Sunteți pe pagina 1din 19

Reglementarea și organizarea

statutului de arbitru național și


1
internațional
ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


2 Unități de conținut

1. Noțiuni generale privind natura juridică a arbitrajului


2. Principiile judecății arbitrale
3. Curțile de arbitraj, modul de formare şi componenţa
4. Statutul arbitrilor
5. Alegerea arbitrilor
6. Modul de soluţionare a litigiilor
7. Arbitrajul Comercial Internaţional

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


3 Surse:

 Legea cu privire la arbitraj nr. 23-XVI din 22.02.2008, Monitorul Oficial nr. 88-89/314 din
20.05.2008
 Lega cu privire la arbitrajul comercial internaţional nr. 24-XVI din 22.02.2008, Monitorul
Oficial nr. 88-89/316 din 20.05.2008

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


4 Categoriile și noțiunile principale potrivit
Legii cu privire la arbitraj
 arbitraj – cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru
fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi de instituţii permanente de arbitraj;
 arbitru  – persoană fizică aleasă de părţi sau numită în modul stabilit de părţi pentru
soluţionarea prin arbitraj a litigiului;
  instanţă de judecată competentă –  instanţă de judecată de drept comun în litigiile ce fac
obiectul competenţei judecătoriilor în conformitate cu competenţa jurisdicţională şi
competenţa generală stabilite de legislaţia procedurală civilă;
 convenţie de arbitraj – acord în a cărui bază părţile remit spre soluţionare în arbitraj toate
litigiile sau o parte din litigii, care au apărut sau care ar putea să apară între ele ca rezultat
al unui raport juridic contractual sau necontractual. Convenţia de arbitraj poate fi
exprimată sub formă de clauză arbitrală inserată în contract ori sub formă de acord
independent;

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


5

  litigiu – conflict izvorît din raporturi juridice civile, inclusiv patrimoniale, dintre părţi, din
raporturi obligaţionale contractuale şi necontractuale, cum ar fi: vînzarea-cumpărarea,
prestarea de servicii, executarea de lucrări şi altele asemenea sau din raporturi de
proprietate şi din alte drepturi reale, inclusiv din dreptul de proprietate intelectuală;
 clauză compromisorie – clauză prin care părţile convin ca eventualele litigii născute din
contractul în care este inserată sau în legătură cu acesta să fie soluţionate prin arbitraj,
arătîndu-se instituţia de arbitraj. Valabilitatea clauzei compromisorii este independentă de
valabilitatea contractului în care  este inserată;
 compromis – înţelegere între părţi ca un litigiu  izvorît cu certitudine între ele să fie
soluţionat prin arbitraj, indicîndu-se, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului şi instituţia
de arbitraj.

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


6 Noțiuni generale privind natura juridică a arbitrajului

 reprezintă o formă privată de soluționare a diferendelor dintre părți, prin numirea unor
persoane fizice în calitate de arbitri
 constituie un mijloc util de soluționare rapidă și echitabilă a litigiilor care pot să rezulte din
tranzacții în domeniul schimburilor de bunuri și de servicii
 arbitrajul poate decide asupra unui litigiu care a apărut din raporturile de drept civil în sens
larg dintre părţile cu capacitate deplină de exerciţiu, dacă litigiul a fost trimis, cu acordul
părţilor, spre soluţionare în arbitraj, cu excepţia litigiilor în materii în care legea nu permite
soluţionarea lor pe calea arbitrajului

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


7 Accepțiuni în sursele de specialitate

 Mijloc corespunzător de reglementare rapidă și echitabilă a litigiilor


 Metodă de soluționare a litigiilor apărute din relațiile civile
 Jurisdicție specială și derogatorie de la dreptul comun procedural,
menit să rezolve litigiile apărute din relații civile
 Instituție de drept pentru soluționarea litigiilor de către persoanele
investite cu acestă competență, chiar de către părțile contractante
aflate în litigiu

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


8 Principiile judecății arbitrale

 a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;


 b) legalitatea;
 c) libertatea convenţiilor în arbitraj;
 d) constituirea arbitrajului în conformitate cu convenţia părţilor;
 e) contradictorialitatea;
 f) respectarea dreptului la apărare;
 g) confidenţialitatea.

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


9 Clasificarea arbitrajului

 ca organ permanent (pe lîngă camere de comerţ, burse, uniuni, asociaţii sau alte
organizaţii, unde funcţionează  în baza unor regulamente adoptate de acestea, faptul
instituţionalizării urmînd să fie comunicat Curţii Supreme de Justiţie) Nu pot fi create
arbitraje pe lîngă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
 ad-hoc (modul de instituire a arbitrajului ad-hoc se stabileşte prin acord al  părţilor, cu
respectarea prevederilor art.12–15 din Legea cu privire la arbitraj).
 generale
 speciale
 interne
 internaţionale

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


10 Curțile de arbitraj, modul de formare şi
componenţa
 Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și
Industrie a Republicii Moldova https://arbitraj.chamber.md/despre-caci/
 Curtea de Arbitraj  de pe lîngă Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto
din Moldova (AITA) http://aita.md/curtea-de-arbitraj-de-pe-linga-aita
 Curtea de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău de pe lîngă Asociația
Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” https://
www.amcham.md/tc_userfiles/file/Statut-CACIC.pdf
 Arbitrajul Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor
din Republica Moldova http://www.insolv.md/index.php?go=page&p=49
 Ș.a.
Componența, de regulă: Preşedinte, vicepreşedinţi, arbitri şi secretariat.

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


11 Statutul arbitrilor

 Poate fi arbitru orice persoană fizică avînd capacitate deplină de exerciţiu care şi-a dat
consimţămîntul să arbitreze şi care, după părerea părţii în cauză, este competentă în a
soluţiona litigiul.
Nu poate fi arbitru persoana care:
 a) se află sub tutelă sau curatelă;
 b) are antecedente penale nestinse;
 c) a pierdut statutul de judecător, avocat, notar, procuror, de ofiţer de urmărire penală sau
de lucrător al organelor de drept pentru săvîrşirea de acţiuni incompatibile cu activitatea sa
profesională;
 d) nu poate fi aleasă (numită) în această calitate datorită statutului funcţiei sale, stabilit de
lege.

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


12 !!!!!

Lista arbitrilor este aprobată de organul pe lîngă care s-a înfiinţat


arbitrajul, în modul stabilit de acest organ, şi are un caracter de
recomandare.
Partea poate numi în calitate de arbitru orice persoană care întruneşte
exigenţele prevăzute de Legea cu privire la arbitraj

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


13 Alegerea arbitrilor

1. Părţile sînt libere să stabilească numărul de arbitri şi modul lor de numire


2. Dacă părţile nu au stabilit numărul de arbitri, litigiul se judecă de către    3 arbitri, cîte unul
numit de fiecare parte, iar al treilea – supraarbitrul (preşedintele completului) – desemnat
de cei doi arbitri. Părţile sau arbitrii pot decide ca în calitate de supraarbitru să fie
desemnat unul dintre arbitrii numiţi de părţi.
3. Numirea şi înlocuirea arbitrilor este reglementată de art. 12 din Legea cu privire la arbitraj

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


14 Procedura și modul de soluţionare a litigiilor

 Sesizarea (depunerea cererii/acțiunii de arbitraj)


 Înlăturarea deficienţelor cererii (la necesitate)
 Înştiinţarea pîrîtului
 Referinţa
 Cererea reconvenţională
 Transmiterea dosarului tribunalului arbitral
 Comunicările
 Măsurile de asigurare
 DEZBATEREA LITIGIULUI
 HOTĂRÎREA ARBITRALĂ

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


15

 Litigiul este examinat, de regulă, în şedinţă închisă.


 Examinarea litigiului în şedinţă deschisă se permite numai cu încuviinţarea ambelor
părţi.
 Arbitrajul soluţionează litigiul în conformitate cu normele de drept pe care părţile le-au
ales ca fiind aplicabile fondului litigiului, stabilite în contract sau în alt acord al părţilor.
 Aplică normele de drept ale Republicii Moldova,  ale  altor state, precum şi uzanţele
comerciale în astfel  de litigii

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


16 Arbitrajul Comercial Internaţional

cuvîntul „comercial” are semnificația de raporturi ce decurg din toate:


 relaţiile comerciale,
 contractuale,
 necontractuale;
relaţiile comerciale cuprind următoarele, nelimitîndu-se la ele: contracte de livrare sau de
schimb de bunuri şi servicii; acorduri de distribuţie; reprezentanţe comerciale sau agenţii
comerciale; factoring; leasing; construcţie a obiectivelor industriale; consulting; engineering
de afaceri; licenţiere; investiţii; finanţare; servicii bancare; asigurări; acorduri de exploatare
sau de concesiune; întreprinderi mixte şi alte forme de cooperare industrială sau comercială;
transport de mărfuri şi de pasageri pe calea aeriană, maritimă, feroviară şi rutieră

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


17 Arbitrajul Comercial Internaţional

 Lega cu privire la arbitrajul comercial internaţional se aplică în cazul în care sediul arbitrajului
comercial internaţional se află pe teritoriul Republicii Moldova
Arbitrajul se consideră internaţional dacă:
 a) părţile unei convenţii de arbitraj îşi au, la momentul încheierii acesteia,  locul de afaceri  în diferite state;
 b) în afara teritoriului statului în care părţile îşi au locul de afaceri este situat:
 - locul arbitrajului prevăzut în convenţia de arbitraj sau determinat în conformitate cu ea;
 - locul în care urmează să fie executată o parte substanţială a obligaţiilor din raporturile comerciale sau
locul cu care obiectul litigiului are legătura cea mai strînsă;
 c) părţile au convenit în mod expres ca obiectul convenţiei de arbitraj să aibă legătură cu cel puţin 2 state

 Dreptul tribunalului de a decide asupra propriei competenţe

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


18 Legea aplicabilă

 Soluţionează litigiul în conformitate cu normele de drept pe care părţile le-au ales


ca drept aplicabil fondului litigiului.
 Orice desemnare a legii sau a sistemului de drept al unui stat este interpretată, cu
excepţia unei stipulaţii contrare exprese, ca o referire la dreptul material al
statului respectiv şi nu la normele lui conflictuale.
 Dacă părţile nu au convenit asupra legii aplicabile fondului litigiului, tribunalul
arbitral aplică legea stabilită de normele conflictuale pe care le consideră
aplicabile în speţă.

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.


19

S U C C E S!

autor Tatiana VIZDOAGĂ, dr.,conf.univ.

S-ar putea să vă placă și