Indeaproape de învăţător, printr-o relaţie de consiliere.

În anii şcolarităţii mijlocii, deşi ajutorul direct al profesorilor este încă activ, elevii încep să-şi asume răspunderi şcolare, sociale. Se dezvoltă şi se impune un nou stil relaţional, cel de colaborare, bazat pe încredere şi apropiere socio-emoţională. Unii autori cred că acest tip de relaţii ar putea fi denumit “ consiliere prin contact socio-afectiv”(A. Neculau, 1981). În primii ani de liceu, maturizarea psihosocială a elevului generază o nouă situaţie relaţională. Capacitatea elevului de autoreglare şi autogestiune a timpului şi activităţii sale impune acordarea unei autonomii din partea profesorului. Această încredere acordată elevului în privinţa sarcinilor şcolare presupune totdată şi o mai mare autonomie de acţiune în plan social. Relaţia este deci, de consiliere de la distanţă, de asistenţă psihosocială din partea profesorului. În sfârşit, în ultimii ani ai şcolarităţii, în condiţiile orientării intereselor şi a motivării sociale a elevului, scade considerabil controlul instituţional, conducerea obiectivă şi creşte tendinţa de autoreglaj a elevului. Funcţia profesorului este acum aceea de consiliere socioprofesională şi tehnico-afectivă, încurajând iniţiativa personală a elevului, afirmarea status-ului său în comunitatea şcolară. În acordarea treptată a autonomiei de acţiune şi încurajarea iniţiativelor elevului, profesorul va aprecia maturizarea socială a elevului, capacitatea acestuia de a rezolva problemele psihosociale ale grupului, de a obţine aprobarea şi sprijinul colegilor. Educatorul va încerca să evite tendinţa de manipulare a grupului prin lideri, adesea tentantă pentru unii profesori. Activitatea elevului lider în clasa şcolară, experienţa socială pe care şi-o însuşeşte este, în bună parte, determinată de modul în care profesorul reuşeşte să-l antreneze, solicitându-i cunoştinţe şi abilităţi diferite, pentru a-l înarma cu achiziţii în sfera comportamentului psihosocial. În cadrul grupurilor socio–educaţionale există şi funcţionează o varietate de interacţiuni psihosociale şi relaţii interpersonale, ce pot fi clasificate din diverse puncte de vedere, dar cel mai semnificativ criteriu fiind conţinutul lor psihologic. Astfel, aspectele cognitive (elevii se observă, întreabă, răspund, ascultă, elaborează păreri, impresii), comunicative (elevii comunică unii cu alţii, fac schimb de cunoştinţe), de influenţă (unii elevi domină, conduc în grup, iar alţii se supun, sunt dependenţi), ca şi cele afectiv-simpatetice ale activităţii educative (elevii se preferă sau se resping), dau naştere la principalele categorii de relaţii interpersonale în clasa de elevi. Aceste tipuri de relaţii, multiplicate şi realizate la nivelul întregului grup, dau naştere la structuri cognitive, comunicaţionale şi preferenţiale specifice. Fiecare tip de relaţie interumană, dă naştere, în funcţionarea sa concretă, la diferite tipuri de psihologii şi climate de grup. Relaţiile cognitive dintre membrii grupului şcolar vizează colectarea de informaţii despre parteneri, interpretarea şi valorizarea lor cât mai corectă în vederea cunoaşterii acestora. Relaţii de intercunoaştere derivă din nevoia psihologică de a dispune de unele informaţii cu privire la celălalt, la felul lui de a fi, la personalitatea acestuia. Cu cât intercunoaşterea dintre membrii unui grup şcolar este mai bună, cu atât probabilitatea funcţionării fireşti, normale a grupului este mai mare. În caz contrar, relaţiile dintre ei se degradează continuu, cu efecte negative atât pentru evoluţia şi rezultatele grupului cât şi pentru dezvoltarea personală a elevilor. Relaţiile de influenţă sunt interacţiuni psihosociale de poziţionare a statusului şi rolului personal, de impunere a autorităţii proprii pentru a câştiga un ascendent asupra celorlalţi în cadrul raporturilor interpersonale ale grupului. Relaţii afectiv–simpatetice sau preferenţiale, sunt raporturi de atracţie sau de respingere, de simpatie sau de antipatie dintre membrii gupului, care dau naştere la atmosfere psihosociale calde, destinse, relaxante sau dimpotrivă la atmosfere afective tensionate, stresante, conflictuale. Relaţiile preferenţiale pot fie stimula, activa, fie perturba şi inhiba starea generală de spirit a membrilor grupului ca şi randamentul activităţii lor şcolare. Relaţiile comunicative reprezintă elementul cheie în înţelegerea şi definirea raporturilor interumane şi constau în realizarea unor schimburi de mesaje între partenerii de interacţiune. Bazate pe nevoia de comunicare, relaţiile de intercomunicare sunt importante prin funcţiile pozitive pe care le au în grupurile social-educaţionale cum ar fi: favorizeză coeziunea şi unitatea grupului, valorizează grupul în sensul că fac recunoscută prezenţa grupului, afirmarea de sine şi de altul, dau posibilitatea rezolvării problemelor interpersonale şi intergrupale. Relaţiile comunicative sunt importante şi prin efectele negative referitoare la: perturbarea comunicării prin blocaj, filtrarea şi distorsionarea informaţiilor, ducând la apariţia prejudiciilor morale în cadrul grupului şcolar, a prejudecăţilor, stereotipurilor, zvonurilor etc. Comunicarea reprezintă procesul de transmitere a unui mesaj de către un emiţător într-o manieră codificată printr-un anumit canal către un receptor în vederea decodificării adecvate. Pentru realizarea comunicării sunt necesare două condiţii fundamentale: a) existenţa mesajului şi b) compatibilitatea codurilor (sub forma limbajului natural, verbal, nonverbal, simbolurilor concrete sau abstracte). În procesul comunicării interumane cele mai des utilizate sunt codurile verbale (semnale, simboluri, cuvinte etc.) şi nonverbale (gesturi, mişcări, intonaţii, mimică, expresii faciale ş.a.). Gradul de accesibilitate şi de înţelegere a conţinutului mesajului depind în mare măsură de compatibilitatea codurilor emiţătorului şi receptorului, respectiv a profesorului şi elevului. Astfel, cu cât repertoriile lor operaţionale de coduri verbale şi non-verbale sunt mai comune, mai apropiate şi compatibile cu atât cu atât sporeşte capacitatea lor de decodificare în plan sintactic, semantic şi pragmatic. Comunicarea interumană este o modalitate fundamentală de interacţiune psihosocială, un schimb continuu de mesaje între interlocutori, menit să realizeze o relaţie durabilă pentru a realiza menţinerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup. Comunicarea interumană se realizează cu ajutorul unor limbaje verbale şi nonverbale prin care se schimbă informaţii, simboluri, semnificaţii, idei, sentimente, intenţii, interese etc., pentru a influenţa, într-un anumit sens, mai ales calitativ comportamentul celuilalt. Comunicarea umană este nu numai o activitate psihofizică de punere în relaţie a două sau a mai multor

persoane pentru realizarea anumitor obiective (D. Anzieu şi J.Y. Martin, 1973), ci un proces psihosocial de influenţă, prin limbaje specifice, a atitudinilor, comportamentelor destinatarilor sau receptorilor. Comunicarea este o interacţiune psihosocială, prin care subiecţii schimbă mesaje, realizează obiective specifice, dirijează şi controlează activitatea unei persoane sau grup, se influenţează reciproc şi se aşteaptă reacţii de răspuns (pozitive sau negative sub formă de feedback-uri). A comunica eficient şi expresiv cu alţii şi cu sine înseamnă:  să convingi;  să poţi dezvolta gândirea, afectivitatea şi personalitatea;  să informezi inteligibil şi să înţelegi corect semnificaţia mesajului;  să sesizezi şi să conştientizezi reacţiile, atitudinile şi modificările comportamentale ale receptorilor sau auditoriului. Prin procesul comunicarii verbale sau nonverbale noi urmărim, aşadar, să fim receptaţi cum trebuie, să fim înţeleşi cât mai corect posibil, să fim acceptaţi de interlocutori şi să provocăm o schimbare de atitudine sau de comportament în rândul audienţei. O comunicare între profesor - elevi cât mai eficientă şi persuasivă presupune cu necesitate îndeplinirea unor condiţii de către emiţătorii şi receptorii mesajelor, de către sursa şi destinatarul conţinutului informaţional. Orice comunicare socială între oameni este centrată pe un anumit mesaj care conţine un ansamblu de informaţii mai mult sau mai puţin redundante. Comunicarea interpersonală se produce de regulă intenţionat, dar şi neintenţionat, în funcţie de context, distanţa dintre interlocutori, posibilităţi, motive, scopuri. De fapt comunicarea interpersonală constituie o interacţiune socială şi aceasta pentru că în orice relaţie socio-umană se realizează schimburi de mesaje între persoanele implicate sau între participanţi. Astfel, interacţiunea dintre profesor-elev, elev-elev este o comunicare interpersonală, iar interacţiunea dintre profesor – clasa de elevi este o comunicare în / de grup. În situaţia didactică, de obicei, comunicarea interpersonală dintre profesor-elev îndeplineşte următoarele funcţii psihosociale: • de a menţine unitatea şi integritatea grupului educaţional; • de a realiza obiectivele pedagogice proiectate; • de a asigura coordonarea acţiunilor individuale în grupul şcolar; • de a distribui adecvat informaţii şi sarcini de învăţare; • de a evalua efectele diferitelor tipuri de mesaje asupra organizării şi funcţionării activităţii grupului-clasă etc. În orice grup educaţional există însă diferenţe semnificative între elevi şi profesori din punct de vedere al frecvenţei şi eficienţei angajării în reţeaua de comunicare didactică. Diferenţele se datorează mai ale poziţiilor şi rolurilor sociale diferite ale partenerilor de interacţiune în cadrul structurii formale a activităţii şi naturii relaţiilor afective în dinamica informală a grupului educaţional. Astfel, este mult mai probabil ca persoana cu status înalt (profesor, lider, responsabil) să iniţieze, distribuie şi să primească mai multe mesaje decât persoanele cu status-uri scăzute (elev). În cadrul interacţiunilor şi influenţelor social-educaţionale unii profesori, elevi - în funcţie de diverşi factori obiectivi, subiectivi - pot fie să se conformeze normelor, fie să-şi păstreze independenţa. De asemenea, ei pot să cedeze presiunilor sociale, cerinţelor educative, să le accepte sau să li se supună. Alţii, dimpotrivă, pot să rămână fermi pe poziţie, să le conteste sau să le sfideze valoarea, eficienţa şi să opună rezistenţă surselor de influenţă. Însă, în toate cazurile şi situaţiile educaţionale, datorită status-ului oficial (autoritate, putere, competenţă, prestigiu etc.), capacitatea de influenţă a profesorului este net superioară elevilor. Totodată, în relaţiile de influenţare a elevilor prin comunicare, profesorul poate să exercite comportamente de rol constructive (cu impact pozitiv), distructive (cu impact negativ) şi neutre (fără impact real asupra ţintei sau receptorului). În acelaşi timp, intenţiile şi comportamentele de influenţă ale profesorilor pot fi vizibile, directe, coercitive, stresante sau ascunse, discrete şi subtile, care se pot finaliza cu succes sau eşec asupra activităţii elevilor. GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CONFLICT ÎN GRUPA DE PREŞCOLARI Argument Stări tensionale, provocate de cauze diverse apar în orice grupă sau clasă, se manifestă sub variate forme, de scurtă sau lungă durată, în mod progresiv sau regresiv, lente sau active, rezolvate parţial, total sau amânate, rezolvate direct sau printr-un complex indirect de metode şi factori, cu efecte imediate sau întârziate. Operaţia de gestionare a crizei este o iniţiativă managerială prin excelenţă care se organizează, se conduce şi se desfăşoară după legităţi, principii şi funcţiuni cu o solidă specificitate managerială. În procesul de stingere şi eliminare a unei crize, înainte de a fi introduse corective ori demersuri de soluţionare, trebuie să fie statuate demersurile de diagnoză iniţială a fenomenelor, de analiză, de elucidare, de investigare. Identificarea şi cunoaşterea cauzelor trebuie să facă parte din prima etapă a activităţii de gestionare a situaţiilor de criză. Generată de derularea în forme de manifestare atipice, necesitatea cunoaşterii profunde a cauzelor situaţiei, constituie aşadar o etapă importantă în gestionarea crizelor şcolare. Identificarea cauzalităţii trebuie să constituie debutul operaţiilor de analiză, desfăşurarea sa fiind marcată de strategiile şi de sursele informaţionale, de calitatea şi relevanţa informaţiilor, dar şi de capacităţile manageriale ale cadrului didactic. Rolul cadrului didactic este de a accentua ideea de cooperare în rezolvarea crizei, în cunoaşterea faptelor şi a condiţiilor care le-au determinat şi nu de a culpabiliza, de a blama, de a stigmatiza persoanele. 1. Conflictul şi grupul – delimitări conceptuale

Conflictul este o caracteristică inevitabilă a aproape tuturor relaţiilor sociale, manifestându-se ca un fenomen complex, multidimensional. Din punct de vedere managerial, conflictul este definit ca „o stare afectivă caracterizată prin nelinişte, ostilitate, rezistenţă, agresiune deschisă, precum şi toate tipurile de opoziţie şi interacţiune antagonistă, inclusiv competiţia” (Dragomir, M., Breaz, M., Breaz, D., 2001). Grupul se defineşte şi se caracterizează printr-o structură internă care este suficient de consistentă şi totodată de rezistentă la influenţele din afară. Din punct de vedere psihosocial, un grup constă dintr-o pluritate de persoane care sunt în interacţiune reciprocă într-un cadru dat (Sprott, W., 2000). Organizaţiile educaţionale sunt ansambluri socio-instituţionalizate, ce se caracterizează prin scopuri bine definite, prin sisteme care instituie roluri ierarhice. Principala componentă a sistemului de învăţământ este instituţia şcolii care are caracteristicile unui sistem închegat, şi în acelaşi timp deschis, comparabil cu oricare altă organizaţie social-culturală (Dumitriu, Gh., 2003). Clasa şcolară are trăsăturile unui grup instituţional şi se comportă ca un subsistem al sistemului social. 2. Trăsături, cauze şi taxonomii ale conflictului 2.1. Trăsături ale conflictului: - conflictul este o parte firească a vieţii de zi cu zi, o realitate a vieţii cotidiene, inerentă în relaţiile interumane, nu o cataftrofă sau o întâmplare nefericită; - conflictul poate fi abordat pe căi pozitive sau negative; - abordat în mod pozitiv, conflictul poate avea rezultate constructive, poate fi o forţă pozitivă pentru creaşterea personală şi schimbarea socială; - conflictul poate deveni o sursă de maturizare şi învăţare, ajută la descoperirea propriilor valori şi credinţe, la sănătatea mentală a individului; - abordat în mod negativ, poate avea rezultate distructive atât din punct de vedere emoţional, spiritual, cât şi fizic; - înainte de abordarea lor în vederea soluţionării, conflictele trebuie recunoscute; - capacităţile de management ale conflictului pot fi învăţate, iar prin practică putem îmbunătăţi comunicarea, negocierea, facilitarea, medierea conflictelor; - într-un conflict, sentimentele sunt importante. 2.2. Cauze ale stărilor tensionate în clasa de elevi: - cunoaşterea empirică, inadecvată a elevilor, a particularităţilor, aşteptărilor, experienţei sociale anterioare, a puterii lor de integrare; - nerezolvarea unor stări conflictuale mai vechi; - stimularea inegală, discrepantă practicată în activitatea educativă a elevilor; - insuficienta atenţie acordată cauzelor unor comportamente care preced sau ilustrează o tensiune psihică; - oferirea unor slabe puncte de sprijin în rezolvarea, depăşirea situaţiilor critice; - supraîncărcarea elevilor cu sarcini nediferenţiate, corelată cu evaluarea incorectă a celor anterioare; - aplicarea unor măsuri asemănătoare tuturor elevilor, fără discernământ; - evaluarea subiectivă a cunoştinţelor şi a comportamentului afectiv-atitudinal; - abuzul de muncă frontală, care blochează afirmarea personală a elevilor cu potenţial; - redusa utilizare a variatelor forme şi reţele de comunicare, cu toţi elevii; - slaba comunicare cu părinţii pentru cunoaşterea evoluţiei elevilor şi stabilirea unui parteneriat în soluţionarea tensiunilor ivite; - nesprijinirea elevilor în rezolvarea unor probleme ale acestora apărute în relaţia cu colegii, clasa, şcoala, sau cu alţi factori externi. 2.3. Clasificarea conflictelor 2.3.1. În funcţie de aria socială: - intrapersonal; 2.3.4. După intensitate: - interpersonal. - disconfort (sentimentul că ceva nu este în regulă); 2.3.2. În funcţie de natura lor: - incident (evidenţierea unor fapte minore, lucruri - cognitiv, intercultural, perceptiv, psihic, social, mărunte care se acumulează în subconştient); afectiv, benefic, distructiv. - neînţelegere (datorată, de cele mai multe ori, unei 2.3.3. După modul de evidenţiere: comunicări neclare); - evidente, explicite (certuri, discuţii contradictorii, - tensiune (stare de încărcare conflictuală, gata de a dispute cu caracter oficial, reclamaţii); exploda); - mascate, ascunse. - criză (manifestată de cele mai multe ori cu violenţă, cu comportamente necugetate). 2.3.5. În funcţie de participanţii la conflict, acestea pot fi: Conflictele între elevi sunt într-un număr semnificativ în fiecare zi de şcoală, fiind cauzate de: - atmosfera competitivă; - exprimarea nepotrivită a emoţiilor; - atmosfera de intoleranţă; - absenţa priceperilor de rezolvare a conflictelor; - slaba comunicare; - utilizarea greşită a puterii de către profesor.

. evident) la jocurile şi activităţile desfăşurate poate face mai eficientă comuniunea între educatoare şi părinţi. Concluzii Pentru anul şcolar următor am luat în considerare faptul că un bun management al grupei trebuie să-i implice mai mult pe părinţii copiilor. De asemenea. . acuzând educatoarea că l-a nedreptăţit pe copilul său. destinse.neatenţia copilului. Relaţiile afectiv-simpatetice. părintele fiind nemulţumit de rezultatele comunicate de aceasta în raport cu copilul său la evaluarea finală de la sfârşitul grupei mari. deoarece copilul se prezenta la grădiniţă neînsoţit.stabilirea unui timp limitat în programul zilnic al copilului. Sunt identificate cauzele şi se constată: . cultură organizaţională. În acest fel se creează un feedback între educatoare şi familie. .comunicarea defectuoasă. Conflict între părinte şi educatoare. ascultându-i argumentele. nu mai târziu de ora 21. Relaţiile comunicative reprezintă elementul cheie în înţelegerea şi definirea relaţiilor interumane. datorată unei somnolenţe permanente. iar părintele este nevoit să răspundă. Educatoarea încearcă să particularizeze situaţia. pe experienţele lor anterioare). Educatoarea iniţiază un dialog cu părintele pentru a descoperi cauzele care au determinat rezultate nesatisfăcătoare la testarea finală.5. pentru a-l împiedica pe părinte să generalizeze. Ea pune întrebări. O serie de stări conflictuale între educatoare şi părinţi sunt datorate necunoaşterii de către aceştia a specificului activităţii dintr-o grădiniţă.atragerea copilului în activităţile grupei. normale a grupului este mai mare. Identificarea soluţiei pentru rezolvarea cazului . Nu putem aborda managementul conflictelor ieşind din concentricitatea conceptelor implicate: organizaţie. Foloseşte orice pretext. Ele sunt importante prin influenţele sau funcţiile pozitive pe care le au în grupurile social-educaţionale. 3. pentru a se dezlănţui în acuze.1. aceasta nerăspunzând invitaţiilor adresate prin corespondenţă. profesionalism având ca epicentru comunicarea. deoarece „copilul este foarte bun şi lucrează pe calculator”. Acesta a intrat supărat în sala de grupă. în care acesta se poate juca pe calculator. Cunoaşterea şi transpunerea în practică de către profesor a elementelor fundamentale de management al conflictului devin aspecte definitorii ale stilului său specific de intervenţie ameliorativă la nivelul clasei sau instituţiei şcolare. centrându-se pe latura afectivă. şi stimularea acestuia în vederea rezolvării sarcinilor primite. Stabilirea unor concluzii Conflictul s-a creat din cauza unei comunicări ineficiente între educatoare şi părinte. pregătitoare pentru şcoală.stabilirea unui program rezonabil de vizionare a programelor TV pentru copii. dar şi cu conflicte între părinţii unor copii. interese. Discuţia cu părinţii în primele zile ale anului şcolar şi apoi întrebările şi discuţiile zilnice. A afirmat că rezultatele nu confirmă realitatea.stabilirea programului de culcare.3. mediere. Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului Educatoarea discută cu părintele nemulţumit. Părintele îşi expune convingerea că fiul său este cel mai bun şi nici un copil din grupă nu se poate ridica la nivelul acestuia.4. .conflictul de valori (părinţii au prejudecăţi bazate discreţionar.copilul renunţă la activitate şi nu duce la bun sfârşit sarcina ce o are de îndeplinit. În cadrul grupurilor social-educaţionale există şi funcţionează o varietate de relaţii interumane. cu atât probabilitatea funcţionării fireşti. cel mai semnificativ criteriu fiind conţinutul lor psihologic.copilul nu manifestă interes pentru cunoaştere. . exprimându-şi dorinţa de cooperare pentru rezolvarea conflictului. Aceştia trebuie consiliaţi încă de la începutul anului şcolar.Conflictele profesor-elevi sunt declanşate de cele . profesională. prin joc. . El refuză să acorde încredere educatoarei. Familia capătă încredere îm educatoare şi în grădiniţă.participarea părintelui la activităţile zilnice organizate la nivelul grupei. unul dintre părinţi a fost nemulţumit de rezultatele testului. Cu cât intercunoaşterea dintre membrii unui grup şcolar este mai bună. interpretarea şi valorizarea lor cât mai corectă în vederea cunoaşterii acestora. Ameliorează situaţia. Educatoarea nu a putut lua la timp legătura cu familia. 3. Rezolvarea unui conflict în grupa de preşcolari 3. simpatie sau antipatie dintre membrii grupului dau naştere la atmosfere psihosociale calde. 3. cât şi pe părinţi să cunoască problemele reale ale activităţii grupei de preşcolari. mai multe ori de utilizarea puterii de către profesor în mod . Identificarea cazului În anul şcolar 2007-2008. obiectivitate.00. în timpul activităţilor. 3. . conflictuale. 4. săptămânale ajută atât pe educatoare. .frecvenţa neregulată a copilului la grădiniţă. 3. ce pot fi clasificate din nenumărate puncte de vedere. când îşi aduc copiii la grădiniţă la grupa mică. după activităţile liber-creative. Relaţiile cognitive dintre membrii grupului vizează colectarea de informaţii despre parteneri. de atracţie sau respingere. chiar izvorât din aspecte minore şi fără nici o legătură cu cazul copilului său.2. am condus o grupă de copii de nivelul II şi m-am confruntat cu conflicte între copii (specifice vârstei de 5-6 ani). relaxante sau dimpotrivă la atmosfere afective tensionate. exprimându-şi nemulţumirea cu privire la rezultatele evaluării. . Analiza – sinteza cazului În urma desfăşurării testelor de evaluare finală la grupa mare. pregătiroare pentru şcoală în vederea aprecierii maturizării copiilor pentru intrarea în clasa I. Conflictele între profesori şi părinţi se datorează Conflictele între profesori pot fi de natură unui ansamblu de cauze: personală sau profesională. participarea unui membru al familiei (pe rând.sosirea zilnică a copilului la grădiniţă în jurul orei 10.

rigoare logică în perceperea caracteristicilor similare şi distincte ale oamenilor sau grupurilor. de stabilire a asemănărilor şi deosebirilor psihosociale. respectiv se poate manifesta fără restricţii sau oprelişti. dar nici o poziţie de necunoscut sau o stare de anonimat. În procesul social de relaţionare. renume. în cea de-a doua situaţie grupul este privit ca o sursă de stres. De fapt.„deloc” la 5 .1. Poziţia de unicitate are la bază motivaţia individului de a efectua diferenţe între sine şi ceilalţi pentru a-şi afirma eu-l. Acţiunea de a se solidariza sau contopi cu valorile şi standardele grupului nu implică în mod necesar pierderea identităţii de sine. imaginea de sine pentru a nu fi confundată cu altcineva. să-şi salveze eul printr-o strategie specifică. pentru a nu-şi pierde imaginea şi conştiinţa de persoană distinctă. În cadrul grupului. 1984). emit aprecieri favorabile întâi despre ei. fie de retragere psihosocială. De altfel. În realitate. cu cât asemănarea obiectivă este mai mare cu atât mai greu le este subiecţilor să o recunoască în mod public. Cu alte cuvinte. similitudinile şi diferenţele interpersonale sau de grup. asemănarea percepută şi atribuită este mai pronunţată faţă de membrii altui grup social sau profesional. Trebuie precizat faptul că deşi întotdeauna există diferenţe şi asemănări reale între persoane / grupuri. individul realizează atât diferenţieri cât şi asemănări interpersonale pentru a-şi apăra sau asigura identitatea personală şi socială. Estimările medii ale gradului asemănare şi de deosebire de Caracteristici psihosociale Grupul de profesori Grupul de studenţi . El foloseşte grupul în scopul integrării sociale. prin gândirea şi conduita individuală exprimate în grup. protecţie.7. fără a-şi pierde identitatea de sine şi fără a renunţa la propria personalitate. Acest proces de căutare a ceea ce este unicitate şi standardizare. Mai mult. o stare de bine. De altfel. de a-şi valida oportunitatea opiniilor. Studii experimentale dovedesc faptul că subiecţii plasaţi în situaţii sociale diferite. alteori eşuează. aceste ipoteze au fost confirmate de rezultatele unui studiu efectuat de noi pe un eşantion de profesori (108) şi studenţi (126). nu în toate cazurile acestea sunt prezente în opiniile. De regulă. ca acceptare. atunci creşte mult sentimentul de disconfort. de ameninţare. orice persoană caută să-şi afirme sinele. deci de comparaţie interindividuală. confort psihic. fapt ce generează anxietate. 1964) pentru a nu trăi stări tensionate şi neplăcute. de regulă subiecţii grupurilor de la baza şi mijlocul ierarhiei sociale folosesc o gândire psihologică şi interpersonală. o inteligenţă mai mult emoţională decât raţională. În procesul comparării cu membrii grupului de apartenenţă. de a face publice însuşirile sale unice. 1972). apreciată prin prisma celorlalţi membri ai grupului. Remarcăm în reacţiile lor fenomenul psihologic de apărare a identităţii proprii în acele situaţii care pun în umbră sau în pericol actul recunoaşterii sociale. fiecare încearcă să-şi păstreze identitatea personală. pentru a-şi apăra sau reconfirma respectul. Totodată. fie de implicare. cu cei din grupul de apartenenţă. este mai mare între colegii săi şi mult mai mare între membrii altui grup profesional. de insatisfacţie. observaţiile. stările de disconfort şi insatisfacţie scad în situaţiile sociale în care unicitatea persoanei creşte.„total”). sentimentul pierderii unităţii şi utilităţii proprii. Grupul poate să ofere persoanei unele avantaje psihosociale. valori ce pot fi compatibile cu caracteristicile sale individuale. să-şi pună în evidenţă propria identitate. apoi despre ceilalţi şi mai puţin despre alte grupuri. gândesc pozitiv mai mult despre persoana lor. eveniment care produce o stare de bucurie. Scopul comparaţiei sociale este de a se asigura şi păstra atât menţinerea identităţii personale a individului cât şi a imaginii sale sociale văzută. nu există constanţă în timp. Unei persoane nu-i convine nici o identificare sau o asemănare prea mare cu semenii. renunţarea la propriul eu. mai ales într-un mediu social ce pare incert sau ostil. dezechilibru emoţional. grupul este perceput şi apreciat ca o binefacere. eterogenitate şi omogenitate în manifestările fiecărei persoane are ca finalitate obţinerea unui echilibru între individualizare şi socializare. atitudinilor şi comportamentelor exprimate. Se observă că atunci când subiectul se include în procesul de comparare împreună cu colegii săi. ca un mediu de dezvoltare a trăsăturilor individuale. pentru a-şi afirma atât personalitatea cât şi pentru aşi realiza obiectivele proprii pe care nu le-ar putea atinge de unul singur. însuşirile unice şi cele diferite. Tabelul 1. În prima situaţie. el are posibilitatea de a-şi compara caracteristicile individuale. fiecare persoană se compară cu ceilalţi membri ai grupului. aprecierile şi estimările subiecţilor. starea de nemulţumire şi de grijă (Duval. Subiecţii chestionaţi trebuiau să estimeze gradul de similitudine şi de diferenţiere interpersonală pe o scală de valori în 5 puncte (de la 1 . de surclasare a individualităţii. el evidenţiază mai mult deosebirile sale faţă de ceilalţi decât în situaţia când se exclude pe sine din grupul de apartenenţă. comportamentul adoptat de orientare către grup şi către sine are la bază procesul de analiză a caracteristicilor de personalitate. să se conformeze la standardele lui sociale. studiile de psihologie socială arată că atunci când subiecţii sunt confruntaţi cu situaţii în care unicitatea lor este scăzută / diminuată aceştia trăiesc un puternic sentiment de frustrare. atunci el acceptă că are totuşi unele similitudini cu ceilalţi (Ziller. Dimpotrivă. percepe şi conştientizează trăsăturile comune şi pe cele distincte în scopul de a fi remarcat. preţuire. Subiecţii investigaţi de Codol (1984) consideră că asemănarea este mai mică între individ şi membrii grupului de apartenenţă. În condiţiile în care unicitatea eu-lui este extremă sau devine excesivă. Altfel spus. în grupurile unde subiecţii nu se cunosc între ei. să adopte valorile. din interiorul şi exteriorul grupului propriu. În ambele cazuri. recunoaştere. În procesul comparării cu ceilalţi. într-un studiu experimental s-a constatat că pentru subiecţi asemănarea subiectivă (percepută de ei) era cu atât mai puţin recunoscută cu cât asemănarea obiectivă (reală) era mai evidentă şi invers (Codol şi Jarymovicz. Compararea caracteristicilor individuale cu cele de grup Orice subiect aparţine unui grup şi în virtutea acestui fapt este determinat să se raporteze la norme. Răspunsurile celor două grupuri socioprofesionale sunt consemnate în tabelul de mai jos. Dacă individul se deosebeşte prea mult de ceilalţi. Uneori reuşeşte în demersurile sale să-şi atingă obiectivele propuse. fiecare caută să identifice trăsăturile proprii şi comune.

Pentru asemenea persoane consecinţele sociale pot fi grave. faptul că subiectul este deosebit şi se percepe diferit de alţi semeni ai săi. caracteriale ale membrilor grupului. cu siguranţă şi îndrăzneală. O persoană acceptă mult mai uşor şi fără rezistenţă existenţa unei similitudini între ea şi alte persoane atunci când asemănarea este raportată la eu-l său.39 *p<0.05 Deosebire între sine şi colegi Deosebire între ceilalţi membri ai grupului m = 4. Orice om conştient de sine şi de alţii are nevoie de o recunoaştere socială a identităţii sale. dar în limita conformării sale la normele sociale. Prin comportamentul lor nonconformist îi determină pe cei din jur să le recunoască identitatea personală. Prin procesele sale mentale de gândire. un model de raportare pentru alţii. Această manieră distinctivă de prezentare faţă de alţii.05 m= 4. valoarea actelor sau producţiilor intelectuale.05 *Diferenţele dintre medii sunt semnificative Se observă faptul că perceperea asemănării diferă după cum subiectul se include sau nu în cadrul grupului său de apartenenţă.00 m= 5. îl determină pe subiect să se considere mai mult diferit decât asemănător. poate determina subiectul să fie atât conformist cât şi nonconformist în relaţiile cu ceilalţi. fiecare om crede că gândeşte şi acţionează potrivit normelor cerute de situaţie. normelor sociale ale grupului şi standardelor. În concluzie. comparativ cu ceilalţi membrii ai grupului de apartenenţă. îşi asumă responsabilităţi pentru ceea ce gândeşte şi întreprinde în contextul social. Conştientizarea poziţiei incomode. sau la care se raportează.00 *p<0. Rezultatele studiilor arată că.05 m= 4. criteriile şi cadrele de referinţă ale comparării sociale. existând posibilitatea supunerii. fiecare persoană are tendinţa de a se considera ca fiind cel mai bun.55 *p<0. În privinţa evaluării diferenţei se constată că subiectul supraestimează deosebirea lui faţă de ceilalţi mai mult decât în situaţia celorlalţi membri ai grupului. Asemănarea interpersonală este mai bine acceptată dacă ceilalţi seamănă cu subiectul decât în condiţiile când persoana ar semăna cu ceilalţi membri ai grupului de apartenenţă. În aceste condiţii de presiune socială. desfăşoară raţionamente.05 m= 4. individul trebuie să se conformeze normelor şi regulilor impuse de grupul de apartenenţă / de referinţă. foloseşte argumente. vizibilă pentru ceilalţi actori sociali. valorizarea potenţialului propriu se poate realiza doar într-un anumit cadru de referinţă care îmbină comportamentul de conformare socială cu cel de diferenţiere personală. de raportare proprie la o situaţie în funcţie de normele sociale a fost denumită „conformare superioară a eu-lui” sau „primul între egali” (Primus Inter Pares) de Codol (1973. Teama de a nu semăna prea mult cu colegii.comparate Asemănare între sine şi colegi Asemănare între ceilalţi membri ai grupului m =3. este determinat să se considere similar cu ceilalţi şi diferit de alţii. înţelese în manieră proprie sau diferită. de regulă.05 m= 4.80 *p<0. respingerii sau excluderii deoarece nu se conformează normelor şi valorilor grupului. el emite informaţii. cât şi să se diferenţieze faţă de alţii. Strategia de diferenţiere a unei persoane faţă de ceilalţi se poate dezvolta atât pe linia normativităţii grupului cât şi împotriva cadrului social majoritar. în pofida normei majoritare a grupului. credinţe şi evaluări diferite care răspund diversificat cerinţelor. poate fi apreciat de ceilalţi ca o persoană deviantă sau chiar anormală. de confirmare şi valorizare a personalităţii proprii din partea altora sau a celor cu care interacţionează în mod frecvent.05 *p<0. de comparare interpersonală. izolării. există o valorizare a similitudinii şi diferenţei atunci când procesul comparaţiei îi permite subiectului să-şi afirme propria sa individualitate. apreciere şi categorisire prioritară a individualului din om în raport cu socialul. colaborează cu ceilalţi sau intră în conflict. Însă această atitudine de percepere. Subiectul care vrea. 1975).28 *p<0. deci aflată în afara normei sociale a grupului. de apreciere pozitivă. trăirea disonanţei sau a stării de conflict între motivaţia de afiliere socială şi cea de protejare a eu-lui.41 *p<0. individul trebuie să asimileze şi să respecte regulile. de grup. Pentru a-şi afirma şi valoriza eu-l său. autonomia şi independenţa personală încep să scadă. doreşte să beneficieze de avantajele grupului din care face parte. dacă doreşte să beneficieze de recunoaştere. Acest comportament variabil de la o situaţie la alta are la bază motive. Pentru a nu se ajunge într-o situaţie de dizgraţie socială sau de conflict cu ceilalţi. aceasta riscă să-şi piardă evaluarea pozitivă şi gratitudinea socială.98 *p<0. În modul personal de raportare la social. sau ca o încălcare a normei dominante. subiectul atrage atenţia că are o identitate proprie.05 m= 4. Conştientizând diferenţele faţă de ceilalţi. însă acestea sunt interpretate. individul poate atât să se conformeze în situaţiile sociale. Ca atare. de a nu-şi pierde identitatea proprie. deci să nu fie întotdeauna obiectivă. În acest scop. aşteptărilor proprii ale persoanei. persoanele creative îşi manifestă libertatea de gândire şi acţiune inovatoare peste stereotipurile. de norme sau cerinţe sociale. . Însă. iar similitudinea este apreciată ca fiind mai puternică în al doilea caz decât în primul caz. respectiv dacă subiectul devine reperul principal la care se raportează ceilalţi. În mod evident stilul comportamental al persoanei creative este observat şi interpretat de ceilalţi ca fiind o abatere de la regula majorităţii. valorile care guvernează grupul de apartenenţă şi mediul social. tiparele şi clişeele sociale ale grupurilor de apartenenţă. persoanele cu un eu puternic au capacitatea de a-şi susţine şi impune punctul de vedere cu fermitate. inventează strategii. Dacă o persoană cu un eu puternic se îndepărtează prea mult de standardele şi modelele comportamentale ale grupului. şi de care trebuie să se ţină seama. adică unicitatea personală. poate să nu corespundă realităţii. Cunoscând valorile intelectuale. subiecţii pot gândi corect asupra a ceea ce-i uneşte sau îi deosebeşte de ceilalţi. În funcţie de situaţie. Considerându-se un reper de referinţă. autoevaluarea riscă să fie afectată tot mai mult.

subiectul face tot posibilul pentru a fi credibil. Funcţia de identificare apare atunci când subiectul se convinge că este diferit de ceilalţi membri ai grupului şi constă în căutarea identităţii sociale pozitive. Constituie un truism faptul că în aprecierea trăsăturilor. echilibrul funcţional al structurilor sociale este o rezultantă a diversităţii oamenilor. subiectul manifestă o tendinţă selectivă. Funcţia de cunoaştere a comparării ajută persoana să-şi formeze o părere. Pentru a avea o apreciere favorabilă asupra persoanei sale din partea celorlalţi. În mod ideal. Acest mod specific de percepere şi judecare a elementelor mediului social pe categorii distincte a fost evidenţiat de H. Desigur actorii sociali expliciţi. Ei au capacitatea de a înţelege şi controla situaţia socială fapt care îi ajută să rezolve problema şi să-şi atingă scopul în direcţia progresului şi succesului. creativi. toate informaţiile. cunoscute. 7. fiecare om ar trebui să fie clar. Evaluarea identităţii sale personale este însă relativă în procesul de comparare socială deoarece se realizează atât în funcţie de indivizi cât şi de grupuri / categorii sociale. 1975. avem nevoie de a înţelege modul propriu de gândire şi de simţire a fiecărui partener de interacţiune. evaluate şi schematizate în raport cu realitatea. stereotipurilor. evenimentelor din grup şi din mediul social. de regulă. raporturi cu oamenii în diverse situaţii sociale. informaţiilor. pentru a dovedi că este cel mai valoros. normelor.I. confirmând astfel aşteptările personale sau sociale. tot atât cât numărul de grupuri sau clase sociale şi. Implicarea în rezolvarea de probleme presupune o minte clară. Atunci când iniţiem relaţii interpersonale. de discrepanţa dintre o persoană şi alta în raport cu un standard social care dacă este acceptată va fi valorizată. 1979.2. evenimente sociale nu sunt simple reproduceri. rezultate negative în raporturile interpersonale şi în acţiunile sociale. o prelucrare şi reorganizare a informaţiilor percepute despre persoane.Este dovedit faptul că. grupuri. ci şi din tipul situaţiei şi din tipul personalităţii. fie că face parte din grupuri sau clase sociale diferite. oamenii nu trebuie analizaţi precum obiectele. Din această cauză apar ambiguităţi. Aceste caracteristici sunt considerate mai diferenţiate decât elementele din interiorul grupului său şi a celui distinct pe care le apreciază ca fiind mai asemănătoare decât sunt în realitate. specialiştilor. mediu şi scăzut se conformează mai mult normei sociale decât standardelor proprii. persoanele cu gândire creatoare. procesare a informaţiilor. Dimpotrivă. Operaţia de categorisire se realizează din nevoia persoanei de a se putea orienta adecvat în relaţiile cu mediul social. că are calitate în grupul de apartenenţă. 1987). care au poziţii diferite în organizarea societăţii. valorilor. sunt conştienţi de reuşita interacţiunii şi relaţionării interpersonale. informaţiile persoanelor novice sunt diferite de cele ale experţilor. imaginile din mintea omului despre persoane. . uneori chiar preferenţială. atribuirile. clasele sociale. înţelegerea şi conştientizarea relaţiilor dintre datele cunoscute şi elementele necunoscute. Funcţia cognitivă îndeplineşte un rol practic. norma dominantă / majoritară. oamenii trebuie să fie inteligenţi. persoanele cu gândire reproductivă. contestă barierele sociale. ci abordaţi ca individualităţi distincte care au propriul mod de a percepe. să aibă obiective clare şi metode optime de intervenţie / de interacţiune. Astfel. ca atare. înalt sunt nonconformiste. Subiectul efectuează o selecţie. Moduri specifice de gândire şi strategii diferite de acţiune Pentru a înţelege comportamentul persoanei. ci procese complexe de construcţii mintale specifice şi anevoioase.I. cu Q. capacităţilor sale individuale şi a celorlalţi indivizi (din interiorul sau din afara grupului său). impresiile. iar dacă va fi contestată atunci va fi devalorizată ori nerecunoscută sub aspect social sau cultural. grupuri sociale. opiniile. gândi şi interpreta realitatea. lipsite de inteligenţă şi creativitate în intervenţiile lor sociale. Ei au descoperit două funcţii esenţiale ale comparării sociale: funcţia de cunoaştere şi funcţia de identificare. deosebirea dintre identitatea socială şi cea personală provine nu doar din procesul comparării cu ceilalţi. Pentru a fi eficienţi în relaţiile sociale. Există numeroase situaţii când oamenii sunt echivoci. dar şi în interiorul fiecărei categorii sociale. să obţină şi deţină informaţii pe care să le poată folosi în relaţiile cu ceilalţi. imaginate. Prin urmare. De altfel. explicit şi transparent în privinţa scopului şi a metodei folosite în raporturile cu ceilalţi. în mintea fiecărei persoane se declanşează un proces de comparare inter şi intra-grupuri. lipsiţi de logică şi consecvenţă cognitivă în demersurile lor sociale. nemulţumiri. Turner şi colab. strategia şi conduita persoanelor ambigui. persoanele în categorii distincte pentru a le putea diferenţia sau ordona de multiplele evenimente şi informaţii care îi asaltează permanent în viaţa cotidiană. categoriilor. pe baza unor criterii psihosociale. relativ comune. limpezi şi oneşti descoperă lacunele din gândirea. S-a demonstrat că prin gândirea lor. de reper în ordonarea şi înţelegerea cazurilor. în raporturile sale cu membrii grupului de apartenenţă sau de referinţă. Diferenţierea este dată de contrastul interpersonal. Totodată. Tendinţa este mai mult de a maximaliza şi accentua diferenţele dintre categorii distincte şi de a diminua sau minimaliza diferenţele în interiorul aceleiaşi categoriei percepute decât sunt ele în realitate. Şi aceasta datorită sistemului cognitiv. judecăţile. Această diferenţă inter-categorială are la bază un sistem cognitiv distinct pe care şi-l elaborează fiecare fie că aparţine grupului său. În realitate există o multitudine de norme. subiectul percepe şi descrie caracteristicile grupului său şi a grupului distinct ca fiind mai contrastante. sistemul de referinţă al subiectului este rezultatul unei elaborări complexe în dinamica personalităţii ce se bazează pe elemente percepute. Altfel spus. individuale. comportamente pe care le sistematizează în categorii cognitive mai mult sau mai puţin adevărate. sistemul mintal de referinţă al individului şi / sau al grupului său de apartenenţă este cel care determină modul propriu de triere. Tajfel (1971) şi cercetat de colaboratorii săi (Turner. Din momentul în care perceperea existenţei unui grup distinct devine evidentă pentru o instanţă socială. Se constată faptul că opiniile. dar şi interpersonală. Cei cu inteligenţă şi creativitate socială ştiu exact de la început ceea ce urmăresc în demersurile cu ceilalţi. informaţiilor şi criteriilor în funcţie de care se realizează modul de percepere. evocate. oamenii sistematizează nu numai obiectele realităţii ci şi grupurile. cu Q.

o situaţie. dezbaterile şi negocierile inutile.). 4. de modul propriu de a înţelege şi interpreta ceea ce percepe. actorul social trebuie să cunoască exact locul. omul teoretician şi / sau practician construieşte modele cognitive asupra fenomenelor. profesorii / managerii trebuie să fie capabili să răspundă corect la cinci întrebări: 1. conducere. de interacţiune şi intervenţie socială care previn discuţiile sterile. să le descifrăm semnificaţiile caracteristice. actorul social trebuie să reuşească să atingă cel puţin trei obiective: 1. în practica vieţii sociale există moduri diferite de a înţelege şi explica aceeaşi situaţie văzută sau trăită. Acest adevăr se explică prin faptul că oamenii sunt diferiţi din punct de vedere biologic. situaţiilor pentru a le putea înţelege şi monitoriza adecvat. Actorii sociali care nu cunosc acest adevăr nu sunt capabili de a realiza o practică social-educaţională de calitate şi deci nu pot fi utili semenilor. motiv pentru care sunt folosite variate puncte de vedere în abordarea unei probleme şi diverse metode de atingere a obiectivelor. care pot controla o situaţie şi care ştiu cum trebuie abordate problemele pentru a fi rezolvate corect. manageri. 3. ceea ce face în demersurile şi relaţiile sale cu situaţiile sociale depinde de ceea ce gândeşte şi simte. Pentru a fi competenţi şi performanţi în practica social-educaţională.) care sunt capabili să explice ceea ce intenţionează să facă. înţelege şi explica fenomenele lumii naturale şi sociale. profesor-elev. manager oferă răspunsuri diferite la aceste întrebări referitoare la aceeaşi problemă sau situaţie de soluţionat. Prin gândire. explicată şi interpretată corect. Lucrul cu elevii. precum şi aşteptările fiecăruia în cadrul relaţiei dintre ei. Practicienii sociali buni fac intenţionat uz de teorii şi metode clare de interacţiune deoarece le organizează şi sistematizează în mod eficient maniera de relaţionare interpersonală şi socială. Să-şi stabilească scopuri clare. obţinerea unor rezultate negative generatoare de insatisfacţii. De aceea. manager . Aşadar. fiecare profesor. Să folosească un stil creativ şi deschis de cunoaştere. un eveniment din mediul social trebuie să le facem „inteligibile”. S-a făcut ce trebuia ? Evaluarea finală a rezultatelor intervenţiei. evalua şi controla cauzele evenimentelor care se produc.educaţională solicită din partea profesorului / managerului gândire şi imaginaţie. control. alegerea unor metode optime. momentul. Fiecare om are propria sa personalitate. oamenii implică o evaluare iniţială obiectivă a situaţiei. integritatea caracterului şi onestitatea actorilor sociali. 3. rigoare şi creativitate. înţeleasă. 2. psiholog-client etc. schimbare etc. înţelese corect de ceilalţi şi să folosească proceduri clare de intervenţie şi metode explicite de interacţiune socială. Eşecul în realizarea unuia dintre aceste standarde are drept consecinţă o intervenţie psihosocială de slabă calitate. insatisfacţiile şi insuccesele sociale. transparente. disponibilitatea acestuia de a relaţiona optim. Ce se întâmplă şi de ce ? Situaţia trebuie iniţial evaluată. partenerii inteligenţi şi creativi stabilesc verbal sau scris un „script” al aşteptărilor şi rolurilor fiecăruia până la detalii concrete. În lucrul cu oamenii. conştientiza şi înţelege în mod adecvat „ceea ce se întâmplă şi de ce”. consiliere. studentul trebuie să-şi clarifice intenţiile. Ce este de făcut ? Profesorul împreună cu elevul. evaluare. lipsit de sens. psihologi etc. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât omul nu poate trăi într-un mediu haotic. Aceste elemente sunt indicatorii relevanţi ai unei bune practici de relaţionare interpersonală. formularea unor obiective clare. în iniţiere şi dezvoltarea unor relaţii interumane autentice. capacitatea empatică. imaginaţie şi creativitate. Pentru a se dinamiza înţelegerile şi contribuţiile reciproce în relaţiile interumane. Precizăm faptul că în practica socio-educaţională. în care nu poate şti.) participanţii trebuie să fie implicaţi personal. 5. . să înţeleagă motivele. Care este problema / situaţia de rezolvat ? Situaţia trebuie identificată şi recunoscută. posedă un sistem cognitiv-intelectual distinct de a percepe. un comportament. obiectivele şi metodele de acţiune ale actorului social. îndrumare. a ceea ce se urmăreşte a se realiza în procesul activităţii sociale constituie calităţi ale unui actor social competent şi performant. psihologic şi social. rolul. Organizarea şi structurarea intervenţiei în practica social . să stabilească obiectivele şi să programeze intervenţia pentru a reuşi în demersul său. Ezitările.subordonat. performante contează mult inteligenţa interpersonală. Să-şi creeze condiţii optime pentru stabilirea unei relaţii de încredere şi acceptare între el şi partenerii de interacţiune. O bună practică de interacţiune şi de relaţionare socială presupune cunoaşterea de către participanţi de unde pornesc împreună şi unde vor să ajungă prin folosirea unor strategii adecvate de intervenţie. De regulă. 2. Se pare că în practica socială cea mai importantă condiţie este asigurarea calităţii relaţiei dintre oameni (părinte-copil. are asigurat succesul social. Pentru a decodifica o problemă. confuziile. comunicare şi de comportare pentru a obţine acceptul subiectului sau acordul beneficiarului în problema de rezolvat. lideri. valori şi reguli. poticnirile şi nesiguranţa din acţiunile şi comportamentele oamenilor provin din incapacitatea de a cunoaşte. Încă de la începutul procesului de intervenţie socială (de formare. Ca atare. Cine reuşeşte să câştige încrederea interlocutorului. anticipa. metodele şi scopul intervenţiei. asistenţă. Siguranţa în precizarea clară a scopului şi metodelor. comportamentelor. de cele mai multe ori se impune folosirea unui „protocol” sau „contract” de colaborare între cele două părţi.Pentru a fi eficient în intervenţiile sociale. Cum trebuie procedat ? Trebuie alese strategiile şi metodele adecvate de intervenţie socială pentru îndeplinirea obiectivelor. studenţii. să sesizăm sensurile şi relaţiile dintre elementele lor specifice. dezvoltarea unor programe adecvate şi stabilirea criteriilor după care se va face evaluarea finală a rezultatelor intervenţiei. oamenii îi apreciază pe acei actori sociali (profesori. în rezolvarea problemelor celor cu care lucrează. Datorită nevoii de cunoaştere explicită şi evitării unor neînţelegeri.

practicienii învăţământului folosesc preponderent modele cognitive şi experienţe proprii. Este un rezultat curios. şi mai puţin pe teorie. societatea şi cu oamenii. idee sau teorie despre lume este o construcţie intelectuală. probleme sociale cu caracter general sau particular. personalul din învăţământ trebuie să deţină noţiuni fundamentale din teoriile personalităţii. cercetătorii din domeniul ştiinţelor socio-umane studiază cu precădere modul în care oamenii înţeleg fenomenele sociale şi maniera lor de comportare în diverse contexte situaţionale. Practicienii educaţionali recunosc faptul că apelează la teorie doar atunci când sunt depăşiţi de evenimente. O teorie este bună dacă reuşeşte să organizeze. care să fie observate. datele observaţiilor şi răspunsurile chestionarelor arată că ei nu obişnuiesc să-şi conceptualizeze activitatea educativă. bun-simţ şi chiar fler. prin acţiuni interpersonale şi interacţiuni sociale. Cunoaşterea în activitatea cu oamenii. ele ajută la edificarea unei anumite structuri cognitive de ordine în ceea ce pare a fi un haos informaţional. ne referim la personalul didactic de predare şi de conducere. când au de rezolvat situaţii sau probleme deosebite. de cadrul de referinţă pe care îl invocă. gândească şi să acţioneze asupra fenomenelor realităţii. uneori contradictorii sau incompatibile. explicării. instinct şi bun-simţ. Pentru cercetătorii sociali. Sub aspect formal. În majoritatea situaţiilor socio-educaţionale. poate să înţeleagă personalitatea şi comportamentele oamenilor participanţi la diferite situaţii sociale. situaţii controlabile. evaluării şi prognosticării fenomenelor din mediul înconjurător. De aceea. Dar practicianul face apel la teorii variate. diagnosticării. de contextul explicativ al problemei de soluţionat. Teoriile şi modelele explicative sunt elaborate pentru a elimina incertitudinea noastră cognitivă. indiferenţă. Pentru a putea rezolva problemele vieţii sociale este nevoie de teorii ştiinţifice care să ofere explicaţii relevante şi să ne ajute să înţelegem situaţiile mediului. modele îşi pierd valabilitatea în timp deoarece nu mai oferă explicaţii inteligibile. obişnuinţă. Unele dintre teorii. orice teorie poate fi definită ca un set de noţiuni şi reguli care prezintă o concepţie ordonată şi organizată asupra fenomenelor realităţii. Prin gândirea noastră impunem realităţii sociale o anumită formă cognitivă. în relaţia educaţională cu elevii. coreleze şi să categorisească faptele observate într-un sistem de cunoştinţe inteligibile. Teoriile şi modelele elaborate sunt folosite pentru a descrie şi explica evenimentele numai atâta timp cât au relevanţă pentru ştiinţă sau pentru practica socială. De aceea atât teoreticienii cât şi practicienii sociali trebuie să înţeleagă corelaţia dintre subiectivitatea şi comportamentul oamenilor în strânsă legătură cu natura situaţiei mediului. aceste teorii explicative permit educatorilor să . Dacă teoriile socio-umane ar fi ancorate în realitatea mediului educativ atunci situaţia se poate schimba. când dezvoltă intervenţii eficace în gestionarea situaţiilor din mediul social. teorii implicite ale personalităţii. Validitatea şi valoarea teoriei constă în setul comprehensiv de explicaţii. O teorie este utilă atunci când oferă soluţii problemelor cognitive şi practice. dar în acelaşi timp îşi formează şi anumite opinii proprii. cu valoare operaţională în practica socială. Odată achiziţionate. Într-adevăr. noţiuni ştiinţifice şi idei generale asupra evenimentelor observate sau a faptelor sociale greu observabile. să definească. manipulate fără a se ţine seama de subiectivitatea. ce pare paradoxal la prima vedere dacă se corelează starea de fapt a sistemului educaţional care este. motiv pentru care va înţelege şi interpreta în moduri diferite metodele şi strategiile de muncă socială. Tot ceea ce va întreprinde depinde de teoria adoptată. Practicienii din câmpul educaţiei susţin că în munca lor cotidiană se bazează mai mult pe intuiţie. Totuşi majoritatea practicienilor din domeniul educaţiei. sensibilitate şi conştiinţa lor. Numai cel ce ştie ce şi cum să facă poate interveni eficient. deprindere. clasifice şi să ordoneze fenomenele lumii aflate în evoluţie. studenţii. Teoriile oferă „repere de cunoaştere” a realităţii observate pentru a o face descifrabilă. în ansamblu. care gândesc reflexiv asupra rezultatelor comportamentelor şi intervenţiilor lor sociale în relaţiile cu elevii. Nu putem trăi într-o completă stare de naivitate. o teorie despre comportamentul uman este mult mai dificil de elaborat şi de fundamentat. pe care nu le înţeleg şi nu le pot soluţiona adecvat. o încadrăm în tipare explicative. nu reuşesc să surprindă cu acurateţe faptele şi nu au metode viabile de intervenţie socială. în activitatea cu oamenii. aşa cum este în lumea naturală. Dacă va schimba cadrul explicativ de abordare a situaţiei sau va invoca o altă teorie atunci situaţia va apare într-o perspectivă nouă. Chiar dacă patern-urile create nu pot explica în totalitate evenimentele greu observabile şi situaţiile percepute. Fiinţa umană face eforturi să înţeleagă procesul desfăşurării evenimentelor sociale şi să identifice modalităţile de intervenţie. inteligibilă în acţiunile noastre concrete. ale grupurilor şi ale învăţării sociale. Demersurile şi sistemele teoretice sunt produse ale minţii umane elaborate în scopul descrierii. Ele ne furnizează informaţii relevante despre ceea ce trebuie să ştim despre producerea şi modificarea unor evenimente sau ceea ce urmează să se întâmple într-un anumit context şi moment al vieţii sociale. Teoreticienii. care reuşeşte să rezolve problemele şi să controleze situaţia.Modelele teoretice elaborate de om îl ajută să cunoască. oamenii nu pot fi simple obiecte sau corpuri fizice. subiectivă a omului care îi permite să perceapă. înţelege şi prognoza ceea ce vedem sau auzim. aflaţi în nevoie existenţială sau care au probleme. ignoranţă şi inconştienţă în relaţiile noastre cu natura. bazate pe intuiţie. pentru a clarifica. O bună teorie este aceea în care explicaţiile şi modelele sale cognitive se potrivesc adecvat cu faptele realităţii obiective. la imagini familiare şi la scheme explicative cunoscute. cei mai mulţi oameni atunci când întâlnesc situaţii noi sau fenomene necunoscute fac apel la noţiuni preexistente. în intervenţia socială are un rol major în dezvoltarea capacităţii practicianului de a aborda adecvat situaţia sau problema de rezolvat. Din punct de vedere psihologic. Totodată. puţini sunt cei care în demersurile educaţionale utilizează teorii explicite. oamenii pot presupune că natura realităţii sociale depinde în mare măsură de ceea ce ştiu şi cred ei despre lumea socială. De fapt orice cunoaştere. o categorisim şi o decodificăm pentru a o putea controla sistematic şi utiliza în mod eficient. Desigur pentru a fi performanţi în procesul educaţional. Rezultatele discuţiilor. nu utilizează în mod explicit în activitatea lor profesională teoria ştiinţelor socio-umane. Oamenii pot crea. în sensul că se creează condiţii pentru a alege şi folosi în mod conştient teoria cea mai bună în relaţiile interpersonale. teoretic şi care abundă într-un noian de informaţii generale şi norme abstracte.

etichetează. . criterii. O teorie veritabilă este aceea care explică inteligibil personalitatea fiinţei umane în interacţiunile sale interne şi externe. teoriile explicite ajută mult practicienii la risipirea confuziei. În practica educaţională actuală este necesar să se realizeze o selecţie şi o aplicare a teoriilor învăţării sociale care pot dezvolta competenţele intelectuale. respectiv dacă se previne abandonul şcolar. de a fi în „graţiile” colegilor. cu alţii. Societatea este creată de oameni prin acţiuni şi relaţii sociale în funcţie de ceea ce au nevoie. Diferite de teoriile implicite. Cunoaşterea paradigmei preferate de către teoreticieni şi educatori ne va ajuta să înţelegem de ce diverse teorii oferă explicaţii variate. dinamica poziţiilor. Prima perspectivă încearcă să explice în ce mod poate fi înţeles omul: ca obiect al cărui comportament este preponderent determinat de factori endogeni şi exogeni. 7. studiază relaţia dintre „subiect-obiect”. Ca subiect al acţiunii în raport cu o situaţie socială sau în relaţie cu ceilalţi. atitudini. Cea de-a doua abordare încearcă să clarifice în ce mod poate fi analizată şi decodificată societatea: ca o entitate cu o ordine proprie şi constantă sau ca o entitate dominată de contradicţii şi conflicte. În principiu. În realitate. Prin gândire. La fel trebuie să procedeze şi practicienii sociali dacă vor să înţeleagă care este cauza internă a comportamentului uman.. Conform orientării subiective. un exemplu de cunoaştere a mediului care orientează şi instrumentează acţiunea oamenilor. Din punct de vedere obiectiv. Adoptarea şi aplicarea lor în viaţa socială au implicaţii diverse cu privire la modul în care un practician al educaţiei abordează. persoana care are capacitatea de a gândi independent şi conştient. se consideră că mediul social-economic determină dificultăţile de învăţare şi de comportare al elevilor care ar fi de fapt victimele mediului nefavorabil. dezbate raportul dintre „subiectiv-obiectiv”. stări de spirit. valori şi metode care alcătuiesc împreună un punct de vedere particular şi preferat asupra lumii (vezi Leonard. Nu se poate interveni eficient în modificarea unui comportament dificil. înţelege. analizează raportul de „ordine-conflict”. Aceste două orientări teoretice conţin cadre de referinţă. Introducerea conceptului de paradigmă în domeniul educaţiei ar fi util practicii învăţământului. Paradigma constituie un model specific de gândire. De exemplu. cu scopul de a-şi satisface nevoile personale. motiv pentru care dezvoltarea sa depinde preponderent de influenţa factorilor obiectivi ai mediului şi nu de propriile sale acţiuni. una este a cunoaşte natura obiectivă a fenomenelor şi obiectelor lumii naturale şi altceva natura subiectivă a lumii umane sau sociale. studenţi. Paradigma se defineşte ca un ansamblu structurat de informaţii. în raporturile cu sine. explică natura acestora şi încearcă soluţionarea lor în moduri corespunzătoare. care proiectează intenţionat şi autodeterminat acţiuni este responsabilă pentru comportamentul exprimat în diferite situaţii sociale. rolurilor. centrată pe societate.înţeleagă comportamentul persoanei / grupului în situaţii sociale. valori. modele de comportament după care să ordoneze şi să guverneze lumea socială. trăsături de caracter etc. opinii. imaginaţie. teoreticienii au adoptat cu predilecţie două paradigme explicative care fundamentează practica socială. creativitate şi voinţă. valori. întrucât oferă o viziune interdisciplinară privind raporturile dintre elementele lor structurale. P. în domeniul ştiinţelor socio-umane. credinţe. Obiectivitate vs. metode şi procedee de intervenţie diferite asupra individualităţii umane. Prima. fie ca „subiecte”. Acest concept i-ar ajuta să se poată orienta adecvat în hăţişul de abordări teoretice asupra naturii umane şi a societăţii. de a-şi exprima opţiunile. oamenii abordează evenimentele. capabil şi responsabil de acţiuni proprii. credinţe. subiectivitate în cunoaşterea persoanei Faptul de a analiza oamenii şi fenomenele sociale. de ceea ce percep simţurile şi ce concep minţile lor.) individuale şi de grup. 1975). oamenii stabilesc norme. centrată asupra oamenilor. omul caută explicaţia conduitei într-un context perceput pe baza a ceea ce gândeşte. cea de-a doua. În ultimă instanţă. interpretează şi hotărăşte mintea sa. creează. Este însă cunoscut faptul că cei care lucrează cu oamenii şi cu problemele lor nu au capacitatea şi voinţa de se debarasa uşor de teoriile vechi. comunicative şi psihosociale ale subiecţilor educaţiei. fie ca „obiecte”. Este cazul pedagogiei unde elevul a fost considerat şi mai continuă să fie interpretat ca obiect al educaţiei. incertitudinii şi ignoranţei profesionale privind strategiile de interacţiune şi de intervenţie socială. voieşte. Teoreticienii care analizează diverse tipuri de comportament trebuie să ia în considerare şi aspectele psihologice (motive. Prin urmare. manageri cât şi pentru elevi. a unei atitudini negative sau în rezolvarea unei probleme social-umane fără o cunoaştere şi înţelegere adecvată a persoanei în contextul vieţii sociale. interacţiunea oamenilor este un proces de comunicare şi de negociere despre ce este un fapt social perceput şi cum trebuie să se comporte între ei pentru a se ajunge la un consens sau acord social şi a se evita conflictele. sau ca subiect activ cu conştiinţă şi respect de sine. În această situaţie. atât pentru profesori. aşteptărilor şi relaţiilor interumane în diverse contexte ale mediului. categoriseşte. chiar contrastante asupra aceluiaşi fenomen şi de ce aplicarea lor în practică produc efecte atât de diferite. acei elevi care au probleme de învăţare şi tulburări de comportament ar proveni din familii cu venituri materiale modeste şi condiţii precare de studiu. ne determină să formulăm ipoteze contrastante asupra naturii cunoaşterii şi a înţelegerii lumii în care trăim. teoria ştiinţifică bazată pe realitatea individului şi a societăţii în care acesta „funcţionează” poate furniza strategii eficiente de intervenţie socială şi de soluţionare a problemelor oamenilor. În funcţie de paradigmele adoptate şi acceptate. nerelevante şi neadecvate practicii sociale.3. elevii îşi manifestă comportamentele lor în contextul social prin acţiuni proprii. se îmbunătăţesc condiţiile de trai. dacă se reduce rata sărăciei. sentimentele. Ca atare aceste probleme s-ar putea rezolva dacă s-ar elimina condiţiile obiective care le-au provocat. comunică şi lucrează cu elevii. cu grupul şi cu situaţiile sociale. relaţii.

supuse unor legi cauzale universale. Definiţia ar trebui completată cu o serie de elemente conexe cum ar fi. omul şi evenimentele lumii sociale sunt considerate fenomene naturale. De aceea modul în care percepem şi interpretăm faptele oamenilor poate fi înţeles adecvat numai din punctul de vedere al celor direct implicaţi în activitate. un eveniment. Ca atare. mintea persoanei creează semnificaţii şi dezvoltă un anumit tip de comportament. deci autodeterminat. În viziunea „interacţioniştilor” un comportament problematic. GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ ÎN CLASA DE ELEVI. un comportament uman are o semnificaţie atribuită de mintea omului pentru a-l ajuta să cunoască. un fapt social. pentru a înţelege persoana şi faptele sale trebuie mai întâi să-i cunoaştem modul de a percepe lumea şi de a relaţiona cu alţii în situaţiile sociale. Deşi există mecanisme ereditare şi condiţionări sociale în generarea unui comportament într-o situaţie. semnificaţia comportamentului în contextul social pentru a reuşi în relaţiile interumane. Într-adevăr. mentală a persoanei care deţine forţa de a gândi autonom asupra cauzelor şi efectelor comportamentelor sale. precizarea gradului de periculozitate. CONFLICTUL INTERPERSONAL I . ordoneze şi controleze cea ce se întâmplă sau poate să se întâmple. de condiţiile sociale şi influenţele educaţionale ale mediului. care elaborează în mintea lor forma şi conţinutul reacţiei. În concepţia obiectiviştilor. capabil să controleze influenţele de mediu şi să adopte un răspuns adecvat situaţiei date. cadrul mintal de referinţă direcţionează şi monitorizează comportamentul persoanei în relaţiile cu ceilalţi şi cu evenimentele sociale. sănătatea ori siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia. În concluzie. îşi definesc cât mai corect situaţia. anticipa. educatorii vor considera elevul ca „subiect” al educaţiei. În timp ce pentru subiectivişti aceste fapte împreună cu semnificaţia lor sunt creaţii ale minţii umane care pot fi înţelese adecvat numai la nivelul psihicului fiecărei persoane. strict determinate. problema care se pune este de a şti cine produce aceste comportamente. Dacă sursele şi/sau cauzele comportamentului se află în interacţiunea dintre caracteristicile individuale ale subiectului şi cele ale mediului social. ele sunt implicit şi responsabile pentru comportamentele manifestate în viaţa socială. atunci rezultă că trebuie modificate elementele acestei interacţiuni. ale căror comportamente sunt determinate de factori biologici şi sociali. ale căror conduite pot fi condiţionate şi modificate prin schimbarea variabilelor de mediu. caracteristicile personalităţii. al cărui comportament poate fi anticipat şi schimbat în situaţii sociale dacă se modifică fenotipul şi condiţiile de mediu. În fapt. omul este considerat un subiect activ. Delimitări conceptuale “Criza poate fi definită ca un eveniment sau un complex de evenimente inopinate. În concluzie. persoana conştientă. în mod intuitiv sau conştient. p.În primul caz. dificil. Aşadar. iar pe de alta. constatăm faptul că abordări teoretice variate au furnizat modele explicative diverse asupra naturii gândirii şi acţiunii umane. decide şi acţiona într-o manieră proprie sau specifică situaţiei. În cea de-a doua abordare. comportamentul persoanei este produsul interacţiunii emergente dintre moştenirea genetică individuală şi condiţiile favorabile sau nefavorabile ale mediului în care trăieşte. Persoanele cu spirit de autodeterminare şi auto-realizare. neaşteptate dar şi neplanificate. de experienţa individuală acumulată în timp. comportamentul omului are o dublă determinare din partea factorilor endogeni şi exogeni. Având capacitatea de a analiza. De aceea. este rezultatul unor forţe care pot fi mai mult sau mai puţin controlate de mintea sa. CONFLICTUL INTERPERSONAL GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ ÎN CLASA DE ELEVI. Reţinem ideea că în prima abordare. fiind deci responsabilă pentru comportamentele iniţiate sau exprimate în situaţiile sociale. omul este un individ pasiv. Iucu. al cărui comportament reprezintă produsul gândirii şi subiectivităţii sale individuale. problema. generatoare de periculozitate pentru climatul. sunt unii oameni cu un înalt spirit de autodeterminare care îşi construiesc viaţa şi participă la acţiune în mod deliberat. educatorii vor considera elevii „obiecte” ale acţiunii lor socio-educaţionale. Dar orice gen de comportament este determinat şi de predispoziţiile ereditare. 2001. generând noi semnificaţii asupra acestora şi a manierei de acţiune sau de intervenţie. În al doilea caz. proiecta. pe de o parte. dotat cu autodeterminare. gradul de probabilitate a evenimentului studiat. obiective. deviant poate fi schimbat prin modificarea condiţiilor sociale sau a semnificaţiei acestuia de la nivelul celor care îl administrează. înţeleagă. deci condiţionat. Totuşi. Accentul se pune pe activitatea psihică. care gândeşte raţional şi creativ are capacitatea de a alege un anumit mod de acţiune. toate faptele omului sunt rezultatul raportului dintre programarea genetică şi determinismul social. În raport de situaţie şi de relaţiile cu semenii. se dezvoltă un anumit cadru de referinţă cognitiv care orientează comportamentul persoanei. . precum şi unii oameni determinaţi preponderent de zestrea genetică şi de condiţiile mediului social. oamenii sunt produse naturale programate şi determinate (ca toate celelalte vietăţi sau lucruri). Abordarea obiectiv-subiectivă argumentează faptul că un comportament este un rezultat combinat al caracteristicilor individuale cu cele ambientale din contextul dat. Persoana care gândeşte autonom caută. să descopere determinările acţiunilor sale şi a evenimentelor din mediu pe care le poate modifica. Acceptarea acestui adevăr de către teoreticienii şi practicienii acţiunii socio-educaţionale privind înţelegerea comportamentului omului ca produs al interacţiunii factorilor bio-psiho-sociali are o valoare euristică. Într-adevăr. motiv ce a condus la practici sociale şi educaţionale diferite.” (R. a percepţiei reale ori false a acestuia. se produc semnificaţii asupra faptelor percepute. evenimente şi mai ales de ce ? În concepţia obiectiviştilor. 124). În acelaşi timp. Din interacţiunile cu ceilalţi oameni se creează realitatea socială. multe comportamente sunt de fapt învăţate.

implicaţiile pe care starea de fapt creată le are asupra colectivului. spirit de echipă şi de prietenie. efect al unei acumulări tensionale. * debutează de obicei prin afectarea sistemului informaţional: viciază mesajele. investigare. neplanificat. al conducerii şcolii sau al părinţilor. • recurgerea la argumentul autorităţii în rezolvarea unor probleme.etichete". III. Prin nerezolvare. • afirmarea. Aceste conflicte sunt cel mai adesea provocate de: • lipsa de comunicare sau de comunicarea defectuoasă. De obicei. ştiut fiind faptul că situaţiile de criză sunt fenomene de cele mai multe ori neprevăzute şi inedite. Situaţii de criză în clasa de elevi II.b. Caracteristicile unei situaţii de criză Sintetizând caracteristicile unei crize se observă că aceasta: * beneficiază de o izbucnire instantanee. • ne-discutarea cu elevii a regulilor şi a consecinţelor încălcării acestora. • supraîncărcarea elevilor cu sarcini nediferenţiate. situându-se atât la nivelul cadrului didactic. amânarea rezolvării problemelor. capacitate de înţelegere superioară a realităţilor pedagogice aflate în permanentă transformare. mai ales. cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al persoanelor implicate. pasivitatea.” ( Gabriela Cristea.intervenţiile cadrului didactic nepregătit şi neabilitat din punct de vedere managerial pentru o asemenea derulare evenimenţială. bătăi soldate cu traume fizice şi psihice (rănirea elevilor) care au implicat mai mulţi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului. un consum de energie nervoasă şi fizică sporit. Intervenţie în cazul unei situaţii de criză create la nivelul clasei I . omor. generatoare de stres şi de periculozitate în raport cu climatul educativ de la nivelul clasei. limitând la maximum şansele de soluţionare operativă şi promptă. • menţinerea unor catalogări. . “Ca personalitate eficientă sau optimală. aceasta constând într-un eveniment neaşteptat. p. apar conflicte şi situaţii relaţionale greu de controlat între: * elevi: certuri injurioase. strategii de intervenţie ferme dar prudente. Traumele pot fi semnificative întrucât "tentaculele" crizei tind să pună stăpânire şi pe elemente conexe. toate însă cu proiecţii ample în planul relaţiilor ori a stabilităţii organizaţiei clasei şi identificabile prin scăderea eficienţei activităţilor educaţionale. ne-exersarea capacităţii psihice asupra înţelegerii şi acceptării sancţiunilor şi recompenselor. II. 2002. Pentru a se putea interveni eficient în cazul unei situaţii de criză trebuie identificate cauzele care au dus la declanşarea crizei. analiză. aparent neimplicate în situaţia generatoare. 152). 2003. slaba comunicare cu părinţii. 7). aspecte ale acesteia au fost identificate anterior.”( Emil Stan. delimita. cu consiliul profesoral şi cu conducerea şcolii. … Se pare că indiferenţa este caracteristica dominantă atât a elevilor. deschisă sau nu. un conflict poate degenera în criză. Trebuie desfăşurate anumite demersuri de diagnoză. declanşându-se fără avertizare. Extensia crizei este favorizată şi de intervenţiile stângace ori chiar de ne. • neacceptarea exprimării unor opinii opuse sau modificate de către elevi. situaţia de criză este recunoscută numai în momentele limită. defini. sociabilitate. * facilitează instalarea climatului de insecuritate. cu privire la elevi. “Pragul psihologic cel mai greu de trecut este acceptarea autentică a elevilor ca factori reali în derularea evenimentelor proprii câmpului educativ şcolar. * profesori-părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic: denigrări. urmărind instaurarea stării de confuzie. Cauze generatoare de situaţii de criză Cauzele care pot genera conflicte sunt foarte diferite. Astfel. profesorul este exponentul unor calităţi esenţiale care contribuie la realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate: flexibilitate.a. dar şi neputinţa corpului profesoral de a declanşa o reacţie controlată şi eficientă în raport cu factorii care îi erodează statutul sunt semnul crizei profunde din sistemul nostru de învăţământ. îngreunează comunicarea prin obstrucţionare permanentă. R. după factorii implicaţi. cât. • lipsa de obiectivitate a educatorului faţă de conduita elevilor. capacitate empatică (de tip cognitiv. a neîncrederii în capacităţile elevilor şi ne-antrenarea lor în luarea deciziilor de soluţionare a cazului. prezenţa şi infiltrarea unor grupări delincvente. În lucrarea sa “Managementul şi gestiunea clasei de elevi”. p. dar chiar şi cu integritatea fizică sau psihică a actorilor actului educaţional. Exemplele pot continua. prevenirea acestora.Mecanismele de a prevedea. * inter-clase: prin exacerbarea stărilor de emulaţie în diverse împrejurări. Iucu face o clasificare a situaţiilor de criză care pot apărea în cadrul clasei de elevi. prin conflicte deschise între membri marcanţi ai celor două colective. • insuficienta cunoaştere a elevilor şi a specificului interacţiunii în clasa de elevi. elucidare. afectiv). implicarea mai multor elevi ai clasei în asemenea acţiuni: furturi. * generează stări de panică prin eliminarea reperelor de orientare valorică. factorii implicaţi. consum de droguri.. stabilitate afectivă. tentative de sinucidere. II. prin destructurarea canalelor. Se impune nu numai rezolvarea situaţiilor de criză. gravitatea situaţiei. nevalorificarea şi lipsa de apreciere a aptitudinilor elevilor. motivaţional. mituiri. aplicarea rutinieră a aceloraşi măsuri în raport cu toţi elevii. controla şi soluţiona o situaţie de criză presupun un efort mare. la nivelul elevului. cât şi a profesorului: lipsa de entuziasm a primilor. abuzuri sexuale. deşi.

uneori necontrolat.După aproximativ o lună de la începerea anului şcolar. a eficientizării demersurilor sale personale dar şi pentru sporirea productivităţii clasei. dar are impresia că este mereu împiedicat şi eclipsat de X. unele reguli de comportare în timpul orelor şi pauzelor: . să se formuleze concluzii care să prevină viitoare situaţii asemănătoare. uneori chiar el le propune să se joace. O criză interpersonală poate să aibă şi o funcţie formativă pentru că. Elevul Y este inteligent. să le creeze complexe de inferioritate. e) măsuri psihologice . Concluzii Este foarte important ca. * Etiologia situaţiei de criză S-a stabilit că este o situaţie de criză şi s-a trecut la soluţionarea acesteia. s-a stabilit chiar ca X şi Y să facă parte din aceeaşi echipă. * Luarea deciziei Elevii din clasă începuseră să se împartă în două tabere. X i-o ia înainte. atunci când ridică mâna şi vrea să răspundă. El spune că nu ştie de ce Y este supărat pe el. să îi cunoască mai bine. fără a mai face pe ”maturul”. chiar între părinţii celor doi copii. Tensiunea creşte şi izbucnesc conflicte dese. în urma unei astfel de intervenţii. Pe parcursul câtorva zile s-a încercat stabilirea ordinii în timpul orelor. pentru buna desfăşurare a demersului didactic. . Iucu. Totodată. dar care se comportă la fel. . p. . dar nici să nu îi subaprecieze. X dovedeşte mai mult autocontrol. b) măsuri la nivelul clasei de elevi S-a citit tuturor elevilor din clasă o poveste. aşa că s-a decis rezolvarea sa. dar mai calculat atunci când formulează răspunsurile. notele la purtare pentru X şi Y.colaborăm cu toţi colegii din echipă pentru realizarea sarcinilor impuse de învăţător. cu experienţa dar şi cu calităţi manageriale evidente va putea să exploateze întreaga desfăşurare a evenimentelor în favoarea dezvoltării ulterioare a organizaţiei. îşi reprimă tendinţa de a vorbi neîntrebat.la sfârşitul anului şcolar se va încredinţa o sarcină de lucru care să fie realizată de către cei doi copii.programarea unei vizite la psihologul şcolii pentru fiecare din cei doi elevi. S-a constatat o ameliorare a situaţiei.ne respectăm colegii. după cum s-a putut observa. să comunice şi să stabilească relaţiile de colaborare specifice unui grup de şcolari. elevii din clasa I au reuşit să se cunoască între ei. în cazul activităţilor de grup.nu deranjăm lecţia cu discuţii care nu sunt legate de subiectul lecţiei. generate de susţinerea lui X sau Y au dispărut. Elevul X este hiperactiv. S-a sugerat familiilor să petreacă mai mult timp cu proprii copii. 9). Pentru a se evita o competiţie distructivă. . Problema lui cea mai mare este că. s-au purtat discuţii cu elevii clasei pe baza poveştii şi s-au evidenţiat greşelile fiecăruia. să se remarce mai mult decât celălalt. El ar vrea să arate colegilor că este foarte matur în gândire (imagine cultivată şi de propria familie). Fiecare a sperat ca. c) măsuri de tip normativ S-au stabilit. încă de la grădiniţă.răspundem la lecţii numai când suntem numiţi. făcându-i să creadă că sunt mai maturi şi mai inteligenţi decât ceilalţi. X şi Y. * Identificarea şi cunoaşterea situaţiei de criză În timpul lecţiilor. să le cultive încrederea în sine. * Evaluarea .” (R. cu ajutorul elevilor. uneori chiar ameninţări şi lovituri. în timpul lecţiilor. să nu mai dorească să lucreze în echipă cu susţinătorul unuia sau altuia dintre colegi.învăţător S-a discutat în particular cu părinţii fiecăruia dintre copii. Este inteligent. „Un cadru didactic bun. În primul rând s-au purtat discuţii cu factorii implicaţi. ea îndeplineşte şi o serie de funcţiuni ameliorative. *Realizarea controlului Evoluţia faptelor este urmărită îndeaproape de către învăţătoare. ceilalţi copii s-au împrietenit repede cu el. neînţelegeri. părinţi şi psiholog.la sfârşitul anului şcolar se vor stabili. * Aplicarea măsurilor Măsurile au fost aplicate timp de două luni şi se continuă încă aplicarea lor. Constatările sunt consemnate în fişe periodice de observaţie şi fişe de caracterizare psihopedagogică. dar răspunde mereu neîntrebat. * Elaborarea programului de intervenţie a) măsuri privind relaţia părinţi . certurile erau reluate. odată ajuns la şcoală. au ieşit la iveală conflicte vechi. dar şi în pauze se observă o tensiune între doi elevi. Y încearcă să se implice în jocurile colegilor. împreună cu elevii. trebuie săşi formeze încă o strategie de intervenţie managerială în cadrul activităţii educaţionale: gestionarea stărilor de criză apărute în activitatea instructiv-educativa cu clasa de elevi. Calificativele obţinute de cei doi reflectă nivelul pregătirii fiecăruia. d)măsuri la nivelul demersului didactic S-a stabilit ca. Este simpatic şi popular. în sensul că tensiunile dintre ceilalţi colegi. să se creeze situaţii în care fiecare dintre cei doi copii implicaţi să îşi poată pune în valoare potenţialul intelectual. . materializate în certuri.discuţii cu educatoarea celor doi elevi. care vor forma împreună o echipă. având ca personaje nişte copii cu alte nume decât cele reale ale subiecţilor implicaţi. S-a constatat că elevii X şi Y au fost colegi şi la grădiniţă. răspunzând neîntrebat. precum şi în pauze. dependente de competenţele manageriale. Cu prima ocazie. Dar liniştea era doar aparentă. orice cadru didactic performant. Această situaţie afecta buna desfăşurare a procesului didactic. unde au fost într-o permanentă competiţie. să nu îi supraaprecieze. .

formulând mesajul la persoana I („eu”). nu de puţine ori. fără a fi nevoit să suporte dezaprobarea ori chiar oprobiul celorlalţi. iar apoi repetând ideile exprimate de el îi confirmă faptul că îl înţelegem. ci îl poate ajuta să găsească şi soluţia problemei. Utilizarea unui mod inadecvat de comunicare provoacă. Cei mai mulţi dintre noi consideră că dacă au formulat mesajul prin care transmit ceea ce doresc sau dacă îşi exprimă cu convingere opiniile sunt pe deplin înţeleşi. gesturi. în aceeaşi măsură. atunci când ne împărtăşeşte gândurile noi continuăm să privim la televizor sau să ne vedem în continuare de treabă. comunicarea este o condiţie sine-qua-non a existenţei. de aceea este bine să coborâm la nivelul lor când le vorbim sau îi ascultăm. Întrebarea simplă „De ce?” îl blochează pe copil. În primul rând. Sintetizarea celor pe care le-a spus îi demonstrează nu numai că am receptat înţelesul relatării. Putem preveni aceste situaţii fiind atenţi cu trăirile copiilor. în general. mesaje corporale.” b) exprimarea propriilor sentimente şi emoţii drept consecinţă a comportamentului: . lucrurile nu stau aşa deoarece. ci şi sentimentele lui: „Eşti foarte supărat pe Mihai pentru că ţi-a stricat construcţia. Copilul se simte respins şi neglijat dacă. ea este importantă şi necesară pentru copii. cât şi în cel animal. admonestarea. mult mai sensibili decât ne închipuim noi şi. Formularea cu adresare directă la persoana a II-a („tu”) implică judecarea interlocutorului. unde îmbracă forme specifice (culoare. Copilul trebuie să fie sigur că „problema” se va rezolva „între noi”. anxietate) sau de comportament (agresivitate. să-i ascultăm cu atenţie fără a-i întrerupe. Indiferenţa este la fel de dăunătoare. căruia îi va fi greu să formuleze singur un răspuns sau să sintetizeze problema. trebuie să înveţe să se mişte. intonaţia sau accentul folosit). devenind agresiv cu copiii. randament şcolar scăzut). acceptaţi. Astfel îi putem transmite în acelaşi timp şi ce comportament ne-a deranjat (pentru a-l preveni pe viitor) şi ce sentimente ne-a provocat în consecinţă. Copiii sunt..” „Eşti emoţionat deoarece vei spune poezia în faţa copiilor. neechipaţi complet pentru a face faţă solicitărilor vieţii. deplasând accentul de pe persoana copilului. Pentru aceasta este nevoie să acordăm copilului atenţie totală. să se poarte conform unor standarde stabilite social. acesta simţindu-se atacat. comunicarea nu este aşa facilă cum pare.. Există. efecte contrare celor ce s-au dorit. dacă mai târziu tinerii se manifestă cu mai puţină sensibilitate se datoreşte şi repetatelor noastre intervenţii în care ne-am manifestat nemulţumirea fără a ţine seama şi de cum primeşte copilul observaţia. Construirea unui astfel de mesaj necesită: a) descrierea comportamentului „Când îţi rupi încălţămintea. valoroşi. A COMUNICA PRESUPUNE A ŞTI SĂ ASCULŢI Dacă pentru noi. sonore sau olfactive). involuntar. În cazul copiilor mici este importantă şi atitudinea pe care o avem.PRINCIPII DE COMUNICARE ÎN RELAŢIA CU COPIII Comunicarea este cea care permite dezvoltarea şi convieţuirea atât în regnul vegetal. Este recomandabil să manifestăm la fel de mult interes pentru spusele lor ca şi în cazul unei persoane adulte. iritabilitate. Retragerea cu el într-un loc liniştit şi evitarea prezenţei altor persoane la discuţie îi pot arăta copilului că suntem cu adevărat interesaţi de problema lui. Sentimentul de frustrare îl poate determina să se comporte într-un mod indezirabil . Părinţii şi educatorii sunt primii care trebuie să stabilească o bună colaborare cu copilul. că nici tu nu eşti mai bun!” Acest tip de ascultare reflexivă denotă faptul că înţelegem sentimentele copilului şi ceea ce vrea să ne spună. De fapt. învinovăţit din start: „Iar ţi-ai rupt săndăluţele!” În schimb. A COMUNICA PRESUPUNE A ŞTI SĂ ÎŢI EXPRIMI EMOŢIILE Adoptarea limbajului responsabilităţii. Încetarea oricărei activităţi este necesară pentru a ne demonstra disponibilitatea. Datorită faptului că se desfăşoară de cele mai multe ori prin alte canale decât cele lingvistice (mesaje corporale. În acest caz. Aceasta deoarece comunicarea înseamnă mai mult decât a vorbi. paralimbaj – cum este tonul vocii. b) Un răspuns închis. 2. neincluzând şi persoana acestuia. îi oferă nu numai încrederea că este ascultat şi înţeles. nemulţumirea adultului trebuie să facă referire doar la comportamentul nedorit manifestat de copil. pe a noastră. pentru că veniţi pe lume. care relaţionează prin intermediul limbajului. de genul „Toţi copiii trebuie să meargă la grădiniţă!” blochează comunicarea şi îl face pe copil să se simtă respins. care îi demonstrează copilului că-i înţelegem sentimentele („Nu vrei la grădiniţă pentru că nu se joacă nimeni cu tine şi te simţi singur?”). pedeapsa reactivă. 1. care presupune exprimarea propriilor păreri şi emoţii fără a „ataca” interlocutorul. deşi poate din motive uşor diferite. două posibilităţi: a) Un răspuns deschis la comunicare.” Cum ştie copilul că îl ascultăm? Modul în care răspundem îi poate încuraja sau stopa pornirea de a-şi împărtăşi problemele. canalizându-le emoţiile astfel încât să se simtă înţeleşi. să vorbească. strecurăm în mesajul nostru şi alte valenţe decât cele exprimate conştient. trebuie să înveţe să înţeleagă lumea în care trăiesc. deci. O stimă de sine scăzută poate determina probleme emoţionale (depresie. să vadă că suntem interesaţi să-l ascultăm. sau să perceapă neacceptarea cu un sentiment de non – valoare ce îi poate afecta stima de sine („Nu mă place şi nu mă ascultă nimeni!”). este modalitatea optimă de a deschide calea unei bune comunicări. dar mai ales la specia umană. exprimăm ceea ce simţim noi înşine. mimică. Ei nu trebuie să se simtă dominaţi nici măcar fizic. adulţii. implacabil. în unele cazuri chiar cu remarci acuzatoare de genul „Lasă.

negarea sau reprimarea conflictelor are efecte negative: scade implicarea în activitate.. folosind modalităţi ca: a) utilizarea brainstormingului „Cum crezi că ai putea îndrepta spargerea geamului?” (cere ajutorul părinţilor. strânge cioburile. formularea de ordine („Strânge imediat jucăriile!”). mi-a fost de ajutor că ai dus gunoiul!” „Totdeauna eşti săritor! Te rog. ci putem influenţa repetarea comportamentului manifestat de copil la un moment dat. pedepsei. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE CRIZĂ Argument . oportunităţi de cunoaştere. îi stimulăm încrederea în el însuşi. încurajând. etichetarea („Eşti un obraznic!”). Oferirea de soluţii („Acum trebuie să îi dai lui Andrei jucăria!”). nu ieşi afară!”).. 5. ascultând. utilizarea întrebărilor deschise precum clarificarea mesajelor. fiind. uzi tu florile?” Efortul şi progresul: „Ai folosit culorile mai frumos decât altă dată!” „Ce corect decupezi acum pe contur!” În acest fel reuşim să-i dăm copilului sentimentul de acceptare necondiţionată şi de valoare. moralizarea („Aşa se întâmplă când nu asculţi!”). cumpără împreună cu ei sticla. ameninţările („Dacă nu mănânci tot.” Contribuţia copilului şi aprecierea noastră: „Mulţumesc. Este evident că acesta preferă lauda. iar de cealaltă parte copilul. b) asistarea copilului în alegerea soluţiei optime „Ce crezi că trebuie făcut mai întâi?” c) discutarea posibilelor rezultate ale alternativei alese „Oare ce s-ar întâmpla dacă faci aşa?” d) obţinerea unui angajament din partea copilului „Ce ai hotărât?” e) planificarea pentru evaluare „Când vom avea geamul înlocuit?” 4. El trebuie rezolvat prin menţinerea unei relaţii pozitive prin ascultare activă. este foarte important ca noi să dezvoltăm copiilor o imagine de sine echilibrată încă din copilărie. A COMUNICA PRESUPUNE CONŞTIENTIZAREA NEVOILOR CELUILALT Oricine are nevoie la un moment dat de înţelegere.„. ci doar îl vom ajuta să exploreze soluţiile alternative. în schimb.. polarizează poziţiile şi duce la formarea de coaliţii. să simtă şi să se comporte negativ. Camuflarea. cu trecerea timpului. cu adevărat eficientă: explorarea alternativelor..” c) descrierea consecinţelor asupra propriilor persoane „. ce provoacă reacţii defensive ale persoanei căreia îi adresăm mesajul.. A COMUNICA PRESUPUNE CUNOAŞTEREA DE SINE ŞI STIMĂ DE SINE Imaginea de sine presupune conştientizarea a „Cine sunt eu?” şi a „Ce pot să fac eu?” Deoarece o persoană cu imagine de sine săracă sau negativă va tinde să gândească. Utilizând limbajul special al încurajării. realizează uşor sarcini noi („Pot face şi eu acest lucru. focalizarea pe problemă şi nu pe persoană. sprijin sau ajutor pentru a trece peste un moment greu sau pentru a rezolva o situaţie. Putem. diminuează sentimentul de încredere în sine.” Este preferabilă evitarea judecăţilor de genul „Nu e corect!” sau „Excelent!” Şi înlocuirea lor cu propoziţii care pot încuraja copilul deoarece exprimă mai clar: Încrederea în capacităţile lui: „Am încredere că vei reuşi!” „Cu puţină răbdare îţi poţi termina lucrarea. 3. şi îi sporim stima de sine. putem contribui nu numai la dezvoltarea stimei de sine a copilului. se comportă independent („Mă pot îmbrăca şi singur!”). dat fiind faptul că nu de puţine ori ne aflăm pe poziţii opuse cu copilul: de o parte noi. De aceea conflictele trebuie în primul rând acceptate (pentru că sunt o parte firească a procesului de comunicare) şi apoi rezolvate (pentru a putea beneficia de efectele pozitive: creşterea capacităţii de adaptare la realitate. aşa că va repeta faptele ce au generat cuvintele frumoase pe care i le-am adresat: „Sunt încântată când faci ordine în camera ta. acordând atenţie pozitivă. Conflictul nu se rezolvă de la sine. utiliza o altă modalitate de comunicare. oferă ajutor şi sprijin colegilor („Te leg eu la şireturi!”). care încearcă şi el să-şi impună dorinţele. nu sunt decât modalităţi ineficiente de comunicare. sunt îndemânatic”). asistă la montare şi dă un mic ajutor).” Exprimarea emoţiilor printr-un limbaj adecvat ajută copilul nu numai să înţeleagă faptul că purtarea sa ne influenţează modul în care ne simţim (suntem mândri/mulţumiţi/bucuroşi sau îngrijoraţi/dezamăgiţi). lăudând.pentru că nu-ţi pot cumpăra mereu încălţăminte nouă. întărirea coeziunii grupului. evitarea învinovăţirii şi etichetării. altfel spus. A COMUNICA PRESUPUNE ABILITATEA DE A REZOLVA CONFLICTE În relaţiile de zi cu zi este inerentă apariţia conflictelor. Relaţionând astfel cu copiii. Cum? Formulând expectanţe în concordanţă cu vârsta. personalităţi armonioase. mă întristez foarte tare. cei care trebuie să-l modelăm şi să formulăm cerinţe ce necesită un efort din partea lui. În acest mod nu vom influenţa cu nimic capacitatea copilului de a lua decizii sau de a rezolva probleme. preferinţele. pentru că am timp să fac o prăjitură. vom forma personalităţi ce îşi asumă responsabilităţi („Pot să fac şi eu ceva pentru mama?”)..

care de cele mai multe ori este bun. fiind singuri cu „problemele” lor care le-au creat aceste stări. ei merg încruntaţi spre şcoală.1. Istoria fiecărei familii. adulţii.Cât de plăcut este pentru noi. o componentă afectivă (emoţiile şi sentimentele) şi o componentă comportamentală (acţiunea. de cele mai multe ori. ci şi să transformăm orice situaţie conflictuală rezolvată într-o situaţie de învăţare. contribuie în mod hotărâtor la conturarea profilului personalităţii copilului. Conflictul este orice formă modificată. pentru ei şi copiii lor. creând premisa unei dezvoltări normale. prin contrast. linişte. Lipsa dragostei părinteşti creează un sentiment de permanenţă nesiguranţă care se răsfrânge negativ asupra evoluţiei întregii personalităţi: copilul îşi pierde încrederea în sine şi nu-şi mai poate aprecia calităţile. este sancţionat. Pentru a putea răspunde acestei întrebări trebuie să cunoaştem cauzele generate în primul rând de unele deficienţe ale familiei. de înţelegerea şi solicitudinea pe care o va găsi întotdeauna alături de ai săi. • Conflictul resimţit ( acumulare de tensiuni). • Conflictul observat (conştientizat). pentru ameliorarea sau înlăturarea lor. Gestionarea situaţiilor de criză în clasa de elevi/ gestionarea situaţiilor de conflict interpersonal sau de grup Conflictele sunt inerente în viaţa oricărei comunităţi umane. să întâlnim dimineaţa. el se va întoarce spre părinţii săi cerându-le afecţiunea şi ocrotirea. învăţătura. Copilul trebuie să fie sigur de afecţiunea părinţilor. negativă a relaţiilor social-umane aşa cum sunt ele acceptate sau aşteptate în comunitatea şi cultura respectivă. Firesc. Fără îndoială. sănătatea ori siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia. trist. • Conflictul izbucnit ( confruntarea agresivă). defini. • Conflictul rezolvat (schimbarea condiţiilor care l-au generat). dar timpul nu le permite. Conflictul este un fenomen psihosocial tridimensional. al treilea are faţa trasă şi nefiresc de crispată pentru un copil. Iată format astfel un cerc vicios. cu ochii cârpiţi încă de somn. elevii. dar opriţi ferm şi imediat orice utilizare nepotrivită a ambianţei. acest prim mediu de viaţă al copilului exercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării lui. cu capul plecat. inclusiv comunicarea). În acest scop ne-ar ajuta. unde. I. Impresia pe care o produc este şocantă şi ne determină să ne întrebăm îngrijoraţi: „De ce merg unii elevi încruntaţi la şcoală?” Am pornit demersul de faţă de la necesitatea de a da un răspuns acestei întrebări. neaşteptate dar şi neplanificate. un consum de energie nervoasă şi fizică sporit. familia. umplând străzile de larmă şi voie bună! Printre ei se întâmplă se remarcăm câte un „omuleţ” păşind agale. sigur am descoperi şi alte cazuri la fel de frapante. prin cuvinte blânde ori prin prezenţă iubitoare”. cu atât mai mult cu cât un calificativ slab obţinut atrage după sine penalizări în familie. În societatea contemporană. de multe ori mergând spre eşec şcolar. este suficientă o singură carenţă a familiei pentru a afecta planul vieţii psihice antrenând multe neajunsuri si dificultăţi în activitatea lui dominantă. am urmări cu atenţie şirurile de elevi. Şi dacă sensibilizaţi de aceste apariţii ieşite din comun. percepţia situaţiei conflictuale). conflictul e un fenomen cu care cadrul didactic se întâlneşte tot mai des în munca la catedră. pe drept cuvânt. în drum spre serviciu. aparent neimplicate în situaţia generatoare. De obicei situaţia de criză este recunoscută . generatoare de periculozitate pentru climatul. din cauza avatarurilor vieţii. Ar fi bine să nu uităm ceea ce spunea Maria Montessori „ respectaţi copilul care face o greşeală şi care poate atunci sau mai târziu să se corecteze el însuşi. Mecanismele de a prevedea. Este esenţial pentru activitatea noastră ca învăţători. Extensia crizei este favorizată şi de intervenţiile stângace ori chiar de non-intervenţiile cadrului didactic nepregătit şi neabilitat din punct de vedere managerial pentru o asemenea derulare evenimenţială. cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al persoanelor implicate. Cu toate lacrimile şi pedepsele nedrepte. armonioase. parcă într-o luptă îndârjită cu timpul care nu-i ajunge niciodată. Ei uită că dorinţa cea mai mare a copiilor este de a fi iubit. părinţii şi profesori. Spre deosebire de toţi ceilalţi. Părinţii zilelor noastre sunt acaparaţi de „cum să facă mai mulţi bani”. strategii de intervenţie ferme dar prudente. ne dorim să putem rezolva aceste situaţii. delimita. Dincolo de acest cadru general în care se formează copilul. să identificăm problemele cu care se confruntă elevii noştri şi totodată să acţionăm împreună. Traumele pot fi semnificative întrucât "tentaculele" crizei tind să pună stăpânire şi pe elemente conexe. observăm un altul încordat şi excesiv de grăbit. cu problemele ei specifice. nu numai să cunoaştem noţiunile de bază legate de conflict. care implică o componentă cognitivă (gândirea. alterată. Criza poate fi definită ca un eveniment sau un complex de evenimente inopinate. nou prilej de tensiune. afectată. Nu că nu şi-ar dori aceasta. din care elevul nu poate ieşi decât dacă este înlăturată carenţa familială care l-a generat. De aici şi starea lui de încordare la şcoală. dar şi la reuşita în viaţă a acestuia. Toţi aceşti copii prezintă o notă comună: ei nu iau în seamă pe cei din jur. îngândurat. Robbins defineşte conflictul drept procesul care începe imediat ce una din părţi percepe că o altă parte a afectat negativ sau urmează să afecteze negativ ceva de interes pentru prima parte. Un conflict poate avea următoarele stadii: • Conflictul potenţial (latent). prin grijă. Cu toţii ştim că în ziua de azi părintele este din ce în ce mai preocupat de alte griji decât de proprii copii. controla şi soluţiona o situaţie de criză presupun un efort mare. dar veseli şi gureşi. pâlcuri de elevi îndreptându-se grăbiţi spre şcoală.

trebuie să constituie constante ale acţiunilor cadrului didactic. Identificarea cauzalităţii trebuie să constituie un debut necesar al operaţiilor de analiză. omor. urmărind instaurarea stării de confuzie. de a blama. mituiri. Trebuie să recunoaştem că iniţiativa anterioară nu este un demers prea simplu. se conduce şi se desfăşoară după legităţi. la oameni. bătăi soldate cu traume fizice şi psihice (rănirea elevilor) care au implicat mai mulţi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului. mai ales prin imposibilitatea identificării vreunei soluţii de intervenţie eficientă pe termen scurt. destructurând echilibrul organizaţiei şcolare atât în interior. principii şi funcţiuni cu o solidă specificitate managerială. limitând la maximum şansele de soluţionare promptă. Orientarea către scopul comun. evitarea şi prevenirea altor efecte ale crizei sau chiar micro-crize paralele. abuzuri sexuale. Program de intervenţie • înainte de a trece la măsurile imediate de soluţionare e necesar să se alcătuiască un set de operaţii planificate în funcţie de parametrii de definiţie ai crizei. trebuie să fie statuate demersurile de diagnoză iniţială a fenomenelor. De asemenea. prin destructurarea canalelor. • profesori-părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic: denigrări. ceea ce echilibrează. toate însă cu proiecţii ample în planul relaţiilor ori a stabilităţii organizaţiei clasei şi identificabile prin scăderea eficienţei activităţilor educaţionale. • inter-clase: prin exacerbarea stărilor de emulaţie în diverse împrejurări. cât şi în exterior. Controlul • trebuie să însoţească orice demers acţional. E bine să fie accentuate elementele cu valoare de liant. Importanţa acestuia constă în grija pentru localizarea cât mai fidela a fenomenului. consum de droguri. îngreunează comunicarea prin obstaculare permanentă. iar investigaţia în ansamblu să nu capete aspectul unei anchete poliţieneşti. dar şi de capacităţile manageriale ale cadrului didactic. implicarea mai multor elevi ai clasei în asemenea acţiuni: furturi. gradul de omogenitate şi coerenţa sunt verificate şi optimizate prin intermediul controlului. pentru perspectivele pe termen lung trebuie să fie trasate liniile de evoluţie şi alternativele pentru deciziile secundare. Pe cât este posibil ar fi bine dacă ar exista şi o eşalonare în timp a următorilor paşi. faptul că nu poate fi asemănată cu vreun element stabil din starea de normalitate. prin discreditarea imaginii grupului şi cadrului didactic respectiv. prin conflicte deschise între membri marcanţi ai celor două clase. deşi. Chiar dacă decizia preliminară a fost luată deja (accentuând valoarea imediată a deciziilor preliminare) ca tip de intervenţie imediată. diversitatea procedurilor folosite. Se pare însă că elementele cu gradul cel mai mare de nocivitate le reprezintă "traumatismele" psihice şi organizaţionale. de elucidare. crizele paralizând şi uneori chiar stopând activităţile curente.2. multe dintre ele fără o pretestare anterioară. prin confuzia şi insecuritatea produse. • facilitează instalarea climatului de insecuritate. ceea ce uneşte şi elementele stabile. • generează stări de panică prin eliminarea reperelor de orientare valorică. • debutează de obicei prin afectarea sistemului informaţional: viciază mesajele. Evaluarea: .numai în momentele limită. Cursivitatea intervenţiilor. ci de a accentua ideea de cooperare în rezolvarea crizei. marcaţi de evidentul caracter probabilist al acestora. Cauzele e bine să fie explorate multicriterial. desfăşurarea sa fiind marcată de strategiile şi de sursele informaţionale. Identificarea şi cunoaşterea situaţiilor de criză Apar conflicte şi situaţii relaţionale greu controlabile între: • elevi: certuri injurioase. de a stigmatiza persoanele şi faptele. incertitudine. de investigare. tentative de sinucidere. fragmente ale acesteia au fost identificate anterior. Caracteristicile unei situaţii de criză Sintetizând caracteristicile unei crize observăm că aceasta: • beneficiază de o izbucnire instantanee. de criză conflictuală Operaţia de gestionare a crizelor este o iniţiativă managerială prin excelenţă care se organizează. Etiologia situaţiei de criză Identificarea etiologiei constituie a doua etapă în procesele de gestionare a crizelor şcolare. Rolul cadrului didactic nu este de a culpabiliza. precum şi situarea tuturor celor implicaţi în ipostaza de participanţi activi la procesul de soluţionare a crizei. de analiză. În planul strategic abordarea managerială a crizei evidenţiază ineditul stărilor declanşate. Aspectele operative ale intervenţiilor vor fi îmbinate cu cele care ţin de redresarea şi ameliorarea situaţiei pe termen mediu şi lung. I. solicită o ajustare permanentă a lor din mers fără stagnări şi pauze. de cantitatea şi relevanţa informaţiilor. prezenţa şi infiltrarea unor grupări delicvente. Înainte însă ca să fie introduse acţiuni corective ori demersuri de soluţionare. în procesul de stingere şi eliminare a crizei respective. Strategii de soluţionare a situaţiilor problemă. Aplicarea măsurilor • e bine să se alinieze strategic intervenţiile prin ajustarea lor permanentă la situaţie. la caracteristicile momentului ales. eliminarea ostilităţii şi a suspiciunilor. Această stare critică poate deruta persoana/persoanele aflate în impas. declanşându-se fără avertizare. declanşând şi impresia de insolvabilitate.

Imaginaţia de tip reproductiv. este unul dintre copiii ce merg crispaţi spre şcoală. • Caracter – pozitiv. Motivaţia – de tip intrinsec. • Dezinteres faţă de ore.lipseşte. în general. Afectivitate – prezintă dezechilibre afective majore. O criză poate să fie aşadar formativă pentru că. cu experienţa dar şi cu calităţi manageriale evidente va putea să exploateze întreaga desfăşurare a evenimentelor în favoarea dezvoltării ulterioare a organizaţiei. în general sociabilă. învaţă în salturi.se plictiseşte uşor. B. 2. mecanică şi de scurtă durată. . Atenţia – capacitate redusă de concentrare. cooperantă dacă are interes. din clasa a IV-a C. Un obiectiv esenţial al etapei evaluative îl constituie concluziile inferate în urma impactului cu starea de criză şi angajarea tuturor celor implicaţi în acţiuni de cunoaştere şi de prevenire a viitoarelor situaţii de acest gen. . Memoria. pe de rost. senzoriale – specifice vârstei. este uşor influenţabilă de către cei din jur. Prezentarea cazului – situaţia actuală: • Probleme la învăţătură. Rămasă repetentă şi repartizată la clasa mea. un temperament extrovertit. . destul de combativă. Voinţa . este hiperemotivă chiar dacă se străduieşte să nu o arate. Deprinderi verbale. E bine să fie configurate seturi de indicatori relevanţi pentru a evita distorsiunile în apreciere şi pentru certificarea nivelului final. nu rezistă la stres şi nici la efort intelectual susţinut. Semnificaţia acordată evenimentului critic trebuie să constituie un fundament temeinic de învăţare. Gândire concretă. A. • Lipseşte nemotivat destul de des. • Eliminarea cauzelor.are o atitudine oscilantă faţă de propria persoană şi faţă de colegi. după cum s-a putut observa. dar destul de agresivă verbal dacă îi sunt lezate interesele. . • Propunerea unui proiect educativ de intervenţie. este: . motrice. căutând să ameliorez starea de criză ce se instaurase. abilităţi practice şi educaţie fizică. Arată dezinteres pentru restul orelor. ETAPE: I. asertivă. Limbaj destul de bogat. a eficientizării demersurilor sale personale dar şi pentru sporirea productivităţii clasei. De aceea. Analiza situaţiei şcolare: • Note mici la majoritatea obiectelor. este împrăştiată. • ABORDAREA CAZULUI • Relaţii conflictuale cu colegii de clasă. • • • Arată interes doar pentru desen. Observaţii psihopedagogice: • • • • • • • • • • Inteligenţa corespunzătoare vârstei. Studiu de caz Eleva O. Procurarea şi sistematizarea datelor: 1. am început să cercetez cazul. • Nu-şi îndeplineşte sarcinile şcolare. Echilibrul sistemului nervos – prezintă o labilitate psihică destul de accentuată generată în general de problemele personale de familie. oscilează între dispoziţii afective pozitive şi negative în perioade foarte scurte de timp.. OBIECTIVE: • Determinarea cauzelor. oboseşte uşor. A început să prezinte deficienţe de adaptare şi integrare şcolară reflectate în randamentul şcolar scăzut precum şi o criză de identitate. nici starea finală (cum la fel de greu se creionează şi cea iniţială) nu este simplu de evaluat. O întrebare se ridică însă aici: Nivelurile de conştiinţă ale indivizilor umani fiind foarte diferite iar efectele cu care o criză s-a soldat nefiind prea uşor de creionat. am constatat că problemele ei sunt destul de grave. ea îndeplineşte şi o serie de funcţiuni ameliorative.dezinteresată de şcoală deoarece nu are un stil de muncă corespunzător.nu are încredere în propriile forţe.are o fire sociabilă. Un cadru didactic bun. L.are în vedere măsurarea şi aprecierea stării finale a clasei în urma încheierii demersurilor rezolutive. • Criză de identitate. dependente de competenţele manageriale ale liderului. . evită să ia decizii.

3. Istoricul dezvoltării fizice: • Dezvoltare psihosomatică corespunzătoare vârstei. Pentru a stârni compasiunea colegilor începe să mintă despre situaţia sa familială că „nu are tată”. D. în special cu soţia. când datorită dezinteresului pentru şcoală şi a absenţelor nemotivate eleva a fost nevoită să repete anul şcolar. Singura sa prietenă este verişoara sa care o vizitează rar. Relaţii sociale: • Familie – relaţii foarte încordate între părinţi care au culminat cu un divorţ. Istoricul familiei: • În familie au existat întotdeauna relaţii conflictuale. • Mama. • Colegii de clasă – are relaţii încordate cu colegii care au izolat-o după ce au prins-o cu minciuni. Istoricul evoluţiei problemei: 1.face totul în familie. • Afecţiuni renale care au solicitat mai multe zile de spitalizare. • aproximativ • • • Mama este cea care impune tuturor calea de urmat. pentru a-şi apăra propria persoană recurge la minciuni. • Fraţi – are doi fraţi mai mici cu care se află în relaţii cordiale. . Fire mereu bolnăvicioasă. • Grupul de prieteni – are prieteni puţini. fiind nevoită să repete anul. Tatăl a lăsat cale liberă copiilor să decidă pentru aspiraţiile lor. „numai mama se ocupă de ea” etc. Istoricul dezvoltării intelectuale: • 4.3. greu de suportat. dar are şi afecţiuni care necesită o atenţie specială. Istoricul relaţiilor sociale: Datorită relaţiilor dintre părinţi. ne mai având timp să iasă la joacă. 2. Prietenii ei sunt chiar frăţiorii ei cu care-şi petrece majoritatea timpului. Dezvoltare intelectuală normală. Impunerea unui traseu în viaţă care este departe de dorinţele şi posibilităţile elevei şi care satisface frustările şi neîmplinirile mamei conduce la dezorientare şi eşec şcolar. Starea dată suprapusă peste structura astenică a elevei face ca aceasta să fie predispusă eşecului şcolar. Istoricul evoluţiei şcolare: Fără probleme deosebite până în clasa a III-a semestrul al II-lea. o atmosferă tensionată. eleva trebuie să aibă grijă de fraţii mai mici. corespunzătoare vârstei. • Tatăl – deosebit de agresiv cu toţi membrii familiei. • Afecţiuni stomatologice datorate unei lipse de calciu majore. Probleme medicale: Eleva prezintă o dezvoltare psihosomatică normală pentru vârsta ei. În noua clasă se integrează greu. sau ca o formă de apărare. de la asigurarea siguranţei financiară la educarea şi creşterea copiilor. 4. Mama nu a avut reuşite şcolare şi impune copiilor aşteptări peste puterile lor. 6. pentru a beneficia de compasiunea colegilor. C. Istoricul problemei: Problemele au apărut la sfârşitul clasei a III-a şi s-au agravat la începutul clasei a IV-a. când a început să scadă randamentul şcolar. iar în clasa a IV-a aceste probleme s-au accentuat. neavând timp să iasă afară. Descoperirea cauzelor: • • • • Coflictualitatea familiei. nereuşind să facă faţă obligaţiilor şcolare. 5. la joacă. Răsturnarea sistemului de valori duce la criza de identitate. relaţiile tensionate dintre părinţi subminează nevoia de protecţie şi de siguranţă a elevei. accentuată de problemele medicale cu rinichii.

• Să-şi rezolve problemele de relaţionare cu colegii de clasă.modificarea atitudinii elevei faţă de învăţătură.înlesnirea integrării elevei în grup. cu sarcini repartizate în funcţie de posibilităţile elevei. • Stimularea motivaţională adecvată a elevei pentru învăţare. • Realizarea unui program de activitate echilibrat.creşterea încrederii în forţele proprii. . IV.părinţi. • stimularea motivaţiei elevei pentru învăţare. pentru găsirea metodelor ne.solicitarea elevei în realizarea unor activităţi în grup. dezvoltarea şi îmbunătăţirea imaginii de sine a elevei. fără suprasolicitări. • Continuarea şedinţelor de psihoterapie în vederea rezolvării problemelor afective şi emoţionale.participarea la activităţi extraşcolare. . PROGNOZA EVOLUŢIEI ULTERIOARE A ELEVEI . OBIECTIVE: • Conştientizarea de către părinţi a responsabilităţilor ce le revin în educarea copiilor. • ELABORAREA STRATEGIILOR DE ACŢIUNE • Se acţionează la nivelul clasei de elevi prin: . cu întărirea succesului şi diminuarea eşecului şcolar.stimularea motivaţiei. • Să studieze suplimentar la obiectele care are probleme. . anturaj. Formularea de prognoze privind evoluţia ulterioară a elevei.modificarea atitudinii elevei faţă de relaţionarea cu colegii. • Să nu mai aibă eşec şcolar.modificarea sistemului de valori al elevei.continuarea şedinţelor de psihoterapie cu consilierul şcolii. • eleva să depăşească criza de identitate. Se acţionează la nivelul tuturor factorilor: . III. eventual să ceară sprijinul • Să nu mai mintă. • Favorizarea integrării în grup prin realizarea unor sarcini comune cu colegii. PROIECT EDUCATIV DE INTERVENŢIE Plan de acţiune comună şcoală-familie SCOP: • Intensificarea colaborării şcolii cu familia în vederea soluţionării situaţiilor tensionate. • Dezvoltarea încrederii în forţele proprii. . precum şi a crizei de identitate. învăţătoarei atunci când nu înţelege.II. • Modificarea atitudinilor comportamentale ale părinţilor în raport cu copiii lor pentru o mai mare deschidere către aceştia în vederea stimulării gândirii pozitive. profesori. • Modificarea atitudinii elevei faţă de sarcinile şcolare. • LUAREA ŞI SUSŢINEREA HOTĂRÂRII • • Elaborarea unui proiect educativ de intervenţie. colegi. . VI. Pentru viitorul apropiat eleva şi-a propus: • Să nu mai lipsească de la şcoală.agresive de abordare şi rezolvare a situaţiilor de criză. V. . • Cunoaşterea părinţi-educatori în vederea unei colaborări reale şcoală-familie. Se acţionează la nivel personal prin: . . CONFIGURAREA SITUAŢIEI În urma discuţiilor cu eleva şi mama acesteia am constata că ea îşi doreşte să-şi facă prieteni şi să deseneze cât mai mult.

rezistenţa la efort intelectual. ..relaţionare pozitivă cu colegii. toate obiectivele organizaţionale sunt atinse la nivel maximal şi toată lumea este mulţumită. De multe ori. cât şi copiii trebuie educaţi cu privire la existenţa altor moduri eficiente şi non-violente de disciplinare a copiilor. astfel ca ei să poată învăţa în alt mod să distingă binele de rău. Nu puţine sunt cazurile în care cadrul didactic se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile care afectează bunul mers al activităţilor din clasă. părinţi. de conducere şi direcţionare. Concluzii • • • În momentul în care ne confruntăm cu un conflict.rezolvarea sarcinilor în grup cu succes. dar flexibile.Druker ) Motivarea subiectului În sistemul social de educaţie şi învăţământ. creşterea randamentului şcolar. de aceea se impune informarea şi schimbarea atitudinilor tuturor factorilor implicaţi – copii. caracteristici “Visul de aur” al mai multor manageri este ca organizaţiile pe care le conduc să funcţioneze lin. prin încurajarea lor atunci când se comportă bine şi. . Consider acest aspect ca fiind unul foarte important în managementul clasei şi trebuie tratat cu foarte multă răspundere şi seriozitate. • Starea intelectuală: . aplicarea unor penalităţi non-violente. Faptul că părinţii şi copiii asociază pedepsirea fizică cu disciplina sau îndreptarea greşelilor înseamnă că atât părinţii. În ceea ce priveşte relaţia şcoală – familie. în situaţii contrare.modificarea relaţiei dintre părinţi şi elevă.Aspecte teoretice 1.dezvoltare normală. Neglijarea copilului este un comportament fundamental pe anumite modele culturale bine înrădăcinate. . . învăţătorul se raportează la cei pe care îi educă. întrucât copilul nu se mai simte în siguranţă în sânul familiei. de găsirea celor mai bune modalităţi de intervenţie. pedagogi. iar o opinie contrară este considerată ca “iraţională”. şcolar sau social. iar între angajaţi să domnească “pacea” şi “armonia”.• Starea psihopedagogică: intensificarea interesului pentru învăţătură. Dezvoltarea personalităţii: . însă au apărut alte situaţii în cadrul colectivului de elevi.definire. situaţii de criză educaţională.părinţii reuşesc să gestioneze mult mai bine situaţiile de criză. .detensionarea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinţi.integrare în grup.. metode ce au un impact major asupra dezvoltării copilului.dezvoltarea încrederii în sine.criză”. Trebuie să luăm în considerare că. abuzul şi neglijarea copilului reprezintă astăzi o problemă acută.creşterea capacităţii de concentrare a atenţiei. o activitate în faţa unor individualităţi umane în formare. trebuind a fi “combătută”. . stabileşte relaţii de cooperare cu elevii şi familiile lor şi cu alţi factori implicaţi în acest proces. de puţine ori m-am considerat într-o . Relaţii sociale: . motivaţie adecvată faţă de învăţătură. De aceea se apelează la noţiunea de „management al conflictului” pentru a desemna modul în care „gestionăm” un conflict pentru a-l face o sursă de învăţare. Rezolvarea unei situaţii de criză educaţională depinde foarte mult de managerul clasei. familia aplică metode agresive pentru educarea copiilor.F. în condiţiile existenţei şi conjugării mai multor factori de risc din mediul familial. personal medical etc. Relaţii familiale: . soluţia optimă ar consta în rezolvarea acestuia. Criza educaţională. dar şi prin alte relaţii cu copiii şi părinţii. fără asperităţi. El educă în clasă. Starea de sănătate: . MOTTO: . prin renunţarea la comportamentul autoritarist în favoarea unei atitudini ferme. Capitolul I . în România. • - recâştigarea respectului de sine.rezolvarea problemei de identitate.Sarcina conducătorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient” ( P. . Orice conducător al unui colectiv (de elevi) ia în considerare un singur tip de “raţionalitate”. desfăşurând o muncă de creştere şi dezvoltare.

din diferite motive. din păcate. un consum de energie nervoasă şi fizică sporit.. Rolul calităţilor şi al pregătirii manageriale în diminuarea efectelor produse de starea de criză dar şi în eradicarea acesteia sunt incontestabile. controlul şi concentrarea asupra situaţiilor didactice. Extensia crizei este favorizată şi de intervenţiile stângace ori chiar de nonintervenţiile cadrului didactic nepregătit şi neabilitat din punct de vedere managerial pentru o asemenea derulare de evenimente neprogramate. Când toate aceste condiţii nu sunt respectate. instituţia şcolară poate fi pregătită sau nu şi poate deveni cu rapiditate o victimă uşoară.clasa de elevi. o provocare pentru managementul educaţiei”. De obicei situaţia de criză este recunoscută numai în momentele limită. generatoare de periculozitate pentru climatul. din partea unor elevi izolaţi. În faţa provocărilor. trebuie cunoscut şi stăpânit şi altceva . Involuntar. dincolo de cunoştinţele ştiinţifice şi metodice. Situaţia de criză este definită ca . generând conflicte şi situaţii relaţionale greu controlabile între: .Încercarea de definire a unei situaţii de criză impune un apel justificat la elemente ale managementului teoretic. ca imposibilitate a identificării vreunei soluţii de intervenţie eficientă pe termen scurt. Traumele pot fi semnificative întrucât "tentaculele" crizei tind să pună stăpânire şi pe elemente conexe. unele cadre didactice afirmă fără nici o justificare că profesorul trebuie să fie un « munte » de ştiinţă. fragmente ale acesteia au fost identificate anterior. Pentru asta este necesar managementul clasei.Gestiunea crizelor. Deci. de partener activ şi responsabil al elevului. Romiţă . mituiri. defini. în procesul de stingere şi eliminare a crizei respective. dar şi neplanificate. asemenea atitudini educaţionale creează un teren propice apariţiei şi dezvoltării fenomenelor de criză. Din perspectiva axiologică. asupra activităţilor de predare. BCP) alcătuieşte următoarea tipologie: După gradul de dezvoltare în timp. 2006. al relaţiilor interpersonale etc). În plan strategic abordarea managerială a crizei. 2.. Implicarea mai multor elevi ai clasei pot constitui adevărate crize. cadrul didactic are rolul de . ignorând de multe ori. Din experienţa educaţională a acestei perioade noi un alt . injurii. ♦ Inter – clase: conflicte deschise între membri marcanţi ai colectivelor. p. neaşteptate. B. bătăi) prezenţa şi infiltrarea unor grupuri delicvente. controla şi soluţiona o situaţie de criză presupun un efort mare. principiile care sunt necesare să guverneze intervenţia managerială de soluţionare. 3.. Ghinea Viorica (. consum de droguri. întâlnim crize: ♦ Instantanee ♦ Critice ♦ Crize individuale ♦ Intermitente ♦Majore ♦ Crize de grup După gradul de relevanţă: După numărul subiecţilor ♦ Crize colective. sănătatea ori siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia . În gestionarea situaţiilor de criză educaţională întâlnim mai multe etape: 3. ♦ Profesori – părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic.un eveniment sau un complex de evenimente inopinante. Însă realitatea e cu totul alta şi totul se destramă brusc atunci când ne confruntăm cu situaţii pedagogice problematice. ”( Iucu. În majoritatea cazurilor cadrele didactice îşi centrează eforturile şi atenţia. faptul că nu poate fi asemănată cu vreun element stabil din starea de normalitate şi impresia de insolvabilitate. de elucidare. strategii de intervenţie ferme dar prudente. globale implicaţi: Ca fenomene şcolare în interiorul clasei de elevi pot constitui adevărate crize: conflicte şi situaţii relaţionale greu de controlat între: ♦ Elevi (certuri.1.academismul pedagogic” . Tipologia crizelor educaţionale Încercând o identificare a principalelor tipuri de crize. 1996. prezenţa şi infiltrarea unor grupări delincvente. de investigare. de analiză.191). Trebuie cunoscute fenomenele şi procesele psihosociale care au implicat mai mulţi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului. starea aceasta nu ne conferă şi succesul pedagogic. denigrări. dacă suntem buni pedagogi. atitudinal – relaţionale. cu reacţii neaşteptate din partea clasei. lucrare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice.. etc. aparent neimplicate în situaţia generatoare. la situaţii de criză educaţională. cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al persoanelor implicate. evidenţiază ineditul stărilor declanşate. În didactica modernă. se poate ajunge... furturi. al grupului de elevi.mit” demolat este şi . beneficiu comun. despre care am amintit.dirijor” al procesului educaţional. nu din rea voinţă. diversitatea situaţiilor educaţionale ca structuri complexe. Identificarea şi cunoaşterea situaţiilor de criză ( este potrivit pentru debutul analizei să particularizăm situaţiile de criză la nivelul spaţiului şcolar. Mecanismele de a prevedea. tentative de sinucidere etc. Altfel spus. în care rolurile se modifică substanţial. se pare că pentru succesul muncii didactice. delimita. deşi. e bine să fie următoarele: sinceritate. Din păcate. cooperare. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională Înainte însă ca să fie introduse corective ori demersuri de soluţionare. Rezultatul este…un fiasco didactic evident. conform acestuia pentru reuşita pedagogică e suficientă pregătirea ştiinţifică a cadrului didactic. limitând la maximum şansele de soluţionare promptă. trebuie să fie statuate demersurile de diagnoză iniţială a fenomenelor.

-a generat oarece stări de conflict. evitarea şi prevenirea altor efecte ale crizei sau chiar micro – analize paralele.Aspecte aplicative Plan de intervenţie în situaţie de criză educaţională Argument În acest caz se păstrează caracteristicile unei situaţii de criză şi anume: -este instantanee. Rolul cadrului didactic nu este de a culpabiliza.2. evenimente cu caracter atipic. Programul de intervenţie: chiar dacă decizia preliminară a fost luată. avem: •Decizii strategice – influenţează profund viaţa instituţională a şcolii (decizii de politică şcolară). orientarea către scopul comun. bătăi soldate cu traume fizice şi asemenea acţiuni: furturi. între învăţător şi părinţi sau inter-clase. motivaţia lor (interese. În clasele primare.5. abuzuri sexuale. comportamentul deviant. Etiologia situaţiei de criză (necesitatea cunoaşterii profunde a situaţiei dar şi a cauzelor)..4. nevoi. -consider că a afectat sistemul informaţional. ceea ce uneşte şi elementele stabile. problemele afective şi alte cazuri – criza se descoperă în mai mult timp. Cursivitatea intervenţiilor. marcate prin reveniri. ci şi variante rezolutive. dar şi pentru clasa de elevi. b) Etiologia: Elevul intrase probabil într-un grup de . omor. În aplicarea măsurilor. cu câştig reciproc. Un obiectiv esenţial al etapei evaluative îl constituie concluziile inferate în urma impactului cu starea de criză şi angajarea tuturor celor implicaţi în acţiuni de cunoaştere şi de prevenire a viitoarelor situaţii de acest gen. -iniţial.prieteni care îi întreţinea anumite vicii precum fumatul. E bine să fie accentuate elementele cu valoare de liant. mai rar apărând crize de grup. 3.6. Evaluarea are în vedere măsurarea şi aprecierea stării finale a grupului în urma încheierii demersurilor rezolutive. solicită cadrului didactic nu numai promptitudine şi rapiditate. tentative de sinucidere. s-au găsit soluţii de rezolvare. în cazul nostru la rezolvarea conflictului fără învinşi. -în final s-a dovedit că situaţia de criză avea un caracter inedit. De aceea perioadele de criză. la nivelul ierarhic implicat. Etape de intervenţie: a) Identificarea şi cunoaşterea situaţiei de criză : Am fost surprinsă să aflu de la poliţist despre un elev din clasa mea că este autorul unor furturi. pe parcurs. precum şi situarea tuturor celor implicaţi în ipostaza de participanţi activi la procesul de soluţionare a crizei. În cadrul concluziilor putem stabili calitatea procesului de rezolvare a conflictului. Dăunătoare sunt şi inconsecvenţele. deoarece s-a declanşat surprinzător pentru mine. adică este un raport scop – efect. ca învăţătoare. Dificultăţile de învăţare.7. crizele educaţionale sunt individuale. de a stigmatiza persoanele şi faptele. 3. consum de droguri. 3. prin conflicte deschise între membri marcanţi ai celor două colective. Întrucât situaţiile de criză solicită un mare grad de operativitate. Controlul trebuie să însoţească orice demers acţional. O criză poate fi aşadar formativă pentru că ea îndeplineşte deci şi o serie de funcţiuni ameliorative. colective. orice minut pierdut în fazele incipiente se poate converti în zile de căutări şi de eforturi mai târziu. Evaluarea nu este altceva decât raportarea rezultatelor – schimbărilor în personalitate – la scop (obiective). . a fost tulburată activitatea şcolară. Primele semne au fost lipsa nemotivată de la şcoală. ceea ce echilibrează. denigrări. dependente de competenţele manageriale. În urma rezultatelor acestor teste se pun în evidenţă caracteristici de genul: tulburări de limbaj. 3. -inter-clase: prin exacerbarea stărilor de emulaţie în diverse împrejurări.-elevi: certuri injurioase. -profesori-părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic. eliminarea ostilităţilor şi a suspiciunilor. mituiri. fiind surprins de nenumărate ori la ore târzii în preajma lor. diferit de starea de normalitate. Durata luării deciziei trebuie să fie foarte scurtă şi neînsoţită de ezitări. ci de a accentua ideea de cooperare în rezolvarea crizei. deoarece. dificultăţi de vedere. din fericire. de a blama. toate însă cu proiecţii ample în planul relaţiilor ori a stabilităţii organizaţiei clasei şi identificabile prin scăderea eficienţei activităţilor educaţionale. 3. trebuie să constituie constante ale acţiunilor cadrului didactic. dorinţe) despre schimbările lor atitudinale şi comportamentale. a generat impresia de insolvabilitate. elevul acumulând un număr destul de mare de absenţe. Capitolul II . după părerea mea. despre participanţii în conflict cu calităţile lor morale şi psihice. ca tip de intervenţie imediată foarte necesară. 3. gradul de omogenitate şi coerenţă sunt verificate şi optimizate prin intermediul controlului. La începutul clasei întâi se efectuează evaluarea potenţialului de start prin aplicarea testelor care evidenţiază aspectele dezvoltării psiho-motorii şi cognitive. situaţia aceasta. După câmpul de acţiune. incapacitatea perceperii corecte a raporturilor spaţiale sau nefamiliarizarea cu instrumentele de scris. pentru perspectivele pe termen lung trebuie să fie trasate liniile de evoluţie şi alternativele pentru deciziile secundare. Importanţa acestuia constă în grija pentru localizarea cât mai fidelă a fenomenului. •Decizii tactice – privesc actul educaţional din clasă.3 Decizia.

unii dintre colegi chiar l-au ajutat la învăţătură. Concluzii După mai multe observaţii.Delimitări conceptuale În sistemul social de educaţie şi învăţământ cadrele didactice trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă. relaţii de influenţare. Câteva aspecte importante: -s-a evitat un abandon şcolar.). nu marginalizat). Consider că. Relaţiile de intercunoaştere derivă din nevoia psihologică de a dispune de unele informaţii cu privire la celălalt. din punct de vedere didactic. De asemenea. să stabilească relaţii cu elevii şi părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. relaţii socio-afective. la organizarea unor evenimente plăcute din viaţa copiilor (serbări. Psihologul trebuia să desfăşoare cu el un program de psihoterapie pentru tulburări emoţionale şi de comportament. În acest sens. Clasa de elevi. consider necesară existenţa unui consilier şcolar în fiecare unitate de învăţământ.…legături psihologice. Relaţiile sunt definite de prof. Elevul a acceptat înţelegerea colegilor şi se comporta firesc (integrat în colectivul clasei. Elevul nu trăieşte izolat. l-am ajutat să treacă peste momentele dificile. drumeţii etc. iar incertitudinile au dispărut. reprezintă spaţiul destinat procesului instructiv-educativ având ca finalitate dezvoltarea proceselor intelectuale şi a motivaţiei pentru studiu în condiţiile unei omogenităţi relative a compoziţiei interne a colectivului.. relaţii de intercomunicare. am purtat discuţii cu elevul şi s-au purtat şi discuţii elev-director în urma cărora comportamentul elevului s-a schimbat radical. Managementul clasei este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensionale ale acesteia în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză .Educăm aşa !”. cu rezultate destul de bune. Fără a epuiza multiplele aspecte ale problematicii abordate.c) Decizia: Am informat familia elevului despre situaţia creată precum şi conducerea şcolii. e) Aplicarea măsurilor: Mai întâi am descurajat colegii care râdeau de el. nonimplicare ) şi a evitării consecinţelor negative ale acestora. în rezolvarea unor probleme privind comportamentul elevilor este foarte util faptul ca familia să se considere şi să fie partener în luarea deciziilor (de comun acord cu învăţătorul). la personalitatea acestuia. am desfăşurat cursuri cu părinţii .s-a învăţat să se sprijine unii pe alţii în situaţii de criză. Părinţii au venit la şcoală şi s-au purtat discuţii care s-au finalizat cu încheierea unei înţelegeri între familie şi şcoală precum că vor lua măsurile ce se impun pentru ca situaţia să nu se repete. viaţa sa afectivă. Precizare: -elevul a trecut cu bine în anul următor şcolar. elevul va fi sprijinit atât de mine cât şi de colegi pentru a-şi îmbunătăţi situaţia şcolară pentru a promova clasa.Tipuri de relaţii în clasa de elevi Interacţiunea educaţională este o formă din multitudinea şi varietatea relaţiilor interpersonale în clasa de elevi. am hotărât realizarea unui plan de intervenţie mai amplu.. relaţiile interpersonale se împart în: relaţii de intercunoaştere.. iar membrii acesteia ocupă diverse poziţii. conştiente şi directe între oameni”. . situaţia s-a calmat. activitatea intelectuală desfăşurându-se în interiorul şi în interdependenţă cu mediul socio-şcolar sau în condiţiile date de acesta. f) Controlul: Am ţinut legătura tot timpul cu familia. Cu cât informaţiile de care dispune cadrul didactic la un moment dat despre elevii săi şi un anumit elev despre colegii săi sunt foarte diverse şi consistente cu atât universul dinamic al interacţiunilor respective este mai viguros. excursii. în care să implicăm familiile şi un psiholog. Are structură şi caracteristici proprii. Din punct de vedere social. Împreună cu profesorul de sprijin din şcoală.microeducativă (indisciplină. aş sublinia faptul că şi rezolvarea crizelor educaţionale ar putea apropia învăţământul românesc de generosul ideal al . După nevoile şi trebuinţele psihologice resimţite de elevi atunci când se raportează unii la alţii. . d) Program de intervenţie: Având în vedere situaţia deosebită prin care trece. Mielu Zlate drept . 2. g) Evaluarea : Elevii au înţeles demersurile legate de colegul lor. au roluri variate şi stabilesc relaţii Ca urmare a relaţiilor dezvoltate între membrii clasei se va constitui o realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfăşurării demersului instructiv-educativ. violenţă. Relaţiile de influenţare în clasa de elevi 1. -s-a cultivat relaţii de prietenie cu colegii . ci într-un angrenaj social. i-am invitat să participe la activităţile clasei. am ajuns la concluzia că aceste dificultăţi de adaptare sunt generate de o bază psihofiziologică precară şi că ne aflăm în faţa unei crize educaţionale.. clasa de elevi constituie cadrul psihosocial al desfăşurării activităţii de instruire şi educare şi un mediu de comunicare şi socializare. l-am încurajat.educaţiei pentru toţi copiii –educaţie pentru fiecare “.

despărţiri şi plecarea mamei cu copii de acasă sau agresarea copiilor de către părinţi). Am luat pe rând toate problemele şi cu tact şi răbdare am pus ordine în toate: laptele şi cornul celor absenţi este luat la rând de către toţi cei prezenţi. cu aprecieri frecvente. dezvoltarea resurselor personale. jigniri. În grija bunicilor sunt 2 elevi. percepţia elevului asupra profesorului. 4. 6 elevi au menţionat în certificatul de naştere doar numele mamei. discutată. Această deprindere este dependentă de funcţionarea unor factori de supradeterminare al comportamentului social. violenţe fizice (abateri disciplinare existente şi în unele dintre familiile lor: divergenţe şi bătăi între părinţi. Pentru aspectul psihosocial al grupului de interes major îl reprezintă nu influenţa personală (despre care vom discuta în continuare. agresiuni verbale. asemenea interacţiuni soldate sau nu cu un rezultat. Grupul îşi dezvoltă propriile standarde şi influenţează comportamentele membrilor. adică al elevilor. să rezolve anumite sarcini. Câţiva dintre elevii mei sunt lipsiţi de cele necesare la şcoală. Lipsirea colectivului de elevi de afectivitate poate conduce la efecte negative în planul capacităţilor interacţionale ale elevilor. cât şi ca factor exterior • influenţa de grup. elevi de diferite etnii. în aproape fiecare moment. Procesul de influenţă educaţională este definit de specialişti ca . Pentru o atitudine pozitivă a grupului faţă de elevi şi deci pentru o influenţă personală puternică a acestuia este necesar ca liderul exterior – cadrul didactic . să aplice anumite comportamente. exercitată asupra unei persoane (elev) în vederea construirii. Astfel relaţiile interpersonale au în primul rând un caracter impersonal. să manifeste anumite atitudini etc. părinţii fiind despărţiţi şi plecaţi în străinătate. Relaţiile afectiv-simpatetice sunt o condiţie pentru dezvoltarea personalităţii elevilor.Caracteristicile demersului de influenţă educaţională la nivelul clasei În continuare voi prezenta istoricul şi structura clasei pe care o îndrum. răutăţi. alţi copii au părinţi cu pretenţii şi sunt reţinuţi în ceea ce priveşte demersul meu de rezolvare al situaţiilor de criză.Relaţiile de influenţare Clasa de elevi ca un univers socio-relaţional complex dezvoltă o varietate de relaţii şi interacţiuni din care elevul deprinde o serie de norme şi valori pe care le dezvoltă pe termen lung. lucrul în echipă şi statul cu ei în bancă iar acum lucrul acesta s-a rezolvat. Aceştia 4 sunt copii rromi nedeclaraţi. funcţiilor şi a statutelor sociale. nevoia de a se informa reciproc. din diferite medii socio-culturale. guvernată aparent de factori formali sau non-formali. cu elevii rromi erau reticenţi în ceea ce priveşte comunicarea. La acest nivel relaţiile interpersonale de influenţare nu se manifestă doar ca rezultante ale unor afinităţi personale ci. creşterea prestigiului clasei. de unul din părinţi sau aflaţi în grija bunicilor.Relaţiile de intercomunicare apar ca o rezultantă a ceea ce resimt persoanele atunci când intră în interacţiune.. Relaţiile socio-afective sunt rezultatul unei nevoi de tip interpersonal ce are în vedere schimbul de emoţii. dorite (nedorite) a membrilor grupului. Aşa că în clasa a II-a au început să iasă la iveală mici certuri. care impunea totul cu forţa.să înţeleagă real întreaga dinamică a grupului în care îşi desfăşoară activitatea. În ceea ce priveşte clasa de elevi se poate vorbi de un grup sănătos sau de un grup nesănătos urmărindu-se parametrii: coeziunea grupului. unii dintre copii având părinţi care nu au un domiciliu şi un loc de muncă stabil. una dintre cele mai bune eleve din clasă stă cu un elev cu cerinţe educaţionale speciale şi îi oferă sprijinul său. arătând ca o societate în miniatură. esenţa lor contând în interacţiunea rolurilor. Sintetizând pot spune că este o clasă mică formată din elevi de vârste relativ apropiate. sunt determinate şi de poziţia pe care o ocupă fiecare în ierarhiile subiective şi obiective ale clasei. folosirea în exces a influenţei şi gradul de individualizare a strategiei de lucru folosită de către cadru didactic. La nivelul clasei de elevi considerată ca un grup social cu o dinamică relaţională accentuată sunt general acceptate şi analizate două mari tipuri de forţe: • influenţa personală a cadrului didactic – atât ca lider. am luat măsuri de monitorizare a celor implicaţi şi responsabilizat ceilalţi membrii ai grupului în scopul evitării unui conflict ulterior. pot fi considerate efectul participării conştiente (inconştiente). nu mai dispare nici un obiect din clasă. 3.acţiune educaţională organizată şi structurată. afective . profesorul iniţiază acţiuni prin care afectează comportamentul elevilor săi ’’ (le cere să fie atenţi. formării sau schimbării unor comportamente. Membrii clasei au roluri diferite în funcţie de resursele personale ale acestora – cognitive. În felul acesta nu se vedeau problemele disciplinare inerente unei asemenea diversităţi. În acelaşi timp. Clasa este formată din 17 elevi: 2 elevi de 10 ani. cât mai ales influenţa de grup. ba mai mult elevii erau pedepsiţi fizic pentru nesupunerea lor. standardele grupului şi structura grupului.) în timp ce elevii vor acţiona în funcţie de intensitatea influenţei profesionale. Influenţa personală era impusă. . sentimente şi structuri de tip afectiv-simpatetice. adică anul trecut. Relaţiile interpersonale care se stabilesc între elevii mei sunt variate. Există patru condiţii (factori) ce modelează influenţa educaţională: relaţia de natură afectivă stabilită între cadru didactic şi elev. Am preluat acest grup în clasa a II-a. În clasa I grupul a fost condus de o colegă care era excesiv de autoritară. vin flămânzi şi urmăresc care lipseşte în ziua respectivă ca să ceară laptele şi cornul acestora.şi acţionale şi au unele scopuri comune: conştientizarea propriei conduite şi a conduitei celorlanţi. cu schimburi de mesaje. statute si subgrupuri. capacitatea de a afecta comportamentul altor persoane. creând o dinamică la nivel de roluri. atitudini’’. Clasa constituie pentru elevi un univers deschis provocărilor informaţionale. Elevii mei provin din medii socialculturale diferite.. elevi crescuţi de ambii părinţi. jignirile şi certurile sau rărit pentru că fiecare situaţie a fost notată. iar părinţii chiar se bucurau de lucrul acesta. Am două perechi de fraţi de vârste diferite pe care părinţii au considerat că-i bine să-i dea în aceeaşi clasă chiar dacă între ei diferenţa este de 1 an şi jumătate. 11 elevi de 9 şi ceva şi 3 elevi de 8 ani şi ceva. de a comunica. de a schimba informaţii. Influenţa personală a cadrului didactic este definită de Otilia Ivănescu .

Trei colegi: Vlad. decodificarea/înţelegerea. iar informaţiile fiind legate de practică au fost uşor integrate şi în structurile intelectuale proprii. Era al colegei mele de după-amiază. respectă normele stabilite împreună. profesorul de religie n-a venit şi elevii mei au ieşit cu bine din două situaţii. grupuri sau subcomponente organizaţionale şi organizaţii în ansamblul lor (2. Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării pedagogice sau educaţionale utilizată în cadrul formal al şcolii ca unitate micro-structurală. Conceptul de comunicare (managerială. concursuri. relaţia afectivă dintre mine şi elevii mei are o influenţă pozitivă. p. prin valorificarea valenţelor relaţiei învîţător. Din perspectivă managerială. în drumeţii şi în excursii. 5. Oricum în clasă găsesc o atmosferă relaxantă. îmbrăcând denumirea specifică de comunicare educaţională sau comunicare pedagogică (5. iar sarcinile au fost individualizate posibilităţilor proprii. cu câteva accente particulare. mesaj. conexiune inversă. Elevii formaţi în acest microgrup – clasa ajung în macrogrupul – societate şi de intervenţiile şi deciziile lor depinde soarta celorlalţi semeni. în familiile unora dintre ei sunt tensiuni negative.afective. Activităţile practice desfăşurate au fost cu mult mai motivante fiind o participare totală. ROLUL COMUNICĂRII DIDACTICE ÎN DEZVOLTAREA RELAŢIILOR PSIHOSOCIALE ALE COPILULUI INTEGRAT ÎN GRUP I. să cunoască trăirile emoţionale ale elevilor săi prin contact direct cu situaţia.. este clar că între elevi se dezvoltă relaţii de intercunoaştere. comunicarea nu are alte caracteristici decât comunicarea general-umană sau cea organizaţională. să intervină şi să cultive relaţiile cele mai adecvate dintre elevii săi pentru că acestea influenţează formarea personalităţii acestora. conexiune directă. 349). plantare de puieţi. cod. i-am scos din clasă şi din împrejurimile şcolii şi i-am dus la Muzeul de Ştiinţele Naturii. elevi. Astfel. calmă. comunicarea didactică reprezintă baza procesului de transmitere / asimilare a cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii şi are loc între parteneri cu status – roluri determinate (profesori. benefică asupra relaţiilor sociale stabilite la acest nivel. codificarea – elaborarea de răspuns echivalent cu producerea unei schimbări la emiţător.. Acesta nu are stare mai mult de 10-15 minute şi umblând prin clasă a găsit într-o bancă o agendă. p. Comunicarea didactică presupune o interacţiune . 28). identificându-se cu conceptul de comunicare organizaţională. …. prin influenţa personală încerc să le dezvolt conştiinţa şi conduita morală. 349). Un cadru didactic performant trebuie să observe. precizează că: . de colaborare constructivă. de influenţare. Văzând că sunt în ea bani a vrut să-i ia. Ana Maria şi Larisa care erau în apropiere au văzut scena şi au intervenit luându-i agenda cu banii. Relaţiile de cooperare prin coordonarea eforturilor în vederea realizării obiectivului comun. 2. p. dintr-o joacă cu pernuţele. Concluzii 1. Wittmer. Influenţarea să se realizeze prin adaptarea situaţiilor educaţionale. Şi-au valorificat capacităţile şi aptitudinile. etică şi civică corespunzătoare. organizaţională. comunicarea este definită ca un proces de transmitere a informaţiilor prin care ideile şi sentimentele se transmit de la individ la individ. 3. Am să exemplific ce rezultat au avut eforturile mele în acest sens printr-o situaţie petrecută recent. Prin modul cum gândesc problemele apărute. făcând astfel posibilă interacţiunea socială (1. cum să evite o discuţie –prilej de ceartă. Lucrurile s-au liniştit şi fiecare elev si-a găsit câte o ocupaţie cu excepţia lui Celino. Componentele sale se regăsesc în modelul general al comunicării umane: emiţător. comunicarea este una de tip interpersonal şi reprezintă un proces (de regulă intenţionat) de transfer de informaţie şi înţelesuri între indivizi. mijloace şi conţinut. relaţii de competiţie bazate pe rivalitatea partenerilor în atingerea unei ţinte individuale şi relaţii de conflict bazate pe opoziţia mutuală a partenerilor raportate la un scop indivizibil. Participând la activităţi comune. acordul referitor la conţinutul comunicării. În condiţiile în care în.elev în sensul unui dialog real. I-am învăţat să fie toleranţi. transmiterea-receptarea lui. doar că este influenţată. acceptarea intenţiilor emiţătorului. am derulat activităţi în cadrul unui program de educaţie pentru mediul înconjurător: serbări. factori perturbatori. cum să audă doar ce le convine. Mădălin şi Sorin. prin felul cum soluţionez situaţiile problematice. de obiectivele şi scopurile specifice acestui domeniu de activitate.) (5. prin mobilizarea elevilor în relaţiei de cooperare. Ca să reuşească în misiunea sa cadrul didactic trebuie să cunoască punctele forte / slabe ale elevilor săi. prin repartizarea responsabilităţilor elevilor. preşcolari etc. pedagogică. p. prin exemplul personal. receptor. au roluri bine definite. Dascălul trebuie să fie un model pentru elevii săi pentru că personalitatea sa influenţează personalităţile celor pe care îi educă. Din perspectiva educaţiei formale. acest lucru se răsfrânge şi asupra lor. relaţiile elevului cu profesorul şi colegii influenţează foarte mult evoluţia atitudinilor. cum să intervină între colegii bătăuşi. 40). În mediul educaţional. ceea ce conduce la următoarele acţiuni specifice integrate ei: codificarea mesajului. didactică) În „Mic dicţionar de management”. educaţională. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. s-au lovit din greşeală şi gata-gata să se bată. a conduitelor şi a cunoştinţelor învăţate’’. canal. acţiuni de strângere al deşeurilor. sarcina şi să aplice strategia pentru reuşită pe baza acordului dat de elevii săi. iar influenţa educaţională reprezintă şi criteriu de analiză a interacţiunilor din clasa de elevi.Nu pot să zic că lucrurile sunt rezolvate în întregime. Mai mult decât atât anul şcolar trecut pentru a le distrage atenţia de la abateri comportamentale. Într-o zi. Cosmin şi Teodora au intervenit şi i-au despărţit. am organizat mai multe acţiuni. socio. în forme. J.

afectiv şi/sau psihomotor cu caracter manifest. 2. • reglarea şi controlul cu ajutorul tipurilor de retroacţiune (feedback-ul şi feedforward-ul). în conformitate cu logica ştiinţei respective. • realizarea obiectivelor instructiv-educative prin asimilarea conţinutului informaţional şi respectarea principiilor didactice. pe grupuri mici şi individuală. acustica. exercitându-se pe rând sau simultan funcţiile manageriale enunţate mai sus. (5.  operaţională (metodologică) – vizează înţelegerea mesajului. • de unitate socio-culturală. ne-explicit. înţeleasă ca proces de comunicare. p. gradul de luminozitate şi încălzire.cooperantă: acţiunea didactică. amintim sistematizarea după: • statutul interlocutorilor (Păun. Păun) . este un proces dinamic şi flexibil în cursul căruia unele strategii iau locul altora. atitudini. diversitatea codurilor. are un efect de învăţare şi urmăreşte modificarea şi stabilitatea comportamentului.350) Realizarea unei comunicări pedagogice eficiente presupune activarea competenţelor comunicaţionale.  contextul temporal – priveşte influenţa pe care o exercită asupra procesului de comunicare: momentul istoric. deveni cadru de referinţă pentru individ. situaţia comunicării şi partenerul. felul în care trebuie descifrat adevărul. (5. Emil)  verticală (ierarhică) – între parteneri cu statute inegale (elev-profesor). • de favorizare a coeziunii grupului. • coexistenţa componentei semantice (cunoştinţe) şi ectosemantice (stări afective. (3. • de protecţie şi de valorizare a grupului. p.  atitudinală – valorizează cele transmise. 4. • de evaluare şi control. Funcţiile comunicării didactice Comunicarea didactică are un conţinut purtător de instruire. este preocupată de ceea ce se transmite şi nu de cum se transmite. determină necesitatea unei taxonomii cu o diversitate de criterii. Caracteristicile comunicării didactice Comunicarea didactică se caracterizează prin trăsături specific-educaţionale care o particularizează: • caracterul bilateral: fiecare dintre cei doi poli (emiţător şi receptor) poate emite şi recepta cunoştinţe. explicit sau puţin aparent. accente axiologice). obiceiuri sociale. p. Dată fiind relevanţa pentru comunicarea didactică. ţinând seama de particularităţile resurselor umane şi obiectivele pedagogice. conţinuturilor şi nivelurilor comunicării. canalelor. • mesajul selectat şi structurat clar de către profesor. moduri de exprimare. • desfăşurarea plurimodală: frontală.  contextul socio-psihologic – se referă la modul în care procesele de comunicare sunt influenţate de roluri. norme. comunicarea didactică este ştiinţă şi artă. • efectele personale şi interpersonale în plan cognitiv. Tipuri de comunicare didactică Complexitatea procesului. omogen şi mecanic. 349-350) • contextul comunicării multidimensional:  contextul fizic – asigurat de mediul concret în care se realizează procesul comunicaţional: sala de clasă.  orizontală (reciprocă) – între parteneri cu statute egale (elev-elev. care sunt deopotrivă aptitudinale şi dobândite. cu particularităţile de vârstă. • deplasarea accentului de la comunicarea telegrafică la o comunicare circulară. situaţiilor şi modalităţilor în care ea se produce. profesor-profesor). • conţinuturile dominante (Radu. Departe de a fi un fenomen linear. 51-54) 3. formelor. • de stimulare şi facilitare în • de facilitare a grupului pentru a rezolvarea sarcinilor. O comunicare didactică optimă îndeplineşte următoarele funcţii: • de informare-formare. cu prevederile programei şcolare. • direcţia comunicării (Zlate. momentul săptămânii sau al zilei în care acesta se desfăşoară. • de rezolvare a problemelor elevilor şi ale grupului în sens terapeutic. Iacob)  referenţială – vizează un anumit adevăr (ştiinţific) care face obiectul mesajului.

intimidează şi menţine presiunea (4. se stabilesc anumite relaţii temporale şi de sens. cât şi în cea a interlocutorului. bi şi multi-direcţională – cu feedback determinat de prezenţa interacţiunii emiţătorreceptor. În relaţia de comunicare trebuie să cunoşti şi să respecţi maniera în care individul se valorizează pe sine. p. Dacă profesorul este atent în egală măsură la cele şase principii de bază. p. modul în care se percepe pe sine ca valoare şi putere în comunicare. cel nonverbal este cu precădere inconştient. a nu desconsidera trebuinţele celorlalţi. se va dezvolta ultima clasificare a formelor de comunicare. va reuşi să stabilească relaţii eficiente de comunicare în actul pedagogic. aflate atât în posesia sa. 6. 5. 1. controlabile. TV. intonaţia şi accentul – pot provoca diverse reacţii afective din partea receptorului sau poate provoca slăbirea. înţelegerii mesajului şi acordării răspunsurilor. 345)   Pentru analiza noastră. p. Principii şi reguli ale unei comunicări didactice eficiente Comunicarea de tip managerial în domeniul educaţiei trebuie să se subordoneze aceloraşi exigenţe de eficienţă ca orice act de conducere ştiinţifică. înălţimea (tonalitatea) vocii şi modul de articulare a cuvintelor. Între cele trei forme de comunicare. convingerea şi sugestia. În timp ce primele două forme exploatează funcţia cognitivă şi de comunicare a limbajului. 4. ritmul şi fluenţa. flexibilitate manifestată în supleţe spirituală şi în punerea în valoare a ideilor şi sentimentelor. În timp ce comunicarea verbală este folosită pentru transmiterea informaţiilor. respectarea imaginii de sine a interlocutorului. gestica). (5. Aceste elemente ale limbajului paraverbal – volumul vocal (intensitatea). cunoaşterea partenerului cu care intri în relaţia de comunicare. A respecta nevoile celor cu care relaţionăm înseamnă preocupare faţă de cerinţele interlocutorului. Modalităţile la care apelează sunt: comunicarea verbală simplă. • zona necunoscută – reprezintă acele aspecte ale existenţei individului pe care nici individul în cauză şi nici altcineva din afară nu le cunoaşte. În timp ce contactul verbal şi paraverbal sunt predominant conştiente. să manifeste disponibilitate şi receptivitate faţă de ideile acestuia. Comunicarea paraverbală reprezintă ceea ce transpare dincolo de cuvinte. de satisfacţie care dă măsura propriei valori. este un limbaj ascuns în interiorul limbajului. şi furnizează procedeele schimbului reciproc de informaţie raţională. respectarea sentimentului stimei de sine al celuilalt. Sunt câteva reguli din perspectiva paradigmelor psihologice şi pedagogice care dau o ordine normativă relaţiilor de comunicare interpersonală în managementul clasei de elevi. reprezentat prin cele patru zone: • zona deschisă – cuprinde date despre subiectul care comunică. distorsionarea sau intensificarea semnificaţiei conţinute în mesaj. atingerea.  paraverbală. Orice proces de comunicare între oameni este dependent de gradul de cunoaştere interpersonală. 114-115). de ceea ce ştim sau nu ştim unul de celălalt. cu condiţia ca ea să fie constituită din imaginea sa despre sine şi imaginea celorlalţi despre sine. Mesajul paraverbal obţine cu uşurinţă respectul şi smulge aprobarea. iar în anumite cazuri pentru a înlocui mesajele verbale. expresiile faciale. Este vorba de şase categorii de indicii ale limbajului nonverbal: contactul vizual. motivarea corectă a interlocutorului nostru – înseamnă a-l determina să adopte o atitudine pozitivă faţă de partenerul de discuţie. influenţând pozitiv sau negativ mesajul verbal. a-l asculta pe celălalt. • zona ascunsă – contrar zonei anterioare. Este rezultatul comparaţiei pe care o face subiectul comunicării cu ceilalţi indivizi semnificativi pentru el. sugestia utilizează funcţiile expresive şi persuasive ale limbajului. îmbrăcămintea. limbajul trupului (postura. codul folosit (Iacob. proximitatea.• unidirecţională – fără feedback (prin film. Comunicarea nonverbală reprezintă acea comunicare ce nu conţine cuvinte dar le însoţeşte sau „vorbeşte” împreună cu ele sau „în locul lor”. 111).  vizuală. 5. Comunicarea verbală este forma comunicării în care informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt în formă orală şi scrisă. Cercetările au demonstrat că doar 21 % din timpul alocat comunicării este rezervat ascultării celuilalt.  nonverbală (gestică). bandă magnetică). reprezintă tot ce eu ştiu despre mine dar nimeni altcineva nu ştie. dar sunt accesibile şi interlocutorului. Neacşu)  verbală (orală şi scrisă). greu controlabil (dar nu imposibil). canalul nonverbal este folosit pentru exprimarea atitudinii interpersonale. • zona oarbă – conţine informaţii despre noi înşine. înseamnă politeţe şi empatie. radio. 2. Elementele paraverbale ale comunicării reprezintă ceva în plus faţă de conţinutul verbal propriu-zis. . ce asigură procedeele schimbului reciproc de informaţie emoţională (4. 3. Este sentimentul stării de bine. mediul concret în care se realizează comunicarea verbală. Studiile arată că aproape 60-80 % din comunicarea directă se realizează prin canale nonverbale.

format din 10 copii cu vârsta de 5 ani. comunicarea prin coprezenţă. • constituirea grupurilor de joc. • selectarea materialului necesar. cu dezvoltare psihică eterogenă. 1 Obiectiv: Cunoaşterea comportamentelor de tip comunicativ (3. „De-a doctorul”. Obiectivele studiului 2. „De-a doctorul”. comunicarea cooperantă şi egală între inegali. jocul de rol. comunicarea cooperantă între asemănători. Cunoaşterea fenomenelor semnificative din practică. etc) şi observarea comportamentului liber al copiilor în joc. Tehnica de lucru corelaţională.3. „De-a magazinul de jucării”. 4. diferenţele constatate fiind atribuite factorului determinant – comunicarea verbală cu formele ei.1.II. p. 3.4. comunicarea cooperantă între asemănători.perioada de învăţare / relaţionare în care se utilizează: comunicarea normativă. optimizăm dezvoltarea relaţiilor interpersonale în grupa de preşcolari. comunicarea vizuală. 3. privind relaţiile interpersonale din grupul supus experimentului în etapa iniţială 2.2. „De-a constructorii”. comunicarea normativă. prelucrarea şi interpretarea datelor 2.3. Conţinutul fişelor de observaţie utilizate în cele două etape ale studiului.„De-a gospodina”.4. Comunicare verbală fluenţă (uşurinţa vorbirii) claritate Grad de exprimare Mediu Superior . 2. concretizată în evaluarea iniţială a factorilor dependenţi (relaţiile de grup) înaintea introducerii factorului independent (comunicarea sub formele enunţate mai sus). Clarificarea teoretică a problemelor abordate 2.5.3. Etapa iniţială: .2. • elaborarea regulilor de joc. corelată cu evaluarea secvenţială şi finală (după introducerea factorului independent).organizarea jocurilor de rol cu subiecte din viaţa socială („De-a gospodina”. • amenajarea spaţiului de joc. Conţinutul jocurilor alese: . Fişa de observaţie nr. • stabilirea rolurilor şi repartizarea lor. 4. comunicarea verbală prin sugestie. comunicarea prin coprezenţă.2.5. Introducerea variabilei independente şi înmagazinarea datelor 2. „De-a magazinul de jucării” Conţinutul şi structura jocurilor de rol alese pentru derularea studiului s-a concretizat în: • alegerea temei de către copii. Concluzii şi sugestii de îmbunătăţire a metodologiei studiului 3. Metode de analiză şi interpretare: metoda statistică. „De-a constructorii”. comunicarea verbală prin sugestie.1. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIULUI PSIHOPEDAGOGIC 1. Eşantionul ales: . Etapele studiului: 4. Metodele studiului: observaţia. Ipoteza studiului Dacă utilizăm comunicarea didactică eficientă. Metodologia studiului 3. 4. comunicarea cooperantă şi egală între inegali. 4.1. Analiza. 24) Indicatori ai comunicativităţii Scăzut 1. 4. Etapa formativ-ameliorativă: . comunicarea vizuală.eşantion fix (panels) stabilit aleatoriu. • alegerea partenerilor de joc.

cum îşi planifică ceea ce face.responsabilitate şi creativitate în activitate. sociabilitate. întrajutorarea. dificultăţi în comunicare Fişa de observaţie nr.cum îşi exprimă atitudinea faţă de ceilalţi: cooperare. 3. 3. de recompense. - coerenţă / inteligibilitate Capacitate de relaţionare iniţiativa relaţionării calitatea de ascultător atitudinea interogativă (frecvenţa întrebărilor pe care le adresează) Atitudinea faţă de interlocutor comunicare.structura şi intensitatea motivaţiei. .interesul faţă de produsele activităţii şi aprecierea lor de către ceilalţi. Relaţia copilului cu activitatea . Rezultate obţinute în etapa iniţială Fişa de observaţie nr. 2 Obiectiv: Cunoaşterea comportamentelor socio-relaţionale în joc şi activităţi de grup Comportamente vizate Scăzut 1.expresia şi controlul afectivităţii. . Relaţia copilului cu sine . . cât de greu / uşor decide. . flexibilitate. cooperare toleranţă / îngăduinţă dominare supuşenie Atitudine faţă de relaţia de comunicare disponibilitatea de a comunica plăcerea de a comunica cu ceilalţi blocaje. 2 2 copii – superior exprimat 5 copii – mediu exprimat 3 copii – slab exprimat Grad de exprimare Mediu Superior .receptivitate / reactivitate faţă de cerinţe.cum îşi alege activităţile. . acordare de sprijin. 2. . prelucrarea şi interpretarea datelor: 5. Relaţia copilului cu ceilalţi . agresivitatea. .cum începe / cum îşi finalizează activitatea. 4. de constrângeri.interesul faţă de rezultatele parţiale şi finale.2.manifestări voliţionale. Analiza.cum comunică nonverbal. independenţă / dependenţă. retragerea în sine.cum comunică verbal cu ceilalţi copii. izolarea. 1 3 copii – superior exprimat 4 copii – mediu exprimat 3 copii – slab exprimat Fişa de observaţie nr.1.integrarea socială: acceptarea rolurilor. . prin gesturi şi mimică. 5. . . .

1. 2 70 % .superior exprimat 40 % .mediu exprimat 20 % .1.superior exprimat 50 % .mediu exprimat 30 % .mediu exprimat 30 % . 1 5 copii – superior exprimat 3 copii – mediu exprimat 2 copii – slab exprimat Fişa nr.2. 2 20 % .slab exprimat 5. 2 7 copii – superior exprimat 2 copii – mediu exprimat 1 copil – slab exprimat 5.1.5. Reprezentarea procentuală Fişa nr.2. Reprezentarea procentuală Fişa nr.superior exprimat 30 % .2. 1 20% 30% 30% superior exprimat mediu exprimat slab exprimat 30% superior exprimat mediu exprimat slab exprimat 40% 50% 5.slab exprimat 5.superior exprimat 20 % . 1 Fişa nr.slab exprimat Fişa nr. 1 Fişa nr. Reprezentarea grafică Fişa nr. Rezultate obţinute în urma introducerii factorului independent (comunicarea sub formele menţionate pentru etapa formativ-ameliorativă) Fişa nr. 1 Fişa nr.1. Reprezentare grafică Fişa nr.2. 1 50 % . 1 30 % .slab exprimat 20% 10% superior exprimat 50% mediu exprimat slab exprimat 30% 20% superior exprimat mediu exprimat slab exprimat 70% .mediu exprimat 10 % .2.

Comunicarea didactică prin formele şi funcţiile ei are rol determinant în dezvoltarea şi reglarea relaţiilor interpersonale a preşcolarilor organizaţi în grup social. a fost preluat şi în limba română cu înţelesul de . White. Pentru stabilirea unei relaţii de comunicare eficientă. controlul. Rezultatele obţinute prin cumularea corelativă a informaţiilor dobândite prin observaţia sistematică şi organizată a preşcolarilor în joc confirmă ipoteza şi reconfirmă concluziile ştiinţifice ale psihopedagogiei experimentale. cu rezultate diferite de educatori diferiţi. cauza apariţiei şi dezvoltării activităţii de conducere o constituie faptul că acţiunile comune ale oamenilor trebuie coordonate. Considerând managementul ca o ştiinţă inexactă.loc unde sunt dresaţi caii”. se organizează în jurul unei trăsături dominante. Slş siuid c nuee t i tl r e odcr . a modalităţii în care reuşeşte să ia şi să impună decizii. îndeplinirea unui program de acţiune în vederea atingerii unei stări sau realizarea unui scop”. să aibă acelaşi comportament). Fragilitatea afectivă a copilului la vârsta preşcolară creează dificultăţi de adaptare şi integrare în colectivitate şi solicită afectivitate şi flexibilitate în comunicare. a voinţei unui individ asupra altora într-o organizaţie) şi pe cel care o desfăşoară. pilotare. tehnice. Conducerea este astăzi o activitate de sine stătătoare (deosebită de realizare. acelaşi manager.abordarea ştiinţifică a practicii manageriale nu trebuie să aştepte până ce o ştiinţă exactă a managementului va fi disponibilă”. . economice. Conducătorul este persoana (sau echipa) care exercită conducerea unei organizaţii (politice. mai mult sau mai puţin conştiente. chiar şi în condiţii mai puţin favorabile.o funcţie a sistemelor biologice. în sens larg. D. Blake. a felului în care un lider se face ascultat şi respectat.. modul caracteristic de exprimare şi de manifestare a gândirii şi acţiunii. conducerea vizează o multitudine de aspecte (economice. prin conducere se poate înţelege doar înfăptuirea intenţiilor conducătorilor faţă de cei conduşi. situaţia sa este avantajată de faptul că înante de a deveni manager el şi-a conturat deja un stil didactic. să fie explorat şi exploatat diferit. îndrumate. Dezvoltarea lor s-a produs la mijlocul anului 1960 prin reprezentanţi cum sunt R. Deşi nu s-a ajuns încă la un consens asupra definiţiei. sociale şi tehnice care asigură: stabilitatea sistemului. s-a preferat considerarea cumulativă a punctajelor înregistrate în spectrul superior al fiecărui indicator exprimat în cât mai multe manifestări comportamentale. În sens restrâns. În ceea ce priveşte educatorulmanager. Cel care realizează această manevrare. proiectarea sistemului condus. ca expresie a continuării şi valorificării unor teorii anterioare aparţinând lui J. 2. stilul managerial este definit ca reprezentând . ca şi conducerea. un ansamblu de ipoteze. climatul. 4. Conducerea este – după opinia lui Sergiu Tămaş . Această noţiune s-a impus în practica managerială o dată cu teoriile situaţionale (acelea care aveau drept principală interogaţie cauzele care fac astfel încât în situaţii identice managerii să se comporte diferit. adică problema stilului managerial. semnificând în limba română. Cu alte cuvinte. Ion Ursachi şi Ion Năftănăilă sunt de părere că . R. menţinerea regimului său de funcţionare. Astfel. Personalizarea comunicării didactice face ca acelaşi cadru instituţional. organizarea. de obicei.. dirijate. Mouton. datorită complexităţii fenomenelor conduse. După unele opinii.. Altfel spus. de execuţie) şi se exercită de oameni pregătiţi special (profesionişti ai conducerii). i Sl ldm r tc t u e o ai i c Dacă până în anul 1990 în literatura de specialitate din România se foloseau termenii conducere şi conducător pentru a denumi un anumit tip de activitate ( exercitarea influenţei. G. este Managerul el participând nemijlocit la organizarea şi desfăşurarea activităţii manageriale. de regulă. Practic însă. este necesar ca interacţiunea să funcţioneze după principiul circularităţii. totalitatea particularităţilor. în condiţii optime. Managementul are multiple înţelesuri.pilotare”.tipul de comportament în cadrul activităţii de conducere. precum şi leadership şi lider. 3. Lickert. strategiilor şi a metodelor de care uzează un conducător sau un colectiv de conducere”. . iar de aici. militare. . McGregor. comanda. în vederea atingerii scopurilor propuse. Lewit. legat de realizarea directă.. acelaşi conţinut pedagogic. prin conducere se înţelege. De la manus s-a format în limba italiană mannegio (prelucrare cu mâna). care orientează comportamentul unei persoane şi care. psihologice. operativă a obiectivelor instructiv-educative. problema eficienţei actului de conducere ştiinţifică o atrage automat pe aceea a modului de realizare a raporturilor interumane. politice. motivarea. ceea ce presupune crearea unei permanente oportunităţi de feedback. de orientare în proiectare-coordonare (ca stil managerial) cu cel concret.. sociale.Notă: Din interes practic şi pentru realizarea unei intervenţii educative pertinente. evaluarea rezultatelor etc. a conduce.manevrare”. în situaţii foarte diferite. CONCLUZII 1. 5. J. de antrenare-îndrumare. o activitate complexă care include o seamă de atribuţii şi funcţii cum sunt: prevederea. De fapt.. în ultimii ani circulă în paralel cu aceşti termeni (cu tendinţa vădită de a-i elimina din vocabular) cei de management şi manager. Din limba franceză termenul a trecut în limba engleză sub forma verbului to manage care înseamnă a administra. educaţionale) pe care le armonizează şi le integrează în vederea realizării scopurilor stabilite. În realitate managementul este un proces (o succesiune de activităţi) care implică anumite funcţii şi anume principii general acceptate care orientează gândirea şi acţiunea managerilor.. ceea ce-i va permite să unifice aspectul general de concepere. militare) sau al unui compartiment a acesteia. acelaşi potenţial uman. prin franţuzescul manege. sau. cuvântul derivă din latinescul manus (mână).

mai ales atunci când se străduieşte să realizeze predicţia performanţelor şcolare. fără însă să ignore constrângerile la care este supus în continuare. S d d cz t i ea uu Rezolvarea unui conflict interpersonal 1. o privire încărcată de dragoste faţă de copii. democratic. când selecţionează conţinuturile învăţării şi când alege metodele şi mijloacele de învăţământ sau formale de organizare a clasei de elevi. managerului. nu mai seamănă cu Zâna cea Bună. proiectare. a celor ce sunt conduşi. că prin întreaga sa activitate. calităţi remarcabile de actor. managerul clasei care a reuşit .. stimulează dialogul şi schimbul de idei. adecvat celor povestite. insuficienta încredere în sine îl poate face. preşcolari. autoperfecţionare. îndeplineşte şi o funcţie previzională. (semestrială. a unor elemente de management pentru a putea indeplini oricând.capacităţi de integrare activă în acţiunile metodice. de regulă. De aceea. Parafrazând.aspect îngrijit. povestitor. te fac să le dai dreptate copiilor.disponibilitate pentru cunoaşterea. în lucrarea Introducere în psihologia managerială vorbeşte despre stilul democratic cooperant. şi realizare a instruirii. psihologii consideră că orice întreprindem sau realizăm. reprezentativ. spune. Iată deci. atitudinea şi sentimentele faţă de propria activitate şi faţă de preşcolari. oricine poate distinge un educator talentat. la situaţia particulară a clasei şi elevilor. educator-preşcolari. metodicii de specialitate (pentru fiecare domeniu). Să presupunem că anii trec.este cea mai frumoasă şi mai bună educatoare din lume”.. adoptă aproape tot timpul decizii. în funcţie de natura activităţii desfăşurate şi de obiectivele urmărite. de a crea situaţii de învăţare cât mai favorabile. . doamna nu mai este atât de frumoasă.capacitatea de a insufla copiilor încrederea şi curajul necesare depăşirii obstacolelor şi afirmării calităţilor proprii. . anuală şi în una trimestrială. . internet).încredere în puterea educaţiei de a asigura afirmarea personală. răbdare.cunoaşterea legislaţiei. ş.capacitate de apropiere şi tratare imparţială a tuturor copiilor. care doreşte să aplice în sala de grupă un stil democratic şi chiar dacă am putea să le descriem. de perfecţionare.I. care să exercite într-o manieră specifică. care a captivat audienţa. pentru fiecare dintre elevii săi. fără dificultăţi funcţia de manager. iar dintre variantele sale se impun: stilul participativ. factorul psihologic joacă un rol hotărâtor. De asemenea. în speţă. sau când verifică şi apreciază. . chiar dacă nu are o vastă experienţă în activitate. ci să aibă mereu în atenţie: . desigur. înzestrat cu măiestrie didactică. un ton vibrant. ele vor fi doar o vagă descriere ce ar putea servi drept ghid general de formare şi nu ca o soluţie certă de realizare a imaginii calităţilor şi competenţelor.frumoasă şi bună”. Chiar în condiţiile în care relaţia profesor-elevi. să-şi dovedească creativitatea. evaluează activitatea elevilor şi rezultatele obţinute de ei. permisiv. când stabileşte obiectivele instruirii. după câteva minute de asistenţă a părinţilor la sala de grupă. . dar să evolueze foarte bine când este introdus în joc pe parcurs. Stilul democratic adoptat în spaţiul didactic.ingredientelor”. după puterile şi ritmul său. . este în pragul pensionării. despre educarea preşcolarilor. .să stimuleze dialogul şi schimbul de idei”. practic. . când se aplică. Dacă întrebi copiii cum doresc să fie educatoarea lor vor. în cazul de faţă copiii preşcolari. De asemenea. consecvenţă. pe un fotbalist să nu joace bine când este desemnat de la început titular. scopul urmărit.a. . ţinută decentă. de curând sosiţi la grădiniţă. este tolerant cu opiniile celorlalţi. lovitura decisivă). insuficienta încredere s-ar traduce prin faptul că un bun manager trebuie să aibă puterea să schimbe nu numai părerea adversarului.. este de tip democratic. pentru a-şi putea adapta întregul stil de predare-organizare-conducere. fiind. organizează clasa de elevi. cadre didactice bine pregătite. pentru modernizarea metodologică şi utilizarea unor tehnici noi (calculator. Aşadar. Acest lucru reiese şi din următorele două situaţii interesante ale activităţii sportive: un boxer pierde întrecerea pentru că a început să boxeze bine înainte de vreme (graba sau infatuarea îi va oferi cadou adversarului un surplus energetic spre sfârşitul întrecerii. managerul conduce o activitate care ţine de un stil propriu. la schimbarea mentalităţii.disponibilităţi pentru cercetare. de fapt. iar metodele de instruire sunt tot mai participative. care-şi consultă colaboratorii.pregătire temeinică de specialitate în pedagogie generală şi preşcolară. să prescriem o reţetă a . în faţa lor s-a produs o transformare miraculoasă: un zâmbet larg. Educatorul manager. înţelegerea şi tratarea diferenţiată a fiecărui copil. energie. sensibil faţă de relaţiile umane. dimpotrivă. de concepere. grevate pe o bogată cultură generală. în domeniul psihologiei copilului. Identificarea cazului . dăruirea şi pasiunea în muncă la care se adaugă calităţi de lider sunt câteva sarcini ce conduc la modernizarea activităţii. iar părinţii şi preşcolarii din grupa mică.. . fermitate. în tot ce întreprinde. spontaneitatea.spontaneitate. Cu toate acestea. că educatoarea lor. dă posibilitatea educatorului. controlează şi îndrumă.măiestrie didactică şi tact pedagogic provenind din îmbinarea teoriei cu practica. ei planifică activitatea didactică pe care o concretizează într-o planificare calendaristică. Moraru. Spre surprinderea tuturor.calm. să se transpună în lumea fantastică a celor mici. în activitatea la grupă. pentru nou. toate funcţiile conducerii. . Este dificil de redat în câteva fraze care sunt trăsăturile şi capacităţile ce disting un bun educator. dăruire. în cazul anumitor tipuri de şcoli). . ori recuperarea fiecărui copil. la nivelul formaţiunii de studiu (clasă şi grupă de elevi) trebuie să fie condus de profesori. capacitate de adaptare la situaţii neprevăzute. se sperie şi refuză actul instructiv-educativ. . fără a-i leza drepturile. toleranţă în comunicarea cu copiii şi părinţii. procesul de învăţământ. creativitate.

-atragerea copilului în activităţile grupei. Educatoarea încearcă să fie transparentă. Stabilirea unor concluzii Conflictul s-a creat din cauza unei comunicări ineficiente între educatoare şi părinte. prin corespondenţă.copilul nu manifestă interes pentru cunoaştere.l-a nedreptăţit pe copilul său”. chiar izvorât din aspecte minore şi fără nici o legătură cu cazul copilului său. deoarece. pentru a-l împiedica pe părinte să generalizeze. Părintele afirmă că fiul său este cel mai bun şi nici un copil din grupă nu se poate ridica la nivelul acestuia. 2.renunţă uşor la activitate şi nu duce la bun sfârşit sarcina ce o are de îndeplinit. ascultându-i argumentele. exprimându-şi nemulţumirea cu privire la rezultatele evaluării. 4. Ea pune întrebări iar părintele răspunde la întrebări. prin joc şi stimularea acestuia în vederea rezolvării sarcinilor primite. centrându-se pe latura afectivă. exprimându-şi dorinţa de cooperare pentru rezolvarea conflictului.neatenţia copilului. Cadrul didactic iniţiază un dialog cu părintele pentru a descoperi cauzele care au determinat rezultatele nemulţumitoare la testarea finală. acuzând cadrul didactic că .copilul este foarte bun şi lucrează la calculator”. nu mai târziu de ora 21.Conflict între un părinte şi educatoare. ea neputând lua la timp legătura cu familia.. . în timpul activităţii.. Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului Educatoarea discută cu părintele nemulţumit. -stabilirea orei de culcare. în vederea aprecierii maturizării copiilor pentru intrarea în clasa I. Acesta a intrat supărat în sala de grupă. Sunt identificate cauzele şi se constată: . . -acceptarea programului de recuperare. copilul se prezenta la grădiniţă neînsoţit. Identificarea soluţiei pentru rezolvarea cazului -participarea părintelui la activităţile zilnice organizate la nivelul grupei. Foloseşte orice pretext. din cauza unei somnolenţe permanente. -stabilirea unui timp limitat în folosirea calculatorului. -stabilirea unui program de vizionare a programelor TV. unul dintre părinţi a fost nemulţumit de rezultatele testului. renunţă la căutarea oricărei soluţii de lămurire a situaţiei conflictuale. părintele fiind nemulţumit de rezultatele copilului său la evaluarea finală de la sfârşitul grupei pregătitoare. 3. . A afirmat că rezultatele nu confirmă realitatea. El refuză să acorde încredere educatoarei. . deoarece . Analiza – sinteza cazului În urma desfăşurării testelor de evaluare finală la grupa mare pregătitoare.sosirea zilnică a copilului la grădiniţă în jurul orei 10.frecvenţa neregulată a copilului la grădiniţă. pentru a se dezlănţui în acuze. iar părintele nu răspundea întotdeauna invitaţiilor adresate de educatoare. după activităţile liber alese. . -compromis între părinte şi cadrul didactic pentru acceptarea rezultatelor minime obţinute la test. Analizează situaţia. 5. prin sosirea al grădiniţă până la ora 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful