Sunteți pe pagina 1din 5

DREPTULLA REPLICA

GENERALUL CABA FLORIAN CONTRATACA


CAMPANIA DE DENIGRARE DESFA$URATAOE ,,ADEVARUL.ROOO

$r RELunrA PEYAHoo
Ascultafi gi cealalti parte.
L.Nu am fost contactat pentru a se cunoagtegi consemnapozi{ia gi explica{iile
subsemnatului fa[il de aceste acuzafii. Nu s-a {inut seama nici de declara{iile mele
existentein dosarele de cercetare penali precum gi de cele precizate in conferin{a de
presi desfigurati la Cercul Militar Na{ional in data de 27.03 1998,declarafii men{inute
pe tot parcursul celor 25 de ani. Singura explicafie este ci nu era convenabill
cunoaqtereade citre opinia publici a faptelor subsemnatului aga cum s-au desfiqurat
acestea.
2,. M-am ingelat crezdndcd in cei 25 de ani relatdrile desprefaptele mele din ziua de
2l decembrie 1989 vor cre$tein obiectivitate, precizie gi onestitate.Constat insd cd sunt
actualespuselelui Lev Tolstoi precumcd revoluliile provoacdin oameni,,ceamai nesuferiti
treime a picatului, incompatibile cu via{a buni: trufia, invidia, rlutatea.o' Comentariile
postatenu pot fi decdtin ton cu articolele,iar cei care le monitorizeazdaparlinpublicafiei.

Cercetareapenali a fost reluati de 4 ori, la cerereaA.A.R.


3.Se evit[ sd se prezinteopiniei publice faptul cd am fost supusunei cercetiri penale
gi judecitoregti pe parcursul a 2l de ani, din care 11 ani am fost efectiv sub urmirire
penali, iaro dupi audiereaa peste500 de martori, (235 de martori au fost audia{i numai
nr.208/P,pagina nr.lL, alin.l) asupra nevinovn{ieimele
in perioada2006-2008-Rezolu{ia
s-au pronunfat direct 24 de judecltori (D.89481112008=4;36181112009-10;qi
qi^indirect14 judecitori (D.8931112005-4
7901112010=10)
$i Il09lll200S;=19), deci 38 de
judecitori de la Inalta Curte, precum gi 10 procurori militari din Ministerul Public,
Sec{iaParchetelor Militare., dintre care trei generali qi 7 colonei magistrafi, care au emis
urmdtoarelehotdrdri:
a) Rezolu{ia de neflnceperea urmiririi penale nr.97lP din 15.101992,
b) Rezolufiade scoaterede sub urmlrire penall nr.40/P din30.102001
c) Rezolu{iade scoaterede sub urmirire penali nr.208/Pdin 16.092008
Dupd ce am fost cercetat penal pe parcursul unei treimi dintr-o via{I, nemullumili
de soluliile pronunlate,aceleaqide-a lungul timpului, se afirmI cI am fost ,rapirat'o de
citre procurorii militari, in loc sd se spundadevdrul,cd acegtiagi-aususlinutsoluliile penale
gi in fala Inaltei Curji.

Inalta Curte pronunfi in cazul meu trei hotlriri judecitoregtio


nici micar amintitein articole.
4.in articolese afirmd cd am fost doar scosde sub urmdrirepenalddegi cazul meu a
fost judecat de citre inalta Curte de Casafie Ei Justifie in trei Dosare in care s-au
pronunlatt
^
d) Sentinfa Penali nr.300 din 16.02 2009, pronun{atdde cdtre I.C.C.J. in Dosarul
prin care:"Respingeca nefondati plflngerea formulati de petifionara
nr.8948/1112008
Revolu{iei din Judeful Cluj impotriva rezolutiei
Asocia{ia pentru Adevirul
nr.208/P 12007din 16 septembrie 2008 datl de Parchetul de pL lfln[e inalta Curte de
Casafiegi Justifie-Sec{iaParchetelor Militare.
Men{ine rezolufi a atacatil.
Ob[gn peti{ionara la plata sumei de 100 lei cu titlul de cheltuielijudiciare cltre stat."

7.12 2009 pronunlatdde cdtrei.c.c.J. in Dosarul


e) Decizia penalr nr.g0g/O
,.Respinge
ca nefondat recursul declarat de petenta
nr.36lglll200g prin care
CLUJ impotriva
AS9CTATTApBNrnu ADEvAiruL REvoLVTrst DIN JUDETUL
qi Justi{ie'Sec{ia
sentin{einr.300din 16.022}}g,pronun{ati de inalta Curte de Casa{ie
Penall in dosarulnr.89481112008.
-Obtig5recurentala plata sumeide 300lei, cu titlu de cheltuielijudiciare citre stat'
Definitivi'tt
:-:^ n^-^rx
f) Decizia Penali

-?o{l ,rin
7l tnrn
'rrnnrrl
de cdtre l.c.c.J.
2010 pronunlatd
22.11
din ))
nr.790

in Dosarul

o'Revizuirerecursl'oprin care"Respinge_:"
nr.5652lll20l0,av6ndca obiect
il{yisibiti
ADEVARUL
PENTRU
ASOCIATIA
revizuenta
de
formulati
cerereade revizuire
7 decembrie2009'
REVOLUTIEI DIN JUDETUL CLUJ impotriva decizieinr.908 din
judecfltori
in dosarul
pronun{atnde inatta Curte de Casa{iesi iusti{ie, Completulde 9
nr.36181112009.
judiciare citre stat'
Ob6gn revizuentala plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli
Definitivi."
rezultd cd,s-auzat de toate cdile de atac in justilie, respectiv
Din cele prezentate
probelecare s-au
pldngere,recurs,gi revizuire,in care^r-uy prezentatcritici gi administrat
inclusiv
9i mai ales
dorit.DevenindirevocabileDeciziileinattei Cur{i trebuie respectate,
de citre presI, aceastafiind o caracteristicidebazila statuluide drept'
se exprimi
Fa{n de cei 24 dejudecitori ai inaltei Curfi de Casa{iegi Justi{ienu
a acestora'
nemul{umiri,fapt absolutjustificat,avf,ndin vedereinalta :oTry-t:}ta
a dovedit
Am toati admira{ia gi respectulpentru JUSTITIA ROMANA care
judecat'
in cauzelein caream fost
obiectivitaterimparfialitateqi profesionalism

curtea Europeania Drepturiloromului


decideci nu suntprobealevinovlfiei subsemnatului.

de !aJ{aga'
5.Am fost reclamat la C.E.b.O. $i la Tribunalul Penal Internafional
iar judecitorii C'E'D'O'
C.E.D.O. a deciscI nu sunt probe ale vinovifiei subsemnatului,
de instan{ele
pronunfate
sunt aspru critica{i pentru aceasti hotIrAre. Despre solu{iile
nefiind ficute publice'
penaleinterna{ionale la care am fost reclamat nu am cunoqtin{i,
la C'E'D'O''
Spre deosebirede acest dosar, Dosarul deschis de subsemnatul
in solu{ionare, cererea fiind
simultan cu cel al A.A.R. nu a beneficiat de aceeaqiatenfie
fondul, dar subsemnatul nu
respinsi invocffndu-sevicii de procedur5, frrr a se cerceta
momentului politic'
mi-am manifestat nemul{umir.i, u- in{eles comandamentele

,,Curat neconstitufionalo'
dar te rejudec5mpublic de cite ori vrem.

justi{ie, este de neacceptatsd


6. Dupa ce toati presa -l tri-itea se mi apir in
sunt persiflate, neglijate'
constat ci hotiririle judecntoregti nu au nici o valoareo
oprobriului public, numele
aruncate la coqul de gunoi, iar eu sunt supus in continuare
mai mult decf,t inainte de a
meu fiind consemnat de cele mai multe o.i in articole, mult
cu care sunt prezentate
se solufi ona cazulmeu in justi{ie, ceeace dovedeqteinverfunarea
trebui si caracterueze presa'
situa{iite, iar aceasta in numele obiectivitafii ctre ^r
gi c.E.D.o., sunt rejudecat periodic
Declarat nevinovat de citre JUSTITIA ROMANA
firi a fi intrebat, firi a fi
de o parte a presei, in mod public qi nemilos, condamnat
la apirare, de citre o
prezentatefaptele mele in totali tatea lor, frri a mi se da dreptul
gi ale C.E.D.O. Iar aceasti
presi care se consideri deasupra JUSTITIEI ROMANE
de citre presr'
judecatfl publicI se desfiqoari in statul de drept invocat permanent

$i daci tot sunt judecat'


prezenta[i opiniei publice motivele9i constatirile.
procespenal.
JUSTr.irnr ROMANE, sfabilite dupi 2t de ani de

7.Se evitd sd se citeze din hotdrdrilejudecdtoreqtipronunlate in ceea ce md privegte


deoarecenu dd bine articolului, dar se citeazl spuseleunora din ,oamintiri", atit cit au
putut, au vrut si refini gi au dorit si relateze cei de la care s-au luat informaliile, iar
acestea sunt trunchiate, deformate, distorsionate, interpretate qi prezentate drept
adeviro fdri micar a exista o cfft de mici tentativi de a se masca pirtinirea autorului gi
redacfiei.
Menfionez cd am asiguratleg[tura cu comandamentulArmatei pentru 9 punctein care
erau dispusesubunitdfi.S-au inregistrat incidente tragice, pe care le regret, in sectorul
podului de la Astoria. Cu toate cd au fost situalii complexe gi in alte puncte acesteaau fost
detensionatede cdtre comandanlii subunitalilor.
Pentruinformareacorectda opiniei publice prezintunele constatlri ale JUSTITIEI
ROMANE' in ceeace mI priveste, astfel:
Prin Rezolufia de scoaterede sub urmirire penali nr.40/P din 30.10 2001 s-a
stabilit ci:
-r,Din studierea tuturor depozi{iilor martorilor audia{i, nu rezultil in nici un
moment ci ofi{erul ar fi dat ordin de executarea focului sau ar fi executatapersonal,foc
cu armamentuldin dotare..."(pg.nr.3-4)
-,,i. sfflrqit, prin insiqi Rechizitoriul nr. 2l7lPll997 din 29.05 1998 (filele 119120), se arati cI nu se poate re{ine cI mr. Dicu llie a ac{ionat in stare de constrflngere
morali, intrucit chiar in ipoteza in care s-ar fi probat fIrI dubiu ci gen. Bg. Caba
Florian ar fi exercitat acte de amenin{are la adresa acestuia,in cauzd ar fi fost vorba de
AMENINTARE CU CONSECINTE LEGALE in c^z de neexecutare^ ordinului..."
(pg.nr. 5)
Prin Rezolutia de scoaterede sub urmirire penall nr.208/P din 16.09 2008 s-a
stabilit ci:
-,,Nu existi nici un indiciu care si confirme cI inv.gl.bg.(rez) Caba Florian ar fi
dat ordin vreunui militar si tragi asupra mulfimii...'o; (pg.14)
-'e...rlr a rezultat cil ar fi dat ordin de executarea focului sau ar fi executat
personalfoc..."; (pg.6)
-,,Ac{iunile sale s-au limitat la cele previzute de art.35 din Regulamentul A.N. 5,
invinuitul fiind ofifer de legituri...iar nu de comandi a unor dispozitive qi nici de
efectuarea vreunor acte de dispozi[ie asupra for{elor ce au acfionat in stradi, neavffnd
putere de decizie in desfigurare^ ac{iunilor militare qi necomandind dispozitivele
amplasatein mun. Cluj-Napoca."l Og. 6-7)
-e1...rBvfind
nici o putere de deciziein ducereaac{iunilor militare." (pg.8)
-"Fiind amenin{at ci va fi flcut trldltor de {arl presupuneaci daci nu executl
un ordin legal,va suporta consecin{elelegii penale,in vigoare la aceadati."(pg.1 1)
-"Trebuie menfionat ci intre activitatea de 'instigare' qi momentul in care s-a
executat foc asupra demonstran{ilor a trecut un interval de circa 2 ore gi jumitate,
perioada mare de timp, care face indoielnici existenfa unei legaturi de cauzalitate intre
ac{iune qi rezultat, mai ales ci in acest interval mr.Dicu Ilie ar fi putut raporta conform
regulamentelormilitare, comandantului direct, situafia creati qi temerile sale-dar nu a
ficut-o."(pg.9)
-'o...prinhotirflrea de condamnare definitivl pronun{atl de instanfa supreml nu
s-a re{inut ci mr.Dicu Ilie a ac{ionat in stare de constrAngeremorall, care si atragl cel
pu{in beneficiu unor circumstan{e atenuante in individu alizarea pedepsei aplicate
1)
acestuia."(pg.1
-Prin actul de sesizarea I.C.C.J.nr.217lPdin29.05 1998se aratdc5 "fiind amenin{at
cI va fi ficut triditor de farl presupuneaci daci nu executl un ordin legal va suporta
legii penale,in vigoare la aceeadati."(pg.1 l)
consecin{ele

al
-66...rezultifiri dubiu cr faptele inc.mr.Dicu Ilie nu au fost comise ca rezultat
pretinsei instigiri a inv.gl.bg.(rez.)caba Florian ..."(pg.12-13)
-,,Activitatea desfiguratl de numitul Dicu Ilie nu a constituit rezultatul ac{iunii
fapt qi vinovi{ia inculpatuluide instigare ^ invinuitului Caba Florian, starea de
judecitoreasci definitivi'" (pg'7)
condamnat Dicu Ilie fiind stabilite prin hotirffre
!r...simpune re{inerea imprejuririi cl gt.ug.(rez)Caba Florian.a ajuns in zona
executasedeja focuri de armi qi
Metropol-Astoria dupi ce dispozitivui amplasatin ",oni
fuseseintrebat dacr au avut loc
despre care inculpatul mr.Dicu Ilie rr,, .uportase, deqi
6)
incidente deosebite.'o(Pg.
-,.Despre acliunite militare conduse de inc.Dicu Ilie in zonil Astoria, inv'Caba
ci nu s-au inregistrat victime
Florian a aflat in jurul orelor 18.30 ofi{erul raportindu-i
foc de avertisment. Acesta esteqi
deoarecemititarii din subordinea sa ar fi execuJatdoar
intoarcerea qi reunirea for{elor in
motivul pentru care, la gedin{a din 22.12 1989, dupi
pe baza infgrm.?tiilor ci nF au e4istat
garnuoana somegeni,inv.gl.bg.(rez.)caba Florlnp,
ofiterilor Giurgiman, Buga'
victirqe produse dg militari, u ...omandat recompensarea
Bako, Dicu 9i al{ii." (pg.7,alin.3)
ce
-,,Totodata,invinuitul Caba Florian a ajuns in zona "Metropol Astoria" dupi
despre care inculpatul Dicu Ilie
dispozitivul amplasat in zona executasefocuri de armi,
d.,*ebite.' (p9.7)
nu raportase deqi fuseseintrebat dac[ au existat incidelt:
prin Sentin{a nr.300 din 16.02 z}}g,pronunfati de citre inalta Curte de Casa{ie
ci din mijloacele de
gi Justilie, se motiveazd cd: ,,D asemeneainalta Curte constati
materiale care si justifice
probi administrate in cauzi nu rezulti existen{a unor acte
deosebit de grav' " 's&ll a
ielinerea in sarcina invinuitului ^ instigrrii la omor
participa{iei improqrii la omor calificat"'"
prin Decizia Inaltei Cur{i de Casa{iegi Justi{ie nr.908/07.122009 se motiveazdcd:
se trage
-ee...rexistfind
indicii care si confirme ci acestaa dat vreun ordin de a
asupra demonstran{ilor." (pg' 6)
-,,Activitatea desfigurati de numitul Dicu Ilie nu a constituit rezultatul ac{iunii
fapt qi vinovi{ia inculpatuluide instigare a invinuitului caba Floriano starea de
judecitoreasci definitivi'o' (pg'7)
condamnat Dicu Ilie fiind stabilite prin hotirfire
qi de citre JUSTITIA
Degi nu convin unora, acesteasunt adevirurile, constatate
iar de acesteatrebuie sd se lind
ROMANX, raportat la invinuirile care mi-au fost aduse,
obiectivitalii'
seamain public areaoricdruimaterial de pres6,mf,carin numele
intre cele prezentate in
Las la aprecierea opiniei publice^si constate diferen{a
articole qi constatirile JUSTITIEI ROMANE'

Adevirata mea conduiti'

g. in articole nu sunt men{ionate nici una din cele peste 20 de ac{iuni intreprinse
evitarea incidentelor cu urmiri
de subsemnatul numai in ziua de 21.12 1989 pentru
echipa de legdturd,existentein
grave, descrisein toate declarafiilemele, ale miliiarilor din
subsemnatulin conferin{a de presS'
toate cele 4 dosare de cercetarepenala gi prezentatede
din acele momente complexe 9i
fapte. nu vorbe. care definesc adevrrata m.a conduiti
t r a g i c e . D e 9 i d e s p r e u . . , t . u u , ' , d u t i n t . f f i i - u l t o r z i a r i q t i e l e n u a u f o s t r e l atrusturilor
tate
de
contraveneaupoliticilor
comunicflndu-mi-se ci nu au fost avi zate, deoarece
'Triumful ra{iunii asupra
pres6. parte din aceste fapte sunt insd descrise in articolul
in observatorulMilitar nr'13 din 1998
violen{ei,, semnatde colonll Georgevasile, publicat
articole, frtd a consemnain aceasta
qi despre carefacevorbire qi col.DJmgain carteacitatdin
opiniei publice prezint doar
nimic din articolul de mai sus. Pentru informarea
unul din militarii radigti ai echpei de
dezarmarea companiei cpt. Dicu, relatatr de citre
legitur[, 8$acum esteconsemnati in acestarticol:

"$i dacl se face vinovat de instigare la omor deosebitde grav, pentru ce i-ar mai
fi dezarma^tpe militarii qoca{iointimplare povestiti cutremuritor de soldatul Sandu
Cristian: "i[n jurul orelor L8.30,revenind in Pia{a Mihai Viteazul, am vilzut, pe podul de
la Astoria, o grupl de militari care executau foc in aer, speria{i de nigte tineri, firi ca
lflngi ei sI fie vreun ofifer. Domnul locotenent-colonelCaba mi-a dat ordin si incarc
arma gi si-l apir. Apoi s-a deplasat intre militari, i-a indemnat pe fiecare in parte si-qi
plstreze calmul, dupi care, cu propriile mflini, le-a descircat armele punffndu-i sI-qi
introduci inclrcitorele in port. Mi-a desclrcat gi mie arma, apoi i-a adunat pe militari'
vorbindu-le frumos qi i-a retras in ad6ncime."
Menlionez cd, dupd aceastdacfiune ale subsemnatuluiin zona Astoria gi Piafa Mihai
Viteazul.nu s-a qrai fras nici un foc de armI.
situaliem-a ajutat gi bravul plutonier-major de milifie pe carel-am
La detensionarea
trimis sd discutecu tinerii gi sd-i determinesdincetezesd mai aruncepietre spremilitari.
9. Degi acfiunea din zona Astoria a fost filmat5 qi fotografiatil atit din hotel cit gi
din clidirea de pe partea opusi, inregistririle gi pozelenu qtiu sI fi fost ficute publice.
Afirmafi a are la bazd gi consemnareadin Raportul Comisiei Seanatorialeprivind acfiunile
in Revolulia din Decembrie 1989, vol.I, pg. 301, alin.4:"Este de refinut ci
desfdgurate
intreaga activitate din Piafa Liberti{ii, ca de altfel gi din alte zone unde au avut loc
evenimentedeosebite,cadre de securitateau avut misiuneade a filma.'o
Filmiri gi fotografii s-au flcut gi de cltre alte persoaneprezente la momentul
dezarmirii trupei, dar nici acestea nu au aplrut. Inregistrlrile convorbirilor radio
efectuatein cele patru centre de inregistrare gi ascultare au avut aceeaqisoartl.

Nimic despreproceselecivile.
perioaddam deschis4 procesecivile avdndca obiectrepararea
10. in toatd,aceastd
prejudiciuluiprodusca urmarea calomniilorpublicatein articolelein caream fost subiect.
1, Tribunalul Bucuregti a
in ultima acfiune,ceadin Dosarulnr.63830131201
pronunfat Sentin{aCivili nr.939 din 23.062014prin care a admis toate celetrei capete
de cerereale subsemnatuluiprivind repararea prejudiciului, cheltuielilede judecati qi
obligarea publicirii dispozitivului Hotirf,rii. Nu am avocat,mdreprezint.
Las la judecata opiniei publice si apreciezede ce nu s-a consemnatin articole nici
o informafie despre acestproces, aflat acum infaza de apel la Curtea de Apel Bucureqti.
Am sperat ci, odati cu solu{ionareacauzeipenalein justi{ie, atacurile din presl
impotriva mea si fie mai reduse ca numir gi gravitatea acuza[iilor, iar, in redactarea
acestora si se finl seama de autoritatea lucrului judecat la cel mai inalt nivel al
JUSTITIEI ROMANE. Realitatea mi-a dovedit cI m-am ingelat. De aceea mI vid
obligat si apelez la justifie, cfft timp voi trIi, contra oricdrui articol de presd sau postare
careimi prejudiciazdonoarea,demnitateagi dreptul la propria imagine.

25.122014

fi"/^,

paba Florian