Sunteți pe pagina 1din 6

Facultatea de tiin e Politice

Thomas Hobbes
Despre om si societate
Leviatanul
(rezumat)
Student Stoica Livia- Adriana
Spr 2B
Bucure ti
2013
1
Facultatea de tiin e Politice
Thomas Hoes !" aprilie# 1"$$%& decemrie # 1'()* a +ost un +ilo,o+ en-le,# cel
mai cunoscut pentru tratatul s.u Leviatanul !1'"1*/ Hoes a scris despre +ilo,o+ie
politic. i alte suiecte# o+erind o de+ini ie a naturii umane/ A +ost contemporan cu
Francis Bacon i cu 0en1 Descartes i a scris un r.spuns la Medita iile lui 0en1
Descartes/ Hoes este unul dintre cei mai mari sistematici ai ra ionalismului i un +oarte
un cunosc.tor al +iloso+iei lui Descartes/ Pentru a sc.pa de 0evolu ia en-le,.# Hoes s-
a mutat la Paris 2n perioada 1'&0-1'"1# 2ntorc3ndu-se 2n An-lia dup. c.derea lui
4rom5ell/
6n cadrul r.,oiului civil en-le, 2i sus ine pe re-ali ti#dar atra-e nemul umirea
acestora prin unele idei din Leviathanul !1'"1*#principala sa scriere/7emul ume te i
Parlamentul din cau,a ideilor despre reli-ie si#i se inter,ice s. mai scrie despre om i
reli-ie/
Filoso+ia lui Hoes este strict nominalist. i mecanicist.# e8clu,3nd teolo-ia/ 9a
nu se preocup. dec3t de soarta oiectelor# naturale i arti+iciale# adic. create de om# care
pot +i :calculate: ra ional/ Teoria sa cea mai de succes a +ost aceea despre starea natural.
i contractul social !dreptul natural*/ Prin opera sa principal.# Leviathan !1'"1*# Hoes
a devenit +ondatorul +iloso+iei statale moderne/
Titlul c.r ii# Leviathan de Thomas Hoes#este ales su-estiv#+.c3nd trimitere la
Bilie#mai precis#la cartea lui ;ov#unde este descris un monstru care nu treuie tre,it din
hiernarea sa.Leviathanul simoli,ea,.#Statul ce- i atriuie o putere suveran. i
asolut.#+iind rivalul lui Dumne,eu i are drept de via . i de moarte asupra creaturilor
pe care i le supune/Acesta este pre ul pe care supu ii treuie s. 2l pl.teasc.#pentru a
asi-ur pacea 2n societate<monstrul ne2ml3n,it#tirania aritrar.#crud. i totalitar./
;n acest. carte Hoes a incercat s. deslu easc. mecanismele societ. ii 2ncerc3nd
s. 2n elea-. omul a a cum este el/
Thomas Hoes spune c. natura i-a +.cut pe oameni e-ali 2n ceea ce prive te
+acult. iile trupului i ale mintii/Da c. avem 2n vedere puterea trupului#o persoan. mai
2
Facultatea de tiin e Politice
sla. poate invin-e o persoan. mai puternic. prin di+erite trucuri sau cu a=utorul altor
persoane#iar 2n ceea ce prive te +acult. iile mintii e8ist. o e-alitate 2ntre oameni mai
mare dec3t cea a puterii trupe ti/
Din e-alitatea de 2n,estrare i,vor. te e-alitatea de speran . 2n ceea ce prive te
atin-erea unui scop comun/Prin urmare#dac. doua persoane 2 i doresc acela lucru#devin
du mani#se str.duiesc din r.sputeri s. 2l 2nvin-. pe cel.lalt pentru a +i el cel
c3 ti-.tor/>mul pre,entat de Hoes dore te ca partenerul s.u s. 2l pre uiasc. la acelas
nivel la care 2nsu i se aprecia,.#iar la orice semn de suapreciere el 2ncearc. in mod
natural s. capete mai mult. ?valoare 2n ochii celor care-l dispre uiesc#iar prin e8emplu 2n
ochii celorlal i@
1
>mul are trei cau,e principale ale con+lictuluiArivalitatea#ne2ncrederea i
+aima/0ivalitatea 2i +ace pe oameni s. invade,e pentru a c3 ti-a #cea de-a doua#pentru
si-uran .#iar cea de-a treia #pentru reputa ie/
Thomas Hoes pre,int. r.,oiul ca +iind nu numai o .t.lie#ci i perioada de
timp 2n care voin a oamenilor este 2ndea=uns de cunoscut./Deci#notiunea de timp ine de
natura r.,oiului/4onsecin ele de r.,oi 2n vi,iunea lui Hoes sunt i +aptul c. nimic
nu poate +i nedrept/;n r.,oi#+or a i 2n el.toria sunt +irtu iile cardinale/> alt. consecin .
este c. nu e8ist. proprietate #ori st.p3nire asupra lucrurilor #ori distinc ia 2ntre al meu i
al t.u/Bn om are at3t c3t poate s. ia i numai pentru c3t poate p.stra/
Cai departe Hoes pre,int. dreptul natural care nu este dec3t liertatea +iec.rui
cet. ean de a +ace ceea ce dore te#dup. propria sa =udecat. i ra iune/
4ondi ia omului este starea de r.,oi a +iec.ruia 2mpotriva +iec.ruia#ca, ce este
D-uvernat de propria ra iune i nu e8ist. nimic dintre cele ce 2i sunt de a=utor 2n p.strarea
vie ii de care s. nu se poat. +olosi 2mpotriva du manilor @
2
Thomas Hoes vore te 2n cartea sa i despre +aptul c. un indivd dac. dore te
s. +ac. ceea ce dore te acesta se a+l. 2n starea de r.,oi/;ndividul 2n vi,iunea lui Hoes
este pre,entat ca o persoan. ce poate renun a la un anumit drept +ie prin simpla renun are
la el#+ie prin trans+erarea c.tre altul/Cotivul i scopul pentru care pentru un om renun .
1
Thomas Hoes-despre om i societate- ? Leviatanul!1'"1* trad/Cona Canuela#>vidiu Erama-
Bucure tiA9ditura ALL#2011/4ap/ DDespre condi ia natural. a oamenilor#2n ceea ce prive te +ericirea i
ne+ericirea lor@!pa-/ 12*
2
Thomas Hoes-despre om i societate- ? Leviatanul!1'"1* trad/Cona Canuela#>vidiu Erama-
Bucure tiA9ditura ALL#2011/4ap/ DDespre primele dou. le-i naturale i despre contracte@!pa- /20*
3
Facultatea de tiin e Politice
la dreptul s.u nu este altul dec3t si-uran a propriei personae#2n ceea ce prive te via a sa
i mi=loacele de a o p.stra 2n a a +el 2nc3t s. nu-i +ie o povar./
Autorul continu. a vori de 2ndeplinirea conven iilor care sunt ori-inea i i,vorul
drept. iiA@ 4.ci acolo unde nu a +ost incheiat. nicio conven ie#nu a +ost trans+erat niciun
drept# i orice om are drept asupra oric.rui lucru@
3
/Prin urmare#dreptatea#adic. respectarea
conven iei# este o re-ul. a ra iunii prin care ne este inter,is s. +acem ceva distrucriv la
adresa vie ii noastre#in consecin . o le-e natural./
Atunci c3nd cunintele sunt considerate ca +iind ale sale proprii#vorim de o
persoan. natural.#iar c3nd sunt considerate ca repre,ent3nd cuvintele i ac iunile altuia#o
numim persoan. inventat. sau arti+icial./
4au,a +inal.#scopul sau inten ia oamenilor este in-ri=irea de propria lor
conservare i scoaterea lor din starea ne+ericit. de r.,oi/6n po+ida le-ilor naturale +iecare
se va i,ui pe propria sa +or . i indem3nare#pentru a se prote=a 2mpotriva tuturor
celorlalte/
Bnele +.pturi vii#cum suntAalinele i +urnicile tr.iesc laolalt. 2n mod pa nic
i@totu i nici nu se conduc alt+el dec3t =udec. ile i dorin ele lor personale#nici nu au un
lima= prin care una dintre ele s. poat. semnala alteia ce consider. c. este avanta=os
pentru interesul comun@
&
/De aceea unii oameni doresc s. tie de ce omenirea nu poate
+ace acela lucru/Acest lucru va +i e8plicat de Thomas Hoes prin c3teva
ar-umenteAoamenii sunt 2ntr-o 2ntrecere continu. pentru onoare i demunitate#omul nu se
poate ucura de nimic dec3t dac. este superior#unii oameni se cred mai 2n elep i i
capaili s. -uverne,e treurile pulice mai ine ca al ii#@unii oameni pot pre,enta altora
ceea ce este un su aparen a r.ului i ceea ce este r.u su aparen a inelui#put3nd
ampli+ica sau diminua dimensiunea aparent. a inelui i r.ului#provoc3nd ast+el
nemul uire i tulur3nd pacea dup. unul lor plac@
"
#omul caut. con+licte c3nd se a+l. 2n
lar-ul s.u#2n ele-erea dintre oameni se +ace doar prin conven ie/
3
Thomas Hoes-despre om i societate- ? Leviatanul@!1'"1* trad/Cona Canuela#>vidiu Erama-
Bucure tiA9ditura ALL#2011/4ap@Despre alte le-i naturale@!pa-/3)*
&
Thomas Hoes-despre om i societate- ? Leviatanul@!1'"1* trad/Cona Canuela#>vidiu Erama-
Bucure tiA9ditura ALL#2011 4ap/@Despre cau,ele # na terea i de+ini ia unei comunit. i politice@!pa-/((*
"
Thomas Hoes-despre om i societate- ? Leviatanul@!1'"1* trad/Cona Canuela#>vidiu Erama-
Bucure tiA9ditura ALL#2011/4ap/ /@Despre cau,ele # na terea i de+ini ia unei comunit. i politice@!pa-/$2*
&
Facultatea de tiin e Politice
Hoes poveste te c. este nevoie de o putere comun. pentru a putea staili
lini tea i pacea 2ntre oameni/Sin-urul mod de a institui o ast+el de putere comun. este
2ncredin area 2ntre-ii puteri unui sin-ur om sau a unei sin-ure adun.ricare s. poat.
reduce voin ele lor/Aceasta este ?na terea celui mare leviatan#sau mai de-ra. a celui
dumne,eu muritor c.ruia 2i dator.m#su Dumne,eul nemuritor#pacea i ap.rarea
noastr.@
'
/Persoana respectiv. se nume te suveran i se spune despre acesta c. are
puterea suprem.#orcine altcineva este supus al s.u/
A adar#omul lui Hoes este unul caracteri,at de team.#de in-ri=orare pentru
propria sa e8isten .#preocupat permanent de urm.rirea propriilor personae/

Bilio-ra+ieA
'
Thomas Hoes-despre om i societate- ? Leviatanul@!1'"1* trad/Cona Canuela#>vidiu Erama-
Bucure tiA9ditura ALL#2011/4ap/ /@Despre cau,ele # na terea i de+ini ia unei comunit. i politice@!pa-/$&*
"
Facultatea de tiin e Politice
Thomas Hoes-despre om i societate- ? Leviatanul@!1'"1* trad/Cona Canuela#>vidiu
Erama-Bucure tiA9ditura ALL#2011
'