P. 1
ATESTAT - Organizarea întreprinderii

ATESTAT - Organizarea întreprinderii

|Views: 654|Likes:

More info:

Published by: Mihai Alexandru Iordache on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2015

pdf

text

original

COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU”

PROIECT PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ

SPECIALIZAREA: TEHINICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

PROF. ÎNDRUMĂTOR:
RADUŢ DANIELA

ELEV:
IORDACHE MIHAI

167

ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII

168

CUPRINS ARGUMENT CAPITOLUL 1 – Organizarea procesuala a întreprinderii 1.C.1 Obiectivele întreprinderii 1.1 Structura organizatorică organizatorice 2.2 Funcţiunile întreprinderii CAPITOLUL 2 – Organizarea structurală a Întreprinderii 2.2Tipuri de structuri STUDIU DE CAZ – S. “FORESTA MUSCEL“ 169 .

În funcţie de conţinutul său organizarea îmbracă două forme fundamentale: organizarea procesuală şi organizarea structurală. Rezultatul organizării îl 170 . Dacă ne referim la firmă ca obiect al managementului. CÂMPULUNG MUSCEL CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA PROCESUALA A ÎNTREPRINDERII De regulă. organizarea acesteia constă în descompunerea ei în elemente componente ale procesului de producţie. cunoscută sub denumirea de organizare procesuală. în principal. Organizarea procesuală constă. în studierea principalelor categorii de muncă. a proceselor necesare realizării ansamblului de obiective ale firmei. proces.S. analiza lor în scopul recompunerii într-un efect de sinteză ameliorat. analiza acestora în vederea recompunerii lor în raport cu anumite criterii economice. prin organizare se înţelege descompunerea unui fenomen.A. obiect sau activitate în părţile sale elementare. tehnice şi de personal în vederea realizării obiectivelor stabilite în condiţii de eficienţă sporită. O deosebită importanţă în organizarea unei firme revine organizării ansamblului de procese de muncă ce se desfăşoară în cadrul acesteia.

organizarea firmei ca obiect al managementului mai are în vedere şi alte laturi sau forme concrete de manifestare. 1.reprezintă în fond funcţiunile. În acest sens dacă ne referim la structura firmei ca ansamblul personalului. al obiectelor muncii şi al mijloacelor de muncă precum şi al relaţiilor ce se stabilesc între ele în vederea realizării obiectivelor stabilite. prin atribuţie ca şi componentă a organizării procesuale se înţelege ansamblul muncilor executate periodic de personalul cu cunoştinţe specifice unui domeniu restrâns şi care concură la realizarea unui obiectiv specific. ca o componentă a organizării procesuale. Funcţiune a întreprinderii. folosind metode şi tehnici specifice în vederea realizării obiectivelor derivate de gradul I. se poate vorbi de organizarea structurală a acesteia. activităţile. Pe lângă organizarea procesuală. Continuând procesul de detaliere. atribuţiile şi sarcinile. Sarcina ca element constitutiv al atribuţiei reprezintă o parte elementară a unui proces de muncă complex sau a unui proces de muncă simplu desfăşurat în scopul îndeplinirii unui obiectiv individual care de obicei se repartizează unei singure persoane. Activitatea poate fi definită ca ansamblul atribuţiilor omogene ce se îndeplinesc de personalul ce posedă cunoştinţe de specialitate dintr-un domeniu mai restrâns în vederea realizării obiectivelor derivate de gradul II.1 Oiectivele întreprinderii Obiectivele întreprinderii reprezintă caracterizări cantitative şi/sau calitative ale scopurilor întreprinderii. poate fi denumit ansamblul activităţilor omogene sau complementare desfăşurate de personal de o anumită specialitate. În functie de sfera lor de cuprindere si importanta pentru întreprindere există următoarele 5 tipuri de obiective : 171 .

 Obiective specifice sintetizează utilitatea unor lucrări care contribuie la realizarea obiectivelor derivate.  Obiective individuale reprezinta obiective specifice pentru fiecare persoană a întreprinderii. cu aceleaşi caracteristici esentiale. Obiective fundamentale care exprimă scopul principal urmarit de întreprindere in asamblul său . 1. Funcţiunea de cercetare .2. B) comercială. C) producţie. D) financiar-contabilă.  Obiective derivate de gradul I (principale) se deduc din obiectivele fundamentale . E) personal(resurse umane). Funcţiunile întreprinderii Îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru o anumită perioadă în cadrul întreprinderii depinde de manifestarea în strânsă interdependenţă a tuturor funcţiunilor sale. Marea majoritate a celor care se ocupă cu teoria managementului recunosc ca şi funcţiuni ale unei întreprinderi (firme) următoarele: A) cercetare-dezvoltare. binenţeles cu intensităţi diferite în raport de etapa de dezvoltare a acesteia şi de natura şi nivelul obiectivelor stabilite. A.  Obiective derivate de gradul II ( secundare) se deduc din obiectivele de gradul I şi sunt caracterizate prin procese de muncă restrânse . iar relizarea lor implică o parte din procesele de munca desfăsurate în întreprindere .dezvoltare Funcţiunea de cercetare-dezvoltare este reprezentată de ansamblul activităţilor care se desfăşoară în cardul întreprinderii 172 .

executării lucrărilor şi prestării serviciilor din cadrul întreprinderii.în vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de noi idei şi transformării ideilor în noutăţi utile dezvoltării în viitor a acesteia. dar specific în primul rând acestei funcţii este economisirea resurselor de muncă. următoarele activităţi: a) fabricaţia sau exploatarea. c) organizarea producţiei şi a muncii. Un obiectiv important al întreprinderii.Importanţa acestei funcţiuni rezidă în necesitatea adaptării permanente a firmelor la noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii contemporane. precum şi al produselor finite. b) controlul tehnic de calitate al materiilor prime. b) investiţii şi construcţii. B. Funcţiunea de producţie Funcţiunea de producţie reprezintă ansamblul activităţilor de bază. potrivit metodelor frecvenţei şi 173 . Între principalele activităţi pot fi enumerate: a) cercetarea ştiinţifică. funcţiunea de producţie cuprinde. financiare şi de energie. semifabricatelor şi subansamblelor pe întregul flux de fabricaţie. în adevărul de necontestat că ştiinţa reprezintă un vector al dezvoltării societăţii. servicii sau lucrări care fac obiectul de bază al activităţii întreprinderii. în principal. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare are un caracter complex prin faptul că se manifestă în toate domeniile. auxiliare şi deservire prin care se realizează obiectivele din domeniul fabricării produselor. constând în transformarea obiectelor muncii în produse. ingineria tehnologică şi introducerea progresului tehnic. Având în vedere importanţa obiectivelor din punctul de vedere al ponderii şi naturii proceselor de muncă. materiale.

c) marketingul. serviciilor şi lucrărilor care fac obiectul de bază al unităţii. preîntâmpinării şi evitării pe cât posibil a efectelor uzurii fizice şi morale a acestora. a obligaţiilor cotidiene. c) întreţinerea şi repararea utilajelor în vederea menţinerii acestora în stare de funcţionare. d) producţia auxiliară prin care se asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a fabricaţiei de bază din cadrul firmei. trecerea produselor din sfera de producţie în sfera circulaţiei. precum şi încasarea contravalorii acestora. în detrimentul celor de perspectivă. serviciilor şi lucrărilor. C. având drept scop crearea şi descoperirea necesităţilor consumatorilor în vederea orientării producţiei proprii spre satisfacerea acestor necesităţi. dar nu şi suficientă. menită să asigure în mod complet. vizând livrarea produselor. Funcţiunea comercială Funcţiunea comercială cuprinde activităţile menite să concure la realizarea obiectivelor din domeniul stabilirii legăturilor unităţii economice cu mediul ambiant în vederea procurării mijloacelor necesare şi desfacerii produselor. complex şi la timp mijloacele de producţie necesare desfăşurării neîntrerupte şi în bune condiţii a procesului de producţie. Această funcţiune cuprinde trei activităţi principale: a) aprovizionarea tehnico-materială.mijloacelor prevăzute în documentaţia tehnică. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în funcţiunea de producţie reprezintă o condiţie necesară realizării obiectivelor fundamentale. D. astfel că în mod eronat unii conducători îşi concentrează întreaga atenţie asupra producţiei.contabilă 174 . b) desfacerea. Funcţiunea financiar .

În general rolul funcţiunii financiar-contabile este static. având în vedere diversitatea reacţiilor indivizilor care compun colectivitatea din unitatea economică. Funcţiunea de personal Funcţiunea de personal cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului uman necesar. pasiv. conducerea trebuie să asigure în orice moment un echilibru. dacă avem în vedere. Între activităţile acestei funcţiuni menţionăm: a) activitatea financiară. selecţia. care se referă la obţinerea şi folosirea raţională a mijloacelor financiare necesare firmei. precum şi înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a fenomenelor economice din cadrul unităţii. perfecţionarea.Funcţiunea financiar-contabilă reprezintă ansamblul activităţilor prin care se realizează obiectivele privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare unităţii. ceea ce poate constitui uneori obstacol în introducerea noului şi chiar în manifestarea celorlalte funcţiuni. recrutarea. În prezentarea funcţiunilor întreprinderii şi în general a unei firme nu au fost epuizate toate activităţile componente care concură la realizarea diversităţii de obiective derivate dintr-un anumit domeniu de activitate al întreprinderii. În manifestarea acestei funcţiuni. mai ales. 175 . motivarea. Principalele activităţi cuprinse în funcţiunea de personal se referă la planificarea. evidenţa rezultatelor. care vizează înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a fenomenelor din cadrul firmei. b) activitatea contabilă. de altfel greu de realizat. salarizarea şi protecţia personalului. E.

Structura de conducere sau funcţională cuprinde ansamblul persoanelor. 2. Structura organizatorică privită în ansamblul ei are două părţi distincte: structura de conducere sau funcţională şi structura de producţie sau operaţională.funcţiunile.1. compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale constituite şi plasate astfel încât să asigure condiţiile economice. buna funcţionare a acesteia fiind dependentă de modul în care sunt plasate şi utilizate resursele umane de care dispune într-o anumită etapă. Structura de producţie sau operaţională este formată din 176 . tehnice şi de personal necesare desfăşurării procesului managerial şi a proceselor de execuţie.CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A ÎNTREPRINDERII Organizarea structurală preia rezultatele organizării procesuale . Structura organizatorică este definită ca fiind ansamblul persoanelor. atributele şi sarcinile încadrându-le în structuri organizatorice adecvate caracteristicilor şi posibilităţilor fiecărei organizaţii economice în parte. subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor dintre acestea. constituite în aşa fel încât să asigure premisele organizatorice adecvate îndeplinirii obiectivelor stabilite. Structura organizatorică Structura organizatorică poate fi considerată ca fiind scheletul organismului care este întreprinderea. activităţile.

b) Funcţia constituie factorul de generalizare al unor posturi asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii. Pentru a-şi putea realiza obiectivele. compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale constituite în scopul realizării directe a obiectului de activitate al întreprinderii. compartimentul. sarcinilor. În raport de domeniul în care se exercită. Responsabilitatea este obligaţia de a îndeplini anumite sarcini sau atribuţii. nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice. competenţelor şi responsabilităţilor desemnate pe un interval de timp fiecărui membru al întreprinderii. fiind asemănătoare puterii executive.ansamblul persoanelor. a) Postul este alcătuit din ansamblul obiectivelor. posturile şi respectiv funcţiile pot fi clasificate în posturi sau funcţii de conducere şi posturi sau funcţii de execuţie. Acest tip de autoritate se exercită la nivel operaţional. Atât la nivelul structurii de conducere cât şi la al celei de producţie se regăsesc elementele primare şi anume: postul. titularului de post îi sunt conferite sarcini şi atribuţii. funcţia. Acest tip de autoritate este asemănător cu puterea legislativă. responsabilităţilor şi sarcinilor. Autoritatea ierarhică acţionează asupra persoanelor şi se concretizează în declanşarea unor acţiuni sau decizii exprimând ce şi când trebuie realizat. Primele se caracterizează printr-o pondere mare a competenţelor sarcinilor şi responsabilităţilor ce implică 177 . de a realiza obiectivele individuale ce revin fiecărui post. Autoritatea funcţională se exercită asupra unor activităţi şi se materializează în proceduri. indicaţii de specialitate care exprimă cum trebuie executate diferite activităţi ale întreprinderii. autoritatea formală poate fi ierarhică sau funcţională. Examinate după natura componentelor.

După modul de exercitare a autorităţii. Compartimentul de execuţie desfăşoară activităţi de transpunere în practică a deciziilor luate de compartimentele de comandă. De exemplu. În practică există o structură combinată a celor două compartimente. Compartimentele ierarhice au autoritatea delegată asupra activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele de la nivelurile ierarhice inferioare. compartimentele pot fi ierarhice şi funcţionale. sarcini şi responsabilităţi a căror efectuare implică transpunerea în practică a deciziilor emise de titularii posturilor sau funcţiilor de conducere. d) Nivelul ierarhic desemnează poziţia succesivă faţă de 178 . dar are autoritate asupra activităţii economico-financiare ce se desfăşoară în acea secţie.  de stat major. c) Compartimentul reprezintă o unitate structurală alcătuită dintr-un număr de persoane subordonate unei autorităţi unice şi care execută în mod permanent anumite activităţi precis determinate. În cel de al doilea caz se regăsesc competenţe.exercitarea atributelor conducerii. contabilul şef nu are autoritate asupra şefului secţiei. Compartimentul de comandă este acela care ia decizii privind activitatea ce se desfăşoară în întreprindere. compartimentele pot fi:  de comandă. Compartimentul de stat major desfăşoară activităţi de pregătire a elemenelor necesare procesului de luare a deciziilor de către compartimentul de comandă. După modul de participare la actul de conducere. avantajele acesteia fiind că se poate păstra uşor disciplina şi se poate folosi eficient competenţa oamenilor.  de execuţie.

 creşte încărcarea excesivă a personalului de conducere. Elementele prin care se caracterizează piramida ierarhică sunt înălţimea şi baza piramidei.  tipul producţiei. Ansamblul posturilor de conducere situate pe diferite niveluri ierarhice privite în spaţiu constituie piramida ierarhică.  asigură o operativitate mai mare a sistemelor informaţionale. În stabilirea nivelurilor ierarhice se ţine seama de factori precum:  dimensiunea întreprinderii. cu un număr mic de niveluri ierarhice. are următoarele avantaje:  asigură apropierea conducerii de producţie. Între înălţime şi baza piramidei este necesar să existe un raport optim care să permită fructificarea maximă a avantajelor pe care le oferă aplatizarea şi să elimine neajunsurile pe care le poate produce aplatizarea excesivă.  deciziile pot avea într-o măsură mai mare 179 .  asigură operativitatea şi rapiditatea luării deciziilor.  dispersarea teritorială a subunităţilor.  diversitatea activităţilor. Piramida ierarhică aplatizată. Dezavantajele acesteia sunt:  creşte dificultatea cuprinderii ansamblului problemelor.  competenţa cadrelor.organul superior de conducere a posturilor de conducere ale diferitelor compartimente situate pe aceeaşi linie ierarhică.  complexitatea producţiei.  presupune cheltuieli mai mici cu aparatul de conducere.

După natura şi complexitatea sarcinilor se poate remarca o variaţie a ponderii ierarhice pe orizontală.elemente subiective şi pot să conducă la o centralizare excesivă. f) Relaţiile sunt contactele care se stabilesc între 180 . În general se apreciază că ponderea ierarhică optimă se situează între 4-6 subordonaţi la nivelurile ierarhice superioare şi ea poate ajunge până la 20-30 sau mai mult la nivelurile ierarhice inferioare. Pe fondul factorilor de care depinde stabilirea nivelurilor ierarhice. ca urmare a simplificării şi creşterii repetabilităţii sarcinilor. acestea se pot regla într-o foarte mare măsură prin delegarea autorităţii şi răspunderii cu care înălţimea piramidei se află în raport invers proporţional. Cu cât nivelul de pregătire şi capacitatea organizatorică a cadrelor sunt mai ridicate. Ponderea ierarhică variază şi pe verticală. dispersarea teritorială a obiectivelor conduse. nivelul de pregătire al cadrelor. crescând pe sensul coborârii scării ierarhice. Ponderea ierarhică este influenţată de o multitudine de factori ca: natura şi complexitatea sarcinilor. Ponderea ierarhică trebuie astfel stabilită încât să asigure încărcarea completă a conducătorului şi să asigure atât conducerea întregului colectiv cât şi a fiecărui lucrător în parte. e) Ponderea ierarhică (norma de conducere) reprezintă numărul de persoane conduse nemijlocit de către un cadru de conducere. mai redusă în cadrul compartimentelor care realizează activităţi de concepţie şi mai mare în compartimentele unde ponderea o au lucrările de rutină. posibilitatea de percepere şi prelucrare a informaţiilor. cu atât mai rar apare necesitatea legăturii dintre conducător şi executant şi cu atât mai mare poate fi ponderea ierarhică.

 relaţii de autoritate funcţională. Ele sunt specifice raporturilor dintre conducătorul unui compartiment şi subordonaţii săi.  relaţii de control. Relaţiile de autoritate ierarhică sunt considerate adevăratele relaţii de autoritate în virtutea cărora întreprinderea poate fi reprezentată sub forma unei piramide.  relaţii de cooperare. Relaţiile de autoritate sunt cele instituite de conducerea firmei prin acte sau norme care atrag după sine obligativitatea exercitării lor. Aceste relaţii se materializează în dispoziţii sau ordine transmise de sus în jos şi în rapoarte sau informări privind realizarea sarcinilor transmise de jos în sus.  relaţii de autoritate de stat major. Relaţiile de autoritate ierarhică sunt acele relaţii care se stabilesc între funcţii situate pe niveluri ierarhice diferite. 181 . asigurând unitatea de acţiune a întregului organism al întreprinderii.  relaţii de reprezentare. Relaţiile de autoritate ierarhică sunt denumite şi relaţii liniaradministrative sau militare. Relaţiile de autoritate funcţională sunt acele relaţii care se nasc şi se stabilesc între şefii unor compartimente de specialitate diferită care au unul asupra altuia autoritate funcţională. Sunt cele mai eficiente relaţii. dar pe aceeaşi linie ierarhică. În cadrul acestor relaţii se disting trei tipuri:  relaţii de autoritate ierarhică. Din punctul de vedere al structurii de conducere relaţiile pot fi de patru feluri:  relaţii de autoritate.funcţiile şi compartimentele aparatului de conducere în procesul desfăşurării activităţii acestora.

Din punct de vedere teoretic. structura funcţională şi structura ierarhic 182 . distingându-se următoarele tipuri de structuri: structura ierarhică. se realizează în mod nereglementat şi se manifestă pe orizontală între compartimente sau persoane situate pe acelaşi nivel ierarhic. 2. există câteva sisteme de clasificare pe tipuri a structurii organizatorice de management a întreprinderii. Cel mai utilizat este cel după modul de subordonare.Asemenea compartimente sunt plasate în cadrul structurii în afara liniei ierarhice. Relaţiile de cooperare sunt preponderent neformale. Aceste persoane nu intervin în nume propriu sau a unei anumite competenţe. Relaţiile de cooperare se pot stabili în două modalităţi: ca relaţii de colaborare şi ca relaţii de consultare. Relaţiile de control sunt relaţiile care se stabilesc între anumite persoane care efectuează controlul şi personalul întreprinderii care este controlat. Relaţiile de autoritate de stat major se stabilesc atunci când unele persoane sau colective primesc pe o durată provizorie din partea conducerii întreprinderii sarcina rezolvării unei probleme.2 Tipuri de structuri organizatorice Aplicarea principiilor de organizare a conducerii întreprinderii la condiţiile specifice destul de diferite ale acestora. ele au un caracter facultativ. ci în calitate de reprezentanţi ai conducerii. Relaţiile de reprezentare sunt acele relaţii ce se stabilesc între anumite persoane (lideri) şi conducerea firmei. Trebuie remarcat faptul că valorificarea rezultatelor controlului se face de către organul ierarhic superior celui controlat. determină existenţa unui număr însemnat de structuri cu trăsături individuale.

fiecare şef este conducătorul unităţii. să coreleze şi să optimizeze toate activităţile cerute în realizarea unui obiectiv.funcţională. Întrucât acest tip de structură are elemente organizaţionale simple şi reduse ea poate fi înţeleasă şi aplicată uşor în procesul conducerii. 183 . de fapt. conducătorii de compartimente de la centrul întreprinderii. Astfel.2.2. Taylor care a căutat să remedieze unele dezavantaje ale sistemului liniar. pot să dea dispoziţii pe linie ierarhică unor conducători ai aceloraşi compartimente funcţionale existente în subunităţile întreprinderii. Structura funcţională Acest mod de organizare a conducerii a fost preconizat de F. Fiecare conducător specializat într-un anumit domeniu are autoritate deplină asupra nivelurilor ierarhice inferioare. 2. În acest sistem de organizare structurală fiecare şef este obligat prin răspunderile sale să cunoască. O întreprindere organizată liniar reprezintă o alianţă de unităţi de producţie unde.Structura ierarhic-liniară Acest tip de structură care absolutizează principiul unităţii de decizie şi acţiune. preferabile.2. Pentru aceste motive structura ierarhică constituie o schemă de bază a multor variante îmbunătăţite. mai ales la organizarea subunităţilor componente ale întreprinderii. Prin structura funcţională se crează însă un mare dezavantaj cu privire la nerespectarea principiului unicităţii conducerii şi răspunderii prin exagerarea diviziunii şi specializării muncii.1. un subaltern nu este condus de către un singur şef. 2. se caracterizează prin aceea că printr-un sistem de delegări de autoritate. ci de mai mulţi.

ierarhic-liniară şi funcţională. Structura ierarhic-funcţională (mixtă) Cele două tipuri de structuri examinate anterior nu se exclud reciproc. sub forma lor clasică. Prin structura mixtă se reunesc avantajele structurii ierarhice şi funcţionale îmbinând şi specializând cadre din anumite domenii. iar cei ai compartiementelor de pe liniile funcţionale (linie întreruptă). Conducătorii compartimentelor de pe linia ierarhică (linia continuă) au dreptul de a da dispoziţii. în cadrul structurii funcţionale. aplicând tipuri noi şi adecvate tehnicii moderne. Se pot semnala ca avantaje ale acestei structuri o punere în valoare a cunoştinţelor specialiştilor care atrage după sine şi o mai mare elasticitate în organizarea lucrului şi evitarea timpilor neocupaţi. sunt considerate ca fiind depăşite.fiecare în specialitatea lui. ci din combinarea multiplelor variante ale acestora reies soluţii pentru cele mai diferite şi complexe întreprinderi. Este tipul de structură cel mai răspândit în prezent. Structura ierarhic-liniară ca şi cea funcţională pot constitui bază de discuţie sau termen de comparaţie pentru orice proiect de organizare a structurii de conducere. de asemenea.2. Ambele tipuri de structuri. care pot întruni avantajele şi elimina neajunsurile ambelor concepţii. 2. nu este nevoie de un număr mare de conducători compleţi şi în acelaşi timp asigură o competenţă mare în luarea deciziilor. menţinând autoritatea şi responsabilitatea conducătorilor specifici structurii ierarhice asupra activităţii de producţie. conduc funcţii şi nu obiective ale producţiei. Rămân totuşi importante şi în prezent datorită diverselor combinaţii la care se pretează. spre 184 .3. Şefii.

Câmpulung – zona industrială Locuinţe şi proprietăţi – zona rezidenţială • S S. dispune de toate autorizaţiile necesare funcţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare (mediu. având codul unic de înregistrare fiscală R 10693710 din data de 27. nu mai au acest drept.I.A. MOV S. • E cale ferată şi râul Târgului. conform relatărilor celor intervievaţi (muncitori în vârstă).F.A. MOV S.. Foresta Muscel S. este situată în bazinul hidrografic al Râului Târgului. pe strada Traian la nr.A. în partea de nord a municipiului Câmpulung Muscel. S.A. Pitesti în anul 1998 în conformitate cu Legea 31/1990.02. • V S.C. Foresta Muscel S.C.deosebire de situaţia lor în structura funcţională. Suprafaţa amplasamentului are următoarele vecinătăţi: • N cale ferată. parcarea auto Societatea.A. Foresta Muscel S. este luată în evidenţa D.P.C. S. 158.A. CÂMPULUNG MUSCEL S. sanitar. pe malul drept al acestuia. este o societate cu capital privat având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J03/368/1998 şi s-a format prin divizarea S. “FORESTA MUSCEL“ S.F. Câmpulung – zona industrială. în apropierea DN 73 Câmpulung – Braşov.A.C.C.C.C. ELAR S.2002. S. a existat înca din anul 1923 un gater pentru prelucrarea 185 .S. Protecţia muncii). P.

În cele două capacităţi de producţie se execută prelucrarea primară a lemnului de răşinoase (Fabrica Rucăr – cca. fără aşi modifica profilul.A. Exploatarea se face în diverse parchete forestiere obţinute prin licitaţii. din care vărsat 535. Asociaţia Foresta Muscel a cumpărat 51% din acţiunile societăţii de la Fondul Proprietăţii de Stat în iunie 1999 încheinduse contractul de vânzare-cumpărare nr.287.468. utilaje de încărcare si transport cu capacităţi între 14-18 t. împarţit în 214.5 RON. operează prin Banca Comercială Română şi Banca Română de Dezvoltare şi dispune de 2 capacităţi de producţie: Fabrica Voineşti-Câmpulung şi Fabrica Rucăr.5 lei RON. cu un grad de uzură de cca. conform Hotărârii Guvernului 500/1994. Foresta Muscel S. 500 mc/lună) şi de fag (Fabrica Voineşti – cca. AG. ajungându-se prin modificarea succesivă în diverse etape la stadiul actual. Capitalul social al societăţii este 535.287.13/1999. Deţine în proprietate o autobază de transport buşteni care este situată pe platforma Voineşti.C. valoarea totală a contractului ajungând la suma de 1.5 RON.115 acţiuni nominative cu valoare nominală de 2.84 RON. a căror dotare actuală este compusă din fierăstraie mecanice independente. 2000 mc/lună). Obiectul de activitate 186 . 50%. funiculare.721. S. acţiunea adjudecându-se la preţul de 13.45 RON/bucată. aici realizându-se şi produse finale (binale).primară a lemnului iar mai târziu activitatea s-a amplificat.

etc. producţia de ambalaje din lemn. 6. fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii.A. Conducerea. producţia de mobilier de birou. Foresta Muscel S. 9. bucătării şi alte tipuri de mobilier. 7. 5.În conformitate cu Contractul de Societate. este asigurată prin intermediul 187 . specifice proceselor executate. conform Codului CAEN 2010. În cadrul structurii organizatorice a S. se deosebesc două componente principale: structura managerială şi structura de producţie. are o structurǎ organizatorică de tip ierarhic funcţional aprobată de către Consiliul de Administraţie. lucrări de tâmplărie şi dulgherie. organizarea şi coordonarea S. Alte activităţi care se pot executa în cadrul societăţii sunt următoarele: 1.A. este următorul: „Prelucrarea brută şi impregnarea lemnului”. Foresta Muscel S. exploatarea forestieră. 8.A. În afara acestor activităţi obiectul de activitate mai cuprinde un număr de 65 coduri de activităţi care se execută ocazional iar societatea urmăreşte modernizarea capacităţilor de producţie existente şi dotarea cu instalaţii moderne.A. servicii anexe silviculturii şi exploatării forestiere. 4. aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 27 ianuarie 1998.C. fabricarea jocuri şi jucării. Foresta Muscel S. producţia de scaune.C. Foresta Muscel S. 3. 2. S. transport buşteni. obiectul de activitate al S.C. magazine.C. activităţi de comerţ. 10.

• Compartimentele funcţionale şi de conceptie constructivă şi tehnologică (nivel ierarhic 5). în cadrul cărora se desfaşoară activităţile operaţionale. Consiliului de Administraţie. Formula organizatorică defineşte aplicarea alături de managementul prin bugete şi a unor elemente ale managementului participativ. . . • Preşedintele – Director General Executiv (nivel ierarhic 3) – asigură conducerea curentă a societăţii şi ia toate măsurile rezonabile pentru asigurarea executării operaţiunilor societăţii într-o formă legală şi corectă în scopul realizării obiectivelor stabilite. Directorul General Executiv are în subordine: . fiind ales de către Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 4 ani. Comitetului de Direcţie. din care fac parte cei trei directori executivi şi directorul general care 188 . prin existenţa: Adunării Generale a Acţionarilor. ce hotăreşte asupra activităţii firmei şi asigură politica economică şi comercială. • Consiliul de Administraţie (nivel ierarhic 2) – administrează şi reprezintă societatea.Director Tehnic Exploatare. în principal activităţile de producţie. Director Tehnic Producţie şi Director Economic (nivel ierarhic 4) – propun şi fundamentează programe şi orientări tactice pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. • Directorii executivi – Director Tehnic Exploatare.următoarelor organisme: • Adunarea Generală a Acţionarilor (nivel ierarhic 1) – organul suprem de conducere al societăţii. cum sunt: elementul organizatoric. alcătuit din trei membri. Structura de producţie este alcătuită din totalitatea subdiviziunilor organizatorice ale firmei.Director Tehnic Producţie.Compartiment Resurse Umane.

o acordarea de sarcini sporite personalului. S-au observat urmǎtoarele aspecte organizatorice: o îmbunătăţirea pregătirii şi perfecţionării personalului.este şi preşedintele Consiliului de Administraţie şi elementul decizional. strategice şi curente. o promovarea unor investiţii în hala gatere care să modernizeze procesul tehnologic şi să crească volumul capacităţii de producţie. o modernizarea spaţiilor sociale. . prin participarea componentelor societăţii la derularea proceselor decizionale. 189 . măsuri de eficientizare. o creşterea vitezei de circulaţie şi procesare a informaţiilor. o cu salariaţii disponibilizaţi din activitatea de exploatare să se dezvolte activitatea de semifabricate pentru piaţa externă. o analiza fluxului de fabricaţie.

Ed.Prioritati in domeniul resurselor umame ale intrprinderii. 190 . Ed. ECONOMICA. LEFTER V. GAVRILA T. Manual de “Economia întreprinderii” aprobat de: VIOREL LEFTER SI IULIA CHIVU. LEFTETR V. (coordonatori). revista “Tribuna economica” nr. Bucuresti.. CARSTEA Gh... Inteprint.. 1999 3. Ed. 1994 2. Bucuresti. Bucuresti.Economia si gestiunea întreprinderii. ECONOMICA. CARSTEA Gh. PARVU F. 11/ 1997 5.- Managementul productiei. 1998 4.BIBLIOGRAFIE 1.Economia întreprinderii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->