Sunteți pe pagina 1din 27

Productia si comercializarea produselor

lactate
CAPITOLUL I
Prezentare generala la S.C. NAPOLACT S.A.
1.1 Scurt istoric al societatii comerciale
Din datele de arhiva existente rezulta ca pe teritoriul actual al judetului
Cluj prelucrarea laptelui in special sub forma de branzeturi are o veche traditie.
Situata in inima Transilvaniei, apolact este continuarea unei traditii
vechi de peste un secol in domeniul prelucrarii laptelui. !irma mama a fost
atestata documentar in "#$% & ,, atelierul 'lad(( unde se fabricau unt si branza
de vaca. !irma 'lad fabrica pentru prima data in zona si introducea pe piata
Clujului produsul )*+,T.
)ncepand cu anul "#-. produce branzeturi fermantate si topite pe care le
exporta in diferite tari printre care si S+*.
)n urma nationalizarii din "#/0 firma 'lad se transforma in
)ntreprinderea de )ndustrializare a 1aptelui Cluj.
)storia firmei incepe in anul "#.2 odata cu infiintarea fabricii de produse
lactate Turda, ca subunitate a )ntreprinderii de Colectare si )ndustrializare a
1aptelui Cluj, urmand ca in anul "##$ aceasta sa se transforme la randul ei in
S.C. *P31*CT S.*.
Teritoriul pe care isi desfasoara in principal activitatea din "##$, este
judetul Cluj, odata cu aplicarea reformei administrative in ,omania dar mai are
si unele centre de desfacere in alte re4iuni cum este cel din 5ucuresti.
Societate a trecut incepand cu anul "##$ prin mai multe procese de
modernizare. )mpunerea unor standarde europene, in special in fabricile de la
5aciu si 6uedin au permis dezvoltarea exportului in tarile +niunii 7uropene si
Statele +nite.
"
Productia si comercializarea produselor
lactate
1.2 OBIECTUL DE ACTIITATE
3biectul de activitate al societatii conform statutului cuprinde in principal8
colectarea, transportul, prelucrarea, depozitarea, conservarea laptelui si
produselor lactarte.
fabricarea in4hetatei.
fabricarea altor produse alimentare.
comert intermediar cu produse alimentare.
operatiuni de import&export in activitatea proprie.
intretinerea si repararea autovehiculelor
1.! DOCU"ENTE DE IN#IINTA$E
Act constituti% al soc. &e actiuni ''Na&olact ()
). 7lemente de identificare a actionarilor 8
Prezentul contract se incheie intre 8
". 6uzu )onut& cetatean roman, sex masculin, nascut la data de 2- $"
"#02 inmunicipiul 5ucuresti, domiciliat in Cluj&apoca, str. 9otrului
2. 6uzu 7mil& cetatean roman, sex masculin, nascut la data de
$0."$."#:- in municipiul 5ucuresti, domiciliat in 5ucuresti, str.
1alelelor nr.-2
-. Costea 5o4dan& cetatean roman, sex masculin, nascut la data de
$2.$/."#0$ in Cluj&apoca, domiciliat in Cluj&apoc, str. Sperantei
nr.-
/. Pro4an !lorin& cetatean roman, sex masculin, nascut la data de
"-.$:."#:$ in municipiul 5ucuresti, srt. *viatorilor nr.2#
2
Productia si comercializarea produselor
lactate
%. 9ihnea 5o4dan& cetatean roman, sex masculin, nascut la data de
2#."$."#:0 in municipiul 5ucuresti, domiciliat in 5ucuresti, str.
,azoare
)). !orma denumirea si sediul societatii
Partile contractante convin ca societatea pe care o infiinteaza sa fie o
societate pe actiuni, persoana juridica romana constituita si 4uvernataa de
le4ea romana si de actele sale constitutive.
*ctionatrii raspund de obli4atiile societatii numai in limita aportului
fiecaruia la capitalulsocial. Patrimoniul social nu poate fi 4ravat de datorii
sau de alte obli4atii personale ale actionarilor.
Partile contractante convin ca societatea pe care o infiinteaza sa poarte
denumirea de ,, apolact((.
Soc. comerciala apolact va avea sediul in municipiul Turda, calea victoriei
nr. -&%.
))). 3biectul de activitate
3biectul de activitate al firmei il constituie 8 colectarea, transportul,
prelucrarea, depozitarea, conservarvarea si comercializarea laptelui,
produselor lactate si a in4hetatei precum si operatiuni de import&export in
activitatea proprie.
)'. Capitalul social
Partile contractante convin ca in baza prezentului contract sa puna in comun
aporturile lor pentru constituirea capitalului social.
Capitalul social va fi de %.$$$.$$$ mii lei divizat in %$$$ de parti sociale
indivizibile in valoare de ".$$$.$$$ lei fiecare in intre4ime subscris si varsat
de actionari la data constituirii societatii.
Capitalul este repartizat astfel 8
-
Productia si comercializarea produselor
lactate
& *ctionarul 6uzu )onut subscrie 2$$$ de parti sociale in valoare de
".$$$.$$$ lei fiecare varsate la constituirea societatii, numerotate de la
" la 2$$$ reprezentand /$; din capitalul social.
& *ctionarul 6uzu 7mil subscrie "$$$ se parti sociale in valoare de
".$$$.$$$ lei fiecare, varsate la constituirea societatii, numerotate de
le 2$$" la -$$$, reprezentand 2$; din capitalul social.
& *ctionarul Costea 5o4an subscrie :%$ de parti in valoare de
".$$$.$$$ fiecare , varsate la constituirea siocietatii, numerotate de la
-$$" la -:%$, reprezentand "%; din capitalul social.
& *ctionarul Pro4an !lorin subscrie :%$ parti in valoare de ".$$$.$$$
lei fiecare, varsat la constituirea societatii, numerotate de le -:%$ le
/%$$, reprezentand "% ; di capitalul societatii.
& *ctionarul 9ihnea 5o4dan subscrie %$$ de parti in valoare de
".$$$.$$$ lei fiecare, varsate la constituirea societatii, numerotate de
la /%$" la %$$$ reprezentand "$ ; din capitalul social.
'. Conducerea si administrarea societatii
Societatea este condusa de *dunarea <enerala a asociatilor.
Societatea este administrata si reprezentata de 6uzu )onut, 6uzu 7mil,
Costea 5o4dan, Pro4an !lorin, 9ihnea 5o4dan, toti avand puteri depline.
'). Drepturi si obli4atii ale asociatilor 8
!iecare parte sociala subscrisa si depusa de actionari le confera dreptul unui
vot in *<*, dreptul de a ale4e si a fi alesi in or4anele de conducere ale
societatii si dreptul de a participa la impartirea profitului.
*ctionarii se obli4a sa puna la dispozitia societatii aportul de capital
conform termenilor stabiliti.
Cesiunea aportului de capital sau parte din acesta este posibil in conditiile
stabilite de le4e.
')). 5eneficiile reale ale societatii si pierderile vor fi stabilite si
distribuite actionarilor pe baza bilanturilor proportional cu partile sociale
detinute.
/
Productia si comercializarea produselor
lactate
'))). Durata societatii este nelimitata incepand de la data
inmatricularii la ,e4istrul Comertului.
)=. Completarile si modificarile prezentului contract pot fi facute
numai cu acordul partilor contractante si ele trebuie sa rezulte expres din
acte semnate de actionari.
=. Dizolvareasi lichidarea societatii se va face in cionditiile
le4islatiei in vi4uare.
=). Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile
le4ale referitoare la societatea comerciala.
=)). Subsemnatii actionari adoptam in unanimitate si semnam si
statutul de functionare al societatii care face parte inte4rant din prezentul
contract.
=))). 1iti4iile ivite intre partile contractante se vor solutiona de
instantele judecatoresti de drept comun in conditiile le4ii.
=)'. Prezentul contract intra in vi4uare la data inre4istrarii societatii
la 9inisrerul !inantelor.
%
Productia si comercializarea produselor
lactate
PLAN DE A#ACE$I
"." Prezentarea societatii
Societatea comerciala apolact S.*. este situata in inima Transilvaniei, ea
reprezentand continuarea unei traditii vechi de peste un secol in domeniul
prelucrarii laptelui.
9otivul principal pentru care societatea a luat fiinta este dezvoltarea
industriei laptelui in judetul Cluj precum si obtinerea de profit.
S.C. apolactS.*. este persoana juridica avand forma de societate pe actiuni
si este inscrisa la oficiul ,e4istrului Comertului Cluj avand certificatul de
inmatriculare >"2 ?":2"?"##%.
Societatea este inre4istrata la Directia <enerala a !inantelor Publice a
judetului Cluj avand codul fiscal ,:.0%%##.
Sediul societatii este in municipiul Turda, strada 9atei 5asarab numarul -&%.
Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inscrierii sale la
,e4istrul Comertului.
3biectivele pe termen scurt 8
& reducerea somajului @in zona existand persoana disponibilizate in
urma restructurarii unor firme de profil din judetA
& cresterea veniturilor colectate la bu4etul Consiliului >udetean Clujdin
taxele si impozitele locale aferente noii activitatii economice
desfasurate.
3biective pe termen lun4 8
& prelucrarea la un nivel superior a laptelui
& extinderea piatei activitatii desfasurate
& cresterea nivelului de trai prin cresterea veniturilor personalului
an4ajat si a persoanelor beneficiare direct sau indirect de realizarea
proiectului
".2 Descrierea proiectului
Societatea apolact are ca obiect de activitate 8
& colectatea, transportul, depozitarea, conservarea laptelui si produselor
lactate.
& fabricarea in4hetatei
& fabricarea altor produse alimentare
.
Productia si comercializarea produselor
lactate
& operatiuni de import export in activitatea proprie
& intretinerea si repararea utilajelor
Societatea produce si comercializeaza urmatoarele sortimente 8
1apte de consum& cu diferite procente de 4rasime ";, ",%;,-; si in
diferite tipuri de ambalaj @pun4a, pahar, cutie de cartonA
Produse lactate acide &lapte batut, sana unt, chefir
&smantana fermentata& cu "/; si 2%; 4rasime B
&smantana dulce B
& iaurt, intr&o 4ama diversificata : clasic,
dietetic, extra crema
+T& se produc doua sortimente cu .%; si :/; 4rasime
ambalat in pachete de "$$ 4.
5,*C7T+,)
&branza proaspata de vaca, branza proaspata de vaca cu smantana
!a4aras,urda
&in saramura, telemea 6uedin& din lapte de vaca, oaie si bivolita
&cu pasta filata& cascaval din lapte de vaca @ 5obalna D, afumat
Tarnita, cu in4rediente ,ulada ialomiteana A cascaval din lapte de oaie
@ Sacele, mixt DejA 9ozzarella
&fermentate& cu pasta moale @asal D, Ta4a D, Dieta, *lpina, 5ran,
9ontanaA, cu pasta semitare @9oeciu D, 3landa, Tilsit D, TarnavaA, cu
in4rediente @9anastur D, *peritiv DA, branzeturi tari pentru razuit
Parmezan, ,omano oaie
&traditionale framantate& burduf, crema !ocsani
)<67T*T*& in4hetata pe baza de lapte proaspat si frisca, intr&o
paleta extrem de variata
Privind realizarea obectului de activitate si a activitatii de comercializare
S.C. apolact S.*. detine urmatoarele8
&Corp principal de fabricatie & este o cladire
de tip SEPE7 cu o suprafata construita de
"$.:mp si cea desfasurata de "#.2mp. Practic
cladirea este compusa din doua corpuri separate,
cladirea de productie propriu&zisa cu subsol
:
Productia si comercializarea produselor
lactate
@/-#mpA, parter@#"#mpA si etaj partial @-/0mpA si cladirea vestiarelor cu
subsol si parter cu o suprafata pe nivel de "/0mp.
*Atelier mecanic *are suprafata construita de "-:mp.
*Magazie materiale Turda *are suprafata construita de "#$mp.
*Centre colectare amplasate in diferite sate8 *iton, <li4oresti, 9ihai
'iteazu, Petrestii de >os, 1una, Tureni, 9icesti, care constau in caldiri
independente in suprafata de cca -$&.%mp.
&Duba centru lapte & Samboeni si Diviciorii 9ari, sunt dube auto
transformate in centre de colectare lapte.
*)nstalatie de pasteurizat lapte & capacitate "$.$$$lB
&)nstalatie de pasteurizat smantana & capacitate %.$$$lB
&9asina de ambalat iaurtB
&masina de cascaval %$$ to?oraB
&omo4enizator lapteB
&masina de imbuteliat lapte la pun4iB
&tancuri izotermeB
&bazine de inoxB
&racitoareB
&instalatii de fri4B
&compresoare, motocompresoareB
&pompe, electropompeB
&carucioareB
&balante si basculeB
&calculatoare si imprimateB
&divers mobilier.
Societatea isi propune sa satisfaca atat cerintele se4mentului de
consumatori cu vemituri reduse prin practicarea unor ptrturi pe masura, cat
si a cerintelor se4mentului de consumatori cu venituri mari venind in
intampinarea acestora cu produse specifice cerintelor lor.
Sinteza punctelor tari si a celor slabe ale societatii @*naliza SFotA
P+CT7 !3,T7
& baza industriala puternica
& sistem de distributie puternic
& ima4ine buna
& 4ama lar4a de produse
& cota de piata ridicata
P+CT7 S1*57
& distributie neuniforma pe teritoriul
tarii
& dificultati in promovarea unor marci
0
Productia si comercializarea produselor
lactate
3P3,T+)T*T)
& un nou departament de cercetare
dezvoltare
& realizarea unor produse noi
*97)T*,)
& reducerea cantitatii de materie prima
colectata
& firmale concurente isi maresc
personalul de vanzare din teren
".- 9ana4ementul resurselor umane
Conducerea societatii se asi4ura cu competenta de catre8
6uzu )onut& director 4eneral
&detine /$; din actiuni
&este de profesie in4iner cu o vechime de peste 2 ani
&este si presedintele Consiliului de *dministratie
6uzu 7mil& director economic
&detine 2$; din actiuni
&are in subordine 5iroul *dministratie Secretariat si Serviciul !inanciar
Contabil
&este de profesie economist cu o vechime de peste % ani
Pro4an ,azvan& director tehnic
&detine "%; din actiuni
&are in subordine sectia de productie lactate si sectia de productie in4hetata
&este de profesie in4iner cu o vechime de peste / ani
9ihnea 5o4dan& director comercial
&detine "$; din actiuni
&are in subordine 5iroul Desfacere si 5iroul *provizionare
&este de profesie economist cu o vechime de peste . ani
!orta de munca de care dispune societatea este diferita atat din punct de
vedere al nivelului de pre4atire profesionala cat si prin varsta si sex.
Societatea are un numar de 2%$ de an4ajati repartizati astfel8
& "%$ de muncitori calificati & sectia de productie
& -% de muncitori calificati & birou desfacere
& % contabili din care " contabili sef G serviciul financiar contabil
& "$ muncitori din care % necalificati G biroul administratie secretariat
& %$ muncitori din care "$ soferi G birou aprovizionare
#
Productia si comercializarea produselor
lactate
"./ Piata si marHetin4
Produsele pe care societatea apolact le ofera se adreseaza tuturor
se4mantelor de consumatori.
Piata societatii este in principal judetul Cluj apoi judetele limitrofe si
municipiul 5ucuresti.
Pentru piata interne se impune o politica activa de marHetin4, cu vanzari
si conexiuni la retelele de supermarHeturi alimentare, unde volumul
vanzarilor este mai ridicat.
Societatea apolact distribuie produsele prin ma4azinele proprii precum
si prin diferitele societati de stat sau particulare cu care incheie contracte.
Pentru o buna srate4ie de marHetin4 societatea tine cont de cei /P8
Pro+us
& societatea produce o 4ama diversificata de produse pentru satisfacere unor
se4mente mai variate de consumatori.
& acestea sunt ambalate comform standardelor in mai multe variante,
respectandu&se de asemenea toate cerintele de depozitare, transport
Promo%are
& societatea se bucura de o puternica promovare deoarece are incheiat un
contract cu o firma specializata in acest domeniu.
Pret
& societatea practica preturi pentru toate buzunarele
& acorda reduceri pentru vanzarile en&4ross.
Plasament ,+istri-utie.
& distributia se realizeaza prin ma4azinele proprii si prin contractele pe care
le incheie cu societati particulare sau de stat.
".% Productia
ProducIia constituie o componentJ fundamentalJ a activitJIii economico&
financiare, KnsJLi raIiunea de a fi a oricJrei Kntreprinderi indiferent de forma
proprietJIii, de modul de or4anizare, precum Li de mJrimea acesteia.
+n dia4nostic suficient de cuprinzJtor Li de edificator al producIiei Kn
expresie valoricJ necesitJ efectuarea unei analize complexe care poate fi
sistematizatJ astfel8
& analiza situaIiei economice 4enerale a producIiei pe baza variaIiei Li
corelaIiei indicatorilor sJi valoriciB
& analiza structuralJ a valorii producIiei 4lobale totaleB
"$
Productia si comercializarea produselor
lactate
& analiza structuralJ Li factorialJ a valorii producIiei marfJ totaleB
& analiza structuralJ Li factorialJ a valorii adJu4ate totaleB
& analiza structuralJ Li factorialJ a valorii producIiei nete totaleB
& analiza situaIiei economice 4enerale a producIiei pe baza variaIiei Li
corelaIiei indicatorilor sJi valorici.
Mn tabelul urmJtor se prezintJ evoluIia 4radului de ocupare a
capacitJIilor de producIie Kn intervalul 2$$2&2$$/
Produs u.m
Capacitatea
anualJ
,ealizat Kn anul
2$$2 2$$- 2$$/
Cantit ; Cantit ; Cantit ;
1apte
consum
9ii hl "$2 %#,# %0,#$ %:,/ %.,-$ %.,% %%,-#
+nt t 0$$ "%% "#,-0 "2- "%,-0 ""$ "-,:%
Produse
lactate
acide
9ii hl
echival.
lapte -,%;
4r.
0% 2%,# -$,/: 2",- 2%,$% "0,2 2",/"
5rNnzeturi t ".2$ /%0 20,2: /$/ 2/,#/ -%$ 2",.$
Mn4heIatJ t ::$ "22 "%,0/ ""0 "%,-2 #$ "",.#
Pe ansamblul societJIii faIJ de o capacitate totalJ de producIie de
%$$,$ hl lapte, 4radul de ocupare este de cca. 2%;. Se constatJ cJ Kn
intervalul de timp analizat, unitatea a Knre4istrat niveluri scJzute la fiecare
4rup de produse, Kn ceea ce priveLte 4radul de ocupare a capacitJIilor de
producIie.
+n 4rad mai ridicat @Kntre %%,-#; Li %0,#;A se Knre4istreazJ la laptele
de consum dar se constatJ o diminuare continuJ pe perioada analizatJ Kn
special la celelalte produse, cele mai scJzute niveluri Knre4istrNndu&se la
Kn4heIatJ Li unt. 5rNnzeturile Li produsele lactate acide deIin poziIia mijlocie.
Cauza principalJ a acestor niveluri scJzute de ocupare a capacitJIilor
este lipsa laptelui G materie primJ. 1ipsa unor eforturi investiIionale Kn
direcIia unor acIiuni de modernizare Li retehnolo4izare, care sJ permitJ
promovarea unor produse noi, atractive Li competitive pe piaIJ se constituie
Kntr&o a doua cauzJ.
""
Productia si comercializarea produselor
lactate
"..Personalul
*si4urarea societatii cu forta de munca necesarJ Kndeplinirii obiectivelor
economico&financiare stabilite pentru o perioadJ datJ presupune efectuarea
unei investi4Jri privind urmJtoarele aspecte mai importante8
& variaIia forIei de muncJ pe total Li pe cate4orii de personal, Kn
dinamicJ Li comparaIie cu prevederileB
& modificJrile intervenite Kn structura forIei de muncJ pe cate4orii de
personal, Kn dinamicJ Li comparaIie cu prevederileB
& variaIia raportului specific dintre personalul cu funcIii de conducere Li
de execuIie Li muncitoriB
& situaIia corelaIiei dintre dinamica forIei de muncJ Li dinamica
producIiei Kn expresie valoricJB
& situaIia stabilitJIii forIei de muncJB
& situaIia pe 4rupe de vNrstJ Li sex a forIei de muncJB
& situaIia calificJrii forIei de muncJ.
Societatea are un numar de 2%$ de an4ajati, ponderea muncitorilor fiind
foarte ridicatJ .$; din total datoritJ preponderenIei producIiei Kn cadrul
activitJIii societJIiiB in cadrul biroului de desfacere lucreaza 2$; din totalul
personalului, in serviciul financiar contabil 2;, in compartimentul
administratie secretatiat /; iar in compartinentul desfacere "/; din
personal.
Personalul cu studii superioare reprezintJ cca. %; din totalul salariaIilor
acestia ocupand posturi in biroul administratie secretariat si serviciul
financiar contabil.
Mn tabelul urmJtor se prezintJ structura personalului pe cate4orii de
salariaIi Kn funcIie de vNrstJ Li sex8
r.
crt.
'O,ST7
& ani &
T3T*1 P7,S3*1 5P,5*Q) !797)
" R2% -" "0 "-
2 2%&-$ /. -$ ".
- -"&/$ 0$ %$ -$
/ /"&%$ :0 .- "%
% %"&.$ "% "2 -
. S.$ $ $ $
: T3T*1 2%$ "%# :/
"2
Productia si comercializarea produselor
lactate
9edia de vNrstJ a efectivului total este cea de cca. -#,% ani, ceea ce
justificJ eforturile pentru Kntinerirea forIei de muncJ. Personalul cu vNrstJ
mai micJ de -$ ani reprezintJ cca. -$,0; din efectivul total.Prsonalul din
sectorul de distributie si cel de desfacere reprezinta personalul cel mai in
varsta.
Mn tabelul urmJtor se prezintJ structura personalului Kn funcIie de
vechime Li sex8
r.
crt.
'O,ST7
& ani &
T3T*1
P7,S3*1
5P,5*Q) !797)
" R% -2 2" ""
2 %T"$ -% "% 2$
- ""T"% :0 -/ //
/ ".T2$ %2 -- "#
% 2"T2% %$ -$ 2$
. S2% - 2 "
: T3T*1 2%$ "-% ""%
Se poate observa cJ media de vechime Kn cadrul societJIii este de cca.
". ani, personalul sub % ani vechime este de cca. "2,0;, iar personalul de
peste "% ani vechime este de /2; ceea ce exprimJ o bunJ experienIJ a
salariaIilor, dar Li necesitatea Kntineririi personalului.
".: 7stimari financiare
'eniturile estimate sunt8
Produse?servicii 'enit&mii lei&
luna
'enit&mii lei&an
Productia si comercializarea laptelui
de consum
".0-%.$$$ 22.$2$.$$$
Productia si comercializarea
produselor lactate acide
".$.0.%$$ "2.022.$$$
Productia si comercializarea untului %-/.$$$ ../$0.$$$
Productia si comercializarea de
branzeturi
".%"2.%$$ "0."%$.$$$
Productia si comerecializarea
in4hetatei
/"$.$$$ /.#2$.$$$
T3T*1 %.-.$.$$$ ./.-2$.$$$
"-
Productia si comercializarea produselor
lactate
Cheltuielile estimate sunt8
Cheltuieli&mii lei&
luna
Cheltuirli&mii lei&
an
Salariul ".$$$.$$$ "2.$$$.$$$
Chirie "$.$$$ "2$.$$$
Promovare "%.$$$ "0$.$$$
9aterii prime 0%$.$$$ "$.2$$.$$$
*si4urarii #.$$$ "$0.$$$
)mpozite ".$.$$$ ".#2$.$$$
)ntretinere %$.$$$ .$$.$$$
Transport "$$.$$$ ".2$$.$$$
*ltele "$$.$$$ ".2$$.$$$
T3T*1 2.2#/.$$$ 2:.%20.$$$
"/
Productia si comercializarea produselor
lactate
CAPITOLUL II
"anagementul o-iectului +e acti%itate
2.1 Analiza &ro+uselor si a acti%itati
S.C apolact S.* desfasoara o activitate conforma cu standardele
invi4uare astfel incat cerintele consumatorilor sa fie indeplinite si sanatatea
acestora sa nu fie pusa in pericol.
Portofoliul produselor apolact acopera toate 4rupele principale de
produse lactate
1*PT7 D7 C3S+9 G cu diferite procente de 4rasime ";, 2,%;, -; si in
diferite tipuri de ambeleje8 pun4a, pahar de plasti, cutie de carton @lapte
cedraA
Proprietatile laptelui de consum
Proprietatile
or4anoleptice
*spect8 lichid, omo4en, lipsit de impuritati vizibile si
sedimente
Consistenta8 fluida
Culoare8 alba cu nuanta usor 4albuie, uniform in toata masa
9irosul si 4ustul8 placut, dulcea4, caracteristic laptelui
proaspat, se admite usor 4ust de fiert
Proprietatile
fizice si
chimice
<rasimi; 8 -,$; 2,/; 2; ",0; $,";
*ciditate @4rade ThornerA "%&2"
Densitate relativa minima ",$20
,eactia de control a pasteurizarii ne4ativa
P,3D+S7 1*CT*T7 *C)D78
La&te -atut& se fabrica din lapte de vaca pasteurizat si fermentat cu, culori
selectate si bacterii lactice.
& dupa continutul de 4rasime se fabrica in patru tipuri8 ,extra cu
/; 4rasime, sana cu -,.; 4rasime, cu 2; 4rasime si dietetic.
C/e0ir& se fabrica din lapte de vaca prin fermentare mixta lactica @produsa
de bacterii lacticeA si alcoolica @produsa de drojdieA.
"%
Productia si comercializarea produselor
lactate
Prin re4larea temperaturii si duratei de fermentatie se modifica
raportul dintre cele doua fermentatii astfel incat in produsul finit predomina
carracterele de produs lacto&acid usor alcoolic.
Dupa fermentare prin a4itare se spar4e cola4ul obtinut si se dozeaza in
butelii de sticla de 2%$ ml si %$$ ml.
Chefirul rezultat prezinta consistenta spumoasa cu coa4ul omo4en
, fluida, 4ust acrisor acromat si slab intepator. *re -,-; 4rasime si $,2;
alcool.
Smantana 0ermentata& se obtine prin insamantarea smantanii
pasteurizate cu, culturi mixte de bacterii acidifiante si aromatizate.
5acteriolo4iile acidifiante determina consistenta cremoasa, iar celelalte
determina formarea diacetilului care imprima aroma caracteristica.
Cele mai fre4vente defecte ale acestui tip de smantana sunt8
consistenta fluida @cand nu s&a respectat durata fermentatieiA, aspectul
neomo4en cu a4lomerari de 4rasime sau de proteine.
*re un continut de 4rasime ce poate varia in functie de tip8 /$;,
-;,2%;. Procesul de fermentatie cat si maturarea ulterioara determina
caracteristicile de bazaB aspect si consistenta8 omo4ene, dense de culoare
alba sau alb 4albui si mirosul placut si 4ustul fermentatiei lactice.
Smantana +ulce 1 pentru frisca cu -2; 4rasime si cu 2$ Thorner
aciditate. Daca nu indeplineste aceste conditii nu in4lobeaza aer prin batere
transformandu&se intr&o spuma stabila.
& pentru cafea se consuma ca atareB are "$;&"2; 4rasimi
si 2$ Thorner aciditate.
Caracteristici Smantana dulce Smantana fermentata
*spect si consistenta 3mo4ena& fluida fara
a4lomerari de 4rasime
sau substanta proteica
3mo4ena& vascoasa
fara a4lomerari de
4rasime sau substanta
proteica
Culoare *lba pana la 4albuie uniforma
<ust si miros Dulcea4& cu aroma
specifica de smantana
proaspata. u se admite
4ust si miros strain.
Placut, aromat, slab
acrisor specific de
fermentatie lactica. u
se sdmite 4ust si miros
strain.
<rasime -2; /$; -$; 2%;
".
Productia si comercializarea produselor
lactate
Iaurt& este, in prezent, cel mai raspandit dintre produsele lactate
dietetice. Se obtine din lapte de vaca si din lapte de bivolita.
Pentru imbunatatirea consistentei si a valorii nutritive se amesteca
laptele de vaca cu cel de bivolita @sau de oaieA in diferite proportii sau se
concentreaza laptele pana la o masa specifica de ",$/$&",$/%.
1aptele pre4atit in prealabil prin curatire, normalizare, pasteurizare,
racire se insamanteaza cu maia de iaurt dupa care se ambaleaza. !ermentarea
de 2&- ore se face in camere termostat dupa care iaurtul se raceste in doua
trepte pentru maturarea, recunoscuta prin intarirea chea4ului si accentuarea
4ustului si a aromei.
Tipuri& )aurt din lapte de vaca8 ,,extra /;, ,,4ras2,0;, ,,dietetic
$,";
& )aurt din lapte de oaie si bivolita
UNT
& untul este produsul obtinut prin baterea smantanii din lapte, fiind din punct
de vedere fizic o dispersie etero4ena, apa in 4rasime, stabilita termodinamic.
& transformarea smantanii in unt ca faza tehnolo4ica principala cuprinde
etapa fermentarii si a baterii smantanii.!ermentarea smantanii mareste
conservabilitatea untului, determina 4ustul si mirosul placut. 5aterea este
favorizata de cantitatea de 4rasime din smantana cat si de aciditatea acesteia
obtinuta prin fermentarea.
& din cauza procesului tehnolo4ic apar defecte datorate atat duratei de batere
cat si spalarii si malaxarii untului.9ajoritatea defectelor untului apar in
timpul pastrariiB cauzele aparitiei pot fi microor4anismelecat si procesele
fizico&chimice datorate conditiilor de pastrare.
Tipuri de unt 8
Dupa continutul de 4rasime, untul de vaca se prezinta in doua tipuri8
& superior 0$; 4rasime
& unt de masa :/; 4rasime
& proprietatile or4anoleptice ale untului se refera la forma de calupuri
prismatice cu culoare alb 4albuie pana la 4albui deschis, uniforma in toata
masa, cu luciu caracteristic. )n sectiune suprafata continua fara picaturi
vizibile de apa, 4oluri de aer sau impuritati.Consistenta la "$&"2 C sa fie de
masa octuoasa, compacta, omo4ena nesfaramicioasa. 9iros, 4ust placut cu
aroma bine exprimata de smantana fermentata.
":
Productia si comercializarea produselor
lactate
B$AN2ETU$I
Branza &roas&ata +e %aca* are o valoare nutritiva si dietetica mare.Se
obtine din lapte de vaca inte4ral, normalizat sau de4resat in tipurile foarte
4rasa @/.;A, 4rasa @2:;A, semi4rasa @min. 2$;A, slaba @max. 2$;A.
Prezinta un aspect de pasta omo4ena curenta, fara scur4ere de zer, cremoasa,
nesfaramicioasa, se admite o structura alb 4runjoasa la branza de tipurile
semi4rasa si slaba. Culoarea sa fie uniforma la toata masa, alba pana la alb
4albui. 9irosul si 4ustul placut, caracteristic de fermentatie lactica, fara
miros si 4ust strain @acru, amar, de muce4ai, de afumat, de drojdiiA
Branzeturi 0ermentate si maturate in saramura
* aceste branzeturi se caracterizeaza printr&o fermentare si maturare de scurta
durata in saramura de zer sau apa.
Din aceasta cate4orie fac parte8
& 5ranza telemea are cea mai mare pondere in productia de branzeturi.
& 5ranza !etta este o branza de pasta moale ori4inara din <recia. Se
fabrica din lapte de vaca si are un continut de 4rasime intre /% si %$;.
1a exterior ca si la interior este alba. Pasta este compacta,
portelanoasa, prezentand putine ochiuri de fermentare. 9irosul si
4ustul sunt placute, 4ustul putin acrisor potrivit de sarat.
Branzeturi 0ramantate* se obtin din cas de oaie sau de vaca maturat
pastificat, amestecat cu sare si diferite adaosuri, fiind introdus in diferite
ambalaje pentru continuarea maturarii.
Branzeturi o&arite* acestea sunt denumite cascavaluri. Se obtin prin
oparirea casului in prealabil maturat,care dupa sarare este din nou maturat in
anumite conditii de umiditate si temperatura.
Cascavalul se prepara cu pasta tare, cu pasta moale, cu pasta semitare.
Branzeturi to&ite& sunt produse obtinute din branzeturi fermentate si
maturate fara aspect comercial corespunzator, adica forma
necorespunzatoare.
3btinerea se bazeaza pe topirea materiilor prime cu saruri de topire si
diferite adaosuri.
)<67T*T*& in4hetata pe baza de lapte proaspat si frisca, intr&o paleta
"0
Productia si comercializarea produselor
lactate
extrem de variata 8 cu ciocolata si vanilie, cu fructe, specialitati @tiramisu,
cappuccino, tartufo&zabaione, strudelA B cu sau fara 4lazura B pe bat, in cornet
si pahar, in caserole, rulade de in4hetata B
9arcile de in4hetata produse de apolact 8 0amilia #iesta Premium
@ciocolata, stru4uri, tartufo&zabaione A, #iesta, 3/ite Na&oca, Na&oca +e
Lu4 5, Na&oca 5, Pinocc/io, Pan+a, Ce+ra5, Scu0ita $osie, $egina,
Delicatesse, Scarisoara, "i4.
Produsele secundare rezultate de la fabricarea untului si branzeturilor si
anume zara, respectiv zerul, sunt livrate diversilor clienti pentru hrana
animalelor.
)n laboratoarele autorizate ale firmei se controleaza in permanenta calitatea
materiei prime si produselor finite, precum si calitatea operatiilor
tehnolo4ice.
1a apolact s&a implementat pentru prima data in ,omania sistemul de
calitate 6.*.C.C.P.
2.2 Piata societatii comerciale
Piata societatii *P31*CT S.*. se inscrie tipolo4ic in 4ama produselor
alimentare, subramura industriei laptelui, iar ca zona 4eo4rafica in principal
judetul Cluj, apoi judetele limitrofe si municipiul 5ucuresti. *n de an s&au
cucerit noi piete cu traditie in industrializarea laptelui. apolact a ajuns sa
comercializeaza produse in toata tara, devenind o marca cunoscuta, un lider
in domeniul industriei laptelui din ,omania. Produsele sunt destinate
consumului acasa si se adreseaza intre4ii populatii.
MncJ de la Knceputurile sale, firma a exportat Kn continuu produse cum ar fi
branza telemea din lapte de oaie, bivolita si vaca, cascaval de oaie,
Parmezan, ,omano oaie, cascaval de vaca, principalele destinatii fiind 8
S.+.*.,*ustralia,1iban.
Toate aceste rezultate deosebite se datoreaza in primul rand calitatii
produselor, rezultat de fapt al valorii specialistilor firmei clujene.
Pentru piata interna se impune o politica activa de marHetin4, cu vanzari si
conexiuni la retelele de supermarHeturi alimentare, unde volumul vanzarilor
este mai ridicat.
2.! Organigrama
"#
Productia si comercializarea produselor
lactate
Compartimentul tehnic
Concept8 cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate in scopul asi4urarii
miscarii, transformarii sau prelucrarii materiilor prime si bunurilor,
precum si al activitatilor auxiliare acestora.
*ctivitati specifice8
de pre4atire a productieiB
de executare propriu&zisa a produselor.
!actorii de influenta ai compartimentuli tehnic sunt8
dotarea tehnicaB
caracteristicile materiilor prime si materialeleorB
complexitatea produselor.
Compartimentul comercial
Concept8 procura in cele mai bune conditii de calitate,
costuri, termene si de securitate produse si servicii de care intreprinderea
are nevoie pentru activitatile sale.
*ctivitati specifice8
aprovizionare&depozitare& calculul si asi4urarea necesarului de
resurse materiale pentru fabricarea productiei contractate.
&calculul de resurse materiale privind stocurile pentru productieB
&stabilirea normelor de consum de materialeB
&operatii de primire, receptie calitativa si cantitativa precum si
eliberarea din depozite a resurselor necesare
desfacere& se refera la actiuni de prospectare a pietei pentru
stabilirea potentialilor clienti8
& incheierea contractelor de vanzare pentru produsele obtinute in
Kntreprindere.
& calculul marimii stocurilor de produse finiteB
& livrarea ritmica a bunurilor fabricate in cantitatea ne4ociata cu
clientii.
Compartimentul de cercetare dezvoltare
2$
Productia si comercializarea produselor
lactate
Concept8 detine si prelucreaza informatiile stiintifice necesare
adaptarii intreprinderii la mediu
*ctivitati specifice8
de conceptie& vizeaza cercetarea si proiectarea produselor,
serviciilorsi a tehnolo4iilor de realizare a acestora
de or4anizare a conducerii, productiei si muncii& elaboreaza
documentatii pentru dezvoltarea produselor capacitatii de
productie.
Compartimentul financiar contabil
Concept8 asi4ura si utilizeaza resursele banestiale intreprinderii.
*ctivitati specifice8
evidenta contabila financiara& inre4istrarea si raportarea activelor,
pasivelor, veniturilor si cheltuielilor intreprinderiiB
evidenta fiscala& stabilirea corecta a impozitelor in concordanta cu
le4ile fiscaleB
or4anizarea interna a evidentei contabile, adica8
& asi4ura securitatea activelorB
& asi4ura calitatea datelor contabileB
& asi4ura eficienta operationala.
elaborarea schemei or4anizatorice a sistemului contabil& crearea
unui sistem de evidenta cuprinzand structura conturilor si metode
de inre4istrare a datelor in aceste conturiB
contabilitatea mana4eriala& stabilirea mijloacelor de comunicare a
datelor financiare catre mana4erii intreprinderii, in primul rand
prin analiza mana4eriala a ptretului de cost.
Compartimentul de personal
Concept& administreaza si 4estioneaza resursele umane ale intreprinderii.
*ctivitati specifice8
determinarea necesarului de forta de muncaB
recrutarea, selectia, an4ajarea, evaluarea performantelorin muncaB
promovarea personalului
stabilirea sistemului de salarizare
aplicarea si calculul drepturilor banesti ale salariatilor
2"
Productia si comercializarea produselor
lactate
crearea unui microclimat adecvat desfasurarii in bune conditii a
activitatii
respectarea normelor de protectie a muncii.
2.6 Clientii
Societatea isi desface produsele in ma4azinele proprii @cinci ma4azine in
Cluj&apoca, cate unul in Dej si 6uedin, depozite en&4ros in Cluj&apoca si
5ucurestiA si ale diverselor societati comerciale de stat si particulare prin
intermediul contractelor ce se incheie pentru o cantitate mai mare sau mai
mica, anual sau pe parcursul anului.
Clientii societatii sunt in judetul Cluj dar si judetele limitrofe 8
& Cantina *urora
& +9 "/:0
& +9 /:##
& Spitalul >udetean
& Cooprod )mpex
& 7forie S.,.1
!urnizorii
S.C. *P31*CT S.*. colecteaza laptele materie prima @vaca, oaie si
bivolitaA de la urmatoarele surse8
& societati a4ricole de stat
& 4ospodariile populatiei
& societati comerciale a4ricole
& alte unitati
*ctivitatea de colectare este or4anizata si condusa in cadrul a patru centre
de colectare situate in orasele Turda, 6uedin, *iud, Dej. )n cadrul acestor
centre zonale laptele materie prima este colectat de la fermele a "2 societati
a4ricole de stat, societati comercial a4ricole si alte unitati.
)n ceea ce priveste colectarea laptelui de la 4ospodariile populatiei,
acestea se desfasoara in circa "-$ de puncte de colectare de pe raza judetului
Cluj astfel8
& Centrul de colectare Turda @/2 de puncteA
& Centrul de colectare 6uedin @-# de puncteA
& Centrul de colectare *iud @2% de puncteA
22
Productia si comercializarea produselor
lactate
& Centrul de colectare Dej @2/ de puncteA
Mn ceea ce priveLte celelalte materii prime auxiliare @zahJr, cacao, arome,
stabilizatori etc.A, precum Li pentru numeroasele materiale necesare derulJrii
procesului de producIie, nu mai sunt probleme de aprovizionare Kn ceea ce
priveLte cantitatea, ci numai din punct de vedere financiar datoritJ preIurilor
mari practicate de furnizori, mai ales pentru materialele unde concurenIa este
foarte slabJ sau inexistentJ. Mn 4eneral, se poartJ ne4ocieri Kn ceea ce
priveLte preIul de achiziIie a unor materiale pentru a putea fi ales cel mai
scJzut Kn condiIiile unei cantitJIi corespunzJtoare, se or4anizeazJ chiar
licitaIii pentru anumite produse.
2.7 Concurenta
S.C. *P31*CT se comfrunta pe piata interna atat cu concurenta unor
societati comerciale de profil @Danone, 5renac, Prodlacta, CovalactA , cat si
cu concurenta societatilor care comercializeaza produse lactate din import
acestea din urma fiind de o calitate deosebita, prezentate in ambalaje
diversificate, cu un desi4n modern, atra4ator pentru consumator. Sin4urul
avantaj este acela ca produsele importate, datorita pretului mare de desfacere
cu amanuntul, se sdreseaza unei cate4orii restranse de consumatori.
)n momentul de fata S.C. apolact este lider in domeniul industriei laptelui
din ,omania.
2.8 Organizarea +istri-utiei
DistribuIia produselor lactate este importantJ la S.C. *P31*CT
S.*. atNt prin reIeaua proprie de ma4azine, cNt Li prin reIeaua comercialJ a
diverLilor clienIi pe care Ki are societatea pe toatJ raza judeIului Cluj precum
si in afara acestuia.
,eIeaua proprie de ma4azine cuprinde cinci ma4azine proprii in Cluj,
cate unul in Dej si 6uedin precum si depozite en&4ross in Cluj si 5ucuresti.
De asemenea, desfacerea produselor lactate mai este or4anizatJ Li prin
alte societJIi cu care existJ contract de asociere, cu KmpJrIirea adaosului
comercial.
De asemenea, pe bazJ de comandJ, se livreazJ produse lactate
ma4azinelor comerciale de stat Kn cuantum de circa 2-; din totalul
volumului de desfacere.
2-
Productia si comercializarea produselor
lactate

2/
Productia si comercializarea produselor
lactate
Scrisoare +e intentie
2%
O-iecti%e "o+alitati +e realizare
1. S3C *P31*CT S* are ca
principal obiectiv satisfacerea
cerintelor consumatorilor
2. Desfacerea produselor apolact
in toata tara
!. +rmarim o informare cat mai
corecta si completa a clientilor
6. +rmarim fidelizarea clientilor
7. Dorim ca personalul nostru sa
dispuna de conditii cat mai bune
8. Dorim sa descoperim noi
sortimente de produse

& studiaza intotdeauna sondajele pentru a
cunoaste cerintele pietei
& produce cantitati mai mari din
sortimentele care sunt cele mai cerute
& produce o 4ama diversificata de
produse
& societatea detine : ma4azine in
principalele orase ale judetului Cluj
& incheie contracte cu diferite societati
comerciale si de stat
& detine un depozit en&4ross in 5ucuresti
&societatea dispune de o puternica
strate4ie de promovare, ea avand incheiat
un contract de publicitate cu o firma
specializata
& ambalajele produselor contin
informatiile necesare
& acordarea unor bonusuri cantitative
& reducerile de pret, cadouri promotionale
& societatea este dotata cu utilaje
moderne si dispune de toate facilitatatile
necesare desfasurarii activitatii in
comditii cat mai bune pentru an4ajatii
& societatea a an4ajat personal specializat
care realizeaza cercetarii cu scopul de a
crea noi sortimente de produse
Productia si comercializarea produselor
lactate
!iLa postului @contabil sefA
1. Descrierea &ostului
1.1. Postul9 conta-il :e0
& serviciu8 contabilitateB
& direcIia8 economico&financiarJB
1.2. $ela;ii ierar/ice
& este subordonat asociaIiilorB
& are Kn subordine8 contabil ", contabil 2B
1.!. $ela;ii 0unc;ionale
& interne8 cu cei doi contabiliB
& externe8 compartimentele funcIionale Li secIiile de producIie Li
aprovizionare desfacereB
1.6. Descrierea sarcinilor
& suprave4herea contabilitJIiiB
& cooperarea cu juristul privind le4islaIia economicJ Kn vi4oareB
& analiza activitJIii economico& financiare a societJIiiB
& Kntocmirea bilanIului la sfNrLitul fiecJrui an financiarB
& Kntocmirea contului de rezultate Li al balanIeiB
& Kntocmirea tabloului de disponibilitJIiB
1.7. $es&onsa-ilit<;i
& rJspunde de eficienIa activitJIii economice
& rJspunde de respectarea dispoziIiilor Li a indicaIiilor date de
asociaIi Kn le4JturJ cu problemele de care se ocupJ Kn cadrul
serviciilor
2.
Productia si comercializarea produselor
lactate
1.8. Limite +e com&eten;<
& la solicitarea conducerii @asociaIilorA participJ la discutarea Li
susIinerea activitJIii proprii.
& Kn lipsa mana4erului @dele4aIie, concediu sau boalJA poate pricinui
dele4area de autoritate pentru Knlocuirea acesteia pe perioada
respectivJB
2. Cerin;ele &ostului
2.1. Stu+ii necesare9
& pre4Jtire de bazJ8 studii superioare economice @finanIe&
contabilitateA
& specializare&perfecIionare8 curs de mana4ement
2.2. E4&erien;< ,stagii. =n ani9
& Kn domeniu @specialitateA8 minim % aniB
& Kn funcIii de conducere8 minim "anB
2.!. Calit<;i &ersonale ,a&titu+ini' ca&acit<;iA8
& onestitate Li confidenIialitate
& posibilitate de analizJ
& competenIJ

2: