Sunteți pe pagina 1din 25

Actele de control financiar Actele de control reprezinta oglinda activitatii organelor de control, aprecierea muncii si calitatii acestora.

Calitatea controlului e conditionata de priceperea si competenta cu care organul de control sesizeaza posibilitatea de perfectionare a activitatilor controlate de mbunatatirea eficientei acesteia n ansamblu unitatilor patrimoniale.Calitatea actului de control depinde ntro mare masura de competenta profesionala a organelor de control, a modului cum acestea stapnesc prevederile legale, a modului cum acestea sesizeaza aspectele deficiente, cum le prezinta, cum si formeaza un punct de vedere propriu si mai ales cum propune remedierea n conformitate cu prevederile legale, a deficientelor constatate. Actele de control ntecmite de revizorii de gestiune sunt : -proces verbal de inventariere si control al gestiunii -nota de prezentare -nota de constatare -proces verbal de sigilare a gestiunii si desigilare a gestiunii -declaratia gestionara Procesul verbal de inventariere si control este ntocmit de revizorii de gestiune si cuprinde constatari referitoare la obiectivele pe care acestia le verifica, respectiv cele legate de integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute de gestionari si a modului de organizare si conducere a evidentei tehnico-operative de catre acestia. Procesul verbal poate avea urmatoarea structura: PROCES VERBAL ncheiat azi ....... Subsemnatul ..........revizor de gestiune la S.C......., n baza H.G. 720/1991, a legitimatiei de serviciu nr ...... si a delegatiei nr..... am efectuat verificarea gestiunii ......... n prezenta gestionarului....... Din verificarea n totalitate sau prin sondaj a gestiunii .........au rezultat urmatoarele: 1.Cu privire la integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute de societatea comerciala sau unitate patrimoniala. Efectuat inventarierea prin sondaj a gestiunii piese de schimb inventariind un nr. de 200 de repere din cele 2000 existente n gestiune, adica un procent de 10% .

Conform listelor de inventar (anexa nr.. la prezentul)s-a constatat la un numar de 5 repere un plus cantitativ de 25 bucati si un minus la 12 repere de 47 bucati (la 5 repere la care s-au constatat si plusuri si 7 repere la care sunt diferente n minus) n urma consultarii listei aprobate de catre conducerea unitatii patrimoniale s-a constatat ca reperele cu plus si minus se regasesc pe lista produselor a caror sortimente ndeplinesc conditiile de confundabilitate. De asemenea, la reperele la care s-au nregistrat minusuri acestea nu s-au putut regasi pe lista reperelor perisabile. Dupa efectuarea regularizarii privind rezultatele inventarierilor au rezultat urmatoarele: -plusuri n valoare de .......la 5 sortimente -minusuri n valoare de ......la 12 sortimente -un minus valoric de ......lei S-au ncalcat prevederile H.C.M. 2230/1969 si legii 22/1969 de catre gestionarul ........... Operativ n timpul controlului s-au luat urmatoarele masuri: -plusurile au fost nregistrate n evidenta tehnico-operativa si contabilitate cu nota contabila nr.... -minusurile au fost stabilite ca prejudiciu de recuperat n sarcina gestionarului ....... care prin "angajamentul de plata" si-a recunoscut vinovatia . Conform legii 53/2003 (Codul Muncii) conducerea societatii comerciale urmeaza sa emita o decizie de imputare, decizie care va devenii operabila dupa parcurgerea pasilor legali(conform noului cod al muncii singura instanta abilitata sa confirme sau sa infirme legalitatea actului juridic este instanta de judecata judecatorie, tribunal) numai dupa ce se primeste de la acesta actul juridic acesta devine definitiv si irevocabil. NOT! Daca gestionarul din diferite motive nu recunoaste cele nscrise n registrele de inventar acestuia I se solicita o nota explicativa n care sub forma unui set de ntrebari gestionarul este rugat sa raspunda.Despre aceasta nota explicativa se face mentiunea n procesul verbal, dar si separat sub forma de anexa ca de exemplu: " Conform notei explicative cu privire la deficientele constatate n gestiunea sa, gestionarul arata ca nu si explica existenta plusului si minusului, acesta si desfasoara activitatea n conformitate cu atributiile mentionate n fisa postului si cu dispozitiile legale n vigoare (anexa nr.... la prezentul proces verbal." 2.Cu privire la organizarea si conducerea evidentei tehnico-operative s-a verificat modul de conducere a evidentei tehnico-operative existente la gestionar. n urma verificarii s-a constatat faptul ca fisele de magazie nu sunt conduse n mod corespunzator n sensul ca nu sunt operate

intrarile conform notelor de intrare-receptie la coloana intrari si bonurile de consum-iesirile la coloana iesiri, conducnd la existenta unor stocuri nereale . Din nota explicativa gestionarul motiveaza ca executa si alte sarcini dect cele strict legate de activitatea gestionarului, ca gestiunea are un rulaj foarte mare (anexa nr...) si ca erorile descoperite de organele de control sunt accidentale. Pentru a asigura o gestionare corespunzatoare a bunurilor a acordat prioritate acestui obiectiv si o atentie mai redusa pe linia conducerii evidentei tehnico-operative. S-au ncalcat de catre gestionar prevederile legii 82/1991 legea contabilitatii republicata, art. ... Operativ n timpul controlului s-au prelucrat prevederile legii 82/1991 cu gestionarul si att notele de intrare receptie ct si bonurile de consum au fost operate n evidenta tehnicooperativa. S-a sanctionat contraventional gestionarul cu amenda conform legii 82/1991, amenda achitata cu chitanta nr......( sau I s-a ntocmit proces verbal de constatare si aplicare a contraventiilor). n ncheierea procesului verbal se face mentiunea ca toate documentele puse la dispozitia organului de control au fost restituite gestionarului, se semneaza de catre revizor si gestionar, se nregistreaza la registratura unitatii patrimoniale si intra n circuitul informational al corespondentei unitatii patrimoniale respective. Nota de constatare se ntocmette atunci cnd exista pericolul ca aspectele deficiente constatate la un moment dat de revizor sa nu mai poata fi reconstituit ulterior. Este un act bilateral n care se nscriu datele cu privire la unele deficiente privind gestiunea, locul de producere al aspectelor deficiente, descrierea mprejurarilor n care s-a produs aspectul deficient constatat. Se semneaza de cei doi care au participat la constatarea aspectului deficient. Declaratia gestionarului se ia naintea nceperii operatiunii de inventariere a gestiunii, gestionarul fiind obligat sa declare urmatoarele: are (nu are) cunostinta de existenta unor plusuri sau

minusuri n gestiune legale numarul si data ultimelor documente de intrare numarul si data ultimelor documente de iesire a eliberat (nu a eliberat) din gestiune bunuri fara documente

legale -

a primit (nu a primit) bunuri n gestiune fara documente

alte precizari.

Procesul verbal de sigilare ( de desigilare) a locurilor de depozitare a bunurilor detinute de catre gestionar se ntocmeste atunci cnd operatiunea de inventariere nu sa finalizat n ziua respectiva. Nota de prezentare a procesului verbal vine ca o completare din partea organului de control a unor aspecte , informatii pe care revizorul de gestiune considera ca sunt oportune a fi aduse la cunostinta conducerii unitatii patrimoniale si care pot face referire la : -numele si prenumele unor persoane din conducerea unitatii patrimoniale care au dat dispozitii gestionarului ncalcndu-si atributiile de serviciu si conducnd la existenta aspectelor deficiente constatate. -nendeplinirea de catre seful compartimentului care coordoneaza gestiunile unitatii patrimoniale pe linia asigurarii unor co0nditii corespunzatoare de receptionare a bunurilor de depozitare si gestionare a acestora -alte informatii de interes general. Angajamentul scris al gestionarului reprezinta documentul de recunoastere a deficientelor create de catre gestionar si acceptul acestuia de a repara prejudiciul adus unitatii patrimoniale conform dispozitiilor legale (Codul Muncii- Legea 53/2003) Actele de control ntocmite de organele de control financiar intern de gestiune(CFIG)

Actul de control reprezinta sinteza activitatii organului de control si n functie de pregatirea profesionala a acestuia si de experienta acumulata n domeniul Controlul Financiar Intern de Gestiune, calitatea actului de control poate fi mai buna sau mai putin buna. Actele ntocmite de organul de control financiar intern de gestiune sunt:

-proces verbal -nota de constatare -nota explicativa -proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Atasat la acestea pot fi tabele, situatii, note explicative, iar n cazul unei eventuale raspunderi penale, proces verbal de ridicare a actelor n original. 1. procesul verbal este actul de sinteza ntocmit de catre organul CFIG si nu se deosebeste de actul de control ntocmit de revizorul de gestiune, cu precizarea ca, date fiind cele 14 obiective care trebuiesc verificate de organul de control, acesta e mult mai amplu si daca din control au rezultat aspecte deficiente la fiecare obiectiv, aceste aspecte deficiente trebuiesc inserate n actul de control. Structura procesului verbal poate fi: Proces verbal ncheiat azi .......

Subsemnatul ............, organ de control la societatea comerciala ..........., n functia de revizor contabil, inspector, etc., n baza H.G. 720/1991 a legitimatiei de servici nr. ....... si a delegatiei de servici nr........ din data de ........eliberata de S.C. ........ am efectuat verificarea gestionara si de fond la S.C. ...... S.R.L. n perioada ........ n timpul controlului S.C. .... a fost reprezentata de ......... si ........... n urma controlului sau constatat urmatoarele: I. Cu privire la integritatea mijloacelor materiale si banesti

detinute de catre societate: 1. Efectuat inventarierea de control a gestiunii de materie prima n prezenta gestionarului M.M., n urma inventarierii au rezultat urmatoarele:

-la un numar de zece repere s-au constatat plusuri cantitative fata de situatia din evidenta tehnico-operativa si contabilitatea analitica de 30 bucati si la un numar de 15 repere s-au constatat minusuri cantitative n suma de 50 bucati. S-au ncalcat de catre gestionarul M.M. prevederile H.G.2230/1969 si prevederile legii 23/1969art. 5, alin. 3. Din nota explicativa luata gestionarului (anexa nr.1) acesta nu si explica provenienta minusurilor si a plusurilor cu ocazia efectuarii inventarului ,motivatiile acestuia fiind ca si cunoaste atributiile de servici, ca le aplica ntocmai, ca primeste si elibereaza n /din gestiune bunuri numai pe baza de documente legale. Organul de control considera ca gestionarul, desi n nota explicativa mentioneaza ca si ndeplineste corespunzator atributiile de servici, apreciaza ca acesta nu n toate cazurile cunoaste fiecare bun existent n gestiunea sa si din acest motiv comite anumite confuzii datorate asemanarii existente ntre sortimentele aceluiasi produs. Dupa consultarea listei cu produsele, materialele, reperele confundabile si care pot ndeplinii conditiile de a fi compensate cantitativ ntre sortimentele produsului: ciment...,precum si a cosultarii temeiului legal cu privire la existenta si acordarea perisabilitatilor a rezultat n urma inventarierii urmatoarea situatie: -plusuri cantitative n suma de 7 repere n valoare de 300.000 lei -minus valoric de 500.000 lei -un minus cantitativ de 5 repere n valoare de 400.000 lei. Operativ n timpul controlului plusurile au fost nregistrate n evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie ale gestiunii) si n contabilitate (analitica si sintetica) iar minusurile n suma de 900.000 lei au fost recuperate de la gestionar cu chitanta nr..... concomitent cu efectuarea regularizarilor n evidenta tehnico-operativa si n contabilitate. Din aproape n aproape daca s-au constatat deficiente la celelalte gestiuni ale societatii la care organul de control e angajat le trateaza n mod similar ca la exemplul de la punctul 1 . II. Cu privire la organizarea si conducerea evidentei tehnico-

-operative si a contabilitatii 1. Verificat modul de organizare si conducere a evidentei tehnico-operative la gestiunea ..... Din verificare a rezultat faptul ca desi organizata evidenta tehnico-operativa nu este condusa n mod corespunzator de catre gestionar, n sensul ca nu se

opereaza cronologic si sistematic notele de intrare-receptie si bonurile de consum, astfel nct la data controlului nu s-a putut stabili stocul scriptic. S-au ncalcat de catre gestionar prevederile legii 82/1991 republicata, legea contabilitatii si regulamentul de organizare si functionare a societatii. Operativ n timpul controlului s-a prelucrat cu gestionarul prevederile legii 82/1991, deficitele au fost remediate operativ. III. Cu privire la efectuarea inventarierii ntregului patrimoniu

1. Verificarea modului de organizare si efectuare a inventarierii ntregului patrimoniu al societatii la sfrsitul exercitiului financiar 2002. Din verificare a rezultat faptul ca directorul economic al societatii .......... nu a ntocmit referatul de necesitate n vederea efectuarii inventarierii ntregului patrimoniu al societatii , iar directorul societatii ..... nu a emis decizie de inventariere. De asemenea, nu s-a ntocmit procesul verbal de instruire al comisiei de inventariere. S-au ncalcat prevederile legii 82/1991 republicata de catre .........si ....... Desi inventarierea s-a efectuat rezultatul acestuia nu a fost valorificat conform prevederilor ordinului M.F.P. 2388/1995 n sensul ca nu s-a respectat regulamentul cu privire la efectuarea compensarilor (s-au compensat produsele care nu erau din categoria sortimentelor confundabile mentionate n "lista") respectiv nu s-a respectat regulamentul cu privire la acordarea perisabilitatilor legale . Operativ n timpul controlului rezultatele inventarierii au fost recalculate rezultnd diferente n minus care s-au recuperat de la persoanele vinovate n suma de 3.000.000 lei (conform situatiei anexa nr.2) IV. Cu privire la realitatea si legalitatea ntocmirii bilantului contabil si a contului de profit si pierdere 1. Efectuat controlul privind preluarea soldurilor conturilor

analitice n balanta sintetica si nscrierea acestora n posturile de bilant rezultnd o neconcordanta ntre soldurile conturilor analitice, cu balanta sintetica si cu posturile de bilant, respectiv o diferenta de 30.000.000 lei. S-au ncalcat de catre ..... prevederile legii 82/1991 si prevederile O.M.F.P. 45150/2002 de catre seful serviciului financiar contabil.

Operativ n timpul controlului diferentele au fost identificate si operate n conturile sintetice si cele analitice. S-au prelucrat prevederile legii 82/1991 republicata si ale O.M.F.P. 45150/2002 cu seful serviciului financiar contabil si cu personalul din compartimentul financiar contabil. Din aproape n aproape avnd n vedere cele 14 obiective si cu deficientele constatate se ntocmeste procesul verbal. n finalul procesului verbal se face mentiunea "procesul verbal a fost ntocmit n ...... exemplare din care .........exemplare au fost ridicate de catre organul de control" Prin semnarea procesului verbal se recunoaste restituirea tuturor documentelor puse la dispozitia organului de control. Organ de control, Societatea controlata,

NOT! n conditiile n care societatea controlata are registru de intrare-iesire, procesul verbal se nregistreaza cu numar si data si se face mentiunea n procesul verbal, astfel:" procesul verbal a fost ntocmit n ...... exemplare din care .........exemplare nregistrate sub nr..... au fost ridicate de catre organul de control." 2. Nota de constatare Se ntocmeste de catre organul de control n conditiile n care aspectele deficiente nu mai pot fi reconstituite ulterior. Se nscrie n nota de constatare datele de identificare ale organului de control, aspectele deficiente constatate, masurile operativ luate sau care urmeaza a se lua. Este o anexa a procesului verbal, aspectele deficiente constatate n nota de constatare fiind reluate n procesul verbal. Este un act bilateral. 3. Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se ntocmeste de catre organul de control n conditiile n care pentru abaterile constatate de catre acesta si savrsite de persoanele controlate se aplica sanctiuni contraventionale- amenda. n prima parte se mentioneaza datele de identificare ale organului de control, aspectele deficiente constatate,temeiurile legale ncalcate si cuantumul amenzii. Se mentioneaza daca persoana sanctionata a dat sau nu explicatii n legatura cu aspectul deficient pentru care se face vinovat, daca a semnat sau a refuzat semnarea procesului verbal. Daca se refuza semnarea procesului verbal se identifica eventualii martori care vor semna procesul verbal. NOTA! Pentru a nu putea fi atacat sau a fi declarat nul organul de control trebuie sa fie foarte bine pregatit profesional sa ncadreze corect faptele deficiente n prevederile legale, sa nu uite sa nscrie data, locul si mai ales sa semneze, att el ct si persoana sanctionata sau martorii.

4.Nota explicativa se ntocmeste de catre persoana sanctionata sau cea care a comis deficienta la cererea organului de control si se prezinta sub forma unor ntrebarii si raspunsuri. Exemplu: Nota explicativa Subsemnatul (a) ............ gestionar la S.C..............gestiunea ...... La cererea organului de control ........... dau urmatoarea nota explicativa: ntrebarea nr.1 Din verificarea modului cum gestionati bunurile ncredintate si conduceti evidensa tehnico operativa a rezultat faptul ca n urma inventarierii s-au constatat plusuri si minusuri (Descrierea plusurilor si minusurilor ca sortiment, cantitate plus sau minus ) si fisele de magazie nu sunt conduse n mod corespunzator, cum explicasi acest fapt? Raspunsul nr.1 mi cunosc atributiile de serviciu, nu primesc si nu eliberez n/din gestiune fara documente legale bunuri, nu-mi explic provenienta plusurilor si minusurilor. Actele de control ntocmite de comisia de cenzori sunt: a) Nota de constatare - se ntocmeste pentru aspectele deficiente pe care comisia de cenzori le constata n ndeplinirea atributiilor de cenzori. Este un act bilateral semnat de comisia de cenzori si de persoanele controlate. b) Procesul verbal de verificare a casei Proces Verbal ncheiat azi ..... Subsemnatii ............, cenzori la S.C. ... n baza legii 31/1990 republicata si a decretului 209/1976 cu privire la regimul operatiilor de casa am efectuat azi ......verificarea gestionara la casa n prezenta casierului ............Din verificare au rezultat urmatoarele : -Sold scriptic (conform registrului de casa ) 29.900.000 lei -monetar bancnote 6 * 1.000.000 lei = 6.000.000 lei 30* 60* 40* moneda divizionara 500.000 lei = 15.000.000 lei 100.000 lei = 6.000.000 lei 50.000 lei = 2.000.000 lei 900.000 lei

TOTAL Sold scriptic Diferente

29.900.000 lei 29.900.000 lei 0

NOT! n conditiile n care se nregistreaza plusuri sau minusuri monetarul va evidentia aceste diferente si n functie de gravitatea situatiei se poate solicita nota explicativa de la casier. Conform dispozitiilor legale n gestiunea casei se mai gasesc alte valori care pot fi tichete de masa, bonuri de carburanti, timbre fiscale, carnete C.E.C. pentru gestionari, etc. Acestea se inventariaza si se trec ntr-o lista separata care se ataseaza procesului verbal. Daca se considera necesar mentionarea unui punct de vedere a comisiei de cenzori, aceasta se va nscrie n procesul verbal. Cenzori, Casier,

c)Raportul analitic al comisiei de cenzori reprezinta oglinda activitatii comisiei de cenzori si justificarea remuneratiei membrilor acesteia (la societatile cu capital majoritar de stat indemnizatia cenzorilor este de pna la 20% din venitul brut lunar ncasat de managerul general al societatii). La societatile private poate depasi 20% dar diferenta este nedeductibila fiscal. n raportul anual comisia de cenzori face referiri la : -operatiuni legate de nregistrarea sau modificarea capitalului social -efectuarea inventarierii ntregului patrimoniu si valorificarea rezultatelor acesteia. -organizarea gestiunilor de valori materiale si banesti. -organizarea evidentei tehnico-operative si a contabilitatii -organizarea controlului propriu la unitatea patrimoniala -ntocmirea bilantului contabil a contului de profit si pierdere si a anexele la acesta -evaluarea patrimoniului conform dispozitiilor legale(pna astazi H.G.945/1990, H.G.26/1992, H.G.500/1994,H.G. 583/1998, O.G. 403/2000) -corecta calculare a profitului net si repartizarea legala a acestuia -situatia creantelor, a datoriilor se cunosc

-eventualele propuneri de masuri care trebuiesc luate de conducerea unitatii patrimoniale n vederea desfasurarii unei activitati eficiente a acesteia. Actele de control ntocmite de auditorii interni Conform legii 672/24.12.2002 publicata n M.O. 953/2002, actele de control ntocmite de auditori interni sunt: -proiect de raport de audit public intern -nota de constatare -nota explicativa Proiectul de audit intern se ntocmeste de catre auditorii interni n cadrul misiunii ncredintate, misiune care vizeaza: 1. Auditul de sistem care reprezinta o evaluare de profil a sistemului de conducere si control intern cu scopul de a stabili daca acesta functioneaza efectiv si eficient pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. 2. Auditul performantei care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor auditului public sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele. 3. Auditul de regularitate care reprezinta examinarea actiunii asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau patrimoniului public sub aspectul respectarii tuturor principiilor, regulilor procedurale si metodologice. Auditul se exercita la un interval de cel putin 3 ani si vizeaza: -angajamentele bugetare si legale -platile asumate prin angajamente legale si bugetare -vnzarea, gajarea, concesionarea de bunuri din domeniul privat si public -concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public si privat -constituirea veniturilor publice -alocarea creditelor bugetare

-sistemul contabil practicat si fiabilitatea acestuia -sistemul decizional si fiabilitatea acestuia -sistemul de conducere, control si riscurile asumate prin conducere si control Ca structura proiectul de audit cuprinde: -datele de identificare ale auditorului -temeiul legal n baza caruia efectueaza auditul -obiectivele auditului -constatarile auditului -concluziile si recomandarea auditorului. I se ataseaza documentele justificative care sa sustina constatarea auditorului. Proiectul de audit se semneaza de catre auditor si de catre entitatea auditata si se remite n maxim 15 zile de la ntocmire entitatii superioare entitatii auditate. Entitatea superioara entitatii auditate analizeaza: -proiectul de audit si n functie de concluziile acesteia l transmite entitatii auditate pentru informare si conformare. Nota de constatare se ntocmeste n toate cazurile n care aspectele deficiente constatate nu mai pot fi reconstituite ulterior.Este un act bilateral. Actele de control ntocmite de catre organele Ministerului Finantelor Publice sunt : 1. Avizul de control se ntocmeste de catre unitatea fiscala din componenta M.F.P. (Directia de control financiar fiscal -D.C.F.F.) si cuprinde : -denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul -nume, prenume sau denumire contribuabil controlat -adresa, sediul, domiciliul, codul fiscal si nr. de nregistrare la O.R.C. data la care e programat controlul impozitele ce vor fi verificate

perioada supusa controlului

NOT! n conditiile n care contribuabilul(persoana fizica sau juridica) din motive obiective nu poate sa accepte efectuarea controlului stabilit n avizul de control , acesta motiveaza n scris conditiile obiective si poate obtine o derogare de mazim 30 zile. 2. mputernicirea scrisa sau delegatia se completeaza de unitatea care a dispus controlul si contine: -datele de identificare ale controlorului (nume, prenume, legitimatia de serviciu) -date de identificare ale unitatii controlate -data nceperii controlului -semnatura unitatii care a dispus controlul. 3.Procesul verbal de control cuprinde 4 capitole Cap.1 cuprinde : -unitatea fiscala care a dispus controlul -datele de identificare ale organului care a dispus controlul -datele de identificare ale organului de control -obiectivele controlului fiscal -perioada supusa controlului -durata desfasurarii controlului -tipul de verificare efectuat Cap.2 cuprinde: -datele de identificare ale contribuabilului (denumire, nr. nregistrare O.R.C, nr. cod fiscal, adresa, sediul, forma de proprietate, capital subscris si varsat ) -persoanele care asigura conducerea unitatii controlate -persoanele care conduc contabilitatea

-principalii furnizori, clienti,etc Cap.3 reprezinta partea principala a procesului verbal si cuprinde -deficientele constatate -mentioneaza temeiul legal ncalcat -stabileste diferentele de impozitare constatate, majorarile aplicate, penalizarile calculate -masurile operative dispuse sau de luat n considerare ulterior Cap.4. cuprinde: -o situatie sintetica a constatarilor efectuate (diferente impozite, taxe) -majorari calculate -amenzi si penalizari aplicate -alte date considerate relevante n ultima parte a procesului verbal se va face precizarea ca toate documentele puse la dispozitia organului de control au fost restituite de catre acesta unitatii controlate. Se semneaza de catre organul de control si unitatea controlata, se nregistreaza la registratura unitatii controlate, se ridica 1-2 exemplare. Ca acte de control ntocmite de organele M.F.P. mai sunt: -proces verbal de constatare si aplicare a contraventiilor -nota de constatare -nota explicativa Structura acestor acte de control este similara cu structura prezentata la celelalte acte de control ntocmite de catre organele de control financiar intern de gestiune. Expertiza contabila (E.C.) Necesitatea si importanta expertizei contabile

E.C. este o activitate de cercetare, evaluare si apreciere fundamentala multilaterala a unei probleme sau activitatii din problematica economiei sociale, efectuata de un expert care este un specialist n domeniu. Ca activitate sociala expertiza se poate realiza n toate domeniile de specialitate: contabil, medical, merciologie, artistic,grafologic, chimic pentru orice sectorul de activitate, lucrari si operatiuni din cele mai diverse. Alaturi de controlul financiar expertiza contabila constituie unul din instrumentele de baza n apararea, protectia si dezvoltarea proprietatii indiferent de apartenenta acesteia , fie ca este de stat, publica, privata, mixta sau simpla privata . Necesitatea expertizei contabile este de natura obiectiva si se presteaza cu concretenta atunci cnd din desfasurarea anumitei activitati care de multe ori nu se desfasoara n conformitate cu normele, prescriptiile, standardele existente se impune consultarea si concluziile unor specialisti n domeniul economico-financiar care printr-un punct de vedere legal documentat pot veni n ajutorul unor specialisti din domeniul judiciar pentru a-si forma o convingere intima capabila sa solutioneze n mod obiectiv activitatea sau procesul n speta. Raportata la activitatea jurisdictionala expertiza contabila poate fi extrajudiciara si judiciara. Expertiza extrajudiciara este activitatea prin care specialistii fac evaluarea fundamentala n diferite domenii ale vietii sociale. Trasaturile principale ale acesteiaa sunt date de faptul ca nu se efectueaza n cadrul activitatilor organelor judiciare si nici dupa normele prevazute n legile procesuale. E.C. extrajudiciara este aceea care n afara de orice hotarre, judecata are loc direct ntre partile n litigiu, parti care si aleg singure personalul care trebuie sa efectueze expertiza, respectiv expertul. Poate fi utilizata pentru: -certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere a situatiei patrimoniale, a relatiilor contabile, a activitatii privind domeniul creantelor datorate, etc -are opozabilitate fata de partile care o solicita si daca nu se mentioneaza n cuprinsul raportului ca poate fi utilizata si n alte activitati, ea poate fi asimilata si ca un raport de audit ntocmit de un auditor extern. Expertiza judiciara constituie acel mijloc de proba n instantele judecatoresti prin care pe baza unei activitati de cercetare se folosesc date si metode stiintifice de catre expertul care aduce la cunostinta organului judiciar, concluziile motivate stiintific cu privire la fapte pentru a caror lamurire sunt necesare persoane specializate. Se impune ca o lucrare de cercetare stiintific obiectiv determinata de necesitatea solutionarii obiective a cauzelor care fac obiectul cercetarii penale si a instantelor judecatoresti.

n conditiile n care solutionarea obiectiva a aspectelor de natura penala ngreuneaza formarea unui punct de vedere legal documentat si intim a organului de cercetare penala sau judecatorului, se recurge la acest mijloc de proba n instanta. Expertiza contabila judiciara are rolul de a facilita ntelegerea fenomenului de cercetare sau de judecare de catre persoanele cu atributii n acest domeniu. Expertija contabila judiciara ndeplineste rolul unei probe stiintifice n stabilirea de fapt a adevarului material n procesele civile si penale, n litigiile de munca si albitrare prin aceea ca ajuta la lamurirea problemelor pe care le geneteaza cauza si la formarea convingerii intime a judecatorului sau procurorului, care alaturi de alte probe contribuie la rezolvarea cauzei respectiv la darea unei solutii temeinice si legale. Obiectivele si caracteristicile expertizei contabile Obiectivul expertizei contabile l reprezinta domeniul activitatii financiar contabile organizate si desfasurate de catre unitatile patrimoniale. Expertiza contabila este frecvent solicitata n solutionarea proceselor civile sau penale cu caracter economic, n litigiile dintre unitatile patrimoniale sau cele de munca. Contabilitatea fiind activitatea care reflecta prin metode si mijloace specifice valoric si cantitativ ntreaga activitate desfasurata de o unitate patrimoniala, este si cea care furnizeaza datele pentru expertiza contabila, date care daca sunt reale pot contribuii la solutionarea obiectiva a cauzelor care se solicita pentru a fi expertizate. Caracteristicile principale ale expertizei contabile sunt: -are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura economico financiara -sfera de activitate cuprinde activitatea economica a unei unitati patrimoniale pentru problemele si obiectivele indicate de organul beneficier al expertizei. -cercetarea situatiei, faptelor sau mprejurarilor pe baza informatiilor din evidentele tehnico-operativa si din contabilitate. -interpreteza si stabileste concluziile cu privire la problema cercetata pe baza legilor si actelor normative din domeniu -constituie un mijloc de proba de o factura deosebita Sfera de cuprindere a expertizei contabile fiind ntreaga activitate economici financiara a unitatii patrimoniale, operatiunea de expertizare este foarte complexa si este efectuata de unul sau mai multi specialisti cu pregatire profesionala deosebita n domeniul expertizat si care e chemat sa-si spuna punctul de vedere legal documentat, astfel nct admisa ca proba n instanta, expertiza sa-si atinga finalitatea vizata de legiuitor. Organizarea activitatii de expertiza contabila n Romnia

Temeiul legal care reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatii de expertiza contabila este reprezentata de Ordonanta Guvernamentala nr.65/1994 aprobata prin legea 42/1995. Activitatea de expertiza contabila se realizeaza prin Corpul Expertilor Contabili si Contabili Autorizati (CECCAR)-conform ordonantei 65/1994 se nfiinteaza CECCAR, persoana juridica de autoritate publica si autonoma care reuneste expertii contabili si contabilii autorizati, cu sediul n Municipiul Bucuresti, la nivel judetean CECCAR organizeaza filiale fara personalitate juridica. CECCAR are urmatoarele atributii principale: 1. Organizarea expertilor pentru dobndirea calitatii de expert

contabil si contabil autorizat conform regulamentului elaborat de Ministerul Finantelor si Ministerul nvatamntului. 2. Organizarea evidentei expertilor contabili si a contabililor

autorizati precum si a societatilor comerciale de profil prin nscrierea acestora n Tabloul Corpului Expertilor Contabili (T.C.E.C.). 3. Asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a

contabililor autorizati . 4. Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si

conduita etica a expertilor contabili, respectiv a ghidurilor profesionale n domeniu. 5. Elaboreaza mpreuna cu organismele guvernamentale de resort

standarde privind evaluarea societatilor comerciale, respectiv a unor active sau bunuri ale acestora 6. Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor

contabili si a contabililor autorizati, apara prestigiul si independenta profesionala n relatiile acestora cu autoritatile publice si cu organisme specializate din tara si strainatate. 7. 8. 9. Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si strainatate Editeaza publicatii de specialitate ndeplineste atributii derivate din activitatea de zi cu zi a activitatii CECCAR

Din punct de vedere organizatoric cuprinde n structura sa doua sectiuni: a) Sectiunea expertilor contabili (au studii medii) b) Sectiunea contabililor autorizati (au studii superioare) Activitatea de expert contabil reclama prezenta unui specialist care este o persoana ce a dobndit titlul profesional de expert contabil si care, dupa nscrierea T.C.E.C. si achitarea cotizatiei poate desfasura activitatea de expert contabil. nainte de a primi carnetul de expert contabil acesta trebuie sa depuna un juramnt care are urmatorul enunt: "Jur sa aplic n mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile regulamentului CECCAR si ale Codului privind Conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la ndeplinire cu constinciozitate ndatoririle ce-mi revin n calitate de expert contabil sau contabil autorizat" Observatii n conditiile n care din diferite motive de ordin subiectiv expertul contabil nu este nscris n Tabloul Corpului sau li se refuza nscrierea expertului, acesta poate face contestatie catre conducerea corpului " contestatie ce trebuie solutionata n 30 zile de la data comunicarii respingerii nscrierii sau renscrierii n Tablou" Organele de conducere ale CECCAR sunt: La nivel central: -conferinta nationala -consiliul superior al corpului -biroul permanent al consiliului superior La nivel judetean: -adunarea generala -consiliul filialei -biroul permanent al filialei Activitatea CECCAR se controleaza de cenzori alesi de Conferinta Nationala si Adunarea Generala din rndul expertilor contabili activi.

Conferinta Nationala se constituie din membri Consiliului Superior, ai Consiliului Filialelor CECCAR si cte un reprezentant la 50 de membri din fiecare filiala.Este legal constituita n conditiile participarii majoritatii membrilor, iar hotarrile acestuia sunt valabil adoptate cu votul mijoritatii membrilor prezenti. Atributiile Conferintei Nationale a) Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si contabil autorizat b) Aproba regulamentul de organizare si functionare a CECCAR si codul de conduita etica si profesionalism a expertilor contabili si a contabililor autorizati cu avizul Ministerului Finantelor si a Ministerului nvatamntului. c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului d) aproba situatia de salarizare pentru conducerea corpului si a membrilor filialelor activi n cadrul acestora, membri care formeaza aparatul propriu e) alege si revoca membrii Consiliului Superior si ai Comisiei de Cenzori. ndeplineste orice alte atributii prevazute de normele legale Consilul Superior este format din un presedinte, secretar general si membrii care sunt selectionati din cadrul filialelor judetene. Presedintele convoaca si conduce sedintele Consiliului Superior si ndeplineste atributiile stabilite de catre Conferinta Nationala. Reprezinta CECCAR n raport cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate. Biroul permanent al corpului este format din presedinte, secretar general, director economic si 2-3 referenti de specialitate din aparatul propriu central.Este organul executiv al CECCAR si are atributii ncepnd cu angajarea personalului, asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca ale acestora de reprezentativitate n relatia cu organismele interne si internationale. Pe lnga Consiliul Superior functioneaza Comisia Superioara de disciplina. Componenta sa:

un presedinte recrutat din cadrul expertilor contabili nscrisi n Tabloul desemnat de Consiliul Superior cu o buna autoritate profesionala si morala. 2 membrii ai Consiliului Superior desemnati de acesta 2 membri desemnati de Ministerul Finantelor

si desfasoara activitatea n conformitate cu R.O.F.-ul Corpului si poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare pentru expertii contabili care ncalca Codul de Etica si Profesionalism al Corpului, dar solutioneaza si contestatiile aplicate de Comisia de Disciplina de la nivelul filialelor. Sanctiunile pot fi: -mustarare -avertisment scris -suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil si contabil autorizat de la 3 luni la 1 an. -interzicerea dreptului de exercitare a expertizelor contabile Adunarea generala are urmatoarele atributii: -aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei -asigura buna desfasurare si exercitare a profesiei de expert contabil -alege si revoca membrii Consiliului Filialei -propune din rndul expertilor Consiliul Superior -ndeplineste orice alte atributii pe domeniul expertizelor contabile Este legal constituit cu participarea majoritatii membrilor, iar hotarrile sunt valabile cu votul majoritatii celor prezenti. Pe lnga Consiliul Filialei functioneaza o Comisie de Disciplina compusa din : - un presedinte 2 membrii desemnati de Consiliului Filialei

2 membri desemnati de Ministerul Finantelor

Aplica aceleasi tipuri de sanctiuni disciplinare ca si Comisia Superioara de Disciplina, hotarrile Comisiei nu sunt definitive si irevocabile putnd fi atacate de Comisia Superioara de Disciplina. Din punct de vedere administrativ conducerea executiva a filialei e asigurata de: secretarul filialei care este retribuit un presedinte onorific ales din rndul expertilor contabili

n functie de marimea filialei, mai sunt 3-4 salariati dintre care 2 se ocupa de evidenta si activitatea expertilor contabili si a contabililor autorizati. Veniturile filialelor expertilor contabili si a contabililor autorizati: taxa de nscriere la examenul de experti contabili si contabili autorizati taxa de nscriere n evidenta Corpului expertilor contabili si a contabililor autorizati cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri ncasari din vnzarile propriilor publicatii donatii, sponsorizari alte venituri

Observatie! Conform ROF CECCAR care se mbunatateste n fiecare luna cota de sustinere a CECCAR-ului central e n continua crestere, filialelor interzicnduli-se aproape n totalitate sa efectueze cheltuieli din venituri ncasate si numai talentul secretarului de filiala mai poate asigura supravietuire filialelor . Pe lnga CECCAR mai functioneaza si reprezentanti ai M.F. care sunt n numar de 1-2 si care asista la conferinta nationala, sesizeaza nelegalitatile din hotarrile comisiei de disciplina, sesizeaza hotarrile nelegale luate de CECCAR. Expertul contabil Profesia de expert contabil se exercita de persoanele care au dobndit caltati de expert contabil. Calitatea de expert contabil se dobndeste pe baza de examen. Pna n anul 2000 prin H.G. 562 profesia de expert contabil se dobndea de persoanele fizice care promovau un

exeamen, nu aveau antecedente penale, aveau vechime n activitatea financiara, capacitate de exercitare deplina. n anul 2000 s-a introdus obligativitatea sustinerii unui examen de dobndire de aptitudini n exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv s-a introdus notiunea de expert contabil stagiar, stagiul fiind de 3 ani. Pentru a dobndi caliatatea de expert contabil persoana fizica trebuie sa demonstreze : - ca are capacitatea de exercitare deplina a acesteia ca are studii superioare n specialitatea finante contabilitate,

diploma recunoscuta de Ministerul nvatamntului si practica n specialitate de cel putin 3 ani sau 5 ani daca a absolvit sectia de management, comert, marketing nu a suferit nici o condamnare care potrivit legislatiei n vigoare

interzice dreptul de gestionare si administrare a societatilor comerciale a reusit la examenul de expert contabil

La cererea persoanelor care au titlu de academician, profesor universitar, doctor docent cu specializarea n finante sunt scutiti de sustinerea examenului pentru dobndirea calitatii de expert contabil cu ndeplinirea conditiei de a avea capacitate de exercitare deplina si a nu fi suferit condamnari. ncepnd cu anul 2000 s-a introdus stagiul de 3 ani pentru dobndirea calitatii de expert contabil. nscrierea candidatilor pentru accesul la stagiu se face pe baza unei cereri de o anumita structura prin care solicitantul completeaza anumite date n legatura cu aceasta si la care se anexeaza: certificat medical din care sa rezulte ca are capacitatea de

exercitare deplina a acestei profesii. C.V. prezentnd toate datele de identificare si toate activitatile

desfasurate de acesta copie legalizata dupa actul de studii din care sa rezulte ca

solicitantu are studiile economice superioare cu diploma recunoscuta.

dovada- adeverinta din care sa rezulte ca a desfasurat activitate 3

ani n domeniul financiar contabil pentru cei cu specialitatea finante contabilitate si 5 ani n acelasi domeniu pentru cei cu specialitatea n management, comert, marketing. certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat

Disciplinele examenului de admitere sunt stabilite de comisia centrala Bucuresti si vizeaza domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluare economica si financiara a intreprinderii, control financiar si expertiza contabila. Se declara admisi candidatii care obtin cel putin media 7 si minim 6 la fiecare disciplina. mpotriva rezultatului obtinut candidatul poate face contestatie n timp de 24 ore de la afisarea rezultatelor. Drepturile, obligatiile, interdictiile si raspunderile expertului contabil Expertul contabil poate exercita pentru persoane fizice si juridice urmatoarele lucrari: patrimoniu efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau tine contabilitatea, ntocmeste si certifica bilantul contabil acorda asistenta pentru organizarea si tinerea contabilitatii efectueaza analize economico-financiare si evaluari de

solicitate de organele fizice sau juridice 31/1990 Drepturile expertului contabil sunt: expertizei sa participe la stabilirea obiectului expertizei mpreuna cu sa examineze dosarul cauzei si alte lucrari necesare ntocmrii executa alte lucrari cu caracter financiar contabil ndeplineste mandatul de cenzor-expert contabil conform legii

beneficiarul expertizei sau presedintele completului de judecata sa primeasca cu avizul beneficiarului expertizei lamuriri si

explicatii de la parti sa solicite efectuarea controluluin cazul n care constata ca

expertiza nu se poate efectua fara un control prealabil sa fie remunerat pentru munca depusa

Obligatiile expertului contabil sunt: recuzare sa fie impartial sa execute personal si nu prin interpusi, cu competenta si la sa sesizeze organul judiciar daca se afla n situatii de abtinere sau

termen mandatul ncredintat de beneficiarul expertizei respecta normele legale privind expertiza contabila sa se prezinte ori de cte ori e chemat la organul beneficiar al

expertizei pentru a primi explicatii suplimentare, a completa raportul de expertiza sau a efectua o expertiza suplimentara. Sa depuna o garantie sau sa se asigure la o societate de asigurari

pentru eventualele insuccese nregistrate n activitatea de expert contabil. Interdictiile expertului contabil sunt: sa ncredinteze unei alte persoane efectuarea expertizei

contabile pentru care a fost numit sa divulge datele de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii

expertizei contabile

sa ridice si sa pastreze la domiciliul sau dosarul cauzei sau materialul, sau parti din materialul care ar putea conduce la furnizarea unor informatii care ar influenta solutionarea legala a cauzei. Sa efectueze CFIG Sa inventarieze bunurile unitatii patrimoniale sau sa conduca si sa aduca la zi evidenta tehbico-operativa si contabila a societatii expertizate Sa ia explicatii scrise da la parti sau sa solicite vizarea lucrarilor de expertiza de catre unitatea la care efectueaza expertiza Sa elibereze prtilor n cauza copii de pe raportul de expertiza Sa efectueze lucrari de expertiza la unitati patrimoniale la care sunt angajati.

Raspunderile expertului contabil sunt: materiale, disciplinare, administrative, civile si penale, dupa caz , pentru munca desfasurata necorespunzator, nendeplinind misiunea de expert contabil. Sanctiunile aplicate expertului contabil sunt: -mustarare -avertisment scris -suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil si contabil autorizat de la 3 luni la 1 an. -interzicerea dreptului de exercitare a expertizelor contabile Contraventional pot fi sanctiuni cu amenzi de catre beneficiarul expertizei contabile(instanta de judecata si organele de cercetare penala)

S-ar putea să vă placă și