Sunteți pe pagina 1din 13

Noi forme de munc! "i activit!#i n societatea bazat!

pe informa#ie "i cunoa"tere


Prof.dr. Ion Gh. RO!CA1, Asist.drd. Marian STOICA2 $. Introducere
Ritmul rapid !i incremental al dezvolt"rii tehnologiei informa#iei !i comunica#iilor (TIC) a determinat apari#ia noii economii, digital", care tinde s" se globalizeze la nivel mondial. n cadrul ei, individul !i micile ntreprinderi, al"turi de marile companii, au mai multe oportunit"#i ca niciodat" de a juca un rol important n societate. Economia digital" este caracterizat" de muta#ii radicale n natura muncii !i a rela#iilor de munc", cu implica#ii profunde asupra stilurilor de munc" !i via#" ale oamenilor. Pia#a muncii a cunoscut n ultimul deceniu o dezvoltare puternic", tinznd !i ea s" se globalizeze. Telelucrul, teleactivit"#ile, telesocializarea etc., reprezint" activit"#i moderne, caracteristice unei societ"#i informa#ionale bazate pe cunoa!tere, spre care #inte!te !i Romnia. Teoria economiei digitale completeaz" pe cea clasic", a loca#iei !i economiei spa#iale, care !i concentreaz" aten#ia asupra a dou" caracteristici globale ale vie#ii economice: timpul !i spa#iul (cunoscute n literatura de specialitate !i ca distan#" !i zon"). Este clar faptul c" pia#a for#ei de munc" din societatea bazat" pe informa#ie !i cunoa!tere este direct influen#at" de cele dou" caracteristici, constrngerea geo-spa#ial" asupra muncii tinznd s" lipseasc" din ce n ce mai mult. n teoria clasic" a loca#iei !i a economiei spa#iale, rolul distan#ei era reflectat n cheltuielile de transport care afectau nu numai pre#urile de pe pia#", dar !i loca#ia condi#iilor favorabile produc#iei, iar rolul zonei impunea ca pre#urile diverselor produse s" fie delimitate geografic. De!i modelele spa#iale sistematice asociate fenomenului geo-spa#ial al muncii au f"cut obiectul cercet"rilor multor speciali!ti din domeniu (Cantillon, Steuart, Smith), meritul dezvolt"rii teoriei clasice a loca#iei !i a economiei spa#iale apar#ine economi!tilor germani, n frunte cu Johann Heinrich von Thnen (prima lucrare Statul izolat, 1826). [5] Noua economie este caracterizat" de numeroase e-activit"#i, cum ar fi e-educa#ia, emedicina, e-afacerile, e-guvernul, e-comer#ul etc. De multe ori, terminologia e-activit"#i este nlocuit" cu teleactivit"#i. Evident, e-activit"#ile nu pot suplini toate activit"#ile dintr-o societate. Mineritul, agricultura, siderurgia, tmpl"ria etc. se vor moderniza mult n noua economie, dar vor fi lipsite de e.

1 2

Catedra de Informatic" Economic" din Academia de Studii Economice Bucure!ti, rosca@crc.ase.ro Catedra de Informatic" Economic" din Academia de Studii Economice Bucure!ti, marians@inforec.ase.ro

2. Telemunca "i munca la distan#!


O defini#ie suficient de general" !i clar" pentru munca la distan#" este dificil de g"sit. O formulare rezonabil" poate fi: munca efectuat" de o persoan" aflat" ntr-un loc diferit de persoana (persoanele) care o supravegheaz" direct !i/sau o pl"tesc pentru munca efectuat" [3]. Se observ" c" accentul se pune pe lucr"torul individual !i nu pe organiza#ie. Telemunca este definit" adesea ca fiind utitilizarea tehnologiei telecomu-nica#iilor pentru a nlocui, compet sau par#ial, deplasarea spre locul de munc" !i napoi acas". Telemunca este, deci, munca la distan#" bazat", n esen#", pe utilizarea TIC. n sene invers, nu orice form" de munc" la distan#" este telemunc". Att ca r"spuns la problemele interne ale lumii afacerilor, ct !i ca strategie a managementului cererii de transport, telemunca cap"t" o acceptare tot mai larg" n lume. n SUA, Guvernul Federal !i statele California, Hawaii, Washington, Arizona, Florida, Minnesota !i Connecticut se afl" n diferite stadii de institu#ionalizare, implementare, planificare sau cercetare a programelor de telemunc". Numeroase alte programe sunt n curs de dezvoltare, implicnd guvernele locale !i/sau sectorul privat. Eforturi semnificative pentru implementarea telemuncii se fac, de asemenea, n Marea Britanie, Olanda, Finlanda, Germania, Fran#a !i alte state europene, precum !i n Japonia !i Australia [$]. Privit" din punct de vedere etimologic, telemunca poate avea dou" r"d"cini: telecommuting, care este termenul preferat de Comunitatea European" pentru a descrie lucrul la distan#a utiliznd TIC !i teleworking, termen preferat de SUA. Aceasta nu nseamn" c" cei doi termeni nu se reg"sesc utiliza#i att n Europa ct !i n SUA !i c" au accep#iuni identice. Telemunca este considerat ca un concept abstract, n contextul variet"#ii de alte op#iuni pentru lucrul de la distan#". Fiecare dintre op#iunile de lucru la distan#" este clasificat" conform impactului asupra transporturilor !i implica#iilor manageriale. Formele de lucru la distan#" pot fi clasificate n: munca la domiciliu !i n afara domiciliului. Conceptul de management la distan#" este esen#ial pentru telemunc". Cel mai mare obstacol n calea accept"rii telemuncii de c"tre patroni este, f"r" ndoial", ntrebarea De unde !tim c" ei muncesc?. Dac" se demonstreaz" c" alte forme de munc" au cerin#e manageriale similare, telemunca ar putea fi mai u!or acceptat". n plus, unele tehnici de management apar#innd altor forme de munc" ar putea fi adaptate telemuncii. Telemunca se asociaz", de obicei, activit"#ilor la care intr"rile/ie!irile sunt informa#ii, iar rezultatele pot fi transmise prin componente TIC. Datorit" acestui fapt, locul de telemunc" se nume!te birou virtual (virtual office) iar conceptele de telemunc" !i birou virtual se confund" (inclusiv n acest studiu). Conceptul de birou virtual acoper" o arie larg" a domeniilor n care telemunca se poate manifesta, de la nivelul ocazional, n care angajatul !i petrece majoritatea timpului de lucru la sediul societ"#ii pn" la nivelul mobilit"#ii totale, n care angajatul nu este prezent la un sediu fix, prestnd servicii de oriunde. Tehnologia informa#iei, serviciile

profesioniste !i industria de bunuri de consum au gr"bit introducerea programului virtual, dar rata dezvolt"rii noilor forme de munc" este nc" destul de redus". Costurile !i facilit"#ile oferite lucr"torilor sunt principalele avantaje ale biroului virtual, dar dezavantaje precum contactul slab cu o organiza#ie, cu mediul organiza#ional !i managerial al acesteia, dificult"#ile de comunicare cu personalul de pe acela!i nivel ierarhic sau de pe niveluri ierarhice diferite, accesul dificil la resurse materiale, conduc n continuare la o abordare precaut" a telelucrului. Cu toate acestea, n anumite domenii de activitate !i pentru anumite categorii de personal, formele flexibile de munc" pot constitui o alternativ" atr"g"toare, convenabil" !i, mai ales, profitabil" pentru ambele p"r#i ale contractului de munc". [3] Biroul virtual este un concept care se refer", de fapt, la o gam" alternativ" vast" de moduri de munc", cu grade diferite de mobilitate sau de prezen#" la un anumit sediu fix de lucru. Principalele modalit"#i de exprimare a biroului virtual, n func#ie de gradul de libertate a angajatului sunt: telemunca ocazional", telemunca semimobil", telemunca cu program aleator, telemunca la domiciliu !i telemunca cu mobilitate total". Telemunca ocazional" se refer" la acei angaja#i care !i desf"!oar" activitatea, n principal, la sediul organiza#iei !i, ocazional, o zi pe s"pt"mn", de exemplu, la domiciliu. Forma de munc" a fost prima care a ap"rut !i este, n acest moment, cea mai des ntlnit" n activit"#i de cercetare, proiectare, programare a calculatoarelor, contabilitate etc., cu prec"dere n marile companii. Pricipalul avantaj al telemuncii ocazionale l constituie flexibilitatea mai mare a muncii fa#" de contextul clasic, conducnd, n multe cazuri, la cre!terea productivit"#ii muncii individuale. Deoarece se reduce num"rul de zile de ocupare a unui spa#iu organiza#ional, costurile de ntre#inere a lui scad !i, deoarece lucrul virtual este redus, nu sunt necesare investi#ii n schimbarea managementului organiza#iei. Exprimnd sintetic, se poate spune c" telemunca ocazional" este o modalitate de a munci cu avantaje importante, riscuri !i investi#ii minime. Telemunca semimobil" este un pas avansat fa#" de varianta ocazional", deoarece implic" o mobilitate sporit" a angaja#ilor fa#" de un spa#iu fix de munc", dar presupune, n continuare, o leg"tur" permanent" cu biroul fizic, dup" un program prestabilit. Caracteristicile muncii deriv" din aceea c" angaja#ii, atunci cnd sunt programa#i s" lucreze la sediul organiza#iei, nu au locuri fixe de lucru. Cnd vin la serviciu, primesc telefon mobil !i calculator portabil !i sunt repartiza#i ntr-un spa#iu disponibil n acea zi. Acest tip de birou nu este destul de generalizat, deoarece ridic" o serie de probleme organiza#ionale, manageriale, psiho-sociale !i de adaptare. Se impune crearea !i gestionarea unui program riguros de lucru, #innd cont de program"rile venirilor angaja#ilor la serviciu, precum !i eviden#a spa#iilor (birourilor fizice) pentru fiecare zi n parte. Problemele de adaptare a angaja#ilor constau n faptul c" nu sunt lega#i sentimental de un loc de munc" fizic, care le-ar da o mai mare siguran#" !i un grad ridicat de confort. De asemenea, lipsa contactului prelungit cu aceia!i colegi de munc", a muncii n echip" !i

sentimentul izol"rii pot duce, pentru anumi#i indivizi, la o sc"dere a productivit"#ii. Telemunca cu program aleator combin" munca la domiciliu cu cea la sediul organiza#iei sau al clien#ilor acesteia, n propor#ii diferite. Angaja#ii vin la serviciu aleator, n func#ie de necesit"#ile curente ale sarcinilor primite. Ei nu au un loc fix de munc" n sediul organiza#iei. Atunci cnd un angajat trebuie s" vin" la serviciu, trebuie s"-!i anun#e din timp programul, pentru a i se rezerva (tip hotel) un birou n care s"-!i instaleze calculatorul, s"-l lege la re#eaua organiza#iei, s" poat" da !i primi telefoane !i s" fie n contact cu superiorii !i colaboratorii. Forma de munc" este din ce n ce mai r"spndit" la marile companii, fie n centrul marilor ora!e, fie, cu prec"dere, n suburbii, unde se g"sesc spa#ii de nchiriat mai ieftine. Avantajele telemuncii cu program aleator constau n reducerea traficului rutier, a timpului de deplasare, a cheltuielilor de transport, conducnd la cre!terea profitului !i productivit"#ii muncii, la sc"derea costurilor !i eliminarea stresului, cu repercusiuni pozitive asupra mediului !i asupra condi#iilor sociale. Telemunca la domiciliu presupune transla#ia biroului tradi#ional de la sediul organiza#iei la domiciliul angajatului, cu toate dot"rile necesare pe care le implic" func#ia !i genul de munc" ale persoanei respective: mobilier, calculator legat n re#ea, telefon, fax, copiator !i alte dot"ri specifice muncii prestate. Angaja#ii !i creeaz" un birou dotat complet n propria cas". Cheltuielile cu dotarea !i ntre#inerea birourilor casnice cad n sarcina organiza#iei, care c!tig" prin faptul c" nu mai nchiriaz" birouri. Tipul de telemunc" este r"spndit, mai ales, la companiile prestatoare de servicii pentru clien#i, informatice, de publicitate, de contabilitate, telemarketing etc. Principalul avantaj al muncii la domiciliu const" n flexibilitatea programului de lucru al angajatului, care trebuie s"-!i ndeplineasc" sarcinile de serviciu, dar nu este obligat la un orar strict de munc". Cheltuielile cu ntre#inerea biroului casnic sunt mult mai mici dect cele pentru ntre#inerea unui birou la sediul organiza#iei. Este adev"rat, ns", c" tipul de munc" nu poate fi accesibil dect angaja#ilor care de#in spa#iu de locuit n care se poate amenaja un birou, cu toate dot"rile !i condi#iile prielnice pentru a-!i desf"!ura activitatea f"r" perturba#ii. Se disting mai multe tipuri de telelucru la domiciliu. O prim" clasificare poate fi n telelucru la domiciliu part-time !i full-time. O alt" abordare presupune mp"r#irea n telelucru off-line !i on-line. Telelucr"torii on-line sunt conecta#it permanent la re#eaua de lucru. De exemplu, r"spund la apelurile telefonice redirec#ionate prin intermediul unor tehnologii speciale, munca lor este controlat" mai mult de tehnologie !i implic" flexibilitate redus" n organizarea programului de lucru. Telelucr"torii off-line !i organizeaz" munca mult mai simplu, lucreaz" pe calculatorul personal !i se conecteaz" la re#eaua unit"#ii numai dac" trebuie s" transfere !i s" ncarce fi!iere sau s"-!i verifice po!ta electronic" etc. Ace!tia pot fi, de exemplu, creatori de software, cercet"tori etc. O imagine seduc"toare i nf"#i!eaz" pe telelucr"torii off-line muncind ntr-o cas" de vacan#" sau ntr-o locuin#" de la #ar", departe de problemele vie#ii de la ora! (!i de problemele transferului rezultatelor muncii lor). Oricum, se porne!te de la premisa c"

fiecare !i alege singur stilul s"u de via#". n practic", fiecare telelucr"tor trebuie s" dispun" acas" de un spa#iu adecvat pentru a fi capabil s" munceasc" f"r" s" existe vreun efect negativ n via#a lui particular". Condi#ia este s" existe spa#iu separat pentru un birou, n care s" poat" fi instalat echipamentul de lucru. Experien#a persoanelor care lucreaz" la domiciliu nu se aseam"n" cu a celorlal#i, termenul de telelucru neputnd fi generalizat. Experien#a individual" poate fi pozitiv" sau negativ" !i depinde de influen#a mai multor factori: munca prestat", statutul profesiei, modalitatea de retribuire, condi#iile care decurg din profesie, condi#iile de via#" de la domiciliu, circumstan#ele personale ale lucr"torului la domiciliu etc. Telelucrul la domiciliu are avantaje, dar !i dezavantaje (Tabelul $). Cel mai mare dezavantaj se refer" la consecin#ele izol"rii fa#" de colegi !i grupuri sociale de lucru. Tabelul $ - Implica#iile telelucrului la domiciliu Avantaje Libera alegere a timpului de lucru. Dezavantaje (riscuri)

Pericolul de a munci prea mult; pierderea sporurilor de noapte, week-end sau vacan#e. Lucrul este amnat din cauza unei afec#iuni medicale sau nu se d" aten#ie bolii; n cazul unei boli, nu se !tie cine-i Lucr"torul nu este deranjat. va #ine locul; dac" copiii sunt bolnavi, nu are dreptul de a!i amna termenele de predare a lucr"rilor; problemele familiale nu pot fi ignorate. Pu#ine conflicte cu colegii sau Pierderea comunic"rii cu colegii. cu superiorii. Comportamentul nu poate fi Pierderea evalu"rii muncii !i a performan#elor, controlat sau monitorizat. concomitent cu recunoa!terea acestora. Standardele de la locul de munc" nu sunt garantate; Sc"derea timpului !i costului protec#ia muncii la domiciliu !i sfaturile inspectorilor sunt afectat transportului. limitate; defectarea echipamentelor, pierderea/accesarea neautorizat" a datelor. mpletirea mai u!oar" a muncii Influen#e asupra vie#ii particulare. cu responsabilit"#ile familiale. Lucr"torii nu mai !tiu cum se dezvolt" compania; pierderea posibilit"#ii de promovare; neparticiparea la evenimentele firmei; apari#ia a dou" clase de lucr"tori: cei Supravegherea mai u!oar" a care au activit"#i potrivite pentru telelucru, cei care au copiilor. spa#iu corespunz"tor pentru telelucru; permanentizarea statutului de telelucr"tor; participarea la activit"#i prin intermediul unui reprezentant al intereselor lucr"torilor (consilii, asocia#ii etc.).

Telemunca cu mobilitate total" presupune inexisten#a unui birou fizic, la sediul organiza#iei sau la domiciliu. Angaja#ii !i desf"!oar" munca fie la sediul clien#ilor, fie n autoturism, n care, prin dot"ri corespunz"toare, !i construiesc un birou mobil. Tipul de munc" a ap"rut nainte de era telelucrului, prin comis-voiajorii specializa#i n vnzarea de bunuri !i servicii. Telemunca cu mobilitate total" este adoptat", cu prec"dere, de companii care vnd diferite produse prin angaja#ii lor, f"r" a avea magazine de desfacere, rela#ia client-furnizor fiind mai direct" !i mai avantajoas" pentru ambele p"r#i. Cele mai multe dintre organiza#ii nu adopt" dect unul sau cel mult dou" forme ale biroului virtual. Marile companii na#ionale sau transna#ionale, pot mbina toate formele prezentate, mpreun" cu modalit"#ile clasice, n func#ie de natura activit"#ilor desf"!urate, de condi#iile specifice zonei geografice n care exist" !i de structura personalului implicat n cadrul companiei. F"r" s" par" surprinz"tor, domeniul n care telemunca s-a dezvoltat cel mai repede !i este larg r"spndit" este tot cel al tehnologiei informa#iei. Companii precum IBM, AT&T, Pacific Bell, Hewlett-Packard, Compaq, Xerox sunt recunoscute c" utilizeaz" frecvent diferitele tipuri de birouri virtuale. Industria bunurilor de consum este, de asemenea, propice utiliz"rii biroului virtual (de exemplu, Procter&Gamble, care desf"!oar" activit"#i comerciale care traverseaz" canale interna#ionale).

3. Negocierea telelucrului
Negocierea telelucrului presupune existen#a unui status quo ntre angajat !i angajator. Negocierea propriu-zis" trebuie s" ating" o serie de aspecte care, n principal, se refer" la urm"toarele probleme: Telelucr"torii trebuie s" fie angaja#ii unei companii !i nu lucr"tori pe cont propriu. Pentru a evita izolarea, contactele lucr"torilor cu firma trebuie s" fie periodice. Telelucr"torul la domiciliu trebuie s" aib" o camer" separat" !i o linie telefonic", pentru care angajatorul va suporta cheltuielile. Telelucr"torii trebuie s" se ntlneasc" n mod regulat !i s" #in" leg"tura cu ceilal#i telelucr"tori prin intermediul po!tei electronice sau al telefonului, toate cheltuielile aferente fiind suportate de angajator. S"pt"mnal, telelucr"torii trebuie s" poat" purta discu#ii cu managerul sau superiorul lor. Telelucr"torii trebuie s" primeasc" acelea!i tran!e de plat" !i facilit"#i ca !i ceilal#i angaja#i, inclusiv concediul de odihn". Trebuie stabilit un num"r de ore de lucru !i telelucr"torii trebuie s" fie inclu!i n dezvoltarea carierei !i n programele de perfec#ionare. Echipamentele TIC trebuie furnizate, pl"tite, instalate, ntre#inute !i asigurate de angajator. Angajatorul trebuie s"-!i dea acordul cu privire la condi#iile de s"n"tate !i securitate !i s" !i asume riscurile asociate. El trebuie s" aib" responsabilit"#i legale pentru orice accident de munc", pagube materiale sau intelectuale ale telelucr"torului. Telelucr"torii trebuie s" aib" acces la reprezentarea n asocia#iile profesionale !i dreptul de ntrunire n afara orelor de lucru. Consultan#ii n probleme de s"n"tate !i 6

securitate !i reprezentan#ii asocia#iilor profesionale trebuie s"-i poat" vizita pe telelucr"tori. Telelucrul se desf"!oar" conform voin#ei proprii, iar telelucr"torii trebuie s" aib" dreptul s" se ntoarc" la modul de lucru clasic (la birou) cnd doresc !i dac" decid acest lucru. n continuare sunt descrise principiile negocierii contractelor de telelucru urmate de unele comentarii. 3.$. Statutul angaj!rii Principiu: Telelucrul nu trebuie s" fie o scuz" pentru a acorda condi#ii mai slabe. Statutul angajatului trebuie men#inut, angajatorul neputndu-l modifica f"r" acordul telelucr"torului. Comentariu: Telelucr"torii trebuie s"-#i men#in" statutul de angajat cu drepturi depline, ferindu-se s" devin" colaboratori sau consultan#i independen#i. n 1982, societatea de asigur"ri de via#" California Western le-a oferit ctorva agen#i oportunitatea de a lucra acas", la fel cum ar fi lucrat la firm". Ei au devenit consultan#i pl"ti#i dar nu li s-au oferit comisioane. La 1 decembrie 1985, opt persoane !i-au dat demisia !i au dat n judecat" compania, calificnd contractul independent ca un subterfugiu pentru a nu le pl"ti comisioanele. Cazul a fost stins de companie n 1988, f"r" a se mai ajunge n fa#a instan#ei, pentru o sum" de bani #inut" secret", iar programul de telelucru a fost sistat. 3.2. Lucrul par#ial la domiciliu Principiu: Telelucr"torii la domiciliu trebuie s" munceasc" numai o parte din timp, ct ar face-o !i la un loc de munc" clasic. Comentariu: Telelucr"torul trebuie s"-!i impun" un program riguros de lucru, astfel nct s" nu diminueze timpul liber la care are dreptul, ca !i lucr"torii din sistemul clasic. Una din problemele muncii la domiciliu este dat" de termenul de finalizare a lucr"rii. Telelucr"torii pot avea impresia c" lucreaz" prea mult, neglijndu-!i via#a cotidian". Flexibilitatea asociat" telelucrului poate ncuraja tendin#a de cre!tere a timpului afectat muncii, alternativ" nesatisf"c"toare pentru un orar de lucru bine determinat. De asemenea, unele servicii trebuie furnizate n afara programului (de exemplu, serviciile de oferire a informa#iilor). 3.3. Telelucrul este ales voluntar Principiu: Telelucrul trebuie s" fie alegerea voluntar" a angajatului iar telelucr"torii trebuie s" aib" dreptul de a se rentoarce la locul de munc" conven#ional. Comentariu: Pe termen lung, principiul poate fi amenin#at de transformarea companiei n birouri nchise. Situa#ia se poate schimba !i cnd compania lanseaz" noi recrut"ri de telelucr"tori sau, mai simplu, i invit" pe angaja#ii existen#i s" lucreze acas". 7

3.4. Echipamentul "i spa#iul Principiu: Angajatorul trebuie s" furnizeze telelucr"torilor echipamentul necesar lucrului, respectnd condi#iile de s"n"tate !i securitate. Comentariu: Echipamentele telelucr"torilor trebuie s" fie similare celor utilizate la locul de munc" clasic, iar angajatorul va suporta toate cheltuielile, inclusiv cele destinate organiz"rii: telefon, leg"tur" la re#ea, mp"mntare etc. Exist" riscul ca celor care lucreaz" acas" s" li se repartizeze mobilier neadecvat !i echipamente uzate moral. 3.5. Plata cheltuielilor Principiu: Angajatorul trebuie s" suporte cheltuielile adi#ionale ale telelucr"torilor la domiciliu. n#elegerile cu telelucr"torii pot varia n func#ie de zona geografic". Comentariu: Tendin#a angajatorilor de a nu oferi compensa#ii, sus#innd c" telelucr"torii au c!tiguri din economiile pe care le fac la costurile cu comunica#iile (telefon, internet, energie electric") !i cu transportul. 3.6. Dreptul la via#a particular! Principiu: Telelucr"torii trebuie s" poat" face distinc#ie ntre munc" !i via#a privat". Comentariu: Este unul dintre principiile care se respect" cel mai greu. Telelucr"torul nu trebuie s" amestece problemele serviciului cu cele casnice. Se sus#ine c" principiul face distinc#ie ntre telelucr"torii buni !i ceilal#i. 3.7. Urm!rirea "i controlul activit!#ii Principiu: Necesitarea inspect"rii condi#iilor de lucru !i de securitate de c"tre reprezentan#ii asocia#iilor profesionale !i organismelor sanitare nu trebuie s" intre n conflict cu dreptul telelucr"torilor la intimitatea casnic". Comentariu: Angaja#ii au obliga#ia de a asigura un mediu de lucru protejat !i de a permite inspec#ii la locul de munc". Angajatorii trebuie s" poat" utiliza metode electronice de urm"rire, care s" permit" monitorizarea de la distan#" a performan#elor angaja#ilor (de exemplu, c"i de acces la produsele program, contorizarea apelurilor telefonice !i nregistrarea acestora !i, uneori, supravegherea prin camere de luat vederi). Se poate induce o ngrijorare privind via#a privat", mai ales c" se lucreaz" la propriul domiciliu. Dreptul lucr"torilor la intimitate trebuie tratat ca o problem" fundamental" a drepturilor omului. 3.8. Grija pentru copii Principiu: Pe durata serviciului, telelucr"torii la domiciliu nu trebuie s"-!i fac" griji pentru copii.

Comentariu: Datorit" flexibilit"#ii programului de lucru, telelucrul este benefic pentru p"rin#i !i cariera acestora. El apropie p"rin#ii de copii. Cu toate acestea, grija fa#" de copii nu trebuie s" afecteze obliga#iile angajatului. De aceea, nu se elimin" total aranjamentele p"rintelui angajat pentru ngrijirea copiilor (bon", doic", cre!", gr"dini#", bunici etc.). 3.9. Izolarea "i dezvoltarea carierei Principiu: Trebuie instituite modalit"#i de protejare a telelucr"torilor n ceea ce prive!te riscul izol"rii !i al depresiilor nervoase. Aceasta este o problem" de s"n"tate !i securitate. Telelucr"torii trebuie s" aib" oportunit"#i de afirmare !i promovare n carier". Comentariu: Pe termen lung, dup" ce a trecut perioada de pl"cere, izolarea poate deveni o problem". Telelucr"torii pierd din educa#ia !i ndrumarea pe care le primesc cei care lucreaz" clasic. Ei nu au acces la nv"#area informal" de care au parte oamenii care intr" n contact !i discut" cu colegii la munc". 3.$0. Libertatea asocierii profesionale Principiu: Telelucr"torii trebuie s" aib" acces la asocia#iile profesionale, iar acestea s" aib" dreptul de a inspecta locurile de munc" de la domiciliu, pentru a se informa despre condi#iile asigurate de angajator. Telelucr"torii trebuie s" beneficieze de facilit"#i prin care s" consulte asocia#iile din care fac parte, s" fie n!tiin#a#i cu privire la noi job-uri !i ocazii de avansare. Comentariu: Asocia#iile trebuie s" ofere detalii n privin#a ader"rii fiec"rui telelucr"tor n parte. Asocia#iilor trebuie s" li se garanteze dreptul de a comunica direct cu angaja#ii prin intermediul po!tei electronice, a sistemului electronic de comunica#ii al angajatorului etc. Telelucr"torii trebuie s" aib" posibilitatea de a participa la deciziile asocia#iilor !i de a-!i asuma ndatoriri n calitate de membri ai acestora. A lucra la domiciliu !i a fi reprezentat !i reprezentant n asocia#ii trebuie s" fie lucruri compatibile.

4. Teleactivit!#ile
Teleactivitatea este o activitate social-economic" bazat" pe individualizare, interactivitate !i sisteme de telecomunica#ii, n scopul de a conecta la distan#" persoane !i/sau organiza#ii, avnd un impact social !i ambiental mult mai mare dect alte forme de activitate [2] [4]. Teleactivit"#ile pot fi sociale, precum teleeduca#ia, telemedicina, telesocializarea sau economice, precum comer#ul electronoic, afacerile electronice, afacerile bancare electronice, telecooperarea, telemarketingul etc. Lucr"torii implica#i n teleactivit"#i presteaz" munc" si, uneori, telemunc". De exemplu, instructorul din cadrul unui sistem de nv"#"mnt la distan#" poate lucra la sediul universit"#ii, prestnd munc" de o factur" special" n raport cu nv"#"mntul clasic sau la domiciliul s"u, ca telemunc". Deci, termenul de teleactivitate nu trebuie confundat cu cel de telemunc". Rela#ia dintre teleactivitate !i munc" (sau telemunc") este una de la complex la simplu (de la general la particular). Toate teleactivit"#ile se bazeaz" pe comunicarea de la distan#", n special prin Internet. Studiul actual surprinde, ca exemplificare, doar cteva dintre teleactivit"#ile reg"site, deja, n via#a cotitian".

4.$. Teleeduca#ia Educa#ia la distan#" implic" utilizarea metodelor noi pentru mbun"t"#irea accesului la sistemul educa#ional, din punct de vedere al timpului !i spa#iului. Sistemul educa#ional este concentrat mai mult pe nv"#are dect pe predare. Tendin#a a fost o influen#" puternic n ultimul deceniu de noile dezvolt"ri ale !tiin#elor sociale !i cognitive. Dezvolt"rile aduse teoriei educa#ionale au schimbat natura sistemului de nv"#are, precum !i percep#ia persoanei care studiaz" asupra acestui sistem. Teleeduca#ia a ap"rut prntre primele activit"#i specifice societ"#ii informa#ionale !i a cunoscut o adev"rat" explozie odat" cu dezoltarea Internet-ului. R"d"cinile teleeduca#iei se g"sesc n 1840, cnd p"rintele stenografiei, Sir Isaac Pitman a introdus pentru public coresponden#a, instruirea !i evaluarea prin po!ta clasic" (prin curier). Teleeduca#ia implic" !i educa#ia la distan#", care are ca principale #inte formarea continu", instruirea cercet"torilor !tiin#ifici, comunit"#ilor izolate sau defavorizate geografic etc. Rolul institu#iilor de nv"#"mnt n transferul cuno!tin#elor, aptitudinilor !i valorilor se schimb", ntr-o lume n care informa#iile sunt accesibile prin sisteme moderne de informare !i comunicare. Educa#ia devine parte integrant" a procesului de globalizare. Globalizarea educa#ional" este accelerat" de noile TIC, care introduc nu numai noi forme de educa#ie !i noi actori n procesul de dezvoltare !i furnizare a cuno!tin#elor, ci impun un nou concept privitor la educa#ie, n sensul trat"rii acesteia ca pe un serviciu. Teleeduca#ia presupune trecerea de la modelele tradi#ionale de nv"#are !i evaluare spre metode virtuale. Transla#ia poate deveni posibil" dac" sunt ndeplinite cteva cerin#e fundamentale: definirea clar" de c"tre institu#iile de nv"#"mnt a politicilor !i strategiilor privind TIC; dezvoltarea unei infrastructuri corespunz"toare pentru utilizarea noilor TIC; asigurarea accesului la Internet pentru institu#iile !i indivizii implica#i; redefinirea rolului cadrelor didactice; noi rela#ii instructor-instruit; noi forme de nv"#are !i evaluare; ncredere n sistem !i recunoa!terea lui, eventual prin acredit"ri etc. Universit"#ile virtuale au ca obiective majore: dezvoltarea metodologiilor !i programelor pentru cre!terea fondului de material didactic, interconectarea mijloacelor media, diseminarea informa#iilor utiliznd tehnologii interactive sincrone !i asincrone; cre!terea impactului educa#ional calitativ !i cantitativ asupra grupurilor #int". O alt" entitate specific" formelor moderne de educa#ie este teleclasa, care reprezint" o sal" dotat" cu echipamente pentru video !i teleconferin#e, ecrane TV, acces la Internet, casetofoane, software pentru multimedia etc. n cadrul sistemului de teleeduca#ie trebuie create: un context tehnologic, care s" ofere cursan#ilor accesul la o multitudine de mijloace de informare !i de surse pentru educa#ie; un context educa#ional, care s" implice att cadrele didactice ct !i cursan#ii. Materialele didactice care vor fi proiectate trebuie s" corespund" cerin#elor tehnologice !i educa#ionale.

10

4.2. Telemedicina Domeniul medical !i al educa#iei sanitare constituie un teren fertil pentru dezvoltarea proiectelor telematice, cu impact major att la nivelul pacien#ilor !i cadrelor medicale, ct !i la nivelul societ"#ii, n general. Ca form" nou" de activitate, specific" societ"#ii informa#ionale (dar cu r"d"cini mai adnci n istorie), telemedicina a fost definit" prin utilizarea telecomunica#iilor pentru furnizarea informa#iilor !i serviciilor medicale. n accep#iunea Asocia#iei Americane de Telemedicin", telemedicina este definit" ca schimb de informa#ie medical" utiliznd comunica#iile electronice, n scopul asigur"rii s"n"t"#ii %i educa#iei pacien#ilor sau furniz"rii servicilori de asisten#" sanitar". Din defini#ie se observ" gradul de generalitate determinat de inexisten#a restric#iilor referitoare la natura informa#iilor transmise, a modului efectiv n care se face transferul sau a modului n care urmeaz" s" fie utilizate informa#iile. Conceptul de telemedicin" nu este nou. Prima genera#ie a sistemelor de telemedicin" a ap"rut la nceputul anilor 60, dar primul proiect de telemedicin" a fost ini#iat n 1959 n Nebraska, SUA, unde s-au folosit servicii video interactive pentru a se oferi consulta#ii de psihiatrie cet"#enilor afla#i n zone geografice greu accesibile. Serviciul este cunoscut sub numele de telepsihiatrie. Alte subramuri ale telemedicinei sunt: teleradiologie, telepatologie, teledermatologie, telepediatrie, teleoftalmologie, teleendoscopie, consulta#ii medicale la distan#", educa#ie medical" continu" etc. Tehnologia utilizat" n telemedicin" poate merge de la un simplu telefon pn" la supertehnologie, care s" includ" echipamente de video-conferin#e, comunica#ii prin infraro!u !i sateli#i. Indiferent de modalitatea de realizare a consulta#iei clinice electronice la distan#", telemedicina trebuie s" ndeplineasc" o serie de obiective, dintre care cele mai importante sunt: s" ofere posibilit"#i de tratament ct mai aproape de locuin#a pacientului; s" ofere un nivel ridicat al calit"#ii serviciului medical; s" ofere expertiz" medical" pentru to#i pacien#ii, indiferent de domiciliu; s" asigure accesul pacien#ilor la informa#iile medicale; s" asigure securitatea !i confiden#ialitatea datelor despre pacien#i; s" asigure evitarea repet"rii examenelor de laborator !i a analizelor medicale; s" asigure preg"tirea continu" a personalului medical; s" asigure utilizarea adecvat" a resurselor locale !i regionale etc. Atingerea obiectivelor asigur" cerin#a cheie pentru medicin": calitatea evalu"rii %i diagnostic"rii medicale. Practicarea telemedicinei conduce la reducerea substan#ial" a timpului de a!teptare a pacientului ntre examinarea !i informarea de c"tre un medic generalist. Identificarea timpurie a problemelor !i aplicarea tratamentului corespunz"tor mbun"t"#esc posibilitatea recuper"rii efective pentru pacient. Ca orice teleactivitate, telemedicina ignor" dimensiunea spa#ial", neexistnd diferen#e calitative ntre serviciile medicale oferite unui pacient apropiat fa#" de cele ale unuia ndep"rtat. Telemedicina face posibil" descentralizarea serviciilor de s"n"tate, astfel nct pacientul poate fi tratat aproape de domiciliul s"u. Exist" dou" tehnologii diferite care fac posibil" func#ionarea telemedicinei. Prima, numit" stocheaz" %i transmite (store and forward) este folosit" pentru transferul imaginilor digitale de la o loca#ie la alta. Imaginea ob#inut" cu ajutorul unei camere video digitale este stocat" pe suport magnetic !i apoi transmis" spre destina#ie. Din categoria aplica#iilor

11

acestei tehnologii fac parte teleradiologia, telepatologia, teledermatologia etc. A doua se bazeaz" pe televiziunea interactiv" bidirec#ional" (two-way interactive television) !i se poate utiliza n domenii precum: psihiatrie, medicin" intern", cardiologie, pediatrie, obstretic"-ginecologie etc. Tehnologia permite simularea unui consult fa#" n fa#" ntre medic !i pacient. Telemedicina nu este utilizat" doar pentru interac#iunea strict profesional" medic-pacient, ci !i pentru stabilirea leg"turilor medic-medic sau pacient-pacient, n vederea schimbului de informa#ii sau a mbun"t"#irii educa#iei medicale. 4.3. Cibermarketing Marketingul n lumea virtual", utiliznd Internet-ul, nu este conceptual diferit de cel clasic, dar cunoa!te modalit"#i diferite de expresie !i o dinamic" f"r" precedent. Evolu#ia marketing-ului a cunoscut o serie de etape, de la cel clasic, la telemarketing (realizat prin telefon sau televiziune), e-marketing (realizat prin Internet) !i ajungnd la cibermarketing (realizat prin utilizarea tuturor facilit"#ilor oferite de noile tehnologii ale informa#iei !i comunica#iei) [2] [3]. n contextul virtual, marketingul devine indisolubil legat de activitatea de vnzare, de comer#ul electronic !i de afacerile electronice. Activit"#ile de cibermarketing rezid" n intersec#ia a trei domenii marketing, economie !i tehnologie !i are menirea de a trasa un nou trend !i de a identifica implica#iile majore pentru afaceri !i via#a social". Etapele principale pe care trebuie s" le parcurg" o organiza#ie pentru a crea !i implementa marketingul online sunt urm"toarele: clarificarea elementelor majore ale noului tip de marketing n contextul tehnologiei informa#iei !i comunica#iei; identificarea aspectelor cheie ale tehnologiei, care activeaz" capacit"#ile cibermarketingului; stabilirea exact" a caracteristicilor tehnice !i tehnologice care vor fuziona cu aspectele teoretice ale marketingului clasic; n#elegerea aspectelor economice care guverneaz" emergen#a noului stil de marketing n contextul utiliz"rii Internet-ului. Cibermarketingul trebuie privit ca o politic" de informare online sau ca un marketing online centrat pe consumator. Cel mai important element al politicii de marketing orientat pe client l reprezint" membrii nregistra#i ca utilizatori. For#a care guverneaz" cibermarketingul este clientul. Costul redus !i eficien#a ridicat" ale lumii virtuale, precum !i r"spndirea mondial" a re#elelor de calculatoare confer" marketerilor oportunit"#i f"r" precedent n ceea ce prive!te noi segmente #int" ale ac#iunilor de marketing, cu predilec#ie orientate c"tre clien#i. Ca urmare a cre!terii interactivit"#ii, clien#ii utilizeaz" din ce n ce mai frecvent serviciile oferite, investesc timp pentru n#elegerea lor, r"mn mai mult conecta#i online cu produc"torii. Interactivitatea este un factor mai complicat, care depinde de comunicarea direct" (dialogul este posibil cnd exist" o comunicare direct" ntre marketer !i client, f"r" filtre intermediare sau bloc"ri ale feedback-ului), alegerea individual" (re#eaua nu este un mediu propriu-zis de comunicare, ci este mai degrab" un motor de transport al sortimentului, p"rerilor, alegerii !i tranzac#iilor) !i tehnologia prietenoas" (re#eaua poate fi un mediu dificil !i provocator pentru unii utilizatori).

12

5. Concluzii
n noua ecomie vom asista la cteva transform"ri importante privind munca. Prima, !i, poate, cea mai important" vizeaz" natura ei. Se presupune c" accentul va c"dea din ce n ce mai mult pe gndire !i crea#ie. Produsele create vor fi de natur" intangibil" informa#ie !i cuno!tin#e. Pia#a for#ei de munc" se va globaliza: de exemplu, un muncitor intelectual din Romnia poate fi angajatul unei societ"#i de oriunde. Politica angaj"rii va fi a competen#ei intelectuale pe proiect !i nu a angaj"rii pe via#" !i pentru to#i, iar riscurile pentru angaja#i se vor amplifica. Va cre!te necesitatea perfec#ion"rii continue, diploma de absolvire a unei !coli fiind necesar" dar nu suficient". Rela#iile dintre angajator !i angajat se vor baza tot mai mult pe cooperare !i mai pu#in pe subordonare. De asemenea, va cre!te ponderea telemuncii n totalul formelor de munc". Pia#a for#ei de munc" va fi influen#at" de efectul telestroika, al liberaliz"rii !i globaliz"rii informa#iilor !i comunica#iilor, n care tot mai multe activit"#i sunt desf"!urate de e-cet"#eanul societ"#ii contemporane. Utilizarea pe scar" larg" a tehnologiei informa#ie !i comunica#iilor (TIC) !i, n consecin#", investi#iile tot mai ample n acest domeniu, au dat na!tere paradoxului productivit"#ii TIC, care nregistreaz" o cre!tere sub a!tept"ri !i, n consecin#", poate conduce la posibilitatea nerecuper"rii cheltuielilor efectuate. Acest lucru se datore!te faptului c" exist" o diferen#", uneori destul de mare, ntre tehnologia oferit" (ceea ce se cump"r" !i se instaleaz") !i tehnologia utilizat" (ceea ce n#eleg angaja#ii s" utilizeze, dup" gradul de preg"tire, cultur" !i adaptare). Pentru a determina utilizarea la maximum a TIC !i a reduce riscul generat de compromiterea informatoiz"rii societ"#ii, datorat" unor eventuale e!ecuri economice, este necesar" educa#ia permanent" a tuturor lucr"torilor.

Referin#e bibliografice
[1] Duval G., Jacot H., Le travail dans la socit de linformation, ditions Liaisons, Paris, Fran#a 2000 [2] Hanson W., Principles of Internet Marketing, South-Western College Publishing, Ohio, SUA 2000 [3] Vervest P., Dunn A., How to Win Customers in the Digital World, Springer, Germania 2000 [4] Liikanen, E., Is there a third way for the Internet in Europe?, Global Internet Summit, Barcelona, 22 mai 2000 [5] Blaug M., Economic Theory in Retrospect, Eitura Didactic" !i Pedagogic", Bucure!ti 1992 [6] Ro!ca Gh. I. !.a., Internet !i Intranet. Concepte !i aplica#ii, Editura Economic", Bucure!ti, 2000 [7] Nica D., Guvern, cet"#ean, societate informa#ional", Editura Semne, Bucure!ti, 2001

13