Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURE TI

FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE


INTERNATIONALE
PROIECT:
Derularea opera iunilor de export-iport
Student: Tranda!ir Co"tin
CUPRINS
Capitolul #: Pre$%tirea li&r%rii %r!ii la export
1.1 Ambalarea i marcarea
1.2 Documentele de livrare a mrfii la export
1.3 Facturarea la extern
Capitolul ': Expedi ia interna ional%
2.1 Func iile expeditorului interna ional
2.2 Utilizarea serviciilor cru ului sau ale expeditorului
interna ional
2.3 Documentele eliberate de expeditorul interna ional i de
ctre cru
Capitolul (: A"i$urarea %r!urilor )n tran"portul interna ional
Capitolul *: +%uirea
4.1 Reimul vamal
4.2 !rocedura de vmuire
Capitolul ,: Plata )n tran-a. ia interna ional%
".1 !lata direct
".2 #c$imbul de documente de plat
".3 !lata prin incasso documentar
".4 %reditul documentar
"." !lata &n cont desc$is
".' !lata contra ramburs la livrare
Derularea operatiunilor de .oert exterior
Derularea operatiunilor de export defineste ansamblul activitatilor
prin intermediul carora are loc livrarea marfii de la exportator la importator(
pe de o parte( si efectuarea platii de catre cumparator( in beneficiul
vanzatorului( pe de alta parte.
Capitolul #: Pre$atirea li&rarii ar!ii la export
Activitatile care cad in sarcina exportatorului( dupa semnarea unui
contract de vanzare internationala de marfuri( vizeaza o serie de operatiuni
de baza( dintre care) producerea sau rpocurarea marfii care face obiectul
contractului( ambalarea si marcarea( livrarea efectiva si facturarea la extern.
#/# A0alarea "i ar.area
*n indeplinirea obliatiei exportatorului de a livra marfa in bune
conditii( in conformitate cu prevederile contractului inc$eiat cu partenerul
extern( un rol important revine procesului de ambalare a marfii( apreciat ca
fiind o componenta esentiala a livrarii( in conditiile in care prezervarea
calitatii marfii pe timpul transportului depinde intr+o mare masura de
ambala,.
*n conformitate cu normele *-%./0R1#( ambala,ul este intotdeauna
in sarcina exportatorului( el trebuie insa sa tina seama de instructiunile pe
care le primeste( in acest sens( de la importator( inclusiv prin introducerea
unor clauze in contractul de vanzare internationala.
!rin operatiunea de ambalare a marfii pentru export se intelee)
+ introducerea marfii intr+un ambala, interior( in cadrul operatiunii de
conditionare pentru cazuri specifice2
+ introducerea marfii conditionate sau nu( dupa caz( intr+un ambala,
exterior2
+ introducerea marfurilor care se preteaza( ambalate sau nu( intr+un
container.
. importanta deosebita pentru eficienta manipularii si securitatea
marfurilor in timpul transportului au capatat+o livrarile cu a,utorul paletelor
si in containere.
.ricare este forma de ambala, a unei marfi destinata exportului(
ambala,ul exterior trebuie sa fie marcat( atat pentru a individualiza marfa si a
permite carausului sa o livreze la destinatarul indicat( cat si pentru a se
respecta relemantarile specifice tarii importatoare.
*n comertul international se cere ca marcarea marfurilor de export sa fie
simpla( usor de identificat( sa nu fie incarcata de informatii inutile si sa nu
fie suprapusa peste o marcare mai vec$e.
#/' Do.uentele de li&rare a ar!ii la export
*n procesul livrarii unei marfi la export( in sarcina exportatorului cade
procurarea sau eliberarea urmatoarelor documente de baza)
#/ Li.enta de export/ .btinerea licentei de export( document putin uzitat in
prezent( cu exceptia conditiei de livrare 034( in sarcina exportatorului.
5icenta de export reprezinta documentul prin care statul caruia ii apartine
exportatorul autorizeaza efectuarea operatiunii respective.
'/ Do.uentul de tran"port 1.ono"aent2 ".ri"oare de tra"ura et.3/
%onstituie documentul eliberat exportatorului de catre caraus sau expeditor
international( prin care se face dovada predarii marfii pentru a fi transportata
la importator( precum si a cantitatii de marfa livrata la export.
(/ Certi!i.atul de .alitate/ 0ste un document eliberat de producatorul
marfilor exportate( acesta putand sa fie atestat de o institutie nationala sau
internationala specializata in controlul calitatii.
*/ Li"ta de .oli"a4/ 0ste documentul care prezinta( intr+o forma sintetica(
aspectele principale prinvind continutul partizii de marfa livrata la export(
precum si modul de ambalare si marcare a acesteia.
,/ Certi!i.atul de ori$ine/ 0ste un document emis( la cererea exportatorului(
de catre un oranism de specialitate din tara acestuia( prin care se atesta
natura( cantitatea( valoare marfurilor livrate( precum si locul de fabricare a
bunurilor respective.
5/ Certi!i.atul "anitar-&eterinar "au !ito-"anitar/ 0ste un document
utilizat in cazul exportului de produse aro+alimentare prin care se certifica
faptul ca acestea corespund cerintelor leale( nationale si internationale(
privind consumul de produse de uz uman( si ca nu sunt purtatoare de boli
transmisibile( specifice.
#/(/ Fa.turarea la extern
Factura externa 6export invoice7 este un inscris intocmit de exportator
prin care se arata conditiile in care are loc vanzarea.
Functiile facturii)
- arata faptul ca marfa a fost vanduta
- mi,loceste transferul de proprietate de la vanzator la cumparator
- serveste la incasarea contravalorii marfii
- serveste la efectuarea formalitatilor vamale
Facturi cu functii specifice)
Fa.tura pro!ora 8 este un document solicitat de importator pentru a+i
servi la realizarea unor formalitati prealabile importului.
Fa.tura .on"ulara 8 este autentificata de consulatul tarii importatorului din
tara exportatorului si confirma oriinea marfii( precum si faptul ca valoarea
din factura reprezinta valoarea reala a marfii 6se foloseste pentru
simplificarea formalitatilor vamale in tara de import7.
Fa.tura &aala este un document cerut la import in anumite tari pentru a
determina sructura pretului contractual pe piata tarii de oriine si serveste ca
element de referinta pentru calculul taxelor vamale de import.
Capitolul ': Expeditia internationala
!rin expeditie internationala se intelee oranizarea si coordonarea
efectuarii transportului marfii pe parcurs international( de catre personae
fizice sau ,uridice specializate.
'/# Fun.tiile expeditorului international
0xpeditorul international este o persoana fizica sau ,uridica( care( in
sc$imbul unei sume de bani 6comision( sau o suma forfetara7 primita de la
mandantul sau 6intreprinderea de comert exterior7 se oblia fata de aceasta
sa preia marfurile incredintate si sa realizeze 6sau sa faca sa se realizeze7
intreaa ama a operatiunilor necesare pentru ca destinatarul 6importatorul
sau beneficiarul importului7 sa poata intra in posesia bunurilor dobandite
intr+un termen cat mai scazut si cu c$eltuieli minime.
#pre deosebire de expeditor( transportatorul realizeaza deplasarea
efectiva a marfurilor in spatiu( cel mai adesea din ordinul expeditorului
international si pe c$eltuiala exportatorului sau importatorului.
!rincipalele atributii ale expeditorilor sunt)
1. %onsultant de specialitate privind)
a7 interpretarea corect a conditiilor de livrare (
b7 cea mai avanta,oas modalitate de transport(
c7 modul de ambalare( de marcare si &ncrcare a mrfurilor(
d7 &ncadrarea tarifar(
e7 orice alte informatii.
2. !retirea calculatiilor tarifare si a c$eltuielilor suplimentare 6accesorii7
de transport( facturarea si decontarea acestora.
3. #tabilirea mi,loacelor de transport si a rutelor cele mai eficiente
4. 0fectuarea operatiunilor de asiurare a mrfurilor pe durata transportului.
". Receptia si predarea mrfurilor eliber9nd un certificat :/ac;in &n c$are<
sau :!rise en c$are< sau certificate F*A/A
'. 0miterea documentelor.
F*A/A 8 F=d=ration *nternationale des Associations de /ransitaires et
Asimil=s.
>. .ranizarea unor expeditii speciale pentru)
+manifestri expozitionale( t9ruri( simpozioane etc.
+ expedieri aabaritice (
+expedieri de rupa,.
?. .ferirea unor servicii suplimentare)
+ avizri privind modul de derulare a transportului2
+ suprave$erea transportului2
+ msurarea si c9ntrirea 6dac a fost luat &n sarcin72
+ reparatii diferite( distributie( consolidri etc.
@. #tudii de specialitate.
0xpeditorul furnizeaz transportatorilor importante servicii( si anume)
+ actioneaz ca mandatar al companiilor de transport22
+ actioneaz ca mandatar al detintorilor 6de stat sau particulari7 de
containere2
+ asiur &nc$irierea mi,loacelor de transport2
+ utilizeaz propriile mi,loace de transport2
+ &nc$eie conventii cu autorittile de resort pentru obtinerea unor reduceri
tarifare( autorizatii de transport etc.2
+ particip constructiv la elaborarea conventiilor internationale de transport
si expeditie.
Dorim( totusi( s facem o precizare( si anume( principala activitate a
expeditorului este aceea de a oraniza) depozitarea( manipularea(
transportarea( vmuirea mrfurilor( pe numele si &n contul mandantilor( ale
cror interese le reprezint( fat de transportatoriAcrusi(oranele vamale(
autoritti( societti de asiurare etc.
'/'/ Utili-area "er&i.iilor .arau"ului "au ale expeditorului international
!entru transportul marfurilor care fac obiectul unei tranzactii
comerciale internationale( de la depozitele sale si pana la punctual de
destinatie convenit cu importatorul( exportatorul se adreseaza direct unui
caraus( sau apeleaza la serviciile unui expeditor international( specializat in
operatiuni de intermediere intre exportator si caraus.
.rice caraus sau expeditor international( inainte de preluarea
marfii( trebuie sa verifice) numarul coletelor( numarul containerelor( starea
aparenta a marfii si a ambala,ului( marca,ul( continutul coletelor( reutatea
marfii si documentele comerciale insotitoare.
'/(/ Do.uentele eli0erate de expeditorul international "i de .atre
.arau"
5a preluarea marfii( expeditorul international elibereaza o serie de documente
proprii( respective documente elaborate de F*A/A( dupa cum urmeaza)
B F*A/A+F%R) Forwarders Certificate of Receipt,
B F*A/A+F%/) Forwarders Certificate of Transport
B F*A/A+FC5) Negotiable FIATA Combined Transport Bill of Lading
FIATA Bill of
Lading 6de culoare albastr7
B F*A/A+F4R) FIATA Warehose Receipt
B F*A/A+FF*) FIATA Forwarding Instrctions
B F*A/A+#D/) !hipping "eclaration for the Transport of "angeros #oods
/oate aceste documente( &nseriate( emise &n milioane de exemplare sunt
recunoscute de %amera *nternationala de comert dela !aris.
5a preluarea marfii pentru transport( carausul elebereaza urmatoarele
documente) conosamentl maritime, scrisoarea de trasra tip C$R,
scrisoarea de trasra fero%iara, scrisoarea de transport fl%ial, scrisoarea
de transport aerian c e&peditie e&clsi%e, nedi%i'ata(
Capitolul (: A"i$urarea ar!urilor in tran"portul international
1arfurile care sunt transportate pe traseu international sunt supuse
unor riscuri leate de operatiunile de manevrare( depozitare( transbordare( ca
si de cele care tin de transportul propriu 8 zis. *n plus( pe durata
transportului( pot sa apara o serie de cazuri fortuite sau de forta ma,ora( care
pot afecta rav securitatea marfii supuse transportului. !e durata
transportului international( marfa circula pe riscul unuia sau altuia dintre
partenerii contractuali( care( conform prevederilor clauzei din contract
privind livrarea( este obliat sa ia( de reula( masuri de asiurare.
Asiurarea se bazeaza pe o relatie contractuala intre posesorul
bunului( in calitate de asiurat( si o companie de asiurari( in calitate de
asiurator. !rin aceasta( asiuratul transfera anumite riscuri asiuratorului(
platindu+* acestuia o suma de bani denumita prima de asiurare( urmand ca(
in cazul producerii daunelor( asiuratorul s ail despaubeasca pe asiurat(
conform conditiilor stabilite prin contract. #copul economic al asiurarii il
reprezinta repunerea asiuratului in situatia patrimoniala in care se afla
inainte de producerea daunelor.
*n cazul in care se efectueaza plata despaubirii( asiuratorul se
subroa in toate drepturile proprietarului incarcaturii si poate intenta actiune
,uridical impotriva carausului sau unor terti( pentru recuperarea unor sume in
masura in care raspunderea pentru producerea paubei este in sarcina
transportatorului sau a tertilor.
%ontractul de asiurare 6polita de siurare7 este documentul care
atesta acordul de vointa dintre asiurat( care se oblia sa plateasca o anumita
suma de bani( reprezentand prima de asiurare( si asiurator( care in
sc$imbul primei( se oblie sa+l despaubeasca pe asiurat pentru daunele pe
care le+ar suferi datorita producerii riscurilor asiurate.
!olita de asiurare 6polita caro7 este de mai multe feluri) polita pe
calatorie( polita cu alimente( polita de evaluare( polita de abonament.
*n vederea inc$eierii contractului de asiurare a marfii supusa
transportului international( exportatorul remite expeditorului international
cererea de asiurare. !e baza acestui document( expeditorul inc$eie cu casa
de asiurari polita de asiurare si il avizeaza pe exportator printr+un aviz de
asiurare.
Capitolul *: +auirea
*/# Re$iul &aal
1arfa care face obiectul uei tranzactii comerciale internationale intra
sub incidenta reimului vamal atat in tara de provenienta( cat si in tara de
destinatie si( eventual( in tarile de transit.
Reimul vamal national indica( pe de o parte( daca si unde vor fi
platite taxele vamale( iar pe de alta parte( daca si in ce conditii marfa va fi
supusa controlului vamal.
Reimurile vamale sunt de doua tipuri) commune si suspensive.
Reimul comun se aplica automat( in conformitate cu luea vamala( si
priveste toate marfurile de export si de import( iesite sau intrate din sip e
teritoriul vamal respectiv. Reimurile suspensive au ca effect suspendarea
platii anumitor taxe vamale sau a aplicarii unor masuri de control vamal.
*/' Pro.edura de &auire
!rincipalele elemente care definesc statutul vamal al unei marfi sunt)
valoarea in vama( pozitia tarifara( oriinea marfurilor.
)aloarea in %ama( #erveste pentru trei scopuri) aplicarea taxelor
vamale ad valorem( precum si a altor taxe leate de vamuire( stabilirea
marimii arantiei financiare solicitata de oranelle vamale( aplicarea( daca
este cazul( a altor masuri de polotica comerciala.
5a export( valoare in vama se intelee libera de taxe la punctual de
iesire a marfii de pe teritoriul vamal national( incluzand( daca este cazul(
c$eltuielile de transport pana la frontiera. *n consecinta /DA pentru
marfurile livrate pe piata internationala se restituie exportatorului.
5a import( in conformitate cu prevederile .1%( valoarea in vama se
determina la locul de intrare a marfii in tara de destinatie( in principal sub
forma valorii de tranzactie a marfii respective.
*n comertul international( in vederea initierii formalitatilor vamale
pentru o marfa exportata sau importata( se intocmeste dosarul de vamuire(
care contine declaratia vamala( precum si alte documente soliciate de
autoritatea vamala din tara unde are loc vamuirea.
Declaratia vamala este documentul scris( intocmit de detinatorul
marfii sau de un reprezentant al acestuia( prin care se prezinta elementele
necesare vamuirii.
Capitolul ,: Plata in tran-a.tia internationala
!lata reprezinta indeplinirea obliatiei importatorului de a ac$ita
exportatorului contravaloarea marfurilor livrate( in conformitate cu
prevederile clauzei privind pretul din contractul de vanzare internationala.
,/#/ Plata dire.ta
*lata directa in nmerar. !rin aceasta metoda( importatorul plateste
exportatorului( la locul expeditiei sau al receptiei( ac$itand pe loc( in moneda
nationala a exportatorului sau in valuta( contravaloarea marfii primate sau a
prestatiei de servicii de care a beneficiat.
*lata prin ordin de plata( *mportatorul( care dispune de numerar sau
de credit la o banca( ii da acesteia un ordin de plata( indicand numele
beneficiarului si suma care urmeaza sa fie platita intr+un anumit termen si in
anumite conditii.
,/'/ S.6i0ul de do.uente de plata
. asemenea modalitate se utilizeaza frecvent in cazul operatiunilor de
compensatie( fara miscare de bani. 0xportatorul trimite unei banci( din tara
sa( documentele care atesta expedierea marfii. Canca expediaza aceste
documente corespondentului sau din tara importatorului. Canca
correspondent il invita pe importator ca( la randul sau( sa+* prezinte
documentele( din care sa rezulte ca a expediat exportatorului initial marfurile
convenite prin contractul de compensatie( de valoare eala cu cele importate.
,/(/ Plata prin in.a""o do.uentar
0ste o te$nica de plata care consta in acordarea unui mandate de catre
exportator bancii sale( de a incasa( contra documente( suma reprezentand
contravaloarea unei tranzactii internationale si de a vira aceasta suma in
contul sau.
*ncasso+ul documentar este modalitatea prin care o banca incaseaza
suma datorata de un cumparator( contra remiterii documentelor.
*ncasso+urile documentare se realizeaza conform Reulilor uniforme
privind incasso+urile publicate de %amera *nternationala de %omert din !aris
si ratificate de cea mai mare parte a bancilor.Aceste reuli stabilesc
principalele obliatii si drepturi ale partenerilor care recur la incasso.
Responsabilitatea bancii se limiteaza in principal la tranzmiterea si
remiterea documentelor contra platii sau acceptarii unui efect de
sc$imb.*ncasso+ul documentar ii asiura vanzatorului o protectie net
superioara celei date de o simpla factura( dar mai slaba decat cea asiurata
de un acreditiv documentar.
,/*/ Creditul do.uentar
%onstituie modalitatea de plata cel mai des utilizata in decontarea
platilor internationale( intrucat ofera suficiente arantii atat exportatorului(
cat si importatorului. Astfel( exportatorul este siur ca va incasa pretul(
imediat ce poate dovedi ca a expediat marfa si a indeplinit conditiile
contractuale( iar importatorul are certitudinea ca marfa platita ii este
expediata.
!rincipala forma sub care creditul documentar apare in practica
platilor internationale o constituie acreditivul documentar.
Acreditivul documentar reprezinta ana,amentul asumat de o banca( la
ordinal sip e contul importatorului( de a plati o anumita suma de bani( contra
documentelor atestand livrarea marfii( pe care exportatorul se oblie sa le
emita si sa le prezinte( in conditiile si la termenele stabilite de catre
ordonatorul acreditivului.
,/,/ Plata in .ont de".6i"
%onform acestei modalitati de plata( exportatorul( dupa expedierea
marfurilor( trimite factura externa si documentele de proprietate asupra
marfii direct importatorului. *n acest caz( exportatorul lucreaza pe baza de
incredere( pierzand controlul asupra incasarii contravalorii marfii( imediat
dupa expedierea acesteia.
,/5/ Plata .ontra ra0u" la li&rare
Aceasta modalitate de plata confera carausului final un mandate de
intermediar financiar. %arausul este cel care asiura incasarea contravalorii
marfii si transmiterea acesteia catre exportator.
Bi0lio$ra!ie
1. .ctavian 5iviu .laru 8 /e$nica operatiunilor de comert exterior
2. Doinita 5iliana !opescu 8 /ransporturi internationale
3. Doinita 5iliana !opescu 8 Asiurari
4. Cunar -icoleta( 1ester 5iana 8 /ranzactii economice internationale

S-ar putea să vă placă și