212 CAPITOLUL 8

Aplicaţiile roboţilor industriali APLICAŢIILE ROBOŢILOR INDUSTRIALI 8.1. Probleme generale

Roboţii industriali şi-au găsit locul într-o gamă largă de procese tehnologice, în care înlocuiesc operatorul uman în executarea unor operaţii auxiliare sau de bază. Cele mai importante aplicaţii se regăsesc în următoarele domenii: - În procese de prelucrare mecanică prin aşchiere, pentru alimentarea automată cu piese, scule sau dispozitive a maşinilor-unelte sau pentru executarea unor operaţii de găurire sau rectificare; - În procese tehnologice de asamblare automată, în care robotul manipulează piesele de asamblat sau scule utilizate în acest scop; - În procese tehnologice de forjare-presare, pentru deservirea cuptoarelor de încălzire sau a preselor şi ştanţelor; - În procese tehnologice de sudare prin puncte sau sudare continuă cu arc, în care robotul manipulează capul de sudură prin puncte sau electrodul de material la sudarea cu arc; - În procese tehnologice de turnare, pentru manipularea ramelor de formare, pentru dezbaterea formelor, pentru montarea miezurilor, pentru curăţirea pieselor turnate sau pentru alimentarea automată a maşinilor de turnare sub presiune; - În procese tehnologice de acoperiri superficiale, în care manipulează pistoale de vopsit sau piesele ce sunt scufundate în băi de acoperire, de decapare etc.; - În procese tehnologice de tratament termic, în care manipulează piesele la încălzirea în cuptoare sau la scufundarea în băi de tratament; - În realizarea operaţiilor de control automat al dimensiunilor şi formei pieselor; - La încărcarea-descărcarea conveioarelor şi în operaţii de stivuire, transport sau înmagazinare. Avînd în vedere condiţiile de lucru din mediul în care se desfăşoară tehnologia asistată de robotul industrial, acestea pot fi: - medii cu praf sau cu temperaturi înalte; - spaţii înguste, greu accesibile; - medii toxice sau radioactive; - medii cu atmosferă umedă; - medii cu atmosferă rău mirositoare; - medii cu pericol de explozie; - medii cu caracteristici normale. Aplicaţiile roboţilor industriali în procese tehnologice se pot realiza în două situaţii distincte: 1. Într-un proces tehnologic existent, neautomatizat, care funcţionează după un mod de organizare oarecare; 2. Într-un proces tehnologic nou, care urmează să fie conceput şi realizat în variantă robotizată. În primul caz, trebuie rezolvate o serie de probleme cu consecinţe nefavorabile, cum ar fi: - oprirea procesului tehnologic în vederea reorganizării şi reamplasării utilajelor, ceea ce determină pierderi de producţie şi cheltuieli suplimentare; - necesitatea unor modificări în sistemul de comandă al utilajelor pentru a fi compatibile cu sistemul de comandă al robotului adoptat; - necesitatea unor elemente suplimentare de periferie a robotului (depozite, mecanisme de orientare, mecanisme de separare etc.); - eliminarea operatorului uman din proces, ceea ce poate crea probleme sociale delicate.

Robotică industrială

213

Faţă de aceste inconveniente, cea de a doua situaţie este mai favorabilă, putându-se realiza cu costuri mai mici, este mai comodă, nu determină probleme sociale, toate soluţiile fiind gândite din faza de concepţie pentru varianta robotizată. În orice caz, la realizarea aplicaţiilor trebuie asigurată condiţia ca robotul industrial să nu apară ca un corp străin în proces, iar caracteristicile sale să corespundă pe deplin caracteristicilor procesului tehnologic, astfel încît să nu fie influenţate, prin reacţie, obiectul produs, mijloacele de producţie sau tehnologia. 8.2. Condiţii de realizare a aplicaţiilor cu roboţi industriali Realizarea aplicaţiilor industriale ale roboţilor presupune o analiză atentă a variabilităţii mediului sau procesului tehnologic, pentru a stabili astfel gradul de flexibilitate ce trebuie să-l asigure robotul din punct de vedere mecanic, al sistemului de comandă şi programare, precum şi gradul de flexibilitate al elementelor periferice şi de interfaţă. Se poate defini mediul periferic al robotului ca fiind totalitatea subsistemelor fizice şi informaţionale cu care acesta intră în interacţiune pe toată durata îndeplinirii sarcinii sale în procesul tehnologic pe care îl asistă. Acest mediu se prezintă ca un mediu dinamic, în care diferitele componente ale sale îşi schimbă poziţia, dimensiunile şi caracteristicile, iar aceste schimbări pot avea loc cu frecvenţă constantă sau variabilă. Ca urmare, în proiectarea aplicaţiilor cu roboţi industriali, trebuie să avem în vedere următoarele tipuri de variabilităţi: 1. Variabilitatea poziţională; 2. Variabilitatea de formă, dimensională şi de masă; 3. Variabilitatea de timp; 4. Variabilitatea operaţională; 5. Variabilitatea generală de mediu. Variabilitatea poziţională se poate referi la piesă, la dispozitivul de centrare-fixare a piesei sau la maşină, care îşi pot schimba poziţia în spaţiu sau orientarea. Variablitatea de formă, dimensiuni şi masă se referă la piesă. Variabilitatea de timp se poate referi la durata ciclului de prelucrare a piesei, la durata ciclului de manipulare sau la maşină (frecvenţa şi durata întreruperilor). Variabilitatea operaţională se referă la operaţiile de prelucrare a pieselor ca urmare a modificării sarcinilor de lucru. Variabilitatea generală de mediu se referă la variaţia diferiţilor parametri ai acestuia (temperatură, umiditate, praf, radioactivitate etc.). 8.2.1. Variabilitatea pieselor prelucrate şi manipulate Având în vedere orientarea piesei, putem avea trei tipuri de orientări: - orientare oarecare (liberă); - orientare determinată de proces; - orientare forţată, obţinută prin intermediul unor sisteme de orientare corespunzătoare. Poziţia piesei trebuie determinată în raport cu sistemul de coordonate în care lucrează robotul, starea piesei în spaţiul de lucru al robotului putând fi de repaus sau de mişcare. La ieşirea de pe un post de lucru din sistemul robotizat, piesa este orientată de dispozitivul de centrare şi fixare (orientare de proces). Ea poate fi preluată de robot în această stare, dar în cazul în care de pe maşină cade într-un buncăr, atunci îşi pierde orientarea (orientare liberă). Pentru a aduce o piesă în poziţia necesară (orientarea forţată), trebuie să fie realizate activităţi suplimentare, cum ar fi: - separarea bucată cu bucată a pieselor; - determinarea orientării piesei şi compararea poziţiei obţinute cu poziţia prescrisă.

214

Aplicaţiile roboţilor industriali

Aceste activităţi pot fi realizate în două moduri: - utilizând dispozitive specializate care echipează sistemul robotizat; - utilizând roboţi industriali din generaţia a II-a (roboţi automaţi adaptivi), care sunt dotaţi cu senzori de vedere sau senzori tactili şi sisteme de prelucrare a informaţiilor furnizate de aceştia şi de comandă corespunzătoare. Adoptarea uneia sau alteia dintre cele două soluţii trebuie să urmeze unei analize detaliate a situaţiei reale din proces şi determinării costurilor aferente. Astfel, prima soluţie va necesita un robot cu sistem mecanic mai puţin flexibil, iar comanda ciclului de lucru al acestuia este, de asemenea, mai simplu. Pe de altă parte, problema realizării unor dispozitive specializate de orientare se complică cu cât piesele manipulate vor diferi mai mult ca formă şi dimensiuni. În acest caz, este necesar să realizăm un studiu al asemănării pieselor şi gruparea acestora după criterii care să permită simplificarea construcţiei dispozitivului de orientare, acesta trebuind să prezinte posibilităţi de reglare (să fie flexibil). De asemenea, putem realiza mai multe dispozitive de orientare care să fie schimbabile la trecerea de la o piesă la alta. Trebuie subliniat faptul că se recomandă păstrarea orientării de proces chiar şi în cazul utilizării roboţilor din generaţia a II-a sau a III-a, aceasta în scopul scurtării ciclului de manipulare a piesei şi al utilizării mai raţionale a performanţelor robotului. Variabilitatea de formă, dimensională, de masă sau de rigiditate a piesei se manifestă în cazurile când roboţii se utilizează în sisteme flexibile de fabricaţie, în care se execută, se controlează sau se asamblează piese aparţinând unei familii, cu asemănări mai mari sau mai mici. Acest gen de variabilitate determină: - concepţia generală a dispozitivului de apucare (de prehensiune); - flexibilitatea geometrică necesară a dispozitivului de apucare şi a sistemului de poziţionare-orientare; - sarcina maximă de manipulat de către robot; - forţa de strângere a obiectului manipulat; - cerinţe pentru optimizarea comenzilor. Rezolvarea problemelor de mai sus este uşurată prin clasificarea pieselor orientată spre cerinţele manipulării acestora cu ajutorul roboţilor, clasificare din care rezultă moduri posibile de apucare, deplasare şi poziţionare a piesei cu precizia impusă. 8.2.2. Variabilitatea dispozitivului sau maşinii Acest gen de variabilitate se referă, de asemenea, la poziţia acestora. Astfel, poziţia dispozitivului de centrare-fixare a piesei poate fi analizată din punct de vedere al cerinţelor procesului de lucru şi al modului cum este organizat acesta. La procesele de prelucrare mecanică, de presare, de forjare, poziţia dispozitivelor şi maşinilor este fixă sau se poate schimba, dar poziţiile sunt, totuşi, bine determinate. În cazul când, însă, robotul execută operaţii tehnologice care presupun să manipuleze o maşină sau o sculă (polizare, găurire, sudare, acoperiri superficiale metalice sau prin vopsire etc.), poziţia este variabilă. În aceste situaţii, variabilitatea se defineşte în raport cu piesa şi asfel trebuie determinate funcţiile robotului. 8.2.3. Variabilitatea duratelor de timp şi operaţională Se pot distinge variabilitatea duratelor de prelucrare şi variabilitatea duratelor de manipulare. Durata de prelucrare se consideră intervalul de timp scurs între momentul introducerii piesei în dispozitivul de centrare-fixare şi momentul eliberării şi preluării ei de către manipulator. Durata de manipulare reprezintă suma timpilor necesari pentru apucarea obiectului, deplasarea în spaţiu după traiectoria impusă, orientarea şi eliberarea obiectului manipulat.

integrarea funcţiei de manipulare automată este esenţială.după forma piesei. Funcţii de manipulare posibile în sistemele de fabricaţie robotizate În realizarea unui sistem de fabricaţie robotizat. fiind necesare intercondiţionări între perioadele de proces şi de manipulare. .3. Funcţiile de manipulare posibile într-un sistem robotizat rezultă din fig. de sarcină şi de precizia dorită.cu un purtător de cod al piesei.8. 8. Această variabilitate este impusă şi de variabilitatea duratelor tehnologice. Din acest motiv. Variabilitatea operaţională este dată de modificarea sarcinilor de prelucrare. Variabilitatea duratelor de manipulare este determinată de lungimea traiectoriilor. Aceasta conduce la necesitatea modificării programului de comenzi al sistemului flexibil robotizat. ceea ce se poate realiza pe mai multe căi: . ataşat direct pe piesă sau pe dispozitivele însoţitoare (palete. casete etc. putând apare situaţia ca în sistemul respectiv să fie integrate mai multe operaţii de manipulare automată. pentru fiecare dintre aceste operaţii putând fi necesar câte un robot de construcţie adecvată şi cu ciclu de lucru corespunzător sau acelaşi robot poate îndeplini două sau trei funcţii.Robotică industrială 215 Variabilitatea duratelor de prelucrare se poate stabili în momentul elaborării procesului de lucru şi al determinării parametrilor acestuia. organizarea proceselor de fabricaţie asistate de roboţi trebuie făcută în condiţia realizării ciclului total de durată maximă. Variabilitatea sarcinilor de prelucrare impune necesitatea introducerii funcţiei de recunoaştere a piesei ce trebuie manipulată la un moment dat.1. ceea ce determină de fapt variabilităţile de mai sus. mandrine.). aceasta prin organizarea în aşa fel a secvenţelor încât să se respecte principiile fundamentale ale economiei de mişcare şi de timp. de viteza de deplasare. de modelul de mişcare. .

transportul pieselor sau paletelor din magazii intermediare în posturile de lucru folosind roboţi industriali mobili. şi anume: . Manipularea sculei în cadrul unui sistem robotizat se referă la transferul automat al sculelor individuale sau al grupelor de scule din depozitul de scule sau de cutii multiaxe al maşinii pe maşina-unealtă şi în sens invers. trebuie realizată manipularea automată a unor duze pentru aer comprimat sau pentru apă în scopul curăţirii dispozitivelor sau al spălării pieselor în posturile de spălare-curăţire automată. Pentru identificarea poziţiei şi formei pieselor neorientate. . apare necesitatea manipulării unor senzori vizuali. după prelucrare.transferul sculelor din magazine de scule amplasate pe robocare în magazinele proprii ale posturilor de lucru şi invers. la montajul automat. Manipularea automată pe un sistem robotizat de prelucrare se poate referi şi la dispozitivul de fixare a piesei sau la dispozitivul de apucare al robotului manipulator.1. magazine de scule. în sistemele de fabricaţie prin aşchiere. De asemenea. robotul trebuie să manipuleze un cap de citire a codului.). se poate menţiona schimbarea unei mandrine sau numai a bacurilor mandrinelor pentru instalarea şi fixarea pieselor de revoluţie.manipularea automată a paletelor goale în posturile de încărcare-descărcare a paletelor. . magazine de dispozitive. prin care se controlează poziţia de instalare a piesei în sistemul de fixare al maşinii. magazine de piese individuale de revoluţie. în alte cazuri.transferul sculelor dintr-un magazin central fix în magazinele proprii ale posturilor de lucru şi al sculelor uzate în sens invers. manipulatorul acţionează direct scula de lucru: la debavurarea automată. Un exemplu în acest sens poate fi vârful de măsurare care se aplică pe axul principal al maşinii-unelte. în special. la vopsire. exercitarea funcţiei de manipulare automată mai reclamă şi existenţa unui magazin pentru depozitarea obiectelor ce trebuie manipulate (magazine de palete port-piese. . . . . . când se măsoară mai multe dimensiuni. de cutii multiaxe sau de magazine de scule. sunt necesare mai multe traductoare de control. într-un sistem de fabricaţie robotizat. Acestea pot fi transferate pe maşină cu un manipulator special. În afara robotului manipulator. magazine de vârfuri de control etc.transferul unei palete cu piesa fixată pe masa maşinii-unelte şi apoi în sens invers. iar pentru identificarea codului unei piese sau scule. .manipularea automată a paletelor portpiese în magaziile centrale în vederea trecerii acestora pe sistemul de transport şi în sens invers. la sudarea automată. aceasta putându-se referi la: . în funcţie de rezultatul acestui control determinându-se automat originea de prelucrare. Ca exemple în acest sens.transferul unei piese de revoluţie dintr-un magazin de piese în sistemul de fixare al maşinii şi în sens invers. în cazul când prelucrarea piesei pe aceeaşi maşină se face din mai multe prinderi. În cazul când controlul piesei se face direct pe maşina-unealtă şi. Trebuie reţinut faptul că.manipularea automată a pieselor de revoluţie în scopul încărcării magazinelor de piese pentru transportul acestora în posturile de lucru. Asupra operaţiei de manipulare va influenţa nu numai forma geometrică a obiectului ce trebuie manipulat ci şi poziţia acestuia în magazin (orientate sau în poziţie oarecare).schimbarea poziţiei piesei pe paleta fixată pe masa maşinii. la găurire etc.8. funcţia de manipulare automată se realizează şi pentru alte operaţii decât cele din fig. schimbarea dispozitivului de apucare sau numai a bacurilor acestuia este necesară pentru a asigura flexibilitatea manipulării unor obiecte cu dimensiuni foarte diferite.216 Aplicaţiile roboţilor industriali Funcţia de manipulare a piesei este necesară pentru alimentarea automată cu piese a maşinilor-unelte.

2) lipsa temperaturilor înalte de încălzire a semifabricatului.). montarea. fără control suplimentar. este determinată de următorii factori: 1) parametrii constructivi ai piesei.. sunt utilizate echipamente tehnologice de universalitate largă (centrele. care permit organizarea transportului şi a depozitării semifabricatelor lângă maşinile-unelte în poziţie orientată.1.adaptarea la caracteristicile obiectelor manipulate (dimensiuni. cu utilizarea utilajului suplimentar standardizat. mandrinele universale. iar în perioadele de nefuncţionare să permită accesul la maşini pentru efectuarea manuală a operaţiilor de manipulare. viteza de lucru. 2) tipul şi starea semifabricatului. Utilizarea roboţilor industriali în procese de prelucrare prin aşchiere În cazul proceselor tehnologice de prelucrare prin aşchiere. cu operaţiile de prelucrare pe maşini.4. roboţii industriali sunt folosiţi. 3) cerinţele tehnice privind piesa.sistemele de manipulare trebuie realizate în aşa fel încât.construcţia roboţilor să nu depindă decât într-o mică măsură de obiectele pe care le manipulează şi de maşinile pe care le deservesc. formă geometrică. având un grad de flexibilitate suficient de mare. 4) dimensiunile de gabarit şi masa piesei. Nomenclatura pieselor a căror prelucrare este posibilă şi rentabilă în complexele automatizate "maşină-unealtă-robot".Robotică industrială 217 Manipulatoarele şi roboţii care realizează funcţiile de manipulare automată în cadrul sistemelor robotizate trebuie să îndeplinească o serie de condiţii importante: . 8. la maximum posibil. unde. care permit. să fie valorificate mai bine performanţele acestor maşini privind precizia. 3) configuraţia semifabricatului şi îndeosebi a piesei finite este suficient de precisă. . sistemele de manipulare sunt valorificate corect dacă operaţiile de manipulare sunt executate suprapus.4. material). pe de altă parte. în cadrul funcţionării alături de utilajele pe care le deservesc. corespunzătoare funcţiei de manipulare pe care o realizează.precizia şi stabilitatea funcţionării roboţilor manipulatori să aibă valori constante. 2) sunt clar evidenţiate bazele şi semnele de orientare. urmărirea funcţionării şi depanarea rapidă a defecţiunilor. menghina pneumatică etc. pentru automatizarea operaţiei de alimentare cu piese a maşinilor-unelte. flexibilitatea etc. 8. corespunzător întregii game de obiecte manipulate. flexibilitatea acestora poate fi asigurată prin senzori tactili aplicaţi pe mâna robotului sau prin schimbarea automată a dispozitivului de apucare a obiectului manipulat (eventual numai a bacurilor). dar se pot utiliza şi pentru alimentarea automată cu scule şi dispozitive sau pentru spălarea şi curăţirea automată a pieselor şi dispozitivelor. pentru centrare şi fixare. Particularităţi ale folosirii roboţilor în procese de aşchiere. greutate. . a le instala pe maşina-unealtă. . Parametrii constructiv-tehnologici ai pieselor care sunt destinate pentru prelucrarea în sistem "maşină-unealtă-robot". . Particularităţile deosebite ale proceselor de prelucrare mecanică din punctul de vedere al robotizării sunt: 1) timpul relativ mare de prelucrare (de la zeci de secunde pâna la câteva zeci de minute). . stabilitate în diferite poziţii. trebuie să fie caracterizaţi astfel: 1) suprafeţe omogene după formă şi distribuţie pentru bazare şi apucare. în special. reglarea.construcţia sistemelor de manipulare trebuie realizată astfel încât să fie posibilă şi uşoară deplasarea.

Sistemele de prelucrare robotizate se pot realiza în diferite variante de compunere: . Maşinile-unelte incluse în componenţa sistemelor robotizate trebuie să asigure: strângerea automată şi eliberarea piesei pe maşina-unealtă. bazarea precisă şi sigură a piesei în dispozitivul maşinii-unelte.4). cu robotul central. maşinile-unelte pentru prelucrarea canelurilor şi rectificarea cilindrică şi frontală trebuie să fie înzestrate cu mandrine cu autocentrare.2.) sau cu roboţi pe portal (fig. la maşinile-unelte pentru danturat trebuie să se automatizeze operaţia de bazare a piesei de prelucrat şi deplasarea şi fixarea păpuşii piesei în poziţia de alimentare cu piese.8. cu axa liniară şi excentrici. flanşe. cămăşile şi bucşele.8. . piesele plane şi spaţiale de configuraţie simplă (plăcile. aşezate în cerc.robotul poate fi amplasat pe sol. este necesară automatizarea fărămiţării aşchiilor în procesul de aşchiere şi îndepărtarea lor din zona de prelucrare. .3 şi fig. piesele tip carcasă etc.robotul poate realiza numai alimentarea automată cu piese sau realizează şi alimentarea automată cu scule şi dispozitive.robotul asistă o singură maşină-unealtă. frezat. trebuie să avem în vedere cerinţele specifice ale fiecărui tip de maşină-unealtă: la maşinile-unelte cu mese orizontale şi la strungurile cu arborele principal vertical. inelele.bucşe. . pe de o parte. pe de o parte. deplasarea automată a ferestrei de protecţie a maşinii-unelte. la strungurile cu arborele principal orizontal. Aceasta se explică prin faptul că robotul va ocupa în acest caz spaţiul din faţa maşinii-unelte. schimbul de informaţii cu sistemul de comandă al robotului. trebuie să fie automatizată şi mişcarea de împingere a piesei către suprafaţa frontală a mandrinei. discuri. pe maşina-unealtă sau poate fi suspendat (pe portal sau pe punte). destinate pentru instalarea piesei. 8. . discurile.axe sau scurte . flanşele. La crearea sistemelor robotizate pe baza maşinilor-unelte. trebuie să fie automatizat procesul de strângere pe suprafaţa de sprijin a dispozitivului de fixare. automatizarea controlului parametrilor de comandă în procesul prelucrării. dar se şi ocupă prea mult din spaţiul productiv al halei.218 Aplicaţiile roboţilor industriali 3) posibilitatea unificării şi tipizării proceselor de prelucrare şi a tipurilor de echipamente pentru aplicarea metodei de prelucrare în grup. penele.2. cornierele. şi comanda pornirii programului de prelucrare al maşinii-unelte. iar piesele prismatice pot fi plăci sau de tip carcasă). roţi dinţate. Pentru funcţionarea sigură a sistemelor robotizate cu maşini-unelte. capacele. este necesar să se automatizeze şi curăţirea suprafeţelor de bazare ale dispozitivelor sau mesei. mecanizarea evacuării aşchiilor şi altor deşeuri în afara maşinii-unelte. Soluţii de compunere a unor sisteme robotizate cu o singură maşinăunealtă Utilizarea unui robot industrial pentru alimentarea automată cu piese a unei singure maşini-unelte având robotul amplasat pe sol se întâlneşte rar. Sistemele tehnologice robotizate se recomandă pentru prelucrarea următoarei nomenclaturi de piese: arbori netezi şi în trepte. Între echipamentul de comandă al maşinii-unelte şi echipamentul de comandă al robotului industrial trebuie să se realizeze un schimb de informaţii în ambele sensuri: pornirea robotului în vederea preluării piesei prelucrate şi atenţionarea acestuia asupra poziţiei diferitelor subansamble ale maşinii.). alezat. .4.robotul asistă două sau mai multe maşini-unelte. schimbarea automată a sculei în cadrul ciclului de prelucrare (când e necesar).în sistem se prelucrează piese de revoluţie sau piese prismatice (piesele de revoluţie pot fi lungi . sau aşezate în linie. Asemenea aplicaţii mai curând cu roboţi amplasaţi pe maşina-unealtă (fig. pe de altă parte.8. la maşinile-unelte din grupa celor de găurit.

masa 4 execută chiar două mişcări pe direcţii perpendiculare.2. 8. de asemenea scurte. În acest fel. Alimentarea unui strung cu ax orizontal cu piese. roţi dinţate. În fig. deoarece robotul este prevăzut cu un apucător M dublu (g1. paleta 3 se amplasează pe masa 4 cu mişcare pas cu pas Tx′. devine posibil transferul pieselor între paleta 3 cu piese şi axul principal AP al strungului. în acest caz. braţul robotului efectuând mişcări în coordonate carteziene. Paleta cu piese de tipul flanşe. discuri etc. pistoane.3.2.8. 8. dar utilizând un robot pe portal cu apucător dublu. în alte cazuri.g2). Timpul de schimbare a piesei prelucrate cu un nou semifabricat se scurtează. este prezentată în fig. Pentru a aduce diferitele locaţii de depozitare în poziţia de preluare a pieselor de către robot.Robotică industrială 219 Fig. robotul are baza amplasată pe păpuşa fixă a unui strung cu axul principal orizontal. ca şi în cazul precedent. Amplasarea roboţilor de alimentare cu piese pe păpuşa fixă a unui strung. .

8. pentru piesele finite. robotul va prelua semifabricatul în aceeaşi secţiune transversală. 8. de tip axe sau cilindri. cunoscând timpul de prelucrare a unei piese. poziţia de preluare aflânduse întotdeauna în prelungirea axei strungului S. ca asemenea celule să dispună şi de un al doilea depozit.5. în centrul celulei robotizate. este necesar ca piesa din depozitul D adusă în poziţia de preluare să fie tamponată axial până la un reazem fix. aceeaşi poziţie a piesei. Pentru alimentarea strungurilor orizontale cu piese cilindrice lungi. Un exemplu de sistem robotizat compus din trei strunguri 1 amplasate în cerc şi alimentate de un robot 4 cu baza la sol este prezentat în fig. în orice succesiune tehnologică posibilă pe cele trei strunguri din componenţa celulei. aducând noi piese în poziţia de apucare a lor de către robot. Dispozitivul de apucare al unui asemenea robot poate fi dublu. în care caz ele sunt asistate de un robot industrial cu deplasare pe portal.8. Capacitatea unui asemenea depozit se stabileşte astfel încât. de tipul cu lanţ. poziţionat cu precizie. Depozitul D de piese se realizează de genul unui transportor pas cu pas P. Pentru a asigura precizia de apucare a piesei din depozit. Piesele prelucrate pe acest sistem sunt de tip axe cu lungime medie.220 Aplicaţiile roboţilor industriali este amplasată pe masa 4 în coordonate. . se poate folosi soluţia prezentată în fig. dar important este ca el să prezinte un grad înalt de adaptabilitate.4.3. întotdeauna. cu deplasare pas cu pas. Este posibil.4. în care caz robotul se amplasează cu baza la sol. Aşezarea maşinilor-unelte se face după o circumferinţă. Asemenea compunere de sistem de fabricaţie este de tipul "robot-grup de maşini-unelte". de exemplu. sau maşinile se dispun în linie.4. 8. piesele prelucrate revenind în poziţiile rămase libere ale depozitului. În felul acesta. Soluţii de sisteme robotizate cu mai multe maşini-unelte Asemenea sisteme pot avea în componenţă un robot şi două sau trei maşini-unelte. în scopul asigurării preciziei de alimentare. să se realizeze condiţia funcţionării autonome a sistemului pe durata unui schimb de lucru. robotul căutând deci. însă. în care se utilizează un robot pe portal dublu (ambele braţe B1 şi B2 sunt montate pe acelaşi cărucior). în componenţa sa intrând şi transportorul-depozit 3. ceea ce permite prelucrarea în cadrul sistemului respectiv a unei nomenclaturi destul de largi de piese. Alimentarea unui strung cu piese de tip axe cu un robot pe portal Soluţiile de compunere a celulelor robotizate prezentate mai sus se caracterizează şi prin faptul că depozitul sau magazinul de semifabricate este utilizat şi pentru piesele prelucrate aduse de robot de pe maşină. de cele mai multe ori maşini pentru prelucrarea pieselor de revoluţie. Fig.

Sistem robotizat cu trei maşini-unelte şi robot cu baza la sol Fiecare dintre sistemele robotizate din fig. Prima situaţie este posibilă numai în cazul când toate componentele sistemului sunt comandate numeric.8. se pot prelucra şi piese de formă prismatică.Robotică industrială 221 Pentru prelucrarea axelor lungi. sunt supuse operaţiei de strunjire pe strungurile paralele 8. 8. robotului şi depozitului sau microcalculatorul este înglobat în echipamentul de comandă al robotului industrial. se poate folosi structura din fig.5.6. care coordonează funcţionarea tuturor componentelor celulei. fiecare din cele trei maşini este prevăzută cu câte un depozit 1 şi cu câte o poziţie intermediară 2.5 şi 8. Asemenea piese nu sunt manipulate direct de către robot ci prin intermediul unor palete. aceste palete având forma exterioară potrivită pentru apucarea de către un robot cu deplasarea paralelă a degetelor în vedere apucării. Fig. din două prinderi.6. Se poate folosi un microcalculator supraordonat echipamentelor de comandă ale maşinilor-unelte. pe care piesa se centrează şi fixează. Fig. În sistemele robotizate cu robot amplasat la sol.6 sunt conduse centralizat de la un microcalculator.8. Sistem robotizat cu trei maşini-unelte . apoi. cu robot pe portal. Pentru a elimina timpii de aşteptare ai maşinilor-unelte. Axele sunt prelucrate la capete pe o maşină de frezat şi centruit 3 şi. 8.

8. Pe de altă parte.8. care realizează transportul de la/la depozitul central. el având acces şi la depozitul de palete portpiesă DP..7 cu palete cu noi semifabricate şi scoaterea din depozitul DP a paletelor cu piesele prelucrate se face cu ajutorul unui robocar.CP3. care vor diferi de la un tip de piesă la altul. Fig. cel puţin. Sistem robotizat pentru prelucrarea pieselor prismatice Alimentarea celulei din fig.7. robotul industrial RI este amplasat central. coordonarea întregului sistem va fi realizată centralizat. centrele de prelucrare CPi care intră în componenţa acestei celule robotizate sunt conduse. cu baza la sol. În aceste condiţii. activitate care trebuie asistată de un operator uman.8. cu un calculator electronic de proces. . Condiţia de funcţionare autonomă a sistemului robotizat pe durata unui schimb. de tipul CNC). trebuie realizată şi în acest caz.fig.7). Când acestea se amplasează în cerc (centrele de prelucrare CP1. obligatoriu. de echipamente de comandă numerică (de obicei. dar capacitatea depozitului DP trebuie să fie mult mai mică decât în cazul precedent. deoarece timpul de prelucrare a unei piese prismatice este cu mult mai mare decât în cazul pieselor de revoluţie. Nu este exclusă nici posibilitatea ca într-o poziţie a depozitului DP să se organizeze activitatea de paletizare/depaletizare a pieselor.222 Aplicaţiile roboţilor industriali Prelucrarea pieselor din această categorie are loc pe centre de prelucrare. care înmagazinează şi distribuie echipamentelor locale ale maşinilor şi robotului programele de lucru..

piesele paletizate în postul 6 fiind dirijate de operatorul 5 pe unul din conveioarele 1.4.8.b. care necesită un număr mare de scule. pentru alimentarea celor patru maşini-unelte 12. cu baza fixă la sol.8. 2 sau 3.8. care se deplasează în lungul liniei pe ghidajele 10. chiar dacă am mări capacitatea magazinului maşinii până la numărul maxim de scule diferite. în fig. capacitatea magazinului de scule propriu al maşinii nu satisface necesităţile de prelucrare a unor piese complexe. În fig. . alimentarea automată a maşinilor-unelte cu palete cu piese de formă prismatică se realizează cu trei roboţi 8. 8. Dar. depozitul central 4 conţine semifabricate şi piesele finite aduse de la maşinile-unelte de către aceleaşi conveioare. Utilizarea roboţilor industriali pentru alimentarea automată cu scule şi dispozitive Aceste funcţii sunt robotizate în cadrul modulelor sau al sistemelor flexibile de fabricaţie în care se prelucrează familii de piese de largă nomenclatură.a.Robotică industrială 223 Fig. situaţie în care va trebui să oprim maşina-unealtă în vederea schimbării sculei. Astfel.8). soluţia nu este practică deoarece nu vor exista în magazin scule dublet necesare în cazul uzurii premature sau al ruperii accidentale a unei scule.8. Asfel.4. într-un modul flexibil de fabricaţie constituit pe baza unui centru de prelucrare. se utilizează robotul mobil la sol 11. Sisteme robotizate cu mai multe maşini-unel-te Prelucrarea pieselor prismatice în sisteme robotizate cu centre de prelucrare aşezate în linie necesită utilizarea unor roboţi mobili cu deplasare la sol (în cazul centrelor de prelucrare cu ax vertical) sau a unor roboţi cu deplasare pe portal (soluţie posibilă numai când centrele de prelucrare sunt cu ax principal orizontal).8. Compuneri de sisteme robotizate cu mai mult de trei maşini-unelte nu se pot realiza decât cu amplasarea în linie a maşinilor-unelte (fig.8.8.

depozitul suplimentar de scule se realizează de forma unui magazin cu lanţ 7. cu ajutorul robotului 3 cu deplasare pe . unde. O asemenea situaţie este prezentată în fig. amplasat lingă centrul de prelucrare. să fie necesară chiar schimbarea mandrinei de centrare-fixare a piesei pe maşină.9. cu variabilitate dimensională mare.8.9) se prevede cu un depozit suplimentar de scule şi un sistem de transfer al acestora în magazinul propriu al centrului de prelucrare.10. asfel încât robotul 8 să poată realiza transferul sculelor între magazinul 7 şi magazinul de scule 5 de pe maşină. care permite funcţionarea autonomă a modulului pe o perioadă limitată.224 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig.8. Sistem de alimentare cu scule folosind un robot Fig.10 Schimbarea automată a mandrinelor pe un strung.9. trecând la prelucrarea altei tipodimensiuni de piesă. Inconvenientul menţionat mai sus poate fi înlăturat dacă modulul flexibil (fig. deci nu influenţează asupra productivităţii prelucrării. de forma unei mese indexate. 8. acest transfer se realizează în timp ce maşina lucrează. În cazul prelucrării unei nomenclaturi largi de piese de revoluţie.8. În fig. cu cât modulul dispune de un depozit propriu 1 de palete cu piese. Necesitatea alimentării automate cu scule a centrului de prelucrare apare cu atât mai evidentă. 8. poate apărea necesitatea ca.

Kondoleon a realizat o analiză a sarcinilor de asamblare şi frecvenţa globală a diferitelor sarcini după direcţii/sensuri la mişcarea relativă a pieselor supuse asamblării în industria mecanică (fig.4%. Posibilitatea de programare a roboţilor a făcut posibilă automatizarea multor operaţii de manipulare. Conceptul cuvîntului montaj este dificil de stabilit sub o formă definitivă. Sarcinile de asamblare au fost clasificate în 12 clase de operaţii elementare. Pe de altă parte. întrucît în practică se constată diferenţe de conţinut de la un produs la altul.8. de necesităţile de mecanizare şi automatizare datorită ponderii tot mai ridicate a operaţiilor de montaj în manopera totală a produselor. montajul consumă 45-70% din manopera totală a produsului. . Probleme generale Problema robotizării montajului apare ca un răspuns la cerinţele de creştere a productivităţii prin automatizare flexibilă în condiţiile cînd mediul de asamblare prezintă o variabilitate importantă. în domeniul aplicaţiilor în serii mici a maşinilor şi utilajelor. Utilizarea roboţilor industriali la asamblarea automată 8. În anii ‘60-’70. extractivă şi metalurgică. Diferitele maşini specializate de asamblare şi montaj sunt un răspuns al variabilităţii mici a mediului. astfel încît să poată spori gradul de automatizare.12 şi fig. în special. incluzînd operaţii de manipulare.7%.5. la produsele fabricate în serie.Robotică industrială 225 portalul 2. în special a celor complexe. arată că 30. pentru industria constructoare de automobile şi piese de schimb. în comparaţie cu alte operaţii tehnologice. reprezintă cheltuieli de manoperă pentru operaţii de montaj. urmărindu-se reducerea timpilor principali.1.5. deficitar în privinţa gradului de automatizare chiar şi în industria automobilelor (fig. ponderea manoperei de montaj se ridică la 20-30% din manopera totală. Asfel. eforturile de raţionalizare a producţiei au fost concentrate. în primul rînd. se realizează transferul mandrinelor 4 între axul principal al strungului şi depozitul M de mandrine realizat de forma unui cap revolver amplasat pe păpuşa fixă a strungului. asamblare şi verificare. Un studiu realizat în industria constructoare de maşini agricole din SUA. fără a reduce flexibilitatea sistemului. fiind specifice unor operaţii avînd caracter de serie mare. asupra prelucrării pieselor şi a proceselor legate de aceasta. respectiv 7% din valoarea totală a produselor. Introducerea roboţilor şi manipulatoarelor în procesele de montaj a fost impusă. Acestea au fost găsite în domeniul tehnicii de manipulare şi montaj legate mai ales de utilizarea roboţilor. Montajul este. s-au căutat alte rezerve de raţionalizare.11). S-au elaborat noi tehnologii. asfel încît costurile pentru perfecţionări ulterioare au devenit prea ridicate.8. Analiza evidenţiază că 1/3 din aceste sarcini se referă la introducerea unui ştift în alezaj şi 1/4 la operaţia de înşurubare.13). de la un producător la altul. În momentul în care s-a atins un nivel înalt în acest domeniu. s-au automatizat şi optimizat procesele de prelucrare. 8. Sigur este faptul că montajul este o parte a procesului de producţie. aceste cifre sunt de 33. în sensul de sus în jos. respectiv 4.2% din cheltuielile de manoperă directă.8. pentru industria chimică. 27% din inserţii se fac pe direcţie verticală.

La 75% din cazuri. controlul procesului etc. . este necesară o modificare a pieselor pentru a uşura asamblarea robotizată. Greutatea medie la 80% din piesele asamblate este inferioară la 4 daN şi 70% se înscriu într-un cub cu latura de 10 cm.planificarea producţiei se face mai simplu. Numărul mediu de piese diferite este de 10. timpul necesar asamblării este inferior unui minut. . La 20% din cazuri. .. numărul mediu de piese asamblate este de 20.prin implementarea roboţilor. Cantitativ. cu un maxim de 127. Gradul de automatizare a diferitelor operaţii în industria automobilelor Acelaşi studiu privind asamblarea robotizată arată că sectorul determinant unde aceasta se aplică este în industria automobilelor (35% din aplicaţii). . se poate reduce numărul de echipamente periferice necesare în condiţiile în care calitatea montajului creşte.utilizarea senzorilor permite ca robotul să efectueze şi alte operaţii legate de montaj: încărcarea. Utilizarea roboţilor în operaţii de montaj prezintă o serie de avantaje: .programarea permite adaptarea la diferite funcţii de montaj. 8.226 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. .roboţii oferă posibilităţi mai variate de manipulare şi aşezare a pieselor.11. sortarea.

În aceste cazuri. Fig.durata unui ciclu de montaj este mai mare decît cea realizată de automatele specializate. Frecvenţa diferitelor sarcini de asamblare Domeniul în care utilizarea roboţilor este avantajoasă din punct de vedere economic îl constituie montajul produselor cu circa 20 de repere executate în mai multe variante. Dezavantajele roboţilor industriali aplicaţi la montarea automată sunt legate de: . În aceste cazuri.12. cu timpul de tact de 10-30 s. E-şu-rub. D-inserţie ştift şi element de reţinere. Sistematica sarcinilor de asamblare. apar greşeli şi defecţiuni frecvente în liniile de producţie.îndepărtează suport temporar. A-şift simplu în alezaj. în general. 8. . se poate asigura eficienţa în pregătirea pieselor pentru montaj şi pentru manipularea lor. F-ajustaj prin forţă. 8. H-răsturnare piesă. G-îndepărtare şaibă de localizare. C-stift multiplu în alezaj. .costul unui robot de montaj este. Se consideră că roboţii sunt prea încărcaţi dacă execută 8-10 operaţii diferite.13. B-împin-ge şi roteşte. K. I -asi-gură suport temporar. L-sudează sau lipeşte.Robotică industrială 227 Fig. J-fixează cu gheare o placă de metal. mai mare decît cel al automatelor specializate acţionate pneumatic sau mecanic.

b) Caracteristici de mişcare. cu atît este mai bun. Se consemnează. de exemplu. ci să se efectueze şi verificarea detaliată. iar procesul de căutare creşte considerabil timpul de ciclu.mase mari în mişcare. . cu cît un robot este mai simplu. Prezenţa dispozitivelor auxiliare scade considerabil flexibilitatea ansamblului. În aplicaţiile de asamblare se pot introduce şi roboţi mai puţin precişi. care să fie capabili să opereze cu piese neadaptate unui montaj automatizat. În condiţiile unei sarcini utile şi a unor dimensiuni ale elementelor prescrise. în fiecare punct al traiectoriei.2. Integrarea asamblării cu procesul de proiectare şi fabricaţie al produselor a condus la structuri de manipulare cu o arhitectură carteziană şi cilindrică. existînd tendinţa de a construi roboţi cît mai complexi.spaţii de lucru mari. în condiţiile unei sarcini utile şi la accesibilitate. Asemenea criterii sunt: a) Caracteristicile geometrice. care se referă la mărimea spaţiului de lucru.4 m/s şi 1. . arhitecturile specifice de montaj au spaţiul de lucru practic în afara zonei de mişcare a corpului robotului. Accesibilitatea este legată de capacitatea robotului de a lucra în interiorul unor suprafeţe închise sau într-un mediu cu un relief foarte variat. dar în direcţie verticală. cu 4 grade de libertate. două sau mai multe repere sunt aduse la configuraţia finală dorită. Caracteristicile constructive ale roboţilor industriali utilizaţi la asamblarea automată Sistemul mecanic al roboţilor industriali pentru operaţii de asamblare trebuie să dispună de dispozitive de ghidare cu cel puţin 6 grade de libertate. Produsele sunt direct concepute pentru producţia robotizată. au patru limitări majore în asamblare: . Greutatea pieselor ce pot fi asamblate robotizat nu trebuie să depăşească 5-10 daN. Este necesar ca şi procesul tehnologic să fie conceput direct prin prisma automatizării. Un număr mare de aplicaţii de asamblare sunt realizate de roboţii de tip SCARA.5 m/s. .mişcarea de bază de rotaţie creează un amplasament al aplicaţiei dezavantajos şi măreşte timpul total de realizare a ciclului de asamblare. reperele au configuraţii care uşurează procesul de automatizare. Aceasta a fost tendinţa în Japonia. prin folosirea unor dispozitive auxiliare de ghidare şi realizare de mişcări de căutare oscilatorii.5. iar precizia de repetabilitate a mişcărilor să fie corelată cu toleranţele poziţiei de asamblare şi cu jocul nominal dintre elementele ce trebuie asamblate. unde. 8. . Datorită faptului că roboţii de montaj cooperează cu un număr mare de dispozitive auxiliare cu poziţie fixă în spaţiul de lucru.complexitatea structurii mecanice şi a algoritmilor de control. Aplicaţiile industriale ale asamblării robotizate au arătat că structurile clasice 6R (şase cuple de rotaţie). în aceste cazuri fiind necesar un număr mai redus de senzori în dotarea robotului. cu un număr de 4 grade de libertate. se pune problema optimizării structurii mecanice asfel. PRAGMA şI SIGMA OLIVETI. În aceste situaţii. s-a realizat asamblarea unei pompe de ulei cu 17 repere.228 Aplicaţiile roboţilor industriali Se constată că proiectanţii din SUA nu au adaptat concepţia produselor pentru montaj. fiind dotat cu peste 100 de senzori. În procesul tehnologic de asamblare. Implicaţia productivitate-timp de ciclu conduce la limitarea inferioară a vitezelor şi acceleraţiilor maxime de lucru tradusă prin viteze medii la nivelul manipulării reperelor între 0. un robot ce deserveşte 13 linii de fabricaţie. a evitării coliziunilor dintre corpurile mobile ale robotului şi corpurile din mediul ambiant. Deosebit de importantă în acest proces este etapa de inserţie în care se realizează introducerea arborelui în alezaj. cu doi roboţi tip UEM-2. În acest mod. este de multe ori necesar să se programeze nu numai poziţia şi orientarea organului efector. cu lanţ deschis. cu precizie de ±3 mm. încît spaţiul de lucru să fie maxim. Un set important de criterii de sinteză pentru roboţii de montaj este furnizat de procesele componente ale asamblării.

este realizarea unei precizii înalte. Caracteristici pentru roboţii utilizaţi la prelucrare şi montaj O analiză efectuată asupra a 106 posturi de montaj şi a 915 posturi de prelucrare a evidenţiat unele caracteristici necesare roboţilor utilizaţi în acest domeniu (fig. în condiţiile unor precizii acceptabile. precizia roboţilor de montaj variază între ±0.14. înscrise în cîmpurile de toleranţe prescrise. O altă posibilitate este realizarea unor sisteme de control al forţelor cu ajutorul unor senzori tactili sau vizuali sau al unor dispozitive mecanice pasive. O posibilitate teoretică de obţinere a unor forţe de interacţiune în domeniul admisibil. Această soluţie este dezavantajoasă deoarece obţinerea unor precizii foarte mari de ordinul a 10 um implică structuri rigide. Fig. cu repetabilitate de ±0. Valorile forţelor de interacţiune cresc la mărirea erorilor de poziţie. atît etapa de aşezare cît şi inserţia presupun obţinerea unui nivel admisibil al forţelor de interacţiune în vederea evitării deteriorării elementelor din lanţurile de acţionare ale robotului şi a gripajului pieselor asamblate. cu respectarea condiţionărilor geometrice impuse. În figură s-a reprezentat cu linie groasă variaţia caracteristicilor pentru roboţii de prelucrare şi cu linie întreruptă pentru cei de montaj. în raport cu valorile de referinţă.1 mm. în special.14). procesele de vopsire. c) Caracteristicile privind forţele de interacţiune în procesul de cuplare. mai mică decît toleranţele de execuţie ale pieselor asamblate.8. Calitativ. forţele de interacţiune nedorite apar ca efect al erorilor de poziţie şi mai puţin de viteză. Se remarcă. Procesele tehnologice de manipulare de tip "apucă şi aşează".025 mm pînă la ±0.8. cu echipamente de comandă complexe. valori net diferenţiate pentru unele caracteristici. fără un control de forţe. costul fiind ridicat.Robotică industrială 229 În mod curent. Situaţia este similară în cazul erorilor inerente de formă ale reperelor asamblate.05 mm şi ±0. funcţionalitatea acestor procese nefiind legată de controlul forţelor de interacţiune între corpul condus şi obiectele exterioare. cum ar fi precizia de poziţionare şi greutatea piesei manipulate. În cazul proceselor de asamblare. s-au analizat: . procesele de sudare au avut corespondent în prescrierea unor cerinţe strict cinematice de mişcare şi poziţie pentru corpul condus. Drept principale caracteristici.15 mm.

erori la prinderea bolţului în dispozitivul de prehensiune. .14. aceste erori pot fi minimizate utilizînd dispozitive de prindere a căror construcţie este adaptată la forma pieselor. valorile vectorilor E1 şi E3 sunt direct legate de probleme de construcţie. în ordonată s-a prezentat frecvenţa cumulată în procente. ultimul fiind preferat doar în cazurile cînd mişcările pot fi simple.5.8.8. . După cum s-a arătat. adaptivă. Diferitele erori pot fi definite prin următorii vectori: . dar. . fiind totdeauna posibilă micşorarea acestora prin realizarea de sisteme de prehensiune corespunzătoare şi mecanisme precise de poziţionare a piesei alezaj pe suport. Elemente specifice operaţiei de asamblare robotizată În procesul de asamblare robotizată (fig. pentru dispozitivul de prehensiune. pentru suportul piesei alezaj. . Micşorarea componentelor acestui vector este legată de vectorii Ej.14. care sunt ataşate după cum urmează: .erori de poziţionare a dispozitivului de prehensiune. fig.RA1(A1. fig. zA1) pentru ştift. . Se constată: Realizarea corectă a asamblării impune ca vectorul E4 să aibă componentele egale cu zero. 8. Elemente ce intervin în procesul de asamblare robotizată Erorile de poziţie pot avea origini diferite: . fără mare precizie şi rapide.15. Roboţii pentru asemenea aplicaţii pot fi comandaţi şi pe cale manuală.RS(S.b.d. xP.RP(P. poate fi electric sau pneumatic. zP). . . xA1.RA2(A2.numărul de echipări (reglări la schimbarea produsului) raportate la 100 ore de funcţionare. Fig. xA2. fig.8. . .230 Aplicaţiile roboţilor industriali . ştiftul. 8. . fig.a.greutatea piesei. Sistemul de acţionare al roboţilor industriali utilizaţi la asamblarea automată. pentru alezaj. .precizia de poziţionare. alezajul şi planul de asamblare (suportul piesei alezaj). Poziţia în spaţiu a fiecăruia din aceste elemente este dată prin poziţia relativă a reperelor. yP. yA2. yS.14. zS).14.8.3. În toate reprezentările.erori care intervin la poziţionarea piesei alezaj pe planul de asamblare.numărul de piese pe loc de muncă. zA2). xS. în mod normal.8.15). determinate de construcţia şi precizia pe care o realizează robotul industrial. elementele ce intervin în proces sunt: dispozitivul de prehensiune (apucătorul) legat la elementul final al robotului. comanda roboţilor de montaj este automată.c.

iar unde dx. se deduce relaţia pentru aprecierea posibilităţii asamblării. Componentele vectorului E4 pe planul de asamblare se reduc la componentele laterale X şi Y şi componentele unghiulare α şi β (fig. în mod uzual. Oz sunt proiecţiile vectorului de deplasare laterală şi vectorului de deplasare unghiulară în reperul OXYZ. Rouget a formulat din punct de vedere matematic conceptul de complianţă.8.8. cîmpurile de toleranţe ale pieselor îmbinate sunt mai strînse decît precizia de poziţionare a robotului.17.Robotică industrială 231 Vectorul E2 este direct legat de tipul robotului folosit în aplicaţia de asamblare. Erorile la asamblare planul de asamblare Considerînd planul trecînd prin originile A1 şi A2 şi continuînd axa zA2. care să conducă la posibilitatea continuării procesului de îmbinare. . se poate recurge la o reprezentare mai simplă. dz. de forma: Realizarea asamblării robotizate este condiţionată de îndeplinirea funcţiei de acomodare. Dacă F este torsorul forţelor şi momentelor aplicate într-un punct O al dispozitivului şi D torsorul deplasărilor liniare şi unghiulare. care pune în evidenţă eroarea de poziţie ∈ şi eroarea unghiulară θ (fig. În cazul în care deplasările sunt proporţionale cu forţele. Mz reprezintă proiecţiile forţei. 8. Fig.17). Ox. 8.16). Posibilitatea executării unei sarcini de asamblare de către robot va fi dependentă de precizia de poziţionare Pp a robotului şi de toleranţa asamblării Ta. Mx.8. utilizată în mod obişnuit. respectiv momentului rezultant. Fz. Considerînd diametrul aparent al ştiftului d+2Pp şi diametrul aparent al alezajului D2Ta. Componentele vectorului E4 pe Fig. atunci: . Modificările de poziţie apar ca necesare deoarece.16. dy. depinzînd de precizia de poziţionare şi de repetabilitatea acesteia. Fy. My.18). Acomodarea constă în modificări de poziţie ale piesei în raport cu corpul condus al robotului. unde Fx. Oy. funcţia are denumirea de complianţă (fig.

acomodare activă. Acomodarea pasivă compensează erorile între piesele supuse asamblării plecînd de la deformarea unei structuri elastice în prezenţa erorilor ce apar în punctul de contact. toate dispozitivele prezintă o combinaţie a celor trei tipuri de complianţă. Pentru reuşita inserţiei.atunci cînd acţionează forţele de inerţie.18. B şi I fiind matricile corespunzătoare.complianţă neelastică inerţială (clasa 2) . Funcţie de natura forţelor care apar. Această tehnică utilizează. dar în majoritatea cazurilor complianţa elastică este predominantă. . Warnecke şi Gweon propun următoarea clasificare a tehnicilor de acomodare puse în lucru în sistemele de asamblare robotizată: .acomodare pasivă.reprezintă matricea de complianţă a dispozitivului (inversa matricii de rigiditate K).cînd forţele sunt de natură elastică. K. Mişcările pot fi realizate de către robot. Ca urmare. În general. Aceste matrici sunt funcţie de D şi O. În contextul asamblării robotizate. plecînd de la informaţiile furnizate printr-un sistem de senzori.complianţă neelastică amortizată (clasa 1) . Roujet propune o clasificare a diferitelor tipuri de complianţă: . prin intermediul sistemului de orientare al robotului sau de către masa pe care se fixează una dintre . Acomodarea pasivă include în această clasificare sistemele vibratorii unde eroarea de poziţie este eliminată printr-o mişcare vibratorie pentru realizarea aliniamentului pieselor. . prin deplasarea relativă a pieselor sub acţiunea forţelor ce apar în punctul de contact ştift-alezaj.acomodare mixtă. Forma acestei matrici depinde de punctul de aplicaţie al torsorului forţelor. 8.232 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. Acomodarea activă compensează erorile dintre piese prin efectuarea de mici deplasări pentru aliniere. de frecare vîscoasă şi deplasări de natură elastică. Cho. .cînd acţionează forţele de natură vîscoasă. care poate fi ataşat robotului sau poate fi plasat pe masa de lucru. ceea ce impune o precizie de poziţionare ridicată. rolul complianţei este de a alinia piesele (compensarea erorilor de poziţie şi de orientare). .complianţă elastică (clasa 0) . Complianţa roboţilor de asamblare Această ecuaţie descrie mişcările solidului supus la forţe de inerţie. Se defineşte centrul de complianţă al unui dispozitiv ca fiind punctul pentru care matricea C0 este diagonală (autonomie între componentele forţelor şi deformaţiilor). se poate scrie: unde C(0) . se poate scrie: Admiţînd că expresia reprezintă o relaţie bijectivă.deci. un dispozitiv de complianţă pasivă. alezajul trebuie să fie prevăzut cu sanfren.

Angajarea ştiftului în alezaj începe prin realizarea contactului în punctul A. Sistemele bazate pe acomodarea activă sunt capabile să realizeze inserţia pieselor fără sanfren. înşurubarea unui şurub sau introducerea unui ştift urmată de rotirea ştiftului (îmbinarea tip baionetă). în schimb preţul de cost al unui asemenea sistem este mai ridicat. 8. nu există un retur al informaţiilor asupra poziţiei relative între cele două piese. direcţia preferenţială de apropiere a ştiftului/şurubului este cea verticală. măsurată prin unghiul format de acesta cu axa alezajului. Introducerea ştiftului se realizează prin rotirea lui în jurul lui A şi alunecarea punctului de contact B înspre fundul alezajului. Fig. de valoarea de orientare a axei ştiftului. Din punct de vedere funcţional. Poziţia punctului B depinde. A şi B. se caută alezajul cu ştiftul prins în dispozitivul de prehensiune iar sanfrenul uşurează această căutare. Pentru început. au un preţ de cost scăzut. unghiul dintre axa ştiftului şi axa alezajului micşorîndu-se pe măsura avansării inserţiei. Sistemele cu acomodare pasivă sunt uşor de implementat. această soluţie poate fi folosită în cazul unor valori de tact mici (cadenţe scăzute). Ca urmare. la primul contact.8. apoi în două puncte. iar sensul preferenţial este de sus în jos. Acomodarea activă însă funcţionează "în buclă închisă".19. Schema inserţiei unui ştift într-un alezaj Inserţia unui ştift cilindric într-un alezaj cu sanfren este prezentată în fig. principala operaţie de montaj se poate asimila unui model de introducere a unui ştift cilindric într-un alezaj cu joc cu axa verticală. . Acomodarea mixtă reprezintă o combinare între cele două moduri prezentate anterior.Robotică industrială 233 piese.19. Analiza sistematică a sarcinilor de asamblare evidenţiază faptul că peste 90% din aceste sarcini se referă la introducerea unui ştift într-un alezaj cu sau fără joc. dar principalul inconvenient îl constituie necesitatea sanfrenului. Studiul cantitativ şi calitativ al acestui proces a făcut obiectul mai multor cercetări. acomodarea pasivă este o tehnică care operează "în buclă dechisă". De asemenea.

alezajul este cilindric de lungime Dm şi diametru 2Rm.20. Tk2. . Forţa de frecare care apare la contactul celor două corpuri poate permite alunecarea (A) sau nu permite alunecarea (B).21-8. 8.8. Dacă nu are loc nici un contact între bolţ şi alezaj. . . Structura mecanică are 6 grade de mobilitate şi este formată din patru corpuri. Contactul între bolţ şi alezaj se poate efectua în mai multe moduri: .22). .un singur punct de contact între muchia bolţului şi suprafaţa alezajului (fig.contactul mînă robot-bolţ se face la distanţa d1 faţă de ultimul grad de mobilitate al robotului. În fig. Nk2 şi cele tangenţiale Tk1.24).două puncte de contact între muchia bolţului şi suprafaţa alezajului (fig.21).distanţa dintre baza bolţului şi gradul de mobilitate al şaselea al robotului este d2. Aplicatie de asamblare bolţului si al mîinii robotului sunt coliniare cu axa gradului de mobilitate numărul şase al robotului. În timpul operaţiei de inserţie. .24. se consideră manipulatorul din fig. d2-d1≤dm. generînd o forţă de reacţiune.un singur punct de contact între muchia alezajului şi suprafaţa bolţului (fig. atunci mişcarea robotului este liberă şi nu apar complicaţiile mişcării de contact.234 Aplicaţiile roboţilor industriali Pentru analiza operaţiei de asamblare.centrul de greutate al Fig. sunt reprezentate forţele de reacţiune Rk1 şi Rk2. .8. Se începe analiza procesului de inserţie cu contactul bolţ-alezaj realizat într-un singur punct.8. Asupra geometriei obiectelor care se inserează se fac următoarele ipoteze: . .23).toleranţa la inserţie este: 2Rm-rm).8. care trebuie determinate prin proiecţiile lor în sistemul fix de referinţă al robotului. . .bolţul este un cilindru de lungime dm şi diametru 2rm. Contactul celor două corpuri generează forţe de frecare şi poate duce la blocarea corpurilor în timpul operaţiei de inserare. În figură se prezintă condiţiile iniţiale ale operaţiei de inserţie (bolţul este adus coaxial cu alezajul).o infinitate de puncte de contact de-a lungul generatoarei bolţului şi alezajului (fig.8.contactul mînă robot-bolţ se face într-un plan paralel cu baza bolţului.20.bolţul se inserează în alezaj pe o lungime h1≤Dm.8. . Interesante pentru studiul mişcării sunt componentele normale Nk1. bolţul vine în contact cu peretele alezajului. Rm>rm .

.forţa cu care mîna robotului acţionează asupra bolţului. În cazul B.momentul forţelor de contact între mîna robotului şi bolţ.forţa de greutate.2. Ecuaţia echilibrului dinamic al forţelor care acţionează asupra bolţului este: Asupra centrului de greutate al bolţului acţionează următoarele momente: . . Rki . Dinamica bolţului este determinată de următoarele forţe: F0 . G0=m0g . Ri .23. Componentele normale ale vitezelor liniare sunt zero în modul. punctul de contact nu se schimbă şi bolţul poate avea numai o viteză de rotaţie în jurul punctului Ki (acceleraţia liniară este nulă. 8. Dacă aceste componente sunt nule. i=1.. atunci contactul este numai aparent.momentul forţelor de contact între bolţ şi alezaj. 8. Contact muchie-alezaj suprafaţăbolţ Coeficientul de frecare μ între bolţ Fig. dar de acelaşi sens cu forţa Nki.24. punctul de contact se schimbă..forţa de inerţie.Contact muchie bolţ suprafaţă-alezată Fig. Contact bolţ-alezaj prin două Fig. iar viteza liniară tangenţială este în direcţia lui Tki.2).momentul forţelor de inerţie M0. iar i=1..forţa de reacţiune datorată contactului dintre bolţ şi alezaj. dar de sens contrar cu forţa normală Nki. 8.L reprezintă numărul de puncte de contact între mîna robotului şi bolţ.Robotică industrială 235 Fig. Contact bolţ-alezaj printrpuncte o infinitate de puncte şi alezaj se consideră cunoscut. . . 8. Cele două cazuri sunt descrise de următoarele condiţii: Tk1=μNk1 În cazul A.21.22.

iar mişcarea de rotaţie în jurul lui K1. pierzînd contactul în K2. Unul din cele trei cazuri a).. Dacă este îndeplinită condiţia: Tk1=μNk1. Tk2<μNk2 Dacă rotaţia bolţului este permisă de geometria alezajului. Dacă este îndeplinită condiţia: atunci nu se produce alunecarea în punctele K1 şi K2. Condiţiile pentru cazul c) se pot scrie sub forma: Tk1<μNk1. iar bolţul intră în alezaj. Sistemul de comandă trebuie să compenseze forţele exterioare în aşa fel încît mişcarea de alunecare şi cea de rotaţie permisă de geometrie să se producă. bolţul se blochează în alezaj. atunci are loc mişcarea de alunecare în punctele K1 şi K2. Mişcarea de inserare a bolţului în alezaj are loc dacă alunecarea se produce la punctul de contact K2. atunci operaţia de inserţie are loc. iar bolţul se roteşte în jurul lui K1 (restricţiile geometrice permit acest lucru). altfel bolţul se va bloca în alezaj..L) sunt vectorii care unesc centrul de greutate al bolţului cu punctele de contact mînă robot-bolţ. c) rezultă şi din forţele de reacţiune în punctele de Tk1<μNk1. iar bolţul este inserat în alezaj. ri0 (i=1.. iar bolţul se blochează în alezaj.236 forma: Aplicaţiile roboţilor industriali Ecuaţia de echilibru al momentelor faţă de centrul forţelor de greutate al bolţului are unde rki0 este vectorul care uneşte centrul de greutate al bolţului cu punctul de contact Ki. Tk2<μNk2. deoarece prin deformarea bolţului se introduce un grad de libertate suplimentar. . b) alunecarea nu se produce la punctele de contact. contact K1 şi K2. Analiza contactului bolţ-alezaj realizat prin două puncte pune în evidenţă următoarele situaţii: a) alunecarea se produce la ambele puncte de contact K1 şi K2. Tk2=μNk2. c) alunecarea se produce numai la punctul de contact K2..2. inserînd bolţul în alezaj. b). Ecuaţiile determină dinamica mişcării bolţului cînd se realizează numai un punct de contact între bolţ şi alezaj. Tk2=μNk2 sau: Tk1=μNk1. Dinamica bolţului blocat în alezaj complică mult analiza.

care să producă desprinderea lui de suprafaţa alezajului.25. sistemul de comandă poate realiza o mişcare de rotaţie a bolţului (funcţie de geometria alezajului). Dependenţa dintre unghiul θ şi poziţia z a punctului B este exprimată prin relaţia: z= Graficul funcţiei z=z(θ) este prezentat în fig. Condiţia pătrunderii ştiftului în alezaj după realizarea contactului în două puncte A şi B este: Fz≥μNk2+(μcosθ+sinθ) Nk1 în care: Nk1= Nk2= În cazul în care prima poziţie a punctului B este apropiată de şanfren (z/cosθ<μD). Dacă prima poziţie a punctului B este îndepărtată de şanfren (z/cosθ<μD). acţionînd la jumătatea liniei de contact. În timpul operaţiei de inserţie pot apare următoarele două situaţii cînd este realizat contactul în două puncte şi lungimea de pătrundere a ştiftului este slabă: . Inserţia poate continua prin împingerea axială a ştiftului şi rotirea în jurul punctului B. În vederea realizării inserţiei.25. 8. Fig. Forţele de contact sunt egale în toate punctele generatoarei şi se pot înlocui cu o forţă echivalentă. ştiftul se blochează în alezaj (se împănează). În acest caz. Blocarea bolţului are loc dacă componenta tangenţială a forţei nu poate învinge forţa de frecare.26. ştiftul trebuie retras şi operaţia trebuie reîncepută cu o eroare de orientare a ştiftului mai mică. Schema de acţiune a forţelor în cazul operaţiei de inserţie la realizarea contactului în două puncte.8. este reprezentată în fig. aplicate în punctul C şi cu momentul M0. Asupra ştiftului acţionează forţele de reacţiune şi forţele de frecare. Schema de acţionare a forţelor la inserţia ştiftului în alezaj.8. Asupra ştiftului se acţionează cu o forţă ale cărei componente sunt Fx şi Fz.Robotică industrială 237 Contactul realizat printr-o infinitate de puncte de-a lungul generatoarei suprafeţelor cilindrice ale bolţului şi alezajului se poate studia în mod similar cu contactul punctiform între cele două suprafeţe. se produce aşa numita înţepenire.

. Fig. şi geometria ştiftului şi alezajului. La blocajul total apare un fenomen mai dificil de rezolvat. Fig. Fz şi M0. Fig. pe de o parte.8. Pentru deblocare este suficient a modifica. .27. de exemplu.8. În vederea realizării inserţiei.238 Aplicaţiile roboţilor industriali . piesele sunt blocate datorită unui raport necorespunzător între forţele şi momentele care sunt aplicate.28 reprezintă corelaţia necesară între forţele Fx. unghiul forţei de inserţie în raport cu alezajul.2. pentru aprecierea evitării înţepenirii. iar fig. pe de altă parte. Fy. Dependenţa dintre adâncimea de iserţie z şi unghiul de înclinare θ pentru diferite valori ale raportului d/D. Fig.27 prezintă sub formă grafică corelaţia necesară între eroarea unghiulară θ şi eroarea de distanţă z. 8. operaţia trebuie reîncepută cu o eroare de orientare a ştiftului mai mică. În cazul blocajului parţial. acest blocaj producîndu-se cînd forţele prezente cauzează o deformaţie elastică a pieselor.blocajul parţial sau înţepenire (Jamming).8.28.26.blocajul total sau împănare (Wedging). pentru ca angajarea prin sanfren şi autoblocarea ştiftului să fie evitată.

Aceşti . piesele metalice care urmează să fie îmbinate nedemontabil se încălzesc local datorită efectului Joule produs de curentul alternativ de intensitate mare şi tensiune scăzută.uşurarea muncii sudorilor.suprapunerea timpului de maşină (de "arc") cu cel auxiliar. Dacă în cazul producţiei de serie mare sau masă se cunosc de mai mult timp sisteme pentru sudarea automată sau semiautomată. scule de lucru specifice. de dexteritatea şi conştiinciozitatea sudorului. sudorii lucrează în condiţii de mediu total neprielnic. Calitatea sudurilor executate de operatorul uman depinde.1.intensificarea parametrilor procesului de sudare. prin protejarea lor de căldură. prin care se obţin îmbinări nedemontabile. În ambele cazuri. Utilizarea roboţilor industriali în operaţii de sudare 8. Celulele şi liniile flexibile pentru sudare cu arc asistate de roboţi s-au organizat în special în întreprinderi constructoare de vehicule feroviare. Ca urmare a celor de mai sus. pentru sudarea caroseriei autoturismului "Vega".îmbunătăţirea calităţii sudurilor executate (puncte de sudură poziţionate precis. . De altfel. urmărindu-se automatizarea sudării unor subansambluri de tip grindă. ei sunt expuşi la radiaţii calorice şi luminoase. operatorul uman fiind îndepărtat de zona de producere a noxelor. pot fi stropiţi cu metal topit şi trebuie să aibă atenţia concentrată la maximum în permanenţă. lucrează de multe ori în poziţii foarte dificile. 8. inhalează fum. . dispozitive speciale de poziţionare.6. în celulele şi liniile flexibile pentru asamblarea caroseriilor de autovehicule. . Particularităţi ale operaţiilor de sudare executate cu ajutorul roboţilor industriali În cursul operaţiilor de sudare în puncte. traversă. se poate obţine o creştere a productivităţii muncii la instalaţiile de sudare servite de roboţi în medie cu 100%. Robotizarea operaţiilor de sudare prezintă următoarele avantaje: . Pe de altă parte. Probleme generale 239 Sudarea este procedeul cel mai răspîndit în industria constructoare de maşini. aceasta şi pentru faptul că operaţiile de sudare executate de operatorul uman sunt foarte scumpe. cusături uniforme).6. care trebuie să execute mişcările necesare operaţiei de sudare cu mare regularitate şi precizie. care se scurge între electrozii cleştelui de sudare. care să permită adaptarea rapidă la variabilitatea produselor.Robotică industrială 8. gazele/fumul şi radiaţiile emanate în timpul sudării. în producţia de serie mică sau mijlocie executarea automată a operaţiilor de sudare necesită mijloace flexibile. Aceste mijloace sunt roboţii industriali de sudare. în foarte mare măsură. instalaţii specifice de alimentare cu material.2. cheson etc. miniere. Corporaţia General Motors a realizat încă din anul 1969 o linie robotizată de sudare prin puncte. permiţînd trecerea uşoară de la fabricarea unui autovehicul la altul.6. pentru executarea operaţiilor de sudare fiind folosit un mare număr de operatori umani. şantiere navale. reducerea volumului lucrărilor de remaniere. Pot fi automatizate cu ajutorul roboţilor industriali operaţiile de sudare în puncte şi de sudare continuă cu arc în mediu de gaz protector. maşini de ridicat şi transportat uzinal. în special. Sudarea prin presiune în puncte sau prin rulare asistată de roboţi se regăseşte. Cele prezentate mai sus justifică interesul tot mai crescut al producătorilor de a trece la automatizarea operaţiei de sudare. asamblarea prin sudură se realizează din două sau mai multe piese. deservită de 38 de roboţi industriali Unimate.

revenirea capului de sudare în poziţia iniţială şi răcirea electrozilor.presarea iniţială a electrozilor. mutarea extremităţii unui electrod în punctul următor. Fig. Cleştele este alimentat cu energie electrică printr-un cablu de secţiune mare şi cu apă de răcire prin intermediul a două furtunuri.29. asfel încît să se obţină atingerea intimă a acestora în zona în care se va realiza îmbinarea. Fazele procesului de sudare prin puncte sunt (duratele fazelor sunt indicate în Hz. că durata de execuţie a unui punct de sudură este de cca. . . 8.sudarea (curentul de sudare străbate pachetul de piese de îmbinat.29. acţionat de obicei hidraulic. durată ce poate fi redusă prin intensificarea răcirii cu apă a electrozilor). Construcţii de cleşti de sudare Două construcţii tipice de cleşti utilizaţi la sudarea prin puncte folosind roboţi industriali sunt prezentate în fig. 8 Hz).8.30. 8. Fig. realizîndu-se o presiune de contact de 55-70 bar (7 Hz). în decursul căreia piesele se răcesc şi zonele topite se solidifică (1 Hz. O parte din greutatea cablului şi a furtunurilor. Secvenţe de mişcare ale cleştelui de sudare specifice sudării prin puncte.menţinerea electrozilor în poziţia de presare. care poate necesita exercitarea unor forţe de pînă la 1000 N. cît şi rigiditatea acestora. deci. pentru curentul alternativ cu frecvenţa 50 Hz): . orientarea axei comune a celor doi electrozi pe o direcţie normală pe suprafaţa pieselor de îmbinat. Se poate aprecia. Electrozii şi jugul în care sunt montaţi aceştia sunt răciţi cu apă care circulă prin canalele executate în interiorul lor.240 Aplicaţiile roboţilor industriali electrozi ating feţele opuse ale pachetului de piese de îmbinat şi le presează. repetarea de atîtea ori a acestor mişcări cîte puncte de sudare există în grupul respectiv de puncte.deschiderea electrozilor. eventual cu ocolirea unor obstacole locale.30). la trecerea de la zona secţiunii AA la zona secţiunii . reorientarea direcţiei axei comune a electrozilor la nevoie. ceea ce explică dificultatea poziţionării corecte a cleştelui de către operatorul uman. 16 Hz (0. cleştele de sudare trebuie să execute următoarele mişcări: poziţionarea extremităţii unui electrod în dreptul unui punct de sudare. . adaugă dificultăţi suplimentare la manipularea cleştelui de sudare. Scula cu care se execută sudarea prin puncte este un cleşte cu doi electrozi. mutarea extremităţii unui electrod în dreptul primului punct dintr-un alt grup de puncte (fig. dintre care unul este fix.8. Pentru a realiza îmbinarea prin sudare în puncte a două obiecte.32 s). În zona A-A şi B-B cleştele este mutat succesiv de la un punct de sudare vecin. iar celălalt este mobil.

gazul de protecţie se scurge pentru izolarea prealabilă a locului de amorsare a arcului.Robotică industrială 241 A-A la zona secţiunii B-B.8. . de "ţesere". condus (conduşi) în interiorul unei duze prin care se insuflă gazul protector.32). În cazul operaţiei de sudare cu arc în mediu protector. La procedeul MIG. Scula utilizată este capul de sudare. formîndu-se ceea ce poartă numele de cordon de sudare. Din acest motiv. astfel încît acesta din urmă să se umple succesiv şi în mod uniform. pe lîngă o mişcare de translaţie cu cursă scurtă. În vederea executării mişcărilor descrise mai sus. extremitatea capului de sudare se poziţionează asfel încît să coincidă cu un punct de pe axa de simetrie a rostului de sudare. metalul lichid este protejat împotriva oxidării de către o atmosferă de gaz inert insuflat. metalul electrodului.8. compusă din însumarea mişcării de translaţie în lungul rostului cu o mişcare de oscilaţie într-un plan perpendicular pe mişcarea de translaţie. schimându-şi înclinarea electrozilor. la procedeul MAG protecţia se realizează cu gazul insuflat peste metalul topit în parte în reacţii chimice dezoxidante. iar axa capului de sudare se orientează de aşa manieră incît să formeze un anumit unghi cu direcţia axei de simetrie a rostului (fig. Această succesiune de mişcări se va repeta în cazul întreruperii accidentale a arcului în timpul sudării sau la lipirea extremităţii electrodului de piesa de sudat. 8. Amorsarea arcului care topeşte electrodul se realizează în urma unui contact iniţial al acestuia cu metalul piesei. metalul de adaos de topit este adus în zona de topire sub formă de sîrmă. care conţine electrodul (electrozii) sub formă de sîrmă. ceea ce conduce la înrăutăţirea procesului. necesară ocolirii obstacolelor locale şi efectuării unor suduri în puncte aşezate în fundul unor cavităţi. Sursa de energie electrică asigură alimentarea capului de sudare cu curent. urmată de o îndepărtare. În cazul în care rostul de sudare este lat. să poată executa şi o mişcare de translaţie cu cursă lungă. Electrodul care se topeşte şi sîrma suplimentară utilizate la procedeul WIG sunt avansate în mod automat de un dispozitiv cu comandă adaptivă. Ca urmare a contactelor repetate ale electrozilor cu piesele care urmează a fi sudate. Ca urmare. se topeşte şi umple rostul de sudare.31 se prezintă variante de traiectorii descrise de extremitatea electrodului în raport cu rostul de sudare. electrodul mobil al cleştelui se va realiza asfel încît. protecţia realizîndu-se tot prin insuflarea unui gaz inert. parametrul a cărui constanţă se urmăreşte fiind diferenţa de tensiune dintre extremităţile arcului. capul se deplasează în lungul rostului de sudare. În fig. Fig. avînd intensitatea de 100-200 A. se urmăreşte umplerea cu metal lichid a rostului de sudare dintre două piese metalice. electrodul din wolfram nu se topeşte. iar la procedeul WIG. în vederea executării operaţiei de sudare în puncte. extremităţile lor se uzează.31 Variante de traiectorii descrise de extremitatea electrodului. Sudarea unui cordon se realizează în următoarele secvenţe: 1. capul de sudare va primi o mişcare ondulatorie. Între electrod şi piesa care urmează a fi sudată se realizează o diferenţă de potenţial electric de 3050 V. 2. celălalt pol al sursei ("nulul") fiind legat printr-un dispozitiv cu şurub de una din piesele care urmează a fi sudate. la inceputul acestuia. În timpul operaţiei de sudare. Îmbinarea se va realiza după solidificarea metalului din rost. forma geometrică a acestor extremităţi trebuie corectată prin frezare. cleştele efectuează o deplasare mai mare. care trebuiesc îmbinate nedemontabil. respectiv al sîrmei suplimentare.

33). dispozitivele de prehensiune specializate trebuie să asigure şi solidarizarea unor senzori tactili/video cu un element al dispozitivului de ghidare. la capătul cordonului. Particularităţi constructive ale roboţilor industriali utilizaţi în operaţii de sudare Sistemul mecanic al unui robot utilizat în operaţii de sudare trebuie să permită o cît mai mare varietate de posibilităţi de poziţionare relativă a cleştelui/ capului de sudare în raport cu obiectul de lucru. 5. iar dreapta caracteristică este axa electrodului. pentru asemenea aplicaţii. Cum la sudarea cu arc în mediu protector capul de sudare trebuie deplasat cu viteze mici (0. 4. realizîndu-se protecţia metalului topit.8. mecanismul generator de traiectorie al robotului trebuie să aibă trei grade de mobilitate.3. .01-1.32. se opreşte scurgerea gazului. În industria constructoare de automobile se utilizează roboţi şi în operaţii de sudare electrică prin presiune cu role. arcul se întrerupe. astfel încît să fie realizabile mişcările indicate anterior. Pentru sudarea în puncte. În vederea eliminării acestui inconvenient.242 Aplicaţiile roboţilor industriali 3. Dispozitivele de prehensiune ale roboţilor industriali utilizaţi pentru operaţii de sudare sunt dispozitive specializate. cleştele este suspendat pe o consolă fixă prin intermediul unui cablu de susţinere. dispozitive de ghidare care au la bază scheme cinematice numai cu cuple cinematice de rotaţie. sistemul mecanic al roboţilor trebuie să asigure conducerea rolelor de sudare în lungul cusăturii de executat. gazul se scurge. care obturează scurgerea gazului protector. fără a prelua sarcina gravitaţională (fig. mişcarea capului se opreşte. se amorsează arcul. extremitatea capului de sudare se deplasează.6. 6. În acest caz. 8. robotul executînd doar poziţionarea cleştelui. La roboţii mai evoluaţi. întrucît cuplele de translaţie realizate cu frecare de alunecare pot prezenta fenomenul de "stik-slip". iar mecanismul de orientare două sau trei grade de mobilitate. se mută extremitatea capului de sudare în punctul de începere a unei alte cusături şi se repetă mişcările începînd de la punctul 1. gazul de protecţie continuă să se scurgă.5 m/min). lanţ sau arc care preia greutatea lui. punctul caracteristic este punctul de intersecţie a axei capului de sudare cu axa rostului de sudare. care se solidifică. sub formă de soluţie sau ceaţă) sau/şi se curăţă zgura formată prin frezare. Fig. În unele cazuri. În timpul executării operaţiei de sudare. unii constructori de roboţi industriali preferă. electrodul (sîrma) este avansat. 8. avansul electrodului (sîrmei) se opreşte. în duza capului se poate depune zgură. punctul caracteristic este punctul de intersecţie dintre axa unui electrod şi suprafaţa de contact al acestuia. iar dreapta caracteristică este axa capului de sudare. Pentru sudarea cu arc. Poziţionarea capului de sudură în raport cu axa de simetrie a rostului 7. în cavitatea duzei capului de sudare se pulverizează periodic o substanţă chimică antizgură (de obicei. În vederea realizării performanţelor amintite. reducîndu-se la îmbinări care să asigure solidarizarea cleştelui/capului de sudare cu un element al dispozitivului de ghidare.

34). sursa de sudare poate fi: . Dacă robotul execută operaţii de sudare cu arc în mediu protector.37). sîrma electrod este condusă în interiorul conductei de gaz protector. ceea ce simplifică construcţia consolei şi a racordului la capul de sudare. astfel: 1. . Acesta mai poate fi prevăzut cu un dispozitiv pentru amorsarea arcului. Fig. Dacă robotul execută operaţii de sudură în puncte. conducta de gaz şi sîrma electrod sunt susţinute de o consolă fixă (fig. Capul de sudare se alimentează cu energie electrică printr-un cablu. În unele cazuri.Robotică industrială 243 Fig.înglobată în braţul robotului .34. 8. care este avansat în mod adaptiv la tensiunea în arc de către un dispozitiv adecvat.8.33.35). 2.acesta purtînd şi cablul de alimentare cu energie electrică şi conductele de alimentare cu apă de răcire (fig. Cablul. 8. Pentru roboţi utilizaţi în operaţii de sudare în puncte. în periferia robotului se va prevedea un cap de curăţire prin frezare a capului de sudare. sursa de sudare se amplasează într-o unitate separată. . Cleşte de sudare în puncte suspendat de o consolă Sistemul mecanic al roboţilor industriali utilizaţi în operaţii de sudare mai prazintă unele particularităţi constructive.8. alimentat cu curent de înaltă frecvenţă şi cu un dispozitiv pentru împroşcarea de soluţie sau ceaţă antizgură în cavitatea duzei capului de sudare. amplasat la rîndul său separat. cu gaz protector printr-o conductă şi cu sîrmă electrod.o consolă fixă susţine cablul de alimentare cu energie electrică (curent de intensitate mare) şi conductele de alimentare cu apă a cleştelui (fig.înglobată în cleşte . Sursă de sudare amplasată separat .36). în periferia robotului se va amplasa un cap de frezarea a extremităţilor electrozilor cleştelui.amplasată separat .8. În lipsa ultimului dispozitiv.robotul poartă cablul de alimentare cu energie electrică (curent de intensitate mică) şi conductele pentru circulaţia apei de răcire (fig.8.

Transformatorul de sudare este înglobat în braţul robotului. CS-cap de sudare. Ttransformator. BGP. Transformatorul de sudare este înglobat în cleşte Fig.37. Fig. Co-conductă.butelie gaz protector. Sistemul de acţionare a roboţilor industriali utilizaţi pentru operaţii de sudare. DAE-dispozitiv de avans adaptiv al electrodului. iar pentru sudarea cu arc un program multipunct sau de traiectorie continuă. Unii roboţi destinaţi operaţiilor de sudare conţin în sistemul lor de comandă . Cl-cleş-te. este electric sau hidraulic. 8. S-sursa de sudare.35. Sudarea cu arc în mediu protector: SCo-sistem de comandă. 8. Se-sârmă electrod.36. Sistemul de comandă automată trebuie să asigure un program punct cu punct pentru sudarea în puncte.244 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. 8.

folosind în acest scop panouri de programare cu butoane şi întrerupătoare ("Teach pendant"). cu un singur grad de libertate (micromişcare de rotaţie) ataşat dispozitivului de ghidare. La sudarea cu arc care se execută cu "ţesere".39. El este purtat de dispozitivul de prehensiune al robotului la o anumită distanţă înaintea capului de sudare şi sesizează geometria reală a rostului Fig. Sistemul de comandă automată al roboţilor utilizaţi pentru sudarea cu arc trebuie să conţină facilităţi în vederea realizării. respectiv a capului de sudare în lungul unei benzi de hîrtie pe care sunt marcate punctele de sudură. Grup de senzori de pentru poziţionarea adaptivă a capului de sudare proximitate folosiţi pentru pozi.39 este prezentat un senzor inductiv cu contact pentru urmărirea rostului de sudare. 8. . În aceste cazuri. sistemul de comandă utilizînd în "buclă închisă" informaţiile unor senzori. în mare măsură. Gradul de inteligenţă artificială al sistemului de comandă al robotului utilizat în operaţii de sudare depinde. În fig. optoelectronici sau pneumatici Fig.8. între aceste puncte robotul conducînd punctul caracteristic pe segmente drepte sau arce de cerc. Programarea roboţilor utilizaţi în operaţii de sudare. mişcările programate în prealabil se cer corectate adaptiv.8. Senzor inductiv cu contract (a). rebutându-se obiectele de lucru. se realizează prin instruire cu telecomandă.pentru executarea unei suduri în V. la nevoie. robotul poate repeta la fiecare operaţie mişcările programate prin instruire. mişcarea oscilatorie a punctului caracteristic poate fi comandată de sistemul de comandă al robotului sau poate fi realizată cu ajutorul unui dispozitiv suplimentar. respectiv se asamblează piese pregătite cu abateri dimensionale mari. respectiv segmentele şi arcele pe care trebuie să se deplaseze punctul caracteristic aferent capului de sudare. robotul conduce capul de sudare şi senzorul în lungul rostului (b). a mai multor treceri ale capului de sudare în lungul cusăturii de sudură. programarea prin instruire a robotului industrial se poate realiza şi numai prin mişcarea cleştelui. echipamentul realizînd interpolarea liniară sau circulară. 8. În decursul fazei de instruire. În fig.38 se prezintă un grup de senzori de proximitate inductivi.Robotică industrială 245 programe pentru descrierea de către punctul caracteristic a unor segmente drepte sau arce de cerc. Dacă se utilizează dispozitive periferice mai puţin precise. În cazul utilizării unor dispozitive periferice precise şi al unor abateri mici ale pieselor care urmează să fie asamblate prin sudură. este suficient să se programeze parcurgerea succesivă a unor puncte aflate pe axa rostului de sudare. Din acest motiv.38. Senzorii de ţionarea adaptivă a capului de sudare proximitate optoelectronici sesizează lumina arcului reflectată de obiect. de caracterul mai mult sau mai puţin organizat al periferiei. Sudurile executate în decursul fazei de instruire pot fi deficitare. robotul execută operaţia de sudare în regim de instalaţie de teleoperare comandată manual.

4.6. măsurîndu-se analogic rezistenţa electrică a arcului de sudare. obţinîndu-se pe această cale informaţii asupra profilului de sudare. încadrat într-un dispozitiv de recunoaştere a formei/poziţiei obiectelor. ceea ce. În acest caz. Comanda roboţilor utilizaţi în operaţii de sudare poate fi şi mixtă. operatorul uman urmăreşte executarea punctelor sau cusăturii sudate. Urmărirea unor asemenea traiectorii numai prin mişcările robotului ar conduce la necesitatea ca acesta să dispună de un mare număr de grade de libertate. Fig. 50 mm înaintea capului de sudare. Căutarea poziţiei rostului de sudare se poate realiza şi cu ajutorul dispozitivului de oscilare a capului de sudare. mai ales cînd sarcinile manipulate sunt mari. Senzor video cu laser utilizat pentru urmărirea rostului de sudare Roboţii industriali cu senzori îşi pot corecta adaptiv mişcările programate în prealabil şi în funcţie de deformările elastice şi termice ale pieselor care se asamblează prin sudare. Ca-senzor video (cameră de luat vederi) o-obiect În fig. în consecinţă. Metoda prezintă dezavantajul că operaţia de căutare poate avea loc doar în condiţiile în care arcul de sudare este amorsat. Senzorul este susţinut de dispozitivul de prehensiune al robotului în aşa fel încît planul măturat de fasciculul laser să fie perpendicular pe axa rostului.Urmărirea execuţiei operaţiei de sudare cu ajutorul unui senzor video. în funcţie de abaterile constatate ale pieselor care se asamblează.246 Aplicaţiile roboţilor industriali de sudare.41 se prezintă schema de principiu a unui senzor video cu fascicul laser. Dispozitive suplimentare de poziţionare a obiectului supus sudării În foarte multe cazuri pot fi îmbinate prin sudare piese de configuraţii foarte complexe. care modifică. Lumina difuză reflectată de obiectul de lucru este dirijată de o altă oglindă oscilantă şi detectată de o linie de fotodiode. Figura 8. 8. este de nedorit. pentru care şirurile de puncte (la sudarea prin puncte) sau cusătura de sudură sunt curbe strîmbe în spaţiu. Fig.41. Fasciculul laser este dirijat asupra obiectului prin intermediul unei oglinzi fixate pe un arbore antrenat de un motor electric şi a cărei poziţie este detectată de un traductor de poziţie. Informaţiile culese de senzor sunt memorate de sistemul de comandă al robotului. . avînd posibilitatea de a deplasa după o direcţie orizontală sau verticală cleştele sau capul de sudare în raport cu poziţia programată. Sistemul de comandă al robotului dirijează mişcarea capului de sudare în funcţie de informaţia obţinută cu ajutorul senzorului. 8. 40. mişcarea capului de sudare.8. 8. la cca.40 conţine schema urmăririi operaţiei de sudare cu arc cu ajutorul unui senzor video. CS -capul de sudare.

utilizate în special la sudarea continuă cu arc.a). Trebuie subliniat faptul că şi în acest caz trebuie să existe dispozitive de poziţionare a caroseriei pe conveiorul de transport pas cu pas.5 s.c şi d). de exemplu) se poate deplasa cu ajutorul conveiorului.1460 mm (fig. în special la sudarea prin puncte a caroseriilor de autovehicule. Un exemplu de compunere a unor asemenea linii este prezentat în fig. iar precizia de realizare a sudurii este mai mare dacă obiectul ce trebuie sudat se amplasează pe dispozitive speciale de poziţionare. sunt fixe (pentru centrare/fixare). de cca.e). Rotirile diferitelor subansamble ale dispozitivelor prezentate se realizează la unghiuri cuprinse între 90 şi 360 de grade.8.masa . În cazul liniilor flexibile de sudare. cu diferite grade de libertate şi realizate pentru a suporta încărcări de valori diferite. comanda se realizează în mod obligatoriu centralizat. În fig. . obişnuit. De asemenea. locul dispozitivelor de poziţionare este preluat de conveioare speciale pentru deplasarea caroseriei dintr-un post de sudare în altul.b. .8. la precizii foarte ridicate ale mişcării de rotaţie. . Comanda mişcărilor dispozitivelor prezentate se poate realiza separat de robot.masa .42. dar se pot realiza şi mişcări de poziţionare ca în cazul precedent.1150 mm (fig.42.42.500 daN şi acelaşi diametru (fig. mişcare controlată de sistemul de comandă al liniei (în cazul sudării caroseriilor de autovehicul. cu un calculator de proces). Masele şi dimensiunile de gabarit ale pieselor de sudat pentru care sunt realizate aceste dispozitive de manipulare sunt: .Robotică industrială 247 Numărul de grade de libertate ale robotului poate să fie mai mic.500 daN şi diametrul maxim al piesei .8. trebuie subliniat faptul că se poate obţine o creştere considerabilă a productivităţii muncii dacă sudarea se poate realiza în timp ce obiectul (caroseria de autovehicul.8.43. toate mişcările componentelor celulei de sudare sunt comandate de către echipamentul de comandă cu microprocesor al robotului.8.masa .42 se prezintă un număr de cinci modele de dispozitive de poziţionare pentru operaţii de sudare. În alte cazuri. dar sincronizat cu ciclul de lucru al robotului. într-un ciclu de lucru propriu. care.160 daN şi diametrul maxim .

8. Dispozitiv de poziţionare pentru operaţii de sudare.42.248 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. .

Robotică industrială 249 .

pe lîngă celelalte funcţii ale sistemului.250 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. După momentul cînd se realizează controlul automat. Controlul înainte de prelucrare se face asupra semifabricatului şi este necesar pentru asigurarea lucrului fără întrerupere al utilajului.1. în industria navală.controlul efectuat după prelucrarea piesei pe un post de lucru sau după prelucrarea finală. .7.7. se deosebesc trei metode de control al pieselor: . se automatizează şi funcţia de control al pieselor prelucrate. la viteze de lucru de pînă la 50 m/min. Utilizarea roboţilor industriali în controlul automat 8. . se pot utiliza roboţi instalaţi pe cărucioare cu deplasare pe căi cu şine. Linia flexibilă pentru sudarea caroseriei autovehiculelor În al treilea rînd. În asemenea cazuri. 8.43. la fabricarea unor containere mari din tablă etc. Introducere Funcţionarea autonomă a unui sistem flexibil de fabricaţie se poate obţine numai dacă.controlul înainte de prelucrare. la sudarea pieselor de gabarite foarte mari (de exemplu. deoarece semifabricatele cu abateri dimensionale mari pot conduce la ruperea sculelor sau la solicitarea puternică a dispozitivului de centrare/fixare. Asemenea robocare pot realiza deplasări de pîna la 30 m şi mai mult. .controlul în timpul prelucrării. robotul de sudură trebuie să se deplaseze pe distanţe mari. prin măsurarea prealabilă a acestuia.1 mm. 8.). cu precizie de poziţionare în punctele necesare de 0.

. precum şi precizia instalării paletei pe masa maşinii (a centrului de prelucrare). în care scop trebuie să existe un magazin de capete de măsurat şi un robot care să realizeze schimbarea acestor capete. Există. Ele sunt dotate cu sisteme de palpare care permit schimbarea automată a palpatorului.7. dotaţi cu capete de măsurare corespunzătoare. cu sisteme înglobate în construcţia maşinii-unelte sau cu sisteme exterioare. aceasta cunoscînd că factorul determinant în producerea erorilor de prelucrare este uzura sculelor aşchietoare. electric capacitiv. un număr însemnat de sisteme automate de control al pieselor în sistemele de fabricaţie la care capetele de măsurat sunt purtate de chiar dispozitivul de apucare al roboţilor industriali. conform programului de măsurare. care furnizează la ieşire un semnal proporţional cu dimensiunea prelucrată sau cu eroarea la această dimensiune. În acest al doilea caz. în special. Controlul automat după prelucrarea piesei se realizează fie direct pe maşină. Elemente caracteristice ale roboţilor industriali pentru măsurare . 8. prin introducerea unei corecţii de sculă (pentru scula care a prelucrat suprafaţa măsurată). Măsurarea se poate realiza cu sisteme de măsurare staţionare sau mobile. efectuează măsurări asupra piesei amplasate pe paletă. Un exemplu în acest sens este prezentat în fig.. care pot fi instalate fie în magazinul de scule al centrului de prelucrare sau într-un depozit de capete de măsurat şi care este transferat în axul principal al maşinii cu ajutorul unui robot.executarea unei corectări a poziţiei relative dintre sculă şi piesă. sunt posibile două modalităţi de corecţie a cauzei care a determinat abaterea neadmisă a piesei: . conform căruia se verifică precizia instalării semifabricatului în dispozitivul tip paletă. fotoelectric.8.2. Sistemele staţionare de măsurare înglobate în construcţia maşinii se întîlnesc. constituindu-se astfel posturi de control robotizate sau chiar module flexibile de control şi măsurare. corpul celor doi roboţi are posibilitatea de deplasare în lungul liniei. electric cu contacte. care funcţionează după program de măsurare numeric. într-o oarecare măsură. Rezultatele unei asemenea măsurări pot valida precizia impusă piesei sau pot indica ieşirea dimensiunii piesei din limitele impuse prin câmpul de toleranţă. eventual pe maşini automate de măsurat. Mijloacele tehnice utilizate pentru efectuarea controlului semifabricatelor şi pieselor prelucrate sunt foarte variate şi specifice. metodei de măsurare. Pentru măsurarea după prelucrare. pneumatic etc.efectuarea unei corecţii în programul numeric de prelucrare a piesei (în cazul maşinilor-unelte cu comandă numerică). Semnalul de eroare constatat prin măsurare se transmite echipamentului de comandă numerică în scopul corectării punctului de nul al prelucrării (originea de prelucrare) sau pentru modificarea numărului de treceri în cazul cînd s-ar constata că dimensiunea semifabricatului diferă mult faţă de cea considerată la programare. Pentru a avea acces la toate suprafeţele piesei care trebuie controlate. Piesele sunt aduse în postul de măsurare cu ajutorul unui conveior.Robotică industrială 251 Controlul în timpul procesului de prelucrare se realizează urmărind evoluţia dimensiunii piesei în prelucrare şi comandînd oprirea mişcării de avans al sculei atunci cînd sa atins dimensiunea prescrisă. Ele au ca element principal traductorul de control. se utilizează maşini universale de măsurat automate. iar numărul gradelor de mobilitate ale robotului trebuie să-i confere acestuia flexibilitatea necesară accesului capetelor de măsurat manipulate la toate suprafeţele piesei controlate.44. fie în afara ei. asfel că prelucrarea următoarelor piese se va face cu precizia cerută. unde cei doi roboţi de control. Pentru controlul semifabricatului instalat pe maşina-unealtă se folosesc capete de măsurat (palpatoare). Ciclul de măsurare este conţinut în programul de comandă numerică. care poate fi: electric inductiv. în cazul măsurării în timpul procesului de prelucrare. actualmente.

Cerinţa principală a robotului de măsură destinat pentru încorporarea în linii automate sau SFF este uşurinţa implementării. în special. se utilizează roboţi de măsură cu portal sau cu cadru. Mişcarea se transmite la perechea şurub-piuliţă prin reductor. Dispersia mărimii este determinată de construcţia şi calitatea execuţiei robotului. ceea ce permite ridicarea productivităţii de măsurare şi a numărului de suprafeţe măsurate. de existenţa (sau lipsa) compensării programate a erorii. în acest fel. cu manipulatoare instalate pe o parte sau de ambele părţi ale piesei măsurate etc. asigurîndu-se nu numai controlul dimensiunilor dar şi controlul formei şi poziţiei reciproce a suprafeţelor. Manipulatoarele tuturor roboţilor de măsură cunoscuţi. . Roboţii de măsură se caracterizează.252 Aplicaţiile roboţilor industriali Roboţii de măsurare sunt roboţi industriali cu ajutorul cărora se efectuează controlul total al pieselor prelucrate în timp real. Aceasta permite efectuarea controlului după 5 feţe ale piesei dintr-o singură instalare a acesteia. de obicei pentru 72 şi 120 poziţii fixate. se asigură diferite combinări ale lui în dependenţă de configuraţia piesei de măsurat: cu orientarea verticală sau orizontală a axei manipulatorului. Pentru controlul pieselor mari.Z. care indică eroarea relativă. care. La execuţia în consolă a manipulatorului. de regulă. Senzorii capetelor de măsurare. de exemplu). la capătul manipulatorului se instalează subansamblul de rotire cu senzor. au conducere (directă) de la microprocesorul de rang inferior. roboţii de măsurare sunt destinaţi utilizării. de mărimea maximă a deplasării. au trei grade de mobilitate în coordonate rectangulare. de exemplu al caroseriei autoturismelor. de obicei. de gradul de precizie. Cînd este necesar să se execute măsurări în zonele greu accesibile ale pieselor. realizîndu-se astfel deplasarea sub controlul traductorului de tip inductosin sau fotoelectric liniar de precizie mijlocie.Y.1 mm. Majoritatea roboţilor de măsură au construcţie modulară. care este dată de o funcţie liniară de mărimea deplasării L (mm) a manipulatorului cu traductor de măsurare la capăt. cu diferite curse după axele X. de destinaţie generală. Pentru piesele de gabarit mic şi mijlociu. multe execuţii de roboţi de măsură au cîte două manipulatoare programate independent. Acţionarea roboţilor se efectuează de la servomotoare de curent continuu. în producţia de serii mijlocii şi mici. În acest fel. există o masă rotativă indexată. utilizate în producţia de serie mare şi masă (în industria de rulmenţi. În afară de aceasta. mai întîi de toate. ceea ce măreşte fiabilitatea lor. Aceşti roboţi dispun de viteză de lucru ridicată. poziţionarea se efectuează cu o eroare absolută care atinge 0. compatibilitatea mecanică şi a sistemului de comandă ale robotului cu sistemul general al liniei sau SFF. numărul gradelor de mobilitate al robotului creşte pînă la 4-5. care realizează al patrulea grad de mobilitate. cu comandă de la programul comun de măsurare. Spre deosebire de sistemele de control activ pe maşini-unelte. au scări optice de precizie. însă precizia de măsurare este mai mică decît în cazul maşinilor automate de măsurare. prin eroarea de măsurare (μm).

de obicei. fără a împiedica această operaţie. Modul flexibil de control robotizat Palpatoarele cu contact au construcţie diferită şi sunt executate din corund sau rubin. Fig. care se amplasează în apropierea robotului de măsură. inclusiv masa rotativă. ele aflîndu-se pe palete.45).44. Robotul de măsurare are o construcţie termică simetrică şi se dotează cu dispozitive de compensare automată a deformaţiilor termice. ca şi arborii principali de la majoritatea centrelor de prelucrare. în cazul de faţă. Roboţii de măsură cu o singură coloană au o compunere asemănătoare centrelor de prelucrare. Piesele se controlează direct pe dispozitivele paletă. Operaţia de măsurare se efectuează exact la fel ca orice operaţie de prelucrare. piesa trebuie să aibă aceeaşi strîngere ca şi pe maşina-unealtă în timpul prelucrării. în partea opusă faţă de poziţia de încărcăre/descărcare a pieselor. Pentru măsurare. 8. 8. Construcţii tipice de cap de constă numai în faptul că. .Robotică industrială 253 Organul de lucru al roboţilor de măsură este capul de măsurare (fig. Diferenţa Fig. Semifabricatele şi piesele de măsurat se aduc la roboţii de măsură cu robocare sau căi transportoare cu role de antrenare. încărcare şi fixare şi pentru transmiterea rezultatelor măsurărilor în sistemul de comandă.8. subansamblul de fixare a plăcii de transport. Schimbarea palpatoarelor în corespondenţă cu suprafaţa de măsurare (pînă la 10 bucăţi) se efectuează automat. ceea ce permite a-i include cu uşurinţă în sistemul de transport existent al secţiei şi alimentarea cu piese de controlat pe aceleaşi dispozitive paletă. măsurare cu palpator poziţiile sunt înzestrate nu cu scule de aşchiere ci cu scule de măsurare. Arborele de control poate avea poziţie orizontală sau verticală. Unii roboţi de măsură au compunerea centrelor de prelucrare.45. care are posibilitatea rotirii în două plane şi este prevăzut cu palpatoare de măsurare. 2-3 încărcătoare a acestora racordate cu sistemul de transport al SFF. palpatoarele de schimb sunt instalate pe un cap revolver sau magazin. care poate fi alimentată cu ajutorul alimentatorului liniar. Robotul de măsurare trebuie să aibă dispozitive standardizate pentru identificare.

254 Aplicaţiile roboţilor industriali O cerinţă importantă de funcţionare este flexibilitatea. În dezvoltarea robotului de măsură se pot evidenţia trei direcţii de bază: . Sistemul de comandă al robotului de măsură are o arhitectură de calcul cu mai multe nivele. care comandă acţionările simultane pe 6 coordonate de translaţie şi 4 de rotaţie. ceea ce permite operatorului să întreprindă măsurările necesare pentru înlăturarea acestei situaţii.aprecierea calităţii unei piese separate.crearea robotului de măsură antropomorf. cu păstrarea preciziei de măsurare satisfăcător de înaltă. se aprinde lampa de semnalizare. Comanda deplasărilor manipulatoarelor de măsurare se efectuează nemijlocit de către microprocesoare. cu ghidaje rectilinii (asemenea roboţi. permiţîndu-i să îndeplinească prelucrările mai complexe ale datelor. calculatorul comandă utilajul de încărcare. şi legătura cu maşinile-unelte şi dispozitivele de apucare. dar şi eliberează calculatorul central de lansarea (primirea) semnalelor pentru deplasarea manipulatoarelor şi prelucrarea semnalelor individuale de la senzori.analiza centralizată a datelor măsurărilor pe o staţie separată. Calculatorul de nivel superior poate să prelucreze concomitent semnale de la cîteva palpatoare de măsurare. poate să efectueze programe test şi să poarte dialog cu operatorul. volumul de măsurări se măreşte din nou şi se dă semnalul pentru schimbarea programului. poate realiza. Acest sistem conduce concomitent patru manipulatoare de măsurare diferite. de exemplu CAD/CAM. se execută un ciclu detaliat de măsurări. permit măsurarea cu succes a pieselor complexe prin acţiunea concomitentă a cîtorva roboţi într-o singură instalaţie de măsurare). în sfîrşit. de obicei. cu proprietăţi bune de manipulare şi. Roboţii de măsură trebuie să asigure o viteză de lucru mare. Dacă una din mărimile controlate depăşeşte valoarea programată. de asemenea. Robotul de măsurare este o maşină al cărei principiu de funcţionare este bazat pe posibilitatea măsurării deplasării capului de măsurare faţă de piesa de măsurat. cu toate că nu posedă proprietăţi înalte de manipulare ca roboţii antropomorfi. . Aceasta se obţine prin compensarea erorilor geometrice (statice şi dinamice) după cele trei coordonate. iar pe nivelul superior al sistemului ierarhic de comandă se află un minicalculator care conduce concomitent toate microprocesoarele de nivel inferior. înzestraţi cu capete de măsurare. poate dialoga cu alte subsisteme de prelucrare a datelor. sistemul va da automat semnalul de avarie mai înainte de apariţia piesei rebut. Sistemul de comandă al robotului de măsură are două nivele de apreciere a calităţii pieselor şi anume: . în sistemul dat de coordonate. În afară de aceasta. care permite reglarea rapidă pentru controlul diferitelor piese şi pentru diferite cicluri de măsurare. ceea ce se semnalizează prin aprinderea unei alte lămpi. ceea ce se programează cu metode împrumutate din sistemele expert. . El nu numai că micşorează durata măsurărilor. atunci volumul măsurărilor poate fi micşorat automat. Robotul de măsurare se prezintă ca o varietate de roboţi industriali şi se utilizează la operaţiile de măsurare şi control al pieselor şi subansamblelor maşinii. cu adresare la memoria calculatorului. în scopul prelucrării statistice a datelor separate. Calculatorul de nivel superior transmite comenzile la sistemul multiprocesoare. dacă ea corespunde toleranţei. dar dacă cel puţin una din dimensiuni iese dintre limitele cîmpului de toleranţă. de exemplu statistice. poate fi prevăzută adaptarea automată a ciclului la volumul măsurărilor. Dacă se observă o abatere stabilă de la dimensiunile de bază ale piesei. care rămîn în limitele toleranţei date. La abateri considerabile. care funcţionează sub comanda programului. utilizarea în calitate de roboţi de măsură a roboţilor industriali universali. poziţionare şi descărcare a pieselor şi. piesa este rebutată. a descoperirii tendinţelor de schimbare a dimensiunilor şi controlul lor pe parcursul duratei de timp date. . aceste date pot fi scoase la imprimantă pentru tipărire.crearea roboţilor de măsură simpli constructiv. Pentru piesa etalon şi primele piese prelucrate. de asemenea. Rolul robotului de măsură în industrie creşte şi mai mult avînd în vedere dezvoltarea SFF. În procesul măsurării unui lot de piese. primind de la ele programele de măsurare.

care se referă de fapt la diferitele moduri de comparare a rezultatului măsurării cu dimensiunea prescrisă a suprafeţei măsurate: . Realizarea practică a metodei diferenţiale de măsurare cu roboţi de control constă în faptul că compararea dimensiunii (formei) reale a piesei cu cea prescrisă se efectuează direct pe robotul de măsură în formă analogică. există un număr însemnat de modele de roboţi industriali de control. după construcţie..3.metoda de măsurare de nul. fig.metoda după care se realizează măsurarea.46). după principiul de funcţionare. ca şi la maşinile automate de măsurat de altfel. 8. .8. de exemplu prin încorporarea capetelor de măsurare comandate după cîteva coordonate.metode de măsurare prin contrapunere.1 şi 2. În fig.8. se poate realiza după trei metode.Robotică industrială 255 .1. . se prezintă schema de clasificare luînd în considerare criteriile de mai sus. pentru automatizarea citirii rezultatelor măsurătorilor. Clasificarea roboţilor de măsurare Actualmente..46. pe calea măririi numărului coordonatelor comandate pînă la 5.6. Dintre criteriile mai importante de clasificare a roboţilor de măsură (importante pentru operaţia de măsurare). Conducerea robotului se efectuează asfel încît . Se observă că măsurarea automată folosind roboţii de măsurare. se utilizează capete de măsurare la ieşirea cărora se captează un semnal proporţional cu abaterea palpatorului de măsurare faţă de corpul capului. În cazul metodei diferenţiale de comparare (roboţii din grupele 1.crearea roboţilor de măsură cu combinarea unei maşini automate de măsurat tradiţionale şi cu proprietăţi mărite de manipulare.metoda de măsurare diferenţială.7. .principiul de comandă a mişcărilor capului de măsură. două sunt mai importante: . care se fabrică deja în serie şi care se deosebesc după destinaţia lor. după gradul de precizie realizat şi după gradul de automatizare.

la a doua metodă de comandă (roboţii din grupele 2.. care lucrează în regimul indicaţiei de nul.2. Trebuie menţionat faptul că pentru determinarea dimensiunii.256 Aplicaţiile roboţilor industriali ansamblul de execuţie al lui. În cazul roboţilor de măsurare. este necesar să recalculăm coordonatele generalizate ale robotului: α1. se consideră că unul dintre puncte coincide cu originea scării traductorului deplasărilor după coordonata respectivă. Ca informaţie pentru comparare servesc semnalul capului de măsură şi valorile coordonatelor corpului capului preluate concomitent de către sistemul de prelucrare a informaţiilor.. Schemele de interacţiune a traductoarelor de deplasare a capului de măsurare la realizarea pe roboţii de măsură a diferitelor metode de comparare cu măsura sunt prezentate în fig. poate fi realizată prin două metode: . La ieşirea capului de măsurare se obţin concomitent informaţiile privind poziţia corpului capului de măsură în sistemele de coordonate al robotului de măsură şi informaţiile privind poziţia palpatorului de măsurare faţă de corpul capului de măsurare. unde n . în calitate de şablon folosindu-se suprafaţa piesei de măsurare sau o piesă etalon. Datele privind poziţia corpului capului de măsurare se transmit la calculatorul care realizează prelucrarea informaţiei. 1. conducerea mişcărilor apucătorului robotului de măsurare se efectuează de la echipamentul de comandă numerică în conformitate cu programul de comandă. unul dintre ele putînd fi considerat de bază.la prima metodă (roboţii de măsurare din grupele 1. Convenţional..3. Metodele ce se examinează se ilustrează prin măsurarea unei coordonate. za ale apucătorului. În conformitate cu această metodă. Sunt prezentate scheme pentru roboţi cu sistem de coordonate carteziene (coordonata x). să descrie o traiectorie care corespunde conturului nominal al piesei.2 şi 2. robotul de măsurare poate fi prezentat ca un aparat pe care se pot compara două mărimi. al maşinilor automate de măsurat şi pe maşinile-unelte se utilizează mult măsurătorile în coordonate.numărul de coordonate generalizate ale robotului. care se bazează şi pe metoda comparării cu măsura. În cazul construcţiei antropomorfe a robotului. . la ieşirea capului de măsură se emit semnale impuls prin care se redă poziţia corpului capului de măsură în sistemul de coordonate al robotului de măsurare. .46). ya. fig. care poartă capul de măsurat. una din ele fiind dimensiunea măsurată (poziţia palpatorului capului de măsurare care se află în contact cu piesa) şi a doua mărime care caracterizează poziţia corpului capului de măsurare.3).8.47. în coordonatele carteziene xa. în sistemul de coordonate al robotului. Abaterile dimensionale sau de formă sunt preluate de capul de măsură. Comanda mişcării subansamblului de execuţie al roboţilor de măsurare care poartă capul de măsurare. fig. este necesar să se măsoare coordonatele a cel puţin două puncte ale piesei.. se utilizează capete de măsurare cu deviere. diferenţială şi a contrapunerii. 2. În cazul metodei de comparare prin contrapunere (roboţii de măsură din grupele 1.3 şi 2. În cazul metodei de comparare de nul (roboţii de măsură din grupele 1. se utilizează capete de măsurare de nul. legătura reciprocă a mişcărilor după coordonate se efectuează cu ajutorul unui sistem de urmărire (de copiere) al robotului de măsură. acesta comparînd coordonatele reale cu cele prescrise ale suprafeţei măsurate şi se determină eroarea (abaterea) piesei măsurate.2 şi 2. αn. Relaţia de interdependenţă a mişcărilor după coordonate se realizează de către blocul de interpolare al echipamentului de comandă numerică.2 şi 1. de exemplu liniară.3).8.1. Compararea mărimilor menţionate poate fi efectuată după una din cele trei metode: de zero.8.46).1.

B. această metodă este utilizată mult la roboţii de măsură cu precesie şi asigură precizia înaltă a măsurătorilor.8.Robotică industrială 257 Fig.a.a) cît şi capurile cu deviere (cu abatere) . capul cu abatere 3.47. iar la metoda diferenţială (fig.47. după comanda capului se citesc indicaţiile traductorului de deplasare al robotului de măsură şi valoarea măsurată A se determină ca A=xa=100.2 mm.8. în procesul de măsurare.8.2 mm. În cazul metodei de nul cu utilizarea capului de măsurare cu deviere (fig. În cazul metodei diferenţiale (fig. la măsurarea dimensiunii liniare A.47.8.2. În acest moment. 8. A. dată de .d) se utilizează numai capurile cu abatere.47. capul de măsurare 3.8.47. A=100. compararea cu măsura se reduce la citirea indicaţiilor capului de abatere după comanda traductorului deplasărilor robotului de măsură. care lucrează în regimul de indicator-nul.fig. C.47. capul de nul emite semnalul de comandă conform căruia se scot indicaţiile xa ale traductorului de deplasare 5 al roboţilor de măsurare.8. paralelă cu axa de coordonate x.b).47. AN=100 mm.8. se deplasează în lungul axei de coordonate x pînă cînd indicaţiile traductorului 6 vor deveni nule (xr=0).2 mm.a). În cazul metodei de măsurare de nul cu utilizarea capului de nul (fig.b. Dimensiunea măsurată A este egală cu xa.47.c). se deplasează pîna la contactul palpatorului 2 cu suprafaţa piesei de măsurat 1 (se anulează jocul dintre palpator şi suprafaţa de măsurare). unde AN . iar abaterea ei de la valoarea nominală se determină după formula δ=A-AN. Pentru exemplificarea redată în fig. În momentul contactului. iar δ=0. Neluând în considerare productivitatea comparativ mică (necesitatea temporizării acţionărilor de urmărire ale robotului pentru asigurarea lui xr=0).c) şi metoda contrapunerii (fig.8. instalat pe elementul mobil 4. δ=0.47. în momentul atingerii de către acesta a poziţiei care corespunde poziţiei nominale.dimensiunea nominală. Scheme de măsurare a coordonatei prin diferite metode Se menţionează faptul că la realizarea metodei de nul pot fi utilizate atît capurile de măsurare de nul (fig.

la utilizarea metodei deiferenţiale. 8. În funcţie de principiul de funcţionare. asupra structurii subansamblului de comandă al robotului de măsură şi asupra gradului de automatizare a procesului de măsurare. Este foarte important numai ca. de asemenea.8. se efectuează citirea concomitentă a indicaţiilor traductorului de deplasare. în momentul citirii indicaţiilor. δ=xr=0. capurile de măsurare se împart în două grupe mari (fig. măsurătorile se efectuează în regim dinamic.258 Aplicaţiile roboţilor industriali valoarea coordonatei.modelul matematic (lungimile şi distribuirea relativă a elementelor robotului). În procesul măsurării. Cînd roboţii de măsurare lucrează după metoda contrapunerii. iar cea cunoscută xa corpul său) şi valoarea mărimii măsurate A=xa+xr=100. fiind unul din elementele de bază ale roboţilor de măsură. Această problemă se poate rezolva pe calea efectuării măsurării coordonatelor suprafeţelor de bază ale utilajului tehnologic cu ajutorul robotului industrial înzestrat cu cap de măsurare.1+0. greutatea principală constă. În cazul de faţă.d).4. Înzestrarea robotului cu cap de măsurare şi efectuarea măsurării coordonatelor la piesa etalon simplifică. deoarece prin procedura prezentată se pot preciza parametrii geometrici ai robotului . Capurile de măsurare pot fi utilizate la roboţii industriali ca o parte din înzestrarea acestora cu scule. Această metodă de măsurare se mai numeşte şi metoda traiectoriei model (etalon) D. utilizat în procedura programării analitice. alături de problemele directe de măsurare ce trebuie rezolvate.47.48) : . Indicaţiile capului de măsură caracterizează direct abaterea dimensiunii măsurate a piesei de la valoarea nominală. sunt analizate posibilităţile lor funcţionale la utilizarea la roboţii de măsură şi sunt examinate schemele de interacţiune ale subansablurilor de bază ale robotului în cazul dotării cu capuri de măsurare de diferite tipuri. sunt prezentate caracteristicile tipurilor de bază ale capurilor de măsurare. corpul capului de măsurare este instalat la dimensiunea nominală dată xa=An=100. Dimensiunea măsurată se determină prin sumarea indicaţiilor traductorului de deplasare şi a capului de măsurare. în condiţiile SFF. Corelaţia dintre valorile acestor mărimi se caracterizează ca indicaţie a abaterii capului xr (mărimea măsurată A acţionează palpatorul 2 al capului. mărimea măsurată şi mărimea reprodusă de măsură (de traductorul de deplasare al robotului) acţionează concomitent asupra robotului de măsurare. În cele ce urmează. Construcţia capurilor de măsurare utilizate la roboţii de măsură Capul de măsurare. Într-o serie de cazuri. În cazul metodei contrapunerii.2 mm. la utilizarea roboţilor industriali în complexele robotizate. rezolvarea problemei de ridicare a preciziei de lucru a robotului în regimul programării analitice. dificultatea constă în pregătirea informaţiei pentru a realiza procesul de măsurare (în elaborarea programului de comandă) şi realizarea traseului etalon în procesul măsurării.2 mm. la deplasarea reciprocă a palpatorului de măsurare şi a suprafeţei de măsurare. Metoda contrapunerii are posibilităţi largi şi îşi găseşte utilizare la măsurarea prin coordonate. În cazul utilizării metodei contrapunerii (fig. de regulă. Dimpotrivă.1=100. A=AN+δ=100.0 mm şi după traductorul 6 se determină abaterea δ a dimensiunii măsurate A a piesei de la valoarea nominală AN.8. are o influenţă directă asupra metodei de măsurare utilizate.2 mm.7.2 mm. ceea ce permite ca. în prelucrarea rezultatelor măsurătorilor. capul de măsurare să se afle în intervalul său de lucru. să se rezolve şi problemele "legăturii" robotului cu utilajul tehnologic. La metodele de nul şi de contrapunere. δ=0. este necesară legătura sistemului de coordonate al robotului cu sistemul de coordonate al utilajului tehnologic.

8.49. în fig. b) capuri pe componente (semnalele de la ieşirea capului sunt proporţionale cu componentele deplasării palpatorului faţă de punctul de nul fixat în sistemul de coordonate al capului). în 2.).Robotică industrială 259 . . La orice deplasare a palpatorului se deschide cel puţin unul din cele şase puncte de contact incluse succesiv în circuitul electric comun şi se emite semnalul de comandă.48. Capul este prevăzut cu trei grupe de contacte distribuite simetric. Trebuie evidenţiată şi împărţirea în capuri de măsurare în două şi trei coordonate. . care lucrează în regim de trigger. capurile de măsurare se împart în două grupe: cu contact şi fără contact faţă de suprafaţa de măsurare (mecanice. Cinematica capului asigură reîntoarcerea stabilă a pîrghiei de măsurare cu palpatorul în poziţia de nul în momentul îndepărtării capului de suprafaţa piesei măsurate. Capurile de nul (cu deviere) au o construcţie simplă. optice. de pînă la cîţiva micrometri ale palpatorului de măsurare faţă de corpul capului. după modul de interacţiune cu suprafaţa de măsurare şi principiul de funcţionare.capurile cu abatere. ele putînd efectua măsurători în 2D. se împart în: a) capuri modul (semnalul primit de la cap este proporţional cu modulul de deplasare a palpatorului faţă de punctul de nul fixat). Capurile cu abatere. Tipurile de bază ale capurilor de măsurare. la rîndul lor. pneumatice.8. În afară de aceasta.capurile de nul. Pentru exemplificare. fiecare dintre ele incluzând două bile 1 şi cilindrul 2. a este prezentată schema capului cu electrocontact. ele emit un semnal impuls în cazul unei deplasări mici. de nul. Fig. al firmei "Renishaw" Anglia şi o vedere exterioară a lui.etc. se încorporează uşor în construcţia roboţilor şi asigură precizia de măsurare suficient de înaltă.5D şi 3D. care măsoară deplasarea palpatorului faţă de corpul capului. cu contacte electrice. montate corespunzător pe corp şi pe pîrghia de măsurare 3.

8. Corpul 1 al capului îndeplineşte funcţia de fus pentru montarea pe robotul de măsurare.b). Forţa de măsurare se reglează cu arcul 3. Capul este înzestrat cu un set de palpatoare de măsurare de schimb 5.a) constă dintr-o bilă şi doi cilindri.49. Pîrghia de măsurare 2 poartă la un capăt palpatorul de măsurare 1. La acţionarea capului se aprinde lampa de semnalizare 2. Capurile de nul cu contacte electrice constituite după schema cu trei grupe de contacte au diferite execuţii constructive (fig.260 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. Roata de mînă este împinsă spre flanşă cu arcurile 6 şi 7. Capul de măsurare de nul (cu deviere) Neajunsul principal al schemei cu trei suporţi al capului de nul îl constituie variaţia forţei de măsurare (aproximativ de 2 ori) în funcţie de direcţia de măsurare şi orientarea capului faţă de verticală. bilele cuplează toate părţile prismei într-un circuit electric. iar prismale sunt amplasate pe flanşa corpului.9 (bilă-prismă).50).50. Bazarea roţii de mână în corpul 3 se efectuează cu ajutorul a trei grupe de contacte. Forţa de măsurare variază mai puţin la capurile care utilizează o singură gru-pă de contacte (patru în loc de trei). ceea ce duce la erori suplimentare. se aprinde lampa 5 şi se dă semnalul acustic.49. 8. fiecare dintre ele constînd din perechea 4.b.50. iar la celălalt o roată de mână. distribuite pe corp. Fiecare prismă este executată din două părţi izolate electric. capul este disponibil pentru următoarea măsurare. Capul de măsurare are legătură optică. fiecare dintre ele fiind executată de forma unui cilindru amplasat pe roata de mînă şi două bile care interacţionează cu acesta. După reîntoarcerea palpatorului în poziţia de nul. . Aceste capuri se deosebesc prin deplasarea liberă mare a palpatorului (15 mm). La deplasarea pîrghiei de măsurare din poziţia zero.8. se emite comanda la robotul de măsurare pentru citirea coordonatelor. La poziţia centrală (de nul) a pîrghiei de măsurare. La capul de nul TF-6 al firmei DEA (Italia). Capurile de nul BV sunt construite după schema tradiţională cu trei grupe de contacte. cu blocul electronic şi elaborează două semnale: de măsurare şi de avarie. fiecare grupă de contacte 4 (fig.8. Limitele erorilor admisibile ale capului sunt ±2μm. care este legată cu corpul 3 cu ajutorul suspensiei elastice cu arc plan 2. trei bile pe corp şi o bilă pe pîrgia de măsurat 1 (fig. fără contact. Bilele sunt fixate pe suprafaţa de jos a roţii de mînă. se elimină contactul unei bile oarecare cu prismele.8. circuitul se întrerupe. Schema constructivă a capului BV-6160 (US) este prezentată în fig.

Comportarea erorii sistematice în funcţie de direcţia de măsurare este redată de fig.b .8.8. în care este prezentată curba de dependenţă a erorii sistematice a capului de nul al firmei "Renishaw" de direcţia de măsurare în plan (fig. care conţine traductorul de deplasare 3. Dimensiunile zonei de nesensibilitate depind mult de direcţia de măsurare.52. care este legat direct cu coordonata xϕ a suprafeţei de măsurare prin raza palpatorului de măsurare.măsurarea suprafeţei interioare. Fig. fig. de exemplu. La contactarea palpatorului de măsurare 2 cu piesa de măsurat 4. după program. 8. de la sistemul NC.52. capul de nul emite semnalul impuls de comandă la blocul de indicare numerică BIN pentru scoaterea valorii coordonatei corpului capului de măsurare în sistemul de coordonate al robotului.măsurarea suprafeţei exterioare) cînd lungimea pîrghiei de măsurare este egală cu 20 mm. Deplasarea corpului capului de măsurare 1 faţă de piesa de măsurat 4 se execută.8.a .50. . ceea ce duce la erori substanţiale de măsurare care nu pot fi compensate. în primul rînd.51. Forma cu trei lobi a erorii se datoreşte construcţiei cu trei reazeme a subansamblului de bazare a palpatorului de măsurare în corpul capului.52.8. de dimensiunile zonei nesenzibilizate a lui şi de precizia reîntoarcerii palpatorului de măsurare în poziţia zero. Prin zona de nesensibilitate a capului de nul se înţelege valoarea deplasării palpatorului din momentul contactului geometric cu suprafaţa piesei pînă în momentul elaborării de către cap a semnalului impuls de comandă. cu ajutorul unui sistem de urmărire. Exemple de capete de măsurare de nul Această configuraţie este tipică pentru construcţia dată a capurilor de nul.Robotică industrială 261 Interacţiunea elementelor de bază ale roboţilor de măsură la funcţionarea cu cap de nul este prezentată în fig. Abaterea δd a dimensiunii piesei de măsurat de la cea nominală xN este: δd=xϕ-xN Precizia capului de nul este determinată.

.600 mm/min este 5.valoarea maximă a erorii. se poate măsura suprafaţa numai în unele puncte ale ei şi. La utilizarea capului de nul în componenţa roboţilor de măsură. Urmările negative ale "vibrării" sunt acţionarea greşită a capului şi uzura mărită a perechilor în contact. utilizînd capurile de nul.4 μm. în intervalul 100. 2limita erorii medii. Componenta constantă a erorii sistematice poate fi compensată prin calibrarea pe robotul de măsură a diametrului palpatorului de măsurare.50 mm/min. Schema de interacţiune a elementelor roboţilor de măsurare cu cap de nul.1000 mm/min este 9 μm. c capul realizat la ENIMS. În această condiţie.. Dependenţa erorii sistematice a capului de nul de direcţia de măsurare: a şi b pentru firma Renishaw. o importanţă deosebită are numai diferenţa între valorile maxime şi minime ale erorii sistematice (4 μm). Totuşi.. iar componenta întîmplătoare a erorii depinde de diracţia de măsurare.262 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig.. avînd în vedere construcţia lor şi pot fi încorporate uşor în roboţii de măsură. Pentru lucrul capului pe un robot de măsurare.. Cîmpul maxim de dispersie pentru capul reprezentat nu depăşeşte 1. trebuie menţionat faptul că. δmax.componenta maximă necompensată a erorii Capurile de nul sunt foarte simple. Fig. 8. La capurile firmei "Renishaw". Valoarea maximă a erorii sistematice este de 12μm. δmax NK. Influenţa negativă a "vibrării" asupra procesului de măsurare poate fi evitată prin alegerea proprietăţilor corespunzătoare de amortizare ale capului. 1.suprafaţa de contact geometric cu piesa. în intervalul vitezelor de apropiere a palpatorului de piesa de măsurat 0. timpul de întîrziere este 100 μs. În afară de aceasta. iar în intervalul 600. Caracteristicile de precizie examinate ale capului de nul corespund lucrului în regim static.8 μm.51. de asemenea. iar cea minimă 8um. câmpul de dispersie este 1.8 μm. au posibilităţi limitate de .. a vitezei de apropiere de suprafaţa de măsurare şi prin construcţia specială a schemei electronice de formare a semnalului impuls. 8.52. apare eroarea de măsurare determinată de întîrzierea trecerii semnalului impuls din momentul formării lui pînă în momentul citirii informaţiei. în timpul lucrului capului de nul apare aşa numita "vibrare" a palpatorului de măsurare în momentul atingerii lui cu piesa de măsurat.

al acţionării de urmărire. indiferent de faptul că sunt modulare sau combinate.54. b. prin corelaţia dimensiunilor căreia şi forma deschizăturilor efectuate în ea asigurîndu-se forţa de măsurare constantă în planul deplasărilor radiale ale palpatorului. de regulă.de tip cuib. o parte neînsemnată în eroarea sumată a capului de măsurare. Corpul capului de măsurare se deplasează relativ cu piesa după traseul "etalon" (nominal).a). fără a lua în consideraţie eroarea determinată de frecarea palpatorului de piesă şi frecarea în mecanismele capului. Deplasarea centrului roţii de mînă este preluată de traductorul inductiv 1. Semnalul xr luat de pe capul de măsurare caracterizează eroarea conturului piesei: δg=xa+xr-xN=(xa-xN)+xr . interacţionează cu elementele şi sistemele robotului de măsură la fel. Măsurarea cu capul modul se efectuează totdeauna pe normala la profilul real.55. Centrarea roţii de mînă 3 în corpul 2 se efectuează cu ajutorul membranei 4. acestă eroare constituie. de exemplu. se utilizează capurile de măsurare cu abatere.8. Capete de măsurare modulare:a-cuib conic-bilă cilindru. Capurile cu deviere. este mult mai răspândită pentru capurile modulare şi este prezentată în fig. Pentru exemplificare.8. faţă de care se scot abaterile conturului piesei de măsurat. Fig. Construcţia capului modular cu roată de mînă este prezentată în fig. Pentru măsurătorile care necesită ocolirea continuă a conturului. Cursa palpatorului de măsurare în acest plan este de 0. Deplasarea corpului 1 al capului relativ cu piesa de măsurat 2 se efectuează după program transmis de la sistemul NC cu ajutorul. Schema de interacţiune a subansamblelor de bază ale robotului cu capul de deviere.Robotică industrială 263 precizie. adică direcţia forţei de măsurare coincide cu normala. Orice abatere radială a palpatorului de măsurare 1 se transformă în deplasare verticală a manşonului 5 a sesizorului inductiv.5 mm.53. se prezintă capul cu deviere la care este utilizat mecanismul de transformare modul de tipul cuib conic-bilă-cilindru (fig. 8.53. în procesul măsurării după metoda diferenţială de comparare cu măsura.8. c-cu membrană. Capurile cu abatere (deviere) modulare se deosebesc prin prezenţa mecanismului de transformare modulară care asigură transformarea oricărei deplasări a palpatorului în plan (spaţiu) în deplasare pe o axă oarecare.

Construcţia capului modular La acestă schemă de interacţiune a capului de măsurare şi a subansamblelor de bază ale robotului. Schema de interacţiune a subansamblelor robotului cu capul cu deviere în procesul de . Capurile pe componente.264 Aplicaţiile roboţilor industriali unde xa . spre deosebire de capul modular la care aceste subansamble sunt unite în mecanismul traductor modul. este prezentată schema capului de măsură cu două componente. 8.54. după care se poate determina modulul şi orientarea vectorului de deviaţie. xr indicaţiile capului.semnalul care comandă lucrul acţionărilor de urmărire. Fig. capurile pe componente sunt mai complete decît cele modulare. Mecanismul 1 îndeplineşte aici funcţia de creare a forţei de măsurare.53.a. La capul pe componente. Încorporaţi în cap. construit pe baza schemei capului modular (vezi fig. Constructiv. 8. sesizorii pe componente dau informaţia asupra componentelor vectorului de deviere a palpatorului de la poziţia zero. erorile acţionărilor de urmărire micşorează precizia măsurătorilor şi regimurile de ocolire a conturului trebuiesc alese în aşa fel. (xr-xN) .8.56. Ca rezultat.b).coordonata nominală a apucătorului. Poziţia palpatorului 3 este determinată de doi traductori pe componente ortogonale 2 şi 4. se propune să se efectueze corecţia indicaţiilor capului în concordanţă cu erorile dinamice ale acţionărilor de urmărire. xN . subansamblul de creare a forţei de măsurare nu influenţează asupra preciziei de lucru a subansamblului de măsurare. subansamblul de creare a forţei de măsurare şi orientare a palpatorului şi subansamblul de măsurare sunt executate separat. deoarece mecanismul cu cuiburi de transformare modulară instalează totdeauna palpatorul după normala la profilul real.8. în comparaţie cu cele modulare. În fig. permit să se obţină informaţia mai completă despre abaterea măsurată şi sunt cele mai precise.55. Fig. Acest cap poate fi asociat la capurile cu autoaşezare. încît să se realizeze condiţia: xa-xN≈0 Pentru înlăturarea influenţei negative a erorilor acţionărilor de urmărire asupra preciziei măsurătorilor.coordonata apucătorului robotului.

Pîrghia de măsurare 2 poartă pe un capăt palpatorul 1 şi pe al doilea miezurile 5. încît palpatorul de măsurare să se instaleze pe normala la suprafaţa de măsurare. 9 şi 11 distribuite ortogonal. Dispozitivul de susţinere are rigiditate uniformă şi îndeplineşte funcţiile subansamblului de creare a forţei de măsurare. 8. el nu are o utilizare largă la roboţii de măsură. . Totuşi. executată sub forma a două membrane inelare cu tăieturi profilate. Cap de mă-surare pe componente Schema constructivă a capului pe trei componente. unite cu suportul 7 al celor trei traductoare inductive 6. ΔzŢ Intervalul de lucru al capului este: x.56. din cauza acestui neajuns.Robotică industrială măsurare prin metoda diferenţei.5 um. Eroarea capului nu depăşeşte 0. cu autoaşezare. distribuite paralel.56. Δy.b.y=±100 μm şi z=±100 μm. Rigiditatea membranelor şi distanţa dintre ele sunt alese în aşa fel. deşi capul are o construcţie foarte simplă. Pentru fiecare tip de palpator este necesară ajustarea suspensiei cu membrane a capului. parametrii de precizie ai capului depind în mare măsură de lungimea pârghiei de măsurare şi tipul palpatorului utilizat. 8 şi 10. este prezentată în fig.8. Pîrghia de măsurare 2 este montată în corpul 4 pe o suspensie cu arc. Este posibil ca. iar de la ieşirea capului se emit semnale proporţionale cu componentele vectorului de deviere faţă de normală: δ={Δx. 265 Fig.

Sistemul bobină 8-magnetul 9 crează o forţă în direcţia axei y. Deplasarea bobinelor este transmisă prin pîrghia 7 la suportul palpatoarelor 2. după comenzile primite de la sistemul de comandă al robotului. La o poziţie determinată a paralelogramului tensionat (de exemplu.a). 5 şi 6. cu miezuri magnetice fixe în formă de inel 9. Schema constructivă a Fig. y şi z. Cap de măsurare în trei coordonate capului de măsurare electronic cu trei componente al firmei "Opton" (Germania) este prezentată în fig.266 Aplicaţiile roboţilor industriali Cele mai coplexe din punct de vedere constructiv sunt capurile pe componente comandate. Capul are sistemul de echilibrare a palpatoarelor de măsurare.b. de obicei.9' în direcţia axei x. Capurile de măsură pe componente construite după asemenea schemă posedă parametri de precizie înalţi şi au valori mari ale cursei de lucru.57. Sistemul de creare a forţei de măsurare conţine trei bobine mobile 8. . care include motorul 10. amplasate succesiv şi reciproc perpendiculare. este legat cu corpul capului prin paralelogramul tensionat 3. piuliţa 12 şi arcul 13. la care forţa de măsurare poate varia atît ca valoare. 8. executate în formă de paralelograme tensionate. Aceste ghidaje formează un sistem spaţial de coordonate.8. rotit la 90 grade în plan orizontal. iar toate cele trei puncte de nul determină punctul nul comun al sistemului spaţial de coordonate al capului de măsurare. paralelogramul tensionat 5 rotit la 90 grade faţă de planul vertical şi paralelogramul tensionat 6. indicaţiile traductorului sunt egale cu zero. cît şi ca direcţie. şurubul 11. există un traductor inductiv de poziţie. Suportul 2. Curentul din fiecare bobină se reglează cu blocul electronic instalat în subansamblul de comandă al robotului de măsură. Această poziţie determină nulul "electric" al sistemului dat. de corp. la care sunt fixate palpatoarele de măsurare 1. Palpatorul de măsurare la aceste capuri este suspendat. Capul constă din trei sisteme de ghidare 3.8. paralelogramul 3 asigură deplasarea în lungul axei y. ceea ce se explică prin însuşirea corectă a fabricării sistemelor liniare de măsurare. cu ajutorul sistemelor de ghidare după singura coordonată instalată consecutiv (fig. La fiecare dintre paralelogramele tensionate 3. sistemul 8' .57. În sistemul de coordonate format în acest fel. iar a treia bobină şi magnetul în direcţia axei z. a suportului de palpatoare 2 şi a plăcii 4).57. paralelogramul 5 şi 6 în lungul axelor z şi x. toate cele trei paralelograme asigurînd împreună deplasarea suportului de palpatoare în lungul celor trei axe x. 5 şi 6. ceea ce permite să se aleagă forţa de măsurare necesară.

se efectuează după schema în conformitate cu care compararea dimensiunii măsurate şi a celei nominale se execută de calculator (fig. de regulă. La capurile de măsurare fără contact pot fi utilizate diferite principii de măsurare: acustic.58). începe schimbarea semnalului sesizorului corespunzător. Fig. Interacţiunea elementelor şi sistemelor robotului de măsurare cu capul de deviere. În metrologie se cunosc un număr mare de metode optice şi opto-electronice de măsurare a . La capurile de măsurare optice se pot utiliza surse obişnuite de lumină sau lasere. Intervalul de măsurare cu asemenea capuri poate să atingă cîţiva milimetri. oscilaţiile şi regimurile de şoc la interacţiunea cu piesa. la funcţionarea după metoda contrapunerii. Schema de interacţiune a elementelor robotului de măsurare cu capul de deviere. Utilizarea capurilor bazate pe metodele de măsurare fără contact la roboţii de măsură este de perspectivă. se pot crea capuri pe componente completînd sesizorul cu subansamblul de orientare în spaţiu. Capurile pe componente descrise se evidenţiază prin următoarea particularitate: la deplasarea capului pe o coordonată oarecare. comandată de semnalele traductorului. ceea ce permite elaborarea comenzii de frânare a robotului şi trecere a punctului zero cu o viteză mică sau la oprirea deplină. după comanda sistemului de comandă al robotului. nu depăşeşte cîţiva micrometri.2 mm pot fi utilizate pentru găsirea valorii abaterii palpatorului de la punctul zero.Robotică industrială 267 Poziţia punctului de nul al fiecărei coordonate se reglează cu ajutorul acţionării lui. fie de la sistemul de urmărire după suprafaţa de măsurare. optic. unde xa .indicaţiile capului de deviere. Comanda deplasării capului de măsurare faţă de piesă poate fi efectuată fie de la sistemul NC.8.2 um. ca rezultat. În baza sesizorului fără contact pentru o singură coordonată. Cercetările asupra capurilor de măsurare au arătat că repetabilitatea la ieşirea capului într-o poziţie dată constituie ±0.coordonata nominală a apucătorului. ceea ce permite să se ridice viteza şi precizia de lucru ale robotului de măsură. caracteristice pentru metodele de măsurare prin contact. Capurile fără contact. palpatoarele de măsurare pot înainta în direcţia mişcării la o distanţă de pînă la 3 mm (prin funcţionarea acţionării coordonatei corespunzătoare). creşte precizia de măsurare. Capul asigură precizie înaltă de măsurare în condiţiile de producţie.coordonata apucătorului robotului.0. Semnalele traductoarelor pe intervalul ±0. Capurile de măsurare optice şi opto-electronice se potrivesc cel mai bine pentru încorporarea în roboţi de măsură. xr . iar eroarea.3 mm. 58. Eroarea dimensiunii măsurate se determină după formula: δd=xa+xr-xN. xN . eroarea cursei inverse ("cursa moartă") . La măsurarea fără contact lipseşte frecarea şi uzura în mecanismele capului. electromagnetic etc. La atingerea palpatorului cu suprafaţa de măsurat a piesei.

are loc deconcentrarea razei reflectate. oglinda semitransparentă 3 şi lentila 2. Fig.8.a). Această situaţie corespunde distanţei nominale pînă la piesă. se concentrează în focar pe suprafaţa piesei de măsurat 1.60. În funcţie de faptul dacă axele razelor de lumină incidente şi ale celor reflectate corespund sau nu.8. În fig. Pentru capurile de măsurare ale roboţilor de măsurare. Raza de lumină radiată de sursa 1 se concentrează în focar pe suprafaţa piesei de măsurat. secţiunea ei minimă se deplasează faţă de centrul de oscilaţie al diafragmei şi la ieşirea receptorului fotoelectric apare semnalul cu frecvenţa oscilaţiilor diafragmei. În acest caz. Fig.schema capului. Trecînd prin amplificatorul 9 şi detectorul sincronizat 10.268 Aplicaţiile roboţilor industriali dimensiunilor liniare. iar utilizarea a două receptoare suplimentare dă posibilitatea de a găsi direcţia normalei la suprafaţa de măsurare. Capurile de măsurare cu două surse şi un receptor permit determinarea mai precisă a distanţei pînă la suprafaţa piesei. Pata de lumină are forma unui punct mic sau a unei linii înguste. atunci la ieşirea receptorului fotoelectric lipseşte semnalul cu frecvenţa egală cu frecvenţa de oscilare a diafragmei. Capul de măsurare construit după o asemenea schemă cu sursă de radiaţie laser are intervalul de măsurare de 130 μm şi eroarea de măsurare de cca. excitată de generatorul 7 şi ajunge pe receptorul fotoelectric 8.59. Cap de măsurare optic cu focalizare longitudinală a. se deosebesc schemele de concentrare longitudinală şi transversală în focar. sunt examinate variantele de bază ale utilizării acestei metode la capurile cu diverse numere de surse şi receptoare de radiaţie. parametrul de informaţie este intensitatea luminii reflectate sau distribuirea ei în spaţiu. de exemplu fotoelemente secţionate.59 se prezintă schema cu focalizare transversală. Poziţia unei pete în spaţiu se determină de către sistemul optic cu receptor de radiaţie sensibil după coordonate (P). Capurile de măsură cu o singură sursă şi un receptor permit să se determine distanţa pînă la suprafaţa de măsurare după o direcţie oarecare. Schema optică a capu-lui de măsurare cu focalizare transversală. Schimbarea distanţei de la cap la suprafaţă cu mărimea l duce la deplasarea proporţională a petei de lumină cu mărimea ln. lungimea căreia se măsoară. În cele ce urmează. raza de lumină emisă de laserul 5. La schimbarea distanţei de la cap pînă la suprafaţă. Dacă centrul de oscilaţie al diafragmei coincide cu cea mai mică secţiune a razei de lumină. b-forma semnalului de ieşire La capul de măsurare cu focalizare longitudinală (fig. 8.5 μm. . cea mai potrivită poate fi considerată metoda reflectării de pe suprafaţa piesei a fluxului de lumină concentrat în focar.60. Raza reflectată trece prin diafragma oscilantă 6 (acţionată). 1. 8. trecînd prin colimatorul 4.

razele de lumină ajung în punctele B şi C ale suprafeţei. Diferenţa dintre cele două fluxuri ϕx=ϕ0+ϕx caracterizează valoarea deplasării x.61. Intervalul de timp între impulsuri este proporţional cu distanţa dintre pete S=2x/tgθ. Semnalul de ieşire al detectorului sincronizat este prezentat în fig.61 este prezentată schema capului cu interval de măsurare de 5 mm şi eroarea 7. În fig. distanţa dintre ele fiind egală cu S. iar în fig. La reflectarea de pe suprafaţă.8. eroarea de măsurare 2 μm.a.b. atunci cînd distanţa de la capul de măsurare pînă la suprafaţă este normală. Cap demăsurare optoelectronic cu două surse de radiaţie.8. 8.8. .60. La deplasarea suprafeţei de măsurare la distanţa x. lumina dispersează (1 şi 2 . este pre-zentată în fig.62. atunci cînd petele de lumină F1x şi F2x se găsesc în câmpul lui de vedere. La deplasarea suprafeţei la distanţa x. Intervalul de măsurare în acest caz este 1mm. Razele de lumină de la sursele I1 şi I2 se întîlnesc în punctul A. de la petele de lumină. cele ce participă la determinarea poziţiei normalei.8.62). Schema elementelor capului care participă la determinarea distanţei. Capurile de măsurare opto-electronice cu două surse de radiaţie se caracterizează prin interval mult mai mare de măsurare. acţionează fluxul sumat de radiaţie ϕ0=ϕ10+ϕ20. Fig. razele de lumină ajung în punctele B şi C ale suprafeţei şi fluxul sumat în direcţia receptorului P în acest caz va fi ϕx=ϕ1x+ϕ2x. Capul de măsurare care determină distanţa pînă la suprafaţa piesei şi poziţia normalei pe ea conţine două surse şi trei receptoare de radiaţie şi măsoară intensitatea luminii reflectate (fig. În direcţia receptorului P.diagramele de distribuire în spaţiu a intensităţii radiaţiei reflectate corespunzător de la sursele I1 şi I2).8. În receptorul de radiaţie există un sistem de lentile şi un dispozitiv optic de scanare care asigură supravegherea suprafeţei şi elaborează două impulsuri. acţionează fluxurile ϕ1x şi ϕ2x. iar frecvenţa de oscilaţie a diafragmei este 525 Hz.5 μm. Două surse laser de radiaţie I1 şi I2 trimit raze de lumină care se întîlnesc în punctul A atunci cînd distanţa de la cap pînă la suprafaţă este cea nominală. În direcţia receptorului P.Robotică industrială 269 semnalul se înregistrează în blocul de prelucrare a datelor.b.62.

În condiţiile unei fabricaţii de serie mijlocie şi mică se utilizează.8. Receptoarele laterale suplimentare de radiaţie P1 şi P2 (fig.62.1. care mai conţin şi scule.8. în acest scop. în acelaşi timp. Din motivele prezentate mai sus. în mod deosebit. în industria construcţiilor de maşini.).270 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. b-poziţia suprafeţei piesei este înclinată. întreprinderea Trallfa. Utilizarea roboţilor industriali în operaţii de vopsire automată 8. devenită fabrică de roboţi industriali. când întreprinderea Trallfa din Byrne (Norvegia). iar diferenţa lor caracterizează unghiul de înclinare α. Celulele flexibile de vopsire servite de roboţi industriali s-au organizat începând din anul 1965. motociclete. Celulele flexibile de vopsire servite de manipulatoare şi roboţi se utilizează în special în industria constructoare de vehicule (automobile.62. care lucrează în atmosferă neprielnică acestora. există preocupări intense pentru automatizarea proceselor de vopsire. manipulatoare şi roboţi industriali funcţionând în cadrul unor celule de fabricaţie flexibilă. 8. împreună cu grunduirea şi emailarea. Ca şi operaţia de sudură.8. un înalt grad de periculozitate. în ţările avansate din punct de vedere industrial. Înclinarea suprafeţei duce la inegalitatea acestor fluxuri. biciclete. manipulînd o sarcină relativ mare. munca vopsitorilor manuali este dificilă din cauza mişcărilor de mare amplitudine şi a poziţiilor incomode pe care aceştia trebuie să le execute. vagoane etc. La orientarea axei capului după normală. când : a-axa capului este normală la suprafaţa piesei. utilaje auxiliare şi dispozitive de lucru specifice. din cauza posibilităţilor de producere a unor explozii. În 1967. din cauza atmosferei nocive în care ei lucrează şi a concentrării mari a atenţiei cu care ei efectuează operaţiile de vopsire. vinde primii roboţi industriali de vopsire unei întreprinderi suedeze din Gustavsburg. Pe de altă parte. a construit primul robot pentru vopsirea unor roţi. Schema de lucru a capetelor de măsurare optice cu două surse. Probleme generale Vopsirea. şi aceste operaţii ocupă un număr mare de operatori. de .b) sunt utilizate pentru determinarea poziţiei normalei la suprafaţă. reprezintă operaţii cu o pondere însemnată în realizarea unor straturi de protecţie sau de finisare a suprafeţelor produselor în toate ramurile industriale şi. Activitatea în atelierele şi boxele de vopsire prezintă. 8. intensitatea luminii reflectate în direcţia receptoarelor P1 şi P2 va fi aceeaşi. specializată atunci în fabricaţia maşinilor agricole.

uscarea suprafeţelor vopsite. reducerea operaţiilor de corectare ulterioară.64. frigidere etc.63. Schema constructivă a unui pistol de vopsire cu aer condiţionat. .8. 8. în industria mobilei etc.b) sau cu ajutorul unei pompe centrale (fig.2. prin diminuarea eforturilor lor fizice. Acoperirea cu straturi de vopsea se realizează. de obiecte sanitare.a). utilizînd în acest scop pistoale de stropit sau prin sablare. amestecarea particulelor de vopsea cu curentul de aer.8. prin împroşcare cu jeturi de apă sau lichid de degresare/depasivare. 8. Fig. . . Alimentarea cu vopsea a pistolului se poate realiza pe cale gravitaţională (fig.îmbunătăţirea calităţii suprafeţelor vopsite datorită depunerii mai uniforme a straturilor de vopsea. Dacă se foloseşte aer comprimat. Modalităţi de alimentare cu prezintă schema constructivă a unui pistol de vopsea a pistoalelor de vopsire vopsire cu aer comprimat. prin pulverizarea vopselei cu ajutorul aerului comprimat sau prin presiune ("airless").8. în cazul vopsirii cu roboţi industriali. În fig. Pulverizarea vopselei se realizează cu ajutorul unui pistol manevrat de mîna operatorului uman sau de dispozitivul de apucare al robotului utilizat.suprapunerea timpului de vopsire cu timpul auxiliar. Aceste operaţii se fac prin imersare în băi de spălare/degresare/depasivare. Robotizarea operaţiilor de vopsire prezintă următoarele avantaje: .creşterea productivităţii muncii de vopsire cu 20-50% ca urmare a celor de mai sus. în pistol se realizează pulverizarea cu aer a vopselei.64. expulzarea amestecului sub forma unui jet dirijat. 8. . Pregătirea suprafeţelor care vor fi supuse vopsirii se realizează prin curăţire.64. micşorarea densităţii "ceţii de vopsea" în atelierele şi boxele de vopsire.c).). prin fenomenul de ejecţie (fig.uşurarea muncii omului (a vopsitorilor) prin protejarea lor de mediul toxic şi exploziv. . degresare şi depasivare. la unele sorturi de vopsea. în sfîrşit.8. acoperirea lor cu unul sau mai multe straturi de vopsea şi.Robotică industrială 271 bunuri de larg consum electromenajere (maşini de spălat.64.8.63 se Fig.realizarea unor economii de vopsele. Particularităţi ale operaţiilor de vopsire în cazul utilizării roboţilor industriali Procesul tehnologic de vopsire începe cu pregătirea pentru vopsire a suprafeţelor de finisat.

Densitatea pe unitatea de suprafaţă a particulelor de vopsea care lovesc suprafaţa vopsită scade de la centrul spre periferia cercului.8. 8. a cărui axă corespunde cu axa pistolului. Instalaţie de vopsire cu preîncălzire a vopselelor Randamentul vopsirii poate fi îmbunătăţit prin încărcarea electrostatică a particulelor de vopsea şi a obiectului care urmează să fie vopsit. spre exemplu pe suprafeţele interioare ale unor cavităţi. cît şi la cea de pulverizare prin presiune. În fig.distanţa de la gura duzei pînă la suprafaţa vopsită şi α . se ataşează acestuia. 8.272 Aplicaţiile roboţilor industriali Pistolul de pulverizat prin presiune realizează acest lucru cu ajutorul unei duze adecvate. D=2d tgα/2 unde: d . unei surse de energie electrică de înaltă frecvenţă. Metoda poate fi aplicată atît la procedeul de pulverizare a vopselei cu aer comprimat. inclusiv pe suprafeţele greu accesibile.unghiul la vîrf al trunchiului de con al duzei.67.66 se prezintă o instalaţie de vopsire prevăzută cu un dispozitiv de preîncălzire a vopselei. 8.8.65). La ambele procedee corpul pistolului se leagă la polul negativ. În cele ce urmează. Contactul cu polul negativ al sursei de energie ionizează particulele de vopsea fie direct. obţinîndu-se pe această cale o pulverizare mai fină. Fig. Principiul vopsirii prin pulverizare La ambele procedee de pulverizare se poate diminua vîscozitatea vopselei prin preîncălzire. iar obiectul care Fig. Distanţa d se alege în funcţie de natura vopselei (dimensiunile particulelor de vopsea) şi calitatea stratului de vopsea care se doreşte să se obţină. Fig. Vopseaua este comprimată într-un recipient şi adusă la pistol printr-o conductă (fig. se denumeşte axă a pistolului de vopsire axa duzei prin care se emite jetul de amestec aer-vopsea sau jetul de particule de vopsea. Această axă trebuie să fie normală pe suprafaţa care urmează a fi vopsită.8. particulele de vopsea sunt atrase de câmpul electrostatic pe obiectul de vopsit. .66. Ca urmare. fie prin intermediul curentului de aer. În cazul în care suprafaţa respectivă este plană. Volumul jetului emis de pistol este aproximativ egal cu cel al unui con.67). Volumul jetului de vopsea urmează să fie vopsit la polul pozitiv al dimensiunile principale. vopseaua va acoperi o porţiune circulară de diametru D (fig.65.

un mecanism generator de traiectorie cu 3 grade de mobilitate şi unul de orientare cu 2-3 grade de mobilitate. a dispozitivului de programare). Manipulatoarele de vopsire îndeplinesc funcţia de vopsire automată ca mai sus. Pentru a răspunde la cerinţele sus-amintite.68. În cazuri frecvente. O asemenea cerinţă poate fi realizată de un mecanism generator de traiectorie care realizează un spaţiu de lucru plan. Ca urmare. antebraţului. se prezintă schemele cinematice ale dispozitivelor de ghidare ale robotului industrial Trallfa (fig.să fie normală la această suprafaţă. în cazul general. un punct al axei pistolului (spre exemplu. suprafaţa de vopsit (de curăţat) sau o porţiune importantă a acesteia este o suprafaţă plană. 8. se utilizează dispozitive de ghidare care au la bază lanţuri cinematice parţial deschise sau închise.să se deplaseze pe o suprafaţă echidistantă suprafeţei de vopsit (sau de curăţat). Pentru exemplificare. Suprafaţa echidistantă trebuie să fie conţinută integral în spaţiul de lucru al robotului. iar mecanismul de orientare poate lipsi.8.de ultimul element al dispozitivului de ghidare. Dispozitivul de prehensiune al robotului industrial se reduce la o flanşă pentru prinderea pistolului de vopsire (şi eventual. dispozitivul de ghidare al robotului trebuie să aibă. cel de la intersecţia acesteia cu suprafaţa frontală a duzei) .69). Particularităţi constructive ale manipulatoarelor şi roboţilor utilizaţi în operaţii de vopsire Manipulatoarele şi roboţii industriali utilizaţi pentru operaţii de vopsire trebuie să manipuleze pistolul de vopsit sau de curăţit cu jet de apă / lichid de degresare într-un mod similar cu cel în care omul îl manipulează prin mişcările mîinii. Mişcarea respectivă trebuie să asigure ca.8. trunchiului şi şoldului. iar axa pistolului trebuie Fig.3. De preferinţă. 8. umărului. iar unghiul de serviciu al acestuia trebuie să fie mai mare decît cel mai mare unghi diedru format de suprafeţele care urmează să fie vopsite (curăţite). în timpul operaţiei de vopsire sau de curăţire.68) şi Nordson-Painter (fig. cu cuple de rotaţie.Robotică industrială 273 8. 8. Fig.8. Schema cinematică a dispozitivului de să rămînă paralelă cu ea însăşi în toate ghidare al robotului industrial Nordson-Painter poziţiile ei. braţului. şi suprafaţa echidistantă este tot o suprafaţă plană. Schema cinematică a dispozitivului de ghidare al unui manipulator oscilator Fig. iar axa pistolului .69.dreapta caracteristică .70. Schema cinematică a dispoziti-vului de ghidare al robotului industrial NordsonPainter .punctul caracteristic .

manipulatorul-reciprocator poate avea pistoale dispuse pe două cadre paralele. .74).72) sau un plan perpendicular pe această direcţie (fig.73). Planul cadrului este perpendicular pe direcţia de translaţie. Planul cadrului conţine direcţia de de ghidare al unui manipulator reciprocator translaţie În fig. Pentru a corecta acest dezavantaj. Direcţia acestei mişcări poate fi verticală (în majoritatea cazurilor) sau orizontală (mai rar).8. înălţimea H a suprafeţelor de vopsit.274 Aplicaţiile roboţilor industriali Unele manipulatoare de vopsire imprimă pistolului o mişcare oscilantă în jurul unui punct fix. pasul p de dispunere şi numărul pistoalelor n.71. 8. 8.8.8. se realizează un manipulator cu mai multe pistoale cu axe paralele. se limitează amplitudinea unghiului de oscilaţie a axei pistolului. între cursa h a manipulatorului-reciprocator. Fig. Asemenea manipulatoare poartă denumirea de manipulatoare-reciprocatoare.72. 8.8. Soluţia prezintă dezavantajul că axa pistolului nu rămîne normală pe suprafaţa care urmează să fie vopsită. În primul caz.73. În cazul în care se urmăreşte vopsirea unei suprafeţe de lăţime mai mare.71 se prezintă schema cinematică a unui manipulator de vopsire la care pistoalele se fixează pe un cadru care execută o mişcare de translaţie. Cadrul pe care sunt fixate pistoalele de vopsire poate forma un plan care conţine direcţia de translaţie (fig. Schema cinematică a dispozi-tivului Fig. distanţate cu δ (fig. O asemenea instalaţie poartă numele de manipulator-oscilator. Pentru vopsirea unei suprafeţe de o amumită lăţime. cărora un mecanism cu camă şi paralelograme articulate le imprimă o mişcare oscilantă (fig.8.70). diametrul D al cercului vopsit pe suprafaţa de vopsit de jetul emis de un pistol există inegalităţile: h≥p-D H≥nh+D Lăţimea suprafeţei este: L≤D Fig.

există posibilitatea schimbării continue a cursei. nu se utilizează acţionarea electrică (pericol de scântei). robotul industrial Trallfa). Din acest motiv. Manipulatoarele de vopsire sunt puse în funcţiune la începutul operaţiei de vopsire şi oprite la terminarea acesteia de către operatorul uman. 8. Relaţii între parametrii geometrici ai reciprocatorului şi ai suprafeţei plane de vopsit.8. Fig. manipulatoarele şi roboţii utilizaţi pentru operaţii de vopsire sunt cu acţionare hidraulică. suprafaţa echidistantă suprafeţei de vopsit se generează prin dispunerea adecvată a pistoalelor şi reglarea corespunzătoare a cursei manipulatorului-reciprocator (fig. Comanda roboţilor industriali de vopsire trebuie să asigure conducerea acestora după programe de traiectorie continuă (sau multipunct). Manipulatoarele-reciprocatoare se pot construi şi cu acţionare pneumatică. suprafaţa de vopsit poate avea o formă uşor diferită de o suprafaţă plană. prin conducere directă sau prin telecomandă. Comanda manipulatoarelor-reciprocatoare se realizează prin intermediul unor sisteme simple secvenţiale. ferestre în pereţi) etc. Dacă planul format de cadru este perpendicular pe direcţia de translaţie a manipulatorului.Robotică industrială 275 Fig. utilizînd pneumomotoare liniare. . La variante constructive avansate. 8. robotul industrial Nordson-Painter). Vopsirea unei suprafeţe de formă uşor diferită de un plan Sistemul de acţionare al manipulatoarelor şi roboţilor industriali de vopsire trebuie să asigure protecţia antiexplozivă a instalaţiei.75. În majoritatea cazurilor. fie oscilante (spre exemplu. În acest caz. ocolirea unor goluri (spre exemplu. Hidromotoarele utilizate sunt fie liniare (spre exemplu. Programarea roboţilor industriali de vopsire se realizează prin instruire.75).74.

276

Aplicaţiile roboţilor industriali

În timpul instruirii prin conducere directă, un vopsitor execută operaţia de vopsire care urmează a fi programată cu ajutorul pistolului fixat pe flanşa de prehensiune a robotului industrial, punând în mişcare dispozitivul de ghidare al acestuia. Semnalele emise de traductoarele de poziţie în conformitate cu mişcarea relativă a elementelor cuplelor cinematice conducătoare se memorează. Pentru instruire directă, robotul industrial se prevede cu un cap de instruire cu două braţe (fig.8.76). Unul dintre aceste braţe este constituit din mânerul Fig. 8. 76. Cap de instruiire a pistolului de vopsire, care va fi manevrat de robotului industrial de vopsire mâna dreaptă a vopsitorului-instructor. Cel de-al doilea braţ al capului conţine butoanele de comandă a memoriei mişcărilor pentru înregistrarea acestora. În cazul în care programarea robotului industrial se realizează prin instruirea prin conducere directă, hidromotoarele sistemului de acţionare trebuie trecute într-o stare în care ele nu opun forţe rezistente mişcării relative a elementelor cuplelor cinematice conducătoare. Acest deziderat se realizează cu ajutorul unor dispozitive "by pass", care pun în legătură directă camerele cilindrilor hidromotoarelor liniare de acţionare. În timpul instruirii, elementele dispozitivului de ghidare sunt susţinute de arcuri de echilibrare. Pentru uşurarea pe mai departe a efortului fizic al vopsitorului-instructor, lucru esenţial pentru învăţarea de către robot a unor operaţii de vopsire de calitate, se utilizează un lanţ cinematic de instruire, asemenea din punct de vedere structural şi geometric lanţului cinematic care stă la baza dispozitivului de ghidare, constituit din elemente uşoare, echilibrate prin arcuri şi ale cărui cuple cinematice nu au legături cu hidromotoarele sistemului de acţionare; în schimb, mişcarea relativă a elementelor este măsurată cu ajutorul unor traductoare de poziţie. În cazul în care instruirea se realizează prin telecomandă, operatorul uman acţionează lanţul cinematic de instruire, care joacă aici rolul de lanţ "stăpîn", iar dispozitivul de ghidare al robotului execută mişcări asemănătoare, avînd rol de lanţ "sclav" şi realizînd operaţii de vopsire; mişcările relative ale elmentelor cuplelor cinematice conducătoare se memorează în echipamentul de comandă al robotului. Instruirea prin telecomandă se poate realiza şi prin comanda cu ajutorul unei console cu butoane şi întrerupătoare ("teach-pendant") Sistemul de comandă al robotului de vopsire se poate prevedea cu elemente de inteligenţă artificială. Se enumeră în continuare câteva facilităţi de acest tip ale celulelor de fabricaţie flexibilă pentru vopsire automată cu roboţi industriali: - senzori de proximitate sau video recunosc dacă obiectul care urmează să fie vopsit se găseşte la locul potrivit şi permit, în cazul unui răspuns afirmativ, începerea operaţiei de vopsire; - senzorii video recunosc obiectul care urmează să fie vopsit după formă sau semn purtat, iar robotul industrial selectează, după informaţia obţinută, programul de vopsire şi/sau culoarea vopselei. 8.8.4. Celule flexibile robotizate pentru operaţii de vopsire Celulele robotizate pentru operaţiile de vopsire automată trebuie să aibă în componenţa lor un robot industrial sau un manipulator de vopsire, dispozitive de aducere/evacuare a materialelor şi dispozitive suplimentare de instalare şi poziţionare a obiectului supus vopsirii.

Robotică industrială

277

Obiectele care urmează să fie vopsite sunt aduse în zona în care se execută operaţia de vopsire cu ajutorul unui sistem de transport cu lanţ sau cu cablu. Operaţia de vopsire se poate executa de către robot sau manipulator în următoarele moduri: - sistemul de transport şi obiectul staţionează, baza robotului este fixă, suprafaţa de vopsit fiind acoperită integral numai prin mişcările braţului robotului; - sistemul de transport realizează deplasarea obiectului în timpul vopsirii în corelaţie cu mişcările braţului robotului; - obiectul rămîne în aceeaşi poziţie, dar robotul se deplasează cu baza sa pe o direcţie sau pe două direcţii (la vopsirea suprafeţelor mari, de exemplu în industria navală sau în vopsirea unor containere de dimensiuni mari). În afara soluţiilor de mai sus de realizare a celulelor robotizate de vopsire, se pot utiliza şi în acest caz, ca şi la sudarea robotizată, dispozitive (mese) speciale de poziţionare, cu mişcări de rotaţie executate după diferite unghiuri. În acest caz, de regulă, obiectul de vopsit este instalat pe masa rotitoare de către operatorul uman şi apoi se comandă ciclul automat de mişcări ale acestui dispozitiv, corelate cu mişcările pistolului de vopsit. Pentru mărirea productivităţii (reducerea timpului de alimentare a celulei de vopsit cu un nou obiect), se pot utiliza şi dispozitive de poziţionare duble, cu două mese, în genul meselor paletabile ale centrelor de prelucrare prin găurire şi frezare; în timp ce robotul vopseşte un obiect instalat pe una din mese, operatorul instalează al doilea obiect pe cea de-a doua masă. 8.8.5. Utilizarea roboţilor industriali pentru operaţii de metalizare Pentru realizarea unor straturi de protecţie mai rezistente ca cele de vopsea, lac sau email pe suprafeţele pieselor metalice sau din material plastic, precum şi pentru repararea pieselor metalice (înlocuirea unor straturi uzate, completarea unor goluri sau straturi deteriorate), se utilizează procedeul tehnologic de metalizare. Metalizarea este un procedeu tehnologic utilizat în repararea pieselor metalice (se înlocuiesc straturi uzate sau deteriorate) sau pentru realizarea unor acoperiri de protecţie deosebit de rezistente. Scula utilizată pentru metalizare este un pistol în care se realizează topirea cu energie electrică a unui electrod de metal, picăturile de metal topit fiind pulverizate cu ajutorul aerului sau a unui gaz comprimat, amestecul fiind ejectat asupra obiectului care urmează să fie metalizat. În fig.8.77 se prezintă schema pistolului de metalizare utilizat pentru asemenea operaţii.

Fig. 8.77. Pistol de metalizare ISIM Timişoara Operatorul uman care execută operaţia de metalizare trebuie să execute manipularea pistolului cam în acelaşi mod în care vopsitorul manipulează pistolul de vopsit, urmărind

278

Aplicaţiile roboţilor industriali

printr-o mască cu ochelari modul de depunere a stratului de metal topit pe obiect. {i în acest caz, condiţiile de lucru ale operatorului sunt grele, asemănătoare celor în care îşi desfăşoară activitatea sudorii sau vopsitorii în cazul cînd aceste operaţii se execută manual. Avînd în vedere cele de mai sus, se înţelege că automatizarea şi robotizarea operaţiei de metalizare se justifică pe deplin şi aduce cu sine aceleaşi avantaje ca şi în cazul vopsirii robotizate. Particularităţile constructive ale roboţilor industriali pentru metalizare sunt similare celor ale roboţilor care sunt utilizaţi pentru operaţii de vopsire. De asemenea, şi celulele flexibile robotizate pentru metalizare se pot realiza după aceleaşi scheme de compunere şi funcţionare ca şi în cazul operaţiilor de vopsire robotizată. Deosebirea va consta doar în tipul instalaţiilor de aducere/evacuare a materialelor cu care se realizează operaţia de metalizare (vezi fig.8.77), diferite de materialele utilizate la vopsire. 8.9. Utilizarea roboţilor industriali în turnătorii 8.9.1. Introducere Turnarea reprezintă unul din procesele tehnologice de bază pentru obţinerea semifabricatelor în construcţii de maşini, acest procedeu realizîndu-se prin acţiunea conjugată a unor meserii ca: formatori, turnători, curăţitori etc. Lucrul operatorului uman din turnătorii este deosebit de dificil. Operatorii îşi desfăşoară activitatea în încăperi cu temperaturi ridicate, în atmosferă poluată de fum, de gaze emanate de metalul topit şi de forme, în atmosferă există praf, muncitorii sunt expuşi stropirii cu metal topit, nisipul din turnătorie pătrunde prin îmbrăcăminte şi, nu în ultimul rînd, există pericolul de accidente grave produse de răsturnarea oalelor de turnat sau a formelor mari şi grele. Realizarea prin turnare ale unor piese care să corespundă cerinţelor de precizie şi calitate a suprafeţei şi structurii depinde în cea mai mare măsură de priceperea şi conştiiciozitatea cu care operatorul execută operaţiile ce le presupune turnarea. Dar, în condiţiile subliniate mai sus, menţinerea constantă, la nivel ridicat, a capacităţii de lucru a operatorului din turnătorii este greu de realizat, aceasta putând conduce la rebuturi. Aceasta, coroborat şi cu faptul că în turnătoriile manuale lucrează un număr mare de oameni, fac ca preţul de cost al pieselor turnate să fie ridicat. Dacă avem în vedere şi bolile profesionale provocate de condiţiile de lucru din turnătorii, devine pe deplin justificată tendinţa manifestată pe plan mondial de a introduce pe scară tot mai largă roboţi industriali în turnătorii şi de a elimina astfel omul din aceste activităţi. Celulele flexibile robotizate din turnătorii se pot concepe şi compune pentru următoarele destinaţii: - turnarea efectivă a metalului topit în forme de nisip sau în cochile; - pregătirea şi manipularea formelor, incluzînd aici şi instalarea miezurilor în forme; - debavurarea şi tăierea maselotelor; - dezbaterea formelor după răcirea pieselor turnate; - curăţirea suprafeţei pieselor turnate; - servirea maşinilor de turnat sub presiune. Robotizarea operaţiilor în turnătorii prezintă următoarele avantaje: - uşurarea muncii operatorului uman prin protejarea lui de căldură, atmosferă nocivă, stropi de metal topit, prin eliminarea efortului fizic intens; - eliminarea deficitului de forţă de muncă existent mai ales în atelierele de curăţire/debavurare a pieselor turnate; - îmbunătăţirea calităţii pieselor turnate prin respectarea riguroasă a prevederilor procesului tehnologic; - realizarea unor economii de metal şi materiale auxiliare.

se prezintă componenţa unei celule de formare.3.Robotică industrială 8. Din punct de vedere cinematic. dispozitivul de ghidare al roboţilor din turnătorii lucrează. Sistemul de comandă al roboţilor utilizaţi în turnătorii trebuie să asigure. robotul RI o transferă pe conveiorul D2.9. cu care forma este deplasată spre cuptorul de uscare. Trebuie subliniat că acţionarea pneumatică este mai insensibilă la atmosfera de praf faţă de acţionarea electrică şi hidraulică. 8. a miezurilor sau a cutiilor de formare de greutate redusă. Sistemul de acţionare preferat pentru roboţii utilizaţi în turnătorii este cel electric. programe de comandă de tipul punct cu punct. ceea ce ajută la îndesarea pămîntului din formă. După confecţionarea formei. pentru executarea unor operaţii ca tăierea maselotelor. Comanda după traiectorie continuă sau multipunct se prevede la roboţii pentru polizarea suprafeţelor sau la roboţii de curăţire prin sablare.9. obişnuit. Manipulatoarele cu acţionare pneumatică se pot utiliza în turnătorii pentru manipularea unor forme. atunci este preferată acţionarea hidraulică.78. în coordonate polare sau sferice. iar în cazuri pretenţioase se execută turnarea în cochilă. Schema de dispunere a unei celule de manipulare a cutiilor de formare În acest caz. Componenţa celulelor robotizate pentru pregătirea formelor şi miezurilor şi pentru turnare Turnarea fontei şi a oţelului se realizează. Deosebirile esenţiale ale roboţilor din turnătorii sunt determinate de operaţiile pe care le execută. În schema din fig. Astfel. aproape în toate cazurile. se vor ataşa dispozitive speciale şi scule adecvate operaţiilor respective. 8. curăţirea suprafeţei. Gradul de mobilitate cel mai mare trebuie să-l posede roboţii utilizaţi în celulele robotizate de curăţire a pieselor turnate şi de implementare a miezurilor în forme. respectiv cochilele.). în forme confecţionate din cutii metalice de formare. cu deosebire.8. În asemenea situaţie.2. Robotul industrial RI preia cutiile de formare goale de pe conveiorul D1 şi le transferă pe masa maşinii de formare M. manipularea unor oale mari de metal topit etc. şi roboţii industriali care lucrează în turnătorii trebuie protejaţi prin prevederea unor sisteme speciale pentru protejarea zonelor de contact ale cuplelor cinematice din construcţia robotului sau a traductoarelor şi motoarelor de acţionare împotriva unor materiale abrazive sub formă de pulbere sau de particule de praf şi nisip. sau în coordonate cilindrice. manipulatoarele şi roboţii industriali pot manipula cutiile de formare şi formele. datorită posibilităţilor mai mari de obţinere a unui grad înalt de mobilitate. iar masa maşinii poate căpăta o mişcare vibratorie pe verticală. . ceea ce va necesita o construcţie adecvată pentru dispozitivul de apucare al robotului.78. Fig. ca de altfel şi la manipularea oalelor de turnare. din pămînt de turnătorie îndesat în jurul modelelor de lemn. Dacă însă sarcinile ce trebuie manipulate sunt mari (manipularea formelor. Particularităţi constructive ale roboţilor utilizaţi în turnătorii 279 Ca şi omul. Maşina de formare este prevăzută cu instalaţie de aducere şi dozare a pămîntului (nisipului) de turnătorie. debavurarea. dispozitivul de apucare se realizează cu două sau trei grade de mobilitate pentru a putea poziţiona corespunzător obiectul manipulat.

Operaţia de ungere se poate executa de către un robot industrial care manipulează un cap de stropire a soluţiei cu aer comprimat. canalelor de turnare şi capetelor pierdute. robotul poate fi utilizat şi pentru manipularea miezurilor. de la care miezurile pot fi preluate direct de către robot sau se utilizează palete pentru miezuri. Una dintre cele mai dificile operaţii care se execută în turnătorie este turnarea propriuzisă a metalului lichid în forme. aici. De aceea. în care scop robotul manipulează o sculă pneumatică cu impact. astfel încît să se realizeze detaşarea maselotelor. Încărcarea oalei de turnare cu o anumită cantitate de metal topit se poate asigura. aducîndu-le în dreptul discurilor şi dîndule o mişcare relativă adecvată faţă de acestea. suprafeţele acestuia din urmă se ung cu o soluţie de negru de fum şi apoi se usucă. Roboţii industriali se pot utiliza şi pentru îndepărtarea maselotelor. Programul de lucru pentru un asemenea robot se obţine prin învăţarea prin metoda conducerii directe de către operator la primul ciclu.280 Aplicaţiile roboţilor industriali În alte variante.. se fixează un cap de forţă. fie prin conducere directă (ca şi în cazul aplicaţiei de vopsire) sau prin conducere prin telecomandă. Operaţia poate fi automatizată prin utilizarea în acest scop a unui manipulator sau a unui robot industrial care manipulează oala de turnare. roboţii industriali se utilizează pentru dezbaterea formelor şi extragerea miezurilor arse din piesele turnate. operatorul uman realizează programarea robotului prin instruire. sau antrenează benzi continue prevăzute cu dinţi de fierăstrău. După extragerea modelului din formă. după aceasta. conţinînd motoare şi reductoare care pun în mişcare de rotaţie discuri de fierăstrău sau din material abraziv. transmisie şi freză disc. robotul industrial manipulează un cap de împroşcare în jurul modelului a pămîntului de turnătorie cu ajutorul aerului comprimat. Forma este compactată ulterior cu ajutorul unei mese vibratoare. forma se închide şi se transmite spre cuptorul de uscare. Cantitatea de metal care se toarnă într-o anumită formă sau cochilă este reglabilă prin înclinarea oalei de turnare în mod corespunzător şi aceasta se obţine comandînd mai multe puncte (poziţii) ale oalei de turnare manipulată de dispozitivul de apucare al robotului. de asemenea. asfel încît surplusul de metal se scurge pe un canal practicat în acest scop. celula are în componenţă o maşină de format miezuri. uscarea suprafeţelor formei se poate realiza. În acest scop. În acest caz. redus la o flanşă. etc. Operaţia poate fi executată şi de un robot industrial care manipulează un pistol de tăiere cu flacără oxiacetilenică cu care se realizează detaşarea. Celule robotizate pentru dezbaterea formelor. Oala de turnare încărcată se aduce apoi succesiv în dreptul formelor sau cochilelor pregătite şi se realizează operaţia de turnare. La rîndul ei. constituit dintr-un motor. Robotul manipulează piesele turnate. se poate realiza cu utilaje fixe. 8. deplasînd în dreptul lor un arzător alimentat cu gaz şi aer. canalele de turnare şi capetele pierdute. în dispozitivul de prehensiune.4. astfel încît freza disc să detaşeze maselotele. pentru curăţirea şi debavurarea pieselor turnate În atelierele de dezbatere a formelor (evacuarea pieselor turnate şi răcite) şi de curăţire a pieselor turnate avem cele mai grele condiţii de muncă pentru operatorul uman. ce sunt deplasate cu un conveior spre robotul de implantare a miezurilor în formele deschise. În cazul în care obiectele turnate au dimensiuni reduse. robotul poate să deschidă forma pentru a extrage modelul din lemn şi apoi o închide la loc. . detaşarea maselotelor. De asemenea. cu un robot industrial. În toate aplicaţiile prezentate. dînd oalei o înclinaţie bine determinată. Robotul industrial are un sistem de comandă cu program de traiectorie continuă. El aduce oala în dreptul canalului de scurgere al metalului din cuptor sau o scufundă în melanjor în vederea umplerii. În acest caz. Robotul este programat prin instruire prin telecomandă să execute în raport cu piesele turnate mişcări relative. Într-o componenţă diferită se realizează celula robotizată în care rolul maşinii de format este îndeplinit parţial de către robot.9.

de sîrmă sau de pîslă antrenat în mişcare de rotaţie.79 se prezintă construcţia principială a unui cap de sablare cu nisip cu aer comprimat. discuri de sîrmă sau de pîslă în mişcare de rotaţie sau prin sablare. 8. În ambele cazuri. în special prin zgomotul de mare intensitate produs de . {i în această variantă. 8. În prima variantă. În ambele moduri de utilizare. În cazul în care curăţirea se realizează prin polizare cu ajutorul unor discuri abrazive. robotul se foloseşte în acelaşi mod ca şi în cazul detaşării maselotelor. programarea robotului se realizează prin instruire prin telecomandă. dăunătoare pentru om.79. Curăţirea pieselor turnate urmăreşte îndepărtarea resturilor de pămînt de turnătorie sau miezuri care aderă la ele după dezbaterea formelor. robotul poartă obiectul care urmează să fie curăţat şi îl aduce în zona de acţionare al unui utilaj fix (polizor).81. 8. care este expus îmbolnăvirii prin silicoză. canalelor de turnare şi capetelor pierdute. astfel încît discurile să parcurgă întreaga suprafaţă de curăţat. Curăţirea se poate realiza prin parcurgerea suprafeţelor de curăţat de către discuri sau benzi abrazive. Schemă de dispunere a componentelor unei celule de sablare. În fig. Dispozitiv de aruncat alice întro instalaţie de sablare Curăţirea pieselor turnate prin sablare se realizează prin împroşcarea lor cu jet de nisip antrenat de aer comprimat sau cu alice aruncate prin dispozitive de aruncare centrifugale. robotul poartă în dispozitivul de prehensiune un cap de forţă cu discurile sculă şi este programat prin instruire prin telecomandă. robotul se programează prin instruire prin telecomandă.8.80 se prezintă schema unui dispozitiv de aruncare centrifugală. În fig.80. Amestecul aer-nisip se formează prin fenomenul de ejecţie. Fig. de sîrmă sau de pîslă. Cap sablare cu nisip Fig. imprimîndu-i o mişcare relativă faţă de disc sau bandă. Sablarea cu alice este. de aşa manieră încît contactul cu acesta să parcurgă în întregime suprafaţa de curăţat. sistemul de comandă al robotului este prevăzut cu programe de comandă după traiectorie continuă. În cea de-a doua variantă. care poartă discul abraziv.Robotică industrială 281 canalelor de turnare şi capetelor pierdute. Fig.8. sau bandă continuă cu material abraziv în mişcare de translaţie. Alicele de metal sau particule de corund cad automat dintr-un buncăr pe un disc D în mişcare de rotaţie cu viteză unghiulară mare şi sunt împroşcate datorită forţei centrifuge. {i în acest caz. la rîndul ei. sistemul de comandă al robotului industrial are program după traiectorie continuă. Sablarea cu nisip este o operaţie deosebit de dăunătoare pentru operatorul uman.

În fig. La nevoie. În fig. În consecinţă.83 se prezintă o celulă de sablare în cadrul căreia obiectele se împroaşcă cu alice cu nişte dispozitive fixe de aruncare prin forţă centrifugală. ceea ce impune schimbarea lui frecventă. sistemul de comandă trebuie să conţină program de traiectorie continuă. În acest scop. Modul de funcţionare a instalaţiei este asemănător unui robot de vopsire.8. Schema unei celule în cazurilor.84). dispozitivul de prehensiune este expus impactului repetat al alicelor. .8. robotul industrial coborînd dispozitivul de prehensiune împreună cu obiectele sablate în baie. robotul le extrage din hota de sablare şi le depune în locaşuri ale unui dispozitiv de transfer cu lanţ D1.8. Încăperea de sablare este încadrată de două camere de protecţie ("sasuri"). aplicaţii ale roboţilor industriali în operaţii de sablare sunt relativ rare. manipulatoarele şi roboţii industriali cadrul căreia robotul industrial manipulează obiectele în celule de sablaj în decursul manipulează capul de sablare C timpului auxiliar. Fig. aşezîndu-le pe masa rotativă M. cînd capetele de sablare sau aruncătoarele de alice nu funcţionează. Sistemul mecanic al robotului este protejat de particulele de nisip prin panoul flexibil P. 8. suferind uzură rapidă. Robotul care serveşte celula este fixat pe un cărucior al unui monorail.282 Aplicaţiile roboţilor industriali impactul alicelor şi praful produs prin desprinderea rămăşiţelor de pămînt de pe piesele turnate supuse curăţirii.82.82 se prezintă schema unei celule de sablare la care robotul manipulează capul de sablare C cu nisip şi aer comprimat. Duratele secvenţelor mişcării căruciorului şi ale robotului industrial se programează în funcţie de forma şi dimensiunile obiectelor care urmează a fi sablate. După încheierea operaţiei de sablare a grupului de obiecte aşezate pe masă. după care preia obiecte de pe dispozitivul de transfer D2 şi le introduce în hota de sablare. a cărei cale trece pe deasupra încăperii de sablare. din care nisipul folosit este îndepărtat prin exhaustare.83. Dispozitivul de prehensiune simplu permite "agăţarea" obiectelor care urmează să fie sablate (fig. Robotul se programează prin instruire prin conducere. căruciorul se deplasează deasupra băii de grunduire.81 se prezintă schema de dispunere a unei celule pentru sablarea unor carcase de motoare electrice. După terminarea sablării. Cu toate acestea. În timpul sablării. Celulă de sablare cu obiect mobil În fig.8. dispozitivul de prehensiune este ridicat şi scos din încăperea de sablare. Capetele fixe Ci împroaşcă un amestec de nisip-aer comprimat asupra carcaselor de motoare aşezate pe masa rotitoare M în interiorul unei hote etanşe. prin care pătrunde capul de sablat C. care împiedică trecerea prafului rezultat în urma sablării în mediul înconjurător. În majoritatea Fig. 8. robotul coboară dispozitivul de prehensiune împreună cu obiectele "agăţate" în incinta de sablare şi îl roteşte în jurul axei sale.

de aşa manieră încît montajul să amortizeze vibraţiile provocate de procesul de debavurare. reductor şi sculă rotitoare.85. Scula poate fi purtată de robotul industrial. ele pot provoca. împroşcări de metal pătruns şi apoi solidificat în zona de separare a formelor sau cochilelor. perii de sîrmă. Cele de mai sus argumentează pentru mecanizarea şi automatizarea operaţiilor de debavurare. freză sau bandă continuă cu material abraziv. pile. Schema de montare a unei scule de curatire (piatra de polizor ) pe ultimul element al dipozitivului de ghidare al robotului industrial. 8. DPRobotică industrială dispozitiv de pre-hensiune O1 şi O2-obiecte 283 . În cazul în care obiectele de debavurat sunt produse în serii mici şi mijlocii şi geometria bavurii nu este bine precizată. Bavuri se mai formează din acelaşi motiv şi pe suprafaţa pieselor forjate în matriţe. mişcarea robotului trebuie să se modifice adaptiv. Fig. În acest caz. cît şi a unor obiecte mari cu suprafeţe neregulate. de obicei.85. se consideră că bavura are aceeaşi poziţie pe suprafaţa piesei. În fig. dar înălţimea şi profilul ei într-o secţiune perpendiculară pe suprafaţa obiectului variază. Ca urmare. Roboţii industriali ASEA sunt prevăzuţi cu dispozitive de comandă adaptivă care acţionează în funcţie de mărimea momentului de torsiune la arborele capului de forţă. un disc sau piatră cilindrică din material abraziv sau carbură metalică. pentru debavurarea danturii roţilor dinţate). prin ruperi ulterioare. dispozitivul de prehensiune al robotului susţine un cap de forţă cu motor electric. atunci cînd geometria suprafeţelor de debavurat este predictibilă. Capul de forţă se fixează în dispozitivul de apucare al robotului industrial.8.Pe lîngă curăţirea pieselor turnate. în funcţie de rezistenţa de aşchiere întîmpinată. Scula utilizată în acest scop este. respectiv pentru durificarea prin ecruisarea straturilor superficiale ale obiectelor metalice cu ocazia impactului alicelor. scula este montată pe un braţ oscilant şi un dispozitiv hidraulic sau cu arc asigură apăsarea sculei asupra bavurii. Suprafeţele pieselor turnate prezintă bavuri. sesizat de un senzor de moment sau prin intensitatea curentului de alimentare a motorului electric. 8. Pentru început. Bavurile reprezintă cauze de rebut la aşchiere şi tratamente termice. sablarea se utilizează şi pentru pregătirea suprafeţelor obiectelor în vederea vopsirii lor ulterioare. Îndepărtarea manuală a bavurilor este o muncă grea. Programarea se realizează prin instruire telecomandată. care ocupă un mare număr de operatori umani.carucior. Sablarea în acest scop a unor obiecte cu suprafeţe plane de dimensiuni mari (spre exemplu. La Fig. se recomandă debavurarea utilizînd roboţii industriali. efectuată cu şabere. Sistemul de comandă al roţii conţine un program după traiectorie continuă. freze din carburi metalice etc. la aşchierea sau tăierea metalelor ductile etc.84. Pentru sablarea obiectelor de dimensiuni mici şi mijlocii.. se vor utiliza celule în cadrul cărora roboţii manipulează capetele de sablare. În cazul unei producţii de masă sau serie mare. defectarea unor piese sau subansambluri sau griparea zonelor de contact ale unor cuple cinematice. pereţii laterali sau acoperişurile unor vagoane) se poate realiza cu ajutorul unor manipulatoare-reciprocatoare sau manipulatoareoscilatoare de genul celor descrise deja cu privire la utilizarea roboţilor industriali la operaţii de vopsire. se recomandă utilizarea unor maşini de debavurat (spre exemplu. Neîndepărtate cu suficientă grijă. Schema cinematica a RI pentru sablare: C.

Utilajul principal din componenţa acestor celule este maşina de turnat sub presiune. el deplasîndu-se în lungul unei traiectorii care la rîndul ei este o curbă echidistantă la profilul de bavură pentru care robotul industrial a fost instruit (fig. În acest caz. Celule robotizate pentru turnarea sub presiune Turnarea sub presiune este un procedeu tehnologic pentru realizarea unor semifabricate de dimensiuni mici sau mijlocii din metale neferoase: plumb. se utilizează maşini de turnare sub presiune cu cameră rece.9. capul se apropie de obiect.284 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. trebuie să îndeplinească aceleaşi operaţii din componenţa acestui procedeu: . magneziu. dintre care una este fixă şi cealaltă mobilă. Acesta presează lichidul topit prin intermediul unei conducte în golul matriţei gravate în două plăci suprapuse. magneziu.alimentarea cilindrului de presare cu metal topit extras din recipientul cuptorului de topire cu ajutorul unei linguri de turnare speciale. viteza de mişcare a punctului caracteristic creşte.86). după care un aruncător împinge obiectul afară din cavitatea părţii fixe a matriţei. semnificînd faptul că bavura are înălţimea mai mare decît cea pentru care s-a realizat instruirea. . aluminiu. cupru sau alamă. care poate fi cu cameră caldă sau cu cameră rece. Principiul de lucru al comenzii adaptive al robotului industrial ASEA pentru debavurare.5. Roboţii industriali care înlocuiesc operatorul în celulele de turnare sub presiune. creşterea momentului rezistent. viteza de mişcare a punctului caracteristic al robotului industrial se diminuează. . el descriind o curbă echidistantă la profilul de bavură pentru care robotul a fost instruit. cu temperatură de topire mai ridicată.8. metale care au temperatura de topire mai scăzută. 8. Maşinile de turnat sub presiune cu cameră caldă se utilizează în cazul turnării unor piese din plumb sau zinc. pistonul său fiind acţionat de pistonul unui hidromotor sau pneumomotor liniar. zinc. cupru sau aliaje de cupru.deschiderea matriţei după ce s-a încheiat solidificarea obiectului turnat.86. La o scădere a momentului de torsiune. În cazul turnării sub presiune a unor obiecte din aluminiu. 8. metalul este topit într-un recipient aflat într-un cuptor separat. capul se îndepărtează de obiect. Ele dispun de un cilindru de presare care se află în interiorul unui vas cu metal topit.

Operaţiile ce se pot realiza pe aceste prese sunt: ştanţarea. celelalte operaţii vor fi executate de un alt robot. după debavurare piesa fiind deplasată într-un container. cu ciclu de funcţionare mult mai complex. Astfel. alimentarea presei de debavurat 1 şi deplasarea apoi la container. dacă ciclul de turnare sub presiune şi răcirea piesei sunt de durată mai mare. aceste operaţii se caracterizează prin viteză mare de desfăşurare. . dar se poate prevedea şi un manipulator separat care să execute numai manipularea lingurii de turnare a metalului topit. Un exemplu de compunere a unei celule robotizate pentru turnarea sub presiune a unor piese cu masa de pînă la 3. Comanda celulei se poate realiza automat.preluarea obiectului de pe maşină şi scufundarea acestuia într-o baie de răcire sau plasarea obiectului în zona de acţiune a unor jeturi de apă.87.preluarea unui cap de lubrefiere cu ajutorul căruia se împroaşcă cavităţile matriţei cu un amestec de aer şi particule de lubrifiant. care să execute toate aceste operaţii. Acesta ar fi motivul pentru care la alimentarea ştanţelor şi liniilor . Celula robotizata pentru turnarea sub presiune Este posibil ca în compunerea unei celule robotizate de turnare sub presiune să intre un singur robot.Robotică industrială 285 . forjarea. .6 daN din aliaj de aluminiu este prezentat în fig. 8. în regim de învăţare (programare). răcirea în bacul de răcire 2. manipulatorul 3 serveşte pentru preluarea pieselor de pe maşina de turnare 7. de la echipamentulde comandă 8 sau manual. să aşeze piesa de inserţie în interiorul matriţei deschise. iar ungerea automată se realizează cu manipulatorul special 6. cu ajutorul pupitrului 9. Utilizarea roboţilor industriali în procese de ştanţare şi presare Asistarea preselor pentru deformarea plastică la rece sau la cald este o altă direcţie de aplicare pe scară tot mai largă a roboţilor industriali.în cazul în care piesa turnată sub presiune trebuie să conţină o inserţie.alimentarea unei prese de debavurare a piesei. matriţarea la rece şi la cald. îndoirea etc. 8. Caracterul fabricării prin ştanţare şi presare la rece determină caracteristicile necesare ale roboţilor industriali utilizaţi în acest scop.10. . robotul se programează astfel ca.87. realizînd astfel ungerea matriţei. Fig. înaintea închiderii matriţei şi a turnării. În acest caz.8. Alimentarea presei cu metal topit în cuptorul electric5 se execută cu ajutorul dozatorului 4. apare posibilitatea ca un singur robot să asiste două maşini de turnare sub presiune amplasate paralel. Pe de altă parte.

În vederea corelării funcţionării robotului industrial cu cea a presei. în acest scop.5 daN. iar un senzor de existenţă să semnaleze aşezarea corectă a semifabricatului în locaşul sculei. . la alimentarea acestor maşini se utilizează roboţi industriali de universalitate redusă.cursa de presare a poansonului nu începe înainte ca sistemul de comandă al robotului să semnaleze că a efectuat alimentarea sculei cu un nou semifabricat şi dispozitivul de apucare s-a retras. piese din componenţa caroseriei autovehiculelor şi tractoarelor). este prezentat în fig. Celulă roboti-zata de ştanţare la rece. a unor piese executate din semifabricate din tablă în bucăţi cu masa de 0.dispozitivul de apucare al robotului nu pătrunde în spaţiul de lucru al presei pînă cînd mecanismul de acţionare al presei nu semnalează că poansonul acesteia se găseşte oprit în punctul mort superior şi alimentarea cu energie a motorului de acţionare a presei este întreruptă. Sistemul de comandă al manipulatoarelor utilizate pentru servirea preselor constă.286 Aplicaţiile roboţilor industriali de presare la rece se preferă utilizarea materialului sub formă de bandă. .dispozitivul de apucare al robotului nu pătrunde în spaţiul de lucru al presei în vederea extragerii obiectului pînă cînd mecanismul aruncătorului nu a semnalat executarea mişcării de aruncare a piesei prelucrate. al cărui avans automat se realizează cu dispozitive adecvate.88. Sistemul de comandă al roboţilor utilizaţi în aplicaţii de acelaşi gen trebuie să conţină programe de comandă punct cu punct. prin înregistrarea trecerii obiectului prin faţa unei fotocelule). Celula are în componenţă două prese 1. Legătura între cele două posturi de lucru ale celulei este asigurată de unsistem de transport 6.88. dintr-un automat programabil. Scoaterea acestor piese din cuptor şi . semifabricatele preluîndu-se din magazinul 7. Fig. fiind vorba de semifabricate şi piese mari şi grele (de exemplu. Se utilizează. se utilizează următoarele interblocări: . . dar care trebuie să asigure o bună precizie de poziţionare la viteze de lucru suficient de mari. Dacă însă alimentarea cu semifabricate sub formă de bandă nu este posibilă. lucrînd în coordoante cilindrice.alimentarea presei cu un nou semifabricat nu începe înainte ca sistemul de comandă al robotului să semnaleze că acesta a efectuat mişcarea de extragere a obiectului din locaşul de sculă şi dispozitivul de prehensiune al robotului a conţinut obiectul în timpul acestei mişcări (de exemplu. Din punct de vedere cinematic. semifabricatele ce urmează să fie deformate plastic se încălzesc în cuptoare cu flacără sau cuptoare de inducţie. în două operaţii. Un exemplu de compunere a unei celule robotizate pentru ştanţarea succesivă. se recomandă utilizarea manipulatoarelor şi roboţilor industriali pentru alimentarea automată.8. servite fiecare de cîte un robot 4 cu baza la sol. În cazul matriţării la cald. care lucrează în coordonate cilindrice. 8. în mod obişnuit. pe două prese. în special acţionarea pneumatică. care asigură o comandă secvenţială.

Conducerea întregii celule robotizate se realizează cu echipamentul 6. Dispozitivele de apucare utilizate trebuie să fie dispozitive universale sau flexibile. Se preferă folosirea unor dispozitive cu degete lungi.89. robotul industrial 4 cu baza la sol. al ştifturilor şi niturilor.. Desigur. În vederea feririi dispozitivului de ghidare al robotului de efectul loviturilor ciocanului între . este prezentat în fig. sistemul de ungere al matriţei 5.90. depozitul de alimentare 9. lingouri de metal încălzit) la operaţiile de forjare liberă.8.Robotică industrială 287 amplasarea lor în matriţă. Celula este protejată de împrejmuirea 1 şi are în componenţă maşina de forjat orizontal 2. piesele forjate sunt apoi amplasate pe paleta 3. Celulă matriţarea la cald. Un asemenea cărucior.89. 8. Pentru manipularea unor semifabricate de dimensiuni mari (spre exemplu. acesta se amplasează pe un suport pivotant. Manipulator sincron pivotant folosit pentru servirea unor utilaje de forjare/matriţare la cald. se utilizează manipulatoarele sincrone montate pe cărucioare. se poate compune celula robotizată din fig. robotizată pentru Pentru obţinerea prin matriţare la cald a unor piese de tipul buloanelor. prevăzut cu un manipulator pentru sarcini mari.90. utilizarea unui robot industrial în acest scop este pe deplin justificată. Pentru a mări gradul de manevrabilitate cu un asemenea manipulator. în vederea prinderii aceluiaşi obiect în diferite faze ale deformării plastice. în legătură cu sistemul de alimentare 9 se află cuptorul de încălzire a pieselor. Fig. dispozitivul de prehensiune trebuie să menţină obiectul prins şi în timpul aplicării loviturilor de către ciocan. Fig. Bacurile dispozitivelor de prehensiune trebuie să reziste solicitărilor termice cauzate de contactul frecvent cu obiecte încălzite şi. al axelor cu bordură etc.8. Din acest motiv. 8. eventual. din bucăţi cu masa pînă la 5 daN. Se recomandă ca roboţii industriali folosiţi în vederea servirii ciocanelor şi preselor pentru deformare plastică la cald să aibă dispozitivul de ghidare cu 4-6 grade de mobilitate. care conduc la modificări importante de forme/dimensiuni. preluarea piesei matriţate. precum şi ungerea matriţei în vederea unei noi matriţări sunt operaţii dificil de realizat de către operatorul uman. care aduce piesele bucată cu bucată în poziţia de preluare de către robotul 4. să fie răcite forţat. transportorul gravitaţional 8 şi dispozitivul de separare 7. În cazul în care robotul industrial serveşte ca ciocan de forjare liberă. în vederea feririi mecanismului de acţionare de efectul radiaţiei calorice a piesei.

8. introducerea/scoaterea obiectelor din băi de tratament termic sau din incinte de răcire controlată. modificarea poziţiei pieselor din cuptor (inclusiv comanda închiderii/deschiderii uşii). respectiv preluarea unor obiecte din utilaje de categoria amintită şi introducerea lor în alte utilaje sau predarealor în depozite/dispozitive de transfer (iclusiv comanda pornirii/opririi mişcărilor de transfer). Schema de dispunere a componentelor unei celule de utilaje de tratament termic servite de roboţii industriali. . care le imprimă o inscripţie. Sistemul comandă acţiunea dispozitivului de ejectare a semifabricatului (cu împingător mecanic sau pneumatic) din matriţă. bucată cu bucată. Temperatura semifabricatelor se apreciază cu ajutorul semnalului unui senzor pentru radiaţii infraroşii. la Întrprinderea International Harvester. Eficienţa acestei acţiuni se verifică prin intermediul unor senzori. se încălzesc pînă la temperatura de formare a austenitei şi sunt livrate apoi presei P1.11. Introducerea semifabricatului în spaţiul de lucru al utilajului se realizează doar după ce sistemul de comandă verifică faptul că maiul se găseşte în poziţia sa cea mai de sus şi mişcarea lui de coborîre este zăvorîtă. Fig. Sistemul de acţionare al roboţilor industriali utilizaţi în procese de deformare plastică este de preferinţă hidraulic (mai robust). Robotul va "alege" semifabricatul încălzit convenabil şi îl va apuca în vederea alimentării cu el a ciocanului/presei. ale cărui cuple cinematice se blochează după fiecare lovitură. permiţînd modificarea de către dispozitivul de ghidare a poziţiei dispozitivului de prehensiune şi a obiectului. prin intermediul unor cuplaje acţionate hidraulic.91). robotul preia semifabricatul încălzit dintr-un cuptor C. RI1 preia de la dispozitivul de transfer cu role T1. Blocarea cuplelor cinematice se poate realiza. Semifabricatele antrenate de acest dispozitiv străbat cuptorul C1. îl menţine imersat un anumit timp şi îl depune într-o incintă I (fig. prin utilizarea informaţiilor culese cu ajutorul traductoarelor şi senzorilor şi prin intermediul unui ansamblu de interblocări.288 Aplicaţiile roboţilor industriali acesta şi dispozitivul de prehensiune se include un lanţ cinematic cu număr variabil de elemente. Operaţiile executate de roboţi pot fi: introducerea/scoaterea obiectelor din cuptoare. îl imersează într-unul sau succesiv în mai multe bazine Bi cu diferite soluţii. 8. Utilizarea roboţilor industriali în halele de tratament termic Aplicaţiile manipulatoarelor şi roboţilor industriali în servirea utilajelor de tratament termic prezintă multe similitudini cu cea de servire a utilajelor de deformare plastică la cald. preluarea unor semifabricate din depozite/dispozitive de tansfer şi introducerea lor în utilaje de tratament termic. senzorii optici controlează în mod continuu temperatura semifabricatelor aflate în cuptorul de încălzire. El trebuie să asigure supravegherea "inteligentă" a procesului de forjare. În cazul în care nu se constată ejectarea obiectului.91. permiţînd manipularea unor sarcini relativ mari. semifabricatele pentru discuri aşezate în stive şi le predă dispozitivului de transfer cu role T2.8.92 se prezintă schema de dispunere a componentelor unei celule pentru prelucrarea la cald a unor discuri de grape. Astfel. În fig. Sistemul de comandă al roboţilor industriali care servesc ciocane/prese de deformare plastică la cald trebuie să conţină programe punct cu punct. 8. spre exemplu. la unele instalaţii. Spre exemplu. sistemul de comandă nu permite alimentarea cavităţii matriţei cu un nou semifabricat. Canada.

În cazul lustruirii chimice. 8. trecîndu-le şi menţinîndu-le perioade de timp determinate printr-o succesiune de băi (vane): vana de curăţire la cald. vana pentru spălarea pieselor la rece. respectiv să modifice programul. după aceasta.12. vana pentru lustruire chimică şi. degetele trebuie să fie rezistente la coroziunea soluţiilor din bazine. epuizarea obiectelor dintr-o stivă) prin prelucarea informaţiilor obţinute de la traductoare şi senzori şi să emită comenzi adecvate. RI2 preia semifabricatul cald de pe dispozitivul T3. existenţa/neexistenţa obiectelor într-un anumit loc. În asemenea aplicaţii. care îl deformează plastic. roboţii industriali pot înlocui operatorul uman şi în procese tehnologice de curăţire chimică a pieselor sau în servirea băilor galvanice.92. În cazul manipulării unor semifabricate din tablă. baia cu soluţie de săruri B1. îl introduce în matriţa presei P2. Se preferă în asemenea aplicaţii roboţi industriali cu acţionare hidraulică. Fig. apoi. El trebuie să asigure supravegherea funcţionării utilajelor din celulă (spre exemplu. Sistemul de comandă al robotului va conţine programe punct cu punct. Flexibilitatea procesului de prelucrare în cadrul celuleor de tratament termic se asigură prin schimbarea programului sistemului de comandă al robotului industrial. se utilizează dispozitive de prehensiune cu vid. 8. Schema de dispunere a componente lor unei celule pentru prelucrare la cald a unor discuri de grupe. cu discurile calde preluate de la presa P1. Obiectul presat se preia de către RI3 şi se introduce îndispozitivul de spălare şi uscare D. Utilizarea roboţilor industriali în alte procese tehnologice Datorită condiţiilor de muncă improprii operatorului uman (degajarea din proces a unor gaze toxice). dispozitivul de apucare al robotului industrial trebuie să permită manipularea unor obiecte calde. robotul manipulator trebuie să manipuleze obiectele bucată cu bucată. robotul reia ciclul prin alimentarea cu noi piese dintr-un depozit sau aduse în poziţia de alimentare cu un conveior.Robotică industrială 289 Dispozitivul de transfer cu role T3 străbate. Avantajele utilizării roboţilor industriali în servirea utilajelor de tratament termic sunt similare cu cele prezentate în cazul folosirii roboţilor industriali pentru servirea unor utilaje de deformare plastică la cald. sau mai multe piese adunate într-un container. temperatura obiectelor manipulate. caracterul universal/flexibil al dispozitivului de prehensiune şi modificarea reglajelor dispozitivelor şi utilajelor. .

După poziţionarea sarcinii în dreptul unei băi 3. robotul industrial preia piesele dintr-un depozit (în special. .8. Celula robotizată pentru prelucrări galvanice. După aceasta. o menţine în baie un timp determinat de procesul tehnologic (gosimea stratului depus). robotul coboară sarcina2 în baie.290 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. robotul 1 este amplasat pe un cărucior ce se deplasează pe portal.93.93. În acest caz. piese de tip arbore). sarcina este ridicată şi transportată pînă la baia galvanică următoare. după care piesele sunt transferate într-un container sau pe un conveior de evacuare a acestora. O altă aplicaţie a roboţilor industriali ar putea fi realizată în procese de tratament termic prin curenţi de înaltă frecvenţă. Un sistem robotizat în care un robot industrial pe portal serveşte o succesiune de băi galvanice este prezentat în fig. el deplasînd containere cu piese avînd masa totală de pînă la 400 daN. le introduce şi menţine un timp determinat în inductorul instalaţiei de înaltă frecvenţă. 8. În acest caz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful