Sunteți pe pagina 1din 28

Introducere

Multiplele schimbări ce apar astăzi în economia de piaţă în care activează, întreprinderea trebuie
să manifeste un anumit comportament, o anumită direcţie strategică care să permită sesizarea segmen-
telor neacoperite de pe piaţă şi avantajele comparative faţă de concurenţi.
Lucrarea de faţă are drept scop analiza Î.I. „Guzun Maria” din mai multe puncte de vedere:
general, economico-financiar şi de marketing, identificarea punctelor tari, slabe, propunerea unor
modalităţi de perfecţionare a activităţii acesteia pentru viitor.
Cercetarea se bazează pe descrierea serviciilor de alimentaţie publică şi agrement oferite de Î.I.
„Guzun Maria” şi, anume, restaurantul „La Plopi”.
Acest raport are un volum de 34 de pagini, este divizat în următoarele compartimente:
introducere, unde se descrie în general lucrarea de faţă, trei capitole, concluzii şi 3 anexe.
Capitolul I, intitulat „Caracteristica generală a întreprinderii individuale „Guzun Maria”” conţine
informaţii despre fondare, fondator, misiune, specificul activităţii, mesaj, imagini sugestive referitor la
aspectul restaurantului, cele două săli, terasa, concluzie din partea autorului.
Al doilea capitol – „Analiza economico-financiară” este dedicat în totalitate analizei economico-
finaciare a întreprinderii: analiza activelor, durata de rotaţie a activelor, sursele de finanţare, capacitatea
de plată, rotaţia capitalurilor şi eficienţa economico-financiară.
Capitolul III descrie toate activităţile de marketing desfăşurate în anii 2008-2009, analiza
SWOT a întreprinderii, unde s-au identificat punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi
ameninţările. De asemenea s-au propus şi s-au descris o serie de activităţi de promovare.
În concluzii au fost sintetizate principalele observaţii şi idei ale autorului, s-a menţionat părerea
acestuia referitor la valoare aplicativă a prezentului raport. În anexe pot fi identificate rapoartele
financiare ale Î.I. „Guzun Maria”, rapoartele statistice 5-C şi decizia de fondare a întreprinderii.

3
Capitolul I – CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE
„GUZUN MARIA”
1.1 Descrierea generală a Î.I. “Guzun Maria”.
Î.I. “Guzun Maria” a luat fiinţă pe 18 iulie 2000. Adresa juridică a întreprinderii este s. Măgdă-
ceşti, mun. Chişinău, Republica Moldova. Fondatorul companiei este doamna Maria Guzun. Logo-ul
companiei (Fig. 1.1) este în două culori: galben şi negru.

Fig. 1.1 Logo-ul restaurantului „La Plopi”


Misiunea întreprinderii: „A oferi oamenilor serviciile de odihnă şi agrement de care au nevoie la cel
mai înalt nivel pentru a-şi atinge scopurile şi a duce o viată prosperă”
Valorile întreprinderii:
• Avem ambiţia să răspundem prompt şi creativ tuturor cererilor clienţilor pentru a le oferi
clipe de neuitat;
• Tindem spre performanţă, pentru a fi primii;
• Comunicăm în permanenţă cu clienţii noştri, pentru a le cunoaşte doleanţele.
Mesajul Întreprinderii Individuale: „Păstrează tradiţia păşind fericit spre viitor!”
Principalele genuri de activitate ale Î.I. “Guzun Maria” sunt: comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, vânzarea predominantă a pâinii, produselor de patisserie şi cofetărie, a cărnii şi a pro-
duselor din carne, a peştelui şi a produselor din peşte, mărfurilor cosmetic şi de toaletă, servicii xerox,
servicii de transport a mărfurilor, comerţul angro efectuat pe bază de contract, bar şi alte tipuri de ser-
vicii. La moment întreprinderea are 4 angajaţi.
Cartea de vizită: “Organizarea şi petrecerea banchetului e meseria noastră, şi credeţi-ne că bună
dispoziţia şi impresiile de neuitat n-au să vă părăsească pe dumneavoastra şi oaspeţii voştri. Chelne-
rii, bucătarii şi administratori noştri vor face totul pentru ca petrecerea să vă rămână în amintire pentru
mult timp înainte.
Sala de banchet e amenajată într-un stil traditional cu nuanţe deschise, ce va crea o atmosferă ar-
monioasă, plăcută şi graţioasă sărbătorii dumneavoastră. Localul este situat reuşit, aflîndu-se în apro-

4
pierea oraşului Chişinău şi oferă oaspeţilor posibilitatea de a savura din plin plăcerea prospeţimii şi
adierea vîntului de vara, odihnindu-se pe terasa de la plopi.
Suntem gata să luăm comanda de festivitate de la 40 pînă la 200 persoane. Nivelul de deservire
întalt, bucataria formidabilă şi anturajul plăcut nu vă va lăsa pe dumneavoastră sau oaspeţii DVS
indeferenţi!”
Pentru a demonstra cele afirmate în mesaj se vor arăta cîteva poze –fig. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6 (vezi
anexa 1)
Restaurantul „LA PLOPI” are un potenţial destul de mare, deoarece se află într-un loc potrivit şi
are un personal calificat. De asemena, proprietarii depun tot efortul pentru îmbunătăţirea continuă a
calităţii serviciilor oferite. Pentru a deveni un brand cu notorietate, este necesară crearea unui program
de marketing, care ar informa clientela-ţintă referitor la existenţa localului, la oferta şi specificul ser-
viciilor prestate.
De asemenea, este indicată crearea unei strategii de promovare a serviciilor pentru turiştii străini
ce vizitează Moldova, în vederea organizării pentru aceştia a festivităţilor în stil tradiţional mol-
dovenesc şi prepararea bucatelor „ca la mama acasă”.
Un alt segment de piaţă ce ar putea fi abordat prin organizarea unor petreceri corporative, sînt
companiile şi angajaţii acestora. În dependen-ţă de gusturile clienţilor administraţia poate crea
meniuri diferite şi decora încăperea în stilul adoptat de clienţi pentru a-i atrage şi fideliza şi pentru a-şi
crea o reputaţie impecabilă.

5
CAPITOLUL II - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII
INDIVIDUALE „GUZUN MARIA”
2.1. Analiza patrimoniului întreprinderii.
Informaţia utilizată în acest paragraf se găseşte în „Bilanţul contabil” (Anexa 1) din Raportul
Financiar. Pentru o analiză completă, am studiat rapoartele financiare ale Î.I. „Guzun Maria” pentru
ultimii 3 ani consecutivi. Pentru o mai bună vizualizare a datelor am elaborat următoarele tabele:
Tabelul 2.1.1
Dinamica valorii activelor întreprinderii
Abaterea absolutălei Ritmul creşterii, %
Indicatori 2007 2008 2009 2009- 2009- 2009/ 2009/
2008 2007 2008 2007
1.Active pe 404977 2116472 3358742 1242270 2953765 58,70 729,36
termen lung

1.1. Active 4897 3442 1987 -1455 -2910 -42,27 -59,42


nemateriale

1.2. Active 447383 2199042 3490895 1291853 3043512 58,75 680,29


materiale pe
termen lung
1.4 Active 0 0 0 0 0 0 0
financiare pe
termen lung
2.Active curente 222204 611930 548212 -63718 326008 -10,41 146,72
2.1Stocuri de 216564 297536 331708 34172 115144 11,48 53,17
mărfuri şi
materiale
2.2 Creanţe pe 458 354 2688 2334 2230 659,22 486,90
termen scurt
2.3 Creanţe pe 29 312172 209356 -102816 20927 -32,94 721817,2
termen scurt
privind decontă-
rile cu bugetul
2.4 Investiţii pe 0 0 0 0 0 0 0
termen scurt
2.5 Mijloace 4290 1032 3584 2552 -706 247,29 -16,46
băneşti
2.6 Alte active pe 863 836 876 40 13 4,78 1,51
termen scurt
Total activ 627181 2728402 3906954 1178552 3279773 43,20 522,94

6
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
• Abaterea absolută se determină ca diferenţa dintre valorile anului curent şi precedent
** Ritmul creşterii se determină ca raport dintre valoarea anului curent şi valoarea anului
precedent înmulţit cu 100% minus 100% (de exemplu: ((2008/2007)*100)-100
Concluzie: Reieşind din datele din tabelul 2.1.1 putem observa o creştere a activului total în anul 2009
faţă de anul 2008 cu 1178552 lei sau cu 43,20 % şi respectiv, a anului 2009 faţă de 2007 cu 3279773
lei sau cu 522,94 %.
Creşterea activului total a fost influenţată pozitiv de creşterea activelor pe termen lung în anul
2009 faţă de anul 2008 cu 1242270 lei sau cu 58,7% şi, respectiv de creşterea aceluiaşi indicator în
anul 2009 faţă de 2007 cu 295376 lei sau cu 729,36%.
La fel a contribuit pozitiv la creşterea activului total modificarea în sens pozitiv a activelor
curente în anul 2009 faţă de anul 2007 cu 326008 lei sau cu 146,72 % şi, neagativ, în anul 2009 faţă de
anul 2008 cu 63718 lei sau cu 10,41%. Aprecierea activului total al Î.I. „Guzun Maria” poate fi
considerată un aspect pozitiv al activităţii economico-financiare în perioada 2007-2009.
Tabelul 2.1.2
Dinamica structurii patrimoniului întreprinderii
Abaterea absolută
Indicatori 2007 2008 2009 2009-2008 2009-2007
Rata imobilizărilor 64,57 77,57 85,97 8,4 21,4
Rata activelor nemateriale 0,23 0,05 0,05 0 -0,18
Rata activelor materiale 71,33 80,60 89,35 8,75 18,02
Rata activelor financiare - - - - -
Rata altor ATL - - - - -
Rata activelor curente 35,43 22,43 14,03 -8,4 -21,4
Rata stocurilor 34,53 10,91 8,49 -2,42 -26,04
Rata creanţelor 0,08 11,45 5,43 -6,02 5,35
Rata investiţiilor - - - - -
Rata mijloacelor băneşti 0,68 0,04 0,09 0,05 -0,59

7
Rata altor AC 0,14 0,03 0,02 -0,01 -0,12
Rata patr. cu dest. de producţie 35,29 22,40 14,00 -8,4 -21,29
Total Activ, lei 100 100 100 - -
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Notă: Cu excepţia ratei imobilizărilor, ratei activelor curente şi a ratei patrimoniului cu destinaţie
de producţie, celelalte rate sînt calculate fie ca pondere în total activ, fie ca pondere în acel capitol de
activ din care fac parte. De exemplu:
Active materiale pe termen lung (rd.090)
Rata activelor materiale = *100%; sau
Total active pe termen lung (rd.180)
Active materiale pe termen lung (rd.090)
Rata activelor materiale = *100%
Total activ (rd.470)
Stocuri de marfuri si materiale (rd.250)
Rata stocurilor = *100%; sau
Activ curent (rd.460)
Stocuri de marfuri si materiale (rd.250)
Rata stocurilor = *100%
Total activ (rd.470)

Concluzie: Reieşind din datele din tabelul 2.2.2 putem observa că creşterea activului total a fost
influenţată pozitiv de creşterea ratei imobilizărilor în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 8,4% şi, respectiv
de creşterea aceluiaşi indicator în anul 2009 faţă de 2007 cu 21,4%.
Concomitent a contribuit negativ la creşterea activului total modificarea în sens negativ a ratei
activelor curente în anul 2009 faţă de anul 2008 cu cu 0,01% şi, respectiv, diminuarea aceluiaşi
indicator în anul 2008 faţă de 2007 cu 0,12%
Diminuarea ratei patrimoniului cu destinaţie de producţie în anul 2009 faţă de anul 2007 cu 8,4 %
şi, respectiv, diminuarea aceluiaşi indicator în anul 2009 faţă de 2007 cu 21,29 % au avut o influenţă
negativă asupra indicatorului rezultativ.
Aprecierea activului total al Î.I. „Guzun Maria” poate fi considerată un aspect pozitiv al activităţii
economico-financiare în perioada 2009-2007. Însă, întreprinderea dispune de rezerve interne privind
rata activelor curente de 0,01 % şi privind rata patrimoniului cu destinaţie de producţie de 8,4% şi,
respectiv de 21,29%.
2.2. Analiza surselor de finanţare
În acest subcapitol vom examina pasivul bilanţului contabil. Vom porni de la studierea valorii
capitalului.

8
Se va alcătui un tabel în care vor fi incluse toate datele referitor la evoluţia capitalului Î.I. „Guzun
Maria” pe parcursul anilor 2007,2008,2009. Principalele poziţii sînt: capitalul propriu, capital statutar,
rezerve, profit nerepartizat, datorii pe termen lung, datorii pe termen scurt,inclusiv datorii comerciale
pe termen scurt şi pasiv total.

Tabelul 2.2.1
Evoluţia capitalului Î.I. „Guzun Maria”
Abaterea absolutălei Ritmul creşterii,
Indicatori 2007 2008 2009 %
2009- 2009- 2009/ 2009/
2008 2007 2008 2007
Capital propriu 20600 97581 1496351 1398770 1475751 1433,45 7163,84
Capital statutar 0 0 0 0 0 0 0
Rezerve 0 0 0 0 0 0 0
Profit
nerepartizat 20600 20600 97581 76981 76981 373,69 373,69
Datorii pe
termen lung 254816 1943977 1755000 -188977 1500184 -9,72 588,73
Datorii
financiare pe
termen lung 254816 1943977 1755000 -188977 1500184 -9,72 588,73
Datorii calculate
pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0
Datorii pe
termen scurt 351765 686844 655603 -31241 303838 -4,55 86,38
Datorii
financiare pe
termen scurt 0 0 o 0 0 0 0
Datorii
comerciale pe
termen scurt 15912 12930 8855 -4075 -7057 -31,52 -44,35
Datorii calculate
pe termen scurt 319263 666230 628818 -37412 309555 -5,62 96,96
Total Pasiv 627181 2728402 3906954 1178552 3279773 43,20 522,94
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Concluzie: Reieşind din datele din tabelul 2.2.1 putem observa o creştere a pasivului total în anul 2009
faţă de anul 2008 cu 1178552 lei sau cu 43,20 % şi respectiv, a anului 2009 faţă de 2007 cu 3279773
lei sau cu 522,94 %.

9
Creşterea pasivului total a fost influenţată pozitiv de creşterea capitalului propriu în anul 2009
faţă de anul 2008 cu 1398770 lei sau cu 1433,45% şi, respectiv de creşterea aceluiaşi indicator în anul
2009 faţă de 2007 cu 1475751 lei sau cu 7163,84%.
La fel a contribuit negativ la descreşterea pasivului total modificarea în sens negativ a datoriilor
pe termen lung în anul 2009 faţă de anul 2007 cu 188977 lei sau cu -9,72 % şi, pozitiv, în anul 2009
faţă de anul 2008 cu 1500184 lei sau cu 588,73%.
Aprecierea pasivului total al Î.I. „Guzun Maria” poate fi considerată un aspect negativ al activităţii
economico-financiare în perioada 2007-2009, dacă se analizează din punctul de vedere al scăderii
solvabilităţii întreprinderii.
În baza datelor din tabelul 2.3.2 se va stabili structura capitalului întreprinderii, adică se va
determina ponderea fiecărei surse de finanţare a întreprinderii.
Ratele de structură a capitalurilor sunt indicatori de exprimare a riscului, ca întreprinderea să
fie într-un echilibru, mai stabil sau mai precar, între capitalurile atrase şi capacitatea ei de a face faţă
obligaţiilor asumate prin această finanţare (rambursări şi remunerări ale capitalurilor atrase).
În mod concret, acestea sunt rate de îndatorare calculate: 1) fie ca pondere a datoriilor totale (sau
numai a accelera pe termen mediu şi lung) în total pasiv: Datorii/Pasiv; 2) fie ca pondere a acestor
datorii faţă de capitalul propriu, Levierul = Datorii/Capitaluri proprii.
Tabelul 2.2.2
Structura capitalului întreprinderii, %
Abaterea absolutălei
2009-2008 2009-2007
Indicatori 2007 2008 2009
Ponderea capit. propriu în pasiv 3,28 3,58 38,3 34,72 35,02
Rata capitalului statutar - - - - -
Rata rezervelor - - - - -
Rata profit. nerepartizat 3,28 0,76 2,5 1,74 -078
Ponderea DTL în Pasiv 40,63 71,25 44,92 -26,33 4,29
Rata datoriilor financiare 40,63 71,25 44,92 -26,33 4,29
Rata datoriilor calculate - - - - -
Ponderea DTS în Pasiv 56,09 25,17 16,78 -8,39 -39,31
Rata datoriilor financiare - - - - -
Rata datoriilor comerciale 2,54 0,47 0,23 -0,24 -2,31
Rata datoriilor calculate 50,90 24,42 16,09 -8,33 -34,81
Ponderea DTL în datorii totale 42,00 73,90 83,22 9,32 41,22
Ponderea DTS în datorii totale 58,00 26,10 16,78 -9,32 -41,22
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”

10
Concluzie: Reieşind din calculele efectuate observăm că creşterea pasivului total a fost influenţa-
tă pozitiv de creşterea ponderii capitalului propriu în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 34,72% şi, respec-
tiv de creşterea aceluiaşi indicator în anul 2009 faţă de 2007 cu 35,02%.
Concomitent a contribuit negativ la creşterea pasivului total modificarea în sens negativ ponderii
datoriilor pe termen lung în pasiv în anul 2009 faţă de anul 2008 cu cu 26,3% şi, pozitiv, creşterea
aceluiaşi indicator în anul 2009 faţă de 2007 cu 4,29%
Diminuarea ponderii datoriilor pe termen scurt în pasiv în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 8,39 %
şi, respectiv, diminuarea aceluiaşi indicator în anul 2009 faţă de 2007 cu 39,31 % au avut o influenţă
negativă asupra indicatorului rezultativ.
Patrimoniul net reprezintă partea activului finanţată din surse proprii. Cu cât valoarea acestui
indicator este mai mare, cu atât este mai înaltă stabilitatea financiară a întreprinderii. În continuare se
va analiza patrimoniul net pe baza informaţiilor din anexa 1 şi 2 Raportului Finanaciar al Î.I. „Guzun
Maria” pentru anii 2007, 2008, 2009, unde sunt indicate toate informaţiile referitor la activele şi dato-
riile totale.
Patrimoniul net se determină:
Patrimoniu net = Total Activ – Total Datorii
Tabelul 2.2.3
Analiza patrimoniului net
Abaterea absolutălei Ritmul creşterii, %
2009/ 2009/
Indicatori 2007 2008 2009 2009-2008 2009-2007
2008 2007
1. Total
627181 2728402 3906954 1178552 3279773 43,20 522,94
Activ
2. Total
606581 263082 2410603 2147521 1804022 816,29 297,41
Datorii
3.
Patrimoniu 20600 97581 1496351 1398770 1475751 1433,45 7163,83

net
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Concluzie: Reieşind din datele din tabelul 2.3.3 putem observa o creştere a patrimoniului net în anul
2009 faţă de anul 2008 cu 1398770 lei sau cu 1433,45 % şi respectiv, a anului 2009 faţă de 2007 cu
321475751 lei sau cu 7163,83%.

11
Creşterea patrimoniului net a fost influenţată pozitiv de creşterea activului total în anul 2009 faţă
de anul 2008 cu 1178552 lei sau cu 43,2% şi, respectiv de creşterea aceluiaşi indicator în anul 2009
faţă de 2007 cu 3279773 lei sau cu 522,94%.
La fel a contribuit negativ la creşterea patrimoniului net modificarea în sens pozitiv a datoriilor pe
termen lung în anul 2009 faţă de anul 2007 cu 2147521 lei sau cu 816,29 % şi în anul 2009 faţă de anul
2008 cu 1804022 lei sau cu 297,41%.
Aprecierea patrimoniului net al Î.I. „Guzun Maria” poate fi considerată un aspect pozitiv al activităţii
economico-financiare în perioada 2007-2009.
2.3 Analiza echilibrului financiar al întreprinderii
Tabelul 2.3.1
Date iniţiale pentru determinarea indicatorilor absoluţi ai echilibrului financiar
Abaterea
Ritmul creşterii, %
Indicatori absolutălei
2007 2008 2009 2009- 2009- 2009/ 2009/
2008 2007 2008 2007
Active pe termen lung 404977 2116472 3358742 1242270 295376 58,70 729,36
5
Active curente 222204 611930 548212 -63718 326008 -10,41 146,72
Stocuri 216564 297536 331708 34172 115144 11,48 53,17
Creanţe 487 312526 212044 -100482 211557 -32,15 43440,86
Capital propriu 20600 97581 1496351 1398770 1475751 1433,45 7163,84
Datorii pe termen
lung 254816 1943977 1755000 -188977 1500184 -9,72 588,73
Datorii pe termen
scurt 351765 686844 655603 -31241 303838 -4,55 86,38
Datorii comerciale
pe termen scurt 15912 12930 8855 -4075 -7057 -31,52 -44,35
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Echilibrul financiar poate fi caracterizat prin indicatori absoluţi şi rate. La indicatorii absoluţi se
referă Fondul de rulment (FR), Nevoia de fond de rulment (NFR) şi Trezoreria netă (TN).
FOND DE RULMENT = Capital permanent – Active pe termen lung
= Activ curent – Datorii pe termen scurt
NFR = (Stocuri + Creanţe) - Datorii comerciale pe termen scurt
Trezoreria netă = Fond de rulment – Necesarul de fond de rulment

12
Tabelul 2.3.2
Indicatorii absoluţi ai echilibrului financiar, lei
Abaterea Ritmul creşterii,
Indicatori absolutălei %
2007 2008 2009 2009- 2009-
2008 2007
Fondul de rulment -129561 -74914 -107391 -32477 22170 43,35 -17,11
Necesarul de fond
de rulment -134714 -76782 -111851 -35069 22863 45,67 -16,07
Trezoreria netă 5153 1868 4460 2592 -693 138,76 -13,45
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Concluzie: Reieşind din calculele efectuate în tabelul 2.3.2 observăm o creşterea trezoreriei nete
în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 2592 lei sau cu 138,76 % şi respectiv, o scădere în anul 2009 faţă de
2007 cu 693 lei sau cu 13,45 %.
Aprecierea trezoreriei nete a Î.I. „Guzun Maria” poate fi considerată un aspect pozitiv al activităţii
economico-financiare în perioada 2007-2009.
Echilibrul financiar al întreprinderii poate fi examinat prin intermediul unor rate, la cele mai
importante dintre care se referă: rata autonomiei financiare, rata de autofinanţare a activelor totale, rata
de finanţare a activelor curente, rata de finanţare a stocurilor de mărfuri şi materiale, rata datoriilor
globale. Mai jos este prezentat modul de calculare a acestor rate.
Rata autonomiei financiare (R.a.f..) reflectă aportul capitalului propriu la finanţarea tuturor
elementelor patrimoniale ale întreprinderii. În sistemul bancar naţional, pentru aprecierea solvabilităţii
clientului se utilizează nivelul recomandat al ratei de autonomie de 50%. În acest caz jumătate din
patrimoniul întreprinderii care este format din sursele proprii serveşte drept garanţie pentru achitarea
tuturor datoriilor faţă de creditori.
Capital propriu (rd.650.1)
R.a.f.= *100
Total activ (rd.470.1)

Rata de finanţare a activelor curente (RF.a.c) reflectă proporţia în care fondul de rulment acoperă
activele curente ale întreprinderii (RF.a.c.) În condiţiile normale de activitate mărimea acestei rate trebuie
să depăşească 50%
Fond de rulment (rd.460 - rd.970)
R.f.a.c.= *100
Total active curente (rd.460)

13
Rata de finanţare a stocurilor de mărfuri şi materiale reflectă proporţia în care fondul de rulment
finanţează stocurile de mărfuri şi materiale (RF.s)
Se apreciază pozitiv situaţia în care mărimea acestui indicator depăşeşte 2/3. Fondul de rulment
trebuie să acopere cel puţin 65-70% din valoarea totală a stocurilor de mărfuri şi materiale.
Fond de rulment (rd.460 - rd.970)
RFS= *100
Valoarea stocurilor de marfuri si materiale (rd.250)

Rata datoriilor globale (R.D.G )reprezintă ponderea datoriilor totale ale întreprinderii pe termen
lung şi scurt în suma totală a patrimoniului ei (RD.G).
De regulă această rată trebuie să fie mai mică de 100%. Cu cât rata este mai mică cu atât
securitatea financiară a întreprinderii este mai mare.
Datorii pe termen lung + Datorii pe termen scurt (rd.770 + rd.970)
RDG= *100
Total active (rd.470)

Urmând formulele de calcul prezentate, se va întocmi tabelul 2.3.3


Tabelul 2.3.3
Ratele echilibrului financiar, %
Ritmul creşterii,
Abaterea absolutălei
%
Indicatori 2007 2008 2009 2009- 2009- 2009/ 2009/
2008 2007 2008 2007
1. Rata autonomiei
3,28 3,58 38,30 34,72 35,02 969,83 1067,68
finanaciare
2. Rata de
autofinanţare a 3,28 3,58 38,30 34,72 35,02 969,83 1067,68
activelor totale
Ritmul creşterii,
Abaterea absolutălei
%
Indicatori 2007 2008 2009 2009- 2009- 2009/ 2009/
2008 2007 2008 2007
3. Rata de finanţare
-20,66 -2,75 -2,75 0 17,91 0 -86,68
a activelor curente
4. Rata de finanţare
-59,83 -25,18 -32,38 -7,2 27,45 28,59 -45,88
a stocurilor
5. Rata datoriilor
96,71 96,42 61,70 -34,72 -35,01 -36,00 -36,2
globale
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
14
Concluzie: Reieşind din datele din tabelul 2.3.3 putem observa o creştere a ratei autonomiei
financiare în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 34,72% lei şi respectiv, a anului 2009 faţă de 2007 cu
35,02%, ceea ce poate fi considerat destul de bine deoarece se apropie de nivelul recomandat de 50%,
iar în rezultat creşte garanţia pentru creditori în cazul apelării la aceştia. De asemena putem observa o
creştere a ratei de autofinaţare a activelor totale de la 3,28% în anul 2007 la 38,3% în 2008 şi 34,72%
în 2009, ceea ce poate fi apreciat drept pozitiv deoarece tinde spre limita recomandată de 50%, atunci
cînd fondul de rulment poate acoperi activele curente ale întreprinderii. În tabel putem observa o
diminuare a ratei datoriilor globale, în 2009 avînd un procent de 61,7, faţă de 2008 - 96,42%, 2007 –
96,71%, ceea ce ne permite să afirmăm că întreprinderea este într-o continuă îmbunătăţire a situaţiei
economico-financiare.
2.4. Analiza capacităţii de plată a întreprinderii.
Indicatorii capacităţii de plată includ:
• Lichiditatea
• Solvabilitatea
În teorie şi practica economică termenul de lichiditate se referă la Bilanţul contabil, la active.
Lichiditatea Bilanţului contabil reprezintă capacitatea întreprinderii de a-şi achita datoriile pe termen
scurt. Lichiditatea activelor se caracterizează ca proprietatea elementelor patrimoniale de a se
transforma în mijloace băneşti. Solvabilitatea este o noţiune mai vastă şi reprezintă capacitatea
întreprinderii de a face faţă datoriilor pe o perioadă mai lungă de timp.
Nivelul lichidităţii şi solvabilităţii se determină prin indicatori relativi şi absoluţi. La indicatorii
relativi se referă: rata lichidităţii absolute, rata lichidităţii intermediare şi rata lichidităţii totale. În
calitate de indicator absolut se cunoaşte valoarea fondului de rulment.
Rata lichidităţii absolute (RLA) reflectă în ce măsură întreprinderea este capabilă să-şi onoreze
imediat obligaţiile curente din contul mijloacelor băneşti şi a investiţiilor pe termen scurt.
Investitii pe termen scurt + Mijloace banesti (rd.390 + rd.440)
RLA=
Total datorii pe termen scurt (rd.970)

Mărimea optimă ale acestui indicator este între 0,20 – 0,25. Aceasta înseamnă că la fiecare leu de
datorii pe termen scurt întreprinderea trebuie să dispună de 20-25 bani în numerar. De regulă situaţia
este favorabilă cînd rata aceasta creşte în evoluţie de la mărimi mult mai mici pînă la cea optimă.
Rata lichidităţii intermediare (RLi) demonstrează posibilităţile întreprinderii de a-şi achita
obligaţiile pe termen scurt fără de nevoia a vinde stocuri de mărfuri şi materiale.

15
RLI=

Investitii pe termen scurt + Mijloace banesti + Crean ţr pe termen scurt (rd.390 + rd.440 + rd.350)
Total datorii pe termen scurt (rd.970)

sau
Total active curente - Stocuri de măărfur şi materiale (rd.460 − rd.250)
RLI=
Total datorii pe termen scurt (rd.970)

Mărimea normală a ratei lichidităţii intermediare se află în limita 0,7-1,0


Rata lichidităţii totale (RLT) caracterizează capacitatea întreprinderii de a-şi transforma activele
curente în mijloace necesare pentru acoperirea datoriilor pe termen scurt.
Total active curente (rd.460)
R.LT=
Total datorii pe termen scurt (rd.970)

În condiţii de activitate reuşită nivelul acestei rate este 2 – 2,5, adică valoarea activelor curente
trebuie să depăşească cel puţin în 2 ori valoarea datoriilor pe termen scurt.
Determinarea valorii fondului de rulment este prezentat mai sus (vezi compartimentul 2.4 Tabe-
lul 2.4.2).
Rezultatele calculării indicatorilor de lichiditate şi solvabilitate se vor prezenta în tabelul 2.4.2

Tabelul 2.4.1
Date iniţiale pentru calculul indicatorilor capacităţii de plată
Abaterea absolutălei Ritmul creşterii,
Indicatori 2007 2008 2009 %
2009-2008 2009- 2009/ 2009/
2007 2008 2007
Active curente 222204 611930 548212 -63718 326008 -10,41 146,72
Stocuri de 216564 297536 331708 34172 115144 11,48 53,17
mărfuri şi
materiale
Creanţe 458 354 2688 2334 2230 659,22 486,90
Investiţii 0 0 0 0 0 0 0
Mijloace 4290 1032 3584 2552 -706 247,29 -16,46
băneşti
Alte active 863 836 876 40 13 4,78 1,51
curente

16
Capital propriu 20600 97581 1496351 1398770 1475751 1433,45 7163,84
Datorii pe termen
lung 254816 1943977 1755000 -188977 1500184 -9,72 588,73
Datorii pe termen
scurt 351765 686844 655603 -31241 303838 -4,55 86,38
Total datorii 606581 263082 2410603 2147521 1804022 816,29 297,41
Total Pasiv 627181 2728402 3906954 1178552 3279773 43,20 522,94
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Tabelul 2.4.2
Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii
Abaterea absolută
Indicatori 2007 2008 2009 2009-2008 2009-2007
Lichiditatea absolută 0,01 0,002 0,005 0,003 -0,005
Lichiditatea
0,02 0,46 0,33 -0,13 0,31
intermediară
Abaterea absolută
Indicatori 2007 2008 2009 2009-2008 2009-2007
Lichiditatea totală 0,63 0,89 0,84 -0,05 0,21
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Concluzie: Reieşind din datele din tabelul 2.4.2 putem observa o creştere a lichidităţii absolute în
anul 2009 faţă de anul 2008 cu 0,003 puncte şi respectiv, o scădere în anul 2009 faţă de 2007 cu 0,005
puncte,avînd în 2009 - 0,005 puncte ceea ce poate fi considerat foarte rău deoarece este destu de mică
faţă de nivelul recomandat de 0,2-0,25, iar în rezultat întreprinderea are o capacitate foarte mică de
plată. De asemena, putem observa o diminuare a lichidităţii intermediare de la 0,46 în anul 2008 la 0,33
în 2009 şi o creştere de la 0,02 în 2007 la 0,33 în 2009, ceea ce poate fi apreciat drept foarte rău deoa-
rece limita recomandată de este de 0,7-1,0. Lichiditatea totală tinde să scadă în 2009 faţă de 2008 cu
0,05 puncte, iar faţă de 2007 creşte cu 0,21 puncte, constituind 0,84, mult prea departe de limita 2-2,5.
Toate aceste rezultate pot fi catalogate drept un aspect negativ al activităţii economico-financiare a Î.I.
„Guzun Maria”, aceasta dispunând de rezerve interne în ceea ce priveşte creşterea lichidităţii absolute
de 0,15-0,20 puncte, a lichidităţii intermediare de 0,37-0,73 puncte, a lichidităţii totale 1,16-1,66
puncte.
2.5 Analiza rotaţiei capitalurilor
Indicatorii gestiunii activelor caracterizează rotaţia activelor, eficienţa utilizării acestora. La
indicatorii gestiunii activelor se referă:
 numărului de rotaţii;

17
 durata unei rotaţii în zile (viteza de rotaţie în zile).
Cei doi indicatori la care ne-am referit mai sus pot exprima starea patrimonială pe total active
curente, pe grupe de active curente, precum şi pe grupe de pasive curente.
Calcularea indicatorilor gestiunii financiare se va efectua după următoarele formule:
Numărul de rotaţii a activelor caracterizează de câte ori vânzările înnoiesc activele într-o
perioadă dată de timp, sau câtă producţie vinde întreprinderea reieşind din activele sale disponibile.
Venitul din vânz ăi i (rd.010 F2)
Nr Activ =
Total activ (rd.470 F1)

Numărul de rotaţii activelor materiale pe termen lung reflectă eficienţa utilizării mijloacelor fixe
din punctul de vedere al capacităţii întreprinderii de a asigura vânzarea produselor reieşind din
mijloacele fixe disponibile.
Venitul din v âin ri (rd.010 F2)
Nr Active materiale pe termen lung = Active materiale pe termen lung (rd.090 F1)

Numărul de rotaţie a activelor curente arată de câte ori timp de o anumită perioada de gestiune
(an, semestru, trimestru) are loc înnoirea activelor curente din contul venitului din vânzări. Se apreciază
pozitiv creşterea în dinamică a acestui indicator:
Venitul din vânz ăi i (rd.010 F2)
Nr. Active curente =
Activ curent (rd.460 F1)

Numărul de rotaţie a stocurilor de mărfuri şi materiale arată de câte ori timp de o anumită
perioada de gestiune are loc înnoirea stocurilor de mărfuri şi materiale. Se apreciază pozitiv creşterea în
dinamică a acestui indicator:
Costul vizarilor (rd.020 F2)
Nr. Stocurilor =
Stocuri de măărfur si materiale (rd.250 F1)

Numărul de rotaţie a creanţelor arată de câte ori timp de o anumită perioada de gestiune are loc
transformarea creanţelor în mijloace băneşti.
Venitul din vinzar i (rd.010 F2)
Nr. Creanţe =
Creante pe termen scurt (rd.250 F1)

Numărul de rotaţie a datoriilor comerciale pe termen scurt reflectă de câte ori timp de o anumită
perioada de gestiune are loc achitarea integrală a datoriilor comerciale pe termen scurt.
Venitul din vinzar i (rd.010 F2)
Nr. Datorii comerciale TS =
Datorii comerciale pe termen scurt (rd.860 F1)

Durata de rotaţie a activelor curente arată câte zile durează în mediu o rotaţie completă a
acestora:

18
360
Durata activelor curente =
numarul de rotatie a activelor curente
Durata de rotaţie a stocurilor de mărfuri şi materiale arată câte zile durează în mediu o rotaţie
completă a acestora:
360
Durata stocurilor =
numarul de rotatie a stocurilor de măărfur si materiale
Durata de încasare a creanţelor arată perioada de timp din momentul livrării produsului finit şi
momentul încasării efective a valorii acestuia:
360
Durata creanţelor =
numarul de rotatie a creantelor
Durata de rotaţie a datoriilor comerciale pe termen scurt arată perioada de timp din momentul
contractării împrumutului şi momentul achitării definitive a acestuia.
360
Durata datoriilor comerciale = numarul de rotatie a datoriilor comerciale pe termen scurt

Tabelul 2.5.1
Date iniţiale pentru analiza rotaţiei capitalurilor
Ritmul creşterii,
Abaterea absolutălei
%
Indicatori 2007 2008 2009 2009- 2009/ 2009/
2009-2008
2007 2008 2007
Val. medie a ven.
522821 97581 1496351 1398770 1543827 400,37 295,28
din vânzări
Val. medie a acti-
627181 2728402 3906954 1178552 3279773 43,20 522,94
vului total
Valoarea medie
a activelor
447383 2199042 3490895 1291853 3043512 58,75 680,29
materiale pe
termen lung
Valoarea medie a
222204 611930 548212 -63718 326008 -10,41 146,72
act. curente
Valoarea medie 216564 297536 331708 34172 115144 11,48 53,17

19
a stocurilor
Valoarea medie
458 354 2688 2334 2230 659,22 486,90
a creanţelor
Valoarea medie a
15912 12930 8855 -4075 -7057 -31,52 -44,35
dat.com. T.S.
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”

Tabelul 2.5.2
Indicatorii rotaţiei capitalurilor, zile
Ritmul creşterii,
Abaterea absolutălei
Indicatori %
2007 2008 2009 2009- 2009- 2009/ 2009/
2008 2007 2008 2007
Durata rotaţiei activului total 434 2400 679 -1721 245 -71,7 56,45
Durata rotaţiei activelor
materiale pe termen lung 308 1895 610 -1285 302 -67,81 98,05
Durata rotaţiei act. curente 153 537 95 -442 -58 -82,3 -37,9
Durata rotaţiei stocurilor 149 259 58 -201 -91 -77,6 -61,07
Durata încasării Creanţelor 0,32 0,31 0,47 0,16 0,15 51,61 46,88
Durata plăţii furnizorilor. 11 11 1,5 -9,5 -9,5 -86,36 -86,36
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Concluzie: Reieşind din datele din tabelul 2.5.2 putem afirma următoarele:
a) Durata rotaţiei activului total s-a redus considerabil în anul 2009 faţă de 2008 cu 1721 zile, faţă
de 2007 a crescut cu 245 zile, ajungînd la 679 de zile.
b) Durata rotaţiei activelor materiale pe termen lung s-a redus în anul 2009 faţă de 2008 cu 1285
de zile, faţă de 2007 a crescut cu 302 zile, ajungînd la 610 de zile.
c) Durata rotaţiei activelor curente s-a redus în anul 2009 faţă de 2008 cu 442 de zile, faţă de 2007
cu 58 zile, ajungînd la 95 de zile.

20
d) Durata rotaţiei stocurilor s-a redus în anul 2009 faţă de 2008 cu 201 zile, faţă de 2007 cu 91
zile, ajungînd la 58 de zile.
e) Durata încasării Creanţelor a crescut în anul 2009 faţă de 2008 cu 0,16 zile, faţă de 2007 cu
0,15 zile, ajungînd la 0,47 zile.
f) Durata plăţii furnizorilor a scăzut în anul 2009 faţă de 2008 şi faţă de 2007 cu 9,5 zile, ajungînd
la 1,5 zile.
Diminuarea duratei indicatorilor analizaţi mai sus poate fi epreciată drept un aspect pozitiv al
activităţii economico-financiare a Î.I. „Guzun Maria”.
2.6. Analiza eficienţei activităţii economico-financiare.
Eficienţa activităţii economică – financiare se caracterizează prin indicatorii rezultatelor finan-
ciare şi rentabilităţii. Indicatorii rezultatelor financiare se reflectă în anexa 2 „Raportul privind rezulta-
tele financiare” şi anume: profitul brut (rd.030,f.nr.2), profitul perioadei de gestiune până la impozitare
(rd. 130, f. nr. 2), profitul net (rd.150f.nr.2). În continuare vom studia modul de formare a indicatorilor
rezultatelor financiare în baza datelor din anexa 2 şi vom întocmi tabelul 2.6.1
Tabelul 2.6.1
Rezultatele financiare, lei
Abaterea absolutălei Ritmul creşterii, %
Indicatori 2007 2008 2009 2009- 2009- 2009/ 2009/
2008 2007 2008 2007
1. Profitul brut 217866 282465 1931996 1649531 1714130 583,98 786,78
2. Rezultatul din
activitatea
operaţională 60142 76981 1398770 1321789 1338628 1717,03 2225,78
3. Rezultatul din
activitatea de
investiţii 3250 0 0 -3250 -3250 0 0
Abaterea absolutălei Ritmul creşterii, %
Indicatori 2007 2008 2009 2009- 2009- 2009/ 2009/
2008 2007 2008 2007
4. Rezultatul din
activitatea
financiară -1500 0 0 1500 1500 0 0
5. Rezultatul din
activitatea
economico –
financiară 61892 76981 1398770 1321789 1336878 1717,03 2160,02
6. Rezultatul
excepţional 0 0 0 0 0 0 0

21
7. Profitul
(pierderea)
perioadei de
gestiune până
la impozitare 61892 76981 1398770 1321789 1336878 1717,03 2160,02
8. Profitul net
(pierderea netă) 61892 76981 1398770 1321789 1336878 1717,03 2160,02
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Indicatorii rentabilităţii se determină în baza datelor din anexa 1 „Bilanţul contabil” şi anexa 2
„Raportul privind rezultatele financiare” la Raportul financiar. La indicatorii rentabilităţii se referă:
rentabilitatea vânzărilor, rentabilitatea economică (activelor), şi rentabilitatea financiară.
Rentabilitatea vânzărilor (RVV) caracterizează capacitatea întreprinderii de a obţine profit în urma
desfacerii.
Profit brut (rd.030 F2)
Rvv = *100%
Valoarea medie a venitui din vinzar i
Mărimea normală acestui indicator este de 20%.
Rentabilitatea economică (activelor) (Rec) arată câţi bănuţi profit sau pierdere obţine
întreprinderea de la fiecare leu investit în activitatea acesteia, indiferent de sursele proveninţei acestui
leu (atât proprii cât şi împrumutate).
Profitul perioadei de gestiune pina la impozitare (rd.030 F2)
Rec = *100%
Valoarea medie a activului
Situaţia se apreciază pozitiv dacă rentabilitatea economică este mai mare decât rata medie a
dobânzii pe piaţa creditelor. În calculul acestui indicator sunt cointeresaţi creditorii întreprinderii.
Rentabilitatea financiară (Rfin) caracterizează eficienţa utilizării capitalului propriu. Aceasta arată
câţi bănuţi profit sau pierdere obţine întreprinderea de la fiecare leu investit în capitalul propriu al
societăţii date
Profit net (rd.150 F2)
Rfin = *100%
Valoarea medie a capitalulu i propriu

Desfăşurarea reuşită ai activităţii economico-financiare prevede obţinerea nivelului rentabilităţii


financiare nu mai jos de 15%. Valoarea acestui indicator cointeresează acţionarii întreprinderii,
deoarece reprezintă remunerarea acestora.
Tabelul 2.6.2
Date iniţiale pentru analiza ratelor de rentabilitate
Abaterea absolutălei Ritmul creşterii, %
2009-2008 2009- 2009/ 2009/

22
2007 2008 2007
Indicatori 2007 2008 2009
Valoarea
medie a ven. 522821 97581 1496351 1398770 1543827 400,37 295,28
dinvânzări
Valoarea
medie a 20600 97581 1496351 1398770 1475751 1433,45 7163,84
cap.propriu
Abaterea absolutălei Ritmul creşterii, %
2009- 2009/ 2009/
Indicatori 2007 2008 2009 2009-2008
2007 2008 2007
Valoarea
20600 97581 1496351 1398770 1475751 1433,45 7163,83
medie a patr.
Profit brut 217866 282465 1931996 1649531 1714130 583,98 786,78
PPGPI 61892 76981 1398770 1321789 1336878 1717,03 2160,01
Profit net 61892 76981 1398770 1321789 1336878 1717,03 2160,01
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Tabelul 2.6.3
Principalele rate de rentabilitate, %
Abaterea absolută
Indicatori 2007 2008 2009 2009-2008 2009-2007
Rentabilitatea vânz-lor 41,67 289,47 129,11 -160,36 87,44
Rentabilitatea econ-că 352,01 366,93 138,12 -228,81 -213,89
Rentabilitatea fin-ră 300,45 78,89 93,48 14,59 -206,97
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar al Î.I. „Guzun Maria”
Concluzie: Reieşind din calculele efectuate observăm o diminuare a rentabilităţii vînzărilor în a
anul 2009 faţă de anul 2008 cu 160,36 % şi, respectiv în anul 2009 faţă de 2007 o creştere cu 87,44%.
Nivelul de 129,11% îi asigură întreprinderii un grad de siguranţă destul de ridicat şi un profit destul de
mare.
Rentabilitatea economică a scăzut în anul 2009 faţă de 2008 cu 228,81%, iar faţă de 2007 cu
213,89%, atingînd un nivel foarte bun de 138,13%, cu mult mai mult faţă de rata medie a dobînzii la
credite pe ţară1 de 17,8%, ceea ce înseamnă că la 1 leu investit din surse proprii sau împrumutate
aceasta obţine un profit de 138,13 lei.

1
Sursa: UNIMEDIA - http://www.unimedia.md/?mod=news&id=18309 [Accesat 09.05.10 ]

23
Rentabilitatea financiară este de 93,48% în 2009, cu 14,59% mai mult decît în anul 2008 şi cu
206,97% mai mică decît în anul 2007. Acest nivel este cu mult deasupra limitei de 15%, ceea ce poate
fi interpretat ca un lucru foartebun, deoarece la un leu investit din capitalul pro-priu, întreprinderea are
un beneficiu de 93,48 lei.
CAPITOLUL III - ANALIZA ACTIVITĂŢII DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII
INDIVIDUALE „GUZUN MARIA”. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
PROMOVĂRII RESTAURANTULUI „LA PLOPI”
3.1. Analiza SWOT a Î.I. „Guzun Maria”
Pe parcursul anilor 2008-2009 întreprinderea a făcut foarte puţine activităţi de marketing, limi-
tîndu-se la anunţuri în mass-media şi pe site-urile: www.nunta.md, www.invitatie.md, etc.
Pentru a promova restaurantul „La Plopi” este necesară crearea unui site, în care să fie inclusă
toa-tă informaţia eferitor la acest edificiu, galerie foto, preţuri, contacte, promoţii, ş.a. În Chişinău sînt
circa 259 de astfel de localuri, după sursa www.yellowpages.md, accesată de către autor la data de
09.05.10. Majoritatea au o ofertă foarte atractivă, personal calificat şi o deservire excelentă. Pentru a
se evidenţia printre concurenţi, restaurantul trebuie să identifice şi să promoveze o calitate pe care o
are doar el, să introducă ceva original în ofertă. Pentru aceasta este important ca să se evidenţieze
punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările, în cadrul analizei SWOT. (Fig. 3.1)
Puncte tari Puncte slabe
Situarea geografică bună
Promovarea insuficientă
Specific tradiţional (o sală) şi modern(altă sală)
Brand nedefinit şi slab poziţionat
Personal calificat
Surse puţine disponibile pentru desfăşurarea unei
Preţuri atractive
campanii de promovare de anvergură
Clienţi mulţumiţi
Oportunităţi Ameninţări
Apariţia unor concurenţi foarte puternici
Posibilitatea promovării prin Internet
Indisponibilitatea mijloacelor financiare pentru
Conlucrarea cu unele agenţii de publicitate noi,
promovarea restaurantului „La Plopi”
care oferă un preţ mai redus
Modificarea legislaţiei cu privire la întreprinderi-
Posibilitatea creării unui brand tradiţional
le individuale, care ar favoriza mai mult alte ti-
moldovenesc care atrage mulţi clienţi străini
puri ogrganizatorico-juridice ale întreprinderilor.
Fig.3.1 Analiza SWOT a Î.I. „Guzun Maria”
3.2 Propuneri pentru îmbunătăţirea promovării restaurantului „La Plopi”

24
Pentru a uitiliza la maxim avantajele existente şi a reduce punctele slabe ale întreprinderii vom
crea un program de marketing pentru următorul an. Principalele activităţii care vor fi incluse în listă
sînt:
1. Crearea site-ului www.LaPlopi.md
2. Crearea unui logo potrivit pentru restaurantul „La Plopi”
3. Designul accesoriilor de bază şi a veselei cu logo-ul „La Plopi”
4. Crearea unei cărţi de oaspeţi ai restaurantului, cu toate elementele necesare.
5. Promovarea restaurantului în mass-media (cele mai mari site-uri, ziare şi reviste de specialitate)
6. Participarea la Expoziţia Internaţională Specializată “SHOPS & RESTAURANTS”, ediţia a IV-
a din 04.11.2010 - 06.11.2010, organizată de Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Mol-
dova la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”.
7. Promovarea restaurantului în rîndul tinerilor din instituţiile de învăţămînt superior din mun.
Chişinău cu ajutorul pliantelor şi fluturaşilor.
Crearea site-ului www.LaPlopi.md este absolut necesară pentru promovarea restaurantului. Se
vor ţine cont de gusturile clienţilor în materie de design, se va crea un site deosebit de cele ale
concurenţilor, cu specific modovenesc. Un exemplu de site potrivit este cel al restaurantului „Vatra
Neamului”, în care sîn incluse următoarele compartimente ale site-ului: Home, Prezentare, Vinoteca,
Meniul, Evenimente, Muzică, Galerie, Contact. Sursa www.vatraneamului.md, a fost accesată de
către autor a data de 09.05.10. (Fig. 3.2)

25
Fig. 3.2 Site-ul restaurantului „Vatra Neamului”
În figura 3.2 este arătată cartea de vizită a restaurantului, poate servi drept exemplu pentru
crearea unei cărţi de vizită reuşite a restaurantului „La Plopi”. O idee minunată ce ar puteaa fi pusă în
practică ar fi prezentarea fiecărei săli în parte, precum şi crearea a cîte o galerie foto pentru fiecare.
Costul creării site-ului se estimează la 500-600 de EURO (8058-9670 lei, cursul BNM din
09.05.10), iar costurile legate de Hosting pentru un an ar fi de 50 EURO (806 lei, cursul BNM din
09.05.10), dacă apelăm la serviciile companiei StarNet. (Sursa: www.starnet.md, accesată de autor la
data de 09.05.10) Promovarea site-ului se va face prin intermediul broşurilor oferite studenţilor din
universităţile municipiului Chişinău, precum şi la participarea la unele expoziţii.
Rezultatele creării site-ului vor putea fi apreciate pe o perioadă mai lungă de timp. Se preconi-
zează vizita a cel puţin 10 clienţi pe zi, ceea ce ar aduce întreprinderii în jur de 90 clienţi noi într-un
an. Un exemplu a shiţei pagini web este arătat în figura 3.3.

Fig.3.3 Schiţa paginii web a restaurantului „La Plopi”


Pentru crearea unei cărţi a oaspeţilor este necesar un design retro cu elemente tradiţionale, de o
calitate deosebită. Cartea poate fi impărţită pe ai multe categorii, în dependenţă de tipul festivităţilor

26
care se organizează: nunţi, cumătrii, botezuri, zile de naştere, etc. În figura 3.4 sînt arătate două exem-
ple posibile.

Fig. 3.4 Cartea oaspeţilor – exemple pentru design


Clienţii care vizitează restaurantul pot să-şi facă o părere foarte bună dacă citesc mesajele frumoase
ale altor vizitatori încîntaţi. Aceştia pot recomnada restaurantul prietenilor şi rudelor.
Pentru promovarea restaurantului în rîndul tinerilor este necesară crearea unor pliante şi fluturaşi
cu un design original şi atrăgător. Pe o parte a acestora poate fi pus un calendar al anului 2011, cu
logo-ul restaurantului, pe de altă parte oferta succintă şi datele de contact însoţite de o imagine
sugestivă. Un exemplu este prezentat în figura 3.5.

Fig. 3.5 Model de fluturaş pentru promovarea restaurantului „La plopi”

27
În urma acţiunilor descrise în acest capitol restaurantul îşi va îmbunătăţi poziţia pe piaţă şi va obţine
cel puţin 100 de clienţi noi, pe parcursul anilor 2010-2011. De asemenea, datorită creării site-ului res-
taurantul va fi vizitat de turişti din alte oraşe ale Moldovei şi din alte ţări, ceea ce va aduce un venit
suplimentar întreprinderii. Pe viitor, dacă rezutatele obţinute vor fi la celaşi nivel cu cele planificate,
întreprinderea va investi în alte proiecte de marketing, menite să-i promoveze oferta şi să-i poziţione-
ze brand-ul pe piaţă.

28
Concluzii
În urma analizei efectuate de către autor în capitolul unu al acestei lucrări s-au identificat
principalele date referitoare la Î.I. „Guzun Maria”, s-a prezentat succint istoria, misiunea, mesajul,
precum şi s-au arătat principalele atracţii ale restaurantului „La Plopi” în cîteva imagini sugestive.
Capitolul doi al acestei lucrări a fost dedicat în întregime analizei economico-financiare a
întreprinderii. S-au analizat activele întreprinderii şi s-a constatat că acestea au crescut în anul 2009
faşă de anul 2008 cu 1178552 lei sau cu 43,20 %. În urma analizei ratei autonomiei financiare, s-a
constat o creştere a acesteia în anul 2009 faţă de anul 2008 cu 34,72, ajungînd la 38,3%, însă este destul
de mică faţă de limita recomandată de 50%. Lichiditatea totală tinde să scadă în 2009 faţă de 2008 cu
0,05 puncte, iar faţă de 2007 creşte cu 0,21 puncte, constituind 0,84, mult prea departe de limita 2-2,5.
Reieşind din calculele efectuate observăm o diminuare a rentabilităţii vînzărilor în anul 2009 faţă de
anul 2008 cu 160,36 % şi, respectiv în anul 2009 faţă de 2007 o creştere cu 87,44%. Nivelul de
129,11% îi asigură întreprinderii un grad de siguranţă destul de ridicat şi un profit destul de mare.
Rentabilitatea economică a scăzut în anul 2009 faţă de 2008 cu 228,81%, iar faţă de 2007 cu 213,89%,
atingînd un nivel foarte bun de 138,13%, cu mult mai mult faţă de rata medie a dobînzii la credite pe
ţară de 17,8%, ceea ce înseamnă că la 1 leu investit din surse proprii sau împrumutate aceasta obţine un
profit de 138,13 lei. Rentabilitatea financiară este de 93,48% în 2009, cu 14,59% mai mult decît în anul
2008 şi cu 206,97% mai mică decît în anul 2007. Acest nivel este cu mult deasupra limitei de 15%,
ceea ce poate fi interpretat ca un lucru foarte bun, deoarece la un leu investit din capitalul propriu,
întreprinderea are un beneficiu de 93,48 lei.
În capitolul trei s-au prezentat toate activităţile de marketing desfăşurate în anii 2008-2009. S-a
făcut analiza SWOT a întreprinderii, unde s-au identificat punctele forte (situarea geografică bună,
specific atât tradiţional (o sală), cât şi modern (altă sală), personal calificat, clienţi mulţumiţi), punctele
slabe (promovarea insuficientă, brand nedefinit şi slab poziţionat, surse puţine disponibile pentru desfă-
şurarea unei campanii de promovare de anvergură), oportunităţile şi ameninţările. De asemenea s-au
propus şi s-au descris (o parte) următoarele activităţi de promovare: crearea site-ului www.LaPlopi.
md, crearea unui logo potrivit pentru restaurantul „La Plopi”, designul accesoriilor de bază şi a veselei
cu logo-ul „La Plopi”, crearea unei cărţi de oaspeţi ai restaurantului, cu toate elementele necesare,
promovarea restaurantului în mass-media (cele mai mari site-uri, ziare şi reviste de specialitate), par-
ticiparea la Expoziţia Internaţională Specializată “SHOPS & RESTAURANTS”, ediţia a IV-a din
04.11.2010 - 06.11.2010 la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”, promovarea restaurantului în

29
rîndul tinerilor din instituţiile de învăţămînt superior din mun. Chişinău cu ajutorul pliantelor şi
fluturaşilor. În urma activităţilor propuse în capitolul trei restaurantul îşi va îmbunătăţi poziţia pe piaţă
şi va obţine cel puţin 100 de clienţi noi, pe parcursul anilor 2010-2011. De asemenea, datorită creării
site-ului res-taurantul va fi vizitat de turişti din alte oraşe ale Moldovei şi din alte ţări, ceea ce va aduce
un venit suplimentar întreprinderii.
Valoarea practică a acestei cercetări poate fi aflată doar prin implementarea propunerilor menţio-
nate mai sus în cadrul activităţii de marketing a Î.I. „Guzun Maria”, cu un buget potrivit şi cu un grad
înalt de profesionalism pentru a spori profitul întreprinderii şi a îmbunătăţi imaginea restaurantului
„La Plopi”.

30

S-ar putea să vă placă și