P. 1
DPPD

DPPD

|Views: 140|Likes:
Published by Iosob G Alin

More info:

Published by: Iosob G Alin on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2012

pdf

text

original

Indeaproape de învăţător, printr-o relaţie de consiliere.

În anii şcolarităţii mijlocii, deşi ajutorul direct al profesorilor este încă activ, elevii încep să-şi asume răspunderi şcolare, sociale. Se dezvoltă şi se impune un nou stil relaţional, cel de colaborare, bazat pe încredere şi apropiere socio-emoţională. Unii autori cred că acest tip de relaţii ar putea fi denumit “ consiliere prin contact socio-afectiv”(A. Neculau, 1981). În primii ani de liceu, maturizarea psihosocială a elevului generază o nouă situaţie relaţională. Capacitatea elevului de autoreglare şi autogestiune a timpului şi activităţii sale impune acordarea unei autonomii din partea profesorului. Această încredere acordată elevului în privinţa sarcinilor şcolare presupune totdată şi o mai mare autonomie de acţiune în plan social. Relaţia este deci, de consiliere de la distanţă, de asistenţă psihosocială din partea profesorului. În sfârşit, în ultimii ani ai şcolarităţii, în condiţiile orientării intereselor şi a motivării sociale a elevului, scade considerabil controlul instituţional, conducerea obiectivă şi creşte tendinţa de autoreglaj a elevului. Funcţia profesorului este acum aceea de consiliere socioprofesională şi tehnico-afectivă, încurajând iniţiativa personală a elevului, afirmarea status-ului său în comunitatea şcolară. În acordarea treptată a autonomiei de acţiune şi încurajarea iniţiativelor elevului, profesorul va aprecia maturizarea socială a elevului, capacitatea acestuia de a rezolva problemele psihosociale ale grupului, de a obţine aprobarea şi sprijinul colegilor. Educatorul va încerca să evite tendinţa de manipulare a grupului prin lideri, adesea tentantă pentru unii profesori. Activitatea elevului lider în clasa şcolară, experienţa socială pe care şi-o însuşeşte este, în bună parte, determinată de modul în care profesorul reuşeşte să-l antreneze, solicitându-i cunoştinţe şi abilităţi diferite, pentru a-l înarma cu achiziţii în sfera comportamentului psihosocial. În cadrul grupurilor socio–educaţionale există şi funcţionează o varietate de interacţiuni psihosociale şi relaţii interpersonale, ce pot fi clasificate din diverse puncte de vedere, dar cel mai semnificativ criteriu fiind conţinutul lor psihologic. Astfel, aspectele cognitive (elevii se observă, întreabă, răspund, ascultă, elaborează păreri, impresii), comunicative (elevii comunică unii cu alţii, fac schimb de cunoştinţe), de influenţă (unii elevi domină, conduc în grup, iar alţii se supun, sunt dependenţi), ca şi cele afectiv-simpatetice ale activităţii educative (elevii se preferă sau se resping), dau naştere la principalele categorii de relaţii interpersonale în clasa de elevi. Aceste tipuri de relaţii, multiplicate şi realizate la nivelul întregului grup, dau naştere la structuri cognitive, comunicaţionale şi preferenţiale specifice. Fiecare tip de relaţie interumană, dă naştere, în funcţionarea sa concretă, la diferite tipuri de psihologii şi climate de grup. Relaţiile cognitive dintre membrii grupului şcolar vizează colectarea de informaţii despre parteneri, interpretarea şi valorizarea lor cât mai corectă în vederea cunoaşterii acestora. Relaţii de intercunoaştere derivă din nevoia psihologică de a dispune de unele informaţii cu privire la celălalt, la felul lui de a fi, la personalitatea acestuia. Cu cât intercunoaşterea dintre membrii unui grup şcolar este mai bună, cu atât probabilitatea funcţionării fireşti, normale a grupului este mai mare. În caz contrar, relaţiile dintre ei se degradează continuu, cu efecte negative atât pentru evoluţia şi rezultatele grupului cât şi pentru dezvoltarea personală a elevilor. Relaţiile de influenţă sunt interacţiuni psihosociale de poziţionare a statusului şi rolului personal, de impunere a autorităţii proprii pentru a câştiga un ascendent asupra celorlalţi în cadrul raporturilor interpersonale ale grupului. Relaţii afectiv–simpatetice sau preferenţiale, sunt raporturi de atracţie sau de respingere, de simpatie sau de antipatie dintre membrii gupului, care dau naştere la atmosfere psihosociale calde, destinse, relaxante sau dimpotrivă la atmosfere afective tensionate, stresante, conflictuale. Relaţiile preferenţiale pot fie stimula, activa, fie perturba şi inhiba starea generală de spirit a membrilor grupului ca şi randamentul activităţii lor şcolare. Relaţiile comunicative reprezintă elementul cheie în înţelegerea şi definirea raporturilor interumane şi constau în realizarea unor schimburi de mesaje între partenerii de interacţiune. Bazate pe nevoia de comunicare, relaţiile de intercomunicare sunt importante prin funcţiile pozitive pe care le au în grupurile social-educaţionale cum ar fi: favorizeză coeziunea şi unitatea grupului, valorizează grupul în sensul că fac recunoscută prezenţa grupului, afirmarea de sine şi de altul, dau posibilitatea rezolvării problemelor interpersonale şi intergrupale. Relaţiile comunicative sunt importante şi prin efectele negative referitoare la: perturbarea comunicării prin blocaj, filtrarea şi distorsionarea informaţiilor, ducând la apariţia prejudiciilor morale în cadrul grupului şcolar, a prejudecăţilor, stereotipurilor, zvonurilor etc. Comunicarea reprezintă procesul de transmitere a unui mesaj de către un emiţător într-o manieră codificată printr-un anumit canal către un receptor în vederea decodificării adecvate. Pentru realizarea comunicării sunt necesare două condiţii fundamentale: a) existenţa mesajului şi b) compatibilitatea codurilor (sub forma limbajului natural, verbal, nonverbal, simbolurilor concrete sau abstracte). În procesul comunicării interumane cele mai des utilizate sunt codurile verbale (semnale, simboluri, cuvinte etc.) şi nonverbale (gesturi, mişcări, intonaţii, mimică, expresii faciale ş.a.). Gradul de accesibilitate şi de înţelegere a conţinutului mesajului depind în mare măsură de compatibilitatea codurilor emiţătorului şi receptorului, respectiv a profesorului şi elevului. Astfel, cu cât repertoriile lor operaţionale de coduri verbale şi non-verbale sunt mai comune, mai apropiate şi compatibile cu atât cu atât sporeşte capacitatea lor de decodificare în plan sintactic, semantic şi pragmatic. Comunicarea interumană este o modalitate fundamentală de interacţiune psihosocială, un schimb continuu de mesaje între interlocutori, menit să realizeze o relaţie durabilă pentru a realiza menţinerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup. Comunicarea interumană se realizează cu ajutorul unor limbaje verbale şi nonverbale prin care se schimbă informaţii, simboluri, semnificaţii, idei, sentimente, intenţii, interese etc., pentru a influenţa, într-un anumit sens, mai ales calitativ comportamentul celuilalt. Comunicarea umană este nu numai o activitate psihofizică de punere în relaţie a două sau a mai multor

persoane pentru realizarea anumitor obiective (D. Anzieu şi J.Y. Martin, 1973), ci un proces psihosocial de influenţă, prin limbaje specifice, a atitudinilor, comportamentelor destinatarilor sau receptorilor. Comunicarea este o interacţiune psihosocială, prin care subiecţii schimbă mesaje, realizează obiective specifice, dirijează şi controlează activitatea unei persoane sau grup, se influenţează reciproc şi se aşteaptă reacţii de răspuns (pozitive sau negative sub formă de feedback-uri). A comunica eficient şi expresiv cu alţii şi cu sine înseamnă:  să convingi;  să poţi dezvolta gândirea, afectivitatea şi personalitatea;  să informezi inteligibil şi să înţelegi corect semnificaţia mesajului;  să sesizezi şi să conştientizezi reacţiile, atitudinile şi modificările comportamentale ale receptorilor sau auditoriului. Prin procesul comunicarii verbale sau nonverbale noi urmărim, aşadar, să fim receptaţi cum trebuie, să fim înţeleşi cât mai corect posibil, să fim acceptaţi de interlocutori şi să provocăm o schimbare de atitudine sau de comportament în rândul audienţei. O comunicare între profesor - elevi cât mai eficientă şi persuasivă presupune cu necesitate îndeplinirea unor condiţii de către emiţătorii şi receptorii mesajelor, de către sursa şi destinatarul conţinutului informaţional. Orice comunicare socială între oameni este centrată pe un anumit mesaj care conţine un ansamblu de informaţii mai mult sau mai puţin redundante. Comunicarea interpersonală se produce de regulă intenţionat, dar şi neintenţionat, în funcţie de context, distanţa dintre interlocutori, posibilităţi, motive, scopuri. De fapt comunicarea interpersonală constituie o interacţiune socială şi aceasta pentru că în orice relaţie socio-umană se realizează schimburi de mesaje între persoanele implicate sau între participanţi. Astfel, interacţiunea dintre profesor-elev, elev-elev este o comunicare interpersonală, iar interacţiunea dintre profesor – clasa de elevi este o comunicare în / de grup. În situaţia didactică, de obicei, comunicarea interpersonală dintre profesor-elev îndeplineşte următoarele funcţii psihosociale: • de a menţine unitatea şi integritatea grupului educaţional; • de a realiza obiectivele pedagogice proiectate; • de a asigura coordonarea acţiunilor individuale în grupul şcolar; • de a distribui adecvat informaţii şi sarcini de învăţare; • de a evalua efectele diferitelor tipuri de mesaje asupra organizării şi funcţionării activităţii grupului-clasă etc. În orice grup educaţional există însă diferenţe semnificative între elevi şi profesori din punct de vedere al frecvenţei şi eficienţei angajării în reţeaua de comunicare didactică. Diferenţele se datorează mai ale poziţiilor şi rolurilor sociale diferite ale partenerilor de interacţiune în cadrul structurii formale a activităţii şi naturii relaţiilor afective în dinamica informală a grupului educaţional. Astfel, este mult mai probabil ca persoana cu status înalt (profesor, lider, responsabil) să iniţieze, distribuie şi să primească mai multe mesaje decât persoanele cu status-uri scăzute (elev). În cadrul interacţiunilor şi influenţelor social-educaţionale unii profesori, elevi - în funcţie de diverşi factori obiectivi, subiectivi - pot fie să se conformeze normelor, fie să-şi păstreze independenţa. De asemenea, ei pot să cedeze presiunilor sociale, cerinţelor educative, să le accepte sau să li se supună. Alţii, dimpotrivă, pot să rămână fermi pe poziţie, să le conteste sau să le sfideze valoarea, eficienţa şi să opună rezistenţă surselor de influenţă. Însă, în toate cazurile şi situaţiile educaţionale, datorită status-ului oficial (autoritate, putere, competenţă, prestigiu etc.), capacitatea de influenţă a profesorului este net superioară elevilor. Totodată, în relaţiile de influenţare a elevilor prin comunicare, profesorul poate să exercite comportamente de rol constructive (cu impact pozitiv), distructive (cu impact negativ) şi neutre (fără impact real asupra ţintei sau receptorului). În acelaşi timp, intenţiile şi comportamentele de influenţă ale profesorilor pot fi vizibile, directe, coercitive, stresante sau ascunse, discrete şi subtile, care se pot finaliza cu succes sau eşec asupra activităţii elevilor. GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CONFLICT ÎN GRUPA DE PREŞCOLARI Argument Stări tensionale, provocate de cauze diverse apar în orice grupă sau clasă, se manifestă sub variate forme, de scurtă sau lungă durată, în mod progresiv sau regresiv, lente sau active, rezolvate parţial, total sau amânate, rezolvate direct sau printr-un complex indirect de metode şi factori, cu efecte imediate sau întârziate. Operaţia de gestionare a crizei este o iniţiativă managerială prin excelenţă care se organizează, se conduce şi se desfăşoară după legităţi, principii şi funcţiuni cu o solidă specificitate managerială. În procesul de stingere şi eliminare a unei crize, înainte de a fi introduse corective ori demersuri de soluţionare, trebuie să fie statuate demersurile de diagnoză iniţială a fenomenelor, de analiză, de elucidare, de investigare. Identificarea şi cunoaşterea cauzelor trebuie să facă parte din prima etapă a activităţii de gestionare a situaţiilor de criză. Generată de derularea în forme de manifestare atipice, necesitatea cunoaşterii profunde a cauzelor situaţiei, constituie aşadar o etapă importantă în gestionarea crizelor şcolare. Identificarea cauzalităţii trebuie să constituie debutul operaţiilor de analiză, desfăşurarea sa fiind marcată de strategiile şi de sursele informaţionale, de calitatea şi relevanţa informaţiilor, dar şi de capacităţile manageriale ale cadrului didactic. Rolul cadrului didactic este de a accentua ideea de cooperare în rezolvarea crizei, în cunoaşterea faptelor şi a condiţiilor care le-au determinat şi nu de a culpabiliza, de a blama, de a stigmatiza persoanele. 1. Conflictul şi grupul – delimitări conceptuale

Conflictul este o caracteristică inevitabilă a aproape tuturor relaţiilor sociale, manifestându-se ca un fenomen complex, multidimensional. Din punct de vedere managerial, conflictul este definit ca „o stare afectivă caracterizată prin nelinişte, ostilitate, rezistenţă, agresiune deschisă, precum şi toate tipurile de opoziţie şi interacţiune antagonistă, inclusiv competiţia” (Dragomir, M., Breaz, M., Breaz, D., 2001). Grupul se defineşte şi se caracterizează printr-o structură internă care este suficient de consistentă şi totodată de rezistentă la influenţele din afară. Din punct de vedere psihosocial, un grup constă dintr-o pluritate de persoane care sunt în interacţiune reciprocă într-un cadru dat (Sprott, W., 2000). Organizaţiile educaţionale sunt ansambluri socio-instituţionalizate, ce se caracterizează prin scopuri bine definite, prin sisteme care instituie roluri ierarhice. Principala componentă a sistemului de învăţământ este instituţia şcolii care are caracteristicile unui sistem închegat, şi în acelaşi timp deschis, comparabil cu oricare altă organizaţie social-culturală (Dumitriu, Gh., 2003). Clasa şcolară are trăsăturile unui grup instituţional şi se comportă ca un subsistem al sistemului social. 2. Trăsături, cauze şi taxonomii ale conflictului 2.1. Trăsături ale conflictului: - conflictul este o parte firească a vieţii de zi cu zi, o realitate a vieţii cotidiene, inerentă în relaţiile interumane, nu o cataftrofă sau o întâmplare nefericită; - conflictul poate fi abordat pe căi pozitive sau negative; - abordat în mod pozitiv, conflictul poate avea rezultate constructive, poate fi o forţă pozitivă pentru creaşterea personală şi schimbarea socială; - conflictul poate deveni o sursă de maturizare şi învăţare, ajută la descoperirea propriilor valori şi credinţe, la sănătatea mentală a individului; - abordat în mod negativ, poate avea rezultate distructive atât din punct de vedere emoţional, spiritual, cât şi fizic; - înainte de abordarea lor în vederea soluţionării, conflictele trebuie recunoscute; - capacităţile de management ale conflictului pot fi învăţate, iar prin practică putem îmbunătăţi comunicarea, negocierea, facilitarea, medierea conflictelor; - într-un conflict, sentimentele sunt importante. 2.2. Cauze ale stărilor tensionate în clasa de elevi: - cunoaşterea empirică, inadecvată a elevilor, a particularităţilor, aşteptărilor, experienţei sociale anterioare, a puterii lor de integrare; - nerezolvarea unor stări conflictuale mai vechi; - stimularea inegală, discrepantă practicată în activitatea educativă a elevilor; - insuficienta atenţie acordată cauzelor unor comportamente care preced sau ilustrează o tensiune psihică; - oferirea unor slabe puncte de sprijin în rezolvarea, depăşirea situaţiilor critice; - supraîncărcarea elevilor cu sarcini nediferenţiate, corelată cu evaluarea incorectă a celor anterioare; - aplicarea unor măsuri asemănătoare tuturor elevilor, fără discernământ; - evaluarea subiectivă a cunoştinţelor şi a comportamentului afectiv-atitudinal; - abuzul de muncă frontală, care blochează afirmarea personală a elevilor cu potenţial; - redusa utilizare a variatelor forme şi reţele de comunicare, cu toţi elevii; - slaba comunicare cu părinţii pentru cunoaşterea evoluţiei elevilor şi stabilirea unui parteneriat în soluţionarea tensiunilor ivite; - nesprijinirea elevilor în rezolvarea unor probleme ale acestora apărute în relaţia cu colegii, clasa, şcoala, sau cu alţi factori externi. 2.3. Clasificarea conflictelor 2.3.1. În funcţie de aria socială: - intrapersonal; 2.3.4. După intensitate: - interpersonal. - disconfort (sentimentul că ceva nu este în regulă); 2.3.2. În funcţie de natura lor: - incident (evidenţierea unor fapte minore, lucruri - cognitiv, intercultural, perceptiv, psihic, social, mărunte care se acumulează în subconştient); afectiv, benefic, distructiv. - neînţelegere (datorată, de cele mai multe ori, unei 2.3.3. După modul de evidenţiere: comunicări neclare); - evidente, explicite (certuri, discuţii contradictorii, - tensiune (stare de încărcare conflictuală, gata de a dispute cu caracter oficial, reclamaţii); exploda); - mascate, ascunse. - criză (manifestată de cele mai multe ori cu violenţă, cu comportamente necugetate). 2.3.5. În funcţie de participanţii la conflict, acestea pot fi: Conflictele între elevi sunt într-un număr semnificativ în fiecare zi de şcoală, fiind cauzate de: - atmosfera competitivă; - exprimarea nepotrivită a emoţiilor; - atmosfera de intoleranţă; - absenţa priceperilor de rezolvare a conflictelor; - slaba comunicare; - utilizarea greşită a puterii de către profesor.

3. Sunt identificate cauzele şi se constată: .neatenţia copilului. Relaţiile cognitive dintre membrii grupului vizează colectarea de informaţii despre parteneri. Foloseşte orice pretext. cu atât probabilitatea funcţionării fireşti. A afirmat că rezultatele nu confirmă realitatea.copilul nu manifestă interes pentru cunoaştere.5. destinse.3. Familia capătă încredere îm educatoare şi în grădiniţă. Relaţiile afectiv-simpatetice.Conflictele profesor-elevi sunt declanşate de cele .2. unul dintre părinţi a fost nemulţumit de rezultatele testului. am condus o grupă de copii de nivelul II şi m-am confruntat cu conflicte între copii (specifice vârstei de 5-6 ani). profesională. cel mai semnificativ criteriu fiind conţinutul lor psihologic. Acesta a intrat supărat în sala de grupă. . ascultându-i argumentele. Analiza – sinteza cazului În urma desfăşurării testelor de evaluare finală la grupa mare. Stabilirea unor concluzii Conflictul s-a creat din cauza unei comunicări ineficiente între educatoare şi părinte. şi stimularea acestuia în vederea rezolvării sarcinilor primite. deoarece „copilul este foarte bun şi lucrează pe calculator”. Educatoarea iniţiază un dialog cu părintele pentru a descoperi cauzele care au determinat rezultate nesatisfăcătoare la testarea finală. . 3. exprimându-şi nemulţumirea cu privire la rezultatele evaluării. Discuţia cu părinţii în primele zile ale anului şcolar şi apoi întrebările şi discuţiile zilnice. nu mai târziu de ora 21. relaxante sau dimpotrivă la atmosfere afective tensionate.atragerea copilului în activităţile grupei. pregătiroare pentru şcoală în vederea aprecierii maturizării copiilor pentru intrarea în clasa I. . 3. obiectivitate. Nu putem aborda managementul conflictelor ieşind din concentricitatea conceptelor implicate: organizaţie. 3. Relaţiile comunicative reprezintă elementul cheie în înţelegerea şi definirea relaţiilor interumane. Cunoaşterea şi transpunerea în practică de către profesor a elementelor fundamentale de management al conflictului devin aspecte definitorii ale stilului său specific de intervenţie ameliorativă la nivelul clasei sau instituţiei şcolare. pentru a se dezlănţui în acuze. evident) la jocurile şi activităţile desfăşurate poate face mai eficientă comuniunea între educatoare şi părinţi. Cu cât intercunoaşterea dintre membrii unui grup şcolar este mai bună. părintele fiind nemulţumit de rezultatele comunicate de aceasta în raport cu copilul său la evaluarea finală de la sfârşitul grupei mari. aceasta nerăspunzând invitaţiilor adresate prin corespondenţă. În cadrul grupurilor social-educaţionale există şi funcţionează o varietate de relaţii interumane. pregătitoare pentru şcoală. 4. săptămânale ajută atât pe educatoare. De asemenea. simpatie sau antipatie dintre membrii grupului dau naştere la atmosfere psihosociale calde. Ele sunt importante prin influenţele sau funcţiile pozitive pe care le au în grupurile social-educaţionale. când îşi aduc copiii la grădiniţă la grupa mică. prin joc.stabilirea programului de culcare. acuzând educatoarea că l-a nedreptăţit pe copilul său.copilul renunţă la activitate şi nu duce la bun sfârşit sarcina ce o are de îndeplinit. după activităţile liber-creative. exprimându-şi dorinţa de cooperare pentru rezolvarea conflictului.comunicarea defectuoasă. În acest fel se creează un feedback între educatoare şi familie. Conflictele între profesori şi părinţi se datorează Conflictele între profesori pot fi de natură unui ansamblu de cauze: personală sau profesională. Ea pune întrebări. O serie de stări conflictuale între educatoare şi părinţi sunt datorate necunoaşterii de către aceştia a specificului activităţii dintr-o grădiniţă.00. . Rezolvarea unui conflict în grupa de preşcolari 3. deoarece copilul se prezenta la grădiniţă neînsoţit. Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului Educatoarea discută cu părintele nemulţumit. ce pot fi clasificate din nenumărate puncte de vedere. chiar izvorât din aspecte minore şi fără nici o legătură cu cazul copilului său. mediere. de atracţie sau respingere. iar părintele este nevoit să răspundă.conflictul de valori (părinţii au prejudecăţi bazate discreţionar. 3. în care acesta se poate juca pe calculator. Identificarea cazului În anul şcolar 2007-2008. cultură organizaţională. interpretarea şi valorizarea lor cât mai corectă în vederea cunoaşterii acestora. mai multe ori de utilizarea puterii de către profesor în mod . . Identificarea soluţiei pentru rezolvarea cazului . pe experienţele lor anterioare).stabilirea unui timp limitat în programul zilnic al copilului. Educatoarea nu a putut lua la timp legătura cu familia. cât şi pe părinţi să cunoască problemele reale ale activităţii grupei de preşcolari. pentru a-l împiedica pe părinte să generalizeze. Concluzii Pentru anul şcolar următor am luat în considerare faptul că un bun management al grupei trebuie să-i implice mai mult pe părinţii copiilor. .1.stabilirea unui program rezonabil de vizionare a programelor TV pentru copii.sosirea zilnică a copilului la grădiniţă în jurul orei 10. . în timpul activităţilor. profesionalism având ca epicentru comunicarea. Părintele îşi expune convingerea că fiul său este cel mai bun şi nici un copil din grupă nu se poate ridica la nivelul acestuia.4. datorată unei somnolenţe permanente. Conflict între părinte şi educatoare. Ameliorează situaţia. Educatoarea încearcă să particularizeze situaţia. . conflictuale. . Aceştia trebuie consiliaţi încă de la începutul anului şcolar. normale a grupului este mai mare. participarea unui membru al familiei (pe rând.participarea părintelui la activităţile zilnice organizate la nivelul grupei. El refuză să acorde încredere educatoarei. interese.frecvenţa neregulată a copilului la grădiniţă. centrându-se pe latura afectivă. dar şi cu conflicte între părinţii unor copii.

Cu alte cuvinte. fiecare caută să identifice trăsăturile proprii şi comune. Remarcăm în reacţiile lor fenomenul psihologic de apărare a identităţii proprii în acele situaţii care pun în umbră sau în pericol actul recunoaşterii sociale. Altfel spus. fapt ce generează anxietate. apreciată prin prisma celorlalţi membri ai grupului. alteori eşuează. Dacă individul se deosebeşte prea mult de ceilalţi. fiecare persoană se compară cu ceilalţi membri ai grupului. respectiv se poate manifesta fără restricţii sau oprelişti. În cadrul grupului. comportamentul adoptat de orientare către grup şi către sine are la bază procesul de analiză a caracteristicilor de personalitate. de a face publice însuşirile sale unice. 1984). Compararea caracteristicilor individuale cu cele de grup Orice subiect aparţine unui grup şi în virtutea acestui fapt este determinat să se raporteze la norme.7. Trebuie precizat faptul că deşi întotdeauna există diferenţe şi asemănări reale între persoane / grupuri. fiecare încearcă să-şi păstreze identitatea personală. în cea de-a doua situaţie grupul este privit ca o sursă de stres.„deloc” la 5 . recunoaştere. Se observă că atunci când subiectul se include în procesul de comparare împreună cu colegii săi. deci de comparaţie interindividuală. De fapt. În prima situaţie. Estimările medii ale gradului asemănare şi de deosebire de Caracteristici psihosociale Grupul de profesori Grupul de studenţi . asemănarea percepută şi atribuită este mai pronunţată faţă de membrii altui grup social sau profesional. observaţiile. De regulă. Studii experimentale dovedesc faptul că subiecţii plasaţi în situaţii sociale diferite. din interiorul şi exteriorul grupului propriu. prin gândirea şi conduita individuală exprimate în grup. studiile de psihologie socială arată că atunci când subiecţii sunt confruntaţi cu situaţii în care unicitatea lor este scăzută / diminuată aceştia trăiesc un puternic sentiment de frustrare. stările de disconfort şi insatisfacţie scad în situaţiile sociale în care unicitatea persoanei creşte. În condiţiile în care unicitatea eu-lui este extremă sau devine excesivă. Subiecţii investigaţi de Codol (1984) consideră că asemănarea este mai mică între individ şi membrii grupului de apartenenţă. apoi despre ceilalţi şi mai puţin despre alte grupuri.„total”). el are posibilitatea de a-şi compara caracteristicile individuale. În procesul comparării cu membrii grupului de apartenenţă. rigoare logică în perceperea caracteristicilor similare şi distincte ale oamenilor sau grupurilor. fără a-şi pierde identitatea de sine şi fără a renunţa la propria personalitate. Acţiunea de a se solidariza sau contopi cu valorile şi standardele grupului nu implică în mod necesar pierderea identităţii de sine. o stare de bine. În procesul social de relaţionare. de stabilire a asemănărilor şi deosebirilor psihosociale. nu în toate cazurile acestea sunt prezente în opiniile. În ambele cazuri. similitudinile şi diferenţele interpersonale sau de grup. mai ales într-un mediu social ce pare incert sau ostil. fie de retragere psihosocială. de a-şi valida oportunitatea opiniilor. Tabelul 1. sentimentul pierderii unităţii şi utilităţii proprii. să adopte valorile. de regulă subiecţii grupurilor de la baza şi mijlocul ierarhiei sociale folosesc o gândire psihologică şi interpersonală. o inteligenţă mai mult emoţională decât raţională. dar nici o poziţie de necunoscut sau o stare de anonimat. să se conformeze la standardele lui sociale. Uneori reuşeşte în demersurile sale să-şi atingă obiectivele propuse. valori ce pot fi compatibile cu caracteristicile sale individuale. orice persoană caută să-şi afirme sinele. este mai mare între colegii săi şi mult mai mare între membrii altui grup profesional. pentru a-şi afirma atât personalitatea cât şi pentru aşi realiza obiectivele proprii pe care nu le-ar putea atinge de unul singur. nu există constanţă în timp. pentru a nu-şi pierde imaginea şi conştiinţa de persoană distinctă. Subiecţii chestionaţi trebuiau să estimeze gradul de similitudine şi de diferenţiere interpersonală pe o scală de valori în 5 puncte (de la 1 . preţuire. Poziţia de unicitate are la bază motivaţia individului de a efectua diferenţe între sine şi ceilalţi pentru a-şi afirma eu-l. într-un studiu experimental s-a constatat că pentru subiecţi asemănarea subiectivă (percepută de ei) era cu atât mai puţin recunoscută cu cât asemănarea obiectivă (reală) era mai evidentă şi invers (Codol şi Jarymovicz.1. 1972). atunci creşte mult sentimentul de disconfort. El foloseşte grupul în scopul integrării sociale. De altfel. aceste ipoteze au fost confirmate de rezultatele unui studiu efectuat de noi pe un eşantion de profesori (108) şi studenţi (126). pentru a-şi apăra sau reconfirma respectul. protecţie. emit aprecieri favorabile întâi despre ei. Răspunsurile celor două grupuri socioprofesionale sunt consemnate în tabelul de mai jos. De altfel. de ameninţare. Mai mult. eveniment care produce o stare de bucurie. atitudinilor şi comportamentelor exprimate. renume. Totodată. eterogenitate şi omogenitate în manifestările fiecărei persoane are ca finalitate obţinerea unui echilibru între individualizare şi socializare. însuşirile unice şi cele diferite. percepe şi conştientizează trăsăturile comune şi pe cele distincte în scopul de a fi remarcat. individul realizează atât diferenţieri cât şi asemănări interpersonale pentru a-şi apăra sau asigura identitatea personală şi socială. confort psihic. Dimpotrivă. să-şi pună în evidenţă propria identitate. gândesc pozitiv mai mult despre persoana lor. în grupurile unde subiecţii nu se cunosc între ei. ca acceptare. renunţarea la propriul eu. să-şi salveze eul printr-o strategie specifică. fie de implicare. ca un mediu de dezvoltare a trăsăturilor individuale. Acest proces de căutare a ceea ce este unicitate şi standardizare. Grupul poate să ofere persoanei unele avantaje psihosociale. dezechilibru emoţional. de insatisfacţie. În realitate. cu cât asemănarea obiectivă este mai mare cu atât mai greu le este subiecţilor să o recunoască în mod public. 1964) pentru a nu trăi stări tensionate şi neplăcute. imaginea de sine pentru a nu fi confundată cu altcineva. aprecierile şi estimările subiecţilor. În procesul comparării cu ceilalţi. atunci el acceptă că are totuşi unele similitudini cu ceilalţi (Ziller. Unei persoane nu-i convine nici o identificare sau o asemănare prea mare cu semenii. Scopul comparaţiei sociale este de a se asigura şi păstra atât menţinerea identităţii personale a individului cât şi a imaginii sale sociale văzută. de surclasare a individualităţii. grupul este perceput şi apreciat ca o binefacere. starea de nemulţumire şi de grijă (Duval. cu cei din grupul de apartenenţă. el evidenţiază mai mult deosebirile sale faţă de ceilalţi decât în situaţia când se exclude pe sine din grupul de apartenenţă.

80 *p<0. desfăşoară raţionamente. poate determina subiectul să fie atât conformist cât şi nonconformist în relaţiile cu ceilalţi. În privinţa evaluării diferenţei se constată că subiectul supraestimează deosebirea lui faţă de ceilalţi mai mult decât în situaţia celorlalţi membri ai grupului. şi de care trebuie să se ţină seama. Acest comportament variabil de la o situaţie la alta are la bază motive. însă acestea sunt interpretate. Însă.98 *p<0. adică unicitatea personală. Considerându-se un reper de referinţă.41 *p<0. comparativ cu ceilalţi membrii ai grupului de apartenenţă. doreşte să beneficieze de avantajele grupului din care face parte.05 *Diferenţele dintre medii sunt semnificative Se observă faptul că perceperea asemănării diferă după cum subiectul se include sau nu în cadrul grupului său de apartenenţă. poate să nu corespundă realităţii. aşteptărilor proprii ale persoanei. cu siguranţă şi îndrăzneală. caracteriale ale membrilor grupului. vizibilă pentru ceilalţi actori sociali. Ca atare. . există o valorizare a similitudinii şi diferenţei atunci când procesul comparaţiei îi permite subiectului să-şi afirme propria sa individualitate. îşi asumă responsabilităţi pentru ceea ce gândeşte şi întreprinde în contextul social. În modul personal de raportare la social.05 m= 4. un model de raportare pentru alţii. foloseşte argumente. Dacă o persoană cu un eu puternic se îndepărtează prea mult de standardele şi modelele comportamentale ale grupului. În aceste condiţii de presiune socială. criteriile şi cadrele de referinţă ale comparării sociale. individul poate atât să se conformeze în situaţiile sociale. sau la care se raportează. el emite informaţii. autoevaluarea riscă să fie afectată tot mai mult. În mod evident stilul comportamental al persoanei creative este observat şi interpretat de ceilalţi ca fiind o abatere de la regula majorităţii. deci aflată în afara normei sociale a grupului. Prin comportamentul lor nonconformist îi determină pe cei din jur să le recunoască identitatea personală. sau ca o încălcare a normei dominante. respectiv dacă subiectul devine reperul principal la care se raportează ceilalţi. Subiectul care vrea. persoanele cu un eu puternic au capacitatea de a-şi susţine şi impune punctul de vedere cu fermitate. În acest scop. de a nu-şi pierde identitatea proprie. fiecare om crede că gândeşte şi acţionează potrivit normelor cerute de situaţie. individul trebuie să asimileze şi să respecte regulile. 1975). cât şi să se diferenţieze faţă de alţii. poate fi apreciat de ceilalţi ca o persoană deviantă sau chiar anormală. Rezultatele studiilor arată că. îl determină pe subiect să se considere mai mult diferit decât asemănător. individul trebuie să se conformeze normelor şi regulilor impuse de grupul de apartenenţă / de referinţă. Pentru a-şi afirma şi valoriza eu-l său. valoarea actelor sau producţiilor intelectuale. Conştientizând diferenţele faţă de ceilalţi. normelor sociale ale grupului şi standardelor. credinţe şi evaluări diferite care răspund diversificat cerinţelor.28 *p<0. Pentru asemenea persoane consecinţele sociale pot fi grave. O persoană acceptă mult mai uşor şi fără rezistenţă existenţa unei similitudini între ea şi alte persoane atunci când asemănarea este raportată la eu-l său. Prin procesele sale mentale de gândire.05 m= 4. subiectul atrage atenţia că are o identitate proprie. faptul că subiectul este deosebit şi se percepe diferit de alţi semeni ai săi. aceasta riscă să-şi piardă evaluarea pozitivă şi gratitudinea socială. de norme sau cerinţe sociale. tiparele şi clişeele sociale ale grupurilor de apartenenţă. iar similitudinea este apreciată ca fiind mai puternică în al doilea caz decât în primul caz. Conştientizarea poziţiei incomode. Pentru a nu se ajunge într-o situaţie de dizgraţie socială sau de conflict cu ceilalţi. autonomia şi independenţa personală încep să scadă.05 m= 4. valorizarea potenţialului propriu se poate realiza doar într-un anumit cadru de referinţă care îmbină comportamentul de conformare socială cu cel de diferenţiere personală. Însă această atitudine de percepere.05 *p<0.55 *p<0. Această manieră distinctivă de prezentare faţă de alţii. Strategia de diferenţiere a unei persoane faţă de ceilalţi se poate dezvolta atât pe linia normativităţii grupului cât şi împotriva cadrului social majoritar. Asemănarea interpersonală este mai bine acceptată dacă ceilalţi seamănă cu subiectul decât în condiţiile când persoana ar semăna cu ceilalţi membri ai grupului de apartenenţă. În funcţie de situaţie. deci să nu fie întotdeauna obiectivă.00 *p<0. dar în limita conformării sale la normele sociale. de comparare interpersonală. subiecţii pot gândi corect asupra a ceea ce-i uneşte sau îi deosebeşte de ceilalţi. În concluzie. Orice om conştient de sine şi de alţii are nevoie de o recunoaştere socială a identităţii sale. de grup. Cunoscând valorile intelectuale.00 m= 5. în pofida normei majoritare a grupului.05 m= 4. Teama de a nu semăna prea mult cu colegii. de apreciere pozitivă. colaborează cu ceilalţi sau intră în conflict. existând posibilitatea supunerii. respingerii sau excluderii deoarece nu se conformează normelor şi valorilor grupului. dacă doreşte să beneficieze de recunoaştere.comparate Asemănare între sine şi colegi Asemănare între ceilalţi membri ai grupului m =3. înţelese în manieră proprie sau diferită. fiecare persoană are tendinţa de a se considera ca fiind cel mai bun.05 Deosebire între sine şi colegi Deosebire între ceilalţi membri ai grupului m = 4. apreciere şi categorisire prioritară a individualului din om în raport cu socialul. trăirea disonanţei sau a stării de conflict între motivaţia de afiliere socială şi cea de protejare a eu-lui. de raportare proprie la o situaţie în funcţie de normele sociale a fost denumită „conformare superioară a eu-lui” sau „primul între egali” (Primus Inter Pares) de Codol (1973. persoanele creative îşi manifestă libertatea de gândire şi acţiune inovatoare peste stereotipurile. inventează strategii. valorile care guvernează grupul de apartenenţă şi mediul social. este determinat să se considere similar cu ceilalţi şi diferit de alţii.05 m= 4. de regulă. izolării.39 *p<0. de confirmare şi valorizare a personalităţii proprii din partea altora sau a celor cu care interacţionează în mod frecvent.

Atunci când iniţiem relaţii interpersonale. comportamente pe care le sistematizează în categorii cognitive mai mult sau mai puţin adevărate. Constituie un truism faptul că în aprecierea trăsăturilor. Turner şi colab. explicit şi transparent în privinţa scopului şi a metodei folosite în raporturile cu ceilalţi. Operaţia de categorisire se realizează din nevoia persoanei de a se putea orienta adecvat în relaţiile cu mediul social. o prelucrare şi reorganizare a informaţiilor percepute despre persoane. . dar şi interpersonală. persoanele cu gândire creatoare. cu Q. fie că face parte din grupuri sau clase sociale diferite. sistemul mintal de referinţă al individului şi / sau al grupului său de apartenenţă este cel care determină modul propriu de triere. Evaluarea identităţii sale personale este însă relativă în procesul de comparare socială deoarece se realizează atât în funcţie de indivizi cât şi de grupuri / categorii sociale. tot atât cât numărul de grupuri sau clase sociale şi. ci şi din tipul situaţiei şi din tipul personalităţii. lipsite de inteligenţă şi creativitate în intervenţiile lor sociale. sistemul de referinţă al subiectului este rezultatul unei elaborări complexe în dinamica personalităţii ce se bazează pe elemente percepute. Moduri specifice de gândire şi strategii diferite de acţiune Pentru a înţelege comportamentul persoanei. în mintea fiecărei persoane se declanşează un proces de comparare inter şi intra-grupuri. Astfel. evocate. nemulţumiri. oamenii trebuie să fie inteligenţi. iar dacă va fi contestată atunci va fi devalorizată ori nerecunoscută sub aspect social sau cultural. gândi şi interpreta realitatea. echilibrul funcţional al structurilor sociale este o rezultantă a diversităţii oamenilor. Cei cu inteligenţă şi creativitate socială ştiu exact de la început ceea ce urmăresc în demersurile cu ceilalţi. Pentru a fi eficienţi în relaţiile sociale. că are calitate în grupul de apartenenţă. imaginate. Tendinţa este mai mult de a maximaliza şi accentua diferenţele dintre categorii distincte şi de a diminua sau minimaliza diferenţele în interiorul aceleiaşi categoriei percepute decât sunt ele în realitate. oamenii sistematizează nu numai obiectele realităţii ci şi grupurile. grupuri sociale. care au poziţii diferite în organizarea societăţii. lipsiţi de logică şi consecvenţă cognitivă în demersurile lor sociale. 1979. Aceste caracteristici sunt considerate mai diferenţiate decât elementele din interiorul grupului său şi a celui distinct pe care le apreciază ca fiind mai asemănătoare decât sunt în realitate. creativi. clasele sociale. capacităţilor sale individuale şi a celorlalţi indivizi (din interiorul sau din afara grupului său). să obţină şi deţină informaţii pe care să le poată folosi în relaţiile cu ceilalţi. individuale. să aibă obiective clare şi metode optime de intervenţie / de interacţiune. cu Q. înţelegerea şi conştientizarea relaţiilor dintre datele cunoscute şi elementele necunoscute. imaginile din mintea omului despre persoane. ci procese complexe de construcţii mintale specifice şi anevoioase. persoanele cu gândire reproductivă.I. avem nevoie de a înţelege modul propriu de gândire şi de simţire a fiecărui partener de interacţiune. Prin urmare. judecăţile. fiecare om ar trebui să fie clar. în raporturile sale cu membrii grupului de apartenenţă sau de referinţă. 7. de discrepanţa dintre o persoană şi alta în raport cu un standard social care dacă este acceptată va fi valorizată. impresiile. Ei au descoperit două funcţii esenţiale ale comparării sociale: funcţia de cunoaştere şi funcţia de identificare. relativ comune. 1975. Dimpotrivă. norma dominantă / majoritară. Tajfel (1971) şi cercetat de colaboratorii săi (Turner. rezultate negative în raporturile interpersonale şi în acţiunile sociale.Este dovedit faptul că. De altfel. pe baza unor criterii psihosociale. valorilor. ci abordaţi ca individualităţi distincte care au propriul mod de a percepe. Funcţia cognitivă îndeplineşte un rol practic. categoriilor. persoanele în categorii distincte pentru a le putea diferenţia sau ordona de multiplele evenimente şi informaţii care îi asaltează permanent în viaţa cotidiană. În mod ideal. cunoscute. mediu şi scăzut se conformează mai mult normei sociale decât standardelor proprii. Altfel spus. Ei au capacitatea de a înţelege şi controla situaţia socială fapt care îi ajută să rezolve problema şi să-şi atingă scopul în direcţia progresului şi succesului. opiniile. uneori chiar preferenţială. evenimente sociale nu sunt simple reproduceri. informaţiilor şi criteriilor în funcţie de care se realizează modul de percepere.2. Din momentul în care perceperea existenţei unui grup distinct devine evidentă pentru o instanţă socială. Diferenţierea este dată de contrastul interpersonal. Se constată faptul că opiniile. Subiectul efectuează o selecţie.I. contestă barierele sociale. informaţiilor. subiectul manifestă o tendinţă selectivă. Şi aceasta datorită sistemului cognitiv. Funcţia de identificare apare atunci când subiectul se convinge că este diferit de ceilalţi membri ai grupului şi constă în căutarea identităţii sociale pozitive. Implicarea în rezolvarea de probleme presupune o minte clară. evenimentelor din grup şi din mediul social. de reper în ordonarea şi înţelegerea cazurilor. Există numeroase situaţii când oamenii sunt echivoci. informaţiile persoanelor novice sunt diferite de cele ale experţilor. raporturi cu oamenii în diverse situaţii sociale. confirmând astfel aşteptările personale sau sociale. Pentru a avea o apreciere favorabilă asupra persoanei sale din partea celorlalţi. evaluate şi schematizate în raport cu realitatea. 1987). ca atare. stereotipurilor. În realitate există o multitudine de norme. toate informaţiile. pentru a dovedi că este cel mai valoros. specialiştilor. grupuri. strategia şi conduita persoanelor ambigui. procesare a informaţiilor. normelor. Această diferenţă inter-categorială are la bază un sistem cognitiv distinct pe care şi-l elaborează fiecare fie că aparţine grupului său. subiectul percepe şi descrie caracteristicile grupului său şi a grupului distinct ca fiind mai contrastante. subiectul face tot posibilul pentru a fi credibil. Acest mod specific de percepere şi judecare a elementelor mediului social pe categorii distincte a fost evidenţiat de H. limpezi şi oneşti descoperă lacunele din gândirea. de regulă. Totodată. sunt conştienţi de reuşita interacţiunii şi relaţionării interpersonale. atribuirile. deosebirea dintre identitatea socială şi cea personală provine nu doar din procesul comparării cu ceilalţi. Funcţia de cunoaştere a comparării ajută persoana să-şi formeze o părere. oamenii nu trebuie analizaţi precum obiectele. înalt sunt nonconformiste. S-a demonstrat că prin gândirea lor. Din această cauză apar ambiguităţi. Desigur actorii sociali expliciţi. dar şi în interiorul fiecărei categorii sociale.

3. 3. Practicienii sociali buni fac intenţionat uz de teorii şi metode clare de interacţiune deoarece le organizează şi sistematizează în mod eficient maniera de relaţionare interpersonală şi socială. Ezitările. înţelege şi explica fenomenele lumii naturale şi sociale. integritatea caracterului şi onestitatea actorilor sociali. schimbare etc. consiliere. posedă un sistem cognitiv-intelectual distinct de a percepe. Cine reuşeşte să câştige încrederea interlocutorului. partenerii inteligenţi şi creativi stabilesc verbal sau scris un „script” al aşteptărilor şi rolurilor fiecăruia până la detalii concrete. în iniţiere şi dezvoltarea unor relaţii interumane autentice. Să-şi stabilească scopuri clare. formularea unor obiective clare. momentul. îndrumare. transparente. psihologic şi social. un eveniment din mediul social trebuie să le facem „inteligibile”. Ca atare. să stabilească obiectivele şi să programeze intervenţia pentru a reuşi în demersul său. asistenţă. are asigurat succesul social. poticnirile şi nesiguranţa din acţiunile şi comportamentele oamenilor provin din incapacitatea de a cunoaşte. Se pare că în practica socială cea mai importantă condiţie este asigurarea calităţii relaţiei dintre oameni (părinte-copil. să sesizăm sensurile şi relaţiile dintre elementele lor specifice. 2. Încă de la începutul procesului de intervenţie socială (de formare. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât omul nu poate trăi într-un mediu haotic. manager oferă răspunsuri diferite la aceste întrebări referitoare la aceeaşi problemă sau situaţie de soluţionat. înţeleasă. fiecare profesor. alegerea unor metode optime. profesorii / managerii trebuie să fie capabili să răspundă corect la cinci întrebări: 1. Pentru a decodifica o problemă. Ce este de făcut ? Profesorul împreună cu elevul. Precizăm faptul că în practica socio-educaţională. de interacţiune şi intervenţie socială care previn discuţiile sterile. explicată şi interpretată corect. Pentru a fi competenţi şi performanţi în practica social-educaţională.). în practica vieţii sociale există moduri diferite de a înţelege şi explica aceeaşi situaţie văzută sau trăită. manageri. oamenii îi apreciază pe acei actori sociali (profesori. 2. psihologi etc. Actorii sociali care nu cunosc acest adevăr nu sunt capabili de a realiza o practică social-educaţională de calitate şi deci nu pot fi utili semenilor. performante contează mult inteligenţa interpersonală. precum şi aşteptările fiecăruia în cadrul relaţiei dintre ei. Cum trebuie procedat ? Trebuie alese strategiile şi metodele adecvate de intervenţie socială pentru îndeplinirea obiectivelor. Prin gândire. actorul social trebuie să reuşească să atingă cel puţin trei obiective: 1. de modul propriu de a înţelege şi interpreta ceea ce percepe. conştientiza şi înţelege în mod adecvat „ceea ce se întâmplă şi de ce”. Aceste elemente sunt indicatorii relevanţi ai unei bune practici de relaţionare interpersonală. care pot controla o situaţie şi care ştiu cum trebuie abordate problemele pentru a fi rezolvate corect. studentul trebuie să-şi clarifice intenţiile. În lucrul cu oamenii. imaginaţie şi creativitate. rolul.subordonat. Fiecare om are propria sa personalitate. Aşadar. 4. evaluare. insatisfacţiile şi insuccesele sociale. omul teoretician şi / sau practician construieşte modele cognitive asupra fenomenelor. Organizarea şi structurarea intervenţiei în practica social .) participanţii trebuie să fie implicaţi personal. comportamentelor. manager . confuziile. situaţiilor pentru a le putea înţelege şi monitoriza adecvat. Acest adevăr se explică prin faptul că oamenii sunt diferiţi din punct de vedere biologic. comunicare şi de comportare pentru a obţine acceptul subiectului sau acordul beneficiarului în problema de rezolvat. de cele mai multe ori se impune folosirea unui „protocol” sau „contract” de colaborare între cele două părţi. control. obiectivele şi metodele de acţiune ale actorului social. evalua şi controla cauzele evenimentelor care se produc. Datorită nevoii de cunoaştere explicită şi evitării unor neînţelegeri. ceea ce face în demersurile şi relaţiile sale cu situaţiile sociale depinde de ceea ce gândeşte şi simte. a ceea ce se urmăreşte a se realiza în procesul activităţii sociale constituie calităţi ale unui actor social competent şi performant. O bună practică de interacţiune şi de relaţionare socială presupune cunoaşterea de către participanţi de unde pornesc împreună şi unde vor să ajungă prin folosirea unor strategii adecvate de intervenţie. în care nu poate şti. valori şi reguli. Ce se întâmplă şi de ce ? Situaţia trebuie iniţial evaluată. studenţii. Care este problema / situaţia de rezolvat ? Situaţia trebuie identificată şi recunoscută. să le descifrăm semnificaţiile caracteristice. Eşecul în realizarea unuia dintre aceste standarde are drept consecinţă o intervenţie psihosocială de slabă calitate. De regulă. înţelese corect de ceilalţi şi să folosească proceduri clare de intervenţie şi metode explicite de interacţiune socială. capacitatea empatică. metodele şi scopul intervenţiei. obţinerea unor rezultate negative generatoare de insatisfacţii. lipsit de sens. lideri. De aceea. dezbaterile şi negocierile inutile. profesor-elev. motiv pentru care sunt folosite variate puncte de vedere în abordarea unei probleme şi diverse metode de atingere a obiectivelor. Să folosească un stil creativ şi deschis de cunoaştere. Lucrul cu elevii. anticipa. rigoare şi creativitate. S-a făcut ce trebuia ? Evaluarea finală a rezultatelor intervenţiei. psiholog-client etc. disponibilitatea acestuia de a relaţiona optim.Pentru a fi eficient în intervenţiile sociale. în rezolvarea problemelor celor cu care lucrează. . un comportament. dezvoltarea unor programe adecvate şi stabilirea criteriilor după care se va face evaluarea finală a rezultatelor intervenţiei.) care sunt capabili să explice ceea ce intenţionează să facă. oamenii implică o evaluare iniţială obiectivă a situaţiei. să înţeleagă motivele. Pentru a se dinamiza înţelegerile şi contribuţiile reciproce în relaţiile interumane. conducere. Siguranţa în precizarea clară a scopului şi metodelor. Să-şi creeze condiţii optime pentru stabilirea unei relaţii de încredere şi acceptare între el şi partenerii de interacţiune.educaţională solicită din partea profesorului / managerului gândire şi imaginaţie. o situaţie. actorul social trebuie să cunoască exact locul. 5.

Este un rezultat curios. Desigur pentru a fi performanţi în procesul educaţional. Sub aspect formal. Pentru cercetătorii sociali. Tot ceea ce va întreprinde depinde de teoria adoptată. teorii implicite ale personalităţii. noţiuni ştiinţifice şi idei generale asupra evenimentelor observate sau a faptelor sociale greu observabile. gândească şi să acţioneze asupra fenomenelor realităţii. pe care nu le înţeleg şi nu le pot soluţiona adecvat. Odată achiziţionate. În majoritatea situaţiilor socio-educaţionale. instinct şi bun-simţ. şi mai puţin pe teorie. Unele dintre teorii. Dar practicianul face apel la teorii variate. cercetătorii din domeniul ştiinţelor socio-umane studiază cu precădere modul în care oamenii înţeleg fenomenele sociale şi maniera lor de comportare în diverse contexte situaţionale. Ele ne furnizează informaţii relevante despre ceea ce trebuie să ştim despre producerea şi modificarea unor evenimente sau ceea ce urmează să se întâmple într-un anumit context şi moment al vieţii sociale. să definească. Teoriile şi modelele elaborate sunt folosite pentru a descrie şi explica evenimentele numai atâta timp cât au relevanţă pentru ştiinţă sau pentru practica socială. Totodată. o categorisim şi o decodificăm pentru a o putea controla sistematic şi utiliza în mod eficient.Modelele teoretice elaborate de om îl ajută să cunoască. Numai cel ce ştie ce şi cum să facă poate interveni eficient. datele observaţiilor şi răspunsurile chestionarelor arată că ei nu obişnuiesc să-şi conceptualizeze activitatea educativă. probleme sociale cu caracter general sau particular. Prin gândirea noastră impunem realităţii sociale o anumită formă cognitivă. Cunoaşterea în activitatea cu oamenii. ce pare paradoxal la prima vedere dacă se corelează starea de fapt a sistemului educaţional care este. evaluării şi prognosticării fenomenelor din mediul înconjurător. în ansamblu. Chiar dacă patern-urile create nu pot explica în totalitate evenimentele greu observabile şi situaţiile percepute. bun-simţ şi chiar fler. studenţii. în relaţia educaţională cu elevii. ele ajută la edificarea unei anumite structuri cognitive de ordine în ceea ce pare a fi un haos informaţional. ignoranţă şi inconştienţă în relaţiile noastre cu natura. prin acţiuni interpersonale şi interacţiuni sociale. idee sau teorie despre lume este o construcţie intelectuală. ale grupurilor şi ale învăţării sociale. aflaţi în nevoie existenţială sau care au probleme. care gândesc reflexiv asupra rezultatelor comportamentelor şi intervenţiilor lor sociale în relaţiile cu elevii. Dacă teoriile socio-umane ar fi ancorate în realitatea mediului educativ atunci situaţia se poate schimba. De aceea. sensibilitate şi conştiinţa lor. Fiinţa umană face eforturi să înţeleagă procesul desfăşurării evenimentelor sociale şi să identifice modalităţile de intervenţie. care să fie observate. cei mai mulţi oameni atunci când întâlnesc situaţii noi sau fenomene necunoscute fac apel la noţiuni preexistente. motiv pentru care va înţelege şi interpreta în moduri diferite metodele şi strategiile de muncă socială. Practicienii educaţionali recunosc faptul că apelează la teorie doar atunci când sunt depăşiţi de evenimente. O teorie este bună dacă reuşeşte să organizeze. Nu putem trăi într-o completă stare de naivitate. uneori contradictorii sau incompatibile. nu utilizează în mod explicit în activitatea lor profesională teoria ştiinţelor socio-umane. când au de rezolvat situaţii sau probleme deosebite. modele îşi pierd valabilitatea în timp deoarece nu mai oferă explicaţii inteligibile. obişnuinţă. o încadrăm în tipare explicative. care reuşeşte să rezolve problemele şi să controleze situaţia. practicienii învăţământului folosesc preponderent modele cognitive şi experienţe proprii. O teorie este utilă atunci când oferă soluţii problemelor cognitive şi practice. societatea şi cu oamenii. Dacă va schimba cadrul explicativ de abordare a situaţiei sau va invoca o altă teorie atunci situaţia va apare într-o perspectivă nouă. inteligibilă în acţiunile noastre concrete. personalul din învăţământ trebuie să deţină noţiuni fundamentale din teoriile personalităţii. Teoriile şi modelele explicative sunt elaborate pentru a elimina incertitudinea noastră cognitivă. clasifice şi să ordoneze fenomenele lumii aflate în evoluţie. Validitatea şi valoarea teoriei constă în setul comprehensiv de explicaţii. înţelege şi prognoza ceea ce vedem sau auzim. oamenii nu pot fi simple obiecte sau corpuri fizice. O bună teorie este aceea în care explicaţiile şi modelele sale cognitive se potrivesc adecvat cu faptele realităţii obiective. subiectivă a omului care îi permite să perceapă. în activitatea cu oamenii. dar în acelaşi timp îşi formează şi anumite opinii proprii. Teoreticienii. Teoriile oferă „repere de cunoaştere” a realităţii observate pentru a o face descifrabilă. Totuşi majoritatea practicienilor din domeniul educaţiei. deprindere. Pentru a putea rezolva problemele vieţii sociale este nevoie de teorii ştiinţifice care să ofere explicaţii relevante şi să ne ajute să înţelegem situaţiile mediului. Rezultatele discuţiilor. Oamenii pot crea. o teorie despre comportamentul uman este mult mai dificil de elaborat şi de fundamentat. cu valoare operaţională în practica socială. orice teorie poate fi definită ca un set de noţiuni şi reguli care prezintă o concepţie ordonată şi organizată asupra fenomenelor realităţii. explicării. Practicienii din câmpul educaţiei susţin că în munca lor cotidiană se bazează mai mult pe intuiţie. puţini sunt cei care în demersurile educaţionale utilizează teorii explicite. când dezvoltă intervenţii eficace în gestionarea situaţiilor din mediul social. pentru a clarifica. nu reuşesc să surprindă cu acurateţe faptele şi nu au metode viabile de intervenţie socială. de contextul explicativ al problemei de soluţionat. indiferenţă. în sensul că se creează condiţii pentru a alege şi folosi în mod conştient teoria cea mai bună în relaţiile interpersonale. bazate pe intuiţie. la imagini familiare şi la scheme explicative cunoscute. poate să înţeleagă personalitatea şi comportamentele oamenilor participanţi la diferite situaţii sociale. De fapt orice cunoaştere. situaţii controlabile. diagnosticării. De aceea atât teoreticienii cât şi practicienii sociali trebuie să înţeleagă corelaţia dintre subiectivitatea şi comportamentul oamenilor în strânsă legătură cu natura situaţiei mediului. Într-adevăr. ne referim la personalul didactic de predare şi de conducere. teoretic şi care abundă într-un noian de informaţii generale şi norme abstracte. aşa cum este în lumea naturală. coreleze şi să categorisească faptele observate într-un sistem de cunoştinţe inteligibile. Demersurile şi sistemele teoretice sunt produse ale minţii umane elaborate în scopul descrierii. în intervenţia socială are un rol major în dezvoltarea capacităţii practicianului de a aborda adecvat situaţia sau problema de rezolvat. oamenii pot presupune că natura realităţii sociale depinde în mare măsură de ceea ce ştiu şi cred ei despre lumea socială. de cadrul de referinţă pe care îl invocă. manipulate fără a se ţine seama de subiectivitatea. Din punct de vedere psihologic. aceste teorii explicative permit educatorilor să .

persoana care are capacitatea de a gândi independent şi conştient. Teoreticienii care analizează diverse tipuri de comportament trebuie să ia în considerare şi aspectele psihologice (motive. aşteptărilor şi relaţiilor interumane în diverse contexte ale mediului. Ca subiect al acţiunii în raport cu o situaţie socială sau în relaţie cu ceilalţi. Este însă cunoscut faptul că cei care lucrează cu oamenii şi cu problemele lor nu au capacitatea şi voinţa de se debarasa uşor de teoriile vechi.înţeleagă comportamentul persoanei / grupului în situaţii sociale. respectiv dacă se previne abandonul şcolar. creativitate şi voinţă. dinamica poziţiilor. etichetează. cu scopul de a-şi satisface nevoile personale. 7. trăsături de caracter etc. teoria ştiinţifică bazată pe realitatea individului şi a societăţii în care acesta „funcţionează” poate furniza strategii eficiente de intervenţie socială şi de soluţionare a problemelor oamenilor. cu grupul şi cu situaţiile sociale. O teorie veritabilă este aceea care explică inteligibil personalitatea fiinţei umane în interacţiunile sale interne şi externe. care proiectează intenţionat şi autodeterminat acţiuni este responsabilă pentru comportamentul exprimat în diferite situaţii sociale. dezbate raportul dintre „subiectiv-obiectiv”. motiv pentru care dezvoltarea sa depinde preponderent de influenţa factorilor obiectivi ai mediului şi nu de propriile sale acţiuni. Acest concept i-ar ajuta să se poată orienta adecvat în hăţişul de abordări teoretice asupra naturii umane şi a societăţii. explică natura acestora şi încearcă soluţionarea lor în moduri corespunzătoare. opinii. acei elevi care au probleme de învăţare şi tulburări de comportament ar proveni din familii cu venituri materiale modeste şi condiţii precare de studiu. chiar contrastante asupra aceluiaşi fenomen şi de ce aplicarea lor în practică produc efecte atât de diferite. Introducerea conceptului de paradigmă în domeniul educaţiei ar fi util practicii învăţământului. în domeniul ştiinţelor socio-umane. subiectivitate în cunoaşterea persoanei Faptul de a analiza oamenii şi fenomenele sociale. se îmbunătăţesc condiţiile de trai. Obiectivitate vs. valori şi metode care alcătuiesc împreună un punct de vedere particular şi preferat asupra lumii (vezi Leonard. manageri cât şi pentru elevi. ne determină să formulăm ipoteze contrastante asupra naturii cunoaşterii şi a înţelegerii lumii în care trăim. În realitate. comunică şi lucrează cu elevii. creează. studenţi. Adoptarea şi aplicarea lor în viaţa socială au implicaţii diverse cu privire la modul în care un practician al educaţiei abordează.. Prima perspectivă încearcă să explice în ce mod poate fi înţeles omul: ca obiect al cărui comportament este preponderent determinat de factori endogeni şi exogeni. imaginaţie. incertitudinii şi ignoranţei profesionale privind strategiile de interacţiune şi de intervenţie socială. cu alţii. Cea de-a doua abordare încearcă să clarifice în ce mod poate fi analizată şi decodificată societatea: ca o entitate cu o ordine proprie şi constantă sau ca o entitate dominată de contradicţii şi conflicte. înţelege. teoriile explicite ajută mult practicienii la risipirea confuziei. credinţe. sentimentele. teoreticienii au adoptat cu predilecţie două paradigme explicative care fundamentează practica socială. categoriseşte. credinţe. dacă se reduce rata sărăciei. P. interacţiunea oamenilor este un proces de comunicare şi de negociere despre ce este un fapt social perceput şi cum trebuie să se comporte între ei pentru a se ajunge la un consens sau acord social şi a se evita conflictele. stări de spirit. Prin gândire. fie ca „obiecte”.) individuale şi de grup. valori. Prima. metode şi procedee de intervenţie diferite asupra individualităţii umane. întrucât oferă o viziune interdisciplinară privind raporturile dintre elementele lor structurale. În funcţie de paradigmele adoptate şi acceptate. 1975). capabil şi responsabil de acţiuni proprii. în raporturile cu sine. Nu se poate interveni eficient în modificarea unui comportament dificil. fie ca „subiecte”. de a-şi exprima opţiunile. atitudini. Conform orientării subiective. analizează raportul de „ordine-conflict”. În practica educaţională actuală este necesar să se realizeze o selecţie şi o aplicare a teoriilor învăţării sociale care pot dezvolta competenţele intelectuale. comunicative şi psihosociale ale subiecţilor educaţiei. Este cazul pedagogiei unde elevul a fost considerat şi mai continuă să fie interpretat ca obiect al educaţiei. Paradigma constituie un model specific de gândire. interpretează şi hotărăşte mintea sa. criterii. voieşte. valori. centrată pe societate. Din punct de vedere obiectiv. În ultimă instanţă. a unei atitudini negative sau în rezolvarea unei probleme social-umane fără o cunoaştere şi înţelegere adecvată a persoanei în contextul vieţii sociale.3. relaţii. Paradigma se defineşte ca un ansamblu structurat de informaţii. În această situaţie. centrată asupra oamenilor. sau ca subiect activ cu conştiinţă şi respect de sine. În principiu. Aceste două orientări teoretice conţin cadre de referinţă. Prin urmare. nerelevante şi neadecvate practicii sociale. un exemplu de cunoaştere a mediului care orientează şi instrumentează acţiunea oamenilor. de ceea ce percep simţurile şi ce concep minţile lor. Cunoaşterea paradigmei preferate de către teoreticieni şi educatori ne va ajuta să înţelegem de ce diverse teorii oferă explicaţii variate. rolurilor. . Ca atare aceste probleme s-ar putea rezolva dacă s-ar elimina condiţiile obiective care le-au provocat. se consideră că mediul social-economic determină dificultăţile de învăţare şi de comportare al elevilor care ar fi de fapt victimele mediului nefavorabil. De exemplu. oamenii stabilesc norme. studiază relaţia dintre „subiect-obiect”. elevii îşi manifestă comportamentele lor în contextul social prin acţiuni proprii. modele de comportament după care să ordoneze şi să guverneze lumea socială. Societatea este creată de oameni prin acţiuni şi relaţii sociale în funcţie de ceea ce au nevoie. atât pentru profesori. una este a cunoaşte natura obiectivă a fenomenelor şi obiectelor lumii naturale şi altceva natura subiectivă a lumii umane sau sociale. oamenii abordează evenimentele. La fel trebuie să procedeze şi practicienii sociali dacă vor să înţeleagă care este cauza internă a comportamentului uman. omul caută explicaţia conduitei într-un context perceput pe baza a ceea ce gândeşte. Diferite de teoriile implicite. de a fi în „graţiile” colegilor. cea de-a doua.

semnificaţia comportamentului în contextul social pentru a reuşi în relaţiile interumane. . ele sunt implicit şi responsabile pentru comportamentele manifestate în viaţa socială. Dar orice gen de comportament este determinat şi de predispoziţiile ereditare. În concepţia obiectiviştilor. mentală a persoanei care deţine forţa de a gândi autonom asupra cauzelor şi efectelor comportamentelor sale. multe comportamente sunt de fapt învăţate. p. În viziunea „interacţioniştilor” un comportament problematic. Reţinem ideea că în prima abordare. CONFLICTUL INTERPERSONAL I . sunt unii oameni cu un înalt spirit de autodeterminare care îşi construiesc viaţa şi participă la acţiune în mod deliberat. omul este un individ pasiv. Accentul se pune pe activitatea psihică. ale căror comportamente sunt determinate de factori biologici şi sociali. 2001. care gândeşte raţional şi creativ are capacitatea de a alege un anumit mod de acţiune. Având capacitatea de a analiza. Într-adevăr. problema care se pune este de a şti cine produce aceste comportamente. CONFLICTUL INTERPERSONAL GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ ÎN CLASA DE ELEVI. precum şi unii oameni determinaţi preponderent de zestrea genetică şi de condiţiile mediului social. Aşadar. caracteristicile personalităţii. dotat cu autodeterminare. decide şi acţiona într-o manieră proprie sau specifică situaţiei. în mod intuitiv sau conştient. motiv ce a condus la practici sociale şi educaţionale diferite. de experienţa individuală acumulată în timp. În timp ce pentru subiectivişti aceste fapte împreună cu semnificaţia lor sunt creaţii ale minţii umane care pot fi înţelese adecvat numai la nivelul psihicului fiecărei persoane. anticipa. Într-adevăr. În raport de situaţie şi de relaţiile cu semenii. În concluzie. a percepţiei reale ori false a acestuia. De aceea modul în care percepem şi interpretăm faptele oamenilor poate fi înţeles adecvat numai din punctul de vedere al celor direct implicaţi în activitate. un eveniment. care elaborează în mintea lor forma şi conţinutul reacţiei. De aceea. Definiţia ar trebui completată cu o serie de elemente conexe cum ar fi. fiind deci responsabilă pentru comportamentele iniţiate sau exprimate în situaţiile sociale. precizarea gradului de periculozitate. 124). pe de o parte. obiective. Din interacţiunile cu ceilalţi oameni se creează realitatea socială. problema. să descopere determinările acţiunilor sale şi a evenimentelor din mediu pe care le poate modifica. îşi definesc cât mai corect situaţia. comportamentul omului are o dublă determinare din partea factorilor endogeni şi exogeni. deci autodeterminat. Acceptarea acestui adevăr de către teoreticienii şi practicienii acţiunii socio-educaţionale privind înţelegerea comportamentului omului ca produs al interacţiunii factorilor bio-psiho-sociali are o valoare euristică. omul şi evenimentele lumii sociale sunt considerate fenomene naturale. constatăm faptul că abordări teoretice variate au furnizat modele explicative diverse asupra naturii gândirii şi acţiunii umane. Delimitări conceptuale “Criza poate fi definită ca un eveniment sau un complex de evenimente inopinate. se produc semnificaţii asupra faptelor percepute. Totuşi. omul este considerat un subiect activ. generând noi semnificaţii asupra acestora şi a manierei de acţiune sau de intervenţie. un comportament uman are o semnificaţie atribuită de mintea omului pentru a-l ajuta să cunoască. al cărui comportament reprezintă produsul gândirii şi subiectivităţii sale individuale. deviant poate fi schimbat prin modificarea condiţiilor sociale sau a semnificaţiei acestuia de la nivelul celor care îl administrează. GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ ÎN CLASA DE ELEVI. dificil. educatorii vor considera elevii „obiecte” ale acţiunii lor socio-educaţionale. de condiţiile sociale şi influenţele educaţionale ale mediului. atunci rezultă că trebuie modificate elementele acestei interacţiuni. mintea persoanei creează semnificaţii şi dezvoltă un anumit tip de comportament. ordoneze şi controleze cea ce se întâmplă sau poate să se întâmple. Abordarea obiectiv-subiectivă argumentează faptul că un comportament este un rezultat combinat al caracteristicilor individuale cu cele ambientale din contextul dat. comportamentul persoanei este produsul interacţiunii emergente dintre moştenirea genetică individuală şi condiţiile favorabile sau nefavorabile ale mediului în care trăieşte. pentru a înţelege persoana şi faptele sale trebuie mai întâi să-i cunoaştem modul de a percepe lumea şi de a relaţiona cu alţii în situaţiile sociale. În concluzie. proiecta. sănătatea ori siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia. se dezvoltă un anumit cadru de referinţă cognitiv care orientează comportamentul persoanei. gradul de probabilitate a evenimentului studiat. În acelaşi timp. toate faptele omului sunt rezultatul raportului dintre programarea genetică şi determinismul social. Deşi există mecanisme ereditare şi condiţionări sociale în generarea unui comportament într-o situaţie. generatoare de periculozitate pentru climatul.” (R. În al doilea caz. ale căror conduite pot fi condiţionate şi modificate prin schimbarea variabilelor de mediu. un fapt social. supuse unor legi cauzale universale. înţeleagă. capabil să controleze influenţele de mediu şi să adopte un răspuns adecvat situaţiei date. Ca atare. iar pe de alta.În primul caz. Dacă sursele şi/sau cauzele comportamentului se află în interacţiunea dintre caracteristicile individuale ale subiectului şi cele ale mediului social. al cărui comportament poate fi anticipat şi schimbat în situaţii sociale dacă se modifică fenotipul şi condiţiile de mediu. Persoanele cu spirit de autodeterminare şi auto-realizare. Iucu. oamenii sunt produse naturale programate şi determinate (ca toate celelalte vietăţi sau lucruri). educatorii vor considera elevul ca „subiect” al educaţiei. deci condiţionat. În fapt. evenimente şi mai ales de ce ? În concepţia obiectiviştilor. persoana conştientă. cadrul mintal de referinţă direcţionează şi monitorizează comportamentul persoanei în relaţiile cu ceilalţi şi cu evenimentele sociale. este rezultatul unor forţe care pot fi mai mult sau mai puţin controlate de mintea sa. strict determinate. neaşteptate dar şi neplanificate. Persoana care gândeşte autonom caută. În cea de-a doua abordare.

abuzuri sexuale. generatoare de stres şi de periculozitate în raport cu climatul educativ de la nivelul clasei.b.”( Emil Stan. capacitate de înţelegere superioară a realităţilor pedagogice aflate în permanentă transformare. aparent neimplicate în situaţia generatoare. urmărind instaurarea stării de confuzie. • neacceptarea exprimării unor opinii opuse sau modificate de către elevi. Pentru a se putea interveni eficient în cazul unei situaţii de criză trebuie identificate cauzele care au dus la declanşarea crizei. Extensia crizei este favorizată şi de intervenţiile stângace ori chiar de ne. prezenţa şi infiltrarea unor grupări delincvente. III. implicaţiile pe care starea de fapt creată le are asupra colectivului. amânarea rezolvării problemelor. bătăi soldate cu traume fizice şi psihice (rănirea elevilor) care au implicat mai mulţi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului. • menţinerea unor catalogări. Cauze generatoare de situaţii de criză Cauzele care pot genera conflicte sunt foarte diferite. Iucu face o clasificare a situaţiilor de criză care pot apărea în cadrul clasei de elevi. toate însă cu proiecţii ample în planul relaţiilor ori a stabilităţii organizaţiei clasei şi identificabile prin scăderea eficienţei activităţilor educaţionale. * generează stări de panică prin eliminarea reperelor de orientare valorică. cu consiliul profesoral şi cu conducerea şcolii. situaţia de criză este recunoscută numai în momentele limită. spirit de echipă şi de prietenie. • insuficienta cunoaştere a elevilor şi a specificului interacţiunii în clasa de elevi. omor. gravitatea situaţiei. implicarea mai multor elevi ai clasei în asemenea acţiuni: furturi. II. un conflict poate degenera în criză. deşi. 7). 2002. În lucrarea sa “Managementul şi gestiunea clasei de elevi”. factorii implicaţi.” ( Gabriela Cristea. aceasta constând într-un eveniment neaşteptat. defini. îngreunează comunicarea prin obstrucţionare permanentă. • lipsa de obiectivitate a educatorului faţă de conduita elevilor.intervenţiile cadrului didactic nepregătit şi neabilitat din punct de vedere managerial pentru o asemenea derulare evenimenţială. Caracteristicile unei situaţii de criză Sintetizând caracteristicile unei crize se observă că aceasta: * beneficiază de o izbucnire instantanee. Exemplele pot continua. Traumele pot fi semnificative întrucât "tentaculele" crizei tind să pună stăpânire şi pe elemente conexe. • ne-discutarea cu elevii a regulilor şi a consecinţelor încălcării acestora. prevenirea acestora.. Situaţii de criză în clasa de elevi II. declanşându-se fără avertizare. cu privire la elevi. analiză. dar chiar şi cu integritatea fizică sau psihică a actorilor actului educaţional. neplanificat. mai ales. De obicei. II. dar şi neputinţa corpului profesoral de a declanşa o reacţie controlată şi eficientă în raport cu factorii care îi erodează statutul sunt semnul crizei profunde din sistemul nostru de învăţământ. strategii de intervenţie ferme dar prudente. a neîncrederii în capacităţile elevilor şi ne-antrenarea lor în luarea deciziilor de soluţionare a cazului. • supraîncărcarea elevilor cu sarcini nediferenţiate. “Ca personalitate eficientă sau optimală. 2003. la nivelul elevului. sociabilitate. Prin nerezolvare. motivaţional. 152). ne-exersarea capacităţii psihice asupra înţelegerii şi acceptării sancţiunilor şi recompenselor. controla şi soluţiona o situaţie de criză presupun un efort mare. aspecte ale acesteia au fost identificate anterior. un consum de energie nervoasă şi fizică sporit. … Se pare că indiferenţa este caracteristica dominantă atât a elevilor. limitând la maximum şansele de soluţionare operativă şi promptă. • afirmarea. după factorii implicaţi. Intervenţie în cazul unei situaţii de criză create la nivelul clasei I . “Pragul psihologic cel mai greu de trecut este acceptarea autentică a elevilor ca factori reali în derularea evenimentelor proprii câmpului educativ şcolar. prin conflicte deschise între membri marcanţi ai celor două colective. delimita. cât şi a profesorului: lipsa de entuziasm a primilor. Trebuie desfăşurate anumite demersuri de diagnoză. Aceste conflicte sunt cel mai adesea provocate de: • lipsa de comunicare sau de comunicarea defectuoasă.etichete". prin destructurarea canalelor. cât. p. efect al unei acumulări tensionale. slaba comunicare cu părinţii. elucidare. afectiv).Mecanismele de a prevedea. deschisă sau nu. . Se impune nu numai rezolvarea situaţiilor de criză. situându-se atât la nivelul cadrului didactic. * profesori-părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic: denigrări. aplicarea rutinieră a aceloraşi măsuri în raport cu toţi elevii. cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al persoanelor implicate. * facilitează instalarea climatului de insecuritate. consum de droguri. apar conflicte şi situaţii relaţionale greu de controlat între: * elevi: certuri injurioase. pasivitatea. R. Astfel. profesorul este exponentul unor calităţi esenţiale care contribuie la realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate: flexibilitate. ştiut fiind faptul că situaţiile de criză sunt fenomene de cele mai multe ori neprevăzute şi inedite. p. stabilitate afectivă. tentative de sinucidere.a. nevalorificarea şi lipsa de apreciere a aptitudinilor elevilor. • recurgerea la argumentul autorităţii în rezolvarea unor probleme. investigare. * inter-clase: prin exacerbarea stărilor de emulaţie în diverse împrejurări. al conducerii şcolii sau al părinţilor. capacitate empatică (de tip cognitiv. * debutează de obicei prin afectarea sistemului informaţional: viciază mesajele. mituiri.

să nu îi supraaprecieze. În primul rând s-au purtat discuţii cu factorii implicaţi. făcându-i să creadă că sunt mai maturi şi mai inteligenţi decât ceilalţi. Constatările sunt consemnate în fişe periodice de observaţie şi fişe de caracterizare psihopedagogică. unde au fost într-o permanentă competiţie. uneori chiar el le propune să se joace. X şi Y. îşi reprimă tendinţa de a vorbi neîntrebat. Tensiunea creşte şi izbucnesc conflicte dese.ne respectăm colegii. O criză interpersonală poate să aibă şi o funcţie formativă pentru că. să se formuleze concluzii care să prevină viitoare situaţii asemănătoare. precum şi în pauze. S-a sugerat familiilor să petreacă mai mult timp cu proprii copii.discuţii cu educatoarea celor doi elevi. e) măsuri psihologice . El ar vrea să arate colegilor că este foarte matur în gândire (imagine cultivată şi de propria familie).” (R. * Elaborarea programului de intervenţie a) măsuri privind relaţia părinţi . dar şi în pauze se observă o tensiune între doi elevi. răspunzând neîntrebat. ea îndeplineşte şi o serie de funcţiuni ameliorative.la sfârşitul anului şcolar se vor stabili. având ca personaje nişte copii cu alte nume decât cele reale ale subiecţilor implicaţi. uneori chiar ameninţări şi lovituri. Elevul Y este inteligent. cu ajutorul elevilor. El spune că nu ştie de ce Y este supărat pe el.la sfârşitul anului şcolar se va încredinţa o sarcină de lucru care să fie realizată de către cei doi copii. * Aplicarea măsurilor Măsurile au fost aplicate timp de două luni şi se continuă încă aplicarea lor. S-a constatat că elevii X şi Y au fost colegi şi la grădiniţă. X dovedeşte mai mult autocontrol. odată ajuns la şcoală. dar mai calculat atunci când formulează răspunsurile. fără a mai face pe ”maturul”. . Această situaţie afecta buna desfăşurare a procesului didactic. să nu mai dorească să lucreze în echipă cu susţinătorul unuia sau altuia dintre colegi. p. uneori necontrolat. Pentru a se evita o competiţie distructivă. Fiecare a sperat ca. S-a constatat o ameliorare a situaţiei.răspundem la lecţii numai când suntem numiţi. Iucu. pentru buna desfăşurare a demersului didactic. . dar nici să nu îi subaprecieze. 9). * Luarea deciziei Elevii din clasă începuseră să se împartă în două tabere. * Etiologia situaţiei de criză S-a stabilit că este o situaţie de criză şi s-a trecut la soluţionarea acesteia. dar răspunde mereu neîntrebat. * Identificarea şi cunoaşterea situaţiei de criză În timpul lecţiilor. ceilalţi copii s-au împrietenit repede cu el. să îi cunoască mai bine. care vor forma împreună o echipă. în urma unei astfel de intervenţii. unele reguli de comportare în timpul orelor şi pauzelor: . Dar liniştea era doar aparentă. dar care se comportă la fel. Elevul X este hiperactiv.nu deranjăm lecţia cu discuţii care nu sunt legate de subiectul lecţiei. generate de susţinerea lui X sau Y au dispărut. dependente de competenţele manageriale. în timpul lecţiilor. s-a stabilit chiar ca X şi Y să facă parte din aceeaşi echipă. au ieşit la iveală conflicte vechi. orice cadru didactic performant. b) măsuri la nivelul clasei de elevi S-a citit tuturor elevilor din clasă o poveste. Pe parcursul câtorva zile s-a încercat stabilirea ordinii în timpul orelor. trebuie săşi formeze încă o strategie de intervenţie managerială în cadrul activităţii educaţionale: gestionarea stărilor de criză apărute în activitatea instructiv-educativa cu clasa de elevi. .programarea unei vizite la psihologul şcolii pentru fiecare din cei doi elevi. . chiar între părinţii celor doi copii. elevii din clasa I au reuşit să se cunoască între ei. Este simpatic şi popular. „Un cadru didactic bun. atunci când ridică mâna şi vrea să răspundă. c) măsuri de tip normativ S-au stabilit. aşa că s-a decis rezolvarea sa. să se remarce mai mult decât celălalt. părinţi şi psiholog. materializate în certuri. Y încearcă să se implice în jocurile colegilor. în sensul că tensiunile dintre ceilalţi colegi. a eficientizării demersurilor sale personale dar şi pentru sporirea productivităţii clasei.După aproximativ o lună de la începerea anului şcolar. *Realizarea controlului Evoluţia faptelor este urmărită îndeaproape de către învăţătoare. să le creeze complexe de inferioritate. după cum s-a putut observa. . . X i-o ia înainte. Cu prima ocazie. Totodată. Calificativele obţinute de cei doi reflectă nivelul pregătirii fiecăruia. dar are impresia că este mereu împiedicat şi eclipsat de X. s-au purtat discuţii cu elevii clasei pe baza poveştii şi s-au evidenţiat greşelile fiecăruia. d)măsuri la nivelul demersului didactic S-a stabilit ca. * Evaluarea .colaborăm cu toţi colegii din echipă pentru realizarea sarcinilor impuse de învăţător. să le cultive încrederea în sine. cu experienţa dar şi cu calităţi manageriale evidente va putea să exploateze întreaga desfăşurare a evenimentelor în favoarea dezvoltării ulterioare a organizaţiei. notele la purtare pentru X şi Y. neînţelegeri. să comunice şi să stabilească relaţiile de colaborare specifice unui grup de şcolari. Problema lui cea mai mare este că. încă de la grădiniţă. Este inteligent. în cazul activităţilor de grup. Concluzii Este foarte important ca. certurile erau reluate. să se creeze situaţii în care fiecare dintre cei doi copii implicaţi să îşi poată pune în valoare potenţialul intelectual. împreună cu elevii.învăţător S-a discutat în particular cu părinţii fiecăruia dintre copii.

sonore sau olfactive).” „Eşti emoţionat deoarece vei spune poezia în faţa copiilor. adulţii. În primul rând. de aceea este bine să coborâm la nivelul lor când le vorbim sau îi ascultăm.. admonestarea. Cei mai mulţi dintre noi consideră că dacă au formulat mesajul prin care transmit ceea ce doresc sau dacă îşi exprimă cu convingere opiniile sunt pe deplin înţeleşi. dacă mai târziu tinerii se manifestă cu mai puţină sensibilitate se datoreşte şi repetatelor noastre intervenţii în care ne-am manifestat nemulţumirea fără a ţine seama şi de cum primeşte copilul observaţia. exprimăm ceea ce simţim noi înşine. să se poarte conform unor standarde stabilite social. pentru că veniţi pe lume. Construirea unui astfel de mesaj necesită: a) descrierea comportamentului „Când îţi rupi încălţămintea. căruia îi va fi greu să formuleze singur un răspuns sau să sintetizeze problema. acesta simţindu-se atacat. să vorbească. să-i ascultăm cu atenţie fără a-i întrerupe. comunicarea nu este aşa facilă cum pare. Utilizarea unui mod inadecvat de comunicare provoacă. Întrebarea simplă „De ce?” îl blochează pe copil. Datorită faptului că se desfăşoară de cele mai multe ori prin alte canale decât cele lingvistice (mesaje corporale. valoroşi. devenind agresiv cu copiii. pedeapsa reactivă. acceptaţi. cât şi în cel animal. este modalitatea optimă de a deschide calea unei bune comunicări. Aceasta deoarece comunicarea înseamnă mai mult decât a vorbi. Ei nu trebuie să se simtă dominaţi nici măcar fizic. atunci când ne împărtăşeşte gândurile noi continuăm să privim la televizor sau să ne vedem în continuare de treabă. neechipaţi complet pentru a face faţă solicitărilor vieţii. dar mai ales la specia umană. învinovăţit din start: „Iar ţi-ai rupt săndăluţele!” În schimb. care relaţionează prin intermediul limbajului. Formularea cu adresare directă la persoana a II-a („tu”) implică judecarea interlocutorului. în aceeaşi măsură. efecte contrare celor ce s-au dorit. deci. ea este importantă şi necesară pentru copii. paralimbaj – cum este tonul vocii. sau să perceapă neacceptarea cu un sentiment de non – valoare ce îi poate afecta stima de sine („Nu mă place şi nu mă ascultă nimeni!”). deşi poate din motive uşor diferite. îi oferă nu numai încrederea că este ascultat şi înţeles. Părinţii şi educatorii sunt primii care trebuie să stabilească o bună colaborare cu copilul. De fapt. strecurăm în mesajul nostru şi alte valenţe decât cele exprimate conştient. să vadă că suntem interesaţi să-l ascultăm. În acest caz. nemulţumirea adultului trebuie să facă referire doar la comportamentul nedorit manifestat de copil. Este recomandabil să manifestăm la fel de mult interes pentru spusele lor ca şi în cazul unei persoane adulte. fără a fi nevoit să suporte dezaprobarea ori chiar oprobiul celorlalţi. randament şcolar scăzut). mesaje corporale. pe a noastră. intonaţia sau accentul folosit). mult mai sensibili decât ne închipuim noi şi. neincluzând şi persoana acestuia. Astfel îi putem transmite în acelaşi timp şi ce comportament ne-a deranjat (pentru a-l preveni pe viitor) şi ce sentimente ne-a provocat în consecinţă. iritabilitate. Sentimentul de frustrare îl poate determina să se comporte într-un mod indezirabil . care presupune exprimarea propriilor păreri şi emoţii fără a „ataca” interlocutorul. Copilul se simte respins şi neglijat dacă. Pentru aceasta este nevoie să acordăm copilului atenţie totală. A COMUNICA PRESUPUNE A ŞTI SĂ ÎŢI EXPRIMI EMOŢIILE Adoptarea limbajului responsabilităţii. lucrurile nu stau aşa deoarece. formulând mesajul la persoana I („eu”). implacabil. trebuie să înveţe să se mişte. în general. unde îmbracă forme specifice (culoare. Indiferenţa este la fel de dăunătoare. deplasând accentul de pe persoana copilului. b) Un răspuns închis. Sintetizarea celor pe care le-a spus îi demonstrează nu numai că am receptat înţelesul relatării. că nici tu nu eşti mai bun!” Acest tip de ascultare reflexivă denotă faptul că înţelegem sentimentele copilului şi ceea ce vrea să ne spună. Putem preveni aceste situaţii fiind atenţi cu trăirile copiilor. ci îl poate ajuta să găsească şi soluţia problemei. canalizându-le emoţiile astfel încât să se simtă înţeleşi.” Cum ştie copilul că îl ascultăm? Modul în care răspundem îi poate încuraja sau stopa pornirea de a-şi împărtăşi problemele. mimică. în unele cazuri chiar cu remarci acuzatoare de genul „Lasă. iar apoi repetând ideile exprimate de el îi confirmă faptul că îl înţelegem. anxietate) sau de comportament (agresivitate. de genul „Toţi copiii trebuie să meargă la grădiniţă!” blochează comunicarea şi îl face pe copil să se simtă respins. Încetarea oricărei activităţi este necesară pentru a ne demonstra disponibilitatea. două posibilităţi: a) Un răspuns deschis la comunicare. ci şi sentimentele lui: „Eşti foarte supărat pe Mihai pentru că ţi-a stricat construcţia. trebuie să înveţe să înţeleagă lumea în care trăiesc.” b) exprimarea propriilor sentimente şi emoţii drept consecinţă a comportamentului: .PRINCIPII DE COMUNICARE ÎN RELAŢIA CU COPIII Comunicarea este cea care permite dezvoltarea şi convieţuirea atât în regnul vegetal.. Retragerea cu el într-un loc liniştit şi evitarea prezenţei altor persoane la discuţie îi pot arăta copilului că suntem cu adevărat interesaţi de problema lui. 2. În cazul copiilor mici este importantă şi atitudinea pe care o avem. Există. O stimă de sine scăzută poate determina probleme emoţionale (depresie. involuntar. 1. nu de puţine ori. care îi demonstrează copilului că-i înţelegem sentimentele („Nu vrei la grădiniţă pentru că nu se joacă nimeni cu tine şi te simţi singur?”). A COMUNICA PRESUPUNE A ŞTI SĂ ASCULŢI Dacă pentru noi. Copilul trebuie să fie sigur că „problema” se va rezolva „între noi”. gesturi. Copiii sunt. comunicarea este o condiţie sine-qua-non a existenţei.

este foarte important ca noi să dezvoltăm copiilor o imagine de sine echilibrată încă din copilărie. ci doar îl vom ajuta să exploreze soluţiile alternative. pedepsei. cumpără împreună cu ei sticla. în schimb. A COMUNICA PRESUPUNE CONŞTIENTIZAREA NEVOILOR CELUILALT Oricine are nevoie la un moment dat de înţelegere. utilizarea întrebărilor deschise precum clarificarea mesajelor. În acest mod nu vom influenţa cu nimic capacitatea copilului de a lua decizii sau de a rezolva probleme. Utilizând limbajul special al încurajării. iar de cealaltă parte copilul. ce provoacă reacţii defensive ale persoanei căreia îi adresăm mesajul.„.. vom forma personalităţi ce îşi asumă responsabilităţi („Pot să fac şi eu ceva pentru mama?”). încurajând. Putem. se comportă independent („Mă pot îmbrăca şi singur!”). nu ieşi afară!”). Camuflarea.” Este preferabilă evitarea judecăţilor de genul „Nu e corect!” sau „Excelent!” Şi înlocuirea lor cu propoziţii care pot încuraja copilul deoarece exprimă mai clar: Încrederea în capacităţile lui: „Am încredere că vei reuşi!” „Cu puţină răbdare îţi poţi termina lucrarea. şi îi sporim stima de sine. mi-a fost de ajutor că ai dus gunoiul!” „Totdeauna eşti săritor! Te rog. moralizarea („Aşa se întâmplă când nu asculţi!”). sunt îndemânatic”). 5.” Contribuţia copilului şi aprecierea noastră: „Mulţumesc. utiliza o altă modalitate de comunicare. fiind. asistă la montare şi dă un mic ajutor). sprijin sau ajutor pentru a trece peste un moment greu sau pentru a rezolva o situaţie.. Este evident că acesta preferă lauda..pentru că nu-ţi pot cumpăra mereu încălţăminte nouă. ci putem influenţa repetarea comportamentului manifestat de copil la un moment dat. cu adevărat eficientă: explorarea alternativelor. îi stimulăm încrederea în el însuşi. El trebuie rezolvat prin menţinerea unei relaţii pozitive prin ascultare activă. Conflictul nu se rezolvă de la sine. ameninţările („Dacă nu mănânci tot. 3.. Oferirea de soluţii („Acum trebuie să îi dai lui Andrei jucăria!”). oportunităţi de cunoaştere. focalizarea pe problemă şi nu pe persoană. etichetarea („Eşti un obraznic!”).. cu trecerea timpului. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE CRIZĂ Argument . altfel spus. aşa că va repeta faptele ce au generat cuvintele frumoase pe care i le-am adresat: „Sunt încântată când faci ordine în camera ta.” c) descrierea consecinţelor asupra propriilor persoane „. uzi tu florile?” Efortul şi progresul: „Ai folosit culorile mai frumos decât altă dată!” „Ce corect decupezi acum pe contur!” În acest fel reuşim să-i dăm copilului sentimentul de acceptare necondiţionată şi de valoare. care încearcă şi el să-şi impună dorinţele. strânge cioburile. nu sunt decât modalităţi ineficiente de comunicare. mă întristez foarte tare. Cum? Formulând expectanţe în concordanţă cu vârsta. ascultând. întărirea coeziunii grupului. folosind modalităţi ca: a) utilizarea brainstormingului „Cum crezi că ai putea îndrepta spargerea geamului?” (cere ajutorul părinţilor. b) asistarea copilului în alegerea soluţiei optime „Ce crezi că trebuie făcut mai întâi?” c) discutarea posibilelor rezultate ale alternativei alese „Oare ce s-ar întâmpla dacă faci aşa?” d) obţinerea unui angajament din partea copilului „Ce ai hotărât?” e) planificarea pentru evaluare „Când vom avea geamul înlocuit?” 4. Relaţionând astfel cu copiii. evitarea învinovăţirii şi etichetării. lăudând. să simtă şi să se comporte negativ. cei care trebuie să-l modelăm şi să formulăm cerinţe ce necesită un efort din partea lui. oferă ajutor şi sprijin colegilor („Te leg eu la şireturi!”). A COMUNICA PRESUPUNE ABILITATEA DE A REZOLVA CONFLICTE În relaţiile de zi cu zi este inerentă apariţia conflictelor.. pentru că am timp să fac o prăjitură. preferinţele. putem contribui nu numai la dezvoltarea stimei de sine a copilului. realizează uşor sarcini noi („Pot face şi eu acest lucru. personalităţi armonioase. De aceea conflictele trebuie în primul rând acceptate (pentru că sunt o parte firească a procesului de comunicare) şi apoi rezolvate (pentru a putea beneficia de efectele pozitive: creşterea capacităţii de adaptare la realitate. polarizează poziţiile şi duce la formarea de coaliţii. acordând atenţie pozitivă. diminuează sentimentul de încredere în sine. formularea de ordine („Strânge imediat jucăriile!”). dat fiind faptul că nu de puţine ori ne aflăm pe poziţii opuse cu copilul: de o parte noi.” Exprimarea emoţiilor printr-un limbaj adecvat ajută copilul nu numai să înţeleagă faptul că purtarea sa ne influenţează modul în care ne simţim (suntem mândri/mulţumiţi/bucuroşi sau îngrijoraţi/dezamăgiţi). negarea sau reprimarea conflictelor are efecte negative: scade implicarea în activitate. A COMUNICA PRESUPUNE CUNOAŞTEREA DE SINE ŞI STIMĂ DE SINE Imaginea de sine presupune conştientizarea a „Cine sunt eu?” şi a „Ce pot să fac eu?” Deoarece o persoană cu imagine de sine săracă sau negativă va tinde să gândească.

linişte. care de cele mai multe ori este bun. • Conflictul izbucnit ( confruntarea agresivă). de înţelegerea şi solicitudinea pe care o va găsi întotdeauna alături de ai săi. părinţii şi profesori. Cu toţii ştim că în ziua de azi părintele este din ce în ce mai preocupat de alte griji decât de proprii copii. este suficientă o singură carenţă a familiei pentru a afecta planul vieţii psihice antrenând multe neajunsuri si dificultăţi în activitatea lui dominantă. elevii. Conflictul este un fenomen psihosocial tridimensional. pe drept cuvânt. ei merg încruntaţi spre şcoală. care implică o componentă cognitivă (gândirea. ci şi să transformăm orice situaţie conflictuală rezolvată într-o situaţie de învăţare. negativă a relaţiilor social-umane aşa cum sunt ele acceptate sau aşteptate în comunitatea şi cultura respectivă. Mecanismele de a prevedea. • Conflictul rezolvat (schimbarea condiţiilor care l-au generat). strategii de intervenţie ferme dar prudente. Lipsa dragostei părinteşti creează un sentiment de permanenţă nesiguranţă care se răsfrânge negativ asupra evoluţiei întregii personalităţi: copilul îşi pierde încrederea în sine şi nu-şi mai poate aprecia calităţile. Iată format astfel un cerc vicios. să identificăm problemele cu care se confruntă elevii noştri şi totodată să acţionăm împreună. neaşteptate dar şi neplanificate. Pentru a putea răspunde acestei întrebări trebuie să cunoaştem cauzele generate în primul rând de unele deficienţe ale familiei. Firesc. Este esenţial pentru activitatea noastră ca învăţători. delimita. Extensia crizei este favorizată şi de intervenţiile stângace ori chiar de non-intervenţiile cadrului didactic nepregătit şi neabilitat din punct de vedere managerial pentru o asemenea derulare evenimenţială. Ar fi bine să nu uităm ceea ce spunea Maria Montessori „ respectaţi copilul care face o greşeală şi care poate atunci sau mai târziu să se corecteze el însuşi. În societatea contemporană. Impresia pe care o produc este şocantă şi ne determină să ne întrebăm îngrijoraţi: „De ce merg unii elevi încruntaţi la şcoală?” Am pornit demersul de faţă de la necesitatea de a da un răspuns acestei întrebări. I. Părinţii zilelor noastre sunt acaparaţi de „cum să facă mai mulţi bani”. generatoare de periculozitate pentru climatul. cu capul plecat. Gestionarea situaţiilor de criză în clasa de elevi/ gestionarea situaţiilor de conflict interpersonal sau de grup Conflictele sunt inerente în viaţa oricărei comunităţi umane. afectată. nou prilej de tensiune. acest prim mediu de viaţă al copilului exercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării lui. prin cuvinte blânde ori prin prezenţă iubitoare”. de multe ori mergând spre eşec şcolar. învăţătura. Nu că nu şi-ar dori aceasta. de cele mai multe ori. aparent neimplicate în situaţia generatoare. Istoria fiecărei familii. o componentă afectivă (emoţiile şi sentimentele) şi o componentă comportamentală (acţiunea. cu atât mai mult cu cât un calificativ slab obţinut atrage după sine penalizări în familie. este sancţionat. armonioase. prin contrast. Un conflict poate avea următoarele stadii: • Conflictul potenţial (latent). un consum de energie nervoasă şi fizică sporit. fiind singuri cu „problemele” lor care le-au creat aceste stări. parcă într-o luptă îndârjită cu timpul care nu-i ajunge niciodată. cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al persoanelor implicate.Cât de plăcut este pentru noi. din care elevul nu poate ieşi decât dacă este înlăturată carenţa familială care l-a generat. cu ochii cârpiţi încă de somn. să întâlnim dimineaţa. Conflictul este orice formă modificată. Traumele pot fi semnificative întrucât "tentaculele" crizei tind să pună stăpânire şi pe elemente conexe. dar veseli şi gureşi. umplând străzile de larmă şi voie bună! Printre ei se întâmplă se remarcăm câte un „omuleţ” păşind agale. Şi dacă sensibilizaţi de aceste apariţii ieşite din comun. conflictul e un fenomen cu care cadrul didactic se întâlneşte tot mai des în munca la catedră. Dincolo de acest cadru general în care se formează copilul. defini. pentru ameliorarea sau înlăturarea lor. Ei uită că dorinţa cea mai mare a copiilor este de a fi iubit. nu numai să cunoaştem noţiunile de bază legate de conflict. al treilea are faţa trasă şi nefiresc de crispată pentru un copil. cu problemele ei specifice. ne dorim să putem rezolva aceste situaţii. inclusiv comunicarea). • Conflictul resimţit ( acumulare de tensiuni). sigur am descoperi şi alte cazuri la fel de frapante. De obicei situaţia de criză este recunoscută . Robbins defineşte conflictul drept procesul care începe imediat ce una din părţi percepe că o altă parte a afectat negativ sau urmează să afecteze negativ ceva de interes pentru prima parte. controla şi soluţiona o situaţie de criză presupun un efort mare. alterată. Criza poate fi definită ca un eveniment sau un complex de evenimente inopinate. adulţii. unde. familia. Spre deosebire de toţi ceilalţi. contribuie în mod hotărâtor la conturarea profilului personalităţii copilului. De aici şi starea lui de încordare la şcoală. În acest scop ne-ar ajuta. pentru ei şi copiii lor. îngândurat. creând premisa unei dezvoltări normale. observăm un altul încordat şi excesiv de grăbit. dar timpul nu le permite. Fără îndoială. din cauza avatarurilor vieţii. Copilul trebuie să fie sigur de afecţiunea părinţilor. sănătatea ori siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia. în drum spre serviciu.1. percepţia situaţiei conflictuale). Toţi aceşti copii prezintă o notă comună: ei nu iau în seamă pe cei din jur. trist. am urmări cu atenţie şirurile de elevi. • Conflictul observat (conştientizat). Cu toate lacrimile şi pedepsele nedrepte. dar şi la reuşita în viaţă a acestuia. dar opriţi ferm şi imediat orice utilizare nepotrivită a ambianţei. el se va întoarce spre părinţii săi cerându-le afecţiunea şi ocrotirea. pâlcuri de elevi îndreptându-se grăbiţi spre şcoală. prin grijă.

desfăşurarea sa fiind marcată de strategiile şi de sursele informaţionale. se conduce şi se desfăşoară după legităţi. incertitudine. ceea ce echilibrează. în procesul de stingere şi eliminare a crizei respective. ci de a accentua ideea de cooperare în rezolvarea crizei. Program de intervenţie • înainte de a trece la măsurile imediate de soluţionare e necesar să se alcătuiască un set de operaţii planificate în funcţie de parametrii de definiţie ai crizei. Chiar dacă decizia preliminară a fost luată deja (accentuând valoarea imediată a deciziilor preliminare) ca tip de intervenţie imediată. Această stare critică poate deruta persoana/persoanele aflate în impas. Importanţa acestuia constă în grija pentru localizarea cât mai fidela a fenomenului. Strategii de soluţionare a situaţiilor problemă. • inter-clase: prin exacerbarea stărilor de emulaţie în diverse împrejurări. multe dintre ele fără o pretestare anterioară.2. toate însă cu proiecţii ample în planul relaţiilor ori a stabilităţii organizaţiei clasei şi identificabile prin scăderea eficienţei activităţilor educaţionale. deşi. prin conflicte deschise între membri marcanţi ai celor două clase. limitând la maximum şansele de soluţionare promptă. declanşându-se fără avertizare. I. prin discreditarea imaginii grupului şi cadrului didactic respectiv. declanşând şi impresia de insolvabilitate.numai în momentele limită. • debutează de obicei prin afectarea sistemului informaţional: viciază mesajele. bătăi soldate cu traume fizice şi psihice (rănirea elevilor) care au implicat mai mulţi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului. • generează stări de panică prin eliminarea reperelor de orientare valorică. De asemenea. Înainte însă ca să fie introduse acţiuni corective ori demersuri de soluţionare. gradul de omogenitate şi coerenţa sunt verificate şi optimizate prin intermediul controlului. urmărind instaurarea stării de confuzie. Identificarea şi cunoaşterea situaţiilor de criză Apar conflicte şi situaţii relaţionale greu controlabile între: • elevi: certuri injurioase. În planul strategic abordarea managerială a crizei evidenţiază ineditul stărilor declanşate. la caracteristicile momentului ales. Aplicarea măsurilor • e bine să se alinieze strategic intervenţiile prin ajustarea lor permanentă la situaţie. diversitatea procedurilor folosite. crizele paralizând şi uneori chiar stopând activităţile curente. Evaluarea: . Se pare însă că elementele cu gradul cel mai mare de nocivitate le reprezintă "traumatismele" psihice şi organizaţionale. eliminarea ostilităţii şi a suspiciunilor. de criză conflictuală Operaţia de gestionare a crizelor este o iniţiativă managerială prin excelenţă care se organizează. de elucidare. faptul că nu poate fi asemănată cu vreun element stabil din starea de normalitate. prin confuzia şi insecuritatea produse. de a stigmatiza persoanele şi faptele. mituiri. Aspectele operative ale intervenţiilor vor fi îmbinate cu cele care ţin de redresarea şi ameliorarea situaţiei pe termen mediu şi lung. Rolul cadrului didactic nu este de a culpabiliza. Etiologia situaţiei de criză Identificarea etiologiei constituie a doua etapă în procesele de gestionare a crizelor şcolare. Caracteristicile unei situaţii de criză Sintetizând caracteristicile unei crize observăm că aceasta: • beneficiază de o izbucnire instantanee. dar şi de capacităţile manageriale ale cadrului didactic. Controlul • trebuie să însoţească orice demers acţional. destructurând echilibrul organizaţiei şcolare atât în interior. la oameni. de a blama. abuzuri sexuale. E bine să fie accentuate elementele cu valoare de liant. consum de droguri. ceea ce uneşte şi elementele stabile. Orientarea către scopul comun. trebuie să constituie constante ale acţiunilor cadrului didactic. implicarea mai multor elevi ai clasei în asemenea acţiuni: furturi. Cauzele e bine să fie explorate multicriterial. Identificarea cauzalităţii trebuie să constituie un debut necesar al operaţiilor de analiză. Trebuie să recunoaştem că iniţiativa anterioară nu este un demers prea simplu. marcaţi de evidentul caracter probabilist al acestora. • facilitează instalarea climatului de insecuritate. precum şi situarea tuturor celor implicaţi în ipostaza de participanţi activi la procesul de soluţionare a crizei. tentative de sinucidere. evitarea şi prevenirea altor efecte ale crizei sau chiar micro-crize paralele. fragmente ale acesteia au fost identificate anterior. solicită o ajustare permanentă a lor din mers fără stagnări şi pauze. pentru perspectivele pe termen lung trebuie să fie trasate liniile de evoluţie şi alternativele pentru deciziile secundare. trebuie să fie statuate demersurile de diagnoză iniţială a fenomenelor. • profesori-părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic: denigrări. de analiză. prezenţa şi infiltrarea unor grupări delicvente. de cantitatea şi relevanţa informaţiilor. prin destructurarea canalelor. Pe cât este posibil ar fi bine dacă ar exista şi o eşalonare în timp a următorilor paşi. îngreunează comunicarea prin obstaculare permanentă. omor. iar investigaţia în ansamblu să nu capete aspectul unei anchete poliţieneşti. mai ales prin imposibilitatea identificării vreunei soluţii de intervenţie eficientă pe termen scurt. Cursivitatea intervenţiilor. de investigare. cât şi în exterior. principii şi funcţiuni cu o solidă specificitate managerială.

este împrăştiată. • • • Arată interes doar pentru desen. din clasa a IV-a C. O criză poate să fie aşadar formativă pentru că. evită să ia decizii. mecanică şi de scurtă durată. Analiza situaţiei şcolare: • Note mici la majoritatea obiectelor. Rămasă repetentă şi repartizată la clasa mea. abilităţi practice şi educaţie fizică. cu experienţa dar şi cu calităţi manageriale evidente va putea să exploateze întreaga desfăşurare a evenimentelor în favoarea dezvoltării ulterioare a organizaţiei. dependente de competenţele manageriale ale liderului. Observaţii psihopedagogice: • • • • • • • • • • Inteligenţa corespunzătoare vârstei. oboseşte uşor. oscilează între dispoziţii afective pozitive şi negative în perioade foarte scurte de timp. Semnificaţia acordată evenimentului critic trebuie să constituie un fundament temeinic de învăţare. . Un cadru didactic bun.are o atitudine oscilantă faţă de propria persoană şi faţă de colegi.are o fire sociabilă. Voinţa . Studiu de caz Eleva O. Echilibrul sistemului nervos – prezintă o labilitate psihică destul de accentuată generată în general de problemele personale de familie. dar destul de agresivă verbal dacă îi sunt lezate interesele. după cum s-a putut observa. O întrebare se ridică însă aici: Nivelurile de conştiinţă ale indivizilor umani fiind foarte diferite iar efectele cu care o criză s-a soldat nefiind prea uşor de creionat. Imaginaţia de tip reproductiv. am început să cercetez cazul. OBIECTIVE: • Determinarea cauzelor. senzoriale – specifice vârstei. a eficientizării demersurilor sale personale dar şi pentru sporirea productivităţii clasei. • Criză de identitate. A.lipseşte. nici starea finală (cum la fel de greu se creionează şi cea iniţială) nu este simplu de evaluat. nu rezistă la stres şi nici la efort intelectual susţinut. Memoria.. în general.dezinteresată de şcoală deoarece nu are un stil de muncă corespunzător. ea îndeplineşte şi o serie de funcţiuni ameliorative. • Eliminarea cauzelor. Atenţia – capacitate redusă de concentrare. ETAPE: I. • ABORDAREA CAZULUI • Relaţii conflictuale cu colegii de clasă. Limbaj destul de bogat. este uşor influenţabilă de către cei din jur. . asertivă. Deprinderi verbale. Procurarea şi sistematizarea datelor: 1.are în vedere măsurarea şi aprecierea stării finale a clasei în urma încheierii demersurilor rezolutive. în general sociabilă. este unul dintre copiii ce merg crispaţi spre şcoală. un temperament extrovertit. E bine să fie configurate seturi de indicatori relevanţi pentru a evita distorsiunile în apreciere şi pentru certificarea nivelului final. • Caracter – pozitiv. motrice. A început să prezinte deficienţe de adaptare şi integrare şcolară reflectate în randamentul şcolar scăzut precum şi o criză de identitate. • Lipseşte nemotivat destul de des. Un obiectiv esenţial al etapei evaluative îl constituie concluziile inferate în urma impactului cu starea de criză şi angajarea tuturor celor implicaţi în acţiuni de cunoaştere şi de prevenire a viitoarelor situaţii de acest gen. căutând să ameliorez starea de criză ce se instaurase. B. . este: . Arată dezinteres pentru restul orelor. pe de rost. este hiperemotivă chiar dacă se străduieşte să nu o arate. învaţă în salturi. L. Prezentarea cazului – situaţia actuală: • Probleme la învăţătură. Afectivitate – prezintă dezechilibre afective majore. destul de combativă.se plictiseşte uşor. . De aceea. • Propunerea unui proiect educativ de intervenţie. • Dezinteres faţă de ore. Motivaţia – de tip intrinsec. 2. . cooperantă dacă are interes.nu are încredere în propriile forţe. • Nu-şi îndeplineşte sarcinile şcolare. Gândire concretă. am constatat că problemele ei sunt destul de grave.

fiind nevoită să repete anul. Descoperirea cauzelor: • • • • Coflictualitatea familiei. „numai mama se ocupă de ea” etc. 6. pentru a-şi apăra propria persoană recurge la minciuni. Impunerea unui traseu în viaţă care este departe de dorinţele şi posibilităţile elevei şi care satisface frustările şi neîmplinirile mamei conduce la dezorientare şi eşec şcolar.face totul în familie. Istoricul dezvoltării fizice: • Dezvoltare psihosomatică corespunzătoare vârstei. nereuşind să facă faţă obligaţiilor şcolare. Tatăl a lăsat cale liberă copiilor să decidă pentru aspiraţiile lor. Starea dată suprapusă peste structura astenică a elevei face ca aceasta să fie predispusă eşecului şcolar. în special cu soţia. Istoricul dezvoltării intelectuale: • 4. Răsturnarea sistemului de valori duce la criza de identitate. Dezvoltare intelectuală normală. accentuată de problemele medicale cu rinichii. 5. • Fraţi – are doi fraţi mai mici cu care se află în relaţii cordiale. • Colegii de clasă – are relaţii încordate cu colegii care au izolat-o după ce au prins-o cu minciuni. Istoricul evoluţiei şcolare: Fără probleme deosebite până în clasa a III-a semestrul al II-lea. . când datorită dezinteresului pentru şcoală şi a absenţelor nemotivate eleva a fost nevoită să repete anul şcolar. corespunzătoare vârstei. Relaţii sociale: • Familie – relaţii foarte încordate între părinţi care au culminat cu un divorţ. eleva trebuie să aibă grijă de fraţii mai mici. pentru a beneficia de compasiunea colegilor. • Mama. relaţiile tensionate dintre părinţi subminează nevoia de protecţie şi de siguranţă a elevei. Pentru a stârni compasiunea colegilor începe să mintă despre situaţia sa familială că „nu are tată”. • Grupul de prieteni – are prieteni puţini. 2. • Afecţiuni stomatologice datorate unei lipse de calciu majore. iar în clasa a IV-a aceste probleme s-au accentuat. dar are şi afecţiuni care necesită o atenţie specială. o atmosferă tensionată. de la asigurarea siguranţei financiară la educarea şi creşterea copiilor. • Afecţiuni renale care au solicitat mai multe zile de spitalizare. Istoricul problemei: Problemele au apărut la sfârşitul clasei a III-a şi s-au agravat la începutul clasei a IV-a. 3. ne mai având timp să iasă la joacă. Singura sa prietenă este verişoara sa care o vizitează rar. • aproximativ • • • Mama este cea care impune tuturor calea de urmat. D. • Tatăl – deosebit de agresiv cu toţi membrii familiei. greu de suportat. neavând timp să iasă afară. Probleme medicale: Eleva prezintă o dezvoltare psihosomatică normală pentru vârsta ei. Istoricul evoluţiei problemei: 1. Istoricul relaţiilor sociale: Datorită relaţiilor dintre părinţi.3. Mama nu a avut reuşite şcolare şi impune copiilor aşteptări peste puterile lor. C. Istoricul familiei: • În familie au existat întotdeauna relaţii conflictuale. În noua clasă se integrează greu. 4. la joacă. sau ca o formă de apărare. când a început să scadă randamentul şcolar. Fire mereu bolnăvicioasă. Prietenii ei sunt chiar frăţiorii ei cu care-şi petrece majoritatea timpului.

. dezvoltarea şi îmbunătăţirea imaginii de sine a elevei. III.continuarea şedinţelor de psihoterapie cu consilierul şcolii. IV. . • stimularea motivaţiei elevei pentru învăţare. • Favorizarea integrării în grup prin realizarea unor sarcini comune cu colegii. Formularea de prognoze privind evoluţia ulterioară a elevei. profesori. • Să-şi rezolve problemele de relaţionare cu colegii de clasă. • Să studieze suplimentar la obiectele care are probleme. fără suprasolicitări. • LUAREA ŞI SUSŢINEREA HOTĂRÂRII • • Elaborarea unui proiect educativ de intervenţie.modificarea atitudinii elevei faţă de relaţionarea cu colegii.modificarea atitudinii elevei faţă de învăţătură. • Modificarea atitudinilor comportamentale ale părinţilor în raport cu copiii lor pentru o mai mare deschidere către aceştia în vederea stimulării gândirii pozitive. . colegi. anturaj. • Să nu mai aibă eşec şcolar.înlesnirea integrării elevei în grup. PROIECT EDUCATIV DE INTERVENŢIE Plan de acţiune comună şcoală-familie SCOP: • Intensificarea colaborării şcolii cu familia în vederea soluţionării situaţiilor tensionate.creşterea încrederii în forţele proprii. • ELABORAREA STRATEGIILOR DE ACŢIUNE • Se acţionează la nivelul clasei de elevi prin: . Se acţionează la nivelul tuturor factorilor: . • Cunoaşterea părinţi-educatori în vederea unei colaborări reale şcoală-familie. VI. OBIECTIVE: • Conştientizarea de către părinţi a responsabilităţilor ce le revin în educarea copiilor. PROGNOZA EVOLUŢIEI ULTERIOARE A ELEVEI . . precum şi a crizei de identitate.stimularea motivaţiei. Pentru viitorul apropiat eleva şi-a propus: • Să nu mai lipsească de la şcoală. eventual să ceară sprijinul • Să nu mai mintă. pentru găsirea metodelor ne. cu sarcini repartizate în funcţie de posibilităţile elevei.participarea la activităţi extraşcolare. V. • Dezvoltarea încrederii în forţele proprii. • Modificarea atitudinii elevei faţă de sarcinile şcolare. .modificarea sistemului de valori al elevei. • Realizarea unui program de activitate echilibrat. CONFIGURAREA SITUAŢIEI În urma discuţiilor cu eleva şi mama acesteia am constata că ea îşi doreşte să-şi facă prieteni şi să deseneze cât mai mult.II. cu întărirea succesului şi diminuarea eşecului şcolar. • Continuarea şedinţelor de psihoterapie în vederea rezolvării problemelor afective şi emoţionale. • Stimularea motivaţională adecvată a elevei pentru învăţare. . Se acţionează la nivel personal prin: .părinţi.agresive de abordare şi rezolvare a situaţiilor de criză.solicitarea elevei în realizarea unor activităţi în grup. . • eleva să depăşească criza de identitate. învăţătoarei atunci când nu înţelege.

. părinţi.creşterea capacităţii de concentrare a atenţiei. în situaţii contrare. fără asperităţi. Relaţii sociale: .rezistenţa la efort intelectual. .părinţii reuşesc să gestioneze mult mai bine situaţiile de criză. prin încurajarea lor atunci când se comportă bine şi.modificarea relaţiei dintre părinţi şi elevă. În ceea ce priveşte relaţia şcoală – familie.integrare în grup.. în România. .Druker ) Motivarea subiectului În sistemul social de educaţie şi învăţământ. Orice conducător al unui colectiv (de elevi) ia în considerare un singur tip de “raţionalitate”. trebuind a fi “combătută”. De aceea se apelează la noţiunea de „management al conflictului” pentru a desemna modul în care „gestionăm” un conflict pentru a-l face o sursă de învăţare. MOTTO: . soluţia optimă ar consta în rezolvarea acestuia. El educă în clasă. situaţii de criză educaţională.rezolvarea sarcinilor în grup cu succes.dezvoltare normală. desfăşurând o muncă de creştere şi dezvoltare. de găsirea celor mai bune modalităţi de intervenţie. toate obiectivele organizaţionale sunt atinse la nivel maximal şi toată lumea este mulţumită. abuzul şi neglijarea copilului reprezintă astăzi o problemă acută. Starea de sănătate: . motivaţie adecvată faţă de învăţătură. . iar o opinie contrară este considerată ca “iraţională”. prin renunţarea la comportamentul autoritarist în favoarea unei atitudini ferme. personal medical etc.Aspecte teoretice 1. Faptul că părinţii şi copiii asociază pedepsirea fizică cu disciplina sau îndreptarea greşelilor înseamnă că atât părinţii. cât şi copiii trebuie educaţi cu privire la existenţa altor moduri eficiente şi non-violente de disciplinare a copiilor. Rezolvarea unei situaţii de criză educaţională depinde foarte mult de managerul clasei.rezolvarea problemei de identitate.F. pedagogi. caracteristici “Visul de aur” al mai multor manageri este ca organizaţiile pe care le conduc să funcţioneze lin. dar flexibile. • - recâştigarea respectului de sine.detensionarea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinţi. Capitolul I . stabileşte relaţii de cooperare cu elevii şi familiile lor şi cu alţi factori implicaţi în acest proces. familia aplică metode agresive pentru educarea copiilor. Relaţii familiale: .Sarcina conducătorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient” ( P. şcolar sau social. de conducere şi direcţionare. în condiţiile existenţei şi conjugării mai multor factori de risc din mediul familial.dezvoltarea încrederii în sine. întrucât copilul nu se mai simte în siguranţă în sânul familiei. De multe ori. de puţine ori m-am considerat într-o . astfel ca ei să poată învăţa în alt mod să distingă binele de rău. • Starea intelectuală: . creşterea randamentului şcolar. Neglijarea copilului este un comportament fundamental pe anumite modele culturale bine înrădăcinate. Criza educaţională. Dezvoltarea personalităţii: .relaţionare pozitivă cu colegii. dar şi prin alte relaţii cu copiii şi părinţii. de aceea se impune informarea şi schimbarea atitudinilor tuturor factorilor implicaţi – copii. însă au apărut alte situaţii în cadrul colectivului de elevi. o activitate în faţa unor individualităţi umane în formare. . metode ce au un impact major asupra dezvoltării copilului. învăţătorul se raportează la cei pe care îi educă. Concluzii • • • În momentul în care ne confruntăm cu un conflict. iar între angajaţi să domnească “pacea” şi “armonia”. Trebuie să luăm în considerare că.criză”. .definire. Nu puţine sunt cazurile în care cadrul didactic se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile care afectează bunul mers al activităţilor din clasă.• Starea psihopedagogică: intensificarea interesului pentru învăţătură. aplicarea unor penalităţi non-violente.. Consider acest aspect ca fiind unul foarte important în managementul clasei şi trebuie tratat cu foarte multă răspundere şi seriozitate. .

Romiţă . cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al persoanelor implicate. nu din rea voinţă. atitudinal – relaţionale. 2. fragmente ale acesteia au fost identificate anterior. Identificarea şi cunoaşterea situaţiilor de criză ( este potrivit pentru debutul analizei să particularizăm situaţiile de criză la nivelul spaţiului şcolar. limitând la maximum şansele de soluţionare promptă. conform acestuia pentru reuşita pedagogică e suficientă pregătirea ştiinţifică a cadrului didactic. Involuntar. asemenea atitudini educaţionale creează un teren propice apariţiei şi dezvoltării fenomenelor de criză. se poate ajunge. al grupului de elevi. tentative de sinucidere etc. beneficiu comun. de investigare. al relaţiilor interpersonale etc).. Din păcate. trebuie să fie statuate demersurile de diagnoză iniţială a fenomenelor. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională Înainte însă ca să fie introduse corective ori demersuri de soluţionare... Altfel spus. prezenţa şi infiltrarea unor grupări delincvente. bătăi) prezenţa şi infiltrarea unor grupuri delicvente. strategii de intervenţie ferme dar prudente. în procesul de stingere şi eliminare a crizei respective. e bine să fie următoarele: sinceritate. cooperare. asupra activităţilor de predare.1. din partea unor elevi izolaţi. Ghinea Viorica (. instituţia şcolară poate fi pregătită sau nu şi poate deveni cu rapiditate o victimă uşoară. evidenţiază ineditul stărilor declanşate. în care rolurile se modifică substanţial. Traumele pot fi semnificative întrucât "tentaculele" crizei tind să pună stăpânire şi pe elemente conexe.academismul pedagogic” . În didactica modernă. etc.Gestiunea crizelor. sănătatea ori siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia . Tipologia crizelor educaţionale Încercând o identificare a principalelor tipuri de crize. se pare că pentru succesul muncii didactice. În majoritatea cazurilor cadrele didactice îşi centrează eforturile şi atenţia. consum de droguri. lucrare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Însă realitatea e cu totul alta şi totul se destramă brusc atunci când ne confruntăm cu situaţii pedagogice problematice. generatoare de periculozitate pentru climatul. defini.mit” demolat este şi .clasa de elevi. Rezultatul este…un fiasco didactic evident. cadrul didactic are rolul de . Deci.un eveniment sau un complex de evenimente inopinante. despre care am amintit. Din perspectiva axiologică. o provocare pentru managementul educaţiei”. dacă suntem buni pedagogi. 2006. ca imposibilitate a identificării vreunei soluţii de intervenţie eficientă pe termen scurt. de analiză. principiile care sunt necesare să guverneze intervenţia managerială de soluţionare. injurii. B. ignorând de multe ori. 1996. Din experienţa educaţională a acestei perioade noi un alt . deşi.dirijor” al procesului educaţional. starea aceasta nu ne conferă şi succesul pedagogic. întâlnim crize: ♦ Instantanee ♦ Critice ♦ Crize individuale ♦ Intermitente ♦Majore ♦ Crize de grup După gradul de relevanţă: După numărul subiecţilor ♦ Crize colective. unele cadre didactice afirmă fără nici o justificare că profesorul trebuie să fie un « munte » de ştiinţă. Mecanismele de a prevedea. diversitatea situaţiilor educaţionale ca structuri complexe. ♦ Inter – clase: conflicte deschise între membri marcanţi ai colectivelor. Situaţia de criză este definită ca .Încercarea de definire a unei situaţii de criză impune un apel justificat la elemente ale managementului teoretic. cu reacţii neaşteptate din partea clasei.191). din diferite motive. faptul că nu poate fi asemănată cu vreun element stabil din starea de normalitate şi impresia de insolvabilitate. controla şi soluţiona o situaţie de criză presupun un efort mare. p. BCP) alcătuieşte următoarea tipologie: După gradul de dezvoltare în timp. de elucidare. din păcate.. În gestionarea situaţiilor de criză educaţională întâlnim mai multe etape: 3. un consum de energie nervoasă şi fizică sporit. Pentru asta este necesar managementul clasei. Rolul calităţilor şi al pregătirii manageriale în diminuarea efectelor produse de starea de criză dar şi în eradicarea acesteia sunt incontestabile. Implicarea mai multor elevi ai clasei pot constitui adevărate crize. neaşteptate. de partener activ şi responsabil al elevului. În faţa provocărilor. 3. Extensia crizei este favorizată şi de intervenţiile stângace ori chiar de nonintervenţiile cadrului didactic nepregătit şi neabilitat din punct de vedere managerial pentru o asemenea derulare de evenimente neprogramate. mituiri. la situaţii de criză educaţională. Trebuie cunoscute fenomenele şi procesele psihosociale care au implicat mai mulţi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului. furturi. Când toate aceste condiţii nu sunt respectate. controlul şi concentrarea asupra situaţiilor didactice.. ♦ Profesori – părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic. ”( Iucu. În plan strategic abordarea managerială a crizei. aparent neimplicate în situaţia generatoare. delimita. dincolo de cunoştinţele ştiinţifice şi metodice. dar şi neplanificate.. De obicei situaţia de criză este recunoscută numai în momentele limită. trebuie cunoscut şi stăpânit şi altceva . denigrări. generând conflicte şi situaţii relaţionale greu controlabile între: . globale implicaţi: Ca fenomene şcolare în interiorul clasei de elevi pot constitui adevărate crize: conflicte şi situaţii relaţionale greu de controlat între: ♦ Elevi (certuri.

abuzuri sexuale. s-au găsit soluţii de rezolvare. Evaluarea are în vedere măsurarea şi aprecierea stării finale a grupului în urma încheierii demersurilor rezolutive. nevoi. Un obiectiv esenţial al etapei evaluative îl constituie concluziile inferate în urma impactului cu starea de criză şi angajarea tuturor celor implicaţi în acţiuni de cunoaştere şi de prevenire a viitoarelor situaţii de acest gen. solicită cadrului didactic nu numai promptitudine şi rapiditate. Importanţa acestuia constă în grija pentru localizarea cât mai fidelă a fenomenului. prin conflicte deschise între membri marcanţi ai celor două colective. trebuie să constituie constante ale acţiunilor cadrului didactic. Capitolul II . deoarece.-elevi: certuri injurioase.6. -iniţial. În aplicarea măsurilor. E bine să fie accentuate elementele cu valoare de liant. comportamentul deviant. În urma rezultatelor acestor teste se pun în evidenţă caracteristici de genul: tulburări de limbaj. tentative de sinucidere. Etiologia situaţiei de criză (necesitatea cunoaşterii profunde a situaţiei dar şi a cauzelor). dependente de competenţele manageriale. după părerea mea. precum şi situarea tuturor celor implicaţi în ipostaza de participanţi activi la procesul de soluţionare a crizei. mai rar apărând crize de grup. orientarea către scopul comun. incapacitatea perceperii corecte a raporturilor spaţiale sau nefamiliarizarea cu instrumentele de scris. -a generat oarece stări de conflict. fiind surprins de nenumărate ori la ore târzii în preajma lor. Rolul cadrului didactic nu este de a culpabiliza. b) Etiologia: Elevul intrase probabil într-un grup de . dificultăţi de vedere. mituiri. motivaţia lor (interese. De aceea perioadele de criză. gradul de omogenitate şi coerenţă sunt verificate şi optimizate prin intermediul controlului. După câmpul de acţiune. de a stigmatiza persoanele şi faptele. a fost tulburată activitatea şcolară. evenimente cu caracter atipic. -consider că a afectat sistemul informaţional. 3. deoarece s-a declanşat surprinzător pentru mine. pe parcurs.prieteni care îi întreţinea anumite vicii precum fumatul. despre participanţii în conflict cu calităţile lor morale şi psihice. 3. consum de droguri.5.4. La începutul clasei întâi se efectuează evaluarea potenţialului de start prin aplicarea testelor care evidenţiază aspectele dezvoltării psiho-motorii şi cognitive. -inter-clase: prin exacerbarea stărilor de emulaţie în diverse împrejurări. avem: •Decizii strategice – influenţează profund viaţa instituţională a şcolii (decizii de politică şcolară). Durata luării deciziei trebuie să fie foarte scurtă şi neînsoţită de ezitări. situaţia aceasta. 3. ceea ce uneşte şi elementele stabile. la nivelul ierarhic implicat. de a blama.7. crizele educaţionale sunt individuale. 3.3 Decizia. -profesori-părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic. omor. pentru perspectivele pe termen lung trebuie să fie trasate liniile de evoluţie şi alternativele pentru deciziile secundare. O criză poate fi aşadar formativă pentru că ea îndeplineşte deci şi o serie de funcţiuni ameliorative.2. eliminarea ostilităţilor şi a suspiciunilor. evitarea şi prevenirea altor efecte ale crizei sau chiar micro – analize paralele. ca tip de intervenţie imediată foarte necesară. Controlul trebuie să însoţească orice demers acţional. ci şi variante rezolutive. Primele semne au fost lipsa nemotivată de la şcoală. diferit de starea de normalitate.Aspecte aplicative Plan de intervenţie în situaţie de criză educaţională Argument În acest caz se păstrează caracteristicile unei situaţii de criză şi anume: -este instantanee. În cadrul concluziilor putem stabili calitatea procesului de rezolvare a conflictului. colective. bătăi soldate cu traume fizice şi asemenea acţiuni: furturi. dorinţe) despre schimbările lor atitudinale şi comportamentale. Etape de intervenţie: a) Identificarea şi cunoaşterea situaţiei de criză : Am fost surprinsă să aflu de la poliţist despre un elev din clasa mea că este autorul unor furturi. 3. problemele afective şi alte cazuri – criza se descoperă în mai mult timp. ca învăţătoare. Întrucât situaţiile de criză solicită un mare grad de operativitate. -în final s-a dovedit că situaţia de criză avea un caracter inedit. din fericire. adică este un raport scop – efect. . a generat impresia de insolvabilitate. Dificultăţile de învăţare. dar şi pentru clasa de elevi. În clasele primare.. ceea ce echilibrează. denigrări. Programul de intervenţie: chiar dacă decizia preliminară a fost luată. Cursivitatea intervenţiilor. elevul acumulând un număr destul de mare de absenţe. în cazul nostru la rezolvarea conflictului fără învinşi. marcate prin reveniri. între învăţător şi părinţi sau inter-clase. Evaluarea nu este altceva decât raportarea rezultatelor – schimbărilor în personalitate – la scop (obiective). toate însă cu proiecţii ample în planul relaţiilor ori a stabilităţii organizaţiei clasei şi identificabile prin scăderea eficienţei activităţilor educaţionale. ci de a accentua ideea de cooperare în rezolvarea crizei. 3. •Decizii tactice – privesc actul educaţional din clasă. cu câştig reciproc. Dăunătoare sunt şi inconsecvenţele. orice minut pierdut în fazele incipiente se poate converti în zile de căutări şi de eforturi mai târziu.

iar membrii acesteia ocupă diverse poziţii. Precizare: -elevul a trecut cu bine în anul următor şcolar. g) Evaluarea : Elevii au înţeles demersurile legate de colegul lor. Psihologul trebuia să desfăşoare cu el un program de psihoterapie pentru tulburări emoţionale şi de comportament. relaţii de influenţare. unii dintre colegi chiar l-au ajutat la învăţătură. Împreună cu profesorul de sprijin din şcoală. clasa de elevi constituie cadrul psihosocial al desfăşurării activităţii de instruire şi educare şi un mediu de comunicare şi socializare. e) Aplicarea măsurilor: Mai întâi am descurajat colegii care râdeau de el. ci într-un angrenaj social. 2. Elevul a acceptat înţelegerea colegilor şi se comporta firesc (integrat în colectivul clasei. am hotărât realizarea unui plan de intervenţie mai amplu. violenţă. Fără a epuiza multiplele aspecte ale problematicii abordate. Relaţiile de intercunoaştere derivă din nevoia psihologică de a dispune de unele informaţii cu privire la celălalt. l-am ajutat să treacă peste momentele dificile. activitatea intelectuală desfăşurându-se în interiorul şi în interdependenţă cu mediul socio-şcolar sau în condiţiile date de acesta. situaţia s-a calmat.. -s-a cultivat relaţii de prietenie cu colegii .c) Decizia: Am informat familia elevului despre situaţia creată precum şi conducerea şcolii.s-a învăţat să se sprijine unii pe alţii în situaţii de criză. Relaţiile de influenţare în clasa de elevi 1.educaţiei pentru toţi copiii –educaţie pentru fiecare “. nu marginalizat). i-am invitat să participe la activităţile clasei. Mielu Zlate drept . relaţiile interpersonale se împart în: relaţii de intercunoaştere. cu rezultate destul de bune. drumeţii etc. au roluri variate şi stabilesc relaţii Ca urmare a relaţiilor dezvoltate între membrii clasei se va constitui o realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfăşurării demersului instructiv-educativ. relaţii de intercomunicare. să stabilească relaţii cu elevii şi părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. relaţii socio-afective. în care să implicăm familiile şi un psiholog. Consider că. Concluzii După mai multe observaţii.Delimitări conceptuale În sistemul social de educaţie şi învăţământ cadrele didactice trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă. Clasa de elevi. După nevoile şi trebuinţele psihologice resimţite de elevi atunci când se raportează unii la alţii. În acest sens. Cu cât informaţiile de care dispune cadrul didactic la un moment dat despre elevii săi şi un anumit elev despre colegii săi sunt foarte diverse şi consistente cu atât universul dinamic al interacţiunilor respective este mai viguros. Părinţii au venit la şcoală şi s-au purtat discuţii care s-au finalizat cu încheierea unei înţelegeri între familie şi şcoală precum că vor lua măsurile ce se impun pentru ca situaţia să nu se repete. la organizarea unor evenimente plăcute din viaţa copiilor (serbări. l-am încurajat. Din punct de vedere social. viaţa sa afectivă. Managementul clasei este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensionale ale acesteia în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză .Educăm aşa !”..). .. Câteva aspecte importante: -s-a evitat un abandon şcolar. am purtat discuţii cu elevul şi s-au purtat şi discuţii elev-director în urma cărora comportamentul elevului s-a schimbat radical. la personalitatea acestuia. am desfăşurat cursuri cu părinţii . . De asemenea.…legături psihologice.Tipuri de relaţii în clasa de elevi Interacţiunea educaţională este o formă din multitudinea şi varietatea relaţiilor interpersonale în clasa de elevi. Elevul nu trăieşte izolat.microeducativă (indisciplină. reprezintă spaţiul destinat procesului instructiv-educativ având ca finalitate dezvoltarea proceselor intelectuale şi a motivaţiei pentru studiu în condiţiile unei omogenităţi relative a compoziţiei interne a colectivului. din punct de vedere didactic. Relaţiile sunt definite de prof. f) Controlul: Am ţinut legătura tot timpul cu familia. conştiente şi directe între oameni”. Are structură şi caracteristici proprii. aş sublinia faptul că şi rezolvarea crizelor educaţionale ar putea apropia învăţământul românesc de generosul ideal al . elevul va fi sprijinit atât de mine cât şi de colegi pentru a-şi îmbunătăţi situaţia şcolară pentru a promova clasa. iar incertitudinile au dispărut. am ajuns la concluzia că aceste dificultăţi de adaptare sunt generate de o bază psihofiziologică precară şi că ne aflăm în faţa unei crize educaţionale. în rezolvarea unor probleme privind comportamentul elevilor este foarte util faptul ca familia să se considere şi să fie partener în luarea deciziilor (de comun acord cu învăţătorul). d) Program de intervenţie: Având în vedere situaţia deosebită prin care trece.. nonimplicare ) şi a evitării consecinţelor negative ale acestora. consider necesară existenţa unui consilier şcolar în fiecare unitate de învăţământ. excursii.

cât şi ca factor exterior • influenţa de grup. jignirile şi certurile sau rărit pentru că fiecare situaţie a fost notată. Lipsirea colectivului de elevi de afectivitate poate conduce la efecte negative în planul capacităţilor interacţionale ale elevilor. să rezolve anumite sarcini. Relaţiile afectiv-simpatetice sunt o condiţie pentru dezvoltarea personalităţii elevilor. atitudini’’. în aproape fiecare moment. Sintetizând pot spune că este o clasă mică formată din elevi de vârste relativ apropiate. Pentru aspectul psihosocial al grupului de interes major îl reprezintă nu influenţa personală (despre care vom discuta în continuare. lucrul în echipă şi statul cu ei în bancă iar acum lucrul acesta s-a rezolvat. Elevii mei provin din medii socialculturale diferite. Grupul îşi dezvoltă propriile standarde şi influenţează comportamentele membrilor. una dintre cele mai bune eleve din clasă stă cu un elev cu cerinţe educaţionale speciale şi îi oferă sprijinul său..să înţeleagă real întreaga dinamică a grupului în care îşi desfăşoară activitatea. statute si subgrupuri. răutăţi. asemenea interacţiuni soldate sau nu cu un rezultat. arătând ca o societate în miniatură. Influenţa personală era impusă. Câţiva dintre elevii mei sunt lipsiţi de cele necesare la şcoală.Relaţiile de influenţare Clasa de elevi ca un univers socio-relaţional complex dezvoltă o varietate de relaţii şi interacţiuni din care elevul deprinde o serie de norme şi valori pe care le dezvoltă pe termen lung. folosirea în exces a influenţei şi gradul de individualizare a strategiei de lucru folosită de către cadru didactic. standardele grupului şi structura grupului. În grija bunicilor sunt 2 elevi. exercitată asupra unei persoane (elev) în vederea construirii. Am preluat acest grup în clasa a II-a. nevoia de a se informa reciproc. În ceea ce priveşte clasa de elevi se poate vorbi de un grup sănătos sau de un grup nesănătos urmărindu-se parametrii: coeziunea grupului. pot fi considerate efectul participării conştiente (inconştiente). elevi de diferite etnii. dezvoltarea resurselor personale. agresiuni verbale. care impunea totul cu forţa. despărţiri şi plecarea mamei cu copii de acasă sau agresarea copiilor de către părinţi). Influenţa personală a cadrului didactic este definită de Otilia Ivănescu . 6 elevi au menţionat în certificatul de naştere doar numele mamei. cu elevii rromi erau reticenţi în ceea ce priveşte comunicarea. Am luat pe rând toate problemele şi cu tact şi răbdare am pus ordine în toate: laptele şi cornul celor absenţi este luat la rând de către toţi cei prezenţi. Aceştia 4 sunt copii rromi nedeclaraţi. adică anul trecut. elevi crescuţi de ambii părinţi. violenţe fizice (abateri disciplinare existente şi în unele dintre familiile lor: divergenţe şi bătăi între părinţi. unii dintre copii având părinţi care nu au un domiciliu şi un loc de muncă stabil.şi acţionale şi au unele scopuri comune: conştientizarea propriei conduite şi a conduitei celorlanţi. să aplice anumite comportamente. Există patru condiţii (factori) ce modelează influenţa educaţională: relaţia de natură afectivă stabilită între cadru didactic şi elev. Astfel relaţiile interpersonale au în primul rând un caracter impersonal. 11 elevi de 9 şi ceva şi 3 elevi de 8 ani şi ceva. cât mai ales influenţa de grup. În acelaşi timp. Pentru o atitudine pozitivă a grupului faţă de elevi şi deci pentru o influenţă personală puternică a acestuia este necesar ca liderul exterior – cadrul didactic . formării sau schimbării unor comportamente. de unul din părinţi sau aflaţi în grija bunicilor. discutată.acţiune educaţională organizată şi structurată. percepţia elevului asupra profesorului. sentimente şi structuri de tip afectiv-simpatetice.Caracteristicile demersului de influenţă educaţională la nivelul clasei În continuare voi prezenta istoricul şi structura clasei pe care o îndrum. vin flămânzi şi urmăresc care lipseşte în ziua respectivă ca să ceară laptele şi cornul acestora. să manifeste anumite atitudini etc.) în timp ce elevii vor acţiona în funcţie de intensitatea influenţei profesionale. Procesul de influenţă educaţională este definit de specialişti ca . 3. sunt determinate şi de poziţia pe care o ocupă fiecare în ierarhiile subiective şi obiective ale clasei. În clasa I grupul a fost condus de o colegă care era excesiv de autoritară. 4. Aşa că în clasa a II-a au început să iasă la iveală mici certuri. ba mai mult elevii erau pedepsiţi fizic pentru nesupunerea lor. Clasa este formată din 17 elevi: 2 elevi de 10 ani. În felul acesta nu se vedeau problemele disciplinare inerente unei asemenea diversităţi. capacitatea de a afecta comportamentul altor persoane. creând o dinamică la nivel de roluri. adică al elevilor. Relaţiile socio-afective sunt rezultatul unei nevoi de tip interpersonal ce are în vedere schimbul de emoţii. afective . jigniri. Relaţiile interpersonale care se stabilesc între elevii mei sunt variate. . dorite (nedorite) a membrilor grupului. La nivelul clasei de elevi considerată ca un grup social cu o dinamică relaţională accentuată sunt general acceptate şi analizate două mari tipuri de forţe: • influenţa personală a cadrului didactic – atât ca lider. cu aprecieri frecvente.. creşterea prestigiului clasei. Membrii clasei au roluri diferite în funcţie de resursele personale ale acestora – cognitive. am luat măsuri de monitorizare a celor implicaţi şi responsabilizat ceilalţi membrii ai grupului în scopul evitării unui conflict ulterior. alţi copii au părinţi cu pretenţii şi sunt reţinuţi în ceea ce priveşte demersul meu de rezolvare al situaţiilor de criză. cu schimburi de mesaje. de a schimba informaţii. guvernată aparent de factori formali sau non-formali. La acest nivel relaţiile interpersonale de influenţare nu se manifestă doar ca rezultante ale unor afinităţi personale ci. părinţii fiind despărţiţi şi plecaţi în străinătate. iar părinţii chiar se bucurau de lucrul acesta. esenţa lor contând în interacţiunea rolurilor. din diferite medii socio-culturale. profesorul iniţiază acţiuni prin care afectează comportamentul elevilor săi ’’ (le cere să fie atenţi. de a comunica. Clasa constituie pentru elevi un univers deschis provocărilor informaţionale. Am două perechi de fraţi de vârste diferite pe care părinţii au considerat că-i bine să-i dea în aceeaşi clasă chiar dacă între ei diferenţa este de 1 an şi jumătate. funcţiilor şi a statutelor sociale.Relaţiile de intercomunicare apar ca o rezultantă a ceea ce resimt persoanele atunci când intră în interacţiune. nu mai dispare nici un obiect din clasă. Această deprindere este dependentă de funcţionarea unor factori de supradeterminare al comportamentului social.

prin mobilizarea elevilor în relaţiei de cooperare. profesorul de religie n-a venit şi elevii mei au ieşit cu bine din două situaţii. relaţiile elevului cu profesorul şi colegii influenţează foarte mult evoluţia atitudinilor. …. Conceptul de comunicare (managerială. să intervină şi să cultive relaţiile cele mai adecvate dintre elevii săi pentru că acestea influenţează formarea personalităţii acestora. grupuri sau subcomponente organizaţionale şi organizaţii în ansamblul lor (2. iar influenţa educaţională reprezintă şi criteriu de analiză a interacţiunilor din clasa de elevi. iar informaţiile fiind legate de practică au fost uşor integrate şi în structurile intelectuale proprii. Ana Maria şi Larisa care erau în apropiere au văzut scena şi au intervenit luându-i agenda cu banii. p. În condiţiile în care în. Era al colegei mele de după-amiază. Elevii formaţi în acest microgrup – clasa ajung în macrogrupul – societate şi de intervenţiile şi deciziile lor depinde soarta celorlalţi semeni. prin felul cum soluţionez situaţiile problematice. etică şi civică corespunzătoare. prin repartizarea responsabilităţilor elevilor.) (5. În mediul educaţional. de influenţare. de obiectivele şi scopurile specifice acestui domeniu de activitate. identificându-se cu conceptul de comunicare organizaţională. concursuri. Dascălul trebuie să fie un model pentru elevii săi pentru că personalitatea sa influenţează personalităţile celor pe care îi educă. Cosmin şi Teodora au intervenit şi i-au despărţit.afective. Concluzii 1. codificarea – elaborarea de răspuns echivalent cu producerea unei schimbări la emiţător. i-am scos din clasă şi din împrejurimile şcolii şi i-am dus la Muzeul de Ştiinţele Naturii. elevi. făcând astfel posibilă interacţiunea socială (1. prin valorificarea valenţelor relaţiei învîţător. dintr-o joacă cu pernuţele. a conduitelor şi a cunoştinţelor învăţate’’. preşcolari etc. acţiuni de strângere al deşeurilor. socio. Comunicarea didactică presupune o interacţiune . Oricum în clasă găsesc o atmosferă relaxantă. Am să exemplific ce rezultat au avut eforturile mele în acest sens printr-o situaţie petrecută recent. calmă. acordul referitor la conţinutul comunicării. Mai mult decât atât anul şcolar trecut pentru a le distrage atenţia de la abateri comportamentale. au roluri bine definite. receptor. Şi-au valorificat capacităţile şi aptitudinile. benefică asupra relaţiilor sociale stabilite la acest nivel. Un cadru didactic performant trebuie să observe. este clar că între elevi se dezvoltă relaţii de intercunoaştere. educaţională. 3. conexiune inversă. mesaj. 349). 2. 5. Wittmer. să cunoască trăirile emoţionale ale elevilor săi prin contact direct cu situaţia. am organizat mai multe acţiuni. pedagogică. comunicarea nu are alte caracteristici decât comunicarea general-umană sau cea organizaţională. am derulat activităţi în cadrul unui program de educaţie pentru mediul înconjurător: serbări. Prin modul cum gândesc problemele apărute. acest lucru se răsfrânge şi asupra lor. cum să intervină între colegii bătăuşi. I-am învăţat să fie toleranţi. Lucrurile s-au liniştit şi fiecare elev si-a găsit câte o ocupaţie cu excepţia lui Celino. p. J. cum să audă doar ce le convine. Din perspectiva educaţiei formale. iar sarcinile au fost individualizate posibilităţilor proprii. conexiune directă. respectă normele stabilite împreună. 28). decodificarea/înţelegerea. transmiterea-receptarea lui. p. relaţia afectivă dintre mine şi elevii mei are o influenţă pozitivă. Componentele sale se regăsesc în modelul general al comunicării umane: emiţător. Ca să reuşească în misiunea sa cadrul didactic trebuie să cunoască punctele forte / slabe ale elevilor săi. doar că este influenţată. organizaţională. didactică) În „Mic dicţionar de management”. precizează că: . Relaţiile de cooperare prin coordonarea eforturilor în vederea realizării obiectivului comun. comunicarea didactică reprezintă baza procesului de transmitere / asimilare a cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii şi are loc între parteneri cu status – roluri determinate (profesori. de colaborare constructivă. cum să evite o discuţie –prilej de ceartă. mijloace şi conţinut. prin exemplul personal. ceea ce conduce la următoarele acţiuni specifice integrate ei: codificarea mesajului. în drumeţii şi în excursii. p. relaţii de competiţie bazate pe rivalitatea partenerilor în atingerea unei ţinte individuale şi relaţii de conflict bazate pe opoziţia mutuală a partenerilor raportate la un scop indivizibil. Influenţarea să se realizeze prin adaptarea situaţiilor educaţionale. îmbrăcând denumirea specifică de comunicare educaţională sau comunicare pedagogică (5. Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării pedagogice sau educaţionale utilizată în cadrul formal al şcolii ca unitate micro-structurală. Activităţile practice desfăşurate au fost cu mult mai motivante fiind o participare totală. Astfel. canal. Mădălin şi Sorin. factori perturbatori.elev în sensul unui dialog real.Nu pot să zic că lucrurile sunt rezolvate în întregime. s-au lovit din greşeală şi gata-gata să se bată. comunicarea este una de tip interpersonal şi reprezintă un proces (de regulă intenţionat) de transfer de informaţie şi înţelesuri între indivizi. acceptarea intenţiilor emiţătorului. prin influenţa personală încerc să le dezvolt conştiinţa şi conduita morală. Acesta nu are stare mai mult de 10-15 minute şi umblând prin clasă a găsit într-o bancă o agendă. comunicarea este definită ca un proces de transmitere a informaţiilor prin care ideile şi sentimentele se transmit de la individ la individ. 40). Participând la activităţi comune. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. Din perspectivă managerială. cod.. cu câteva accente particulare. Văzând că sunt în ea bani a vrut să-i ia. ROLUL COMUNICĂRII DIDACTICE ÎN DEZVOLTAREA RELAŢIILOR PSIHOSOCIALE ALE COPILULUI INTEGRAT ÎN GRUP I. 349). sarcina şi să aplice strategia pentru reuşită pe baza acordului dat de elevii săi. în forme.. plantare de puieţi. în familiile unora dintre ei sunt tensiuni negative. Trei colegi: Vlad. Într-o zi.

în conformitate cu logica ştiinţei respective. • de rezolvare a problemelor elevilor şi ale grupului în sens terapeutic.  contextul temporal – priveşte influenţa pe care o exercită asupra procesului de comunicare: momentul istoric.  operaţională (metodologică) – vizează înţelegerea mesajului. • desfăşurarea plurimodală: frontală. • de favorizare a coeziunii grupului. Caracteristicile comunicării didactice Comunicarea didactică se caracterizează prin trăsături specific-educaţionale care o particularizează: • caracterul bilateral: fiecare dintre cei doi poli (emiţător şi receptor) poate emite şi recepta cunoştinţe. Departe de a fi un fenomen linear. Tipuri de comunicare didactică Complexitatea procesului. Păun) . profesor-profesor). Emil)  verticală (ierarhică) – între parteneri cu statute inegale (elev-profesor). afectiv şi/sau psihomotor cu caracter manifest. accente axiologice). comunicarea didactică este ştiinţă şi artă. deveni cadru de referinţă pentru individ. gradul de luminozitate şi încălzire. amintim sistematizarea după: • statutul interlocutorilor (Păun. p. (3. cu prevederile programei şcolare. înţeleasă ca proces de comunicare. 349-350) • contextul comunicării multidimensional:  contextul fizic – asigurat de mediul concret în care se realizează procesul comunicaţional: sala de clasă. canalelor.cooperantă: acţiunea didactică. p. • coexistenţa componentei semantice (cunoştinţe) şi ectosemantice (stări afective.  atitudinală – valorizează cele transmise. O comunicare didactică optimă îndeplineşte următoarele funcţii: • de informare-formare. moduri de exprimare. • mesajul selectat şi structurat clar de către profesor.  orizontală (reciprocă) – între parteneri cu statute egale (elev-elev. este preocupată de ceea ce se transmite şi nu de cum se transmite.350) Realizarea unei comunicări pedagogice eficiente presupune activarea competenţelor comunicaţionale. are un efect de învăţare şi urmăreşte modificarea şi stabilitatea comportamentului. • conţinuturile dominante (Radu. diversitatea codurilor. ţinând seama de particularităţile resurselor umane şi obiectivele pedagogice. 4. • de evaluare şi control. • de protecţie şi de valorizare a grupului. situaţia comunicării şi partenerul. felul în care trebuie descifrat adevărul. • de stimulare şi facilitare în • de facilitare a grupului pentru a rezolvarea sarcinilor. este un proces dinamic şi flexibil în cursul căruia unele strategii iau locul altora. (5. 51-54) 3. explicit sau puţin aparent. norme. • direcţia comunicării (Zlate. atitudini. obiceiuri sociale. • reglarea şi controlul cu ajutorul tipurilor de retroacţiune (feedback-ul şi feedforward-ul). • deplasarea accentului de la comunicarea telegrafică la o comunicare circulară. ne-explicit. (5. acustica. omogen şi mecanic. momentul săptămânii sau al zilei în care acesta se desfăşoară. situaţiilor şi modalităţilor în care ea se produce. • realizarea obiectivelor instructiv-educative prin asimilarea conţinutului informaţional şi respectarea principiilor didactice. Dată fiind relevanţa pentru comunicarea didactică. • efectele personale şi interpersonale în plan cognitiv. cu particularităţile de vârstă. conţinuturilor şi nivelurilor comunicării. • de unitate socio-culturală. care sunt deopotrivă aptitudinale şi dobândite. Iacob)  referenţială – vizează un anumit adevăr (ştiinţific) care face obiectul mesajului. pe grupuri mici şi individuală. exercitându-se pe rând sau simultan funcţiile manageriale enunţate mai sus. p. formelor. determină necesitatea unei taxonomii cu o diversitate de criterii. 2. Funcţiile comunicării didactice Comunicarea didactică are un conţinut purtător de instruire.  contextul socio-psihologic – se referă la modul în care procesele de comunicare sunt influenţate de roluri.

Elementele paraverbale ale comunicării reprezintă ceva în plus faţă de conţinutul verbal propriu-zis. Principii şi reguli ale unei comunicări didactice eficiente Comunicarea de tip managerial în domeniul educaţiei trebuie să se subordoneze aceloraşi exigenţe de eficienţă ca orice act de conducere ştiinţifică. Cercetările au demonstrat că doar 21 % din timpul alocat comunicării este rezervat ascultării celuilalt. Mesajul paraverbal obţine cu uşurinţă respectul şi smulge aprobarea. . Este sentimentul stării de bine. ritmul şi fluenţa.  nonverbală (gestică). ce asigură procedeele schimbului reciproc de informaţie emoţională (4. respectarea sentimentului stimei de sine al celuilalt. mediul concret în care se realizează comunicarea verbală. intimidează şi menţine presiunea (4.  paraverbală.• unidirecţională – fără feedback (prin film. 6. cât şi în cea a interlocutorului. distorsionarea sau intensificarea semnificaţiei conţinute în mesaj. În timp ce contactul verbal şi paraverbal sunt predominant conştiente. reprezintă tot ce eu ştiu despre mine dar nimeni altcineva nu ştie. 111). 5. motivarea corectă a interlocutorului nostru – înseamnă a-l determina să adopte o atitudine pozitivă faţă de partenerul de discuţie. • zona oarbă – conţine informaţii despre noi înşine. cunoaşterea partenerului cu care intri în relaţia de comunicare. respectarea imaginii de sine a interlocutorului. influenţând pozitiv sau negativ mesajul verbal. gestica). canalul nonverbal este folosit pentru exprimarea atitudinii interpersonale. dar sunt accesibile şi interlocutorului. bi şi multi-direcţională – cu feedback determinat de prezenţa interacţiunii emiţătorreceptor. Studiile arată că aproape 60-80 % din comunicarea directă se realizează prin canale nonverbale. • zona ascunsă – contrar zonei anterioare. flexibilitate manifestată în supleţe spirituală şi în punerea în valoare a ideilor şi sentimentelor. Este vorba de şase categorii de indicii ale limbajului nonverbal: contactul vizual. bandă magnetică). înţelegerii mesajului şi acordării răspunsurilor. 2. 345)   Pentru analiza noastră. controlabile. convingerea şi sugestia. Aceste elemente ale limbajului paraverbal – volumul vocal (intensitatea). intonaţia şi accentul – pot provoca diverse reacţii afective din partea receptorului sau poate provoca slăbirea. p. Este rezultatul comparaţiei pe care o face subiectul comunicării cu ceilalţi indivizi semnificativi pentru el. 4. se va dezvolta ultima clasificare a formelor de comunicare. Comunicarea nonverbală reprezintă acea comunicare ce nu conţine cuvinte dar le însoţeşte sau „vorbeşte” împreună cu ele sau „în locul lor”. Orice proces de comunicare între oameni este dependent de gradul de cunoaştere interpersonală. limbajul trupului (postura. de ceea ce ştim sau nu ştim unul de celălalt. p. se stabilesc anumite relaţii temporale şi de sens. de satisfacţie care dă măsura propriei valori. proximitatea. p. (5. În relaţia de comunicare trebuie să cunoşti şi să respecţi maniera în care individul se valorizează pe sine. să manifeste disponibilitate şi receptivitate faţă de ideile acestuia. Modalităţile la care apelează sunt: comunicarea verbală simplă. 3. Sunt câteva reguli din perspectiva paradigmelor psihologice şi pedagogice care dau o ordine normativă relaţiilor de comunicare interpersonală în managementul clasei de elevi. greu controlabil (dar nu imposibil). 1. Comunicarea verbală este forma comunicării în care informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt în formă orală şi scrisă. iar în anumite cazuri pentru a înlocui mesajele verbale. codul folosit (Iacob. reprezentat prin cele patru zone: • zona deschisă – cuprinde date despre subiectul care comunică. 114-115). este un limbaj ascuns în interiorul limbajului. înălţimea (tonalitatea) vocii şi modul de articulare a cuvintelor. cel nonverbal este cu precădere inconştient. sugestia utilizează funcţiile expresive şi persuasive ale limbajului. În timp ce comunicarea verbală este folosită pentru transmiterea informaţiilor. 5. Neacşu)  verbală (orală şi scrisă). aflate atât în posesia sa. atingerea. a nu desconsidera trebuinţele celorlalţi. Comunicarea paraverbală reprezintă ceea ce transpare dincolo de cuvinte. Dacă profesorul este atent în egală măsură la cele şase principii de bază. Între cele trei forme de comunicare. va reuşi să stabilească relaţii eficiente de comunicare în actul pedagogic. cu condiţia ca ea să fie constituită din imaginea sa despre sine şi imaginea celorlalţi despre sine. îmbrăcămintea. radio. expresiile faciale. a-l asculta pe celălalt. înseamnă politeţe şi empatie. modul în care se percepe pe sine ca valoare şi putere în comunicare. În timp ce primele două forme exploatează funcţia cognitivă şi de comunicare a limbajului. şi furnizează procedeele schimbului reciproc de informaţie raţională. TV. A respecta nevoile celor cu care relaţionăm înseamnă preocupare faţă de cerinţele interlocutorului. • zona necunoscută – reprezintă acele aspecte ale existenţei individului pe care nici individul în cauză şi nici altcineva din afară nu le cunoaşte.  vizuală.

format din 10 copii cu vârsta de 5 ani. Concluzii şi sugestii de îmbunătăţire a metodologiei studiului 3. comunicarea normativă. Ipoteza studiului Dacă utilizăm comunicarea didactică eficientă.1. Metodologia studiului 3. comunicarea cooperantă între asemănători.3. Fişa de observaţie nr.2. „De-a magazinul de jucării” Conţinutul şi structura jocurilor de rol alese pentru derularea studiului s-a concretizat în: • alegerea temei de către copii. Etapa formativ-ameliorativă: . prelucrarea şi interpretarea datelor 2. Comunicare verbală fluenţă (uşurinţa vorbirii) claritate Grad de exprimare Mediu Superior .organizarea jocurilor de rol cu subiecte din viaţa socială („De-a gospodina”. comunicarea verbală prin sugestie. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIULUI PSIHOPEDAGOGIC 1. cu dezvoltare psihică eterogenă. corelată cu evaluarea secvenţială şi finală (după introducerea factorului independent). Etapa iniţială: . Metode de analiză şi interpretare: metoda statistică.perioada de învăţare / relaţionare în care se utilizează: comunicarea normativă. 4. p. comunicarea verbală prin sugestie. 24) Indicatori ai comunicativităţii Scăzut 1.5. „De-a doctorul”. Eşantionul ales: . • constituirea grupurilor de joc. Conţinutul jocurilor alese: . Introducerea variabilei independente şi înmagazinarea datelor 2.II. • stabilirea rolurilor şi repartizarea lor.5. comunicarea cooperantă între asemănători. Metodele studiului: observaţia. 4. „De-a magazinul de jucării”. Obiectivele studiului 2. comunicarea vizuală. • alegerea partenerilor de joc.eşantion fix (panels) stabilit aleatoriu. comunicarea prin coprezenţă. jocul de rol. diferenţele constatate fiind atribuite factorului determinant – comunicarea verbală cu formele ei. etc) şi observarea comportamentului liber al copiilor în joc. 3. „De-a constructorii”. privind relaţiile interpersonale din grupul supus experimentului în etapa iniţială 2.2. Clarificarea teoretică a problemelor abordate 2. • amenajarea spaţiului de joc. comunicarea vizuală. 1 Obiectiv: Cunoaşterea comportamentelor de tip comunicativ (3. „De-a doctorul”.„De-a gospodina”. Conţinutul fişelor de observaţie utilizate în cele două etape ale studiului. „De-a constructorii”. concretizată în evaluarea iniţială a factorilor dependenţi (relaţiile de grup) înaintea introducerii factorului independent (comunicarea sub formele enunţate mai sus). 4. comunicarea cooperantă şi egală între inegali. 3. Etapele studiului: 4. Tehnica de lucru corelaţională. optimizăm dezvoltarea relaţiilor interpersonale în grupa de preşcolari.4. • elaborarea regulilor de joc. 4. Analiza. 4.1. comunicarea prin coprezenţă. comunicarea cooperantă şi egală între inegali.4. • selectarea materialului necesar.3.2.3. Cunoaşterea fenomenelor semnificative din practică.1. 2.

2 Obiectiv: Cunoaşterea comportamentelor socio-relaţionale în joc şi activităţi de grup Comportamente vizate Scăzut 1. acordare de sprijin. de constrângeri. . . Analiza. . 1 3 copii – superior exprimat 4 copii – mediu exprimat 3 copii – slab exprimat Fişa de observaţie nr. 2.2. izolarea. prelucrarea şi interpretarea datelor: 5. agresivitatea. . . . prin gesturi şi mimică.interesul faţă de produsele activităţii şi aprecierea lor de către ceilalţi.responsabilitate şi creativitate în activitate. Rezultate obţinute în etapa iniţială Fişa de observaţie nr. flexibilitate. dificultăţi în comunicare Fişa de observaţie nr.expresia şi controlul afectivităţii.cum comunică nonverbal. . . retragerea în sine. .interesul faţă de rezultatele parţiale şi finale.1.cum începe / cum îşi finalizează activitatea.cum îşi exprimă atitudinea faţă de ceilalţi: cooperare.manifestări voliţionale.cum îşi planifică ceea ce face. Relaţia copilului cu ceilalţi . sociabilitate. 3. independenţă / dependenţă. Relaţia copilului cu activitatea . Relaţia copilului cu sine . . 5. întrajutorarea. - coerenţă / inteligibilitate Capacitate de relaţionare iniţiativa relaţionării calitatea de ascultător atitudinea interogativă (frecvenţa întrebărilor pe care le adresează) Atitudinea faţă de interlocutor comunicare.cum comunică verbal cu ceilalţi copii. de recompense.cum îşi alege activităţile. 4. 3. 2 2 copii – superior exprimat 5 copii – mediu exprimat 3 copii – slab exprimat Grad de exprimare Mediu Superior .structura şi intensitatea motivaţiei.integrarea socială: acceptarea rolurilor.receptivitate / reactivitate faţă de cerinţe. . cooperare toleranţă / îngăduinţă dominare supuşenie Atitudine faţă de relaţia de comunicare disponibilitatea de a comunica plăcerea de a comunica cu ceilalţi blocaje. cât de greu / uşor decide.

Reprezentare grafică Fişa nr. 1 5 copii – superior exprimat 3 copii – mediu exprimat 2 copii – slab exprimat Fişa nr.superior exprimat 20 % .2.2. Reprezentarea procentuală Fişa nr.1. 1 Fişa nr.2. Reprezentarea procentuală Fişa nr.mediu exprimat 20 % .mediu exprimat 30 % .2. 1 50 % . Reprezentarea grafică Fişa nr.slab exprimat 5.mediu exprimat 10 % . 1 Fişa nr.1.slab exprimat Fişa nr. 1 Fişa nr. 2 7 copii – superior exprimat 2 copii – mediu exprimat 1 copil – slab exprimat 5.5.2.slab exprimat 5. 1 30 % . 2 70 % . Rezultate obţinute în urma introducerii factorului independent (comunicarea sub formele menţionate pentru etapa formativ-ameliorativă) Fişa nr. 1 20% 30% 30% superior exprimat mediu exprimat slab exprimat 30% superior exprimat mediu exprimat slab exprimat 40% 50% 5.superior exprimat 30 % .superior exprimat 50 % .mediu exprimat 30 % .slab exprimat 20% 10% superior exprimat 50% mediu exprimat slab exprimat 30% 20% superior exprimat mediu exprimat slab exprimat 70% .superior exprimat 40 % . 2 20 % .1.1.

Slş siuid c nuee t i tl r e odcr . proiectarea sistemului condus. acelaşi conţinut pedagogic. prin conducere se poate înţelege doar înfăptuirea intenţiilor conducătorilor faţă de cei conduşi. motivarea. un ansamblu de ipoteze. semnificând în limba română. evaluarea rezultatelor etc. a felului în care un lider se face ascultat şi respectat. cuvântul derivă din latinescul manus (mână). Managementul are multiple înţelesuri. J.. CONCLUZII 1. tehnice. McGregor. în vederea atingerii scopurilor propuse.loc unde sunt dresaţi caii”. organizarea. conducerea vizează o multitudine de aspecte (economice. psihologice. 4. prin conducere se înţelege. 2.pilotare”.abordarea ştiinţifică a practicii manageriale nu trebuie să aştepte până ce o ştiinţă exactă a managementului va fi disponibilă”. pilotare. Pentru stabilirea unei relaţii de comunicare eficientă. sau.tipul de comportament în cadrul activităţii de conducere. Conducătorul este persoana (sau echipa) care exercită conducerea unei organizaţii (politice. Conducerea este – după opinia lui Sergiu Tămaş ... După unele opinii. De la manus s-a format în limba italiană mannegio (prelucrare cu mâna). a modalităţii în care reuşeşte să ia şi să impună decizii. Dezvoltarea lor s-a produs la mijlocul anului 1960 prin reprezentanţi cum sunt R. de obicei. Conducerea este astăzi o activitate de sine stătătoare (deosebită de realizare. Lewit. este Managerul el participând nemijlocit la organizarea şi desfăşurarea activităţii manageriale. Această noţiune s-a impus în practica managerială o dată cu teoriile situaţionale (acelea care aveau drept principală interogaţie cauzele care fac astfel încât în situaţii identice managerii să se comporte diferit. care orientează comportamentul unei persoane şi care. Cel care realizează această manevrare. sociale. Blake. militare) sau al unui compartiment a acesteia. ceea ce-i va permite să unifice aspectul general de concepere. totalitatea particularităţilor. acelaşi potenţial uman. în situaţii foarte diferite. acelaşi manager. precum şi leadership şi lider. R. Mouton. o activitate complexă care include o seamă de atribuţii şi funcţii cum sunt: prevederea. Astfel. Comunicarea didactică prin formele şi funcţiile ei are rol determinant în dezvoltarea şi reglarea relaţiilor interpersonale a preşcolarilor organizaţi în grup social.manevrare”. de antrenare-îndrumare. Rezultatele obţinute prin cumularea corelativă a informaţiilor dobândite prin observaţia sistematică şi organizată a preşcolarilor în joc confirmă ipoteza şi reconfirmă concluziile ştiinţifice ale psihopedagogiei experimentale. a voinţei unui individ asupra altora într-o organizaţie) şi pe cel care o desfăşoară. adică problema stilului managerial. Fragilitatea afectivă a copilului la vârsta preşcolară creează dificultăţi de adaptare şi integrare în colectivitate şi solicită afectivitate şi flexibilitate în comunicare. iar de aici. să aibă acelaşi comportament). operativă a obiectivelor instructiv-educative. datorită complexităţii fenomenelor conduse. în ultimii ani circulă în paralel cu aceşti termeni (cu tendinţa vădită de a-i elimina din vocabular) cei de management şi manager. Cu alte cuvinte. sociale şi tehnice care asigură: stabilitatea sistemului. de execuţie) şi se exercită de oameni pregătiţi special (profesionişti ai conducerii). Personalizarea comunicării didactice face ca acelaşi cadru instituţional. prin franţuzescul manege. Deşi nu s-a ajuns încă la un consens asupra definiţiei.Notă: Din interes practic şi pentru realizarea unei intervenţii educative pertinente. 5. este necesar ca interacţiunea să funcţioneze după principiul circularităţii. ca şi conducerea. comanda. menţinerea regimului său de funcţionare. Altfel spus. politice. White. modul caracteristic de exprimare şi de manifestare a gândirii şi acţiunii. În realitate managementul este un proces (o succesiune de activităţi) care implică anumite funcţii şi anume principii general acceptate care orientează gândirea şi acţiunea managerilor.. În sens restrâns. D. cauza apariţiei şi dezvoltării activităţii de conducere o constituie faptul că acţiunile comune ale oamenilor trebuie coordonate. Din limba franceză termenul a trecut în limba engleză sub forma verbului to manage care înseamnă a administra. Lickert. de orientare în proiectare-coordonare (ca stil managerial) cu cel concret. dirijate. de regulă.. ceea ce presupune crearea unei permanente oportunităţi de feedback. militare. strategiilor şi a metodelor de care uzează un conducător sau un colectiv de conducere”. climatul. . chiar şi în condiţii mai puţin favorabile. s-a preferat considerarea cumulativă a punctajelor înregistrate în spectrul superior al fiecărui indicator exprimat în cât mai multe manifestări comportamentale. ca expresie a continuării şi valorificării unor teorii anterioare aparţinând lui J. îndrumate. Practic însă. În ceea ce priveşte educatorulmanager. De fapt. educaţionale) pe care le armonizează şi le integrează în vederea realizării scopurilor stabilite. . îndeplinirea unui program de acţiune în vederea atingerii unei stări sau realizarea unui scop”.. G. să fie explorat şi exploatat diferit. problema eficienţei actului de conducere ştiinţifică o atrage automat pe aceea a modului de realizare a raporturilor interumane. a conduce. se organizează în jurul unei trăsături dominante. mai mult sau mai puţin conştiente. stilul managerial este definit ca reprezentând . a fost preluat şi în limba română cu înţelesul de . controlul. în condiţii optime. legat de realizarea directă. Ion Ursachi şi Ion Năftănăilă sunt de părere că . cu rezultate diferite de educatori diferiţi. 3. situaţia sa este avantajată de faptul că înante de a deveni manager el şi-a conturat deja un stil didactic.. în sens larg.o funcţie a sistemelor biologice. . Considerând managementul ca o ştiinţă inexactă. i Sl ldm r tc t u e o ai i c Dacă până în anul 1990 în literatura de specialitate din România se foloseau termenii conducere şi conducător pentru a denumi un anumit tip de activitate ( exercitarea influenţei. economice.

Identificarea cazului .pregătire temeinică de specialitate în pedagogie generală şi preşcolară. Iată deci. Aşadar. (semestrială. că educatoarea lor. S d d cz t i ea uu Rezolvarea unui conflict interpersonal 1. te fac să le dai dreptate copiilor.capacitate de apropiere şi tratare imparţială a tuturor copiilor. consecvenţă.capacităţi de integrare activă în acţiunile metodice. controlează şi îndrumă. . proiectare. înzestrat cu măiestrie didactică.cunoaşterea legislaţiei.aspect îngrijit. insuficienta încredere s-ar traduce prin faptul că un bun manager trebuie să aibă puterea să schimbe nu numai părerea adversarului. toleranţă în comunicarea cu copiii şi părinţii. adoptă aproape tot timpul decizii. de fapt. la nivelul formaţiunii de studiu (clasă şi grupă de elevi) trebuie să fie condus de profesori.disponibilitate pentru cunoaşterea. ci să aibă mereu în atenţie: . adecvat celor povestite.. .măiestrie didactică şi tact pedagogic provenind din îmbinarea teoriei cu practica. autoperfecţionare. să-şi dovedească creativitatea. în cazul anumitor tipuri de şcoli). Parafrazând. managerul conduce o activitate care ţine de un stil propriu. .ingredientelor”. care a captivat audienţa. atitudinea şi sentimentele faţă de propria activitate şi faţă de preşcolari. iar dintre variantele sale se impun: stilul participativ. la situaţia particulară a clasei şi elevilor. De asemenea. sau când verifică şi apreciază. pentru modernizarea metodologică şi utilizarea unor tehnici noi (calculator. după puterile şi ritmul său.I. care să exercite într-o manieră specifică. lovitura decisivă). este de tip democratic. doamna nu mai este atât de frumoasă. fără dificultăţi funcţia de manager. ele vor fi doar o vagă descriere ce ar putea servi drept ghid general de formare şi nu ca o soluţie certă de realizare a imaginii calităţilor şi competenţelor. în tot ce întreprinde. . internet). educator-preşcolari. povestitor. la schimbarea mentalităţii. metodicii de specialitate (pentru fiecare domeniu).. capacitate de adaptare la situaţii neprevăzute.disponibilităţi pentru cercetare. spune. energie. organizează clasa de elevi. stimulează dialogul şi schimbul de idei. Dacă întrebi copiii cum doresc să fie educatoarea lor vor. preşcolari.frumoasă şi bună”. că prin întreaga sa activitate. când stabileşte obiectivele instruirii. când selecţionează conţinuturile învăţării şi când alege metodele şi mijloacele de învăţământ sau formale de organizare a clasei de elevi. a celor ce sunt conduşi. iar metodele de instruire sunt tot mai participative. care-şi consultă colaboratorii. a unor elemente de management pentru a putea indeplini oricând. evaluează activitatea elevilor şi rezultatele obţinute de ei. în funcţie de natura activităţii desfăşurate şi de obiectivele urmărite. pe un fotbalist să nu joace bine când este desemnat de la început titular. mai ales atunci când se străduieşte să realizeze predicţia performanţelor şcolare.calm. De aceea. procesul de învăţământ. Este dificil de redat în câteva fraze care sunt trăsăturile şi capacităţile ce disting un bun educator. . practic. ţinută decentă.să stimuleze dialogul şi schimbul de idei”.spontaneitate. în faţa lor s-a produs o transformare miraculoasă: un zâmbet larg. pentru nou.capacitatea de a insufla copiilor încrederea şi curajul necesare depăşirii obstacolelor şi afirmării calităţilor proprii. dăruire. ori recuperarea fiecărui copil. pentru fiecare dintre elevii săi. Educatorul manager. fiind. să prescriem o reţetă a . democratic. un ton vibrant. despre educarea preşcolarilor.este cea mai frumoasă şi mai bună educatoare din lume”. dimpotrivă. . . grevate pe o bogată cultură generală. după câteva minute de asistenţă a părinţilor la sala de grupă. Spre surprinderea tuturor. de regulă. spontaneitatea. înţelegerea şi tratarea diferenţiată a fiecărui copil. . . toate funcţiile conducerii. de a crea situaţii de învăţare cât mai favorabile. managerului. în lucrarea Introducere în psihologia managerială vorbeşte despre stilul democratic cooperant. o privire încărcată de dragoste faţă de copii. să se transpună în lumea fantastică a celor mici.încredere în puterea educaţiei de a asigura afirmarea personală. Chiar în condiţiile în care relaţia profesor-elevi. . scopul urmărit. De asemenea. în cazul de faţă copiii preşcolari. anuală şi în una trimestrială. sensibil faţă de relaţiile umane. desigur. de concepere. de curând sosiţi la grădiniţă. fermitate. dar să evolueze foarte bine când este introdus în joc pe parcurs.a. iar părinţii şi preşcolarii din grupa mică. chiar dacă nu are o vastă experienţă în activitate. managerul clasei care a reuşit . pentru a-şi putea adapta întregul stil de predare-organizare-conducere. este tolerant cu opiniile celorlalţi. Stilul democratic adoptat în spaţiul didactic. factorul psihologic joacă un rol hotărâtor. calităţi remarcabile de actor. dăruirea şi pasiunea în muncă la care se adaugă calităţi de lider sunt câteva sarcini ce conduc la modernizarea activităţii. ş. Să presupunem că anii trec. . fără a-i leza drepturile. răbdare. psihologii consideră că orice întreprindem sau realizăm. se sperie şi refuză actul instructiv-educativ. reprezentativ. nu mai seamănă cu Zâna cea Bună. Cu toate acestea. fără însă să ignore constrângerile la care este supus în continuare. . . creativitate. este în pragul pensionării. şi realizare a instruirii. insuficienta încredere în sine îl poate face. oricine poate distinge un educator talentat. când se aplică. permisiv.. de perfecţionare. în domeniul psihologiei copilului. ei planifică activitatea didactică pe care o concretizează într-o planificare calendaristică. dă posibilitatea educatorului. cadre didactice bine pregătite. care doreşte să aplice în sala de grupă un stil democratic şi chiar dacă am putea să le descriem. îndeplineşte şi o funcţie previzională. în activitatea la grupă. Moraru. în speţă. Acest lucru reiese şi din următorele două situaţii interesante ale activităţii sportive: un boxer pierde întrecerea pentru că a început să boxeze bine înainte de vreme (graba sau infatuarea îi va oferi cadou adversarului un surplus energetic spre sfârşitul întrecerii..

. pentru a-l împiedica pe părinte să generalizeze. Ea pune întrebări iar părintele răspunde la întrebări. Analiza – sinteza cazului În urma desfăşurării testelor de evaluare finală la grupa mare pregătitoare. Educatoarea încearcă să fie transparentă.copilul nu manifestă interes pentru cunoaştere. El refuză să acorde încredere educatoarei. centrându-se pe latura afectivă. acuzând cadrul didactic că . unul dintre părinţi a fost nemulţumit de rezultatele testului. deoarece.neatenţia copilului. prin corespondenţă.renunţă uşor la activitate şi nu duce la bun sfârşit sarcina ce o are de îndeplinit. Stabilirea unor concluzii Conflictul s-a creat din cauza unei comunicări ineficiente între educatoare şi părinte.sosirea zilnică a copilului la grădiniţă în jurul orei 10. în timpul activităţii.. Cadrul didactic iniţiază un dialog cu părintele pentru a descoperi cauzele care au determinat rezultatele nemulţumitoare la testarea finală. prin joc şi stimularea acestuia în vederea rezolvării sarcinilor primite. exprimându-şi dorinţa de cooperare pentru rezolvarea conflictului. -acceptarea programului de recuperare. Acesta a intrat supărat în sala de grupă. Sunt identificate cauzele şi se constată: .Conflict între un părinte şi educatoare. Analizează situaţia. Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului Educatoarea discută cu părintele nemulţumit. deoarece . în vederea aprecierii maturizării copiilor pentru intrarea în clasa I.l-a nedreptăţit pe copilul său”. . din cauza unei somnolenţe permanente. renunţă la căutarea oricărei soluţii de lămurire a situaţiei conflictuale. exprimându-şi nemulţumirea cu privire la rezultatele evaluării. ascultându-i argumentele. nu mai târziu de ora 21. . părintele fiind nemulţumit de rezultatele copilului său la evaluarea finală de la sfârşitul grupei pregătitoare. copilul se prezenta la grădiniţă neînsoţit. -stabilirea unui program de vizionare a programelor TV. A afirmat că rezultatele nu confirmă realitatea. chiar izvorât din aspecte minore şi fără nici o legătură cu cazul copilului său. 4. ea neputând lua la timp legătura cu familia. -atragerea copilului în activităţile grupei. . iar părintele nu răspundea întotdeauna invitaţiilor adresate de educatoare. . Părintele afirmă că fiul său este cel mai bun şi nici un copil din grupă nu se poate ridica la nivelul acestuia. Identificarea soluţiei pentru rezolvarea cazului -participarea părintelui la activităţile zilnice organizate la nivelul grupei. -compromis între părinte şi cadrul didactic pentru acceptarea rezultatelor minime obţinute la test. 3.frecvenţa neregulată a copilului la grădiniţă. -stabilirea unui timp limitat în folosirea calculatorului. Foloseşte orice pretext. 2. după activităţile liber alese. prin sosirea al grădiniţă până la ora 8.copilul este foarte bun şi lucrează la calculator”. pentru a se dezlănţui în acuze. 5. -stabilirea orei de culcare. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->