Sunteți pe pagina 1din 725

Marturii˘

pentru

comunitate vol.5

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

Prezentare generala˘

Aceasta˘ publica¸tie ePub este oferita˘ de catre˘ Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸tie mai larga.˘ Va rugam˘ sa˘ vizita¸ti Ellen G. White Estate website pentru o lista˘ completa˘ a publica¸tiilor disponibile.

Despre autor

Ellen G. White (1827-1915) este considerata˘ ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucrarile˘ ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larga˘ de subiecte spirituale si¸ practice. Calauzit˘ a˘ de Duhul Sfânt, ea l-a înal¸˘ tat pe Isus si¸ a aratat˘ catre˘ Biblie ca temelie a credin¸tei sale.

Mai multe link-uri

Sfâr¸situl acordului licen¸tei de utilizator

acestei car¸˘ ti, va acorda

doar o licen¸ta˘ limitata,˘ neexclusiva˘ si¸ netransferabila˘ pentru utiliza- rea personala.˘ Aceasta˘ licen¸ta˘ nu permite republicarea, distribu¸tia,

derivate, sau

transferul, sublicen¸ta, vânzarea, pregatirea˘

folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizata˘ a acestei car¸˘ ti

se va sfâr¸si prin anularea licen¸tei acordate prin prezenta.

Vizualizarea, imprimarea sau descarcarea˘

unor lucrari˘

Mai multe informa¸tii

Pentru informa¸tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ti sprijini acest serviciu, va˘ rugam sa˘ contacta¸ti Ellen G.

i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunoscatori˘

interesul si¸ impresiile dumneavoastra˘ si¸ va˘ dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ti citi.

pentru

ii

Perioada de timp în care a fost scris volumul 5

Mai pu¸tin de un deceniu este cuprins în Marturiile˘ nr. 31, 32

si¸ 33, care formeaza˘ volumul cinci din Marturii˘ ( Testimonies ).

Prima a fost publicata˘ în 1882, dar cuprinde si¸ solii date în 1881 si¸ în

continuare. Marturia˘ numarul˘ 32 a fost publicata˘ în 1885, iar numarul˘ 33 a ie¸sit de sub tipar în 1889. În acela¸si an, cele trei Marturii˘ au fost publicate într-un singur volum — volumul 5. Aceasta a fost o perioada˘ foarte interesanta˘ în dezvoltarea ra- pida˘ a lucrarii˘ adventi¸stilor de ziua a saptea.¸ În America de Nord, doua˘ noi scoli¸ moderne au fost înfiin¸tate în anul 1882, una la South Lancaster, Massachusetts, iar alta la Healdsburg, California. Astfel, din centrul nostru denomina¸tional de la Battle Creek, lucrarea edu- ca¸tionala˘ a început sa˘ se extinda˘ pâna˘ la marginile pamântului.˘ Cu zece ani mai înainte, prima noastra˘ scoal¸ a˘ fusese deschisa˘ la Battle Creek, iar doi ani mai târziu, au fost inaugurate noile ei cladiri.˘ În

timpul acestor zece ani, a trebuit sa˘ se faca˘ fa¸ta˘ multor probleme ine- vitabile lucrarii˘ de pionierat în aceasta˘ noua˘ si¸ importanta˘ ramura˘ de activitate. Uneori, problemele erau de ordin general si,¸ nu în pu¸tine cazuri, sfaturi speciale au fost date prin Spiritul Profetic pentru a cal˘ auzi˘ si¸ apara˘ aceasta˘ lucrare. Aceste solii, ocupându-se de mai multe probleme, de la disciplina˘ si¸ pâna˘ la materiile din planul de înva¸˘tamânt,˘ formeaza˘ o parte din aceasta˘ carte. Perioada de noua˘ ani ce este acoperita˘ de acest volum a fost, de asemenea, un timp de scriere si¸ publicare intensiva˘ din partea Ellenei G. White. În 1882, au fost facute˘ aranjamente pentru publicarea car¸˘ tii

O schi¸ta˘ a experien¸tei cre¸stine si¸ a viziunilor Ellenei G. White ( A

Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White ) si¸ Daruri Spirituale volumul 1( Spiritual Gifts ). În acela¸si an, aceste doua˘ car¸˘ ti au fost publicate într-un singur volum, intitulat Experien¸te si¸ viziuni ( Early Writings ). Pentru a raspunde˘ cererilor perseverente

pentru Marturii˘ ( Testimonies ), primele treizeci de numere au fost retiparite˘ în 1885 în patru car¸˘ ti — volumele 1 la 4, a¸sa cum apar ele astazi.˘ Schi¸te din via¸ta lui Pavel ( Sketches From the Life of Paul ),

iv

precursoare a car¸˘ tii Faptele Apostolilor ( The Acts of the Apostles ), a fost publicata˘ în 1883. În 1884, Ellen White a terminat de scris volumul patru al car¸˘ tii Spiritul Profe¸tiei ( Spirit of Prophecy ) — Marea Lupta˘ sau Tragedia Veacurilor ( The Great Controvercy ),

care a fost publicat imediat. Ea si-a¸ facut˘ de îndata˘ drum în multe [4]

mii de camine,˘ prin lucrarea de colportaj, si¸ au fost scoase trei edi¸tii

în urmatorii˘ trei ani. În 1888, a fost publicata˘ în locul volumului

mai scurt, publicat mai înainte, o edi¸tie extinsa˘ a car¸˘ tii Marea Lupta,˘ carte pe care noi o cunoa¸stem a¸sa de bine astazi.˘ La sediul bisericii din Battle Creek avea loc o dezvoltare conti- nua.˘ Utilaje noi au fost achizi¸tionate pentru casa de editura.˘ Sanato-

riul si¸ colegiul erau foarte prospere si¸ continuau sa˘ creasca.˘ Aceste

dezvoltari˘ au adus un mare numar˘ de adventi¸sti de ziua a saptea¸ în acest ora¸s. Primejdia strângerii într-un singur centru, cu inevitabila tendin¸ta˘ a unui sentiment de mai pu¸tina˘ responsabilitate si¸ a unor standarde mai coborâte, este scoasa˘ în eviden¸ta˘ în prima parte a acestui volum. Aceste dezvoltari˘ institu¸tionale erau amenin¸tate de primejdia ca lucrarea sa˘ devina˘ mecanica˘ si¸ sa-¸˘ si piarda˘ simplitatea ei ini¸tiala.˘ Astfel de primejdii au aparut˘ în mod special în lucrarea de publica¸tii a casei de editura.˘ Marturiile˘ acestui volum subliniaza˘ nevoia de economie, harnicie,˘ promptitudine si¸ îi înzestreaza˘ pe ad- ministratori si¸ mai¸stri cu instruc¸tiuni cal˘ auzitoare˘ pentru împlinirea sarcinilor lor. În acela¸si timp, în vreme ce problemele lucrarii˘ începute de mult erau rezolvate la sediul nostru, noi câmpuri se înfiin¸tau si¸ se dezvoltau în Pacificul de Nord-Vest si¸ mul¸ti primeau solia. O data˘ cu deschiderea acestor noi frontiere, în regiuni noi, au aparut˘ si¸ multe probleme noi. Ellen G. White a facut˘ doua˘ vizite în nord-vest si,¸ referitor la ultima vizita,˘ le-a scris multe sfaturi acelora care lucrau acolo — sfaturi cu privire la subiecte practice si¸ vitale pentru bunul mers al lucrarii˘ si¸ al pastorilor care lucrau printre oameni, barba¸˘ ti si¸ femei puternici si¸ independen¸ti, care s-au dus spre vest întemeindu-¸si

caminele˘ în aceste regiuni vaste, deschise de curând. Ace¸stia erau plini de energie, îndrazne¸˘ ti, oameni dintr-o bucata,˘ cu o personalitate mai necizelata;˘ si¸ mul¸ti erau persoane cu convingeri profunde, care au primit chemarea soliei advente. Ace¸sti pionieri viguro¸si aveau nevoie de influen¸ta,˘ de puternica influen¸ta modelatoare a Duhului lui Dumnezeu în dezvoltarea unui caracter cre¸stin. Ei aveau nevoie [5]

de avertizari˘ împotriva iubirii de bani si¸ a ambi¸tiilor lume¸sti. Pastorilor le-au fost adresate sfaturi staruitoare,˘ subliniind pri- mejdia ca soliile lor sa˘ fie modelate de catre˘ parerile˘ acestor membri

inteligen¸ti ai bisericii. Au fost date sfaturi împotriva neglijen¸tei în construirea edificiilor bisericii, a¸sa cum s-a vazut˘ în unele situa¸tii. Au fost date, de asemenea, avertizari˘ împotriva tratarii˘ cu u¸suratate˘

a voturilor facute˘ de a da daruri pentru cauza lui Dumnezeu. Toate

aceste sfaturi si¸ altele asemenea lor, ocupându-se cu multe alte pro- bleme legate de lucrarea în aceste noi teritorii, ocupa˘ un loc principal în acest volum. Ochii adventi¸stilor de ziua a saptea¸ erau din ce în ce mai mult îndrepta¸ti spre câmpul mondial. De o decada˘ duceam mai departe lucrarea în Europa. Acum, în 1885, fra¸tii S.N. Haskell si¸ J.O. Corliss, cu o grupa˘ de lucratori,˘ au fost trimi¸si în Australia sa˘ înceapa˘ lucrarea în acest continent din sud. Doi ani mai târziu, s-a intrat în Africa prin fr. D.A. Robinson si¸ C.L. Boyd, si¸ în acela¸si an, solia a fost dusa˘ în Hong Kong de catre˘ un membru laic, fr. Abraham La Rue. Apoi, în 1889, colportorii si-au¸ început lucrarea în America de Sud. Pâna˘ si¸ sora White a fost chemata˘ peste mari,˘ plecând în Europa în 1885. Aici a petrecut doi ani si¸ jumatate˘ cal˘ atorind,˘ sfatuind,˘ vorbind si¸ scriind. În iunie 1887, la Moss, Norvegia, ea a luat parte la prima adunare de tabar˘ a˘ ¸tinuta˘ de adventi¸stii de ziua a saptea¸ în afara Statelor Unite. Lucrarea ei în Europa a fost foarte mult apreciata.˘ În acest timp acoperit de volumul 5, a avut loc, de asemenea, o considerabila˘ opozi¸tie din partea unui mic grup de suflete nemul¸tu- mite, care, cu ani înainte, par˘ asiser˘ a˘ rândurile noastre. Atacurile lor au fost îndreptate în primul rând împotriva instrumentului darului profetic si¸ a scrierilor ei, care de-a lungul anilor au întarit˘ si¸ au zidit biserica. De asemenea, în timpul decadei cuprinse în acest volum, unul dintre evangheli¸stii no¸stri de frunte si-a¸ pierdut direc¸tia si¸ în curând s-a angajat în mod activ în darâmarea˘ lucrarii˘ la care lucrase mai înainte, s-o întemeieze. În acest volum, se afla˘ doua˘ comunicari˘

scrise de catre˘ E.G. White, pentru a-l împiedica pe acest om sa˘ por- [6] neasca˘ pe drumul pe care era gata sa˘ mearga.˘ Una începe la pagina ( 571 orig. ) si¸ cealalta˘ la pagina ( 621 orig. ). Încercarea de a-l salva

a fost far˘ a˘ rezultat si¸ el s-a întors într-o puternica˘ tirada˘ împotriva Ellenei White si¸ a Spiritului Profetic. În vreme ce asemenea atacuri, desigur, nu au împiedicat lucrarea Bisericii Adventiste de Ziua a

Saptea,¸ este totu¸si clar faptul ca˘ au fost recunoscute ca elemente turbulente ce trebuia sa˘ fie neutralizate. Deci, nu este curios faptul ca˘ mai multe articole vitale, în legatur˘ a˘ cu darul profetic, au fost scrise în acest timp. Unul din acestea formeaza˘ baza introducerii la cartea Marea Lupta,˘ edi¸tia din 1888. Altele se gasesc˘ în acest volum. De asemenea, în acest timp, Ellen White a strâns Marturiile˘ publicate — ceea ce a scris cu privire la natura si¸ influen¸ta Marturiilor˘ pentru Comunitate — si¸ le-a cuprins într-un articol de treizeci si¸ opt de pagini, care se afla˘ aproape de încheierea acestui volum. În toamna anului 1888, s-a ¸tinut la Minneapolis, Minnesota, o importanta˘ sesiune a Conferin¸tei Generale. La aceasta˘ întâlnire a fost prezentata˘ o concep¸tie mai larga˘ a marelui adevar˘ al neprihanirii˘ prin credin¸ta.˘ E¸secul unora de a-¸si deschide inima în fa¸ta luminii ce se afla acolo a facut˘ sa˘ lumineze atât de stralucitor˘ îndemnurile Ellenei

White, încurajându-i la o zeloasa˘ studiere a Bibliei si¸ la darâmarea˘ barierelor ce stateau˘ în calea înaintarii˘ în în¸telegerea adevarului.˘ La sesiunea Conferin¸tei Generale din anul urmator,˘ 1889, lucratorii˘ si¸ membrii laici, deopotriva,˘ au raportat la întâlnirile sociale ca˘ „anul trecut“ a fost „cel mai bun din via¸ta lor; lumina ce a stralucit˘ din Cuvântul lui Dumnezeu a fost clara˘ si¸ distincta˘ — îndrepta¸˘tirea ˘

prin credin¸ta˘ si¸ Domnul Hristos, neprihanirea˘

generala˘ a celor care au luat cuvântul a fost aceea ca˘ aceasta˘ solie de lumina˘ si¸ adevar˘ care a fost revarsat˘ a˘ asupra poporului nostru este exact adevarul˘ pentru timpul acesta si,¸ oriunde mergeau prin comunita¸˘ti, lumina, mângâierea si¸ binecuvântarea lui Dumnezeu erau, în mod sigur, prezente.“ ( E.G.White, Ms.10, 1889, citat în Roadele Darurilor Spirituale — The Fruitage of Spiritual Gifts, Pag. 234 ). Solia lui Dumnezeu catre˘ poporul Sau˘ s-a transformat într-o [7] glorioasa˘ biruin¸ta˘ asupra valului ce amenin¸ta cu înfrângerea. Pe când scrierea acestui volum se apropia de sfâr¸sit, o criza˘ amenin¸ta Statele Unite sub forma propunerii unei legi na¸tionale duminicale. În legatur˘ a˘ cu aceasta, Ellenei White i-a fost prezentata˘ viziunea unui conflict iminent, cum si¸ probleme pe care biserica trebuie sa˘ le întâmpine, în timp ce protestantismul apostat se une¸ste cu catolicismul pentru a impune masuri˘ opresive. Letargia patetica˘ a celor ce în¸teleg problemele a fost în mod clar înfa¸˘ti¸sata˘ si¸ s-a adresat chemarea la ac¸tiune.

noastra

Marturia˘

În volumul 5 este o mare diversitate de subiecte, mai mare decât în toate cele noua˘ volume ale Marturiilor˘ ( Testimonies ). Acesta a fost ultimul din grupa volumelor de Marturii˘ ( Testimonies ) care cuprind „marturii˘ personale“, adresate diferitelor persoane. O peri- oada˘ de unsprezece ani avea sa˘ treaca˘ pâna˘ la publicarea volumului 6 al Marturiilor˘ ( Testimonies ). Acest volum are o mare valoare pentru biserica de astazi,˘ da- torita˘ naturii practice a avertizarilor˘ si¸ sfaturilor venite la timp. În tot volumul sunt subliniate declara¸tiile solemne ce scot în eviden¸ta˘ apropierea sfâr¸sitului si¸ pregatirea˘ necesara˘ în lumina conflictului ce sta˘ sa˘ vina.˘ Pastorii sunt chema¸ti la o profunda˘ consacrare. Adminis- tratorii sunt mustra¸ti. Medicii sunt sfatui¸˘ ti. Profesorii sunt avertiza¸ti împotriva adoptarii˘ de principii lume¸sti si¸ sunt încuraja¸ti sa-¸˘ si ca-˘ lauzeasc˘ a˘ studen¸tii în lucrarea de câ¸stigare de suflete. Colportorii evangheli¸sti sunt chema¸ti la un standard mai înalt de calificare. Pa-˘ rin¸tii sunt înva¸˘ta¸ti cu privire la via¸ta de camin˘ si¸ educa¸tia copiilor. Aceia care au a¸sa-numita lumina˘ noua,˘ dar care cuprinde un mesaj contrar doctrinei fundamentale, sunt mustra¸ti. To¸ti, mic si¸ mare, sunt chema¸ti la reînviorare si¸ reforma.˘ Înva¸˘taturile˘ si¸ avertizarile˘ din acest volum exercita˘ o influen¸ta˘ si- gura˘ si¸ sobra˘ asupra adventi¸stilor de ziua a saptea,¸ când ei întreprind eforturi si¸ mai mari. Ele exercita˘ si¸ astazi˘ aceea¸si influen¸ta.˘

Institutul pentru studiul scrierilor E.G.White

[8]

Cuprins

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. i

Perioada de timp în care a fost scris volumul 5

 

iv

Marturii˘

pentru comunitate. Numarul˘

31

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Cuvânt rostit la o adunare de tabar˘ a˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Responsabilitatea pastorilor

19

Colegiul nostru

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25

Biblia ca manual de studiu

27

Scopul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

Profesorii

din

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

Educa¸tia data˘ de parin¸˘

ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

O marturie˘

importanta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47

Marturiile˘

desconsiderate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

Lucratorii˘

Gelozia si¸ cautarea˘

din

colegiul

nostru

. de gre¸seli condamnate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82

91

Ziua Domnului este aproape

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

Cas˘ atorii˘

neîn¸telepte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

102

Mustrari˘

si¸ avertizari˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

Primejdii ce confrunta˘ pe tineri

116

Lucratori˘

pentru Dumnezeu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

126

Agen¸ti

ai

lui

Satana

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

131

Va jefui oare un om pe Dumnezeu?

141

Puterea adevarului˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150

Adunarile˘

noastre de tabar˘ a˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

155

Iubire fra¸˘teasca˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

160

Silin¸ta în afaceri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

170

Mutarea la Battle Creek

174

Lumea în biserica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

179

Sa˘ consultam˘ Privind la Isus

. Nevoia de lucratori˘

pe medicii spiriti¸sti? .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

182

190

193

Sigiliul

lui

Dumnezeu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

198

. Unitatea cre¸stina˘

Un

apel

.

.

.

.

.

. pentru comunitate. Numarul˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Marturii˘

.

.

.

.

.

.

32

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

206

223

235

ix

x

Marturii˘

pentru comunitate vol.5

Lucrarea slujitorului Evangheliei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

236

. Datoria de a mustra pe iubitorii de bani

Slujitori

ca

educatori

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

241

245

Dezvoltarea cre¸stina˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

250

Zecimi si¸

daruri

. Credincio¸sie în lucrarea lui Dumnezeu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

254

259

Fag˘ aduind,˘

dar neîmplinind

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

268

Influen¸ta necredin¸tei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

272

În¸selaciunea˘

pacatului˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

276

. Este nevoie de credincio¸sie si¸

Criticarea pastorilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

perseveren¸ta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

285

290

Pacatul˘

„Lauda¸˘

nemul¸tumirii .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

297

ti pe Domnul“

Responsabilitatea parin¸˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

303

307

Instruirea copiilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

311

Îngaduin¸˘

ta cre¸stina˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

319

Ambi¸tie lumeasca˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

324

Iubirea între fra¸ti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

329

Rascump˘

ara¸˘

ti vremea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

336

Fabricarea vinului si¸ a cidrului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

341

Cas˘ atoria˘

cu cei necredincio¸si

348

Sus¸tinerea misiunilor în ora¸se

355

Adevaratul˘

spirit misionar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

370

Tinerii ca misionari

.

.

.

.

.

de colportaj

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

375

Importan¸ta lucrarii˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

381

Lucrarea de publica¸tii Importan¸ta economiei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

392

397

Unitatea lucrarii˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

401

Afacerile si¸

religia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

407

Înclina¸tia lumeasca,˘

o cursa˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

414

Responsabilita¸˘tile medicului

423

Criza ce vine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

433

Biserica,

lumina

lumii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

438

Iosua si¸

îngerul

. pentru comunitate. Numarul˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Marturii˘

.

.

.

33

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

450

459

Unitate si¸ iubire în biserica˘

Aparând˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

460

interesele fra¸tilor

Purtarea în casa lui Dumnezeu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

462

472

Cuprins

xi

Religia si¸ educa¸tia stiin¸¸

tifica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

482

Educa¸tia copiilor no¸stri

 

486

Primejdii care îi confrunta˘ pe tineri

489

Exercitarea voin¸tei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

493

Lectura potrivita˘ pentru copii

497

Sfaturi

pentru

cei

tineri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

501

Exemple eroice de credincio¸sie fa¸ta˘ de Dumnezeu

 

506

Un pastor educat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

507

Spirit lumesc

.

.

.

.

.

.

.