemple de  Exemple de


interacţiuni între interacţiuni între interacţiuni între
activităţi activităţi activităţi
educaţionale educaţionale non- educaţionale
formale şi non- formale şi informale şi
formale: informale: formale:
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Bibliografie selectivă

 Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele pedagogiei.


Teoria şi metodologia curriculum-ului. Repere şi instrumente
didactice pentru formarea profesorilor. Bucureşti: Editura
Paralela 45.
 Cojocariu, V.M. (2009). Fundamentele pedagogiei. Teoria şi
metodologia curriculum-ului. Bucureşti: Editura V&I Integral.
 Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti:
E.D.P., R.A.
 Dumitriu, C., Sacară, L. (2007). Pedagogie I : Suport pentru
curs şi seminar. Bacău: Editura Alma Mater.
 Mâţă, L. (2010). Ghid de pregătire psihopedagogică pentru
gradele didactice. Bacău: Editura Alma Mater.
 Nolte, D.Law, Harris, R. (2001). Cum se formează copiii noştri.
Bucureşti: Editura Humanitas.

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 2, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011

S-ar putea să vă placă și