Sunteți pe pagina 1din 188

ISTORIA ROMANILOR11

de

itt ran% tAVREICRI4


INCIIEKTOPt tteNEPAI AJIii CKWIEJI0Pit DIN IIPINIIIIIATUI71 moaDAnIFY

IIAPTEA I.
De .ta ,Pttndapea Romei nadys A a madepea irnnepiaxa

Romanii de aa mind'.

'Ca-wig:K.3_

1B53.
www.dacoromanica.ro

XIX

IGTOPIA POMANIAO'Pg.

Ilaptea

J.

Muhl(

De ja Csndapea Romei

aa mdepea imnepitiatsi

Rumanil de A a antmeg.

Catminnea A.
Do aa (fzindape-a Romei nun, ja ./Ingenstisag pecneaaelopil n8nme
Kaptea 1 De la ,knclapen Bernd nIrrh aa decCin-

gapea perattsini (R. 1-244).

KaPtea IL De aa decfungapea peratn.181 roam aa .itngenatngt peccen1eAop8 ntstme (R. 244-490). .

20

Ceitainn ea B
De aa .f.tnenstuil pecue.meAopg ample rrbwi, a raaja
do Aa AnLpil

4Y

Kaptea 1 De Aa Tnneniitts.18 pecnea.1eaop8 mime talnz

upe lann8.48 fpataa.lop8 (R. 490-620)


Kaptea i1. De npe 0111[161-n 1e fpinnuop.1

aa sl-

im do Ja Ahatit (R. 620-723).

47
73

Cenuinnea C.
De aa npe,Fattepea pennnAinei .iin monapme run% aa deninapea inutepiu.isf usnat Axpe.titt Kommod8. . . .
Kaptea 1 De a .pnternelapen tn napxtei npin Ontantaea

tan-b aa Dondwang (R 723-849)


www.dacoromanica.ro

106

106

Hawn.

Kap tea 11 De A a m6ptea A51 Domigian8nin na deronapea

unnepignai exnt8 Arspenig Hornmen' (R. 849-945)

132

Ceunisnea D
De Aa derinapea imaepiumsi msnt8 Axpendi Roaanon
[Vbfl1

Kaptea I

ala indepea A2Si c3nt Aarnoturs

15t1

De na deainapea imfiepiums! eaut8 !foramen

Konctantmg qua; Mape (R. 945-1077). .


Kaptea II. De A a Konetantmg ilea Nape 111n1. na
derma imaepizmi Romatdi de na anntseil (R. 1077
1229) .

150

16i

otzt-Ew4it

www.dacoromanica.ro

ICTOPIA PONANI101t.
HAPTEA 1.
De Aa fundapea Pomei nrbn%

Rldepea imnepiaAsi

Pomant de Aa anima.
Cenaianea A.
De chndapea Polla& rrbni Aa .iingerixt338 peese.ueimpt

HAPTEA I
De aa fbndapea Pome uin

1. P o in 8

a dec,Fungapea perEta.na.

NameAe PomaniAop'a ce nave de aa

merraTea Poma Rape ce .iinTemi% de vemenii opagi Po.44i Marre nrficKuni din Pea CiAnia,
mii mi Peini3,

rwirb puma' Tinepe .4kn mizAOKUJIII IraAiei*). Ageurri


cfpani nybnnini de inelpTe npin o iinrbmimape ecTpaopdinarb, ayianmnd6 Aa warrupiraTe RonenATarh noinnpin cenineAe ge Ai ce 110118 apwa cupe a
na
nane (DbnchunenTeAe auel noue gerbui:
ce Aa vera' de npe marrreAe ABenTin a'bzu mal ./nrbig
wecce namapi, earb Pomagi de npe manTeAe MAR
n pm'
doicupezeve, mi ce deRiert
Tina" BTAB mal
1bnd
e maya Aa oandamenTeie
ipnainrbTopig.
gerEgii, Peing 'mi B'1311'13 nioRt de saAAbpiAe Ab POMA",
mi 08 nviccg de .461{p'bTOpi. PoinuA8 plimnIndij cm*)

De AR rpadmir de /ingrimo neorpa,Flaw. 30 namni; cupe rysrmntil,


de .aa rpad5Ag de .47WMC 42 namnil cnpe mzz-zi, 15 MIAlalle Pomane de AR aspcat5.48 TisepeAxi
Mapea Txppens; }napa .ivn RonEtpxcquopi.
funtag Aatmuopil, Casnu.sopi un
1cL Pom, Ilapt 1.
1

www.dacoromanica.ro

(a. ft 1.)

(Xp. 752.)

)(2X

r5pg domnimopig
Poma, cape .pmmunipea amadTopi.lop8 decuice azing wi npomice antrbpape Twrupop8
ve.iop8 ite Bop8 Beni .sta (17)nca.18, mi n MOdthi avecTa fl1nnon5p7) verramea J11fl cu5pmg Tiam8. Dinmpe ve-

mal' de opunme Pomiug meece 5n8 Roncmi8 (cenamg) de 100 de cenaropil Kapi ic iiinge.aenLtinnea lop8 crh'i cmea .11nmp'auiwropi8; ageurria din [tas-

ca dernaimgii ce nunip7) Ilampi

(n7Tingl), eap7) decgendingli Aopii IlampiLni; o Aer7)Tup7) cmpffinc7) ce amevi)


gemuianii cbpai nil ormyr) de 11na).35intrb
*tupe gel de opunme, npin Ilamponamg, dinda-i-ce BO-

gerbuian8 mal de aiocg tia IfAiertme c7)


m a.nri nn8 nampon8 dinmpe qei mal lincemnagi, atleta) dinmpe IiaTpiii. Pom5.18 ua peve mi ad) doije wie

cnpezeite

itittmopi apmatil R5cenftp mi u5 (Dame, Itapi CE ole ToT8 d-sna .i1mapeninpu.48 al, mi c7, ecce..

meze

e.m mi fuopint o iteyinne de 100 de


iciIapi (celeres), mi de 1000 de nedecmpi. D5117) ge
Pifillti./18mi oprimid) 116 mod5A8
cmaT81

aitecTa miu5.18

c7)8

mpimice demmui .18 nonpeao Begine itepInd8


115 Pomanii

Kit c7)

Aerwrispi de Krbc7)Topie

(connubium); dar) agecTea pettncap7) nponanepea. Aannumlit cmaTe.aop8 Begine K7) Ba c7)
(mapa
NeIlT811t, lili Jte .1nBirt
ageacm% coaennimaTe. CaBinti Benipl mal .itnainme

TM1,111

POM8.18

oatt%

niouspi

de Togi din apean% un eiemei.le mi n


/pm rniwyrn.it Rima epa ceb ce .lumrrb

(Deme.le

niott5pLite

cma !LB Anape Prniture aestma Lie.lop8ue


epa c,7) ce (pian), nisnil Pomanl .1nmpap7) na cuameae
Jita
autmaap7) npe e)emei.le ge.ite mai minepe
ulmd8

mai (bpanike tul ./e puipi i 115Tepea. In demepT8


ce turbnce17) uipilIii nenTpu Blarbmapea
www.dacoromanica.ro

(a, 11. 1).

(Xp. 752).

)(3)(

.Indemerrt ce onnuceprb oeme.rie oanTei ge.ael ampl de


-tiene a p111iTopiaop6. Pomanii npin nurrapea 000 geo
du.pie ;le .ilimB.rbnziwb mi RunTirapi, inimiae oopii.
II. Ung pecse.mii ubnnepoct ce IIICE5 din Rasca pl,lipa auecTeia. ilerbui.ae Ileninal Awremne mi lipucmumepiu oup% yeAe dinrbiU" sapi annuRap% opmene cnpe
a 'menina Rauca gomina), .linc% Awbridll whi disepee
prRmacepl EIT6Te de Poinudii. Mai ,In //pub Beni Ta-

Bit pene.ae CasiniAopii IUS o apmarb de 25,000 de Omeni mi .iimupecuprb uemaTea. D8111) 4inuepwbpi dewepTe de a .1sirrpa ./s.n ueTaTel Canina npincepl upe e
oarb, anume Tapneia, Rape ewicce dun% atrb, mi npin
upomicciuni o .lindurmeRarb Ra C13-1 dtili'b .iin ueTaTe npin

uno dinTpe nopniae acionce.

Ku modu.iii ageera .11n-

Tri)ndij, ei .linuenupl, O .11/111M c'bnyepc% It5 Pomanii,


11418 mal muome zi.le. 4tI1 (pine oemeae
Rape .1U11T73
tmpinuill
mi (Dpauil ,nopti ce Barri; RenTpu
BlzIndU" 1113
drbnce.ne su wapBauii Aop8, ce appunicaprb .71in miz.no-

Ra.18 minTuropi.lopt, mi su anopvni .iin

0111

411 pbrawb

VID mina} Ranull Birbiei, .718ITTI)TOpii ce .limmuiapb Aa


11.6BillTeA0 aemeinp8, mi .ubccapT, apme.le din mlirb.
Ce .iiniteit unit TpauTaT8 .lurrpe ?oman mi Cavial ./linBoinduce anundoue nauiuniAe ca Pomu,t6 mi Tani$ c%
domncol .1mnpeunrb Ru nwrepe wi awropiTaTe de o
mIcuprb, CaBinii ci, (Dopmze un Is nonop8 Kb POMOilii

mi el) aiwb age.leami dpenTbpi Vi Pornanii, dinTpe ihnmil crb ce aJlr'b .issisrb 100 de CenitTopi wi Torrii arbuia s,b.lapl. Pomuari nu Mana In npimi agecTe sondiuiuni, tti dede .11005 de aonuinul, wi Jiutiepi.lopt Rapi-i
ecniccepl. .71inTp'a1.liwropit din ETpSpial Illi 4unulpui ToTil

nonopuall .Isn Tpei Tpinupi:

Pamneci (de Aa Pomu.ni),


Tiuieci (de .aa TiTu Taui8) mi 3tviepeci (do ,iia dowww.dacoromanica.ro

(a. 11. 37).

)(4)(

(Xp. 716).

geAe Aopii), mi nace npecme (Die Rape Une ttnil mpiEm): aoarr, de ageacma mal cmiTlimruhpui nonopzmil
.isn 30 de 'tupa, wnpopa Ae dede nxmeAe Caninelopt.,
mi tutee upecTe (Die Rape K'bTeUnts" lixpione, tin (Die
Rape 'tapie o mal cxrur.pmwnpui .in 10 dexxpii cai.s.
ninnf, mi tutee npecTe che Rape KT3Te xral Denpione,
accemene aAecce din (Die Rape mpinli K'bTe 100 de inAapl, mi in modx.fii agecTa woprni, mpel gennpii de
RIAkipl, Kapi ce numipi TOT8 hin nbmeAe mpintipiaopij,
adeam, Pamneci, Tinieci mi .flagepeci :, nedecmpimea ce
ex' ama) Aa 3000 de apmalli. Poni. 18 dede Aa (Die
Rape gernuiatill KI,Te dobe nixrupi de Irb1111)11T8 (haeredium, momio). 1)8111, ge PomsA8 mi Tauig domnipl
JiiiimpextiT) gingi anta de ziAe, Tallilt" ce sgicce de ws-

mpl, ./laaini, mi Pomx.d immace eapluti cinrxpg dom/in Poma. PomaA8 mal ami doxe pecneaAe,
nri Oidenamii mi int Beienuh, Rapi ce oinipmi iin (Danpea PornaniAopX. DbIll, o domnie de 37 de annl,
nimopilt

minindli adxnape de nonop8 .itti RImuttArt Aul Mapme, ce


incita o menntecTame ettaim, mi Pomx.it ce (DT)Rx neB1Z81S. Cenamopii: aymopm, upe nonopli ci, updT, al,

c'at' innin Aa gept; el

./il pm)dittavb tin g Tenumu wi'Art

onopapl cuuT8 nxmeAe de Llipinit (Quirinus).


III. N ti m a. DKIII intipmea AxI Ponum8 ce [l'hm
diem", *tupe Pomanl mi Cach', dinmpe uapi cm, ce
a.i&T, pene, mi ama mpetta unit antas" de ziAe ./in Rape
CenaTopil

rxnepnapT) xn8A8 clurb aAntaii K'bTe 9111qi


ziAe (interregnum). ./Nit (bine tionopaag nenaxAmm)miTii
tus ageacml, (popal% de rxnepnli 411111ellti e% empine cl
ce (1)111[76 aaenepe de pene,. CenanAg decRice o adunape, mi tionopx.tii alecce pene npe Bni3 Caning K8 nsmeAe

Nama HommAiiI, ninepeae .ni TIA Tallig. Nona Homwww.dacoromanica.ro

)(5)(

(a. R. 38.)

(Xp. 715.)

arrangi Jim eTaTe de 40 de annY, epa anti omit


penumiT8 nenTpu nieTaTea Lili nenTpu Kieaila ca gea
n oiaocowia Casiniaopt,
eccemnaarb. .41mBbUaT

nina ca nepe Trbia pepacc iin 'terraTea Kupi, anrb de a acnipa aa onopf ma 1ma:1,re, mi
M8.711111111.1T8

it

ogioepiTT). Kbud8
'mine nollopuarl .1111UC.IfeCe 1{11 Nunn at' upirniTii, ce

npimi

wring KS rpeii demniraTea

Ka mi Kum8 i c'ap4 (Di daTu 5118 peraTiiiLfl


aoKil de un8 pep. Nigi unit domniTopi8 ni nuTea
Die mal sunt de it1)T8 Numa n ageA8vimu Krbnd8
Poma epa JiinErb unij eTaTii Nomad din diKepee no-

BuKurt

rnirb uniTe numai npin myrepea apmeaopt, whim aerbTap) inTepnT) JimTpe cine, Kapanepuat gea8 oepocti
noLlop) tierbuiani aKea Jinn) de RUATSFL mopaarb
mi peainici) cnpe a ce denpinde i opslinea Lili rur Kipmumine comiaie. Numa npigens micciunea ca ; CA ediLint; Kape nTiM11.8. de nage CT,
oirct unt Temnaa
rhmamb 11naic, earu Jikrt Tiamii de pecnead8 crb crea
nenTpu TOra TimnuAt Itria8
Trbi ears; Ji1nurbp4i nonopunui IlliM7311T8.16 fi'bIllTiraTii- de
rui'Ag

41nKice

neginf npin nuTepea apmenopii, JiinKuparrit arpiurraTupa rui apTiae Kiellei nagioige. Numa oneepwi) KT)
annua8 de zege
Kape oucce ijn uc8
di)n-

mitt, mi ce Jiingenea ita Mapui8 (Martins de Aa Mapme, Aprilis de aa Aopo-diTa ca Binepe, Elk's de Aa
.Maiores mai
Iunius de aa Iuniorus mal Tincpi,
Q untilis de aa quintus aA8 gingiaea, Sextilis de aa sextus thig meeceaea, September, October, November,
December), ecTe npea crturrrt, urrag urbrai de 12 4M111
Ina adrburund6
iltryienuT8 dour', adera Ianuapii;
onpea Ara lana) mi (DeKpuapi8 (de Aa februo Kurbjp1),
mi nenTpu JimTepw.baape JiinKT) o aunT) ecTpaopdinarb,
www.dacoromanica.ro

(a. lt. 31.)

)(6)(

Mercedonius, un anitsmopiivat

(X/1. 116.)

whpeia annuAll

avecTa7

/la wie Rape 24 de annI ci Rad% rof6 de o darE.ii


Amezsna" BIS 1110d8J18 avecTa RaAendapin.48, eAit deoince cepwropiAe mi ziAeAe de auRpu, npeRunnj mi ziAeAe oacTe cii neoacTe. Numa
peruAt KUJITtidii diein8, ~ni unit NOAAevig de naTpu
flonme(piql, ai alpop'S numepg mal npe uparb itpecitu
Aa OflT LIII 11rt (pine Aa meccecupezeqe, Rape c% npinerieze acunpa RaAendapi5Auf, acunpa liaJITEAta dinin87
liLi acunpa
Turupop8 npeogiop8, crb uiudeqe RauceAe
RicepiqemTI, mi el capie annaAiAe ; qeA8 mal mape
dinrpe HonTefiql ce lumia Pontifex maximus. N'urna
RonceRpt naTpu Bipiini RecTaAe, ai inpopti numeplt
qeA6 coAcTilliaA.

mal upe upan ce cui Aa wecce,

Roncepee
RU.8 eTepn
in Temu.usa8 zed BecTeI, mi ci,EISCTOdcitrb tiaAAailitsint (iR6na vea 11.13ZSTT) din qepri a zeel

flaAlade de Jla Tpoia).


pea flonTeoigeAuf

Aqecrea cTa canTli upitieriamaccimil, ce aneuea


1n eTaTe de

10 annf, anea CrIg cepncRs 30 de annl, .itrt gel


dinTlig 10 ca /muele, 4111 qeiAaAlll 10 73 ounitnioneze, mi ./In yel din upin% 10 anni CTI appeTe azropa.
6

avecTui cepniiui nuTea


ce%
Numa incTiTui doicupezeqe Ca.iii (inAumiapi), FUI C1) It&CTOdCin CIOT5J18
MapTe (ancile) qeA8 IVI3Z bT8 din qept; nenTpu uinepea ceRpeTuAuf
mai (DIRti ;pum a.rre 11 citurrupi TOT8 Jpn (popma aqecTsia, mi dede Aa (Pie Rape Caaiii N'Erre
Aieurria Aa ziAe (PinTe bms.na KnT'and mi crharbndit
145 cRuTupiae npin qeTaTe ; ie.i mai mape dinTpe el
ce namia Praesul. Accemene ttonceitirt unit upeomg
Mill'b 41in11Ainipea

ce nrspiTe.

cneuiaa .mi tlioe (Flamea Dialis), aArrugi


(Flamen Martialls), mi aJITUJI8
PoinuA8
www.dacoromanica.ro

MapTe

(Mamen

(Xp. 672,)

)(7)(

(a, R. 81.)

Aoarb de ailecTe opdini, mal epa Atirspil

de 3, de 4, de 9 un mal pri

pm% de 15,
Kapil anea Ci oncepne cenineAe de npe acp8, TUTICTU.18)
aosAyeps.48, meTeope.ne, cnspaTsol8mi wi)TdTs.48 naccepiJopii, npeKtunti Illi IfliflKa'lU ithi.iOp caKpi (auspicia

JIU nsm1p8

pullaria sive ex tripudiis), mi CI npeziKT, dinTp%Ence,


AC niiTopiso8, dual) opdinea ingucTpallid1op8; anol A-

Belligi din ETpspia Kapi lipeziaea din nmpanrialto anhifla.iiAOp

miaTe nenTpa caapioiaig. Nsina

cnpe a da o mal mape asTopimaTe aineynninTeaopt


ca.ne, npeTindea

ici ie cae T4iTe dsrrh

*ncsamapea

npimiTi de A a Kamena Enepia, ica Rape anea *nrbolrrmispe caKpa). Mal tie domni
*n nave 43 de anni, mspi 1n eTaTe de 83 de anni,
opdirrbudil Ka KT,pui.le ca.ie cr, e mum quiTp'o sign)

nipl ceKpeTe

mi 67.1e *iirpelne Amin, dincs.38; annsAii Pomel 81,


Dblrb in6pTea mi Numa, cenams.18 aos
IV. T
BT.111) tie nonops.iii
de no
ncipqinaT ic uBepuiLi
MecTii peue, nenoTlia.
aiecce upe
sluff Pomanh *ncemnaTii tie ce decTincecce n EaTaia
Kotripa Caniiii.op3, anea ma; napaiciep ica TOTII.14
RonTpapiii npedeileccopisAbi cribii; de o naTsp%

epa *nitrb mi mai nacionaT8 nenTps apTea


pi de NIA' a)sndaTopia.f8 Pomei, tin J1.17daTI
npeTecTil de a CRTC kaea
BaTaie. tleTaTea A.ma
dinmiii ;Jape i dede nurrinii
aoa
ageacma ApmaTe.le aaecTop8 dose crraTzipl ce *nTffimilinapi) *nTp'o dicTanwb de ginai mi.eape de
Poma, derrepniinarre Ka npin o annTri, Ci deaidri) ccpi ea Lie.iop8 dose
peraTe. Dsrrh =le ce dicnscPpai *n opdine de niTaie,
eAc cTerrepi)
Kw's' na Timn8 annenrmidii cemns.4,
Rindi diaTaTopisvAAinani.op8, Merl% 41)15(pegi3,
www.dacoromanica.ro

(a. R. 81.)
4tn IlliZA0118.18

(Xp. 672.)

XSX

118.10p8 dore apmaTe mi upource Po-

maniAop5 c% devidt veara npin o JUMIT'L naprimi.napl,


a&Lorandil Krb

110[1011ZSA8

11.411

Elp5i .18EIT'LTOpiii Ka FL-

mln iumincg, el, ce C811811% veAriaAamS. PeueAe mi


nouoprAli Poman8 npimi K1S 131,118pie aveacrs npournepel mi Tora incrAr aurreuTa el, (Die anecc8 cupe a
annagpa Atarea uaTpiei ca.le. Epa OT81P1i lin apmaTa
PomanT, mpei opagi ueminfl Opagii, mi aAuT Tpef, Unpinuii, iin vea AABanT,, Toul epa 41.ncemnaul nenTpa
Krpagir.irs, mi Thpia .nop8. AvecTopa ce .71nKpedinut

AnrubTopii alunar', apme.le mi vivea ce n'yac/va K8 cFbnce.le. Apmameae cneKTaTepie

cpTea ETA-Lid.
des

Ami agini-L ofiii acrupa Aop8, mpernryLud8 .1a ade u a p e .1013iTlipli, [111 autTenTmd8 rus inima .11nrieuarL e'fr
Kad% de Kape napTe Ka agave c6pTea Ka cl, Kad% rifo-

pia Arara'.

BiaTopia plmace Krwril in Tining .11111d016


C73, luid ce imps a ce derdepa .iin KonTpa PomaniAopr'.

Doi opagi Opauii Kizrpl, aAg TpeiAe ce npeormus 1{%


orne. Krpiauii (DaTirani ce :Mari, dburb digner.18. ACA r ce iinTpce, mi aurrepos aa niAnInTi's upe
veAll mal' de anplIne; aAit dcriAea Kape Kenia avecTria
Jiurrp" aviNropi8, anr aveeami c6pTea. Mai priarrace a.48
mpeiAe upe Kape'.18 ./innince R8 Mg ribuilm rpenTare.
Pornanif annAarcepi de Ertirpie:, eap-L AAnanii ce deliieparL de ermanui. -- JikacTi nana ni Opauiii Kape
M'bliTtiiCee naTpia diminena, ce Kprnrt cpa Vi crEnue.Ae cupopd caAe. .InTopamdrce in Tpirmoll din
KTATilirig de Baraje, Opauir" Erbzr upe copr-ca cHT,Adars
T8 o ill

AaKimmi, nAT,nrhndE. merprea

a anria dinTpe

amaTrAri ei,

Krpiagl, Klpbia (Duce

adeKT,

upornicch lin
whensTopie. .71a aieacTT, Kedepe e.iiii ce TrpKupt de
nrbnie, mi o rvicce 41.n (zupia ca CenaTrar" dechimi
www.dacoromanica.ro

a, R 113.)

(Xp. 640.)

)(9)(

ageacrb warimm, orriprb de ante, wi viadesuropii .it.nrs


Rondemnayb :, dar') 0paui8 annext Aa niadeRama rumiopaaaT, mi agecTa ik)1il ieprt. Na mpeRa MEAT8 TiM118
mi ce nm,clia pecue.vit K5Beiennii mi Eta (Didonamii. 118./.421
Rommdt Jibi Me1'T8 CT) cR6rb apmama A.nuanm, wi Aunnpesnm, Ra drbncailii cm, mprb .in songa avecTopt* inimigi.

KIndt oepsea namaia) Memma BOi C1 Tpal .iln l'arrea


inimigiaoprs, inc'lib na i cavecce. Ta.4A duirb (le 1{^13111
Tirt urbmaia rbit upe MOTTti 4in nampa impui, dmipiRrnt
AAna mi CTFIDIllarb upe noRsiTopi .na Poma, dmiliduAe
manmene IleAlti de .110K8 de aniezemminT8. Ta.nAii danaeRt tiamm,pad8 am,1apiAop15, (frblY13 de a .iimmuni namm,-

pa.411 genTapie.4op8, Romubnrbridg (Die Rape din 200 de


Rwiapl, mi oopmindli K8 MOd8.18 agecma 20 de Tapme
(de aire 30 de Rm,napi). Be.n.liaocx.ig Yr8.1.18 nn ce
llama prbirbaca niqf dan% aqeacTa, e:CO naprf, 1ecReA.4
Ha Casinif 1 Kape emi accemene 41.n oaudpea Pomaninopis" ;

.11noi n'un arfind8 !lino

agecTa ce nrbcots o

./Incumi Ta.1.48 cbt; amrbaam)


axrapirmal Jouirii de rob.nnepli mi

necTi.nenurb .11.n yeTame.

eail mapi dinainmea

apee *milpean% Lo Raca ca, duna, ve a8 domniffi 32


de anni. annaA8 Poma 113.
V. An as Mapuis Danrb ang inTeppern8 de inmersa
Aani de ziAe ce aAecce pene AnRa Mapui81 nenoTg de
(Darb aiiii Asi Noma, oral om8 ao ung aapaa1'ep8 niindrt
mi peAiviociS, .IncT, Tomii de o darb Rapaniod. E./18
npecRpicce AeuiAe pc.nini6ce wi .ne atDince .lin nasAiRil
cupe K8110111TillUa

TbT3p0pg :,, incTimai

Rapi cm, deRiape cepwoTopearre

20 de wenia.ii,

pecne.laudg, CT) niape

mpaRmame.ne de nage mi Aerbminme.ne (IrliKUTC 18 cTlybinii

.in nomeae nonopo.mi Pomanij, mi +pum" upe canamil c%1 ci) ce aiin.nive .na arpiRaAmayb, lini ce irbincwww.dacoromanica.ro

(a. R. 113)

X10)(

(Xp. 640)

Kb acmauibe Heiaive 4eAe de mal nuuin4' (puoct nenHaTepifie negine .4aarb agecme
mpa Hieaua
nThcapl a.ie
dpeumii

Anas dpetreis cemne de qmagimame


tie lispauig.

/unan% a Inalla

meppiTopiags Powanit mi a ame nybdIvitsn'i,


cagecca..48 aopii (Da de o m'rcp tu dpenTamea liaacel Jop4.
Ana mpimice upe (Dellia.fli
camicoavepe de
mi neclInd8-i-ce c73
Ja
deliiape pecue.4.48,
dnbaLieea .111 ammmt Ha apme.ae Lili Jill ./nsince,
gerbui.le
mi (lacee npe 401151TOpi
Poma,
mi Jill atuezi npe munmeie ABel1Tin mi ijiu lia.nea dinTpe agecma mi dinTpe HaJamin8. Din dpnma Tisepemanme.le Ianuii, wi cupe ai uni
'lea Beae vlitiu nanme de Aemn8 npecme Tisepe
(pons sublicius), mi Auutanyiart Dama ,tea LianT) a
qepiii KtS ooccaT8 (Quiritium fossa). ilimmaAminduce
Amoirropii. Pomel mi as ch,nuail de odarb tul aYbKITOpiI de pule, AlaRU cupe 2iinopunapea iop edioilit
npincopi nuliaige. E.Irs iimmince meppiT0pia.18 Pomanij
urt)nm, Aa made, wi lionempai ant

uti o geTame .1a rapa

Tisepe.ini, lr namene OcTia, iii cimoda.all atiecTa acceliapt cunnuwi.lopit cm,1 H0mmepgia.18 arr3T8 upe wape
mi upe Tisepe, JilU 'vine nmpi wi Tenntauaii
R'bT
tlioe Oepempi8 qe.,18 oundamij de Ponw.d.-11pe TiM118.18
mi Angs Mapniglaeni Aa Poma din Empupia Tapvinia HpiKocan (aliiaA8 .abf Damapamill Rape ouvicce de

piara de opiHa mipanumi Kunce.a, mi ce awezacce isn


onnidu.18 Tartinii in Empapi.1), quidenntara oiind8 de
couia ea 'lea anzinierb, Ha numede Tanatii.na. Avecma
npin aliepea ca goa mape mi napTapea ca (lea n.rbliuHace.le neAe mai ilncemname din
mi, ce .pricinat
Poma, wi mal upe 6pnra *tul decliice anta mi .1111 pewww.dacoromanica.ro

(Xp. 61G)

)(11)(

(tt. 11 137).

pegeAai. Mitin Mapui8 JitArt npimi K5 MISJIT73


venepociTame, JitAit avstils KonciAiapiaAit cliS, nil whndt1

cidenga

mapi dstrb o domnie de 24 de anni

,111.411 Nbeet npin

14. R. 137.
mecTamenT8 TuTopig
VI. T apv in i IIpicic.i. .11kn Timutiag inTeppermmi
apmt c1nL mpTea mi A11115 Mapgiii, Tapini nuce
Trre maginiAe 4th nstipape cupe a (paye Ra notiopaAt
aart, pege upe drbncsail. Cupe a
Potnang
anisnyer A ageerit caou8, P.48 Tpimice upe aoiii out
Ana aoarr, din Poma upe ziaa aAenepell wi Bina Rnit
CTA.

KiapT3

R5BICITIt

nonopij /1111 Rape Jiudi numept

T6Te

mepiTeAe cale Rin% Pomani, mi RattotuTingue .711n ap-

ea de a rbnepna, mi K5 moduit aitecTa .itndutmetut


upe nonopit de Arc anecce peve orar', nonTpazigepe.
de mi aniance Aa Tp0n8 npin
dpenTaTe. EA8 upimi mi upe .189epeci
cenaT8 mi aula mrhpi nameput eenaTopL1op ma 300
Tapviniti
domni a

de memnpi (aAg neeTa.le.11op8 Aa 6); eA8B0i cl mal adasne *ata


n6Re genrupii de Rulapi, .iincT, (Da .11m-

nedenaTti npin Jaisrapziall ATT5 Nenia, Rape Trbit nena

Ea RiTM de pac117 mi ama ce

nnpyini de a pedu-

nalga genTapiiAe; andti,ndll ie Rape de K'bTe 400 de


inuti, mi peginTAillg nurnipiAo de Pamneci, Tigieci, .71ugepeci, geAe RoncetipaTe de PombAg. Accemine ds-

nAetct mi TpistipiAe npin adatinepea de ningi nexe (minores gentes). Hpe Tiellf18.78 erbil ce cituAaprb
ini .iingenspl a inagecTa TeppiTopit1A8 Pomad:, Tartinig
liii .111i Koncrpince a 'tepe nave,
accemine s.111 E1.T
miai mi upe Casita' Kapi TpeR8ccepl TiRepene. D5HT,
=te Tpizunot de inimigi .ItuTpenpince mal muArre Antrapi
./Ingenu a
ntsBAige cupe iixtmptuncegapea
I1lbp5.118 guiri mape

www.dacoromanica.ro

gemii, Ron-

)40(
orahuorri

'dX) esz,5

-orno

OliTUUM) SULLUOU UlitLd2H 40lilclIgh


(LIRNOR u!du uodutridap

gr2dom u* uarea 03h


40d91(1.1%10

1.111

11rR13d0h uVah dual

ItHcLcD

(snuqx Rdluan or!durroYi 'ouutuod

LOUU

slloa!o)

RIU111AULL

-orapodd,u*

oo uutuou sytmad %imp 131-81r111.11OODO udorylod 61U01py1L/'


iunir 9mg,a) o q.uodom op cf3d9tr utuz uodi, ap 13!dog!
?Jut RdU3h0 iii gAlohu uilr 'ahlIdott
olu!tunirou op

(Am olou
uodopuorno udoloohu uudo
oluour lanallriop u!p!uu sdorfla) 19y csmuy Idws
q,d uLr oIuLL!tior LE op luuu ursaturD udor op -gad
oduu9a R3103dH !MUSH 'Ig 4,c112Z9A1
u!u!hduj, 110 -trope
ulva, adu arrodouyi cf?9,o u!adao 9!r-r9,1, oduo ur
-13Id000aron ra q,duckutuin odu top idot,9r!ho !den
uptmtfoh (13 H3g9d01 11ii `arat'lad u,LLIRO 13,Lood,odu op
or OhRcD 4olumadp urgr 4.11ROr RS 01/710/00 UIF -211U
.q.doldsur

ftyRnor

'19r9!Uuruu
ur* 9,dwd9,tuo !!doniir !dum
umaidu udu9ou ,Iouoodou 19ratrod 9.dootu1u odu
Id0J, ptivi 0 Uffill (1,3 (1,,IR1) u!Lunahy JO sdopop -dow
4tft %dap EVD !RV RHUV Idt131
IdOORIT 4.0 (LIM!) -0113hR

urny 1d9tu u!tithduj,


2m0ri11 Odio odahup.olp p f_IrRulz

VIIIIPL110 211 -tr,r90

c1111U0

oratu900dusto

00003hR0 cp.
urra

0111111

uda u* olu,Lo op
SWIM 11Rif 4,1 .

oo d o

os

cILVIRU 1110,1,

op 41uuu

!rri

p,001)1!

'3LU11U

000pnuop

uirrruLL utuuq, oduoop uodop!hs

[RE-

-sc

(1R1

odu udonou op od0d9p 1111 gp .3ft.lcLW 9j,


uottotr uJdore ur uiVerruu oduo u go utudoam* -oop
-3cD
odu adurutusa.u* utlyrod ur!huuuLt 00 00R11
sd,Lo9d pin !udou q.d19,11 Rdonou ur-spuq,(19310000
431Ulh

RIMIER

aroliad
In qx

RU

uldour

!h

!gum

cr lutn.hd%ointr
cusa uiudao urrir9j, u,uq,u
Rya

ii
UL"

ulitiowwu op q49a,tuor
uraudatum odu odauair
'0(IPIEIUMA14,0111F

www.dacoromanica.ro

RIM103

)(13)(

(a. U 175).

(Xp. 578.)

(nrhcRaT8 .iin Itaca Ata Tapiliniii din o cepim de asamiAle dicTincl arrime Oupecia, de mide i ci chut liii numeae
de Cepuig"), iiui .iunarLicaTii .711.n opnamenTeAe peraae,
4incou1T8 de mrcce aucTopi, mi ;Amena a JRnmaini Dainc-

a tul Mita apg zianaT8 incTpaRiliinLie


uni de aa TapL1ini. Ageacm ~Tape mina. Rvreea
ziAe nrLim Km ce oopart o napTiTi numep6c1 .71in
oan6pea ABL, anof inwhndtsce decTsaii de Tape decRonepi nay Tea coapaauf cha" mi ce de Riept de pene Ra Boja
cenamaaaL, mg pecReaalii Beienuil din tape Cepuiti ewi
.4111C1111Tirt m'inri, lui aaTopiTaTe .11nainTea

110p8ABL E.

adaace aa geTaTe minii tlipinaa mi Bnimiaa,

ano' Ecgiainuail, mi oini niapsail geali mape 4ingenuTli


de Tarlinig ; ./111111111.1gi TOTri TeppiTopis.d Poman8ir

aoRairropii asi ipn 30 de peuiani, 4 a te tierimii(urbanae) mi 26 a .te Hirums.ibi de npin npeniapli (rusticae), whpopa dede nameAe de Tpiutipi, ruantidg Itme
tal; Tpisunit npecTe mie Rape, wi opdint ca, ce KOilcxpie TOM Lierbuianii urs anepue .topij (census). DanT,

mea .lininnui Tora nollopa.18 dain auepl:, din npimopii CTaTala Korrnmece 18 genTapil: de filjlapi) anoi
dicanpiRai

DiTT) numuimea .iin w6cce Raacce:

RAac-

ca &T'a nace upe qel qe numepa o nepe


100,000

de accI

aiape de apann,
dinTp'ffinulif 80 de genTapii de nedecTpi:
cats

upecTe
wi (Dopmi,

adoaa upe
gel ve noccedea upecTe 75,000 de ;tea, mi (Dopint
dinTp'&nmii 20 te
.in a Tpeia nre geige noccedea upecTe 50,000 de acci, ini opuli, dinTp'mmii
accemene 20 de genTapi4 ipn a liana nace npe
(te noccedea npecTe
25,000 de caccf, liii wopint
dinTp'mnwil earmui 20 de enTpii J1fl a iingea nace
upe gel qe uoccedea upecTe 11,000 de acci, Lili oopwww.dacoromanica.ro

(a R 175).

)(14)(

(Xp. 578.)

MI din.] p'nwil 30 de venTspii:,


a weccea R.iaccrh
upe TOO gel ve noccedea maI numinii de 11,000 de
accl, mi wopnri, durrp'Aranuil nbmal o venTapie. Urre
venTspiine din yeae qinql aAacce dinTii Ae
doue ni,pul, una de sTapTinl mi aArra de Tinepl, wuTrunil cru aucTodcal geTaTeal Tinepif
mprb a(baprb de saTaie.
Togi Ae .iinmuce cm'ml
oaab BewTminTe mi apme hin cTapea .,iop ini dupg,
neyeeciTaTea cepaigiuAul: gel din Kiacceae dinTirts alupi
mal sine 41mBrbaa41 mi alai Tape apmaull eapT)
din aAace,eae din upnrr, maI cimnaul mi ve' dih amccea na zspi 41ndaTopagi a oaqe cepaige miaimape.
(papi, de atiecTea mal oopmi) doue venTupil de oanpr
Rairopl de matan BeAaive, lll Ae adaucce a tufacca
mi Tpei venTupil de avena, (accensi) de aopnivini
mi de Tinigini (nuilinwopi) wi Ae adaucce
aAacca a

Dunl ve appunat

au moduA8 avecTa TTe


cariiniAe CTaT8.18i npe umepii yeaop8 anugi, dicTpiBui
nil dpenTupiAe accemine: im adurrupiae nusaige (comitia centuriata) Aa BoTapea AeyiAopg dedo (Die anel
menTspil liTe 81111 BOIS, mi opdint cT, ce aieme
qinvea.

.ilirr-Li"

anol tienTupii.le de aaacca dinTruit,

ai aveea geae de aAacca adosa, mi ama mal: ilinaoAo,


genTxpii.ie aliAapiaopit Rt3 aae nedecdapi (Diind8
Tpi.iopil de aAacca dinTrbi8 qinTpeyea ECU numepuA8 upe

Tke geae,iaaTe., de tweea rund8 ce unia agecTea7ToT8


de a una devideal mi izeirre a pape pi mal epa ,Alucl
de Bompi.le geaopaAtme tienTupil. ID; 1110(184 ageeCepaig dec(Dimut dicTinanisnea aape ce (Dopmacce
.11nTpe

cape oopmapea
ToTit deauna

wi Mena',

.11.nc% nace a)undamenTuAit


ilin6

aaTeia, &un anepe. Cupe a

aunotnTinuT) numnuaii mi aeepea

www.dacoromanica.ro

(Xp 533.)

)(15)(

(g. R. 220).

nopnAul Cepuin. opdint a a (Die Rape qinql annl (1nstrum) el, ce (Laal o nwb uoncupiepe. E.48 ou t'un"

dinmiii pene Rape B1T5 Badil wi anime Bani de apann


JIU pe.rminne K'bTp'b cmarrupi.le din
(aes signavit)
npounpt Pomel npimipea .itn uoricaede-npmapea Rbpeia, edioiut un8 memplqinnea
11:15 de unipe upe munmeile Auenminu, iinuinamg

.pn Rape penedie Poman'n caupioina nenmpa Pomani


Aamlni, npeunmn" uann.48 71aminiAopn caupia)ixa npe munmute A.Inant Jia epiiuie J'a mine. Dt311T3 o domnie

4indeAunran, Cepuirs zopml npoieumnA de a npecpaqe


./mupeninimpirie niwiqiperamn.fg .4tn penunflifa,
rr, aqecmg imantl nenepocil. EA8 aancce doue meme
de ni-di Rapaumept opme dioepinme mi Ae nnipiri, upe
upe qea
anmbridoue dunl nenonii JIK1 Tapqini8,
samd% dnin Anqin", wi npe qea mal amuinikl, dBn%
Apunme 'tape epa mai amezaT Aa oipe. /be%
ulm!nqice upe colija cal mi mil upe Trs."Aia Rape mi
qice accemine upe Bapnamn.d 0'1,8 Apunme, mi dinmpe
ie

nemn.ineminl
tWfpopm1,O IlapTirb) IUI 11.48 uneia aniumopi8 ce cui
Jipe mporal,liii uqice upe ('epaig (Rape nenia .11a cenara un RE aumopimamea t a C'b 41.nopniime scupinqinnea
.118i Anqi11). Coga ca,
08 'lea dinrsirs rtape'..1g
cammt, TpelrbildgKJ myLcupa upeeme uoprin.411
cenamopil

uainii de ~no 8)18 TaT'b-C'brt qe zwea appunuam8


dpunin". Ama ce oini Biena ara' Cepsits Tu.n.riii5, a
bnal pene aae wbpuia u.nndeue epa de o mIcuprr, un
dpenmameal &ni% qe a oocmli 44 de anni oepiqiTaTea curinutui.nopn" mi. a. R. 220.

VIII. Tapqinit Cunepw


.ta nonti

npin Bio.m.eno,

Tapqinit aniunce

olpi, de aAenept;

www.dacoromanica.ro

e.ag

(a. 11. 220).

)(16)(

Amu!, ct Tunnopmtrpreze KOIMIUAri .151. Cepai8

(Xp. 533)

deKie-

pind8 KT) n'a8 (Doc,18 de EitT8 zing acupntTopi8, bince


npe Poni gel cueneuRT de a (Di de napTiTa A81 Cepaig,
wi TemIndrs-ce Ka Tipannia J1 et n'aint Zipm%pi (DunecTe, rnIrn5.iui nunmpuars AiKTopiAopit. HenTpu nap-

ea imnepict mi eioAenit, Pomanii i dedept numeae de Cuneput ; cupo a dieTpane upe nonop8
Ka et nu ce cu61e Jiin KonTpa
Tapvini8 Jp.A8 ninu
Tapea A81

pecneiA8 ca 8
Autipupl nunAivel
Aaminif ni uoip% CT)
KuncK% de gene, eA8 naeKt
jn uonTpa Aop8 wi i curmuce. R iiiiA8 c18, CecTu,
ce TnueAecce Ha avecTa Cb 4)81.1 Aa rasa', veTaTe inimiKt, Ka wi Kum8 apri (Di maATpauTaT8 de utpinTeAe
AvecTa apia ruipmapea ca
npeotaurt aducce
ToT8 oKKunaT8

npe nonopg de A8 aieece upeTopi, nil anol Tpimice


upe acionc8 Aa TaT'L-C738 Ka C'L-i dea 11158%

flBT'L-

qe et (DaKt.

Tapvini8 n dede aaf8 plenuneg


densTagiaop8 de KtTri K1) npimughnduee npin rptdint
mil, KaueTeie nanauepiaopri 'ieop mai pna.ui. CeeT8
..itnneacece ptcnuneuA8 wi vice upe veTtRianii qel mg'
Tapvini8.
de (DpunTel ini anoi cunnuce lipe nonop8
Tapvini8 edi(Diut TemnA3A8 Ata 1,lioe KaniToAinuA8, Aa a Ktpuia (Dinipe mal itTe, KonTpinui (DpTe
.itnTininiape ecTpaopdinapt. O (Demee CITTAIIT) ce

aptrt iin Poma Rs 9 Tomupi de istpui npooeTive mi


Ae o(D(Depi peneAuf cape numntpape.
ind8 Kt (Deunea ecTe una dinTpe eiBiAAe, ri ce
AT81111 ea apee 3, mi sepa TOT8 ave npeg8 nenTpu
veAe ptinace:, Tapvini8 o numi .rikntueraTpe. Ea apee

de no8 /pat 3, mi ce .linTpee veptnd8 aveAaati npeu8


nenTpu ve.ienaaTe 3. Tapvini8 Jiinvenu a ce mipa de
memeel 4urrpent lipe auctipi, ve ecTe de OTIK5T8,Lili
www.dacoromanica.ro

)(17X

(a R. 224).

(Xp. 509)

dstrr, KonciAiaAg agecTopa xamnIpt alpgiAe ciniaAine,


anoi nomi mpei siprogi Kapi crb Ae K6CTOdCli'L

Ka-

ecmpaopdinape ; mai npe wpmrb numrLptmg agecmopa ce cai Aa


15 (quindeciinviri). D8111 winipea e.dioigiKArsi Tapmiumt pecue.iu Jjin Konmpa PKTKAiAopii, mi .f.mnpeccKri, gemaTea Apdea, ui dicmang% de 16 miAiape
niToAi, mi err) Ae Koncturreze Aa JfirlrbM11.1'bpI

de aa Poma. Crbridg apmama dinainmea gerbgii, Cecmg,


wiii peyeAKI, Ro.iaTin mi aAgi Pomani
nempegepea Aopii .iingetnipT) awi moda oemeLle. KoAAaming
nponsce C75 OK Ei`b o npoKa ; ei ce .11nBoipl
mprz,
Ae cunnpindi, mi crb ce Txutpedingeze decnpe top-.
apea Aopg. Awa eI naeKapi, nnme K.LAapi mi agmapl npe dlimpegia colija Atsi Koaiaming, OKKNINITI
rnizAoKnAg oemeAopg case, tn AOK8 de a
Atuipthig
nempege i1n monnepcipi mi HAT,gepi Ka aAmeAe.
(DpKincga mi modecmia .71mipegiel aunpince npe CecT8
de [lamina), mi dun%
ziAe eAg Cc 1111Tlipee Ciu-

rspri din Racmpe mi Beni Aa dT)nca noinmea. Auspegia


ag npimi mi
TplIKT't omenewme, dap:, Cent* o deconcert mi ce JiurreSpee 11n Kacmpe. Amungi ./15Kpegia
decnepart, Tpimice dual u'rpriai mi dKin) TaTI-C738
Ka
BinT) a Kan), eiiindg KT) wainiAia Aopg c'ag npocTiTSiTti tipin o oanrr, inoann..
lioAAaming ti CnKpig
Bing KB BaAepig mi ao Irsnig lipwrg, Rape Tpeyea de
cmKnidg, mi npe aag
wepinme
Tapginig.
Amspegia Ae entme oanma wi ce agide ea TriclAni
sni;
npecenga Aopg, npoBT,KlindK-i
prficBsne meifrrea acKnpa germ' go rig (Docmg KaKca.

Kape ce npean,Kucce riln'aimmg, Ka CL cKane de nepceKKgiKniAe

ecnace

Atit KopnuAg .718Kpegiei mi At

oopg, mi npin on

ice Porn. Rapt.

KEBT)nmg ge

www.dacoromanica.ro

W."

(w. II, 244).

)(1SX

pit upe Pomanl


deRpeTti a.i

(Xp, 509.)

n RonTpa (DamiAiel

Thpqini. Zing

Cel1aT8415I iDT)K8T11 d81173 ilepepea .116i) CID5C-

ce din mana upe Taptiini

oamiAia Aai, mi dexiept de npodiTopi aA8 naTpief upe age.ia Rape na 48a
JiapTea
Ka modtiA8 ageeTa
cRoce
i

din domnie hui qe ranepnt Poma 25 de anta: eA8


muyi Aa 'lepe .in ETpapia, apniaTa Poman% aYbRa nale Mi Apdeagii) mi BpT
I
npoRiemaTa de .ilinepa'ropi

a.i

naTpiei. K Tapvini

T0T8

de o dam ce

monapxia Pomanl, Rape ginacce 244 de annI.


IX. diluya demn de itricemnape ecTe
avecTii
ulula" de Tima" de 244 de annI, 11.7,1'8 Hin a peraTnAil
Aa Poma, TORI pena Pomard anapl. domnif "uf, Tout
(Din;

oapi

emula' inapi opi

pecnewrii opi
2AT8.1, mi Toui RonTpinaip% Aa mrhpipea naTepef Po-

mane, Riap mi Tariini Callepnaml. ./linainTe de (Dandapea emijii manTeAe IlaaaTinii epa anring ecTpema' aA'a
AaginAbi, manTeAe KaniToAinii epa .01t1C8ilaTli de Caninf,
Trrb

napTea din dpnTa Tinepeasi epa cuya domnia E-

TpacgiAopii:, nanTaait dinTpe mnuii ILaJaTin8, KaniTo.ain

lui IaniRAu (decnnuiTii npin puma" Tinepe), epa sonoiniaAll


avecrop Tpel noinpT). Poinai (Dandi, geTaTea upe manTeAe
IlaAaTin, dan% pecueA "18 Kti CaBinii adascce KaniToAinaAll, Td./.18 amen, upe Anani upe manTeAe %Aja, Alma
Mapi RoAonict upe JflBlflllhiI .1aTinl upe manTeAe Anen-

Tit18, Tapini ilpicRa ceRt naAea (lea Aimcice dime IlaAaTin mi AbenTing npin RoncTpsipea RAoageAopii, mi J'ingera
.11.A8 milpee
nmpaAri geAii mape npe Rape Cepni

./kmnpeyiapsAii manniAopt gipinaa, BiminaA w Eniainii, tul


Egmoda.18 avecTa geTaTea Poma Ronpince 7 munili. .71Incrs
TeppiTopia.l Poman in 'lea mai mape dieTanwb de la
genTpai gerbuil ania ce 4inTince nrrint Ah 15 miAilpe
www.dacoromanica.ro

(a R. 244).

XILOX

Pomane; OeTia Aa rapa Tisepeitill AanpenTnAA mi AaBinixAg cupe mrb-zil l'axil cupe pielpiT8, mi A.ma-

Aunri, *tupe agecTe due fume, epa erial TTe .is.n amea dieTangT), KS (1)6[Yro min.', dianDepinwb.

Din dpnTa

Tisepei osfisnaccepT, Pomanif upen imuing 201{8 ET)-Tprb Den', Rape ounidb nx epa EB M8.1T8 mal denapTe

de 10 miliape de Aa Poma cape me' z-bonewTe. TT'b


canwbona TeppiTopiuni Poind ama ituapindeaAa 400
de nnliape nurpaTe, wi nonopbAti aula numepa Aa 100,000

d exameTe.HoTeeTaTea cunpenyb .Tin Tinumpiae npimiriue Aa Poma epa lianrupuiTs .p.nrpe peyel cenairil
mi ./inTpe nonoputs adunar
n uomiale. PeveAe epa
caupioigeAe

cullpein8, E.311 adroma eaRpi(Ditii8

nenTpx

ToT6' nonopuall, R8 Teme la npiaeriapea acanpa RuaTx.710 .iin aenepe epa iinlipedinuarb RoA.levibAbi nonTewigiaop8; yiu d e al, Topiu A8 cunpeirdi, e.18. medea _la
(Die Rape 9 ziAe npe Tpinanapill CbIlTg ilepbAil Aiuepill
an niadeRa RanceAc exumniaop8, darb nenTpu Rabee Rpiminaie ce aAenea qeeTopi (quaestores, tierierbTopl),
./m fl e p 1 T O pi 4 .1 8 cunpel opeeTe nuTepea apmaTT,,
e auea nuTepe aBC0.16T1 (imperium) .iin pecue.ml.

Aoarb de ageeTea,

pekte.le RonaoRa cenaTbA/1 mi ROmiRieAel wi npemedea .iin adunlpf. BenimA8 eras uiPAII

Tprbnea din o narre

deaiiiiirb a arpuixt fit,BAiiiii (cag


IIIMIIIIT8.1B eTaTb.180 :, eenmeae aui epa oacileAel ce.ma
KBpUrb, mi Tora 1peTeem.Cenalx.4 Aa .iingenwrii a)n
Hollinad din 100 mewspi, duni milpea KB Caninii din
200, mi de Aa Tariinig lIpieux .iininjge din 300. EA6
ce [toril:lorza de peye fui ileatuepa aeunpa Tperiiiorl nxBAige mal" impToeb age.lopb din aoarb. CuliTil domnia
Asi Tarlini8 CunepRuA ce WilGO 8118 mape numepls de
cenaTopl, nusAgi ce Tpimieepi In ecciAig, mi cenamiii
www.dacoromanica.ro

)(20)(

(a. 11. 245),

(Xp. 508.)

Jiingemt de a ce mal' Konnoica; T6T73 nwrepea EtIZU .itn

mima decnoTsnul. Adnimpine MANO ce gagea na


gent3T8 .pn gene 30 de upa (comitia curiata) (brin,
KonsoKapea peueatil, mi degidea aennpa deKiepipil de
pecnenag, agenTlpil neninopri noinel mi aienepil peueJ1U1.-- De npe Timnunr; Ad AnKu Mapgi8 ./tigenacce a
ce (Dopma o KARCUL de unen' Kapi n'anea peupecenTanui din miniAii.le nopti J'in Kupill npin npmape nigi .11.n
cenaT8; ageurtia cape dicTinvepe de gel dinmiil, ce
munir, nnenel. Cnpe decoiitippea agecTel diooepinue
.prprpe germiiani, Cepni8 Turi.ii8- .11minpui ToT8 nonopnaii .1m 6 Kaaccel mi .iin nommis" adnimpinopli .71in li8

pii (comitia curiata),

ilinTpodnece adrarbpi.ne .in gencenturiata)


na Kapi T0T8 nonopsnit Ana
Tnpil (comitia
napTe. Ka mere agecTea immacni) .iiin nircipe mi R5piine naTpiginopil, Kapi m nIcTpap% dpenTnaii de a .711n-

TT)pi neuine

BOTHT0 iiin Komiuiine genTnpiarre.

Cnnfn

Tapgini8 Cnnepun onpT, csinipemwre mi agecTe adnimpf.


llwrepea apmaTT, ce Romnnnea din 18 genTupii de
wsnapi mi din 180 de geturnpii de nedecTpi dinTpe
Kapi nninal niumuraTe mepritea All pecneAnt, iaprr, geinanul lincTodia geTaTea.
KAPTEA II
De A a (1ecCingapea peratuzii rrbwb Aa .privenzstzsgs
pecse.me.lop minige.

I. Durrl, demiinuapea nomecrunif pera.ie nonopnnil


Poman8 adnnaffi ilin Komiuiene genTupiaTe upeolilin
cTaTunii in pennunita, mi vi AOKUJIii snai pene anecce
del Ilperropl (Praetores*) Kt5 unTepe de o mcupi), Kapi cT,
') Alai tIpzdi ce .iintpodacce numeAe de K on ca A I, lcape aria ce
mas domnitopli, un numeitai 11 petopi fi ce dedo a/Al .iincemnape.

www.dacoromanica.ro

"e) '11

.dX)7Z

ozoudousa
4,0 00
otti

Rrsluls uJr snafu

411d9,1,1111r 11fr

ur odup

2100

)(iZX

15I

UffUOIE1

cc1,1111111111

RIP odurninum* op
lab
ekunp IdoIodll
op codolgu .Rdor

13.1/11IU4d4,4

Rys!doludanur ciout,Luu un

fprILI,Ullgp dual 03
Isroh Tup %aids conod

131ff3(111511r

uulu ualul!ropsdn

4,uq,u oir RrsdcLuisu op

10110

4,0 00 4,I9L1

1111

op cjtusi.tiu(I

sfu flIsdll

un

op Ras 'suuu

(sos

11

VD

119[O

(Ldso

-2

urro uip,

oasedsuniuu
es inadlugt

'00C im g,di,u* u* uoluluioisu

us

Rysdonoll Ruutuod 90 11111110 A1111119(19 osspuszcLu


uouspsoosou turigadanly q,dup S3r1hLUIVI000 40?10d
RUJUIdUj, RU ciLahu* op u ohuo ju,!dlul odus dsJisq.d
oauuull giulanop ur mod Riuss -odu
uoduu
Riso,L op u odoh uuodom
orautuosullr 'attend -17
904T114,,131railllIF RH ,lluspl [mama !des -sod,'
q.dossan
dg,tadosop ov uoIdsil Isr Ritufiduji -soft
%din o ausgad!usuom u4r udluon iotornsuod sdluan

Ryao

if1Ir
4,01.111r 001d90 l04 EH 4,0 03
op
Rus
01.11521111 '111h1p11111
odanousap
Rudao
(V11110110)1
93
un
as
Ild01
u,dosuldu
Idosospu uoltriuu* .Rdoryssuou
fhL2da 2Z4,11
oduduu odIu* Hmusp odu Top ii io
srauus Israu!R Rm!rasu view+ u* Rysiuou iRr

datilzpuad U0

Rysiimp op 'ai.u!dcLu Rro

pop

9(111

or

011E1401

013111i

oroIoneu
Todios gasealiy %Irma) iLdouos u!p uolduu pus
oundsu q,d,Lqx puunu*
'14,0 plvDtddol ado !Vol
Itutnuod o9 opap REIR Iodmap flI !ffos, ph 0h 4,Id011
01'91111211 op Rmhduj, u,s as qaomo u!p
'mod Inisou*
Ruflurrox Rpuuo 4,31 116 Ind) uohu '0.100 IRU0d1 4,0
sour tUOLLUIGh
gltRMOV yur os ossn Rprasu Rularull
Ranhdej, Rpuq,zdan uffuudous op u ,un eIsu uJp,rngisod
Rdorid I-4,0 i4,,I,U2

arafIdla

!In (Ls

oum,

inutuop mdu 1115qhcl,d1.11011011 Rrbh RufoIRyiu op otudu op


RE. cauq,dlo Rya
pion 2ll
q,muruspuir odu 41ftuo!off

www.dacoromanica.ro

(a. H. 245)

apmarh

(Xp 508)

)012)(

./pn RonTpa Poma.

Pomanil

*nainTe Lis Roncaail ./1111 cpparrrea

ewiph

ApanTe

Jrai Tairgin,

Rape Rondatlea apintrra inimiaa) *.ri .10


g8.4g Tarbelg, Mal-Ildg upe BilliTg +11 Ranuil Poma-.
acanpa Abi
ni3op8, ce rhnezi ElS
lipaTa
.11111"1311111illtuc accemine (Depilo:5[re. .1.ouipea ce (1)111115
114 t'ea mal mape vupie amlndol anurhTopil KIZ15115
ATanvI ourri.ie i1fl9en o wuraie crhnnepcb)
1110pUl.
Ead lt maigime de uni.liTapi de amIndepue rrbpui3e, .pnnapTea Beienui.1op8. Poerh 118 ans.38 mal nirrxra"
rannumil de nuraie mi ripoiriani%
Mallif

Bampiii ce linT6pce .1a Poma *n TpinaS (a. R.


AvecTli orna mape n pecue.ma ce apprhrh
245.,.
mi mai mape *ri nave, e.A8 dede oenea de a anne.ia de .ra viadeRaTa Roncts.ii.ropa

nonopli (lex Va-

leria de provocatione), mi nema adminicTpapea Raninurni doi gecTopl (quaes(ores). ilenTpa


incTiTauihnirie ca.le driaKtiTe
oaselpea nonopamil, Banaine.fie
de
Publicola. .1Ikn
Aepia rul imurrirt
aal B1iTc tipo Rape marpone.le Pomane .411 ne.nip%
aria' anng de ziae, ce tmecce Ronca. 481L Opagill, Rape dediat TeInn.th1 mi Rioe *.n

Tapqinia nenarmula siTa nepdepea peramaI


ce crieue
denint upe Ropcenna pene.ne Eipapiel

1111

apmeae acanpa Pomanisiopil. Aireen IMeEit de .71a Kio midde narnep6crh mi *limpeccupt Poma ICH
Cl
arbTa Birpe, ii ISITg aducce npe Pornani .1a decaeETpac(ril epa ch Raripind% geTaTea,
Opagia Koa.liTe ayinTaTii 1161B111 de doi inmi ce nace
*n Rama' nodual de upecTe Tisepe, mi cacnina ai'aa.i. i1IiWiL1LlOp rrhnrh 'muda' Pomanii rhiaph

din d'bpsna8

Annyi Opagiil ce appsnwt *n Tiwww.dacoromanica.ro

111 Ud).

(ip. 507),

R23)(

sepe mi.iltnnort de veaAaAra napTe

llopcenna neto-

Tind8 Ana yeTaTea fin naTepea, o ./InKice de TOTe nip-

miAe, mi deTepmini ce o lee ii oOmea.

.11k.rt mizAo-

a8.18 micepiei uonops.ani geaul decnepaTn, ewi din Poma K. MINi8 .pmHpiliaTtl 4111 BewTminTe eTpuctie, JlinAa HopTuA8
nacTpeAe inimige liii .51nainTi
Tpt
Ilopcenna ri caounAil de a Ana siena inituinnAni, wi
neHunocHindn upe Hopeende a minTni naTpial

na, aqicce npe CeitpeTapindn. CepuiTopii peneAnl nant


admin .priainTea .151
.pndali mina upe drfincnAt
oipi
de
a
mi
nepde
NbITIEITMSAit deDepconna.
mi
Hiapi irs e Poman uni a RCIIT Ha cl)
i entine, ci urde In mal m'un' .iinws
300 de 08111
Pomani Jis.n mime Honninpaill acnnpa Abi; Ha C73 i appeTe irs nn ce Teme de TopmenTeAe Anil
appnnIn mina Is.n ooHnAti
apdea ope in aaTapit, wi o
vine .iinTp'asncn.rn nini Hindi; ce opine. Hopcenna

spinct de mipape nenTpa o acceminc rbpie de ininvs,


.pnneit Hm un Pomanii. AmeinTia Jimia) ce naeHawb
a-I TpimiTe JiincemneAe peraae, mi a da 20 de ocTaTM, *tupe Hapi (Dami Bepyinea KaeAia. AveacTi
oegi6pT, HopanicSeT) onyi din Hampa mi Tpetas. TisepeAe ris 111110T8.11 IIopcenna o vepu fitnnanoi, fitnc%
ni aseen ii dede AisepTaTea mi ei mi colliAop8 Hapi
mi ea Lleve ea dinTpe ocTaTiql. KAeAia aAecce npe
gel mal Tinepi Hpezindn ICT) agewTia eopil mi mai (DoAociTopl

a. R. 246. Tarara niprbciT8 de

llopcenna ce duce Aa ninepeae cin MamiAin, Aa TBCR636) wi de aHoAo flinTippruTi upe AaTini 4In 'conga
PowaniAopn, ooncindnce de oHnacinnea 41fl Rape lidie-

Beii epa ijin yeaprb ln naTpiqii nenTps dapopil.


Bah' pelocapl do a mepye
pecse.tat daa n
www.dacoromanica.ro

Raei oe

(a. R. 254)

)(24)(

(Xp. 499)

oopit iewra daTopiile. Koncuil whz,Lnd14 11-b zusTopiTaTea

Aopli n5 ecTe de aniunct riponscep'

noiiopi.i den5-

mipea 81181 manicTpaT8 . ecTpaopdinapitt


Iturrepe an0011-8T73.,
Hpon5nepea ce npimi na azsazipie, mi TiTu

numiT8 TnTruiil DixTaTopi


annaia
R. 254, ezli nami tipe Cu5pig, Kaccit mavicTp5 al,lapiaopii, liii aondue,ce 6cTea in aonTpa iIIimiLli.op, iincT) aileurria

n5 linezapl) a ce mimaa. Ibirb mcce

alsol do ziAe .71apuiti Unce diaTaT5pa. MeacTi dpe"-m'opio ecTpaopdinarb ce peneui de mi .11nainTe de
IlrET0 opI naTpia xu _pu nepi1(.15, mi de [arre opi ce
apiyhrt nevecciTaTea de o .mapape linirb mi nponmu.
Tapilinit 4,5 n.mniTt de di1(TaTopi5.1t Hommitin a.
PeviA.lant", 5nde ospi ol,m5a1 .11aB.. 255, .1a
annuarg Poma 259.
Tmii, aria roupi a Ktone,
Duni, carrepea penmopii" HaTpigil cuanopipl npe
41nven5T8 npin pecTaBi.lipea KoncTiTsuianeI
nAeoei

TisIi, npin J'enhile naAepiane w. a


.Intierrt Temepea de Tapinii, wi dini e mpedurr,
105 pecne.1.15it eTp5ca8, 1rmen5pT, nAeneii a ce an.481 Cepni

inca, di1TaT5pa ce .i1nTpod5cce cupe .pnopimapea Aopfi

KU Tke aT, el ounpma nsTepea upintnnan) a apmaTel,


n5 /le armea napTe dill 111111111T8A ItrbInTiraT8 de

eI crbpsviin npin penegiTeAe pecaeAne denacrprpe, wi ce .pnanaap% K5 rpeAe daTopil .la naTpigil gel anua Hpin sIeiiiie ge.le acupe 4111 aonTpa
nemnomicepie, venis"
daTopiAopii ce ped5cceprb
pa asepea ca nenTpts o C8MMTI limnimmwraTT, ce 'molla need (nexus, ./lerarrg E8 daTopii), daal ns n5Tea
811.8 Tepolint decrb incn5ndl. .1unnp5mturs."8" ni,n1
ml,nme apediTopisni (addictus) mi
oinA, ce da
nepdea dpenT5Ati de verLuiang ( capite deminutus).
www.dacoromanica.ro
na

11u)

Xvr,)(

.(oog

IIDUOVH

021Wddcl,J,Ullf !pfdll

*dX) (617

,R,1142

gldu,141-rul f,timau

gluu
uouooutdu 'Iqrq!doilpadm sdqdoh uoduffutioaop
gdorgdolup !n-t sduaqmod grqtypdoa ,gtduilr!ut 2H 0191
uoa,00hu op oqop Ido oa %dump/I-If/1)u* uidu luqtaouliodn

uoideu 4Rdorilieds,oymu sduqr 'orowdu Im OhcL112p


sdqlss dui lupeo Noroa In! odu cpa 03 %doodplu*
'10UN Idoi,q,Juruu* soot grqd,uuoo fill Irn !wow+
'or!umoopuodu Ihulue nomovu 00 4,dellaildalap (1,3 4,11I
'1,31595%d 201ILL0h m

giUfta uadohqpuom par glut.tilD oa

sdaoaudlod ur ovoluqtu stdsuo

nuit

U.I,020hV
"IRYRIdOUI
gdor!os 053RROfill o

4,121203001/11! Ullf

S1112(1)

gruqu!il 215RdN
up(LLRE'030d eoldeu

OURIOROUOH

0d

00121100 00 clAl211-25110H Ulf cl.d3OUUtd,f, OhOZ -op


!fiu,Lqu um so ahoruqpuir odu Rdonou w oa smdoluir
sitqauos
louutr* g!uouoitT uuu!ddy ssulohu*
u!du uoduustuoaau rqrsd,u,La qs l_orqudom cgsoouotuo -us
ad odau smup qu gdou udmqvuom adr,o1 .orrodutuotu -uct
%EMU Oh 211 oo
,Ld grsdollou U !oft so ao SHd911111C
sdusarn !!hidlull um so smo9h1u!!! araLmudiuon op -up
!idol ovu ,gdovah clhudso !In grqdollon so !xi saaru
idoIsdsunu nut udluou lurqiddAndu gdorTqauom !lli 5,zire
`iqrqd,uuoo ore gdodsm ouoodou so op') orlaucusismou
OpuusoJous) !boa aa sdaaaoru !Emu-, ja luszmrd
FH 0 10 RN edam! op e uurywoaa orp'sor gn op oru
urquuu tndu RA'RILVIAITH A lo o
grqdstnqN 1,zdorr 03
1R3 IMU odu studq !up ahoz
udoloobv ao sdopop top
'MU

11

p!

gldoiqplu,d,Ltuir

1_!do1ridsdqa
IM ULUOd

05

up

(Ltudra

RZUAI

ll

09z lit

,ALIMUJI.d,

edRIVRMIdd2 052111,1d

(IJAMUILIOUI2

op -0,L0LUO0

41.,434,d4.11

grquuao

oaaqpu o sIorro stundsmo*


urrmo odua
gwdd
u qv iruisului
lqrqdonou duIti quuroidoN ,gtuo

-ad

qIUUSIU

Rduan

grab gi,uovota op -no


www.dacoromanica.ro

9.1fRd31312d211 2,1L3

(a. II. 296).

)(26)(

nace Ka el nu ce *marl,
mi na da gindipinTil

(Xp. 487)

nonopait

CenaTaAsil

namepea sape o ail

Tpissnif

.iinainTea

!milt' de Aa

nouops.mi, Kopio.iian D11 ecciaiaTti din naTpia ca.


ce ducce
BoacigI, wi i JikndanAewip
pbmni TpasTaTa.4 )1neiaT K Pomanii wi ci deKiape pecneaArt.

BoAcivii ce ooAocipi de osKaciane mi Kondawl de KopioAant nAeKapi acanpa Pomei. ArranyI Pomanif
neoiindit npenapaul cupe a Ae ()unarm nuTepe
de o maim. Et. Tpimicepi denuTagi Jla KopioAant
Ha CIIA6 sieme
naTpie wi e.i ci denipTeze apmaTa inimiai de Aa geTaTe. /psi aATe chine densTiviani na aioAocipi nimilia ; Kopio.lanit uoia

picsane.

Mai upe aprni

cenaTuda wi nonopaoti dec-

mepaT'a Tpirmce upe BeTapia mama, Wi npe BoAamnia


copia Axi KopioAanti 1{8 KOfliii. AgecTea flincolliTe de

maaime de maTpone Pomane naptieccepi Jitn sacTpe)


MI Ks Aaspimi.ne aopt asia Ilindbrueliaws ripe KopioJiang Ka CI Kpage naTpia.

ApmaTa BaAciviAopit cepeTpacce. Decupe KopioAanit ce me si data .1tranppICR6.1.11 c'apit (Di aqiccit de sirpi
qepea ca,

nonopil a. R. 266.
IV. JiInTpe agecTea nonoptmit caoepia de Ainci, cTapea ASI 41fl pecnemmit maTepiaAg Twit' na ce itudpenmacce) KIM HaTpkil. OREC81111CCepl TOT8 niminTaAit

Koncamsott Cnapitt Kaccig npouace o A eve arpapie data, Kape niminTsaa" CTaTU.10 CT) ce .ilmnapAtl asTi 11011418.0i n nipui de o micbpi.
qe 8111BAT) CI wl
sucapi de amsigiocit, sa upe bflitji
(Data nonaaapiTaTe, nearps Ka CS annece penasAisa.
Kaccitt (1)8 KondemnaTt Aa nupTe mi appansaTit de upe
panea Tapueii. a. 11. 269. K5 TTe avecTea Tpinaml
www.dacoromanica.ro

(a. R. 275)

X27)(

(Xp. 471)

)ingeTapl a qepe na cl, ce (Dan% agea Aeye, mi


dan% an8 annii de ziAe Tpaccepl, *flainTea nonopaAai
npe Man.ii iui npe Oda', dan% emipea Aop8 din noncaaaT8, nenTpa nr a8 diwoepiT8 npoinuArapea Aenei arpapie. Non' noncaSi Ha C'b dea nonoptrAal de aurpu,
*nnoipT, peci;e.i.i&i n Beiengil, Rape Bina 0nT8 annl
de ziAe. .71a annaA8 Poma 275 nAeneil penacapl
apea apmeAopa'; 30G de naTpiqii din ammiAia (DaniiAop8
noma inimiqilop8,
ce Jfinelpginapv iza ecnedinianea
miwapi, rhiagI Todi de Beienill, infla, Aa an8 noniA8
tn1116AT8 minan
nape plubc-ecce a nao''. Na
en
ci opus pecneLJ.1 au Etlii Wi R5 Boaciqii
napa ll ArbiliccepT) naTepea Aop8 npecTe
Hin%
Aa mape, lui Aaaeceprb AnUiuA. ilepgiAe Jpape naTpiqlf wi nAenel bpmarr, nenapmaTil. TpiaanaA8 HAenei
TepenTiAA8 Apca, ijirt ancenga noncuAioopt, uponace
nonopaaa a. R. 292, Ha c% ce flameen'', qinql umpsaul
'm'A ce cispie Aeyiae dzum Rape a8 CL rauepneze nonC8.1115 C'b ce deoinenz, dpenTapiAe
aAe
II.ieuei.iop

liii peAauianiAe Aop8 *flTpe cine.

./la an-

na"8 Pomei 296 scTea Pomani, (Da *mnpeccapam de


1E91 *n munTeAe AAyid8 ./184i5 qinui8 qtnqinnaT8 (Da
aducc8 de Aa aparps 1111 flama dini'ai'opi in nonTpa
aop8.

ALICCTg orna .pnge.lenT8 aucTep8,mi +flTpenpin-

zi,1'opi8 apint nonopaA8 'tu qea mal mape ibuiTaTe


aTTant npe Eql, de Aa cnaTe, napi niarbnduce *rape
dcSae owTi iniiniqe denticepT, apmeAe. 1.1inqinnaT8 cupe
patuinapea Aop8 (flopint m'A 'tiara' de Aanqe mi i mpena
drr,ncaAri.
*n Poma
demniTaTea dan'', 15 ziAe mi ce *nTipce eaAa apana. BU% 36 de anni: de a *nwiinga-

upe C8f1T8

&nace

pea TpinanaTaAal

carnece 11.1eseiAopii na
www.dacoromanica.ro

.1oRil de

(a. R. 297 )

)(28)(

(Xp. 456,)

5 C73 la aArn 10 nimia, adeKT, RT/Te da din (Die


Kape icoaccrn, a. R. 297. fikri mine dKra) nana annir
de zirie ce lindanAeuar, lIaTpiLiii ia gepepea npornicl
de TepenTiA.48 Apea, de a numi o Kommicciane Rape
en adrnie Aenirte iieAe mai sane din dinepce.ne cTamapi
EKATinarre, mi vi) (Dopineze anll Kodige km Rape ci, ce
adminicmpeze dpenTaTea. likn supina mai makropt decnaTepi ce arieccepl mpei cenaTopl: HocTamit, CKAnigiti
mi ManAig, Kapi ce .InclpginapT, Es a4eacTrb miccine.

Rnpnanif atienrria ce riumipcepi, dura) nnii ann8 de ziAe din Krbrivropia riopti" RS O ROAeRTT) de Aeni ad/marre

de ria nonpefie que mai RSATiearre din Ppegia mi din


ATSINI Tpinunii nponscep% Ka cri, ce nbincK%
o KommicciKne KOMIISCT, din 10 nipKaui Kapi vi, Ron-

ITaAia.

cKpie AeniAe mi el Ae dea opina Kunenirn, mi en Ae


nanT, .iin .pape; ini nenmpa Ka ageacTa el ce 110:5T73
(Dage orisprn de Bpe o filinnedeaapc, ci ce cucnindl npe
zn't annfi TTO dperuropiine, AenicAaTopii C73 (Die neinrwswinigi *II AnKpapea .nopt, dpenTaAt de Bp0BORaflitine erb .imeTeze. .1n rspmapea avecrrei nponsnepi ce

aaeccepT, zege cenaTopi (Decemviri) KS Envine anco.115rh upe bnii anng.


V. Devenwipif .iincepginaui RS cKpiepea rieniAop8 mi
R n nanepea Ao1)8 riin AtiKpape A8apl) runepru5.18 penn-

nAigei .iin annbA8 Pomel 302, ad ce linnoirn .4tirrpe


cine a (Die Kape c% voepneze iaTe o zi SIMA duo,
aATB.A.

.71kri annut d'in-Lit' ei ce oimanapT, R8 (DcpTe

inape diAinenws, capiccepl zege TanAe de Aeni mi A e


upornicepl nonopumi .iiin nornimie.le genTnpiame. tie.le
zege Tas.ie ce npimirn, dap% ce oncepirt wi, AincecKg
.linto) ninrre oevi (1)6prre negeccape, mi ce deTepirnint
ua C1 ce aArl deqemnipl ilillarb npe nnt ann8, Kapi
www.dacoromanica.ro

)(29)(

(a. II. 302).

(Xp 451 1

C'b KomnAeTeze onepa .linqenums. Annirs KAaudia, ms./18


dinTpe deqemeipil annuAul TpeauT8 ce npew'T)K ai eil;
doiAe annzl,
n'ap Bol Ka el mal wie alecc8 mi upe

*Res mal npe upms .InweArt upe nonopil, wi ce 118C0


Raflb.411 1108.451 deqemeipamg. Deqemeipil mal adaucelas due TaRAe Aa que zeqe, wi e nuRAiKaps C811T8

nume.ae de Dosecnpezeqe man.le de Aeni;


Ci nRpTapea AopiS (Da K8 TOT8.18' decnomilis

annuA8

aqecTa. ./InTpe aqecTea Eqil mi BoAciqil ce CA8d1firb


Deqemeipil ./urrpapmaps 110-

.fpn KonTpa Pomaniaopil.

noptiA8 miiiunnspuips linea Jul mpel nspni, una o jin Anriii ijui geTame cupe a Jpoinna upe Aoliuirropf,
azra o Tpince 41n Rompa Eqi.lopll, mi a mpeia
KonTpa BoAcigiAopg. Pomanil maintonTenuf

nupTapea

deqemnipiAop8 ce Asccaps de i BlIT8p13 inimiiii. Ciqi8


DenTaT8, mil Rape cepeicce ti rAopie iin mal mawi de mpicung
RaAiTame de genTspione
me BsTsi

aRKuct Aa Poma upe diii mil de 45menl


osp' de urriinwb miAirraps.
de miAigie

Anni8
dede ung Ropnit
Ka ci .1snmspcKs eicTea,
cKpice Aa Ko.Aeyli cii Ka ci.71*

Tpimice

mi

daps npe acaunc8


npds. Aqemmia iI ,Incspqinaps ci mprs n8 O gen-

denspTaT8 mi cmpsinTopaT8, unde


nepi de miniAe ciKapiAop8 Kapi Komnunea genTapia. Dula, ageacTs pscnunape Kpuds Anni8 delinee
ms puminea. Annpincii de anuSpea uneI oiqipe de
mupie Aa un8 .40118
CiLli

16 annl, anume Bipninia wiia enTupioneae


Rape epa Aa 6cTel Anniii ce iiingeAecce liu
KAienTe 8.48 cs8, KAaudiu, Ka aqecTa cs npeminds Rs Bip-

ninia ecTe o cepcs ozwiTs din Kaca ca, mi apsmnduce 4i.nainTea Tpinunapiuni deqemeepaa8, cs o qps
Tnanol. Annig i1nRunyiupam8 de o adunape numevics

www.dacoromanica.ro

(n

II

304).

aCit8.41"11

)(30X
(DopiS

(Xp 449)

peanlmanianea nbi Knaadig; Tac%

ania nponunuiacce cenTenua, arbrid8" Tarbn'a (DeTei,


indit ./tunTiinuaTg decnpe ageacrb n.rbcTemllie, ce /In-

T6pce de -la alunar'', aiiruiaf npe (Diia ca gea yi8deKm-Ti de a (Di alma n8I Knaadill, mi o cirran8nce .113
untlI1iT, anol
npe ba,al,liii ancprt .1n IcacTpe,
mi pe8onrt TTh mLiiia 1n KonTpa Tipanniel degenmipi1op8. ifitrropawd8ce na Poma miniuia oaront m8nTene AsenTin, Uil epu
TOrb enepnia C'b ce CISTT3
degeninipil, mi
ce pedan, opdinea de mal .1naitrre,
daprb 131'llnd8 rr, 1n geTaTe

pea agecTel gepepi, Tpea na mbnTene Caapu.


gil A. Banepits" mi M. Opallia" ce TpimicepT, din geTaTe
la c Mi7,10q6C1C13 nagea: degemnipif ce cbiccepl din
dperbTopie, ce pecTanini Tpiwinai8.4, Ilanepi6 mi ()paula ce aneccepl nperropi, ca a alai Bine Konc8nl, wbgl
de aigl .pnainTe .iingena a an domniTopi8 namene

gecTa. Anni8

Knaadig (Da appunuaT8


unde ce omopAi en8" J'incauta, aonnersna"

upincpe
urna (Da

geinanuf ce ecciniarb, .iinmpeamb 1{8 8nienTene


gua" B../mTenlaT8 Iasdi. .IIncrb ntyine genopll dcisecnpezege VIEJO pemampm .iin
VI. Iioncunif gel nota, Banepilt wi Opaui, acceaupapi, nicepTaTea nonopx.mi npin apinvrpene neQI Injae:
Degicisnine nonop8n8i (plebiscita) gene orb88Te
adsrubpme Tpin8pinop8" (emitid tribu(a) crb 1-11073 accemine naTepe aa degici8nine (DIKbrre .111n ad8n1pine genTapiinop8" (comitia centuria(a) dan-) ce nop8 auposa de
cenaT8 wi ce Ropa' .linTni de litQii; 2) dpenT8.18 de

Roma
np000nagiune
n KonTpa bonc8ninopti wi
maTspor.it manicTpaninopit upe BhiTopl8, crb ce Hin% .pn
bir6pea ca ; 3) Tpisbnil mi Edinil 'mena*, npetiuma. mi
www.dacoromanica.ro

(a. R. 306)

X31X

(Xp. 445)

Din
uisdesivropil C73 'Die neswrImasiAI a. R. 304.
Timmspiae me.ne mal Red ce .iinTpodacce scsAit Ea Han:dita' C'b na ce sIcT,TopcsT, zc nieiei AeviAe yeAoptt
d6sectipezege Tasoe ounpipT, oopmaA accemine WberbTopa.. .71a annsAil Pomei 308 TpinsnsAis" t'use' K.
KansAelii nponsce: K8 C'L <Die Aisep8 de a ce si)cmopi
naTpigif KS 'menea' (connubium), mi Ka snads' dinTpe
E011C8Ai1
c,r, ce aArT, dinTpe uAesel. CenaTopif

.10lig de a .fmnipgi soncsAaTaA8 At{ n.eneii, 4unpepncepl3 a dOsa Opi rasepnrsaii soncaAapi8, mi .11nmpodsccepT) an8 nen8 de raaepng upouicopig,
K5 imnepisAil upe Tpissnii miAiTapf (tribuni
consulari potestate) aAeuti (Drspi, dirpoepingi, (promiscue)

dinTpe narrpiqii mi dinTpe m'esa, Aa JJlr1e[uT 3, anoli


4, 6 mi mai upe bpniT3 8; decErhpuipl, capuna tienespil de noTecTaTea caripeinT., mi cupe .iinuminipea a 'monja

aAeccepT, doi vencopi din cinsA8


upe KM@ 5 anta
(lustrum). gencopil epa daTopi ei soncspie upe Toull
geTnianii darrb cTapea mi asepea Aopis C'L upinirieze
acanpa nsprfipii gemnianiAopS", crb-i upirncs% is,n
naTS, Jim genTspii.te slAapiAopg, 4111 TpisspiAe nonops.114, 1111 C'b i denIpTeze
(senatu movere vel eiicere,
equum adimere, tribu movere):,. aoaprb de agecTea C13
adminicTpeze aBepea CTaT.3.4bi: ci appendeze seniTspiAe
CTaT8.15i (vectigalia), ci opdin e ze suAenepea Tpi136T8
A61, mi ce linsipieze saceAe
annaA8 Pomei 314 oiind8 oljmeTe aa Poma, sT,AapisAtl Cnapig

ssmuni. susaTe mi e .pmnnui nonopsAsI, na


Tpivil Jpui assseapT, de amsigiocil, mi plcimndip% (Dama Rb fn saca Abi ce nin8 adsrnpf cespeTe, mi CO
aivArb Inanime de apme acasnce li cape ape de cson8
ci incTpne peussAisa. A. IlinvinnaTg ce 115111i disTawww.dacoromanica.ro

(a R 360)

)(32)(

(X.p. 393.)

wi K. CepBi.Ii Aaia mayicTpu in.lapiaopii; auecT din upan buicce *n (Dopil upe nenepocu.48 Me-

TOpl

mi anoi ce clueco *n ecci.lig cupe a cama de aaRucapea Tpinuninopii.


JpTpe auecTea
.4u.d Ru Euil WI R5 BOACitlii mal ToTli

pce pecne.4cuueceil nunij

nenrpu Poinani; (Didenamii

bnipe iu BeienniI ce penoaTawb, mi axinrawb upe Roaonil PomanI; el (1915pi,


nTasul, dawb mai*n 5puvr, tplicepi Riapg npe denuTaBii Pomani. Aucacrb anual RpudT, *nTmpzkrri Poma;
ounidu.48 (Didene ce drbwbmt a annu.48 Pomei 330.
Ku Beiennif ce *nReit apmicTeni8 npe 20 de anni,Pomana" uepuwb de .4a dminii caTievauniune nenTpu uui-

depea denuTagiaopii 'le ce aybaucce durn opdinea pene.118i BeienTing, mi neinarbrbndil deRiepawb pecne.4.4g Be-

ienginopt, mi *mnpeccupap% uemaTea. Ij oRRaciunea


aueacTa Pomanii *nTpoduceprb cminenditiA .4a mi.liTapI.
ilImnpeccupapea Beii.iop uinu zeue annl de
naTepea de DiliTa1'opis.46 M.
ne ueTaTea ce Aurt
Inpi Kaini.us, 0. R. 360. TeppiTopiu.ail Beii.wpg ce
*rimmui npin coipTe nAeseiAop8, Ati (Die Rape RITO 7
durrb qe inn Tpluinoti wi denuce
m

diRTaTupa,

(Da Rondemnirr8

11.111`608.'b

15,000 de

frb ap

(vi acuna

Aispe de apainT3, C6f1T6 ripeTecT8

upada de Aa Bel; mi ce ducce in ecciait.


VII. .71In 1'IME18.4 rimi) alndij ninu pecne.mig R5
Beif, mpesuwb Ta.i.imi npecTe Amd miii Beniwb 41fl traAia;
o napTe dirvrpe dInwilymnace *nITaAia de esa, luna .)15i
na.mea icbTpT, Bannonia:, aueia nrwrupl, mi cumiucewb
upe ETpucui mi Jipe Zimspi, mi Rondutul de dutieae Aopil
(onnidzmul
Epennu ce applTawb dinainTea

ai ETpupiel). KAucinii Tpimicepl .4a Poma duirb aiiaTopi, Pomanii *nclpuinayb npe Tpel denpinuina.n

www.dacoromanica.ro

(a, R. 364.)

(Xp. 389)

)(33)(

usTani din lin'rea IaBiLIopl., CTI mpri, mi cT, Tpaxoanpea KAscisast5


meze declive nave R5 l'armii
ners",derisTallii ce amecTeRap% R5 Kascinil im

Rwraie

mi micep% upe bnl dsve RAS"FaLiAOp. Aveunia


epiau vepsp's de Aa PomanI C73 Ae dea un mini.1ie
Aop'is" upe densTalli, Rape vepepe ne.pmnAinindsAiee, el
n4eRapT, fis 70,000 acsnpa Roma, wi BITZT1 cTea
Pomani, vea RommndaTI de ginTs Cs./mita mi ROMde miAirrapi, Aa p&saii AAAia,
1[15CTI din 40,000
16 IsAis a. R. 364. MiAimapil Pommi
napme Aa
Poma mire Aa Beii. PaAAil rispveccepl de a dpenTsAg Aa
Poma ; nonopsAil osui din veTaTe, cenai liii yinnimea naTpivi% ce Jimaice iui KaniToAiS":, eap' Fa.uii nprsdaps
veTarrea mi i dedepl ooK8, anoi .linvepRapT, c.', lee
KanirroAiRAS R8 accaAT8,

osys

peilmninmi de
Pomani. mi esoepipl mape nepdepe. .1An cnepanlla de
a Ronerpinge KauiTo.lisA8 npin onae, 11aLii Arsccapl
puinele veae apee a.le Pomel, ini nepRupeepl
.71allisA8 nrschnd8 [in demermdg. gel mal. 1118./10 Pomant
<081,ficcerb

fuel npe

.111

Beil, mde (pum-, .1noecTalli de Drpsevi,

avenrria

.141'

wi .4e AsapT.

apmeae.

4a8 nisne Pornan8 a.lepr's


aveacrb umpe Aa Poma,
mi ce cbi upe mspli mi iinTrs
deennepipl, spmeAe 61 npe mspii RaerreAARAsif liii
ilinvepRapi C'h ce csie mi eI npe aneInTea

.111-1

Marmi8 os denrrenTaTii npin errpirapea rmurreAop; ve.4o0 RonceupaTe 11inouei, wi aasnrt npe PaAAi
de Aa mupil RaCTei.15.1til. JIU oine Pomanii .pnvensp's
c'sTpaRTeze ro ra.1.1ii, wi dedeprs avecTopa 1000 de
AiRpe de abpii, Ra C73 ce denlpieze de Aa Poma DaRiapli /in minwrs.ag Innidg ce wbnmpia atipti.iii mi

Pomani ce dicnsTa asFai iiiir, murria apit


Ict. Pom. Ilapt.

J.

www.dacoromanica.ro

(a. R. 370)

)(34)(

(Xp. 383)

oaacioittaTg mrscupiae, (dugeae Epenng appunal arrunill


casia ca in uumurhnrt, cTpirbildt va,e victis!), seni Kamiaatin panTea Poniani.iop e ouyiccepT, aa
E'131% wi &my!, upe inimigit, Bpennu.iincusul

Ilaeseif

wr,vmidg Poma apcus

rbiart.--

puinars, deTepmiflap, el ce durs


Beil, mi cl ce atueze anonol
liamiaag ce onnuce KU T6T73 nuTepea mi auTopiraTea ca 5 geTaTea Beii ce demoail mi Poma ce pecTaupl flurrp'ung anng de ziae, numrquaii aottuiTopiaopg ce
KOMHAert npirt Kanenamr, alaaicqi mi Beienuf, din Hapi ce oopinaws naTpu TpinspI neme. Alannig, antnpwropisail KaniToaivaul, whrtnd8 KTI maauf Pornani
c'ag cipvtiTg npin Kaaamirkgiae din pml,
liii

saril olpb inTepeccii A a 400 de gersniani, mi gepg Kit slnwsnduce arpuag nusaittii, el, ce nitnotcul daauttucaT8 Eta TupsusplTopiri, nottopuag
Topiiae. Kng
aaert cupe muinruipea abl, W1 Ilencopif ag ascoacers3 Manaig uiez'snd iur Eauirroaig, untie wi asea Itaca,
0111181113 uacTeaau.M2 ./un upmapea agecTeia eag
upocupiccg de Itlap'F) KUpil, cunT8 a naTpa diuTampl, a
arti Kainiaag, mi appunuaTg de upe [m'ea Tapneh.
Kaca .m1 ce demo3i, mi ce deupert Ha npe siiTopig
KaniToaig a. B.. 370.
nimene C13 nu mal aotmcul

VIII. Dunl mnaTeae cu,Depinue a oe nonopunl,


durrs dinepeeae .p.ntlepwspl de a-i aaina cprrea, ce
cuunapT, Tpisunil naesel K. Aiginig Groaone mi Augiu

CecTiu aa a. R. 378, mi nponacepl: 1) ira C`b nu ce


uoncual, mi ToTg Guita unuAg C`b ole dinTpe naesek, 2) (Die Rape gem-

mal airs Tpisunl miairrapI,

lee napTe
Riang Pomang (tipin apmape mi naeseil)
noccdl mal
din arpsig ntssaid, 41ncs nimene
IimaT8 de 500 de yiarapll mi ci nu uinT, de 11.13T8 an8
www.dacoromanica.ro

(a R 396)

(Xp. 365)

)(35)(

upe reppiTopiwai ROmang; Tpinamig nenna mo.aocipea nrbmInTaAni VE ce


numrbp8

de niTe Komnybcaparrii

appendeze de gencopi npe an8 d'una,lui cb ce anTora ve npinauif ponis'ai ORAMIaT8 mai rna.rr8, C1 ce dea
pura", lui CT) ce Tinnaprb npin ceprre nieDeirlopil (Fa,
me 7 Diarapi):, 3) din daTopif CTI ce ciad'', acapa nun'Ah Aa 11.17)Tipea writiendirsAbl

nrbparb mi pecTaAri
de lebTe una"

ce plcnandl
Cenaropii

m'ad rrepininl

aumrybpapb Dpe vei-

la.auf 8 Tpisani al' mesa, aapi ce ounacerb nponanepiAopit avecTopa, mi ama .is.mnedeKapl 41nmiinuapea
Del; 4111C7,

n 'opa' de nIne mil ce penemipm ni ce

peneuipl ageAe nponanepl, mi.iin mine ce adonmarb .in


anima" Poma 388, /i75 Kondmisnea N.a npenpa apDanb (Diaderwrapa) crb ce decnaprb de Honca.narg, npeRamll Jitnain're de 80 de anni, ce decinpnicce genca-

pa, mi el ce nmTpeze nenTpu naTpiqi4 aoarr, de amecTea, upe Alnr% Edi.iii naenel, 01 ce numcal, doi
Ediai aupada, aaTepnaTine dinTpe naTpiqii mi dinTpe
Kapi ci dicumrh acmina i,iioKupi.1op
nanaive
(ludi Romani), C7b npmerieze acanpa edimille-lopit naDAige m; npinaTel acanpa cTpaTeaop'a nanAige, a mepRaTand, a aommeputmuf mi nerousrmi, liii CTI gepgeTeze acsnpa anopg
Cenia (Da qe.n8
Roncar, n.teneig, a. R. 389. Ka Tlre avec-

Tea nonopaiii ania ayiance &un 24 de anni c% ce ameze deiminij ui nocceccianea dpenTami Mg)
aAenephae de [1011C8A1 ce mapEapap% a dece pi npin
denamipi de diaraTopill, w ini iapcij de 13 anni ce

ao.n, 7 aoncaaaTe .pn merina riend. /pe% ison Tino


Tnaincers mieneii) mi npeormaipl CTaTWI

upeuie. .715,n mema' cuanig de lima

1fl puya-

Pomanif 111116p%

www.dacoromanica.ro

(a. R. 400)

)(36)(

(Xp 353.)

pecueLle li8
dinmill ce device
npin Romnama.18 AZil T. ManIts (TopRamal Kit arta" uinampa

ranme 11aA.411, &t'a doi.n ce mepmin% de MapRa

Jlename

Ii011C81 n.neneig,

aArt mpei.te de K. Ca.inivi8

arta" nampa.46 npin ROMBaT8.18 A5i M.


nu newmamopitl ra.7148, ali npin BiR.11. (Dapia KaRliAA8
111aptca

diamamopits.48,

(Kopna)
Topia

Aoap% de avecmea, Epnivii dbn% mal martme


nepdepi osp% canniaraul. Peesennart8 Kit Tapviniecii tui
Ra (Danicvii ce Tepmint npin
apinicmeRitl de 40 de
anni; 4in
pecueAA K. Mapvia PITL1, 41I1rhiada
L'Acucia', OR101113 RacmpeAe empseve wi Tpiamo% (1)%p% de Boia enamartal. a. R. 400.
DiRmamopia

IX. Dan% ve, npin dicmpiasipea dpenmapi.topri de o


nmeap% /la merre naaccerte de vem%giani, ce adtinap%
vepuirte din Alampa, mi 10 1110d8A8 avecma ce RoncoJ'id% cmamuda Pornana": Almenara Aunme.ite nerimpa dom-.
/11i
nia
dranceae ena.18 epontij arfa" Pornam.nop8
De .3a rapa Tiaepe.lai upe imrt, mapea Tap-

Bipcapea ./lipitmai ce immindea


De .aa rapa .4,tpia.inti rran% Aa impcapea Ci.tapaAai ce
.lirrrindea liamnania. Miiuii anenninI deerrapuia oipewpen% 1113111

me Imaaia

fl

due n%pgi.

De l'arrea de RImpi au-

nad a avecmopa tiran% .la mapea adpiamittl, ilinven%ndri


de Jla onnida.48 Adpia Rape dedo nameae 11v1p11, nwra

u rapa (Dpenmone.m1 ce .urrindea nonops.d ve.18 namepociS a.18 Camniilhop6 din Rape Canina aavea 'tamal o miti% napme, eap% Caneimili calima" dinepce

mipl, vea maI mape. Camniii BIT8p1 npe nornirue


Kamnaniei de yiocil, mi ce .qinmincep% ['pene mutua'
anenninl n%n% ./ta mapea mappern, de Aa onnidian Ca'epa irun% Aa rupa CiAapaAsi, cupe a ce AlAi
www.dacoromanica.ro

(a. R. 413)

(Xp. 340)

)(37X

mal denapTe, eiarrmapi, upe Cidiqiid (a itrupopg EanimaAT, epa Teanu). Ageurria itiemapru

upe Kamnani, uapii neprbild8 de

.pnTp'ayitiTopit
Kiemap% upe

Pumani. Konci. M. Ba.iepi Kopua napiecce


Kamnania cape a cunTe upe inimigi din !papa
nonopuJial Poman8, mi uTti upe Camniul Jia

manTe.ie 11apu, anpue de yeTaTea Kume -a. R. 4121,


eapru Canindi ce peTpaccepru Jia Caecca.ia
.41nTpe
atiecTea, geJlariarag Boricua A. Kopne.nit Koccis Jfkirrpt
Jpn Camniu ./incatuila Kadi x JiimnpeccupaTii de
frie% upin ayiaTop8.411 Tpiuuntmul mi.liTapiri H.
Deqin, ce nyuriTni, uil Illtinperfin m avecTa uonpince
uacTpeAe

WWIT upe

inimiql a

daa cSpl
Cueccma, mi .)1e .Aut 40,000 de cuaTe.
annu.48 R. 413, peaoarunduce apmaTa Pomarpu,
ce fitiT5 uonminua pecneami.d, tu ce Jilnueit nave FIB
Camoinii, n nuTepea wupeia Cidiqinil Benipl

domnia atiecTopil din tipnvh. JleruTapa .11,nTpe Poma


miii Aagi8 ce decoluucce npin mapea Pomei de itruTp.
PaA.,d; annponiinduce awmTia a delua elpT, liii ameninwhndii 115IIepiEJH no, papruwi CC pecTaBiAi Beuea AerITuru,
*rica) gerugiae .71aniuJusi na BOipl) C7) mal peRunelervb ea-

npemamia Pornei, erie gepup% 10 Poma mi ./laRitmiicr


ce uncurb
naniune, cenaTurig mi uonca.laTu.18
C73 ce JImnapru frInTpe amIndelue. Ponnunii

gepepl, mi ama npopunce pecue.LiaJiii


Delue apmaTe uoncimape Tpeituru npin Camniri /in
Hamnania (ande cTa ciiianLie JIaiini.1op Jia Kanua),
Ud fluininceru cunTii uommInduAii Jitii T. ManAia TopRaTs, 1[15 aviaTopitmti Cammui.nopit,
wbTaia tie ce 41nu
~Tedie Becani8, mai aAoccii npin deuonThnTJlg aul 11. Degiu Mape, Rape ce dediin moploi
agecTe

www.dacoromanica.ro

(a. R. 417).

)08X

(Xp 356.)

cupe a upouupa niamopia nauiunel case. Illansiu nedentupe uvicecce


dueAsit
flt; mre upe
upe an8 duve, a18 saTini.impg, 4111 oonTpa opdinei case.
ci

Hpin o a doixa niuTopiel ve T. Mama Toputra pnupsa Tpboans, ce decolos T6T% rionvAdepvisnea
saTin,L; vermii.ne ce cunnucepT, una &un, asma, npimip% npeweze misiTape Pomane, wi ./InTpap u Poma
rpadusij absitel .nopt. 8nepessvisnl dinepce
Ae vevroul R1)11'bTain cueo(opani8deniin, aa wi ver',

jianhi Pomanl, doiue Tpinupf nue ce (oopmaps dinTp'


mncese asTese pmacpp age ainepe, uurn.8 (Duce
mal .p.nainTe T0T8 Aaaiusij, rici 116 dpenT8 mal mita
de arbT8 nin'auum8; vea mal mime napTe denenip.
cunnuml Pomani forbp' de cuo(Dpaktig. DtnTpe veruilise
noscive, Anulua8 uepda naniae case BC.1.11qC, mi ce npevbau 1111 uosonie Pomanl; TaTupopij saTinisop8 ce orinpi de a mal" 11416 adawbpi, olcuropiise (connubio)
mi uommeplluall (commerciurn) ce nybpyin;r5
cines num ii wbcrwropiise Jiji aom}cape veTaTe
mepiluall u Poma .Itncluii uptnap mi de aivi .1nainTe;
dpenTas8 de a Aua nare accemine din arpusil.
nunsittis'

si ce miumop vire. Dime Kainuani numal

wbulTapl dpenTusll de verugiani (civitas), eaveisasul pmacep, co4l (socii); a. R. 417.


X. Pomanii Tpimicep. o aosonie Aa (1)pene.uel qeTaTe Bo.ciwn, auary mi dIpunaTT. de Camnilit. AvenaTia npemincep, a el ce pdtve uosonia:, Pomanil peaucap. AveacTa (Da Notica de ce nIctin as8 doiit pecanntmt Poma 429. TOT8
EeA.48 CamniTiot;
avesiS Timng souuiTopii verbui.nopij llaseanosi mi Neanoai updaccer, .41n Kamnania, Pomanil vepup ca&muna, *fiel ageurria 4tndemnali de
Ticoavepo de
www.dacoromanica.ro

(u. ft. 452).

(Xp. 321)

A3IX4

TapenTini mi de Camnini

B0pL VI)

dea.

.111n

apma aveeTopa, Pomanil pldiaap% aplaca 4in imana


Iipoitoncua, aut.
Ilaneanoaia. Cape a 4iminpni naTepiae Caraniuinopt, Pomanil orhaapi, .nerbarbrrrii /18Aai, wi Tpimicepl o
apWaTl in AI1.4ia. NT)carbridace 41ndoinue decnpe
Xpcopi
menino, di1TaTopia18
onnpi upe manicTpan8
a ce 4taT6pve na Poma ; c
Macona,
de a .frivene rhgraie
(Paai/l
Kwapiaopt
Ilasaiai8 (Pl./1one,

nop8,

a anda

aiiiea ca. l'Irle'', avecTa cehecii de aadavia inmiviaopti ve me-paea upecalault, rbdixt apmene mi *manee. DihTariopiuni; cmampaTil nenTpu ILT,Axap e a opdinel
kmea .48
(Paeiii,
cane, Boi Crb nedenccia, npe

carhat de nvbnia aaf. llarIipi BITS de a deina (VI upe


wi anoI ne dede aprnicTeRil. CamniBiI mal nepaaTe use BrbT'LY, eap' (I)asig ac Aavepia.
d6p1,
D8 III aT1Tea cuvecre peae, Camninii vepurr, nave, 4111ci Pomanii upeTincepi de na drbnwil cannanepe ToTaa%,
mi ama ne.imeoindsee Camninil RonTinaapi, pecseaaaat,
mi 4inmpectipapi Attvepia. 5n
}tape

aop1l8 de OcTe Pomani)


mepilea ci decupeccape Aavepia, Kondaecii de

Koncuail T. BeTxpi8 mi Cu. HocTamig,


EITWIS de
griATT.
npeTopiaaii CamniT8 K. llonui8
cTp'brnTopi.le de .111 NaKdrti; napTea ve mal plmace 4inaie96 4111
cmprbinTopi, aaniTant mi TpeRa upe curra
niuti de

J'auge (fureulae Caudinae), wi ce dacce


Kamia, a
R. 432. CenaTaA Pomanil alwbdt navea, wi pecueaaang

uu are apian, *ncl, mai

uonTinwi)

41fl

pnrb

ToTaail 4tn oaepea Poinaninopt.

Timaua8 peece cKaAapl mi ETpuctiii *u


KonTpa Pomani.lop85 uil *mnpeccnparrn qemamea poma}tu

CuTpis,

Camnillif,

Roa de a mi +wrinde mapyiniAe


www.dacoromanica.ro

x4o)(

(a. R. 447).

(Xp. 306.)

HL Aa AoRupiAe de mal ,i.nainme, .11.ncru ei oupl RImulli


(PaRi6 Ilfaceini8, Rape anca g'peRs npin trisdupea
de

Iliminiru, nfl inurrim a.rrl sirraie Aa ITcpeia, a. 11. 444,


uenTpu Rape i ce deupemt un 8 Tpiumoii mi ce aAccce
Roncan upe annuAt rirwropi8, aruichndli ecvenlliune de Aa
Aeye.
Rupeopilj 137)1'8 vapP avecTea upe
Cananilli Aa AonruAal anol .161 41)1IBi8 KOM1111)11(18.18
rtonmpa Caniniuma, wi .1111 liaffiTrre de lipoRbncs.ie

T5 .pn annuAt Poinel 447 upe Camnilli mi upe Epnivi


Aahioe. KoncuAil din annuAii upnwropiii pinopmapru
siwropii injue, una aeunpa Epnitii.iop, dse acunpa
Camnilli.wpg. Ce ..I.nvenupT, nerollialliuni de nave, flincs
ola, de pecuxram6, wtrri,
Pomanii mal wharrirap%
aAme dme RiRmopii (una Aa Bouianu wi airra Aa Tiwepnu)

mi Roncmpincepl upe inimivi.aa nave, in anu.i Romei


450, n 61)Ma Ripeia Caimullii peaunocRupl, cunepiopimarea Pomanbop8, el mi llinupi TeppiTopindii
nepdbpi, cunpemallia Aopg npecTe AuRania Rape

o aBccep

nini avi.

Rapi ce
maiiiqiuii arbp' de

gemmiAe Epnivinop8

ce npewhimpi 41fl
cuoopaui8, wi nepdbp1 dpenTuAil de RIcruTopie mi de
Kommepuil K8 ieiia.ii Epiuiii. Accemine wi BoJcivil
mi Evil Rapi ayiumaccep% upe Camnilli, oupi Roncmpinwi a npimi dpenTuA de verulliani Pomanl cal)p'
de ctsoopanig.
pecRuAaccepru,

XI. DUEIT)LIC Camnillii .1.nitspeeprr, n Auitania cupe


a pecmauird domnia Aop8 acunpa avecTei llepi, AuRanil
ce adpeccarb
Pomanl, 114 aveurria npoRolopi)
npe Camnilli cru Rupelle wiuRania, din Rape gatiC1) ce
nIcKu a .18
ecnedilliunI

pecseAAil CamniTiR8.

ve.ie

delue

dinmi, Camnigii ova ne(Depivigi

sonTpa ourriAopg Pomane, Fn upml mpimicepi o apwww.dacoromanica.ro

man)

(Xp 290

)(41)

(a. R 40g).

fl Krpopia mi ce bnirb io ETpCL1i,Zimnpil

Cenprbmacerb uurouil i Torn.18


Tinii de II. Oasi8 Maccim8, xI aArs gillgeA honctuaTg
fig

crb8, anntm8 Powel 459, upe K1nd8 Mulo Devig


1VIope, Koncoa de a nana Orlo, desomndbce upe cine
mopuii, ginzi ./s,n most upe ra.mi Jn Carnmii ce Rona.18

Tinot pecueA.m.d. Poinanii Ra,niTirapT, .1a ./nvenoT8


Whrbi (A0 ./logepia, Aqi.nonia mi .ria
MaCCIIIIII) ao BlaBlii de R.
(Dasio TspniTe
arronvi ce CR8.1t Wh'i pin0i Iani, illi AbEITIDnpin o rojo% niKTopie prbcubrit
doce c0nT8

nepdepea Erbuirb K. flonui8, yenepocuA8 liperropi8 mg


nvzo

e.iit (1)0 (18Cet JimainTea hap-

poni de Tpi0iniD8, wi anof ogic8. Pomanif Tpimicepl o


uo.ionie inape .1t1 Benocia. cupe a +.mnedelia R011111115niwbvinea .11rerpe TapenT8 mi Camilizi. 111ani8Kopi
Tepmint CBCLi&1 i Cainnigif ri anno.18
Poma' 463. fioniliflioni.if, nwiel no cL11Th HonoclioTe
Den1'aT8

mai de anpne.-- Caninif aoindt R1 dedeprh anioTopi8


Caniniui.wp8 R1111(13' Tpetuiprbii Eipopia,IpT RIMi
mi couyioragi de Kopiii DenTaT8, (D'hin) mo..irrrb nepdepe
de Timn8, ei Krbriurapi) dpenTu18 de verbRianl pomanf,.Inci

or.bpl) criay1)payi8. Am 8 dotnnia Poinani.nop8 ce


Kamnania mi Camm8, de .1a ma.
Tince upecTe
pea Tappen%
mapea adpiaTiwa. Down wini-195.1111 pecEe.momii

Cenoni din N'u-

spia mepinonnia.vb is.ndemnaul de Krpociii mi de 75mKonTiTonarb aunTa +n EunTpa Pomani.aopt mi BISTul)", de errincer, on8 wopn8 de OcTe Pomarm, qu'el
ROI1C3A8A8"II Do.mse.i.ea pecEont ageacTs nepdepe,
deuacrbnd8 R3 TOTZ3.18 neapa Cenoniriopiimi opltirIndil
&Tea Boirtop8 ge AC Benia
ar1ii0Topi8, ia naics.a8

www.dacoromanica.ro

(a

Et

)(42)(

47r).

(X1). 252).

Badimon, in annait R. 470. Cenonii oxpl

nafli mal de 'ror, Boil Brmrwraira nave;


'pace ce cutinucein una dun% aATa.
XII.

eerrepmi-

vemuiAe e-

rum% whadii uiaea pecBeammt 1{5


co WheR8 RAT8A8iU1 ITaAia

de ktiocii.

ittnapeccupain veTaTea Tl1apii (ande


oucce Bei
Ciaapel
mape
einsat TapenTint), Tupianii cTiyanyropagl
npe Pomani
Aveurria
Ocie de decapeccupapi veTarrea, mi ainezarb ./inTp'Ainca on npeuiezii" de miPomarra. Cape a min Kominuniliaviunea
mpimicepl zeve Tpipmni4.0 cinu.48 TapenTin8 (4n
Roirrpa Tpawral
Rb Tapenniii, upia 'Nape
co nrapainia naBiravianea Poinanidlopg limn%
npomonTopiu.iii .1avinis). Tapen mil +iineKarK qinqf Tpipenfi, miapra veTaTea Tapil, mi ariunrapl dinT'Ainca npoweZ8.18Ponian. Poinanii
denuTaBi .4a Tapeniii

cape a vepe caTimaBuiune,

aveurria our', BaT-

vioicopigi .11n 11uB.Iiii8, Din avecTe inuce ce whcBu anoi pecBeArmAg TapenTinii vc.46 (DaTaA4 nenTpu TT%

ITa.iia de nioe85 a. R. 471. Tapewriaii atuTenTapli Ka


u6Te 11011p'b.2C ITa.lie Cl iee apine.ae
ROIITpa Pomaniaop8,
whz-bndK-ce 1I1mej1aUI Kiemap.r, .1s.nrrp'
auiaTop
npe Happa, wainocuA pene tit Eilipi3.361.

vedle mai nauTe verbal: rpevewfi


de nioct., Beni Kb o apmara sine eccepvi-

AvecTa, .'1inBiTaT8

ale

Tarr, mi R8 20 de eJeoantii, 6131`1, upe Poinkial Aa pma.16Ci-

xbarl EpaBaea

cinuA TapenTinii), mai BlpTocil


na auiuTopiu.48 e.1e1)a11a1op8, a. R. 473, anof Tpimiee Aa
pi

Poma upe amiaa(,18,

opaTopisAil rpoidi 'lineal mi


nponuce nave, cuirrg Bondigiunea Ba oedepagiaopii CIA

Atazaniao0,

Ana.ii.topt mi BimuiJopi)

www.dacoromanica.ro

(Xp. 280)

)(43)(

(a. 11. 473).

CI Al ce dea inanoi Terre ge.le nepdame. Pomanif .f.ndemnau de opnung Anni8"K.iaadi peienTapT, agecTe npo-

Aa HpenecTe (30

nunepl. ATangi ILp18

miiape de Aa Poma), cupe a ce ani na ETpucgii; +no% Pomani *mielan julo nage icu ageurria, ua Kondiniuni (aauopiTpe nenTpa drbutuii, mi ama Huppu ce

Tepe ia Tapen'

iepnaTiK8.

.1pn TiMI15.18 atICC-

Ta Pomanii Tpimicepl npe inTerpuJ1 1. (Daupigiuna


&mi doi d entrrani Act Happu nenTpu plcKumulpapea npin-

miAop71. Agemia xinLTTTT, Boje de a mepile aa Poma cnpe crbpsapea CaTupna.leaop8,


cenaTu.18 nu ce ./iindurmitit a wage nave, Tpeubiirb
ce ./nToipKi eapnbmi 4511 upinc6pe. .71.n
upmuropilt Huppu a1Trbwb geraui.ne din Anu.lia ge.le ORKanaTe de PomanI:, Koncuaii (EL Cannigiu mi II. DeAcgiu), Kapi nenia
aniuTopig, ampl
EsAu Anu.in, ande II. Degiu ce dediut mopuii. .7Iknci
KT, lIuppu .pnwb tul Kluairacce InKTopia 15
mape alpcape de cInne din napTea a .nopg
*tupe Poma mi RapTayinea ce (popmacce ang .nerbmInT8 de ~yape Kommunl, mi TOT8 de o daTT, ce
auzicce

RI

.11.n Magedonia,

Hupps

ce gaza KoncTpinci; a .itnKeia apmicTeu8 xes Pomanii,


mi oiindij 411113iTaT8 de Cipancani de a mepve .11n CigiAia cupe a calma npe rpegii de atio.lo de ameninurapi.ie liarranineeiAop, npimi Ka Butspie ageacm OR-

accibne de a xbcca ITaa curr8 unt npeTecTiSono-

- Dapi

Kiemaccep%

aniaropi8

a.rropii anurbcuropi, wfwandu-ce


mai upe aprnT, TpaRTafli Tipmnearre de Kaapi AinepaTopiu.18 Aop, CC peno.rrapT) flpeCT'b Tpei annirHappa
mi a ce .111T6pge
(Da HoncTpincti a whincti
www.dacoromanica.ro

(a. R. 478)

)(44)(

Tecaupc.ie ueAe pumiTe, /in ITarlial cupe a

(Xp. 275)
curhma

npe

pealahgif Camnigi, Jauani wi Epagi de O 110315 C881,1175


rape din napTea Pomdniimpt, *no, 6cTea ca mea icomnc' de co.idagi (merienapi) pionace BIT8T1
lienenenT8
de Manir; Kzipig DenTal 8, a. R. 478. flapp8.1inveput dutdemepT cb minpie npe npminil de .na prhelpiT8 cape
mlaTuipea rpeviaopt de
alma, cii decnermd8
de a ce mai abT gin J1n Fra.iia, AICCI npe Miaone
K8 8118 apewed miaiTapIt .11n TapenTii, lu e.48 Tpeuu

.lin lipegia, urde wi mhpi ria EaTepea verhgii Apro.


31i.ione dcde TgpenTa.Miri nyhni.le Pomani.lopil cape
a ce unnTbi upe cine mi upe ai
a. R 481.
Decnepagii Camnigi, AuHan mi Ept)gi bar'. melpTea
.m1 1Iuppa whhTapl
peKumichrh cunpemagia Poma,
dea avecTopa o liare din TeppiTopibA
cw
npimcwh co.onii pomane. Ili9engii(htSprb B1TjI a

a. R. 485, wi o napTe dinTp-aataii oup%

cTiyhmuTagI

+n Ramnania mepicliona.m, cape a decwhpgi npe Camnini de mapea T8ppewh.


CaLlenTinii din Ra.mnpia
annunti
Poma
487, mi ama TT'b
(Dar', chsykragl
.i1ngewhnd8 de .4a narrea de mrhzi fan% Jia
pffiu.M Ptiniaone din napTea adpiamia.7), nui Mahpa din
napTea Thppewh, Beni czsaT8 noTecTaTea Pomani.lop8.
XIII. How:Sprh.ne
Benind8 canT8 domnipea Pomani.1op8, napTe 87)111T a VI) dpenTa.M de
eT
ian
Po m an I, Kti cuthopani8, ca g chna cso(hpanit: liare
desenipl e o gl ca t (hedepa gi ai Pornaniiop rut dicminKuihnea de
aTial mi de iTaa I, gel din xpan.
jiwi ginupT,
anybndoxe u.mcceae
(vbp%
daTlipe de a uonTpisai R8 mhairapl, nani,
suKaTe, nr. a; liare cc (altor, c8anumi al Poma.11

ni.nop11, ca t ayhp'h AinepTaTe nepconarh mi (D'hin dpen-

www.dacoromanica.ro

)(45)(

(a. R. 487).

(Xp 266)

T5A8 de a miAiTal ca 8 los AinerraTe nepconaAT)


Konnani.8 K5 Pomanil. ileTLRiAe ITaAielf desempi
cawaipayi85 dinTpe
napTe 111 8 Rigillii) R8 ca 8
Kapi KneAe cii minapi adminicTpauitmea Aop81 aATeAe

mi o nepdapl:, nape Loa oni i

porn:1nel ca 8 AaTine,

pomani ca8
AaTini, npe riAirs acid' Aopii AoKKiTopi Kapi ayiuncepl
csuntimi, 1111 amprb KoncTpinini a da KoaoniAop8 o napmica% geTbui:

.iininonapaTe Ra 110R6iTOpi

napTe n p e e i Tupe cunT8


adminicmpapea npeoeKuid10p8 ye ce TpimiTea npe ToT8
Ilumepnua8 poman8, Rape Aa
anna.38 de Aa Poma.
Jn'iemiTM penunaigeI oucce apicToKpaTiK8 (./in
niAe naTpiqiiAop8), ce upeaYKKK 1{8 .iinveTKA8 +n demoupanie, nAeKeil npin demiinuapea
ounpia
K.TciTopiiie +nape dminiI mi +nTpe IlaTpiqii, nenips
Te din Teppi1'opitiA8

+n AerbTKprK ToT8 m.ii de aupcnie K5 avenuria, mi ce


iipimip Aa TTC dperbTopii.ie. ileA8 dinmi8 mi mat
.lincemwropi8 nacc8 Aa 41nTemeiapea eKaairbuii, ce
(DMZ npin qe.,ie Tpei Aeyi aAe diaTaTopinAKI imenei8

IlinAiAin (13iAo1Ie, Aa annuA8 Pomei 415, adetn:

1) Ka sn8 nAesiegiT8 ewiT8 de A a c,enaT8 ca 8 anuponaT8 de di)ncsA81 c gin, upe niiTopi8 naTepe de Aeye wi amprb de iinTnipea KKpiiAop8, 2) Ka Rapii.ae

Cl uff dea
.iineoipea nenTp8 o Aeye ge ce Ka
devide de amp, genTxpii, 3) an ToT8 d bna
yen(Die nAesei8. AvecT8 AeyicAaTopi8 ce avi)Ka
copi8
upeTopi8 nAeKei.8" npecTe dol anni de ziAe., wi de a-

Tanqi .11nK69e ce +nTpoducce Ka wi ageacri, deinnirame CI) CC imbue aATepnaTine de naTpiyi wi de nAesei.'
DiwraTspa Benicce
nAeneiAop8 .lindarb du.4.81 digini8,
anni mai n pml.

1173 AeyiAe

Hiap8 wi vencKpa

upecT0

1a annad8 Pomel 453 Ime-

www.dacoromanica.ro

(la

R. 488 )

(4. 265.)

)(46)(

numq)pg de nocup1 rtiapii +me


nonTeoiqf ini aucupi (lex ()guilda). ./la anns.4 Pomei
467 (upin evea mi Meni, lex Maenia) ce .iinTince
ser!' innwparb

a dona .leye

ung

Atil IlanJiAiS

acunpa a.wyepii manicTpaui.noprs: dpenms.118 de Jiinrspipe adLui aupii.Dop8 ce


npeorbuu .prirrp'o oopma.iiTarre demaprb, mi aupii.le .itna

Lili

yerrapT, de a ce mai aduna

cape aqecTS
./kn
wine diuTaTopiuA8 11. OpTeneiS (dunl) qe 'menea' culidin Poma wi TpeKupT, ripe munrue lanius din
Razica daTopii.1op Lie i .anwhca2) dede ruenicgiTe.lopit
den.lin% nu'repe de .aeni (idap mi arfipT) de arinpona-

pea cena-ruina). a. R. 467. Annix Kaaudiu 'leaswiindu qencopiii- npe Tininu.4 pecue.mmui a.i doiri
Camniuil (R. 4415) npiini npe Toul AinepTinii J1fl nsmepuall naenei.mpij, cape a Komn.leTa numeptmgmLiRape ce Ilummuinacce npin deceJe Whrbi.

DapT, ti. (Dasiu &in 8 anni de zi.le nmpnini npe


BepTini aa que 4 Tpinupf 8pBane, mi nenTpu aqeacrs
aman, MITart nunie.ne de Maccimil (Maximus)..11mmmuinduce BeniTupi.le CTaT8.451, numpu.fiii illecrropi.lopg
ce cui .4a 8, mi dperitopia ayeacira da dpenTuit de

a oi npimT

n CenaTS. K moduziS mema ce decid-

C% nmeBeiAopg T

nopui.ie

TOTe

.pncemniTarrea naniqianaui ce nepdu


aa 11.5.4.41/. Demuupauia ce somn.lini.

www.dacoromanica.ro

mi
urr)-

(xp 263 )

)(47)(

(a. II. 490.)

Cennitinea II
De na *ngensta.48 peesermeimpii m'imite nInl) A a rataia de .1a ANuiri,

NAPTEA L
De .lia .ritivientabg; pecue.meaopil rusnme rn.rn. npe turnia.48' rpain.nopg.

I. Dura ve Pomanil

Koupineeprb

TOT1 ITti.lia fans

Aa opeTt1.16 eigi.lianl, *mentira a inl ./inminde aaapea

a minme mi acznipa avecmei incaoe npoBlzbme KB miime


donaplie nambpel. MaunepTinif Bapi ceptliecepl mipanna.mi Arammie., armar, vemamea Meccana, mi de aigi orblo)nd8 dece .11.nBripciani .Iin meppirropibm1 Cipaimcanil,
nrbppavraps upe Iepon acunpa ca ; oiind8 whmauf mi
cmplmmopaul de mema, el Biernapm, npe Hapmauineci
.trimp' avibmopiis, mi npimipm, ./in Meccana mi.iinie mirilla,
a.imm,

(barmibne

Ainepapea verbi

+nBil) npe PowanI CTI Bina,

*nripis

Ku modulli ~uva ce dedo asa-

citme PomaniAopri de a mi deciiide Banea cupe CitiiAla, mi de a Beni TOT8 de o dam% .iin Bonmalim8 18
Kapmaninecil, de ande anoi re nletuirb oam6ce.ae
pecBe.ine nanive. Powanil ginnimaLLI de Mamepminl,
.Inmpbmwrapl naBi de ila verBui.le Ima.niei de vioefi,
mi .711.nmp'o mnme decwroefiapi, .T.n Civi.nia. Annili li.landiti Kaudive sial.; npe Iepon mi npe Kapmaninecl ./in

surbi decinpgime, wi .limupeccupi) Cipaimca, .un an.n5.48 Powei 490. KoncsAii annzmui Bpmmopit Boupincepm) Kcma mepidiona.vb a Cigi.iiei, mi cunnucepi, .ila
67 de vermil Bonm:nenma.ae, Kapi ce dedevb .711n wm,nLie Pomaninopii, Liare de opiBa .lopfs, napme cunspame de doinnia Kapmanineciaopil mi a CipaxscaniAopil.

Ihrbndii aveacma Iepon, (D'hm; nave tos Pomanil, wilin


www.dacoromanica.ro

(a. R 497)
Bnipc

)(-18)(

(Xp. 256.)

d bninif 4.mupeccupt npe KapTaninecI

n Kupcil

de 7

ArpinenT8. hall Tpimicepi, npe Annone


emule upe Annina.le
Ku nniuTopi8 a a
.481
1,Iicron) Rape epa naic yn ArpigenTii,
(Surca
Ala 08 ErfatiTt) geT,crea cc .1 b't 118 accaxril, 25,000
de aoguiTopi ce duceeprb
cepniTuTe. a. R. 491.
Dunl mode.t.inidg unel nane KapTayinece, appunnare de
wop runa nmpii, Poinanil KoneTpuirb1 20 d nanInenigel
cuagig de 60 de ziAe. K aveacm amo r% u.learibndlt
.1111Ttia BiliT011ie nana.rh .ta
Kain

--

de aa Meecana ni denapTe cape firmas),


1111 annua8 Pomei 493. Dni.ii8 ginu .11nTlis.48 Tpiumott

de Bilimepie upe mape, +ti a Klipei memopie ce rbdi-lit Aa Poma Ko.ibmna pocTparb. Durn ageacTa Pomanii .115arb Cepdinia wi KopciKa, mi aaunrapi, upe gapTanined din inapea Tuppenl, isperbridis' iicTea de upe
ucKaTil Konpince una hin &n'a Liermui.ie Cniaief. M.
Aiii PCrti.45 BITZT de done opi upe Karrayineel aa
Tundapl, mi IfieKt cupe AATitta 118 o ci)Jori, de 330
oind r CIVIA1611T3 pecaeiia.i
de nani,
in Inca
iipomonTopitm8 Eimoinu 4nTlwnint
napTe a Aurnel-,
maoTa KapTayinecT, de 350 de lima', o 131)T5 mi o
Alarbdt nponunepiae de nage,
decKrhaetit
aa
Kaenea
jui
Aopitta
mip' de ilmnedeKape
annuati
Roma' 497.
II. .1.11 Ka iiTaTe de 111iozIonerne, Perzmu
cunnuee mai TOTri Teppirropin.iii RapTaninecli:

111T5mi

pememalii a a Poma K5 o alunare KoneuaapT),


01.31ItS npenapaTine
cape a .11111
.lit T6Te ageerea e.i
npe ccrip a KapTaninea, tape iingeruscce a deenepa,
ifil Numigit
cTiminTopaTe de (D6ine, 1111 auzindi
penoaTaT8 acunpa ei. .45,n ageacTI, nenoie KapTaninecif

www.dacoromanica.ro

(p. 253)

)(49)(

(a. 11 500)

ce parapi) de film, +ncT, auoi peienTapT, vepepiAe tieae


acnpe a.te Pornani4op8, mi nacer', .f.n capanTea apmaTei upe CnapTanna CanTinna, Rape aviuncecce RE 6cTea

merienlrb rpencn1 ad R.5 100 de eaeoarigi. AvecTa


BIT& npe Pomani A il TaniTe, mal &leca 14.8

ilkli8T0p15Ari

c.iewangi.nupg, upince upe Perzma, mi Ktl modu.d avecTa Cli`bilt KapTatunea. /Aun% ToT8 .T..n avecTil anng
Tpimicepi, Pomanif o n651, amorrh .1.11 A(Dpina, nape nimki

upe L'ea Kapinninecv .1a upomonTopia.it Epmea, mi dec-

nlaent 4a li.inuea; liapTayinecii mar nepdbp1 .p.nn% o


uT,Taie upe beliaTii:, 4.nci, &Tea Poman% ne aulnd8
na ge ce naTpi, ce .1.nTOpee An naui, Mi nenind., waTpi) Cigiaia nepda upinTp'o oopTani) mal TTTa o4oTa,
a. R. 499. ./11n ti pma agecTai decacTpx, Pomanif ecne-

dipl axil,. (1)-10T1 nape IVIAB mi Atlt Ilanopma mi mal


Tcrri R6CTR mepinonniam; a Crli.aiei, mi nybdt tc6cTa
vea manc% a A(Dpitiei de 'flap% CipTea min.; 4.nci,
n7)ndil epa cra ce iiinTelpn'h +nana, uTaimi accemine
naaopa1i8 4a npomonTopia.d Ileainapa, .in apma ICID-jibia cenameg deuperi, ci, ce _lacee de pecue.ma.vii do
upe mape. Din KOI1Tp'b pecseA3 5A8 upe amura' ce nonTinnt lili cagecca: A.-Iegiai8 MeTe.14815nnince .InTp'o

BITaie rpanducs .18 Hanopuna 4a annx.18 R. 503, mi


dacce .1.n Tpiamoa' .1a 100 de e.leoanni upinwi. Ra),
Taninecif nepdapl TOTe .ionapiae din Cigi.d.a, aampi, de
./liaisea mi de Dperrana. Ei Tpimicepl .na Poma upe
RanTiaa48 PeruM Ek4 uponacevian1 de time, +un, mi,
pu cavecd, KI,91 .pncand Perami decfmTai wayea, mi
ce .1nT4pce fn npinclipel ande mi mapi. Dapu Jui vigepwapi.ae PomaniAopg de a noupinde w11.ninevia mi
Dpenana, ce nimitlip% npin linpayia.18 .7..mupeccapaul-

10p8. Pe.pnnoinduce peche 1A upe mape eanfil


Ici. Porn Raptos

I-

www.dacoromanica.ro

g011..

(01R 5i2).

(Xi). 241.)

X30)(

davepea Jai II. RoaadiaKpa (cDiitiot oaf Annizi OpEZi48) [Cape .linneat !Ma'

ci unniaime: Pomanii

Calpi
(Darr)

n'aij

nvrani de KapTayineci,

naKopaniti de a Tpeia Opt, data. Kape ce deapert din no de a penannia pecseoauoal numi mooTa

t:m.1

a. R. 504.
Dan-r) amecTe euenimenTe,

seo-

oime ce umpuinipl mai namai acanpa .Tunupeccapipei


ini oKKaulpei naninopa' ()RNA 4ui napTea decnpe anmid a Cimioiei:
TTe amecTea aarrra nenTpuibapea wi ninepea oopri ecTe al6pTe 4.1ceinnam, aTT,T8
din Rana oanyimei ei
WI din !Itasca nepTinamiel
mi a epoicinsoai i Kape ce BIAL'Urb ammdeSae naniKnioe. IlIcce anni ce in
Cimioia AiniaKape liapKa
(Tarboii oamocisoai Annivao), Ind BebpToc6 4n meTaTea Epime (Nape eois- o oaacce
nnTe), un deRICA K6oTa fraoiei, ninT, KInd8 Pomanii KuAerTARM
nani de oa npivani KonoTpuipT, wi apmarh o (Do )T1
numepcl, iu Kape Koncuatiat K. AaTania KaTtiou
npe Annone
incaoeoe eraTime, wi pliloprt o
oa annuoii Romei 512. .11n (Dine
niaTopie
wi3vbnduce anvEndciae cTaTeoe oaTirarre, JilnKeiarb name, 10 Kondinianea Ka KapTaninecii c penannie C15npemagiei npec re Cimioia mi npecTe incsoeoe dinTpe
npe KariTiuli poCimioia mi ITaoia, c dea

maul owl, ['pee de pecsamnT)pape, wi aoapT) de aIMITCarb Pomanioop8 3200 de TaienTe de


aoarb
./11n apma amecTopa Cimioia, iabnd
TeppiTopiaxit CipaKacei, ande domnia Iepon amihaog
liii contiog nonopKoai Pomantil ce orbars mea dinT i
mecTea

nponinnT) pomanl) a. R. 512. Mill% Tpei anni


awolnali npe KapTaqinecl 0.1194# upin pecwww.dacoromanica.ro

(a. R. 524).
Ee.1.48Ag

118

r!peTee'r

(Xp. 49.)

)(51)(

inepticaapii, .ie mapi, mi Capdinia, canTit


KapTaninecil a})aTT'bRa'r 1111 nrrb-

daTti nanme clpvinape (a. R. 515). Ihni, imndriuiimpi


1171ZUmi
rianTe.ie is Airapii mi iu ra.1.14
Kopciaa .lin noTecraTea Pornani.lopal aapea
aqi
wacce o noccocciane narnai nominan, a KapTanineciAopt.
IV. Mal, ve ce winicce pecse.m.faa KapTayinecii, ce Jiknvenu airra.48 Aa anna.18 -Roma 524, su Laaapil aapi ooxaia ancTa de Ei'bTpl rbcibpiTa a nmpei
adpiaTive, din 'maca niparbpiiAopaqe qybilea agemTia. Pomana Tpimicepl denaTaa .311 Terna pcnina haapirwpg, yepihndli ea
avecTopa ocTiairbui, mi dan% ye
ce avicce
dinTpe denumagi, dexieparb pecne.ma". O
apwarb !munan% (aniaTarb opin npodillianea A8iDerneTpia
dave.w
aonpince
caupra 'Flama mal
MUXIC gerLui,
tima aipopa pegina drbgb nagel
dede Poinani.lopa vea mal' mape napTe a -peraTrobl
nxbrri Tpinwra, mi ce Quince Aa aondiguml oeopTe arbpainiTpe nenTpx nanirbvianea
anni dan% ve ce amiicce pecne.ma.18 i.uspiail, ce Clig-

J'ala b Boi Incanpii mi ra.mil Tpaca.inini (a. R. 528)


dio anca
arpa.iii nigeria' ge.111 oaaTii de A a Cenonl
ce vurrbpilice imeaeiAopa poniani (Tm apma .leyel arpapie a TpibannAbi
ippancep%

R.

0.1aminii1).

Agewrri napnapi

n ETpapia mi Triaincepl o amar'. npe-

l'opina), Tac% dia Te.iamon


am-bndoi aoncuaii,

LLJ

maprb aTraxami de WETpli


pemaceirs BrbT6111 Ki5 TOMA'. Da-

n% ve cannacedl upe Eoii, Pomanii, aonTinaarb pecne.uu.18 dinno.w de Hada im meapa Incanpi.wpg, mi
canra (D.iaminia TiinincepT, nde inimiqi ..111 pv.i
CIIT KAandiii Mapie.1.48 A a K.,iacTidiii .rwirb

Addan
Hadii,ao-

upincerb yeAernairis.ncemnaTe genda.le IncaspiAop15, Me-

www.dacoromanica.ro

(a. R. 594).

)(52)(

(Xp. 219 )

di0.181115./181 ROMA, Illi mi cumnicerb PaAAia qica.mi-

ns, Aa annuA8 R. 531.; cape minepea ei Tpimicepl KOAonii Aa 1.1Aagenua mi Aa Kpemona. Jla annb.48 Romei 534 ce 1E1,eK5 a..16 doii peese.3.48 ius IAAbpill Ra-

pe ce wini au cgunbnepea I.mbpiei *wrpeui.

Dpengis'

mbAmemipe nenTpu culnapea de nipaTniiAe IiAbpiAopit


Pomanii tuburbTapi de Aa Fpeqi dpenTuvl de a Aria
napTe Aa uiouspiAe icTmige wi Au mierrepleAe eAeuci.ne, upeaumb' mi dpenTbAt de verbniani aTeniani.
V. Dall71 qe Pomanii Azaccep% Capdinia mi Kopci-

un, Karaninecif Tpeubrb ./n Icuania cbuTri AndAKape


&lima (a. R.. 515)7 mi .iinqentlyb a ce ../orrinde *n
urbpiliAe ayeAea cupe a ce HaT *nybpi .iin Rompa
PomaniAopti de RITp'11 Hapi ce ned aineninnarb eeicTerma Aop6. 111bpindij Ami.umpe (a. R. 524)7 ktinepevbt, AcdpnaA amaina'', uongepipea .pn lcuama, 1113117)
Kvulti

ce onnpi de a Tpeqe pmu.18 IuepbAb ./n bp-

mapea and TpnivraTij *rmeiarrij de neuoie Ka Pomanii.


Dapm tigirbndbce AcdpbrmA (a. R. 532)7 ce nuce AnninaA (oiibAii Abi AmiARap liapna) .pn opunTea OWTH
Karaninece7 Rape al-nac) Carbnrrub yeA8 fbedepaTit
su Poma, wi Aa- Awb &un o *nmpecxpape de 8 .15111

de ziae. Din Nunca ageacTa ce deduce aAti doi.n pecBeiAil nbniltii7a. R. 534. Annisu ATICet upe opaTe-circ
Acdpuuai dwie cbupeml npecTe Icnanial mi eA8 nAeut
de Ja fiarayinea-nourb un o apmavb 8.ncub7 KOMa5C73
de AmpiKani lid de bruna, Klap'h ITa.da; BlIT8 mi cansume non6peAe dinrpe luepu mi 1Iipenei7 .itud decHice
dpbmuag Ka Bani Illi Ka upomiccizmi npin Fa.mia mepidiona.n7 Tpeuu Ka nuTepea npecTe AMII., llli /III Auna

Onoimpie a. R. 535 ce appiTt *n ITaAia 115


20.000 de uedeeTpi, 6000 de uslapi mi KlUt-Ra eAe-

..42ii

www.dacoromanica.ro

(c A. 535 )

)(53)(

ap.2)0)

mana Pomanif auzindit de msapea Carunmunt1 de'repminar') cl aTTatte upe KapTayinitcl .itn lcuania mi /In
Ampiga. IlenTpu aieea Tpitnicerb upe KOIICBABA Tisepig Cerunponig in CiviAitt AA de i-:ROAO
.itn

Ampiga, my') upe qua.cmg,II. Kopne.niu Cqinione,


Icuania. AttecTa gnu-ratas' Att MacciAia, mi auzind8 li%
Annisai tmegacce gl,Tprb
Tpimice upe opa/T(318 Huela' Cqiuione lilt Icudnia, mi eag ce linT(Spce
truja, cupe a atuTenTa upe Anniga.A. dita pmrtAa
'fitting ./in hada de culi, Annigaa B1T8 upe goncumag
Kopne.ing Cqutione, wi anoi iinmpimg ga aniaTopig
de Aa PaLti, BITB upe Tigepig Cemnponig /la Tpegia,
gape ce VITopeecce din
mi ce anicce icipbmtuititue owTii ai Ctlinione, a. R. 535.
annuag
upurbTopig Tpegu upin AogapiAe que Aimdce de upe
)1111171) p&u.,18 Apnu (upe unde Pomanii niql na ganema K1, apg IUIT geni), mi aa AMIBA' Tpacimeng, W13111-

Tirl a Tpeia BigTopie acanpa AeniuniAop8 quopg nedenpince a.te Ronca/15.mi K. Opaminig, gape uepi ano.10 KB t'ea mal mape napTe a apinaTel ctr.ne. De anoo Aunizu uspqecce upe .41nrg mapea adpiamig% W13Tps ?lamina, wi anoi ce ducce li Kamnania, cupe a
.itttdmitetca upe medepauit PomaniAopg de a ce decoaqe de KrbTrb aqeurria. DigTaTopiug q. (Dauig Maccim8

ce aut upe upma .mi, ogcepelindg ToiTe


mepcapi.ae Ata, 'bp' de a ce Alece ita grbTaie AB thncung, de mi Annigaa ItibTa TtiTe oxaciuniae de a ag aKungTaTopig

nnui; ettagiu din gonTpl,

upin mepcupl aCTISTO


uni upin naceqiunl cegupe C16 aggortepe ne+ngeTarg
Poma, uti Ta)iindu-f gomunigthqiunea cupe adduttepea

neqeccape nenTpu pecue.img, Crb goncTpinrs upe

inimigg a ce peTpaue Jitn Paimia. (Paula mal' E% mi awww.dacoromanica.ro

(a R. 536)

)(54)(

(Xp. 217)

qinnee CS.011V1g, gsndg uaannag de oneplAinne gape

aaeccerb Pomanii nema annsag 536, caimut


ooprmodua HanNomanigwisnea
apmaTel
pomane, gonne mi a
C8.1ii K. Tepennig Bappone mi A, Emiails flamas 1111trdTe. Anzinduce 1C'b AnniEni
TLiaT

Kanne alawb Anarid8,


rape Annisaa npin cipaTeniga ca 'lea mal upecnc8

genzsp% o sT,Taie deqicin%

de a Pomani.iop mi npin TanTisa qea nepoeurb a omTii eme, mburriri, q()a mal CTF1.11b4iTly nigropie acanpa
nanmpaani yema mape aa8 owTii pomane,
grbz5 112i 40,000 de Pomani wi de Coi). .115.n Bpma avecTel nigTopii, noneqrsae 1111 qemliniae ITaaiei de

ktiocil mi de esa, npeNsmti mi Kamnanii mi Caninigii


din ITaaia de mmAogg, ce anip K Annisaa, Rape Kmnurt npin ageacTa miza6qeae neqeecape cape a K0111nAeTa mi a nponiciona mai nulopg apmaTa ca, mi ce

amezi 4iri kaaia de niod.

.1sT)nd8 danT, aqeea mai

Annisaa 11ml deenice eapisai


maaTe aogapi
gomaniglqinnea as KapTa111ea.
VI. .InTpe KapTayineci ce nlegti dicnaTi aennpa

pecseaanasi ir Pomanii, 41n oine npe alnr1 T6Ti onnuceqinnea qea sioaenrs a ata Annone, ce deqice fia
.)181 Annisaa c% ce Tpinoirb cnanapct de glaapi namidiq, eaeoangi, liii sanf, (alqi nedecTpi awaa eataiap
Jitn ITaaia), wi Jlta Acdpasaa c1 i ce opdineze tc a
darri c% 11..1e/le inTpl haaia, nil agoao el, ce 511dC1171
Pomanii qepaars
11annedeqe ayeacm
nnipe, wharbndg lenania TearrpbaiS peeseaaaaal, ini ae
cmcce c1 ninT, upe Acdpasaa
nelbe anal de-

napTe de haaia.Annisaa anea de caon


viape opi qe smaie deqicin%
vb85 eal muta CID uil glinTine

11h

citngan-

aa nenipea wpaTeisn ITaaia de miz-

www.dacoromanica.ro

(a. R. 543 )

aog.t

(Xp. !1e)

)(SS)(

geTaTea Karma

nucetriune cegup

decgice
nopuirre de Ma's noia ca, dap% Nun ce annrbri npin
nperropiu.18 Kaaudig Marreo.iu, gape pecnince due
o

aTTagupi, mi opmce ccTea 361 AnninaA. --./inTpe avecTea, dun% swain de ia Kanne, ce unicce na
(I)i.iinj 1H pene.ie Magedoniei, gape ce wi
4.1yepgri. C'b garb acunpa Pomaniaopii, dap% ce .111113410e de
upeTopirm8 Mapc Baep Aa Anolonia, mi tutor' ce ditnadarpcapti durnecTivi.Cipaguce duKtipt'i ipri iep.ir

n% mrea aur Iepon 4flIcb peancce Jpn napTea KapTayineciJo0, dap% lui loreacTa ce aut de Imps M.
Kaandia Illarre.mu dumb ge ce annlpi doa anni ga
gonTpa Pomaniop, tui aniuToput
Trb gepnitaa

maqineaopii innenTaTe de Apximede, a. R. 541; ArpinenTuArs"

SAAB npin

npodillisne, qe.le.na.rre

lerIji ce

dedepT) de g,arb Bola Aop, mi ama Ci tri.4 i a Trb CO


'b poman T), a. R 543.Anninal 'rep011{15 ilp 0 B
la CT) iee TapenTuarj, cupe a gin6 decgicl ROMOThiligliviBnea iui KapTayinea lui Magedonia, .711.ncl) Pomanii
.pmupeccupapi, Karam (renTpuoir onepwriunidlop8
11

agecTa

goncTpincep% a
.mcca TapenTuAil mi a ce .frrrcpire UI Kamnania;
arrblit de .11.a criare upe +mnpecup1Topf, mi durrli aAnnwa.3), miEtt; MOd8At

nu n6Te c adurci, ripe Pomani ga


'wen nIzT)nd'ir
C'b decnpeccupe geTaTea, thwart) acunpa Romer', irbuindir
cualmi mi Tepppe (Hannibal ante portas!) Poinanii
tpopmapi)

&Sue Aeyiuni [Leine

gpmape nGap.

decuoiauf de miz.46,re.le de arnmpape), cii nucepi, npe


Annina3 Aa IndoinWb, ia an gum-ea cl) gab,' exii
cami
agecTa ce peTpacce Ain Bpnui8.
Hanna ce Jut de Pomani, mi ClirbAt rn muneae gerhuiamAop8 ge.lopil mar .fncemnaul negpedinua ei. .Anwww.dacoromanica.ro

(a. il. 545.)

201)

X56)(

niattA dims mai insATe opearhpi iu


evepigiTe, napTe neoepittirre,

MapiteAAN,

napTe

n hapct inai Nine de ant'

anng de Ale, mid ce Tparb upe

aciecTa 41nTp' ang

4a0 , ?slide mi nevi, a R. 545..ip Icnania


nil wromarro npe KapTaaineci Aa Isepa, mi .firtepRaps
i CK6rb K

ToTdAt din neninetma ageea, 4k41ero+mniopminddwi asTepue cape a aaisnye mai Rapplondg Aa
ce viRanktiaparro de KapTaaineei mi de Namizi,
nil nepipio amondoi. Darh II. KoplicAig Cqinione geAg
mfl'p ui KapTayinea yea ndrb., LtenTptmil onermiianiAopii HarrayineciAopg, Tpacce ape Ienam ivn napTea
cal mi BIM; upe AcdpdatiA Aa lieRtmtn, cape a-i .fmnedeRa mpetiepea whip% ImaAia, +mike naccapiAe
penei.lop8 de RToTiyh prrocrhpird..,
Actipanaa 'Talc&
npeere iteAe de Hwy}, anima
wi de ammo
Pomani
fraAia.
KTIZA'ap13 4tfl Nei) qe
nartecce cape
MOdt C'b )11miledetie dnipea ioi Acdpanai RS AnniaaA
Rornpa aoie wropaia RI.Te o apmarh
fiJi Tpimicep%
RoncuAarh. KOI1CU./115.16 KAamlig Nepone Rd o addavie
olop' de eccemnAa JIbcci) apinaTa ea Jva thama Abi Anerh

nisa.11 mi memo, idTe wtorriao Umapia cape a ani ami)pea miaimief eaAe RO N31-film K0.1.4CF5.1bis
AiBig Ca4ioaTopi8. Amndoi ROEICSAli RoneTpincerro npe Ac-

dpsEaA (Nape amenTa npe opaTe-caog) a aphid Rwraia, Aa Cena Arhus MeTaapa, a. R. 446, bade KIM; 6eTea KapTayineclo mi inapeAe ei &vie. Aiteacrh
ecTe titayrtmg RuArninlogidnei

peesexidAdi,

d61113

Rape

KapTaainecil Aaccl whaienciaa wi ce nybpainecNtde


a min deocnciaa.
VII. TOTg de o dam KU peeneAAsAg din ITaAia
KopneAig Citinione KonTind'h peCRe.4.1bAt fitn Icnania
adtNomizLiop. Ddqii
4Ln aonTpa KapTayineeiAopg

www.dacoromanica.ro

(tt

X5(

it 550).

(Xp 203 )

ageemopa, Kapi pemixeccep% ui ave.' nenincturb dan%


naeaapea Azsi Acdpusa./. *tpreprtarb +11Krb O (1KM CTI
nirniqmb nbTepea pomairb, flCi (en' de cutreccij: Cqi.na BeKa.ra, mi nimigi mai itti
nione i biTO a d6rua
TOMA 011111,10 .10118 +II OUT). Marone (opameite
'mese KB WilOTO KITIM 1Annilla.1) KI3I113'11, opdine
Ka duirb mrrea .423i Acdpuna./ C'13 ce *.nrrps.
inoda./8 avecTa liapTayinecii
L
IIOCKTI ah ArmlllaA

L narila, Pomartil o *mirbpuip%


i'o'ro.
*n due npollinge (litspania citerior et ulterior), a.
trrbirbecirb

Krs

R. 547.Cvillione ce *wrpce Aa Poma mi ce musti


honermii, ent gepu A(Dpirta ande Boja el ha% peclleamAii, *ncl ormatrinduce dbqii qel Eurivbni, i ce dedo
K5 nepnricciunea de a cwbribne peclle./nemai
Arsati *n A.,epiKa, K5 O apurar!) Kpearb de e./ii ncburi.
Cirinione +11 citapTli rimn
iwi KOIMI5CC o apmarb
Bo.45nTapt mi Kti aveacTa TpeKu upe nallioe wedepauiop *n Aropiria, a. R. 549, urde ce uni
Maccinicca peneae Nllmidiei opienTa.ae, trape ce cueteYb
cep% din pefaflM
npin Uiceatre pelleae Numidiei
oilidenTaAe; eairb attecTa Ka ybpsaTil a./8 Caoonicllei,
iiei aal Acdpusaa, ce un KO HapTayinecii. Cginione
mi Maccinicca npelleniprb arrallbat Lie ocia ci(baark
VicKone) tui Ciantire acan. a RaeActipalla./
Tpeaopil Pornane, ei apcerb nacmpene

inirnige wi niwivirb apmaTa rinniwb mi ntunidircb; Cioage ce peTpac-

ce *n !rapa ca, *ncl mi arto.lo D0 nepcertaTaTt, BICginione itonpince mal mume gerbni
din Teppirropium Kapi'aitineciop tui ameningt mai upe
upan siapg mi KaniTala aTunqi KapTallinecil Kiemarh
upe Armilla./ mi npe Marone din ITa./ia: gecT8 din apmi mapi upe xa./e, Annillad allience .1n Aopirta,
T5T5 mi npincit.

www.dacoromanica.ro

u) .11

so

)(sv)(.(r.q.

(Limp

$1,4211,11

-dx) ioz (

pin!Fluffinaou oldumap op
loprnop op sclIsn counin!ha

anoppo

'way so
'utuu7tir u *u
ahem

uoupbudum adn snu


Odll CRIIII332 1M 0 00UldI0I1011 V MVO RIAU II* grniniu
1101110,1 Z,Clq RH 'arpmf.tip)ion
UM pooupluldem
uop
,wiorp.lutund 0i,91 arpluu awran susn) ur or (puodpil
pn
cpiluumoro so smalsru 000001 op 0,Luaru,r,

Tqq

sdRooadrungr

09 op 'put: pn 05 RU oldpn speragoad


op Rluyide
sdso ap tradwatyl- tatiou OUOIIIIhrd 03 03(101U+ LIIF
9,1)WRIdi.

'PAU

RM

o SMUOU

011UH

RU

OrOUIRU op -psi-mull-Dv
q'uRa Oh !!"11-1d

R11,0

-sn

c53,T,RVIA1

sduraittaitP1- upnuop

ldor

ur Inn; R 0 indu4 Rt'S,1,11110 Rya'. Finuclonno Rrn -gad


paiarran Igu 9r!op 'plum Dialing( rum- Rdluau odu
unuedapuon

VdURDI?

'1421'91U:1%3%f]

uoduclsnim .gdorrhadd
VI3V0h0 caaDOOMIRII

4R101111+

RIC

adini

opap

mirorFlatinnout ualdun
RH

01.1111U

ouRpIorsiadll pn

tualu cLdm RH U.LHAU 111111


od 'Lima Oh IllInu!r!b aeonad ialuopoliew -osmsm
ao 9,Lusuisdar mi crunitinv puutuod s(Innahni. U 00
OURIMO q(loriduidahtnIr 'Qv t?ap optipluom cuidizrri Pn
sclum.lmss ndluau atqo odii prolg lab Ido,Leutti op
Fragood 'pomp!! !Rt. Foinirup odn pna000RT h rum
Oulnedl Op ,qTroausp IM ad!' Rremv arahad uidall
19rRui !dusi sdunnuo u sown adu oranod lapinpahuK
sciumapanurilt op u ha& u1r .up-tui 9.1.114 -oad
gyros Railcar ohm+ ToLg an InuTRD pn Auk+ -am
ntiudap Rdor 'un,Lmotioad ur Aux puutuad HAVcOr 11*

situudonaodau (Lou*

HAUdR 4.11111211 `OICIIM

ao

03

TUVD

1.11(111

OhVII 4.11:(10113111

ad uaptipluon uL gap imsclua eidalutu Incise Lwrallood


'Ron u!du uouniti!puom 1M Trou o olden so RU 00 %IOU
urino RH grrasood uclintou RdoriMidapam olruraprah

www.dacoromanica.ro

.11)

.0

)(6!X

agg

'e

'8-uq

st(D

-dx) L61

Riroh

,2r2,L0a,

2pugAgooull. odu ydurri

uausigt

c'(101r1U0LUOd

Rudox

gid1ivil002u

1T11

intaituida, stdorigauyiulduN Ruiz

0(10 05

01J0ina,9 puuniod
0r!op Ailltlfal 00 c1,(1100100

011.10Zor

R1,4,q

%imp

RUR3 1:(111090

adusi (1.11r1.11
!dim el.) 2,u120 -ualodu

uL uil,Lug2

tiodiino yiriirrouood

RIM

Op 0011010t111110 op u Irn 3q,d

gralad priztuuadall

9run,A7--

(111

ioropoj dodai pAdodityiri udr udluou


%out 2r2rrouood do ladlin
gdorifisi..ir Isar
umirsinuad
a 01f1:1911

1111

RH

R0001.00

it:WSU

Oh 90

LIIO

0JR11 wit(

2g11i1 ,2ti!tmuur(i) 2r2TD) jur


2!u!tu (Aril gooszq.2 tr 441rWilUV '(,1110111(31'djj uloahAT
oriditoguii op tir uoug,ii,Luy grab 4231)10
L0L
OIRII op ,21iniri(J)
2yild!1Ira
p11'Ld(12)1
111X11 (ill 0 00 !UR
UU1110c1
youiiii,g,dopoo
'11

uolusdo yam()

ova'. pry oluutuoouiig!hadd im(D 111th)mirrosood iiidod,up Oh 1.1,d1211Y,d


.9lq wing/4)
ormahooti%
6upruaoajj 0
10,011/111U

01)

Oh Oirltiq.1

2(D

011000 IOihOdj !In


gouidlougii u uititiliugd
uldamop OJOL aridaft IW ortrigA;)r, ilillabo(Id oral, -mg
op

2r2ousp adu

!dim

dos or gr!duiloyi 'ohutuoi


'XI
2(D

11UV cIrP91

gouidiouou

u!d,L Cuo
01. 41-0 fill

RINDOCIle(LI

wick]

Om

iitintuer(p or

'll0
0h0

130(1) UOUR1f1

et- i,ixo!nly

(1.(lapiop

Lq,c:
2(.1?

'Rdo-riloguynadtiN
u ioci.dcLu uu

cq,dudd,uo2

JJj araftad laido 0)1V

cp,abullt op u tilwridgaugr adu 9,,Loahu oliad


udultou ,l9w0-11 op ciLru olden 2,r2.11UO3 Rueitiod odu
g.mou gdu 2ximuy sa goon. adouir annual, ,11,mohadi
uip Utov- 111 c'.1,11 111I 4.0
gdor!uiiihtluinimo 11(1.(1) 42
01 Mt iiihudj, Brola 140 it1e1(1,11 0(111 TUIM10,1 Rd1U011
eaug!itualodu gaup isirriuuudil !wig ap RV' 6RIdU119 op
%dew odu

2xop,uv -,2!d0lay1uank

uia

www.dacoromanica.ro

oraORUN

-u

(a II 563)

gecTea ce

)((0)(

(Xp. 190 1

pecne.ims.18 cipitudt, vinyl and dawn


AnTiox8 *agent, ocTiairbilLie ,Tanripeani,

IrLeK8

magedoruria.

EroAii, .f.nclr, am!, neatmid de a canuTp., upe


Ainuil III, peye.le Magedoniei. Pomanii dembAeaawb
nappind8 .7(vn Teccalia: Manis AqLii
Elaspione
105

napri) O MaTopie 4incemnarb Ja 'Iptlloni.ie, wi aoncTpince npe mape.te AnTioxil a (Davi sfl ACia.

nil ce Aaapi) (kin dlitut.fti mi


ne.ia, Gqinione

burirt

O LOWE)

Poma-

item: 71agits KopMaTopie

.1a

Marnecia

(..rfinyr. mimic Gillian .1.11 Aida), Lai .18 aonerrpint)e a


15,000 de TaaenTel a da oAoTa mi eAeoangii,
11.111Ti
mi a gede Acia miin 'tea dirmve de marrecAe TaBpal
nape o ikmn'hpuipT) Pomanii de o aanig dam wedepaniAopll AOpt: .481 Eamene peneisi lleprambAuf, mi pew,Podu.lal a. R. 563.-111n%
pecaeAn Acia,
imme.lauf de o (Dam' 111416116an.li)
C73,

Ei01111. Cginione ap (Di nepdaTii awaia, pan-

cep, aimucTemail 'te ..t.naeiaccep% N8 Poinanil, mi


dhow!, apineae,
ei (paler, nwralli de Rolica.m3/1 M.
4)8.168 NOBiAi011) wi aoncTpinwi a pemsn6wTe catipemailia Roma b'ti KopTIe.li Gnnione (im))aia i cTeTe as aorloi.iis.18 +nTp' alfisropirs oparre-c/bil ilanAis Kopn.
Cqinione Aopia,ina.18) Tpiumart, mi KIWI) ri, nbme.le de
npecTe arLT8-na T1u11, atrandoi
onu wain, mmacagi (npin incTirwlianea .nbi llapan Hop-

KaTone genconi8) de clap) ',Tumuli imenci, WbJa


nerouiwianiae de nave e2api'i (Di IunnrI'bpaT Ith nani de
116BAS ce dacce.ia.linTepni3, uponpieTaTea ca, wide mi ampi, AtPli8 w hondemnaTil a niebTi

mtuars, mi Tpema eza ILII Brand% auepea ca.-11pe


Anninaa itn8 vepupl Pomanil de ia AnTiox, CT)
dea
in nrbniAe aopa. I'teca 081,1i aa lipacia pei,ie.ie Biwww.dacoromanica.ro

(a

(Xp 13)

)(61)(

570)

111

Tiniei, ali 8perund8ce irundirrt de s'un% avecTa, Beg


annuAri R.570
neninii, liii mapi

ji DiAinn8
pekteAe MagedoepediTt de Ait Tirrt-ct8 upa /in sonTpa Pomani-

X. flere8,

Aop8, mi .pridaTt ye avirnice Aa doinnie. J1iApieli8 n 05.1e npenapaTilie 411 aoriTpa Aopii, eA8 ce nuce /In Ae-

rwupt Ki irpouial Tpayia,Li.icpia, Poduzii, Cipia, w. a


cupe a (Dopina o IniTepe R6 ama mai Tape wi mai
Eninene pene.ie llepraniumi .(tiiipe ce Temea
n8 mi npzt noccecciuniAe cadie din Tpatiia) aAep-

rt Aa Poma, wi decitonepi cenaT8A8I


Ilepceu: npin asieacTa ce decsice aAit Tpi.1e pecse.a.d mayedoniii8, a. R. 582. 1-1eAe Tpei ecnediniuni
dinT1i8 ptmacepu
picuATaT8; +Dei &in% (le .1.

Emiii

I1aisAA8 (a.18 It'bp8i5 Ta

88zucce aa Kanne) ce

cupunTea apmaTei, wi pecTiTsi dicuinAina, B%-

inice

Tala de Aa II 8d n a. Rape ninu o 6p's, device emtlianepea IVIatiedoniel, a. R. 585. illepce8 osni in CamoTpagia

.iinuen8Tua A8uTei, *fiel <Da lioncTpincii a

ce da pi satni.ie PowaniAop8. eA8 mispi


npinc6pe
Aa AAsa. Magedonia ce deRiept Ainept de RITpl Pomanl, .115.0C1, ce
nana dicmpuure, unpi n'aBoa KonnHuI

mi

01111BeilMg Jurrpe cine, ad Tpesnia c's

nAT,Tcirs niunitTaTe de Tpis8TuA de n'un alma. EmiAi8 IlatiAAu aducce Aa Poma o npadt awa de mape
81T8 uerbgianiAop8 Pomani ce iepri) TpiB5T5.1ri de

lAaupia, dunt stdepea peneAuii


Rape ce 8nicce R5 lleprea, ce .pinirspai accemine
dicmpiirre, a. P. 586; .1111 Enip8 ce nptdapt mi
ce cmpiKapt
zi 70 de tiersul, mi 150,000 de
AOR8iT0131 ce utndupt Ka cepsi. ./la 1000 de Axei

(itnTpe Eapi ai8 nil 1IoAisi) otipt amtiscaul K1 ap8 oi


www.dacoromanica.ro

(n. R. 586)

uinT

115

)(432)(

(Xp. 161)

nerea (dmrh denunlliapea nel napTiTe npo-

diT6pe, 1in a.i

Kpeia nant eTa KaAAinpaTe), mi dbmi


..ria Poma estira opeTecT8 de a ce unT niscTi(Dina, *ue% (m)",
numal

pruinanf anoio ailpi de a (Di merieTaili. wi


anri 'tupa de 16 ama; ce dimicep% Aa %a

o 300 de inmi, hapi mal" p''W1)ceceep 4J1 aieauh.


De aqi ./nnoAo domni o oanuiane Poman% .11n gen,uie rpevenni:, Pomanif rnapiprh gepgiae vine (hmceae cupe a ce IlbT upecenTa na 1.1lbdeti`bTOpf, Jipeminvl ce amecTenap% npe Timnug avecTa mi
mpeEiAe Cipiel mi a.le EninTaArif. InTiox8 aAil IV Enioane, dmrh opdinea PomaniAopt Tpenbi.
.iingeTeze de
a mira pecEeA.16 aczmpa EyinTaAbi. DzErh rn6pTea a9ecT8i'a, Pornanh Eintirh npe De ineTpia, cneecopi5A8 Aa
Poma, mi nucepl
mpontmit Cipiei, dpeliT6 ocTaTin8
pene npe 110111.115.1g yeAll de 9 anni, AnTioxti V, la c%

no "b nupTa ei eniTponia npec re minopenn8: Jiinci DemeTpis obui de A I P0111.1, mi Ofilibat Tp0116.171. EninT5A8 +.18 .prnurhpnipl Pontnii inpe doi opagi ((Ii_
AoineTop mi obienon) cape a Ag. ku.mqi.

XI. liaraninea darrh o unge de vinqi-zegi de annl,


ce aama .frup.o cTape decTuatt de .Ina).AopiT6pe;
Maccinicca, upe tape Cqinione
Beedn1TaTea
nsoce peye upecTe annnd6ne NmitileAe, (vis (D6pTe
czmurhpwelpe nenTpn d'hnca:f
Maccinieca Jiinnpe-

rbudace amiqiniei Pomaniaopl, plui de dbe opi de Aa


KapTanineci uinapiAe tleae mai prinTioepe.
dewepTii
ce 'malee RapTayinecii Aa Poma. IiInd6 illaccinicca Boj
de a Tpeia 6-pT, crh OKbll iFI TeppiTopiil a.46 KapTayineciAopii, aneurria ce adpeccarb eaprhud Aa Poma,
45,11073 aThpi de cagecc8, mi ama aummarh apmeAe, da-

pr immacepi, Erwraui de Maccinicca. Meelts peeberuil


www.dacoromanica.ro

R 604)

)(63)(

(xri 149)

cape A8 napalm) Karraninecii im Kowrpa ..1181 Maccinicca arhp' de Bola PomaniAop8, dede inwrin8 cenaTaAal Poinan8 (darn) lindemnisaii Aisi M. 1lopg,8 KaTone,
+ri Kowrpa wr,pepei .1161 Kopn (>inione NaciKa), a deKiepa

nagea de pawn, wi a decKide a.l TpeLie pee-

nuniii8,
iiponapayiani.ie
neA.18

a. R. 604.

KapTaninecif azizind8 de

geAe inapi a.ie Poinani.ioli87 ce oo(hepip, a ce calinune DErh de nigl o Kondiuiime,


npin neroniallihnl degeuriae ce Tirmwhndl Uri phiti
poinarrh de,cwhAeiit
Aopiaii,
mn KacTpe dinainTea KapTayinei. Ariginglf

apmal a

ce amezt

KonebAiI pomani, wimp% Ka ch Ai ce tliea Terre naiiiAe


apme.le, anoi novripl iipe AollisiTopi crh dewepTe
geTaTea Lili C'b uil ediviqe aATti, dae miaiape denapTe
de Aa !nape. Decner,gianea f1)13IttI ripe Kapanineci C'b
lingerie gea mai de ni apnn anwhpape, TTe TernnAeAe Lili nattneAc arisAige ce npevhishwh gin och(Digine
Kapi wiTuagif 1111 (Demei.ie ./8Kpa zitia lui ii6nTea
Aa apune, npeisInd8 +n nopTaAiS ge.18 din xhisriTpis ce
KoncTpKia o awl) 03 Orb. Doi mini ciicuinKfm Krs caneccit limnpecupapea apmaTei pomane, whim imnd8 H.
Cgiuione EmiAiana ce mice /in Karma OILITif

pomane; avecTa Trhit Komnihnialgihnea na hcliaTi, aitneza1nd8


1118./16, mi

briti iiiicTparnenT8 Ka moccaTe din napTea icTmnrdzind

nopTaA8 ge.18 dinawaprh

apyi -

ne (agger). Din KonTrrh Kaprayinecii c'huaim an KanaA8 din nopTria8 tleAt din .rhanTpu whim Aa mape,
mpearsp%

Dupe,

upiwrp'ffine8A8 Kti 'o'ra Aop8 gea 1166% +n

na ce nponeparh de a aTTaaa upe poma-

nii gel cannpinnif de aileacrh 4inmmn1ape neamTen-

Tarn, nil earmni ce plcuincepl; Cginione 4innice anoi


mi ageacrh minim. Ka TTe agecTea namai iin npi-.
www.dacoromanica.ro

(a 11. 607 )

)(6-1)(

(Xp 146)

nnaapa annnaaI u pinivropig 607, Iltati ci. iee geTaTea


'lea oxbiwnnziTI, dula) o .,16IITII de mcce ziiie .itn Rape Tpenai Crb ce BaT1 nenTpa oHannapea (Die Hrbpel cTpa-

Te +n t'are; Acdprom.i purt npe Tnninrwripiii de iepTape,


11%111 innd8 col& Ch +Illi Hilice Holiiil dinainTea oHiJopi3 Ata) llii ce appninch 1in auawbpa (DOLIBAZIL Zing
intiedit de 17 zi.ne inicni geTaTea. TeppiTopin.la Kaplauinecii, 4n Hrras' nu ce ninea de Nnmidia, ce npeVIIK8 +.1I nponinul pornanrh, CZIHT8 nnme.le de A(1) p iIt al itzt KalliTMa 4T1Ha. CLiinione mina ?AH Tpinmott

tTpl.miTH, Mi IiTAIT,T1 mone.ie de Aniitanit


XII. illnurn n'un, Hrbild6 linea ge.,18 din upaii per,Beriiii lai RapTaninecif, CC C66.173 bliii A II (I pi Hit .pn
Mavedonia, Hape ce zigea a (Di (I)i3i1Inil, opaTerie mi miadonTini, a.18 .15i. Ilepces (din 'cape Haber, ce mimi de Hommune II ceadowiAinn 8), mi auiwt upe
Illavedoni a ce LyndiKa aeunpa Pomani.nopg ad a pecTani.li monapxia Magedonin.b. E.18 Honpince TOaTT) MaLiedonia wi 4minpce de d6ue ()pi .in Teccaiia, rimel
npeTopi8.01 poinan, q. lieviAiu MeTeA.m, .1.18. +manco
4in due ni)rni, .11.it npince, mi npecni,Ha Magedonia +a
nponinal pomawn, cupe nedium nenTp8 pese./AiHnea el,

a. R. 605DinTpe va 1000 de Axel Hiemaul A a Poma ce 4inT6pcern .iin (Dime 300 de huta, Hapi mal vs.
macepT, .iin Bieagrn dula o npincpe de 16 anal, .p.n-,
Tpe agewTia epa Ilpimo.nau wi Dieu, Hapi nmppmarr,
upe HomnaTpionii nopli acHnpa PomanilopH. .1.n o dienum a oedepamixnel axaive nu Criara nenTpts TeppiTopiu.nt lie.Aminei, Pomanif upincepT. napTea CnapTani-

A003 mi deaiepapi, medepninnea axain de decomakitam8 KpiTo.aan ce CK8.111, Ha demarorg mi prndiwl, pease.4.18 acunpa Cllapirei) *no, wa 57)T5T8 (la CaapTI).

www.dacoromanica.ro

(a R 608)

(Xp 145.)

)(65)(

(pea .iin Aonpida) de MeTPLIK, Rape winindis" pecse.i.nis.iiii


magedoniKii neni aranpa Atii. IipiTo.lax ce riaitti neBizivrii" Kiapil lin mometrisiii B'brbii. Axeii 46' mal' riBMI173-

Talli lingeinipT, a 'Tatua Ha Pomanii dt cupe nave, .ipnci, Tttpfia'ilmil de Dieu 1(011TilIWE. peci3cAmmii K8 oaKLiiimea mil IipiToaau. .Z.n aoKtmii
TpimicepT, ripe Konmumil

./I

riza

MeTexii4 Pomanif

Meminiu ge.iit VIII) 6 de EUA-

Tripl, Rape dan's wicropia ge pluarri, upe ICTITI8 (la


ActsKoneTpa) ap'lidri., tia apee Kopirms.a, a. R. 607; ge-

mui.ne Kapi ce pecHmaccepT, actinpa Pomani.io0 nap-

Te Je nirmil napTe .ie cTpiKri), wi .481 de npeToTindene geile mal oopmOce monbinenTe 11,40 apTci rpegemTi

mi /le dbcce Ka cine .1i1 Poma cupe a mi adopna Tpizonon.:01. Zege Komiccapi pomani ripeuvbhzirb rpegia (l'ellas) .ilmnpezon. ha Ile.ionnec8.18 4sn npoainirb Pomani,
08[11'8 nKme.ie de _I x a i a. a. R. 608.
XIII. ICK T6Te It'b Pomanif Koncidepa Icnania Ka
nponinirb a .lopr) .T.Elfill de Ja ann8.48 R. 547, ./..ncl)
mima' dan% 200 de a Irn de Aa in rbia .lopb' ./Innacibne ayiunceprb .1a de !mina nocceccibrie a nenincb.lei: Ka)gi
s.rrimii kanTanpi ce c8Bniziraprb ~mi C811'18 iinnerbTopitinii OKTaaianii. Ihnl Ad annu.18 R. 620 :186Erb ne4ingeTaTit a comal e rlicKK.mpi (I) blt8Te din uapTea 111161)1).100 icuanige. M. flopgiti- KaTone 41.11 haailaTe de

noncria pennprbudii o aiKTopie cTpl.mgiri, nempa tIeATisepiiopii iin annthit R. 558, CUIIILre Icnania gea dinKge de pa-iti.ig Ineps. Kb T6Te agecTea pecse.n.pmli
RonTinut ne4.ngerraT8 arrag ivn Icnania giTepi6pe 411
KonTpa ile1Tisepi.1op8, KITI1 mi .11n gen u.rrepi6pe .in
KonTpa JInciTani.lopii de za annt3.18 600 -620: im iba
moin gel)Bigie pecTeTep% AriciTaiiii cbirri; BapiaT8

(603-613), zinti nicTopilj


Ict. Pom. Raptes I.

Kapakdocg wi Ba.lidii., InfrIo

www.dacoromanica.ro

(n. 11-. 618)

(Xp. 140)

)(66)(

arbildg agecTa ce aqice im coma de ana.IX dinTpe cona' JusT 4el g5mn941. .7lIncrs 11111 Icnania mepinonuia.in

ce 40, eapuni pecne.nanail mi atipce 4111K1 11I1 511 mal


[pape apd6pe (610-620). AtleeTa Ii7)1113T'13 nameile de
pecneA.111 n8manTin
(1)141d8 K1 ce naprt
Tocii t'erina (DopmpellA Namannia m'Orle de opiumiAe

piiDapig. Dan% (le

111eTe.3.1a, .pnninrwropia.lai A51


Andpicga, Imnpeccupacce
dewepT8 geTaTea, mi canTil

davil gpmvropi (dinTpe gapi ifl1 Asaprs nani de oa


K1Z8CCC dierlill.4110
nonopadi pomant
K5 Jpnueiapea pecne./1.45./181 npe domiTopia.d Kapayinei,
H. Kopne.a Gqiuione E miaianii Aopigana.ia, gape pecTa&al dicgirmina mi.iirraiyh, mi dan% o iiinmpeccapape de 15
.16n1 abr, yeTaTea K offinea, mi anoi o drbplmi,, a. R. 620,
de Aa gape
name.le de IsiamanTin. De aTurni
.lingge ce nriegt TTTI Icwania egfiTg donmia Pomani.aop8

aoairg de non6p1.1e manmene din urea mepinonuia.m.


XIV. ToT8 de o darg KU pecnea.m.iie din Icnania
anula, Pomanii AanTe nefitrneTaTe
de .na
/18 Panii giC8311111i, gapi ouccepl InThfli .5sngl ilnainTe
de mil doin pecne.i.irs EI611hl. ilpe Tifflati./18 pecnea1s-

a.18 doi.ne nnhrli, fa.laii ce aniccerb

AnninaA,

dayr, ini dan, (Dinipea ave,m1 pecne.La ce peueTip's ecnediumni.ae ra.imige .png,r)

n napa' de 18 anni (553

non rpa ne.lwlinowi.lop Airaplun Kapc de


571)1 mi qe.le
40 deanni (560-600) mai mn T0T8 annrua. AyiaTopia.a
gape Ag dedepl Pomarni yerno' Mcci.iia.11t.11 gonTpa nondede oagaciane de a !ni .11nTinde domyroopt
nia mi *a 11a..iia Tpancaanini, ande ce aurezaprg go.aonii.ae

pomane Aquae Sextiae iui Napnone, a. R. 631. AmecTegapea un geplli3e now5ps.lopg ra.mive gondace toprfindg cope 4.nTindepea mal denapme a domniei; Apwww.dacoromanica.ro

(a R. 615).

(Xp. 138.)

)(67)(

sepnii ce unfoirs coui ai PomaniAop8, A.1.40BpOnif C811


nawl pomar-ti, a. R 632. AgecTe .11mspi Roupince de
Poinani, oopinarb O nposinul peinara), Rape mal +n

8purb ce nunii C1fipT8 Provincia (de sude anoi ProAccemine mi Kapnii, leipil mi DaAmauil ce
vence).
cannacers PomaniAopii, mi ce frrreineit RoAonia AgiAeia (Aquileia). IncsaeAe saAiape J1IIhL senip% C8111.6
Dars In CigiAia ce pesoArradomnia PomaniAop8.
rb cepBi, mi Rascapl o cR8Aape vela:pan, (beIlum
servile) csnT8 cips.48 En s Rape uperrindea a as incuirmii8n1 desine. AgecTa adula mi 70,000 de unen',
ce npoRiemi pene, csirr8 mune de AnTiox8, Ronpince
alai MUTE AoRspi, mi ce 81M; Aa .14nuensT8 Rs cutiecc8
RonTpa ourriAop8 pomane. .715.110'ba anns.48 Roma"
621 RoncsasA8 Psumis Ronpince .4oRspiAe opinginaA e,

Taapomenis mi Enna, .14n Kapi ce linrspiccerr, cepsil,


mi npinzind8 upe RondsicTopi8A8 .40 Esns, cTI)muIrt
mai mape napTe a cepsiAor8 pesoATauf
peso.yra;
ce sgicecce ul BI3VIA, ei ge mal* pmnacerb ce +uoincers upe Rpbge.
XV. 4n a9ecT8 cnauili de Timn8 penssAiRa ayisnce
.4a 'lea mai .1p118./ITT) decsoxrape. HaTpi9iaT&I

wi nep-

anni,r4 inTeducce imnorranua ca, ne mal aIvbnd


nAeseil ce admicerb Aa
pecce napTiRsAape,
a

aAT8 nen8
Terre dperwropiLie CTaT3.1bi; dar, ce
irr
a
T
e,
ilurremeiaTT)
npe
dec9endinua
de Aa
de noni

m'insta Rapi nurraccers demnirbuI aspa .1 e (RoncisAaTs.48, npeTspa, ediAiTaTea), Rape nponamndsce npin
wami.lie, ce npean,R6 earmu .1,114 sn8 ven 8 de noniAi-

TaTe de nawTepe, wi .ilingemi a Roncidepa noTecTaTea


esupemt Ra nponpieTaTe a ca, Riap K51118 armtsccerb
ageurri n Rita
aampigif mai imainme.
ouusnepe
www.dacoromanica.ro

-0 it

616)

)(03S)(

(Xp 137)

ca t onTima

aqeaea Rap' n'anea nepcone mayicTpavuaie .rovrpe cTimnanii: oopil, ce numipl

irnosi

ca t One 1

pl, nil aqeia Kapi ayiunyea

darn) aa o dperiTopie
ce ziqea
om e ni noi (homines novi). MecTopil onTimaul cat
Tpu

moncepnarrini ce onnunea nonuaapii, Ka penpecenTanill


al muauimel. Ce vine.leue in namai fug' anngl
Tea CL ail whal rive aileacm noniaiTame,
urb de
.ri./InrbitiAt pecne.1.48 mina 1ininqe, cnece.le nen-

Tpu nioNupi.le qe.le mapl, nu ce mai da din epapit, qi


de wrap's ediA, lui npin upmape nbmal telmenl" unbul
nurrea ci aniunrh .111 edi.nirrale, Rape epa qe.it dinrbiti
rp.id ia mayicTparrupeAe ma) ./Ina.vre. -- Cape IiInrt milinapen anucu.lui de noTecrrarre, ce amezt npin
unt n.ienicqiTt Jia annu.it Romei 412, ua nimene c7)
nu 116 rh ORKM1:1 ayeealuf dperbTopie de nivri3 numai

durr) zeqe anin

appwa neqeciTaTea
de an Oln
lInqephani ipn wpurrrea
Ai ce ripeAunnea nurrepea (imperium prorogabalur vel propagabalm-) nenTpu nupTapea pecneA.m.lui, orbpi, de a Ai ce
.pnc'h u1)11(18 C

uni manicTpaTupa. Data, mupia unu.16 dinrepe 601106.11 gin Rupcu.48 annu.lui dperwropiei caue, arrunqf CO
aieyea
Abi an Consul suffectus nenTpu
p1i11 btui ki a annuJul. Ziva
lioncu.niAopt
dpeirraopla lopt eni a)61)Te dinpc%
aa a.1 doLi pecue.hit numut, mi ce crrprbmurt de ril,Te 0111

curia mai .iinainTe de Tepalint din dperwropla Aopt, cat


de nvre 01)1 cc fiurrhum.la uni) inTeppernt,
Kl
K011eb.iii q e uprn.), vofil Bola crh runepneze ano annt
arrperii. De 4a allt16.1g R. 601 ce dewince ./xnrLia zi
a JIM Iansapit nenTpu +nrpapea iop in dperlTopie.

Ar ammat Romei 573 nponuce Tpinuntut


www.dacoromanica.ro

(a. R. 617).

X69)(

(Xp. 136 )s

Aeyea annarb (lex anntlis) .1111 spma nipeia Torrit qe.18


LIO
upeTindea a *tripa
dperbTopie mai.ikna.ATT,,
Tpesja cT, (Die cepeid 10 ama Aa mi4iJ.ie, mi cl (Pie

eTaTea de 37 de ama neraps ediAiTaTe,


40 aenTpx nperrawb, mi 43 nenTpu noncsawd. Dawro
anialic8

wi aaeacm Aoje caaDzepi ecvenaiani nenTpa nacapl de


iinnopTaran. llpe .11)111'11 flperropinAa BpBant (practoi
a.i doio Hperopin neirrpt,
urbanas) ce mal npet
Rancie cTrbiniAopil *nTpe cine ud i aerbilianii r

manil (praetor pereg,Tinus, a. R. 511).

CitupiS Timn

dnr aaeca ce mal *noiingarr) nana Hperropi nenTp


adminimpapea aponinue.lopa: dol nenTpa

Cap

dinia (a. R. 526), mi doi nenTp; ama-m(166e IcilanieAe,


(a. R. 556)1 napi na 'yerre avecTea mai npe apm%
mmea la Roma *ri RUpcziA8 annuaal dperwropiei
yiadeile,Ae npimina.le nepneTae (quae
stiones perpetuae), napi ce opranicaccepi nenTps npiKa npewedin111

miniAe (le ce *urninnAa mai adece pi, *n .401i8A8 de


qicinni.lopa- ye ce vliaea np-inKomijiee aeirrapiaT
LICAO 4 yiadeblaii npiminaAe nepne rae epa: 1) de re
petundis (decupe ecri opciani, nminnTopii), 2) de am
bitu (decnpe inTpigiAo cape avianyepea ia dperbTopii),
de maiestate (decape ipimini acanpa maiecTaillii),
do peculata (decape auncapen na Bala eTaT4.181.)
Tonl HpeTopii mepyea auai .11n anna.48 a.i doiAe na
nponinlleAe
Ae wridea 11pm copJi,+ucogigi de .ionglliiTopi ()epa mi de aecTopf (qua

HponpeTopi

stores).
IllecTspa ce noncidepa nagea mal de yioon
Tparn a manicTparapei, 4(11C1 ea da dpenamis" de a *a
Tpa *n cenad. llpe Aa*naeuaT11A8 pecneooeaop8 nuni
tie ce cai Erran Ja 8 numna.ais" vecTopiillopt.
XVI. Nanrhpart TpinapiAop8 ce *mmunil
annuAg
www.dacoromanica.ro

618).

)(70)(

(Xp 135 )

Romef 512, trbnl, .na 35, mi aqi


nenTpuToTS
d-ana. TpisapiAe ce .itann,puipi) vi 70 de cemiTpiI3p IJIiH11TTaTe de WbTIYb1I ad uiannTaTe de Tinepi;
gerniamil cemiTpiRapi.topit" ce Liaccimittapt, danT) asepe, .1mni.puindace .lot 5 ILlacce, (Die Rape KU sme o
genTnpie, npin bpmape npecTe ToTil 350 de genTapil,
.na Rape ce mai adabccepl, imite 18 inenTapil de RT,Japi

mi dpi) une.ne din ReRiae genmpii de avena. tIenTRpiLiop all.napi.topil ce Jurt dpenTa.ng de a mi da itnThig cuompauia.18 .itn aOiijiI, tui ce derrepmint npin
copa' 9enTspia Rape ape crb mi dea cammpauithnil
ageacTa ce nami npeporaTins (centuria praerogativa). ICRmodi.i agecTa ce peceopmt RU ToTa.18 Renca noncTiTeuitine gin mas6pea nonopaabi, B13111 npin
atteacTa: 1) niterri) npeporaTiRa ve a cTanixt, a imaccei

mai naiTe din cTaT, 2) ce iimma.tuip% n yegenTapiiAe, 3) T6Te nnacce.ne ce penpecenTapl


nit. de o nmeap)asia
de o mIcepT), npin nanmpRais"
nepe

genupiiAop8, 4) genTapii.ite ce plaimarb npe .prnolpuipea n T'ABRO, .pn .nottit de a ce mima narnal npe
agecTea, de .na JiinT podwiepea 'tenattepe.
cani de 11000)000 de acci ',etapa Rmapi, a9eunia tnite112711 a mopma o IMBCOTI napTiRa1ap7,(ordo equestris)

dicTincrn npin o twepe .lincemnarL. De .na


doi.ne pecneding nanitt8, de RIndis" RI)mpitnea mi.tirrap%
ce Romnanea din .naTini mi npouinllia.ti, RT,napii de clenct
TOTZA8 de miAiTanu. Ra niurre 6meni
ce dicTincep%
L

alltd) ei ami 41.n appench neniTapiae cTamtubl (publicani), mi ca 4tn diaepce .nerbnpi: Rs cenTaTa.d, dema.vre pecneRTe de .na dIncuatt mi de .na
nindea
gencopi, mi din avecT8 inTepecc8 TpeRbia cl ce am,TuRiaropii.ne geene mapiape upe irbnr%
www.dacoromanica.ro

(n. R. 619).

)(71)(

(Xp. 134)

Ae PomaniAopt mi npin oKasnapea uepiAopt cmynine,


.Ingeni a Kpewme ABCCSAll Aa Pornal

mi a ce +lino-

dug ucarme cvnine; Kti moduAii aileema NapanTepu.as


ile.f8 noniA8 mi clipnrbTecial a.iii nonopu.nui .11ngen8 a ce
Roppainue. 0 +ncr3Auidnru cmpiwbvi6cm, auapi. acunpa KapaECTep8.161 110F101)&45i pomang nioKupLie r.ladialopi.ropit

Kapi ce Jprrrpoduccepru .ia .pnvenumusii pecue.meaopis' ndniqe. gencopI acupi, npeKumii Maims Ilopyi8 Hamone

Ilencopi6, ce ()Hauer!, denpmArnviunei Ku mrn armpiTamea ca; ce ayuliupm, Aeni cupe ilinorbnapea AtiCCSAO wi anoAipea uempe9epi.1op8 nvmmwrpe, upefibmit
AeyiAe decnpe of FNMA arumeiAopzil decupe cuece.ne

ocueueAopii, decnpe crnpuiplAe nanana.ne.lopil (senatus


consultum de bacctumalibus); KU Terre airecTea, eAemenTe.ne cmpiKmice IM ce lump. csaiooKa, e.ne 'minimsay', oepmenTmitmea Aoprs, mi npin Hoppumnepea mopaaiAnpii, npenaparn nepipea Aineprnuil.
XVII. IlepiAe onliuname de pomani: Ii8 apmeAe ce npe-

oviea Jim np oainue (provincia), mi ce ruaepna npin


dpervropi Tpimiwi de Aa Roma (npeTopI7 uponperropi,
npoKoncua). E.le Koupindea numai dgeae verbal' imp'
oKrosirbnduce de Pomani, wraZEp'b CBEIT8 TiliBi3T8 (CO (Iria-

nap Tpinsmapie). IlomecTamea (imperium) rueepwirropixAui Rape ce TpimiTea /in nponinirn, ce .yamindea numal acunpa agecTopa. 'LlerblliAe ave.lea cap caii
de .la ./invenzati pimacepru AiKepe, ca i Tpeaurb iln pl,uopTuAii de clle, ca 8 &till) Lie ce cunnucepl ce deRiepavu earmni de Ainepe, car; Krmyhmapm, upieiAqie cne'lime (Ka cKuTipea de Tpinamt mi de aAme capvine),
nu Crra C5IIT8 rusepnuit npeTopinAul. .1In nponinue ce
mpirnimea ne.pngemaT8 ROA011ii, aTIT8 pomane, Kavr. wi

Amine, auecTea }pm, epa cumin de numepea nperrowww.dacoromanica.ro

X72)(

(1-

(Xp. 133.)

111)0Billge.118 1LWhT8, .711ndarb dmis me ce oxK6110, o KoricTiT8uitme cneuiaAs (forma) de KsTps d8-

4e.ne apmaTeI ca t de KsTps o Komicci8ne de ze4e cenaTop (decemviri). 1.18,BepnaTopi np0uinueo0p8 (nperropii,
nponpeTopii, upoKonexiii) epa .Incsp4inauf: 1) liti adminicTps4i8nea, 2) Kti110.1illin 1111 ,1itid6sImpa) 3) KU RO in-

mmdtmii npecTe mijiuia ge ce ;lama vi ueaps.lionmpismi8nea din upoitinue epa dinepcs, mi de amilano-te

ce nbneu upe KatieTe lui npe nsinsirr8: 'sea din pm


ce da napTe iut BaLli napre .71n detiims din KsKaTe, mi
rus ce Aba de a dpenT8.18 de KI)Tin credT8) 4i ce appenda (denmani.lop8). .1,i agecTea ce mal adaucee o
maces IlelV1118 111)11.1811Pa nne aoK8pme cTaT818i, nopT6-

pie (81m1), Tacos iienp

cauiiie liii minepe, wi t1.11TAe. .71a cepaiue mi.liTape ce .ina nponinuia.ilf munaI .110
Kac5pi ecTpaopclumpe: npemeze.le (praesidia) miAirrape
+n npoeinue ce TpimiTea de Al Roma
Pe.r84i8ni.ie
PomaniAop8 I(1 I pl 4e.ne./a.vre non6ps Ainepe ce pszima upe TpawraTe, Kapi epa .illimeiaTe napTe npe Non-

diui8ni de o mse8ps (aequo federe) icu

lionOps.ie [a-

K8 ToTb...18 cTpsine Poma' 11%111 amilnit,


ca8 s brsnduce na Pomdnii
Hinaps eai.unpi8.718; nappi ca ca8 4)8ps

Te upe Kondiui8ni de diuepes mscups (foedere hacino)


cTaispi npui amage, (opeK8m8 fi& Earrayinecii d8us

4eae dke pecneaie uifliic dinTsi8). liii s peva crrpsin): ce a}sKups AersminTe npe Kolidiuitini de o MI/C15-

pii ca 8 de diuepes mscups, npi4 Kapi ageniTia nenips


denendinus, C/511fg Trrms.18 de multa mi de eoui al
nonopa.18I Poman8

www.dacoromanica.ro

(a. R. 6200

(Xp. 133.)

)(13)(

KAPTEA
De upe timmipi.te FpatitsiAop8 t'In%

sitaia de Ja

I. lIpe oa oinimuo8 pecneooeoopn nsitiqe, qemmianii


Powani ce Rommtnea din noni.iii gel itrouiRgigi upitt 116pTapea dprriTopii.top8 90.10118 .iinaome mi upin adminicTpapea npottinne.top8, mi din noeneif '114 Oni0W1
Aqeia otiaccepm, 4111 noccecciune mal: momli arpRot
nsuoittrt, uti nepanii ie Aisepi din Imaoia, anirbeaui npin

cepuineoe inioimape,

Roncmpitimi npin oinca de Rani


a ml Rinde epedimaTea oop, niepyea i .pnqembo8 cupe
nepipe. Din aqeacmi,
'gis:1.116ot noebei T iR e Oil
Cemn poni it"F p a liK8 pe.Innoi oeyea arpapirb a otti
Aiitini8 (tea de mR.1T8 Rlioicarb, ./tn annuoli R. 620, Ra
nimene ci nt; noccedm, mai ntztomis" de 500 de yittrtipi
din arptto8 1121B.4.1118, 116 Rormecittneti Ell nenTp8 (Die tuvii

pe (Diiii" de cuitaliAie, ennittitioar8 C13 ce adaRne .71111111 250

de vittrupi, papi) gea.taxvi oapTe el, ce dea iinanol upe


o'bitrb Edevdr.imilipea neompu edi,Digeoe qe CC nop8 (Di
Roncmpbilit upe dinca wi el, ce fistnitapTT) oa erbpaqi
tia upoupieTtime.

Cen:imbo8 Rtuntrbpm, ope 6118 Tpitibug,


OuTaitirt, Rape ce 1n1epic' ci onitpe-

a mime Mapa;
Gin Aevea opio veto; attcb atteeTa ce dentice din dpe-

rwropie, oeura ce upinti de itImpi, Tpinnpf, wi ce numipl mpt I Romatiecapi cnpe a o nune i1n otutpape.
Upe minumoll ageoa nmpi AT'ra.i Ill,peveoe Hepranntotif, Rape olcct peramuil c1)11 Pomanioopli dpenmil epedimaTe. Tisepi8 11110118CC Ea TecaRpeoe ageottia ci ntt
ce zaeceLlin,--umbnioe CellaTE.16i cape a dientine de e-

oe, qi ci ce .pinnapmnonopsoui cupe a mil asmnIpa incmpu-

menTeoe de apamit mi a tul opranica ettonomia upe niwww.dacoromanica.ro

(a. R. 624 )

)(74)(

1111311T8.48 4 O

CO

(Xp. 12e)

aa da din napTea C'TaTti.481

K6111.18

epa Ka Tisepia C'b ce a.leri) Tpinanit "ni upe fij1 dui.le


anni57 cenaTopil nondaini de H. Kopii. Cginione Naciaa
TaputipapT, a.lektapea, tui
atiiceprb illwnpeawb 118 300
al
.14.
de napTical f
Cginione Nacina ce ciewhpri de
J'a Fuina, cairrii riperrecT8 da a ce TpimiTe n O MiCCi5110
Acia, ande ApicTonin8 (ara W118 npecbiwriu'a
aail ata &m'ene) npeTindea a an6 dpenT8 acanpa Ilep.1111

raintmi; ailecTa (Da ilumina' de g011eti.16.16 ilepnepria,

R. 623, "ni Acia iipoupie ce upeolna +n nposinni, pomanT,

Konimiccianea nenTpx runiepea .11n AuRpape a

Aenii arpapie ce jin


fl iiI1Wb, wi .iuunrbpnipea arpaui narming upar') n'hirb
pe 'tape nanTij.
Aapinail 4.18

rhn-bp8, nanna8 onTiniruiAop8, ce


nnace as cageccg nponanepel amasTe de Haiuipi Kapsone., na TpivanaTa.ig VII ce 110T1 mira mal' Entini annl

ana$ dan% a.rra.ati de age.lawl rpinu, earb na maxrii


darn) ageea ce aoxf, mopT
n acTernaTt, a. R. 624.

II. Hala Cewriponia 11 pann8 (dan% t'e nempena dol anni n Capdinia ta ilecTopig, inadinc ORK6
naTts de n'Av", cenaT) peTtinoi na Tpicanti Antea a-

rpapil a oparre-crbt
J'aspar, atibarmdri

Rape

118

ce nacecce deniin8in

giveacTa, Ha upe Tora anna.fa


cl,patii anit nanmpti de .losupi no-

el, ce .imnapTT,
Kaia vepn't TOA de o dar', npin axre upona-

nepl de .ieul ci nmpyincin naTepea cenammi nu

agami upe cine C'b ce 4.nrhpcuT3


n6pea nonopzmul. Kbndii ce mece de a deaa UpT,TpiOuTimnfi.IOp

aduce Aeuea u1uiodijjiapi (lex judiciaria) npin


nape oat de .na cenaTopl viadenwropia decnpe

Ebnrs,

niJe

ruapi.

nonTpa CT8145481, mi Jitnci,pyini, It drbnca upe


Cenan./ n'Iepw ciJ18. pi,m5pne npin llonopt,

www.dacoromanica.ro

630)

(Xp. 123.)

X75X

mi i onnuce npe TpinunKA8 Manto .1iaig Dpuca, Rape Vis


J18 *nTpKT, 118 nponanepea de Aeyi nonuAape; cKommit
anecTa ce aniance mcipTe uwopg, KT,ndri Kaki Irpaimu ce
Tpimice Aa KapTayinea Ka c1 tindeze o HoAonie.(I)iAeyea arpapiT, accempacce namai verhuianiindll
Aopg pomani noccecciunea de 500 de yiurKpi nu decaT75.161, *nr.b n mi coliidamnapea din Tecaup8A8
wi atietuTia ameninlia de a eiwie Kaiser, KommuJu8
i

adaepcapii rpaKKiAopg: de lincea Kaki pe4innoi


K
npommepea ve aYbKucce *n demepT8 M. IGIKAKiK '1).'ian'r

nc

doi anni mai *nainTe,

lia c )liiAopK"

ce dea

dpenTuAK de verrbliiani pomani, *ncT, flap, de cztveccii.


.71n annuAK Romei 632 *nTimnAinduce Kras" omopU" ROMrnicc npin unaAli" dinTpe napTicanii
lipann, ce 111CIti *.n 'ie'rai' o AMITTI *nTpe aneurria i1J .ilinTpe apic-

ToKpaliil*n Kape nepdu rpaKEK mi napTiTa ca. EArs *ncumi ao.rb dopiTa mpTe npin nrKna ?muja dinTpe Jipe-

RizaliiAopii ce cbi Aa 3000.


KanuAii Ani ce aginTipi Ku abp8,KonKopdiel ce ediiKt unit Temums! OnTimaliii ce cioAocip de eiKTopia acanpa nonopuni., cupe a napaAica AruiAe arpapie
aAe rpaKKiaopiS. MaI +arias ce dede aoje de a 118M11%
pa de Aa clpani arpii ve Ai ce *mwhpuipT,5 npin Radinviouni crbi:

nrinybpKAK

pe oauTT, anewTia Benipl earmni 4ifl nrKniAe asulii.mp8,


anof Aeyea Topian% (lex Thoria) nr.hpyini 4mnT)puipea
sATepi6p% a arpumi rpscAiKil,nui aKopic% npe noccecopa de emita, upeayKK-Kndlt noccecciKnea de rrhnT, auponpieTaTe npisam, CabliT1 de HonTpiKuliizine.
modKAg avecTa ce *mmuAlii mi mal' Tape numi,

puit
oip' de auepe, mi anewTia
mal' mima din soppKuniunea geAopt asid, Kapi

Tvhia

mi *u Komiliie KonmpoAa cuowpayie.ae geAop8 KoppKnlif

www.dacoromanica.ro

(a. R. 637)

)(VW

(cllp

116)

de ihninif, 11%111 Eundt Hain Mapix, ant owt nos, Rape ayitinca
Tpio8naTS, .limnedeul ripio o aeye ativah
aoirrpo.18, itncl n8 IIRT13 CI .ilinnedi ie Koppzingibnea.
111.

Miginea,

iu Mi Maccinicca, .1.wrapnicce Ns-

midia p( raTbAS ci, a

dril

ti ai cVii lennicaa

Adepaa3 mi aa adouTia8.18 crbh Inr8pra. AqCCTa bqie-

ce npe lemuraa (a. R. 637) mi ce C1{6.11apnleacbnpa ad." Adepua aeer8 din upnyb ce adpecci)
wrapi) Poinani, mi cenaTopi" gel Kopp/mil' de lururra

ce .finnaprr) *Inv drbnctuil


mi .prape Adepuaa, Ra T6re avecTea IsrupTa armul
miz

ta peraTa.18

ripe Adepuna

vniivecnpt 4111 RallITILla ca

npince 1111 at bklice

(a. R. 641).

Pomanii
liii aul de Ka18 1emuit deniepapi) pecneaail .11A IurbpTa, iinerb eab uunurbpi) nayea de Jla uoncuatiail A. Kawi-

ritiplii8 becTia (a. R. 642), darb Menimi8 dikmnedera)


4.nrbpipea el I8r8pTa (1)8 uiewaTS aa Poma cope plcn8ndepe. 811(1C Zittice lye buS aaii Tpein rienor8 aati
mi Maccinieca (lye Macciaa). Kape ripeTinile a Numidia Ka epediTaTe a ca. _lyearra deck moTisii de a peqtrinoi pecuea.18.18 Rape aa .pliaenzT
pce (1)6pTe 1)18
ce nbce
de napTea PoinaniaopS, 11I1113
(DptinMe reaau (Vim dita.), Kape
Tea apwaTei
Ka aouSgiiTopi8, pe .118I al)nri) cine upe Kais M a p i

ienri) nponz nepiae de nail aae axi IbrbpTa, ILA


nonpince ueapa abi wi o deol)crK. mi upe drbnctsait .711.18 KoneTpince a tiff wr.)8Ta cultiapea aa coapaclii Borain, peyeae Ma8peTaniel. .1nTpe aaecTea Ma p i i Kaa8mnil)ndb a u Poma upe MCITAA8, d8cce AZlip8.18

auoao de ce aaecce KonctsaS, mi ce n8mi &tie c8npemii


KonTp a .461 ItictipTa; eat' iltnaince ripe arwhndol pe-

nil aa gipTa, liiigecTopitrat ani, A. Kopn. OMAN .inwww.dacoromanica.ro

(a. R 647.)

(AN 106.)

)07X

dea aoapl, upe IurapTa (a. R.

(humid) iipe Blum

(il7): Mapis .18 dacce AeraTii ..ta Poma .fnainTea appu.181


npilicpe, bnde Iaappumi,
de Tpiuin(1)81 WI anoi

rapTa ilepi de (Dine. Numidia ce 41innlpgi vatic BOK118

111i qinTpe decvendinna .18i Maccinicca.

IV. Ku nhuing mal viaillTe de pecse.a.inA iarupTing

intsp

yepma rib, din. turrpia


!papa
.10p8 de .1a niz hncinTe, [Di rubTptineepb whin.
opiymea Grief), un li-b`l`bp'11 O apinaTTi
Tazipicqi.lopg
nondscern
de Krim ilaiuipia Kapsone., nape
poniturn
ayibrropi8. Dun aLieea
mepcecce TaapictiLiopii
Beniccep%

nallimie

ce 4inTpceprb cupe annac wi ce Tpaccepl upe


na Tirzspinii mi 1115
A:1111' lirbTpl Pent, bilde CC litlip1)
Tewronif, LIII gep8prh de Ja Powani

brbnd8 agecTe a ..1.11. n pon inua pomaul, BITtsp%


narrpti aprnarre pomane Itn
Arbnr,r)
Po dan),
.1 afcill Aeman8, un de dcbe Opi .11)11U1
dinTpe Kapi qea din bprren ap (Di nepdait whirr, .11 120M00

Ne

Alioi ce dembptiipi, liii rbmacerb friabgi


de K. M a p
nape [jinn- nonea.1aTa.i8 4 annl
dawn air5.18 (649-632): TeuTonii rinilli n Arnsponil) .1a Aquae Sextme, ande ce npince duge.le Aop8
de 6ineni.

napi Tpenuccepl Aiuiii napniqi


I'ra.iia mi amnraccepl upe 601106.46.18 li.aTs.m din RaeTeurrosodii,

TpamenTe,ie de .rbrirrn pw,u.18

Armco, (purl) wbrrauf

BepieJele (in campis Raudiis), a. R. 652. NzinmpaAii


mopui.lopij [di

8.18

upintui.iopti

in (Die Rape din avecTe

d6e wham', ce exi npecTe 100,000 de 6inenl. Mapis


rummy', mi wbirwr, de a wccea eirn noncu.1am.,18 (a.
R. 653) mi nlime.le de a.i TpeLi oundaTopiii

Ind. K. Mapiu
nopiAe

caae,

.11.ncunepuirrii de ninTopii.ae wi de 01111 T0T8 MOC18.18 CT) derpaeleze

11732Y11)

www.dacoromanica.ro

(a. R. 654.)

)(78X

(Xp. 99.)

naTopiTaTea cenaTuAail wi CT) ce .linaaue upe cine. Rat


.faidanaens. mai ./tnyhig npe TpinunuAg IL/lend I. Ana-

aeis CaTbpnina cs nponsns Aevea ua Aa BeTepanii


C731 C-7,
ce iimnapTs 11%1Whirrg.,
ameninue upe
cenaTopi, clans avennia nu BOO* me in Annpape nponanepi.le caae.
MeTeAA8 Nsmidinsag ce onnuce ciurapg, wi i
noncTpincg a ce &le n ecciAig Aa Poda. Daps nsndii CaTripnina IDIK5 de ce qice K. Mein-

nape ce aaecce nonctiag (a. R. 654), nenTpu Ka


Cl) wins upe amini.i ci raaagia, ce nscnii o Tapsapape .41n nape nepipl amsndoi.K. MeTeAA8 ce cleMapis ce &wee .71in Acia
itnTsppzfirt
Aa pecneAA8 upe peueAe IIoT.ii McrpidaTe, npezindg
ats a KIICT)

1473 nsmai npin pecneaag nerve


mi
asTopiTaTea
MiTpidaTe
Kauuadoiia, 4incl C8.4.111 nape CV) .fn
Acm

tn na.liTaTe de nponperopia, Tag aaanrs din a-

geacTs ueaps, uii ce 073148 pisa.48.4g Aai Mapig, o'Lps

de soia ca. PisaaiTaTea +rape ageniTi dof 6meni npodacce qe.le mai wanecTe npmspi.CenaTuat pomang
denpeTacce K a Aa Toe. cepsii Hopi ce uing asps dpenTaTe
n cepsiTsTe Cl) Ai ce dea AisepTaTea; npeTopiug Cigiaiel nace avecmg denpeTti namal .itn uapTe 4,14

Aanpapea. AgeacTa iurreppifirt npe cepsi tui npodscce


ring no pecne.4.48 cepsia (helium servile secundum),
nape duns mai maame ..45nre ce
npin o nsTaie

nocr sieaua aa ant miaaion de cepsi, (a.


R. 654). ./Inmpe avecrea Poma nmsri,
npin
TecTamenTg de .4a pcue.46 EIiHTSI1 IIToaemeu Anion

(a. R. 657) nape llama! npecTe 30 de anni ce upeasici .14n nposinus pomans.

V. Ileac mal me noups cue Ira.iiei n'asea dpenT8/18 de verbniaul pomani den.rdes, ama
www.dacoromanica.ro

n imit e.t.a

(XP. 90)

)(79)(

(a. 11. 863.)

(temea cepsiue miAirrape nerapa Poma Illi

11.113Tea 11011

Tpimsgiane, /incl. nu Asa fore sia rsseprai. H.I.Ipassa


nponscecce sa couiA0p8 c'b Ai ce dea dpenTso8 de tierbmiani pomani., /pm% Aeyea ce 4inmedesi npin Berrasparb
pea Asi M. Ainia Dpaca.
avecTsia sa TOTii ageo8 nsme, M. Alois Dpscs, qepzi
sa CI ce ofigla o n681 opranicmisne a niudeneaopii,
c% ce Tpimirb 80.1011ii pomane wi ci Ai ce dea
.,108811i de apaA, 3) couioop's. crb Ai ce dea dpenraog
de gerbginni pomani5 +IIC'b eoit 08 silica". M6pTea .481
Upset; (Da nerrrps coul cemnsAil de a psnme
Tspa siop ins Poma. Tevre nonrue fraoief, glow') de

.11arrinf, de ETpacqi mi de nmspi, ce snip% fn nonpa Pomei. traaia el ce (pas% o penssAis% Ka RaniraAa Kopoinis (CbIlT8 nsmeAe de ITaAion), crb ce ICOM-

HMI% snit cenarrii de 500 de densTagi din T61e non6prboe, sape ce rusepneze RS increpe 8BC0.18Tb) Cly ce
II8MCK1 dol soncsof mi 12 nperropi, IrraAia de Aa mapninea mepinonniaArb a I1ienisiop wi a Mapcioopii nrbni Aa cinsA8 TapenTin8 crb ce +mnaprb +n d6se trbpui
lui npecrre (Die Rape crb ce nsnrb sn 8011C8.71 wi 6 npeTopi. Aveacm pecssoape dede imgenarrsoii pecneoAa-

sial mapcis

ca ii

couiaAl a R. 663. .lin annadzi

dinrbig ce :Mart Mapi Toffi 118 csvecct nonti n napmea umpinonnia.n7 mai aoecit +n sonrrpa Mapciaopij
dap% KOflC&Hsi

PaTisii5 KiZ

liii nperopiaA8 Kn. Ilom-

neiii Grpasone imp& o nvraie, ini anoi innrrirt o niaropie. ./knc-b


napTea mepidionairb couii aYbaarb mapi
nporpecce tui inimarb siapiJ mi upe Krpacql liii upe
Zimnpi a ce psmne de swim Poma. Pomanil szarbndit

nepisobait avbsapi. o Aeye (lex Iulia) npin sape dede-

pi E'rpc'iisiop

Lili

Umspioopit, 'yenta [pi aaTini-

www.dacoromanica.ro

(a. R. 665 )

(Xp. 168.)

)(80)(

pomacerr, npedinqiouri., dpenTgail de yerr,uiani. Kzs anibTopuAil aqecToidi tierra:final nof, ce Tepmini,
peco C.1.18.18 4111 naprca inepinonuiaal, .1111 anna.48
R. 664; mi .in ilapTea niepidioua.yr,
C 8 A .1 a upe
CamniuT, KK TTe aqecTea pecue.lauAt 118 ce Tepmint
Kapi

aqi

411

BeLmi

Dar

aqecTa.

anuuag

anu1t1i3

ce decnice pec-

MlTpidaTC, /in KonTpa


ce Tpimirb o .illICV11111arrb ubTepe
Uil

Tpermia

Jxn pecuca.it.

dbqe

apiriarb mi unti
Din eleacaT, Karscl, ce

Atiarb Vire nybeupiie cupe a Trpmina pecse.m.it comia.17 upin lenea nponuce de IlAtibulis" (lex Platilla) ce
oorbepi

dper1T5.18 de

erbuiani aqe.wpa Kapi ce

Bopg

1IlII Lieea ye ce ye_


npecenTal ciipecneaanAt ce
pg de la Jimenufti, aden, ihndbce coni.lopr, dpenTupi
nanumea domniT6pe, de
do o mIcupi
(1)11ii

nepTiqe.ie

niepidionaA aAt
a.
R.
665.
ITaAiei.
VI. Duirb ecnedigiunea ca Liea F.IOpCT 4tn KonTpa
mi de Atl Manpa

11'1,1173

Aa

n1,111,11, non( .ia'i'.n K6 nponinua Acia


KK ininepitudi upecTe apinaTa. 4i1 KonTpa Ata Mi-.

coiAop Cwa
Elli

TpidaTe7

dayr,

Tpinuruhvg

H.

C.UlUi,

aniuTaTg

de 6-

mera apmadi, ticpaeni a atiVle o .'ene npin Rape


TIgianii: gel nol nil JusepTinii el, ce .ilmnapri, +u

Tel-

aqi JinepTinii epa


Te qeAe 35 de Tpiunpi
mm31,61140 Aa qe.le 4 Tpinupi upKane, mi nenTpu qeTI,Rianii gel noi ce accemnaccepT, numai 8 TpiKupi),
Ka aal CuAAa ci i ce lee imnepiu.d, Wi 7,
Mapizs. AyeacTa dede moTiB8 pecrie.41uAuf
ce dea
qi B i a, /a annuArs R. 665. Cuma .litioupiaTii ce *uTpce Aa Poma Kb opmaTo ca (de 6 Aeniuni pomane)
mi o .1181 iu acca.rds nenTpu iurrbianil dan,. EAS dec(Diluir& Aeni.ne Ara CuAniuirs, Tpisunuat C1331144i8 ce 0-

www.dacoromanica.ro

(a. R. 667.)

(Xp. 86.)

)(81)(

MapiK umnri, d'un mal mune aeenTape, mi npin


geTigianil gel
MinTupne TCK in Aopiaa.
Beta' decannpoKapi, eiooenua Abi Cuoaa, tui aoeccep%
Deqi

Roncuoii upe Tima, urai inimiKt1 deidepaTis"

rebni, [mal Cuooa nurra pecueam. in KonTpa


MiTpidaTe, Tuna lingepiet .4a Poma Cl pelinnoiecia,
K8 uurrepea acuioe A8i Cuoniniis", mi vi, pettieme upe
npin cu,"Dpiivieie gerlinianioopil qeoopg nol. E.48

Mapi

(1)8 CKOCC8 din qc'eaTe de EVI3Tpl) onTimagi, 4nei, l'li[U-

cine 6e'rea Rape ca .itrum iirt Kamnania

TIFI

Korrepa collioopli, mi ce mili El Mapiu Rape ce inTopcecce din Aq,piRa:, anyhmioi (.ItmnpeunT, 111 CepTopill

mi nti Kapeone) vunpeccupapT, qemaTea Poma, mi npin


q,.ine o RoneTpincepT, a ic dicRide nopnioe, ano.'" Kqiceprb mi npocKpicceph upe amiqii mi Cuma, nu rimai
upe gel" din qeTaTe, qi 'ni din Tmi, haoia. qinna mi Mapig ce numipT, upe cine is.mnitui Roncuol nenmpu annuoli R. 667, dapi, Mapiu mupi
que dinTli Zile
:131.1

inenTimuini c'bri KoncuoaTii, oziT spmT, AZP1i8" Ba-

oepi8 (Doara.
VII.

MerpidaTe mi "'politice

CT,

iflcKT, TOT8

piTsi8 cupe a ce onnune Pomanioopit de a mi .i1nTinde


inI1tpii in Aciii, lui aaecce cupe aqecTil cRon8
Rape Poma epa imanar', Riapii 21n haoia 115
peceeoosoil coniao. E.i8.prweni aqecq8 noanij mape tus
csnnbnepea Aciei airrepi6pe (oa Kape dedepT, MOTiB8
dienwreoe actnpa
1-111(1.1111 onic, Fil.1.4HUICI
a Ranliadoqiei), anoi Tpimice upe claque Clg Apxeoats
6cTe mi H8 nurrepe nauao% Jitn Ppegia, zsrule ce u-

lupi Ku chumar' qei mai muoui rpeq".


cupe a
Ill; .1.31u:a CTI
frama
ce unmr,
cogii
Poma Tepmint peclie.ubi nui aqeurria
lci Poni. Ilapt.

www.dacoromanica.ro

(It:IL45139).

ap,

XS27(

nolldigithii.te de [Mire, eTpimice nye


4t1) Ppemial 'tape autmai nrr,i ATena, (km) o trep-

14116cT, peciciinak; alta altet Arrita tea cT6Pc7, de


nuVepr, mi nonti JrIn Boingia unde maf p'hirKpri) d6Se
rabpike BiKTOPii,
Xeponea ali J'a Opxomnil. HapTiT'a" mapialrb de' aa Poma dede K6f1C64Z348i di.
pit; 4Paanteu nponintia Atia mi rturapea pecneaatfaul
miTpidaTinu:, avecTat ce titilee xiapti de aoKiilliiTopluae
(Legatus) c1,81 <Dininpia, Kape IconT;nulndi-i peeseaasais'
Ii8 mecen ith ijxn Xcia, KoncTpince Jipe 11/IiTpidaTe a
watie- nave; CuJaa Kape anea aincs de dmca, o
4.,1

Reit .T.ncuini, a R. 669. &apea nocceccianiaopti pecINKTiBe ce pecTaniai, HIJITA; (Duce dismainTe de pecne.urg,

Tpenui erbmi peTparb npeutezeae caae din


.
;
nponinga Acta, mi din lizioaaronia, cl demore BiTa-

OliTpidaTe

Tila mi ICannadogia irInancipea

NiKomede ini

11.7173Apionapzane, crb dea 70 de nad searlige, Wi


TCK13 2000 de Taaenzre de apninTti nenTpu eneceae
pecne.muatil. Dual aticen Liepi; Cuaaa de ia Dimnpia
CL
dea ni neniuni.ne, Ka nbia fe m'e Jer,liTimuati

Aciei; (DimBpia ce byiee upe cine .11ncTespunid, Iii &tia ce .11'nTelice aa Poma dula,
ce 20,000 de lj'a.leirre' de aa verbmiae aciaTige Kapi'
dpenT8 nednc% nenTpu netsPedinda
ce peciripaccern,
,t
noind8 crr, /tinuapile rni.il1ia aa AnKotVa
aopit.

cupe a llunedeaa upe Curia de a ce TnT6pge .is.n


Cupe a _mil 16rli
Cuaaa ce dede vn cenaTscsoir-

Ala, (1)4 011VV&Tii de 1,7,Tpl; al erra'.

trama iss; lumia


MIT8 npin sape

tiC.le 35 de Tpintipl.
3111.18.1g Roma 670 deeinacKi; ettaaa

Tawb cainopaniu .tii


VIII.

.11n

tiei noI mi AisepTiriii Krburb'yerre

ca t'ea BIKTopiocri; tle 40,000


www.dacoromanica.ro

de nMeng

(Ir. 614

R 471).

Epunduciu, ce ,pimpi io

ORITLIO

Rap; AO linapRISCOO-

nenTpu dancudil niai (magi onTimaiff, upeuutts8 ra.


in Romans
nia, ande i ce (mower's amisndoi koncuAir, dap cenapaT8:, Tupme J1fl 'peIi (lin narriTa uonTpapt CO 40.46
durhiesapTs pin uara mi upin upomicciuril a Tpeqo
dlincu.as, a nume apmaTts goncu.luAul Cqinione, qeAas
rrapti.a8 Knelt; 11onmei8,, miTonainris II'rfl1

AaArril uoncuA8, NopBan8, 9)8 W6T5t8 la Katmai Cape


a mi 4inrispi nuTepea, CuAAa npomice non1isaop8 iTas
Aiqe ii ie (la nracTpa dpenTupiae Rapi ill .id o &veil Ma.

annudl upmvropiil (671) +nnince

Aa

Ca.

apiuopT8 upe tioncumm8 Mapi (wii8A-8 Auf Kaki), tui


A8 Tnuice ipfl lIpenecTe; /Meet aqi upe 8118ioiiiTopi ad(
4soncuml limopeccarya Poma:, mi de
aK0A0 CO dUCCO

ETplipin Jikn KonTpa

C5.1 (Kn. IIauipi8 Kapuone), uape I avaqea Vila) mape


pecicTinals, dapl npin aonTinua linunpRipe a nuTepiouyi n Aopiaa. Camniuii napi de Aa pecue.1.18.18 couiaA +Ma) na denadeu-s
Aop8 caAe nepd8 dit.n (tone,

Elli

cep% apmeAe, wi de aqeea niii no upimiccepis


T8Aii de yerbuiala pomani, illmnpeunisnduce io Auftatlii
mi n5 Kamnanii .1up1epaapis

dec.-daub Ilpeneure,

HT,
n dewepT8 nep(18 TinutuAt, nAeuarts Ac8ripa Pomci, ((a
o honpindis wi ci o dTspmrne:, fitss

whwarRIS

cis ei cuop'
1115.4TC

lcbToflI din,inTea

ma ce npincepi mi ce

nopuiAopli qerrIsuil
Aker& 4u1 Poma,

MR1

geraTea IlpenecTe ce 81 wi ce dede Brazil/ Camni-.


jj wi IlpenecTinii ce upocupiccepTs n maces strap,
dicTinugiune, Mapi8 qe.48 rbnIspil opdint unui cepe8 de
i Ant sicaua.. II pocKpin qi uniAe que rusmep6ce digs
TaTe acunpa TuTupopii qe.nopil qe atriuTaccera upe Mapiani

araT8 .in Patna

4111

qe.teriaxre

www.dacoromanica.ro

)(84)(

(a. II. 672.)

(Xp 81)

aAe ITaAief, anea do cKont na numal C1) plenane


CUAAa acanpa immiviAop8 crbf., Lii ci (Die tni
nia
una minoK8 upin Rape uf, lui peKomuence miAiBia wi
upe amiga" cii, wi ci Cl'ffipflCleb demoKpagia din pldmin%. EA8 wiau
i ce dea dityraTapa
npe Timn8
nedeTepminaT8, ini K

naTepe

numeAe

aBCOAtirb,

de (I)epige (Felix), wi Bina aria Tpiam18 de bao ziAe acanpa i MiTpidaTe. DMITI dol anni (R. 674) denace diaTamapa o coAenniTaTe, mi mapi .lin BiLla ca

Aa HTeoui (R. 675); napTicanif AnI miziogipl de i ce

eaKarh ounepaAe nomnewe .iin Poma. Knei8 HmdanT. oinipea pecnemulai din ITaAia, Aa Kape c.fa
.1175 acce napTe aaTinra, .iinTpenpince nimigipea oanianei
mapiane in Civi.na, Aopiaa nil ipri Icnania, mi mal'
upince 3ixn Ciqi.3ia npe Koncammii Kapnone mi A8

aqice, anoi .1nnince nre En. Don-jura Aenonapsu (niqinna) oil npe KonoedepaTuA8 Auf, Iapna
nepeae
~lene
peyeAe Namidief. ./la .pnTelpgepea ca

de Mape (Magnns), mi Tpiamad


mi

o wrp a

Boingei

C8A.71a.

IX. CuAoa ce ivoioci de niKTopia ca mi de naTepea


ge i ce TnapedinBacce, na cupe inTepecca.18 c18 npinarra', gi cupe a nuneata"; no 8 ,DandamenT8 apicToKpaBid.

I) EJ8 Ad) de Aa qemaiie

napTiTel KonTpape

(mai &leed din Camni8, AaKania, mi ETpapia) dpeunocceccianiAe Aop8, mi AO dedo


cope a wi oopma dirrep'Rinwii 6118
pazim8 nenTpa KoncTiTanianea vea news. Aula ce 111C-tuya, Koaonii mbiTape as dpenT8 dermint de gemnian'i.
T11.18 de verbBian'i
IniAi'rapi.uop

lili

cii

Mi cupe a 1161'6 dicubne de o napTiTT, ivnTpe nonop8,


dedo AinepTaTea nil dpenTuA8 de gerbuiani oa 10,000
de cepnl ai 1iporKpimiAop8; agenyria Ce namip% Ropwww.dacoromanica.ro

(a. B. 673 )

neaiani,

)(85X

(Xp. 60)

(lon% nonius Ad nepe epa naTpoonAg top.

E18 pecTpince nnTepea Tpisanimie t'ea deoenepars,


mapoiniae el oeAe de a ./inoenural Atirsndil de

Aa Tpinfl dpenTolit de a oaoe nponunepi de Jleta mi


de a sopsi .iinainTea nonopoaall npeomn11 wi dperrrtmil
arbcci, node a (lepe dpersTopil mal +naATe:, wi
ma" dpenTo."11 de inTepoeccione (veto). Cape a demspTa .fna)Aoinaa oemaianiAop8 oeAopli noi aconpa noncTimuinnell ei Aebect KomigieAopn TpisoTe numal ing
KIM1111 Kt5 ToTollt cosopdinaTO, 1111 pecTpince a.lesepiAe

maoicTpaniAopt mal 41naAgi Aa somiaieAe oenTopiaTe.


Dar, Hl) T't n ToTO moduA8 C'13 J'inane noTepea
wi anTopiTaTea cenaT8 ./1 51, .iinTpeoindnAti mal aAecct
din opdinea nrsAapiAop65 mi nind frryp'ffincndO a) noTepea canperni, AevicAaTiser,,
CiftrUpri cenaTaA8 asea inigiaTisa AeyiaopOl nomiaieAe oenTopiaTe linea mi
mal
den c000paainAil aconpa deoicinnei cenaTsAni, ini donT, oe ce BoTa .11.afti, mal :mea J'irle'', de oonmipmapea cenaTuAof, 13) adminicimionea conpemi,
nil mayicTpaaii t'el mal .1naARI epa caunnuff enTenilei
caAe; o) noTepea coupeml, qindes.raT6pe: d) nsTepea ea'yema, miliTapr,)
cenaTuA8 ciarsp8 asea dpenT8

de a da aposinge uil apmaTe mi de a Ae Ana de Aa


dperbTop1.ilecTopil apin dpersTopia Aopil s'brywraps
cenaT8 nema- TOT8 d-ona, wi cupe a 51118pa npe siiTopin aornnAeTapea AnI, ce coi nann,pziAt aIlecTopa .11a 20 de l'Hm. 4) ToTil cape .11n1"hpipea apicToRpagiel, mi a nome, a napTiTei ca.le, CoaAa .11111..+10d

I118.4 annn,priAn. nonTecpioinop8., aorupi.1op8 mi 5.4 58CC1Bi.7 litio (napi CO pecTan)aps eaplull dual, apdepea naniTo.lioni) n'un, Aa 15 inwl,
Aot de Aa nonopii dpenThAfs de a i tunos, dInd8

TOZ1.100

www.dacoromanica.ro

(' II,

74).

)(86)(

f'ip

479')

TtirQpii

04.4Quie.4opA auecmcva dpenTnats de

ituiPpovi

upe cine, Kninti annprt Aa itnuellarij. 51 Cupe

a ce pe-.

inismopa mi napTiuirlapea nonopnAtii i uindeue, tni


TuT$ de Q darh
anTopiTtryea ninclertiaopiAopg

itapi .aittlin8 epa nsmai dinTpe conaTopi, GUAR mi a..


dancer done at, nindeneae nepueTne, dia Nape KatICS !Da

an 2, awn
ii annmii epa 8 npeTopf.Opdinea yca tunezarb npin
nnunpnA8 nperropiaopg

Jeuea anna.1% do a uepe inanicTpaTape, liii ormpipea de


a onuarta aueetuni demniTaTe ii cuaRinAil de 10 anni,
ea pe.itnnoi. Accemin pe.ixnnoi wi ditnactipi C8.1./11 mai
mn.rre Aeui Rpimin tiA e, upelcumn. Aevea JIM nonTpa nui-

depei (lex de sicariis), Jim 'minim itnmeAminnei (de


.11," aonTpa irbrharbpii maiecTagil (de maiestate)
lapin

'tape ce deTernint mal de aup6ne

alec'rop

nonvenTnAii

ILpiwini, 4ut aouTpa curopeintniopg (de repe-

tundis), fitr, aonTpa irbrburbpii nor'" (de injurlis),


_zurreAe. Dap% +tidal% (18[31 inpTea
Cn.ma, nontaAnA8 M. Emlaitt dlenids ',pounce decaiiinnapea AeuiAopg C8.4.1ane;
apicToapallii co ourincepT), mi ama mitnai un .itn.leTtmit ce iiwr Daqe ageacTa: mai Jitn'Fla ce nepulice rpiunniiop CIJ eap, manicTpaTape
mai JitnaiTe. ano' pecTaniai flonmein nuTepea Tpinaninie
.iinTindepea ei wi upin Aeyea anpeAil(lex
Aurelia) ce dedo tc,,,apiaopU" dpenTnA8 de a Ana napTe aa f,11.13dElle.

X. 'Inv, Cep T i 8, 'ape

fitnuennTs.0, pecneA-

MIAni 4ini.1 ce 15niece finiuiniiiii nosilirhuif tui


twee de Aa atteurra adminicrpampa leuaniel niTepie,pe
JIM Na.44ATE de

uporiperropiF), ce npoenpicce

de C6.1.1a,

nepds nponinga, wi onui ./irt11pilta nude uonpince MQSAsciTanii, Nap!. 4trt deurfirrapen aop4 ns pewww.dacoromanica.ro

peTartim.

.0 .0 coss
q,d0000ru ohup

udluolt

odu!dutu ao

jq

" OVg'IPII4Aq'd

proh

416

44boah2o Rut -211


grrolaK k!ti tttr!!(61
q,d,Lo op laynlotto it, oh ult. atuorim

nulod,daD

ti tId,L11011 turgrg0UO310d11

(!urgin.p!tugNT

pruidolutignor

IPI11115511('

.(ZZ9
IRUI

(tz

qawod Oy+ 4,detuapt ibflemPitSfillr.

mIgitoougu 0:Hoop

augiti

tix)

Xtgif

.11

gfainuoll op) ur ,grguit0 .H


ao udgmun 2,2 intro,' %nu*

94,9

.(ahgO*
2101
eda
Qampld,t,
Qs grurragood crin!li Irn utogtu udtn Or ,ho9g laud
tomitturi,t- f,iro 91tin,tuq,aov$110Nulit nit igy10,tda;) tdtp
utfq,1130 uldrr
-foose
13,400fle !dad 4,?0111f2
12r
2%0
2,LOahV
grizpuumuom
al3Jdti
elidandalj
!RI/140.LO
.1131

`EL,LtItUde %Oink

212.11,ff p-n Ro!hU op

'um

RiNI-Vad CELlahtilir (idel,d)


2,1,112 UJ,2100101'.1 2dOLIUUltIOd .11.0

uniniO s ndole!pura

!.20fitt11011 -"Rod

4,101 tnIBIllof

put)

iimu itottdua
ur ugladlt

1189

sl000ru
tut (reu,1 utp
ta.rupimtuwos .tur iduro

ur9.5tb op s,Logr? !at


sdaou!dlo o odutu od,09 op

!dolufput-i !at Op Cjed95 2$1


nd,lud Ittuytor .nonwod vinidni1D !on 3 L

Od RvLS

ap spedti !in
ty,,fg933,0 4111-tui %Dui. puoo
op OdlIu2202,d
ao OU2S120 .uutod ofutotid
irranduon op undo t,i ur uadefuoduuu rue It.uaraav u*
uVuoose igr nantuoil Idapap Igirgplolodo 1E R!ttyo:r
uoovdm Iftrg!dallui! odug 212.2 odu Idolurpurd 0+ oU9.p

Veto u* odug pro adtt %Lod,:

tgLeta

ur

2IONid

gduro 0 qAmunvi

ciW q.J2q1

clAth 22 gr21,0X,

r.tt

oloadit

upuut ulooriu

210(11

rVtj

00

9P

gmg

0005

I)

pro

-dtao

fuM9

ctlUilplattLigilf op -ILIO
vandolipi. UR) 401.02111j pit -yI.(ftl
'pry

t: .11 '7;89

24)

21011111On

td)2J2td,r,

-20dfirlif

udugau 61optunoI fat 1.14.111:11 -11,1125002.


2V121 nisdu-,o) cta 01.1) ula-oo gamma]
(u!doi,o'ar, -tu)P
Tina
1,U23d11
.go'oud31
nodttruwkp foupsiutdum O
1

www.dacoromanica.ro

R 687.)

)(58)(

(Xp 66)

+mtnuAllipi, npauii npe mapea mediTepparn, mi npe mapea nrp%, mi nonpincerr, mal muATe geTml.
npononcuAri /in Acia Ae :un mal 1118.4Te Aonspi de npe ncTa inepidionaAl, a Aciel anTepipe, Tpeuu npecTe manTe.ie Taspu, nonpince Icaupia
(de mide KrbnIrt ~ele de Icaupin8), mi npeannu
nponinlli poman7).
agecTe nepdepi

decinimarr, npe nipaiI, vi din nonTrr, el 'lindar',


Jitrin't, mi nu mal mape 6pie, .irt Torg nTincsA8
pff adpiaTke,
niapt npe .ion.siTopif din gerBlliAe de npe i.oicrra nnpii CLIecape
npe mape
Aopz1), liii upinceri, nani na suname mi Ru
(DmeTea t'e ce ni,cRu Aa Poma, 'plum', upe nonopti
(dun% nponunepea TpisbnAuf rasiniu) ci dea .8i Kn.
Homnein nuTepe 11BC0.15113 tipecTe TTL mapea medi-

Tepparn Lili npecTe ncTeAe ei, upe TpeI annl (a. Rom.
686). llomileii cannpince upe n'pallY,
efiliCe din nuinapiAe Aco, nurilli Jn due mire ecnedillitini (de
40 mi 49 de ziAe) TUT b mapea mediTeppanui, mal ./.n-

Trhiii vea de Rivrprb alma, ;mol' mi vea de t'In% innacTe.meAe Aopii, mi dede aveaopa na(IlomneionoAi, mal JimainTe Co.loe). KpeTa (accemine indt litillig
ai nipalli.lop8) ce npeannu jlrt nponinin pomain de
gegiAiu MeTe.ms, duni, o JIMIT1 de doi anni
armyr,
a. R. 687. IlleTelali R'LITInt ntime.le de KpeTing.

pi ce cunnucer", ilerbli mi arpi

XI. MiTpidaTe de mi (1)73R5CCO naLle R5 Pomanif,

demerrt na ToTuAii Kannadogia, ii nonTinua


pea norielinAopil eme.; de ageea nporiperropiu.18 Aciel

Mapena

Kannadogia (R 670), mi ippaili-

nind 41fl llinuTnAg nonTing, nindt neapa AbI MirrpidaTe


BITBT8 .4a pzu.iii AAi, mi (Du itoncTpitictl

www.dacoromanica.ro

(a. R 687.)

(Xp ss.)

)(89)(

a aracea Hannadovia (R. 672).NiKomede III peuene


BiTunief mi KtimnaTaiiii

.161

MiTpidaTe,

!papi 3a annx.18

R. 679, mi amc't upe PomanT epediTapi peraTaaai era),


npearasara n nponinwb pomarra. Misape lindara
TpidaTe decrace din atieacra 'micra ;LA Tpeia petacawaTti npe KuncsNS Pomanii, +nTpi. +n
as.18 Aapeaig Korra upe mil W npe scsaTg, mi +mRape pemace spedingielm Ponpeccapt geTaTea tJ1rjj
Jlivinia .71aKaaaii
Benindt soncsaaa8
mani3opg:
ourapindij upe peo decupeccapt, Uil inTrt
ve. IliTpidaTe svraTii maui aa yinepe-c-TA Tirpane, peueae Apmeniei. &Juman ''epa Ka Tirpane era dea a(Dar, upe copa-cra81 im azibndii pecusnc8 neraTis8,
Tpesii upecTe EwapaTe nil Tirpe, ml BITS eicTea (lea
ia maaTii mal namepm a Abi Tirpanel aa yeTaTea T
r panoie pT a (R. 684) mi anoi npe amrandoI peuil
..473

Aa ArraccaTa (R. 685). Ha Terre agecTea na pus cra


ce 6oaoc6cal de niaTopiiac agerreal (aiindit sra
x'popa na ae npea .71inda.mea a [Tracia, pesacara de a mepue lud denapTe npin Repi neaoKsiTe,
din sape Kascra MiTpidaTe peKunept peransag
naninrb (palita. ToT'8 de odarb
pomani din Acia
saamuniapra aa Poma npe Ous8338 (Rape .)Iin,Diranacce
wbnipea aop8), cenaTaag ce qindaii3eict a TillRliTe 1.11
aossa8
.11nrbi8 upe Konctraaars 111,111.18 ALliai8
au,

raaapione, anoi n apmapea aeuif Maniaie (lex


geaef anirbpaTe npin ha whnizmg .1bi LINOp011e, nonopsail
ax fluhuepi ascoat,T8 +n sonTpa amran-

douopg peuiaopii npe Kn. llo un neils 31arna, sapo siapii


m'uva' (ainicce pecne3asais" nipaTiag, lui cTa
A_cia. a. R. 687. flonmei8, dani o niKTopie nonTapti%
(.1111 ktinaTuati ande eaS' oundra anoi NiK0110Aill))
www.dacoromanica.ro

'11) '11

)(66)(

1069

.dY

o3u!dJ.5 odu extp!digg sa upp:vogLISLcis& pur u,


Ouddi odur oa aasuuRa q,dso ',1,1,nr 14' cl.00(LV o 41,Y11
uOJ1. IRVILLB.19(1 5,210 9,Luodp 04144%11BU 11* 06,1109 -dull
1,gr Moll odus im or oaau.iwnvi
(Laug

inhivao would g ,cmirtil 1111 ad9 !doll mkt' trip


cu!rpigi fffurrui liti 'utitiopetmem cLUI41 01, ci,IsTntgadoll
'up-J[0

oda o,Lep!dilig

R,uq.0

HL

00C101 0(1113 17,-(1.79W um

!au(i) gpinuoll oa u*
so cloUutfu)
ochl Art,(E91I00
RrRwd

op oati cf,Jusv
q.Vuxua!do U udittu OuUddad,iporri gri
op odu 4,Jug,r sirRup RRIftudu
-d9d.u*
.RHFidai
uodok up oaaspodd.u*
uournhq,d,La!utuipu odu
q.ruglup" 11* Rrguuu !moll 689 Quads, u* 1rd0 prt

uutlaorall
1.doplop op situpodu (luutuod $dguload
oda Ruusidi grati 9,Luaugru op Idd,qm rLa-axudro -o!dv
tzprRaol u* 0,LupruR op madoady un op 9!dommllop
q4(La5) op r,t,p, op (ailJd !In puq.uuu
iiid,i tucUUt
Rmg,c, uduan RteudqLtu op 'mod e
RPIt!"

V'069II

RJ,DRE* plural,* unual.q


axuppllac
uv) -aluull
u!p
u+ grgoouoadax (m!dRei.
ougiyudainap ROU

Rarlug

[Ida louR 0,1,ronad

U11(

9,VU

1011,1,11 4111:11

UJ,3

Rsa cohuude(I) Rpumoll aa ood9.1,11+ udr


1.111d1(1)

0(111

0111/1111141)

fri13111

Rrsturzi

'Q.LUOJ

..00t1

11* VH1(210000:100

ah sa!uuido op ,Rou ofluqu,Trad


aa oadoiu* Br umod opuR 5/i/fit RIM
RdoraVula
el)
ogop
ariz
911 0 (1.11111011 4qLizOuou ,grimuu
R(DuuTil

41.111*R(1011

1r11

%URI)

!moll .F69
fn.kwip Jf21111d00

R!doLmi,

irerrgoiirRru

it 'II

1,21152

orlucumuboodu

!ni

-20u

OrDh -1/1.10(1

a,Lniurus op nudoloduodu
Q0auudanu liN!thby
opuR gsso orah 111111 idea! pdo,r,q.mucLut hip odUM -sult
v.3 oa q.dulrpsd idatrug,rn !rin IdsoRnnu uduRot: iftr 511f

o,t9,t ua,Laohu ,Rra mug uplupau

Odor, agirgi,uraallOH

www.dacoromanica.ro

(a. fi, 691)

)(91)(

(XP. 62.)

nefilinvmndaati Jitierrimit o

148

Cit0118 de

a /mide ope RoncRAii 'le ce aAecceprb, Rape ni ; tipo


pace, oiind8 nonn7Rpauii 4imen nepecomiul (nizsni pomani Rapi 3111B,Ia (an% iiRepI mi deinniTam1), a. R. 688.
KaTiaina aBCOJITii do a ititacagialie,
F1011C8.411T8.4ii
nenTpti

annuit R. 690; .itnci, whp' do czpiecet,

ce aAeceepl M. TR.sain i epone *)m K, A n T o


n
(tinti amiml a .mi HaTiAilia). Din Rinica 41(macTa,
KaTiaina pe.11nnoi Ronyitiplqinnea ca, un wi
iniTepea RoncR
napTicanii a erb 1111 116Trb Rmirrica
AAT6.18 upe anntuti R. 691. tIkepone decRouepi n3a..116,18 iti Kaliniina de .13
dinTpe Ronninpagi (1CRpin) npin rnizmitiipea nnei (Denla', Onmiia, 1111110 11.16116.
U

epa de a atilde upe gigepone


somimie.lopg,
mi anol de a mi iipoRnpa ciewi Ronctmamili 116 apmedie. gitiepone ce iippirt 4m Korniie 4kr1nutiniRpaTil
de 8flii nuarbpg de animpuropi aum de mape,
RI,T6
Mnpena
ns RnTezt a .18 arybRa. Citang
te a.leccep% Ronen.11 npe antin.4 rimel 691. Berinna
HaTiaitia

.131 qviepone nirniqi T6Te n.nantipLie iconyiripau,i.vapn de

a mal qdrrpeapinde vena, wi e.io(mina .716i 'tea ameninwinpe deTepmini, npe KaTiaina ci Wbp'br.tClil Poma:,
atiecTa ce dbcce ia eicTea (lea cTpincl de honninpaTRA
C%8 Mari.tht, 4tfl ETpnpia: arimndoi ce epocRpiccerb, ea
pi Ronninpagii
aa Poma ce decRonepip% npin cRpiccopiae .mpis" Rapi
dedeccen denwrimiaopil
neniceerb de ati Anaouponi) mi tlititif dinTpe ei ce ti qicep%
TIT.113.)8 de impinre

Rarepe. 11'3E1)011C
Ttimangiu Apnpuc, n II 647,
enuinA, irLAItopi
Atenn nn
.111

ttt

na

178.4.4,d,

Aria

tn peeneAlamt

Yectop18

Clquita

77, nisiteel npe b'eppe 683, Eckte HgptiAA 684, ripetopta apsang
687,

pensci de a mepue

upontnuu.p.n aailtate -de itponpetopm.

www.dacoromanica.ro

(J. R. 694)

(Xp. 59.)

)(92)(

naTpiel (pater patrine).

OcTea
Tprspia (Da BirrtiTT) de raTirr) M. fIeTpeia,

pibig AO K.
Ti.rina.

nonniapailiAopg

din E-

3003111i1TO-

fIrcTopia, ande nepi ail Ka-

Arrronig,

a. R. 691.

XIII. tIomueib
.1,nToparbnduce din Acia An Porna
ps Ira cenamait
KOnoipme Terre
dicnacegiani.ne ca.ne
din Acia,
BeTepani.iopg crbl
.1e .1111111aprb TIT3ammndeltre avecTe crepepI aonnacetfirme Bi0AellTT) Jiln
Hpe Timns.4
agecTa ce .Tarrcipce
ecap e
din Icnania
Zi.rrepipe, nape o 1 unepnacce
ica.liTaTe de npo1311Tii din

arpb..fg

urmAirtgr,

ar.ialyb

cenaTg.

npeTopig,

npe .rbrurb TOrb pecicTenga


aonctriarra.4

npeunrb

nu Iiisua

npe

R. 694 triinci,
naccionaTts), wi ce uannang

(apicToaparrg

111/11 Marti adnepcapl al cenaTzmal, Homaeia

ni

wi Kpacca (upe aapi i iumrhat), cupe a aomnaTe apicTonpania. Meacrb bnipe a Ivnue.rermirinel fiu
Bola crb ce .r.na.iue, arrii
mi
anepea, npin [rape
doi.16 el, ce uirrb, a.rt Tpei.n crb arburriye, ce namebrumg

Tpiumnip aT

IllTe

LIecape (Ulan aa fn-

nonTpa noingel cenaTaAbl c'b ce dea .1.11 Kamnania urbdin arpa.4 EINBAigri Aa 20,000 de gerbuiani crbnerrepanl de al abi lIomneibr, eag depaql, mal ri.neccij
K011de couie rye uniba ca
de Abi
m-buTg

wiirb

Homneig"

oiptut dicuace(riani.re

ge.re armaTe /In Acia upin

DlIcaeli Jim 12 zue a.tte .11611e.


qintue a R. 653, otnepefte .1151 'bonpocuptec8 de totecta, ddp-b cana tut adaepcaplaml
C8AAR,
Acta, ,Ftt npiticii de otpaLtI, geetopCti Itn lcplet' tcptat8, ratioti

nanta 686, nontefne maccong 690, npetopirs 691, apoupetoptit Jim


Ictranta eAteptope 692, darn ge lipacce ce <hatacee tri.cfmnrbtopig
aentpe datopote Ats1 (830 tanente), FIZAT. tote 1111ZAOrICAO de a plc-

tapna aptetoapauta npin nortopt, tut de a ce ./ini,mla upe erne npe


peine.le pertes.mel.

www.dacoromanica.ro

(n. B. 695)

)(93)(

(Xp. 58)

gep8 de Aa nonopil Ra
ctiooparsit48
ci i C1, dea Fa.iiia iiica.inirrb mi I.1.18piica.lil Ea npoanta; cenaT8.48 (Rape ime-a dpe11r8.,n1
Bino, upe
dedo n8 n8rlidi anecTea5 iii
de a da uponinge)
nponinT, apporanga
TpacamlinT), n8mai 'La

nonopsAin, Rape un apporacce ruiTepea cenamitd. ilknainTe da a mieRa .iin uponinue.ie eme, 'huir) deurbpPoma itaneTeae cenamml. upe M.
Tt de
iIineponc (lupia Tpininumt
Entine mi upe M.
II. K.iodi8): ane.ia ce Tpimice a Kbup8 1;a C7-1 upeinctma .11n nponing% pornairn, gap, o annapinirn
IntRapli de dpenTl5; ginepone aiiiitscaT8 de Il.iodt nonTpti eccemapea KonIiopauiAop Aol KaTiainal ce Tpimice in ecc1ni8 .1a Tecelmonilia a R. 6955 +no% d811% 16 aun ce peinen-1'R npin cmptiinua Tpisisab.181 T.
Anni8 MMone, RT)ridt llonmei8 wi cenamit ce 1373Z6
pi RonoTpinwi a filaTa ring pazim8
RonTpa

XIV. Ja annu.i8 Romei 6955 Kinellil inuTindltdiRoinUc mal Baile, emiwn din M8Difli .100 un Tpeuzipl
opiirrasns5 ameninnaps nponinua pomairb wi

denr)dapl, geapa Ed8i.nop. Anemia idemairn upe


cape
auityrop18., tui npin aneacTa dedep% cumacitme pecne.ime_lop8 r win e. ecape nvri; upe E Ai, wi i pecnince
B e
mal .1naileapa 300.
hiemaceepl Ceit8anii upe 1,1epmani
aiiioJjin RonTpa Edui.lop8; A p io nicTis BIT8 npe E(18i, un tionTinal a adose Tiipme ntie de 141epmanl
ce adpeccapl Aa ilecape,
Ra
i annepe in RonTpa 1.1epmani.lop8.
tIecape B1T8 npe
ApionicTg
Becongione5 un .48 pecinnce upecn
Jtn annsail B. 6965 woz'ond Be.iiii nporpecce.le
inTe
Topi

www.dacoromanica.ro

(a. B 700)

)(94)(

tXp. ,53't

mapi a.ie PomaniAop

Juli litwia de mizaoull, fnapmarb Ja 300,000 de enneni


onTpa .noprs. gecape
IUTi
Ci i decnapm, Llli
KOMBUTT) 1111

ci

vea mal gipuiti6c1

/18111"6

118 cuma-

Tiqil Nepnii 1111 KU neginif ./10/111) .11111C1, 1111 npe ageinTia


i domiTt TauTitta
cunepielpe a PomattiAopii..

annts.18 Romei 697 cunnuce Degimu BpuTu upe Bene-

nii de upe xhnrb 8.6eT8 mepinornliaxfi de IrliTp'b anile arsntICKpaccu ge.wl mrniptl
Tpiumaipn.450 cunknurt upe AubiTani in ra.mia mepidiontus
de immpi, annuct".
Rotnei 698 BITA 'lecanucis',

pe upe Zicineui mi upe TertaTepi, uapi 41mninind de


Cuedi Tpeuticcep, Pen.i n Beiia, wi i pecnince npeCTO Penl, wi anoi cupe a mi onuuna eui8niAe neta;
JuuIctui Penu.48 4n itinbTuri Gral-n(31)1.mpg, npettamgmi
oveannAil riut BpiTannia, .pnc9b (alprh (le a antite ape o
Kongeerb. Accemine plinace
cuLieccis" mi a daa
Tpegepe Rape o .y.ngeput e.a8 .f.rt lipiTannia 1123800 de

nata' (a. R. 699), npettunt6 mi a d6ua ecnedimiane *ti


Vepmania (a. R. 700) II:m.4U 41119epuarb Cl CBUTUpe niurtmit Pomaninpg, dar], vbry,
nipil tur Esuponii CUUT8 aCT5TUJI5 Amuiopiye nepdup%
aBL1 mi peno .1 la nenepa
ge ce
accemine
073KU CSEIT8 Be pit inne T opige .48 annu.18 Roma' 701;
(morra (DU .pmupeccuparrit de tlecape .un gerraTea A.ite-

cia,-250,000 de ra.1.11 amprapi Ju1flTU Aisepapea


mi wbuip u o (Dritnnepe T0T8A73) 4fl upma ulpeia ce wr.-

zu KoncTpincii mi Bertinnerropine a ce cuunune. A.rre


.iingeptilipi mal mita cc cuoatotiapi, BIS arbra mtti
utopg (702). Annponiinduce Tepminulg dunl, Rape 'le-

capo anea ci ce 41.nT6pui, din nponinunb, e

autmi-

cupi cupe 4s.mwmtapea ra.miAopi4, npornimndue gi.itewww.dacoromanica.ro

R. 7b4)
ijiA

uil

)(63)(

XI*. 410

notiersiTnhinnea .topii ce napilperneitta5ii di

Tintindg nitre cid mal de allnaTe dinTpe dsnutit, stf


nlodd..18 triecTa aceenupt peduiTaTudg SiaTopiim)pg
XV. flomnein mi Hpaccs ulnwaccepl,, adX doid6
nontirdaTgari nponinnede dopiTe de drirolaiii (6981: ICpacw

es Cipia, nade nepi ifin o eenedinisne JI libnila flap-.


iddpg (700), Homileili anymidse lcaaniede., aapi
rnaepnt npin
Ciip a num6 plilinn Ah
aiirid

ici

cliepa

CT3 K imeT

e nepe diaTaTopiad*

cTurrts..

ageacrk
rtnpEnnapea
71H currii
adenepea uoncudi.iopri, npe annnir14.
BabesIt
ancnimiede Pa cag applTaT manopiTipe#
t1p61'ecT8
ie CUUT8 11111.17/ (DaBbpiC't IBiUl&lpi,te din .4'bbfiTpU (npe,

Knnig nvidepea Abi EA0diri npin Kominii Aui MiAgne),


npni ageerrea 40BI aniunce cHOLUSAtf de ce adecce nonJ
eimg wilviy de Ko.iPt8.-0nTima4i1 n opnia dopt) 1qie-

ir nopi1 narr ci decapmeze npe


deKpeTd, mi

neig. Mai

ecape npin

nactidg etTpeing, ripio apmama As! flonta,


Auflp% 2 Aeviani,
npeTecTit

do a pennoi pecnedduk napTing, .pnci, de Binnyb


ITaJliti, ano!

npononaim Cl) dennwh nomIndadt mi 0'h

Jacte nponinue.ne ./inainTe de a ce Tepmina a./8 doia,


qintienni8; qecape npomice 1113 BU acuudTa, daus na
oaqd ageacTa wi flomucig; 1tnupm l eidonpeTapi Ci .nt

npeckpie daal ni na dimite 5cTea (de 11 deqiuni),


ATapi cenwhplqinni deTepminars npe ecape C'h
npecTe Pnnicton (mapninide nponinuei qicadnine).,
./inainTe de a Aloca Tiffiligjs I1ownei ci ce linapmekel a. R. 704. AvecTa alsni nu uoncuaii tili KU vea
mai mape napTe a tenaTudui da Epundacig, mi ano! 4in
rpeida. ilecape mi cantone ./in 2 dnni mai pi null

o peticTinut, rm imia, Ciqijits wi Capdiflia, wi Inri


www.dacoromanica.ro

R. 705)

(Xp. 48)

Y,96)(

wrindil ce oaspiRt o ai.iorb cupe a Tpee


PpeIciiania, n aducce aa acRuATarija, eal nariecce
Hompe upe Aapani ini upe IleTpei8, 00libliiTOpif
nei8. De aRoAo Ce vil re Aa Poma, rinde LiTIKTIT't de
diRTaTapa, Wi denunT]nd8 ageacTa du-

Aa cenaTaiil

cap%
wb 11 zi.ie, ce aaecce Roncu.18" de a dba
cenaTopii
upeAbnnipi manic-

iinnepiriab npe ann8A8 tipm1Topi8.LIecape


Tpetis mapea adpiaTia% 1n IAARpia mepidionaaii,
upe I1oinnei8" Aa ThippaRit (Dyrrhachium),
Tpa1.Ii.4op8'

dairb (bu BITRT8' de (l'bncsA8

Kono1iliT8,

mi ce peTpacce Jiu] Teccalia. .45.11ci Honmeit, jAoRil


de a nepcertaTa ud de a nimiqi p-bm9huulleae apinaTei
yeAei BIT8Te, nepccuept 4s.n naanzi.iti crbg de a (Dprbnye upe aduepcapi8 upin cine, whirb wrind8 agecTa npeorbirbliduce Kri) (puye, Tpacce npe I1omiiei Aa (I) a pc a.58",

Rape ilecape
Lui A8 RoncTpince a npind
23,000 b"bT K ToTudii (5cTea gea namep6c% a 011Ti-

tnagiaopb de 52,000. a. R. 705. limiten/ ibRui

rho-

Aemeu Dionici8 peue.le EyinTuA81, upe aAii" R:bpRia nlpinTe

pecTaniAicce eA Jr.ricaffif n peria.


atiecTbia nuceprb Rapc1 mapeabi Honmeib,

mi .iugicepTi npin climpi. IlpecTe Rwresa Ate aklitifICC


lIecape Aa Aaeccandpia mi nArbnce inpTea
npe bpma
111,14d8 nAcRacce gecape din

Hom-

AnTonia 115 o napTe a mili


A a Poma K a C'Es acceuapeze }n'Aja, wi Cl 10 npotne
neifi, Tpimice upe

110TeGr1Tea canpenn catira 8116 T1TA1t oeBiTimt. AvecTa


arbitu de aAeeceprb npe 1.1ecape de a d6ba eipT, DiRTaTopiril

Jipe Timn8 de un8 ann8, ali i dederb noTecTaTea Tpinanilile upe Bieawb, npeauml mi dpenT8.18 de a dicriane de nage mi de pecReA4 mi de a numi rusepnaTopLitn nposinlle,

www.dacoromanica.ro

(a, R. 706 )

(Xp. 47')

)(97)(

lIecape dicluvre neriTpu Tpont


itriTpc 11 ro iemetil J)ioniei 1111./nTpe KaeonaTpa, copa
./111

Rapi
K13

noia rybpinTexii .iop8 auca cl) domnc--

,filnlIpehlrb Illi el, ce ICE)01)TOpClill .ilna pe cine. Ifaeo-

narrpa ce ,Inuracce diii CIS;18118., ea ce adpecci


i dea inirr
cape parbralb-An
de aninTopil.. Elecape
Jitinirmyrarrg de rpallie.ie ei, ce aYbial apRiTpu
&mi-

ca wi ..ikuTpe wpaie.le el Ilroaemen, /miel upin ageacTa qu'u bpp&rt upe Euilyreauf in R01111)11 ca:

in A-

Aeccandpia ce IIICK6 o prbeic6n, uedepa.m. llecape ce


Liepaumea.i.it fitn lipbxin (mpTea de .ridirb nopiS), apee (D.io'i a e 111111Tealfh
WiliEilipC8 din

11111

nopiS, mi dsm qe
upe ninne.ie llroiernetc, Rape

<Diminik nepi /tu Ni.; iia MOd6.16 wiecTa


EyinTam dede il o iii uui. a)) rn6 ei li.leonarype ini opaTe.mi
mdl rbn bpi). a. R. 705. Dtill'h atiene:La qpcape /1.1Chl aCh111):1 Abi (Dapimie, aiii.i .isi IlliTpidaV", Rape ce pecnti.vicee ifl rJillal pecne.i.mata
eee upe 1)0111illit; 1(.1.4131flii1 mi Koupincecce
Apmeni,i
Rannadwil,1 mi 1'6'i 1) 1i 6 OTa mepiliounia.11-) a Aclei
mita; +11 eliaii6
ziar ce mepmTerrb
ni

vidi,

ectiedillibileal tieclpe phuopul


ici; (Dapinqe qiz,vindS

cenariS' veBocnOpil

5-

tlic8 de mil' rauepna opiR 1.118 crbi3, a. R. 706.-- INmp's winiTR.111 atinuAbi Roma 706 gecape decsapRi
Aopnia, /incle ce adanaccepT) naprricanii
durb mrea aqecmin, mi ce Rniccep% K

llomueiil

'una pene-

.4e Numidiel, cupe a RouTimm pecRea.nutiJJ1 sonTpa


Yecape.
T a 111:8 umi 6crea penbnAiKaniaopi's
mi a Ntimizi.lopzi (sapi nepd8p1 Ati 50,000 de 6menl.,
npe iind liecape immert rima 50 de iimpgi din'J'ye al
i a, genTpuil onTimagiAopil,
Pom. Haptea I.
7
www.dacoromanica.ro

(n

II 107).

)(98)(

(Xp 46 )

npeolst Nsmidia *n npouinurr, pomanT). Karrone ce sqice KU nrbna ca, a.S' lirlipNia eccemn.as spmapri, bina,
Cqinione, IIeTpeis aallii, npessing CecTs Honmeis mi
Aauiens, cslinapT, aa Kneis Homneis *n Icnania. a.

II. 707. DimT, oinipea pecse.losasis din Aopisa, 'lecape ce *wrpee aa Poma mi n'id; 4 Tpismospi aebnpa
raaaiei, EklilITU.181) 110E1T6AUI mi Aniqei, cuma, upe
uonopS" mi pesomnencl, npe iniaiTapi as Bani mi IR; a-

rpi, WIfillat disTaTspa upe 10 annI mi qencspa olprb


soanerit npe 3 anni KU modecTuait TiTas de praefectus
moribus. Anoi ce OKKUUt KU opranicapea crraTbrisi mi
ss *ndpenTapea sanendapiuntil Rape ce *nsspsacce npin
inTepsa.nplae apniTpape aae nonTeoiqmop8: eat adascce aa (Deupsapit aula inTepsaaapl vea opdinarb,

lIepqedonirs, de 23 de ziae, mi *ni d6be .1811I inTepsaaape ecTpaopdinape de 67 de zi.ie .punpesnli,*nTpe Nosenmpie mi Deqemnpie, aula .lin surS" annua8

Romel 707 nsmept npecTe Tora 445 de ziae, iti peruat Ka de aqi *nainTe annuag coaapill cr.s numepe
365 de ziae, adata-hm-18 Jla (Die sane 4 anni sra, zi
inTepsaaapT, *une 23 mi 24 (Deupsapi8 ((lies bissextus, annus bissextdis). CenaTuall nsmi asna as1 tlinTiAe (Quintilis) *n Rape ce trbesS ecape, su 'malea
ningii Ca..ICI Isaig (Julius).

XVII. goa din spars ecnedigiune a asT gecape os


*n Rompa oliaopg .181. Homneis, Eneis mi CecTs, Eapi dsnT, nuraia de aa l'anos, crrpincepT, o apmam *ncemnam *a Ienania. Nsmai KU opTe mapi caspioille

Krbarrirt erbnyepca smaie de aa Manda *n BeTisa,


sude KTAUF) 33,000 de Homneiani. Kneis Homneis
epuyindil ws alndsT8 mi sqieg, CecTs csmt In IcnaDia mepinouRia.rh de hrbrrpi, piciipirril. .1ktrropranduce
www.dacoromanica.ro

(a. TI. 708)

(Xp. 45)

)(99)(

aa Poma qecape cepst ai

gin9in TpiumaA. a. R.
CenaTunii .11.1 dede dinTaTapa, vencapa liii TiT-

708.
nunij de imnepaTopiit npe Bieafll, noncuaaTaat npe 10
anni, dpenTaalt de a dicnbne acan-pa nbTepel apniaTe
acunpa epapiaaai, wi ni; nami wapnereae naTpiel; .iinci
gen mili 'pape penanourrinni a domniel Caj10 ce ecnpecce 4111 ananTaTea de a saTe moneTe 115 imaninea
ca. liecape upoieurb naanafiae de a nuaene aeuiae,

de a /memela siunioTegi, de a Trupenpinde o ecuediniune ijin onTpa flapniaopil cupe a pecsana nepdepea auf Kpaccs.
de 116111CTil

.11.11 niaiTopia cupe Acia, eat anea

Barra mi ci cannuni aa Dunipe npe

11) a ti i, wi duni L'e sa iiknuinne npe Hapi ci ce .p.uT6pni aa Poma upin Repiae de aa mapea Raer'''. mi
de aa inapea nrpi, ripin Vepmania mi riljUli3,
Poinanl; de T6Te nipuine n'un .aa
awropiTaTea
lIecape nniance
Ogeanti. Hurrepea
aa wat mal 411utaT8 rpad8. Cenierbail opsiTit de nyr,
pimea aal, i ce 4.naini na unc oiinne mal upe cac,8
de omenipe, mi cascnpicce pn oaspea
T6Te
cbpiae ripouace de dincaall. A1111'14 ad cbiltitip'b mal
rimare
demepTe de a i upecenTa .71n nasaing diadema, ficiici eaii o penan), iiiid ni nonopaaii na ce appiTi anuaenaTil a m da annposapea ca
1111

.11n (vine acpaapi dopiTa

cenTenni

nipnine

aine (napi apcepi npe Tinnivag .1b1 Cuan, mi ce pecTaapaccepi 1111 liare npin adauccapi cnapie) Rape cen'renal. cuna, ni Poma ramal canT8 an8 pene na naT
Ci quiniurT) upe napui, mi napTicanii
gepapi na crb
i ce dea deniniTaTea
pera ai acuilpi din ITaaia.
n
rr p e avecTea ce agopmacce denla mn lionTpa nieuii dinTaTopianui o nonuisimiune de 60 de ouTimalli, napTe
www.dacoromanica.ro

(a. R 7O)

)(100)(

(Xp. 44)

nomueiani, napTe wrapi tiecapiani a ulpopa cnepangli

nu ce fiunnAinicce, uperropil IC. ICacciu mi M brats ce


uncep% 1rt punrea .lopg.
oupe ce gice
cenarrii

(Kape epa aIna'r

in Kupia Auf nomnelii) frui 15 Mapni8 a. R. 709, mi alzii .113nr% cTaTua .asi
nArb-

uilii de 23 de Ko.utirrupi.
XVIII Konyiupanii nc npenapaccepz nitnito EICEITNJ
KacuA8 whndg <Daum Aopij 'ea c%nuepc% ap auea cu'teed, el Alccapqr, Ka cenarrunt C'b oaK% qe.e alai (le!farm. ilticema noindil CI) JIIMUALle amrr,ndue narriTeAe, Konolpint AeviAe mi incTiTugibnioe Mil tilecape dons nponbnepea itoncu-is.isi M. AnToni8, darb Torris" de
odam iepT Wi upe 73,iirwropf. .71kric'h AnTonlb ce *IIBoi All ageacT% amnecTie., numai nenTpu lid Cb W1116'1'1 upenapa nerispubparr8 nianup*.ie ca.i de rberibliape. Mai .nT'bI e.i tlitrb (Dupia uonopu.mi4n NO i'I'pa
utfirbTopilop8 npin 8118 buirbrilii tie unit; flu oopit
(DunepaAi.ie Mil tiecape. 4111 tipmaped agecTera
bccap-b Poma mi ce ducceprb
iiponingefie
Ae dedecce ilecape: Detiimn Uptats .1.11
31aqedonia, K Kacc
xii Cipia.
Bpurru
Dun% ageea AnTonig ce aio.loci de AmpTiiae aul
cape, upe Kapi nbcecce IDIOM fluidal% dun% bgidepea
cupe a (Dag() Licari mai mape autic8, npeTinzindg
firr, Asxprb 116E11 diCEI8CP4ibIlLle jtal geellpe,

ca 8 Bindea dperi)Topif, nponinne, npolipieTbEi,


upiuLfieuie, dpenTupi de ilerbRiani, &III Stall 11.110-1CpCa
.Ca. Tun, Kuppribnd8 i ce minuet; OKTaninn8, nerioTuA8 mi oiitifirs adonTin8 afitl At31 1Iecape, in ninne de

18 aan, Nape ce uni mai flurrhi8 afi apicToKpmia


ce Twripi sllfl cepuinuA8ei, anol 4.n AcrITupa-, flti An-

Toniii o nimiqi, m un (Dine Tnninee ini npe avecTa.


www.dacoromanica.ro

(Xp 43 )

)(101)(

(a. 11 710).

eoind cru ain, o apm,ITT, mi o nponingrb 4111


An'i'oni
ecape, tbrbull
Beginiaa i ea Ponte)", uunt8 /1BUCCO Odarl"b

ce dea -101. 110.1Aid qica.minl, D.


BituTu crb ce Tpinurt) Jii 31vmdonia, iiii 3Ia1 an Eptati
nottopt

un crb

liperra.

Darb D. Er

a.18 donoptr3bi

penuct de a ce minuto
icape nu

pirrhpiaS

de umpru cenad, mi din 'anca ageact a ce n'bett8 p e c/1111ii +tupe M. Anronits mi D. Erais, Aa
B 0.1 n i
annu.18 R. 709. AnTonib .1.mnpeccupi) upe aclaepcapithaiS
n M n '1' i n a, cenaTutii incTirara de illigepone
(DiAinnige)
dettient de inirnia ai

c'i

(npin
tia -

Tpiei, mi tintrmidol uotteu.aii din annuil R. 710, llanca


mi Ipgiu, .t.ncogigi de OuTaaiattri (.1n KaiiTaTe de nponpeTopig, nurtecceprb .181 I).
llanca 1VIDZU +11 tiett dittrirbi8

111181'8

.linTp'

nrb, accemin mi lp-

giu, Jn nrbraia de AA M n '1' hl a, bIlde AnTonir,

urb-

rara, iui 0NT/113'1011g pemace cinrupt.' (fugo a.18 apmaTef.


'Iiind wi /PleCT,1 nedea Bine 11.1, e.18 ns nene crb ce
gitch

tionTpa

An'roni

liii

iixtt uonTpa nuTepei

Konyinpagi.mpt, de ageea KugeTt


1111)11116CW') .iinTrLi8
npe agew rid, liii atna rus nepcetturt upe AnTotti8
ougia 4111

aieceb nenTpu Hl) cenar] 6.4ii 112) .18


.p.ncrupginacce npe drbncti.18 uu ageacTa, Lti upe D. lipuTu.

XIX. 01,TaBianu naeut cipo Poma, ni npin nbTepea


apmarb +mi npounpru ROI1C8A0T8.48, Wi (vbits ua nonoC'19 Jiinumtlingeze a ,Datte o verterrape acunpa
gir1Toph0p8 abl Llecape, .111 KonTpit anmecTier ve ce
nponungiacce de urtapris cenara. Anol nurtecce
rihu micamtinru apegattrbndu-cb R'L merme /In Rompa .481
AnToni8, 1{8 uape nerogiacce devia npin M. EmiAitt Aenidu, nponpeTopitut11a.iiie, Honcrypince npe cenara a
penotta deupeTe.te ca.le .qin li0111110 JR11 TIT01318) 1111 ce
www.dacoromanica.ro

)(102)(

(a. 11. 711)

(Xp. 42)

E ni .pnTp' O incui Aa liononia Kg A n oniami KIT


Aenida cupe adminienapea pen8BAiLlei upe 5 anni mi
cape ecTepminapea napTiTef

cia, agecTa

ai

lipwrx

ni

a Ad Kac-

doiae TpiumcipaT

evx KoncTpind a arnipoBa Tpiuncipioopil HOTCC.11Inerr) mai.711nainTe de a


KonTpa stiirvropilopt
+ngene pecue.w.A8'
cape, ei noipl e% ce decoaK,B de inimpni .lopt mei

TaTea apporarb upe 5 annr.

inai .1neemnani din Poma, Ha ageunia Cl nK 116T1 Kie-

ma +n accenna aopli npe C. Homneix cape ce 'linea


Ain eh-d./in. Din ageacrb Eme% el pe+nnoipi npocc8nT8 lipeTecTil de a imcBcna mrea
Bping:cniAe,
11h

.181 liecape mi de a pecTaBiai nagea Aln penuoin,b, upocKpiccerb mal Bine de No de cenaTopi wi de 1000
de Krb.napil a wispopa acepe mpecliia ci .ne npoKspe Aopg
gel ve ce oBani cupe nurrapea pecceA.m.lui.
inopzip% arrunvi (bu mi M. Tn.i.iin'Timpone. Duni, aileacrra AnTonius nui OaTacianK mptieceep) in MayolipaTK wi Haeciu, Kapi dtom ecnedidonia acunpa

uiuni.ne oopil din Acia (itn [milpa Cipiel ni a PodaAxi) ce .itnTopceccepl +n Tpagia. ApinaTe.le pecneKmine ce .litnTimuinaps J1fl dzie BITTA

(DiAiniii,

a. R.

710 'lea divina rismace uY1p1


Bpurra

ET3T15CCO

licTea

pecuivraTil (Diind8
OKTecianii, cap% AnToni8

+ncince npe Kacci, Kape mi cKcprt cieana upin mina Og8i cepc8:). dala, +n a delba +ncince AnToni8ni
upe Epurrs, tape decilepaTii ce cTpmunce Ro cuaTa.

DzinT, ge ce Teptuint BITaia, ce decimpuipl +ncinr7)-Topii: AnToniK ci cTelpin din mepioe Abarre de na 8gecape, cana' tic ca npomicc8

ci .p.mnarn

arpi .1in
AnTonig Kielui upe KaeonaTpa .1111 Tapcu Eta
www.dacoromanica.ro
On'rariian

ceTepaniaopS"

pec-

(a R. 713 )

)(103)(

(Xp 40 )

nandi nenTpu ayiaTopisa8 Lie dedecce ageacma oul Raocit., itnc% eo8 ce npince de rpallieoe el, mi ce dacce
dual &mica 11.n EninT8. (Dania, collia Aul, gepnt npin

o auturt .Itn Irania CID :18 noncTpinrt a ce 41nT6pqe


oa Poma. OnTasianti 4urrimnint mapf rpeamlli oa ..tmntpuipea arpuoul. (Duania cnnit npe nsmnaTu-ctii .71.
AnTonig au nocceccopil arpuoui .11n nompa ouI Onmaniang, ./..nc% Juqiu nepdu mi (Du noncTpind a ce cannano lin llepucia a. R. 713.
XX. M. AnTonis ce 41nTepce 4in ITaoia mi ./Invena
c% TpanTeze Ka CecTu Homneis nape onnunacce Ciqioia, Jiin Boma JO OnTasianit Dap% mupindt (buoaial
TpitimBipil ce imirrmorb AnToniu ce KrberLTOpi Ka OK-

copa obi OnTanianij, wi .fnumpllipt imnepia.a


limp cine. Onranianij out npomnlleoe ogidenTane,
AnTonig woe opienTaoe, .71euidu Hin 8 Aopina. *nub
C. llonmeis OliatinTprid8 mi Capdinia, Ttit KOMMallia'bnisnea .t.mrpe anecTe due incuoe (Civioia mi CapdiIlia) KS ITania, 11ii allleIlinlyt POMA 1413 cD6rneTe. TpiumnipiI .tnneiapt nu citncunil uni3 apmicTell8 .1a Micenu,
4111 upmapea ittpuia C. flomueis et llin% incuoeoe iTaAige 4d111Ipeunt nu npoeinna Axaia, et npimcnt nonTaBia,

marmot mi ell ce decdamneze nempu asepea ntpinTCRI 'lea nepduTt; eap% ea8 el npoaicioneze ITaAia

nu muff. Daps ntuchnduce natnyepi mi de o napTe


wi de aoTa wi) TpauTaTuo8 nu ce Bane denoin8 Ain au-

'Tape, dedep% moTiag oa pecnc.iatsA CiqiAiant +line OnTauianil mi C. Ilomneig (a. R. 715-717). OKTaBiang nu IiIIIITI aviumopiuo8 gepuTis- de na 'ileiAaollt
Tpiumaipi mi nupTt pecneAmmii" lig ailipTe pi g crieccg

aa i1ngenuT6, Hint nind8 M. Bincaniu Arpinna nom-

me o nuTepe nanaat 41ncemnaTt, .1a nape


www.dacoromanica.ro

adaucce

(a. n 714)

(Xp 39)

)(104X

mai tuupm t. mi inToni8 o ndp re imana" caAel mi


ST3T8 de deibe opi upe Floninciti (717) Rape wbni .71in
Acia tfliLb 111i ce wiice Ad Mi.le'l8.
deculleu.acce 4IU iii lid, n i upeTi ce ba
i ce anee

i inc&a,ied o inbndm, da vb OuTani.mb urbini ni miJli demni l'arrea de Tpiran.372,13 flp013111He.1e


Aigia Abi,
Bipii", wi .16 Tpitnice
(bit le 'Ti' atiecTa ua
lionTeopie, 111fICCII116
Aa annbAb R. 741). 1;11 1I10dtmg ageel a, OliTactidn8 cbppbrrh Ilfle doi pina.A1, mi

Inarrirt

cupe a ce

Elt.T

.14111'11

C8'1C,CC8

la3

TpeiAe. Cupe a Mi Olitibila Acnibni.ie mi a Lai 8111Tecaupthab BeLilic8, e.8 JiinTpenpince mai inuATe\
ecuediniuni Jiu] Rompa non6p bAopll din AAnii buiani mi
Kapi
rin ce cbunucecde ..r.bnri, ii6cra
cepT, denAing; Iantu1n1, Hannonii mi 1)aAmauii ce ebBIfitirapi.
XXI. .11nTpe n'u erre a [lamia de Aa p berflpiT8 h0(Penplia ini Acia annpinceccepi,
uonTpa Aop4 upe
Tepipe.
11.716

c1,8 Bernidib a. R. 714 uape i pecnince ripcerre EsnaTe; anol ce apprwri eAu iIntruni n Acia
cupe a Tepnlina pCBC.1.16n. dom., ltAeonaTpei o napTe mape din lela ponidni) ((ienvild. i-Icaccipia, o napTe din tj1jqjq un din lbclea), liii Jin annb.18" R. 717
flinTpergiince, 4\11 Lnipe Kt1 ApTaudede peyeie Apmeniel
e cu ed wib n e 4111 bonri pa 11 apgi.io)81 n'b'i'poii e n'hfrli
Ainca
jin Media mili% 41n epOpTe cubpTii

de nponiciuni, annponpiapea iepnel mi deoeuniunea Ap.iinanos. Mai


weniAopt 41.18 lioncTpincepl a ce 4.ri
n spnyb (719) npince upe pcneraTuAll pene a. Apmeni.iop

uil J18 dbcce Aa AAeccandpia

74.nti de odo rb deKiept upe Ilecapion


www.dacoromanica.ro

Jiu Tpiurna)ii:

(a

11

)(105)(

722).

(XI). 31)

Az.i tiecape ( cape a ninaTp(i) de (Di'm evirrinui


ORTaniang, iiii adouTint), wi
miqi npeTencizmioe
milling

dzsul agee.t (R. 721) Tpnuier Emula Havre

de decnIpuipe.

A 11 TO 11 i
ecTe
'era ioal8 L'/ 1)1.1(18
Ka1lrrina1'8 de Kleona i pa, hapea cnepa el un eblillMIT)
upin d rnc 18 inmep tM. pomang, Jp:1 deuiept pecrie.ub
Iraaia wi
9.1rronia, ./.11 Aotig de a ce penezi itiTe
neapmaT8,
de a C b frupi udc npe adeep ca pioori tie.A8

uepdti ge.ig nhli uoii8


naTpa.

'filma)"

./in demprbirbpi uo lioeoEillld8 OliTald-

Rape .113

Id{ O 0.10TI) Rondricanij ce appTal npe mapea Oil


el, de Arpinna, deTcpminl dan% uoimja H.leonaTpei crb
ce Bar]; upe mil. M. Ar phi MI EVE)1111'irL IlP111)6 ONTil-

Biang devicina urbTate de Aa npomonTopi8o8 A a(2 CenT. 722). N.ieonaTpa wi Anri (mis alziuirch 4vn
./s.nainTe de a ce demde
amorfa Aopzi ce
apee, apmarra de upe rieriaTis" ce eannuce Jpnuinriaot;

ipia (723), aTTIdiii


pitLitd: 01,TaBiang Tpeuti ./rll
napTea wicea EvinTb.111,
.D.ndon.lent Riapij upe Koe-

onaTpa el .18 oinepe de adBepcapizi.16 C18. K.leonaTpa


Tpiinice erh
AnTonill nape ots de olecaT8 de
Rwrpl, (vocera wi Krb.rbpimea ca, liT) ea c'a8
.71n
ztpula Krbpea ce cTrronmee ea 8 ncziwi. KoeonaTpa
oukpape T(STT, apea ca cupe a upinde
nuce
upe
O'ranian hO rpanieoe caoe,
nu,zumd8 iii ijin deinepT11 ce (DaTirb, mi ./Inge.nerind8 RT) ORTaulang ape

de n0n8 el o dalo,

a Poma ./nainTea Kappti.4de

Tpiumm8,
Mi .oi mi ca Mema upin Henin8. EuinTuoii
ce npewmin J11fl npoeing% Powarris, a. R. 723.

www.dacoromanica.ro

R. 728 )

)(106)(

(X.0 3))

CeRtibnea C.
De Aa npeattepea pen6almei .in monapxie in)111
dehinapea ormepumm e8nt8 AnpeAfg &alma,

Aa

NAPTEA L
De aa .itntemeiapea monapmeT npin Oxtaniang
Donegianig.

I. Owranian8 illnropwrindace Aa Poma Aln annuat R.


724 cepnt Isti8 rpium(Dri impeirri nenrpa
din Daammia
Begine), de Aa A Kflitl mi din
Eninrg, KIEFInt rirauA8 de Imne pr) r o p Fa (imperator), de Ilp in gin e eenarziasi (princeps senatus),

mi anol de Aaracris" (Augustus), adewb anca de


zeirare, npin Rape 'Teclea a da Ope Rape AevirimiraTe norecrrbuil acapriare. .71.5na ASi Cecriae (Sextilis)
4.n 'cape ce .4s.nreipce As L' u el. Aa Poma, iliurb ce
nami ua anecrii mime canepa. E nAeat npe cenara"
lia
411113eCTCIM npe dinc.i icu l'erre dperbropiLie leAe ma JIlnaJiTe, anoi CT) i ce dea Riapii mi nu-

repea Aenicaarinri, mi el,

CHUTClil de

'anea aeyiAopil.
lIorecrarea cunpem%, cunrt modecralli mime de
npinginar unbia .pn cine apnrbr6peAe dpenrupi depisare: 1) din TiT.123.1i1 de I 111 II e pl., T o p

dpeurzsAg

de a crpinue Ocre de a mine uonninagiane, de a (paye pecneAA8tui de a .z.naela nane, de a Romminda npecmerre AenianiAe, ini dpenruAg de nieaurb mi de m6p-

re; 2) din imnepiaA8 apouoncuaapig(imperium proconsulare) qe i ce dedecce npe n'emir), incueuwww.dacoromanica.ro

(a, H 724)

(Xp. 29

)(107) (

Biunea acunpa adminicTplqiunel Turrupopt n1)0Bi11lleAop8,

niap8 mi age.lopii cenwropiel mi npiinfpea de annexhLliuni din nponinue, 3) noTecTaTea gencopi a, mi 4)


napi accearma imnepwopizsAul fle1311"13
Tpissni
mapea nepconel, .111 da dperrru.18 de a nonBona 110110nonrrpa denpecenan.481 de a ./uvreptiede
pu.18
Te./(98 cenarru.mi mi a nonn.auce.lopil nonopn.mi,
Bruirroc8 dpenTuati depitlivr8 din ar1iurropiu.18 Tpisuniui8
(auxdium tribuniciurn) de a upirni anne.frwriurri de
Terne auTopimui.le upnane (a.le geTnui.lopt) Rape deBeni eanrina yirspie(liulliunel curmeme:, 5) dipenqiunea
Agapupi.lop8 p e .4 i i c e, RE rriT.m.8 de Hon mea)
1,1

maccim

[rape

(Drbgea Rallg RO.IACklit5.181 non-

Tecuige.lop8 liii memnpu a.18

Aa.vre Ko.nleyie ca-

mepdorra.ie, mi 6) aevic a giune a, R101i ediarre.le


mi opdinigiuni.le ai auca nuTepe na leyi.ae mi cenamucKoncu.ne.ne. Aaenepea cuveccopm.mi ce orrolea npin
in 8 deupeT8 a.18 cenaTu.mf miun8 ROT111.18Cg a./r8 nupie.nop8 (lex regia), RE 'l'erre ageoTea in e.ie dinvhig

ame gerrrennie, Nmedea per/Liara a9e.na upe Rape .18


decemnacce npede,recopiu.18 upin adonlliune ca 8 npill
Roduagiunea TiT.m.aul de ecape ca 8 npin noonTallinnea

de Ko.a.ner8. Offnunapea Tpommt imnepiaa npin npeTopiani epa o npape 4in noirrpa

II. Cena Tu./ 8 ce pecnifice de t,T.Tpl, Ou1'aBian8


ira vencopit, a numpu.18 de 600 de menmpi ruenauf
napi mi mal mIpzi8 ce mmip de livrph npintilne mi flama' dirupe Pomani, Tui nui d'hipe Irra.4,4 mi
HpoBinuia4 4mneir, mpenuia CT) apperre w1 nocced8 gen-

Ci3.18 de 1,000,000 de cecTepriii, mi RI) cInT8 de 25


de annl. Kornillie.mp8 ce Aut myrecTaTea cunpeml (rnaiecTarrea, cuBepaniTtrrea) wi ce dede de o nam8 ciara
www.dacoromanica.ro

(a-:

rt. 725.1

(Xp. 28.)

)(108)(

(linics ng imnerbTopia.ini), flpin gpmape


cenal
cenaTa.:8, upe xbrtrb adminicTpauignea inTepeceeAopt
dinaampl wi din Amnrpa, g'brivrt aiie nil dpenTgpiae canpeme aAe nolloptiAbi: aacuepea dperwropiAop1
AeyicAagisnea mi nitRiegryrupa raiipem. I TTe aqe6Tea cenaTgA8 arrbpna /In (Daum de Aa
agecTa anca dpeirrnAg de a aAcile upe cenaTopi
(lectio senatus) mi ininiaTina Jim TiiTe ailarybpiAe. lipin
ageacTa plimace 1ri naTepea iinnepaTopitioui de a deTepmina, (le mi RIT8 CI Aacce centyra.igl cupe detlidepe imnepvropig18 adece opi 11.0111101{11 Aa lioncaxrtJjiU
AOR8.18 cenaTa.mil namai atlg
bane inemonT6c,e,

gonciAi8 upigaT8 (consilium principis) nomtitic8 din nepconeAe

geAe mat de aiipiine (amiri et cowites).

Komi4ieAc ce cTpilinea rigmat ria CI Ai ce gommanitte


degpeTe.le npingineAtii mi aae cenarramil mi Ica cu
rbpcKT) npin agiemviigne npe dperwropii gel aaemi de

ManicTpaTspeie pengsAiKa-

xl,Tps cena.
ne AO ATICCI

OgTanian8 T6Te.

(bii11111

Ea nameAe

eA8
dap .me J1613 TI5TI naTepea mi T6TI
110ii0pg
dede adminicTplitignea ca 8 /in
T 0 pi gapi nc CC rumen dinTpe cenaTopi,
dpe
o Agri) dea dperrruA /in mT, n LI e caAc. ImnepaTopigA
Ltd impTa ageacmr, dperbTopie
ce arbtica gonegi
mai mgAlli anal alltiAg darn a.vraA81 earl) LleAopil AtAut

npin cu4Kbeguitate Aa (Die gape dge


Agni. KOT1Cadli Mai anea name, npemedinua n cenaTil
mi pe gape narre Aa nispicdisfligne; npeTopii, ediAil

AC cagrra TiufluUJ.

wi Tpigunii nonTensarb a ognimiona K8 Cipc liapi ripeoavepi mi pecTpinyepi aae naTepil Aop8; gencopii ./Inacanpa ca
pengsAisal mi imnerbTopil
iteTaprb
nciiuiagea dperbTopic etecTopii ce +mn.bpuiprb
www.dacoromanica.ro

(u. R. 726.)

(Xp.. 27.)

)(109)(

ripinqineJui, qecmopit upsant wi qeemopit


npositigeao[A, qe.irt diursiti numert wham, duirb geeqecmopirm8

ayitinrs .ta npcmtlyB, +item, epa dreropifr a da


/11n rpridurit aLreAa Tit
utiotrupi.le 'unwire qeci upiafle.
tape inanicmparlii peiumtirtani uepdupi dirt demnimamea
UT%

4inlAppl) dperbmopil qei not, numini de filxi d'hiteu.18.


mat JilncemnaTil diumpe dpersmopii aqemmia epa 11 p eupset (praefeetus urbi) sape anca TTT)
e IL '1'
numepea neqeccars nenmpu cuctiinepea llama 11/36.71i,IC (lli
ripi) imirepamopig wi de tit.. ridinui

mat wripmocii ittimepea 110.4414mm, a ediALlop8),

npeuirb Rs iOflCI.M ci asea yinpictlinniunea ./In sauupe


quaestiones), npece spirninime
luring wi aunerbqiunea inmbpia.m. 111 p e (1) C Kuit np eI (prriefeeti praetorio) upe ia +nerenumij numopi
mat ttominandanni ai qe.topil 10 soopur npemopiane opranicame de Osrasiani3 cupe EiRcTodia ea, mi cma
aumopimame 1{6 1116./IT8 mat upe yiocir" de. slm8- npewes mu.;

upset:

./111C13

Jitn csupmil

ce VIIN6p1

tiCAC

dinybiri nepcone duni inureplaopitiAr. oiind6 WI] un nu


Ind TT1 adatiiiic,mplqiuttea

nvbni-

npin deceste ascenne a ./te ininepwropi.topti,


et rarysmayb tipewedinua 1fl soncirtitrAii imnepwropirmsf,
Ae

ad aura virsderrimupa cunpenrs, ra gape ce mat adauece mai mlipzi8 mi adminicmpmiurtea epripiu.tut mi a trposinue,top8, aura
slat nomecmamea curipemm, adminicmpamisl ce trongenmpa Jllfl dpersmopia ayeacma.
III. Din TlLllnl de rilndit Toni
um,irbmarb

dpeumu.til de qemniani, P om a nu mat ou ROMIIACCCTBT6.16i, qi numai sanimadta attecmuia. Orimasianit

+maipui tieTaTea Rape o iiirnopumcent opme,


11 peoiani.
www.dacoromanica.ro

pektiani, mi

14

(a. R 727 )

)(110)(

(XP 26)

Ttnioe napTiramape, Horrrintrapt a napa urnueoe dicTinmriBe de munizunie, de B000nie uinpeoerrTbpq .1.nch

BoncTidllianea ooptca inTepnt epa .71n eccinut Tod


y-tenue. ./kn opnrrea 81101 110111111811iTI1i geTtgiane erra
mayieTpagl anntia.ri un un8 cenad ca ll ordo decurionum.
fi p 0 B in geoe ce lima bpgipt de OBTaBiang

lur npoBingeoe upingin C.181 (provinciae


prineipis), napi epa geoe mal imiropTanTe, mide cTa o
ntpopil dnepnaTopi8
ce noncidepa a oi preami imneptTopiBail, wi 41fl napi
increpe miAiTapt ifIncemnaTt, a.l

TpimiTea 1.1811181 AOR6flill'Opf (leg-ati), RU runepe riperro-

piaot (nriminI niaI 11n bpnvb praesides mi correctores),

b) Jikn n p oB inueo e c en aTUJI8I (provinciae senatus), Bapi nr; arrea


de o nwrepe mioirrapt mape, mi ce adminicTpa de nporroncuol rtzr anizuropiboll oe-

rallioop8 mi aoil trecToploopri. npoBingeire aampt de


InAia epa: 1) .pir &Torra: Ciqi.iia, Capdirna wi Kopcho: Axaia (11peqia npolipit), Magedonia, Tpwria, Mecia, Iimpia (Daornauia), Hannonia (ninzyrzi.M" din dpuA8 munTeoe ileiri8); No-

la llbnIpei de oa CaBa ntnt

pirrttor, Peuia mi Bindeoinia (llinlyrtpioe de .m mune-

ntnt oa opininea Dzmtpei, rape AAni

oe

Icnania mi JIbeiTania: 2) /In AniHa: iV1apeTanca, Numidia nu Ai pina nponpit


napTea de InTpl anima"; qipenailia wi EV0111'8.18
napTea de ntrrpt ptelpid; 3) ui Acia: Cipia R8 HeaeAcia mira), mi inc8.18 Kperra.
cTina,

Duntpe):

ApmaTa pomant ce opraniet din no l de OreraBianit


mi ce Tpanmopmt 41n rni.iiiie eTaniot, 25 de oeuiBni
(de KITe 6100 nedecTpi mi 726 ritoapi) ce arnezapt
stativa) Aa Peras', oa D8nripe wi oa Erroparre cape anntpapea mapyini-ropt irnnacTpe cTaTine (castra

www.dacoromanica.ro

(n. H. 72)

)(111)(

(Xp. 25)

nepinatil: (16tte aa Pen3a8 de yiod, Tpei aa Pena8 de

c3c8, bna .yn Penia, na irR Nopid, naTp3 4in Hannonia, 'pe in Mecia, d3e aa EanaTeae de cac8
Cipial na ./1111 EyinT8, ttna .lin Amcce

opiital una n Icnania.Hpe alar% ep a p i i a8CT avindt 3n8 epapi$ miaiTa pi 8


din RonTpiRanianiae que niSse mi din aalre ayLnrimni,
wi an8 D i c R 8 (Fiscus) ca8 Tecaap8 npiaaT8 aa8 npinqinea31.

D8117, cumninepea Maqedoniei, Pornanii (DiRbpri,

panide uporpecce aa Difinpea de yioeill nil caBuibraprr, qapT, mala rpearbni upe noneyme qeae de a dpnTa avecrra
T6Te 1ntIepwbpi.1e de a Jiin(Dpina npe Beaairtoniii D a q i dea crmnra Dannei, pumacepl v191 pecuarraT8.(Diind8 irb amt ani3nd aa
yea8 mape aa8 ageerropt non6p1 ia Poinanif,
Rpedem8 a (Di de inTepecd, de a neptiapve
citzipT8
icTopia avecTopa, .11.nquilial8 din Tininapiae qeae mal
Reta n'rn'i xn enoxa de ar,iini8. HapTea Muna: de
kiloct ope Tininapiae peniaop8 PomanY, epa .7101{biT1) de
a dpnTa atiecT31 pis8 de Ve uf, nonop8 ReaaiRoc8 'tape Tnimgacce Rpedinga .in n8 D z e 8 [ni n n e in a-

pipe a C8 (i) aeTsa3I de aa an8 (Diaocoo8 aa8


a mime Z a A in o c c'; qea dea cTinra Dawbpei, ande
Rapa; pmpiae 0.1T8.18, Apuenma8, Dparrua8, Tapa (DaliopacTeneae (Dananpu) mi Tanaideae (Dan8), npe arbnph nonTaa8 eaccin8 (mapea nrp1)1173Acia, epa .101181TT) de C i ani, nonop8 nomad8
de &ni aciaTiim; eapl ginanat illapeumaal wi aa8
HapTiectiaa (Ticca) epa aoRuiT8 de Al' ama p e I, nonopt upayiocii, amaTopi8 de aa3Tegrb Rape napa opnamenTe de a3p8. Caaiii npin 1init3pcianiae .101)8 4111
www.dacoromanica.ro

II. 729)

Y,112)(

(Xi). 24)

Acia .y.nrrepparaaceepl, upe llrpuii aeurpa ca.

Dapia,

.uiZiedacite, peue.le
deTeprnint cc
*navy:inn, umepea .lopg.
rmetvi) din Acia I O apmarn numep6rb, ayiunr
dia EJ.1PC11011d8 (1)1Kb 00 (M.
de .nemng iipecTe mape, u1 Tpo voiu r're ourriAe caAe 4.n 147,upona. AXiitunrbn d8 ripin Tpagia map. Anne-

aonia. Gismideccu mi lifec,einEptd, dedo npecTe Veut


itapi .fnupezind6ce 4111 'I' bpia ea, prbdiesarb apmeie acunpa ourri.lopi; ue.lop nenumepare
el el amp.b
iwncrrpinini a bpina npe peue
xii

ecuediHibitea ca. Din ileapa lfeiliop nbpuccce Da-

pis ciipe mvb-n6iire, tin 'ITEM; Ozinlipea (IeTpu) ['peeBlai 110(1'8' de nani. Cit8inf JJn1t 10F budzice
rpeuif
Hapi rbmbeeccepb .10 nodg, naelL111 Iii CT) apdli nonpin dutilepT .10 .101)8 LOME adb.lri, el ce peTpacci
pence fill AinciTe de aul, t.n crson6 La ai.e.io
,ipinaTa .Ibl Dapi8.
npeeetipe ini CITi nimiu
Trnpundapi, .1kri acieAe io.118111(18ce (18111,
Liii
aBia
ce
deityreturaph din *ninenapi neitisnocKwee,
.tbuibn e, uLnd a(wiiiirli de

4)CTIe7;) (10113116.16Mue-

V5.181, nAantipile e1ibui.i0p8.

Amnia IJ pii ce .1kirrpee


apee
Ihimpe Jrtnauoi,

anirb nepilepe

lie Tlfl1u

1111

Alect npe Volt a Kan" t b

'11) bie111

.11I1 [Me, &OM


DbIrb aveacrs

zietume.le Aopt, a. 11. 243


enoarb, lICJt1 pemacerb JJ1Aeapa Aop8 nap-midis" decce pecue.ue Itimipemn RS Tpaqii .11n KonTpa Illauedoni.uppg n-bnl npe mimexpi.ie ad 0'1.14103
peye.1unninini de Mauedoni, Tpemipl
Abi IllagedonieT,

Durnpea mi

ottistmapi)

Aounpiae ciimji.lopii whin, .1a

BopacTene, (a. R. 410, adeurb npe Jla


camniTitie).Duryb mpTea AO
i.folf181 BOindg Tpayit ini TpiJa.1.lii CUBA peve.le Cip iii ierii
www.dacoromanica.ro

)(STI)(

'di)

ads,Lsvo Rrsaspli gdorpiopahuni

%dso immuu* op

CM,

sdpuu000r .u)

(8117ij

opus cuisnadi,

114-

pn

UVR5

OuJusru n.(Lms 4edsusa op

01,23

U011

addAup

ands,'

pl,1,53h R,Wd sdpuu000rv smun.suau UF 15 011 elf3111dUllIIU


adu000hou aduo U udsooaduw+ grsno u,Loohu RV* 0c1.1"
c$3 un 1.111W115.1.0p ,LO %VOW uadtusa u* ofludluom
qi,reruah alai! u,to damu 11111 ep
,(Ider!it op pn

idurnA pri abaz -,!!tu op phoopan Timm?' oduD u su


(Rlszn,a ,Rtro 0350lit? RUR ,suor opus !mum uda
moth, 1Lus0duu.1* RH misp
Ifiplou op cidsig.usumo
!q.o odu olnqu Inuu oru ,sdorplodAirisJou op ur linuuzift
q,duo uod,o9 umadl adu orld,Lusr Rdoridusoau u,!,LaU
aim (s.doryiudpi oh ao urou 010H8 oda adu.1?tusu
irroo op ari11 op aids/Idol! 4odulprpu !iisrutuct 2H Ull
'01 11il@III 038p11(LZU1 !ilesuLLI: op udnuruo wsplopahutu
ni(l(1) %CLAN U9IU,L3h ,qdor Ugh
(1.1.1
011 01111110IMU3111
op 'ftutuar opus ao n,dudlaohnon pn u.duu!tudalop
op oromu 'LO q,umsdd! !Pk ar!,uno !sr sdpuuooarv up
U

L31

puq.adaa110

(IA
I

sdpuuooarv
CO,Lelah

13c1R53.3(1111114'

RN Ftrf/t1UVEI
12

(1.(1

911311.100

op

111.11011

auto !m ao q.daooudiad

araldamap do qmga
oary
culouahu (Ldwan itiulsnop tup orplan ou!hon
q.fiuppsuu1r:sdpuuo Rpuq,uodiu* orahad adu ui,suap
gdoritirah poluidpu op aup, 93 2W91 10 puu alul
(Ldaousuoad :eumahu ni puusu op (Rdah (1,3 211 (1,ZUH
odn io srsousnood ceioahu uffu!lmousnau (-lor!dsniorr
RH

Rd0r0h 'ad,damap
uulu %LILT

Ulr9M3011

mod,'

gh 03 0532SO4.11

uplqrri

lutluaI %dssq.ce adu


uk quopahuit pn q.o

uplu

sdpuuooary q43 03 u.nd9.1,u*


ao odu Oar 11* *ahU11
A (1,119(1 U3,1,d9111
csdpuuooary slxutup!-Ip orahad
Io!hudj, Imspuq.usuuso axpJ, etad9nou q.usn
Uf0d
dSfl

61

www.dacoromanica.ro

(a. H. 704.)

(Ip 'J2.)

)(114X

Tped tui npecTe avecTii p&

n KonTpa 1,1 egiaopg

Kapi asea aTanyi peue upe Dpomixeme (a. R. 434


doiae canmiTist).
Dpomixerre lipin eTpaTavemaTeae caae Tpacce upe Aiximax8
alune aoKapi emepue Illi nesmu.fiTre, anol
*nr.anuispl wi 4 upince KO Terrl 6cTea ca. 0,0 cTpiraadeirs upe TIi11Ui.1O pecueaos.481 a

CL alt atad% Ka upe unt deKiepaT6 initniK8 Rape a seniTt 116 apmeae acsupa aopt; *un. DpomixeTe npin Kbsin-

Te *nlleaeuTe, Jili*ndanaenT, cii 4TpasTeze menearle


Ka C'b ini oaKT, ami9I upe sevinil MaKedoni wi TpaKi. Ea8
cl.part 4fl ubsaiK8 upe
nsmi trbpinTemi
ocKaniTaaa IeLiop, Eai a, afioao dede
dscce
[110 uonmociS abi
wi dagiaoptioi, eapi eAt Ka
MIAMI 0;1111138 scsaTe opdipape. D81111 ve ap.11icimax, KT,1,1enii fitillOCR8
tut moduaii aucTa
48CC5.411) *riel 4 decupevecs8 Hti nimio meni opsraai

fui inimoufi, *f dede aisepTaTea (Irlip`b upe

de pec-

Kumulpape. Mbpindii Jlicimaxij (a. R. 471, aden% upe


Timusall pecse.lasabf TapenTint), Faaaii *mispcapli PpeAna csulds duyeae liperms, alccrbndll aa Dsulpe 1500
de nedecTpi wi 3000 de zubaapT, Kapi C1) ae accensEpenns (Da 4flhliflC nil nimiviT8
peze peTpauepea;
KO T0T818 de KITra rpegii bnikti (a. R. 475). ATanta

vei de aa Dsulpe ne mai upimindii naipe &cupe e6pTea couiaopil aopg, aTTI,Kawa upe Veui mi upe Tpi.111a.ledvaid unde azpi
nala, tui napKeccPpl. nuarb
rivragi de AnT1r0n8. O uapTe diuTp.ffinwii

mi co

Dcwhpe *n UilltiT836 sude ce sapeT) Casa,


CiStITg nameae de CKopdicgi. Ei edin.inapl Tabpausail,

awezt

Cinvidaus.iii mi ame gerbui. Kurpt annsat R. 582


Uejii iunnpeturb fitS veaeoaaTe 111110611i sopeaae ciar,
Kiemalli de flepces, perpae Mayedoniel, cii mpri,
www.dacoromanica.ro

r[f 21 )

X115)(

7,2)

dea anibTopirifl ttonTpa PomaniAop8; 4tncb Vena nts


ce dticceprb. O p o ei e peneAe ljeni.topfi, epa upe aT511(ii oatonwrit .11.n pecne.taitIiu liacTapnii, Beqini de
mzn-n6nTe.

n uta din s'unja totecTea

uii ce nupTapb vire

i Kondemnt Ka wrindit

opli dopmi, c.b ce Ruge Kb Raitti.til 4n AonnAil niqiet-

peiop8, mi cc cepscal ei upe (Dernei. Aqecme


ei npin
cpamiliTs5pe pewacep% 4n Birpe abril
11681 oattrb B73pRITCKI IbTepceps pbminea 111)flirro.

Mili) 4C Pomanii uti cunnacepn Maqedonia, Tpaqii T piEsTapil qei neta ai Maqedoni.top8, *nyentipli a peue.Lta
tnapea
mi a *nrinpca nepi.Ae Refine, Riap'8" mi wbwri
adpiaTiwb. Pomanii whnipb mai ms.fre nepdepi
de .ta Tpaqi wtirrti mi de Ja Cbopdieqi; itri (bine MapDidi5

pluce upe deuticrbTopii Tpaqi mi i pecnin-

ce *nne mapuiniae nepe'


upe Tinmuml pCCBC3Atiabi

aopii

(a. R. 640, adewb


Dpbc

KOBC8.41 mere mi mal donare, auitince wriwb Aa Dannpe nil utice 'repuja; Tpeqipi.topii upeeTe avecTil patil
(a. R. 641) Arrtinqi Pornami crbizspn nenTpu *turbia
6pb umnnowrinn-b utt 1,1 e 11 i I, lincn Aa htiuiii numal
JIORbiTOpii
1,1i0d de naTtiptiwre.te Dziwbpii ce ntimecati
(14CCT8 nume: qef din CbC8 (le balapawre din ninsTaati
Da)TicchAtif Ali a.411 Mbpuntrimii, ce 7;01 D a 1.1 mai upe
OUITICAe liqecTa ce nenepa.ticvb, tui T611) Uefipb
din errlinra Dtirrhpei, *tmenindil de .ta pxbAri Mapa

(Mopaaa), Tepinin6.111 klepmaniei, wbwb Aa EopticTene,


ce RittIM,
aqi a. .1a annuA8 Romei 645) M a p tca
BITE; upe Tpaqi *n TOIS K0OpiOC8.1/1 ERp8Jibi, lifi wrridit upe Ctiopilicqi mi upe Tpisai.ti. Daga'
Heniph CROpdiC4i.100
81,1ibTOpig,
cuepiani
de cuneTaAft Tuse.topii pomane qe pectina npin munui

www.dacoromanica.ro

(a. R. /33.)

)(116)(

(Xp. 20.)

JaapT, (Duran 1. Ogpin o nia Kapion e cannuce


upe Dapdani wi upe Mea' (a. R. 667) mi mepce
aa Danne, Tpeais
lino% na Ii8TeZt
a *una +n ceaseae gene ./inTanemice. Annia Ea a
i a upoaoncalij
111111 na Capmagi, A IL U.1.1 a nurpunce lava% .ma inquina-18 nagianiaopt sanocsaTel aa Tanaide mi aa .11aRtt.it meomias. /pe% mol

murria

mai sine a sed upe Dagi de denapTe


dailusii.
de MAS a ce Barre
VI. KurpT, annaati Romei 696-706 domnia npecD aqi peqeae Boi p e s crr e (Boiorum victor?)
noip'

11/5

aapo asea arLurT, cine upe

ti enea aliaocowaailin

aa.iiTaTe de npooefa ca ij de apxiepe8.

AgecT8 oiao-

coot CBIT131 upe DaqI C'13 CrliptiCRT3 sineae de niel mi


ei acaaaTapT, aYLpi, onnucetiiane. BoipesicTe denpince

upe Daqi aa pecseaa8:, mi cannace n nalrmir upe nauianiae setiine de a crLnra


vi Tpesis mi npecTe pmil d;naoao, desacri) Tpavia, Magedonia mi IAasplaj BT3T6 upe PaA.uii gel mecTeaasT EUS Tpaqi wi
Iaaapil mi cTince mai R5 TOTUJ18 upe Bol mi upe Tanpici .n Hannonia:, eaU aonpince mi qemui.le rpeqiaova' de upe drbnr,b n0nTuaz1 eaccin8 Tan% aa BopscTene.Ecaapcianiae geae dece aae aal BoipesicTe
Tpailia) Iaaapia uti geaeaaarre uposinue segine :.te Pomaniaopll, ama de Tape cannepapT) upe hala gecape,
RI3T8 agecTa, dani

.Itnsince upe Honmei8 mi upe

Minumus Rufus imperator, qunm a Scordiscis, Dacisque premeretur,


qmbus impar era numero, praemisit fratrem et paucos equites unacum aeneatoribus, praecepitque, ut, quum vidisset contractual proelium, subitus ex diverso se ostenderet, juberetque aeneatores concinere. Sonantibus montium jugis species ingentis multitudinis obfusa est
Jtortibusl, qua perterritt terga (federe Frontonius bb H eap. IV, 2.

www.dacoromanica.ro

(lp 19)
Homneiani, mi ce fitirrePpce A a Poma, derepminl
)(117)(

11. 734).

'coma oopii,mi ano): eh Tp-nopncKT, pecneoo8


im .in Acia .711n KonTpa Hapnioopii. AvecTe npenapa-

BIJA boupif
Tembnduce de mpegepea oui gecape npin nepioe oopt,
TiBe

ce 0131181M K5

aTT,Ta

pumelpe,

TpimieepT, denaTagf K8 dirsepce donapi Ka C`b ors


ecape npe
ria'ie. Jipe Timnuoii avecTa Tpimicecce
nianeAe OKTaBiang oa +numrsTupT, oa An0000nia, 11.8
CK0118 Ka mal npe upinl ciag ice Ha cine A a pecEeooa.48 dayiKti mi napTiKti. >pos mpmea
gecape

(a. R. 709) mrbwrui npe LioupT, upe DaLif mi npe Ming


de nepipea Eta Kape epa ameningagl.
D5111 mpTea
gecape ce picnIndi mama, Ka Daga', .iinoopmaili
deenpe ageacTa, apIs (Di +nitspcaTli Magedonia. llapaa
AnTonia' qepi 6cTe de A a cena mg Ka Crb mprs
pa

Ron-

op cupe a I +nopina. CenaTuoa. A8ind8 gepe-

pea .151 M. AnToniii numal de una" upeTecTii a avec-

Ta aulnda' oKKac,iune ci mi mopmeze o apmals cupe


a anwhca penasoiKa, Tpimice 6meni Kapi ci !mal), dab Ji1nadewbpABRImpi.ae cut' ama. /Vine avecTea
AnTonill +.nuieol npe cenaTii de ce numi Rana'OffiTimagedonige, 1111 ecnedi upe opaTe-c1., Kaia AncenaTuosi oa 6cTea L'ea din Mamedonia, [toman, din mecce oeyiani. Tpimimil cena'rama +nTopKTindace a KacT), cnucepl
n'ea' BrLzaTli
monja K5 deKpeTuaa"

Da411 +n Mayedonia,
adauccep% (dan", MOIliT8A
AnToniu), KTI ecTe de TCniT im Daga' Kopg .7iinKupca npou;nlla, daKT)
iniuma ccTea de afamo.
Hajinu danT, mea AnTonia mpeKu
wurriAe +n ITaola mi ducce osKpudia npin o oaKuiune Ka wpaTe-cl
Kaia AnTonit el ce TpimiTT, npoaonca
n Mayedo-

nia. AtieeTa ce myrt ama de -prbt,, +n KIT,5 peluca


www.dacoromanica.ro

(a. A 723)

)(118X

kXp. 16.)

smint de BacTapni, Kapi Beniecep% Illeciaopii .tan'aniorropi8,

aa 9eTarre8

ageaerrh

auarb narre wi Daqii, apeo/Ard" ce Bede din eemneae miairrope a.ie .iioi AnToniis, Bapi
upe Kpmui 41n Ka.iTp3.46
I,I en afil a.
Upe
fand Tpismaipamill rauepna penKKAiKal Pomanii 4u1errara nxiiinTe.48 de a ce oxnana Ka A8upbpiAe
Daprh upe a animar! Romei 720, peneaarhnd6
Daammiii

4111

COnieTaTll

1:2;

HdflhiOflii

OarraBiant: Beni

aa Ceneerra (Siscia) mi ce amen) aKo.io, Ka de Zl'ii C'Ev


faTpeupimiT, pecEea.18.36 ./n Rompa Daviaop4 tn a Bae-

Tapniaopti. Ea8 favenocee erh thain iai naoi ape Cana


uco Kapi

doBrh npoBicioni or.hrrivh Doirhpel ipaerh cape

a ce aeccoapa de .la CMITC, aTrunt de no 8 upe Da.nmagii tuel neacTrhmarhpaai; aa CeTonia

o 'mar%

;ni ce Jrbcci de a mal nepTa pecue.438 411 KonTpa afirroparhndoce Ail Poma
OaTaBianis" dede Bomanado.16 npeerre otaTi
i a T anp o ./knrrpe ageeTea, BoipenicTe peaT
veje Daqiaopit auzindz1 de aunapaTeae 1e.e mapi
poiniiop tui de aianTe.le LIOAe Baaopce aeJn OBgecTopil

noudp%

LiepuiKke:,

dbilebag ta el) waorh naTaBiantl, Tpimice dentirrani


9e, 41inuirhado.4:
I1JIT0p1 4111 Roana Ahl
Dapl deanToilii 9eproadij marre amcpopi Bapi no ce 2)
111

R23 demairraTea pomar!), (1,8p1 BoacTpinmi a ce ritn-

T6p9e a san, orhp'h cogeceil. Arroniii BoipepieTe deTepinint CTI ce onca'h 18 Allr011iB, .pnerh o peei:61'h
Rape nepi
9e ce whesis +rrrpe 1)a97,
ctuL Do .118 "he C't

C17 Wi

11b111)

11.1a1118.115in aalspape.

VIL D8117) m6prca abi lioipeBiere inmepixalldaqii

ce decorm 411 mai marre anni, mi ce

oarh9i

npin

v.4)e,vr,pi morrbaae) ama 41n uva Davii na noTea fnapwww.dacoromanica.ro

)(119)(

(a. 11 736)

11.)

ma .itn KonTpa PomaniAopii mal mtsATif de 45,000 niinT. Aa 50,000 de enneni. 4[mA dinTpe iarIii Dalliaopt,
O poA e whrfindit KL 1Ionopu.4 pomanit ecTe .itnagpKalif .itn pecne.1.18 q.B..1 mi K'b !veer! e naJifl Times
ape c,r, ce .pirnanne o n'bTaie Kape na degide area
an).41 tiff KaAe de a arrislia
T6Te anecTea
Aumei,
npin an pecneAA8 dinamap%
ni c Pomani,
ce allCK'f, 41nTpe ciPomanil decninaui apfi nuT
ne, tui ia crb appeTe ageacTa nogionaAiAopl crbi, aduc-

ce .fnainTea Dani.wpg dol


.iinTpe cine, dap,

Krbridg

napi ce lintiliepapi.
ce mlnaa el mal Tape, Aft

lirhnii iiindarb tie Ait whzbyr), ce AT3CdiAlcu.18. ATunqi


carb de neapm mi ce Auarb
(Darn ud PoOpoae zicce wrap', Dagl: ama flOTa"
manu iund ne nopi; ned upe noi:
maIsine c7)-f

appert uni3

.4811g:,

Crb ce a)pele ei .iinipe cine. Dap% geiAa-mi


sniff ai DagiAop8 (pup) de aArb wrTepe, ei ce unip%
Inzayii, Ka Capinauii mi au BacTapnil, lui nybdap%
upe Mec, ripe Tpina.ml mi npe Dapdanl, auoi %pump%
nT,Tupl wi deciloinrs ripe DenTeAeui, nonopti

eaunnd PomaniAopri.

annuAii Po-

mei 724, C T
iA i aTaupe xmnince upe Dairi ripeCTC DuniTe, npince iipe muAill mi i ducce Aa Poma,
wide i

WI)ij

4i

TeaTpu Ka

eT)

ce .4811TO

Ha

CUCBii.

CiTa peyeAe DenTe1eniAop8, mi aAliti coui di PomaniAop8,


epea o prbetbnape Illa mape
ATunqi M.
Kpaccu, nape Rominmila 4111 rpe,iia fili 4n Maqedonia, npimi opdine de An OuTanian8 Ka cri, nune-

in tip peuil mi npe non6p1Ae Kapi itinbrb ta AIVTOni8 mi ce annepe npe qei.iaijl agecTa riepeesart,mi
upe BacTapnl 4111 Mecia (a. R. 725), annpifwe de Du-

nne i opeat mrre, mi .iimnpeccupt AOKaAt ande


www.dacoromanica.ro

ce

(i.. /t. 73t).

X120)(

pempiceeccep% de

(XP- 16)

nwaie. .(1.a ayeacm, 4.mnpeccapiTawb Opo A e dede avisTopiit Pomaniiopt. Kpacc5,


AA

(15I/1

110 R011piDCO AOR5.18, Tpicnice R5 peHomnrandmiani


upe Opooe Aa OaTaKiant, de filTprb !cape ce nemi am i 58 mi c o uti aot Poman iA op 't. 'jiu'', Kpac-

peTrarTmdace Aa iepnaTiKti npin Tpaqia, eva arraling de immiqi wi mana' ama de Tape, .ixn HITI1 dec5

Tepinint CII CC JUICCC de aTapf ecneditni. Kti T6Te


aqecTea aa ann5A8 Romei 726, de o napTe incooinga
Bewioopil, a TpaqiAopit mi a BacTapniaopil, de un,

napTe miccianea qe nenicce de

Aa

Opooe, Rape

.58

Hie-

ma .iinTp' aniaTopit in HonTpa A zil Danmp, an6 'mili

aoll Itiqiiopil, qaati upe Npaccu Cl) annsqe eaprbwI aplienfi, eot mpetta .in Daqia,
mi 3a "ea dinvait HoaniTara nace .pn dicopdine nedecrpimea inimigioep8 wi o linnince acampa wa.rapimel
meAe. Dan% qe B'En5 upe

de ande apm) o 4n1apHurara, Rape ce oini

as nep-

gel' qe cHinapl, ce peTpaccepl 41nTp'aut HacTeoars, ande i Blinda una' miAiTapit rpeait
Rape nlra n6uTea upe Pomani .pn HacTeAot. Daqii
whrbndace whndauf, ce ti'licepr, 5iiii upe aogii Ha C7)
ni HazT, .pri. nniniae Pomanioopil; JisnTpe agenrria nepi
mi Danave. Ilpe (aparreae Aal *al" opince lipacca wi
depep Daqi3top8.

ol dimice eapiwi

vap' de a i

(Daqe

upe ant Fa. Da-

ni) aqecTea (lacee tieTea .na O CUC.15111Vb Inape ini .pnrapirt) 4p6pTe, IltiMiTT) LI i p a, Aa 'tape ce ziqe tur, osniccepl TiTanif wamit (Dtirb 4111Bi111111 de zei. AqeacTa
epa owianaTT, de Daqi Hapi daccera aRoAo T6Te niTe-

Ae mi AuHpapioe 4op8 qe.le mal npemi6ce. Epacca in Hice TeiTe 4tnT1ybpi.ie mi emiTapiAe aqecTei cneounqe,

npe eimen npin cuenne Ha C'13 ce canavece caqecce lipacca napqecce 4111 Ron-

mi aoncTpince
nan%. D6/11

www.dacoromanica.ro

(a. R. 7se,..)

)(121)(

(Xp. 15.)

Tpa qe.lop.na.3g1 Dagi mi aniance mi nacTpuit V e n aic a a, nape epa tie.a8 m ti Tape dinTpe T6 re ame ca
culera no recTaTea .181 Zopacce, a.rrli nati8 a.,iii Daqiceinne.le
Aopii, oitrida" In auzicc,e En ami() ce gin
mioiTape napi AC Aoaccepl BacTapiiii de An K. AIITOniu Aa geTaTea IcTpiani.lopii. Kpacco BIT avecTO nacmpa de npe ociiaTO wi decnpe an% (niptil LI enoK A a
epa edia)inaru alnr1) Dmilpe) mi .riO ..2n n8 &ti, 1M-41S
mitnn8, dapru na decToil rpeuTaTe, Illi T6Te In Zupacce na epa aqi, tzpiindil In ce doccecce .iin elogia Ha

M. Akinio Kpaccis ce
illn Tpagia, mi de arii ce ducce J'a Poma,
unde Bina Tpiontea decnpe Tpa vi wi decupe D a vi,
IV Non Jul a. R. 727. KInd8 Atitiniii Kpacco Tpiamtua .1a Poma, Daqii 17)Curoidii deenin hilito mi tiepni.ie .fivrpe cine, ce adunar, wi tuf imeccepi pene tupe
KoTucone, conT8 Rape .iimensprr, eapruini a Tpege Dda itruda npoeinne.ie Pwilane.
nlpea itpecTe rian 'r
VIII. De narea prbc%piT8.18i ce accenopapi, mapnini.ie imnepiaasi npin o ecnedigiune .lin nonTpa HapgiCZ Lieaprb
./InTetpce

a7,IisTopi8 de an000.

oopii; peneAe agecTopa Mi nume.ne (1) pa aT e, aozindg


de Benipea ata OaTatitanii .11n Cipia, dimice cupe KaIITi131 wi dude
./Indup-bTii Pomani.lop8 cenine.iie mi.iiTape ge.ae runiTe de Aa apmaTa .1181 ICpaCCU, a. R. 733

De inTpi, annod, Arpinna CaUfltiCe npe Kariranpi mi


npe AcTopi napi pemmeccepl n'otro anuma JIIIIK1-3 nedommigi, wr nu mod8.18 avecTa nagintiitg, I e n a ni a, a
R. 734. Cape a annIpa Pa.mia mi Fra.aia .iltn nonTpa innupciuni.mpa" tionpwopg nepmane, Dpocu mi Tinepiu, atiii niTpiiii al .mi OaTaotatiol cunitscepit Dile
nonrue a.inecTpe din Pegi a, Bindedi i ti i a mi din

No pi it 8 whnl aa Darnpea de caca', a. R. 738.Aa


www.dacoromanica.ro

(a. R. 740 )

)(M)(

(XP. 13)

'brinca de niocti Kneia Aenra.)8 +mine upe Davi


ripecTe (mema paf, s'arfa /1.1i upe Capwaui mi noncTpui
nacTpe e rpaTine upe pma Dawbpii 1n Rapi II8CC npenieze

lincrh na iinTilybnce npe


ann.rea dinTpe avecTe non6p.b. Davii arrTamar, de no a npe Po-

wani, Aera.18 ce CI15.11a delaa r, acanpa Aopt,


altain8

BITU .1nopiRoinaTli, avice rrpei data de ai

avewTia mi upe peve.ae h O Tneon e. Aveacrb


nepdepe mi decinumb upe Davi: dar, vinvi anni de
1{5 flannonii, K8 Berna' mi It8 CapziAe ei

wanii n Korpa Powani.wpg, mi ania ce acrlimalpapi, de apineae Abi Tinepial a. R. 743. 4In artna.ia 8punaopii5 .1knaapcap-b Hannonia rui nrdar, uponinua pomar), wi icit mod8.1 avecra .ilinnedeaar, npe ORTaRiana de a .iknaide TC11111.7U.38 .123i1an, npeRamt dopic-

ce. Drica 4,riTpenpince din Paula o ecnedillibne Jitn


lleptuania (741-744): dan% inrea avecTuia 1{01111nut opaTe-cml Tinepi8 peene.i.irmi3

Rorpa 11tepwa-

ni4opil (745-746, mi 748-749), Konpince ninamd


dinne Ruiz; wi AJwia, mi .ait upeomb

mar,:
Tpa

n uponinwr, podar, npe RIndg ce npenlpa mprb Jjin KOLIMitpouot18, downrs.nii 51apRowani.lopii, Rape (Dan-

dacce wonapxia Caeni.nopii (vine Danlpe, A.Inia mi


BicTua), ce 11'13Ciiti o pecK6" wape din napTea nomipulopt Lunpive wi nannonive, mi moncTpincep% upe
Tinepiii" a ce nr6pve acunpa avecTopa. 14'4.1 i Ka T
(Nene. a. R. 757) ce Tpiinice .71In Norpa Davi.4op,
Rape cnymnari, 50,000 de unen' din nevinwaTea
yenepam) a I.a.lapi.wpa'
whpil +11 Tpavia.

mi a IlannoniJopa", tievina Cenepa npeoennaii


p,Towr,r, fl15.1Ti Tiwnii tus ouni.te dilu ilanna navs
nonia, miinc18 frb Davii uil Capwauii mcapca ne4Inve-.

www.dacoromanica.ro

(a. II 755.)

OLF

)(12S)(

annaA8 R. 761;
Mecia. lIannonia ce naviibist
pluiTapiAop8
'minan,
a
fume
sairbT6
ncr, na wa is
avecTopt nonra C13.1BaTiit'. iloeTsAil O a id i sape ce
ao.ia nne a rangi peAeraT6 ja T o mi .173111"13 milpea nrpi (na denapTe de Aa rapa Dbirbpii) Aaadni upe Ikmnonia (I) i asga nponpeTopis48, tape anirisp't pmnP
llan'apei, itricrb mIpTapiceurre ini ama Jitnsavca 1.1egii mi Capinagif nefiumeTanii nponinge.ie pomane, de
K'bre Opi *muga Daimpea. ./Nn 1,1eprnania adminicanirbuaT6iie a Aal A. qinTiaia Bapa deTivagianea
Illapcif ni ce 5de moTiii8 ia Xeptievii, lipbs.Tepii
Ileli b canT8 Animitii8, wiiai anaia dinTpe domnii Xe-

Ta'r

..111

pacqiiopa. PT.crubridindace (Dama a'b ang uonop8


mana' din .710h81)1..le eie mai deirbirraTe apt (pi

811115-

apmeAe, llapa ce funiext a .pnTpenpinde o ecnedigiane lipin ginaTbpiae qe.ie neanmaTe din indapea TeaT osa p si a I:, asoAo dedepi npecTe d'bncaait
IcaT8

Xepactiii mi sena ni Veinnalii Kb Apinunril,mi nitnitnpi) TpeI Aeuianl dinTpe tieAe ina Baile a. R. 762. Iipin
geapa
atieacm Ka.larnacire Poninnii nepdapl
dinTpe Pena, AAsia mi Danipe.
Anora de atiecTe
decacTpe qe BCIIJJYb npecTe iinnepiaAa pomang npe
Jai OaTaulana, 1111I1PFITOpibari aia (D(Spre neciepi'ii'i' liii jll (bamiaia ea: eA8 anu o (Dile ilbMiT1) laAia
(din a d6aa colee Cspisonia) sape iipin decalybrilipiAe

caae airrap& [siena impinTelai, mi o a repela cogie, A ii a Rape nace n'erre. matiiniae in Aaspape cupe a tipoimpa
T i a e p i a caLieccianea tii imnepi8.
Oszanian8 adorm) ikri wilie upe ageeTa
abl de

Roppeyeue. EAa mapi Aa NoAa, a. R 767 (Xp.


.7pyi

OTaTC de 76 de anni,

simia de

An

Lie a

Anilla, 45 de annl.
www.dacoromanica.ro

doinniTtl de

.111

ft. 767 )

)(124)

IX. Tisepia epa 8n8 om8

(Xp. 14)

mape RanagimaTe,

de innidie, diaidinWh anuJenara cape upa


',jale mi (npTe upeavanaT8. Dan", gepepea mainel cae
(Julia) e.18 adoaracce npe nenoTs38 craii de (apaTe,
e p in a nia
mi de (Dpina atiecTui de naTinTe Rape aaea o auTopi une neumpyinim ia Aevianl,
ni T6re daTopiLie anal
.tn11e.1enT8 .iin 4e1
dinTai8 olla; annl ai donaniei
na
de a (atole ToT8 qe 118T6 cupe a .118 Jiinnmpa. Miwnarra' de neisnapedepe pesont din 111epmania npe 1ep_
wand8 ailecTa BSTUCC upe Apiminia (.71a Idic-

Taaica) mi epa in nunTa.18 de a pecranioi llfl lleprnania domnia Pornaniaop8 gea ~dar', de Tarb-C18 Dpacn.
ce TilirniCe anbm8
purapift, ande npe(vana
Kannadogia mi Kommanenea in npoainge pomane,
napp-andli dan% ageea mapi (de Benint, npenaing ce
npecannune). IIenTpa cenapiTaTea ca nepcona.in Tinepia mince
Poma npe
npeTopianI id piciuii npin Fra.iia ini npecpeaTaaal aop8, Ceja nt,
dedo mape .iinmAxinut acunpa runepnuoul, nape aat
'S

anam8 sita' napanTepti Ha TOTti.A decnoTing.


citapT8 TilT111.1 unja

D81)73 .111

Ceian8 ci IIGTOCIVb ama de Tape

opina Tipanna,mi, li nT,T8 mema .nect Poma mi ce


nornmod8mi
dacce A a inca.ia Naripee ande naTea
neira7aT8 de Ame CT) ce dea deenrawbpiaopii, upe
n'anda' Ceian8 Ha min8giiTopi8 a.a8 cra8, armea TTC

Poma mi /in trama, .lin napa de 9 anni


deAiraniae
'van% wand8 npin naanuAa de a praui A a cine
de
imnepia18, demenTt cacnkinnea inineraTopanuI, lui wamant gradepea ca. Tisepia umi curapt anam8 ceTea
de cranye nepcennrant18 npe
Adi Ceiana, n'un
wind npin incTirmiunea Ata KaAirs.ria, ce cs000st
www.dacoromanica.ro

026)(
CIF at)
.in naT8 fig nepini, Aa Miceng, a. R. 790 (Xp. 37), dunb

(n. n. f90).

ge domni 23 de anni mai muATS a unij decno18 aciaTis8

de mail sa un8 imnepiTopul pornanS'.

K a is It aiir tra a,

ge

olis.18" An1 1IepnianiK8, chin%


gice npe TiBepi8, spml, fpncami .iisn inntepi8; .1. n

dinvbiii' eAS' prbcini TecaspsAt gut 'nape axis'


A51 TiBepi151 OCEMTlintig npe nonopt, d'hndt TO16 yeannsAis'

nut de 00[Villi cnAendide, prBdiwbnd8

edia)ine (whirt.
de csonii, mi aATeAe acemine. Dun% Lie csooepi de
o E.1113 +di nepds lit3 .pmeTaA8 minTea, .g.ncrr, npe

Arbnri) Tke oanTeae caAe geAe apsiTpape wi Bpsde,


IVI)Z8 mime dsnr. naTps anni de zi.ie npin o Boncnirbvisne a npeTopianiAopt. CenaTsAil BOi C`b pecTiTbCAT) pensnAisa, *nub npeTopianif ./iniimiap'b im1IewhTopi8 npe cTsnidsAS K A a is d i S, unsisAii Asis ICaAirsAa

mi opaTeie Abi klepmanisii. HA a ti d i a aBia annust


alybneAe rsBepnsAtil .11n nyhni, 1111 AO AloCCI) Ica ToTsAii
maaonecTeAopil caae nniepl MeccaAina mi Arpin mna,
mi etteAepagiaopt cll. Aicepni iloAiniu, Narlicet mi
flaAAade. CHIA dialCliAri Jiumenspqr) Kongepipiie PomaniAopri .pn EpiTannia, snde .1,wrpenpince Kiapt KAas-

dia o ecnedinisne:, IllaspeTania, Asvia, Tpavia ce npeaniltsprb .iin npoBinue pomane, mi Istla &mi. m6prea
Ad Epode Aspirin Beni eapiani csuTt adminieTpmisnea npoRepaTopiAopt pomani. Mill svidepea MeccaAinei aBia ce ssnunacce Arpinmna KB unsisA8 clit" KAasdis, mi ilindsnaist npe avecTa CT) adonTeze upe (DiitiAS.

el Nepone mi el, AS decTine de csveccopiS .111I

AoKsars nponpinAsi clij 4)118 Bpirrannis8, anoi 41nnenint


npe BrfillBaTiS" (a. R. 807; Xp. 54) a CI BTT) domni
ea fta naTepe aCCORAT) CMITii nsmeae wiisasi c 'IA .

Do miui it Nepone icondsce8 de upe-oewrsafi


www.dacoromanica.ro

(a. II. 907.)

}ti24)(

(Ip 54)

npeTopiumil Buppu, mi de miAocomuAg Cenena, napi ce

onnucepi, inTingiAopg Arpinninel, runepni sine Aa itn-

yentag, Tnci cape a ce acceuripa, ice dc Tnneninavb upa oparreAe

ci3

cerb upe muml-ca

inminjei ei

verig niTping (lipiTanniun) mi uqiea C611117111111, 'netiTp8 nybpninipea


CTAT8.1bi. K0111i5Billa A81

n AuflpupLie

flonnea Canina, 4vAg +ndbnaent C`b uiluvidi, mi npe

cogia ca, OKiaaia. Dtal% arrapT upimini mi duni, w6pTea Aui liuppu .pmf nepnaice nepe CDMITI) apniTpan,
mi 'lepe npudeAiTame; elg ce appial mi ce npodbcee
AunrbTopig, nrbnrbmopig, inIC1R lili egening
4m ITaAia liii 41fl Dpevia, Jill nonenince npe vei mal

de opunie cenarropi wi arbiap a ce npoduae upe


mi 4sal apeni,
wi rAatliaTopl. Eig ai)zu
uipenic

II apg

onaacionaig invendiu.it veAg

nape ce npewisupi, n enuarb 3


peyiuni din veoe 14, mi llama 3 pemacepi, nearrince
mape Aa Poma,Jim

de mong, cnpe a mi Huid adiroina o fcariiTaT mai mpuappuntie KbAna npe iipetwrinl
4111c% eAg Ill'I'18
npin a ra.popa nepcea, giune n'idea frb ce na nbi
iiui edimini ama
ttiacTi(piaa. .71a pecTaupapea Pomei
ntimiTa baci, de aupg, Rape uonpind.ea niai flThJ1T AOlig
de uva TOTt
lUi cape a urbpei noncipu;-

pe ce cTelpee de aeepi Trb haAia mi nponinge.le, Ea


niapg iemnAeae ce decnoiarb de imaniniAe zeiAopt
cabprb Torrg de o dar", un mioiTapi(I)iindg
Aopg cTinendiuAg Aopg, Elan C8IIT8 upa

1,1enepaAl de

Aa luyen& +nm5tie. Koneniplqiuni penegiie 411 dedemorriag de a ti vide ung nunybpg wape de 6meni, dapb Jpn (bine decopiAmpiA0 liii apuziwiAe .1uf meie
winiTg npodaccerb o mepnepe nenepam, tupe npopanca de odarb n mai muATe naspgi aAe imnepiuni.
www.dacoromanica.ro

(s.

a. 821).

)(127)(

(Xp. 68 )

runepnuropib.d Icnaniel 91mepi6pe, Eimpinuil Ca,inillill I` a .1 a a (de 73 de anni) ce npoKienn de imne-pwropi8 de Kimpi mi.lillie:., Nepone 4)610 de .1a Ponla
wi ince npe brig Ainepmg mil chis' de 1 cablyri Bielgo.

a. R. 821 (Xp. 68j.


XII.
bpaimii

CbAnillib r a .4 n a Benindil .ia Poma ce (viKu


nonopbAbl mi mi.liulei ripin d'irme eccenbllizni,

Eapi de mi ,D8rb negeccape dbui .pmnpei,ilapipi, Mi melme agecrrea deurrenmapi tipa .iin Konmpa .181 npeubmil

wi -npin anapillie Kurpi nii.iimapi mi npea mape induvinni kirrrli ameopillif chi:, e.8 nizzi dan% mcee aun'
de ziae npin o Konuitspigiune ileectirb de Mari) Omone ring (bocml 08130piTti mil .451 Nepone, Rape mi
Kumnipacce o narirb .11.wrpe npemopiani. J'Irle% .leviuniAe de .hi Perili, upeitiemaccepi imuepiT0p18 devia

ROIllpil Ab' FaAna .1a lioionia upe doie.ik .100 Bime.ai8 upe Rape .18 perimnoent *u nullinli Timii8 TOIS
auuncti.18. Dviii ayeembia nimpbncepi .in tra.lia mi ni'in% Cocrrea .45i Omone aup6ne de Kpemona. ./11n Abna Abi Anpi.le a. R. 822 (Xp. 69) ce qice Omone
118 mina cd:, BirreJli5 Beni ..ia Poma, ce penbnocnb
de Kirpi cenaT8, mi picini cumme neabzime newrpb
cnece.ie mecei ca.ne. Aenibni.le din HaAecmina napi epa OfiRMLITe liZT 6118 pecne.1.48 .1.11 l'orina Ijibdani.lopii
.ixn

npoKiemapi iteueirbTopi8 ilin RonTpa .48i Biri e.ii8 upe

dwie.le Aop8 Beenacian 8. hirmid8 ce factrindi (Dama ageacTa, mal" TIrre .leyitini.le mi upoeinfle.rie dealecap, upe Birre.iii8, 'cape Cl mi 8i1ice lin Aiilla .10-1 Deyeninpie a. II. 822 (Xp. 69) .iinainme de 9e anibnce
Becnacianil .ia Poma. .11n Timna.,18 ageeTop8 pecEeriJe iiiiii.ie ce mripnspi I.1.1bpinb.18, ra.mia navia.rt, CeBU, Capipagii mi D a 9 ii ce cabaap% acanpa Pomanuopil.
www.dacoromanica.ro

it. 82g)

028)(

(JEls 6t)

Becnaciang nienra
6cTea din 1.1.1apittil mi din
llannonia. Captuallii Iazuni ce orpoepirt. Pomani.lopzi
anityropiii; penii CueBiAopil wi ai Kuazi.topii ce

niurrirapi, *ft napTea Pomaninop8. *) Ku TTe aqecTea Da gil whz-brid8 kripiAe TupunpaTe Tpentipl Danlpea dnErb daTitta Aopll, mi nonpincers nacTpe.ie RO014.100 pomane, *ncri, tandil epa CT) mutile uti arte
ayinnce 1115qianu 115 Aeyinnea VI, mi fin-

nin8 dula aqeea Beni (DonTciu Arpinna din Acia, nape ce tusini npoupetopi8 Meciei.
XIII. T. (1).taBits De cuaciann AB% qi5Te uncupirte cupe a [Miau eaprfitul inutepitA8qe.i8 ma.vrpasTaTg
de ichTpT) bcupnaropi. EA8 pecTasiAi
+nTpe
miaiTdpi wi opdinea n inanne,
pecTat papea
tape o mai .itmupttmttcetrs npin edivue *ncemnaTe (upenzim8 e no.mccen.18) pecTiTui cenaTnattl dpenTupi.te cale verte Beni, mi nybpi aBTopiTaTea
upin

toninnmipea memBpi.lop8 mi denT,rapea qe.itopil


demni; oaBopict 't'ene qe.ne oortociToipe, *nainvi, apTi.te mi arriinge.te (ca.tapict npooeccopil de peTopini)),
*ncumi dede eccermun de mopaAiTaTe pirop6c1,
mi de napcimonie ama de mape *ti
ageacTa mal
deyeuept uneopi *n aBapigie.Becnacianrs *nclpqint upe
TiTtt cri) dotniTeze plcn.ta Uisdani.top8 napi anntatacepi) apme.le *un% curra domnia
ii Nepone; ayeacTa ce TepminT) npin dlpizmapea
pucaainm.ml
Romel 823 (Xp. 70). Plcn.la
*)

Superiora autem tnter Danubium et Hercyruum saltum usque

ad.

Pannonica hiberna Carnunti, Germanoriunque ibt confinium, campos


et plana Lizyges sarmatae tenent, montes yero et altus pulst
his
Dact ad Parthissum alunen] a Maro, stve Duna est a Suevis regnoqua Vanniano dirimens eos. Plintus Nat. hist. Lib. IV, 25

www.dacoromanica.ro

)(129)(

(a. R. 832.)

(Xp. 79.)

BaTani.lop8 csnTit Rondtmepea Jiu! N.lasdis

Kape sar}, napTe nti ceminneAe nepmane ie.ie de a


cT7inra Penuld wi itiap nonpwe ra.nige, n'an6 cugeccil dupiTopill, din Anca Knipel mi a .iinue.nenepel.
Irmin
Pecne.mars ./s.n lipiTannia ce pe.iinnoi de
ArpiKoa a, Kape tatuTirl upe lipiTanni npin BA'1311tipimca% KBATOpl) pomairb.
dege mi dpenTaTe Ka
annaditi R. 832 (Xp. 79) mi
B ec tia an8 mKpi
AICC1 de cmccopi8 upe (Dii8.)18 eras' T im U omit dovals' de la naTtipi, 118 ge.le mal wpam6ce
decBo.nt do .na cKipea ca npe Tponij, mi wl
Kapi
mepirt nKmeae de amor et deliciae generis humani
(ampea mi decourapea 1,1C118.10 omenecat):, e.18 (Da

wi mal nula a.18

itnneinTopisag ge.18

Romel, dan!, no domni mal IlltfAIS de doI anta tui


pi. upe Till111153t Ata qu'ice Becanisati npeneautTenTaTe, lui KaKcl 'tea mal Teppisiai erpinmiane, fIKROnepi no .itaBI gerbui.te llomneif tul EptiKaantsail:,JIui
Poma ce ectrb sng ingendig vape Bino mpei ziae, mi
l'OTO' MIMO CC 117)CRZI .j.n 'tenue o necTiAenuT, OpiErb
KIT cluiprt mi nieana jThl PriT
DUIll mpTea .401 TriT5 Zpint

n imnepils" (Dpa-

domni decTu.18 de Bine, ./ncl, .711n nepioda.18 maI de upe upinT,


pedKcce Tinumpiae .1Z31 Nepone. Ro o denteprBitiane
Konin,pcra, Kni o picinipe nennpvinim [tape
TC-Clig 1) 0 mliii an o, Rape Aa iis.tytert618

he

ce Att ounpeccianl 1111

utarIndi; 11175111TC, Illi no o ctinepbie- piditIzsgr, upeTince Fa


CT) ce nKm6cim (1OiUhl 1111 zers (dKninc-zeu). Arpittoia npeolaucce Cuouia .mn nponinill pomatm 1111173
EdinKupril, Inntlij ce peliienrt de Dominianil qe.ig" pods.
de cscnigiKne. Tipannuall
.711nTpenpince o ecneIct. Poni. llaptca
I.
9
www.dacoromanica.ro
./ta

itpuzinil:, nepd8

(a. R. 839)

)131.1)(

(Xp. 86)

Rape upeturuKu .itu upouinul


1,Iepmania
Cuenia tiea de illt.5.11.8 non(Dedeparu ic PO11101141 mi R011

difli6110

cTpui Ba.J.iu18 nrupyinapiii +n'upe Pen8 liii Dunne.


mal pruil cutiecc8 ce BITS ./1111 KonTpa Daqi .1 o p8 napi .D.noecTapT, de no8 mapnini.le itnaepitmui CRIIT8 pe-

neoe aop8 Dupa.

AgecTa noind8 a (mune Pomani-

aop8 un8 upau8 mal' Tape mi mal .1nTpenpinzeTopi8 ce


Alee% de (1omnie, mi ./naecTi iu t'Inca upe 1) e ti eu a .181 omu.18 ge.18 mal 1-qi e 8 mi mal npigenuTt .1a
pecue.1.18 dinTpe Dad. Detieual8 ce quige.iecce no Hanop8; peueae Ilapgiaopt, wi ce uni R6 Cap111,111ii Mi Ri3
Kagil 4kt1 nonTpa Romani.lop8. DominianU 'l'Ondee upe

honcudiapiu.18 Onniu Cauinu ./d1 nonl pa Dwii.lop8,


de Klap Daqi.
ageeTa u B'bTbriS
Duni, dlucu.18 Tpimice upe (I) u e fi 81 upe(Deniu.18 Roopui.lop8 nperropiane, nape auu ToT11 aqeedw c6pTe,
ce .1nrpowu 41.11T nIdupe daqin1.AR61118 Dominian;
.1nrbppa-aaT8 DI) in awre nepdepl de re pniin' ci IMetie
4111 11CpC0IIII .ikn nonTpa oepomiaopzi

.111c1, mep-

mi aRoao ce appumn .111


ce numal truni,
upaneae u.1'bgepi.l0p8 mi a.ie decaTmnpi.lop8, mi ecnedi lit; nula upe 183 i a 118 acunpa Dailiaop8. Ageiza (Die Rape miaiTapi8 CI) mi cnpie numecTa
Ae upe CR6rt8 Ea el, ce nunelcKi, ToT8 iiicu.lo num8 ce
Dagia illi aTT'Llil upe
mpTI. DRIII ageea Tpenu
.11na,pino6cTea (lea numep6eT3 n T a e, mi o
dual 1)egena.18,
maT8. Bezina Rape epa a.18
whzInd8 Rrn nu n6Te cama Bi8, ce npeoTiliu mopT, wi

anoI mnTea ouui aa al crbl. Degena.48 TC1717311(16Ce Ha


Pomanil ci nu I time pecidinnal opdini cm Taie apsopa whnl 1r1 Tpunnirs mi cm .4e .iimnunT) npme, R a ama Pomanii din deulpTape cm np6d1 a mi mmuime de
www.dacoromanica.ro

(a. R 819)

)(131)(

Xp. 969

iniaimapi, wi ci ns KUTCZO a ce annponia. Cmpamanema ageacma ana csgeccii:, Pomanif ce pempaccepg,

XV. Domigiant cunimpamt upe Iai lui upe MapRomani, riii ns i a damt a Top
n Eonmpa Dagi000, /Nice npe densmaktil agecmopa, Kapi neniccep%
Hannonia C'b gear, nage. Amungi MapKomanil .11inmg,ppirmmi punpeccupapg, liii 131T5p1 Lye Dominiant. Eat
inzInduce cmpgauTopamt Tpimice nunktil aa Degemuti
Ka cm) at Kleine Crb taawE nage. Degesaati Tpimice npe
opame-clis" Die yi ci Tpattmeze
imuepuropia.a. Agem pededo PomaniAopt ripe wElli-sa RaElTiBi, liii geo mape crimina de Kalil', [maim de .ageacma mal

oabpiKaTopi de apme mi de aame Mapspi negeccape nenmps pecEeiat mi [letups Eomodimiliae Rioaf, mi un8 cminendit annziaa opme Jp.ticeninamt. DoT6Te agecmea, Ba dede peyeasi
miaimit ce .7.11noi
i
Elli O diadimg, Ka mi Ktiint eat' a'ap TuKopona
tip Alcca neapa din rpania ca. D8111 ageea ce .larrp-

ce aa Poma, Tpismot .de D a id' mi de K aji, mi :net


nsmeae de DagiK (./InninrsTopisati Dagiaopt). IndecTsi
coaiiiiia ageacma a Tipannuasi
Kapi cm, at mpcKI, dap, mi caripigi Kapi CI .18 EamnioKopdcKs, a. R. 847 (Xp. 94). DWI mal mtiame
qidi mi npe
oarime Epsnme ,Domigians mi nponace c'
couia ca Domigial limes ageacma decnonepi ..7173Kp3,111mi
gice .71111 18 CenTemItI11181113 cminyepea asi; eat ce

npie a. 11. 849 (Xp. 96) *a emame de 45 de anni,


dui% ge n domnimii 15 anni, mai M75.11Tg Ka Tipannt
eomeminamt mi opiKoct, de KITt Ka imnepgaopit.
d'bnc13.18 ce cTince oamiaia Oaaniiaopt.
www.dacoromanica.ro

(a. R. 851)

)(132)(

(Xp. 89)

KAPTEA II.
De A a neflptea AM Domimian8 avra .ta deEinapea itnnepisimi
csat8 AapeAi8 Konamod8.

Dun% nil nepiodit de 80 de anni .fn Rape imnepina8 pomant, de aa nMpTea ant OaTasianii. on vssepnaTil mat Toli de men1 pll mi amaqi (an immune
emonianil a Mil Becnacian8 ad a wiinant clit Tirrn),
spurt sag nepiod8 de goepivipe milt' qintil imnersTopt .itnneacnni, !main) tui amaTopi de nmaniTaTc. Ja
mires ant Dominiann" Ronqinpanii npoRicinaccepl imnernTopiii upe s'nTrnnuan" cenaTopig, Maim Kwieig
Neps al cenamil ditait linrnpi. Nepna ninepin imocpima Rn ituneaeuvinne mi 1M nunvraTe, VIC% npin napamnia ca dewTenrt nemnanemipe .Tonpe nonop8 In;

npeTopiant, ea8 npeseni epsnginnea adonnind8


de oiiil mi de entleccopiti npe M. 13 .inia Tpaian
tiC.18 11.11a8T8 aa apwarb, wi map; ill 27 Ianaapiill a
.iiinTpe

Kernel 851 (Xp. 98).


Mapas 25.min Tp a i a nn, irncioTij .11n Icnania *),
0111g Ku mapt TaaenTe arlag nenTpu Haile Willi tili nonTp5 pecneaat RonceRpt sienna ca arnT8 .11nTpu ./tn-

dpenTapea adminicrplqinneI InTepne .in T6Te pamnpi*)

.4kn qetatea I t a A i K a .itri 18 Ccntenroine a. R. R06, iims zetie ecnediumnr ta tpirang .4a EtoPpate Mt .4a Pena, co nun; npetopili a R
839, Koncaa a. R. 844. Dam, amen ce .Intipce Jim lemma, de aROJO .Itn ljepmania de nioc8, npe }cape o nam4;iici un o ranepni nlns Ja annx.iii 850. ..lin tcnina allIMAKT avettala Piepna A merni .4a
Poma, .4%tdonti de Tog, dsin, ;men At nbini tlecape, mi in chaptg
bluing Foncs.1 de a (Ica,' op.'. .11nueetitg las alto onopl Tparang e
.71intpce eairbuff .Rn tiepmarna, bode .itionsco pecrielciti sapBapt mpg,

.44ncl Aa 851 Ts pcmcmalg .4a roma cape a aba .1144 min, ,Fp-ine le
rbeepnbasI.

www.dacoromanica.ro

oe el,

(Xp. 100)

)(133)(

(a R 853).

mi ./inmpa 41nrindepea innwpiani, nil .itmparutcemapea .1151 npin ediszime rpandi6ce. Jfkn darb ve
ce nami imneprbTopig, 4uqeti c1 (Dan% npenaparrine
cupe a cmepue narra vea nacrr, de Domillianr; upe name.le Pomang npin mpinaTuAti davkl, mi smars
TIJA' Atfi CenTemnpie a. R. 953 (Xp, 100) 11.11)fii, +n
Bolina Daniaopil. DevenaAll aazindil de 1111CaCTI
mpenpindepe, ce cnepirr, (r..(5pm LurriindA upea-nine
Itunind upe Pomani, vi upe Domimal ./nainme
KbT

earb arrising ape de a (Baile na nonopaml popecman8 tui na imueraTopia.16 'Ppaiang, upe Rape
+n sa, de upe Timnuag KInd8 r8nepna klepmania.
Iapna o tieTperiu Tpaian8 .101 Mecial danl :mea .pn
De

npimmapa anntin R. 854 (Xp 101) Tpenti D8nnea


npe Tiara.

1('hnt18

T a n e,

ce adacce b103'

Ruperre (DOpTe mape, upe Rape ce aroia cryiecg Ru


Tpaiang
.1aTinc: ,,Bppi Ci Toui coi enung
cb

na

mi ci gini

nanea.
Tpaianzi
.7,\n Roncidepitliz,ne RgeinTeoe agecTea, 1i nrviec-

CC 1111161lin a ha n,

ce .iparire tui uvrinininindg upe Da,q) iingenu EiTaia


Deqesa i

pemace ixnuinci eog Tpimice de naT9lli de panr838 de niocg, u o m agi Ha CT) tleaps

nage. Tpaiang nu ce

n6pgeece mal (Ir nare,

mi BTaN a d6r,a 6pi npe Data rri ripe CapmuT, napi ce piconiecep-E, nus thnwii. AATT) denarrigihne de Davl coman):
Bine Aa Tpaian8, 'tules (Un% eizertmg; ce mave a mpeia

nimio rape ca Tepminl nrmai npin rpearribuiAe iepnel.


III. .lin npiaranapa arman! Romei 855 (Xp. 102)
Tpaianii ammmt de no li npe Data; DevesaAg mpimice
Ala &vacada' denamaiii de panralii dina, ni.i e ani Oca
nrbarbpii), napi
parar?, Ha Cl. mara nave, mi nema
iunie.ienepea mal de anpOne m, ce donlimOorb uni de
www.dacoromanica.ro

(a. n 8$5).

)(134)(

(Xp 102.)

filarb imnerwropinag ripEani Aa Konme-pinp. Devi ce


isi a n
mpimicepT, dinmpe Pomani Cup a mi Kaaudiu
upealecumg npemopivau4 darK Devenaag na Kumeri) a
seni iaKonmepinip, vi mpimice aani denumanI aa Tpaiani).
Imuerwropinag .11nneaerIndg Rit DeqesaA8 Kaum 11/imal
MiZA6ge de a ckbna de neBoie wi de a .itinaneaa, [zonam'una) aa B1T8i0. Amurra' ce laman o MilITT) KpanTT,
.lurrpe amind6ue murria. Pomanif uinincepi, darK
arwraru arwre imane, Jivn vais' ii te aniunnea maTepia
R3 Rape crb
T1,113 newmminmeae
aeye. Tpaiang
cupe a 40 Mage aerwrupl. D3fIlt WhTaie Pomini ORRti-

narb Kacmpeae Daviaopt veae de upe muruli, .1.11 Kapi


amagar' apme ini aame azwpuri de pecue.mg, un g nunn.pii de KanTiBI pomanI mi cemnnag miaimapig Rape A g

aaaccerb Davii de :la OucKg. TOT8 de o dam M'eejes ~wat n'A KacTeaan nade co amaga copa .mi DeveBaag, npe nape o .1151, RanmiBs. DunT) atinen ce mul,pni demea wi onKunIndg mal: MEATO deaauri Beni dinainmea pecidinHei ata Devenaag. Aucig qiemg Manp

aTTIR1 upe Davi de aam narre, ./.1 Elan wi npince


(ave muani dinmpe firma. -- ./lks avecme Jittnnpeninrbpli Devena.ln decuepamg, mpimice o denumviune m6p-

itncemnarb de 6menii vei mal de opunme,


muiepi KK ItOUill Ha cm, pOye upe inanerLmopivag de iep-

me

Trape mi cTs vearb nave Ctill'a Bepve Kondiniune. Tpaiang upimi verepea aorniu Hondiainnea Ka
dea
nimia PomaniAopii npe monl apmcwivii

mpimidiaopg

de Dominiang, ini npe moni ourapii, ini mme mavineae


cmpive T6me nacTeaacae
peRb116CRI)
Heaaiqe,
de arnivi mi de initnivi upe aveia Kapi C`LIIT ini al nonopal Pomang. DeveKaau ce m'unce aa melme, miTpimice

denumaul aa Poma cupe a appura mi +minucia


www.dacoromanica.ro

(Xp. 103)

)(135)(

(a. R. 856.)

cenaTuAui cunnunepea ca mi Q gepei caae. Tpaiant


fraAia .1/1 annu.48 Romel 856 (Xp.
.frrroplanduce
103) Tpiumaa, II1i .1b1 11hIll(hAC

Daiii.

IV. Darr) iiin Timn8 rum; dun, ageacT% +minnmiune, mi Beni (Dann Aa Poma, r DegeBadt nu onnondiaiuniae, qi npenapi, apme, peeTaup6za,
nacTeAae, npimeme acap, npoBnrt) ripe naRinnioe BeAa peene.muag mi inoecTvr, upe (lei tie uing
Pomanif. Devi Tpaiang noopmarrt de Tlne agecTea,
deTepwinrn a nAena de io ui non'rpa DaviAopg, ion
HU cine npe Adpiang, npectearruAt ieniunei Minepnie,
up /luck '-Iie'r Mopc, mi npe ;Lull (1641 .iiineeninagi",
mi [sine Aa Dunlpe s .iingenurruAg annual R. 857
(Xp. 104) . Anuwg derrepinini Tpaian ci. cumin% nu
l'orruag npe Dagi ini ueapa Aopt C'h o npeoahrb /In npo.
powain. Ka el) n6rb (Inge peeBea.48 nu mill mape cep,piTaTe,
lit Upe apaiTvnTuAg A1100.10(100
Damaegenuat ci. nonerrphen% unt nodg de neTifB npeeT! Duimpe, din 1,110e8 de naTapanTe, +wipe Tiepna mi
Th11116.18
ElrICTa *) .1\
ageeTeia, Tpaiang
eepBrn

11

mare .itu Meeia mi T phnice upeeTe Dramps. IM Mat 0 nap-

're din 6eTea ea na ci. anuepe

Dttle1111.718 ;Jul-

upe nallizmioe
o a apme, na
nurrept niTe C'h alylinrr, upe Poman,
CT) mi accenbp( ze Ai-

BepTaTea; eag ;1111rT, upe annlpvropii nodboui, vi e%


agemaia noncTpuiceeprn naerreo.ie din napi pelimnincepT) npe Daqi. Degenaog gepni)
aarrg mihAong Ica
enane de Tpaiang. Eag Tpimice .4a dlnesag lye
nime ourapi npeoynnunsi. Ea C'h u utIid'b;
agewTia
ce decnonepirb uil navripl nuBieaua aTTOITaTtf.lti Joprs.
")

liez1 iUaraziipii

ictopuc

Toma I. nakr. 16, wiTomi li. nu 110

www.dacoromanica.ro

(a. R. 858)

V.

)(136)(

(Xp. 35)

Illus 1a annu.18 R. 858 (Xp. 105) ce oini

noduall, llli Tpaian


n'LmInTuati

TpC1i8 F15 TTI aprnaTa pomanT) npe

Anumg ce mena pecneAmnis'

ouppea ca mume oanTe demne de memopie


an,nupT, ani imnepiTopiurs, duna, wi II1i.iTapii pomanf.
.114118 dune.ne unei oeviunI, iinnince de mal MUTO
pi npe Deqcna.18, in (bine aneen npeaynnuinduce
na CT) ce cunnuni .nuf, .11.nt niemt .na cine na cl ce
TTT)

DUITI 110 Mi' ammi, .711.14 npince mi.111;"4111-

Tpent decnpe inTenuiuni.ne


Tpaianii, dar, nu nuTs
ctirre din l'upa
nimia. Dan% aneen Tpimice
Tpaianti
denuTaT8 na C'L i cruirrn Wb .114 na da qu'uno'', data, imneplTopiu.nU ce na perpatje din Davia
na naToi ene ce.ne pecnextunT. Tpaiang pecnunce atua
41n KT)T8 ce BT,ZU din nopne.ne

nini na Huno

mape npellis" npe elanning nini ria i ap nT,p Bine de


.71InTpe atiecTea .'1oiiiiii 41wi nponupt
nepipea
nin npin unt .iinepT a.i clg, lui Tpimice npe anetTa ../ta Tpaian8 canT8 n1)eTecT8 de a at .y.mnina
Denena.n8. DenesaA inal.nduce 41n1lieaaT8 Tpimice npe
nenTapioneJle Rape epa npincis"
mupeum,
Iifl CLgeapi .ponatioi npe .ninepT8, orD(Depindu-i nopub.18
ilonnint wi .pnwn
nanTini. De .na a9ennia 41njje.necce Tpaian8 T6Te inTenllibmAe Atit Denena.18,

ci npezu a (ni J'In nonTpa demnimpuil numeaul Poman8


a mal da i11ndlpT)T8 napnaptbaui nenTpu nadanepu.nul
Aonyin8. IlenTpa aneacTa ce 41nTippzirt Deitenaml
awa de Tape, /in 11.1)T8 cn-tinzupt de o nepTinT, nopnu.nil
oui Aonyinii 41n mana Pomani4opt napt ce annponiaccepi de pecidnip). Tpaian8 wi qci.ia.i Pomani,
CLICKTllarlligi avecTel npuzimi ce aupincern de oupelpe
.pn soma Daqi.lopg; .p.nmpeccupapl pecidinua, iui no
www.dacoromanica.ro

(a. R 859)

)(137)(

(Xp 106)

111tLITT3 nerlepe .iln wine o asawb mi o dederi, tuna,


poi. Daqii napTe ce tmicepT) el Jp.riTpe cine, upe sespT, tenia, napTe niaapT, .11.n miniae Pomaniaopil. Datrb avecTii cmccii Pomanil nspiteccepi ./nainTe mi
oHunnapT, TT1 meapa. Detteuaaii dual ve B17.5 Irb i

c'a8 ama' pecidinto mi ueapa c'a8 Konpind de Poluan)", mi R1 upe exl fitricsuff ././111 menina% nepiKaaall,
Ha C'b ns Hadi, nig ./sit inT)niae ./nninyhTopiAop8, ce
aqice tu; nmni.ie can. Accemene daR8p'13 maI nisini
Datil .ItricemnamI, ce ontoppT, ei +tupe cine. Kopnaml
.Itii Devenaail ce dacce aa Poma, mccaspe.le ard Hapi
e acuancecce C8IITIS amia pmaAal Capueura, ce decuonepipl de Biniae, COHU.ill mi otimiaiapisa'S ad Deiteaall. Ks modsall ftlICCTI1 ce oini pecucaasaii Daqi ut.
Tpaians rIpeclvbR5 u eapa .iin nponinwri PomanT), ame-

1nTp'anca dzie aculan, a V magedoniu% mi a XI1I


ueminl, mi o lioionict us nensmeparb "mime de
eimeni din ToTii ininepisall pomanS" *). E. .pnesull ce
z

nT6pce aa Poma in anns.irs R. 859 (Xp. 106), ce


upouiemi, imucpwopit de a V 6p1, tu; ce JitnnecTi Hs
DOTCCTaTet1 Tpissainie de a IX 6prb. MiaiTapil tni nimia dbfrE. (1);IliTUJIti pecne.taaasi ce deuopapi Ha no
pone, aanyie, Ho.mane, apmi.tae, a)a.tepe, mi aaTe emite de dicTinuisne nenTpa naainlla aopt.
VI. ./inTps memopia Bil{TOpief penaraTe acsnpa
DaitiAopt ce indio, aa Poma lioAutnna Abf Tpaiana',
mi in Mecia amirT, IaTps ce edioiut Nittonoaia, mi

mal cape plicl,pira Mappianouo.lial /in on6pea eapopii mi Tpaianii. .lin Tpavia ce edioki, Tpaianono4')

Trajanus victa Dacia ex tolo orbe Romano infinitas co copias homi-

num transtulera ad agros et urb-s colendas. Dama enim diuturno


bello Docebalt vals fuerat exhausta. Eutropms libr. VIII, cap. 6.

www.dacoromanica.ro

a. R. 860).

)(138)(

(Xp. 107)

onOpen Abl Tpoian, lui IIa o rr i no nodia


on6pea eogiel dbl. Tipe .717)nrr, pina dp6n1a, a Dbirlipoi ce edirDinapi ca 8 ce pewhpapT, maI ms.vre gerbnI,
mt a mime:
in I,t i (hin u da ropa Canei, T pi a o pniu,
dia

B i mi nagu, 'fanal' e,

M a pro da ropa

(da ropa illpT)oguaw), non Hit da uanu.n8 nodudoI dul


Tpaian, EneTa (da KOT5.18 Danipel), Dopmi ri S da

ropa Timasoog, ad Mal= (mal mpzi8 Bononi a, &ido e ar,arn8 Bidinu), Paniapia ia ropa Panidpiodul,

Admu da ropa AdmudaI, qianpo da ropa qianpoduT, mapa deenlpgia Necia canepi6pe de gea inoepi6pe:,
;mol AurocT a, Pe i ano (din llonTpa

niu.iui4kn Dunne), Ecou da ropa ECKU.18i,

ropa ZiT8.18Y, EcKa in u (mal ./In upiwb Acamo mi anal

Anacamu) Aa rapa Eco:1=mA, Bino (ou Quin-

todinum mi Sextodinum, mide e aliom8 ( icront), N o-

il C, IaTps da ropa laTpudai, Tpimami a, A n Apniapi a, Tpamapic K a (din [mina


upo eTop K, sude eTaniona
Aen:unea I iTaairirb, Cuq j d ae a, Acciono i i, l adidan a, Kapco (din Rompa alpci,pil J1 a.1Biuuiuiixn
nemulaI .111.n Donne)

Donne), Tpoe in i

i n oy e-

(unde e ao.um8
Ceperrodul

Dbrine), No B
i a (din nonTpa
odunu (onde e aoom8 Icativia), Enicco (aobtn8 Yr6A-

nea), IcTp

ca 8 I CT ponod

mapea nrvh.

VII. ilavia duirb monnii liapnagi ce limnlpgi [la mi


Mecia,

.11/4.n Dagia

Jjilea conepiepe

conepipe lui ./kn Dagia inoepi6pe.


ce

mpegea

de

da Biminags da

dedepa rr a, qeTaTe irnm Dunne da ropa Ansasi


ea g a Kpawbaol, de sude duqea dpomu./8

dea dpen-

Tud8 Mara> 1116Z1-11611Te npin A p t'idas a, genT TB-

IitiTe a, Bepeoni a, Azizi (lude Bersoblin, dewww.dacoromanica.ro

(a. H. 863 )

)(139)(

(Xp. 110).

inda Aixi processimus, ziqe Tpaians .ism NommenTapie-

Ae gime de Hpicqiatib), tul npin K a n 5--B o u .1 a T.,


Aa manitiiniuml Tia le li u .11)111'7) pxotA8 Tiviscus (TeIllill16, 811de eeT0 ileTTIZI Temitn6pa). A.IT8 (Jimia Tpe-

qea de oa TanaTe Aa rspa pAsasi Tiep n a, uncle ce


anievi) o soAonie de .ricbmi imnetyraopiu.ill Tpaianu*)
wi mepyea accemine cnpe inzi,-n6nre npin Media,

Ilperropia, adPannonios, Parani, IllacsAia n i (Obnew8), Aa mancisnea T i fi iean (ansin8 Kanepani). Aqi ce unia anmndue dpumspiAe (qed8 de
Aa rtlitlillib118 118 tle.iil de Aa mancibnea Tinics 3) 114
miel ce .iurreptiea cupe picIpiTS npin Adn oB O, upeeme Ponte Augusti (scilicet Traiani), mi unja Aa e a rmizeueT u a, pecidinto Ata Deqcsaat, sape ce pe7,

edioist mi ce desoir!) su eniTeTuA8 de 75 A nia Tp aian a A ur 3'3Ta (Arbrirb Ffisiti Capuen). De Ail
Capinizeuemsza, dsqea dpumuaii Aa A u e (Aquae, uy-.
data, ama Capueull, ca il Xanerii), mi de aqi .711n

cscti cupe Illspewii All Zep mizipra (Opeurria), Aa

Baandian a,

Aa AtItiAit (de a dpenTa Mupewsozi


oa rupa pmAsi AllUAb), Att Bpusaa (Aktd6)) Aa C a:1 in e (rtspda), Aa Ha
cc a, Aa Na no sa (repoa), Aa II ap oai cc u (Deinis). AA' TpeLi clima
mpeqea npecTe noduig Abi Tpaian8 .711n Daqm aucmparb,

ad duqea Aa (13 pamepi a, Aa AmuTpi u, Heiendana,


Aa N a cT p a-n o n a, Tpeqea npecTe 0.r', tillTpl) Ponilma
(Ii-bruns-asnrii) wi anoi npecTe mungl in Daqia cunepkipe
Aa

Pscidana,AaKacTpa-Tpaiani,11peTopiaAu-

rsemi, wi ce .larropqea npin Cmena (cTpimTopi)


v.)

Ii1)11}7)

In Dacia (pague Zernensinin colonia a Divo Trajano deducid


juils !talle' est. Digest. De cens. L 5. S,

www.dacoromanica.ro

(Xp. 113)

)(140)(

(a. R 866)

Au s a 8. A3Daprb de atiecTe

mai epa:

aacTpaAT, Dpanure, Apilidana, Arlinna,


Ilinal Copna, IIip, Komidana, Ti acul NTindaB a yrl Dagia opienTa.n: II a o d a, Zacidi

d a ea, Udidana, Candana, lIeTpodana, Kapcidanal II a T pidan a, T p a.) a .4 u, (vecTe 4 din


upml, 4In penianea de cc il a HparraM):, Jitnne

mi Tapa (DanacTpa): Zapyidan a, Tamacidana

Iliponapidana*), Niaonia, OadaccalTaonnida.48, (Liecrre 3 din apnyn upe xlmr% DanaeTpx), E p in o n a al. a (.1a rapa DanacTpa.ial) mi A p-

pa

Ola devore de rapa nopea.vn a Danlipei). .11.n


Datiia genTpa.rb (cancpi6pe) mar, de ,-.1CAC nial cr,c8
namepaTe, mal epa. Capyi ti a a a, IS anian a, P
Roni a, Dogidan a, wi .4krt (lea o9itienTani Z u nia

poEapa. flonapylitinca Dagiei pomane Fpecna ipn


11b1/11)ii iptice11111'1114, ce ollibph
ilptimapt anrrepnaTe na HT111)) eC Ii011C1p6ip% anedalz-

CRIiing '6111118

Te, ce edioinapi

Te tall e mi amawreane, ce
minepeje (1, az.30 mi de apvin18,

TP111F1 /e,

caaincAe liii

mi :Fi cimprl Tiffln Jeep t (lenco nn a (lime ge.le


maiapum6c e ni) onnum RAE hm-Tima Pornant.

VIII. .la

K o epoe penele Hapni.lopg, no-

npinz;nd8 Apmenia, nucecce pene npecTe (t9eacT13 papi upe opaTe-c18 Ilapramicip8. Tpaian8 nient
Sonna Aol, aa anna.18 Romei 866 (Xp. 113) DIT8
upe llapi, denuee upe Ilawrainicip8) npemena Apmenia, MeconoTamia mi Accipia
nponinue pomane,
nonpince uiap lui pecidinua
KTecioo n, mi
*)

De 3a Eapidaa a, ce sede a ce ft nutatti EOcca pa 1.a , mt a-

noi Baccaparta.
www.dacoromanica.ro

)(141)(

(a. R. 870)

(Xp. 117)

dede TlapiliAop8 pee upe llapTamacnaT8. Tpaiant TpeHic H15

0111T1.10 ca./e +n Apania wi aniunce [1731111 Aa ci-

118A8 nepciKii. IIponperropiaA8 Cipiel conpince mal riman AoHupl din ApaHia; Hiapt mi Nbuia Heni CHOIS donania PomaniAopti wi pemace C61116 d'Enea mal' Bine de

8n8 ceHAu de anal. .1knTopa1nduce din lIepcia, Tpaian8 ania avine In" aa CaAinunT8 4n iIiAigia, mi

Homminduce mupi ammo /In 10 AbracT8 a. R. 870


(Xp. 117) .itn eTaTe de 61 de anta', duna, qe a8 TmradnlliT8 H6 vea mal mape rAopie 19 anni, 4 .1811I mi

27 de ziae. BaniTaTea .16i trunco de eccenmau, /in


HITg ceuaTs.18 pomang dula, mea HTAII18 wepiviTa upe

imucirbTopi8, zigea: Sis Micior Augusto, melior Traiano (ci, (vil mal oepigi1'8 de HITH. Auraca8 (OHTanian8), ad mal B6118 de K1T6 Tpaian8.) CunT8 dLncuA8 eairmui .pntiellti C'h :v1(1).101)&111 apTea Fomata,
mi aviunce :la yeat mal .iinaAT8 rpad8 de nepoesgiune. EA8 wins ILITC,Ba cTpaTe minunaTe, Tepminl. HaAAea Anniawb (via Appia), mi'b na.luziAe nomnTine, ni,-

ni, ande ce
.1e

HoncTpui noprupi n6ue, penni, veHeHI, edi,DiHt (populi ISAniu (forum Ulpium) 4n
OHTH,

Poma, Ha o 1165% yeTaTe de [lamine, iin a.48 HT,puia

HoAamna Aul Tpaira18. EA adonmacee npe R0111HaTpi0T5.16 clit" ve .18 4nnI4!aT8, (lapl
dewepT8 mi nedanTe, Adpian 8, Kape I upint npe TponuArt ilecapiAopt.
IX. IIHHAiu Kliu Adpian u, ne.loc8 de rAopia Aul TpaMiZ.10H8 ce 411173Aga

ian8, ./kndaTrr)

nlpicci Tpei nponinne Hapi..le adaucce

Tpaiang imnepiumi POIllallg) mi penowt mi.lillia din Apmenia., illeconoTarnia mi Accinia, mi olau pmu.18 &a)parre mapvitle illlilelli .11)I pol118111; de ItITI)1 Vbelpl'IS.
ACCCI111116 BOi CI) Oalil 1111 N5 Dagia, .iinci .18 clecwww.dacoromanica.ro

(a R. 882).

(XI). 129.)

)(142)(

C`I) 118 oacee


minTapl
napnapioopg upe arbnia nerbuiani pomanf.
TTe anecTea,
uenTpu na CL miarnopeze roopia osi Tpaian8, cTpiut
nodul qe.li; d npecTe Dunlpe, C1j11r8 npeTecTil
cepneurre mima cupe a oanioiTa napnapi.aop8 Tpenepea .rti u Necia, upe wrold8 eo8 y i oocT8 daTopiii
C'El .18 annepe
Ce nape 111) Adpiant at (LIMAS auca
e ta 1;1)11(18 i b.rwropi a upin Repioe imuepluoull urrAi a-

ea8 .ywripiTupioe (Die -KT,pel npouinue,

vm

tui cTplmbrb aoTeJe 4fl ootsupI


mal auuomodaTe. A(Dapi, d anecTea, mioiTapii epa aula de n'ole eceeptiiTagY, ipi vurIs Kl.npime a ua-ranh
Tpenea Dunlpea Imno.rbndt;. b'apuapii urbzIndll aucac ral ce 111 I punceirs de opiul de Pornau, mi nu nuii
6110.1C 1IICTC.1.1C,

nuTezbirb a
vil, de

pa Da,lia,

tul

qaubpi upe

i-kdpianU

opiu aou nepni.iopt nil dicuurreoopU oopii. Din

anecl e Nace Dirija .1in incupinnibni ce 118111E111TO

1 e-

piue

eollTh AdpianU., mi upe o monem et8 ce Tnci;pie Pe e T a u pi, TopiuoU Da vie f. .1a ./Ingenwrii
IlbCe 118111at 6118 upecide npecTo 'inmunda mi npeeTe
Daqi a, upe Mapni Tupuin e, duni) aneea 118CC

E n. flauipi8 Eoian 8, Rape oiau anedutaeie oa Capmizeuencal oa


upecTe Dagia npoupeTopiil upe

annu.18 R. 885 (Xp. 132), 11peu3m8 ce adenepvr, din


incupinninni *). Iinuerraopiu.a8 Adpian8" dede dpenTu.a
de merbiliani pomanl Mi mal" m6.10 mioirrapi "n'A aauuccepT, 23 mi mal muoTe eenedigiuni, mi ce aama 411
Dan ia in e pi6p (L, cu11T8 Iloab1,i8 tlecian8, .ua annuot R. 882 (Xp. 129) **). Hpo Tim118.111 agecTa
") Bezi Incaparmsmie Aa 4initb.n8 inpacT.
"") Bezi Narazins ictopid Tomit I aaq. 24.

www.dacoromanica.ro

R. 891)

(Xp 134)

)(.143)(

0.101lia ECKti.181. nuceprb CTaT81) de apann


RaniTone uponpo'ropiu.iul 1.1.nupiRuoul, denu-

qeTTiaflii

abi halt;

pione.oi limaottiei Tpaiime CapinizeyeTuca, din 1) amia


eunepi pe, d6b111BillUAO n nitIii1iu.d 1)01118.1a, miHampontiobi

Adpian8

X.

ea ca +II-

'1'61".6

dpenri,pii adininieTrbtliunei iirrepne. KV) IiiillOCht


dar uscogiunea inniepvropitsaiii poinanil, Ka
'i' iauii

aunief, mi nu in' nmpyini coakiludinea ca


lloinel
mi a Inlaid., kn. WI o .11111'111c acbripa
acmipa
a.0

DO11Jn

.prrpenii .161111 pomano. Din wieacyb lintiCT,


a opi upin 'I OTO

e.1

Inab-

rrolij upe
niocU, .raPppbiduceirr) gel 'who naniTa.ie) lipeRumii
Tena, Rope npin annipea
Lica eirruciacTiin IlellTpb
TO1'8 Lie

e rpetieea8, ce atiabcce R O narre ii6u7), A-

dpiana; e. phdiivb 1110116111CIIIT)


de oa Poma Nape ii6prb nume.ie
awirrikbial

inauco.ieu.18
01101S
npin llacie.Lie, ornidi

IIVRE1118

1%.11 BpiTannia no laziaii de 111)111111Tb .1111 RODTpa

[nee upe Calniu


din etliaTeie upepopi.wpg, nape
111111TI nuni,..ie de ediarri; ucpuerrb8 (ediettun perpe(uum),
(Dopini, mill TO ti; din nitipiciionctioni RoneicTopitml imtiepiaa (consis(orium principis), Ja Rape Tpen8 ,16yr,
noTecTaTea Aenicoarrial Wi niuderniopcia., a cenaluobi, eat' dedo o nwb opranierrodbile dpervropii.lopri UfaTuazd, hape

urbirr,

'ICAO mai din upinrr,

a.re inniepinJui (officia pala(ine, publica et inli(aria).


Titnnua8 domniei uI 'penu mal (D1p'b tie niqi bra"; pecne.i.lii; nbrnai Jilivretneiapea unei ROOonii pomane. Aelia
`)

BezI Marazints ntopth6 Torng II. riav. 81.

www.dacoromanica.ro

(a. R. 914.)

)(144)(

(Xp.161

Capitolina) R5 E115 memos dediEnT8 ad' Vioe RalliTOAmi) upe painue Iepacaoinisoui, anint o pecE6.1% Teppiular!, J'une Wadaiii, Eape ce domiTt munai dani unrc
pecneoali T6pTe gepniEocii de Tpei anni de zioe (a. R.

884-886).

ve .pmni.plui 20 de anni mi 10
oanil coil mapi Aa Bale .pn 10 Iaoill a. R. 891 (Xp.
138), vi eTaTe de 61 de anni, alcelnd8 de CV1CCD8111

copia upe adenTaTao8 ea:a. oiii3;


T. Eoia A n T en in 8 II i ts, (mana mai .iinainTe T.
Aapeiis (Nona), Eape oti mi mai amaTopili de nave de
RIT5 Adpiang eall ce o[sEant r61'1 Bieaga ca Es adminicTplvisnea in:reptil:, amaniTaTea mi dpenTaTea osi oupT,
ecceinnoape, .in RIT5 Eapisapii din Bepioe veoe mal
deirLpTaTe (din India, b'aETpiana, UpEania) denairmilig

apaleo ce aclueca oa chneaott Ea EauceAe oop8. AnTonina mi inepin nameae ve.iii niopiucg de ulp inTe

a o ti nenuoui omenecE 5. Pe CB ene nelincemnaTe


Ru ueprnanii ce goinipi, aluop8 mi gyibp% maari,
cape de de cm-lije. Rana* npimipl peye de oa dIncsati.
JIU EpiTannia ini MaapeTania niurre pecE6Joe mitiT ce
crmannpapl. Eappind8. Davia (Da .iin nave C8111.5 domnia oaf, upeitaing mipTapicecial inclipinviunioe. AnToning
TrunT)plui 22 de &mi un 3 oviii, mi mbpi ita Aopi linETpspia, A a annagi Romei 914 (Xp. 161) iin eTaTe de 75 de
anni, orbecmidis" de caveccopiil upe vinepe-c18 N'apila Agpeoit, upe Lapo oti adonTacce TiunTpu)indis" Adpiant.
Maplia Aup e o III An T o n inri (Diaoco(Duag,
.71IndaTb 110 ce C5i upe Tponil, 41. Mi .1lb'b (le coull upe

./1 tstiiis Beps (aceemine adonTaTii de AnTonin8 lila)


Ea Rape domni iiininpeain CIIIT5 anni de zioe. Alivia
Bepa) omii eoeminaTil, ce vielpviiri, Rs pecueoaaoii"
4u1 fionTpa II apuioop 82 Eapi .pnEapcaccepl upill
www.dacoromanica.ro

.()). n 919).

(Xp. 166.)

) (145) (

iipmenia nponinmeae pomane de aa plcIphii mi 01finceep% 1115.71Te npldbgiuni 11nTp.2fince.te; *u% Bepu .mec'

npe aofiiinii ropii Cb Oli n6pTe pecneaauab, lui

ca5.3

mal n'brocii durb 4nT6pgepea ca de aa opienTe, ce


TOT8.15' decanymmpinopu.

-dede

iru nunii CelleCCb pecfieaanau napTifii{:

inci, whn%

ageaa, ce cfinaawb Ilapnomanii, Kunzii, mi


narre non6F mepmane mi capmaTige, mi denacTaps
minea

uponinneae

pomane geae de a dpeani a Dunnei, na

fisTezapl a mi prrinde ecfinpeinniae aopb nTnnT. aa Agiaeia (Agnileia). Ama ce IrbeRN pCC13eddedb ut a p-

ico manifit geag mape, aa tuutu.18 R. 919 (Xp. 166)


Rape ilin u 14 anm, tui Rape ab Inri., .yncumi ;ame-

pbTopilM Mapfin 1upeai

J.UTponiii

R011illeyb R5
dpenTuati agecTi3 pecneaaii fin ,leae m3nige, K mapi-

.te fiaaamiTni aae pecseanani geani Teppisia, ce .1ncomipl mi aaTe decae ipe fiapi nenipT, acbnpa inmepinadefil): fiuTpemnpe de immi)nTii npin Kape ce
inapi,
linnmidlginni de ane, aofincre, 06memira' .finpenI.
Te, necTiainmb, zuna 11.11 arblb
pb era flTflqideNtospi.le+n
511ii, RISBITIT14 aula
imnepiu.48' poman
n :m'Ir' ce nnea 111)de odarb ea
C'b Rah K ToTua6, daftle din mepigiTaTe. Mapfin
peaiii n'ard mi fienimu npe ame, titi n'apll
TrbiTi;
mapii 4in atierm Ti1/1118. 111apaomanii nil Kuazii nonpin-

ceccepT, Nopianaii mi Bannonia, uil .fmnpeccepa


JIL 11

ce appmaprb amndoi imneprbTopii,

'b

inimigii ce enepiarb ini numai de n'ya demerapi, agecTs mepi, tui gepnpi, nage de aa Pomani. Augiu Be-

farroprfinduce firrpi, Poma nepi de Aa Ti 11


hicaTil de anonaeccie a. R. 922 (Xp. 169).
ageavra Ce crmnneparn sapsapil iPbT5-13e
(cl.

Pon).

Ilapi

I.

www.dacoromanica.ro

10

aTDura,

(a. D. 927.)

)( 146)(

(Xp. 174.)

nu ce ameap% de imanspi.ie 01)8. E.118 BaCC6


nepnvi opitio8 IlannonieI pluopra ne.iingerarig
716Te
namiani.rie de npe .41111b Diumpe CllTri'il.nmimgape.
Itlapicu
pe.l
nomas Ha c% npeciam atieacrb mopTm% ameningerpel nmact wi anepea ta !Tifiar% +n
epapisag IMBAing) mi nuptiecce aa Disimpe ?indo ce

qcosccep% aunreae. Cupe a Homnaera apilara +n qua


mal cHsprii Tinin8, ce .asapro !ni cepnii

+ri pecueaats.at nsna, ce Hiemapl) aarponii din Da.amaula mi Dapdanial ce Jitnapmapi, uadiaropii, ce Humimpapri, uepinani Ha vi, ce Han, J1R noinpa
Komnaermiduce krea tUS modziat agecral unenopl 111i1'1idle 41C.10 toopmidasioel miairapil ce ouuraps.

nu o nitaingro nelipezsrl.

Mapaoinanil mi faznyil ce
jinbpr ulpuvreurre, dap% duni, mal marre MATA ilep-

wi upe. rima Dsni)peI, ce iinninceprb;


Kiwi'. ce Jp.mnp.bwriap% duivo memopasidia svraic, tan
(osominarrh, +n cevera ga
}cape co zige
mime ap i 11121113TaTt naie de in Xpicroc, a. R. 927
uiK6ce,

(Xp. 174).
XIII. Duni, ageacrb aiHropie irniiepIrropiudg MapasAbpeoiti pemace lID Ilannonia Ka el, den pecnuncts
gepea a ce opimi
dunsragil Hapnapiaopill
collierarea Pornoniaopii, cuna; dutie.ae. Ilarapig, lamia&
de 12 annI3 alleCTON1 ce dedep nu Bani nenrps Ka
opri4 upe Tape u, a.ara chile Beqing
Dagia, wi.langenucce a aMelli-110 10ns i co ea da mi .16i o C13111M1 de appecceiaii,
9inril. Kanzisopii mi illapHowaniaop6 ce Konvecce
nape /11nTpacce

*un. csinit Hondigisnea ia tm crea 36 de cradie


donare de Durybpe; Inzuniaopil ce usce o dicrangr, de
dse opl mol mapel lui ce onpip% de a ilin flag upowww.dacoromanica.ro

)(147)(

ta. R. 930.)

(Xp.177.)

upit, mi de a InAfta upe incuaeae Dunspel, amain de


agecTea ce gems de Aa dIntuil 8000 de usaapi cunit
numeric) de c o iii, mi ce upimip% *nand 10,000 de
upms Benips aa imBawrial aapi epa aa
newbTopivag denuTani. qepsndii ua ce dea Bappapiaoptf
usmInT/1 .4n npoBinncae pomane. A CT n nil cuaTit

domnil opF Pabc iu Pawroc gepups cs Ai ce dea nsnnwrrl 4n Dagia, 4LICT, no K1)n'wrapi) ei ASCCapl

iepiae tui KOniii aa Ka e m en Te ruDepwrfropiuml Daqier, mi !mews 4n lionTpa Kuerronogiaopil npe unpi
wi Ae auarb geapa. A1'011111 Beginil D a -

up inl memsndtice ia es nu Hans mi ei accemene, ce


cumaps .411 Kunna Jiop, wi arrsuindul upe neawvulvae, 41.1 813TUrb. Avenuria olusps -auois aersmswrit
nu imnepsTopivati, a eat"; Crb Ae dea Banf, mi el cs
itaii upe inimiqiI Beqinl..Mai 4n spills ce ROTIlleCCO

lui Iazuniaopil cs aoascub asnr% Dunspe, 4.nc7,naBi


nu ai ce ierraps, niql nu ce Asccaps. iaincuaeae
Dunspei, dap% Ai ce dede Bole de a Tpeve npin Dae ap a Poc,coAaniaopil nenTpu uonnuPpnii, de
K1T() pi Da aoAa ao naae runepnwropivaii npoeinnel.
Torr8 +Ft ageeT6 Timm; Beni (paint' din Cipia decnpe peneaaiunea
Anidi Kacci. ImnepsTopisail .4wrspi uac-

reaaeae de upe pmna ea dinuoao a Dunspei Ito 20,000


de miaiTapi, mi ursimecce +n Ada. Kbazil mi Mapcomanit BrbzIndi1 aieneTe, annuain
apmeae. Mapno Aupe.iiii Komuce .mapspiie .in Acial mi ce 4inT6pce d a Poma, uncle neTpeus ao6pre nunint Tilling din
Ranca penaurrepel pecBeaAuAui Aa Dunspe,

4n Ilannonia, Beni Aa KapnunT8,

Op. 1771 mi

neTpeKt;

aleaeal nupTsnd8

annuag

uri Haut%

R. 930

'pel anni de ziAe .11n nsiniae

pecue3.18

ne.prvierraTU"

www.dacoromanica.ro

4n

Bon-

(d tt. 933)

)(148)(

(Xp. 180)

rpa KuaziAop) MapaomaniAoK Epinundupi.iopii mi a


Capmamiaopt:, e.ais' 1 u7,175 aula de Tape *u R73115riai
111) epa erl,

1'71111%1 aatvb e ap

numum Honminua peo-

ann, +nem, iinnerwropiu.g mapi 4111

47 Mapaii5 a. R 933 (Xp. 180) /in emame de 59 de


anua, dwur, ge domni Ha oiaoco(euniL annnt
Ha epoi; in Rupd
gecopi upe miluAt;

de 19 anni, "cem,nd de ea-

11 o ni mod ce deidepi, ininernopig +Tm iin Hacmpeae de aa Kapnunm unde


X. MapHu A p e A i

epa nu rammuti
41.ndemnamii de agecma Ha cm, utpgdi, ./nainme mi cm, cermirm,ni TOT8A8 numepirie BapnapiAop, eAti gatos nage na Kuazil niL a MapHomanii,
iuiBuppil ce 41.nHoi Ha agemmia ce dea Pomani.lop +ndmimmil upe !murria: dpenmu ceRspimame Hl nu nopit

Misa apmeAe

nopii +irga nigi

dea ecmamigl. mi ce niupe ab nu


odar 4fl minumspiae Dagiell mi nu

ce nop aunponia de agecmea mal IMArlil de 5 miajape. (Diind ici dual more Hondiniuni 12 Euppi mpemea ci demepme AOK8.48, Caniniang memmiduce na cm,
nu ce /511601i1, RO ani HapnapI mi el, mupuupe geapa,
Je Hongecce AoHapi +n Dagia. Dapm, uairiuniAe geAe
dinHoAo de Dagia, mal aAeect" Capmauil. rumacepm,
ne.p.nopm,nme mi neuagioisamel din ageacm Haucm, IC o mili o d 8 opdini, dugiAopts ca,1 C7) co indige urn Honmpa
aoprs mi CL AO mutis. Aasinu mi Nerp nil evizaps

opmape nume jtn ageacm ecnedimiune. Rommodil


'guapea niirropieAopil penaprrame de &m'O', ce nposieimnepuropi de a V elpm,, mi.1613 TiTABAti de Ca p-

maTis

gel din npei.pu.

i5neu1 im-

nerwropiil ce cboAocipm, de imseviaiTaTea AOT cupe aaS


cedsqe
RCAO mal nacce ecgeccupil wi de diagadenwww.dacoromanica.ro

)(149)(

(a. 11 945)

(Xp 192.)

na aal gen naTpirb mi lipectiarb npin decnouepipea de


Roncnilyagiani, cupe a Mi (pm
ROMMirb meae mai
cl).inaTige Epbzimi.
rauepnuif u mlniae upeGJegrufai upeTopiaoal, wi ce ORItti(11 npodalandsee
amoiTeaTpa Ra Epau.ie t'ornana :pi JanTe it rAadia-

Topii mi Ea wepen clanaTige. Kmda +n (bine apazimea


t1eienep
u1 ospie wi ameninut aiapa" upe
Ronoidinuii
geimai de aupOne, aTatmi [murria cupe aul
in'hnTai Momia ca upoupie L4 neepT, wi npoaiemap%
nepwropit upe npewehTs.18 spnei, 11 e p T in a e, Ola

aapawrepg inmerpa mi cenepii. a. R. 945 (Xp. 192). Aula deuenept mi ce cmince npin Kommod5 oamiaia Inonini4opii, !venta; deuenepacce a aul. Abl'UCT8 upin Nepone tui a (D.aaniiaopli npin Domiijian8. inmepiaJa" +imita a deaina de
41.Thltalt entrame, i

Ii apnainTe.

dItfiallate

www.dacoromanica.ro

(a. R. f.16)

R150)(

(Xp. 193.)

Eeuninnea D.
De 4a deRimapea ininephini suntii Aape.lig Kommod1;

nwb 4a ndepea .itsi

stsalii A/masts/18.

KAPTEA
De Aa deminapea Jmnepusaal mmtg Rommodg inms
Ronetantmg qe.ig Mape.

1. KU ARTOBillif ./trviert nepioduszl nes8

0./4

imnepinsai Pomanii. De aqi *twinTe *wields decuomic-mug misimapi8. lipemopianil Ondea mponssil Aa gesii
"tie se da nil AC ikndtrAllea mai masT8, wi eniuma npe
imnepvropiii (Inn naupiuti, papi imeni ce awsa nape
CS .10 11811% op1.71. E .1B

5 II e 1:1

11 3 ,1 e .1111,10p1Vi.

fl-

npin o cenepiTaTe piuidl, cli umpuinemb ecveccese sopg, e.i nepi npecTe 3 suni de zise, xvic8
de &milli, lui Tponasii ce dede .mi Di di Jibs ja nn
demepT

nape oomepi mai =rat npemopianisopii (25,000 de


cecTepnii nenTpx oie-nape npeTopianii). .11n 3 nponin,

ue cc deniepap% seyhmise TOTii de ohm u1 nonTpa

sop& gem
uponiemap% imnepyropi npe
diii Is.mpinb nponiemapTi upe Ce um imi Cenep
ITasia, dBnape nenindii mai iknainTe de 9ei.lasmi
Inaianii ce pexanocns de It'13Trb ceni3 unidepea
liii 4innince upe Taal ROMII0UiTOpil C'bi. C e B ep
opienTe, WI alms
itnTpenpince dele ecnediniani
Adianenca TpinuTapie:, Apania wi Meconomamia pena-

nocn8pli canpemailia Pomei, lus TOTe anecTea ml


Ti peuii
ecuediuinnise

Ti111111fAg

.itn

nape ms

ox1UJnam8

case nese nevneTame, +At noncesip% Cenepa cupe decTiinllapea antwxpisop5, mi ius
www.dacoromanica.ro

(a.

II

(Xp 211)

)(151)(

964)

Haninianu, llauaau mi
Zianianu, Jiindpeurr, uiupicupudingapontatuu. Fiind din-.
fi'b .fnainTaTii .111 annT, dtnTpenpince o ecnedilliune
csi 1eTa mi liapauaaaa, nenTpuii
BpiTania
AdpiaTA: earc
CK010 munTeni cnivaccepli saaauaii
11%111 fa Uinnspiae gem 111111 &whim re ate
avitvropisag nispicsoncumliaopi;

mupu saaauag tica8 de ma


Usoniaopii, ifltrbpi upm
itnainTe, mi =pi aa Esopateg, napTe de curnmpape ripe
OM CIA

deuenepani., Kapi 1, upmapl

imuPpi4 a.

R. 964 (Xp. 211).


H. AnToninii KapaRaaaa aula ce cui ripe Tponii
mi uvice upe opaTe ce 8 Vern
spaneae mind caac
lam DOman, anoi 1121130 (IC Trbiapl aa 20000 de BhpEami, oemei,
uapi jinupi uu dimcua,
.parrpe
atlearria mi ripe nispicuoncuarruai; flaniniant
SI n soi 1 amtepe dinainTea aevii omopuai; de opaTe.
Cupe a nu r uonTenTa amdiTaTea miaiTapilopn, mi a mi

upouupa mizinveae neuTpu vhcinipiae caae , dSEIi qe


demeracce Tecaupeae ag-)ccarre de TAT% ciii, vondemni, aa mpTe Bile '10 trial asull, dede Tui /Tops uponinuiaaiaopil dpenTua8 de gerbiliani Pomani (constitutio Antoniniana de civitate) cupe ai eunnune aa K011l`piD5Ui0/0) 111i nepaupce uposingeoe cape a ae mip(te;

annuaii Rome1968 (Xp. 215) Tpeni


NapnunTzl,
Iii neTpenu KU seginii uepmani decovrInduce aa 131imili mi la aupiraTii., mi imirbudii uiapit mi BellITIllillveAe aopil. Auzindii ui rouil a ippuuTil
imuepings' Romanic' mi .fnmecTzs Dagia (llenTpu iturLia
dp1), 11.1li!fi Kti ()untie .Dirrp'atcoao 1111 ETITU upe inimiqi .1111 Minn TU1113.4TU8pe.

De

picipi

Magedonia Ka Aaeccan.'in Aaeccandpia

dpa,

(appulnduce
un Axine).

Acia

all; 119NOCCE BAIT%

www.dacoromanica.ro

(a

11

975 )

)(152)(

uniTionopiTi,

(Xp 22e)

01110p1d1dg unR mape

Ha-

ini,p8 de .1011.8.1T00. DOIT, O 4timapci, denlerwrOpeAct


poma:mis" Haprint, co aqice upin incTirvanea npeweR-

Tli.qa npeTopiaAai MaRpin8 a. 11. 970 (Xp. 217).


&ven% upoRienmdace imnepinopia namirmyt Lima de
napui, napi TpeRrpi, upeere mapuiniae
cupe a pecRuna .tunacianea
KapaRaAAa vea 011
dede
dpervropiiAe inaRBTI) .7.11 ucapa
ayLpi, de nid m'A mepiTa. Upe
bAige Aa
Arpinua Rape a)acce piceopi AR Roma,
ana
n llannonia, anos .IfIl Dagia, mi
rrpimice rBepna'Fopi

iicmi +ndlpi1rr5 npe CaRina din ltannonia mi upe


dia Daqia

Mili' npeiroe18

np alce AineT.

de ei in Roma; can .4s.n adenni) Imana ni, ce Te


mea de dimunii, ca de IlliWTO Ornen' R5 aaTopiTaTe,
SID
.fiapi a oecil amigi ui RapaRadma.
csuracce niLiiiei neAe e)o.uice ne Ac acaece aticeerra 1111-11,

aRamil, amarra din Cipia upoRiemi.ininep-

opi upe liaccian Eaioracnat (upeopeAg 631e.14" de 1.4 anni), Rape ce zigea a oi qj nag Aai
1CapaRaAAa:, Maspinii osui din nivraia de Aa AtITIOXia,
ilapi, ce upince n BiTunia dimupeani,
mi ce agicepi, anundol. Edior anaa ce dede Tatrapopii ecqecceAopli, n ie.op mi neRanieAopa me ce
tivrea mera , upeRvidg Mbeill mi anona Jai rauepe,*

tTtllA6 Wi Ce appina
itudauacaha adoirra upe whpsAiiei

.11Ait ce

Auccandpe 0o-

nine specRsiii, dar, landa' dmui refli upe Rpllame i ocie pinaAill .tuggepRi, e% ce decoaRs
aietwe en. 11.
vriepicapen
de (11.1105.48, VIO%
uep85

R. 975 (Xp. 222).


111.

A eccandpaCeeep

Rondacct de mama
www.dacoromanica.ro

(nil. 981)

)(153)(

(Xp 228,)

ca vea dernn, Mammea, mi de antl ROI1CiAib de 18 ce-.


naTopi (cenTit npomedinua Aci 73Ania11ti), rsaepnl imayeAe Timnspi TupnepicA8 IVI)Tg ce naTi mal sine
npin ceResupaTe npin decnoTicmcAil
piTaTea ca mar, ntiAiTapi OKKaC10111) dece peaoATe .itnTpe
Aegieni (tapi iicep'J mi npe ZiAniant ciar) n na.aansA&
imneirsTopicAci).
Hannonia Dione KacciS ce a-

dormir', itndewergCL pecTiTseamb dicqinAina miAiTarb.

T6Te aqecTea Mapsomanii mi Kcazii ce pellmninIatpin npecideae Hannoniei,


ter, de KbTjVb Bapi
a. R. 981 (Xp. 228),
opienTe ce decaaaacce npin
llepmi imnepia.46 napTia (a. R. 979; Xp. 226).111i
ce ismaiinuacce peraTaAt neonepciat CERA It0M1111311d848 aai Apyip npe Rape rpoqii
numecaii ApTaccepce mi cape ce rAopia 113 Tpanepea de la BCKii peni

ai Hepciei. Nocag polvo BOill(16c dea "peraTsAai


.y.wrindepea Rape o aacoce imnepinAii qedit Beaitt wat
llepmiAop,qepg sa Pomanif C73 dewere TtiTe nepiAe
/1%111) ta mapea
mi Aa llpononmide, mi Tpewbndi.
npecre mapniniAo inmepisici Pomang,
whns
3111 Kannadoqia. Anccandpa Coaepit qtnTperipince slingi o ecnediuisne Aa opienTe, mi dan% 'le accescp-s.
mapniniie iannepisAcil ce iknTpce eartuff 4in Espolia.
frantupcisniletlepmaniAopt annwsTe.itn r11.1.1ift

ta Reni, ende pirdpea Ata qea mape ./unappam Jipe


Seklianiae TaAAiqe acunpa ca. de wmpa, aapi Ce 1511iC.
1..mnpecn$ 218 mum%-cal 'cape hit8 neTpeqea npe ToTindiner
11rb domni n nameie Aci a. R. 988
non/1'b so

(Xp. 235): De aqi .knainTe +mena a alde


Ilomanil mofa mal' Tape, liTIVIt din llanca iriftlipCigiliiop5 qeAopti neaonTeniTe 3.10 sapnapiAopii de .1a mapDin', mi anule a.te JJepnianuiop, npeacm8 mi din Rasca
www.dacoromanica.ro

(a. S. 988.)

X154)(

(Xp 235.)

decRinmpiaopii din assirrps, .itn zipivapea impopa ce pidixarb RonTpa-iwneplTopt, Rapi aoindil CI3 ce +naaue
npe cine, comiiarb imizepisaii.
IV. D8frb snidepea .mi A.). CCBC118) acuisniae nposiemap% iinnepaTopi5 Aa Morannia npe Maccimin 5,
ant" nicTopit din Tpania, de o nmpime uli mpie oiranTiss, nape cepaintlii ./r n apinaTa Poman% ayisncecce
inn% aa ileac anal 41flJiTe rpade miiiTape. AnecTa nanioist llepmania, nsmi necape npe oilsaij 0%5 Macchat I, erica' ce auieri, aa iepnatis8 +n Cipmiii , mide ce
npenipt cape a naeRa 4111 sonTpa Capwagiaopii, a-

BIndis" de swill c% nwpsnd% Ian% aa oneansat wepinonniaa ; .iincT, vs +nmedcsaT8 npin miunmpiae inTecTine , WWII .rn Anise ce nposiewarR imuepaTopl
ILI op di an it I. mi wiisars c%ii Fopdian ti II
aneniTia (Dap% sTersui de nponpeTopisa8 MaspeTaniel,
tbli8.7g KIM +n BT.Taie, TaTiait ce 73,iice Ru miniae caae.

CenaTsati Rape aescce sspayivaii de a peitun&wre upe


Iropdiani, aaecce minds (a)iindt .jurnmpuiTii .pn dose
(Danuisni) npe cenaTopil II uni e n ij mi BaaBin ii imnepwropi, wi clan% nepepea nonopsasi nunii necape npe
I' opdiant III (nenoTsiti .Aul l'opdianii I). Illacciminii
ce snice aa unnpeccspapea Mina' slap-I de K'brilYb wiaiTapil C'bi sapi catDoepia de alum; ears Ilsaienii mi
BaaBin8 ce snicer% +a naaagiJ de imp% npeTopianii
aapi nu aunpoBa aaeoepea aopii, eiindij si n'ati asal%

napTe aa dimca, a. R. 991 (Xp. 238). 11 opdian fs


III downi Bine cunTii gondsgepea cosp5as1,clii; Irb.3%-

Topindii npin llannonia mi Mecia Brim npe Capwaui

mi upe rolli, anoi Tpegi swqr% plelpiTti 4111 Ronne


Ilepudaopil, jipo Kepi i +naince; dap% .iinTops%ndsce din
ma ecuedigisne, ce .snice de imp nperDesTuaii npewww.dacoromanica.ro

(a. R 1000 )

)(135)(

Tonpits.18, apana.ii')Iiiinu

(Xp 247.)

I. a. R. 997 (Xp. 2,14).

upouieumnduce inwerraopiil gams [lane KIS


Canope I. peueae Ilepwiaopt, wi imopalfinduce de .4a
picr.bprrb', FM% upe Kapnl, Empi Tnaupcecceyb ui Dania, anal weprIndij .1a Roma ntiwi ecape upe caiia.ift
(I) iff in n

C'Liti 41)i.iinn8fi, mi in anna.a8 Rowel 1000 (Xp. 247)


ceput M i euni71 .1 Romel, n (a6prre mape

CenT8 dimesat .11Ingen8p1) a ce saTe Bani .7.11 Datiia


annii de .1a nupliuipea napnapiAopt dinTp.amca.

Doi mini dam, .tameiapea Miasiennitut,i Romel


.Tot Mecia, naaopoce.nii Deqi
ce penoxrapl,
cunt Inctorrii
Ilannonia a qina.e anp6ne de Cipce Tpunice .101 Mecia an Cb crmunepe peca6.1a,
rniiiTapii cedikliowl
aoncTpineepi, a upinli
V.

ewi .iinainTea
wi a I Eondane .11,n tra.iia;
Bepona 111i RIZZI lkn uvraiel a. R. 100'2 (Xp.
249). Denit aviaurbrulii mnepaTopi ul aonTpa mo-

ingel ca.le, CO form Ka Enii slpuaT'a denim) de a Iliuepna ininepki Ronum8. KM' pecTirrai cenarrsaui a6Te
TiT.181.1e pentamigane Rapi io osaanacepi, gecapil

nainTe myra de mat Mine opf upe Foul, wi


rbni Dania de Bapnapl., upenanni ce Bede din incEpinniunr. .41n annuA R. 1003 (Xp. 250) pe+mnince npe
mai

rout' de on gerraTea
Rape ollmnpeccepacceprb
aqeuii'ia 4inC1a n annuai; apmaopig
dual ne i ap-

palm, npecTe Minim marTpinda-i Ii

1111541'13 apd6pe
mi WITT) decTa.vb arreumune, ce Ronoandi
JoEupi ainRice, mi nepi asuAo, a. R. 1004 (Xp. 251).
JlenisniAe upouienwpi inwepwropiti upe claque aopil
Tpesonian 11 a dw, Rape camita na4e pawinc$ Ea
upowirrEndale Tp1B1iTg annaa.i. Darr, Emiiian npeouvrtmit Meciel cunnpince upe Pouf, mi ie MS%

www.dacoromanica.ro

)(156)(

(a 11. 1010)

(Np. 257

upada, din sape 11050% CO nponienn inmei)TTopig; 11aAati


Boaocianii s%zop%
Br1)
4tmnpeon% no taiitsao

raja de Aa InTepamna. Emiaianiti ce bnice de


miaimapif cui., don% ono imuepir, de -1 aani, a. R. 1006

(Xp. 253).

JIwi

Kopneaiii B a a epian

npecoesmolii Aeqioniaopo din PaAaia Benindil so OWT110 caAe

Imaaia cupe a pecnona mpmea


Tpenonian, ce
nponiem% imnep1mopi5, liii noini necape upe
clbi;

ra.ien1, eap% don% aneen atl omnic aorscmg.


Timuoa4 domniei .11111., .itnnenop% uapnapil

Tipa

rpoccoaif.

iinsopca imuepi8A, Opannii, Aaemanii, Poni', IlepHUI) mi aAme uinjii, onnonap% nponinueAe

Ja map-

iai._kopeaianii npewenToat laaspissatii mi aat Tpaniel) IMP5 npe Poui mi upe Reptil
annoag R. 101.0
(Xp. 257) mil aaunrb inn%
minomopiAe aopli, de
onde ceit.nm6pce riampsamit de Tpowee, accemine
lipono apponst uilcoor%pi npe Capmmli tui upe
dap% Baaepiang ineprIndii ..y.n Rompa IlepniiJopii,
15.11 nuniae 15i Catiope

a. R. 1013 (Xp. 260)

mi don% o npinc6pe de 10 anni, nmpi 4urrpe

Yeele

meppioiAc npoiiiame.

VI. Aaemanii ce n%pcap% upeeme Imaaia, 1'00 deB3CTIIIM Necia, I1onT, Manedonia m Ppenia, Capmana mi Kuazil Ilannonia cap% Dania ce nonpince
sonmpa U Paaai en adiziag
ile napnapi.
AU1 Baaepianii, ce csoAap% 30 de Ti-

pana

dinmpe anemia (Do

11. Nonio Reoi

i a n ii) 11CK5Tg +n Dania, imnepuropiii eaaidti, zape


1031rbui de Mai 1115JITC opi nampia Ca -de Cap-tutti mi de
BapEapil +110%mai npe 8p1WED

263) ce
nei mai

(4. R. 1016; Xp.

nice de wimp% miaimapi. Accernine


Mime dinmpe d%nmi4 Tempi ce lino
www.dacoromanica.ro

(a. N. 1023.)

)t157)(

(Xp. 270.)

..tn Itania mi +u lcuania, Odenars de .la Ilaarnipa dsn's


o Binopie pInspi (rus acanpa Ilepudiopt., malaT, fannepisAri npecTe irselp1r8 na no.mert aaii zul" raaaienic.
Otars qe ce iice OdenaTil .1n a. R. 1020 (Xp.267).,
pscLpiTsas neni CUIITI1 conia ea, Zenoni a. Ilaamipa
cunrii aqecTe dose doman' ce +m'ab mi ce (DIRY3 Una

dinipe que llitli ciplasgiTe gemui a ae opienTeasi.


lawiens puupeccupludis .iln liedioaang upe kupeoins
sape ce upeniemacce imuepwropi5 de Illap% ieninniae

baspiqe, ce sqite npin cinapi, a. R. 1021. (Xp. 268).


.14 spnrb _In inmepili (DopTiccims.is RAandis II. Rape
3111 MCdtOwiaTIS.g mi svice npe Aspeon; eag npenlpt
saaaea cupe pscraspapea nnnepisasil wp,snrsndri miTe,
pea napnapiAopti npin o BisTopie amarran, acsnpa Aaemaniaopi; napi .ilmopceccepT, 4in ITa.itia, mi npin vei
BITIa ecTepmiwsTope Jitn nonTpa r0ni.1Op8 mi a alTop nap,isni uniTe iza &mull, nimiqindit mi aaoTa op.*)
Ii.tandig mapi de uecTiAinnT, a. R. 1023 (Xp. 270)
&tu qe penommIndacce upe Ispeaianti de csqeccopirs,
npe Rape ati pensnocnii aTIT8 rniainia n'brai mi cenanaif.
la Aap e .1 i a a 8 awn imfiepl8Ati 4.m[rhp1iTic': T e-

Tpint dorania aa armad, mi Zenouia .a

prserspiiii

'apeen ToTs peraTsa8 cipianti mi que mal mune nponinae a.le Aciei miqi. ilpin peclasiaipea aniTnii, eas mr
wsunirt numeae de RecTiTaiTopiii arit i m u episasi (restitutor imperii). Aspeaiang sT,Ts upe roo
)

Delevimus trecenta viginti milita Gothorum, duo milla navturn mersimus Tecta sunt ilumina scutis, spattus et lanceolis omnta Itttorit
openuntur. Campi ossibus latent tecti; nullum iter puma est; ingens carrago deserta est. Tantum mulierum cepimus, ut binas el
ternas mulleres victor sthi miles possit adjungere Epistola Impatoris
apnd Treb. Pollionem in Claudio.

www.dacoromanica.ro

(a

II

1026 )

(Xp. 273.)

X158)(

1111 iil3 Bilrb din Datiia, accemine B'bT6

upe Mapaomata, eapi npe Aoemanl Rapi .1nsupcaccerb Iraoia


Thnupia, durrb memopauioa niumopie de arbnrm, MeTaupg, 4 nepcenum 111117, stll neapa oopu, lui acceKupt Roma npin
mapb
uonmpa napuapiooptj. Dan% mea noeub InTrI) prbmpitii .11n uonmpa
1111

Zenouiel, wi 41n mepcuab ci B.Ing de nog npe


Acia sbnui nponingeae tle.71C unnpince
ayiunrhudi's
de Cipi, a Anlioxia mi oa Emeca .1.nuince de done
opl upe Zenouid, 'tape ce pempacce oriol aa flaomipa.
Aupeoiant .pmnpeccupt aveacia, uanira.rb, Fuina 130
intlis ci cuane, (1)b1,1i din qemame, Jitnerb (pu upinc% de
Romanl mi duccm, oa Roma 4tnainiea fiappuot,1 de Tpi-

mufa Ilaomipa ce n'usa', .tnTliami dama, oihnin firr,


decuicecce ./nuinibmopiuoul nopnioe don, ve ce npincecee peyina; dan dnum, [melopea tal de 0110.103 oonpewezuab pomanb, nil npin aneacma
nuimopii
4inTm,ppii-imap
npe isnainr1Topitl n uonmpa ca. Aupemigeolpi gea mai mape
oianu ce .11nT6pce
liare de oonahopi mi dm,pffoirb qemaTea i Temnoeie
mi naoane te el neo nommice. Dbrrb tu, CSIIIThee

EyinTaot, wi ii moduot mena peinwriracce penmem , Aspe:liana' nupnecce In raooia +u 1i0111pa

Terrpia8, Rape ce cbmnpacce .itncuffli de domine mi


ce Temea ci nu mi npd% wi nimia .11nmpe
wbmaia din monnil Kamaoaani,
gel peeoonnionapl;
Tempiug ce 31)Cet de oil npince Abpeoiang, de itlapir

Rape ce dacce oa Roma )itn Tpiumog *anean% un Zenouial eapl dan% ageca ce nace rullepnamopiii npecTe
Jlattarna a R. 1026 (yla. 273).
VIII. Aupeoianu pecTanioindi; uu mohos agecma TOT8
muepiaa5 powanil, demcpmkrb ci nocqe a d6sa 6prb.
www.dacoromanica.ro

(a R 1027 )

(Xp 274 )

)(159)(

li'bTpl 1)1012ifil cape a Barre mi upe Hu* /MCI Bswrindii Ech napsapii de Aa mapea iirpl nu +winks
de a inmecra Dania, mi la) npin mu.vreAe pecneAae
Mecia mi IAaapinzAt c'au; denamrai, eat C1)1)1118113 Aeviani.ie din Dania it o mape napTe de .40RNiTOpi) ini
Ae amen, npecTe Dan! pe .4s.n Mecia de mizAorta", npe
Rape auol o num, D a kt ia n a ,h, ./unni)pRindu-o .In
()due wbpnI: Dania p A--, nea n I, ne ce ./InTindea upe AT/11m pinna dpenrh a DanhpeI de Aa illaprx n9r3nT, Aa E-

csama, nu RtmiTaAa P a 4 i a pi a, mi .11n Dania m e dim e pp an h, 90 co itnTindea nInl, nvrp'h mungil


Tpagiei mi al Manedoniei, Ru naniTaia Cap di a a, a.
R. 1027 (Xp. 274). Darh nea null mape napTe de
Pomani din Dania abi Tpaianu, miincitl Aeraill de mamiime, de aeepiAe Jowl mi de rrminnT6.18 naarrepei Rape
epa =Ana naTpia :mpg, Bolin !Dal' Bine a camepi dom-

nia rogi.lop, de rnrii

ecciAisag:

uin nape nautyh, el

na apmarb AegiuniAopi; All AupeAian4, KG opanil Aopii


9ei

111:11

nulling null' Rapi ni nepdea nimina

CTIMMU-

Tim hce tie aitn 4tn Mecia. ./ESscl ninl domnia roiliAopb nu ma aTiTu de acnpii: WWII alleti Tia lia DillITO
napnapi nap'. Tphia din npadeae peeneamAui de acridi
Elbilh mlne, B1-ZIEld8C0 .T.n noccecciunea uepel, nu
nbmal 103 112; Tupnupa npe anewTi AoRuiTopl nanimid,
ni .junth 1 mi anwhpa flin nonTpa TuTspopii vinupceion !Ai I inima an Cl KuiTineze arpil, de ande CI WI
116TI
11E6 Illi el
1181pinnnnat, 11CIITI)13 cnooie.te MCI
winwrira as apmeie din aATe uepi *). Pomanil din Dania ce mamiAiapicaccerh as drmEniI npin 801 Rommepub de (Iaezeni de anuf, ei RunomTea npea-nine
*)

Gibbon's The History of the decline and fall of the Roman Empire.
Chap. XI.

www.dacoromanica.ro

la. R. 1028 )

)(160)(

(Xp. 75.1

eTapea asinet de a rsn'ii, uenTps ica C1) ce -tndsnrietio


a mi mama naTpia R8 cuepanna de o cesapiTaTe mai
mape,

bnds Bcdea arb TOTe uepiae de npin upeuispii CIUT

accemine ecusce inaacisniAopii, w sT, R3 nunint Timmi


niai .1nainTe, Ariemanii .iltisupcaccerb niapg ITaAia, genaapT, de atiecTea dOCEIOTiCRIZiAri mi-

JiTapia din riponinue epa mai runfla de csoepiT8 de


1172Tb rsnepna.ii; tapnapiaopt; niqf ns ce iiamea ssueTa
Asperlian8, wi mi1iuia ce
Rpe .711111"1) TOTI pir6pea
aa min *a dieginairm. npecunnucetiinne =le ce mi adeaepil aL1i inmerbTopizmii, mepubndil cupe rbel,piTtl

ce stiicce de miniTapi ia

euoIpRpi

tn Tpagial *une Epanaea mi iiicanu61 a. R. 1028 (Xp. 275)7 dsnis 'in rauepnacce ininepisazi qingi anni mi visnrwrame.
1X. DdIll Wlidepea i Aspe.liang; cenams,48 tomi im-

neFiviopig upe M. Kiaddiii TaqiT, Rape mapi apeoTe 6 oa ni de ziAe; )pa're_c1 tI Aopiant acnput
pponuAb dual dsneuan, dapm nepi upecTe deine Ana
Aa Tapc8. AeqinniAe de Aa inclpiT8 uponiewap% imneplaopii; upe M. 1npeAi8 It p o s
Pomanrs do mial,
Cipmis 41,11 llannonial mur; nunocWbeR8Tii
nenTpn sipTuniAe caie wiAiTape pum de upe
Tiannsdpi Aal KAaudit cal aaguji Aspe,aianit Ifp o u a
de mi npimi inmepinan .1k1 Rompa_ soinuei caae, dar',
ce nace sn T6T% enepyia cupe a pecTasiAi dictlinAina
miAiTap,s, mi .iinrsmnint R3 Expavi8 mi R3 C8'InCCri innacinniAe litepwaniAopti (B5prundiAopii, kiewaniaopril
BandaaiAopti, OpangiAopt) acunpa nposinueAopit poRIYIS

mane. Earl umpanee in klepwania mas Aa &ma,


4)%118 9 upingini TpisnTapi PowaniAopil., .1.nrspi 1131Aa Dbmpe, 1111 soncapicce unrs
.111151V1 de AA Penit

mape numep8 de nepmani li Aeviuniie powane. Milis


www.dacoromanica.ro

)(161)(

(a. 11 1035)

Xp 282)

o ecuediiiime JA pm,cnimii mi durs un mpium4,8 nomd8131WPATEI"


nocts, tiepAi cf nonneie npouingeAe
na Ao.ionil empeine, mal npmoca' yepMatte 411 Tpa91a amezi upe Bacmapni) eap% npe minimapi roce VI,
nxEnTe nil, c eane Rana; cr Auprepne dpumApi, in. a.

din Rape kascl averia ce penozraps wi aqicepT) Aa


Cipmit a. R. 1035 (Xp. 282) mi rbdietap% imnerhTopit npe upeoenzmil npemopizAul IC a g, Rape Atn, de
ROAACIA npe miii cil Kapin jt Nameplan; iineinee
tui nepi
upe CapMagii Aapi .Inaapcacceps
4n ecnediuirmea 4n Rompa neinni.aopti (de 6a.ivepit
ca t mal fideB%para de mlna ciAapiAazi) a. R. 1031

(Xp. 283). Nmepian

esniC0 Riapil de lampa, co-

1cp.n ci

ce

Anpa, wiirnl

uisnea din nepcia, mi miindil

inmepmea de Aa ecriedi-

Kaping ce decan-

nomna viodzpima AA Poma namat na Atsccupia


Aopt nsnAirie, de atibea muiiTapi ngmip inmeplaopi8
npe dxsTepizutl lituriAnpt domectiqe, Dioaieuian .
RonTpa Azi, mi AT,tu ira Mapru +n
Kapint mepce
Illecia de cucii, a. R. 103'7 (4. 284).

X. Dio AA e gian

-upimi de 1oAAer8 ipa imnepi8

Maccimian 8, mi I .11nupedinut
npe couuAti c
uepiAer de Ja anu8c5; 6A8 Wi im elliTeT8A8 de I O'H i
(Iovius) mi ce awez1 na pecidinila ira Nigomedia, 8nde fiknmpodacce qbpenioniile opienmaae AA Bapea ca;
eapm,

Maccimiang i dedo enirreTtat de Epxaii5

(Hereulius), Rape ce ame


Aa IlIediAanifs. Din Karma
deceaopiS ammampi din napmea nonpaopii vepinane
AA Peng mi ira banlpe) ei mi mal avapt Alme
gecape: igae Honcmanuig (ira Pea) nil npe ralepiti (ira
Dampe); mi atiemml :lampa domnitopi, oie-sape 1W !mire

npeoeamil aailsperpopimil,erfirrfrn05BylipriPedU
) Opt
www.dacoromanica.ro

4-419f. .1)59.1. fiffiginaLut

)(162)(

(a. B. 1058.)

(Xp. 305.)

minicTragionea nponinue.lopt mi anulpapea

gt; T6TE mena, ison TrispuLle ceneme ane imEpiTania Kanepia.asi ce CIMARIYI3 a.aul iinueraTopl
paucig, ano 1 .A.imeaTE,
Eninfris" Axixies), mi ce
ippunqiuniAe napnapiaopts
mira mal 111U.111,1 annl.
tiipaannegini ce *meedeicara i cwieccrs PaAepi8 E73,1,

T upe BacTapni ini npe lapa, aria npe Capmanl A' a


A.tiinas (Bada) n Ifannonia a. 11. 1047 (Xp. 294,
dan, ageea nopnind8 pecnen.iii *u uonmpa nepuil.lopti
nenrps oaasnapea Tponsfisi Apmeniei, Atill de Aa. upa_
iiflvi nponinge dinao.lo de Tirpe, lui aoncTpince upeagcnrria de a pensnnia npeTencianiitopti acsnpa MecomoTamiel. Dioueniant *ndauaeaaTS" de 1'aaepi8 onnpi
c_cceptliga.it peoiyitmel apewTine lui ona'aciont o nep:
ceamisne clnklepsics acsnpa apewTini.lopt din ToTtimnepiaah a. R. 1055 (Xp. 302). D61113 "e csawnpicce
de o n6,,ra rpqa, cimilindsee npea mamas de a mai dom. -

ni, Dioa.rieulans andiat TM' de ociara as Maccimiant


a. R. 1058 (Xp. 305), mi ce peTpacce Jut Camna*n
Da.unagial

irania ca, ande ce orausni as rpulinzpia

ultra ia fainiTa.18

XI. Amindol gecapil 1104 pi8mi Ron Giran j

ce viaapra AaracTI, agua .sa racrapiTii mi atiecTa


vecapi jipe <DA. Ce sepa mi npe8,
Birrand8*nampuipea
OVLICUTI de Di14.. Maz cim
fuellan& paya RoncTanniij niapi ju anns.18 R. 105
(Xp. 306) Aa Esopaa8, mi 6cmea din lipiTannia upoRiemt imnepsTopiti upe (viis.18 crkij K o n. C spa
Rape aiapii aTund ,oanicce de aa libpTga 01211. ra.49i8
ToTil do- odaya Aevianioe din. ITarlia npouiemaybi upeM a e cen u
f..14Ra.48iii a.i .ri Maccimiant. Fa*ne%
Jenia Tnimice nue Cce-epg ,n uonTpa
www.dacoromanica.ro

.e)

CI

.n

(.coca

12(D

)(E91)(

23111(111

Illi

4,ipuHa) 9IU111011I

f,1311.12

Op

clX)

,erewidlqa

4g11e!tup3u141

OTE

ado!

op srn!!a) cgq,:, aopuer puq,dua udeudeu

%ru!doutu! R!dorej %nap uo,Ld9tu lur xdonao set ap


stiorrox ad!' RKespne gq,o !it h u! !
op %Ire ai,dva
mtupoun Rreiooa9) (adugoh (Lull* pn $sodde ,ipturJ,I.r.
f_sz

op cR,Loniev IIII Vflle 11*


%dew 9 1,1,393kv pn Nu

!ZrfILMUI

11

190I dx)

(soc

Rue .oduooh stulimulguoN


qx
gq,o
s-ruu!rupouik- odu op -eu
gpu!douolloop
2redmo3

sppie gr+ aou!dlouon ur


udezuq.ua dzr 01113 imuou* u+ idLodeao
flu

Luoil

(Lo

.dx)

Toit aou!uu*

odu

Rrit!!(1)

..ter !En

u!rwoulAT u oo
-e -11

c9or

ROSIUUW4211 1,3,q

,littl000ew adeN)

lerolu!dur

q,,Leq.n Rs.doluopuir q.o aueltoq.d uold9tu


(gq.o El* C 01112F ur) 'Ruidnej, ur uuo(!on Ira

tiqmod-uda,an %num. Tadang, IlUu000ulti oo weonu+


u* 211U luradosrj, R!darud !dew u+ eaduuude -30h30
gdor!deo orua ur ue!pdeo e) II 1790-[ dx lurc
mtupoeit Rpullm Ra,e,Lu.n op Iiii!iirr. adlui.) uarnuda
!rn (!ronouNdpv oo $utpu en flu!uou !al
!dew ur goduj,

u)

9901 *dx *(81.$ 231 RIP2pOlU U.1,30h2 4,d0311111,Ld


001q,d9uuti! ON elou 5,31.1!lu !rn sgszleuumm 9,1,3 -up
UIE I *2 alb(' NU
OdIU* WILMahU RU 2111ff 9Jl21.11 -Ull
Uara gruluulortom
op UV REILLUU111211 13c1.3 CH L3
ed-oli
cm.deuurk or!datt oh 33303u!dnon inaahu q,uxp -ohup.o
ead pi' 2111U1133UIC 9L311* 2A1111111f 211 03 :!ouu* !hop
oo u,dedan ur orua!",
u* u!tiouuull u!.Luelauon 9, -u*
aoum !ni
2101 ,grian!derri n!uni!ir pm -111(1.13
eou!duon
00

.11

0111.1110

U* 6egiUdji RH 2110113 op E 03 311211110 -0(111


ildor0000dJ ,ler Rup,uulonom (1u* Fptadonaop op -20
grfraD0h 4Rd01,91U(11: 1/11,(1) fall SINT U01121.11411011 Op 11 0.3
ltUaill'203 211 DIr0ffUlt10(111 013I,Lq311 1111 RH
111101(11, !in -oitr
uto op Roou'l tup
.0
.11
L901
'unodea
lix- l'If1v (14d3OU,L3hU+ orarraaaad orop.

dx)

www.dacoromanica.ro

fnc

(a. lt. 1077.)

(Xp. 324.)

)(164)(

Pomani, mr uapnapii de aa Dun,bpe .itnaupai eaplua


upouinne.Ae pomane. KoncmanTing, une upe Paucimund8
peueAe CapmaJAop
n Ilannonia, mi pemnInue upe Eap-,

tapi upecTe Dunlpe, a. R. 1069 (Xp. 316), anof Tpe-.


umndti mena Dallpeat B4TQ upe Poni n nepiAe CapmaniAopil ama de Tape, .pn 117)T5 icTopiauAilOpoci

tive uzia eTinc de upe (Dama nimnsuTuAtal mi icenpinde eaplani Davia AuI Tp-aiang a. R. 1072 (Xp.

319). .pn a %pela ecnediniane +u Rompa avecTop


sapnapi, uvide upe Paucimundt pene.% Aoplt mi non-.
vede nave CapmaniAopill a. R. 1074 (Xp. 321).
fiT,

e HavioirT, nepiAe de .ira DunTipe, RonoTanTing

6int apmeAe eaplaul acunpa Kamnansaul


mi Ars BIT3 mal 41111111 upe

Adpianono.d,
upms JAI .fmnpec-,

1501taTii

ano i upe 'upe Aa KaAvedonel

penungit imuepiaAai R3
nu i wakondigiunea sa lioncranTin CT,ars erre mi
kr nri un8 pIrr. KoncTanTinil ce naeu% Aa vepepea
Cupepel caao RoncTanna, mi upomice amnecTrie RamnaTuAul ci, pnc% &un aveea oa)(Depinduice ogxaciunea de ti;"41flK.lfla, .itAttriii mupeun% ic TOIII gel
ic ninuptt, R3 d'Llielaril mi ama pemace cinrapg imneNiKomedia.

rrAopig, a. R. 1077 (Xp. 324).

www.dacoromanica.ro

{a. II. 3108)

(Xp. 303?

)(165)(

KAPTEA
De

1Condtantin8 ue.28 Mape rrzn7,

a frbdepca inmepiumi

Poman8 de Aa mina.
L (i)

Aani5 Ba.hepigKoncTanTints'uonpinzmdil

miTaTea imnepitimi deO 11(581 xaniTatn,mai anpSne de


plcniTa'
..yrrp'anif Aonli mal Rommodti nenTpaicemania9sgisnea lin dinepceae dipenciinni a.ie nponinneJopt imnepin.nai, cupe CRO1I5.45 atiecTa e.h8 N'ecce sizanuts4 5 Askir% Bocnopri, mi edioifito liCTATC rpanmi pleLpiTuAti mipecTapbfldif
repmin't O'L (DELICIEZ

dicm, Rape Aa dedigapea ei 4in a. R. 1083(Xp. 330)


ce numi NO qa ,P o m %, nil mal' 4tn upan, 1f o n cTan T'in o n o.hil doni numeoe oundaTopirmuk, gerraTea
ce adopnt n v.e.he mal* opalmjce mommenTe din 'Ri-

iiieiinnepisAall, Jul ce limnonapt na


41n-.
cemnaTe 'he ce cmjnmuTapl (napTe de nenoie) din neme

Rea liariirram,/ ce ijubbiin.ut 41nTp'mnca ung cenaT8

deMlleTaTe de o nncznyb 103 ge.nit din Poma) ce numi


ang upeoewril aA upflei, mi ce 41nTpoducce ticuat" Ea
icoicu.i c CO an6rm dinne noTantAii rnue 1{6
niTaAe.Cupe acpeKupapea impui.nopii de Ja mp)-nahTe KoncTanTing KoncTpui un g nodri npecTe

vine

E c G.8 tui Cigisi d

Tunal, mi TpeR1nd8
R. 1083 (Xp. 330)

a, din use& de ropa 0.h-

Dagia

npe reg Mi 1 1znti npecre


earawl

.ha

annuAti

Dsnacna.

Diiqh teni

CSIIT5 noTecTaTea imnepiTopiaopti. KoncTanTint

Ainczu4 ediatha

mal maxre qemili 4urrp'mnca,

aArreae KoncranilioAa
mana,

Tpaianii

.1M Vn nwrepeawi-

Ci q i

mi Pegidtra ../.n

41nTpe

Tem

sida nu D a (i) n e (mal in ipml K o nwww.dacoromanica.ro

(a. R 1086.)

)066)(

(Xp. 333.)

cm anui a) aa rapa ApnenItM5i

Dagia aacmpaam..

n Dagia opima mi
mi
ce
*wriaut
eaplui
aa wa6pea 'tea
o emanda *),
de mal *nainme. Peainianea spetuminl, nape ce cemi.nacce n Dagia, dan' utminmeao asi TepTuaaiant *nwb din cexatia8 II**), ce pexanocxx axamit xa peaiviane a m'ama Bapnapil *ncimi Kapi pemacepT. *11
T6TT. Reapa ageacma ce +mum.pui

npoxinaeae pomane, (Dup fioncmpinuil a ce Banmeza***).


HaRin8 Tining dura. limpia =lea mape acanpa PoniAopii, ce pecumaper cepa gel napinaui 4.11 Konmpa
inimigiaop8 de irrapm, Capmagi, acanpa (1omniaopii cm.1
mi I ~arar, din 'papa aop8. Capmauil
npeeme flan.f.pe n npoeingeae pomane, ande ce npimipm.
Klain KoncTanming napme 4111 IniAiille, napme ce a-

wezapi. +n npoeinge a. 11. 1087 (Xp. 334) -1-).


4 npewexmapl, wi agecTea ./Fn 13 diegece ca 8 Bige-npeoexgeae [zampa npeoeKrapi epa: a) npeoeumapa U a aII.

KoncTanmin8 411M113pfli TOA imnepiaaii

aiel ati 3 diegece: ra.taia

Hanimaaa Tpeeipl), Epi-

irania mi Icnania, (de xape ce mitin mi Awpixa Tinrimana), b. npeoexmapa IT a aiel K8 3 diegece: Imaaia
(Ka aanima.aa Roma ), Iaaxpixaa8 (fu; xallimaaa CipAmpixa (de aa parivaX' Mima wfing, .ta Cip111.18
Anonymus Ravennas Geograpit. cap XIV. pag. 61.
Hez/ Marazinit ictop. Tora III. nauuna 97.
Hez/ Marazinit ictop. Ming III nantna 98
Eusebius in lata Constantini Magni. 11. IV cap. 6.
De diegeca Barde/ ce !linea ini Pauta opima mi cebunda, de aculipa
Aaniaopii, de aa plumea Dunlpel nra. .itnf tsccutii Enuasi.

iff)

Dtauplauaii ce aua a) de npoainws Azur% 3/apea Adpiatius (MIS att


41114A5CC6Ai Dpil.13.45i, a) de dievecl Kape usnpindea nposinueao InAgpiKbAii, Hannonia mi Nopittuagi nn ce !Linea de npefehtupa

c) de npefeuturs, Illyricurn ortentale, fmtrapattit Jan dielecen Pasta mi Magedonta.

www.dacoromanica.ro

(a. R. 10870

(Xp. 334)

)(167)(

Tea mape, KB naniTaAa RapTagine):; e) upeoeuTnpa


bpiR8AUI RU 2 diegece: Dagia mi Matiedonia de Rape
ce mima mi rpegia .ilmnpenn%i ne.iononnecnAii (un Ra-

niTa.la Tecca.noniaa *); d) npeoelimpa opienT eani


un 5 diegece: Tpaiiia (un uaniTaia HoncTanTinonoAi),

11onTnA8 (un uaniTan gecapea), Acia (un uaniTa.na E(beca)) PleTipiTua (un uaniTaaa AnTioxia), ini EninTnifn
(un HaniTa.la Aaeccandpia), de dloculi ce !linea wi
4Iipenaiaa 111111) ia Cima mape. Dieveceae ce cnnT
npoainge:, npecTe Tofn 4111 nnnupti de
.f.nurbpuip%
116. ilpeeTe oieuape npeoeumspz ce numi nnzi p e1.18 npeTopinani, lui TiTAU:18 de I AUCTp 71)
e it T
e4.neT,ptiinaTii iui adminieTpT)qiunea
nuTepea mi.tiTapT, ce cenT)pt un TOMA' de
ce nurnipT, naTpu manicTpi
ea 'IiBij'b, npecTe
mi.iiTapi, can, dbuT, ageea 4 manicTpi de nedecTpi
ani 4 de ulaapi, accemine RZi TiT.18Ail de
cT p

lipecTe ibie-nape dieven ce nsmi

Biaa

ifl

(caii

Bige-npeoenTg) un TiTinat de e n e It TaBi .1 HenTpn


adminicTplqiunea
wi unt Nomi Te nenTpu
miaiTapT), accemine lui TiT.IU.Ilt de cn ea T ani.4 npoeinne.ie ce adminicTpapT) de P e KTOpl RU TiT.1U.18 de

uaapiceimi (rneepnaTopil anop8 npoeinne

minurr)

nswipi de npouoncn.ii, uoncsaapi, npecidi)

anii ce ziccepl uoppeuTopi); uommandannil


ce numipT) D u qi, accemine un T1T.115.18 de Klapicciml.

DpersTopii inoepiopi Ce JitnTiTs.inpl

nepoe uTi c-

.lania de va nzpeltapa Nena val tpacc irtpL ginf ineenig Eenamalni


deenepula dieneca Tpagteii de a Doma; npenaing Anua de .va upa
Dp,10,181 &cc" wLtp qinf.vbcersirt DpinsIbi Itn Cana deenma diegeca !L'alma la de npe4entapa haupinn iei, nn
npnvi, ageacts
lime, tipo tunal upe ineindvann v 37 nIni, la Ciptea inape
AFpiia,.Eoprna decrrspininpa qvutpe unnepibig opventa i nn oqvdentaa.

www.dacoromanica.ro

(a. R. 109)

)(168)(

mi gel mal de vioct

i' p

(Xp. 335 )

ii Ii.Ikpluarra ce

input .4in in de aeniani wi mal muro qenre de, 1100110 anal/6ft; tiliAiTapii has annaismiunca mi duro
J10173.11IS mainel aopit ce ocluir!) n a .ua mini mi i imiTane i gel dinTsig rucTodia riaaanivait inmepiaa,
qeurrl din apin'r) mapniniae imnepicaui.
Ro'neTanTinu mi (populi. an8 minicrepi8 de 7
inml,

narre RE inTepecceae CTRTE.110I) napTe

r8 aae opinginea81: 1) Ilp ano ciT a at Ra mepel mepi a Ae (praepositus sacri cubiculi) Rape npiairca
canpa inTepnrsaul naaagicA84 2) mavicTp15.718

(I) (1# i-

uozopt Cmagister officiorum) rape narra oinpicdiaBianea npecTe Polli dperT)Topii RspRii, mi palma npecenTviiunine ole coaerinaae in imnertropinti 3)
t! e c upixa naAagsani (quaestor sacri palatii),
mizAonea deqicianea cuntilineaop8
Rape pedioea
tie ce da aa itt1er)ropi8,181 iu Ronrpacemna opdinromianiae imnepiaae; 4) npewenTa.at TecauptsAsi
n 88.11E18 (comeg sacrarum largitionum) 5' 5) p e:-

TCC11731/E.IZI imnepia.4 npinaT8 (comes rei privatae); mi `6) doi np e (1) e RO ai 1111.1iT api no pg domecTi (comites domesticornm) Rapi ce
n8cero aRam8 /in .,1010.48 operopianiaop8. Atieuni 7
(Den-14Ra

ninicTpi .tmnpe8n1) RE npemeRrug npeTopiuni din aoR81

npecaerraat tipoel (rape Intsm8 'linea mi aomnitimodruropialul d'u% r/1 cenaral8) mi !tu romini koncicTopianl (comites consistoriani); a,opma Ronciaiaat (conROTICUITa iMLICIflaTOsittorium) CTIlt15.115f, lpe Rape
- de nao opi awaa de R5111101161 mal maca aa
Total;

clagepea aettiaopt.

DinTpe naTariail imnepisaai, numi

unir ntnnep8 de na7spiqii npe nieno, nzt exoras' de a


peitincia mupa reaii nobiAinol, rape ce decoiingacce de
www.dacoromanica.ro

u'u)

dX) (HU

)(691)(

"(6801

aa imqicludiatu -tuap
6111111p ara4 luau- qdvr sriururoui, ,.[Aratrorr (Lau*
adInu stH ldutu 4aabua :atuRtadd g 4FR3I10}1 1(1010(111 30F1
thojr, Itmahu iduLtruutap u,Ldult arinapt op -ir
tr !Ala
q.dup atruIlltrUDLIOH aa udaptauoa q,sullr 0.01
arah Iota aittutpir apudi cutup aduu inudu gaup*
lah pun !firm urp
INILULT i
RVRJUUd aatr .4,fluara
rylovtiadp rhaurrr apticut urma urp miraitypod

.untutuap

VcIl mir

adif

UODUVH

tL1I1Lit

lunand

adovrtirdi,uu

pup'

udi,asu tuuldboarrl

ur .aido,Lalauou miraieuv utuou


rrouourlutuauo)[ ualoraaa slunk autz 03

rut uur ai.dtur

Rpm' rut
tRIUtt Odali

cador

aUD

luat ulruattbat orqii sup udituou -play


au eurfidlaulk 231 eadunap'urti idiiadoraauuu
OD

Ulf IA0113 --'090,IUGUIOUI OVIdR,11(10a 141/TI3,L3


03 tUOLISITEUO'd
urp o 0U2ifigHId111011 4XUAUUU 41405411

OVUUILU

(I

Oat( aluq,tusti rut adu cauuu soup RVROU0h OdUll 03 -ad


!tun !tit
eurruuu trrdu aua a
ulourntr alo,t

aiurp rurdautur (oriarpur) SIDUNIU auurRuardIttou 03


uatiturcila olden ink aluupodu areduluu
OJAUU

(g urp aaausi 03211 atilt


(c urp
atr2s,tu adorulAdou 'adorrdutuudp 'doradaurtu adiauout
(qUefl

op

ye adorahrdsuo

carurdautut (f7 urp arau91ou


f_zd2t: many) (tunrauuoaoa Owl aa up urdom.dauuti
aluaap ardudouo ur ltruurOa
RA,LUUIDUOM Ito mat a,,Lihrdarpatt
urrrtuum cua

/acloti-

op 1ii

Tut

1102.11/NT

L0

OD

0302113cLU

1fl1

230[UNT

suecidalrpru adu IRViillIW cauurtradzy rrn 03


aaauuup op ualtUIVII uttarg
sam,x adult a ar StEtU o -apt
alu,t .courlorp tixj, aq.a ulifueLLauom apuq,Justrfm -ah
adua au rficrcLuaap P uousp Fri aa gduptufr SII utrOpQaji
urr.

qtg omsspodiret,

4rUd91uu um*
`am op opus opeloupu

OD

tumoo id0000in

www.dacoromanica.ro

-usqUIoupU

(a. R. 1090).

)(170)(

(Xp. 337)

oiia ..A.urucTami Maccimianh. RonemanTinil ce arbwropicce mal JJnT1i Ni; Minepnina de :la Rape aun oii8

npe U pica u, dapI mapindil aticacTa ce .pncapl adaa


p% mi din noAiTina as% npe OaucTa,
MaccimianE din a don inc%Topie. Kpima It'LZ8 curra' cacniviane de a till1B.la K5 inrenilianl de a ucapna Tponua8.

alaben aonTpiaai

./invfippmapea n%pnaTuAal

acunpa oiiacTpa.mi el, wi IioncTanTint asa- apudeAima-

Tea de a utade 'me

Kpicna, mi upe neno-

Ta.16 vil" din c6p1., .liginiaD .ap% suppmdts dan% a'leca E./ena decaoncpi Iuaqiniqiufli.le nupopii, wi .iimn%p%Tcca (DaacTa 11.41Ti liti nicana oaaceie caae aaBaCIAilini. Din adoba Encuropie aex KoncmanTint mpel

oil, npe KoncTanTina E, upe lioncTanuiii II wi upe KoncTanTe, upe aapi i numi gecapi, !ni nace npe geolt dinnpecTe annucl, upe a.i d0i.40 npecTe pze`bplA mi
npe aat Tpeiae npecTe nepiac din miz.loat. E.111 mapi

ditn 22 Maja a. R. 1090 (Xp. 337) n eTaTe de 65


de anni, dan% ge luntrilmni 30 de anni, .1%ccrbndil npe
ola c%i de cuveccopl.
Duni, megyrca .181 RocTanTing apmama upoaiemi
dede TiTAa.it
cenamit
Imnepuropl npe ola
de AurucT I; ;murria imnlpgirb imnepia.48 nTpe
V.

cine dan% dicnocinianea nipinTe.mi Aopt, +nc% non'top dia nu unu mull Timna /l'upe dinwil el ce colmiar, Ra Tirpiae .ItnTpe cine. KoncTanTinil II. nemanLmiTil K5 annacuali, neni KtS apme.ae atcunpa opa-

grua ci

KoncTanTe Ka C1 lee mi JTaAia, ..7.11C13 nepdu Bieana. lioncTanTe ce gice de !gamella. .71a fuinapnapa BeTpanione, 11peoeaTa.i8
na Danepel

KoncTannit, aap%
tape de cInve. ./Xnc% u aonTpa uI Marnenut,
www.dacoromanica.ro

Hannoniel, de tope .i

(Xp 351.)

)( 171)(

(a. R. 1101).

wenropaniia almaie de 3a Mupca (3%nrn, Dpana) ce


.fnandapT, rumnnii- llannoniei Ra cm1le3e Powani3opii
eiopu decninaui +nTpe-cine nenTpa inTpigi3e
ni3opti. Awrnianii zige,
rji apii (Di (DocT8
wiaiTapl,

zi razups armiia
n emape

san, mi ci

cunnunn, TOT1) 3swea) a. R. 1104 (Xp. 351). Rond811% qe Tpiumot de Marnew185 Tpeug
Danlpea de MiZAORtmi BIT8 npe Kuazi mi, HIN cununce iwnepiani Jamndurni TiT36.)8 de capwaTiRg; alud
nurrecce 3a p1clpiT8 ffuntonTpa llepuri3opti, iii Rapa
eTanlliil II.

nupTa pecneaati .no, de npe


VI. ./kn RonTpa Aaewani3opii mi a Opangiaopil Etapi .iinnupeepT, .11n 11a.i.iia Tpirnice HoncTanniii npe nenoT838 ca,ii de
i a n u, Rape pewnince npe

Aaernani, wi o napTe din (Dpanni npecTe Penii, mi dede


~irme
Eem,ria (Dpangiaopl; caaiani, uapi ce oT)rtyr, cannumi poinani. Faopia wiAiTapi mi adininicTplorianea vea eci1e33inTe a 3ui Ian ./in Purria
deraTenTarb ne3ocia inarepT,Topiami, Rape ce wraea

ospn, de cecc

ifl RonTpa 1Tepllhi.1op

e.iast tic

npeTecT8 nenecciTaTea pecnea3s3ui din opienme, cape


a cauTpane de ria Iaaian8 ruta w53Te 3eyiuni. /piren,
+n 3oRil de a wepae 3a opienTe 3eyiuniae ra.mige

InarepTopig 3a Hapici, mi
RoncTanui8 wspi 1n tJjjLjj, n3eRind6 nu a3e ca3e
nonTpa
Itraian81 Rape ayinnceece n Dania. a. R.
1114 (Xp. 361). la 3 i a n
crrpnenoTii din cipaTe
a3i1 impura RoncTanTint; oucce edunaT
n peainiunea RpewTinT), Jitnel npin eTuditutl 3iTepaTapel rpegeruTT mi npin xonnepemisnea n
+ninuauil
npoRiernapn,

npe Irmianis"

RIIIIrict o npediaeRniuno cuemiani, nenTpa nn,rbnicinks",


wi analndli dicnuTe3e dorwaTige .pnrpe RpewTini, trepwww.dacoromanica.ro

(a. 11. 1114).

)(112)(

(Xp. 361.)

Peainiunea nsrmnT.; din agehcms


AaucT) i ce dedo numeae de ATIOCTalts.
ecnedi,niunea
nonmpa flepiniaopiT, i napi ng noi a ciage
nage, .11.nainmi imuni npecme pisualt Tirpe,
.iinaince
leu

pecmauiaecurh

nwale (aa Kmeeioon), idapl ia pempanepe El:filial) o naarl mopmaam, /1111 xprna impei mi mupi a. R.
1116 (Xp.
ApmaTa npoRienri, imnepvropig npe

(Da an it 160a n

nICKnT11 din

Cinnidung.

AgecTa

nagea npOnucT, de Ilepnil; dede ./nanol q0A0


gura nponinue de din noao de Tirpe, nongepime
Dionaellianl, mi alcct Apmenia copJi caae.
agenmt

domni unif hnint mi merpi .iinTopwunduce de Aa


pi.cm,p1mg; Jiill .11010.18 aui apmaTa anecce
upe ILI3aa e nm inian
nomimeae domecmigiaopif, a. R.
aula

1117 (Xp. 364);


VII. (DaauiliBaaenminiang X.5 nrucnuT8 dingi-

taie

jin imnepi upe opame


cT.8 Ba A in m e, wupula i dedo yumpimuali", eapms cal" Bina
flannonia5.71sT) de nAAer

annucue; decimpuimg npin ainia de aa rapa Dpianuaul J1a


Jitnoauccudt Dpinsaul; LleTatreil Cipmiu oopma Tepniinzug,
Unde opauil imilepyropi 1mirrpJpL niap liii macee .itn
Tpe cine. Din mimnua8 airecma imnepi& t. p%mace nupspe
.1murbpuimit .1s,n opienmaa mi ovidenTan. Baaentinianit
0111t31131S /1111 TOT8 11i1111115.111 domniel caae 116 pecnonmpa Aaemaniaopt, Rapi denacma raBeanuat
11115

zia mi Peuia; 4).15i pecnince npecme Peng, .111 KOMmeapa aop; mi edioint oopVrqniiiai mtauf Anni
tlpeue upe asnyb Penil mi Nenapt. JItn nonmpa
mi idenrt upe reuii de
Iiaainme
.InueaerIndri de
Dunacmpu
npodinignea InK8T13 npin dageae cL8, nupqecce de hila
n oma Fouiaopii ileaopij ge Tpesugcepl
pc'bpiT
www.dacoromanica.ro
Balinme ce t1175/1'1> 1Tooni

Iggir

'dX) (.69g

)(CU)(

qtadsuria pl. ootituoOd o,toodu gloom1 Igwd tout Imad/


gro :Mau* ti 0,MildtP uo oloodu gwd udluogmir deq
cgdortdus tumpuou op orahod Rdor RHOMUIV Ooa
oo sdootrexou utdu orolroo FOUG 49VUdI3RII 9111trUri
suepu odu ltdolleuor ttdoil pi or oottuOdu stdmorr evil
adn piluA op gIthi o sultuto op '111VH UFAIlahIT flI
441.duiZRIUlt tin gpus/susdlo trIdu 0191 cortdeuor 11.2
sdoo attunteut op 4tiduadus u/suu* gutctuutly gpuszsu
OurcTiatuni El odor, ohm op
Rodopdon dortuaru9
r
oo
tui 'opal) %MA' R11 -troll
ur Q.grutdolsdoulut oduu
VolIRfiftp RH ILO int FLU OZ01211 Il ud/u* tri ortdettutuft
j ggri 'dx) (*(69E RIMITIVANYUCE
4gdortuuttiod
Watt 1310111217 di] grellm goo guetiltdd tee !Of 0-01tit1dl

'utrrui

%duo odu _ttoopooj,

'uTuultda Odell su

ada ifiutu Im Odu 'pot, un swdom utiuteodu nu


utituor utp, orttidsti oouttituzu op ur iut,t11101,R sduv gra
mir%morn utuouttull tni ooutuood- oloodu odsusa du
tzveg P11 odu lituttulup sot* ocltui. sTfutdomuos Wi
line/x[10p r.gdortzee mirtuott guom till sitd/o um op
ode/ su
gum& sa oadoft ofturo
odeu tar taut
.0
gap,
noltotilattoda
.dx) (gLg uluaidy. odu
2tuppl
RHUFIV ttdosadoutut odu gre ortop fM(1) R.h Rcto

uuma,ttarpg II
.IITA 00,1
9191

sd000ttuodu tQr o/utrug


td/u* tale ortd2/2utti Cgdortuituod 1.3 Oa
sdaout/tri- vloodu uthuct !stre/uatdo sdep Rpusddini
(WIT V9013U 91' Idttioh mir alulla 4.11111U11X 0114MUld
44,114/10 196 !mu thtiuurso ohm) 019/ 'ortifatft ()Ism oo
glioeuearou
+otdoisat utlmouy gpuclau odu Tioa
sdOolltd/auou so itsdl 4d0dsu2a arm ttutdu -tut
R11

op n

VE1

c1.11

iuu

grgitdo.tsdom

o/utrett

adri tio9oxint1I !no inistpod

stmeiumn/ sulnllonglq Oitill 'ItAXX

www.dacoromanica.ro

)(174)(

(a. R. 1131).

(Xp

378.)

gea mai mape mieepie, .11.net R8 eTpiaviianea lameXannii Ii5npincepl TTS Dagia .mi Tpaian

pirsAal.

aa anuda' R. 1130 (Xp. 377). romanii, Reaii JomaTopi ai iepi1, .eral de ntmtnTuars naniTepii aop,
.pnatllalli npin aanvile marraaiTtlli a Tpti ./pn nave Jim
mizaoKnail Bapsapiaopt, na ce 115T8F13 .71indanaema nigi

de miura Rapaapi oepoqii an et'w1 ntriecict


(Id ve Tpenpeasm mtrapicmuTe Tapoll
necepi npecTe Dantpe n npoainlleae Pomane, ce
aouTpa aal BaAinTe, mi ptinteaulapt aa apmeAe
ntnd 4.nainwi de Pomani, Riemapt npe Xanni mi upe
Aaanl 4nTp'auisTopi, wi nvadapt Tpagia, Necia mi
Davia iii Aupeaianii,

11h

BT3T8pT3 upe BaainTe aa Adpi-

anonoai ande mi 1037,5 ageCTa .1mnpeant ic doue Tpe -

infi din 6emea ea, a. R. 1131 (Xp. 378).


rpalliant 4.naineeece upe AAernanT aa
pi, mi aszind de mrea anniaAat etti BaainTe, Riemt
upe T eo d o eitciei Tantpii din Ienania , liiiat TpiAtiecTa peeninee ne rolla' aapi nimice ria
canapaieAe KoneTanTinonoail,
Tpanceceept n'upa
BIT5 apaiT, dar, mai upe aprnt (biza nave
dtndzsae aoKapi n 1Mecia Tpavia, Opiuia uil Jlidia.
IX.

nanTsindti imnepizm de l'uf, Teodocit -ce npimi de


inmepi de torps rpallian tul E%
/S (wad
de Aa aleen ptetpinaii. rpallian oaaopind8 upe
tapaapi, ee:otaa neuatuam PomaniAopt:, Aeuianiae
MpiTannia upotiemapt upe Maecim imnpptTopi

Rompa abi, mi rpallian nepi aa Jlardan wayind aa


avacTi geTaTe, a. R. 1136 (Xp. 383). :l'hecha domni mal
raAala .1111073 dUl113 110 Isurpt Lili .11
maalli ama

traAia, nil BaaenTinian II matti aa Teodoeit, ce .1111


(*) Thurotius, Chrontea Hungsrorum, porte 1.

7-

www.dacoromanica.ro

(a. R. 1148).

(Xp, 395.)

3(175)(

Bince liii ce 5qice

de RVIT'13 agecTa.

NtS moduat a-

meeTa BaaenTiniang pemace ciarupg imnepT,Topit Aa


aunad, ..p.oel (erbnnsag _ApBoraeTe BIT autpincecce
raAaia nenTpg Teodocig) uno adminicTpiniuneal iniaqice
npe BaAenTiniant 1I, BIndg ageeTa Boi el, o lee din
nrbnine Agi, a. R. 1113 (Xp. 392). SttirleropiaAt na
.45'b demniTaTea ifl1llcpia.1b nenrpg cine. qi o dede .451
'tape zu 41nBinct
Egnenit manicTpgAii o(DanfleAopt
tipmit n.n)sia ce aince
Boiet de Teodocii,
ApBoracTe

+neemi mniae can. Ama 'reodocit

pea-lace cinrapis domniTopig npecfe Tor6 inmepigAt Ro.pournpgi vinemang a. R. 1147 (Xp. 394); eas

;ti clf, Apnadig

Onopi

diodg aveAgia lyncl,piTgag, &lee vina annucuAt, wi nopi Iln antia doi

(JAI

nuAt Roma 1148 (Xp. 395), xbeemc.16 de TUTOpi OH-

op't

iicaopg

npe ItzuDing .18i Apnadig Aa Kon-

cTarrrinonoAi, mi upe CriaiBone iii Onopit Ati Roma.


X. I1pin itrrpiniAe aoecTopt minieTpi pii (Rgoint
nil CriAinooe) ce Illat Itti dic,Kopdie Jikn imnepig. Rint

I1uui.i.l ci Apitadig,
Biemi upe X61111i ,iito Acial nu npe Poni eawrg A.4a-

cualparg npe yinepe,ae

lui

pitit .11.n
.1Japirig npmis Mayedonia nil Ppetija, ad 41n -enu eh ameninne Biapt traaia. CTiainone
Beni nesiemarg linrrp'aniaTopia.,16 IleaononneegiBi Rti o
"Rifa, amorril .111 npma nmeia Aaapint ce peTpacce
n'Once QILITI 110be 111i
annaAli Roma

1155 (Xp. 402) ce apyral, Ha T6'17, nm:epea ca +11.


traaia
erici>, mi &mi o BIT/liC uiedctikeioi ,tia 110A4c11nia, tanwri,
npecre ToTt IAAapiimag.
Cri.1140316 ininTlil mi traAia de o ippgrmigne de diaepee
noncipl tatepmatte cznrrt

napi Cl 4inainTeze run

Radaraie; eit .r.ticct npe nap-

JA 41)Jopenuia, mi R8 *BTO.
www.dacoromanica.ro

(a. R. 1161).

)(176)(

(Xp. 408)

pina aarop8 sapsapi .11.nanpeecupt ama de Bine .4knirbT8 gea mal mape uapTe nepi Catl ce anns6e Poma- (1)1ind8 WL CTi.aiuone uiemacce
din, lipiTannia mi de .48. Pent cupe aurnpapea ITaaThi,non6p%ae riepmane JitnTpapl neffunnedeuame ifin upa-

ninueae ovidenTaae: Aaemanil in Aacpuia, (DpInqii Jp.0


Paaaia annucanT, de RITTE) mzrfindaTe, Buprundii
uinuTuaii lupa, BandaalI, AAanu Cuenii 4kn Icziania5
eapT, uepiae de ia DunT)pe t'ese deniepTaTe de aileurria

ae oxKunaps IJeniii, Capmauil, mi mal u5Toc8XnKapi Ronpinceps Ilannonia.


Ja plcrhpiT8 mupi
ApHadig Jitn a. R. 1161 (Xp. 408) amecludg de cgneccopiri upe TellIptUri C734
Teodo ti II, cunT8
TuTeaa .413i ALIT1011 Mi ami AnTemii1.CTiaifione

asaucaTzl, RI cm .71in itnueaeuepe Ea napnapii (.isn cae-

& fia AAapin), ce aqicce. M'unta Aaaping noent acsnpa riomei, Jiimnpeccupt geTaTea, mi *tunee cumme
enopme nenTpu p%cuumwspape. Onapirs
nupTea ca

.neTpevea aa Pasenna wan% Eindt Poma cualoepia de


onupecciunea napnapiaopg. Aaapisil 4inueaerAndit u% Onopia pexucs qepepiae ca.ie .21ndunaent upe ATTaag
npeoenTuail NAO*

Tamea imuepiaas

agenTeze de

dual ageeh

a dIncua8 demnidecTiTui ea-

junTpt de noii
nerolliaRisni un Rupiea de
aa Panenna. un% o ippunglane iminea%Tpe aa Panenna, Aaapigil Jiimupeccupt de adoua pT, Poma, mi
o auT, upin upodiulune, ini m nupc8 de n'ecce ziAe d
uprbdt 4s.n tuodaAii tieatl mal saptapg, a. R. 1163 (Xp.
410). Ilpe uaaaea icsTpl iTaaia de ulociS mupi .AAapiNti
aa Koncenuia, asccInd8 de cugeccopili upe 1tumitarrua5
ATalL/1015 'cape .tnaeit gage tu Onopi8 (Awbndti
ce couie upe Ilaaqidia copa aul Onopiii), mi ,Ronducce
www.dacoromanica.ro

(a. R. 1176).

)(177)(

(Xp. 423.)

upe Biciroul
'lamia (R. 1165; Xp. 412), de linde a
aaanyt in Icnania duque RomanriKoncmanui, Rape anoI ce IMCITOpi r Haavidial mi ce numi AarucT8 de alTpLuumnaTua cTA Onopi, din Rape liauel ce n'r,clus dio-

Ropdie InTpe imnepvropil de aa pbcnimt mi de aa


KoncTanuiii mupi in annua R. 1174 (Xp.
421)5. Onopi mupi 4s.n 15 Auracmil a. R. 1176 (Xp.
armad.

423).

DUI173 mpTea abl Onopi, apl imnepiaati de


aa anima Ioanne Tipannuat linc% RupTed de aa Kon-

cTanTinonoai nunii upe B a a en miniantIII,ag ad


eTaTe' de 6 annI, calva TEKonci'auii III, Roniaag
Teaa mumel caae ILiaiiidia, Rape dede Auf Aeui un-

Tepea caqui% npecTe apmarl lui .ions. dinmi .iin


R011CiAi8./18 Tunal. AgecTa npirr inTpiqbe caae cemInt dicRopdie ./inTpe inmepwrcca mi Trine Bonioagi, runepnvropiaa8 Aopivei, .iindunaeRTindg upe imnepurcci, CT idetne upe rueepurbTopi in ITaala, cupe
a I t'epa Rpedinua, eap% upe amecma a8 admoni cm ce
oepcal. de a ionnaini Riemapea. Bonioaviii tia C7) ce
uin% li noccecciunea Apiei, elind ansing.pmneumil
mi de 6pdeae Aapiiaue, Riemi) JiinTp'auiuTopi upe VencepiR8 peneae mea Rimas' mi cesuaTk LA' Bandaai-

aopl a. R. `11.8g (Xp. 429)


wbaeRapl

Baptapil daos ge dee-

n ArDpiRa nu mal annocaerb diowepinia *u-

ne amid mi inimid, ei notrpincer, Rcma mepinonuia.n a AcipigeT5 mi eundapi3 peraTuat nandaatt las RaniTaaa KapTanineU, (alaupeTatia mi Numidia peniacepl
pomanel., de tnde anof Jp,n(Detrapl, mhpea wi o meapi,
1115 TOMA neceRapr).RpiTdnnia dbn% porpavepea

vianiaopgRoiiane,PrIatt +11 onniAo Optapioopt: CaeMil cut Anua Riemdlil de out


tpipana, Tpea.
www.dacoromanica.ro

12

a. H. 1187)

)(178)(

(Xp. 434.)

R51)73 +II incaal wi ce muezapT, anoao. .!La Dan%pe


Xannil din ainca daqi.lopg ce nonTenTapl, E5 ORE5Rapea Daqiel Abi Tpaiang; enpl daul, qe ce nace .11n
epanTea Aopg ApTi.4 al oiiaAg Asi Manqiant (a. R.
1187: Xp. 434), .Ingenapl a Tpeqe Dan'ripen wi a
+mane TpicaTii imnepiaaal de An piAT,piTg, nape din
anng 4..n anng Tag ToTg mar pldina, tia cl dea moTing
cupe a ce 4.nTinde TOT5' maI denarre.

XII. ripe Tifer15.18 alndg epa mepnaTa .itnTpe Xanni


an Iltrape Romani, Xannii arrhaaps au apmeAe upe
Romani mi aqiceps mape naming dinrp'.1inwil, mi KuDeqi Romanii TpimicepT, de-.
naTaill Ha ci ce unillrb nenTpa oananapea nacTea.mazil
mi nenTpa nmanapen TpanTaTeAopg. Xannii pecnancepl
RI el n'ag (1)11{5f5 aqecTea nu caong de a .7/..nqelle pecueag, qi Ha CI 1111 pecuane nenTpa canulplqianiae olRae din napTea Romaniaopg:, RIgi enicaonaAg din Mara
at Tpettnil .tn RinaTapiae Aopg mi aii npldaT8 1110115menTe.15 wi Tecaapeie qeae acnBuce ail peoiaopgaopt:
mi RI dam% Romanif nu BO p da upe euicnong lin nil,npincepT, 5115 nacTeaAg.

niae Aopg mi upe oarapii gel maAgi napi ce vim% Aa


Romani, upenamg ce .imeiacce TpanTaTuag, ei ce nopg
&fauna de pecBcA.A. De aqi ce nIcnapi dicuaTe decups adeBT,paag aanpaaal *wipe Romani mi /1111Tpe XballT.
Aqeurria TpenapT) Daimpea mi oTiltapT) maAme cTpinrs-

qianI gerhullopg de upe Jmnr1 Danwel trine alTe.le


auapl Biminauaag. ./lin .limupeyiupT)piae aqecTea ce
aoaa maAui nap' ziqea, R'b ce nade mal Bine a da upe
euicnoug .in mlniae napnapilopt, de nag a camoepi
na nenTpa un t oing err, ce nun% ./.n nepinAa Tome imuepisAg pomang. &tic/tot-Rug .Ingeaermodil al uopg C'b
Jig dea, mani aa inimiqi upe acwmcg, al; Hp0MiCe agewww.dacoromanica.ro

)(179)(

(e. R. 1200)

(Xp, 447.)

Aopgau ae sa da neTaTea, dass pe Xanniaop8 ce


nopa apiaa yenepowi arbTps dsnca,f11. XanniI npomiceps, mi IlMilpebt11)a elliCK0115.16 Tpetcapl
Romaniaopa.

EflicitoiniAg JiltrrpT,

4m

neTaTe mi

dmidrs multa, iinTpoducce npe Bapsapl,


1111111,1e aopri. *) Xannii dan, Ko(lede lieTaTea
iipindepea JJiminaLui qtnsapcaps Ianspisua, miKaps
Cinyidansaa mi Naiectma 115 mal maaTe nerbul (R. 1194;
nOnTe

Xp. 411), dani anea ce sspcaps npecTe Manedonia


Lili npecTe Tpania; *a o aTpeia Isusapc's Jaaps 'muna nea lincemnars Rauiapi a, KaniTaaa Daniel pma nana , TpeKap's cTpiKInd8 mi npsdIndii
niaue,
T6Te 11111'b aa Tepmonoai, mi mi cannucers Trs Dania
Aapeaian8 n'sns .ta Nose mi nsn's la pmaail
rnu aa Naicei (R. 1200, Xp. 447).
XIII. Dual aneea Xannil Tpimiceps denaTani
tioncTanTinonoail npe Educa XannsAt mi npe OpecTe
IaTpa, mi jmn aara

Pomanaa8, Ha cs neaps npe (Darapii .11opit de aa imnepsTopiaaii Teodoci II, sape cu Tpimirs densTarg aa

Capdiaa (KaniTaaa Daqiel mediTeppane), ande sa semi


lui tiTTLIK Ka cs ce linuears decnpe mapniniae errapecnenise. Ea avenen) omaciane minicTpuali
Teodoci8, eanaxaaii Xpicaoia., ce loneaecce K5
Edexon mi Ha BiHiaanTe (ana" Ponina' Kapo mal (Ho-

ce aa Arria), Ka nenTps o camms de 50 de aispe de


aapa, cs melle npe ATTiaa. 111aeciming ce n'Ondee demarra din napTea inmepuropirmai Ka cu TpaKTeze
ATTi.15 mapa HoinposepcieAopa" asnocriaTe, BiartanTe
qui HaaiTaTe de inTepupeme, cs nans mamut' 4111 rus'yape .pmnpeans Ka EdeKon. El mpesaps Dawspea.iin

Temimaua, mi co ducceps
*)

KacTpeae

Bezi merma/ ictopm8 Tome III. uvxina 197 et scqq.

www.dacoromanica.ro

ATTLia.

ap. 450.)

)(180)(

(a. R. t203.)

BapBai36.48 npimi acnpa npe Pomanl, mi opdint aui


BisliaanTe erb ce .InT6pat .4a KoncTanTinouo.ai wi cT.
cnani, imuerbTopiaau Cl Tpimirb npe Toui Turapil.
Pipo Maeciinin ini npe denuTauil Kapi neniccepl. de aa

Poma .pn sanca Cipmivasi geaul dtptmaT8 de Xunnl,


*nniTt aa mact,
decaspat RA
41.1
uepa sa imueptTopivall Teodocig
niqi o gecTiane,
TpiMiTh 11.1111 (10118TAIII. BiniaanTe .p.nToparunduce de

aa lioncmanTinouoai aduce 40.10 50 de aispe de aupit


Edecupe A 11.11Ti upe ecceauTopil .461 4TTL4a)
aun 4tda' decaouepicce. ATTijIa .18 appunal. apjrioppi;
Ale 013 aTma ge na mal cTpce
cammT.
mi nu
Noil
denumalll,
AnaToai
mi
de lelo aiupe de aspa'.
Noma, mutztapl, n oine upe napsapt. Ei viapt
al. aa oucepua Tpas.ramx.46 .tniteiaTil de mal 4.nainTe,
1111

111B11 A'beca Pomaniaopil ToTti nImmnraais' din dpn-

Ta Dani.pei, npOmiT'hnd

ai. na Ba mai cannepa upe

nenTpu warapT, numai mi eag erB mi dea

nuatnTaat, ai. na i aa mai npimi


uposinueae carie,
a. R. 1202 (Xp. 449). Dunl ageaerb punlaape mai
mrsaTI 11pOWLAUTT) de RITA Cillilepl) ATTiaa naent 111
Xannil c1.1 41.n aonTpa imilepinasI ogidenTaa, dapT,

D'Urna de Milla 4tn aimitii

Juil raaaia;
.tnTopirfaidace din raaaia empine nena, 6cTe uil napn paine Aqiieia, Lui
qecce aurpl, FvaJIia, upeanaa
nyhdt TU% ITaaia tan% aa Poma, ande a .TIOTT,ITIllinaTtl de RITITh nonTemigeae Aeone, Rape npin eao.11ndauaeat - ce apue aveacrb EaniTaxh.
qinua ca
ATTLIA niyhdrtndll ce 4sarr0pce aa Ticca ande mi atea
KaTanatsniqi

peoidinual uil mspi de emopauie, mi CIVBIll almea de (1)Aa-

DZi3g5 wnqi atiecTit name mi dedecce sapsapaail) a. R. 1206 (Xp. 453). D51113 M6pTCa J151 ATwww.dacoromanica.ro
IP5.111A.4t1

'1) 'm

(son

)(Ist)(

Tsst-dx)

m
'Lull Imo
ctdonohui- i oo uiRuoip otis,u+
guo!ousuo
!a
viauarau
uodapvi idor
q.(121,
up-ma (i.ruluoppo op iz-pieti auflittuu qLuutudoii odmi

00000uiduoli rmuyi
IhO([ q.treiaa!ilo op

'AIX

000

!in Rru

cpirilwdra 114'mm

toaodloo

1,/100P00J2 41I

Rift/metro f.,/loriou _fro IRV

-031

og 5/pq il.1? cogi 'clx)


4OdUIU
Yogi, uo-Rdoo u!daxilqi oo $,Hdq,in Tuftp 9rour(D ff -di
'pug, pn 7,darsop odu uioohu op otdolsdoutin
Rpop

);21/*011

Ogill

ouuNuofto VI odu op Ruouo to


ozolldftoo RrRuods, dluon utrittnia) 6uo Ira oo 031112 Rdulu
op. uustit 1t
titiqup,uortg ][1/ (L)u* UIl uloahu
Rpusr
mdo,tunoo 9,1110d1011 -mir'AUltOORItT
RZR,}1 II* %II RIIII
1,14,ddcLL Odll plEtt116,1 dUR011 V 1/43
pir ligfay 4r
OIdUR iuo oridoctpirmi
sozT .(ggvdx)
!o tu ao 7,aiopiodu sdanuir
puo!closi oou!di,ouou 9d11 ul000pRa uuop(ur olq,doutui
Ornid !Ora. sop/ uldu uotapaaintr! 'go q,ami pr Got
op Rlugdus dthio ii i wsipout CLOOLIU q m -MU!
eig II+ i1tiidumuu Q Rluocip ur Ruod,i, upoopua
odii1.1itiu* Fm!doouoti erofrad dorfrupueti surezo so
o 'atioatd oduu
RR o cuorm
odu udgs twodoskt
UM
1111
(1,191
u,1,0911
lo!rum
Op OdOEflJAtIle 1111
spq,du

R!rtor

11,11

ur 6prouuom
!Ono op II 'or!z
umidely odouom oludoorLutou gri odu

Iftuutueo

OOORP

OCII0

put -u*

10h

Ogg UdOLIO VI UR VISIAR !dint"


op !pus odluoti .odukutuound Ruipoux Oulu
Rom a* 1.1,raai Rdopi op ez,dIvia Huawo pia
sozT
gag(' Rwpouni $tud2 V lit IL 4V OirOhap -RO
.dx)
41111)1110d Op UP

OUILURO

Iru

RLIIOda Rife
MIRAD

1.3d01/112.00r

11111d2

Uldll

augtuod urp

Or0000hOO

I*/ tuizgatrl indoto! matio,t

u!rruj

tuudo

01C110

vuphu

dug oo

46.1.

www.dacoromanica.ro

to

ibor

lalft

(n. R. 1214.)

)(182)(

(Xp.

nepda Tpoflti.l liii nieaaa a. R. 1209 (Xp.


456). DNIT) una inTeppernii de 7 duni, dpn Rape ce
noncidepa de peyenTe imnepvropiudt vbcrapiTudai, Mapodanli, /187) TIT.15.121 de inmerbTopig Mai o pian u, dtimeAe cunpemil adri onrridopti de da aunad, eap% da
ybupiTii mapindii Mapiiianll ce adecce imacrbTopill
11 eon e 1. Maiopianu BITI1 npe Biciroui u Icnania
penodrre

Wi penunept nkTa de Whppl


a avecTei aepi;
darb OJOTA 'lea .itnapmarb vi Rompa Bandadidopb ce
apee de tlencepiai, .1.ncrb npin nagea ge ce .Itnnei%
na &muna' ce nuce narreTii nind1)qiunidop8 ge mea
Banda iii mai.lin Toul annii
Maiopia na BO-

ind es on,pvinewb plausinua

Pigimepri,

duqedui
ourridopii cTimine Jitn cepniuud8 pomanii, (pu denucll

de nwrps agecTa npin cipirapea apmaTel, mi aqid. a.


11. 1214 (Xp. 461).
XV. Dawb ugidepea abI Maiopianu, domni da annucg
Fiimep
n numede imneinTopitrasi nomina. , C en eraddia
p b-; Mapqedding prt Dadmauia uni Eaidiu

nu penanocnp% npe Cenep8, nape ce mi 89iCE de Piiimep


n annsatl R. 1218 (Xp . 456). Dan% melprrea
iiii Cenepis' domni Pigimept. fitn nameAe imnerwropiudul

Icono da da plcniTil, iuini imndg agecTa dan% 16


Pigimep8 mpimice imnopuropi8
dualz
psoipea

da madi upe AnTemi8, a. R. 1220 (Xp. 467).


AnTemia4napmt a sleone dimnpeanl o 11).710Th mape cupe peaanepapea AopigeY, Rape ce nimiqi de Venceping. Decninmduce Amolda na Pitilmepu, a. R. 1225
(Xp. 472) ageeTii din spmrh npoRiemt imnepuropi8
upe 0.i is p i a, mi sonpinee Poma nenTps cine. Anfremis ag ida; dap% aupLndti duns mea mapips
enidemie neeTimeps.
Pigimepii mi Oaispit
www.dacoromanica.ro

)(183)(

(a. B. 1229).

(Xp. 476.)

gepi

alliltiAg R. 1226 (Xp. 473) asT,

'1'11'1331r;

./leone de Aa
de imnepiTopiii aapT, Boia
lincl .p.11 annuA8 spnalTopill s'icono numi upe Igait
N e noT e imucpwropig annucsad mi upe .71 e o ne II
eaprb
(Ming :m Zenone, imnepTopili

mspi J11.11 13 (Deupaapiii a. R. 1227 (Xp. 474). Jleo-

ne II nsmi Aursciii upe Tamsa8 cLt Z e no riel mi


agelawl" ann. haig NOHOTO ce decTpont a.
R. 1228 (Xp. 475) de dsge.te OpecTe Rape nsmi immapi

nepT,Topi8 upe oiits.18 cri).8- P0111 i5./16 ABFECTZIAg.


NenoTe Kiemap%
ITaaia upe
HapTicanil
KonTpa A51 OpecTe,
cisque Epui.lopill OdoaKpa,
aspe Kenindil .p.mopeccurt npe OpecTe im Tivintr, mi

dsnl

ve JisT, yeTaTea

fis accamil, *AS' aqice, esp.

upe Pomas AISCUCTUAii .11.16 decTpont, mi upe cine co

numi Pene a .1 g IT a ni el a. P. 1229 (Xp. 476).


Ama Kizu iinuepiJi

Pomanii npin tv.yrAipe inTepwri

mi npin yllacianiie gel mapi a.e Hapsapi1op8 din


aoapl, dual,
cTeTecce 1229 de anni de .ia wsndapea
npin Poms.a, 985 de ria .puoiinnapea peusuaiveT, mi 505 de aa npeoagepea ditu monapxio
CI311T8 OaTaBialltt. Al5ITCT8

Cuba rapaii

I.

www.dacoromanica.ro

)985)(

ERRATA.
Ad ilaptea
Haviria;

Ainui;

1.

.II.n AOhg de

'Mewl e

5.

7. y. Iuniorus

Inniores
av.h n T a Tb.'18.

7.

4.

13.
13.

12.

nonopthnii

15.
15.
17.

10.
12.

in q ine

11,

upon a

lied.
Awrine
n i ni Nip,
npon,r):

25.
27.
30.
36.
43.
53.
53.

2.
9.

noputd
3. n. cacti'

66.
68.
69,
83.
88.
104.
107.
112.
112

niunqiirb

npinennea

npinc6p ea

cene d inibnea

e CM e ti in i un e a

9. y. aicepTaTea
21.
3.

lapithibi
(30 nii.iiape
ayibmnl

6.
(I) p a minr8
19.
ci;kcepeb
12.
5 y. Perna nii

6. y.
6-1.

tvbrraTNA8

.finepTal ca

ilipambi

(18 nn.nape
tini b II 1 'f II (18

(Pa annwr.

clioccocce
Ponnuni

CC IlTirl 8.18

cenal ri.n.;

7.
10.

in,ieditl

in gendi8

t1onopec.8

nonorag.

18

61n ni
nepneTae

nmenI
nepnel ue

16.
napTiTa
5.
7. y. 'L EMT%
15.
Iantinii,

napTiq a
Ii1.11 hi 'L

Ianozii,

8. i.

1)T p li

hIT p 1.

6.

Eripona

Eripona

3. y. IltriventiTuil

www.dacoromanica.ro

.11ntienbTts.18

)(PAX
Ilakinia;

117.
118.
118.
120.

inua;

13.
2.
5.
16.

.fn

.301:6

'Mente.

de.

au Da(lil
Ienianiaowl

RI Da,Iii
IeTpiani.topg,

Na.vrpa.ifii

RaeTpu.48

illiilligliepii deeTpimea ini,

deeTpill1011

migi.lop8.

120.
122.
127.
132.
133.
133.

133.
13-1.

136.
142.
155.
167.
270.
171.
176.

18.
3.

nepdepep
cTpaTine

(Xp. 89.)

VI lionna.
(Xp. 98.)

narbat

11.11ER'b

(D6pT

vOpTe

9. y. ./In

cud.
6.
8.

nepdepea
vraTine

Tonna

6. n. en

co

3.
npcoecT6.18
3. y. pecidniin
15.
KaTezarb
1.

111)01'011pin:oil

5. y. Neeaasi
J1iviniaD.
VLIVigli

10.
16.

apT)

2. y. inn

www.dacoromanica.ro

npeoeaTa.18

pecidinill.
a al' e z arr.

npeTopiasial
NecTtubi

Alifinig. Dapi
(MI{ Zip%
c1.15

S-ar putea să vă placă și