Sunteți pe pagina 1din 15

GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU

PROF. MOŢ VIOLETA

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – SEMESTRUL I


Anul şcolar : 2009-2010
Clasa a X-a, D
Numărul de ore pe săptămână : 3
Manualul utilizat : Adrian Costache, Florin Ioniţă, Adrian Săvoiu, Manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, Bucureşti, 2005

Unitatea de învăţare: Proza scurtă

1
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Nr. de Săptă- Resurse Evaluare


(detalieri) o m
r â
e n
a
1. Basmul cult 1.5 Activitate de stabilire a genezei operei Activitate frontală Observarea
Povestea lui Harap-Alb 1 S2 sistema
de Ion Creangă 2.1 Activitate de rezumare a basmului Activitate frontală tică
- preliminarii
- structura narativă 2.1 Exerciţii de identificare a momentelor subiectului 1 S2 Activitate independentă Observarea
2.1 Exerciţii de identificare a temei şi a motivelor 1 Activitate frontală sistema
operei tică
- personajele 2.1 Activitate de caracterizare a personajelor (Harap- Activitate individuală cu Observarea
- semnificaţii Alb, Spânul, tovarăşii lui Harap-Alb, Sfânta 1 S3 raportare frontală sistema
2.1 Duminică) Activitate frontală tică
Exerciţii de identificare a trăsăturilor
bildungsromanului.
- arta literară 1.1 Exerciţii de identificare a elementelor de oralitate a 1 S3 Activitate pe grupe cu Tema pentru
stilului (expresii paremiologice, adresarea raportare frontală acasă
directă către un auditor, proza ritmată,
1.3 interjecţii etc) 1 Activitate individuală
Exerciţii de identificare a elementelor comice
(exprimarea mucalită, ironia, porecle şi
apelative caricaturale, zeflemisirea,
diminutive cu valoare augmentativă, scene
comice etc)
- basm popular, basm 2.2 Exerciţii de diferenţiere a basmului popular de Activitate pe grupe Tema pentru
cult basmul cult 1 S4 acasă
1.4 Exerciţii de stabilire a trăsăturilor basmului cult Activitate frontală
3.3 Exerciţii de argumentare a apartenenţei la basmul Activitate independentă
cult a operei
Limbă şi comunicare 3.2 Exerciţii de comparare a unor argumente diferite S4 Activitate frontală Observarea
Influenţa elementelor pentru formularea judecăţilor proprii (p. 20- 1 sistema
nonverbale şi 1.3 21) Activitate frontală tică
paraverbale Exerciţii de explicare a rolului semnelor de 1 S4
2
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

asupra înţelegerii 1.1 punctuaţie în diferite texte (ex. p. 22) Activitate individuală
mesajului oral Exerciţii de identificare a elementelor orale în
diferite texte (ex. P. 23)
Limbă şi comunicare 1.1 Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de Activitate pe grupe Observarea
Nivelul stilistico-textual limbaje (ex. p. 39-40) 1 S5 sistema
de constituire a 1.1 Exerciţii de identificare a elementelor de argou şi 1 Activitate frontală tică
mesajului în jargon în diferite texet (ex. p. 40-41)
comunicare. Argoul.
Jargonul
Evaluare 1 S5 Activitate individuală
2. Nuvela 2.1 Exerciţii de identificare a particularităţilor nuvelei 1 S6 Activitate pe grupe Observarea
Moara cu noroc de I. în textul studiat sistema
Slavici 3.3 Exerciţii de argumentare a apartenenţei la nuvelă a 1 Activitate individuală tică
Nuvela – trăsături operei
Construcţia subiectului 2.1 Exerciţii de rezumare a nuvelei şi de comparare a 1 S6 Activitate pe grupe Tema pentru
Structura narativă rezumatelor 1 S7 acasă
2.1 Exerciţii de analiză a structurii operei 1 Activitate frontală
2.1 Exerciţii de identificare a conflictelor Activitate frontală
Personajele – 2.1 Exerciţii de identificare a tipurilor de personaje 1 S7 Activitate frontală Observarea
caracterizare 1.4 Exerciţii de caracterizare a personajelor 1 S8 Activitate pe grupe sistema
tică
Investigarea psihologică 2.4 Exrciţii de identificate a mijloacelor de investigare 1 S8 Activitate pe grupe Tema pentru
psihologică acasă
1.1 Exerciţii de identificare a particularităţilor stilistice Activitate individuală
Limbă şi comunicare 2.1 Exerciţii de identificare a tipurilor de stiluri şi de 1 S8 Activitate individuală cu Observarea
Stilul direct, stilul transpunere a unui text dintr-un stil în altul raportare frontală sistema
indirect, stilul indirect tică
liber
Eseul structurat 1.4 Exerciţii de elaborare a unui eseu structurat pe o 1 S9 Activitate individuală Tema pentru
(Actualizarea cunoştinţelor) tema dată acasă
Monologul 1.3 Exerciţii de utilizare adecvata a regulilor de 1 S9 Activitate frontală Observarea
(Actualizarea cunoştinţelor) exprimare orală în monolog sistema
tică
Evaluare 1 S9

3
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

Unitatea de învăţare: Romanul

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Nr. de Săptă- Resurse Evaluare


(detalieri) o m
r â
e n
a
Text suport 2.1 Activitate de identificare a problematicii operei Activitate frontală Observarea
Ciocoii vechi şi noi de 2.1 Activitate de identificare a structurii romanului 1 S10 Activitate frontală sistematică
Nicolae Filimon -
problematica
- conflicte 2.1 Activitate de identificare a conflictelor romanului 1 S10 Activitate pe grupe Observarea
2.1 Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Activitate pe grupe cu sistematică
construcţiei subiectuluii raportare frontală
- personajele 2.1 Exerciţii de identificare a tipurilor de personaje 1 S11 Activitate pe grupe Tema pentru
2.1 Exerciţii de caracterizare a personajului principal 1 Activitate independentă acasă
şi de identificare a modalităţilor de caracterizare
ale acestuia

Romanul realist de 2.1 Exerciţii de identificare a trăsăturilor romanului 1 S11 Activitate frontală Tema pentru
factură romantică 3.3 realist Activitate individuală acasă
Exerciţii de argumentare a apartenenţei operei la
romanul realist de factură romantică
Arta narativă 2.1 Exerciţii de comentare a limbajului personajelor, 1 S12 Activitate pe grupe cu Observarea
a limbajului naratorului, a registrelor raportare frontală sistematică
stilistice folosite
Limbă şi comunicare 1.3 Exerciţii de conştientizare a diferenţelor de 1 S12 Activitate frontală Observarea
Evaluarea discursului comportamentşi de exprimare a discursului sistematică
oral oral, datorate contextului diferit în care se
produce.
Romanul realist 2.1 Activitate de comentare a relaţiei realitate-operă S12 Activitate frontală Observarea
-obiectiv 2.1 Exerciţii de identificare a construcţiei simetrice a 1 Activitate independentă sistematică
Text suport romanului
4
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

Ion de Liviu Rebreanu


Geneza şi compoziţia

Problematica romanului 2.1 Activitate de identificare a conflictelor romanului Activitate pe grupe Observarea
Structura şi acţiunea şi a problematicii acestuia 1 S13 sistematică
3.2 Exerciţii de comparare a unor argumente diferite Activitate frontală
pentru formularea unor judecăţi proprii
Personajele 2.1 Exerciţii de caracterizare a personajelor şi de Activitate independentă Tema pentru
identificare a modalităţilor de caracterizare ale 1 S13 acasă
2.1 acestora Activitate pe grupe
Exerciţii de argumentare a pluralităţii
2.4 perspectivelor asupra protagonistului Activitate frontală
Dezbatere privind vinovăţia sau nevinovăţia 1
personajului Ion
Instanţele comunicării 2.1 Exerciţii de identificare a instanţelor comunicării Activitate frontală Tema pentru
Romanul realist obiectiv 3.3 Exerciţii de argumentare a apartenenţei operei la 1 S14 Activitate individuală acasă
romanul realist obiectiv
Limbă şi comunicare 1.5 Exerciţii de utilizare în exprimare si în scris a Activitate frontală Observarea
Scrierea şi pronunţarea normelor actuale ale limbii române 1 S14 sistematică
numelor proprii
Calităţile generale şi Exerciţii de identificare a calităţilor stilului în 1 S14 Activitate frontală Observarea
particulare ale stilului 1.2 texte literare şi nonliterare sistematică
Dialogul (Actualizarea 1.3 Exerciţii de utilizare adecvata a regulilor de 1 S15 Activitate frontală Observarea
cunoştinţelor) exprimare orală în dialog sistema
tică
Dezbaterea 2.4 Dezbatere pe margineaa afirmaţiei lui Lovinescu 1 S15 Activitate frontală Observarea
şi a lui Călinescu în legătură cu Ion (ex. 1,2, p. sistema
95) tică
Romanul experienţei Exerciţii de identificare a sensului corect al Activitate frontală Observarea
Text suport 1.2 cuvintelor Activitate pe grupe sistematică
Maitreyi de M. Eliade 2.1 Activitate de comentare a relaţiei realitate-operă Activitate independentă Tema pentru
- geneză 2.1 Exerciţii de identificare a construcţiei simetrice a 1 S15 Activitate frontală acasă
- structură şi compoziţie 2.1 romanului
- tema 3.3 Exerciţii de identificare temelor romanului
Exerciţii de încadrare a romanului în tema iubirii
5
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

- personajele 2.1 Exerciţii de caracterizare a personajelor şi de Activitate pe grupe Observarea


- perspectiva narativă identificare a modalităţilor de caracterizare ale 1 S16 sistematică
2.1 acestora 1 Activitate frontală
Exerciţii de identificare a perspective narative în
roman
Arta narativă 2.1 Exerciţii de comentare a limbajului personajelor, 1 S16 Activitate pe grupe cu Observarea
a limbajului naratorului, a registrelor raportare frontală sistematică
stilistice folosite
Limbă şi comunicare 1.1 Exerciţii de identificare a surselor expresivităţii 1 S17 Activitate frontală Observarea
Expresivitatea textului la unui text (ex. p. 108) sistematică
nivel sintactic
Recenzia. Mircea 1.2 Exerciţii de receptare corectă a unei recenzii 1 S18 Activitate frontală Observarea
Eliade: “Maitreyi” 1.2 Activitate de cunoaştere a sensului corect a Activitate frontală sistematică
(Roman) de Pompiliu 1.5 neologismelor
Constantinescu 2.1 Exerciţii de identificare a temei textului Activitate în perechi
- tema textului Exerciţii de identificare a ideilor principale ale Activitate pe grupe
3.3 recenziei
- judecăţi de valoare 1.4 Exerciţii de identificare a judecăţilor de valoare Activitate pe grupe cu Tema pentru
exprimate de autorul recenziei raportare frontală acasă
Exerciţii de redactare a unei recenzii pe marginea Activitate individuală
unei opere citite
Evoluţia prozei în 1.4 Exerciţii de redactare a unui proiect pe tema 1 S18 Activitate pe grupe Proiectul
literatura română evoluţiei prozei în literatura română

Evaluare sumativă 1 S18

6
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

Unitatea de învăţare: Poezia

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri)
Poezia epică. Iepurele, ogarul şi 1.5 Discuţii pe marginea impresiei produse de text Activitate frontală Observarea
copoiul de Grigore Alexandrescu 2.3 Exerciţii de identificare şi de analiză a elementelor de Activitate pe grupe sistematică
- compoziţie şi limbaj compoziţie şi de limbaj în textul poetic
- poezia epică; fabula – convenţii 2.3 Exerciţii de decodare a semnificaţiilor alegorice ale textului Activitate frontală Tema pentru
constitutive; Exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor paşoptiste ale textului acasă
- semnificaţii alegorice 2.3 dat Activitate independentă
- poezia paşoptistă
Limbă şi comunicare 1.3 Exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice stilurilor Activitate în perechi Observarea
Stilurile funcţionale ale limbii funcţionale sistematică
române 1.3 Exerciţii de argumentare a apartenenţei unui text dat la un Activitate pe grupe
stil funcţional
Texte funcţionale: Curriculum 1.4 Exerciţii de redactare a unui CV Activitate independentă Tema pentru
vitae acasă
Scrisoarea de intenţie; Scrisoarea 1.4 Exerciţii de redactare a unei scrisori de intenţie şi a unei Activitate independentă Tema pentru
în format electronic scrisori în format electronic acasă
Poezia lirică. Floare albastră de 1.5 Discuţii pe marginea impresiei produse de text Activitate frontală Observarea
M. Eminescu 1.1 Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor în limbajul Activitate pe grupe sistematică
- geneza, surse de inspiraţie comun şi în limbajul poetic
- romantismul (prezentare 2.3 Exerciţii de identificare a elementelor romantice în textul dat Activitate pe grupe Tema pentru
generală); Exerciţii de argumentare a apartenenţei textului la estetica acasă
3.3 romantică Activitate independentă
- temă, motiv(e) literar(e) 2.3 Exerciţii de identificare şi de interpretare a temelor si a Activitate frontală Observarea
romantice; motivelor literare sistematică
2.3 Exerciţii de identificare a mărcilor eului liric Activitate pe grupe
- identificarea şi analiza 2.3 Exerciţii de evidenţiere a expresivităţii limbajului poetic la Activitate pe grupe Observarea
7
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

elementelor de compoziţie şi de toate nivelurile sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic, sistematică
limbaj în textul poetic prozodic, stilistic)
Limbă şi comunicare 1.1 Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi de evidenţiere a Activitate în perechi Observarea
Figurile de stil expresivităţii lor în context sistematică
- analiză stilistică 2.3 Exerciţii de analiză stilistică a unor opere lirice şi de identificare a Activitate pe grupe Observarea
figurilor de stil, specificând semnificaţia lor în context sistematică
Analiza. 1.4 Exerciţii de redactare aunei compuneri (p. 132) Activitate independentă Tema pentru
definiţie, trăsături, producere de acasă
text
Comentariul 1.4 Exerciţii de redactare a unui comentariu literar al poeziei Activitate independentă Tema pentru
definiţie, trăsături, producere de studiate de Eminescu (p. 132) acasă
text
Poezia lirică. 1.5 Discuţii pe marginea impresiei produse de text Activitate frontală Observarea
Pe lângă plopii fără soţ de Mihai 1.1 Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor în limbajul Activitate pe grupe sistematică
Eminescu comun şi în limbajul poetic
- geneza textului; surse de
inspiraţie
- temă, motiv(e) literar(e) 2.3 Discuţii legate de semnificaţia temelor si a motivelor literare Activitate frontală Tema pentru
romantice Exerciţii de identificare a elementelor romantice în textul dat acasă
2.3 Exerciţii de argumentare a apartenenţei textului la estetica Activitate pe grupe
romantică
3.3 Activitate individuală

- identificarea şi analiza 2.3 Exerciţii de identificare a mărcilor eului liric Activitate pe grupe Observarea
elementelor de compoziţie şi de 2.3 Exerciţii de evidenţiere a expresivităţii limbajului poetic la Activitate frontală sistematică
limbaj în textul poetic toate nivelurile sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic,
prozodic, stilistic)
Eseul liber 3.3 Exerciţii de argumentare a unui punct de vedere personal Activitate independentă Tema pentru
acasă
- jurnal de lectură 1.4 Exerciţii de redactare a unui jurnal de lectură după un plan Activitate independentă Tema pentru
dat (p. 138) acasă
Studiul critic: Titu Maiorescu, 3.1 Exerciţii de familiarizare cu conţinutul textului: identificarea Activitate frontală Observarea
Eminescu şi poeziile lui conectorilor logici ai argumentaţiei, Identificarea ideilor sistematică
- definirea termenilor critică 3.2 principale, evidenţierea argumentelor etc. Activitate pe grupe
literară, istorie literară, teorie
8
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

literară
- evidenţierea rolului lui Titu 1.5 Discuţii pe marginea ideilor enunţate de Titu Maiorescu (ex. Activitate frontală Observarea
Maiorescu în evoluţia culturii p. 143) sistematică
româneşti
- analiza textului critic 3.2 Confruntarea opiniilor maioresciene cu ideile altor critici Activitate frontală Observarea
literari sistematică
Limbă şi comunicare 1.4 Exerciţii de redactare a unui proces-verbal (p. 144) Activitate independentă Tema pentru
Texte funcţionale: Procesul- acasă
verbal
Cererea 1.4 Exerciţii de redactare aunei cereri (p. 145) Activitate independentă Tema pentru
acasă
Evaluare
Poezia lirică. Amurg violet de G. 2.3 Exerciţii de familiarizare cu noţiunile-cheie ale Activitate frontală Observarea
Bacovia simbolismului: sugestie, muzicalitate, simbol, sinestezie, sistematică
- simbolismul (prezentare corespondenţe, vers liber etc.
generală)
- elemente simboliste în text 2.3 Exerciţii de recunoaştere şi de interpretare a elementelor Activitate frontală Observarea
simboliste în textul dat sistematică

- analiza complexă a textului 2.3 Discuţii legate de semnificaţia temelor si a motivelor literare Activitate frontală Observarea
liric; sistematică
- particularităţi stilistice - 2.3 Exerciţii de identificare a expresivităţii şi a subiectivităţii în Activitate pe grupe Tema pentru
portofoliu: Imaginea oraşului în limbajul poetic acasă
lirica bacoviană 2.3 Exerciţii de recunoaştere a figurilor de stil în vederea Activitate independentă
realizării comentariului stilistic
Limbă şi comunicare 1.2 Exerciţii de evidenţiere a expresivităţii elementelor fonetice, Activitate frontală Observarea
Receptarea diverselor tipuri de ortografice sau de punctuaţie în textul literar sistematică
mesaje.
Nivelul fonetic, ortografic şi de 1.1 Exerciţii de evidenţiere a expresivităţii elementelor fonetice, Activitate frontală Observarea
punctuaţie ortografice sau de punctuaţie în textul literar sistematică
Proiectul 1.4 Participarea la pregătirea şi la realizarea unui proiect pe o Activitate independentă Tema pentru
temă dată - Cromatica bacoviană în volumul de acasă
poezii Plumb şi expresia ei plastică
Aci sosi pe vremuri de I. Pillat 1.2 Exerciţii de familiarizare cu textul Activitate frontală Observarea
2.3 Exerciţii de identificare a modului în care este organizat Activitate pe grupe sistematic
9
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

- preliminarii discursul liric ă


2.3 Exerciţii de identificare a asemănărilor şi deosebirilor celor Activitate pe grupe
două poveşti prezentate
- arta poetică 2.3 Activitate de explicare şi aplicare a conceptelor operaţionale Activitate frontală Tema pentru
în studiul poeziei acasă
3.3 Activitate de argumentare că poezia studiată este o artă Activitate independentă
poetică
- tradiţionalism 2.3 Exerciţii de identificare a trăsăturilor tardiţionalismului în Activitate frontală Tema pentru
poezie acasă
3.3 Exerciţii de încadrare a poeziei în tradiţionalism Activitate independentă
Poezia lirică. Cuvânt de T. 2.3 Exerciţii de familiarizare cu estetica modernismului Activitate frontală Observarea
Arghezi arghezian sistematică
- modernismul arghezian; 1.5 Discuţii pe marginea impresiei produse de text Activitate frontală
- compoziţie 2.3 Exerciţii de identificare a elementelor compoziţionale Activitate frontală Observarea
- teme şi motive 2.3 Exerciţii de identificare şi de interpretare a temelor si a Activitate pe grupe sistematic
motivelor literare ă
2.3 Exerciţii de identificare a mărcilor eului liric Activitate pe grupe
- simboluri 2.3 Exerciţii de identificare şi explicare a simbolurilor din text, Activitate pe grupe cu Observarea
pornind dee la explicarea cuvântului cheie raportare frontală sistematic
ă
- arta poetică 2.3 Exerciţii de evidenţiere a expresivităţii limbajului poetic la Activitate frontală Tema pentru
toate nivelurile sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic, acasă
prozodic, stilistic)
3.3 Activitate de argumentare că poezia studiată este o artă Activitate independentă
poetică
Limbă şi comunicare 1.1 Exerciţii de evidenţiere a expresivităţii unor categorii Activitate frontală Observarea
Valori stilistice ale unor categorii morfosintactice în limbajul poetic sistematic
morfosintactice ă
1.1 Exerciţii de evidenţiere a expresivităţii unor categorii Activitate frontală Observarea
morfosintactice în limbajul poetic sistematic
ă
Poezia lirică. Cu o uşoară 2.3 Exerciţii de familiarizare cu estetica neomodernismului Activitate frontală Observarea
nostalgie de N. Stănescu 1.5 Discuţii pe marginea impresiei produse de text sistematică
- neomodernismul (prezentare Activitate frontală
generală )
10
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

- teme şi motive 2.3 Exerciţii de identificare a elementelor compoziţionale Activitate pe grupe Observarea
2.3 Exerciţii de identificare şi de interpretare a temelor si a sistematică
motivelor literare Activitate frontală

- ambiguitatea limbajului poetic; 2.3 Exerciţii de identificare a mărcilor eului liric Activitate frontală Observarea
2.3 Exerciţii de evidenţiere a expresivităţii limbajului poetic la Activitate pe grupe sistematică
toate nivelurile sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic,
prozodic, stilistic)
- poezie neomodernistă 2.3 Exerciţii de identificare a elementelor de prozodie Activitate în perechi Tema pentru
3.3 Activitate de argumentare că poezia studiată aparţine Activitate independentă acasă
neomodernismului
Evoluţia poeziei în literatura 1.4 Exerciţii de redactare a unui proiect pe tema evoluţiei prozei Activitate pe grupe Proiectul
română în literatura română

1.4 Discuţii pe marginea eseurilor sau a proiectelor Activitate frontalâ Tema pentru
redactate/realizate de elevi: Imaginarul romantic, acasă
Imaginarul simbolist, Receptarea critică a operei bacoviene,
Limbajul poetic modern etc.
Prezentarea proiectelor individuale: Antologia mea de
poezie
Evaluare

11
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

Unitatea de învăţare: Dramaturgia


Nr. ore alocate:

Manualul editurii Art

12
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri)
Comedia 1.2 Joc de rol – interpretarea unor secvenţe din piesă Text suport, p. 180-182 Evaluarea
(Text suport – O scrisoare Activitate în grupe interpretă
pierdută de I.L. Caragiale) 2.2 Discutarea trăsăturilor textului dramatic Activitate frontală rii
- text dramatic
Construcţia subiectului în textul 2.2 Exerciţii de identificare a momentelor subiectului Activitate în grupe Observarea
dramatic 2.2 Analiza situaţiilor conflictuale din piesă Activitate în perechi sistematic
- intriga ă
- secvenţe narative în
textul dramatic
- conflictul dramatic
Construcţia subiectului în textul 2.2 Activităţi de argumentare orală/în scris a rolului situaţiilor Activitate individuală cu Observarea
dramatic conflictuale în economia piesei raportare frontală sistematic
1.3 Dezbatere asupra rolului cetăţeanului turmentat şi a lui Activitate frontală şi pe ă
Agamiţă Dandanache în economia piesei grupe

Modalităţi de caracterizare a 2.2 Activitate de identificare a modalităţilor de caracterizare a Activitate în grupe Observarea
personajelor personajelor în textul studiat sistematic
- limbajul personajelor 1.3 Dezbatere asupra profilului unor personaje şi asupra Activitate frontală şi pe ă
- comportament şi relaţiilor stabilite între diverse perechi de personaje grupe
atitudini
- notaţiile autorului
- numele personajelor

Comicul şi comedia 2.2 Exerciţii de identificare a surselor comicului comparând Activitate în grupe Observare
- surse ale comicului textul citit cu o montare filmată a piesei sistematic
- tipuri de comic 2.2 Discutarea trăsăturilor comediei Activitate frontală ă
- comedie 3.3 Activitate de argumentare a apartenenţei operei la comedie Activitate individuală
- arta spectacolului Temă pentru
acasă
Limbă şi comunicare 1.4 Exerciţii de redactare a unei caracterizări a personajului Activitate individuală Temă pentru
Caracterizarea personajului în dramatic (p. 183) acasă
textul dramatic

13
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

1.4 Exerciţii de redactare a unei caracterizări a personajului Activitate individuală Temă pentru
dramatic dintr-un text la prima vedere acasă
Cronica de spectacol. O 1.2 Analiza unor cronici de spectacol Activitate frontală Observarea
scrisoare pierdută – cronică sistematică
teatrală – de Ascanio
1.4 Exerciţii de redactare a unor cronici de spectacol Activitate individuală Temă pentru
acasă
Limbă şi comunicare 3.1 Exerciţii de identificare a structurilor şi a tehnicilor Activitate frontală Observarea
Structuri şi tehnici argumentative argumentative în texte literare şi nonliterare sistematică
în textul literar şi nonliterar
- argumentarea 3.3 Exerciţii de construire a unei argumentaţii (scris şi oral) Activitate individuală Temă pentru
acasă
Niveluri de constituire a 1.3 Exerciţii de evidenţiere a rolului elementelor paraverbale în Activitate frontală Observarea
mesajului în comunicarea orală şi perceperea mesajului sistematică
scrisă (fonetic, ortografic şi de
punctuaţie)
Hipercorectitudinea. Etimologia 1.5 Exerciţii de identificare a hipercorectizudinii si a etimologiei Activitate frontală Observarea
populară populare n diferite texte literare sistematică
Drama 1.2 Lectura şi înţelegerea textului Activitate frontală Observare
(Text suport – Suflete tari, de sistematic
Camil Petrescu) 2.2 Extragerea ideilor principale din textul de prezentare Activitate în grupe ă
- subiectul piesei
Drama 2.2 Activitate de rezumare a piesei Activitate în grupe Observare
- definiţie, caracteristici 2.2 Identificarea trăsăturilor specifice dramei ca text dramatic Activitate frontală sistematic
ă
Conflictul piesei 2.2 Exerciţii de identificare şi de comentare a tipurilor de Activitate în perechi Observare
- conflictul interior conflict ilustrate în piesă sistematic
ă
Modalităţi de construire a 2.2 Comentarea relaţiilor dintre personaje Activitate frontală Observare
personajelor 2.2 Activitate de interpretare aevoluţiei personajelor, a relaţiilor Activitate frontală şi pe sistematic
- monologul dramatic dintre ele grupe ă
- comentarea rolului expresiv al 1.3 Dezbateri pe marginea problematicii propuse de piesă Activitate pe grupe Observare
elementelor de limbaj 2.2 Exerciţii de analiză a limbajului personajelor Activitate frontală sistematic
ă
Limbă şi comunicare 1.5 Exeriţii de recunoaştere şi de sistematizare a trăsăturilor Activitate pe grupe Observare
14
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU
PROF. MOŢ VIOLETA

Interviul publicistic interviului publicistic pornind de la exemple concrete Activitate frontală sistematic
Exerciţii de redactare ă
1.4
Interviul de angajare 1.5 Exeriţii de recunoaştere şi de sistematizare a trăsăturilor Activitate pe grupe Observare
interviului publicistic pornind de la exemple concrete sistematic
Joc de rol privind inerviul de angajare ă
1.3
Evoluţia dramaturgiei în 1.4 Exerciţii de redactare a unui proiect pe tema evoluţiei Activitate pe grupe Proiectul
literatura română dramaturgiei în literatura română

1.4 Discuţii pe marginea eseurilor sau a proiectelor Activitate frontalâ Tema pentru
redactate/realizate de elevi acasă
Evaluare

15