Sunteți pe pagina 1din 17

Cuprins

I. Infiintarea agentiilor de turism ______________________________ pag. 2 a. Licentierea agentiilor de turism ____________________________ pag. 2 b. Suspendarea licentelor de turism ____________________________ pag. 4 c. Brevetarea conducatorilor agentiilor de turism ________________ pag. 5 d. Retragerea brevetului de turism ____________________________ pag. 6

II. Tipologia agentiilor de turism ________________________________pag. 7

III. Definitii _______________________________________________ pag. 11

IV. Anexa : Hotararea de Guvern nr. 238 / 2001 __________________ pag. 12

V. Bibliografie ____________________________________________ pag. 16

I. Infiintarea agentiilor de turism


Agentia de turism reprezinta orice unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. Altfel spus, agentiile se obliga, in sens lucrativ, sa procure calatorilor titluri de transport si servicii turistice (cazare, masa, agrement) pentru efectuarea voiajului sau sejurului. a. Licentierea agentiilor de turism In conformitate cu prevederile H.G nr. 238 / 2001, licentele de turism se elibereaza de catre Directia Generala de Autorizare si Control din cadrul Ministerului Turismului, care asigura si evidente licentelor eliberate, respectiv celor suspendate sau anulate. Documentatia necesara obtinerii licentei de turism este urmatoarea: cerere de eliberare a licentei de turism cerificatul constatator de la Oficial registrului Comertului din care sa rezulte urmatoarele informatii: obiectul de activitate al societatii; structura actionariatului; datele de identificare a societatii ce se inscriu in certificatul de inmatriculare, sediul punctului de lucru unde se infiinteaza agentia de turism; copie legalizata a brevetului de turism al persoanei care conduce agentia; copie de pe contractul de munca al persoanei ce detine brevetul de turism; dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate pentru eliberarea licentei. Documentatia astfel intocmita se transmite reprezentantului teritorial al Directiei de Autorizare si Control in Turism din cadrul Ministerului Turismului, care o verifica, solicitand eventuale completari. Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile si incepe de la data inregistrarii documentatiei complete. Eliberarea licentei se face dupa verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor minime de catre Directia generala de Autorizare si Control din cadrul Ministerului Turismului si consultarea cu reprezentantii din teritoriu ai asociatiei profesionale de profil.

Atunci cand se schimba sediul agentiei de turism, sau titularul licentei, agentul economic in cauza va solicita eliberarea unor noi licente, intocmind in acest sens urmatoarea documentatie: cerere; certificatul de constatator de la Oficial Registrului Comertului privind noul sediu; licenta de turism eliberata anterior, in original; dovada contravalorii prestatiei efectuate. Pentru inscrierea filialei unei agentii de turism se va intocmi urmatoarea documentatie: cerere; certificat constatator de la Oficial Registrului Comertului privind sediul filialei; licenta de turism a agentiei de turism, in copie; brevetul de turism si contractul de turism, in copie, al persoanei care conduce filiala din aceeasi localitate cu agentia de turism; dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. Pentru radierea filialei unei agentii de turism se va prezenta: cerere; licenta de turism, in original; dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. Pentru vizarea din 3 in 3 ani a licentei de turism pentru agentiile de turism si filialele acestora, se va intocmi urmatoarea documentatie: cerere; licenta de turism, in original, pentru agentie, respectiv anexa licentei pentru filiala; copie dupa brevetul de turism al persoanei care detine brevetul de turism; dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societatii, din care rezulta informatiile mentionate mai sus.

b. Suspendarea licentelor de turism Licenta de turism se supenda de catre Ministerul Turismului, in cazul in care se constata nerespectarea uneia dintre situatiile prevazute in art. 8 din H.G nr 238 / 2001. Suspendarea se face pe o perioada de pana la 1 an. Licenta de turism este suspendata din oficiu pe perioada in care agentul economic nu are incheiata polita de asigurare pentru riscul de insolvabilitate a agentiei sau de faliment. In cazul in care, cu ocazia verificarilor efectuate in vederea avizarii licentei de turism, se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acesteia, licenta se suspenda pana la remedierea deficientelor. Licenta de turism se mai suspenda pentru o perioada de pana la 1 an de catre Ministerul Turismului, in urmatoarele situatii: comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaza fara respectarea reglementarilor legale in vigoare; neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice conform reglemetarilor in vigoare; utilizarea de autocare neclasificate; asigurarea de servicii de cazare si alimetatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare; functionarea agentiei sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este situat sediul agentiei, fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism; prestarea de servicii turistice prin filiale ale agentiei de turism care nu au obtinut licenta de turism. Licenta de turism este suspendata pe perioada in care agentul economic nu mai are achitata polita de asigurare. Licenta de turism se retrage de catre Ministerul Turismului in urmatoarele cazuri: cand se repeta una din situatiile de mai sus; cand agentul economic comunica Ministerului Turismului, din proprie initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism; cand licenta de turism este transmita in scopul utilizarii de catre alt agent economic care nu a obtinut licenta; cand agentul economic nu mai indeplineste criteriile care au stat la baza eliberarii licentei. Titularul unei licente de turism retrase, in conditiile prevazute mai sus, partea 1 si 3, nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente de turism timp de 2 ani de la data retragerii.

c. Brevetarea conducatorilor agentiilor de turism Conducerea operativa a agentiilor de turism, a filialelor acestora din alte localitati, a hotelurilor, motelurilor, campingurilor (cu o capacitate de peste 100 de locuri de cazare), a satelor de vacanta, cabanelor si a unitatilor de alimentatie pentru turism de categoria I si Lux, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri la mese, se asigura cu persoane care detin brevet de turism. In functie de nivelul si de complexitatea pregatirii profesionale si de indeplinirea criteriilor minime, se elibereaza brevete de turism pentru urmatoarele functii: manager in activitatea de turism; director de agentie de turism tour-operatoare; director de agentie de turism detailista; director de hotel; director de restaurant; cabanier. Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel: managerul in activitatea de turim poate ocupa oricare dintre functiile mentionate mai sus; directorul de agentie de turism tour-operatoare poate ocupa fie functia inscrisa in brevet, fie functia de director de agentie de turism detailista; directorul de hotel poate asegura fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare. In vederea obtinerii brevetului de turism, persoana in cauza trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie: cerere; dovada privind detinerea permisului de munca in Romania, in cazul cetatenilor straini; C.V. cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie: Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezetul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa-mi fie anulat brevetul de turism. copie dupa actul de identitate; copii dupa actele care atesta pregatirea profesionala; copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate in turism; atestat de limba straina de circulatie internationala (cu exceptia cabanierului si a directorului agentiei de turism detailiste); atestat de limba romana pentru cetatenii straini; certificat de cazier judiciar; dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. 5

d. Retragerea brevetului de turism Brevetul de turism se retrage de Ministerul Turismului in urmatoarele cazuri: cand nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza eliberarii acestuia; atunci cand, din motive imputabile titularului brevetului, acestuia ii este anulata licenta de turism sau ii este retras certificatul de clasificare a structurii de primire pe care o conduce.

II. Tipologia agentiilor de turism


Agentiile de turism au fost create ca rezultat al dezvoltarii si intensificarii circulatiei turistice, avand rolul unor societati comerciale de distributie pentru facilitarea contractelor organizate intre clientela turistica potentiala din tara (zona, localitatea) de resedinta a turistilor si firmele pretatoare de servicii turistice (hoteluri si restaurante, de transport, de agrement) din tara receptoare, aleasa de turist ca destinatie pentru vizitare si petrecerea concediilor. Agentiile de turism organizeaza, ofera si deruleaza o gama larga de aranjamente turistice, care includ atat deplasarea cat si sejurul si agrementul acestora in cadrul calatoriilor efectuate. Practic, se urmareste oferirea unui grad ridicat de originalitate in ceea ce priveste produsele turistice oferite, cat si a unei mai mari satisfactii pentru consumatorii serviciilor cumparate. Agentia de turism este, de fapt, intermediarul intre prestatorul serviciilor turistice si turist. Datorita diversitatii serviciilor solicitate de clientii-turisti, agentiile de turism s-au specializat in timp, fapt ce a condus la clasificarea lor in mai multe tipologii. Dupa activitatea tehnica intalnim agentie de turism : tour-operatoare / angrosista; detalista; mixta. Dupa traficul de turisti intalnim agentii de turism: emitatoare; receptiva. Dupa produsele oferite intalnim urmatoarea clasificare: agentii cu oferta de servicii complete; agentii de stimulare (incentive); agentii comerciale; agentii pentru croaziere; agentii tip implant; agentii organizatoare de circuite; agentii organizatoare de oferte prin posta. Dupa denumirea unui canal de distributie, intalnim agentii de turism: implant; franciza; virtuala.

Agentiile de turism tour-operatoare (agrosiste): organizeaza voiaje si sejururi si isi asuma rolul de a asambla diferitele parti componente ale produselor turistice (serviciile de transport, de cazare, se servit masa, se agrement, de inchirieri, etc) si de a le oferi, in forme mai mult sau mai putin complete, clientelei, direct sau prin intermediul agentiilor de voiaj detailiste; pot avea statut de intreprinderi cu stop lucrativ, de organizatii fara acest statut, de organisme de turism mutuale sau de asociatii, existand si cazuri in care statutul lor este acela de agentii de voiaj. desi exista o mare varietate de tour-operatori, ei pot fi incadrati in 3 categorii mai importante: generalistii: sunt producatori de voiaje si sejururi in formule dintre cele mai diverse, oferite unei clientele nestructurate, care-si propune sa valorifice la maximum asa-numitul efect al gamei; specialistii : sunt tour-operatorii care asambleaza doar un singur tip de produse turistice (produse centrate pe o anumita tema, pe o anumita destinatie, pe un anumit circuit, etc); producatorii de voiaje punctuale: sunt profilati pe servicii turistice la comanda pentru grupuri constituite (comitete de intreprinderi, asociatii), pentru congrese, pentru manifestari artistice, etc. Agentiile de turism detailiste vand sau ofera spre vanzare, in contul unei agentii de turism touroperatoare, pachete de servicii sau componente, contractate cu aceasta. Agentiile de turism mixte realizeaza simultan activitatile unei agentii de voiaj detailiste si angrosiste; functioneaza ca agentii de consultanta, mediere si productie a pachetelor, pe care le pot vinde direct consumatorilor sau le pot distribui catre alte agentii de voiaj. Agentiile de voiaj emitatoare (outgoing) emit sau trimit turisti spre zone geografice din tara si din strainatate. Agentiile de voiaj receptoare (incoming; ground operators; agentii de primire) se ocupa cu atragerea turistilor din alte zone geografice.

Agentiile cu oferta de servicii complete se ocupa de toate tipurile de voiajuri; mai mult din jumatate din cifra lor de afaceri provine din calatoriile de grup si individuale. Agentii de stimulare (incentive) sunt specializate in intocmirea programelor de voiaj pentru grupuri, firme si societati care isi recompenseaza salariatii cu excursii platite pentru ei si familiile lor; contin prestatii care un figureaza in brosurile tour-operatorilor clasici. Se pot desfasura in savane sau in desert, zburand cu balonul sau navigand cu velele. turistul nu este un spectator pasiv, ci autorul unei veritabile aventuri; reprezinta unul din domeniile cele mai promitatoare ale turismului. Agentii comerciale sunt specializate in turismul de afaceri si intra mai putin sau deloc in legatura cu clientii; agentii se ocupa cu punerea in legatura, la telefon, a clientilor, rezerva bilete de avion, camere de hotel si inchiriaza masini. Agentii pentru croaziere vand produse turistice de croaziera , pe nave care ofera cazarea cea mai buna, in cabine fara zgomot si balans; cunoasterea porturilor care ofera cele mai interesante locuri de vazut este, de asemenea, foarte importanta pentru agentie; biletele de croaziera sunt vandute prin agentiile de voiaj obisnuite; deoarece acestea nu au avut o experienta suficienta in ceea ce priveste croazierele, au fost inlocuite in ultimii ani cu agentii specializate. Agentii tip implant sunt amplasate in sediile unor firme mari si corporatii, clientii lor, care sunt salariatii acelor firme, putand obtine bilete si alte aranjamente pe loc si personal; de obicei, aceste agentii sunt filiale ale agentiilor comerciale; promoveaza turismul de afinitate, adresandu-se unor grupuri mai mult sau mai putin formale, constituite inainte de plecarea in voiaje; in 1990, numarau aproximativ 11 % din totalul agentiilor de voiaj.

Agentii organizatoare de circuite organizeaza exclusiv excursii in circuit si care sunt vandute direct catre public, actionand ca agentii de voiaj; circuitele sunt vandute fie prin posta, fie prin reclama in diferite reviste. Agentii organizatoare de oferte prin posta nu au sedii propriu-zise, ci opereaza prin posta, in special pentru persoanele in varsta si pentru grupuri speciale, cum ar fi persoanele invalide sau asociatiile de handicapati; ofera voiajuri pentru perioade mai lungi (exemplu: o luna in Italia intr-un apartament propriu). Agentiile de voiaj in sistem de franciza franciza este un sistem de colaborare intre doua parti, juridic independente, in care o parte (francizorul) cedeaza altei parti (francizat) dreptul de exploatare a marcii. Agentiile de turism virtuale se folosesc de Internet pentru a vinde sau a licita servicii si voiaje in retea.

10

III. Definitii

Agentie de turism = orice unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora; procura calatorilor titluri de transport si servicii turistice (cazare, masa, agrement) pentru efectuarea voiajului sau sejurului. Agentie de voiaj = intreprindere independenta sau o retea de filiale ce au ca obiect rezervarea si comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport si vanzarea mijloacelor turistice fabricate de catre tour-operatori. Agent de voiaj = proprietarul sau managerul unei societati, desfasurand acest tip de activitate, spre deosebire de agentul de turism care este salariatul aflat in relatie directa cu clientela. Tour operator = agentie de turism ce are ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii de turism sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari. Agentie de turism detailista = agentie ce vinde pachete de servicii sau componente, in contul unei agentii de turism tour-operatoare. Franciza = sistem de colaborare intre doua parti, juridic independente, in care o parte (francizorul) cedeaza altei parti (francizat) dreptul de exploatare a marcii.

11

IV. Hotararea de Guvern nr. 238 / 2001


Hotrrea Guvernului nr. 238 / 2001 privind condiiile de acordare a licenei i brevetului de turism In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei i ale art. 27 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea i desfasurarea activitatii de turism n Romania, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. 1 (1) Agentiile de turism isi pot desfasura activitatea de oferire, comercializare i vanzare a serviciilor i a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romniei numai n baza licentei de turism emise de Ministerul Turismului. (2) Persoana care asigura conducerea operativa a unei agentii de turism, a unei filiale a acesteia din alta localitate sau a unei structuri de primire turistica va detine brevet de turism, prin care se atesta pregatirea profesionala in domeniul turismului. ART. 2 In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel: a) licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice n conditii de calitate i siguranta pentru turisti i posibilitatea de a infiinta o agentie de turism; b) brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice. ART. 3 (1) Licentele i brevetele de turism se elibereaza de Ministerul Turismului, la cererea agentului economic si, respectiv, a persoanelor fizice care solicita obtinerea brevetului de turism. (2) n termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic, respectiv a persoanei fizice, Ministerul Turismului, cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniul turismului, va efectua verificarile necesare i va elibera licenta i, respectiv, brevetul de turism. (3) In situatia in care nu sunt indeplinite criteriile pentru emiterea licentei si, respectiv, a brevetului de turism, Ministerul Turismului va comunica solicitantilor, in termenul prevazut la alin. (2), motivul pentru care acestea nu pot fi eliberate. ART. 4 (1) Licenta i brevetul de turism sunt netransmisibile si se afiseaza n copie autentificata la loc vizibil n incinta agentiei de turism i a filialelor acesteia, pentru a da posibilitatea turistilor sa cunoasca daca agentia in cauza functioneaza legal. (2) Pe documentele emise de agentiile de turism i filialele acestora este obligatoriu sa se inscrie numarul licentei de turism; optional acesta va fi inscris i pe firma agentiei i a filialelor.

12

ART. 5 In situatia in care nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza acordarii licentei de turism pentru agentia de turism sau pentru filialele acesteia, agentul economic in cauza are obligatia sa solicite n termen de 10 zile Ministerului Turismului eliberarea unei noi licente de turism, potrivit conditiilor efectiv ndeplinite. ART. 6 Licentele de turism vor fi vizate de Ministerul Turismului din 3 n 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea licentei de turism cu cel puin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia sau de la ultima viza. ART. 7 Criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism vor fi stabilite de Ministerul Turismului, cu consultarea asociatiilor profesionale, patronale i sindicale din domeniul turismului, prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului turismului, care va fi publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ART. 8 (1) Licenta de turism se suspenda pentru o perioada de pana la un an de catre Ministerul Turismului, n una dintre urmtoarele situatii: a) comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaza fara respectarea reglementarilor legale n vigoare; b) neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice, conform reglementarilor n vigoare; c) utilizarea de autocare neclasificate; d) asigurarea de servicii de cazare i alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare; e) functionarea agentiei de turism sau a filialei acesteia din alta localitate decat cea in care este situat sediul agentiei fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism; f) prestarea de servicii turistice prin filiale ale ageniei turistice care nu au obinut licena de turism. (2) Licena de turism este suspendata pe perioada in care agentul economic nu mai are achitata polita de asigurare. ART. 9 (1) Licenta de turism se retrage de catre Ministerul Turismului in urmatoarele situatii: a) cand se repeta una dintre situatiile prevzute la art. 8 alin. (1); b) cand agentul economic comunica Ministerului Turismului, din proprie initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism; c) cand licenta de turism este transmisa in scopul utilizarii de catre alt agent economic care nu a obtinut licenta; d) cand agentul economic nu mai indeplineste criteriile care au stat la baza eliberarii licentei. (2) Titularul unei licente de turism retrase in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) i c) nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente de turism timp de 2 ani de la data retragerii.

13

ART. 10 Ministerul Turismului va publica periodic lista cuprinzand licentele de turism suspendate sau retrase si, respectiv, lista cuprinzand brevetele de turism retrase. Publicarea se va face cel putin intr-un cotidian central si intr-unul local din judetul in care sunt situate agentiile de turism in cauza. ART. 11 Brevetul de turism se retrage de Ministerul Turismului in una dintre urmatoarele situatii: a) cand nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza eliberarii acestuia; b) cand, din motive imputabile titularului brevetului de turism, s-a anulat licenta de turism sau, respectiv, certificatul de clasificare a structurii de primire turistice pe care acesta o conduce. ART. 12 Neacordarea sau retragerea licentei sau brevetului de turism, precum i neavizarea sau suspendarea licentei de turism pot fi atacate la instanta de contencios administrativ n conditiile legii. ART. 13 Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni: a) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre agenti economici cu licenta de turism suspendata, nevizata sau cu viza expirata; b)nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut; c) desfasurarea de activitati turistice prin filiale care nu au obtinut licenta; d) desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise in licenta de turism; e) neasigurarea conducerii de catre persoane posesoare de brevet de turism a agentiilor si structurilor de primire turistice in conditiile stabilite potrivit normelor metodologice prevazute la art. 7; f) nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-a eliberat licenta de turism; g) neafisarea licentei de turism in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1). ART. 14 Contraventiile prevazute la art. 13 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) faptele prevazute la lit. a) - f), cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei; b) fapta prevazuta la lit. g), cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei. ART. 15 Contraventiile se constata si amenzile se aplica de salariatii cu atributii de control din cadrul Ministerului Turismului. ART. 16 Contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 i 26. ART. 17 Licentele si brevetele de turism eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari raman valabile in masura in care corespund criteriilor stabilite

14

prin normele metodologice prevazute la art. 7. Celelalte licente si brevete de turism eliberate isi pastreaza valabilitatea numai pentru o durata de doua luni, perioada in care titularii acestora vor solicita eliberarea de noi licente si brevete de turism. ART. 18 (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, termen in care vor fi publicate normele metodologice prevazute la art. 7. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice si de acordare a brevetelor si licentelor de turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

15

V. Bibliografie
Gherasim, Teodor Marketing turistic
Editura Economica, Bucuresti, 1999

Nistoreanu, Puiu Managementul in turism servicii Snak, Oscar Economia turismului


Editura Expert, Bucuresti, 2001

Stanciulescu, Gabriela Managementul agentiei de turism


Editia a II -a, revizuita si adaugita

Stanciulescu, Gabriela Managementul operatiunilor de turism


Editura All Beck, editia a II a, Bucuresti, 2003

Surse folosite:
http://forum.softpedia.com http://www.ase.ro/biblioteca http://www.infotravelromania.ro http://www.rotur.ro http://www.studentie.ro

16