Sunteți pe pagina 1din 15

Teste de evaluare a echilibrului i exerciii statice i dinamice n vederea dezvoltrii lui

prof. univ. dr. Emilia Florina Grosu Univ. Babe Bolyai Cluj Napoca lec . dr. Cos i !i"aiu Universi a ea Bucures i mas erand #lad $eodor Grosu FEF% Univ. Babe Bolyai Cluj Napoca REZUMAT % udiul es e dedica ar&umen 'rii eore ice i e(perimen ale a op imi)'rii an renamen ului din dansul spor iv % udiile efec ua e au demons ra c' v*rs a de ++,+ani es e des ul de favorabil' pen ru de)vol area ec"ilibrului oda ' cu de)vol area morfo, func.ional' i mo ric' a spor ivilor. Una din c'ile de op imi)are a con.inu ului an renamen ului /n dansul spor iv poa e fi folosirea diferi elor mijloace de ac.ionare /n vederea de)vol 'rii ec"ilibrului cu i f'r' elemen e din e"nica corporal'. Cuvinte cheie: coordonare, echilibru, capaciti coordinategtive,categoriileE iD,antrenament, dans sportiv, pregtirea fizic, pregtirea tehnic,tehnica corporal, mijloace de pregtire, programe, planificare, jocuri de micare, elemente de tehnic corporal a) Evaluarea echilibrului static Ec"ilibrul s a ic se evaluea)a prin r,o serie de es e consacra e clinic0 din re care sun amin i e1 es ul 2omber&0 es ul ec"ilibrului monopodal0 es ul func.ional de prindere 3func ional reac" es 4uncan5 e c. Testul Romberg inves i&"ea)' ec"ilibrul /n po)i.ia s *nd0 membrele inferioare apropia e0 membrele superioare pe l*n&' runc"i sau orien a e /n plan an erior 3coa ele e( inse5. %e e(ecu ' cu oc"ii desc"ii i /nc"ii 3se reduce con olul sen)orial numai dac' subiec ul poa e men.ine po)i.ia de es are cu cu oc"ii desc"ii5. %e aprecia)' imp de 67 de secunde pierderea sau /ncerc'rile de men.inere a ec"ilibrului 3redres'rile5 prin oscila.ii e(cesive sau prin p'ire. 8n le)iuni ves ibulare se observ' devierea la eral' /n par ea

afec a '. 8n mod normal cu oc"ii /nc"ii sau desc"ii0 subiec ul nu pre)in ' devia.ii sau c'deri. Testul Romberg sensibilizat eveluea)' ec"ilibrul din po)i.ia s *nd cu un picior /n fa.a celuilal 3se reduce suprafa.a de sprijin59 se e(ecu ' cu oc"ii desc"ii sau /nc"ii. :o)i.ia se men.ine 67 de secunde. Es e in erpre a ca i es ul 2omber&. Testul echilibrului prin sprijin unipodal 4in or os a ism0 membrele superioere incrucisa e0 men inu e pe orace0 se solici a subiec ului sa flec e)e un &enunc"i si sa men ina po)i ia de sprijin unipodal imp de ;7 de secunde. %ubiec ul poa e ale&e membrul inferor de sprijin. $es u se e(ecu a cu oc"ii desc"isi si apoi inc"isi. <a v*s nici0 men inerea sprijinului sub = secunde eviden ia)a risc crescu de cadere. 8n ca)ul spor ivilor0 es ul se e(ecu ' cu sprijin al erna iv pe membrele inferioare0 iar ec"ilibrul rebuie men.inu o perioad' de imp c* mai lun&'. Testul funcional de prindere (Functional reach test Duncan) %ubiec ul /n or os a ism0 se /nclina /n plan an erior0 cu membrul superior e( ins din co 0 mim*nd micarea de apucare a unui obiec afla c* mai depar e0 /ncerc*nd s',i men.in' ec"ilibrul. %e m'soar' /n cen ime ri dis an.a ma(im' posibil'. Testul Flamingo din cadrul ba eriei de es e Eurofi evaluea)' num'rul de /ncerc'ri necesare subiec ului pen ru a,i men.ine ec"ilibrul imp de + minu /n po)i.ia s *nd sprijin unipodal pe picioarul prefera 0 orien a pe a(a lon&i udinal' a unui suppor de ec"ilibru cu urm' oarele dimensiuni1 =7cm lun&ime0 -cm /n'l.ime i ;cm l'.ime9 membrul inferior opus es e flec a din &enunc"i i prins apoi de &le)n' cu m*na de aceeai par e. %e no ea)' num'rul o al de de)ec"ilibr'ri. Testul de echilibru Bruinin s! "serets # $es ul a fos prelua o dup' un model al #alen inei >or&"idan i se desf'oar' as fel1 men.inerea ec"ilibrului pe o bar' de ec"ilibru 3banc' de &imnas ic'50 ma(imum +70 aceas ' prob' s,a desf'ura sub dou' varian e1 , prima varian ' subiec ul prive e o .in ' si ua ' la nivelul oc"ilor la dis an.' de ; m0 s *nd pe un picior cel'lal /ndoi la ?77. , a doua varian ' subiec ul rebuie s', i p's re)e ec"ilibrul s *nd pe un picior /n acelai mod ca /n prima varian '0 dar av*nd oc"ii /nc"ii. Testul $tor al ortostaiunii

"biective : moni ori)area de)vol arii capaci a ii spor ivului de a,si men ine s area de ec"ilibru in r,o po)i ie s a ica Resurse necesare: @ loca ie calda0 usca a sala de &imnas ica0 cronome ru0 asis en %naliza rezultatelor testului& %e face anali)a re)ul a elor prin compararea cu valorile ob.inu e la es ele an eriore i es e de as ep a ca /n re fiecare es da ele sa indice un pro&res. 4a e norma ive pen ru testul $tor & Bottom of Form 8n con inuare sun pre)en a e valorile na ionale pen ru adolescen ii /n re +6 +? ani.+ %e( E(celen :es e medie !ediu %ub medie %lab

Baba i A=7 sec =7 , -+ sec -7 , ;+ sec ;7 , B7 sec CB7 sec Femei A;7 sec ;7 , B; sec BB , +6 sec += , +7 sec C+7 sec $able 2eference1 Drno 2 and Gaines C0 %por s $alen 0 +?EModul de conducere al testului

% and confor abil cu sprijin pe ambele picioare !ainile pe solduri %e ridica un picior si se plasea)a de&e ele piciorului pe &enunc"iul opus

<a comanda an renorului 2idicarea c'lc*ielor i sprijin pe v*rfuri Dn renorul porne e cronome rul %e men.ine ec"ilibrul ca es e posibil de mul fara sa a in&a podeaua cu calcaiul sau ca celalal picior sa se indepar e)e de pe &enunc"i Dn renorul /nre&is rea)' impul /n care spor ivul /i men.ine ec"ilibrului %e repe ' es ul pen ru cel'lal picior. Testul $tor cu ochii 'nchi(i

$able 2eference1 Drno 2 and Gaines C0 %por s $alen 0 +?E-

biective 1 moni ori)area de)vol 'rii capaci '.ii spor ivului de a,i men.ine s area de ec"ilibru /n r,o po)i.ie s a ic'. Resurse necesare1 @ loca.ie cald'0 usca ' sala de &imnas ic'0 cronome ru0 asis en Modul de des!urare al testului % *nd confor abil cu sprijin pe ambele picioare !*inile pe olduri % *nd pe piciorul prefera cu laba piciorului in insa pe podea se ridica celalal picior si se asea)a de&e ele piciorului pe &enunc"iul piciorului prefera . <a comanda asis en ului1 %e /nc"id oc"ii Dsis en ul porne e cronome ru %e men.ine ec"ilibru c* de mul es e posibil %e opre e cronome rul c*nd se desc"id oc"ii 0 se mic' m*inile0 se depar ea)' Dsis en ul /nre&is rea)' impul c* se men.ine ec"ilibrul

piciorul de pe &enunc"i sau se mic' piciorul de sprijin

%e repe ' es ul de rei ori. Analiza rezultatelor testului "ate normative Cel mai bun imp Barba i , punc e Femei , punc e b) Evaluarea echilibrului dinamic Testul Bass es e cel mai u ili)a /n ac ivi '.ile mo rice1 )*surarea echilibrului 67 B7 == +E =7 +6 -= +-7 +B ;= +7 B7 ;7 E +F B= 6 +B7 ++ += ; E +7 B = + B

$able 2eference1 Drno 2 and Gaines C0 %por s $alen 0 +?E-

dinamic (testul Bass). %ubiec ul s ' cu piciorul drep pe punc ul 3marca5 de plecare i apoi sare pe prima marc' cu piciorul s *n& i /ncearc' s' men.in' po)i.ia s a ic' imp de = secunde. %ubiec ul va con inua al ernarea picioarelor s'rind i men.in*nd imp de = secunde po)i.ia s a ic'0 p*n' ce ermin' raseul. #*rful 'lpii 3pin&eaua5 rebuie s' acopere comple marca0 /nc* aceas a s' nu se vad'. @ performan.' bun' cons ' din acoperirea fiec'rei m'rci cu pin&eaua f'r' a in&erea duumelei cu c'lc*iul sau al ' par e a

corpului i din men.inerea po)i.iei s a ice imp de = secunde0 cu acoperirea fiec'rei m'rci. %e acord' = punc e pen ru fiecare a eri)are i acoperire corec ' a m'rcii i se adau&' c* e un punc pen ru fiecare secund' de men.inere a ec"ilibrului s a ic. Un subiec poa e ob.ine ma(imum de +7 punc e pen ru fiecare marc'0 sau un o al de +77 punc e pen ru raseul comple . Fiecare din cele = sec de /ncercare de men.inere a ec"ilibrului va fi mun'ra ' cu voce are0 cu un punc acorda fiec'rei sec. i cu /nre&is rarea scorului 3punc elor5 pen ru fiecare marc'. %ubiec ul are voie s' se reec"ilibre)e0 /ncerc*nd s' men.in' ec"ilibrul pen ru = sec.0 dup' ce a a eri)a corec . !ateriale1 un cronome ru sau ceas cu secundar0 ++ m'rci de B0=- cm ( Bcm 3po fi confec.iona e din "*r ie &uma ' sau leucoplas 5 i o band' me ric'. 3din GirHendall I col.0 +B;0 p. +B?50 ci a din Epuran 3+??B5 , fi&. .

10

76 Cm 8 76 Cm 152 Cm 76 Cm 76 Cm

7 5

4 2 1 STA RT

Testul Fu uda evaluea)' devia.iile subiec ului de la linia ima&inar' de mers /n impul deplas'rii0 cu ridicarea al erna iv' a &enunc"ilor de =7 de ori0 oc"ii fiind acoperi.i. @ devia.ie mai mic' sau e&al' cu ;7J es e considera ' normal'. 8n ca)ul unei afec 'ri

MARCA = 2,5 x 2 Cm

labirin ice unila erale0 devia.ia dep'e e ;7J de par ea le)iunii. $es ul se poa e aplica /n diverse varian e0 cu condi.ia e alon'rii pen ru diferi e &rupe de subiec.i. Testul +ridica!te si mergi, 3&o up and &o5. :ropus de !a "ias e al.0 evaluea)a ec"ilibrul in impul unor sarcini mo rice u)uale. $es ul a fos valida prin compararea re)ul a elor cu da e furni)a e de s udii pos urolo&ice effec ua e pe o pla form' de for.'. 4in po)i.ia ae)a confor abil pe un scaun cu sp' ar0 plasa la ; me ri /n fa.a unui pere e0 subie ul es e invi a s' e(ecu e es ul0 care se compune din urm' oarele fa)e1 , , , , , , , se ridic' de pe scaun9 men.ine or os a ismul c* eva secunde9 se deplasea)' p*n' la pere e 3;m59 se /n oarce ;67J0 f'r' s' a in&' pere ele9 revine /n drep ul scaunului9 se /n oarce ;67J9 se aea)' pe scaun.

8n erpre are1 re)ul a ele sun e(prima e pen ru fiecare fa)' prin rapor are la o scala de la + la =. Tabelul # $ %nter&retare test '(o u& and (o) Co a.ie + B ; = 8n erpre are Nu e(is a ins abili a e Uoar' ins abili a e0 e(ecu.ie len ' 3defici uor5 E)i 'ri0 mic'ri compensa orii ale runc"iului i ale membrelor 3defici mediu5 :o icneli /n e(ecu.ie 3defici impor an 5 4e)ec"ilibrare sever'0 risc permanen de c'dere 3defici sever5

Un scor mai mare sau e&al cu ; pen ru fiecare fa)a eviden ia)' un risc impor an de c'dere0 care impune vi&ilen.a din par ea suprave&"e orilor. $tress test a fos in rodus de Kolfson i de)vol a de C"andler e al. Dces es s udia)' ec"ilibrul /n impul aplic'rii unor for.e de de)ec"ilibrare. :rin r,un sis em de scripe.i0 a c'ror &reu a e repre)in ' +0= sau ; sau -0= din &reu a ea corporal' a subiec ului es a 0 /n func.ie de /n'l.imea aces uia0 se produc de)ec"ilibr'ri bru e. 2eac.iile de redresare ale subiec ului se /nscriu pe o scal' lar&' de la 7 3f'r' reac.ie5 p*n' la ? 3ajus 'ri pos urale minime5. %corul sc')u indic' pre)en.a unor ulbur'ri impor an e de ec"ilibru.

-.amenul meninerii unei atitudini 8n condiii fi)iolo&ice o a u udine se poa e men.ine mai mul imp de e(1 c'lc*iul ae)a pe &enunc"i sau inde(ul pe piramida na)al'. Dces e probe se po efec ua i dup' un efor care a solici a apara ul locomo or. Ddesea unele ulbur'ri apar sau se in ensific' dup' efor ceea ce semnific' labili a e func.ional' a apara ului locomo or0 /n special a coordon'rii mic'rilor. "cala abilitii de micare # Cuprinde +7 es e de mobili)are1 , e)*nd nesprijini , ridica din e)*nd , ransferuri , s *nd /n or os a ism nesprijini , cule&e un obiec de pe sol , /n indere /nain e din s *nd , mers , mers i apoi /n oarcere , pas pes e obs acole , urca sc'ri %e codific' cu 70+ si B 7,incapabil + , e(ecu.ie cu dificul a e B , e(ecu.ie f'r' dificul a e Testul de echilibru Tinuetti / (de verificat numele) %e apreciea)' urm' oarele ac.iuni1 ,e)*nd nesprijini ,ridicare din e)u ,ae)are din or os a ism ,s *nd /n or os a ism nesprijini ,s *nd cu oc"ii /nc"ii /n oarcere la ;67 &rade ,/mbr*nciri s ernale %e codific' cu 70 + sau B. Testul de mers Tinuetti

Dnali)area c* orva componen e ale mersului la pacien la vi e)a obnui ' i crescu ' %e codific' cu 70 + sau 70 +0 B %e anali)ea)'1 ,ini.ierea mersului ,lun&imea pasului ,inal.imea pasului ,sime ria pasului ,con inui a ea pasului ,devierea raseului mersului ,micarea runc"iului ,dis an.a /n re c'lc*ie /n mers "escrierea exerciiilor de echilibru E(erci.iile de ec"ilibru de)vol a cali '.ile necesare men.inerii s abili '.ii corpului /n diferi e po)i.ii sau /n deplasare. :en ru efec uarea e(erci.iilor de ec"ilibru sun necesare p's rarea po)i.iei corec e a corpului i uurin.a de a repar i)a &reu a ea corpului pe picioare. E(erci.iile de ec"ilibru impun o coordonare perfec a a ac ivi '.ii marilor &rupe musculare0 o concen rare a a en.iei i c"iar un efor voli iv in ens0 deoarece p's rarea s abili '.ii corpului se reali)ea)' /n condi.ii de sprijin redus sau de sc"imbare a po)i.iei cen rului de &reu a e a corpului fa.' de sprijin. D * /n po)i.iile s a ice c* i /n cele dinamice0 ec"ilibrul corpului se poa e men.ine cu aju orul mic'rilor compensa orii ale diferi elor se&men e0 mic'ri ce asi&ur' po)i.ia cen rului de &reu a e al corpului deasupra suprafe.ei de sprijin. <ocul e(erci.iilor de ec"ilibru /n cadrul lec.iei de dans es e /n par ea pre&' i oare a lec.iei0 sub forme mai simple pen ru educarea .inu ei corec e a corpului0 sau /n fundamen al'0 /n re&ia /n care se re)olva sarcinile lec.iei1 /nv'.area deprinderilor mo rice sau /n Ln me odica de predare a elemen elor cu carac er de ec"ilibru se parcur& urm' oarele procedee1 +. Uurarea condi.iilor de ec"ilibru folosind bara de pere e sau scara fi(a la /ncepu cu sprijinul ambelor m*ini0 apoi cu una9

B. ;. -. =.

$recerea rep a a la e(erci.ii f'r' sprijin mic*ndu,se i ba)a de Cobor*rea sau ridicarea cen rului de &reu a e fa.' de suprafa.a de E(ecu area elemen elor de ec"ilibru s a ic dup' elemen ele dinamice1 Ln&reunarea po)i.iilor de ec"ilibru prin suprimarea mic'rilor

sus.inere1 e(erci.ii de ec"ilibru pe ambele picioare0 pe un picior0 pe oa a alpa9 sprijin prin recere pe v*rfuri 9 s'ri uri0 pirue e 0 valuri9 compensa orii i in roducerea unor mic'ri neobinui e ale unor se&men e 3e(emplu1 ridicarea unui picior /napoi0 o da a cu aplecarea runc"iului /nain e i /n recere /n e( ensie duc*nd piciorul /n fa.'59 6. F. E(ecu area elemen elor de ec"ilibru /n empouri diferi e cu m'rimea 2eali)area e(erci.iilor /n perec"e. E(erci.iile de ec"ilibru se combina cu diferi e po)i.ii i muc'ri de bra.e i runc"i i /n final e(erci.ii de ec"ilibru din deplasare. E(erci.iile de ec"ilibru rebuie al erna e cu e(erci.ii uoare0 dinamice0 dis rac ive0 iar e(ecu.ia corec a a aces or elemen e es e necesar' deoarece sun cuprinse /n diferi e compo)i.ii libere sau cu obiec e por a ive i se cons i uie i ca p'r.i componen e ale al or p'r.i e"nice1 /n oarceri i pirue e. E(erci.iile de ec"ilibru se /mpar in doua ca e&orii1 :o)i.ii men.inu e e(erci.ii de ec"ilibru pe loc sau s a ic $receri din r,o po)i.ie /n al a e(erci.ii de ec"ilibru dinamice. dura ei de men.inere9

Exerciii de echilibru statice *+ ,t-nd pe v*rfuri1 cu &enunc"ii1 /n ini /ndoi.i cu picioarele apropia e dep'r a e la erala
9

/nain e Dces e elemen e se po e(ecu a cu diferi e po)i.ii i mic'ri de bra.e i de runc"i. 3fi&.+5.

fi&.+ .+ ,t-nd &e un &icior1 pe oa a alpa pe v*rf

a+ cu &iciorul liber ntins n di!erite direcii/ , /nain e3fi&.B b5 , la eral 3fi&.Bc5 , /napoi 3arabesMue5 3fi&. Ba0 Bd5

b fi&. B

b+ cu &iciorul de s&ri0in ndoit c+ cu &iciorul liber ndoit1 s&ri0init/ , cu v*rful pe par ea in erna a &enunc"iului piciorului de ba)a0 &enunc"iul orien a la eral 3fi&. ; d5 , cu v*rful pe par ea in ern' a &enunc"iului piciorului de ba)'0 &enunc"iul orien a /nain e. 3fi&. ; a0 c5
10

, cu &amba /napoi0 cu &enunc"ii apropia.i3fi&.; b5 , cu laba sprijini ' pe &le)na piciorului de ba)' i &enunc"iul orien a /nain e sau la eral 3fi&.; e5 d+ cu &iciorul liber ndoit1 la un(hi obtuz/ , /nain e ire,buc"on 3fi&.; f5 , /napoi a i udine /napoi 3cu coapsa ridica a5 3fi&.;&50 arabesMue 3fi& ;."5 $oa e aces e elemen e se po e(ecu a cu diferi e po)i.ii i mic'ri de bra.e i de runc"i

c fi& ;

&

"

Exerciii de echilibru dinamice 2 sun mai complica e0 deoarece pen ru p's rarea ec"ilibrului corpului /n r,un anumi momen rebuie /nvins' ac.iunea iner.iei. $recerile din r,o po)i.ie /n al a se e(ecu a prin diferi e procedee1 a. !icorarea ba)ei de sus.inere. b. %c"imbarea po)i.iei se&men elor corpului p's r*nd aceiai ba)a de sus.inere. c. !'rirea ba)ei de sus.inere prin de)ec"ilibrare. Dceas a de)ec"ilibrare se reali)ea)' prin deplasarea cen rului de &reu a e /n afara ba)ei de sus.inere0 cu endin.a de a p's ra c* mai mul aceas a fa)'. 4up' pierderea ec"ilibrului se rece /n fanda 3fi&.-5. !ers pe v*rfuri cu diferi e po)i.ii i mic'ri de bra.e i de runc"i

11

fi&. :as pe v*rful unui picior 3piMue5

, cu piciorul liber /n diferi e po)i.ii 3/nain e0 /napoi0 la eral5 , cu diferi e po)i.ii i mic'ri ale bra.elor i runc"iului Cu ridicarea pe v*rfuri 3releve51

, cu picioarele apropia e. , cu picioarele dep'r a e. , pe un picior0 celalal /n diferi e po)i.ii sau e(ecu *nd diferi e mic'ri. , ridicare pe v*rfuri0 cu diferi e po)i.ii i mic'ri ale bra.elor i runc"iului. $recere din po)i.ii joase de ec"ilibru /n po)i.ii /nal e i invers0 modific*nd % ruc uri comple(e de ec"ilibru /n po)i.ii joase0 semi/nal e0 /nal e0 cu picioarele

/n'l.imea cen rului de &reu a e i dimensiunile suprafe.ei de sprijin. apropia e sau dep'r a e9 pe un picior cu celalal /n ins ridica /nain e0 pes e ori)on ala cu runc"iul /n fle(ie dorsala sub ori)on ala0 sau piciorul ridica /napoi. % *nd pe un picior cu celalal /n diferi e po)i.ii1 recerea piciorului liber din r,o

po)i.ie /n al a sau din r,o direc.ie /n al a0 f'r' sau cu modificarea /n'l.imii cen ului de &reu a e i a po)i.iei runc"iului i a bra.elor 3fi&.=5.

fi&.= !en.inerea unei po)i.ii de ec"ilibru pe ambele picioare sau pe un picior cu

&enunc"ii /n ini sau /ndoi.i /n diferi e po)i.ii ale runc"iului i bra.elor0 ca finali)are a elemen elor e"nice0 ec"ilibru pe piciorul de a eri)are dup' o s'ri ura sau pe piciorul pe care se efec uea)' ro a.ia prin r,o pirue a.
12

34T AR5ER% ,% 6%RUETE 73489RT%R%) :eneraliti Ln oarcerile i pirue ele sun e(erci.ii comple(e de ro are a corpului /n jurul a(ei ver icale0 folosind o suprafa.a de sprijin redus'. Ln r,o /nv*r ire dis in&em urm' oarele fa)e1 , , , fa)a de prepara.ie 3po)i.ia ini.iala5 impulsia cu /n oarcere 3ro area propriu,)isa5 fa)a de oprire 3po)i.ia finala5 Lnv*r irile se po e(ecu a1 pe ambele picioare0 de pe un picior pe celalal 0 pe un sin&ur picior0 pe &enunc"i i din e)*nd. :'s rarea ec"ilibrului /n impul /nv*r irii es e aju a ' de mic'rile compensa orii ale corpului 0 bra.elor i picioarelor. E(ecu.ia e"nic' corec ' a pirue elor i a /n oarcerilor depinde de urm' orii fac ori 3dup' prof. #. !ociani5 , coordonare precis' a ac ivi '.ii neuromusculare0 /n vederea men.inerii ec"ilibrului corpului , orien area precis' /n spa.iu , coordonare mic'rilor de picioare0 bra.e0 runc"i0 cap care asi&ura reali)area ac.iunii respec ive , posibili a ea de a /mbina po)i.ia s abil' corpului cu micarea de ro a.ie , capaci a ea de a folosi iner.ia de ro are i de a o p's ra p*n' la erminarea mic'rii , capaci a ea de a calcula vi e)a de ro are /n aa fel /nc* s' se poa ' e(ecu a o oprire corec a %ntoarcerile/ $ sun /nv*r iri mai simple care nu necesi a o prepara.ie speciala /n momen ul plec'rii. !icarea de o ro a.ie es e de ?7 de &rade0 de +E7 &rade0 ma(im ;67 de &rade in jurul a(ei ver icale. 6iruetele/ 2 micarea de ro a.ie /n jurul a(ei0 care se reali)ea)' prin r,o /nv*r ire con inua de ce pu.in ;67 de &rade. 4eoarece necesi a un efor fi)ic sus.inu i o concen rare mare a a en.iei 0 es e recomandabil c' pirue ele mai complica e s' fie e(ecu a e la /ncepu pe p'r.i0 apoi s' fie le&a e0 iar &radele de /n oarcere s' creasc' rep a 1 ?7 &rade0 +E7 &rade0 ;67 &rade0 o da a cu /nsuirea corec a a e"nicii pirue ei respec ive

13

;iblio(ra!ie Dlbu0 D.0 Dlbu0 C.0, 3+???5 :si"omo rici a e0 edi ura %piru >are 0 Bucure i. Birc"0 D.0 3B7775 , :si"olo&ia de)vol 'rii0 Ed. $e"nic'0 Bucure i. Bocu0$.0 3B77;5 , Gine olo&ie0 edi ura !edicala Universi ara 8uliu >a ie&anu0 Cluj Napoca. Carli&elu #.0 3B77F5 , Gine o erapia o ar a a miscarii si a vindecarii0 edi ura EiHon0 Cluj Napoca. C*rs ea0 G.03+??;5 , :ro&ramarea i planificarea /n educa.ia fi)ic' i spr iv' colar'., Ed. Universul., Bucure i0 6;p. C*rs ea0 G.03+??;5 , $eoria i me odica educa.iei fi)ice i spor ului., Ed. Universul., Bucure i0. C*rs ea0 G.0 3+??F5 , Educa.ia fi)ic'. $eoria i ba)ele me odicii., D.N.E.F.%.., Bucure i0. Cordun0 !ariana0 3B77?5 , Ginan ropome rie0 Bucure i0 Ed. C4 :ress 4ra&nea0 D.0 $eodorescu0 %.0 3B77B5 , $eoria spor uluiN Ed. Fes ., Bucure i0 p +BE,+=+. Ga&ea0 D.03B77B5 , Cerce ari in erdisciplinare din domeniul spor ului0 edi .4es in 0 Bucures i. Ganea0 #ir&il.0 3B7765 4efinirea i ipolo&ia a&remen ului de O ip ou ,doorO 2ev. :ales rica !ileniului 888 Civili)a.ie i %por 0 anul #880 nr -0 3B650 dec B7760 p& ;- ,;6. Golu0!.0 3B77B5, Ba)ele psi"olo&iei &enerale0 Bucure i. Grosu0 E.F.03B77?5 , :si"omo rici a e 3par 8 si 8850 edi ura G!80 Cluj Napoca Grosu0 E.F.0 i colab.3B77E5 Concep ele fundamen ale ale iin.ei spor ului0 Edi ura G!80 Cluj Napoca. >or&"idan0 #.03B7775 , :roblema ica psi"omo rici a ii0 edi .Globus0 Bucure i9 !arcu0 #.0 4an !.0 3B77F5 , Gine o erapie0 Edi ura Universi adii din @radea. :apilian #0 3B77;5 , Dna omia omului0 #olumul 80 Dpara ul locomo or0 Edi ie revi)ui a de prof. univ. dr. 8on Dlbu0 Bucures i0 Edi ura D<< :as) ai0 P.0 3B77-5 , Gine o erapie in neuropedia rie0 edi ura Drionda0 @radea. :as) ai0 P.0 3B77+5, Gine o erapia in recuperarea func ionala pos rauma ica a apara ului locomo or0 edi ura Drionda0 @radea.

14

:acan0 8.0 3B77E5 !e odica pred'rii &imnas icii /n coal'0 Edi ura Casa C'r.ii de Q iin.'9 Cluj Napoca :acan0 8.0 3B7765 Gimnas ica /n coal'0 Edi ura Napoca % ar0 Cluj Napoca. %ben&"e0 $.0 3+???5 , Ba)ele eore ice si prac ice ale Hine o erapiei0 Edi ura !edicala0 Cluj Napoca. %ben&"e0 $.0 3B77E5 , Ginesiolo&ie iin.a mic'rii0 Edi ura medicala0

Bucures i0

B77E.0 pa&. ;6=,;F;.


RRR :ro&rame colare. Dria curricular' SEduca.ie fi)ic' i spor S la ciclul &imna)ialN !inis erul Educa.iei i Cerce 'rii., Consiliul Na.ional pen ru Curriculum., Bucure i0 B77+., -Ep. " p1NN TTT.edu.ro " p1NNTTT.femei,moderne.roNar icolNcarieraNcoordonarea0?=+." ml " p1NNTTT.lucianmarin.comNana omieNpa&inaNnervos,coordonareN " p1NNTTT.brianmac.co.uH , +7+ :erformance Evalua ion $es s0 Brian !CGen)ie

15