Sunteți pe pagina 1din 19

NORMALITATE/ANORMALITATE Prof. Dr.

Doina Cosman

NORMALITATE/ANORMALITATE/ S!N!TATE/BOAL!
INTRODUCERE

! Normalitatea, ca !i no"iune de maxim# abstrac"iune, utilizat# mai frecvent n psihologie dect n medicin#, este definit# dup# Saragea ca un echilibru func"ional complex !i dinamic, ntr-un ansamblu de interferen"e !i interdependen"e active cu ambian"a. ! Acest echilibru, realizat prin colaborarea armonioas# a diferitelor sisteme din organism, se realizeaz# pe baza resurselor adaptative !i a mecanismelor compensatoare ale organismului. ! Adaptarea se face pe baza : ! Rezervelor func"ionale ale organismului, stiut fiind faptul ca in conditii de repaus toate organele si sistemele functioneaz# numai cu o parte din capacitatea lor functional#. Trebuie men"ionat n acela!i timp c# valoarea absolut# a acestor rezerve functionale variaz# de la un individ la altul.

! Particularit#"ilor reactive, care de asemenea prezint# varia"ii interindividuale !i de moment, astfel nct putem spune ca exist# un normal al fiec#rui organism pentru un anumit moment dat. ! Mecanismele compensatoare intervin atunci cnd solicit#rile din mediu sunt excesiv de intense sau durabile !i rezervele func"ionale ale organismului reduse sau epuizate, astfel nct procesele adaptive nu mai reu!esc s# men"in# echilibrul. Spre deosebire de procesele adaptative, n care rezervele func"ionale sunt utilizate ra"ional !i economicos, n procesele compensatorii, de!i func"ioneaz# asem#n#tor, se men"ine echilibrul cu un mare consum energetic, accentund sc#derea rezervelor func"ionale, care vor fi din ce n ce mai greu de ref#cut. ! De!i mecanismele compensatorii mascheaz" un timp deficitul func#ional al organismului, dnd iluzia de normalitate, n fond are loc o dereglare a proceselor func#ionale ce duc la o stare de ineficien#", ce poate reprezenta debutul unei boli.

NORMALITATE/ANORMALITATE
! Normalitatea presupune deci o adaptare dinamic# la condi"iile n continu# schimbare ale mediului !i implic# varia"ii de la o medie, considerat# normal#. ! Anormalitatea a fost definita intotdeauna ca o abatere de la normal. Aceast# abatere poate fi in sens pozitiv, cum e cazul persoanelor supradotate, al geniilor, sau n sens negativ, prin subdotare, ca n cazul persoanelor cu insuficien"e, dizarmonici sau bolnavi, fiind de asemenea un concept de maxim# abstractizare. Aceasta abatere poate fi considerat# mai ales ca o abatere de la norma statistic# !i presupune o oarecare dezadaptare, suferin"# a individului, n special n plan psihic !i social.

S!N!TATE/BOAL!
! S!n!tatea, un alt concept des utilizat, a fost definit fie ca o stare de integritate, ca o lips# de simptome sau o stare de bine. n ultima vreme, la nivel individual, s#n#tatea a fost definit# ca !i : capacitatea de a cre!te !i a nv#"a, (Ackerman 1961), capacitatea de autoactualizare, (Maslow), capacitatea de a face fa"# exigen"elor !i situa"iilor cotidiene, inclusiv propriilor noastre emo"ii. (Goldenson 1970), capacitatea de adaptare flexibil# fa"# de conflictele proprii (Krapf 1963) sau facultatea de a cunoa!te !i a ac"iona cu autonomie (Pelicier 1964).

S!N!TATE/BOAL!
! La nivelul grupului social s#n#tatea presupune: ! predominan"a rela"iilor de cooperare !i competi"ie, n defavoarea celor conflictuale; ! rezolvarea conflictelor prin mijloace pa!nice; ! echilibrul ntre toleran"# !i coercitivitate n controlul membrilor grupului; ! men"inerea coeziunii grupului prin ata!amentul membrilor s#i la valori !i scopuri comune; ! solicitarea de c#tre individ a exercit#rii rolurilor concordante cu personalitatea sa; ! acordarea just# a recompensei !i sanc"iunii; ! asigurarea securit#"ii emo"ionale; ! aderarea la valori superioare !i receptivitatea fa"# de nou; ! evitarea apari"iei tensiunilor cu efect dezorganizant

S!N!TATE/BOAL!
! Ca o concluzie a acestor deziderate ale s#n#t#"ii, OMS o define!te ca o stare de bine psihic, somatic, !i social a individului, deci o stare de echilibru ce se subscrie termenului, mai general de normalitate. Aceast# defini"ie poate fi interpretat# din mai multe perspective: ! perspectiva subiectiv#, s#n#tatea presupune acordul cu sine, echilibrul felului cum individul se vede pe el nsu!i; ! perspectiva dinamic# s#n#tatea presupune o concordan"# ntre cerin"ele de vrst# !i starea actual#; ! din perspectiva social#, s#n#tatea e legat# de modul cum ceilal"i percep individul !i de atmosfera pe care ace!tia o creeaz# n jurul unei persoane. n cazul cnd una din perspectivele de mai sus e anormal#, putem vorbi de o stare incomplet# de s#n#tate, care poate merge fie spre restabilirea acesteia, fie spre boal#.

De altfel, pentru a defini s#n#tatea !i mai ales s#n#tatea mental#, s-a recurs la utilizarea diferitelor criterii de normalitate: ! criteriul statistic se refer# la modul de a fi, de a gndi, reac"iona a unui grup ntr-un anumit context istoric !i cultural; ! criteriul valoric, social, sau ceea ce e acceptat de societate aici !i acum, este un criteriu par"ial, care se aplic# doar unor grupuri popula"ionale !i nu ntregii popula"ii a Terrei. n acest sens unele manifest#ri particulare care pot fi considerate patologice intr-o "ar#, pot fi acceptate n alta, ca !i obiceiuri, astfel nct Willard afirma n 1963 c#: societatea este aceea care decide dac# un om este nebun sau s#n#tos. ! criteriul func"ional, dinamic implic# faptul c# individul !i asum# !i ndepline!te rolurile sociale concordante vrstei sale cronologice, astfel nct din aceast# perspectiv# putem vorbi de o stare de s#n#tate proprie fiec#rei etape de dezvoltare a individului; ! criteriul adapt!rii presupune c# s#n#tatea reprezint#: facultatea de adaptare la mediu !i la situa"ii, puterea de a accede la fericire, acceptarea sexualit#"ii !i altor forme de via"# instinctiv# care trebuie s# fie controlate de instan"ele superioare ale psihismului(Sutter 1965) ! criteriul etico-moral, este unul din cei mai sensibili indicatori ai s#n#t#"ii mentale, restabilirea comportamentului etic, reprezentnd un reper valoros n recuperarereabilitare.
! criteriul rela"iilor inter-personale, presupune capacitatea individului de a ntre"ine rela"ii de armonie, afec"iune cu alt# persoan#, fie n cadrul cuplului, fie n cadrul grupului.

S!N!TATE/BOAL!

s#n#tatea mental#
! Pentru Adler , s#n#tatea mental#, nseamn# capacitatea individului de a ndeplini un rol social, profesional, inter-personal, de a-!i ntemeia o familie cu o persoan# de sex opus. ! n concluzie, s#n#tatea mental# e o rezultant# a interac"iunii ntre factorii individuali !i de grup, fiind condi"ionata de calit#"i intelectuale !i afective, nn#scute sau dobndite, ce permit individului adaptarea, integrarea social# activ#, modelarea mediului n care tr#ie!te, autodep#!irea prin contactul cu familia, !coala, societatea.

BOALA
$i pentru definirea st#rii de boal# au fost utilizate o serie de criterii !i anume: ! devian"a de la norma statistic#, criteriu care singur ns# nu este suficient; ! distressul resim"it de individ n cursul bolii, ns# n anumite boli precum st#rile maniacale subiectul se simte bine a!a cum este !i nu resimte nici un distres;

! disfunc"ionalitatea, sau dezadaptarea, ce presupune nc#lcarea normei func"ionale inter-personale. ! agresivitatea, care ns# poate fi mult crescut# !i la grupuri de indivizi considerate normali de societate, cum ar fi poli"i!tii, militarii, etc.

BOALA
! Boala mintal! reprezint# o perturbare la diverse niveluri a structurilor func"ionale psihice, de intensit#"i diferite, ce apare dup# o perioad# de s#n#tate !i aduce cu sine o dizarmonie a ansamblului, o dificultate adaptativ# la nivel social, o suferin"# subiectiv#, ca o reac"ie a personalit#"ii la perturbarea echilibrului anterior. Acest proces obstruc"ioneaz# dezvoltarea persoanei, reduce sau anuleaz# capacitatea de autodep#!ire !i de crea"ie a acesteia.

! Orice boal# presupune n evolu"ia sa un debut, o perioad# de stare !i un sfr!it. ! Debutul poate fi privit din perspectiv# clinic# !i fiziopatologic#. Debutul clinic coincide cu apari"ia primelor manifest#ri clinice ale bolii. Debutul fiziopatologic este mai greu de precizat !i reprezint# de fapt momentul trecerii de la normal la patologic.Acesta este momentul dep#!irii mecanismelor adaptative !i epuiz#rii rezervelor func"ionale ale organismului, cnd acesta intr# ntr-un cerc vicios din punct de vedere al consumului energetic necesar func"ion#rii, chiar la parametri inferiori valorilor medii normale. Nu ntotdeauna exist# o concordan"# ntre debutul clinic !i cel fiziopatologic, mai ales n cazul bolilor cronice, la care tulbur#rile fiziopatologice, ce se produc n organism ca urmare a contactului acestuia cu agentul patogen, pot s# nu aib# mult# vreme o expresie clinic# manifest#. n general putem vorbi de : un debut acut sau supraacut, adic# foarte rapid de la momentul impactului organismului cu agentul patogen, datorat fie intensit#"ii, toxicit#"ii crescute a acestuia sau unor caren"e legate de organism ! un debut subacut ! un debut insidios, care se poate ntinde pe cteva zile s#pt#mni sau ani !i reprezint# momentul de lupt# dintre procesele adaptative din organism !i agentul patogen.

Dinamica bolii (1)

Dinamica bolii (2)


! Perioada de stare se caracterizeaz# printr-o evolu"ie mai mult sau mai pu"in caracteristic# diferitelor entit#"i nozologice, n care complexul etiopatogenic are rolul determinant iar rectivitatea organismului influen"eaz# variabilitatea manifest#rilor clinice. Reactivitatea organismului poate determina varia"ii att de mari ale tabloului clinic al unei boli, nct s# ridice probleme serioase de diagnostic diferen"ial prin asem#narea cu alte boli. De asemenea, n condi"iile unor agen"i patogeni foarte agresivi tot reactivitatea organismului este cea care determin# apari"ia unor manifest#ri clinice nespecificice dominante, caracteritice tuturor bolilor grave, care din punct de vedere practic vor avea mai mult o importan"# prognostic# dect diagnosticul.

Dinamica bolii (3)


! Sfr!itul bolii poate avea trei variante: ns#n#to!ire, cronicizare, moarte. ! ns#n#to!irea presupune restabilirea integral# a echilibrului func"ional, adaptativ al organismului. n acest caz vorbim de prevalen"a eficace a reac"iilor cu caracter de ap#rare !i ndep#rtarea consecin"elor patologice provocate de agentul patogen. ! Acest proces se realizeaz# prin mobilizarea diferitelor mecanisme de ap#rare, refacerea rezervelor func"ionale biologice ale organismului, prin fenomene reparatoare, corectoare sau compensatorii, prin restructur#ri trofice tranzitorii sau definitive, etc. ns#n#to!irea reprezint# deci o finalizare pozitiv# a proceselor ce au loc n cursul st#rii de boal#, dar chiar n cazul restitutio ad integrum reactivitatea organismului va fi modificat#, creindu-se un nou teren ce poate r#mne latent atta timp ct nu va fi solicitat n procesele adaptative. Exemplul anticorpilor forma"i n corp n urma unei boli infec"ioase !i care vor determina rezisten"a specific# la o nou# agresiune microbian#. Cronicizarea reprezint# o vindecare par"ial#, n care echilibrul func"ional e precar, cu persisten"a unor suferin"e cu caracter trenant sau evolu"ie fazic# n sensul exacerb#rilor !i atenu#rilor, ce limiteaz# starea de s#n#tate per ansamblu. Exist# de asemenea !i cazul ns#n#to!irii cu sechele, adic# persisten"a unor vicii, leziuni ce pot determina o serie de suferin"e, infirmit#"i, f#r# a afecta ns# esen"ial aptitudinile adaptative ale organismului.

Dinamica bolii
! moartea clinic# a c#rei durat# este de circa 5-6 min. adic# perioada de rezisten"# a celulelor nervoase la hipoxie !i se termin# cu apari"ia leziunilor ireversibile n sistemul nervos central ! moartea biologic# urmeaz# instal#rii leziunilor produse n moartea clinic#.(Saragea)

Consecin!ele bolii
! Orice boal# are o serie de consecin"e toate conducnd la stresuri psihice majore, care la rndul lor vor completa cercul vicios al bolii.(Iamandescu): ! tulbur#ri somatice specifice de tip: durere, dispnee, febr#, tuse, v#rs#turi, diaree, vertij, etc., sau simptome minore de disconfort organo-func"ional, care n mod normal ar fi complet neglijate de individ, dar care n condi"iile unor st#ri de boal# cap#t# caracter de semnal !i cnt uneori supradimensionate ca valoare diagnostic#. Ex. palpita"iile la un bolnav cu aritmie extrasistolic# ventricular#; balonarea abdominal# persistent# la un bolnav cu hepatit# cronic#. tulbur#ri somato-psihice nespecifice de tip: insomnie, anxietate, astenie psihic#, irascibilitate, care apar secundar unui stres psihic produs de boal# !i care agraveaz# la rndul lor evolu"ia acesteia. Astfel anxietatea difuz# la un astmatic i poate precipita criza iar insomnia la un bolnav cu infarct miocardic cre!te sensibilitatea la ac"iunea factorilor coronarieni !i scade pragul de stres. limitarea unor capacit#"i fizice precum: mersul, plimbarea n aer liber, etc., a unor activit#"i fiziologice (alimentare sexual#) sau a unor deprinderi profesionale toate fiind asimilabile pierderii rolurilor obi!nuite. boala induce indubitabil o serie de modific#ri de ordin ambiental, fie cazul intern#rii n spital prin p#r#sirea mediului familial habitual, fie n cazul celor r#ma!i la domiciliu, orizontul familial devine prea strmt !i ap#s#tor. n cadrul bolii se produc !i o serie de schimb#ri de ordin rela"ional prin instaurarea unor rela"ii tip medic-pacient, iar n cazul celor interna"i tip pacient-pacient. De asemenea se modific# rela"iile cu prietenii, colegii de serviciu, preschimbarea rolurilor !i statusului !i nu n ultimul rnd, pot apare deregl#ri n cadrul rela"iilor intra-familiale. apari"ia bolii nu este acceptat# n acela!i mod de to"i indivizii:

Consecin!ele bolii
! ! ! unii indivizi echilibra"i emo"ional !i cu nivel de cultur# medical satisf#c#tor recunosc !i accept# n mod ra"ional, real, boala !i declan!eaz# un comportament prosanogenetic. al"i indivizi, cu diferite probleme de personalitate, de!i accept# boala, o fac ntr-un mod dispropor"ionat, exagernd mult contextul organo-lezional !i consecin"ele acestuia. exist# persoane, mai ales suferinzi de boli psihice precum schizofrenia, retardul psihic sau cei cu nivel cultural redus care ignor# boala, n ciuda eviden"ei simptomatologiei; ignorarea bolii, deliberat# sau trecerea acesteia pe planul secund poate apare !i la indivizi cu psihic normal !i bine integra"i n cotidian, dar care sunt focaliza"i pe alte priorit#"i. in sfr!it, exist# indivizi care neag# cu des#vr!ire boala !i amn# decizia de control n speran"a c# totul e trec#tor !i lipsit de gravitate, fie se autoam#gesc prin mecanisme incon!tiente de ap#rare. Putem spune deci c# n fa"a bolii indivizii adopt# atitudini diferite de tip: combativ cnd lupt# pentru s#n#tate !i se supun restric"iilor !i indica"iilor medicale, resemnare, dezinteres pentru propria soart#, de refugiu n boal# generat de beneficiu secundar ob"inut de pe urma bolii, problematizant# cnd boala e v#zut# ca o ocazie de a-!i dovedi for"a interioar#, de valorificare superioar# a situa"iei de bolnav,n care boala e privit# ca o experien"# de cunoa!tere ce va permite individului remanierea unor comportamente patogenetice din trecut, de abdicare, blazare reac"ie
persecutorie la indivizi revendicativi ce caut# repararea prejudiciului.

! !

! Boala induce totodat# !i o serie de modific#ri comportamentale precum:


! regresia afectiv# !i comportamental#, indus# de stresul psihic, ce determin# bolnavul la adoptarea unor comportamente ce "in de un stadiu anterior. n acest caz apare exteriorizarea uneori exagerat# a suferin"elor, tonul poruncitor, tiranic sau plng#re", atitudine copil#roase fa"# de cei din jur, ce reprezint# de fapt o reac"ie incon!tient# de protec"ie. Aceste comportament se caracterizeaz# prin: egocentrism, cre!terea cenesteziei, dependen"a individului fa"# de medic, personalul sanitar sau anturaj, predominan"a unor afecte de tip criz# de rs, plns, furie, agresivitate, anxietate !i depresie, gndire magic#, bolnavul creznd orbe!te n puterea medicului !i a medicamentului. ! evaziunea din sarcin#, demisia de la obliga"iile sociale, mai ales la acei indivizi care exagereaz# simptomele bolii !i diminueaz# efectele favorabile ale tratamentului. ! exagerarea unor tr#s#turi primitive, narcisiste mai ales la indivizi cu un statut social inferior !i nivel intelectual redus care utilizeaz# boala ca mijloc de valorizare de a atrage aten"ia anturajului. ! contagiunea informa"ional# de la bolnavi veterani care devin adev#rate autorit#"i n materie de competen"e ale personalului medical eficien"a medicamentelor etc., contagiune favorizat# de sc#derea sim"ului critic al bolnavului !i de anxietatea inerent# bolii. ! comportamentul de ntr-ajutorare a bolnavilor ntre ei, n special n condi"iile spitaliz#rii !i n ciuda regresiei comportamentale caracteristice.

Bibliografie:
! 1. Iamandescu, I.B. , Psihologie medicala, edi"ia a IIa , editura Infomedica, 1997, pg. 13-23. ! 2. Saragea M., Tratat de fiziopatologie, vol.I, editura Academiei R.S.R, 1985, pg. 25-44. ! 3. %uculescu Miron"ov V. , Predescu V. , Oancea C., Sanatatea mintal# n lumea contemporana, editura Medicala ,1986, pg.11-17.