Sunteți pe pagina 1din 20

Politici educa ionale

Lect.univ.dr. C t lin Glava

Defini ie


Politici educa ionale: o decizie sau un set de decizii care ghideaz orientarea ulterioar n luarea altor decizii sau n implementarea acestora n sistemul educa ional. Deciziile sunt luate de un guvern sau de c tre un grup de exper i n domeniul educa ional. Politicile se pot elabora global (de exemplu, un guvern decide s practice politica de transparen , ceea ce nseamn c deciziile vor fi f cute publice n mod real, de aici decurgnd o norm de care se ine seama n toate ac iunile ulterioare ale respectivului guvern) sau sectoriale (pe diferite nivele de interes: intern, extern, pentru educa ie, pentru s n tate etc.).

Niveluri ale politicilor educa ionale


Politicile au mai multe niveluri, de la declara ii pn la realizare. Acestea sunt (Cuban, 1998): Nivelul declarativ cuprinde partea de retoric , discursurile, agendele de lucru, anun urile. Nivelul declarativ al unei politici se manifest atunci cnd anumi i termeni sunt vehicula i frecvent pentru c reprezint o anumit orientare interna ional , la care ader un anumit stat. Aceasta se ntmpl mai ales atunci cnd se urm re te ob inerea unor fonduri. Astfel de termeni des uzita i pn de curnd n politicile educa ionale mondiale sunt: educa ia femeilor, implicarea comunit ii, construirea societ ii civile. i n politicile educa ionale romne ti au nceput s se vehiculeze ace ti termeni, al turi de: anse egale, drepturile omului, drepturile copilului, accesul grupurilor defavorizate la educa ie etc.

Niveluri ale politicilor educa ionale
Nivelul de ac iune cuprinde diferite documente politice, planific ri, decrete, ghiduri. Nivelul de ac iune nu este nc cel al aplic rii, ci doar l preg te te pe aceasta din urm . Un guvern sau o institu ie i transpune politica intr-un set de m suri pe care le trimite nspre organismele de implementare. Decretele, circularele, ghidurile, planific rile, documentele intr n aceast categorie. Planurile strategice ale unei institu ii sunt un bun exemplu pentru nivelul de ac iune (vezi Planul Strategic al Universit ii Babe Bolyai pe 2004-2007). Nivelul de ac iune al unei politici este cel n care se opera ionalizeaz aceasta, adic se mparte pe componente: Ce obiective urm rim? Care este justificarea m surilor pe care le propunem? Care sunt liniile de ac iune? Ce ac iuni propunem? Care sunt resursele de care avem nevoie? Ce rezultate a tept m? Care sunt criteriile dup care vom evalua acele rezultate? Dac ghidurile, strategiile, decretele sunt suficient de explicite ele vor putea fi puse n practic ulterior. Indicii de evaluare a calit ii rezultatelor sunt extrem de importan i, ace tia reprezentnd reperele pe baza c rora se judec succesul unei politici i, implicit, al propun torilor acesteia.

Niveluri ale politicilor educa ionale
Nivelul de implementare cuprinde modific rile care survin n urma test rii i implement rii politicilor, uneori adaptarea lor n func ie de condi iile locale, aplicarea unei politici. Nivelul de implementare nseamn aplicare. Cnd o politic este aplicat apar i anumite modific ri sau adapt ri pe care practica le reclam . Uneori, condi iile locale fac o politic impracticabil , de i nivelele anterioare s-au realizat. Un astfel de exemplu l putem reg si n cazul conceptului anse egale. Acesta este promovat la nivel declarativ, se decreteaz c n toate localit ile unde exist at ia copii nct s se formeze o clas pentru o anumit minoritate etnic acea clas se va forma, iar la nivel de implementare se constat c nu exist cadre didactice preg tite s predea la acea clas .

Niveluri ale politicilor educa ionale
Nivelul la care cele mai multe politici e ueaz este cel de implementare. Un fenomen des ntlnit n practica educa ional , mai ales n state cu economia n curs de dezvoltare, este c politicile sunt gndite de un grup de exper i interna ionali, iar partea de implementare revine exper ilor locali. O astfel de abordare va duce la e ec, deoarece exper ii locali se confrunt cu problemele concrete ale practicii, dar nu au puterea de a decide modificarea liniilor de politic .

Sarcina de lucru


G si i exemple de politici care nu au dep it nivelul declarativ n ceea ce prive te sistemul educa ional romnesc. Da i exemplu de o politic educa ional e uat la nivel de implementare. Explica i cauzele care au generat lipsa de succes n aplicarea respectivei politici.

ETAPELE ELABOR RII UNEI POLITICI


Elaborarea unei politici educa ionale are un caracter procesual, propunnd ase etape (Haddad i colectiv, 1995) care decurg una din cealalt , iar dup etapa final se revin la prima, n func ie de rezultate, pentru a se reformula deciziile ini iale: Analiza situa iei existente Elaborarea op iunilor politice Evaluarea op iunilor politice Adoptarea deciziei politice Planificarea i implementarea politicii Evaluarea impactului politicii

Analiza situa iei existente
Situa ia curent de la care se porne te pentru a se construi o politic educa ional poate fi analizat pe trei componente: problema, factorii care au generat acea problem i justificarea importan ei rezolv rii acelei probleme. Situa ia problem se define te i se se exemplific prin date statistice, informa ii factuale, denumirea altor surse care fac referire la acea problem . ntrebarea la care se r spunde prin acest demers este urm toarea: care este situa ia problem ? Factorii care genereaz o anumit problem pot fi de natur economic , social , politic etc. De exemplu, dup 1989 n Romnia au avut loc o serie de modific ri ale contextului social, economic, politic care influen eaz sectorul educa ional: descentralizarea administrativ , economia de pia , cre terea ratei omajului, nivelul sc zut la salariilor n nv mnt, emigrarea popula iei tinere etc.

Analiza situa iei existente
ntrebarea la care se r spunde prin acest demers este urm toarea: Care sunt factorii care au generat situa ie problem ? Justificarea importan ei rezolv rii problemei identificate presupune identificarea impactului pe care rezultatele estimate n domeniul dat se vor r sfrnge i asupra altor sectoare sociale. De exemplu, pentru rezolvarea problemei referitoare la bugetul sc zut al nv mntului, alocarea procentajului de 4% din produsul intern brut (PIB) cum se va r sfrnge asupra sistemului educa ional? mbun t irile care se estimeaz aici vor avea efecte pozitive i asupra altor domenii? Dac un posibil rezultat este cre terea salariilor n nv mnt, care se va solda cu ridicarea prestigiului socio-economic al profesiei didactice, aceasta nseamn c mai mul i tineri vor alege aceast profesie. Consecin ele posibile sunt cre terea calit ii resurselor umane din nv mnt, reducerea ratei omajului i reducerea emigr rii tinerilor absolven i. ntrebarea la care r spunde acest demers este urm toarea: Care este relevan a rezolv rii acestei probleme asupra sectorului educa ional i a celorlalte sectoare ale societ ii?

Elaborarea op iunilor politice
Aceste op iuni reprezint solu iile posibile pentru rezolvarea situa iei-problem identificat n etapa anterioar . Solu iile se pot identifica n grupuri de exper i, prin interviuri adresate persoanelor relevante pentru subiectul ales, analiza comparativ a m surilor similare luate n alte ri, brainstroming cu exper i locali i practicieni etc. Atunci cnd se opteaz pentru realizarea unor analize comparative, rile luate n discu ie trebuie s fie comparabile din punct de vedere socio-economic sau geo-politic. De exemplu, ri cu care Romnia poate fi comparat sunt: cele est-europene, cele din blocul fost comunist, cele candidate la accesul n Comunitatea European , cele din Organiza ia Na iunilor Unite etc.

Elaborarea op iunilor politice
De exemplu, dac problema este prestigiul sc zut al profesiei didactice, solu ii posibile sunt: Cre terea salariilor n nv mnt Salariul unui cadru didactic ar trebui s fie de 3,5 mai mare dect salariul mediu (statistici din alte ri) Atragerea unui cuantum mai mare din bugetul de stat Cre terea autonomiei institu ionale n gestionarea i atragerea fondurilor Atragerea de fonduri extrabugetare Reformarea preg tirii ini iale a cadrelor didactice Cadrele didactice sunt preg tite i prin nv mnt mediu sau doar prin nv mnt superior? Se vor crea universit i pedagogice, al c ror scop principal este formarea profesorilor? M rirea num rului de ore alocat modulului psihopedagogic Diversificarea cursurilor oferite de Departamentul pentru Preg tirea Personalului Didactic (DPPD) Reformarea preg tirii continue a cadrelor didactice Crearea unui organism de acreditare a programelor de fomare continu Deschiderea pie ei ofertan ilor i c tre ONG-uri Formarea managerilor colari pe domeniul atragerii de fonduri: scriere de proiecte, gestionare eficient a fondurilor Cre terea calit ii pred rii i nv rii Asigurarea sprijinului institu ional pentru dezvoltarea profesional continu etc.

Evaluarea op iunilor politice
n aceast etap se definesc criteriile de evaluare, se ntreprind anumite investiga ii (n domeniul costurilor estimate, se ncearc planificarea ac iunilor necesare) i se aplic criteriile asupra tuturor solu iilor identificate n etapa anterioar . Astfel de criterii pot fi: raportul cost-calitate, capacitatea local de implementare a m surilor propuse, sustenabilitatea financiar , eficien a pe termen scurt, efecte pozitive pe termen lung, sprijinul public, sprijinul politic etc. Pentru fiecare dintre aceste criterii se stabile te o scal a fezabilit ii, cu 3-5 trepte, unde treapta 1 reprezint cel mai sc zut grad de fezabilitate al criteriului respectiv, iar treapta 3(5) reprezint cel mai ridicat grad de fezabilitate al acelui criteriu. Dup notarea fiec rei solu ii din perspectiva tuturor criteriilor, solu iile se vor ierarhiza. Cele care au cel mai mare punctaj vor fi aplicate, cele care ating un punctaj mediu vor fi inute n rezerv , iar cele cu punctaj sc zut vor fi eliminate.

Adoptarea deciziei politice
Aceast etap este fundamentat pe cercet ri consistente i detaliate, pe date concrete extinse. Pentru a asigura succesul n implementare al acestei politici, odat cu adoptarea deciziei se identific i grupurile de sprijin (stakehoders): asocia iile profesionale, p rin ii, partidele politice, institu ii i organiza ii. Pentru a primi sprijinul acestora, e bine ca i ei s fie implica i n decizie. De exemplu, pentru decizia asupra debutului colarit ii la 6 ani (care se preconiza s se aplice ncepnd cu toamna 2003), Institutul de tiin e ale Educa iei (I E) a organizat, n mai 2003, o conferin la care au participat diferite organiza ii non-guvernamentale (ONG-uri). La momentul actual, debutul colarit ii la 6 ani este op ional.

Planificarea i implementarea politicii
Planificarea i implementarea politicii elaborate nseamn atingerea a dou dintre cele trei nivele ale unei politici educa ionale. Pentru nivelul de ac iune se elaboreaz strategia de implementare a respectivei politici, iar pentru nivelul de implementare se piloteaz respectiva politic , se amelioreaz i se extinde pe scar larg .

Planificarea i implementarea politicii
Partea de strategie include:


Formularea clar a obiectivelor Stabilirea rezultatelor a teptate Alegerea indicatorilor de reu it Planificarea monitoriz rii i evalu rii Planificarea resurselor: buget, resurse umane, resurse institu ionale, acorduri institu ionale na ionale i interna ionale

Planificarea i implementarea politicii


 

  

Partea de pilotare include: Alegerea locurilor n care se va realiza pilotarea Desf urarea proiectului pilot Evaluarea rezultatelor Ameliorarea politicii Extinderea pe scar larg a deciziei

Evaluarea impactului politicii
Monitorizarea i evaluarea politicii educa ionale este o activitate permanent , scopul acesteia fiind de a asigura corela ia ntre toate cele trei nivele: declarativ, de ac iune i de aplicare. O politic educa ional reprezint un punct de referin puternic pentru decizii ulterioare, dar nu este rigid . Atunci cnd practica demonstreaz c este nevoie de reformul ri sau cnd situa ia problem se modific , respectiva politic educa ional este i ea modificat .

Componentele unei politici


  

Finalit ile Con inutul Mijloacele Rezultatele Stilul


(Bennet, 1991)

Sarcina de lucru


  

Identifica i situa ii problem pentru: Situa ia general a nv mntului na ional Formarea ini ial a cadrelor didactice Formarea continu a cadrelor didactice nv mntul rural nv mntul minorit ilor nv mntul superior Aspecte legate de nv mnt pe plan interna ional ntocmi i liste cu solu ii pentru diferitele probleme identificate Formula i criterii pentru analiza solu iilor identificate Evalua i solu iile i propune i o decizie de politic educa ional Preciza i modalit ile de monitorizare i evaluare a implement rii acelei politici educa ionale

S-ar putea să vă placă și