Sunteți pe pagina 1din 32

Angelika Hahn

l\
f\

U
e* rffi
r\$
'k
*

ilr

Avio&tredehirtie

t\

&

z
&

t":,W

\, 1;rf'

ruq

w]i&

l
Editura Casa

Angelika }Iahn

AVIOXtte

lo

de hirtie

Oradea,2009

Caipriras
Intfoducefe Cumserezolvi problemele de zbor ale avioanelor de hlrtie
\oliunilc de bazaale c(lnfecliun,lrii avioanelor de h:irtie Materiale Qi tehnici de indoire Avioane de hirtie originale, constfuite fapid
A\ ' , , ,r , r ' i r . . i , , , , i - . , r l , ', , , f \ \' | ,lc \..r it^.r * 8". l , . r '1 , 'r f " i n r

\ightha\ k 1'liclrophl .ltt rle rl'rzboi Plenof


A\,ion lIilil:lr r\\:lOo uC IcCunOitftcfC -l ' l

t(.1 t2 14 16 l8 22 21 26 28
:)11

Introducefe
Firi indoiall, tofi am cons uit dejaa\.ioanc sim, p1edin hlrrie, dar din picate sc intimpli fb:ute desca ele si atcrizczc mult plea rapid,in loc si facl tururl elegante prin ee. L)ef2pt.cafe . .e , r(lLIunLi - \ iu t J r h tr i e rc u r' r C u n r rc Ji i j e ., / a. f f . l, . t r ' 1r" r l p 1 t.m tl e t.rm i n is a faciitumbesausi Serpuiasce prin aer? Cartea de fali oferi rispunsurila intrebirile de l Jr \.t. . lt . i r , , J. . L, f eli n tJ d i fe ri re ro d e l e p rc cum fi tel.nicilebr de indoirc,pascu pas. Fiecafe e\.ionesteillsoljt de un scurtindrun]ar carccuprincle nocialitiile de lansare pentru ,. m.,J- r . J c . ir / Lo- r\ s rr.r,rtrrn b c s ,rr,.i pluteasciin aeri1rmocluldorit. Printrcmodc lele prezentate sc llisesc eviorneulhrrrpide, cu zbor planatsariin lnping.Sepot confecqiona avioane de her e le petreceri, zile de m$tere. qcolrresauprir ;ii sinplu penirr.L in pauzele ncri ingine- import2mt e si le imp;.ltudm cu atentie gi si le llnsrlm bine:atuncisigur vor zburi Recomx[dim aceastir carteetetgridhile]or ciil .i ., o li l orJe,,..re.e. orfec i !r1Jr.r J( 1\i o.rn\ di hirlie .lezyoltar eptitudinilemanua.le elecop l l u r pr d, o p.rrr.i ..rl . Jr l t..p. r,c c.rcpi o actilitate extrem de distractiv'i. Sepot orgad: za chiargi concrL$uri, cmrpionatede \''ltezisau de zbor acrobatic. Distracqie plicutd ia confecgionarea avioenelor 9i jocul cu acestea. Aul:oLre&

Cum serezolvi problemelede zbor ale avioanelor de hdrtie


Care e secretul ulruiavion dehartie reu;it? Cum sepoate dirija daci seinciinipe o p:utesauda cllintri in picaj? in cele ceurmeazi volxpre zenta rispunsurile la cele maidesintalnite inffe biri sau probleme. Avionul c1e hirtie perfect se impituri ufof,zboarii impecabil giin funcgie cle tipulsiu,face lupinguri sau viraje mulLipre. Ayionul seintoarc pe spatesause inyarte in spirali in 1'urulaxei salelongitudinale. > Accste grepeli dezborsedaroreaze dc cele matmulte od aripilor care atarnA prea mult. Inainte defiecere lansare capetele adpilor rrebuie rrd., alr asrlel In(diimpreun.,] cJ cof_ pul avionului si formeze litera V Avionul aterizeazdimediat pe sol. ) Forta ascensionali pe nu intri in functiune. fiecare aripi seindoaie clte o aripioari late rali direclionati ln sus. DaciFidupe aceasti operafie avionul vaaleriza directpe sol,atunci lntreaga fbrm:i in V trebuie u$or aplatizati. Avionul urcd intr-un unghi de pantafoafle abrupr.dupdcare intrd direct in picai.
) Tn accstet lzlrj fofla a\en\ional:1 rj,re ffeJ

mare. Miculobiecr seridici,nu sesubili, zeazi;i cade brusc. Trebuie si reducerrr orn forga ascensionali, indoind aripioarele latc_ ralededata aceasta in los.Cucit avlonr:1 s-a ridicat maisus, cuatlt aripioarele trebuie orientate maiin jos. Avionul de hirtie cotegtecand h $anga, cdnd la dreapta,in loc si planezedrepr. > Pelatura posterioari a arlpilor trebuie si ir.r_ doimni;teeleroanc (aripioare) deinllgime, lnguste, care in funcfie depozilja lor vor
rc,ction.r irrpotrivarrJjccturiilo.)crpUitoalc Dr , a d o 'i m n i c n i m b o r r " i e c . u r i L plina de \ jrJie.Unll dir)treerefoanrlede r,t.rlLime

trebuieorientatin susi:rr celilalt in los; . u catunghi ur.lJe c rl co:rr \orri l tJi mrri cl ar.,rt ,l\innulr.l <re*, rie IrareL toriimar $erpuitoare.

de &:as$ Nm6iaasa$9e aie e*nfeei*ea&s..ii evislasecS*c' de 3a*r&6e


ir celece u|ll]eazi r,omprczcntaqi ronr explicr celemri iniportantenoqiunia1e confecqioDirii rrj 'rn r r ' , 1< hlt ir . ' pr r. ;p .L ltp i l r' r. L ,.l \ nc vonrintrilniin nod repetat pe llarcursul c:trtii. Aripioafele de frani: Acestelse gisesc1ucu (corpuirniomrlui). pitLrlIuzclajului Seinclorie in sus,esdeli or influenta\.iteze forta ascen li sional:r a a\,ionrilui. lndoirea virfului: Hrir'tia clini.iirful r,ionului sepoeteindoi c1e rlai multc ori. Astfclputcnr cleaun balast careva irrllovita botltl t\,tonulrn. Punctul de prindere cstepunctul in ca^cestx fc \'o r pdndc xvionr cLrdegetele sprea-llama. Penffu traiectofii punctsc afli in trcd]epteacest imeeposierioxril x xYiuluiui. Aripioare de inilfimer Pclxtlra dir spete a aripilor sefaccliter,rcrestituri.Porliunilcdc L r ' , . 1r1;' rt, r' l ;l .- l ' l i Jl .r I sr1.. t rr j s. pertlu n stlbiliza traiectoria avionL ui. Aripioare laterale: tr'lafginile lxtefxleale aripi ior seplieziin sussauir jos.Astfellon tegla ; 1 r. ' ,' r." 1. rrr.i l ' ..rrzl " ,r' .i

Stabilitatea:A,i(mul rezistiin fatr curentilol gi rei ine in stadiulinilial de zbor'. clerLet Avionul instabiiva ciLclea cLr vilful olieltat il jos sau r rzL L : r r , . r . : l, ' J f r c J l ,fr.l r..,..' ..tp ' r. (le un cltfent0c tel Centful de greulate: Acesta trebuiesi fie in l r:m\.r I ' , . lLf io. r f r . t l, r z r,rJ rl i I p .rl ,Ird .. fiai repid incercand s?:i echilibrifl a\'1our]1llc un deger. Ccntflrlclegreutate se alli in clfeptul dcgetuluiin moniennrlir caren'ionul este echilibrat,si uSor orientet in sus. Cu cit acest pulrctse afli nraiin fa.ti,clr xtat]'nodelul nostftt \J J\(r r r z bL, . r ' - . 1' i l ,m .fi n ,l L -' -r1 .r.r lxgilinp si viteza,sifofla ascensionali. Pcntru a schirrbacentful de greutate se\or prlne gfeulili pc bolrLllvionulLricaresepot ob$ne prin indoiri sauprin utilizarel egrefek)r de pepelirde, respecliv prin lDirea dc buci!1 c1e calior.

Aripiler Aripile avioanelor de hirtie trebuiesi fie sublifi $i neledepentru a mic$ore forta dc r," ,\ .rJ-rul U . Ll rgi nt, a -ri ;i l n' ,n-,, ,rn -rl i tol deflnitoriuin dctcrmineree tipului de zbor. Cu ciL ar\)ilc sunt mai mxri,cu :ltit avioanelc Yorzburamai nult, clarcu o viiezi mai redusi. Dinensiuner xvionuluieslefi ex importanti, , deoarece cu cit e mai marccu adt avicltlul va li mai pulio stabil. Aiustarear Vom nuni lutfel orice moclificarc efecturti pe ar4)ioarclc clcindlilmesru laterale, (' e ol r. * ,1. [r-na. p .f f1r . i t \ ....t1,e Tehnici de lansare: Existi mai lnultc tipufi .l \ ' . . re,Jfe\or,l ctfl Ii n.r.t J tu-i t .i l de zbor.De exemplu, daci von lansl avionul intr un anumitunghi,el va zburaintr o anuniiti clirec;ie. Daci vom lansacu putcrc avionulin slls,rcestaVahcc $i citeva trxnbein xer.

Materiale qi tehnici de indoire


Existio nultitudine demodele deavioane precum ldeifi trucuri cuajutofi nenumirate nil ciroraputem confeclolaavioane dehartie reuqite. Modelele pot cupdnse in aceaste certe qimainult, ad?iugindu-le fi diversificate mici indoirisaudecoli.nduJe dupi plac. > Rcgula pdncipal:r: doaravioanele indoite minulios vor executa un zborimpecabil. Prinurmare, trebuie si respcctim fiecare linicdeindoire gi chiar daci neia maimult
LimosJ ,rlJ.dn r u Lngh i pr\rc liecJre r

Penffuun zbor planatoptim seva intrebuil netedi. In cazul !a o haftie cu o suprafatd suprafegelor ncregulate, forga de frecareeste mai mare,ceeace influenleazlcomportamcntul avionului. Putemincercaconfecflonareaaceiula;imodel din tipuri diferitede hdrtie!Daci rezultatul va fi unul bun, acesta sepoateoptimizafi mai mult prin feluritc alu*ta'i. Arioanelr por Ii cornrdre cJ crr'iuare saucu carioci, dar nu se folosesc altetipuri dc vopsele pot modifica deoarece acestea masasausuprafata avionului. > i | 'ind 5dspJnem cjtrva t uvinle!r de:pre stara ideali a vremii pentrujocul cu avioane. Un avionde hertieva zburafrumos doar in zileleuscate, firi van! deoarece mica 'haglniirie minune"estelbarresensibili ia umezeald in faga $i cu totui neputincioasi vantului.ln zileielinistite, candnu bate vintul, se pot organiza chiarqi concursuri de zbor in cadrulcirora nicile avioane se pot intrccein numerede zbor drept,zbor zborl ; ri nt;:auacrob" l i e ' l r d i rtarra. de exemplulupinguri.Fiecare concurcnt igi va confeciiona singurmodelulpotrivit pentru numirul respectiv Ateniel Esteim ourldnl cJ [ie\are pa-ricip"nr lolosea.r i 'a acelafitip de materieprimi.

doilurd.TrebuiesAacordin atenqie deose biti pliurilor din vlrful avionului. Acestea trebuiesi fie perfectplate,altfelvor avea de-afice cu forla de rezistenfia aen]lui. Fi ",rt nliut r ebuie s aI r .i m e r-,. l ri n urmarc,dacdpe laturaaripii dreptevom i n d o ro r r ioit r ar d, a .< - m a tu n , i ri p e rri pa stangi aceasta sii aibi litimea exactde 5 mm.Avionulbine indoit esteperfectsilr1etric. > Camatefie pfimi putemfolosicoli A4 pentru copiatoare sauhartiepentru sc sori. Cartoanele saufoile din blocurilede desen suntgi elepotrivitedaci nu suntprca groase qi implicit preagrele.Sepot incerca gi dte ripuriJc hartic ca de e>,errplu ceade ziar. hartialecuite,-tuansparentd saucolorat.ii. Putemfolosifi foi groase de materialplastic pliabil saufbiqe de meralfoartesubfiri,dar trebuiesi ayemin vederefiptul ci aceste avioane nu pot executa orice fel de zbor. . tp ra f atm , a. er ialului f o ' o s ia r rc ;i e ao i rflueni:ifoartemareasupra tipului de zbor.

Avion cu traiectorie Eerpuitoare


Acest tip deaviontrcbuie pliatfoaflectracL, in cazconfaL nu vadescrie virajele anetiloale afteptate ginu yaexecuta tuntbe. 1. Sepliazio coalii A4in doue, pe iirime. 2. Hartia indoit,l sedeschide, seintoarce cupartea bombati in sus. Coltul clindrcapta susseinaloaie peste liniamedienai astfcl ca in marginea.lin jossi iasidin flgure dreapta un mictdunghi. 3. Serepetiprocedeul gipe cealalti parte. 4. Hfutia sedeschide din nou,pliindcolnuile pregitite peambele pe4i. BotL avionului 5. selndoaie in josayand griji :i cali pc iriamedi;n:r. \,r-ful rrcbuie..r a]ungiaproximrti\' la nijloculdistan[ei dintrc margine qipunctul deinrilnir.e al cclordoui laturialehartiei. jcqitseindoaie 6. Varful in interior. Se pliazi 7. avionul peliniamediari. 8. Lacete 2 cm dc liniamediani scvorindoi 9iaripile. Tehnica de lansare Pentru a obtine un zboroptin, avionul sc valxnsa pe cit posibil drept, cuelan. fuipile trebuje si aibi neapiirat o forni in V

L0

,*
: i\' '::i-

.,*""t

\:,',;,rr,-'

,l.r),,t

,i,

C-,i\
",.

t' . .-

'/ ..:,',.''.'

''

.)l: ),,,)"

: ) & r li

Avion deviniltoate
cuun elan lansat trebuie tip deavion Acest \a ( doal me'e )i ll o loll2con:l,1-lld: alunci mare. cuvitezd zbura vomTvea avlon acestui 1. Laconfeclionafea Lujm prt'ti fo"ma ce deo harLie nevore peftat un tiiem din care o coalidehartie de 10cm o faqie de 20x 20cm.Setaiecate dreaPte partea ir adt lunsime si 5 cmlitime in mijloc va rhmlne Astfel stingd catii in partea 10 rm Lie culatula un patudl debazir lorma ohll'lc lni, lilrdl \o'l1 2. Dinar.r.t se hirtie de bucati inffeaga "stelula": denumiti din deschjde se apoi pelungime, pliaziin doue nou.latuta desusa patrileluluisepliazi pehtusedeschide' dupi care radejosa dreptunghiului, indolpe vor sus se sidreapta stinga clin Colquiile deschid. se aPoi opuse, colrurile 3. Din pitratulplietin folmedesteh(ivom indoindpAtrilelul Pelinia oblineun acoperig iurghiuri doud ial cele otizontal'i medieni interior' spre obfnuteseimping laterale sesupra gi inlenor supedor niunghiul Astfel, iunghi' un lot vom avea puniarprivitdin fati dreapla dlr din stanga libere $i 4. Colturile i.r ;' e'tu .e Dltrza peI arlu' nghitrlui alrIr'J pitraun oblinut nr'4 am J, in urmapasului d1n o parte formeaze care laturi doui cu [el pe suprapun se acoperis 5idoui laturicare desfac, se urechi Ambele o li;ie deincloire. in inriunghiul)seascund apoi(deschizind doui cu petrifel din nouur tirior,obtinlind colfrrlledin libere laruripevirf avindacum stanga $idin drcapta peste seindoaie desusal pdffitelului 6. Varful virful dejos.
7, Modelulsepliazi in doui de a lungul liniei mediane. seva indoi in ios 8, Penffua terminaaYionul, dintfe vadul imaginare lungulliniei o aripi de-a

Io Io n o
f, d,n o o o to o d o
*

t2

avionuluiii mijlocullaturii de jos a modelului. Celedoui triringhiufidin botul aviomtluinu sevor plia in jos,elevor rimane pe verticelli. Aceea$i indoire se\" feaiiza !i pe cealaltipafte. sevor indoi astfelinclit si !. In final,aripioarele obfnem marginidrepte.Seprocedeazi in mod identicpe partezopusi.

Tehnica de lansare Acest pe cit posibil model sevalansa cuun ( u vJ'ful oricrtat ,,rn.mnr. el.rn u.urInjo\ Vlrfurilearipilor pot reducc ridicate dln viteze, de aceea sevorajusta dupi plac.

Bombardier supefsonlc
impitnlirea acestui avione sinpl,i fi rapidi. I h i r tr.t r r ulu, r . r " r , lnh ,r' t -t' r ' r' n .' hartic pcntfu copiatofl dcciit clesica 1. Seia o coeliiA,i $i se plirzii in doui pe lLrngime. 2. Desclildcn coala5i incloimcelecloui colluri plni la linia mediani itrrpfinincl super1oare astfclfoii forma unui \'iff de sigeatii. vlirful seYailldoi in jos iNlfcl J. DLrpiaccca ... r i r . r r n ' .l ,rn i l . .r1 ' 1 . ,! rt J jt . r . . :p'1de jos. tiv.1cm de letura din stanga 4. Col1uiledin dreeptarespecliv suselefiltratului obfinul ser,orindoi clinnou pc linia medianl,lrxrde]ullLrlindacun un nou vill tLiunghiiegitin afari afht pc linia l. N4icul rurccLiani sepliazi in sr:s. 6 .r.rl eJ n. r .L r li . r r i .,rrrl i * f i 7 l pc liria rredian.L. 7. AcLln e\,clllin talanoastri Ltlla\,lonaprt)apc gata. lbt ce nc mairinine de licut illlifite de iemareeslesli indotn in jos celctkruitlaturi rlc ai iolului cle-llungul liniei mecliane. 3'ehnica de lansare Acestmoclclsc lansexzicu un clan mic. Pentrlt ca si zborle mrlt in linic dreapti,la lansarc prinsclepeltea maigfoasi2 corpuluj trebuie Daciril linen preair fe(r.a\,ionul ai,ionului. ser,alisa uSolin jos,irr dxci il frindent pfex intrr in piaaj. in sprtertuncialinficate 1'u

't4

,,1\.

'1 \

1 \..

i '..
\

Nighthawk

vom nevoie de tbarfeci: vomayea 5. Acum Pentru desenatd. triunghiulari decupa forma avionul s'ifie simetric caavionul finemsffans doud gi moment cele pliat in acelaqi lansim decupiim DacI il foarteabil. Acest tip deavioneste va triunghiuri. pe balcon, de de exemplu dela in'i.lqime, paralel cu sepJiazd douearipisuperioare Pertruconfeclio 6. Cele multqiIamarc distan!:i. zbura 2 cm. la o distanF de aproximativ linia mediani lipici. de fbarfece lui vomavea nevoie narea fi pxfte. ..fiDd r' pe\c,llrl.i . 7. Dupd cr amindoir posterioari incepdnd ori aripa pipliem de doui A4. Din o coale ir falanoastri 1. Seaqezilll cuvlrful. vomrealiza forma superioari din partea tranrl ficuldpulin indoire trebuie pe 8. Cea dea doua "steluia": coali sepliaziintreaga debazd, jos. va plia posterioarar se mai tuipa de sus Marginea lungime, apoisedeschide. $iin acest pe reped aceeaqi operalie care se inferioari loc, dupi pinl pe latura sa sepliazi a pitratului partea cealalti. sianga din gidedeschlde din nou.Colfririlc $i posterioarl dupi care aripa saadnS?i sepliaziasfelincat !. Seridici aripile sus din dreapta jie pozi[ie o vefilcali. va t1 ebui lipiti asigurandu apoisedeschid. colgurile opuse, plia vom un acoobtinute 2. Din stelula astfel orizontali Tehrica de lansare pe liniamediani peri!,indoind haftia r..1r oriL arionului trrbuie doui triunghiuri Bnrul interior cele spre ful.nin io' )i fi impingand Daciin mifcare uniform;I. va lansa ugoL cu o gi se superior celinfcrior Astfel triunghiul opr.rse. vom inclina avionul lansirii momentul privind din fali celahlliar vorstaunulpeste Pufinpe \ a * t ang. < a u e \ e C U lJ Un virai p e J r . a p t d . , r c c \ l J vomavea tot un triunghi. respectivi. rr.,r pani mare in direcila colluri lihere:e irtloi doua J. Celc 1a vlrful acoperiSuiui. Sugestie lungul liniei sepliaziin dou'ide-a 4. Avionul arila acest model sepot punein plus$inlqte o formi acum cucreionul mediane. Desenim ridica oblic pe care le vom pioare inlllme vede de dupi cumse devirrfdesigcatipearipd, inainte delansare. in figuri. delbrma este vorba explicativi: Noti milltatF-I17Ni.ghthauh avionului celebrului devine "invizibil" printehnologia "stealth" care radar. la detectoarele

I I
o

fr*

_t:

'j

s
I

Hidroplan
(imaginea, pe pagina anterioard)
Acestmodelse poateda cu un stratde 1ac o i 'n l ru2 it es lJ . apac ir a l d ee a a re ri ,//fe fe J l i f. inaintede toatevom crea"stelup":coala de han e .e pli;zain dox, p. lLngine. xp,ri se deschide. Colqul din dreaptasusse pliazdin diagorala pe marginca sLanga a colii."e de.fr,c. pe urmii colpl din stlnga suspe marginea dreapti Eisedesface din nou. In final se pliazd parteasuperioard a colii pe linia punctuluide ilcilnire a diagonalelor, dupd carese deschide. "acoperi$ului" 2. Pentrurealizarea capetele liniei de indoire orizontale seimping inspre .e o b ti r rri L n Ii n i ame dir r a\ ef li. ali Arl fe l ghiurileduble.

dou?i capete libere aleacoperiqului 3. Cele sepliazide'a lungullinieimecliane pevlirt. indoiturisevadeschide , 4. Aceasti pe ambele perliiarcapetele exterioare aleacoperiqului sevorindoiastfel caelesi stea ridicate peste liniamediani. piaceasta indoiturd. Peambele 5. Vomdesface aripialeacoperigului ea tbrmat un pulct de intersecle care vaavea un rol determinant in realizarea varfului. Marginile exterioare sevor indoidin nouin interior, inspre liniamediani. Acum capetele libere aleacoperiqului vor fi indreptate in jos,de-a lungul linieimediane. Se \uperiorri \i desoatrrrr indoirura. prne,r "poi

ceainferioari sepljazeir punctulde intersecfie. oblinandastfbl un triunghi orientatin suscare sepliazi pe virful modelului.Serepeti.operaqia fi pe ce'daltiparte.Astlelseobginpatru urechi libere. 6. Putemafladaci am lucratbine daci pe figura din falanoastrd vedemdoui linii de indoire oblice. r ir uri lihere 7. ( elr d, 'urr clin-nijl, 'c sellirza jos in astfelincAtsi formezenilte "tIlpi" de ate(uezi ima rizare,paralele cu corpul avion]ol]UjL ginea). "tilpi" reprezinti suprafafa 8. Aceste de alunecarepe api a hidroplanului. Semisoari J cm dc la virf pe marginca orizontali $i 2 cm pe muchiaobIce. Punctele oblinuteseunescAi \e repeva 'u .e plraz,r"l.u\ pe acedsr, linie. dr acela$i lucru pentru celllalt virf. 9. Virfurile sepliazi din nou in jos,iar clea lun gul liniei de indoire obginute, seintoarcepe dos

pariea interioari aviirfului. Pentru aceltsta vom in virf pivomscoate hirtia introduce dcgctelc inspre liniamediani. 10.Acum modelul in vastacuvarfulorientat sepliaziin spate la inif sus. Varful acoperjfului Apoi,paralel culiniamediani, limeamodelului. .c pl'd/,,1.iJa apror,imat.i l.<cmdeacea.ta. pile.pe pirfi arezi linia intreruptti). ambele 11.PenA in acest moment avionul eraaqezat cu "burta" in sus, iaracum il vomintoxrce. Pentru nailrn\r rebLi cate rr zbor ), plie'r o aripioa pe marginea ri laterall adpilor. Tehnica de lansare Lansarea acestui model trebuie fdcute cumare atenlie. Hidroplanul vaplana in modoptim doardacir il lansimcuforil minimi!i in linie tuldeprindere ail,culutir Punt dre;pu. 'e in spatele tllpilor

Jet de rilzboi
Atenqie, avemde-afacccu fegeleaeruluil din plin in aet liber len Copiii se pot amuza siindul in zilelefirir edicri de vint. A4 seimpiturl pe lungimesi pc lili 1. Coala rle. Sedespituri, apoi se alcazi pe orizonuli. 2. Setraseazii o linie imagirafii intre capitul pi cap?inrl din verticale de susal linici mediane orizonLtlc(uezilittitt dleaptaal liniei mecliar.e intrerupt(i),9isepliazi clea lunglrlei colpl din drcaptasus. operalieii pc Parlex 3. Serepetiiaceca$i stinga. r - . . .c \ t m o d.e rd o ,i . o r 4. t,rtu l " br in, r r d . J u rg .r' i l rr" r' ,c rrr-g i rc noc j, , r ha t iei. Virful irebuiesi cadi eraci pe dianeverticale. capitul inferior a1linici nediane. " e- t , . ,fi l 1r . .r it r r' rz r i -,u ' l c 5 . H ..rti . m zontald, cu varful orientxtin jos.Collul din de jos dreaptasussepliazi pani la mxrginea a colii. lucru serepeti ii pe parteestange 6. Acclaqi

sedespituriiarvlirfulde 7. Adpileimpiturite jossepliazd si atingicapaltul in susrLstfel incet


r . r pr u r . r l i n i , . r r - t l i . n e . {f i n i l p c \ r . f i L , , f c : c

plixzi din nou. a evionuluivol'nfaceun 8. Peaxatransversalii marcaj, confrrrmimaginii.Virful sc va indoi linie.le marcaj. incatsi atingi exactaceasti a.stfel 9. Avionulsepliazi in doui clupi cum ser''ede in imagine. sepllaziiaripile 10. Pcntruoblinereafuzelajului 1,t cm dc linia lltedianir. h aproximativ 11. Avionulcafcpllli acumstitea'!c spate" seintoarcepe fali ;i se pliazi ambelecapete , rl r" 1r.l ,,1 ' .-r r.rl ul l i r i l ,,r,-l ri ndoic nnu oblinute.Astfelvi(ul adpilor va fi orientatin fiecirei aripi sevor sus.in final.pe marginea lxterale. indoi fi aripioarele Tehnica de lansarc Avionulselanseazldrepl inainte,cu valful orientatuqol in sus;nu se lanseazicu un elan preemere.

))

o N}* *.,.t* o o

ffi* & o o

Mo
G

Planor
Acesta estepoatecel mai rdspAndit model de avionde hartie.De foartemulli ani,toategenes ar guin c i o s ,c e ra ti i Jr . m p; ur a rirt f c l crv i o n drn,fe\e c )impludr rcrliz.r.. zboara bine gi poatefi confecfionat in orice moment. 1. Avemnevoiedoar de o coali A4 carese pliazi in doue pe verticali,apoi se desface. 2. eoltultlin drernra )Lsse 'nJu,riroe nrrgi ( olii.. c d e s p d l J ri n e dJrn5t ; n8a s i { e fe p e ra procedeugi pe parteastingd. acelagi punctulde intersecfie 3. Pecoali seva obserya al liniilor de indoire.Partee superioara a hartiei seindoaiein jos pe linia careffecepdn acest puncl 4. Colqr,rrile de susalecolii seimping in inte rio' pc )iniamed'arra*t'el'rc.rrsaobrinerr un "acoperig' in formdde triunghiuriduble. 5 . Ari pile t nun g hu I v o ' ra mtn e de iosa1e libere.Co\ul din dreaptase pliazi in suspc virful triunghiuluide a lungulliniei mediane. 6. Serepeti acelaqi procedeuqi pe cealalti parte. 7. Botul avionuluiesteformatdintr-unvirf inchis;i din celc doui aripi indoire.AJafi exact ca un pitrat caresestepe unul din collurile

sale. Vifurile libere sepliazipe axele ftamversale alepitratului. 8, Pasul urmitorconstiin indoitea spre spate a varfi,lui rn, hi: .]l r\ionulLi Ind fc(t.aopu\a virfuriloraripilor. indoirea fuzelajuf. in finalnu ne rimin decdt lui Eia aripilorAripile sepliaze plirli de ambele la aproximatlv 1,5 cmdeliniamediani, in paralel cu aceasta. Aripioarele laterale seoblinindoindmarginile a pilorcuaproximatlv 1 cm. Tehnica de lansare PerLru planrt unzbor Lrcbuie selirns.rrn arionul cumut elangicuo fo4i constantd; botul avionuhii sefie orientat orizontal. Dacivarful arronulr i e nrientat r)or .n \L(.forqa asr ensionali vafi multprea mare, avionulva zbura scurt rntr ununghiabrupr Juprcae rr rnrra .npiraj. Sugestie Laacest tip de avion serecomand, indoirea aripioarelor de frane (in partea posterioare a avionului).

Avion cu feactie
Avionulcu reacliedescrie un zbor frunos 5i dinr-urr pe distanlcmari.Poate si duci mesaje in doar citei'a capiital unei inciperi in celilalL clrpe. l .\r..r u' u. t l, l { t s r t t t l rt' ri n l n u i l ' n lungimc,apoi sedespiituriobtirind o linie de irdoire \''erlicxlii. 2. Colpl din dreaptasusseindode pe linia nedimi. Serepeti acceafini$care!i pe paftce sLel.]gi pentru a obtine un virl 3. Astfclse oblin noi colluli atetpe pxrtea dfeaptllciit fi pe ceastiingi.Noul colf din sepliaz'ipe linix mcdiani asdelincat dreapta cepitul indoiturii si cadi exlct pe colpl clin dfeaflajos.

I 1A IA
^4. Io o o
o
\

E E E E

26

,i. 5eprocdelLzlin iLfrrl:l-\i rro(lsil)(

luttex sr:urgi. tirr' 5. \tit il pultcudlrrrpticiL!.iin sLingrLsuLr ]lriLt noi (ollrfi. Accstclr sc'rcr'i]lrloirlltllor-t 1I: linir nrcLlirLnll lLrtlcl ircii colrufile lof s:-l sc intlll
lc il\ f ll 1 ) e i l c c i l S l l t

8. \r' r'fllcli xrclcxfiindoifisi Ir cexliLlti Iiute.

'':

... ,.- ;.:::::.:: l.urrtrst rrodcl. lpul dezboldepirclc deprLlc

6, \1oc clul obtinrrt sr:plirzl-L in ckrLri. putelr crL ncLrlla rlill sl)Jte sllremterlof. in difcllu corltuirLr 7, ,\ripilt seimp:'ltLrfi lLrur
. tt i] , r , \t | - ..t j s i lllulq : r p c l l ( ' l i n i : r n r cd llr l.

,l l r,l .rr' . (lc plrtcr dir Ii1ar, rplorLpe tle r ill nlionLrl sc r,ainr-i|ticlcgnnt in juful ir\cisrlc DiLci-l ll \r)1rl r" ! l r.' . r1..i r l lr .t-. l l ,.r r .. r.. nilliic lrclr slilbli. sliridrcliur tfcbLLie u;oI coltul posrcfior xl xfipjlol

Avion militar
Acestavionplaneazifoalte frumosin aer; addugind-idoar citevaimpitudri suplimentairtrun adeviratexpert re seva transfbrma tumPeltru execLltarea in lupinguri acrobatice. ale posterioare belor trebuieridicatecapetele aripilor modeluluigatalmpituril sein1. Seia o coali.A4 qi seplixzi "steluta": Pe doaiecoalape lungime,apoi se .leschide. sus,apoi cel din dreaPta urmi, mai intii colqul susse pliazi pe parteaopusi, dupi din stAnga (rre :i J epli" z air lin- J p . a tc .r ' u l c ri ^ e f; a colii selndoaiepe linia punctuluide interapoi sedeschide. seclieal diagonalelor, 2. Vom plia acopedfulfolosindune de liniile e \ r elr. ( . . r mp i n g .n drt ' rte ri o r d e i n tl ,, , ir e, celedoui laturi alepirqii indoite de-alungul Peurmi, parteadreapti a acoPediagonalelor ripululsepliazi pe parteasdngd. i p rc , l-a rl i e ' ' cp l ra z i rs J. co l l uld. n dr eapr r llnia mediandasfel ca noua marginesi lege de collul din dreapta viirful acoperiqului ios.

pc lre,h. libere,-lr dmoclc {. Lr p. re )e mut:r serepetipasul 3 $lpe Partea stingape dreapta, dln nouacoperigul. stingi.Apoisedesface pespate. Vlrful avionu intoarce modelul 5. Se pemargiflea deiosa acoPerifu]u lui seindoaie Apoisepliazidin nou peliniamedian:r. exact a figuril. lature superioari varfulpe noua 1\ , fi-nJ\ g/t,r. t no.t u e:rrJproapr 6. 14ooelr Penffu aceasta, firzelajului. doarrealizarea avionul sepliaziin doudpelungime. sevorpliaaripile corpu]ui, ob[inerea 7. Pentru pe linia lor si cadiexact astfel inciitmarginea mediani. plierea celci lucrupentru 8. Serepetiacelaqi Amtcrminat modelul. laltearlpiqiscdeschide de avion splendidului astfel confeclonaree tizboil

Tehnica de lansare cugriji, dupi cecepidmputini Dacii1lansim viraie fiu vadescrie avionulnostru experlenld, ma' cuun elanprea largi. Daciil lansem moase, deaceas derinainte vaintrain picaj, re,avionul desol direclix ta ifi vaschimba $iin apropiere pufinir spate. vazbura

28

tF.

t7

Avion de recunoagtere
planor. Acestmodel esteun adev:lfat Trebuie l Jn sd\u l lulc r c . Dt , 1,, c s c rn J re l l t..r. i n lin. cepesi planeze l . (e i a n r or l" \ 4 s i : c iTp J tu fa In d u J i i pe lurgime. fie(J'ei se leconarda'epetd'e, indoiri gi pe dos. 2. Seincepecu impiturirea liniilor "stelulei". p l i e z .r c"l l u l d r dr ealt , 1 rrma rg ,n r. ' us . e stingi a colii, sedepliazi,apoi colfuldin stenga suspe marginea dreaptaa colii,dupAcarese depliazi. \'om realiza acoperi$ul: 3. Din torma "stelulei" aleliniei medianeorizontale celedoui capete verticali. seimpillg in interiorpe lina mediand Seva formaun triunghi dublu. 4. Urechile libere aleiriungliului se pliaziipe virful acoperipului. cu linia medianh sevor indoi aripile. 5. Paralel A\ i o nl l . e t m pJ t J J I n L l e n ls i .q i n J ,,J :q flec:Lre aripil la aceeagl distanqi falii de linia mediani.

6. Ne-a rimasdoarindoirea virfuluigia ari' .e ndoa.e pioarelnr virfulin jos. de fran:. .rsa ( r.n I rpJre rr imagine. Aripioarele delr.rnr..e pliaziin sus pe indoitura mediani, formand un mictriunghi. lareralc pe am 7. in finalsepliaziaripioarele belearipi, cuo liilme de aproximativ 1 cm. Tehnica de lansare Acest model de avion trebuie lansat cuputere. vacedea.
DJ. J r 1r1.3 lrnr. l.,1trl gtrL, il r- rragcin u' '

Sugestie Modelul sepoate ajusta, imbunitllindcalitatex rrdorea zborulur: deIapunt tul- sede:ftt e ri seindoaie din noulajumiitatea lilmii inifale, ob[nind treistratufi de pliuri.Dupiiaceasta laterale aripioarele sevorridica din noupe vefiicali. Semalpotindoigiaripio:Lre deinilpoate sau se rmplasa un orificiu defrAni linle ;i (aeziimaginea 8).

30

'7"-,..,