Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea de Medicini gi Farmacie'Iuliu Ha{ieganu' Cluj-Napoca

Concurs de rezidenf iat 29 iunie 2014


Domeniul: MedicinI
VARIANTA B

1.

A. consum cronic de alcool

8. [M] Complicafiile posibile ale tiroidectomiei sunt:


A. hipopalatiloidia defi nitivd

B. insuficien!6 r'enal5
C. anemie
D. rnedicamente inductoale enzimatice
E. steatozi hepatica

B. hematomul complesiv
C. paralizia reculen!ial5
D. exoftahnia persistentd
E. hipocalcemia temporard

2. [Ml Piosalpinxul:
A. este un abces tubar'(sar"r un abces tubo-ovarian)

9.

[M] Cregterea izolati

1-GT poate fi asociati cu:

B. replezintd o complicafie a salpingitei


C. reprezintd o complicalie a vulvovaginitei micotice
D. se caracterizeaz6.prin prezentra unui sindrom biologic
inflamator'
E. evolueazd sple endometlitd cronicd

[M] Argumentele clinice pentru lupusul eritematos


diseminat, conform ACR, includ:
A. rash malar
B, fotosensibilitate

C. nevi pigmentari rnultipli


D. lupus discoid
E. hipotensiune

3. [M] Diagnosticul spondilitei anchilozante poate fi


sugerat de constatarea urmitoarelor simptome gi semne:

10. [M] Simptome


multiplu:

A, dulere fesield
B. duleli la manevlele sacroiliace
C. antecedente personale de boli inflamatorii intestinale

A. dureri osoase, nemecanice, localizate la oase plate qi lungi

D. redoale lombard (distan16 degete-sol)


E. henipalezd dleaptd

4. [S] Impetigo:
A. este o infec{ie cutanatd super'ficiald cu Staphylococcus
aLlfeus

B. apare lareori la copil


C. ale contrsiozitate micd
D. necesiti irtr estieatii largi. diaenosricul clinic neirind posibil
E. este insogit de t'ebra inalta

5.

[M] in pneumopatia acuti, la adult, sunt inclugi, ca


factori de risc pentru mortalitate:
A. v6rsta peste 65 ani
B. diabetul zaharat neechilibrat
C. HTA stadiul I
D. stenoza aorticd largd
E. bronhopneumopatia obstluctivd cronicd

6.

gi semne osoase constatate

in mielomul

B. fi'acturi patologice

C. leziuni osteolitice

Ei demineralizale la exarnindrile
imagistice
D. condlocalcinozd
E. discopatii degenelative
1 1. [S] Singurul factor care va determina vindecarea
preeclampsiei in cdteva zile este:
A. administrarea antihipertensivelor (mono sau biterapie. dupd

caz)
B. cura de ccrticoizi
C. reumplerea vasculard moderatd

D. naEterea
E. adrninistralea diuleticelor

12. [S] pH-ul urinar acid (<6) este factor favorizant


pentru unul dintre urmitoarele tipuri de litiazi urinari:

A. calcicd

B. fosfoamoniacomagneziand
C. uricd

D. cistinicd

[M] Care sunt elementele clinice ale diagnosticului de

E. medicamentoasd

peritoniti acut6:

A. contractur'5 abdorninald
B. oplirea tl'anzitului pentru materii lecale gi gaze, vdrsdturi

C. leucopenie
D, durele la tugeul lectal
E. sindrom septic

13. IS] Care dintre urmitoarele forme anatomoclinice de


rectocoliti hemoragici (RCH) are indicafie de tratament
chirurgical:
A. RCH rezistentd la tratamentul medical

7.

[S] in stabitirea diagnosticului etiologic al unei ocluzii


intestinale eviden{ierea aerobiliei pledeazi pentru:
A. boal[ Clohn
B. brid6 entero-parietal6
C. ocluzie funclional6
D. ileus biliar
E. carcinomatozd peritonealS

B. boala asociatd cu aftozd bucald


C. boala asociatd cu uveitd
D. boala asociatd cu eritem nodos
E. boala asociati cu pelvispondilitd reumatismald

14.

[S] Pozifia cea mai frecventl a apendicelui cecal este:

A. mezoceliacd
B. pelvind

C. latelocecal6
D. r'etlocecald
E. subhepaticd

Domeniul Medicind, Caiet tip

Pagina

15. [M] La un pacient cu traumatism splenic recent


ecografia poate eviden{ia:

23. [M] intre

cauzele de HTA secundare sunt incluse:

A. hemoperitoneu

A, stenoza stlAnsd de alterf, renal6


B, feocron-rocitomul

B. instabilitate hemodinamicd
C. pneumoperitoneu
D. hematom splenic

C. stenoza aortica strdnsd degenelativd


D. coalctaiia de aortd
E. pericardita consh'ictivd

E. abcese

16. [M] Care dintre urmitoarele afecfiuni pot reprezenta


cauze de hemoragie digestivd inferioari:
A. divelticulo za colica

D. sindlomul Mallory-Weiss
E. colitele

17. [M] Principalele indicaJii

de tratament pe termen

scurt cu AINS sunt:


A. artroza (in caz de puseu congestiv)

25. [M] Urmitoarele afirmafii sunt adevirate despre


tuberculozi:
A. este o boal6 infecfioasd datoratb bacilului Pertussis

B. patologii microcristaline (guti)


C. patologii periarticulare (bulsitd, tendinitd)
D, teumatisme inflamatorii clonice
E. patologii rahidiene gi radiculale

18. [M] Complicafiile respiratorii ale obezitifii pot fi


reprezentate de:

B. forma puhnonard este pl'edominantd


C. poate af-ecta toate organele
D, nu se poate vindeca complet
E. evolueazd exclusiv prin leziuni pleuropulmonale

26. [M] Care sunt complicafiile chisturilor ovariene:


A. hemoragia intrachisticd
B. ruptura hemoragicd
C. sarcina extrauterinI
D, torsiunea ovarelor'
E. piosalpingele

A. dispnee de efort
B. sindrom de apnee in somn
C. hipertrofi e ventlicular'5 stAngi
D. boli tromboembolice
E. astm brongic

27.

ale

imbitr6nirii vasculare

sunt:

A. diminuarea presiunii arteriale diastolice


B. dilatarea ventriculard stAngd
C. clegtelea presiunii alteriale sistolice
D. tendinla la l.ripotensiur.re ortostaticd
E. tulburdrile ritmului caldiac

20. [M] Tratamentul simptomatic

al gocului include:

A. antibioterapie in toate cazulile de goc


B. noladrenalini in hipotensiunea rezistentd la reumplerea
vasculard
C. dobutamindin caz de diminuare a contractilit6{ii miocardice
D, adrenalind ca echivalent de noradrenalind + dobutamind
E, concentrate eritrocitare in toate folmele de qoc

21.

de risc pentru aparifia


bronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC) sunt:
A. tabagismul

B. aerocontaminantele profesionale
C. ciroza hepaticd
D. limfbmul mediastinal
E. deficit de alfa-1-antitripsind

B, cancelul cololectal
C. esofagita pepticd

19. IM] Consecinfele clinice

24. [M] Factorii

[S] Unul dintre urmdtorii markeri serologici poate fi


utilizat pentru aprecierea eficacit5(ii r.accinirii contra
hepatitei B:
A. Ag HBs
B. Ac anti-HBs
C. Ag I{Be
D. Ac anti-HBe
E. Ac anti-HBc

28. [M] AINS au efecte:


A. antiaritmice
B. imunosupresoare
C. antiinflamatorii
D. analgezice
E, antipiretice

29. [M] Referitor


afi

IS] in cazul lipotimiilor qi sincopelor NU are indicafie

de spitalizare:
A. pierderea scurtA a cunogtin{ei asociatd anomaliilor
neurologice
B. sincopa vasovagald tipic6, repetitivd
C. hipotensiunea ortostatici frr'6 alte asocieri
D. pierderea scurtd a cunogtinJei de etiologie necunoscutd
E. pielderea scurt6 a cunoqtin{ei insotitA de anomalii ECG

22.

IS] Examinarea_complementari de
pielonefrita acuti a copilului este:
A, urocultura
B. examinarea pe bandeletd urinard
C. ecografia renald
D. cistografi a retrogradd
E. scintigrafia renale cu DMSA

Domeniul MedicinS, Caiet tip

primi intenfie in

la

tulburirile fobice urmitoarele

rmaJii sunt adevirate:

A. agorafobia se caracterizeazdpr\n teama de spa:i:

,::

B. presupun comportamente repetitive


C. se pot manifesta ca o fobie izolatd deter.minatd Je _:. , ..;:
specific
D. presupun obsesia de contaminar.e
E. se caracterizeaz6, prin teama de a se bAlbdi in publt;

30. [M] Managementul

unei suspiciuni de hemoragie

meningiani nontraumatici include:


A. prevenirea vasospasmului cu inhibitor calcic
B. combaterea edemului celebral
C. antiagregantele plachetare
D. CT cerebral de ulgenla
E. mobilizare precoce

Pagina

31. [M] Managementul deshidrathrii

acuti

pi

la un copil cu diaree
pierdere 5-l0oh din greutatea corporali

presupune:

A. exclusiv solu{ie de r.ehidr.atare

or.ald

B. incercare de rehidratar.e orall


C. r'ehidlatare intlavenoasd in caz de eqec al rehiclratdrii or.ale
D. r'ehidlatale pe sondd nazogastric6 ca alternativd a
rehidratdrii pe cale intravenoasd
E. erclusiv rehidlatar.e intr.avenoasd

32. [M]

Problemele de diagnostic diferenfial a hemoragiei


digestive superioare (HDS) pot fi reprezentate cle:

A. hematurie

39. [S] Una dintre urmitoarele clase de metlicamente are


potenfial gastrotoxic gi poate reprezenta cauzi tle ulcer
gastric ai duodenal:
A. blocante ale receptorilor 112 ai histaminei
B. betablocante
C. nitrali
D. cardiotonice
E. AINS

40.

[S] Stadiul II in clasificarea Leriche gi Fontaine


pacienJilor cu arteriopatie cronici obliteranti a

membrelor inferioare este caracterizat prin:


A. prezen{a tulbur6rilor trofice distale

B. dialee
C. ocluzie intestinald
D. hernoptizie
E. sdngerare ORL sau bucald

B. claudica!ie intelniitentd
C. durele de decubitus
D. suf'lu carotidian
E. indice de presiune sistolicd arter.iali gleznd /bra! peste

33. [M] Tratamentul curativ al carcinomului

41. [M] Urmitoarele aspecte sunt impoftante in gripi:


A. evoluJia epidenricd sau endemicd

hepatocelular se poate face prin:

A. r'ezeclie chirurgicali
B. distt'ugere locald prin radioll-eo,entrd
C. chimioembolizare
D. tlansplant hepatic
E. chimiotelapie - sorafenib

34. [M]

Diabetul zaharat de tip


car.e necesitd

I are urmitoarele
insulinoterapie

C. sldbire
D. sindrom poliuro,polidipsic intens
E. nu se complicd cu coni6

i-i.

[\.1] Diagnosticul leucemiei acute mieloblastice (LAM)


bazeazi pe:
A. examinarea morlblogicl a blaqtilor din sAnge
se

B. examinarea morfologic6 a blagtilor din mdduva osoasd


C. rdspunsul la tratament
D, imunofenotipare
E. studiu genetic qi molecular.

36. [M] Complicafiite posibile ale mielomului multiptu:


A. anemie
B. sindlom hemoragic
C. insuficien{d renalA
D. amiloidozd
E. policitemia vera

Sunt cauze cervicale ale hemoragiei genitale in

B. polip er.rdometlial
C. adenomiozd
D. cancer de col uterin
E. cervicit6

43. [M] Necroza tubulari acuti (NTA) este cea rnai


frecventi cauzi de insuficienfi renali acuti organicd
poate avea urmitoarele cauze:
A. ischernie lenald pr.elungitd (goc qi insuficien{d renald

gi

func{ional6 prelungit6)
B. adenom de prostatd
C.litiazd uretelald
D. substanfe toxice (antibiotice, substan{e de contr.ast iodate)
E. obstluclie qi/sau pr.ecipitare intratubulari (ex. rabdomioliza.
hemoliza acutd.l

B. oprilea cregterii ponderale

D. limfocite tinere cu morfologie alteratA


E. limfocite mature cu morfologie normali
vezical este:

A. insofit de bombarea regiunii epigastrice


B. mat. convex

C, dureros
D. inso{it de nevoia de a ur.ina, accentuatd pr.in palpare
E. variabil ca volum gi for.m6 la schimbarea poziliei

Domeniul Medicini, Caiet tip

42. [M]

afara sarcinii:
A. ectropion

44. [M] Stenoza pitorici la copil se caracterizeazi prin:


A. predon.rinanld la sexul feminin

37. IS] Leucemia limfoidi cronici se caracterizeazi prin:


A. prolifelare Iimfoid6 policlonald
B. infiltrale celulard patologic6 exclusiv ganglionard
C. fenotip T in majoritatea cazurilor

38. [M] Globul

B. absenfa epiderniilor cavzate de diver.sitatea geneticd


C. contagiozitatea
D. vaccinarea nu este necesarA
E. vaccinarea anuald Ia persoane in vAr.st6, personal din
sdnatate

particularitifi:
A. calenld de insulind
B. absenfa obeziti{ii

C. debut in prirna sdptdmAnd dup6 nagtere


D. evidenlierea olivei pilorice la palparea abdomenulni
E. alcalozd hi pocloremicd

45.

[S] intr-o anomalie

brutali

a vederii cu ochi alb, calm

gi nedureros va trebui exclusi:

A. keratita acutd
B. glaucomul acut cu unghi inchis
C, ocluzia arterei centrale a retinei
D. endoftalmita
E. glaucomul neovascular

Pagina 3

46. IS] in cazul unei meningite cu lichicl clar, limfocitar


hipoglicorahie se suspecteazi:
A. infecfie cu echovirus

qi

54.

IS] Semnul ascultatoric de stenozi aortici

strinsi

este:

A. suflu rnezosistolic ejeclional

B. infeclie cu lJelpes sirnplex


C. tuberculozd
D. oreion
E. neuropaludism

B. clacrnent de deschidele aortic


C. dedublarea zgomotullli 2
D. zgomotul 2 diminuat sau abolit
E. suflu holosistolic

47. [M] in cazul unei infecfii cu transmitere sexuali (IST)

55. [M] Ancheta etiologici dupi tromboza venoasi


profundd sau embolia pulmonard vavizai
A. proteina S, ploteina C
B. sindromul antifosfol ipidic
C. c6utarea unei neoplazii subiacente
D. dozajul factorului VII
E. cdutarea factorului VI

bilanJul biologic cuprinde:


A. serologie HIV I 9i 2
B. hemoculturi
C. hemogramd
D. serologie pentru virusulile hepatitelor A, B 9i C
E. TPHA - VDRL

48.

[S] La un pacient obez la care reten]ia acuti de


(globul vezical) nu este certi, se efectueazd:
A. proba celor trei pahare

urini

chirurgicale in cazul unei


lomboradiculalgii:
A. radiculalgie hiperalgicd
B. deficit motol'recent

B. ecografie
C. ulografie de urgenfd
D. punc!ie suplapubiand
E. tugeu rectal

49. [M]

56. [M] Indicafiile

C. pelsisten{a dulerii radiculare cu insuficienld lunclionald


majord dupi cel pu{in 6-8 sdptinrAni de erolu!ie. in ciuda

Care dintre urmitoarele afecfiuni reprezinti

cauze benigne de icter de origine extrahepatici:


.{. cancer pancreatic cefalic
B. c.. an gi o.-alc i nt-rrn
1

C. litiazi biliari
D. pancreatiti Crtrnir-i
E. c.,l.rn_liti :e lertrzlrrt.r prilnitir

tratamentului medical colect


D. sindlomul de coadd de cal
E. dulere care nu rdspunde la tlatamentul cu terapii biologice anti - TNF alfa

57. [M] in astmul alergic al copilului sub vArsta tle 3 ani:


A. sunt prezente antecedentele tamiliale de arop.lg
B. asocierea eczemei sllrpice este tl'ecr enta
C. sunt prezente clinic cel pu!in,l epjsoadc. dc dispnee cu ralur.i

si bi

50. [\l] Indicaliile utilizlrii

laptelui praf

firi

lactozd

sunt:

A. atopia familial6
B. intoleran(a la Iactozd

58.

C. alergia la ploteinele laptelui de vacd


D. glico-eenoza
E. realimentalea la sugalul de 6 luni cu gastl'oentel'ocolitd
severd

51. [M]

ante

D. sunt indicate teste multialergenice cu rispuns global


E. este impoltanta deternlinarea valorii crescute a IgE, totale
[iv{] Angina veziculari bilaterali prezinti clinic:

A. lebla ridicatd
B, gingir ostomatita marcarA
C. ulceralii indurate nedureroase
D. false membt ane urat rlirt'siiL':r'e
E. disfagie intensdr

Tratamentul epistaxisului in regim de urgenfi

include:

A. antagonizarea tratamentului anticoagulant


B. tamponament anteliol in toate cazurile
C. tamponament posterior pentru epistaxisul in partea
posterioare a foselor nazale
D. cauterizalea vaselol' responsabile
E. plotecJie antibioticd in toate cazurile

59. [M] Referitor la etiologia cancerelor urmitoarele


afirmafii sunt adevirate:
A. r,irusurile papiloma uman

1t';i l8

.r,::ti l:t-.pi;c::e

cancel'elol' anale gi anosenitale


B. HTLVr gi HTL\ , sunt rcsfr'rirni.;

ir ;r::i1i.i

:r:.:::. ;::r':r:r

limfoamelor

C. expunerea la ultraviolete

A. dobutamind

13\ !r:iz3;zl ,:parilia melanoamelor


D. infecfia cu HIV este dire"'t in-.:.i;":1 !n aparilia cancerelor
digestive
E. alimentalia joacd un rol int!..:".,:t in cancelul
bronhopulmonar

B. noradrenalind
C. corticoizi
D. adrenalind
E, concentrat eritrocitar

A. hematuria
B. febra

52.

IS] Tratamentul gocului anafilactic include una dintre

urmitoarele:

60. [M]

53. [M]

Care sunt manifestirile clinice in caz de vaginiti


cu Candida albicans:

Semnele de gravitate ale colicii renale sunt:

C. hiperalgia
D. r'drslturile
E. anuria

A. prurit
B. febrd
C. leucoree albA, zgrunturoasd. indolord
D. eritem vaginal
E. cervicitd

Domeniul Medicind, Caiet tip

Pagina 4

61. IS] Care dintre urmitoarele examindri permite


realizarea unui bilanf de extensie complet in cancerul
bronhopulmonar:
A. PET-C'| cu 18-FDG
B. r'adiografia simpli
C. ecoglafia abdominald
D. RMN toracicd

68. [M] Ochiul rogu pufin dureros sau nedureros


virali se caracterizeazi prin:

de cauzi

A. secre{ii clare bilatelal


B. contagiozitate
C. secle[ii pululente
D. prezenla de loliculi
E. lebrd inaltd

E. CT pelviand

62. [M] Tratamentul nefarmacologic in insuficien{a


cardiaci sistolici poate include:
A. resinclonizarea ventliculari plin implantare

de pacentaker

tricameral
B. defi bri latorul implantabil
C. dializa cronicd
D. caldiostimularea externi permanentd
E. monitorizalea electlocardioglaficd Flolter

69. [M] Care sunt complica(iile posibile in evolufia bolii


Crohn:
A. abcese qi fistule
B. stenoze digestive
C. tlombozd venoasd profund6

D. insufi cien{6 cardiacd


E, pneumonie cu Pneumocystis carinii

70. [M] Pneumonia

cu Mycoplasma pneumoniae la copil


caracterizeazi prin :
A. tablor.r clinic brusc instalat
se

63. [M] Criteriile de gravitate a unei conjunctivite


bacteriene cuprind:
A. secrefii clare cu adenopatie pletlagiand
B. secle{ii pululente abundente
C. scdderea acuitAtii vizuale
D. pmlit
E. fotofobie
64. IS] Una dintre afirmajiile enumerate este adevirati in
legiturh cu managementul tulburirilor psihice in primul
trimestru de sarcini:
A. intrerupelea intotdeauna a cursului sarcinii, urmatd de
contracep{ie
B. administrarea de neuroleptice din clasa fenotiazinelor

B. eruplie polimorfE (eventual)


C. febr6 importanti
D. r'6spuns la antibiotelapia cu macrolide
E, asocielea fi'ecventd cu otita acut6 medie

71.

[S] Constituie semn clinic evocator al hipertensiunii


intracraniene (HTIC), unul dintre urmltoarele:
A. cef'aleea cu debut vechi
B. vdrsdtulile in jet care atenueazil cefaleea
C. edemul papilar unilatelal la examenul fundului de ochi
D. gretulile neulmate de vdrsdturi
E. deficit neurologic unilatelal progresiv

72.

C. evitalea plescrierii medicamentelol psihotrope


D. administrarea de atipsihotice atipice
E. administrarea de antidepresive imipraminice

IS] Care dintre urmitorii anticorpi este foarte specific


pentru diagnosticul poliartritei reumatoide:
A. anti-RNP

65.

C. anti-CCp (anti-peptid ciclic citrulinat)


D. anti-ADN
E. anti-Jo- i

R
[iVI] Cuantificarea riscului embolic la un pacient cu

fibrilafie atriald prin scorul CHADS2

se

bazeazi pe

prezenfa urmitoarelor criterii:

anticentromer'

A. HTA
B. hipertiroidism
C. diabet
D. antecedente de accident vascular cerebral
E. dilatare a cavitalilol cardiace

66. [M]

Sarcina reprezinti contraindicafie pentru

efectuarea urmitoarelor examiniri:

73. [M]

Cauzele principale ale detresei respiratorii


neonatale sunt:
A. infecfia pulmonard
B. condilii socio-economice materne precare
C. hipertensiunea arteriali mater.nd
D. inhalalea de lichid arnniotic
E. boala membranelor hialine la prematur

A, rezonanfa magneticd nucleard


B. scintigrafia
C. ecografia
D. tomografia cu emisie de pozitloni
E. radiografia pelvisului

67. [M] Un revirsat

pleural cu caracter de transsudat

poate fi prezent in:


A. insuficien{a cardiacd
B. n-rixedem
C. mezoteliom malign
D. enipiem
E. sindrom nefrotic primar'

74.

IS] Prin insuficienf5 respiratorie cronici (IRC)

se

intelege:
A. hipoxemia de cauzd lespiratorie
B. hipercapnia
C. tulburarea izolatd, a mecan ici i venti I atori i
D. oprilea respiraliei
E. imposibilitatea aparatului respirator de a menline normal6
gazometria

75. [M] Indicafiile puncfiei-biopsie renale (PBR) pentru


diagnosticul de tumori renali sunt:
A. dubiu diagnostic, suspiciune de limfom sau metastaza
intrarenald
B. pacient cu risc chirurgical lidicat (rinichi unic)
C. inaintea unui tratament adjuvant in for.rnele lnetastatice
extinse

D. suspiciune de tumord benigna la examindrile imagistice


E, trombozd a venei renale

Domeniul Medicini, Caiet tip

Pagina 5

76. [M] Elementele

clinice de diagnostic in erizipel includ:

A. febrb mare. frison


B. placard inflarnator (edematos, dureros, eritematos, cald) cu
extindere centrifugi
C, prezen\a de leziuni papulopustuloase centrate pe un fir de
per
D. plezen{a (inconstantd) a adenopatiei satelite +i- linrfangiti
E. plezenla bureletului peliferic mai mult sau mai pufin
delimitat

77. IM] Managementul tulburirilor psihice in perioada


sarcinii prevede:
A. spitalizale in caz de simptomatologie delirantd sau lisc
suicidar
B. intreruperea intotdeauna a cut'sului sarcinii
C. evitarea presclielii medicamentelor psihotrope in primul
trimestru de sarcini
D, adrninistrarea intotdeauna a unui medicament psihotrop pe
toatd perioada sarcinii
E. psihoterapie de sprijin

83. [M] Managementul obezitifii copilului vizeazir


evitarea urmitoarelor complica{ii:
A.

steatoza hepaticd

B. hipotensiunea arteriald
C. hiper H DL-colestelolernia
D. apneea obstructivd de somn
E, genu valgum

84. [M] Care sunt tablourile clinice revelatoare cu


caracter de urgenti care pot fi intAlnite in limfoamele
maligne:
A. adenopatii superficiale
B. sindrom de vend cavi superioard
C. splenomegalie
D. masd abdominal6 r'apid progresivS, cu sindrom ocluziv
E. compresiur-re medulard

85. [M] Ca frecvenfi, primele doul situri pentru


Iocalizarea metastazelor de orice origine sunt:
A. ficatul
B. plirn6nul

78.

IS] Electrocardiografic, subdenivelarea segmentului


PQ se intAlnegte in una din urmitoarele situafii:
A. intoxica{ia digitalic6
B. boala de nod sinusal
C. fibrila{ia atriald
D. pericardita acutd
E. tahicardia sinusald

79.

IS] Constituie cauzi pentru anomalie de coagulare cu


PT (timp de protrombini) normal:
A. hernofilia A
B. insufi cienla hepaticd
C. coagularea intravasculard diseminatd (CIVD)
D. deficitul de vitamind K
E. administrarea de antagoniqti de vitaminb K

80" [M] Virusurile gripale

patogene pentru om sunt:

A. virusuli cu ADN
B. clasificate in subtipuri in func{ie de hemaglutinind gi
neuraminidazd
C. responsabile de epidemii anuale gi pandernii
D, virusuri cu recombindri genetice fi'ecvente
E. virusuri cu ARN

81. [M] Afectarea cardiaci din lupusul eritematos


diseminat asociat cu sindrom antifosfolipidic poate
cuprinde:
A. pelicarditi
B. miocarditd
C. cardiomiopatie hipertroficd obstructivd
D. endocarditd asepticl
E. folamen ovale patent

82. IS] Pentru evaluarea imagistici a intregului corp, la


pacienJii cu politraumatism, se indici una din urmitoarele
examiniri:
A. RMN
B. CT
C. ecografie
D. radiografie
E. PET.CT

Domeniul Medicin5, Caiet tip

C. pancreasul
D. splina
E. rinichii

86. [M] Diagnosticul clinic de tetanos presupune


prezenfa:
A. feblei inalte la debut
B. trismusului fdrd f-ebra
C. contracturilor generalizate responsabile de opistotonus
D. semnelor de distonie neurLr-\ eqetati\ A
E. polachiuriei
87. [M] Pica se caracterizeazi prin:
A. debut dupd vdrsta de un an
B. ingerale de substanle nealimentare timp de peste o lund
C. poziJia caractelisticd cu capul dat pe spate
D. iritabiiitate int|e episoade
E, absen{a altei tulburali mentale
88. [M] La adult fractura produsi in urnra ciderii pe
osteoporotic poate fi cauzati de:
A. o urgenld cardio-r'asculari cerer,ra,S
B. asocierea unei metastaze osoase
C, asocielea unui mielonr
D. asocielea unui limfom
E. o simpld cbdere "mecanicd"

os

89. [M] Retardul de cregtere intrauterin.{:


A. poate fi suspectat antenatal prin birrnletrie ietalA
B, apale la mame cu malforma{ii uterine
C. recunoaqte ca Si cauzd sarcina multipli
D. este produs de infeclia cu streptococ B
E. poate fi urmarea diabetului gestalional

90.

[S] La un sugar febril in virsti de 2 luni:


A. temperatula se mdsoard rectal sau axilar
B. se contraindicd punclia lombarb
C, cauza cea mai frecventi a febrei este o inlbctie ORL
D. antibioterapia de primd intenlie se face cu celalosptrine de
genelaJia a III-a pe o dulat6 cAt mai scurtd
E. semnele clinice sunt evocatoare pentru cauza i-ebrei

Pagina 6

digital sunt:

99. [M] Tabloul clinic al colicii renale (nefritice) cuprincle:


A. dulere lombald acuti, cu iladiele spt'e olganele genitale

A. clegtelea volumului degetului

externe homolatel'ale

B. deget ir.rcovoiat
C. febld
D. durele la extensia pasivl a degetului
E. hiperleucocitozi

B. absenla pozitiei antialgice (agita1ie "fi'eneticd")


C. polaki urie, hematr.rrie
D. grea{d. vomd
E. cefalee

91. [M] Simptomele/semnele

92. [M] Imunoterapia

locale ale unui flegmon

cu anti-TNF-u se poate utiliza in:

A.

pol iartrita reumatoid6


B. boli inflamatorii ale tubului digestiv
C. ulcerul gastro-duodenal
D. gonartrozd
E. psoriazis

A. glicemia

C. HbAlc (hernoglobina glicatd)


D. microalburninuria
E. cetonulia

B. otit6 medie acutd


C. mastoiditd
D. fulr"rncul al conductului auditiv extern (CAE)
E. turnorile unghiului ponto-cerebelos

102. [S] Calculii biliari sunt, cel mai frecvent:

B. este rard la splenectomizafi


C. necesitd de obicei plevenire in caz de asplenie
D. apale de obicei posttraumatisrn ct'anian
E. nu necesit6, tratament antibiotic

A. pigmentari
B, colestelolici
C. oxalici
D. amoniaco-tnagnezieni
E. uratici

95. [M] Colecistita acuti se caracterizeazi prin:


A. obstrucfie plelungitd a canalului cistic
B. colestazd intotdeauna prezenti
C. durele in hipocondlul drept cu durata peste 6 ore, cu apdrare
D. f'ebr6 38 - 38,50C
E. lipazemie clescutd

Identificarea toxinelor din infecfia cu Clostridium


se

indici in:

A. prezenfa unui sindrom infeclios sever inexplicabil


B. diareea persistentd sau invazivd apdrutd dupd un tl'atament
antibiotic
C, diareea nosocomiald
D. suspiciunea de toxiinfec!ie alimentarh colectivd
E. dialeea apdrutd la revenirea dintr-o zoni tropicald

97. [M]

Care din urmitoarele criterii sunt utilizate in


definirea unei infecfii urinare nosocomiale?
A. febrd
B. polachiurie
C. leucociturie 102/rnl
D. infecfie dob6nditd intr-o,unitate sanitard
E. examen citobacteriologic al urinei pozitiv (culturd >
CFU/ml * leucociturie >104/ml)

98. [M]

La un copil cu febri cu durati peste 5 zile


suspecteazi boala Kawasaki daci sunt prezente:
A. eruplia polimorlE
B. redoarea de ceafb
C. edernul extl'emitAtrilor
D, timpul de recolorare cutanatd peste 3 secunde
E, enantemul

Domeniul Medicind, Caiet tip

l0l. [M] Cele mai utile exploriri prealabile pentru


diagnosticul litiazei ciii biliare principale sunt:
A. radiografia abdominald simpld
B. tornografi a computerizati
C. PET-CT
D. biti-RMN (colangio-RMN)
E. ecoendoscopia

94. [M] Meningita purulenti cu coci Gram pozitivi:


A. are etiologie mai plobabil pneur.nococicd

diflicile

a jeur.r

B. glicozuria /24 ore

93. [M] Otalgiile de origine otologici sunt prezente in:


A. tumord rnalignd palotidiar.rd

96. [\l]

100. [S] Selectafi testul care reflecti echilibrul glicemic


din cele 2-3 luni precedente examinirii:

103

se

103. [S] lnfecfiile oportuniste din infecfia cu HIV sunt:


A. principalele complicalii ale bolii
B. absente de reguld la CD4 sub 200/mm3
C. foarte fi'ecvent reprezentate de criptococozd
D. fbalte ia,r' reprezentate de toxoplasmoza cerebrald
E. infeclii care nu necesitd explor6ri paraclinice pentl'u
confirmale

104. [M] ComplicaJiile renale ale endocarditei infecfioase


sunt:
A. hidlonefroza
B. abcesul renal

C. scleroza renald
D. glomelulonefrita acutd
E. Iitiaza renald coralifolmi

105. [M] UrgenJele infecJioase cu febri acuti sunt:


A. septicemia
B. r'inofaringita
C. rneningoencefalita
D. purpura fulminans
E. infecfia cu virusul hepatitei A

106. [M] in encopresis

se

constati:

A. flecvenfd crescuta la sexul feminin


B. ple.lominanla lormelor plimare
C. asocierea frecventd cu constipaJia
D. apaLilia diurnd
E. disparilia frecventd in cazul separirilor de lamilie

Pagina 7

107. [M] Contraindicafiile sondajului vezical la un pacient

115. [M] Care dintre urmitoarele mijloace terapeutice

cu retenfie acuti de

sunt utilizate in tratamentul fibroamelor uterine

urini

srrnt:

A. orhiepididimiti
B. prostatitd acutd
C. r'etenfia prin forrnalea de cheaguli intravezicale
D, stenoza ul'etlei
E. traumatism de bazin gi/sau de uretlh

108. [M] Constituie cauze ale anemiei microcitare:


A. deficitul de absolblie a fierului

intersti{iale gi a fibroamelor uterine subseroase:


A. miomectomia plin lapalotomie sau laparoscopie
B. anexectomia bilatelali
C. agonigtii GnRH
D. rnioliza cu ultlasunete focalizate sau ladiofrecven{d
E. embolizarea alterelor uterine

116. [M] Insuficienfa respiratorie cronici restrictivi


datorati unei afecfiuni neurologice

B. sdngeldrile ginecologice
C. deficitul de vitarnini 812
D. pierdeli sanguir.re digestive
E. insuficienld rcnald clonicd

sau musculare poate

avea origine:

109. [M] Radiculalgiile complicate cu deficit motor pi/sau


ale sfincterelor reprezinti o urgenfl terapeutici

tulburiri

pot avea urmitoarele cauze:


A. hernia de disc

A. celeblali sru rnedularA


B. pulrrionald. prin alectare parenchilxatoasa
C. parietald, plin delblmale toracicd
D. prin afectarea nelvului (er: poliradiculonevriti)
E. prin at'ectarea joncliunii neuronrusculare (ex: tetanos)

gi

B. spondilodiscita
C, metastazele r,ertebrale
D. mielomul multiplu
E. accidentul vascular cerebral ischemic
I 10. [N{] in insuficienfa renalE acuti (IRA) intlica(iile
epuririi extrarenale de urgenfi sunt:

A. edem pulnronar acut lezistent la tlatamentul medical


B. encelalopatie urerrici

C. hip.-r'kaliemie periculoasd (> 6.5 nrmol/L sau manif'estAri


ECG
D. rciJoz.l metat olicA )e\ era

117. [S] Referitor la epistaxis este adevirati urmitoarea


afirmafie:
A. compresia bidigitala este indicatd in cazurile cu abunder.rtd
medie/puternicd
B, tanrponamentul Lrosteriol este indicat in toate cazurile
C. ernbolizarea vaselol incriminate este rezervatd cazurilor cu
abunden{a mare. retl'actare la tratament
D. tamponamentul antelio| este l'ezervat cazurilor cu
abundenl6 ugoari
E. li,eatura r aselor responsabile se practicA in cazurile cu
abundenlA u$oard

E. glcrb rezical
I I 1. [M] Etiologia lipotimiilor gi sincopelor include:
A. obstacole in ejecfia sau umplerea inimii stdngi

B. embolie pulmonard masivd


C. fru't de arteld subclavicular'i
D. sincopd r asor asala
E. epilsp5ig

.\. insuficienla
D.

E.

[S] Precizafi semnul adrenergic care evoci, din punct

C. tulbuldri de echilibru
D. astenie
E. convulsii

119. lM] Ocluzia acuti a arterei renale poate

I l:. [\1] in pancreatita cronici, eraminirile imagistice


lmorfologice) pot identifica urmdtoarele anomalii:

B.
C.

18.

de vedere clinic, hipoglicemia la un copil diabetic:


A, tulburdri de vedere gi de volbire
B. tahicardie

secretorie exocrind
calcificdri parenchirnatoase
anomalii canalare
pseudochisturi
insufi cien{a secretorie endocrind

113. [M] Tratamentul gocului cardiogen prin deficienfi


cardiaci st6ngi include:
A. clistaloidele
B. concentratele eritrocitare
C. dobutamina
D. colticoizii
E. tratamentul bolii cauzale - r'evasculalizarea miocardicd

avea

urmitoarele cauze:
A. caldiopatie emboli g.eni
B. ischemie mezentericd
C. tlornbozd venoasA prolunda a nrembrelol infelioare
D. tromb aortic
E. diseclie arteriald

120. IS] Examenul de electie pentru diagnosticul


miocarclitei este:
A. ecografia cardiacd Doppler color
B. electrocardiograma
C, ecocaldiografi a transesofagiand
D. RMN caldiac
E. angioCT

121. [M] in septicemie antibioterapia va fi:


A. instituitA numai dupd obtinelea antibiogramei

I 14. [M] Printre mijloacele terapeutice utilizate in


poliartrita reumatoidi se regisesc urmitoarele:

A. antibiotice
B. AINS
C. sulfasalazina
D. metotrexat
E. bioterapie: anti-TNF

Domeniul Medicind, Caiet tip

B. administratd intravenos in general 10-15 zile


C. adaptatd rezultatelor microbiologice (germen.
antibiogramd)
D. ini{iatd de urgen!6 dup6 r'ecoltarea plobelor rnicrobiologice
E. administratd cel mult 7 zile

Pagina

122, [M]

Semnele de gravitate ale unei febre acute sunt:

A. sepsis grav

A. diseclia de aoltd

B. goc septic
0C
C. tempelatula mai mare de 37,5
D. coma
E. insuficienla respiratorie acuti

B. accident vascular cerebral ischemic < 6 luni

C. stenozd aolticd
D. hemoragia digestivd in curs
B. ateromatoza carotidiand

123. [M] Epilepsia petit mal (absenfele copilului):


A. debuteazd in primul an de via!6
B. se caracterizeazdprin frecvente pierderi ale contactului
mediul
C. asociazd flecvent crize tonico-clonice generalizate
D. are aspect EE,G de v6rf-undd
E. are plognostic sever

cr"t

124. ISl in endocardita infecfioasi tratamentul


chirurgical in urgenJi extremi este indicat daci se
constati:
A. vegetaJii voluminoase, peste lOmm
B, abces paravalvular
C. inl'eclie locali necontrolati
D. embolie celeblald
E. insuficienld cardiaci severd qi rebelb, secundard unei
regurgitdri masive

125. [S] Infecfiile de cateter sunt:


A. cele mai flecvente infeclii nosocomiale
B. diagnosticate prin cultur-a pozitivd a cateterului
C. inso{ite intotdeauna de goc septic
D. mai fi'ecvente la catetelele perifelice
E. infeclii comunitare

126, [S] in

caz cle

130. [M] Tratamentul tromtrolitic are contraindica{ie


absoluti in:

131 . [M] in brongiolita acuti a sugarului:


A. etiologia bacteriand este cea mai frecventd
B, este tipicl clinic tusea uscat[ care apare in cvinte
C. prezenla apneei qi polipneei (FR > 60/min) leplezintd
criterii de gravitate care impun spitalizalea
D. radiografia toracelui se indicd in suspiciunea de

suplainfecIie
E. tl'atamentul antibiotic este intotdeauna obligatoliu

132. [M] Care dintre urmitoarele medicamente sunt


utilizate pentru eradicarea infec{iei cu Helicobacter pylori
din ulcerul duodenal:
A. claritromicind
B. amoxicilind
C. prokinetice
D. betablocante
E. inhibitoli de pornpd de protoni

133.

tSl

Flegmonulperiamigdalian:

A, necesitd serotelapie de ulgenfd


B. necesitd punc{ieidrenaj, antibioterapie
C. este caracteriz-at prin sindrom mononucleozic
D. prezintb serologie pozitiv[ pentru EBV
E. se caracterizeaztprin false membrane care acopet'd uvula

revirsat pleural, la examenul obiectiv se

constati unul dintre urmitoarele semne:


A. raluri crepitante diseminate
B. sonolitate pulmonard
C. raluri brongice diseminate
D. murmur vezicular cu expirul plelungit
E. matitate declivd

127. [M] BilanJul paraclinic al unui pacient valvular


include:

A. ecografia Dopplel caldiacd transtoracic6

134. [M] Formele tuberculozei pulmonare sunt:


A, tuberculoza pulmonat'6 comund
B. tuberculoza miliara
C, pneumonia tuberculoasd
D, tuberculoza ganglionard
E. tuberculoza osoasd

135. [M] Care dintre afirma{iile enumerate sunt


adevirate in legituri cu epidemiologia infecfiilor urinare
la adult:
A.

B. electromioglama
C. radiografia tolacicd
D. electrocaldiograma
E. ecografi a abdorninal6

afecteazd cel mai adesea femeile

B. afecteazd cel mai ft'ecvent bdrbalii sub 50 de ani


C. existd un v6rf de incidenld la femei in intervalul de vAlstd

128. [M] Elementele definitorii ale sindromului HELLP


sunt:
A. hemoliza

25-35 ani
D. existi doud v6rfuri de incidenld la femei: inceputul
activit6tii genitale gi post-menopauzal
E. decelarea la bdrbali este rard gi in majclritate >50 ani
(patologie prostaticd)

B. hemoragia

C. citoliza hepaticd
D. trornbopenia

136. [M] in insuficien{a respiratorie cronici, ameliorarea


oxigenirii se poate obJine prin:

E. leucopenia

A. kinetotelapie lespiratolie

129. [M] Ocluzia arterei centrale

a retinei se

caracterizeazi prin:
A. scddere brutalb a acuitatii vizuale
B. edem papilar la examenul fundului de ochi

B. oxigenoterapie de lung6 duratd


C. ventila(ie spontand cu plesiune pozitivit expiratorie
D. ventila{ie asistatd
E. tratament cardiotonic

C. asocielea frecventd a bolii Horton


D. angiografie cu fluoresceind fbrd modificdri
E. nu produce atlofie opticd definitiv6

Domeniul MedicinS, Caiet tip

Pagina 9

137. [M] Factorii etiologici extracardiaci ai fibrila{iei


atriale sunt reprezentafi de:
A. hipeltiroidism

145. [S] Hemoptizia NU apare in una clintre urmitoarele


situaJii:
A, tuberculoza pulmonald comun6 ulcero-cazeoasd bacilif'era
B, edemul pulnional acut cardiogenic
C, abcesul pulmonar
D. rinof'aringita acutd
E, endornetrioza bron gicd

B. etilism acut
C. revlt'sat pericaldic
D. sindlom de intestin iritabil
E, f-eocromocitonr

138. [M] Pentru stabilirea caracterului de exsudat sau


transsudat al unui revlrsat pleural, din tichidul pleural
determini nivelul de:
A. proteine
B. LDH

se

C. colestelol
D. glicernie

146. [S] Care este prima motiva{ie a utilizirii ecografiei


abdominale Ia un pacient cu icter cu bilirubini conjugati:
A. ciutarea dilatiirii ciilor biliar.e, sugestivd pentru colestazd
extrahepaticd

B. identificale

r.rnei splenomegalii

C. identificarea colestazei intrahepatice


D. identificarea unui ficat de staza
E, identificalea unui ulcer gastr.ic penetrant

E. ASAT

139. [M] Principalele cauze de anemie hemolitici sunt:


A. autoimune
B, mecanice
C. toxice (veninul de garpe)
D. sfelocitoza eleditard
E. disfuncf ia tiroidiand

140. [M] Constituie factori de risc in aparifia cancerelor:


A. fumatul

147. [M] Pentru diagnosticul de tliabet zaharat tip


excluse alte forme de diabet zaharat, secundare:
A. diabetul insipid
B. diabetr"rl pancreatic (pano.eatita cr.or.ricA)
C. diabetul iatrogenic (cortico-indus)
D. diabetul endocrin (Cushing. acr.oneealie)
E. hemoclomatoza

II vor fi

148. [M] Constituie complicafii precoce dupi traumatism


toracic urmitoarele leziuni cardiace:
A. hemotoracele

B. azbestul
C. inf'ectia cu vilusul hepatitei A
D. infecf iile bacteriene sistemice
E. int-ecJia cu virus glipal

B. hen.ropericaldul

141. [M] Principalele infec{ii cu transmitere sexuali sunt:


A. infcclia cu virusul hepatitei E
B. infeclia cu HIV
C. sifilisul
D. infeclia cu gonococ
E. herpesul genital

C. leziunile r alvulale tlaurnrtice


D, contuzia miocaldici
E. pneumomediastinul

149. [S] Privitor la osteoporoza primari,

este

A. este cat:aclerizalS, prin cregterea masei osoase


B. nu se asociazd cu inaintarea in vArstd
C, 1i'ecven{a este mai mare la femeile tiner-e

142. [M] Asocierea unui aminoglicozid in terapia


pielonefritei acute a copilului se impune daci:

A.

inf'ec1ia este produsd de fungi


B. vAlsta este peste 3 luni
C. existd imunodepresie
D. pacientul are o malformafie urinard cunoscutd
E. tabloul clinic este de sindrom septicemic

143. [S] in caz de prolaps hemoroidal trombozat


stabilirea diagnosticului se face prin una din urmitoarele
examiniri:
A. tuqeu rectal

aclevlrat ci:

D. este cea mai frecventd boald osoasi fi.agilizant6, cu risc


cl'escut de fi'acturi
E. microarhitectura lesutului osos este pistratd

150. [M] in cazul unei apendicite acute ecografia poate


evidenfia:
A. cre$terea in diametru a apendicelui (>8 mm)
B. ingrogalea peretelui apendicelui (>3 mm)
C. intdrirea conturului mucoasei apendicelui
D. lichid libel peliapendicular q;i in lundul de sac Douglas
E. artefacte in "coadd de cometd,'

151. [M] in cliagnosticul diferenfial al apendicitei acute se


iau in considerare:
A. volvulusul sigmoidian

B. anuscopie
C. inspectarea malginii anale
D. colonoscopie
E. irigografie

B. boala Crohn
C. lirnfadenita mezenteric6

144. [M] Managementul medical al pacientului cu ocluzie


intestinali cuprinde:
A. plelevare de lichid peritoneal
B. sondd nazogastricd
C. compensalea tulburbrilor. hidroelectrolitice
D. decompresia segn.rer.rtului din amonte (stornie)
E. analgezice

D. pancreatita clonic6
E. colica renald dreaptd

152. [M] in rinita alergici polenici intermitenti (boala


finului):
A. debutul este frecvent la pubertate
B. tabloul clinic include strdnutul gi pr.uritul nazal
C. se asociazd fi'ecvent conjunctivita

D. declangarea episodului este legatd de expuner.ea la acarieni


gi mucegaiuri

E. evitalea alergenului este un principiu terapeutic esenlial

Domeniul Medicini, Caiet tip

Pagina 10

153. [S] Clasa terapeutici care Nfl face parte dintre cele
utilizate in primi intenfie in tratamentul HTA esenfiale

161. [S] in galactozemie

se utilizeazd lapte praf:

A. hipoalergenic

este:

B. lird proteine din laptele de vacd

A. diuretice

C. fEri laclozit

B. betablocante
C. alfablocante
D. inhibitori calcici
E. inhibitori ai enzimei de convelsie a angiotensinei

D. antireflux
E. anticolici acidifiat

162. [S] Confirmarea infecfiei spontane

a lichidului de

asciti poate fi realizati prin:

154. [M] Care sunt fazele travaliului:


A. pierderea dopului mucos
B. Etergerea (scurtarea) qi dilatarea colului uterin
C" expulzia
D. angajarea prezentafiei

E. delivrenla

155. [S] Care este definifia menoragiei:


A. sdngerale in alara menstlua!iei
B. cicluli prea neregulate $i prea rale

C. rnenstrua{ie foarte abundent6 in volum sau duratd


D. menstlualie in cantitate micd
E. absen(a menstl'uatiei mai mult de trei luni

A. nivelul de PMN (polinucleare neutrofile) in lichidul de


ascitd de peste 250/mm' li"hid
B. ecoglafia abdominal6
C. constatarea unui hemoperitoner.r
D. constatarea unei leucocitoze
E. constatarea unei hipergamaglobulinemii

163. [M] Complicafiile digestive ate obezitifii pot


reprezentate de:
A. ocluzia intestinald
B. boli inflamatorii intestinale

fi

C. hernie hiatalS
D. litiazd biliard

E. steatozd hepatic6, steatohepatitd nonalcoolicd (NASH)

156. [M] Nefroangioscleroza maligni poate evolua cu


urmitoarele manifestiri clinico-biologice:
A. HTA severi
B. encefalopatie
C. edem pulmonar acut
D. insuficien{d renal6, proteinulie, hematurie
E. anemie prin deficit de vitamin6 812

157. [M] Tratamentele chirurgicale pentru patologia


hemoroidali interni sunt:
A. tbtocoagularea
B. hemoloidectomia clasicd
C. hemtrrtrid.rp|eria ( tehnica Longo )
D. sclerozarea instrumentald
E. ligatura sub contl'ol Doppler a alterelor hernoroidale

164, [M] Managementul inifial al ischemiilor cerebrale


include:
A. tratament in ambulator
B. tlansfer medicalizat irnediat
C. corectarea hipoxiei
D. colectarea hipertensiunii arteriale in toate cazurile
E. tlatament antitrombotic

165. [M] in fasceita necrotizanti urmitoarele

aspecte

sunt importante:
A. este o urgenld medico-chilurgicald
B- local sunl prezente zone r iolacee neclotice. hipoestezice
C, este prezent un sindrom inflarnator major
D. hiperestezia locald este pl'ezentA invatiabil
E. tratamentul antibiotic se ini{iaz6 pel os, ambulatoriu

158. [S] Alegefi rispunsul corect privitor la modalitifile


de prescripfie a corticosteroizilor pe cale generali:
A. calea oral6 este rar utilizatd
B. calea intravenoasd este de prefelat in orice situalie
C. in telapia prelungitd existd intotdeauna o " fazd de atac"
D. sciderea dozelol se face brusc
E. posologiile de scurtd duratd evitd complet complicaliile

159. [M] Tratamentul chirurgical este indicat la pacienfii


cu anevrism de aorti abdominali in urmitoarele situafii:
A. tromboz6 anevrismalS parietal6
B. anevrism voluminos, cu diametru mai mal'e sau egal cu 5 cm
C. anevlism cu interesarea gi a arterelor iliace
D. anevrism fusiforrn
E. evoluiie rapidd (+ I cm intr-un an)
160. [M] Sindromul hemolitic-uremic postinfecfios la
copil se prezinti cu urmitoarele manifestiri:

A. dialee mucosanguinolentd
B. icter
C. anemie hemoliticd
D. insuficienld renale acuta cu hematurie gi ploteinurie
E. hipelglicemie

Domeniul Medicini, Caiet tip

166. [M] Principiile intervenfiei chirurgicale pentru


herniile parietale sunt:
A. elibelalea sacului herniar
B. reintegralea conlinutului in cavitatea abdominald
C. recalibrarea ligamentului Cooper'
D. reparalia parietald
E. tratamentul tusei cronice

167. [M] Care dintre urmitoarele afirma(ii privind


pericardita acuti sunt adevirate:
A. dulerea pericardica lipsegte in toate cazurile
B. electrocardiograma este normald in pufine cazuri
C, ecocardiografic. absenfa revArsatului pelicardic nu exclude
diagnosticul
D. frecdtura pericaldicd este prezentd la tofi pacienfii,
permanent, constant in timp
E, etiologia virald este cauzacea mai frecventd

168. [M] Caracterele prostatei evidenJiate prin tugeu


rectal la pacientul cu hipertrofie benigni de prostati sunt:
A. durd, cu suprafald neregulatd
B. neted6, r'egulatd gi indolord
C. mAritd in volum
D. dureroasd, multinodirlar6
E. cu qan{ median qters

Pagina 11

169. [M] in cazul unui pacient cu sindrom coronarian


acut cu supradenivelare permanenti a ST, aparifia

176. [M] intre complicafiile generale ale pancreatitei

acute se numiri:
A. qoc septic
B. PaO2 clescutd

insuficienfei ventriculare drepte trebuie si conducl la

urmitoarele suspiciuni :
A. inf-arct al ventriculului drept

C. hiperglicemie
D. insuficien!h niultiorganicd
E. insulicienlS renald acutd (cu hipocalcemie)

B. tulbulari de ritrn ventricular


C. tamponadd cardiacd
D. comunicare interventriculald
E. disecJie de aortd descendentd asociatd

177. [M] Atunci cind hemoroizii devin simptomatici,

170. [M] Examinirile de primi intenfie care trebuie


realizate in prezenfa oricirei dispnei sunt:
A. r'adiografie toracicd (fa!6 + profil, dacd e posibil)
B. probe funclionale respiratorii
C. electrocadiogram6
D. gazomeh'ie arterial5 in aelul ambiant
E. blonhoscopie

B. tlombozd
C. sAngerare
D. nialignizare
E. diaree

178. [Ml Conform afirma{iei ci "nu orice respirafie


guierltoare este astmr', diagnosticul diferenfial al astmului

171. [M] Definifia clinici a sindromului de rispuns


inflamator sistemic (SIRS) cuprinde:
A. febrd > 38 oC sau < 36 oC

se face cu:

A. insuficienfa cardiacd
B. infactul miocardic acut necomplicat
C. compresia bronqicd extrinsecd
D. nevlalgia intercostald
E. corp strdin endobt'onqic

B. leucocitozd > 12 000/mrn3 sau Ieucopenie < 4 000/mm3


C. fi'ecvenia respilatorie de 16imin.
D. fi'ecven{d cardiacd > 90/min.
E. fi'ecvenld respiratorie > 20/min

172. [S] Anemia aregenerativi macrocitari (VEM >

100

fl) are ca etiologie:

179. [S] Care este principalul factor de prognostic in


tratamentul peritonitei acute:

A. insuficien{a renal6 clonici

A. intensitatea contractulii abdorninale


B. intervalul de timp scurs pdna la inrelvenlia chirurgicald

B. sdngelari digestive r:r'orrice


C. metastaze ale unor cancere solide
D. calenJa de vitatnina B12 9i folali
E. talasemia

C. etiologia pl ut'ibacreriani
D. hipelleucocitoza
E. plezenla sindromului septic

173. [M] Pielonefrita acuti

a copilului este

se

pot manifesta prin:


A. plolaps

confirmati

180. [M] Tratamentul emboliei pulmonare


de

urmitoarele investigafii complementare:


A. uloculturd pozitivd (bacteriurie unicd peste 105/rni.1
B. cistogralie rettogradd efectuatd la primul episod de
pieloneh'itb
C. examenul de urini cu evider.rtierea leucocituriei peste lOa/ml
D. scintigrafie renal5 cu DMSA efectuata la pr.imul episod de
pielonefi'ith
E. ecografie renald

174. [Ml Sindromul metabolic reunegte urmitoarele


afec{iuni:
A. obezitate androidd
B. intolelanld la glucozd sau diabet zaharal
C. hipertensiune arterialI
D. dislipidemie
E. hiperpotasemie

175. [M] Managementul tumorilor intracraniene


intraparenchimatoase maligne include:
A. tratamentul de urgenld al hipertensiunii intracr.aniene
(HTrC)
B. tratament hiperosmolar in caz de edem cerebr.al important
C. antiagregante plachetare
D. pozilie Tlendelenburg
E. colticoterapie in caz de edem cerebral important

masive

include:

A. expansiune volemicd
B, dobutamind qi noradlenalind in toate cazurile
C. oxigenoterapie
D. intubare gi ventilafie mecanici in toate cazur.ile
E. trombolizd intlar enoasd in cazurile inso{ite de qoc

181. [M] Care rlintre urmitorii parametri sunt inclugi in


scorul Child-Pugh de evaluare a gravititii cirozei hepatice:
A. bililubina totald
B. albumina
C. nivelul (indicele) de prorrombind
D. leucocitele
E. ascita

182. [M] Managementul detresei respiratorii acute la


adult (SRDA) include:
A. ventilafie mecanicd
B, spitalizare intr-o sec{ie de medicina inter.nd
C. antibioterapie (frecvent necesarA)
D. administrarea unor cantitAti mari de lichide
E. beta-blocante

183. [M] Insuficienfa renali cronicd (IRC) poate favoriza


urmitoarele complicafii:
A. hiperparatiloidisrn
B. anemie prin caren{d de vitamind B l2
C. pericalditb

D. hipertelrsi une arteriala


E. anemie prin carentd de eritlopoietinA (EPO)

Domeniul Medicini, Caiet tip

Pagina 12

184. [S] Quadriterapia antituberculoasi care se va


prescrie adultului, NU include unul dintre urmitoarele

192. [M] Otita medie acutl

preparate:

A. isoniazida
B. gentamicina
C. rifampicina
D. pirazinamida
E. etambutol

D, in cazuli rale. consecinfa unei schirnbir.i brutale de presiune

E, fi'ecvent intalnifi la adult

185. [M] Constituie cauze ale cletresei respiratorii acute la


adult (SRDA):
A. qocul cardiogen
B, oxigenoterapia de scurtd dur.atd cu FiO2 scdzut
C. pancreatita acutd necrotic6
D. polih'aumatismele
E. fi'acturile oaselor lungi cu embolie gr.6soas6

186. [M] Criteriile

de severitate

in cetoacidoza diabetici

copilului sunt:
A. acidoza severd

de explorare utilizate pentru a clepista

extinderea bolii Crohn la nivelul intestinului subfire sunt:

A. enterografia-CT

B. enterografia-RMN
C. radioglafia abdorninal6 simpld
D. ecoendoscopia
E. serologia pentru anticorpi ASCA

194. [M] La un pacient cu cancer


a

de rect, prin tugeu rectal

apreciazi/evidenf iazi :
A. plezenfa sAngelui in rect
se

195. [M] Fracturile osteporotice intereseazi frecvent:


A. r'erteblele (cu exceplia coloanei cer.vicale)
B, extremitatea superioard a femur.ului (fr.actura de qolcl)
C, craniul
D. degetele de la mAini sau picioar.e
E. extremitatea distal6 a antebra{ului

196. [M] Complica{iile poliartritei reumatoide pot fi

188. [M] in insuficienfa cardiaci sistolici, medicamentele


care reduc mortalitatea cardiovasculari sunt reprezentate
de:

A. digiralice
B. diuretice de ansd
C. betablocantele insuficienfei cardiace
D. inhibitori de calciu
E. inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

189. [M] Varicele secundare

B, exoftalmie
C. ptozit palpeblald
D. rniozd
E. enoftalmie

C. ganglionul Troisier'
D. rnobilitatea leziunii (tumor.ii)
E, localizarea tumorii

D. astenia
E, deshidratarea severI

187. [M] Metodele

193. [M] Sindromul Claude-Bernarct-Horner protlus prin


comprimarea simpaticului cervical de o gugi voluminoasi
cuprinde:
A, rnidriazb

B. distan{a dintre polLrl inf'erior al tunior-ii gi sfincter.

B. vArsta peste 5 ani


C. hiperglicernia majold

reprezentate de:

A. distrugere osteocondrald
B. deformdri articulare
C. enteropatie glutenica
D. handicap funclional
E. vasculitd sistemicd

197. [M] Tusea cronici seaci cu radiografie toracici


normali poate apirea in urmitoarele condifii:

A. bongiectazie
ale membrelor inferioare

apar in urmitoarele situafii:


A. postflebitic prin distrucfie valvular.6
B. posttraumatic

C. tuberculoza brongicd
D, cancer bronqic
E. refl ux gastroesofagian

D. compresie pelvind tumor.ald sau de alt tip


E. ischemie critici a membrelor infer.ioare

190. [VI] Sunt cancere bronhopulmonare


A. limfornul non-Hodgkin

B. tlatament cu inhibitori ai enzimei de conversie


angiotensinei

C. agenezia venelor pr.ofunde

firi

celule mici:

B. carcinomul bronhopulmonar epiderrnoid


C, carcinomul bronhopulmonar cu celule mar.i
D. adenocarcinomul
E. salcomul pulmonar

191. [S] Cancerul

este:

A. o inflamalie acuta a mucoasei urechii medii


B. o inflarna{ie a conductului auditiv extern
C. de cauzd infec{ioasd (viral6, bacterian6)

de cap de pancreas se manifesti prin

unul dintre urmitoarele tablouri clinice:


A. disfagie, vdrsdturi postprandiale

B. hematemezi, melend
C. f-ebrd, apdrare abdominal6, deshidratare
D. dureri in epigastru cu iradier.e poster.ioard
E. ictel progresiv, decolorarea scaunului. urina de culoar.e

198. [M] Care dintre urmitoarele afecfiuni reprezinti


factori de risc major pentru steatohepatita non_alcoolici:

A. hepatita virald A
B. obezitatea
C. diabetul zabarat
D. dislipidemia

E. anemia

199. [S] Una dintre urmitoarele afecfiuni reprezinti


factor favorizant al infec{iilor acute de pirfi moi:
A. hipertiloidism
B. insuficienld corticosuprarenaliand
C. diabet
D. tetanos
E. artritd

inchisd, plurit

Domeniul Medicin5, Caiet tip

Pagina 13

200. [M] Endoscopia digestivi superioari reprezinti


examenul cheie pentru cliagnosticul ulcerului gastric
deoarece:

A, v izualizeazd eziunea
I

B. precizeazd sediul
C" permite realizarca de biopsii din ulcer, pentru excluderea
malignit6!ii
D. identificd prezenla unor metastaze ganglionare
E. identificd prezenla unor metastaze hepatice

Domeniul MedicinS, Caiet tip

Pagina 14

Grila raspunsuri corecte