Sunteți pe pagina 1din 261

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Manual de Resurse Umane

scopul şi modul de folosire aL manualului


Ce conţine Manualul de Management al Resurselor Umane?
Acest Manual oferă un ghid cuprinzător pentru managementul resurselor umane în administraţia
publică. Scopul Manualului este de a stabili şi menţine, într-un mod uniform, standarde înalte ale
practicii de managementul resurselor umane în cadrul administraţiei publice, şi de a ajuta astfel
la construirea unei administraţii publice moderne, profesionale, dedicate deservirii eficiente a
întregii populaţii a României.

Manualul reprezintă o culegere de bune practici care oferă îndrumări şi indicaţii referitoare
la modul în care poate fi implementat cadrul legislativ. Acesta are valoare orientativă,
urmărirea îndeaproape a procedurilor prezentate nefiind obligatorie.

Manualul conţine:
▪▪ Capitole introductive: O serie de capitole aflate la începutul Manualului prezentând teme
generale care pun bazele procedurilor prezentate în a doua parte a Manualului.
▪▪ Procedurile de Managementul Resurselor Umane. Aceste proceduri detaliate oferă
îndrumări şi indicaţii referitoare la modul în care reglementările conţinute în cadrul legal
trebuie să fie implementare la nivel practic, de zi cu zi.
▪▪ Legislaţia referitoare la administraţia publică. Ín cadrul acestui manual este cuprinsă
legislaţia care stă la baza activităţilor de managementul resurselor umane în cadrul funcţiei
publice în România. Ín cadrul procedurilor se face referire la articolele relevante de legislaţie
pentru activităţile prezentate. De asemenea, la sfârşitul Manualului este inclusă o listă a
tuturor actelor normative care reglementează funcţia publică şi funcţionarii publici.

Care este scopul şi cine ar trebui să utilizeze Manualul?


Politicienii şi funcţionarii publici sunt în aceeaşi măsură obligaţi să respecte legislaţia ce se referă la
administraţia publică şi procedurile de managementul resurselor umane care rezultă din aceasta.
Prezentul Manual este un document deschis, elaborat astfel încât să fie accesibil tuturor.
▪▪ Manualul va ajuta reprezentanţii aleşi şi consilierii politici ai acestora să înţeleagă
principiile care stau la baza managementului resurselor umane în administraţia publică; îi va
ajuta de asemenea în stabilirea unor relaţii de lucru eficiente şi profesionale cu funcţionarii
publici.
▪▪ Secretarii de stat şi secretarii generali vor considera Manualul ca fiind esenţial pentru
realizarea atribuţiilor autorităţii sau instituţiei la care sunt încadraţi şi în exercitarea rolurilor
de conducere şi management în raport cu funcţionarii publici de care sunt responsabili.
▪▪ Pentru managerii de resurse umane şi specialiştii din departamentele de resurse
umane Manualul va constitui principalul document operaţional care îi va îndruma în înde-
plinirea atribuţiilor, şi va contribui la realizarea procedurilor şi practicilor de management al
resurselor umane în mod legal, echitabil, eficient şi eficace.
▪▪ Funcţionarii publici de conducere ierarhici vor găsi Manualul util în gestionarea şi
coordonarea cotidiană a funcţionarilor publici de care sunt responsabili şi astfel îi va ajuta la
stabilirea unui mediu de muncă eficient, bine administrat.

Scopul şi modul de folosire a manualului 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ Fiecare funcţionar public va considera Manualul un ghid foarte util pentru drepturile şi
responsabilităţile sale în calitate de angajat.
▪▪ În sens mai larg, Manualul va furniza organizaţiilor din societatea civilă, agenţiilor
internaţionale de finanţare şi mass-media informaţii şi detalii referitoare la principiile
şi practicile care guvernează managementul resurselor umane în administraţia publică din
România.

Cum se utilizează Manualul?


Manualul conţine următoarele secţiuni:
I. Capitole generale introductive: Managementul resurselor umane în context
II. Procedurile de managementul resurselor umane: ghid pas cu pas pentru activită-
ţile de MRU
III. Documente standard utilizate pentru a implementa activităţile procedurilor: sunt
ataşate numai acele documente standard de interes pentru managerii de resurse umane şi
specialiştii din departamentele de resurse umane
IV. Studii de caz: excepţii, situaţii unice, condiţii complexe şi modul lor de abordare
Fiecare secţiune are un cuprins şi mai există şi un cuprins principal la începutul Manualului.
Secţiunile conţin trimiteri la alte secţiuni, astfel încât corelaţiile dintre legislaţie şi proceduri pot
fi sesizate imediat. Aceasta înseamnă ca utilizatorul care caută un anumit aspect al legislaţiei refe-
ritoare la administraţia publică poate găsi rapid procedura relevantă de managementul resurselor
umane; şi utilizatorul care caută o anumită procedură de managementul resurselor umane poate
identifica imediat legislaţia relevantă din care rezultă procedura. Cuprinsul principal permite uti-
lizatorului să afle unde apare un anumit subiect în fiecare dintre secţiuni.
Exemple de utilizare a Manualului:
Cum găsesc procedura de Căutaţi în cuprinsul Secţiunii II. Acesta vă va furniza
recrutare?  numărul paginii pentru procedura de recrutare.
Cum aflu care parte din Urmărind secvenţa de activităţi din tabelul de proce-
legislaţie reglementează  dură veţi descoperi în coloana din partea stângă a tabe-
recrutarea? lului articolele de legislaţie relevante pentru recrutare.
Urmărind secvenţa de activităţi din tabelul de proce-
Cum aflu ce documente
dură veţi găsi în coloanele din partea dreaptă a tabe­
standard şi studii de caz se  lului referire la documentele standard şi la studiile de
referă la recrutare?
caz (unde e cazul).

Amendamente viitoare
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) este responsabilă de actualizarea
şi întreţinerea acestui Manual în funcţie de modificarea legislaţiei.
ANFP va revizui în mod regulat politicile şi practicile privind funcţionarii publici pentru a se asigura
că se menţin eficiente şi adecvate pentru administraţia publică pe măsura evoluţiei acesteia, şi
pentru a asigura alinierea la progresele din cadrul bunelor practici moderne în managementul
resurselor umane.
Vor fi emise periodic amendamente la Manual pentru a reflecta orice modificări ale legislaţiei ce
se referă la administraţia publică şi care influenţează procedurile de managementul resurselor
umane.

2 Scopul şi modul de folosire a manualului


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Manualul conţine următoarele capitole şi proceduri:

Secţiunea I
Capitolul 1: Scopul şi modul de folosire a manualului
Capitolul 2: MRU în contextul reformei administraţiei publice
Capitolul 3: Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică
Capitolul 4: Sprijinul acordat de ANFP reprezentanţilor MRU ai autorităţilor şi
instituţiilor publice
Capitolul 5: Cadrul legislativ al MRU în funcţia publică
Capitolul 6: MRU – un sistem integrat de proceduri

Secţiunea II
Procedura 1: Structura autorităţilor şi instituţiilor publice
Procedura 2: Managementul carierei funcţionarilor publici
Procedura 3: Planul de ocupare a funcţiilor publice
Procedura 4: Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici
Procedura 5: Standardizarea condiţiilor de ocupare
Procedura 6: Promovarea funcţionarilor publici
Procedura 7: Mobilitatea funcţionarilor publici
Procedura 8: Dosarul profesional
Procedura 9: Baza de date a funcţionarilor publici
Procedura 10: Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici
Procedura 11: Drepturi, responsabilităţi şi îndatoriri. Comisia paritară
Procedura 12: Etica şi codul de conduită
Procedura 13: Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici
Procedura 14: Petiţii
Procedura 15: Stabilirea necesarului de formare profesională
Procedura 16: Sistemul de salarizare şi pensii
Procedura 17: Egalitatea de şanse şi tratament

Graficul următor ilustrează tematica manualului şi relaţiile dintre capitolele părţii introductive şi
procedurile de MRU.

Scopul şi modul de folosire a manualului 3


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Legăturile între secţiunile Manualului de MRU

4 Scopul şi modul de folosire a manualului


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Managementul resurselor umane în contextul


reformei administraţiei publice
Către ce trebuie/ne propunem să ne îndreptăm
Reforma în administraţia publică trebuie să conducă la o profesionalizare a activităţii desfă-
şurate în autorităţile publice, precum şi la o schimbare a valorilor şi a modului de acţiune
a funcţionarilor publici, la dezvoltarea unei concepţii manageriale caracteristice unei adminis-
traţii publice moderne.
Un Serviciu Public modern necesită schimbarea culturii MRU prin trecerea de la manage-
mentul de personal la managementul resurselor umane. În consecinţă, componenta
de resurse umane va deveni o competenţă esenţială pentru toate persoanele cu funcţie de con­
ducere din administraţia publică. Transferul de responsabilităţi pentru managementul resurselor
umane către managerii de linie are consecinţe importante pentru responsabilii cu gestiunea
resurselor umane, care vor avea un rol vital în a oferi managerilor de linie sfaturi şi în-
drumări profesionale şi în a asigura focalizarea sistemului şi procedurilor de resurse
umane asupra obiectivelor strategice ale organizaţiei.

Unde suntem în momentul de faţă


Strategia de Dezvoltare a Funcţiei Publice din România, aflată în stadiul de proiect din anul 2007,
identifică principalele probleme în domeniul funcţiei publice:
1. „Inexistenţa unui sistem unitar de salarizare motivant şi transparent care, corelat cu
lipsa unor politici de resurse umane eficiente, conduce la creşterea gradului de demoti-
vare a funcţionarilor şi, astfel, la apariţia a cel puţin două riscuri majore:
a. confruntarea cu o mare fluctuaţie a funcţionarilor publici;
b. stagnarea şi/sau scăderea performanţelor profesionale ale acestora.
2. Slaba dezvoltare a departamentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi insti-
tuţiilor publice. Un prim efect al acestei probleme îl constituie neaplicarea unitară şi/sau
nerespectarea legislaţiei în vigoare referitoare la funcţia publică. Un al doilea efect îl
constituie slaba capacitate de gestionare a resurselor umane;
3. Capacitatea administrativă insuficientă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
raportată la natura şi volumul sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească. Menţionăm
şi lipsa unei colaborări directe întărite cu autorităţile şi instituţiile publice, ceea ce deter-
mină limitarea rolului ANFP în procesul de management al funcţiei publice;
4. Imaginea deteriorată a funcţionarilor publici încadrată în cea a administraţiei publice
în general. Imaginea funcţionarilor publici şi a administraţiei publice este determinată
de percepţia cetăţenilor cu privire la evoluţia factorului corupţiei precum şi a rezis­tenţei
funcţionarilor publici la acesta. De asemenea, calitatea, eficienţa şi promptitudinea fur-
nizării serviciilor către cetăţeni reflectă opinia acestora şi imaginea mai puţin favora­
bilă, care le este asociată.“

Linii strategice pentru a ne îndrepta către ce ne-am propus


Obiectivele cheie ale reformei în administraţia publică (RAP), menţionate în Strategia
Actualizată a Guvernului României cu privire la accelerarea reformei în administraţia publică,
adoptată prin Hotărârea de Guvern Nr. 699/2004, sunt următoarele:

MRU în contextul reformei administraţiei publice 5


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

1. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de recrutare, evaluare şi promovare bazat pe


merite şi competenţe;
2. Crearea şi implementarea unui sistem unic de salarizare pentru funcţionarii publici,
care să fie motivant, simplu şi transparent pentru a putea reflecta importanţa şi rezultatele
activităţilor desfăşurate şi pentru a atrage şi a păstra funcţionarii publici competenţi în
cadrul sistemului administraţiei publice;
3. Consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici în vederea elaborării, implementării, monitorizării şi coordonării aplicării politi-
cilor referitoare la managementul resurselor umane în cadrul funcţiei publice;
4. Modernizarea managementului resurselor umane.

Crearea unui cadru adecvat pentru atingerea obiectivelor propuse


Astfel, paralel cu cadrul legislativ, managementul public reprezintă suportul teoretic şi
practic necesar implementării schimbărilor în cadrul autorităţilor publice. Pe când, manage-
mentul resurselor umane, ca parte a sistemului managementului public, reprezintă compo-
nenta funcţională şi operaţională a aplicării legislaţiei din domeniul administraţiei publice.
¾¾ Cadrul legislativ, prezentat în Secţiunea I, Capitolul 5, a evoluat în ultimii ani către un
instrument flexibil şi eficient pentru funcţionarii publici şi funcţia publică. Dezvoltarea
cadrului legal din România a dus la alinierea acestuia la procedurile şi bunele practici
existente, totuşi este loc pentru o consolidare continuă a MRU ca o „funcţie“ profesională
în cadrul sectorului public din România. Nu este însă de neglijat pasul imediat următor
creării cadrului legislativ, şi anume aplicarea unitară şi coerentă a prevederilor legale re-
feritoare la funcţia şi funcţionarii publici.
¾¾ Cadrul instituţional creat pentru implementarea legislaţiei relevante este prezentat în
Secţiunea I, Capitolele 3 şi 4. Rolurile şi responsabilităţile în domeniul managementului
operativ al resurselor umane sunt împărţite între ANFP şi autorităţile şi instituţiile publice
locale şi centrale. Astfel, fiecare autoritate sau instituţie publică are responsabilitatea
de a-şi gestiona funcţionarii publici conform legislaţiei în vigoare, în timp ce ANFP are
responsabilitatea de a îndruma şi de a susţine fiecare autoritate şi instituţie publică în
vederea gestionării personalului.
¾¾ Cadrul administrativ pune bazele creării unor proceduri practice pentru aplicarea re-
glementărilor în vigoare. În ultimii ani, instituţiile publice au reuşit sa-şi elaboreze, singure
sau cu ajutor extern, proceduri interne specifice domeniului lor de activitate, începând să
acorde o atenţie sporită unui domeniu mai puţin „băgat în seamă“ la nivelul administraţiei
publice, managementul resurselor umane. Astfel, proceduri interne de managementul re-
surselor umane au început să apară şi la nivelul administraţiei publice, iar acestea denotă
tranziţia către un sistem public modern. Prin însuşi intermediul manualului de faţă ANFP
îşi propune diseminarea unor proceduri care conţin îndrumări şi indicaţii referitoare la
modul în care reglementările conţinute în cadrul legal trebuie să fie implementare la nivel
practic, de zi cu zi.

Instrumente folosite pentru a ajunge unde ne-am propus


Consolidarea cadrului legal, instituţional şi administrativ este susţinută, pe lângă iniţiativele in-
dividuale ale autorităţilor publice, finanţate din surse proprii, de către diverse programe de finan-
ţare europene.
Aşadar, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA)
2007-2013 se deschide calea finanţării unor activităţi care să conducă la modernizarea funcţiei
publice, cu accent pe eficienţă, constatându-se că obiectivele care vizează consolidarea cadrului

6 MRU în contextul reformei administraţiei publice


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

instituţional şi legal au beneficiat încă de asistenţă prin programele Phare şi ale Băncii Mondiale.
Exemplificăm prin următorul extras din PODCA 2007-2013:
„3.2.1. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managemen­
tului ciclului de politici publice
[...]
3.2.1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
[...]
Operaţiuni orientative
• Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea, imple­
mentarea de instrumente moderne, stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi,
cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociaţiile de dezvoltare
inter-comunitare, un corp de administratori publici profesionişti în administraţia locală
etc.
• Introducerea unor reforme privind managementul calităţii.
• Implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane.
• Dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică.
• Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului
cu funcţii de conducere din administraţia publică.
• Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea
de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.“

Concluzie
Performanţa autorităţilor publice depinde în mare măsură de competenţa şi profesionalismul
resurselor umane ce activează în ele, de felul în care personalul concepe obiectivele ce stau în faţa
autorităţilor publice, de modul în care le soluţionează, de măsura în care îşi asumă responsabili-
tatea pentru consecinţele activităţii lor, de felul în care conlucrează cu cetăţenii.
Deci, succesul transformărilor în administraţia publică este în raport tot mai strâns cu calitatea
resurselor umane. Redresarea tuturor sferelor de activitate a autorităţilor publice nu va înregistra
performanţe esenţiale până când la toate nivelurile organizaţionale nu se va percepe adevărul că,
resursele umane reprezintă forţa motrice principală, iar dezvoltarea lor trebuie să
constituie reperul fundamental şi baza oricărei reforme.

MRU în contextul reformei administraţiei publice 7


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

roluri şi responsabilităţi în managementul


resurselor umane în funcţia publică
Principiul de bază în domeniul managementului resurselor umane în funcţia publică este că
managementul operativ de zi cu zi trebuie realizat de instituţiile şi autorităţile publice, cu sprijinul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în timp ce politica, strategiile şi reglementările se
gestionează la nivel central de către ANFP.
Baza legală a acestei diviziuni a rolurilor şi responsabilităţilor în activităţile MRU este dată de
articolul 24 al Legii 188/1999 republicată, cu privire la Statutul Funcţionarilor Publici: „Gestiunea
curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei
autorităţi şi instituţii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează direct cu
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.“
Articolul 5 al Hotărârii de Guvern 611/2008 prezintă în detaliu acest principiu, arătând că princi-
palii actori în managementul carierei funcţionarilor publici, care acoperă majoritatea activităţilor
de management al resurselor umane (recrutare, perioadă de stagiu, dezvoltare, mobilitate, avan-
sare şi promovare şi alte activităţi legate de acestea) sunt:
1. autorităţile şi instituţiile publice, prin elaborarea politicilor şi instrumentelor
interne de gestiune şi planificare a resurselor umane, aplicarea principiilor egalităţii de
şanse, motivării şi transparenţei;
2. funcţionarul public, prin îmbunătăţirea performanţelor profesionale şi a perfecţionării
continue în vederea dezvoltării profesionale individuale.
3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal, a
politicilor şi a instrumentelor necesare planificării, organizării şi dezvoltării carierei în
funcţia publică, precum şi prin monitorizarea şi controlul implementării acestora, în
condiţiile legii;

În acest context, rolurile şi responsabilităţile în domeniul managementului resurselor umane sunt


divizate între departamentele specializate ale autorităţilor / instituţiilor publice centrale şi locale,
reprezentate de funcţionarii publici de conducere şi ANFP.

1. Rolurile şi responsabilităţile
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici gestionează şi se ocupă de toate aspectele legate de
managementul resurselor umane privind corpul funcţionarilor publici. Ín cadrul acestui
proces:
▪▪ elaborează legislaţia referitoare la funcţionarii publici;
▪▪ depune propuneri referitoare la legislaţie şi la programele pentru funcţionarii publici;
▪▪ elaborează studii, analize şi prognoze referitoare la funcţia publică şi la corpul funcţiona-
rilor publici;
▪▪ stabileşte criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici;
▪▪ colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie şi centrele regionale de formare ­pentru
elaborarea programelor de formare / specializare pentru funcţionarii publici.
Un al doilea grup de activităţi se referă la centralizarea informaţiei referitoare la funcţiile
publice şi la funcţionarii publici (de exemplu, planul de ocupare, nevoile de formare):

8 Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ colectarea, centralizarea şi sistematizarea informaţiilor de la autorităţile şi instituţiile


publice pentru a asigura un tratament unitar şi o prezentare generală a funcţiilor publice
şi a corpului funcţionarilor publici;
▪▪ depunerea la Guvern, spre aprobare a planurilor şi instrumentelor de management al
resurselor umane în funcţia publică;
▪▪ managementul corpului de rezervă al funcţionarilor publici;
▪▪ administrarea bazei de date naţionale a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici, conform
datelor comunicate de către autorităţile şi instituţiile publice.
Al treilea domeniu de activitate al ANFP se axează pe monitorizarea şi controlul implemen-
tării legislaţiei referitoare la managementul resurselor umane în administraţia publică şi la
respectarea principiilor acestuia, cuprinse în articolul 3 al Legii nr. 188/1999 republicată privind
Statutul Funcţionarilor Publici.
Pe baza datelor şi informaţiilor colectate prin activitatea de monitorizare, ANFP îşi îndeplineşte
responsabilităţile referitoare la raportare şi date statistice în domeniul administraţiei şi funcţio-
narilor publici, după cum urmează:
▪▪ rapoarte anuale sau periodice, referitoare la gradul de ocupare a funcţiilor publice în
cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
▪▪ statistici, sinteze şi rapoarte privind structura funcţionarilor publici;
▪▪ rapoarte trimestriale referitoare la mobilitatea funcţionarilor publici.

2. Rolurile şi responsabilităţile autorităţilor şi instituţiilor publice


locale şi centrale
Rolurile şi responsabilităţile în domeniul managementului operativ al resurselor umane sunt îm-
părţite între ANFP şi autorităţile şi instituţiile publice locale şi centrale. Această diviziune este
prezentată în detaliu în Tabelul 1. Fiecare autoritate sau instituţie publică are responsabilitatea
de a-şi gestiona funcţionarii publici conform legislaţiei în vigoare, în timp ce ANFP are responsa-
bilitatea de a îndruma şi de a susţine fiecare autoritate şi instituţie publică în vederea gestionării
personalului.

Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică 9


10
Tabelul 1: Activităţile operative de MRU realizate de către ANFP şi autorităţile sau instituţiile publice
# Activitate Responsabilităţi ANFP Responsabilităţile autorităţilor şi Responsabilităţile autorităţilor şi
MRU instituţiilor centrale instituţiilor locale
1. Structura de Gestionează baza de date a funcţiilor publice şi funcţionarilor Structura funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici este elaborată în cadrul fiecărei autorităţi sau
funcţii publice publici, pe baza datelor comunicate de către autorităţile şi instituţii publice, în conformitate cu formatul stabilit de către ANFP. Acestea au obligaţia de a trimite
a institiuţiilor instituţiile publice. la ANFP toate informaţiile incluse în baza de date a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.
şi autorităţilor Avizează structura de funcţii publice stabilită de către autorităţile
publice şi instituţiile publice locale şi centrale.
2. Planul de Planul de ocupare a funcţiilor publice este elaborat o dată pe an, Autorităţile şi instituţiile publice din cadrul Planul de ocupare este elaborat o dată pe an, cu
ocupare cu consultarea sindicatelor funcţionarilor public de către ANFP, administraţiei publice centrale trimit propuneri consultarea sindicatelor funcţionarilor publici, de
pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, în cazul referitoare la planul de ocupare a funcţiilor către primar, sau, după caz, de către preşedintele
autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice proprii. consiliului judeţean, în cazul autorităţilor şi
publice centrale. instituţiilor publice din cadrul administraţiei
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

publice locale.
3. Recrutare Aprobă condiţiile de participare şi procedura de recrutare Organizează concursul de recrutare pentru Organizează concursul de recrutare pentru
pentru funcţiile publice. funcţiile publice vacante din cadrul autorităţilor funcţiile publice de execuţie şi conducere vacante
Organizează concursul de recrutare pentru poziţiile vacante şi instituţiilor publice centrale, conform menţionate de lege.
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, în cazul prevederilor legale, cu aprobarea Agenţiei Notifică ANFP cu privire la organizarea concursului
funcţiilor de conducere generale şi specifice; Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru de recrutare.
funcţiile publice de execuţie generale şi specifice.
ANFP are dreptul de a transfera către autorităţile şi instituţiile Stabilesc condiţiile specifice de participare la
publice, în limitele stabilite de lege, competenţa de a organiza Stabilesc condiţiile specifice de participare la concursurile de recrutare pentru funcţiile publice
concursuri de recrutare în vederea ocupării funcţiilor de concursul de recrutare şi solicită aprobarea de execuţie şi de conducere, cu excepţia celor
conducere generale şi specifice. ANFP. rezervate pentru organizarea concursului de către
În cazul concursurilor de recrutare organizate de către Propun funcţionarii publici care reprezintă ANFP.
autorităţile şi instituţiile publice locale, atunci când condiţiile instituţiile sau autorităţile în comisiile de concurs Organizarea recrutării este responsabilitatea
menţionate de lege nu sunt îndeplinite, ANFP poate amâna sau şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor. autorităţilor şi instituţiilor locale.
suspenda organizarea concursului. Au obligaţia de a asigura instruirea continuă a Propun funcţionarii publici care reprezintă
În cazul concursurilor de recrutare organizate de către funcţionarilor publici care participă în comisia instituţia sau autoritatea publică în comisia
autorităţile şi instituţiile publice centrale, ANFP poate dispune de concurs şi în comisa de soluţionare a de concurs şi în comisia de soluţionare a
reluarea procedurii de recrutare. contestaţiilor. contestaţiilor.
Numeşte funcţionarii publici care reprezintă ANFP în comisiile Au obligaţia de a asigura instruirea continuă a
de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor. funcţionarilor publici care participă la comisiile
Verifică respectarea prevederilor legale referitoare la procedura de concurs şi la comisiile de soluţionare a
de recrutare şi de soluţionare a contestaţiilor. În cazul în care nu contestaţiilor.
s-au respectat procedurile legale, suspendă concursul.

Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică


Manual de Resurse Umane
# Activitate Responsabilităţi ANFP Responsabilităţile autorităţilor şi Responsabilităţile autorităţilor şi
MRU instituţiilor centrale instituţiilor locale
4. Numirea în Propune numirea câştigătorilor concursurilor / examenelor de Elaborează actele administrative de numire, la propunerea comisiei de concurs sau a Agenţiei Naţionale
funcţii publice recrutare şi promovare conducătorului autorităţii sau instituţiei a Funcţionarilor Publici, pentru concursurile organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor
publice în care se află respectiva funcţie pentru funcţiile publice Publici.
pentru care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a
organizat concursul.
5. Evaluarea Stabileşte criteriile de evaluare a activităţilor funcţionarilor Conducătorii ierarhici realizează evaluarea performanţelor şi stabilesc necesarul de formare
performanţelor publici. individuală pentru fiecare funcţionar public.
6. Promovare Aprobă condiţiile şi procedura de promovare în funcţiile Organizează examenul de promovare în grad profesional şi promovare în clasă, cu aprobarea ANFP, în
publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi limitele fondurilor publice rezervate pentru avansare şi încadrându-se în fondurile bugetare alocate.
transformarea posturilor în urma promovării . Organizează pre-selecţia pentru promovarea rapidă.
Organizează anual concursul de promovare rapidă, în limita Transformă posturile celor care au promovat examenul de promovare cu aprobarea ANFP.
numărului de funcţii publice rezervate pentru avansarea
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

rapidă.
Aprobă concursul de admitere în programele organizate în

Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică


vederea dobândirii statutului de manager public, organizate
şi gestionate de către organismele autorizate prin lege să
organizeze astfel de programe.
7. Mobilitate Avizează numirea temporară în poziţiile publice de conducere Decid cu privire la mobilitatea funcţionarilor Decid cu privire la mobilitatea funcţionarilor
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor centrale din administraţia publici, cu aprobarea sau notificarea ANFP, în publici, cu aprobarea sau notificarea ANFP, în
publică. funcţie de tipul de mobilitate şi de natura funcţiei funcţie de tipul de transfer şi de natura funcţiei
Primeşte notificări cu privire la numirea temporară într-o funcţie publice. publice.
publică de conducere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor
centrale din administraţia publică.
8. Modificarea Organizează redistribuirea funcţionarilor publici. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide modificarea raportului de serviciu al unui
raportului de funcţionar public.
serviciu Notifică ANFP cu privire la aprobarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu sau cu privire
la decizia de a relua activitatea.
În urma redistribuirii numesc persoana redistribuită în funcţia publică.
Manual de Resurse Umane

11
# Activitate Responsabilităţi ANFP Responsabilităţile autorităţilor şi Responsabilităţile autorităţilor şi

12
MRU instituţiilor centrale instituţiilor locale
9. Formare Centralizează propunerile de formare a funcţionarilor publici, Stabilesc necesarul de formare a funcţionarilor publici în timpul evaluărilor performanţelor individuale
pe baza propunerilor instituţiilor şi autorităţilor publice. şi le trimit la ANFP.
Organizează programele de formare pentru funcţionarii publici Includ în bugetul anual sumele necesare pentru acoperirea costurilor cu programele de formare /
care pot fi membrii în comisiile de examen/concurs şi în specializare profesională a funcţionarilor publici organizate la iniţiativa sau în interesul autorităţii sau
comisiile de soluţionare a contestaţiilor în cazul recrutării şi instituţiei publice.
promovării. Comunică ANFP în fiecare an planul de dezvoltare profesională şi fondurile alocate acoperirii costurilor
necesare pentru această activitate.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

3. Roluri şi responsabilităţi MRU în cadrul autorităţilor şi


instituţiilor publice
Regula de bază a MRU este că fiecare funcţionar public de conducere are responsabilitatea de a
gestiona funcţionarii publici din subordine, încadrându-se în sfera de autoritate conferită prin
lege şi prin Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei sau autorităţii publice.
Departamentul de management al resurselor umane are responsabilitatea de a susţine funcţionarii
publici de conducere în activităţile de management specifice funcţiei şi în realizarea atribuţiilor
profesionale specifice.
Astfel, atribuţiile de managementul resurselor umane sunt împărţite între şefii ierarhici şi depar-
tamentul de resurse umane1 din fiecare autoritate sau instituţie publică.
Activitatea de managementul resurselor umane este coordonată şi sprijinită de către departa­
mentul de resurse umane şi implementată de către funcţionarii publici de conducere ai autorităţii
sau instituţiei publice. Aşadar, funcţionarii publici de conducere trebuie să aibă competenţele
necesare pentru gestionarea resurselor umane, cum ar fi de exemplu:
▪▪ stabilirea cerinţelor funcţiei,
▪▪ realizarea interviurilor de selecţie,
▪▪ evaluarea performanţelor individuale,
▪▪ identificarea necesarului de formare,
▪▪ folosirea metodelor de formare la locul de muncă, etc.
Rolurile şi atribuţiile funcţionarilor publici de conducere şi ale departamentului de resurse umane
în implementarea managementului resurselor umane sunt foarte diferite, dar nu pot fi realizate
fără colaborare. Acestea sunt prezentate în Fig. 1.

Fig. 1. Diviziunea activităţilor MRU în cadrul organizaţiei

1 Departamentul de resurse umane este folosit ca termen generic, reprezentând o unitate organizaţională MRU în
cadrul organizaţiei, indiferent de mărimea acesteia. Poate fi vorba aşadar de un specialist MRU (generalist), sau de
un departament cu personal specializat pe diferite activităţi de resurse umane.

Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică 13


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Atribuţiile funcţionarilor publici de conducere în domeniul managementului


resurselor umane:
▪▪ Utilizarea zilnică a instrumentelor şi tehnicilor MRU (interviu de selecţie, evaluarea
perfor­manţelor, sprijin acordat în timpul perioadei de probă, sprijin acordat debutanţilor,
stabilirea necesarului de formare, sprijinirea carierei funcţionarilor publici, motivare, etc.)
▪▪ Furnizarea informaţiilor pentru sistemul MRU (caracteristicile funcţiei, cerinţe, necesar
de formare, etc.)
▪▪ Analiza nevoilor legate de resurse umane ale unităţilor organizatorice (necesar de formare,
necesarul de forţă de muncă, noi fişe ale posturilor, etc.)
▪▪ Propuneri MRU privind echipa condusă (recompense, mobilitate, dezvoltare carieră,
formare, etc.)
▪▪ Solicitare sprijin de la departamentul de resurse umane din cadrul autorităţii sau institu-
ţiei publice.
Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 precizează rolul şi responsabilitatea funcţionarilor publici de
conducere în susţinerea dezvoltării şi carierei funcţionarilor publici. Paragraful 2 al articolului 129
subliniază că funcţionarii publici de conducere au responsabilitatea de a susţine cariera funcţionarilor
publici prin promovare rapidă, folosind următoarele metode:
a) participare activă la dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor funcţiona­rilor
publici subordonaţi, inclusiv desemnarea lor ca participanţi la programele de formare
profesională;
b) stabilirea necesarului de formare a funcţionarilor publici pentru a putea realiza atribuţiile
unei funcţii publice de nivel superior cu profesionalism şi eficienţă.
Atribuţiile departamentului de resurse umane în susţinerea activităţii de management al
resurselor umane a funcţionarilor publici de conducere:
▪▪ realizarea şi actualizarea bazei de date cu informaţii MRU,
▪▪ pe baza legislaţiei, realizarea de propuneri pentru pregătirea instrumentelor şi documen-
telor de MRU care vor fi folosite de către funcţionarii publici de conducere în activităţile
zilnice,
▪▪ sprijinirea organizării proceselor de selecţie, promovare şi formare,
▪▪ solicitarea aprobării şi notificarea ANFP, atunci când este nevoie, conform prevederilor
legale,
▪▪ sprijin şi consultanţă de specialitate oferite funcţionarilor publici de conducere în apli-
carea legislaţiei referitoare la managementul resurselor umane, folosind procedurile şi
instrumentele oferite de ANFP,
▪▪ participarea în procesele de management al resurselor umane (elaborarea planului de
ocupare, recrutare şi selecţie, managementul carierei, planificarea şi implementarea acţiu­
nilor de formare, etc.),
▪▪ transmiterea informaţiilor referitoare la funcţionarii publici şi funcţiile publice la ANFP.

Comunicarea şi colaborarea dintre funcţionarii publici de conducere şi departa-


mentele de resurse umane din toate autorităţile şi instituţiile publice este vitală
în managementul resurselor umane. Nici unul dintre participanţii la proces nu poate realiza
singur gama completă de atribuţii prevăzute de legislaţie.

14 Roluri şi responsabilităţi în MRU în funcţia publică


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Sprijinul acordat de ANFP pentru


reprezentanţii MRU ai autorităţilor şi
instituţiilor publice
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are rolul de a crea şi dezvolta un corp profesionist, stabil
şi imparţial de funcţionari publici. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, ANFP are diverse sarcini,
responsabilităţi şi atribuţii în managementul resurselor umane care acoperă trei niveluri:
I. Nivelul strategic
II. Nivelul de reglementare
III. Managementul operaţional al resurselor umane

I. Nivelul strategic
Orientările strategice ale Agenţiei privind MRU urmăresc dezvoltarea şi modernizarea
funcţiei publice şi a corpului de funcţionari publici prin dezvoltarea cadrului legal, respectiv ela-
borarea şi implementarea unor instrumente de management care să susţină dezvoltarea profe­
sională a funcţionarilor publici şi să le sporească performanţele.

Activităţile ANFP legate de politică şi strategie ce privesc întregul corp de funcţionari publici
includ elaborarea de politici şi strategii pentru gestionarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor
publici, elaborarea de studii, analize, rapoarte şi prognoze privind corpul de funcţionari publici şi
analiza impactului propunerilor de strategie şi politică publică sau al altor măsuri referitoare la
funcţia publică şi funcţionarii publici, elaborarea unor programe de instruire pentru funcţionarii
publici pe baza evaluării necesităţilor de formare realizate de autorităţile şi instituţiile publice.
Aceste activităţi sunt desfăşurate de Serviciul pentru Politici şi Strategii.

II. Reglementarea funcţiei publice şi managementul funcţionarilor


publici
Dezvoltarea cadrului legal, elaborarea şi implementarea unor mecanisme eficiente
pentru aplicarea legislaţiei reprezintă una dintre orientările strategice ale Agenţiei. Pentru
realizarea ei ANFP desfăşoară o serie de activităţi în domeniul reglementării funcţiei
publice şi managementului funcţionarilor publici, legate de pregătirea de proiecte şi
acte normative, reglementări metodologice şi instrucţiuni cu caracter normativ privind serviciul
public şi funcţionarii publici, reglementări pentru autorităţile şi instituţiile publice în legătură cu
funcţiile publice, norme pentru organizarea, utilizarea şi procesarea informaţiilor incluse în baza
de date privind serviciul public şi funcţionarii publici. Aceste activităţi sunt realizate de Serviciul
de Reglementare.

III. Managementul operaţional al resurselor umane


Managementul operaţional al resurselor umane şi al funcţiilor publice este organizat şi realizat
în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice de către un departament specializat care
colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Această colaborare se referă la
diverse aspecte ale managementului resurselor umane, şi este implementată prin patru grupuri
de activităţi:

Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU 15


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

a)  Managementul carierei


Relaţia ANFP cu autorităţile şi instituţiile publice referitor la aspectele managementului carierei
se realizează în două modalităţi:
1. Notificarea către şi aprobarea de către ANFP a diverselor etape ale procesului de
management al carierei, cum ar fi recrutarea, promovarea, transferul, numirea de membri în
comisia de concurs/examen, respectiv comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, modificarea
fişei postului în cazul promovărilor. Aceste activităţi se referă la:
▪▪ Analiza şi propunerea spre aprobare a funcţiilor publice stabilite de autorităţile şi institu-
ţiile publice, respectiv modificări ale structurii organizatorice a acestora şi transformarea
funcţiilor publice;
▪▪ Analiza şi aprobarea, din punct de vedere al respectării prevederilor legale, a condiţiilor
concursurilor de recrutare, respectiv ale examenelor sau concursurilor de promovare,
pentru ocuparea temporară a funcţiilor publice de conducere;
▪▪ Monitorizarea procesului de recrutare şi avansarea de propuneri de control atunci când
nu au fost respectate cerinţele legale.
▪▪ Aprobarea sau solicitarea modificării raportului de muncă dacă este dispusă mobilitatea
funcţionarilor publici în interes public;
▪▪ Monitorizarea respectării prevederilor privind egalitatea de şanse potrivit Legii nr.
202/2002.
2. Sprijinul specializat pentru departamentele de Resurse Umane din autorităţile şi
instituţiile publice este oferit de către ANFP prin intermediul următoarelor activităţi:
▪▪ Stabilirea criteriilor de performanţă pentru evaluarea performanţei profesionale indivi­
duale a funcţionarilor publici;
▪▪ Acordarea de asistenţă de specialitate şi îndrumare metodologică autorităţilor din admi-
nistraţia publică, pentru implementarea corectă şi uniformă a legislaţiei în domeniul func-
ţiei publice şi funcţionarilor publici;
▪▪ Coordonare metodologică şi asistenţă specializată pentru departamentele de manage­
mentul resurselor umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale;
▪▪ Colaborarea cu Institutul Naţional de Administraţie în stabilirea structurii specifice a progra-
melor de instruire în administraţia publică şi pentru specializarea funcţionarilor publici;
▪▪ Coordonarea implementării normelor de comportament al funcţionarilor publici;
▪▪ Furnizarea de proceduri şi documente standard pentru implementarea legislaţiei privind
managementul resurselor umane în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi
locale.
▪▪ Colaborarea cu reprezentanţii/departamentele de resurse umane din cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice pentru numirea managerilor publici.

b)  Administrarea bazei de date a funcţionarilor publici


ANFP stabileşte formatul bazei de date de funcţii publice şi funcţionari publici, ţinute în fiecare
autoritate şi instituţie publică, având obligaţia de a trimite către ANFP informaţiile conţinute în
acestea. Autorităţile şi instituţiile publice emit dosarul profesional al fiecărui funcţionar public cu
scopul de a asigura dezvoltarea şi urmărirea carierei acestora. Principalele activităţi desfăşurate
în acest domeniu sunt:
▪▪ Elaborarea şi administrarea bazei de date a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici;
▪▪ Monitorizarea şi controlul modalităţilor de utilizare a bazei de date în cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice;

16 Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ Actualizarea periodică a bazei de date;


▪▪ Formularea de recomandări privind optimizarea utilizării bazei de date în cadrul autorită-
ţilor şi instituţiilor publice şi coordonarea implementării acestor măsuri;
▪▪ Evidenţa funcţiilor publice vacante;
▪▪ Consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la planul anual de ocupare a
funcţiei publice;
▪▪ Redactarea, cu consultarea în prealabil a autorităţilor şi instituţiilor publice, a planului
anual de ocupare a funcţiilor publice, şi prezentarea acestuia spre aprobarea Guvernului;
▪▪ Centralizarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, stabilite ca rezultat al eva-
luării performanţei profesionale;
▪▪ Formularea de sugestii pentru îmbunătăţirea bazei de date conform modificărilor de
legislaţie;
▪▪ Transmiterea de informaţii şi date către autorităţile şi instituţiile publice, la cererea aces-
tora, şi respectarea prevederilor legale;
▪▪ Acordarea de asistenţă de specialitate şi suport metodologic pentru autorităţile şi institu­
ţiile publice în scopul unei comunicări corecte a datelor şi implementării bazei de date;
▪▪ Gestionarea corpului de rezervă şi asigurarea repartizării funcţionarilor publici, dacă este
necesar.

c) Aspecte legale ale managementului funcţionarilor publici


Aspectele legale ale managementului funcţiei publice şi corpului de funcţionari publici se referă
la implementarea legislaţiei privind funcţionarii publici şi funcţia publică, grupate în două tipuri
de activităţi:
1. Monitorizarea are ca scop analiza corectitudinii implementării şi aplicării legislaţiei pri-
vind funcţionarii publici şi funcţia publică în autorităţile şi instituţiile publice. Principalele
activităţi sunt:
▪▪ Monitorizarea şi verificarea modului de aplicare a legislaţiei privind serviciul public şi
funcţionarii publici;
▪▪ Monitorizarea modalităţilor în care sunt asigurate şi respectate condiţiile normale de
muncă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; în acest scop, colaborează cu organi-
zaţiile sindicale ale funcţionarilor publici;
▪▪ Controlarea modului de respectare a drepturilor legale ale funcţionarilor publici, de către
conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi implementarea măsurilor
privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament echitabil în domeniul relaţiilor de
serviciu;
▪▪ Coordonarea metodologică, monitorizarea, verificarea şi controlul implementării şi res-
pectării prevederilor legale privind normele etice şi profesionale ale funcţionarilor publici,
organizarea şi funcţionarea comitetelor paritare şi disciplinare, organizarea şi desfăşu­
rarea concursurilor, organizarea perioadei de probă, evaluarea performanţei profesionale
a funcţionarilor publici;
▪▪ Propuneri privind acţiunile de control atunci când sunt detectate încălcări ale legislaţiei,
şi este necesară o verificare suplimentară a documentelor;
▪▪ Asistenţă pentru departamentul de management al resurselor umane din cadrul autorită-
ţilor şi instituţiilor publice, pentru implementarea legislaţiei;

Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU 17


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ Colaborarea directă cu reprezentanţii/departamentul de resurse umane din cadrul auto-


rităţilor şi instituţiilor publice pentru îndeplinirea sarcinilor legate de monitorizarea şi
evaluarea legislaţiei;
▪▪ Coordonarea aplicării normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici.
2. Soluţionarea petiţiilor şi cererilor referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici.
▪▪ Biroul Contencios este responsabil de desfăşurarea activităţilor referitoare la reprezen-
tarea ANFP în instanţă, de iniţierea de proceduri juridice împotriva autorităţilor
şi instituţiilor publice care nu respectă legislaţia privind funcţia publică şi funcţionarii
publici.
▪▪ Serviciul de Monitorizare, Evaluare şi Implementare formulează răspunsuri la petiţii,
sesizări şi memorii ale persoanelor fizice sau juridice.
▪▪ Persoane desemnate din cadrul Serviciului de Monitorizare, Evaluare şi Implementare,
al Direcţiei planificare, evidenţă informatizată şi urmărirea carierei acordă audienţe
persoanelor interesate.

d) Comunicare şi relaţii internaţionale


1. Baza pentru activitatea de comunicare este oferită de Legea nr. 544 din 2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public. Acordarea accesului la informaţii este
asigurată în diverse modalităţi:
▪▪ Oferirea de informaţii la cerere;
▪▪ Redactarea de comunicate şi informări de presă de interes public în formă scrisă, pe situl
web al ANFP şi prin diverse evenimente de diseminare, cum ar fi publicare pe situl web
sau în Monitorul Oficial a unor materiale elaborate şi proiecte de legislaţie, a funcţiilor
publice vacante şi concursurilor organizate de ANFP, etc.;
▪▪ Publicarea unor buletine informative şi a unor publicaţii de specialitate;
▪▪ Actualizarea bazei de date cu persoanele de contact din cadrul autorităţilor şi institu­
ţiilor publice, instituţiilor din mass-media, sindicatelor, organizaţiilor profesionale şi
ONG-urilor, etc.;
▪▪ Acordarea posibilităţii de consultare a documentelor care conţin informaţii publice, la
sediile centrale ale autorităţilor şi instituţiilor publice.
Cealaltă modalitate de comunicare, de la funcţionarii publici, respectiv cetăţeni, către auto­
rităţile şi instituţiile publice, se bazează pe Legea nr. 52 din 2003 privind transpa­
renţa deciziilor în administraţia publică. Aceasta include transmiterea de informaţii
în ­pro­bleme de interes public şi solicitarea opiniilor pentru elaborarea de acte legislative se-
cundare.
2. Relaţiile internaţionale: pot implica cooperare cu autorităţile şi instituţiile publice la nivel
central sau local în organizarea de diverse evenimente (mese rotunde, seminarii, etc.), sau
publicarea de articole, ori implicarea instituţiilor ca parteneri în proiecte finanţate de UE.

Tipurile de comunicare utilizate de ANFP


Comunicarea ANFP cu autorităţile şi instituţiile publice poate fi clasificată pe baza a două criterii
principale:
a. Forme de comunicare
▪▪ Comunicarea electronică utilizează ca mijloace pagina web şi baza de date. Pagina
web conţine majoritatea informaţiilor importante pentru funcţionarii publici şi cetăţeni
privind funcţia publică, şi oferă posibilitatea de a transmite online petiţii, cereri, comentarii

18 Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

şi opinii. Intranetul susţine comunicarea în reţea şi schimbul online de informaţii, opinii şi


permite colaborarea profesională directă.
▪▪ Comunicarea scrisă este utilizată pentru informare, diseminare (rapoarte, strategii,
ghiduri), şi pentru toate notificările oficiale, aprobările, documentaţia standard, fişele pos-
tului, documente legate de procedurile RU, cum ar fi recrutarea, promovarea, mobilitatea.
Documentele oficiale elaborate de ANFP: strategie, plan, propunere de politici publice, or-
dinul preşedintelui, proiecte de acte normative, note de aprobare, etc. Aceste documente
pot fi transmise doar cu număr de înregistrare şi semnătura persoanei care le-a elaborat.
▪▪ Comunicarea verbală utilizează ca metode telefonul pentru oferirea de informaţii, pre-
zentări verbale şi activităţi de diseminare cum ar fi mesele rotunde şi seminariile.
b. Canalele de comunicare:
▪▪ Comunicarea directă între departamentele de resurse umane/reprezentanţii autori-
tăţilor şi instituţiilor publice şi ANFP, fără niciun intermediar, cum ar fi oferirea de in-
formaţii prin telefon, răspunsul la cereri de informaţii si clarificări, solicitări de avizare/
aprobare, etc.
▪▪ Comunicarea indirectă prin utilizarea paginii web, sau prin transmiterea pe e-mail a
unor documente şi materiale pentru diseminare şi informare, cum ar fi legislaţie, strategii,
rapoarte, etc.

Sprijinul acordat de ANFP pentru reprezentanţii MRU 19


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Cadrul legislativ al managementului


resurselor umane în funcţia publică
Principalul act normativ pe care se construieşte sistemul de management al funcţiei publice în
România este Legea nr. 188 adoptată în decembrie 1999 privind statutul funcţionarilor publici,
şi republicată a doua oară în mai 2007. Statutul stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite de
orice aspirant la o funcţie publică, defineşte categoriile de funcţii publice, construieşte mecanisme
prin care funcţionarii publici să fie reprezentaţi în relaţia lor cu instituţiile şi autorităţile publice,
înfiinţează instituţii şi stabileşte instrumente necesare în managementul funcţiei publice şi a func-
ţionarilor publici. De asemenea, legea stabileşte drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici,
precum şi mecanismele de sancţionare şi sancţiunile aplicabile acestora, precum şi procedurile de
selecţie, evaluare şi promovare. Un capitol special este dedicat modificării şi încetării raporturilor
de serviciu. În ceea ce priveşte definirea incompatibilităţilor între funcţia publică şi alte funcţii
publice sau private, Legea nr. 188/1999 a fost modificată semnificativ prin Legea nr. 161/2003.
Legea nr. 251/2006 a modificat şi ea Legea nr. 188/1999 mai ales în ceea ce priveşte descentra-
lizarea atribuţiilor în domeniul funcţiei publice, reglementarea categoriei înalţilor funcţionari pu-
blici şi în ceea ce priveşte problematica promovării în funcţia publică. Dealtfel, amendările succe-
sive ale statutului funcţionarilor publici au condus la repu­blicarea Legii nr. 188/1999 de două ori,
ultima republicare survenind în 29 mai 2007.
Tot la nivelul legislaţiei primare trebuie menţionată şi Legea nr. 7/2004 privind codul de con-
duită al funcţionarilor publici care enumeră principiile şi normele generale de conduită profesio-
nală a funcţionarilor publici. Legea 7/2004 a fost amendată prin Legea nr. 50/2007 care stabi-
leşte mecanismele instituţionale şi legale pentru coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării
normelor de conduită.
Cadrul general în care trebuie să fie inclusă şi problematica funcţiei publice este trasat de Legea
nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor
publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul
2007 şi de Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare
a petiţiilor.
În ceea ce priveşte legislaţia secundară cele mai importante acte normative analizate în
prezentul manual sunt:
▪▪ Hotărârea Guvernului 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici
▪▪ Hotărârea Guvernului 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici,
managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici
▪▪ Hotărârea Guvernului 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor
paritare şi încheierea acordurilor colective
▪▪ Hotărârea Guvernului 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor
de disciplină
▪▪ Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dez-
voltarea carierei funcţionarilor publici, modificată de Hotărârea Guvernului 1173/2008
Legislaţia terţiară relevantă constă în ordine emise de Preşedintele Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, cele mai importante fiind:
▪▪ Ordinul 114/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare
pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere

20 Cadrul legislativ al MRU în funcţia publică


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ Ordinul 8720/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare


pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere
▪▪ Ordinul 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare
şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de
către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare
▪▪ Ordinul 1028/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi des-
făşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii
publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă
sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea

Cadrul legislativ al MRU în funcţia publică 21


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Managementul Resurselor Umane – un sistem


integrat de proceduri
Definiţia conceptului de Managementul Resurselor Umane
Managementul resurselor umane (MRU) reprezintă abordarea strategică şi coerentă a
­managementului celei mai preţioase resurse a organizaţiei – persoanele care lucrează în organi­
zaţie – şi contribuie individual şi colectiv la realizarea obiectivelor organizaţiei1. Termenii „mana-
gementul resurselor umane“ şi „resurse umane“ (RU) au înlocuit termenul de „management de
personal“ ca descriere a proceselor necesare pentru gestionarea resurselor umane în cadrul orga-
nizaţiei. Managementul resurselor umane evoluează rapid. Este atât o teorie academică, cât şi o
practică de management care se adresează tehnicilor teoretice şi practice de gestionare a forţei de
muncă.

Managementul resurselor umane în context european


Managementul resurselor umane în Europa este în primul rând responsabilitatea managemen­
tului, care beneficiază de suportul tehnic şi îndrumarea unităţilor specializate şi experţilor în ma-
nagementul resurselor umane. Ín acest sens, MRU în Europa a evoluat de la o orientare puternică
asupra „administrării personalului“ (evidenţa personalului şi gestiunea statelor de plată) la o con-
tribuţie strategică la atingerea obiectivelor strategice, asigurând ca forţa de muncă să fie alcătuită
dintr-un număr de angajaţi cu sfera şi nivelul de competenţă corespunzătoare.
Organizaţiile din sectorul public european deţin, în general, un Manual de Managementul
Resurselor Umane. Acest tip de document poate avea diferite forme, dar indiferent de formă,
manualele tind să aibă un scop comun, promovând o înţelegere comună a cerinţelor şi proceselor,
şi dezvoltând în acelaşi timp competenţa tehnică pentru aplicarea corectă şi consecventă a
procedurilor.
Pot exista diferenţe în gama de subiecte incluse în manuale, precum şi în modalitatea de prezen-
tare a fiecărui subiect, dar manualul în general cuprinde o serie de proceduri pentru activităţile
cheie legate de personal, cum ar fi Recrutare şi Selecţie, Evaluarea Performanţei, Managementul
Carierei, Diversitate, Disciplină şi Petiţii etc.

Managementul resurselor umane în România


Ín contextul din România, cadrul legal pentru MRU este bine elaborat şi defineşte factori critici
cum ar fi cerinţele care trebuie respectate, responsabilităţile instituţiilor şi funcţiilor, şi specifică
activităţile care trebuie desfăşurate.
Totuşi, evoluţia cadrului legal din ultimii ani a avut ca rezultat fragmentarea acestei activităţi, ceea
ce constituie o povară în plus pentru responsabilii de resurse umane, pentru a fi mereu la curent
cu cele mai recente cerinţe. Dezvoltarea cadrului legal din România a dus la alinierea acestuia la
procedurile şi bunele practici existente, totuşi este loc pentru o consolidare continuă a MRU ca o
„funcţie“ profesională în cadrul sectorului public din România.
Manualul de Managementul Resurselor Umane abordează unele dintre dificultăţile continue cu
care se confruntă reprezentantul MRU, ca de exemplu:
▪▪ provocarea de a naviga prin cadrul legal;
▪▪ provocarea de a ajunge la o înţelegere comună a cerinţelor legislative în practică;
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management

22 Managementul resurselor umane – un sistem integrat de proceduri


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ provocarea de a dezvolta şi îmbunătăţi competenţa personală a reprezentanţilor de MRU


pentru a reflecta modificarea de accent pe care o dă legislaţia privind MRU, evoluţia către
o funcţie strategică mai degrabă decât una „administrativă“.
Scopurile principale ale Manualului de MRU sunt de a consolida legislaţia într-un unic volum de
materiale şi a prezenta apoi cerinţele legale în proceduri uşor de urmat care nu numai că descriu
succesiunea logică a acţiunilor, ci oferă şi o îndrumare practică adiţională pentru modul de desfă-
şurare a acestor acţiuni în bune condiţii şi în mod consecvent.
Oamenii reprezintă resursa cea mai importantă a unei organizaţii. Procedurile de MRU sunt ela-
borate pentru a asigura dezvoltarea la potenţial maxim a tuturor membrilor personalului, re-
compensarea deplină a acestora pentru performanţă excelentă şi stabilirea de către funcţionarii
publici de conducere a unui mediu de lucru care satisface nevoile motivaţionale.
Procedurile de managementul resurselor umane sunt create pentru a facilita o abordare siste-
matică a coordonării şi execuţiei activităţilor de management al resurselor umane. O caracteris­
tică critică a unei abordări sistematice a managementului resurselor umane este interdependenţa
­dintre diversele proceduri care alcătuiesc sistemul.
Deşi fiecare procedură serveşte unui scop precis în cadrul sistemului de management al resurselor
umane, dacă o procedură individuală nu este bine elaborată (acolo unde cadrul legal sau procedu-
rile nu sunt clare) sau dacă cerinţele procedurii nu sunt respectate în mod consecvent (din cauza
insuficienţei înţelegerii, motivării sau capacităţii tehnice), aceste neajunsuri vor avea impact şi
asupra capacităţii altor proceduri de a atinge scopul stabilit.
În secţiunile care urmează ale manualului sunt prezentate cerinţele, practicile, documentaţia
standard şi îndrumarea practică ce descrie modul în care trebuie aplicate procedurile.
Managementul resurselor umane urmează un ciclu anual al activităţii în care actualizarea atribu-
ţiilor funcţiei şi confirmarea standardelor de performanţă au loc la începutul ciclului şi realizarea
de evaluări individuale şi dezvoltarea planurilor de instruire şi dezvoltare au loc spre finalul ci-
clului.
În general, prezentarea procedurilor urmează o succesiune logică în care apar mai întâi proce-
durile care constituie cadrul de bază pentru managementul resurselor umane din ciclul anual, şi
apoi sunt prezentate pe rând procedurile succesive care se concentrează pe aspectele individuale
ale managementului resurselor umane în cadrul ciclului anual.
Diagrama prezentată mai jos ilustrează cum modelează obiectivele strategice ale Guvernului
României cadrul legislativ al managementului resurselor umane şi modul în care procedurile in-
dividuale de MRU oferă mecanismul practic de implementare a activităţilor zilnice de manage-
mentul resurselor umane.

Managementul resurselor umane – un sistem integrat de proceduri 23


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Relaţia dintre managementul resurselor umane şi procedurile de MRU


Diagrama de mai jos ilustrează relaţia dintre MRU ca disciplină profesională şi procedurile de
MRU ca mecanisme prin care se realizează în practică managementul resurselor umane.

24 Managementul resurselor umane – un sistem integrat de proceduri


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,
conţine prevederi clare care trebuie respectate în cazul în care trebuie stabilite funcţiile publice
intr-o instituţie sau autoritate publică (art 107 şi art. 112), în cazul în care se intenţionează trans-
formarea unor posturi contractuale în funcţii publice (art 111) sau în cazul în care se reorganizează
o autoritate sau instituţie publică (art 100). În toate aceste situaţii, Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici trebuie să emită un aviz prealabil pentru punerea în practică a măsurilor iniţiate.
Pentru ca avizul să fie emis în deplină cunoştinţă de cauză, autoritatea sau instituţia publică soli-
citantă trebuie să transmită către ANFP proiectul actului prin care urmează să se implementeze
măsura prognozată precum şi o serie de anexe, în funcţie de tipul de acţiune care se doreşte a fi
întreprinsă. Este foarte important ca toate aceste documente să fie asumate de conducerea insti-
tuţiei sau autorităţii publice solicitante, să fie semnate şi stampilate.
În cadrul acestui capitol al manualului urmează să detaliem procedura de urmat pentru stabilirea
funcţiilor publice, pentru transformarea posturilor contractuale în funcţii publice şi pentru
reorganizarea unei instituţii sau autorităţi publice şi să prezentăm documentele standard care
trebuie anexate solicitării transmise către ANFP (stat de funcţii, organigramă) pentru fiecare tip
de instituţie sau autoritate publică (centrale, deconcentrate, locale).

Fig. 1. Procesul privind stabilirea funcţiilor publice, transformarea posturilor


contractuale în funcţii publice, reorganizarea instituţiei

Procedura 1. Structura autorităţilor şi instituţiilor publice 1


2
Procedura privind stabilirea funcţiilor publice, transformarea posturilor contractuale în funcţii publice, reorganizarea instituţiei
Act normativ / Procedură - descrierea Responsabil Document Observaţii, excepţii,
art. / alin. / lit. activităţilor de realizat standard studii de caz
Legea 188/1999 Se elaborează un proiect de act Departamentul de Resurse Proiect de act Structura organizatorică: alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161-2003
art. 107 administrativ în cadrul căruia trebuie Umane din instituţia administrativ (lege, a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5
indicat exact temeiul legal al modificării sau autoritatea publică hotărâre, ordonanţă, posturi de execuţie;
care urmează a fi adoptate – Legea respectivă ordin)
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum
188/1999 art 107, art. 112 şi art 100 sau sau Proiect de hotărâre a 7 posturi de execuţie;
art 111 consiliului judeţean sau a
c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum
consiliului local
15 posturi de execuţie;
d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de
Legea 188/1999 Stabilirea funcţiilor publice (de execuţie Departamentul de Resurse Organigrama
minimum 25 de posturi de execuţie.
art. 100 şi art. 99 şi de conducere) implică redactarea Umane din instituţia Stat de funcţii
organigramei şi a statului de funcţii sau autoritatea publică Se exceptează de la prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 1173/2008, Anexa 1, 161-2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în


nominal, stabilirea salariilor, întocmirea respectivă
Fişa de post exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul
fişelor de post
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al instituţiilor
publice subordonate acestora.

Funcţii de conducere
Regulă – maxim 12% din numărul total al funcţiilor publice pot fi funcţii
de conducere
Excepţia – pentru aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al instituţiilor
publice subordonate acestora, pe baza de justificare, numărul funcţiilor
publice de conducere poate ajunge la 15% din numărul total al funcţiilor
publice.
Legea 188/1999 În cazul reorganizării unei instituţii Adresă de înaintare către Reorganizarea
art. 111 sau autorităţi publice trebuie cerut ANFP pentru solicitare
În caz de reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii
avizul ANFP pentru că stabilirea aviz
publici vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în noile
funcţiilor publice din noua instituţie
compartimente în următoarele cazuri:
sau autoritate publică este o etapă
obligatorie în procesul de reorganizare. a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%;
b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment;
c) este schimbată denumirea fără modificarea în proporţie de peste 50%
a atribuţiilor aferente funcţiei publice;

Procedura 1. Structura autorităţilor şi instituţiilor publice


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea Responsabil Document Observaţii, excepţii,
art. / alin. / lit. activităţilor de realizat standard studii de caz
d) este schimbată structura compartimentului.
Aplicarea acestor prevederi se face cu respectarea următoarelor criterii:
a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului
public;
b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică;
c) pregătirea profesională;
d) să fi desfăşurat activităţi similare.
În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează
examen de către autoritatea sau instituţia publică.
Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se
modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile
specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

În cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea


sau instituţia publică nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate
pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.
Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va
dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se

Procedura 1. Structura autorităţilor şi instituţiilor publice


comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la
emitere dacă autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca
urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de
funcţionarul public.
În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia
publică este obligată să acorde funcţionarilor publici un preaviz de
30 de zile calendaristice. În perioada de preaviz, persoana care are
competenţa legală de numire în funcţia publică poate acorda celui
în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără
afectarea drepturilor salariale cuvenite. In perioada de preaviz, dacă
în cadrul autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice
vacante corespunzătoare, aceasta are obligaţia de a le pune la
dispoziţie funcţionarilor publici. Dacă nu există funcţii publice vacante
corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea
ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor
publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă
corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcţionarul
public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere. Funcţionarul
public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice
vacante la nivel inferior.
Manual de Resurse Umane

3
4
Act normativ / Procedură - descrierea Responsabil Document Observaţii, excepţii,
art. / alin. / lit. activităţilor de realizat standard studii de caz
Legea 188/1999 În cazul în care se doreşte transformarea Tabelul privind Transformarea posturilor contractuale în funcţii publice
posturilor de natură contractuală în transformarea posturilor Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă
funcţii publice trebuie elaborat tabelul de natură contractuală în nedeterminată în posturi de natură contractuală , care presupun
respectiv funcţii publice exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din
Legea 188/1999 vor fi numite în funcţii publice de execuţie dacă înde­
plinesc condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999 şi condiţiile
de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului
profesional ale funcţiei publice, pentru care se completează tabelul din
anexa
Legea 188/1999 art. Solicitarea avizului ANFP Iniţiatorul Adresă de înaintare către
107 Adresa prin care se solicită avizul ANFP pentru solicitare
trebuie însoţită de toate documentele aviz
anexate asumate de conducerea însoţită de anexele
instituţiei sau autorităţii publice relevante:
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

solicitante (semnate şi ştampilate) – în Proiect de act normativ


2 exemplare. Unul dintre exemplare (lege, hotărâre,
rămâne la ANFP, iar celălalt se întoarce ordonanţă, ordin)
la solicitant împreună cu avizul ANFP
Proiect hotărâre consiliu
judeţean sau local
Organigrama
Stat de funcţii
Tabelul privind
transformarea posturilor
de natură contractuală în
funcţii publice
Legea 188/1999 Emiterea avizului ANFP ANFP Aviz
art. 107
termenul de emitere este de 30 de zile
Legea 188/1999 art. Emitere act administrativ Conducătorul instituţiei Act administrativ sau
107, art. 112, art. sau autorităţii publice hotărâre a consiliului
100 sau 111 ori consiliul judeţean sau judeţean sau a
consiliul local consiliului local

Procedura 1. Structura autorităţilor şi instituţiilor publice


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
1. Definirea managementului carierei
Managementul carierei este unul din elementele de bază ale managementului funcţiei publice şi
al funcţionarilor publici, în care atât reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice cât şi func-
ţionarii publici joacă un rol important. Această activitate acoperă o parte importantă a activităţii
de management al resurselor umane, de la recrutare şi selecţie, perioada de stagiu a debutantului,
evaluarea performanţelor, stabilirea nevoilor de formare şi perfecţionare, respectiv a potenţia­
lului de promovare, dezvoltarea funcţionarului public, mobilitate şi promovare în funcţii de exe-
cuţie, respectiv de conducere până la stabilirea drepturilor salariale.
Cariera în funcţia publică este definită în art. 2. al HG 611/2008 privind organizarea şi dez-
voltarea carierei funcţionarilor publici ca „ansamblul situaţiilor juridice şi efectelor produse, care
intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public până în momentul înce-
tării acestui raport, în condiţiile legii“.
Din punctul de vedere al managementului resurselor umane, cariera reprezintă evoluţia funcţio­
narului public în cadrul unei organizaţii, respectiv în cadrul funcţiei publice, progresivă în con-
cordanţă cu nevoile organizaţiei şi în funcţie de cunoştinţele, competenţele, performanţele şi
preferinţele funcţionarului public. Aceasta înseamnă că responsabilitatea în dezvoltarea carierei
aparţine atât autorităţilor şi instituţiilor publice, cât şi funcţionarilor publici.
În acest context, managementul carierei reprezintă un ansamblu de activităţi coordonate şi coe-
rente realizate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de către funcţionarii publici de con-
ducere, sprijiniţi de specialiştii de resurse umane, respectiv de compartimentele specializate ale
ANFP care au ca scop:
▪▪ să asigure satisfacerea nevoilor de personal ale instituţiilor şi autorităţilor publice, atât la
nivelul funcţiilor publice de execuţie, cât şi la nivelul celor de conducere;
▪▪ să ofere funcţionarilor publici cu potenţial de dezvoltare şi experienţa necesară posibilităţi
de dezvoltare personală şi avansare în carieră.
Principalele instrumente de management al carierei definite prin art. 6. din HG nr.
611/2008 sunt:
a) planul de ocupare a funcţiilor publice, elaborat şi aprobat în condiţiile legii;
b) instrumentele interne de gestiune şi planificare a resurselor umane din cadrul fiecărei
autorităţi sau instituţii publice;
c) planurile de formare profesională a funcţionarilor publici.

2. Principiile managementului carierei funcţionarilor publici


HG 611/2008 defineşte în art. 4. principiile care stau la baza dezvoltării carierei funcţionarului
public:
a) Competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să pro-
moveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile
necesare exercitării funcţiei publice respective. Se dobândeşte prin pregătire şi formare
continuă şi se verifică prin evaluarea performanţelor, examen sau concurs;
b) Competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare
exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen. Se aplică în practică în
procesul de recrutare şi selecţie, respectiv de promovare, şi, dacă este nevoie, în unele
cazuri de mobilitate.

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

c) Egalitatea de şanse, principiu potrivit căruia este recunoscută vocaţia la carieră în funcţia
publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii. Principiul se
aplică în procesele de recrutare şi selecţie, mobilitate, promovare, formare continuă.
d) Profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face prin în-
deplinirea în mod eficient a atribuţiilor care implică exercitarea prerogativelor de putere
publică, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale care reglementează atribuţiile respec-
tive. Activităţile de stabilire a criteriilor de selecţie şi promovare, examenul sau concursul
de recrutare şi promovare, de formare continuă şi de evaluare a performanţelor sunt me-
nite să vegheze asupra îndeplinirii acestui principiu.
e) Motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei funcţionarilor publici,
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să aplice, în condi­ţiile ­legii,
instrumente de motivare financiară şi non-financiară a funcţionarilor publici, precum şi
să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora. Principiul
se aplică în practică prin evaluarea performanţelor şi stabilirea obiectivelor, existenţa po-
sibilităţilor de formare, mobilitate, promovare, respectiv prin salarizare.
f) Transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de
a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la ca-
riera în funcţia publică. Aplicarea în practică se realizează prin informarea funcţionarilor
publici asupra posibilităţilor existente pentru formare, promovare, mobilitate şi a crite­
riilor de selecţie.
Aceste principii sunt menite să asigure realizarea scopului formulat în art. 1. alin. 2 al Legii 188/199
republicată privind Statutul funcţionarilor publici, şi anume crearea unui corp de funcţionari pu-
blici profesionist şi eficient, să facă atrăgătoare cariera de funcţionar public şi să ofere şanse egale
la carieră tuturor persoanelor interesate, motivate şi care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege.

3. Roluri şi atribuţii în managementul carierei


Managementul carierei funcţionarilor publici este o activitate de managementul resurselor umane
în care sunt implicaţi compartimentele sau experţii de resurse umane, respectiv conducătorii de
pe diferite nivele ierarhice ale instituţiilor şi autorităţilor publice, compartimentele specializate
ale ANFP şi funcţionarii publici interesaţi.
Art. 5. din HG 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare defineşte rolurile în mana­
gementul carierei care sunt distribuite între participanţii la proces după cum urmează:
a) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici elaborează cadrul legal, politicile şi
instrumentele necesare planificării, organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică, şi
monitorizează şi controlează implementarea acestora, în condiţiile legii;
b) Autorităţile şi instituţiile publice elaborează politicile şi instrumentele interne de
gestiune şi planificare a resurselor umane, aplicare a principiilor egalităţii de şanse, moti-
vării şi transparenţei;
c) Funcţionarul public se preocupă de îmbunătăţirea performanţelor profesionale proprii
şi de propria perfecţionare continuă în vederea dezvoltării profesionale individuale.
Funcţiile instituţiilor şi autorităţilor publice în domeniul managementului carierei se realizează
de către compartimentul de resurse umane sau expertul de resurse umane, respectiv de către con-
ducătorul ierarhic superior. Rolurile în acest proces se repartizează în felul următor:
Compartimentul de resurse umane/expertul de resurse umane:
▪▪ propune planul de ocupare a funcţiilor publice
▪▪ centralizează necesarul de formare şi îl transmite ANFP pentru includerea în planul de
formare

2 Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ are obligaţia de a acorda asistenţă funcţionarilor publici de conducere în vederea înde-


plinirii obligaţiei de a completa cu noi atribuţii, în raport cu nivelul funcţiei publice, fişa
postului funcţionarului public promovat în grad sau în clasă şi de a monitoriza respectarea
îndeplinirii acestor obligaţii.
▪▪ participă la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de recrutare, mobilitate şi promovare
Conducătorul de nivel ierarhic superior:
▪▪ evaluează performanţele funcţionarilor publici subordonaţi
▪▪ identifică necesarul de pregătire
▪▪ sprijină dezvoltarea subordonaţilor

4. Procesul managementului carierei în funcţia publică


Cariera funcţionarului public începe în momentul intrării în corpul funcţionarilor publici ca ur-
mare a procesului de recrutare şi selecţie pentru ocuparea unui post vacant. Conform art. 12.
al HG. 611/2008. Cei care intră în corpul funcţionarilor publici pe o funcţie publică de execuţie
cu grad profesional debutant efectuează o perioadă de stagiu, în condiţiile legii, în scopul cu-
noaşterii activităţii şi a obiectivelor autorităţii sau instituţiei publice, precum şi în scopul deprin-
derii abilităţilor specifice exercitării funcţiei publice.
Pregătirea continuă a funcţionarilor publici oferă posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor şi
aptitudinilor profesionale, fiind unul din elementele de bază ale avansării în carieră.
Mobilitatea funcţionarilor publici prin stagii de pregătire, transfer, detaşare, delegare,
mutare, este un instrument care oferă posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor pro­
fesionale.
Activitatea funcţionarilor publici, în conformitate cu art. 13. din HG. 611/2008 se evaluează
periodic în vederea stabilirii gradului de atingere de către funcţionarii publici a obiectivelor pro-
fesionale, prin raportare la atribuţiile curente din fişa postului, precum şi în vederea stabilirii gra-
dului de îndeplinire a criteriilor de performantă, rezultatele evaluării fiind un element important
care stă la baza dezvoltării carierei.
Promovarea este principala metodă de dezvoltare a carierei care asigură promovarea în funcţii
publice de execuţie într-o clasă mai înaltă sau un grad profesional superior, respectiv într-o funcţie
publică de conducere.
Procesul de management al carierei funcţionarului public este prezentat în Fig. 1.
Procedurile de recrutare, stabilire a nevoilor de formare, evaluare a performanţelor, mobilitate şi
promovare sunt prezentate în capitolele următoare. În acest capitol se prezintă numai procedura
de organizare a perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant. Procesul de organizare a
perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant este prezentat în Fig. 2.

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici 3


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Procesul general al managementului carierei in funcţia publică

4 Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 2. Procedura de organizare a perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici 5


6
Procedura de organizare a perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu mo- Numirea ca funcţionar public debutant, în urma promovării concursului de recrutare Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
dificarile şi completă­ autorităţii publice
rile ulterioare)
Art. 76
HG 611/2008 (cu mo- Stabilirea duratei perioadei de stagiu Compartimentul de resurse
dificarile şi completă­ Perioada de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru umane
rile ulterioare) cei din clasa a III-a, calculată de la data numirii ca funcţionari publici debutanţi.
Art. 80
HG 611/2008 (cu mo- Elaborarea programului perioadei de stagiu Conducătorul comparti-
dificarile şi completă­ (1) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la mentului în care urmează
rile ulterioare) propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant să îşi desfăşoare activitatea
Art. 82 (1) – (3) şi al compartimentului de resurse umane. funcţionarul public debu-
tant şi compartimentul de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

(2) Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele: resurse umane
a) alocarea a doua ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual sau programelor de formare la care trebuie
să participe funcţionarul public debutant, în condiţiile legii;
b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor
practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.
(3) În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant i se va
asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul
altor compartimente. Această activitate se va desfăşura în coordonarea funcţionarului public sub a cărui îndrumare îşi
desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu.
HG 611/2008 (cu mo­ Aprobarea programului perioadei de stagiu Conducătorul autorităţii sau
dificările şi completă­ instituţiei publice
rile ulterioare)
Art. 82 (1)
HG 611/2008 (cu mo- Propunere pentru îndrumător Conducătorul comparti-
dificările şi completă­ (1) Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui func- mentului în care urmează
rile ulterioare) ţionar public definitiv, de regulă din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător. să îşi desfăşoare activitatea
Art. 83 (1)-(3) funcţionarul public debu-
(2) Persoana desemnată ca îndrumător trebuie să cunoască legislaţia potrivit căreia îşi desfăşoară activitatea autoritatea tant
sau instituţia publică respectivă, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului în care este numit funcţi-
HG 611/2008(cu mo- onarul public debutant.
dificarile şi completă­ (3) Îndrumătorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de regula, la propunerea conducătorului
rile ulterioare) compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.
Art. 84. Nu poate avea calitatea de îndrumător funcţionarul public care:
a) a fost sancţionat disciplinar cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999,
Legea 188/1999 (r2), republicată, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii;
Art. 77 alin. (3) b) este soţ, soţie, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu funcţionarul public debutant.

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu mo­ Numirea îndrumătorului Conducătorul autorităţii sau
di­ficările şi completă­ instituţiei publice
rile ulterioare)
Art. 83 (1)
Desfăşurarea activităţilor din cadrul programului de stagiu Funcţionar public debutant
HG 611/2008 (cu mo­ Funcţionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice: Îndrumător
di­ficările şi completă­ a) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească deprinderile practice necesare exercitării unei
rile ulterioare) funcţii publice;
Art. 104
b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
c) să participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea completării pregătirii profesionale;
d) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici debutanţi;
e) să îşi organizeze o evidenţă proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor prezentei
hotărâri.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu mo- Îndrumătorul are următoarele atribuţii:


dificarile şi completă­ a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;
rile ulterioare)
b) sprijină funcţionarul public debutant în identificarea celor mai bune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate
Art. 85. a.) – c.)
acestuia;
c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici


HG 611/2008 (cu mo- Participarea la cursuri de perfecţionare Funcţionar public debutant
dificarile şi completă­ Îndrumătorul propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie să parti- Îndrumător
rile ulterioare) cipe funcţionarul public debutant;
Art. 85. d.)
Modificare raport de serviciu Conducătorul compartimen- Act administrativ
HG 611/2008 (cu mo- Pe parcursul perioadei de stagiu, raportul de serviciu al funcţionarului public debutant poate fi modificat doar prin tului în care îşi desfăşoară al conducătorului
dificarile şi completă­ transfer în interes public sau prin mutare în cadrul altui compartiment ori altei structuri fără personalitate juridică a activitatea funcţionarul autorităţii sau in-
rile ulterioare) autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. public debutant, respectiv al stituţiei publice
Art. 105. - (1) noului compartiment
Conducătorul autorităţii sau
HG 611/2008 (cu mo- În cazul în care raportul de serviciu al funcţionarului public debutant se modifică prin transfer în interes public, acesta instituţiei publice
dificarile şi completă­ va fi evaluat pentru perioada lucrată până la data transferului potrivit prevederilor art. 86-101
rile ulterioare)
Art. 105 (2)

HG 611/2008 (cu mo- În cazul în care raportul de serviciu al unui funcţionar public debutant se modifică prin mutare în cadrul altui comparti-
dificarile şi completă­ ment din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, i se întocmeşte un nou program şi i se desemnează un nou îndrumător
rile ulterioare) pentru perioada de stagiu rămasă de efectuat.
Art. 105. - (3)
Manual de Resurse Umane

7
8
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu mo- Funcţionarul public debutant poate fi sancţionat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicată.
dificarile şi completă­ Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public debutant, comisia de disciplină îl va audia în
rile ulterioare) mod obligatoriu şi pe îndrumător.
Art. 105. - (4)-(5)
Vezi procedura comisiei de disciplină
HG 611/2008 (cu mo- Îndrumătorul întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant, la finalizarea perioadei de Îndrumătorul
dificarile şi completă­ stagiu.
rile ulterioare)
Art. 85. e.)
HG 611/2008 (cu mo- Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de Conducătorul compartimen-
dificarile şi completă­ stagiu, de regulă, de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare eva- tului în care îşi desfăşoară
rile ulterioare) luator. activitatea funcţionarul pu-
Art. 86. - (1) Vezi procedura de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici debutanţi blic debutant
Legea 188/1999 (r2) Numirea ca funcţionar public definitiv Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 11 (3) a.) Pot fi numiţi funcţionari publici definitivi: instituţiei publice al conducătorului
autorităţii sau in-
a) funcţionarii publici debutanţi care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunză-
stituţiei publice
tor la evaluare
HG 611/2008 (cu mo- Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul „corespunzător“ vor fi numiţi, prin
dificarile şi completă­ transformarea postului, funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie din clasa corespunzătoare studii-
rile ulterioare) lor absolvite, în gradul profesional „asistent“, la data expirării termenului prevăzut la art. 98 alin. (1)
Art. 101 (1)
Art. 98 alin. (1)
HG 611/2008 (cu mo- Transformarea funcţiei publice Conducătorul comparti-
dificarile şi completă­ mentului în colaborare cu
rile ulterioare) compartimentul de resurse
Art. 101 (1) umane
HG 611/2008 (cu mo- În situaţia în care funcţionarii publici debutanţi au obţinut la evaluarea activităţii calificativul „necorespunzător“, condu- Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
dificarile şi completă­ cătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din funcţie, în condiţiile legii. instituţiei publice
rile ulterioare)
Art. 101 (2)

Procedura 2. Managementul carierei funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Introducere
Punctul de plecare pentru planul de ocupare a funcţiilor publice este planificarea strategică care
defineşte direcţiile organizaţionale, respectiv obiectivele de atins. Aceste obiective nu asigură
numai datele de bază pentru determinarea resurselor financiare necesare, ci şi pentru a determina
necesarul de forţă de muncă.
Informaţii importante necesare elaborării planul de ocupare provin din planul strategic al or-
ganizaţiei. Planul de ocupare a funcţiilor publice detaliază acest plan şi este sprijinit de înţele­
gerea adecvată a obiectivelor organizaţiei, a schimbărilor anticipate în misiune, obiective şi ţeluri
­pentru perioada următoare, şi de abilitatea de a exprima acestea sub forma necesarului de forţă
de muncă.
În consecinţă, planul de ocupare are o importantă strategică pentru că transpune strategia în
ac­ţiune identificând nevoile de resurse umane şi de formare. Dacă planul de ocupare nu este ela­
borat în mod adecvat, consecinţele practice cele mai probabile sunt:
▪▪ prea puţini angajaţi şi capacitate insuficientă de a realiza randamentul scontat şi a înde-
plini obiectivele stabilite;
▪▪ competenţe insuficiente pentru a îndeplini obiectivele stabilite;
▪▪ costuri adiţionale pentru a soluţiona problemele menţionate mai sus (de exemplu, plata
orelor suplimentare, costul angajării de profesionişti externi etc.)

Transpunerea activităţilor în resursele necesare


Planul de ocupare se concentrează pe transpunerea activităţilor pe care organizaţia le are de
realizat în numărul şi tipul de personal necesar pentru realizarea lor răspunzând următoarelor
întrebări:
▪▪ Câte şi ce tipuri de posturi şi funcţii sunt necesare?
▪▪ Ce niveluri de competenţă sunt necesare pentru a îndeplini obiectivele strategice ale or-
ganizaţiei ?
▪▪ Care este profilul forţei de muncă actuale?
▪▪ În ce fel trebuie schimbat profilul forţei de muncă pentru a îndeplini obiectivele organi-
zaţiei?
▪▪ Ce strategii ar trebui folosite de organizaţie pentru a recruta, a reţine şi a dezvolta perso-
nalul cu abilităţile şi competenţele necesare?

Consideraţii strategice în planificarea forţei de muncă


Planul de ocupare se referă la elaborarea strategiei şi a planurilor de acţiune ce adresează lipsurile
şi/sau surplusurile identificate. Strategia include programe, politici şi practici care ajută organi-
zaţia în recrutarea, dezvoltarea şi reţinerea personalul necesar pentru a-şi îndeplini funcţiile şi
obiectivele şi în a se ocupa de personalul sau competenţele care nu mai sunt relevante. Câteva
exemple privind aceste aspecte ale planificării ce se referă la planul de ocupare:
▪▪ Planificarea recrutării
▪▪ Planificarea succesiunii
▪▪ Dezvoltare şi instruire

Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ Managementul carierei
▪▪ Schimbările organizaţionale
▪▪ Stabilirea bugetului pentru resurse umane
Este nevoie şi de o strategie de comunicare, având în vedere că programele, politicile şi activităţile
sunt aplicate, respectiv realizate dar angajaţii / potenţialii aplicanţi fie nu ştiu despre acestea,
fie au informaţii parţiale sau incomplete despre cum să răspundă la acestea la potenţialul lor
maxim.
Dacă planul strategic se schimbă din cauza unor condiţii neprevăzute dependente de conducere,
cerinţe economice sau legislative etc. pot fi necesare ajustări în planul de ocupare. Instituţiile tre-
buie să răspundă la următoarele întrebări pentru a determina dacă planul are nevoie de ajustări:
▪▪ S-a schimbat strategia organizaţiei într-un fel în care are impact direct asupra nevoilor de
forţă de muncă?
▪▪ Sunt ipotezele folosite pentru a determina necesarul de forţă de muncă încă valide?
▪▪ S-au aplicat inovaţii tehnologice sau operaţionale care afectează direct necesarul de forţă
de muncă?
Legislaţia română stabileşte un număr maxim de funcţii pe categorii de funcţii şi tipuri de insti-
tuţii. S-au stabilit procese specifice de revizuire şi aprobare a planului ocupaţional pentru a asi-
gura încadrarea în limitele impuse de cadrul legal privind numărul de funcţii. Aceste prescripţii
limitează gradul de flexibilitate în procesul de transpunere a schimbărilor produse în strategiile
guvernamentale, obiective, priorităţi şi programe în ajustări ale planurilor ocupaţionale.
Planificarea ocupaţionala în România este în primul rând un proces „de jos în sus“ în care fiecare
instituţie determină individual lipsa sau surplusul de forţă de muncă cu care se confruntă, şi
adoptă un plan de măsuri care să adreseze situaţia conform necesităţilor şi priorităţilor sale.
Apoi procesul este unul progresiv de colectare şi agregare a planurilor ocupaţionale de la fiecare
instituţie, culminând în îmbinarea acestora într-un plan naţional întocmit de către ANFP.

2 Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Procesul privind întocmirea planului de ocupare a funcţiei publice

Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice 3


4
Procedura privind planul de ocupare al funcţiilor publice
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii, excepţii, studii de caz
art. / alin. / lit. standard
Ord. ANFP Ordonatorii principali de credite din administraţia publica centrala Ordonatorii princi- Ord. ANFP Art. 2, alin. 2 – HG 431/2007: propunerile se întocmesc
7660/2006, transmit ANFP propunerile privind planul de ocupare al funcţiilor pali de credite din 7660/2006, pe total ordonator credite si pentru fiecare instituţie
Art. 7, alin. 1 publice pentru anul următor pana la data de 1 iulie a.c. administraţia publica Anexa 2a publica subordonata sau finanţata de la bugetul ordona-
centrala torului principal de credite
Ord. ANFP Pana la data de 1 august a.c., ANFP centralizează propunerile primite ANFP
7660/2006, de la ordonatorii principali de credite din administraţia publica cen-
Art. 7, alin. 3 trala
Ord. ANFP In perioada 1-15 august a.c., ANFP consulta organizaţiile sindicale ANFP si organizaţiile  Nu se prevede ce se întâmpla in situaţia in care nu se
7660/2006, Art. 8 reprezentative ale funcţionarilor publici in vederea definitivării proiec- sindicale reprezenta- ajunge la un numitor comun
tului H.G. privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice tive ale funcţionarilor  Nu se prevede modalitatea in care poate acţiona
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

pentru anul următor publici ANFP in cazul in care se constata ca propunerile


transmise de ordonatorii principali de credite
din administraţia publica centrala nu respecta
prevederile legale
Ord. ANFP Pana la data de 31 august a.c., ordonatorii principali de credite din Ordonatorii princi- Ord. ANFP Art. 10, alin. 2 – Ord. ANFP 7660/2006: propunerile se
7660/2006, administraţia publica locala transmit către ANFP propunerile privind pali de credite din 7660/2006, întocmesc pe total ordonator credite si pentru fiecare
Art. 10, alin. 1 planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul următor administraţia publica Anexa 2b instituţie publica subordonata sau finanţata de la buge-
locala si sindicatele tul ordonatorului principal de credite
funcţionarilor publici Art. 10, alin. 2 – Ord. ANFP 7660/2006:
Propunerile vor fi supuse in prealabil consultării cu
organizaţiile sindicale ale funcţionarilor publici, consti-
tuite conform legii
Ord. ANFP Pana la data de 15 septembrie a.c., ANFP va transmite Guvernului spre ANFP, MEF  Nu se prevede termenul in care trebuie transmis
7660/2006, aprobare, proiectul HG privind aprobarea Planului de ocupare a func- către ANFP avizul MEF
Art. 9 ţiilor publice pentru anul următor, cu avizul MEF  Nu se prevede ce se va întâmpla in cazul in care
avizul MEF este negativ
Ord. ANFP In termen de 30 zile de la data primirii, ANFP analizează propunerile ANFP
7660/2006, privind planul de ocupare transmise de autorităţile din administraţia
Art. 10, alin. 4 publica locala si transmite eventualele observaţii
L188/1999(r2), Autorităţile sau instituţiile publice din administraţia publica locala au Ordonatorii princi- Art. 12, alin. 2 – Ord. 7660/2006: nerespectarea obser-
Art. 23, alin. 5 obligaţia de a modifica proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publi- pali de credite din vaţiilor ANFP atrage neacordarea avizelor privind pune-
ce pentru anul următor in conformitate cu observaţiile ANFP administraţia publica rea in aplicare a Planului de ocupare
locala

Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii, excepţii, studii de caz
art. / alin. / lit. standard
Ord. ANFP Pana la data de 15 octombrie a.c., CL, respective CJ, vor aproba Planul Ordonatorii princi- Art. 14, alin. 1 – Ord. ANFP 7660/2006: Aprobarea Pla-
7660/2006, de ocupare a funcţiilor publice pentru anul următor pali de credite din nului de ocupare cu nerespectarea prevederilor legale
Art. 11, alin. 1 administraţia publica atrage nulitatea actului administrativ de aprobare
locala Art. 14, alin. 2 – ord. 7660/2006: Actele administrative
de ocupare a funcţiilor publice acordate prin alte moda-
lităţi decât cele stabilite prin POFP sunt nule de drept
Ord. 7660/2006, In termen de 30 zile de la aprobarea POFP, ordonatorii principali de Ordonatorii princi-
Art. 13 credite din administraţia publica locala au obligaţia de a transmite pali de credite din
ANFP o copie a actului administrative de aprobare a POFP precum si administraţia publica
copia POFP aprobat locala
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Procedura 3. Planul de ocupare a funcţiilor publice


Manual de Resurse Umane

5
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Introducere
Recrutarea şi selectarea au reprezentat întotdeauna procese critice pentru toate tipurile de orga-
nizaţii, fiind etape cheie în formarea unei relaţii pozitive cu angajatii si oferind baza pentru obţi-
nerea unor rezultate pozitive la nivel de motivaţie şi dedicare a angajaţilor faţă de organizaţie.
Ĩn încercarea de a controla costul serviciilor publice sunt create posturi noi doar dacă acest lucru
este prevăzut in Planul de ocupare anual şi dacă există prevederi bugetare în acest sens.

Conexiunea cu alte proceduri


De asemenea este important să se ia în considerare următoarele aspecte care ilustrează legătura
dintre recrutare, selectare şi alte proceduri de management al resurselor umane:
▪▪ Justifică volumul de munca recrutarea unui nou angajat cu normă intreagă?
▪▪ Nivelul postului este în concordanţă cu responsabilităţile atribuite?
▪▪ Denumirea postului este cea corectă?
▪▪ Abilităţile şi competenţele specifice, calificările şi pregătirea cerute sunt în concodanţă cu
natura postului?
▪▪ Fişa postului este completă şi adecvată?
Recrutarea este strâns şi logic legată de întocmirea fişei postului, evaluarea performanţelor, dez-
voltarea carierei, promovare şi nu poate fi abordată separat de aceste proceduri de management
ale resurselor umane deoarece formează o înlănţuire logică împreună (întocmirea fişei postului →
recrutare şi selectare → evaluarea performanţelor → dezvoltarea carierei → promovare).

Principii fundamentale
Legislaţia1 referitoare la recrutarea şi selectarea funcţionarilor publici pentru administraţia pu­
blică română specifică în mod clar criteriile de eligibilitate pentru intrarea în corpul funcţiona­
rilor publici. Aceeaşi legislaţie prezintă rolul pe care îl au autorităţile şi instituţiile publice în acest
proces (şi implicit rolul compartimentelor de resurse umane din cadrul acestora).
Gestionarea corectă a procesului de recrutare şi selectare este de o mare importanţă astfel încât
toţi candidaţii să fie trataţi corect pe parcursul tuturor etapelor de evaluare care compun concursul
de recrutare.
Obiectivul general al procesului de recrutare şi selectare din cadrul administraţiei publice române
este identificarea candidaţilor cel mai bine pregătiţi şi cei mai potriviţi pentru o poziţie şi care să
ofere un plus de valoare instituţiei angajatoare.
Procedurile de recrutare sunt concepute astfel încât selecţia candidatilor să fie corectă, transpa-
rentă, bazată pe criterii obiective. Acest aspect este strâns legat de anumite caracteristici funda-
mentale ale serviciului public – imparţialitatea şi profesionalismul.
Numirea membrilor din comisia de concurs trebuie să se faca pe baza cunoştinţelor obiective şi
relevante ale evaluatorilor, criteriile de selecţie si metodele de evaluare folosite de comisie fiind
astfel, la rândul lor obiective, profesioniste şi demne de încredere.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este unul din actorii principali in procesul de recrutare
şi selectare, sarcinile sale în acest domeniu fiind multiple: să sa organizeze concursul, să ofere
avizul pentru desfaşurarea concursului, să primească înştiinţare în acest sens, in funcţie de natura
pozitiei de funcţionar public scoasă la concurs, să elaboreze planul centralizat de ocupare anual şi
in general să se ocupe de gestionarea functiilor publice din administraţia publică română.
1 Legea nr. 188 / 1999, H.G. 611 / 2008.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Ĩn concluzie, procedurile de recrutare şi selectare detaliate în prezentul capitol sunt în egală ma-
sură relevante pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi pentru compartimentele de
resurse umane ale celorlalte autorităţi şi instituţii din administraţia publică centrală şi locală.
Recrutarea şi selectarea se bazează pe o strânsă colaborare între Agenţie şi instituţia recrutoare,
fiind necesar ca ambele părţi să cunoască în detaliu şi să parcurgă în mod corect, transparent şi
complet etapele prevăzute de lege.

Fig. 1. Procesul de recrutare şi selecţie

2 Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Procedura de recrutare şi selecţie pentru admiterea în corpul funcţionarilor publici
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Cadru general de desfăşurare a concursurilor
Legea 188/1999, Ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice temporar vacante se poate face numai în conditiile legii
Art 55, 56, 57 Ocuparea funcţiilor publice se poate face prin urmatoarele modalitati:
alin. (2), (3) a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalităţi prevăzute expres de prezenta lege.
Legea prevede etapele care trebuie parcurse pentru fiecare din aceste modalitati.
HG 611/2008, Referitor la recrutare, aceasta se realizează prin concurs, conditiile de participare şi procedura de organizare a con-
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 16, cursului fiind stabilite potrivit legii.


(modificat şi Organizatorii concursului trebuie sa aiba permanent in vedere faptul ca acesta trebuie sa se bazeze pe principiile com-
completat prin petitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile
Art 1 alin 2 din publice pentru fiecare cetatean care îndeplineste conditiile legale.
HG 1173/2008), Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse intre solicitarea avizului, respectiv instiintarea Agentiei
Art 17, 18, 71 si asigurarea publicitatii concursului in conditiile legii.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Concursul este organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin Planul de ocupare a
functiilor publice.
Periodicitatea concursurilor – Concursul de recrutare a funcţionarilor publici se organizeaza, de regula, trimestrial.
Participantii la concursurile de recrutare: la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii
publice poate participa orice persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de lege si conditiile specifice
stabilite pentru ocuparea respectivei functii publice.
Observatie: concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, organizate cu
nerespectarea prevederilor legale, sunt nule de drept, nulitatea fiind constata de instanta de contencios administrativ.
Responsabilitatea organizării concursurilor de recrutare
Legea 188/1999, In functie de tipul de functii publice pentru care se organizeaza concursul de recrutare, responsabilitatea organizarii
Art. 58, 59 acestuia va apartine unei anumite instituţii / organism, astfel :
1) În ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ
a) pentru ocupare posturilor de inalti functionari publici, concursul va fi organizat de catre Comisia prevazuta la Comisia permanenta numita de
art. 18 alin. (1) din Legea 188 / 1999. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de Agentia Nationala a Guvern,
Funcţionarilor Publici. ANFP
b) pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice concursul este organizat de către ANFP
Agentia Nationala a Funcţionarilor Publici.
c) pentru ocuparea funcţiilor publice de executie generale şi specifice concursurile sunt organizate de către Autoritatile / instituţiile publice
autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Manual de Resurse Umane

3
Avizul ANFP
4
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
2) În ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ
a) pentru functiile publice de conducere din următoarele domenii: protectia copilului, evidenta informatizata a per- ANFP
soanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitectura, resurse umane, integrare europeana,
pentru secretarii unitatilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru functiile publice de executie din domeniul
auditului public intern concursurile sunt organizate de către Agentia Nationala a Funcţionarilor Publici.
b) pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, altele decât cele prevazute la aliniatul anterior concursurile sunt orga- ANFP,
nizate de către autorităţile şi instituţiile publice. Acestea au obligaţia să notifice Agentia nationala a funcţionarilor Autoritatile / instituţiile publice
Publici cu 10 zile inainte de demararea procedurii de organizare şi desfasurare a concursurilor.
În situatia în care Agentia Nationala a Funcţionarilor Publici constata ca nu sunt îndeplinite conditiile legale privind Instituţiile abilitate,
organizarea si desfasurarea concursurilor dispune amânarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului. Avizul ANFP
Observatie: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate delega autoritatilor sau institutiilor publice, în condi-
tiile legii, competenta de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale si
specifice.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

3) Concursul pentru admiterea la programele de pregatire pentru obtinerea statutului de MANAGER


PUBLIC:
Concursul pentru admiterea la programele organizate în conditiile legii pentru obtinerea statutului de manager public
sunt organizate si gestionate de institutiile abilitate potrivit legii sa organizeze astfel de programe, cu avizul Agentiei
Nationale a Funcţionarilor Publici.

Elaborarea şi aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice


Legea 188/1999, Concursul de recrutare în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face în limita funcţiilor publice vacante ANFP
Art 57 alin.(1) rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice.
Legea 188/1999, Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin Primar / preşedintele consi-
Art 23 recrutare şi este elaborat anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, de către urmă- liului judetean
toarele instituţii abilitate:
a) pentru autorităţile şi instituţiile din ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA de către Agenţia Naţională a Func-
ţionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite. Acest plan este aprobat prin hotărâre a
Guvernului.
b) pentru instituţiile şi autorităţile din ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ de către primar său, după caz, de către
preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul de specialitate. Acest plan este aprobat prin hotărâre a consiliului
local respectiv a consiliului judeţean.
Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publica locala au obligaţia să transmită proiectul planului de ocupare
a funcţiilor publice Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării.
În situaţia în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constata neregularităţi în structura acestuia, autorităţile
său instituţiile publice au obligaţia de a modifica proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice, pe baza observaţiilor
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale.
Observaţie: Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane

de credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul său.
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008, Stabilirea conditiilor specifice de ocupare a posturilor
Art. 20 Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante se stabilesc, pe
(modificat şi baza fisei postului, dupa cum urmeaza:
completat prin
Art. 1 alin. 3 din
HG 1173/2008) a) pentru functiile publice pentru care competenta de organizare a concursului apartine Agenţiei, conditiile specifice se Compartimentele de resurse Propunere pentru
aproba de Agentie, la propunerea autoritatilor şi institutiilor publice; umane ale autorităţilor publice conditiile specifice
propun condiţiile specifice de ocupare a pos-
turilor
b) pentru functiile publice pentru care competenta de organizare a concursului apartine autoritatilor şi institutiilor Aceastea sunt înaintate spre Ordin al Presedin-
publice din administraţia publica centrala, conditiile specifice se stabilesc de autorităţile său instituţiile publice in al aprobare Preşedintelui Agen- telui de aprobare
caror stat de functii se afla functia publica vacanta, cu avizul Agenţiei; ţiei Naţionale a Funcţionarilor a conditiilor spe-
Publici cifice de partici-
pare la concurs
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

c) pentru functiile publice pentru care competenta de organizare a concursului apartine autoritatilor şi institutiilor pu- Solicitare de aviz
blice din administraţia publica locala, conditiile specifice se aproba de conducatorul autoritatii său institutiei publice
in al carei stat de functii se gaseste functia publica pentru care se organizeaza concursul, cu instiintarea Agenţiei. Aviz

Compartimentele de resurse
Observatii: metodologia de stabilire a conditiilor specifice de ocupare a posturilor vacante trebuie să tina seama de

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


umane ale autoritatilor publice
următoarele aspecte: solicita avizul ANFP Act administrativ
- conditiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a II-a se al conducătorului
stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializarilor din invatamantul universitar de lunga durata autoritatii său
şi scurta durata, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specilizărilor şi programelor ANFP acorda avizul institutiei publice
de studii din cadrul acestora. (dispoziţie, de-
- In unitatile administrativ-teritoriale in care persoanele apartinand unei minoritati naţionale detin o pondere de peste cizie) prin care
20% unii functionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetatenii vor cunoaste şi limba minoritatii naţionale Conducatorul autoritatii său aproba conditiile
respective. institutiei publice cu înştiin- specifice de parti-
ţarea Agenţiei cipare la concurs

Instiintare
transmisa către
Agenţia Naţională
a Funcţionarilor
Publici
Manual de Resurse Umane

5
6
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 1) instituţiile din ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA – elaboreaza solicitarea de aviz pentru organizarea
Art 21, concursului şi solicita avizul ANFP
(modificat si
completat prin In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor, in cazul concursurilor de recrutare pentru care competenta de Instituţia / autoritatea din Solicitare de aviz
Art. 1 alin 4 din organizare apartine Agentiei sau autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala, acestea au administraţia publica centrala
HG 1173/2008) obligatia de a solicita avizul Agentiei cu cel putin 45 de zile inainte de data organizarii probei scrise a concursului. organizatoare a concursului.
Aceasta solicitare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
a) denumirea fiecarei functii publice vacante, cu evidentierea clasei şi gradului, precum şi incadrarea acesteia in struc-
tura organizatorica a institutiei;
b) probele stabilite pentru concurs;
c) conditiile de desfasurare a concursului, respectiv data pana la care se pot depune dosarele de inscriere, data, ora şi
locul organizarii probei scrise şi după caz şi a a probei suplimentare;
d) conditiile de participare la concurs, respectiv conditiile prevazute de lege pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

şi conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta respectivei functii publice;


e) bibliografia şi, daca este cazul, tematica stabilita de către conducatorul autoritatii său institutiei publice organiza-
toare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
f) numele membrilor propusi pentru a face parte din comisia de concurs şi din comisia de solutionare a contestatiilor,
cu evidentierea functiei publice detinute de fiecare persoana in parte şi a compartimentului in care isi desfasoara
activitatea;
HG 611/2008 g) alte mentiuni referitoare la organizarea concursului său la conditiile de participare la concurs.
(cu modificările şi Bibliografia pentru concurs trebuie să cuprinda acte normative, lucrari, articole de specialitate său surse de informare
completările şi documentare expres indicate, cu relevanta pentru functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul.
ulterioare) Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.
Art. 22
Bibliografia trebuie să contina in mod obligatoriu, Legea nr. 188/1999, republicata, şi Legea nr. 7/2004 pri-
vind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicata.

2) instituţiile din ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA – instiinteaza Agentia cu privire la organizarea con-
cursului
In cazul concursului de recrutare pentru care competenta de organizare apartine autoritatilor şi institutiilor publice din
administraţia publica locala in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, acestea au obligaţia să instiinteze
Agentia cu cel putin 40 de zile inainte de data organizarii probei scrise a concursului.
Aceasta instiintare trebuie să cuprinda aceleasi informatii ca solicitarea de aviz ale carei elemente componente sunt
enumerate in paragraful anterior, cu excepţia bibliografiei şi a altor mentiuni referitoare la organizarea concursului său
la conditiile de participare la concurs.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Acordarea avizului de organizare a concursului pentru institutiile din administratia publica centrala
modificările şi com- La solicitarea de organizare a concursurilor de recrutare trimisa de autoritatile / institutiile publice Agentia poate acorda: ANFP acorda avizul Aviz (favorabil,
pletările ulterioare) favorbil cu ob-
Art. 23, 24 a) aviz favorabil;
servaţii, nefa-
b) aviz favorabil cu observatii, daca nu sunt indeplinite conditiile legale său nu sunt respectate principiile care stau vorabil)
la baza organizarii şi dezvoltarii carierei, iar efectele nerespectarii acestora pot fi remediate fara a afecta desfasu-
rarea procedurii in conditiile prevazute de lege. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-si insusi observa-
tiile Agenţiei.
c) aviz nefavorabil, in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile legale său nu sunt respectate principiile care stau
la baza organizarii şi dezvoltarii carierei, iar efectele nerespectarii acestora impiedica desfasurarea procedurii in
conditiile prevazute de lege. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a relua procedura privind organizarea
concursului, cu respectarea prevederilor legale.
Avizul va fi emis in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
Rezultatul notificarii Agenţiei in cazul institutiilor din Administraţia publica locala Agenţia Naţională a
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

In cazul concursului de recrutare pentru care competenta de organizare apartine autoritatilor şi institutiilor publice din Funcţionarilor Publici dispune
administraţia publica locala in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, daca nu sunt indeplinite conditiile amanarea concursului daca nu
legale său nu sunt respectate principiile care stau la baza organizarii şi dezvoltarii carierei, Agentia dispune amanarea sunt indeplinite
organizarii şi desfasurarii concursului, in conditiile prezentei hotarari. conditiile legale.
HG 611/2008 (cu Constituirea Comisiei de Concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Conducatorul autoritatii / in- Act administrativ

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


modificările şi com- În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici, cu minimum 20 de zile stitutiei publice organizatoare a de constituire a
pletările ulterioare), înaintea desfăşurării concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin concursului comisiei
Art 25 alin. (1), Art 37
act administrativ al conducătorului autorităţii său instituţiei publice organizatoare a concursului.
In functie de numarul si de specificul functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concursul, se pot constitui
mai multe comisii de concurs.
In situatia in care o autoritate sau institutie publica organizeaza in aceeasi perioada concurs pentru ocuparea mai
multor functii publice similare din punctul de vedere al atributiilor, se poate constitui o singura comisie de concurs,
respectiv de solutionare a contestatiilor.
HG 611/2008 (cu Componenţa comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor
modificările şi com- In activitatea de desemnare a membrilor comisiilor de concurs respectiv de solutionare a contestatiilor se va tine seama Preşedintele autoritatii / insti- Act administrativ
pletările ulterioare), de următoarele criterii şi reguli: tutiei organizatoare a concur- de constituire a
Art. 25, Art.26, sului comisiei
Preşedintele comisiei
Art.27, Art.28, Art.29
Presedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor, se desemneaza din randul
membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
Secretarul comisiei
Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor, are un secretar numit prin acelasi act
si care este ales de regula, dintre functionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau dintre
functionarii publici cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului, din cadrul autoritatii sau institutiei publice
organizatoare a concursului.
Manual de Resurse Umane

7
8
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Membrii comisiei
1) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de conducere comisia de concurs si
comisia de solutionare a contestatiilor sunt compuse fiecare din cate 5 membri, desemnati dupa cum urmeaza:
a) 3 membri sunt reprezentanti ai autoritatii ori institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica va-
canta pentru care se organizeaza concursul său, după caz, sunt desemnati din institutia publica ierarhic superioara;
b) 2 membri sunt reprezentanti ai Agenţiei.
2) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii funcţiilor publice de executie comisia de concurs şi comisia
de solutionare a contestatiilor sunt compuse din cate 3 membri, desemnati după cum urmeaza:
a) 2 membri sunt reprezentanti ai autoritatii său institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica
vacanta pentru care se organizeaza concursul; Organizatiile sindicale repre- Solicitare de nu-
b) un membru este reprezentant al Agenţiei. zentative mire in comisie

Reprezentantul organizatiilor sindicale în comisia de concurs / de soluţionare a contestaţiilor Preşedintele autoritatii / insti- Act administrativ
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

La solicitarea organizatiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, adresata autoritatii său institutiei publice tutiei publice organizatoare a de constituire a
organizatoare a concursului, cu avizul Agenţiei, un membru al comisiei va fi desemnat din partea acestora. concursului comisiei
Aceasta solicitare a organizatiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici poate fi depunsa pana cel tarziu in
ultima zi prevazuta pentru depunerea dosarelor de către candidatii la ocuparea functiei publice vacante pentru care se
organizeaza concursul.
Membrii comisiei de concurs său al comisiei de soluţionare a contestaţiilor desemnaţi din partea organizaţiilor sindicale
ii vor inlocui pe unul dintre reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice în al cărui stat se află funcţia publică vacantă
pentru care se organizează concursul.
Persoanele desemnate de organizatiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici trebuie să indeplineasca condi-
tiile prevazute in H.G. 611, Art. 31 alin. (2).

Reprezentantul Agenţiei in Comisia de concurs


In cazul concursurilor organizate de autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publica locala şi pentru autori-
tăţile şi instituţiile publice deconcentrate, reprezentantul Agenţiei poate fi numit din cadrul institutiei prefectului său
al consiliului judeţean din judetul in care isi are sediul institutia publica in al carei stat de functii se afla functia publica
vacanta pentru care se organizeaza concursul.
Desemnarea reprezentantilor Agenţiei se face cu acordul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea functio-
Solicitare de com-
narul public.
pletare a numa-
rului de membri
Observaţie: Selectia persoanelor care pot fi desemnate reprezentanti ai Agenţiei in comisii de concurs şi de solutio- Compartimentul de resurse ai comisiei
nare a contestatiilor se face prin concurs. Modul de organizare şi desfasurare a concursului se stabileşte prin ordin al umane al autoritatii / institutiei
presedintelui Agenţiei. publice

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Situaţii speciale Conducatorul institutiei / Act administrativ
I. In situatia in care in cadrul unei autoritati său instituţii publice constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de so- autoritatii publice de constituire a
lutionare a contestatiilor nu se poate realiza cu respectarea prevederilor legale din cauza numarului mic de functio- comisiei
nari publici, pentru completarea numarului pot fi desemnati membri din cadrul altor autoritati său instituţii publice,
la solicitarea autoritatii său institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se
organizeaza concursul.
II. In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de secretar al unitatii administrativ-
teritoriale comisia de concurs şi comisia de solutionare a contestatiilor vor avea in componenta urmatorii membri:
- 2 reprezentanti ai institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organi-
zeaza concursul;
- 2 reprezentanti ai Agenţiei;
- 1 reprezentant al institutiei prefectului din judetul in care se gaseste institutia publica pentru care se organizeaza
concursul.
III. In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de director executiv său a funcţiilor
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

publice specifice asimilate acestora din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale autoritatilor şi institu-
tiilor publice, comisia de concurs şi comisia de solutionare a contestatiilor vor avea in componenta urmatorii membri:
- 2 membri desemnaţi din cadrul autoritatii / institutiei publice care coordoneaza activitatea serviciului public decon-
centrat;
- 2 membri sunt reprezentanti ai Agenţiei;

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


- un membru este reprezentant al institutiei prefectului din judetul in care isi are sediul serviciul public deconcentrat,
desemnat prin ordin al prefectului.
HG 611/2008 (cu Criterii de numire în comisia de concurs / de soluţionare a contestaţiilor
modificările şi com- In comisiile de concurs său de solutionare a contestatiilor pot fi desemnati ca membri numai functionarii publici
pletările ulterioare), definitivi care indeplinesc cumulativ următoarele conditii:
Art. 31 - au cunostinte aprofundate in unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizeaza concursul său cu-
nostinte generale in administraţia publica;
- au pregatire şi/său experienta in unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizeaza concursul, ma-
nagementul resurselor umane său in administraţia publica;
- au o probitate morala recunoscuta;
- detin o functie publica cel putin din aceeasi clasa cu functia său functiile publice vacante pentru ocuparea carora se
organizeaza concursul;
- nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate său conflict de interese (cf. HG 611/2008 / 2008, Art. 32 şi 33).
In plus fata de aceste criterii generale trebuie avute in vedere următoarele situatii speciale:
I. Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii funcţiilor publice de conducere, cel putin 2 dintre membrii comi-
siei de concurs, respectiv ai comisiei de solutionare a contestatiilor trebuie să fie functionari publici de conducere.
II. In cazul in care se testeaza abilitati său competente specifice in domeniul tehnologiei informatiei, limbi straine, limba
minoritatilor naţionale ori alte competente specifice, cel putin un membru trebuie să aiba cunostinte său experienta in
aceste domenii. Comisia de concurs său comisia de solutionare a contestatiilor poate beneficia de consilierea unor ex-
perti in domeniul respectiv.
Manual de Resurse Umane

9
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

10
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Situaţii de incompatibilitate cu calitatea de membru în comisia de concurs / comisia de soluţionare a .
modificările şi com- contestaţiilor
pletările ulterioare),
Art 32, Art.33, I. Situatii de incompatibilitate
Art.34, Art.35 - Nu poate fi desemnat membru in comisia de concurs său in comisia de solutionare a contestatiilor functionarul pu-
blic care a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
- De asemenea, calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de
solutionare a contestatiilor.

II. Confilict de interese


Nu pot fi desemnati membri in comisia de concurs respectiv de solutionare a contestaiilor functionarii publici care se
afla in oricare din situatiile urmatoare:
- are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati său interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului său
sotiei pot afecta impartialitatea şi obiectivitatea evaluarii;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

- este sot, sotie, ruda său afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al co-
misiei de concurs său al comisiei de solutionare a contestatiilor;
- este său urmeaza a fi, in situatia ocuparii functiei publice de conducere pentru care se organizeaza concursul, direct Persoana aflata in situatia de Sesizare scrisa a
subordonat ierarhic al oricaruia dintre candidati. conflict de interese, oricare situatiei de con-
dintre candidati, conducatorul flict de interese
Rezolvarea situatiilor de incompatibilitate şi conflict de interese institutiei, orice alta persoana
Situatiile de incompatibilitate şi conflict de interese se sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de interesata
conducatorul autoritatii său institutiei publice organizatoare a concursului ori de orice alta persoana interesata, in orice
moment al organizarii şi desfasurarii concursului.
Membrii comisiei de concurs său ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligaţia să informeze, in scris, cu cele-
ritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit său ar putea interveni. In aceste Modificare
cazuri, membrii comisiei de concurs său ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligaţia să se abtina de la partici- a actului
parea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese. Conducatorul autoritatii / administrativ
In cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate său conflict de interese, actul de numire a comisiei se institutiei publice de constituire a
modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in comisiei
respectiva situatie.
In cazul in care situatia de incompatibilitate său conflictul de interese se constata ulterior desfasurarii uneia dintre pro-
bele concursului, rezultatul probei ori probelor desfasurate se recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in Cazier
situatie de incompatibilitate său conflict de interese, sub rezerva asigurarii validitatii evaluarii a cel putin doua treimi administrativ
din numărul membrilor comisiei de concurs. Agenţia Naţională a al membrilor
In situatia in care nu este asigurata validitatea evaluarii a cel putin doua treimi din numărul membrilor comisiei de Funcţionarilor Publici comisiei
concurs, procedura de organizare şi desfasurare a concursului se reia.
Membrii comisiei de concurs prezinta, la cererea persoanelor interesate, cazierul administrativ eliberat de Agentie.
Cazierul administrativ are o valabilitate de 6 luni, cu exceptia cazurilor in care au existat modificari cu privire la situatia
disciplinara. Neindeplinirea acestei obligatii de către membrii comisiilor de concurs şi de solutionare a contestatiilor
constituie abatere disciplinara şi se sanctioneaza potrivit legii.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Atribuţiile membrilor comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor şi a secretarilor
modificările şi com- comisiilor
pletările ulterioare),
Art. 40, Art.41,
Art. 42 I. Comisia de concurs are următoarele atributii principale:
a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisa;
c) stabileşte planul interviului şi realizeaza interviul;
d) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa şi interviul;
c) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor.

II. Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:


a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise şi a
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

III. Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor au următoarele


atributii principale:

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


a) primesc dosarele de concurs ale candidatilor;
b) convoaca membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
c) intocmesc, redacteaza şi semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor,
intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
d) asigura transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor contestatiei candidatilor;
e) indeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

IV. Indemnizatia membrilor comisiilor


Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, mem-
brii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 20% din salariul de baza, stabilit conform legii.
Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o
indemnizatie de 10% din salariul de baza, stabilit conform legii.
In situatia in care se desfasoara numai prima etapa a concursului, respectiv selectia dosarelor, membrii comisiei de
concurs şi persoanele care asigura secretariatul comisiei au dreptul la plata a jumatate din indemnizatia de concurs.
Indemnizatiile se platesc de către autoritatea său institutia publica in al carei stat de functii se afla functia publica
vacanta pentru care se organizeaza concursul, din bugetul propriu, pe baza actului administrativ de constituire a comi-
siilor si a procesului-verbal.
Manual de Resurse Umane

11
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

12
art. / alin. / lit. standard
Publicitatea concursului. Instituţia / autoritatea publică Secretarul
Legea 188/1999, Art. Publicitatea condiţiilor de participare, de desfăşurare, bibliografia/ tematica şi a conţinutului dosa- organizatoare a concursului. comisiei de
54, Art.57, alin. 4, 5 rului de înscriere la concurs concurs – pentru
afisarea anuntului
HG 611/2008 (cu I. Publicarea condiţiilor de participare la concurs la sediul autorităţii său instituţiei publice şi pe pagina privind condiţiile
modificările şi com- de internet de participare,
pletările ulterioare), desfăşurare şi a
Art. 38, Art.39 Cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă, autoritatea ori instituţia publică organizatoare bibliografiei la
a concursului va afişa la sediul său condiţiile de participare şi condiţiile de desfăţurare a concursului, bibliografia/ sediul instituţiei
tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului. Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet
afişarea se face şi pe această pagină, la secţinea special creată în acest scop. Informaţiile menţionate se menţin la locul Compartimentul
de afişare pana la finalizarea concursului. de resurse umane
pentru publicare
Conditii de participare la concurs în Monitorul
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Conform legii, poate ocupa o functie publica persoana care îndeplineste urmatoarele conditii: Oficial şi într-un
a) are cetatenia româna si domiciliul în România; cotidian de largă
circulaţie.
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniti;
O persoană
d) are capacitate deplina de exercitiu; specilizată
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical pentru postarea
de specialitate; anunţului
f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; pe pagina de
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; internet, dacă
aceasta există.
h) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de
serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în
care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica său nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive discipli-
nare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege

Conditiile minime de vechime pentru ocuparea funcţiilor de execuţie


Pentru fiecare tip de functii publice legea prevede urmatoarele conditii minime de vechime care vor fi aduse la cunos-
tinta candidatilor:
a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de executie
de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de executie de grad profesional
asistent din clasa a II-a său 6 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de executie de grad profesional asistent din

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane

clasa a III-a;
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de executie de
grad profesional principal;
c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de executie de
grad profesional superior.

Conditiile minime de vechime pentru ocuparea funcţiilor de conducere


Conditiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru
ocuparea functiilor publice de conducere sunt urmatoarele:
a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere
de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora.
În mod excepţional In cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de secretar al comunei
nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile de vechime in specialitatea studiilor juridice ori administrative,
pot candida şi persoane care nu indeplinesc aceste conditii. In aceasta situatie, ocuparea functiei publice de secretar
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

se face pe perioada determinata, cu obligaţia organizarii anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.
b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere,
altele decât cele prevazute la aliniatul anterior.
De asemenea pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, candidatii sunt obligati prin lege sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul
administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice. Această condiţie

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


nu este obligatorie, pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a
unei funcţii publice de conducere, precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere,
pe o perioadă de 4 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificarile şi completarile
ulterioare.

II. Publicitatea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si într-un cotidian de larga circulatie

Odata cu publicarea conditiilor de concurs, institutia / autoritatea publica organizatoare a concursului are obligaţia să
aduca la cunostinta publicului larg intentia să de ocupa prin concurs postul / posturile vacante
Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă. pe baza avizului său, după caz cu dovada înştiinţării
Agenţiei, autoritatea ori instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia asigurării publicităţii concursului, în
condiţiile legii.
Anuntul privind concursul se publica în de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, si într-un cotidian de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile înainte de data
desfasurarii concursului. În mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în conditiile legii, pentru concursul
organizat în vederea ocuparii functiilor publice de executie temporar vacante. Daca autoritatea / institutia publica
organizatoare a concursului considera necesar, publicarea anuntului de concurs poate fi facuta si prin alte forme de
publicitate suplimentare.
Manual de Resurse Umane

13
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

14
art. / alin. / lit. standard
Descrierea generală a concursului propriu-zis

HG 611/2008, Desfasurarea concursului de recrutare consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a dosarelor candidatilor si
Art. 44, Art. 46 formularea propunerilor de numire in functiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.
(modificat şi Concursul de recrutare consta in urmatoarele 3 etape succesive:
completat prin a) selectia dosarelor de inscriere;
Art. 1 alin. 6 din
HG 1173/2008), b) proba scrisa;
Art. 47 b) interviul.
Se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
Observatie: In cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care
nu pot fi evaluate prin proba scrisa si interviu, se poate organiza o proba suplimentara care se desfasoara dupa selectia
dosarelor si se evalueaza cu calificativul “admis” sau “respins”. Numai candidatii declarati admisi la aceasta proba
suplimentara vor putea paricipa in continuare la proba scrisa a concursului. Comisia de concurs Fişă individuală,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Anexa 2, HG
Etapele concursului de recrutare sunt evaluate de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru 1173/2008
al comisiei de solutionare a contestatiilor, independent, toti acestia avand obligatia de a completa fisa individuala
prevazuta in Anexa nr. 2 din H.G. 1173 / 2008.
HG 611/2008, Primirea şi verificarea dosarelor de înscriere Secretarul comisiei de concurs Dosar de concurs
Art. 49 conţinând
HG 1173 / 2008, formularul de
In concordanta cu perioada de inscriere stabilita si facuta publica, secretarul comisiei de concurs are obligatia sa
Art. 1, alin (23) primeasca dosarele de concurs ale candidatilor. înscriere, Anexa4,
HG 1173/2008

Componenţa dosarului de concurs


In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 a H.G. 611 / 2008, pus la dispozitia candidatilor de către secretarul
comisiei de concurs);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca său, după caz, o adeverinta care să ateste vechimea in munca şi, după caz, in specialitatea
studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care să ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii con-
cursului de către medicul de familie al candidatului său de către unitatile sanitare abilitate. Aceasta adeverinta
trebuie să contina in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sanatatii Publice.
g) declaratia pe propria raspundere său adeverinta care să ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Observatii:
I. Copiile actelor enumerate anterior vor fi prezentate de candidati in copii legalizate său insotite de documentele origi-
nale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
II. Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la se-
lectia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii
concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor,
sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
HG 611/2008 Selectarea dosarelor candidaţilor care vor participa la proba scrisă a concursului Comisia de concurs
(cu modificările
şi completările In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs
ulterioare), are obliagţia de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs.
Art. 50 Observatie: Pana in ultima zi prevazuta pentru selectia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita
candidatilor informatii sau alte documente relevante pentru desfasurarea concursului, din categoria celor stabilite ca
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

documente obligatorii la dosarul de concurs.


HG 611/2008, Art 41 Completarea fisei individuale şi a secţiunii din raportul final al concursului referitoare la selectarea Comisia de concurs, secretarul Fişă individuală,
lit. (c), Art. 48 alin. 2 iniţială a candidaţilor comisiei Anexa 3,
HG 1173/2008, HG 1173/2008
Art. 1, alin (23) După selectarea dosarelor candidatilor admisi să participe la proba scrisa a concursului, membrii comisiei de concursa
au obligaţia să completeze fisa individuala şi sectiunea din raportul final al concursului referitoare la aceasta etapa a

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


concursului.
HG 611/2008 Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor Secretarul comisiei de concurs
(cu modificările
şi completările Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere vor fi afisate de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea “admis”
ulterioare), sau “respins”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul autoritatii ori institutiei publice organizatoare a
Art. 50 concursului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.
HG 611/2008, Activităţi premergătoare probei scrise. Stabilirea subiectelor şi a puncajului pentru subiectele probei Comisia de concurs
Art 51, Art.52 scrise
(modificat şi
completat prin Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.
Art. 1, alin 7 din Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare ocuparii functiei publice pentru care
HG 1173/2008) se organizeaza concursul. In cadrul probei scrise se testeaza, in mod obligatoriu, inclusiv cunostintele generale ale
candidatului in domeniul administratiei publice.

Comisia de concurs stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se
desfasoara aceasta proba.
Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de concurs, astfel incat sa reflecte
capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se
organizeaza concursul.
Manual de Resurse Umane

15
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

16
art. / alin. / lit. standard
Excepţie: Pentru candidatii la ocuparea aceleiasi functii publice, subiectele sunt identice in cadrul aceluiasi concurs,
cu exceptia cazului in care concursul se desfasoara in mai multe serii.

Modalitatea de stabilire a subiectelor


- redactarea subiectelor
Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel putin 3 subiecte în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.
Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel intocmite minimum doua seturi de subiecte care vor fi
prezentate candidatilor.
In cazul in care proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila, intrebarile pot fi formulate cu cel mult doua zile
inainte de proba scrisa, cu conditia ca numarul acestora sa fie de 3 ori mai mare decat numarul intrebarilor stabilit
pentru fiecare test-grila. Intrebarile pentru fiecare test-grila se stabilesc in ziua in care se desfasoara proba scrisa,
inainte de inceperea acestei probe.
Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila
autoritatii sau a institutiei publice organizatoare a concursului.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

- stabilirea punctajului
Comisia de concurs stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele.
In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere, punctajul maxim stabilit pentru
testele-grila nu poate depasi 30% din punctajul probei scrise, diferenta de punctaj fiind alocata subiectelor de sinteza
sau rezolvarii unor situatii practice.
- stabilirea baremului de corectare
Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligatia de a
stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afiseaza la locul desfasurarii concursului anterior corectarii
lucrarilor.

Confidentialitatea subiectelor. Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea


confidentialitatii subiectelor propuse. Lista subiectelor, pentru fiecare set, se anexeaza la raportul final al concursului,
cu mentionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul.
HG 611/2008 (cu Organizarea probei scrise. Regulament în timpul probei scrise
modificările şi com-
pletările ulterioare), In vererea bunei desfasurari a probei scrise comisia de concurs va avea in vedere parcurgerea urmatoarelor etape: Comisia de concurs
Art. 53 1. Afisarea repartizarii pe sali Borderou centra-
Inainte de inceperea probei scrise, la locul desfasurarii acesteia, daca este cazul, se afiseaza repartizarea pe sali a candi- lizator cu numele
datilor. candidatilor
2. Apelul nominal şi verificarea identitatii candidatilor
Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor preala-
bile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului, a cartii de
identitate său a oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea
apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate său a oricarui

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane

document care să ateste identitatea sunt considerati absenti.


Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Excepţie: Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia
situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs său de persoanele care
asigura supravegherea.
3. Inceperea probei scrise
Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor,
dar nu poate depasi 3 ore.
La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte şi invita un
candidat să extraga un plic cu subiectele de concurs.
3. Situatii in care candidatii pot fi eliminati din concurs
- După inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie său al oricarei persoane,
in afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respec-
tiv supravegherea desfasurarii probei.
- In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile şi a celor
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea său folosirea vreunei surse de con-
sultare său a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs
elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea “anulat” pe lucrare şi consemneaza cele intamplate in raportul final al
concursului.
4. Redactarea lucrarilor

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de autoritatea său institutia publica
organizatoare a concursului, purtand stampila acesteia pe fiecare fila. Prima fila, după inscrierea numelui şi a prenumelui
in coltul din dreapta, se lipeste astfel incat datele inscrise să nu poata fi identificate şi se aplica stampila autoritatii său
institutiei publice organizatoare a concursului, cu exceptia situatiei cand exista un singur candidat pentru functia publica
vacanta, caz in care nu mai exista obligaţia sigilarii lucrarii.
5. Predarea lucrarilor
Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la finalizarea lucrarii ori la
expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.
HG 611/2008, Corectarea şi notarea lucrărilor scrise. Comisia de concurs Borderou de
Art. 58 lit. a), Art. 59, notare
Art. 60 alin (1) (mo- Pregatirea lucrarilor pentru corectare
dificat şi completat Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata, cu exceptia cazului in care exista Centralizator
prin Art. 1 alin. 9 din un singur candidat pentru ocuparea functiei publice vacante. nominal
HG 1173/2008) Notarea probei scrise se va face de catre comisia de concurs de regula, in termen de maximum 72 de ore de la Borderou de
finalizarea acestei probe. notare
Lucrarile de la proba scrisa, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat pentru ocuparea functiei publice
vacante, se corecteaza sigilate.
Manual de Resurse Umane

17
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

18
art. / alin. / lit. standard
Acordarea punctajelor
Pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte
Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare lucrare scrisa, si se noteaza
in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisa se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor
acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
Situatii in care o lucrare este anulata
Lucrarile care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor sunt anulate si nu se mai corecteaza. Mentiunea
“anulat” se inscrie atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta
in raportul final.
Situatii in care o lucrare este recorectata
In situatia in care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de
membrii comisiei de concurs, lucrarea va fi recorectata de catre toti membrii acesteia. Procedura recorectarii se reia
ori de cate ori se constata ca exista diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

concurs. Este interzisa desigilarea lucrarilor anterior recorectarii.


HG 611/2008, Art. 41 Completarea fisei individuale şi a secţiunii din raportul final al concursului referitoare la proba scrisa Comisia de concurs - Fisa individuala
lit. c), Art. 48 alin (2) a concursului a candidatilor,
HG 1173/2008, Anexa 2,
Art. 1, alin (23) După desfasurarea probei scrise şi corectarea şi notarea lucrarilor fiecare membru al comisiei completeaza in mod HG 1173/2008
individual sectiunea din fisa individuala a candidatului referitoare la proba scrisa. De asemenea comisia de concurs va - Raport final
completa sectiunea din raportul final al concursului referitoare la proba scrisa. al concursului,
Anexa 3,
HG 1173/2008
HG 611/2008, Afişarea rezultatelor probei scrise Comisia de concurs,
Art. 60 alin (2) Secretariatul comisiei
După acordarea notelor finale comisia de concurs desigileaza lucrarile scrise.
Secretarul comisiei de concurs afiseaza punctajele obtinute de fiecare dintre candidati şi mentiunea “admis” ori “res-
pins” la sediul autoritatii său institutiei organizatoare a concursului, in termen de 72 de ore astfel incat să se asigure
ramanerea a cel putin 48 de ore pana la sustinerea urmatoarei probe, pentru depunerea şi solutionarea unor eventuale
contestatii.
Conform legii sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.
O data cu rezultatele probei scrise sunt afisate şi data şi ora sustinerii interviului.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008, Intervievarea candidaţilor Comisia de concurs, Secreta- Plan de interviu
Art. 54, Art. 55, riatul comisiei de concurs intocmit de comi-
Art. 56, Art. 57 Scopul interviului ca proba in cadrul concursului de recrutare este să testeze abilitatile, aptitudinile si motivatia sia de concurs în
(modificat şi comple- candidatilor. ziua desfăşurării
tat prin Art. 1 alin 8 Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa. acestei probe
din HG 1173/2008)
Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei
HG 1173 / 2008, probe, pe baza criteriilor de evaluare. - Raport final
Art. 1, alin (23) al concursului,
Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
Anexa 3,
a) abilitatile de comunicare; Secretarul comisiei de concurs HG 1173/2008
b) capacitatea de analiza si sinteza; Anexa la raportul
c) abilitatile impuse de functie; final
d) motivatia candidatului;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

e) comportamentul in situatiile de criza.


Pentru functiile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa.

Prin excepţie: cu acordul tuturor candidatilor sau la cererea scrisa a acestora si cu acordul membrilor comisiei de
concurs, presedintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevazut pentru sustinerea interviului, cu
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) toti candidatii au luat cunostinta despre rezultatul probei scrise;
b) niciunul dintre candidati nu intentioneaza contestarea rezultatului obtinut la proba scrisa.

Desfasurarea interviului
Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opi-
niile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala său care pot constitui
discriminare pe criterii de sex.
Intrebarile şi raspunsurile la interviu se inregistreaza său se consemneaza in anexa la raportul final al concursului intoc-
mit de secretarul comisiei de concurs şi se semneaza de membrii acestei comisii si de candidat.
Inregistrarea interviului se pastreaza, in conditiile legii, timp de minimum un an de la data afisarii rezultatelor finale ale
concursului.
Manual de Resurse Umane

19
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

20
art. / alin. / lit. standard
Evaluarea finală şi notarea candidaţilor în urma interviului Comisia de concurs Borderou de no-
tare
Punctajul maxim pe care un candidat il poate obtine la interviu este 100 de puncte.
HG 611/2008 (cu
modificările şi com-
Interviul se noteaza pe baza criteriilor prevazute la art. 55 alin. (2) si (3) din H.G. 611 / 2008 (vezi rubrica anterioara) si
pletările ulterioare),
a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu.
Art. 58, lit.b)
Membrii comisiei de concurs acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile de notare. Aceste punctaje
se acordă de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare candidat, si se
noteaza in borderoul de notare.
(3) Punctajul final la interviu al fiecarui candidat se stabileste in acelasi mod ca la proba scrisa; punctajul final va
Art. 61, alin. (1), (2), reprezenta media aritmetica a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei iar in situatia in care exista o
(3). diferenta mai mare de 10 puncte intre punctajele acordate de doi membri diferiti ai comisiei de concurs interviul este
re-evaluat de catre toti membrii comisiei.
HG 611/2008, Art. 41 Completarea fisei individuale şi a secţiunii din raportul final al concursului referitoare la selectarea Comisia de concurs - Fisa individuala
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

lit c), Art. 48 alin (2) iniţială a candidaţilor a candidatilor,


HG 1173/2008, Anexa 2,
Art. 1, alin (23) Dupa desfasurarea interviului si notarea candidatilor fiecare membru al comisiei de concurs competeaza sectiunea refe- HG 1173/2008
ritoare la interviu din fisa individuala a candidatilor. Comisia de concurs va completa de asemenea sectiunea din rapor- - Raport final
tul final al concursului referitoare la aceasta etapa a concursului. al concursului,
Anexa 3,
HG 1173/2008
HG 611/2008 (cu Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi în urma interviului Secretariatul comisiei de
modificările şi com- concurs
pletările ulterioare), Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati si mentiunea “admis” ori “respins” sunt afisate de secretarul comisiei de
Art. 61, alin.(4), (5) concurs la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a concursului in termen de maxim 72 de ore de la momentul
desfasurarii interviului.
Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.
HG 611/2008 (cu Evaluarea finală a candidaţilor Comisia de concurs Centralizator
modificările şi com- Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu. nominal
pletările ulterioare),
Art. 62 alin.(1), (2) Punctajele finale ale concursului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un centralizator nominal, in care se va
mentiona pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele concursului.
Centralizatorul nominal va fi semnat pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Afişarea rezultatelor finale ale concursului Secretarul comisiei de concurs
modificările şi com- Rezultatele finale ale concursului vor fi communicate candidatilor in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data
pletările ulterioare), sustinerii ultimei probe.
Art. 62, alin. (3),
(4), (5) Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin
mentionarea punctajului final al fiecarui candidat si a sintagmei “admis” sau “respins”, prin afisare la locul desfasurarii
concursului de catre secretarul comisiei de concurs.
Candidatii considerati admisi
Se considera admis la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante candidatul care a obtinut cel mai mare
punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie publica, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul
minim necesar, potrivit prevederilor prezentei hotarari.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea
se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu in urma caruia comisia de concurs va
decide asupra candidatului castigator.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu Primirea contestaţiilor Secretarul comisiei de solutio-


modificările şi com- Candidatii au dreptul să depuna contestatie după fiecare proba a concursului, in cel mult 24 de ore de la afisarea re- nare a contestatiilor
pletările ulterioare), zultatelor de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise ori
Art. 63 a interviului, la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului. Nerespectarea acestui termen
conduce la decaderea din acest drept.
HG 611/2008 (cu Soluţionarea contestaţiilor Comisia pentru soluţionarea Borderou de

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


modificările şi com- In cazul contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica contestaţiilor recorectare a
pletările ulterioare) indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum 24 de punctajelor
Art. 64, Art. 65, ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
Art. 66 In cazul contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor
va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maxi-
mum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Admiterea contestaţiei
Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia modificand punctajul final acordat de comisia de concurs in
situatia in care:
- candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in cazul contestatiilor formulate fata de rezultatul
selectiei dosarelor;
- constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi raspunsurilor din lucrarea scrisa său punctajele de
la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate şi raspunsurilor candidatilor in
cadrul interviului;
- constata ca exista o diferenta mai mare de 10 puncte la proba scrisa intre punctajele acordate de comisia de concurs
şi comisia de solutionare a contestatiilor;
- ca urmare a recorectarii lucrarii de la proba scrisa, respectiv a analizarii consemnarii raspunsurilor la interviu, can-
Manual de Resurse Umane

21
didatul declarat initial “respins” obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea probei scrise său a interviului.
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

22
art. / alin. / lit. standard
Respingerea contestaţiei
Contestatia va fi respinsa in următoarele situatii:
- candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la concurs;
- punctajele au fost acordate potrivit baremului şi raspunsurilor din lucrarea scrisa său punctajele de la interviu au
fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate şi raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;
- intre punctajul acordat de comisia de concurs şi cel acordat de comisia de solutionare a contestatiilor nu este o dife-
renta mai mare de 10 puncte/proba.
HG 611/2008 (cu Afişarea rezultatelor contestaţiilor Secretarul comisiei de solutio-
modificările şi com- Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afisare la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a nare a contestatiilor
pletările ulterioare), concursului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.
Art. 67, Art.68
In cazul respingerii contestatiei candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
HG 611/2008, Art 69 Întocmirea procesului verbal final de concurs Comisia de concurs Raport final al
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 1173/2008, La finalizarea concursului se intocmeste un raport final al concursului, potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 3 din concursului,
Art. 1, alin (23) H.G. nr. 1173/2008, care sa contina modul de desfasurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat Anexa 3,
de membrii comisiei de concurs si de secretarul acesteia, la care se anexeaza fisele individuale ale tuturor membrilor HG 1173/2008
comisiei.
HG 611/2008 (cu Numirea candidaţilor declaraţi admişi Departamentul de resurse Propunere de
modificările şi com- Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, in functia publica pentru care a candidat. umane al institutiei organiza- numire
pletările ulterioare), toare a concursului
Art. 76, Art. 77, In termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului compartimentul de resurse umane,
Art. 78 respectiv Agentia, in situatia concursurilor pentru care competenta de organizare apartine acesteia, are obligatia de a
emite propunerea de numire a candidatului declarat admis. Propunerea de numire se comunica in copie, in mod
corespunzator, candidatului declarat admis personal, pe baza de semnatura, prin scrisoare recomandata sau scrisoare
cu confirmare de primire.
Emiterea actului administrativ de numire se face in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data comunicarii
propunerii de numire. La actul administrativ de numire se anexeaza fisa postului iar o copie a acestor documente se Conducatorul institutiei organi- Act administrativ
inmaneaza functionarului public. zatoare a concursului de numire
Exceptie: la solicitarea scrisa si motivata a candidatului declarat admis, depusa in termen de mxim 15 zile de la data
afisarii rezultatelor finale ale concursului, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul stabilit
pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunicarii propunerii de numire.
HG 611/2008 (cu SITUAŢII SPECIALE CÂND CONCURSUL DE RECRUTARE ESTE AMÂNAT SAU SUSPENDAT ANFP, la sesizarea membrilor
modificările şi com- comisiei de concurs / de solu-
pletările ulterioare), Desfasurarea concursului poate fi suspendata de către conducatorul autoritatii / institutiei publice in al carei stat ţionare a contestaţiilor său la
Art. 39, 73, 74, 75 de functii se gaseste functia publica pentru care se organizeaza concursul sau Agentia este sesizat(a) cu privire la sesizarea candidaţilor/ altor
nerespectarea prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea concursului, se va proceda la persoane interesate.
verificarea celor sesizate cu celeritate. In cazul in care se constata ca nu au fost respectate prevederile legale sau
cand aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale prevazute de lege, desfasurarea
concursului va fi suspendata.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Suspendarea se dispune de catre Agentie, dupa o verificare prealabila, in regim de urgenta, a situatiei in fapt sesizate,
daca se constata existenta unor deficiente in respectarea prevederilor legale.
Sesizarea poate fi facuta de catre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solutionare a contestatiilor, de catre
oricare dintre candidati sau de catre orice persoana interesata. Autoritatea / instituţia organi-
zatoare notifică ANFP cu privire
Observatie: In cazul in care sesizarea se adreseaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de la amânarea concursului
functii se gaseste functia publica pentru care se organizeaza concursul, acesta are obligatia de a o transmite Agentiei in
regim de urgenta.
In situatia in care, in urma verificarii se constata ca sunt respectate prevederile legale privind organizarea si
desfasurarea concursului, acesta se desfasoara in continuare.
În situaţia care se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale, procedura de
organizare a concursului va fi reluată în condiţiile legii.

In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului:
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

- concursul se amana pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice; Amanarea poate fi dispusa de către auto-
ritatea său institutia publica organizatoare a concursului, cu avizul ori, pentru administraţia publica locala pentru
care legea nu prevede obligativitatea solicitarii avizului pentru organizarea şi desfasurarea concursurilor, cu instiin-
tarea Agenţiei.
- se reia procedura de organizare şi desfasurare a acestuia daca amanarea nu poate fi dispusă pe o perioadă
de maximum 15 zile calendaristice.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


- In situatia constatarii necesitatii amanarii concursului, autoritatea său institutia publica organizatoare a concursului
are obligaţia:
- comunicarii noii date de desfasurare a concursului Agenţiei;
- anuntarii prin aceleaşi mijloace de informare prevăzute la Art.39 din H.G. nr. 611/2008 a modificărilor intervenite
în desfăşurarea concursului
- informarii candidatilor ale caror dosare au fost inregistrate, daca este cazul, prin orice mijloc de informare care poa-
te fi dovedit.

Observaţie: Candidaturile inregistrate la concursul a carui procedura a fost suspendata său amanata se considera
valide daca persoanele care au depus dosarele de concurs completeaza şi depun un formular de inscriere in noul
termen.
Manual de Resurse Umane

23
24
Procedura de recrutare şi selecţie pentru funcţiile publice de execuţie temporar vacante
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Legea 188/1999 (r), Cadrul general care reglementează procesul de recrutare pentru funcţiile de executie temporar vacante din admi-
Art. 4 alin (3), nistraţia publica este dat de art. 4 alin (3) din Legea 188/1999 (r) şi art. 11 alin. (3), (4) din HG 611/2008. Aceste
HG 611/2008 (cu modi- articole prevăd posibilitatea existenţei unor posturi de execuţie temporar vacante in administraţia publică.
ficările şi completările Conform legii, aceste posturi pot fi ocupate prin redistribuirea funcţionarilor publici care sunt deja angajati ai
ulterioare), autoritătii său instituţiei publice respective său prin numire in urma unui concurs de recrutare organizat pentru
Art. 11, alin (3), (4) ocuparea postului de executie temporar vacant.
Persoanele care promovează concursul de recrutare şi sunt numite în postirile de execuţie temporar vacante pentru
care au candidat vor avea calitatea de funcţionar public pe toata durata ocupării acelui post.
In cazul in care postul temporar vacant este pentru gradul de debutant, funcţionarul public numit pentru a ocupa
acel post va avea calitatea de funcţionar public debutant pe toată durată ocupării postului respectiv.
HG 611/2008, Procesul de recrutare pentru functiile publice de executie temporar vacante respecta aceleasi etape prevazute de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 25, alin (2), (3), (4), lege ca in cazul concursurilor de recrutare pentru functiile publice pe perioada nedeterminata.2
Art. 26 alin (2), Art. 27 – 29,
Art. 31 alin. (1), (2),
Art. 32 – 37, Art 40 – 42.
HG 611/2008, Art. 43 Legea prevede anumite modificari generate de necesitatea ocuparii rapide a functiei publice tem-
alin. (5), Art. 72 alin (1), porar vacante.
(2) (modificate şi comple-
tate prin Art. 1 alin. (5) şi
respectiv alin. 10 din
HG 1173/2008)

HG 611/2008, Art. 26, Aceste modificari se refera la Art. 26 alin (1), Art. 30, Art. 31 alin (3) şi Art 45 care nu se iau in considerare, fiind
alin (1), Art 30, Art. 31 exceptate din procedura.
alin (3), Art 45

Art. 25 alin. (1), Art. 38, De asemenea sunt afectate de modificari termenele prevazute in continutul Art. 25 alin. (1), Art. 38, Art. 39, Art. 49
Art. 39, Art. 49 alin (1), alin (1) şi Art. 50 alin (1) după cum urmează:
Art. 50 alin (1)
HG 611/2008 (cu modi- Solicitarea avizului de concurs respectiv instiintarea Agentiei Autoritatea său institutia Solicitare de aviz
ficările şi completările In situatia organizarii si desfasurarii concursurilor pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar public in cadrul careia Instiintare a
ulterioare), vacante, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa solicite avizul, respectiv sa instiinteze Agentia cu cel putin exista functia publica tem- Agenţiei naţionale a
Art. 21, Art. 43, alin (1) 20 de zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa. porar vacanta Funcţionarilor Publici

2 Vezi Procedura de Recrutare şi selectare a funcţiile publice pe perioadă nederminată.

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu modi- Emiterea avizului de către Agenţie respectiv oferirea acordului tacit (în urma înştiinţării) Agentia Nationala a Aviz de organizare a
ficările şi completările Agenţia emite avizul (favorabil, favorabil cu observatii sau nefavorabil) solicitat de autoritatea sau instituţia Funcţionarilor Publici concursului de recrutare
ulterioare), publica organizatoare a concursului in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, sau îşi da acordul (favorabil, favorabil cu
Art. 22, Art. 43, alin. (2) tacit la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului de execuţie temporar vacant. observatii său nefavo-
rabil)
HG 611/2008 (cu modi- Constituirea comisiei de concurs respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor Conducatorul autoritatii Act administrativ de
ficările şi completările Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie inainte cu cel putin 10 zile inainte de său institutiei publice or- constituire a comisiilor
ulterioare), data stabilita pentru proba scrisa. ganizatoare a concursului
Art 43, alin (3) de recrutare
HG 611/2008 (cu modi- Publicitatea concursului Autoritatea său institutia
ficările şi completările Publicitatea concursului se realizeaza, in conditiile prezentei hotarari, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita publica organizatoare a
ulterioare), pentru proba scrisa. concursului
Art 43, alin (4)
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu modi- Depunerea dosarelor de concurs Secretarul comisiei de Dosar de concurs
ficările şi completările La concursurile pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante dosarele de concurs se depun la concurs
ulterioare), secretarul comisiei de concurs in maximum 8 zile de la data publicarii anuntului.
Art. 72, alin (1)
HG 611/2008, Selectarea dosarelor de concurs Comisia de concurs - Fisa individuala a can-
Art. 72, alin (2) La concursurile pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante comisia de concurs are obligatia didatilor, Anexa 2,

Procedura 4. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici


HG 1173 / 2008, de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, in termen de 24 de ore de HG 1173/2008
Art. 1, alin (23) la data expirarii termenului de depunere a dosarelor. - Raport final al
concursului, Anexa 3,
HG 1173/2008
Manual de Resurse Umane

25
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Legislaţia în vigoare pentru funcţia publică stabileşte cerinţele generale de ocupare a funcţiilor
publice privind nivelul studiilor şi vechimea în specialitate şi în unele cazuri şi cerinţe specifice, însă
ele nu sunt suficiente pentru a acoperi toate aspectele pentru o recrutare eficientă. La elaborarea
fişei postului de asemenea este nevoie să se stabilească condiţiile specifice de ocupare a postului,
care vizează cunoştinţe, abilităţi şi calităţi necesare realizării scopului postului (de  ex: studii,
specialitate, vechime în specialitate, cunoştinţe de operare/programare pe calculator, cunoştinţe
de limbi străine, abilităţi, aptitudini şi calităţi necesare, competenţe manageriale).
Stabilirea cerinţelor de ocupare trebuie să se facă pe baza unei proceduri unice pentru fiecare au-
toritate sau instituţie publică sau grup de instituţii cu atribuţii similare, cu respectarea legislaţiei
în vigoare. Prin aceasta se asigură luarea în considerare:
▪▪ a aceloraşi elemente de conţinut ale funcţiei publice;
▪▪ a specificului şi condiţiilor de realizare a activităţii în cadrul autorităţii sau instituţiei pu-
blice;
▪▪ a cunoştinţelor, abilităţilor şi calităţilor de bază necesare exercitării funcţiei publice;
▪▪ a palierului la care se desfăşoară activitatea şi a nivelului ierarhic al funcţiei.
Capitolul de faţă prezintă procedura generală de stabilire a cerinţelor de ocupare şi recomandările
metodologice legate de implementarea procedurii:
– Partea 1. prezintă procedura de stabilire a cerinţelor de ocupare sub forma unui tabel
de procedură şi se axează în primul rând pe elemente de legislaţie referitoare la acest
domeniu;
– Partea 2. prezintă recomandări metodologice şi exemple pentru etapele care se parcurg
în procesul stabilirii cerinţelor de ocupare.
Cele două elemente se completează reciproc. În practică se recomandă utilizarea simultană a celor
două părţi.
Stabilirea competenţelor (abilităţilor, aptitudinilor şi calităţilor), atât profesionale cât şi mana-
geriale, poate fi sprijinită şi standardizată prin elaborarea unui cadru unic de competenţe pentru
funcţia publică care cuprinde competenţele cheie ce sunt necesare pentru exercitarea unei funcţii
publice de execuţie sau de conducere. Defineşte exact conţinutul fiecărei competenţe şi un număr
de 4-7 nivele corespunzătoare complexităţii sarcinilor şi nivelului ierarhic al funcţiei. Cerinţele de
ocupare stabilite în acest fel pot sta la baza realizării evaluării posturilor bazată pe competenţe.

1. Procedura de stabilire a cerinţelor de ocupare


Procedura prezentată în tabelul nr. 1 cuprinde paşii necesari stabilirii cerinţelor cuprinse în fişa
postului, respectiv a unor cerinţe adiţionale în cazul recrutării atât pentru funcţiile publice de
execuţie, cât şi pentru cele de conducere. Unele cerinţe (de ex. studii, specializare, vechime în spe-
cialitate, abilităţi, aptitudini şi calităţi) sunt reglementate mai detaliat, pentru alte cerinţe (de ex.
cunoştinţe de operare pe calculator, cunoştinţe de limbi străine) reglementarea este realizată
­numai prin modelul de fişă a postului. Din acest motiv, tabelul de procedură trebuie completat în
practică cu recomandările prezentate în partea a 2-a.

2. Recomandări metodologice pentru aplicarea procedurii


Documentul care stă la baza stabilirii cerinţelor de ocupare în cazul recrutării sau promovării
este fişa postului care cuprinde sarcinile, atribuţiile, responsabilităţile postului respectiv, de aici
rezultând principalele cerinţe. În afară de acestea se mai ţine cont de:

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ legislaţia specifică instituţiei sau autorităţii publice, respectiv domeniului de specialitate


al funcţiei publice;
▪▪ Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al autorităţii sau instituţiei publice, în primul
rând în ceea ce priveşte locul şi rolul funcţiei în compartimentul din care face parte,
ansamblul sarcinilor compartimentului şi legăturile pe care le are funcţia în interiorul şi
în afara organizaţiei;
▪▪ Strategia şi politica de dezvoltare a funcţiei publice în ansamblu precum şi a autorităţii sau
instituţiei, raportat la domeniul de activitate în particular.

Etapele de parcurs în stabilirea cerinţelor de ocupare


La elaborarea fişei postului se stabilesc mai întâi următoarele informaţii legate de post:
1. informaţii generale privind postul,
2. condiţii specifice pentru ocuparea postului,
3. atribuţiile postului,
4. identificarea funcţiei publice
5. sfera relaţională.
Pe această bază se pot identifica cerinţele de competenţe generale şi specifice ale postului pentru a
fi incluse în fişa postului la capitolul „Condiţii specifice de ocupare a postului”. În cazul unei funcţii
publice vacante, la stabilirea cerinţelor care vor fi verificate în concursul de recrutare, trebuie să
se ţină seama de contextul organizaţional şi nevoile actuale şi viitoare ale autorităţii sau instituţiei
publice unde se află funcţia vacantă.

1. Stabilirea cerinţelor de studii şi vechime în specialitate


Stabilirea cerinţelor de studii şi vechime în specialitate se face pe baza domeniului de activitate
şi a complexităţii activităţii, având în vedere legislaţia în vigoare pentru funcţia publică vacantă,
respectiv situaţia concretă privind acoperirea cu diverse specializări în autoritatea sau instituţia
publică unde se află funcţia vacantă.
Nivelul studiilor şi vechimea în specialitate sunt stabilite prin Legea 188/1999 privind statutul
funcţionarului public republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 611/2008 pri-
vind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare. În cazul
domeniilor de specialitate, chiar dacă ele sunt reglementate prin legislaţie specifică (de ex. pro­
tecţia copilului, audit intern, arhitect şef etc.), în practică se precizează mai multe specializări
posibile. Această paletă se poate reduce în caz concret ţinând seama de domeniul principal al ac-
tivităţii, respectiv de acoperirea pe specialităţi existentă în autoritatea sau instituţia publică unde
se află funcţia publică vacantă.
Se recomandă ca la stabilirea cerinţelor de studii să fie evitate situaţiile în care specializările uni-
versitare cerute să fie prea generale (formulări de genul „studii de lungă durată“). În situaţia în
care, în vederea atragerii de candidaţi pentru ocuparea unui post vacant, se stabileşte o paletă
largă de tipuri de studii universitare se recomandă stabilirea unei cerinţe privind specializări în
domeniul postului (de ex. mastere, cursuri de formare).
În situaţia în care se stabilesc cerinţe de studii specifice diferite faţă de profilul de activitate al
compartimentului în care se află postul (studii inginereşti la compartimentul de Resurse Umane)
este necesară prezentarea unei fundamentări detaliate a acestei decizii.
Legat de domeniul de specialitate se pot stabili şi cerinţe de perfecţionare având în vedere urmă-
toarele criterii:
▪▪ schimbări recente şi posibile în domeniul de specialitate cu caracter metodologic sau
legate de suport informatic;

2 Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ schimbări în legislaţia referitoare la domeniul de specialitate;


▪▪ schimbări organizaţionale;
▪▪ mediul în care îşi desfăşoară activitatea autoritatea sau instituţia publică;
▪▪ nevoia de cooperare internaţională etc.

2. Stabilirea cerinţelor de cunoştinţe de limbi străine


Elementele care se pot lua în calcul la stabilirea cerinţelor de cunoştinţe de limbi străine (limba şi
nivelul cunoştinţelor) sunt:
▪▪ Atribuţiile postului, respectiv frecvenţa contactelor cu instituţii /experţi străini, nevoia de
documentare în limbi străine;
▪▪ Nevoile autorităţii sau instituţiei publice, cum ar fi dezvoltarea relaţiilor internaţionale,
participarea la conferinţe şi seminarii internaţionale, reprezentarea organizaţiei la instituţii
internaţionale, participarea în cooperări şi proiecte internaţionale.
▪▪ Limbile în care se desfăşoară relaţiile internaţionale şi acoperirea lor în cadrul comparti-
mentului sau autorităţii/instituţiei publice.
Stabilirea nivelului de cunoştinţe se face defalcat pe „citit“, „scris“ şi „vorbit“ pe nivelele urmă­
toare: „cunoştinţe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“ în funcţie de nevoia concretă de utili-
zare a limbii străine.
De exemplu, dacă limba străină se utilizează mai ales pentru citirea corespondenţei în limba
străină şi documentare, se poate stabili nivel mediu sau avansat pentru citire (în funcţie de com-
plexitatea şi importanţa documentelor de citit) şi un nivel mai redus pentru vorbit şi scris.

3. Stabilirea cerinţelor de operare pe calculator


În funcţie de natura activităţii desfăşurate se pot stabili diferite nivele de utilizare a calculatorului,
de la programe editare de texte, de comunicare electronică şi internet, până la utilizarea unor baze
de date complexe şi programe specifice (de ex. programe de contabilitate).
Dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice se utilizează programe specifice domeniului şi se
doreşte recrutarea, se recomandă să nu se stabilească ca cerinţă de ocupare cunoaşterea progra-
mului respectiv pentru că scad şansele de a găsi candidaţi care satisfac criteriul. În acest caz se
poate preciza ca cerinţă cunoaşterea unor programe generale similare (de ex. Microsoft Office,
Access versus Programe gestiune baze de date)sau abilităţi care permit însuşirea modului de uti-
lizare a programului într-o perioadă de timp scurtă. La stabilirea nivelului de utilizare se are în
vedere complexitatea sarcinilor pentru care se utilizează calculatorul.

4. Stabilirea cerinţelor de abilităţi, calităţi şi aptitudini


La stabilirea cerinţelor de competenţe (abilităţi, calităţi şi aptitudini) se iau în considerare urmă-
toarele elemente din fişa postului:
▪▪ atribuţiile funcţiei publice;
▪▪ relaţiile cu alte compartimente din cadrul autorităţii sau instituţiei publice;
▪▪ relaţiile externe.
În afară de acestea trebuie să se aibă în vedere şi contextul general în care îşi desfăşoară activi­
tatea funcţionarul public:
▪▪ în compartiment / echipa de muncă: locul postului în compartimentul unde se află şi rolu-
rile pe care trebuie să şi le asume funcţionarul public în munca în echipă;
▪▪ în cadrul proiectelor: rolul şi sarcinile ce-i revin;

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare 3


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ cerinţe ce se pot deduce din statutul funcţiei publice sau/şi a autorităţii sau instituţiei
publice (de exemplu la comportament, atitudine);
▪▪ competenţe stabilite prin legislaţie (de ex. criterii de performanţă)
La stabilirea competenţelor legislaţia oferă suport prin elementele planului de interviu şi criteriile
de evaluarea a performanţelor individuale, însă acestea sunt competenţe generale ce trebuie con-
cretizate ca nivel pentru fiecare funcţie publică în parte.
Exemple de competenţe care se pot utiliza:
▪▪ Capacitatea de a rezolva eficient problemele
▪▪ Capacitate de implementare a soluţiilor
▪▪ Capacitate de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului
▪▪ Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
▪▪ Capacitatea de autoperfecţionare
▪▪ Capacitatea de valorificare într-un context nou a experienţei dobândite
▪▪ Capacitatea de analiză
▪▪ Capacitatea de sinteză
▪▪ Capacitatea de a genera idei noi (creativitate)
▪▪ Spirit de iniţiativă
▪▪ Capacitatea de planificare
▪▪ Capacitatea de a acţiona
▪▪ Capacitatea de a lucra independent
▪▪ Capacitatea de a lucra în echipă
▪▪ Capacitatea de gestionare a resurselor alocate
▪▪ Capacitatea de a comunica verbal şi în scris (inclusiv abilitatea de a ţine prezentări)
▪▪ Capacitatea de a gândi sistemic
▪▪ Flexibilitate
▪▪ Adaptabilitate la schimbări

5. Stabilirea competenţelor manageriale


Competenţele manageriale se referă la aplicarea în practică a cunoştinţelor de management, la ca-
lităţile şi aptitudinile manageriale. (Atenţie: Existenţa cunoştinţelor de management nu implică
in mod obligatoriu şi abilităţi manageriale!)
Cerinţele de competenţe manageriale se stabilesc pe baza:
▪▪ atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente funcţiei publice de conducere,
▪▪ mărimea şi complexitatea activităţii compartimentului condus,
▪▪ nivelul ierarhic al funcţiei publice de conducere,
▪▪ cerinţe stabilite prin legislaţia aferentă.
Exemple de competenţe manageriale ce se pot avea în vedere:
▪▪ Gândire strategică
▪▪ Gândire sistemică
▪▪ Capacitatea de planificare

4 Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ Capacitatea de a organiza activitatea altora


▪▪ Capacitatea de a conduce
▪▪ Capacitatea de coordonare
▪▪ Capacitatea de control
▪▪ Capacitatea de a motiva
▪▪ Capacitatea de a influenţa
▪▪ Competenţa decizională
▪▪ Capacitatea de a delega
▪▪ Abilităţi în gestionarea resurselor umane
▪▪ Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului
▪▪ Abilităţi de mediere şi negociere
▪▪ Abilitatea de soluţionare/mediere a conflictelor
▪▪ Abilitatea de a ţine prezentări publice
▪▪ Empatie
Natura şi nivelul cerinţelor de competenţe manageriale depind de nivelul ierarhic al postului.
De exemplu, la nivel operativ, deci în funcţii de conducere de nivel inferior (ex.: şef birou, şef
serviciu) sunt predominante capacitatea de planificare operativă, de alocare a resurselor, de
organizare a activităţii, de a motiva, de a delega, de a gestiona resursele umane, de dezvoltare
a abilităţilor personalului, empatia.
La niveluri ierarhice superioare devin prioritare capacitatea decizională, de planificare strate-
gică, de gândire sistemică, de negociere, de control, de alocare a resurselor umane, materiale,
financiare, etc.
In cazul funcţiilor de conducere competenţele manageriale se adaugă competenţelor profesio­
nale. În general, cu cât mai înalt este nivelul ierarhic al postului, cu atât devin mai predominante
competenţele manageriale cu caracter strategic, de ansamblu şi cu orientare spre viitor, iar în
privinţa competenţelor profesionale creşte nevoia de cunoaştere a cadrului larg al activităţii, a
interconexiunilor între activităţi, respectiv nevoie de gândire sistemică.

6. Stabilirea cerinţelor specifice


Cerinţele specifice sunt legate de natura activităţii desfăşurate, de exemplu călătorii frecvente,
lucrul în afara orelor obişnuite de lucru (sfârşitul săptămânii, noaptea etc.), mutarea în altă loca-
litate. Aceste condiţii speciale necesită din partea candidatului disponibilitatea de a le satisface.
Recomandări generale
Se recomandă ca numărul cerinţelor de ocupare stabilite pentru recrutare, respectiv promovare
să nu fie foarte ridicat (între 6-12 în funcţie de complexitatea şi nivelul ierarhic al postului)
pentru a direcţiona şi concentra atenţia membrilor comisiei de concurs asupra cerinţelor cheie
ale funcţiei.
În cazul competenţelor nu ajunge numirea competenţei în sine, e nevoie şi de definirea exactă a
nivelului ei.
De exemplu, în cazul unui şef de birou competenţa de planificare se poate referi la „capacitatea
de a elabora planuri operative pe termen scurt pentru compartimentul condus având în vedere
obiectivele stabilite şi resursele disponibile”. În cazul unui director această competenţă va
avea caracter strategic, de exemplu: „capacitatea de a elabora planul instituţiei conduse pe
termen mediu/lung ţinând cont de obiectivele stabilite de către guvern sau cele instituţionale,
de resursele disponibile şi de previziunile referitoare la mediul economic, juridic etc., de locul şi
rolul instituţiei în cadrul funcţiei publice în prezent şi în viitor”.

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare 5


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Procesul pentru stabilirea cerinţelor standard de ocupare este prezentat în Fig. 1.

Fig. 1. Procesul pentru stabilirea cerinţelor standard de ocupare

6 Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare


Procedura de stabilire a cerinţelor standard de ocupare a funcţiilor publice de execuţie si de conducere
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Fisa postului aferenta unei funcţii publice defineşte si delimitează, in principal, următoarele elemente: Seful ierarhic in colaborare cu HG 1173/2008,
modificările şi com- a) contribuţia la realizarea scopurilor, funcţiilor, atribuţiilor si obiectivelor instituţiei; compartimentul de RU Anexa 1,
pletările ulterioare), Fisa postului
Art. 10. alin. 1 b) conţinutul si rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestata;
c) limitele de autoritate aferente exercitării funcţiei publice;
d) cerinţele si condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească o persoana pentru a ocupa postul respectiv.
Stabilirea cerinţelor de studii
Legea 188/1999 Funcţiile publice se împart in 3 clase, definite in raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice, după cum
(r2), Art. 9 urmează:
a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licenţa absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, fina-
lizate cu diploma de bacalaureat.

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare


HG 611/2008 (cu Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I si a II-a se
modificările şi com- stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor si specializărilor din învăţământul universitar de lunga durata
pletările ulterioare), si scurta durata, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţa si specializărilor si programelor
Art. 20. alin 2 de studii din cadrul acestora.
modificat prin
HG 1173/2008,
art. I alin. 3
Legea 188/1999, Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii tre-
Art. 57 lin 7 buie sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administraţiei publice, management ori in specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Se ia in considerare si legislaţia referitoare la domeniul de activitate. De exemplu:
HG 1896/2006, Asistenta sociala si protecţia copilului
Art. 2. alin.2
Ordin 1430/2005, Arhitect sef
Art. 8 alin. 4
Legea 350/2005,
Art. 36 Audit intern
OUG 75/1999,
Art. 20. Financiar
Legea 82/1991,
Art. 20 alin 2
Manual de Resurse Umane

7
8
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Stabilirea cerinţelor de perfecţionare:
Se iau in considerare:
- schimbările intervenite sau care vor interveni in domeniul de specialitate
- schimbări in legislaţia relevanta pentru domeniul de activitate
- nevoile organizaţionale si de dezvoltare a funcţiei publice
- daca e cazul, dispoziţiile legale privind perfecţionarea pentru domeniul de activitate vizat
Stabilirea cunoştinţelor de operare/ programare pe calculator – se stabileşte necesitatea si nivelul in funcţie
de caracteristicile activităţii desfăşurate
HG 1173/2008, Stabilirea cerinţelor de cunoştinţe de limbi străine: – se stabileşte limba si nivel de cunoaştere având in vedere
Anexa 1 cerinţele din Fisa postului
Stabilirea abilitaţilor, calităţilor si aptitudinilor necesare – se au in vedere legislaţia in vigoare si caracteristi-
cile activităţii desfăşurate
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:


modificările şi com- a) abilităţile de comunicare;
pletările ulterioare),
b) capacitatea de analiza si sinteza;
Art. 55. alin 2
c) abilităţile impuse de funcţie;
d) motivaţia candidatului;
e) comportamentul in situaţiile de criza.
HG 611/2008, Criteriile de evaluare a performantelor individuale pentru funcţii de execuţie
Anexa 5
HG 1173/2008, Stabilirea cerinţelor specifice –se are in vedere caracterul activităţii si condiţiile in care se desfăşoară activitatea
Anexa 1 De exemplu: calatorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite condiţii.
Stabilirea competentelor manageriale – se au in vedere legislaţia in vigoare si caracteristicile activităţii de con-
ducere
HG 611/2008 (cu Pentru funcţiile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la:
modificările şi com- a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
pletările ulterioare),
b) exercitarea controlului decizional;
Art. 55. alin 3
c) capacitatea manageriala.
HG 611/2008, Criteriile de evaluare a performantelor individuale pentru funcţii de conducere
Anexa 6
Stabilirea condiţiilor de vechime in specialitate
Legea 188/1999, Condiţiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru
Art. 57 alin 5 ocuparea funcţiilor publice de execuţie se stabilesc astfel:

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de
grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asis-
tent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa
a III-a;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de
grad profesional principal;
c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de
grad profesional superior.
Legea 188/1999, Condiţiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru
Art. 57 alin 6 ocuparea funcţiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere
de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

altele decât cele prevăzute la lit. a).


Stabilirea altor condiţii specifice de ocupare a postului pentru recrutare – in funcţie de specificul activităţii
desfăşurate, legislaţia in vigoare, condiţiile organizaţionale si mediul socio-economic in care îşi desfăşoară activitatea
autoritatea sau instituţia publica

Procedura 5. Standardizarea condiţiilor de ocupare


HG 611/2008 (cu Stabilirea competentelor specifice necesare asigurării desfăşurării echilibrate a activităţilor autorităţii sau instituţiei
modificările şi com- publice (de ex: munca in echipa, management de proiecte)
pletările ulterioare),
Art. 20. (3)
Manual de Resurse Umane

9
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Promovarea poate fi abordată din două puncte de vedere:
▪▪ al instituţiilor şi autorităţilor publice, ca o modalitate de ocupare a funcţiilor publice
vacante;
▪▪ al funcţionarului public, ca modalitate de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei
funcţii publice superioare
Cele două puncte de vedere se completeaza reciproc prin activitatea de managementul resurselor
umane desfăşurata în instituţiile şi autorităţile publice de către funcţionarii publici de conducere
şi compartimentul / expertul de resurse umane. Aceasta activitate conduce la asigurarea necesa-
rului de personal din interior, oferind astfel posibilitatea dezvoltării carierei pentru funcţionarii
publici capabili să îndeplinească sarcini de mai mare complexitate, respectiv să-şi asume respon-
sabilităţi mai mari. Totodată, reprezintă şi o mai bună utilizare a resurselor umane din cadrul
instituţiilor şi autorităţilor publice.
Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici
prin ocuparea unei funcţii publice de nivel superior celei deţinute ca urmare a
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a promovării concursului sau exame­
nului organizat în vederea promovării. Promovarea este instrumentul cel mai puternic
utilizat în dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, prin care se realizează de fapt avansarea în
carieră.
În cazul funcţionarilor publici se pot defini trei forme de promovare având în vedere funcţia pu-
blică deţinută, respectiv cea vizată:
a) promovarea în funcţii publice cu grad profesional superior celui deţinut ante-
rior promovării;
b) promovarea în funcţii publice dintr-o clasă superioară;
c) promovarea în funcţii publice de conducere;
d) promovarea rapidă
Implementarea în practică a oricărui tip de promovare presupune parcurgerea unor paşi spe-
cifici ce implică diferiţi actori organizaţionali din ANFP, din instituţia sau autoritatea publică
unde lucrează funcţionarul public care urmează să fie promovat sau unde se află funcţia pu-
blică vacantă, respectiv funcţionarul public vizat. Procedurile corespunzătoare fiecărui tip de
promovare sunt prezentate în detaliu în acest capitol, diferenţierea făcându-se pe forme de
prom­ovare, şi, dacă este cazul, şi pe tipuri de instituţie sau autoritate publică (centrală/decon-
centrate şi locală), şi ţinând cont si de tipul de funcţie vacantă şi domeniul de activitate (în cazul
funcţiilor publice de conducere).
O caracteristică aparte pentru promovarea în grad profesional şi în clasă este faptul că nu e necesar
să existe funcţie publică vacantă pentru promovare, deci promovarea funcţionarului public nu
depinde de condiţiile organizaţionale obiective, ci numai de cunoştinţele şi competenţele ­proprii,
de îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, respectiv de promovarea examenului/concursului.
Datorită acestei particularităţi, funcţionarul public nu concurează cu alţi funcţionari publici
pentru un post vacant, în limita numărului de posturi prevăzute prin planul de ocupare a funcţiilor
publice, ci trebuie să-şi dovedească cunoştinţele şi abilităţile prin examen/concurs. Dacă este
admis, funcţia publică proprie va fi transformată într-una mai complexă.
În cazul promovării în grad exista şi forma de promovare rapidă în gradul profesional
următor, pentru care concursul se organizează anual de către Agenţia Naţională a Funcţiona­
rilor Publici, în limita numărului de posturi prevăzute prin planul de ocupare a funcţiilor publice.
Astfel se permite funcţionarilor publici care dispun de calităţile profesionale necesare avansării

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

în carieră, să promoveze fără satisfacerea condiţiilor de vechime stabilite prin lege pentru promo-
varea în grad profesional.
În funcţie de durata în timp, promovarea poate fi:
▪▪ definitivă, atunci când funcţia publică superioară se ocupă prin concurs sau examen
pentru o perioadă nedeterminată;
▪▪ temporară, atunci când funcţia publică de conducere se ocupă pe perioada determinată,
în condiţiile legii.
Promovarea, ca orice alt element al dezvoltării carierei, necesită preocupare permanentă în
acest sens atât din partea instituţiilor şi autorităţilor publice reprezentate în acest proces prin
funcţionarii publici de conducere şi compartimentul / expertul de resurse umane, cât şi din partea
funcţionarilor publici.
Din partea instituţiilor şi autorităţilor publice această activitate cuprinde următoarele
elemente:
▪▪ propunerea posturilor pentru a fi incluse în planul de ocupare;
▪▪ informarea funcţionarilor publici în legătură cu acţiunile întreprinse în vederea asigurării
dreptului la promovare;
▪▪ stabilirea periodicităţii organizării concursului de promovare prin raportare la numărul
de funcţionari publici care îndeplinesc anual condiţiile prevăzute de lege pentru promo-
vare;
▪▪ funcţionarii publici de conducere trebuie să se preocupe de identificarea nevoilor de dez-
voltare a funcţionarilor publici subordonaţi (de ex. în cadrul evaluării performanţelor) şi să
sprijine perfecţionarea continuă a acestora, oferindu-le posibilitatea să-şi dezvolte abilită-
ţile prin implicarea în realizarea de sarcini mai complexe, fie prin delegare de atribuţii, fie
prin participarea la realizarea şi implementarea unor proiecte naţionale şi interna­ţionale.
Funcţionarii publici trebuie să se preocupe şi să manifeste interes pentru dezvoltarea cunoş-
tinţelor şi pregătirii lor, atât prin participarea la cursuri de formare, cât şi prin folosirea posibili-
tăţilor de mobilitate în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice pentru dezvoltarea competen-
ţelor.
Procesele pentru diferitele forme de promovare sunt prezentate grafic, iar paşii de parcurs şi de-
taliile specifice se prezintă în tabelele de proceduri, după cum urmează:
1. Procedura de promovare în grad profesional
2. Procedura de promovare rapidă
3. Procedura de promovare în clasă
4. Procedura de promovare în funcţie publică de conducere pe tipuri de funcţii şi domenii în
instituţii şi autorităţi publice centrale sau deconcentrate şi locale
Unde este cazul, sunt prezentate şi documentele standardizate care se pot folosi în implementarea
şi administrarea procesului de promovare. În procedurile de promovare se face referire la proce-
dura de constituire a comisiei de concurs si soluţionare a contestaţiilor, respectiv la procedura de
soluţionare a contestaţiilor, care sunt prezentate separat.

2 Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Procesul de promovare în grad profesional la instituţii şi autorităţi

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici 3


4
1. Procedura de promovare în grad pentru funcţiile de execuţie generale şi specifice ale autorităţilor şi instituţiilor publice
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
Analiza resurselor umane ale autorităţii sau instituţiei publice locale la sfârşitul Compart. RU al autorităţii sau Excepţie pentru
anului anterior pentru a determina funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de instituţiei publice anul 2008: analiza
promovare în grad se face în max. 45 zile
Pentru detalii vezi Procedura de elaborare a planului de ocupare de la intrarea în vi-
goare a HG 611/2008
Întocmirea referatului privind funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promo- Compart. RU al autorităţii sau Referat privind func-
vare în grad instituţiei publice ţionarii publici care
îndeplinesc condiţiile de
promovare în grad
Includerea funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de promovare în planul de Compart. RU al autorităţii sau Planul de ocupare
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

ocupare al anului următor instituţiei publice


Analiza referatului Conducătorul autorităţi şi insti- Referat privind func-
tuţii publice ţionarii publici care
îndeplinesc condiţiile de
promovare în grad
Legea 188/1999 Luarea deciziei de organizare a concursului de promovare în grad prin stabi- Conducătorul autorităţi şi insti- Referat privind func- Excepţie 2008:
HG 611/2008 (cu lirea datei concursului. tuţii publice ţionarii publici care data finală pentru
modificările şi com- Data finală a concursului 15 August îndeplinesc condiţiile de concursul de promo-
pletările ulterioare), promovare în grad vare în grad se stabi-
Art. 125 (2) Act administrativ de sta- leşte conform
bilire a datei organizării H.G. 1173/2008 pana
concursului la data de 15.12.2008
Legea 188/1999 Condiţiile generale pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional Excepţie:
Art. 65 alin. (2) imediat superior celui deţinut: funcţionarul public trebuie sa îndeplinească cumulativ Legea 251/2006
următoarele condiţii:
Art. XI.
a) să aibă cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care pro-
movează; Condiţiile de
Legea 251/2006
vechime prevăzute la
Art. XI. b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează; art. 65 alin. (2)
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în Legea 188/1999 nu
ultimii 2 ani; se aplică în cazul
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile funcţionarilor publici
prezentei legi. care au îndeplinit
condiţiile de vechime
la numire în funcţia
publică.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
HG 611/2008 (cu Stabilirea bibliografiei. Seful ierarhic al funcţionarului
modificările şi com- Bibliografia şi, daca este cazul, tematica se stabileşte de către conducătorul autorităţii public care urmează să fie pro-
pletările ulterioare), sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimen- movat
Art. 21 (3) şi (4) telor de specialitate. Compartimentul de RU
Modul de stabilire:
▪ Şeful ierarhic al funcţionarului public care urmează să fie promovat face propunere Şeful ierarhic al funcţionarului Act administrativ de
▪ Se consultă cu compartimentul de RU public aprobare a tematicii
▪ Compartimentul de RU înaintează propunerea către conducătorul autorităţii sau Compartimentul de RU
instituţiei
▪ Aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice Conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice
HG 611/2008 (cu Se constituie comisia de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

modificările şi com- Vezi Procedura de constituire a comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor instituţiei publice al conducătorului
pletările ulterioare), autorităţii sau instituţiei
Art. 25. (1) publice organizatoare a

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


art. 26 alin (2) concursului
HG 611/2008 (cu Solicitarea de aviz ANFP Compartimentul de RU al au- Solicitare aviz de orga-
modificările şi com- Pentru organizarea oricărui concurs de promovare este necesar solicitarea avizului de la torităţii sau instituţiei publice nizare a concursului de
pletările ulterioare), ANFP. care organizează concurs de promovare în grad
Art. 126. (2) promovare
Agenţia emite avizul solicitat în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
Semnează conducătorul unităţii
Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele elemente:
▪ denumirea fiecărei funcţii publice, cu evidenţierea clasei şi a încadrării acesteia în
structura organizatorică a instituţiei;
▪ probele stabilite pentru concurs;
▪ condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune do-
sarele de înscriere, data, ora şi locul organizării probei scrise sau, după caz, a probei
suplimentare şi a probei scrise;
▪ numele membrilor propuşi pentru a face parte din comisia de concurs şi din comisia
de soluţionare a contestaţiilor, cu evidenţierea funcţiei publice deţinute de fiecare
persoană în parte şi a compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
HG 611/2008 (cu Publicarea concursului Compart. RU din autoritatea ori
modificările şi com- Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, pe baza avizului se instituţia publică organizatoare
pletările ulterioare), afişează la sediul instituţiei: a concursului
Art. 39. alin. (2)
▪ data probei scrise
▪ condiţiile de desfăşurare a concursului
▪ bibliografia, tematica
Manual de Resurse Umane

5
▪ alte date necesare desfăşurării concursului
6
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
Se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. Dacă
autoritatea sau instituţia publică are pagina de internet, afişarea se face şi pe această
pagina, la secţiunea special creată în acest scop. Informaţiile menţionate se menţin la
locul de afişare până la finalizarea concursului.
HG 1173/2008 Primirea dosarelor de participare Departamentul de RU al autori-
Art. 127 Dosarul de concurs trebuie să conţină: tăţii sau instituţiei
▪ copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resur-
se umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
LG. 188/1999 rep. ▪ copii de pe fişele de evaluare din ultimii 2 ani;
art. 65 alin (2) lit. „d” Certificatul de cazier administrativ se eliberează de către ANFP la solicitarea autorităţii
sau instituţiei publice a candidatului. ANFP, dep RU
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu Selecţia dosarelor se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării Comisia de concurs Fişa individuală a Excepţie Legea
modificările şi com- termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la membrilor comisiei, 251/2006 Art. XI.
pletările ulterioare), concurs. Anexa 2A, HG 1173/2008 Condiţiile de vechime
Art. 50 (1) Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior ce- Documentul de publicare prevăzute la art.
lui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a rezultatelor 65 alin.2 din Legea
a) să aibă cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care pro- 188/1999 privind
movează; Statutul funcţionarilor
publici nu se aplică în
b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;
Legea 188 cazul funcţionarilor
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în publici care au îndepli-
Art. 65. (2) ultimii 2 ani; nit condiţiile prevăzute
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile de lege la data numirii
prezentei legi. în funcţia publică.
HG 611/2008 (cu Dacă e nevoie, până în ultima zi prevăzuta pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei Membrii comisiei de concurs
modificările şi com- de concurs pot solicita candidaţilor informaţii sau alte documente relevante pentru des-
pletările ulterioare), făşurarea concursului.
Art. 50 (3)
HG 611/2008 (cu Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea „admis“ sau „res- Secretarul comisiei de concurs Documentul de publicare
modificările şi com- pins“, însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorităţii a rezultatelor
pletările ulterioare),
Art. 50 (2)
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot face Secretarul comisiei de soluţio-
modificările şi com- contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosa- nare a contestaţiilor primeşte
pletările ulterioare), relor la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiu- contestaţiile
Art. 63 nea decăderii din acest drept.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a con- testaţiilor
pletările ulterioare), diţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea
Art. 64. – (1) termenului de depunere a contestaţiilor.
Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Art. 40. – (1) b.) Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă Comisia de concurs Propunerile personale
HG 611/2008 (cu (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de con- ale fiecărui membru din
modificările şi com- curs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concor- comisie
pletările ulterioare), dantă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.
Art. 52, alin. (1), (2) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru
(2) – (8) cu modifică- proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.
rile prevăzute de (3) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puţin 3 subiecte. Pe baza propu-
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 1173/2008 nerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite minimum două seturi de
subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


(4) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii
subiectelor propuse. Lista subiectelor, propuse de fiecare membru se anexează la
raportul final al concursului, cu menţionarea membrului comisiei de concurs care a
propus subiectul.
(5) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în
plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a
concursului.
(6) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comu-
nică odată cu subiectele.
(7) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot
fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul
acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare
test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară
proba scrisă, înainte de începerea acestei probe, cu aplicarea corespunzătoare a pre-
vederilor alin. (2) şi alin. (5)-(7).
HG 611/2008 (cu Până la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de Comisia de concurs
modificările şi com- concurs au obligaţia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor.
pletările ulterioare),
Art. 52 (10)
HG 611/2008 (cu Afişarea baremului de corectare la locul desfăşurării concursului anterior corectării lu- Secretarul Comisiei de concurs
modificările şi com- crărilor.
pletările ulterioare),
Art. 52 (10)
Manual de Resurse Umane

7
8
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
HG 611/2008 (cu Stabilirea duratei probei scrise în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al su- Comisia de concurs
modificările şi com- biectelor, dar maxim 3 ore.
pletările ulterioare),
Art. 53 (4)
HG 611/2008 (cu Desfăşurarea probei scrise Comisia de concurs
modificările şi com- ▪ (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul,
pletările ulterioare), se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor.
Art. 53. ▪ (2) Se face apelul nominal al candidaţilor.
▪ (3) Se verifică identitatea candidaţilor pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a
oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
▪ Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face
dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.


▪ (4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage elimina-
rea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul
dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
▪ (5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă can-
didaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de
concurs.
▪ (6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care
întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi
a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea
desfăşurării probei.
▪ (7) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclu-
siv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu
le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor
mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantă.
▪ (8) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului
din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii,
elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat” pe lucrare şi consemnează
cele întâmplate în procesul-verbal.
▪ (9) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate
de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila Secretarului comisiei de Borderou de predare-
acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul concurs primire a lucrărilor
din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică
ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia
situaţiei când există un singur candidat pentru funcţia publică vacantă, caz în care nu
mai există obligaţia sigilării lucrării.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
▪ (10) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv Candidaţii
testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, sem-
nând borderoul special întocmit în acest sens.
▪ Borderoul de predare-primire a lucrărilor se semnează numai de către candidaţi şi
secretarul comisiei. Membrii comisiei nu semnează borderoul.
Art. 59. – (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, Secretarul Comisiei de concurs
cu excepţia cazului în care există un singur candidat.
Art. 58. a.) Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte. Comisia de concurs
Art. 59. – (2) Notarea probei scrise se face, de regula, în termen de maximum 72 de ore de la finaliza- Comisia de concurs Fişa de notare probă
rea fiecărei probe. scrisă
Art. 59. (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat
pentru ocuparea funcţiei publice vacante, se corectează sigilate.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru
fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru
al comisiei de concurs.
(5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi
nu se mai corectează. Menţiunea “anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul
de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul verbal.
(6) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte în-
tre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către
toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există
diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.
Art. 60 (1) După acordarea notelor finale lucrările scrise se desigilează.
Art. 61 (5) a. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Anunţarea rezultatelor probei scrise Secretarul Comisiei de concurs Document afişare
Art. 60. (2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis” ori „respins” se rezultate proba scrisă
afişează la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, de regulă în
Art. 59 (2) termen de maximum 72 de ore de la finalizarea probei scrise, astfel încât să se asigure
rămânerea a cel puţin 48 de ore până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea
şi soluţionarea unor eventuale contestaţii.
Art. 56. (2) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba
scrisă.
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot face Secretarul comisiei de soluţio-
modificările şi com- contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului, la sediul au- nare a contestaţiilor primeşte
pletările ulterioare), torităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din contestaţiile
Art. 63 acest drept.
Manual de Resurse Umane

9
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,

10
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise comisia de soluţionare Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- a contestaţiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de ma- testaţiilor
pletările ulterioare), ximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Art. 64 (2) Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data Comisia de concurs Plan de interviu
Art. 56. – (1) susţinerii probei scrise.
Prin excepţie de la prevederile art. 63, cu acordul tuturor candidaţilor sau la cererea
Art. 56. – (3) scrisă a acestora şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de
concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea interviului, cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) toţi candidaţii au luat cunoştinţă despre rezultatul probei scrise;
b) niciunul dintre candidaţi nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba scrisă.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu Întocmirea planului de interviu în ziua desfăşurării probei, pe baza criteriilor de evaluare: Comisia de concurs Plan de interviu
modificările şi com- a) abilităţile de comunicare;
pletările ulterioare), b) capacitatea de analiză şi sinteză;
Art. 55. – (2)
c) abilităţile impuse de funcţie;
d) motivaţia candidatului;
e) comportamentul în situaţiile de criză.
HG 611/2008 (cu Stabilirea punctajului maxim pentru fiecare criteriu Comisia de concurs Plan de interviu
modificările şi com- Punctajul este de maximum 100 de puncte.
pletările ulterioare),
Art. 61. – (1)
Art. 58
HG 1173/2008 Desfăşurarea interviului Comisia de concurs Anexa la raportul final
Art. 57. – (1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa al concursului sau înre-
întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, gistrare
Art. 57. – (2) starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. Secretarul comisiei
Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează în format audio sau se consemnea-
ză în anexa la raportul final al concursului întocmit de secretarul comisiei de concurs şi
se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.
Notarea interviului Membrii comisiei de concurs Fisa individuala a mem-
Art. 61. – (1) Interviul se notează pe baza criteriilor de evaluare şi a punctajelor maxime stabilite de brilor comisiei, Anexa 2A
comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. HG 1173/2008
Art. 61. – (2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criterii
care se notează în borderoul de notare.
Art. 61. – (3) Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabileşte pe baza mediei aritmetice a
Art. 59 – (4) şi (6) punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
Art. 61. (5) a. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Art. 57. – (3) Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la Secretarul comisiei de concurs
data afişării rezultatelor finale ale concursului.
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în ter- Secretarul comisiei de soluţio-
modificările şi com- men de cel mult 24 de ore de la data afişării, la sediul autorităţii sau instituţiei publice nare a contestaţiilor primeşte
pletările ulterioare), organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. contestaţiile
Art. 63
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului comisia de soluţionare a Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul testaţiilor
pletările ulterioare), contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a
Art. 64 (2) contestaţiilor.
Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi in- Secretarul comisiei de concurs
modificările şi com- terviu.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


pletările ulterioare),
Art. 62 (1)
HG 611/2008 (cu Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centra- Secretar comisie de concurs Raport final al
modificările şi com- lizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fie- Membrii comisiei de concurs concursului, Anexa 3,
pletările ulterioare), care dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină HG 1173/2008
Art. 62 (2) de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. Centralizator nominal al
rezultatelor
HG 611/2008 (cu Se consideră admis la concursul de promovare în grad candidaţii care a obţinut puncta-
modificările şi com- jul minim prevăzut.
pletările ulterioare),
Art. 62. (4)
HG 611/2008 (cu Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin menţionarea puncta- Secretarul comisiei de concurs Centralizator nominal al
modificările şi com- jului final al fiecărui candidat şi a sintagmei „admis” sau „respins”, prin afişare la locul rezultatelor
pletările ulterioare), desfăşurării concursului. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum
Art. 62 (3) 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
HG 611/2008 (cu Transformarea fişei postului Şeful ierarhic al funcţionarului Propunere numire
modificările şi com- public promovat cu asistenţa Fişa postului, Anexa 1,
pletările ulterioare), compartimentului de RU HG 1173/2008, cu noi
Art. 122. – (2) şi (3) atribuţii potrivit nivelului
funcţiei publice.
Manual de Resurse Umane

11
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,

12
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
HG 611/2008 (cu În termen de maximum 5 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor concursului de promo- Expertul de RU din autoritatea Solicitarea avizului ANFP
modificările şi com- vare în grad profesional autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit funcţio- sau instituţia publică Raportul final al
pletările ulterioare), narul public care a promovat va solicita avizul Agenţiei în vederea transformării postului. concursului cu anexe
Art. 128. – (1) Solicitarea avizului va conţine în mod obligatoriu procesul-verbal final al concursului de Fişa postului, Anexa 1,
promovare, precum şi fişa postului completată cu noi atribuţii potrivit nivelului funcţiei HG 1173/2008, comple-
publice în care se promovează. tată cu specificarea pos-
tului care s-a transformat
Acordarea avizului ANFP pentru transformarea postului în 30 de zile Serv. Avizare, ANFP Aviz de transformare a
postului funcţionarului
care a promovat în grad
HG 611/2008 (cu În termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat, autoritatea sau instituţia Conducătorul autorităţii sau
modificările şi com- publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public care a promovat concursul va instituţiei publice
pletările ulterioare), emite actul administrativ de numire în funcţia publică superioară a acestuia.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 128. (2)


HG 611/2008 (cu Funcţionarul promovat primeşte actul administrativ şi fişa postului Act administrativ de
modificările şi com- La actul administrativ de numire va fi ataşata în mod obligatoriu fişa postului completată numire
pletările ulterioare), cu noi atribuţii potrivit nivelului funcţiei publice. Fişa postului, Anexa 1,
Art. 128. (3) HG 1173/2008

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 2. Procesul pentru promovarea în clasă

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici 13


14
2. Procedura de promovare în clasă
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu (1) La examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici pot participa funcţionarii publici încadraţi pe funcţii Compart. RU al autorităţii sau
modificările şi com- publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată, studii universitare instituţiei publice
pletările ulterioare), de licenţă sau o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 144 (1) – (2) (2) Examenul de promovare în clasă se organizează de către autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară acti-
vitatea funcţionarii publici în condiţiile regulamentului-cadru.
Decizia de organizare a examenului de promovare în clasă Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice unde se orga-
nizează examenul
HG 611/2008 (cu Stabilirea bibliografiei Compartimente de specialitate
modificările şi com- Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documentare expres indi- Compartimentul de RU
pletările ulterioare), cate cu relevanţă pentru funcţia pentru care se organizează examenul.
Art. 21 (3) şi (4)
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Stabilirea tematicii de examen pe baza bibliografiei. Tematica nu este obligatorie, se stabileşte numai dacă este cazul.
Modul de stabilire:
▪ Compartimentele de specialitate se consulta cu compartimentul de RU
▪ Compartimentul de RU înaintează propunerea către conducătorul autorităţii sau instituţiei
Se constituie comisia de examen Conducătorul autorităţii sau
Ordinul nr. (1) Comisia de examen este formată din 3 funcţionari publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie publică de clasa I. instituţiei publice
10280/2008 (2) Preşedintele comisiei de examen este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de consti-
Art. 5 tuire a comisiei.
(3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, de regulă funcţionar public în cadrul compartimentului de
resurse umane sau cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului, desemnat prin actul administrativ de consti-
tuire a comisiei.
(4) Nu pot fi membri în comisia de examen persoanele care au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al
IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.
(5) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul au-
torităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului de promovare în clasă sau de orice altă persoană interesată.
În acest caz, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulament-cadru, va con-
stata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului
respectiv cu o altă persoană care îndeplineşte condiţiile cerute.
HG 611/2008 (cu Decizia de organizare a concursului de promovare în clasă Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
modificările şi com- (3) Cu cel Puţin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul autorităţii sau insti- instituţiei publice al conducătorului
pletările ulterioare), tuţiei publice are obligaţia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc: autorităţii sau
Art. 144. (3) instituţiei publice
a) componenţa comisiei de examen;
b) data susţinerii examenului;
c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane

participă la examen.
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Examenul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia funcţionarii publici prevăzuţi la art. 144,
modificările şi com- alin. 1 îşi desfăşoară activitatea, potrivit Regulamentului cadru, aprobat prin Ordinul 10280 al Preşedintelui ANFP.
pletările ulterioare),
Art. 146
Ordin 10280/2008 Publicarea examenului de promovare Compart. RU al autorităţii sau
art. 1, alin. (4) şi (5) 4) Compartimentul de resurse umane are obligaţia să afişeze la sediul autorităţii sau instituţiei publice, cu 15 zile înainte instituţiei publice locale
de data organizării examenului de promovare în clasă, data, ora, locul desfăşurării şi bibliografia examenului.
(5) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării examenului de promovare în clasă,
compartimentul de resurse umane are obligaţia de a afişa la sediul autorităţii sau instituţiei publice modificările inter-
venite în desfăşurarea acestuia.
Art. 2 din Ordin Înscrierea la examen Compart. RU al autorităţii sau
10280/2008 Funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ supe- instituţiei publice locale
rior de lunga durată, studii universitare de licenţă sau o formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

în care îşi desfăşoară activitatea, trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, după caz, adeverinţa care să ateste absol-
virea unei forme de învăţământ superior de lungă, de scurtă durată sau a studiilor universitare de licenţă precum şi o

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă, în termen de 5 zile de la data afişării.
Art. 6, lit. a) din Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare (selectarea dosarelor) Comisia de examen
Ordin 10280/2008 Comisia de examen verifică îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) funcţionarul public a absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată, studii universitare de licenţă sau o
formă de învăţământ superior de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
b) funcţionarul public a depus cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă, în termen de 5 zile de la data
afişării.
Ordin 10280/2008 Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediu cu menţiunea “admis” sau “respins” Secretarul comisiei de examen Document afişare
Art. 6, lit. a) rezultate selecţie
dosare
Ordin 10280/2008 Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă Comisia de examen
Art. 6, lit. b) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei afişate, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi
sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează examenul.
Comisia de examen stabileşte două seturi de subiecte pentru proba scrisă şi punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare
subiect cu două ore înainte de începerea acestei probe.
Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de examen.
Ordin 10280/2008 Stabilirea duratei probei scrise în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi Comisia de examen
Art. 8, alin. (4) 3 ore.
Ordin 10280/2008 Desfăşurarea probei scrise Comisia de examen
Art. 5-7 ▪ (6) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de examen prezintă candidatului seturile de subiecte şi îl Secretarul comisiei de examen
Manual de Resurse Umane

15
invită să extragă un plic cu subiectele de examen.
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

16
art. / alin. / lit. standard
▪ (5) Ieşirea din sală pe durata desfăşurării examenului atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de ur-
genţă, în care funcţionarii publici pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de examen sau de persoanele care
asigură supravegherea.
▪ (7) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a
celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare
ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distantă.
Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.
Ordin 10280/2008 Notarea probelor Comisia de examen Borderou notare
Art. 11 (1) Notarea probei scrise se face, de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile de la data susţinerii probelor probă scrisă
(2) Acordarea punctajului pt. fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru
al comisiei de examen.
Ordin 10280/2008 Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise Comisia de examen
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Ordin este obligatorie pt. susţinerea interviului.


Art. 4 (3)
Ordin 10280/2008 Întocmirea planului de interviu în ziua desfăşurării probei. Comisia de examen Plan de interviu
Art. 6, lit. c)
Ordin 10280/2008 Desfăşurarea interviului Comisia de examen Plan de interviu
Art. 9 (1) Interviul se susţine, de regulă, în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Anexa la Raportul
(2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la Secretarul comisiei final
opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi origine socială.
(3) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la raportul final întocmit de secretarul comisiei de
examen, semnată de membrii comisiei şi de candidat.
Ordin 10280/2008 Punctajul final necesar pt. promovarea examenului este de minimum 100 de puncte şi se obţine prin cumu- Secretar comisie Centralizator no-
Art. 4 (3) larea punctajului obţinut la fiecare dintre probele prevăzute. minal al rezulta-
Ordin 10280/2008 Se consideră admis la examenul de promovare în clasă funcţionarul public care a obţinut punctajul minim necesar pro- telor examenului
Art. 11, alin. (3) movării.
Ordin 10280/2008 Comunicarea rezultatelor Comisia de examen
Art. 11, alin. (4) Punctajele obţinute cu menţiunea admis sau respins se comunică candidaţilor prin afişarea la sediu în termen de 3 zile
de la susţinerea interviului.
Ordin 10280/2008 Raport final Secretar comisie de examen Raport final,
Art. 10 alin. (1), La finalizarea examenului de promovare Anexa 3,
Art. 6, lit. e) HG 1173/2008
Comisia de examen, prin secretarul comisiei, transmite rezultatele finale ale examenului compartim. de RU
Ordin 10280/2008 Contestaţie
Art. 12 Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul examenului de promovare în clasă se poate adresa instanţei de contencios

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane

administrativ, în condiţiile legii.


Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Transformarea fişei postului prin completarea cu noi atribuţii Şeful ierarhic al funcţionarului Propunere numire
modificările şi com- public promovat cu asistenţa Fişa postului,
pletările ulterioare), compartimentului de RU Anexa 1,
Art. 147. – (1) HG 1173/2008,
cu noi atribuţii
potrivit nivelului
funcţiei publice.
HG 611/2008 (cu În termen de maximum 5 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor examenului de promovare în clasă autoritatea Expertul de RU din autoritatea Solicitarea avi-
modificările şi com- sau instituţia publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public care a promovat va solicita avizul Agenţiei în vede- sau instituţia publică zului ANFP
pletările ulterioare), rea transformării postului. Raport final
Art. 128. – (1) Solicitarea avizului de transformare a postului cu indicarea denumirii, a clasei şi a gradului profesional al funcţiei examen de pro-
Ordin 10280/2008 publice deţinute de funcţionarul public şi al funcţiei publice pe care urmează a fi promovat, precum şi salariul stabilit, movare, Anexa 3
Art. 14, alin. (2) va conţine în mod obligatoriu o copie a diplomei/adeverinţei de absolvire, raportul final al examenului de promovare, HG 1173/2008
precum şi o copie a fişei postului deţinut.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Fişa postului,
Anexa 1,
HG 1173/2008,

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


completata cu noi
atribuţii
OG. 6/2007 Acordarea avizului ANFP pentru transformarea postului în 30 de zile Serv. Avizare, ANFP Aviz de transfor-
Art. 9 alin. (3) mare a postului
Ordin 10280/2008 În termen de 5 zile de la data primirii avizului solicitat, autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
Art. 14, alin. (3) funcţionarul public care a promovat examenul va emite actul administrativ de numire în funcţia publică superioară a instituţiei publice de numire
acestuia.
Funcţionarul promovat primeşte actul administrativ şi fişa postului Act administrativ
La actul administrativ de numire va fi ataşată în mod obligatoriu fişa postului completată cu noi atribuţii potrivit nive- de numire
lului funcţiei publice. Fişa postului,
Anexa 1,
HG 1173/2008
Manual de Resurse Umane

17
18
3. Procedura de constituire a comisiei de examen/concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Desemnarea membrilor comisiei Conducătorul instituţiei sau
modificările şi com- (1) Pot fi desemnaţi ca membri în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor funcţionarii publici definitivi. autorităţii publice
pletările ulterioare),
(2) Pentru a fi desemnaţi în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor, funcţionarii publici trebuie sa înde-
Art. 31.
plinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizează concursul
sau cunoştinţe generale în administraţia publică;
b) să aibă pregătire şi/sau experienţă în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizează concursul,
managementul resurselor umane sau în administraţia publică;
c) să aibă o probitate morală recunoscută;
d) să deţină o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia sau funcţiile publice vacante pentru ocuparea
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

cărora se organizează concursul;


e) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 32 si 33.
(3) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, cel puţin 2 dintre membrii comi-
siei de concurs, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să fie funcţionari publici de conducere.
(4) În cazul în care se testează abilităţi sau competenţe specifice în domeniul tehnologiei informaţiei, limbi străine, limba
minorităţilor naţionale ori alte competenţe specifice, cel puţin un membru trebuie să aibă cunoştinţe sau experienţă în
aceste domenii. Comisia de concurs sau comisia de soluţionare a contestaţiilor poate beneficia de consilierea unor ex-
perţi în domeniul respectiv.
HG 611/2008 (cu (1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere comisia de concurs şi comisia de
modificările şi com- soluţionare a contestaţiilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri, desemnaţi după cum urmează:
pletările ulterioare), a) 3 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii ori instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică
Art. 26, alin 1 şi 2 vacantă pentru care se organizează concursul sau, după caz, sunt desemnaţi din instituţia publică ierarhic supe-
rioară;
b) 2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei.
(2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie comisia de concurs şi comisia de
soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte 3 membri, desemnaţi după cum urmează:
a) 2 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică
vacantă pentru care se organizează concursul;
b) un membru este reprezentant al Agenţiei.
HG 611/2008 (cu Situaţii de incompatibilitate
modificările şi com- (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul pu-
pletările ulterioare), blic care a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
Art. 32,
(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a
Art. 33 contestaţiilor.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public
care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:
a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului
sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al
comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei publice de conducere pentru care se organizează concursul,
direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
HG 611/2008 (cu Sesizarea incompatibilităţii membrilor comisiei ▪ persoana în cauză,
modificările şi com- (1) Situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 32, precum şi situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 33 se ▪ oricare dintre candidaţi,
pletările ulterioare), sesizează de persoana în cauza, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organiza-
Art. 34 toare a concursului ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului. ▪ conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu organizatoare a concursului
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În
aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la ▪ orice altă persoană
interesată

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.
(3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se
modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în
respectiva situaţie.
(4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre
probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat
în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi
din numărul membrilor comisiei de concurs.
(5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de
concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia.
(6) Membrii comisiei de concurs prezintă, la cererea persoanelor interesate, cazierul administrativ eliberat de Agenţie.
Cazierul administrativ are o valabilitate de 6 luni, cu excepţia cazurilor în care au existat modificări cu privire la situaţia
disciplinară.
HG 611/2008 (cu Numirea preşedintelui Conducătorul instituţiei sau
modificările şi com- Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul mem- autorităţii publice
pletările ulterioare), brilor acestora
Art. 25. (2)
HG 611/2008 (cu Numirea secretarului Conducătorul instituţiei sau
modificările şi com- Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar numit prin actul adminis- autorităţii publice
pletările ulterioare), trativ.
Art. 25. (3)-(4)
Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către func-
ţionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest do-
meniu, prevăzute în fişa postului, din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Manual de Resurse Umane

19
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

20
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Solicitare avizului ANFP pentru organizarea concursului cuprinde şi numele membrilor propuşi pentru a face parte din
modificările şi com- comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu evidenţierea funcţiei publice deţinute de fiecare
pletările ulterioare), persoană în parte şi a compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
Art. 21. alin. 2 lit. f.
Aviz ANFP privind organizarea concursului Serviciul Avizare, ANFP Aviz ANFP
HG 611/2008 (cu Constituirea comisiei de examen/concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
modificările şi com- Constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu minimum 20 de zile înaintea desfăşurării instituţiei publice al conducătorului
pletările ulterioare), concursului autorităţii sau
Art. 25. (1)) instituţiei publice
organizatoare a
concursului
HG 611/2008 (cu Solicitare de participare din partea sindicatului adresată autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a con- Reprezentantul Sindicatului
modificările şi com- cursului, cu avizul Agenţiei, un membru al comisiei va fi desemnat din partea acestora. funcţionarilor publici
pletările ulterioare),
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici se depune până cel târziu în ultima zi pre-
Art. 27. – (1) – (2) văzuta pentru depunerea dosarelor de către candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante pentru care se organizează
concursul.
HG 611/2008 (cu Modificarea componenţei comisiei Conducătorul instituţiei sau Act admin. mo-
modificările şi com- Membrul comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor desemnat potrivit alin. (1) îl va înlocui autorităţii publice dificare a compo-
pletările ulterioare), pe unul dintre reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă nenţei comisiei de
Art. 27 (1), (3) pentru care se organizează concursul. examen /concurs
şi de soluţionare a
contestaţiilor

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
4. Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face con-
modificările şi com- testaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării
pletările ulterioare), rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub
Art. 63. sancţiunea decăderii din acest drept.
HG 611/2008 (cu Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea Secretarul comisiei
modificările şi com- acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt
pletările ulterioare), informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, potrivit legii.
Art. 70. 1., 2., 3. Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţio-
nare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.
Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concur-
sului, după corectarea şi notarea acesteia.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Primirea contestaţiilor Secretarul comisiei de


soluţionare a contestaţiilor

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


HG 611/2008 (cu Contestaţii la selecţia dosarelor Comisia de soluţionare a
modificările şi com- În cazul contestaţiilor formulate fată de rezultatul selecţiei dosarelor, se verifică îndeplinirea de către candidatul contes- contestaţiilor
pletările ulterioare), tatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere
Art. 64. – 1 a contestaţiilor.
HG 611/2008 (cu Admiterea contestaţiei formulate fată de rezultatul selecţiei dosarelor dacă candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a Comisia de soluţionare a
modificările şi com- participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate fată de rezultatul selecţiei dosarelor; contestaţiilor
pletările ulterioare),
Art. 65. a.)
HG 611/2008 (cu Contestaţia va fi respinsă dacă candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs. Comisia de soluţionare a
modificările şi com- contestaţiilor
pletările ulterioare),
Art. 66. a.)
HG 611/2008 (cu Contestaţie fată de rezultatul probei scrise sau a interviului Comisia de soluţionare a Fişa individuală
modificările şi com- În situaţia contestaţiilor formulate fată de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contesta- contestaţiilor pentru membrii
pletările ulterioare), ţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de comisiei de solu-
Art. 64. – 2 maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. ţionare a contes-
taţiilor
HG 611/2008 (cu Admiterea contestaţiei modificând punctajul final acordat de comisia de concurs în situaţia în care: Comisia de soluţionare a
modificările şi com- ▪ constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de contestaţiilor
pletările ulterioare), la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în Secretarul comisiei (pentru
Art. 65. b.), c.), d.) cadrul interviului; raportul final)
▪ constată că există o diferenţa mai mare de 10 puncte la proba scrisă între punctajele acordate de comisia de concurs
şi comisia de soluţionare a contestaţiilor; Borderou de
▪ ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, can- notare lucrare
didatul declarat iniţial „respins” obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului. scrisă sau interviu
Manual de Resurse Umane

21
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

22
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: Comisia de soluţionare a
modificările şi com- ▪ punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au contestaţiilor
pletările ulterioare), fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
Art. 66. b.), c.)
▪ între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o dife-
renţa mai mare de 10 puncte/proba.
HG 611/2008 (cu Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a Secretarul comisiei de
modificările şi com- concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor. soluţionare a contestaţiilor
pletările ulterioare),
Art. 67
HG 611/2008 (cu În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 68
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 3. Procesul de promovare în funcţii de conducere

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici 23


24
5. Procedura de promovare în funcţii de conducere la autorităţile şi instituţiile publice locale pentru funcţiile
la care competenţa de organizare a concursului revine instituţiilor si autorităţilor locale
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Funcţii publice de conducere vacante din planul de ocupare Plan de ocupare
HG 611/2008 (cu Luarea deciziei de organizare a concursului de promovare în funcţii de conducere Conducătorul autorităţi si insti- Act administrativ
modificările şi com- Concursul sau examenul pentru promovare în funcţiile publice de conducere se organizează cu încadrarea în fondurile tuţii publice de stabilire a datei
pletările ulterioare), bugetare alocate, în conformitate cu competentele stabilite conform legii pentru organizarea concursului de recrutare. concursului de
Art. 141 promovare
Legea 188/1999 r2
58. alin. 2.b.
HG 611/2008 (cu Stabilirea condiţiilor specifice de participare la concurs Conducătorul autorităţi si in-
modificările şi com- Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se stabilesc, pe stituţii publice la propunerea
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

pletările ulterioare), baza fisei postului, după cum urmează: expertului / compartimentului
Art. 20. – (1) b.) de resurse umane
b) pentru funcţiile publice pentru care competenţa de organizare a concursului aparţine autorităţilor si instituţiilor
publice din administraţia publica locală, condiţiile specifice se stabilesc de autorităţile sau instituţiile publice în al căror
stat de funcţii se afla funcţia publica vacanta
HG 611/2008 (cu Stabilirea bibliografiei Seful ierarhic al funcţiei publice
modificările şi com- Bibliografia cuprinde cadrul normativ necesar desfăşurării activităţii, literatura de specialitate în domeniul în care îşi vacante
pletările ulterioare), desfăşoară activitatea şi cunoştinţe de administraţie. Compartimentul de RU
Art. 21 (3)
Stabilirea tematicii de concurs pe baza bibliografiei. Modul de stabilire:
▪ Şeful ierarhic al funcţiei vacante face propunere
▪ Se consultă cu compartimentul de RU
▪ Compartimentul de RU înaintează propunerea către conducătorul autorităţii sau instituţiei Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
▪ Aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice instituţiei publice
HG 611/2008 (cu Se constituie comisia de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
modificările şi com- Vezi Procedura de constituire a comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor instituţiei publice al conducătorului
pletările ulterioare), autorităţii sau
Art. 25. (1) instituţiei publice
organizatoare a
concursului
HG 611/2008 (cu Înştiinţarea ANFP Compartimentul de RU al au- Adresă înştiinţare
modificările şi com- În cazul concursului pentru care competenţa de organizare aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice din adminis- torităţii sau instituţiei publice ANFP privind
pletările ulterioare), traţia publică locală în al căror stat de funcţii se află funcţia publică vacantă, acestea au obligaţia să înştiinţeze Agenţia care organizează concurs de organizarea con-
Art. 22. (1) cu cel puţin 40 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului. promovare cursului de pro-
Semnează conducătorul unităţii movare în funcţie
de conducere

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Înştiinţarea trebuie să cuprindă următoarele elemente:
modificările şi com- ▪ denumirea fiecărei funcţii publice de conducere vacante, încadrarea acesteia în structura organizatorică a instituţiei;
pletările ulterioare),
Art. 22. – (2) ▪ probele stabilite pentru concurs;
art. 21 alin. (2) lit. ▪ condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, data, ora si
a)-d) si f) locul organizării probei scrise sau, după caz, a probei suplimentare şi a probei scrise;
▪ condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă respectivei funcţii publice;
▪ numele membrilor propuşi pentru a face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor,
cu evidenţierea funcţiei publice deţinute de fiecare persoană în parte şi a compartimentului în care îşi desfăşoară
activitatea;
HG 611/2008 (cu Amânare concurs dacă nu se îndeplinesc condiţiile Serviciul Avizare, ANFP
modificările şi com- În cazul concursului de promovare pentru care competenţa de organizare aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice
pletările ulterioare), din administraţia publică locală în al căror stat de funcţii se află funcţia publică vacantă, dacă nu sunt îndeplinite con-
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 24. – (2) diţiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei, Agenţia dispune amâ-
narea organizării şi desfăşurării concursului, în condiţiile prezentei hotărâri.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Aprobare tacită dacă se îndeplinesc condiţiile Serviciul Avizare, ANFP
HG 611/2008 (cu Publicarea concursului Compart. RU din autoritatea ori
modificările şi com- Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, pe baza avizului se publică în Monitorul Oficial + instituţia publica organizatoare
pletările ulterioare), cotidian de largă circulaţie: a concursului
Art. 38.
Art. 126 (2)
▪ data probei scrise
Art. 39 ▪ condiţiile de participare
▪ condiţiile de desfăşurare a concursului
▪ bibliografia, tematica
▪ alte date necesare desfăşurării concursului
Se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. Dacă autoritatea sau instituţia pu-
blică are pagina de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în acest scop. Informaţiile
menţionate se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului.
Legea 188 Primirea dosarelor de participare Departamentul de RU al autori- HG 1173/2008,
Art. 66 Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să înde- tăţii sau instituţiei Anexa 3, For-
plinească cumulativ următoarele condiţii: mular de înscriere
a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6);
Manual de Resurse Umane

25
e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

26
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Selecţia dosarelor se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a do- Comisia de concurs HG 1173/2008,
modificările şi com- sarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Anexa 3, For-
pletările ulterioare), Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mular de înscriere
Art. 50 (1) mod obligatoriu: HG 1173/2008,
Art. 143 Anexa 2A Fişa in-
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
Legea 188 dividuala a mem-
b) copia actului de identitate; brilor comisiei
Art. 65. (2)
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; Afişare rezultate
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori selecţie dosare
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
f) cazier administrativ
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu Dacă e nevoie, pană în ultima zi prevăzuta pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candida- Membrii comisiei de concurs
modificările şi com- ţilor informaţii sau alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
pletările ulterioare),
Art. 50 (3)
HG 611/2008 (cu Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respin- Secretarul comisiei de concurs Afişare rezultate
modificările şi com- gerii dosarului, la sediul autorităţii. selecţie dosare
pletările ulterioare),
Art. 50 (2)
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel Secretarul comisiei de soluţio-
modificările şi com- mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare nare a contestaţiilor primeşte
pletările ulterioare), a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. contestaţiile
Art. 63
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate fata de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs in termen de maximum testaţiilor
pletările ulterioare), 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Art. 64. – (1) Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Art. 40. – (1) b.) Stabilirea subiectele pentru proba scrisă Comisia de concurs HG 1173/2008,
HG 611/2008 (cu (10) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte Anexa 2A Fişa in-
modificările şi com- capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care dividuală a mem-
pletările ulterioare), se organizează concursul. brilor comisiei
HG 1173/2008 pentru propunere
(11) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se
Art. 52, alin. (1), subiecte
desfăşoară proba scrisă.
(2) – (9) Lista subiectelor
(12) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puţin 3 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de
propuse de
concurs sunt astfel întocmite minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane

membrii comisiei
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
(13) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse. Lista
subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexează la raportul final al concursului, cu men-
ţionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul.
(14) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând
ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului.
(15) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.
(16) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile
înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit
pentru fiecare test-grila. Întrebările pentru fiecare test-grila se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă,
înainte de începerea acestei probe, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2) şi alin. (5)-(7).
(17) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, punctajul maxim stabilit pentru
testele-grilă nu poate depăşi 30% din punctajul probei scrise, diferenţa de punctaj fiind alocată subiectelor de sin-
teză sau rezolvării unor situaţii practice.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a stabili Comisia de concurs
modificările şi com- baremul detaliat de corectare a subiectelor.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


pletările ulterioare),
Art. 52 (10)
HG 611/2008 (cu Afişarea baremului de corectare la locul desfăşurării concursului anterior corectării lucrărilor. Secretarul Comisiei de concurs Model barem
modificările şi com- probă scrisă
pletările ulterioare),
Art. 52 (10)
HG 611/2008 (cu Stabilirea duratei probei scrise în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar maxim 3 ore. Comisia de concurs
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 53 (4)
HG 611/2008 (cu Desfăşurarea probei scrise Comisia de concurs
modificările şi com- ▪ (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se afişează repartizarea pe săli a
pletările ulterioare), candidaţilor.
Art. 53.
▪ (2) Se face apelul nominal al candidaţilor.
▪ (3) Se verifica identitatea candidaţilor pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă
identitatea, potrivit legii.
▪ Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea
buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.
▪ (4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia
situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care
asigură supravegherea.
▪ (5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi
Manual de Resurse Umane

27
invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

28
art. / alin. / lit. standard
▪ (6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, Anexa 2B
în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, Raport final al
respectiv supravegherea desfăşurării probei. concursului
▪ (7) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a
celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare
sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
▪ (8) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia
de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat” pe lu-
crare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
▪ (9) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia
publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui
şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică
ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei când există un singur
candidat pentru funcţia publică vacantă, caz în care nu mai exista obligaţia sigilării lucrării.
Borderou de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

▪ (10) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lu- Secretarul comisiei de concurs
crării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens. Candidaţi predare-primire a
▪ Borderoul de predare-primire a lucrărilor se semnează numai de către candidaţi şi secretarul comisiei. Membrii co- lucrărilor
misiei nu semnează borderoul.
HG 611/2008 (cu Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există Secretarul Comisiei de concurs
modificările şi com- un singur candidat.
pletările ulterioare),
Art. 59. – (1)
HG 611/2008 (cu Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte. Comisia de concurs
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 58. a.)
HG 611/2008 (cu Notarea probei scrise se face, în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea probei Comisia de concurs Fişa notare probă
modificările şi com- scrisă
pletările ulterioare),
Art. 59. – (2)
HG 611/2008 (cu (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care exista un singur candidat pentru ocuparea funcţiei publice Anexa 2A Fişa in-
modificările şi com- vacante, se corectează sigilate. dividuală a mem-
pletările ulterioare), (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se no- brilor comisiei
Art. 59. tează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor
acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea Anexa 2B
„anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta Raport final al
în Raportul final al concursului. concursului
(6) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de
membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de
câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor art. 59, se desigilează.
modificările şi com- Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate
pletările ulterioare), pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.
HG 1173/2008
Art. 60 (1)
Art. 61 (3) b.)
HG 611/2008 (cu Anunţarea rezultatelor probei scrise Secretarul Comisiei de concurs Afişare rezultate
modificările şi com- Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis” ori „respins” se afişează la sediul autorităţii sau proba scrisă
pletările ulterioare), instituţiei organizatoare a concursului, în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea probei scrise, astfel încât să
Art. 60. (2) se asigure rămânerea a cel puţin 48 de ore până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor
Art. 59 (2) eventuale contestaţii.
Art. 56. (2) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult Secretarul comisiei de soluţio-
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

modificările şi com- 24 de ore de la data afişării rezultatului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub nare a contestaţii primeşte
pletările ulterioare), sancţiunea decăderii din acest drept. contestaţiile

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Art. 63
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate fată de rezultatul probei scrise comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lu- Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- crarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a testaţiilor
pletările ulterioare), contestaţiilor.
Art. 64 (2) Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
HG 611/2008 (cu Interviul se susţine, de regula, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Comisia de concurs Plan de interviu
modificările şi com- Prin excepţie de la prevederile art. 63, cu acordul tuturor candidaţilor sau la cererea scrisă a acestora şi cu acordul
pletările ulterioare), membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru
Art. 56. – (1) susţinerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
Art. 56. – (3) a) toţi candidaţii au luat cunoştinţa despre rezultatul probei scrise;
b) niciunul dintre candidaţi nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba scrisă.
HG 611/2008 (cu Întocmirea planului de interviu în ziua desfăşurării probei, pe baza criteriilor de evaluare: Comisia de concurs Plan de interviu
modificările şi com- a) abilităţile de comunicare;
pletările ulterioare),
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
Art. 55. – (2)
c) abilităţile impuse de funcţie;
d) motivaţia candidatului;
e) comportamentul în situaţiile de criză.
Art. 55. (3) f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
g) exercitarea controlului decizional;
h) capacitatea managerială.
Manual de Resurse Umane

29
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

30
art. / alin. / lit. standard
Art. 61. – (1) Stabilirea punctajului maxim pentru fiecare criteriu Comisia de concurs Plan de interviu
HG 611/2008 (cu Punctajul este de maximum 100 de puncte.
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 58
HG 611/2008 (cu Desfăşurarea interviului Comisia de concurs Plan de interviu
modificările şi com- Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opi- Anexa la Raportul
pletările ulterioare), niile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui final
Art. 57. – (1) discriminare pe criterii de sex. Secretarul comisiei
HG 1173/2008 Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în anexa la raportul final al concursului,
Art. 57. – (2) întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.
HG 611/2008 (cu Notarea interviului Membrii comisiei de concurs Fişa notare
modificările şi com- Interviul se notează pe baza criteriilor de evaluare şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste interviu
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

pletările ulterioare), criterii prin planul de interviu. Anexa 2A Fişa


Art. 61. – (1) individuală
Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriu şi se notează în borderoul de notare.
Art. 61. – (2) a membrilor
Art. 61. – (3) Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabileşte pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare
comisiei
Art. 59 – (4) membru al comisiei de concurs.
HG 611/2008 (cu Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data afişării rezultatelor finale ale Secretarul comisiei de concurs
modificările şi com- concursului.
pletările ulterioare),
Art. 57. – (3)
HG 611/2008 (cu Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 61. (5) b.
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la Secretarul comisiei de soluţio-
modificările şi com- data afişării, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest nare a contestaţiilor primeşte
pletările ulterioare), drept. contestaţiile
Art. 63
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate fată de rezultatul interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza con- Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- semnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea testaţiilor
pletările ulterioare), termenului de depunere a contestaţiilor.
Art. 64 (2) Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
HG 611/2008 (cu Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Secretarul comisiei de concurs
modificările şi com-
pletările ulterioare),
62 (1)

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va Secretar comisie de concurs Anexa 2B
modificările şi com- menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se Membrii comisiei de concurs Raport final al
pletările ulterioare), semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. concursului
Art. 62 (2) Centralizator
nominal al rezul-
tatelor
HG 611/2008 (cu Se consideră admis la concursul de promovare în funcţie de conducere candidaţii care a obţinut punctajul minim
modificările şi com- prevăzut.
pletările ulterioare),
Art. 62. (4)
HG 611/2008 (cu Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a Secretarul comisiei de concurs Centralizator
modificările şi com- sintagmei „admis” sau „respins”, prin afişare la locul desfăşurării concursului. Comunicarea rezultatelor finale se face în nominal al rezul-
pletările ulterioare), termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe. tatelor
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 62 (3)
HG 611/2008 (cu Candidatul declarat admis la concursul de promovare în funcţie de conducere este numit, potrivit legii, în funcţia Expertul de RU din autoritatea

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


modificările şi com- publică pentru care a candidat. sau instituţia publică
pletările ulterioare),
Art. 76. – (1)
HG 611/2008 (cu În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului compartimentul de resurse umane, are obligaţia Compartimentul de RU al insti- Propunere numire
modificările şi com- de a emite propunerea de numire a candidatului declarat admis. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod tuţiei sau autorităţii publice
pletările ulterioare), corespunzător, candidatului declarat admis personal, pe baza de semnătura, prin scrisoare recomandată sau scrisoare
Art. 76. – (2) cu confirmare de primire.
HG 611/2008 (cu Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propu- Compartimentul de RU al insti- Act administrativ
modificările şi com- nerii de numire. tuţiei sau autorităţii publice de numire
pletările ulterioare), Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se înmânează Conducătorul instituţiei sau Fişa postului
Art. 77 funcţionarului public. autorităţii publice
HG 611/2008 (cu Prin excepţie de la prevederile art. 77, la solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, depusă în termenul Conducătorul autorităţii sau
modificările şi com- prevăzut la art. 76 alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul stabilit pentru emi- instituţiei publice
pletările ulterioare), terea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunicării propunerii de numire în condiţiile
Art. 78. art. 76 alin. (2).
Art. 76, Art. 77
Manual de Resurse Umane

31
32
6. Procedura de promovare în funcţii de conducere la autorităţile şi instituţiile publice locale/centrale pentru funcţiile la care
competenţa de organizare a concursului revine Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Funcţii publice de conducere vacante din planul de ocupare Planul de ocupare
HG 611/2008 (cu Înştiinţarea instituţiilor şi autorităţilor publice despre organizarea concursului de promovare în DGPA, ANFP
modificările şi com- funcţii de conducere
pletările ulterioare), Examenul sau concursul pentru promovare în funcţiile publice de conducere se organizează cu încadrarea în fondurile
Art. 141 bugetare alocate, în conformitate cu competenţele stabilite conform legii pentru organizarea concursului (de recrutare.)
Legea 188/1999 r2 Concursul (de recrutare) pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice centrale este organizat, în
Art. 58. alin. 1.b., condiţiile legii, astfel:
alin 2 a.
1) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi spe-
cifice;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Concursul (de recrutare) pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică
locală este organizat, în condiţiile legii, astfel:
2) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile publice de conducere din următoarele domenii:
protecţia copilului, evidenţa informatizată a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitec-
tură, resurse umane, integrare europeană, pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile
publice de execuţie din domeniul auditului public intern;
HG 611/2008 (cu Stabilirea condiţiilor specifice de participare la concurs ANFP la propunerea expertului
modificările şi com- Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se stabilesc, pe / compartimentului de resurse
pletările ulterioare), baza fişei postului, după cum urmează: umane din cadrul autorităţii
Art. 20. – (1) a.) sau instituţiei publice
a) pentru funcţiile publice pentru care competenţa de organizare a concursului aparţine Agenţiei, condiţiile specifice se
aprobă de Agenţie, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice;
HG 611/2008 (cu Stabilirea bibliografiei. ANFP la propunerea expertului
modificările şi com- Bibliografia cuprinde cadrul normativ necesar desfăşurării activităţii, literatura de specialitate în domeniul în care îşi / compartimentului de resurse
pletările ulterioare), desfăşoară activitatea şi cunoştinţe de administraţie. umane din cadrul autorităţii
Art. 21 (3) sau instituţiei public
Stabilirea tematicii de concurs pe baza bibliografiei. Modul de stabilire:
▪ Şeful ierarhic al funcţiei vacante face propunere
▪ Se consultă cu compartimentul de RU
▪ Compartimentul de RU înaintează propunerea către conducătorul autorităţii sau instituţiei
▪ Aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
Propunere membrii comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor Conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice
Solicitare organizare examen/concurs de către Agenţie Compartimentul de RU al insti-
tuţiei sau autorităţii publice

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu În situaţia concursului (de recrutare) pentru care competenţa de organizare aparţine Agenţiei sau autorităţilor şi in- Serv. Avizare, ANFP
modificările şi com- stituţiilor publice din administraţia publică centrală, Agenţia emite avizul solicitat în termen de 10 zile lucrătoare de la
pletările ulterioare), data primirii solicitării.
Art. 24 (1)
HG 611/2008 (cu Se constituie comisia de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor Ordin al Preşedintelui ANFP cu
modificările şi com- Vezi Procedura de constituire a comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor privire la stabilirea comisiei de
pletările ulterioare), concurs/soluţionare a contesta-
Art. 25. (1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, cel puţin 2 dintre membrii comisiei ţiilor şi a bibliografiei
de concurs, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să fie funcţionari publici de conducere.
Art. 31. (3)
HG 611/2008 (cu Publicarea concursului ANFP
modificările şi com- Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilita pentru proba scrisa, pe baza avizului se publică în Monitorul Oficial +
pletările ulterioare), cotidian de largă circulaţie:
Art. 38.
Art. 126 (2) ▪ data probei scrise
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 39 ▪ condiţiile de participare


▪ condiţiile de desfăşurare a concursului

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


▪ bibliografia, tematica
▪ alte date necesare desfăşurării concursului
Se afişează la sediul ANFP. Afişarea se face şi pe pagina de internet, la secţiunea special creata în acest scop. Informa-
ţiile menţionate se menţin la locul de afişare pana la finalizarea concursului.
Legea 188/1999 (r2) Primirea dosarelor de participare Departamentul de RU al autori- Anexa 3 Formular
Art. 66 Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să înde- tăţii sau instituţiei de înscriere
plinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6);
e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
HG 611/2008 (cu Selecţia dosarelor se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a do- Comisia de concurs Anexa 3 Formular
modificările şi com- sarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. de înscriere
pletările ulterioare), Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în Anexa 2A Fişa in-
Art. 50 (1) mod obligatoriu: dividuala a mem-
Art. 143 brilor comisiei
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate; Afişarea rezul-
tatelor selecţiei
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; dosarelor
Manual de Resurse Umane

33
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

34
art. / alin. / lit. standard
Legea 188/1999 (r2) d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori
Art. 66 în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazier administrativ.
HG 611/2008 (cu Dacă e nevoie, pană în ultima zi prevăzuta pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţi- Membrii comisiei de concurs
modificările şi com- lor informaţii sau alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
pletările ulterioare),
Art. 50 (3)
HG 611/2008 (cu Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respin- Secretarul comisiei de concurs Afişarea rezul-
modificările şi com- gerii dosarului, la sediul autorităţii tatelor selecţiei
pletările ulterioare), dosarelor
Art. 50 (2)
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel Secretarul comisiei de soluţio-
modificările şi com- mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare nare a contestaţiilor primeşte
pletările ulterioare), a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. contestaţiile
Art. 63
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate fata de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs in termen de maximum 24 de testaţiilor
pletările ulterioare), ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Art. 64. – (1) Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Art. 40. – (1) b.) Stabilirea subiectele pentru proba scrisă Comisia de concurs Fişa individuală a
HG 611/2008 (cu (18) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte membrilor comi-
modificările şi com- capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care siei pentru propu-
pletările ulterioare), se organizează concursul. nere subiecte
HG 1173/2008 Lista subiectelor
(19) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se
Art. 52, alin. (1), propuse de
desfăşoară proba scrisă.
(2) – (9) membrii comisiei
(20) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puţin 3 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de
concurs sunt astfel întocmite minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.
(21) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse. Lista
subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexează la raportul final al concursului, cu men-
ţionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul.
(22) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând
ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului.
(23) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
(24) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile
înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit
pentru fiecare test-grila. Întrebările pentru fiecare test-grila se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă,
înainte de începerea acestei probe, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2) şi alin. (5)-(7).
(25) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, punctajul maxim stabilit pentru
testele-grilă nu poate depăşi 30% din punctajul probei scrise, diferenţa de punctaj fiind alocată subiectelor de sin-
teză sau rezolvării unor situaţii practice.
HG 611/2008 (cu Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a stabili Comisia de concurs
modificările şi com- baremul detaliat de corectare a subiectelor.
pletările ulterioare),
Art. 52 (10)
HG 611/2008 (cu Afişarea baremului de corectare la locul desfăşurării concursului anterior corectării lucrărilor. Secretarul Comisiei de concurs Model barem
modificările şi com- probă scrisă
pletările ulterioare),
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 52 (10)

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


HG 611/2008 (cu Stabilirea duratei probei scrise în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar maxim 3 ore. Comisia de concurs
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 53 (4)
HG 611/2008 (cu Desfăşurarea probei scrise Comisia de concurs
modificările şi com- ▪ (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se afişează repartizarea pe săli a
pletările ulterioare), candidaţilor.
Art. 53. ▪ (2) Se face apelul nominal al candidaţilor.
▪ (3) Se verifica identitatea candidaţilor pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă
identitatea, potrivit legii.
▪ Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezen-
tarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.
▪ (4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia
situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care
asigură supravegherea.
▪ (5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi
invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.
▪ (6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane,
în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, res-
pectiv supravegherea desfăşurării probei.
▪ (7) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a
celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare
sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
Manual de Resurse Umane

35
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

36
art. / alin. / lit. standard
▪ (8) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia Anexa 2B
de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat” pe lu- Raport final al
crare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal. concursului
▪ (9) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia
publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi
a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei când există un singur candidat
pentru funcţia publică vacantă, caz în care nu mai exista obligaţia sigilării lucrării.
▪ (10) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lu- Secretarul comisiei de concurs Borderou de
crării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens. predare-primire a
▪ Borderoul de predare-primire a lucrărilor se semnează numai de către candidaţi şi secretarul comisiei. Membrii co- Candidaţi lucrărilor
misiei nu semnează borderoul.
HG 611/2008 (cu Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există Secretarul Comisiei de concurs
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

modificările şi com- un singur candidat.


pletările ulterioare),
Art. 59. – (1)
HG 611/2008 (cu Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte. Comisia de concurs
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 58. a.)
HG 611/2008 (cu Notarea probei scrise se face, de regulă, în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea probei Comisia de concurs Fişa notare probă
modificările şi com- scrisă
pletările ulterioare),
Art. 59. – (2)
HG 611/2008 (cu (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care exista un singur candidat pentru ocuparea funcţiei publice Anexa 2A Fişa in-
modificările şi com- vacante, se corectează sigilate. dividuală a mem-
pletările ulterioare), (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se no- brilor comisiei
Art. 59. tează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor
acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea Anexa 2B Raport
„anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta final al concur-
în Raportul final al concursului. sului
(6) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de
membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia
ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de
concurs.

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor art. 59, se desigilează.
modificările şi com- Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate
pletările ulterioare), pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.
HG 1173/2008
Art. 60 (1)
Art. 61 (3) b.)
HG 611/2008 (cu Anunţarea rezultatelor probei scrise Secretarul Comisiei de concurs Afişare rezultate
modificările şi com- Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis” ori „respins” se afişează la sediul autorităţii sau proba scrisă
pletările ulterioare), instituţiei organizatoare a concursului, în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea probei scrise, astfel încât să
Art. 60. (2) se asigure rămânerea a cel puţin 48 de ore până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor
Art. 59 (2) eventuale contestaţii.
Art. 56. (2) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult Secretarul comisiei de soluţio-
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

modificările şi com- 24 de ore de la data afişării rezultatului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub nare a contestaţii primeşte
pletările ulterioare), sancţiunea decăderii din acest drept. contestaţiile

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Art. 63
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate fată de rezultatul probei scrise comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lu- Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- crarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a testaţiilor
pletările ulterioare), contestaţiilor.
Art. 64 (2) Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
HG 611/2008 (cu Interviul se susţine, de regula, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Comisia de concurs Plan de interviu
modificările şi com- Prin excepţie de la prevederile art. 63, cu acordul tuturor candidaţilor sau la cererea scrisă a acestora şi cu acordul
pletările ulterioare), membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru
Art. 56. – (1) susţinerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
Art. 56. – (3)
a) toţi candidaţii au luat cunoştinţa despre rezultatul probei scrise;
b) niciunul dintre candidaţi nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba scrisă.
HG 611/2008 (cu Întocmirea planului de interviu în ziua desfăşurării probei, pe baza criteriilor de evaluare: Comisia de concurs Plan de interviu
modificările şi com- a) abilităţile de comunicare;
pletările ulterioare),
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
Art. 55. – (2)
c) abilităţile impuse de funcţie;
d) motivaţia candidatului;
e) comportamentul în situaţiile de criză;
Art. 55. (3) f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
g) exercitarea controlului decizional;
h) capacitatea managerială.
Manual de Resurse Umane

37
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

38
art. / alin. / lit. standard
Art. 61. – (1) Stabilirea punctajului maxim pentru fiecare criteriu Comisia de concurs Plan de interviu
HG 611/2008 (cu Punctajul este de maximum 100 de puncte.
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 58
HG 611/2008 (cu Desfăşurarea interviului Comisia de concurs Plan de interviu
modificările şi com- Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opi- Anexa la Raportul
pletările ulterioare), niile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui final
Art. 57. – (1) discriminare pe criterii de sex. Secretarul comisiei
HG 1173/2008 Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în anexa la raportul final al concursului, în-
Art. 57. – (2) tocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.
HG 611/2008 (cu Notarea interviului Membrii comisiei de concurs Fişa notare
modificările şi com- Interviul se notează pe baza criteriilor de evaluare şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste interviu
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

pletările ulterioare), criterii prin planul de interviu. Anexa 2A Fişa in-


Art. 61. – (1) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriu şi se notează în borderoul de dividuală a mem-
Art. 61. – (2) notare. brilor comisiei
Art. 61. – (3) Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabileşte pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare
Art. 59 – (4) membru al comisiei de concurs.
HG 611/2008 (cu Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data afişării rezultatelor finale ale Secretarul comisiei de concurs
modificările şi com- concursului.
pletările ulterioare),
Art. 57. – (3)
HG 611/2008 (cu Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 61. (5) b.
HG 611/2008 (cu După afişarea rezultatelor obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la Secretarul comisiei de soluţio-
modificările şi com- data afişării, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest nare a contestaţiilor primeşte
pletările ulterioare), drept. contestaţiile
Art. 63
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate fată de rezultatul interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza con- Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- semnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea testaţiilor
pletările ulterioare), termenului de depunere a contestaţiilor.
Art. 64 (2) Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
HG 611/2008 (cu Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Secretarul comisiei de concurs
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 62 (1)

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 611/2008 (cu În situaţia contestaţiilor formulate fata de rezultatul interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza con- Comisia de soluţionare a con-
modificările şi com- semnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea testaţiilor
pletările ulterioare), termenului de depunere a contestaţiilor.
Art. 64 (2) Vezi Procedura de soluţionare a contestaţiilor
HG 611/2008 (cu Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va Secretar comisie de concurs Anexa 2B Raport
modificările şi com- menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se Membrii comisiei de concurs final al concur-
pletările ulterioare), semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. sului
Art. 62 (2) Centralizator
nominal al rezul-
tatelor
HG 611/2008 (cu Se consideră admis la concursul de promovare în funcţie de conducere candidaţii care a obţinut punctajul minim
modificările şi com- prevăzut.
pletările ulterioare),
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 62. (4)


HG 611/2008 (cu Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a Secretarul comisiei de concurs Centralizator

Procedura 6. Promovarea funcţionarilor publici


modificările şi com- sintagmei „admis” sau „respins”, prin afişare la locul desfăşurării concursului. Comunicarea rezultatelor finale se face în nominal al rezul-
pletările ulterioare), termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe. tatelor
Art. 62 (3)
HG 611/2008 (cu În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului ANFP are obligaţia de a emite propunerea de ANFP Propunere de
modificările şi com- numire a candidatului declarat admis. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului numire
pletările ulterioare), declarat admis personal, pe baza de semnătură, prin scrisoare recomandată sau scrisoare cu confirmare de primire.
Art. 76. – (2)
HG 611/2008 (cu Candidatul declarat admis la concursul de promovare în funcţie de conducere este numit, potrivit legii, în funcţia Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
modificările şi com- publică pentru care a candidat. autorităţii local de numire
pletările ulterioare),
Art. 76. – (1)
HG 611/2008 (cu Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propu- Compartimentul de RU al insti- Act administrativ
modificările şi com- nerii de numire. tuţiei sau autorităţii publice de numire
pletările ulterioare), Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se înmânează Conducătorul instituţiei sau Fişa postului
Art. 77 funcţionarului public. autorităţii locale
HG 611/2008 (cu Prin excepţie de la prevederile art. 77, la solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, depusă în termenul Conducătorul autorităţii sau
modificările şi com- prevăzut la art. 76 alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul stabilit pentru instituţiei publice
pletările ulterioare), emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunicării propunerii de numire în condiţiile
Art. 78. art. 76 alin. (2).
Art. 76, Art. 77
Manual de Resurse Umane

39
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Mobilitatea funcţionarilor publici este un instrument de baza in dezvoltarea carierei funcţiona­
rilor publici si reprezintă o modificare a raportului de serviciu realizata cu următoarele scopuri:
▪▪ eficientizarea activităţii autoritarilor si instituţiilor publice;
▪▪ în interes public;
▪▪ în interesul funcţionarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publica.
Chiar daca mobilitatea se realizează in primele doua scopuri, in mod indirect are si efecte pozitive
asupra carierei funcţionarului public, fiind o posibilitate de acumulare a unor noi experienţe pro-
fesionale, de dezvoltare a cunoştinţelor şi abilitaţilor profesionale si/sau de conducere.
Mobilitatea se poate realiza în mai multe forme. Acestea sunt:
cele prevăzute de Legea 188/1999:
▪▪ delegarea;
▪▪ detaşarea;
▪▪ transferul;
▪▪ mutarea în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridica a
autorităţii sau instituţiei publice;
▪▪ exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere;
şi completate de HG 611/2008:
▪▪ posibilitatea de desfăşurare de către funcţionarii publici de execuţie de stagii de pregătire
practica in alte autorităţi şi instituţii publice relevante din punctul de vedere al specificului
activităţii in vederea dobândirii de noi cunoştinţe si abilităţi in specialitatea in care îşi
desfăşoară activitatea prin utilizarea modalităţilor de mobilitate.
Din punctul de vedere al dezvoltării carierei funcţionarilor publici mobilitatea poate asigura:
▪▪ dobândirea de noi cunoştinţe si abilitaţi practice direct prin exercitarea unor atribuţii,
realizarea unor sarcini;
▪▪ mai buna cunoaştere a diferitelor aspecte ale funcţiei publice, a activităţilor desfăşura in
diferitele compartimente, respectiv instituţii si autorităţi centrale si locale;
▪▪ dobândirea unei vederi de ansamblu asupra activităţilor unei instituţii sau autorităţi pu-
blice, sau asupra unui domeniu de activitate;
▪▪ dezvoltarea abilitaţilor de conducere.
Capitolul de fata prezintă procesele si procedurile pe baza cărora se realizează diferitele forme de
mobilitate.
1. Procedura de transfer in interesul serviciului
2. Procedura de transfer la cerere
3. Procedura de delegare
4. Procedura de detaşare
5. Procedura de mutare definitivă sau temporara în cadrul altui compartiment sau altei struc-
turi fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice in interesul serviciului
sau la cerere
6. Procedura exercitării de stagiu de pregătire
7. Procedura de exercitare temporară a unei funcţii de conducere

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Procesul de transfer în interes de serviciu

2 Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Procedura de transfer în interes de serviciu
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Existenta unei funcţii vacante Fisa postului
Legea 188/1999 Alegerea persoanei care va fi transferata Conducătorul instituţiei sau au-
Art. 90 (4) (4) Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publica de aceeaşi categorie, clasa si grad profesional cu torităţii publice cu consultarea
funcţia publica deţinuta de funcţionarul public sau într-o funcţie publica de nivel inferior. conducătorului ierarhic supe-
rior al funcţionarului public
Legea 188/1999 (6) In cazul funcţionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe funcţii publice de conducere ale căror
Art. 90 (2), (4) – (6) atribuţii sunt similare cu atribuţiile funcţiei publice de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin.
(2), (4) si (5).
Comunicarea actului administrativ Conducătorul ierarhic Act administrativ
Legea 188/1999 Cererea acordului funcţionarului public
Art. 90 (3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Situaţia a.) Funcţionarul public nu accepta

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Conducătorul instituţiei cercetează situaţia Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Daca motivul este întemeiat, alege alt funcţionar public Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Art. 77 alin. 2, 3 Daca motivul nu este întemeiat, funcţionarul public trebuie sa accepte. In cazul in care nu accepta se pot lua masurile Conducătorul instituţiei sau
prevăzute de lege pentru abateri disciplinare autorităţii publice
Situaţia b.) Acceptarea de către funcţionarul public
Legea 188/1999 Se dispune modificarea raportului de serviciu Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
Art. 87 (3) autorităţii publice
Ord. No. 6/2007 Funcţionarii publici care se transfera beneficiază de un salariu de baza corespunzător clasei/gradului/treptei de salari- Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
Art. 6 (5) zare deţinute, potrivit autorităţii sau instituţiei publice la care se transfera. autorităţii publice
Legea 188/1999 Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in termen de Compartimentul/specialistul Adresă înştiinţare
Art. 26 (3) 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia funcţionarilor publici. MRU ANFP pt. modifi-
Semnează conducătorul institu- carea raportului
ţiei sau autorităţii publice de serviciu
Legea 188/1999 În cazul transferului în interesul serviciului în alta localitate, funcţionarul public transferat are dreptul la o indemniza-
Art. 90 (3) ţie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei în care se transfera, la acoperirea tuturor
cheltuielilor de transport si la un concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau instituţia
publica la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.
Manual de Resurse Umane

3
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 2. Procesul de transfer la cerere

4 Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Procedura de transfer la cerere
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Legea 188/1999 Pregătirea anunţului pentru publicarea funcţiilor publice ce se pot ocupa prin transfer Compartiment / Expert RU Fisa postului
Art. 90. – (5) Condiţie: Transferul la cerere se face într-o funcţie publica de aceeaşi categorie, clasa si grad profesional sau într-o Anunţ funcţie
funcţie publica de nivel inferior. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din vacanta
administraţia publica centrala, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii pu-
blice din administraţia publica locala.
HG 611/2008 (cu Autorităţile sau instituţiile publice afişează la sediu si pe site-ul de internet al acestora anunţul privind ocuparea Compartiment / Expert RU Anunţ funcţie
modificările şi com- prin transfer la cerere a funcţiilor publice respective, cu cel puţin 30 de zile anterior datei prevăzute pentru ocuparea vacanta
pletările ulterioare), prin transfer la cerere a funcţiilor publice.
Art. 149 (2) – (3)
HG 611/2008 (cu Funcţionarii publici interesaţi depun cererile de transfer, însoţite de un curriculum vitae, in termen de 20 de zile Cerere de transfer
modificările şi com- de la data afişării anunţului.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

CV
pletările ulterioare),

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Art. 149 (4)
HG 611/2008 (cu In situaţia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer, se organizează interviu cu funcţionarii publici solicitanţi.
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 149 (5)
Legea 188/1999
Art. 90 (5)
Primirea cererilor
Selecţia solicitanţilor pe baza cerinţelor de baza ale funcţiei si CV Compartiment / Expert RU
HG 611/2008 (cu Se aduce la cunoştinţa solicitanţilor data, ora si locul susţinerii interviului. Se afişează la sediu si pe site-ul de internet. Compartiment / Expert RU
modificările şi com-
pletările ulterioare),
Art. 149 (2), (5)
HG 611/2008 (cu Interviul se susţine cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori cu persoana desemnata de către acesta. Conducătorul instituţiei sau
modificările şi com- Persoana desemnata e de preferat sa fie conducătorul ierarhic superior al postului vacant. persoana desemnata
pletările ulterioare),
Art. 149 (5)
Stabilirea criteriilor de selecţie pe baza fişei postului si a cerinţelor postului. Aceste criterii se trec in planul de Conducătorul instituţiei in co-
Fisa postului
interviu laborare cu compartimentul / Plan de interviu
expertul de RU pentru transfer
Pregătirea planului de interviu pe baza fisei postului Conducătorul instituţiei sau Fisa postului
Pe baza criteriilor de selecţie se formulează temele de baza care se ating la interviu si întrebările de baza care se vor persoana desemnata in colabo- Plan de interviu
pune tuturor candidaţilor. rare cu compart. De RU pentru transfer
Manual de Resurse Umane

5
6
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Desfăşurarea interviului Conducătorul instituţiei sau Fisa de notare a
persoana desemnata (cu parti- interviului
ciparea specialistului de RU)
HG 611/2008 (cu In urma susţinerii interviului cu funcţionarii publici solicitanţi se încheie un proces-verbal al interviului, care se Conducătorul instituţiei sau Proces-verbal al
modificările şi com- semnează de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de către persoana desemnata de acesta. persoana desemnata interviului
pletările ulterioare),
Art. 149 (6)
Luarea deciziei de selecţie Conducătorul instituţiei sau
persoana desemnata
Anunţarea rezultatului Compartiment RU Document afişare
rezultate interviu
pentru transfer
Legea 188/1999 Aprobarea cererii de transfer a funcţionarului public Conducătorul autorităţii sau
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 90. – (5) instituţiei publice la care se


solicita transferul
Numirea funcţionarului public Conducătorul instituţiei Act administrativ
Legea 188/1999 Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in termen de Compartimentul MRU Adresa înştiinţare
Art. 26 (3) 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia funcţionarilor publici. Semnează conducătorul institu- ANFP pt. modifi-
ţiei sau autorităţii publice carea raportului
de serviciu

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 3./4. Procedura de delegare / detaşare

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici 7


8
Procedura de delegare
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Legea 188/1999 Dispunerea delegării Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
Art. 88. – (1) Documentul cuprinde: instituţiei publice al conducătorului
autorităţii sau
▪ temeiul legal instituţiei publice
▪ numele si funcţia publica a funcţionarului
▪ funcţia si instituţia unde se deleagă
▪ perioada delegării
▪ motivul delegării
Comunicarea actului administrativ Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
instituţiei publice
Legea 188/1999 Daca delegarea depăşeşte 60 de zile calendaristice, se solicita acordul scris al funcţionarului public
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 88. – (3)


Situaţia a.)
Legea 188/1999 Funcţionarul public nu accepta din cauza unui motiv prevăzut in aliniatul 2 art. 88. din Legea nr. 188, literele a.) – c.)
Art. 88. – (2) Funcţionarul public poate refuza detaşarea daca se afla in una dintre următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creste singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea;
Conducătorul instituţiei cercetează situaţia Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Daca motivul este întemeiat, alege alt funcţionar public Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Art. 77 alin. 2 , 3 Daca motivul nu este întemeiat, funcţionarul public trebuie sa accepte. In cazul in care nu accepta se pot lua masurile Conducătorul instituţiei sau
prevăzute de lege pentru abateri disciplinare autorităţii publice
Art. 77 alin. 2 , 3 Daca nu accepta, conducătorul instituţiei dispune în consecinţă Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Situaţia b.)
Acceptarea delegării de către funcţionarul public
Dispunerea delegării Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
autorităţii publice al conducătorului
autorităţii sau
instituţiei publice
Legea 188/1999 Pe timpul delegării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publica si salariul, iar autoritatea sau instituţia publica care
Art. 88 (4) îl deleagă este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazării si al indemnizaţiei de delegare.

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Procedura de detaşare
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
Existenta unei funcţii publice vacante
Art. 89. (1) Dispunerea detaşării Conducătorul autoritarii sau Act administrativ Excepţie: detaşarea
Legea 188/1999 Detaşarea se dispune in interesul autoritarii sau instituţiei publice in care urmează sa îşi instituţiei publice nu poate interveni in
Art. 89. (2) desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. următoarele situaţii:
Legea 188/1999 - Detaşarea se poate dispune daca pregătirea profesionala a funcţionarului public co- Art. 105. – (1)
Art. 92. alin 2 respunde atribuţiilor si responsabilităţilor funcţiei publice, cu respectarea categoriei, HG 611/2008
Legea 188/1999 clasei si gradului profesional al funcţionarului public. Pe parcursul perioadei
Art. 89. (2) - Detaşarea se poate dispune si pe o funcţie publica de conducere, cu aplicarea dispo- de stagiu, raportul de
Legea 188/1999 ziţiilor art. 92 alin. (2), daca funcţionarul public îndeplineşte condiţiile de studii si serviciu al funcţiona-
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

vechime in specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul autorităţii sau instituţiei rului public debutant
Art. 89. (4)
publice la care se face detaşarea funcţionari publici care sa exercite cu caracter tem- poate fi modificat

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Legea 188/1999
porar funcţia publica. doar prin transfer
in interes public sau
- Funcţionarul public poate fi detaşat pe o funcţie publica inferioara, numai cu acordul
prin mutare in cadrul
său scris.
altui compartiment
ori altei structuri fără
personalitate juridica
a autorităţii sau insti-
tuţiei publice.
Comunicarea detaşării Conducătorul autoritarii sau Act administrativ
Actul administrativ cuprinde: instituţiei publice
▪ temeiul legal
▪ numele si funcţia publica a funcţionarului
▪ funcţia si instituţia unde se detaşează
▪ perioada detaşării
▪ motivul detaşării
▪ motivele pe baza cărora decizia poate fi contestata
Art. 89. – (1) Se cere acordul scris al funcţionarului public şi avizul ANFP in următoarele situaţii:
Art. 89 (2) - daca detaşarea depăşeşte 6 luni pe an;
Legea 188/1999 - daca detaşarea se face pe o funcţie publica inferioara
Manual de Resurse Umane

9
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document Observaţii,

10
art. / alin. / lit. standard excepţii,
studii de caz
Situaţia a.)
Art. 89. (3) Refuzarea de către funcţionarul public pe baza unui motiv prevăzut in alin. 3 art. 89
Legea 188/1999 Funcţionarul public poate refuza detaşarea daca se afla in una dintre următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creste singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detaşarea;
d) detaşarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura condiţii corespunzătoare
de cazare;
e) este singurul întreţinător de familie;
Art. 87. alin 3 f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detaşării.
Legea 188/1999 Daca mobilitatea funcţionarilor publici de execuţie si a funcţionarilor publici de con-
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

ducere se dispune in interes public, in condiţiile legii, funcţionarii publici nu pot refuza
aplicarea masurilor prevăzute la alin. (2) lit. b) si d), cu excepţia cazurilor prevăzute la
art. 89 alin. (3), sub sancţiunea eliberării din funcţia publica.
Conducătorul instituţiei cercetează situaţia Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Daca motivul este întemeiat, alege alt funcţionar public Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Art. 77 alin. 2, 3 Daca motivul nu este întemeiat, funcţionarul public trebuie sa accepte. Daca nu accepta, Conducătorul instituţiei sau
conducătorul instituţiei dispune în consecinţă. autorităţii publice
Situaţia b.)
Acceptarea detaşării de către funcţionarul public
Legea 188/1999 Pe perioada detaşării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publica si salariul. Daca Conducătorul instituţiei sau
Art. 89. (4) salariul corespunzător funcţiei publice pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul autorităţii publice
la acest salariu.
Legea 188/1999 Înştiinţare ANFP despre modificarea raportului de serviciu Compartimentul/specialistul Adresa înştiinţare
Art. 26 (3) Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Func- MRU ANFP pt. modificarea
ţionarilor Publici, in termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia Semnează conducătorul institu- raportului de serviciu
funcţionarilor publici. ţiei sau autorităţii publice

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 5. Procedura de mutare în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără
personalitate juridică in interesul serviciului sau la cerere

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici 11


12
Procedura de mutare definitivă/temporara în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau
instituţiei publice in interesul serviciului sau la cerere
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Art. 91 (2) a.) (2) Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment poate avea loc in următoarele situaţii: Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
Legea 188/1999 a) când se dispune de către conducătorul autoritarii sau instituţiei publice in care îşi desfăşoară activitatea funcţio- autorităţii publice
narul public, pe o funcţie publica vacanta de aceeaşi categorie, clasa si grad profesional sau cu repartizarea postului
corespunzător funcţiei publice deţinute, cu respectarea pregătirii profesionale a funcţionarului public si a salariului
acestuia. In acest caz este necesar acordul scris al funcţionarului public;
b) la solicitarea justificata a funcţionarului public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, pe o funcţie
publica de aceeaşi categorie, clasa si grad profesional, cu respectarea pregătirii profesionale a funcţionarului public;
Art. 91 (3) (3) Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat, in interesul autorităţii sau instituţiei publice, Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
Legea 188/1999 de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an, cu respectarea autorităţii publice
pregătirii profesionale si a salariului pe care îl are funcţionarul public.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Art. 91 (4)
Legea 188/1999 (4) Mutarea temporara sau definitivă in cadrul altui compartiment poate fi solicitata de funcţionarul public in cazul
in care starea sănătăţii, dovedita cu certificat medical, nu ii mai permite desfăşurarea activităţii in acel compartiment.
Mutarea se poate face pe o funcţie publica corespunzătoare, daca funcţionarul public in cauza este apt profesional sa
îndeplinească noile atribuţii care ii revin.
Mutarea se poate face pe funcţie vacanta sau cu repartizarea postului
Situaţia alin. 2. b.) si La solicitarea justificată a funcţionarului public Funcţionarul public Cerere +
alin. 4 Compartimentul de resurse act administrativ
umane
Situaţia alin. 2.a.) Daca mutarea definitivă se face in interesul autorităţii este necesar acordul funcţionarului public
Art. 91 (2) a.)
Legea 188/1999
Situaţia a.) Funcţionarul public nu accepta
Conducătorul instituţiei cercetează situaţia Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Daca motivul este întemeiat, alege alt funcţionar public Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Art. 77 alin. 2 , 3 Daca motivul nu este intemeiat, functionarul public trebuie sa accepte. Daca nu accepta, conducătorul instituţiei Conducatorul institutiei sau
dispune în consecinţă autorităţii publice
Situaţia b.) Acceptarea de către funcţionarul public
Legea 188 Se dispune modificarea raportului de serviciu Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
Art. 87 (3) autorităţii publice
Legea 188/1999 Înştiinţarea ANFP despre modificarea raportului de serviciu in cazul instituţiilor si autorităţilor locale Înştiinţare
Art. 26 (3) Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in termen de modificare raport
10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia funcţionarilor publici. de serviciu

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 6. Executarea de stagiu de pregătire practică în alte autorităţi şi instituţii publice de


către funcţionarii publici de execuţie

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici 13


14
Procedura de executare de stagiu de pregătire practica in alte autorităţi si instituţii publice de către funcţionarii publici de execuţie
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Art. 150. – (1) In vederea dobândirii de noi cunoştinţe si abilitaţi in specialitatea in care si desfăşoară activitatea, funcţionarii publici
HG 611/2008 (cu de execuţie pot desfăşura stagii de pregătire practica in alte autorităţi si instituţii publice relevante din punctul de
modificările şi com- vedere al specificului activităţii.
pletările ulterioare)
Art. 150. – (2) Încheiere acord privind stagiul de pregătire intre instituţiile publice interesate Conducătorii instituţiilor Acord privind sta-
HG 611/2008 (cu Perioadele de stagiu pot fi organizate prin acorduri instituţionale intre autorităţile si instituţiile publice, cu acordul publice giul de pregătire
modificările şi com- funcţionarului public
pletările ulterioare)
Depune de cerere de executare de stagiu de către funcţionarul public Compartimentul de resurse
Conducătorul analizează cererea umane
Conducătorii instituţiilor
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

publice
In interesul serv. Desemnarea funcţionarului public de execuţie ce beneficiază de stagiu Conducătorii instituţiilor
publice
Art. 150. – (3) Stabilirea perioadei de stagiu
HG 611/2008 (cu Perioada de stagiu la care participa funcţionarul public nu poate depăşi 15 zile lucrătoare anual.
modificările şi com-
pletările ulterioare)
În interesul serv. Acordul scris al funcţionarului public Conducătorul instituţiei Acord scris
Art. 150. – (2) Perioadele de stagiu se desfăşoară cu acordul funcţionarului public. sau autorităţii publice +
HG 611/2008 (cu funcţionarul public
modificările şi com-
pletările ulterioare)
Situaţia a.) Funcţionarul public nu accepta
Conducătorul instituţiei cercetează situaţia Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Alege alt funcţionar public Conducătorul instituţiei sau
autorităţii publice
Situaţia b.) Acceptarea de către funcţionarul public
Art. 151. Se dispune executarea perioadei de stagiu Conducătorul instituţiei sau Act administrativ
HG 611/2008 (cu Pe perioada de desfăşurare a stagiului de pregătire funcţionarul public beneficiază de drepturile oferite prin lege in autorităţii publice
modificările şi com- situaţia delegării, cu excepţia indemnizaţiei de delegare.
pletările ulterioare),
Legea 188/1999 Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in termen de Compart. RU al autorităţii sau Înştiinţare ANPF
Art. 26 (3) 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia funcţionarilor publici. instituţiei

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 7. Procedura de exercitare temporară a unei funcţii publice de conducere vacante

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici 15


16
Procedura de exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Existenta unei funcţii vacante Fisa postului
Art. 92. – (1) Desemnarea funcţionarului public care va fi exercita funcţia de conducere Persoana care are competenta
Legea 188/1999 Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se realizează prin promovarea temporara a unui numirii in funcţia publica
funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice si care nu are in cazierul
administrativ sancţiuni disciplinare neradiate in condiţiile prezentei legi.
Situaţia 1. Funcţia este temporar vacanta
Art. 92. – (2), (4) Daca funcţia publica este temporar vacanta, exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere se dispune Persoana care are competenta
Legea 188/1999 de către persoana care are competenta numirii in funcţia publica, pana la data încetării suspendării din funcţia publica, numirii in funcţia publica
art. 77 alin. (3) lit. d). a detaşării titularului funcţiei publice sau, după caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului funcţiei publice a
Legea 188/1999 sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. d).
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Legea 188/1999 Înştiinţare ANFP (locale) sau solicitare aviz (centrale) Compartimentul RU Înştiinţare
Art. 26 (3) Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in termen de modificare raport
10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia funcţionarilor publici. de serviciu /
solicitare aviz
Situaţia 2. Funcţie vacanta
Administraţia centrala
Art. 92. – (2) a.) Solicitarea avizului ANFP Compartimentul de resurse Solicitare Aviz
Legea 188/1999 a) cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile din cadrul autorităţilor si instituţiilor publice umane al instituţiei sau ANFP
din administraţia publica centrala; autorităţii publice
Administraţia locala – înştiinţare ANFP
Modificarea raportului de serviciu al funcţionarului public Conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice unde se afla
funcţia vacanta
Art. 92. – (2) b.) Înştiinţarea ANFP despre modificarea raportului de serviciu in cazul instituţiilor locale Compartimentul RU Înştiinţare ANFP
Legea 188/1999 b) cu obligaţia înştiinţării înainte cu cel puţin 10 zile a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile pu-
blice din cadrul autorităţilor si instituţiilor publice din administraţia publica locala.
Art. 92. – (2) b.) In situaţia in care Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind Serviciul Avizare ANFP
Legea 188/1999 exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, dispune neefectuarea măsurii sau, după caz, înce-
tarea acesteia.
Funcţionarul public ocupa funcţia vacanta Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
instituţiei publice
Art. 92 (5) Daca salariul corespunzător funcţiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, funcţionarul public
Legea 188/1999 are dreptul la acest salariu.
Funcţia vacanta nu se ocupa după 6 luni

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Art. 92 (3) Se cere avizul ANFP pentru prelungire Compartimentul de RU Solicitare aviz
Legea 188/1999
Art. 92 (2), (3) Prelungirea perioadei de exercitare temporara a funcţiei de conducere Conducătorul autorităţii sau Act administrativ
Legea 188/1999 Perioada de 6 luni poate fi prelungita cu maximum 3 luni, daca autoritatea sau instituţia publica a organizat concurs de instituţiei publice
recrutare sau promovare si funcţia publica nu a fost ocupata, in condiţiile legii.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane

17
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 8. Procedura de mobilitate a înalţilor funcţionari publici in interes public

18 Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Procedura de mobilitate a înalţilor funcţionari publici în interes public
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Art. 31. Mobilitatea in interes public se dispune: Persoana care are competenta Act administrativ
HG 341/2007 a) pentru realizarea unui interes care vizează satisfacerea nevoilor comunitare sau realizarea competentei autoritarilor de numire
si instituţiilor publice;
b) atunci când este necesara coordonarea la nivel central, regional, teritorial sau local a unor proiecte, programe sau
Art. 34. activitatea.
HG 341/2007 Mobilitatea prevăzuta la art. 31 lit. b) se aplica numai inspectorilor guvernamentali.
Art. 34. (1) Mobilitatea in interes public nu necesita existenta unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari
HG 341/2007 publici, vacanta sau temporar vacanta, si se realizează in interiorul categoriei înalţilor funcţionari publici.
Situaţia a.) Mobilitatea se dispune in mod individual
Art. 34. (2) Mobilitatea in interes public se poate dispune in mod individual, prin act administrativ al persoanei care are competenta Persoana care are competenta Act administrativ
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 341/2007 de numire. de numire


Situaţia b.) Mobilitatea pe baza planului de mobilitate

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Art. 34. (2) Mobilitatea in interes public se poate dispune pe baza unui plan de mobilitate aprobat prin hotărâre a Guvernului. Persoana care are competenta Plan de mobilitate
HG 341/2007 de numire
Elaborare plan de mobilitate
Aprobarea planului de mobilitate prin HG Guvernul
Situaţia 1. Înaltul funcţionar public nu accepta
Art. 47. Daca mobilitatea presupune mutarea in alta localitate si motivele sunt întemeiate se solicita aprobarea de către primul- Persoana care are competenta
HG 341/2007 ministru. de numire
Art. 47. Daca mobilitatea nu implica mutarea in alta localitate, înaltul funcţionar public poate fi sancţionat cu eliberarea din
HG 341/2007 funcţia publica.
Situaţia 2. Înaltul funcţionar public accepta
Înaltul funcţionar public ocupa noua funcţie
Art. 26 (3) Înştiinţare ANFP despre modificarea raportului de serviciu Compartimentul/specialistul Adresa înştiinţare
Legea 188/1999 Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in termen de RU ANFP modificarea
10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia funcţionarilor publici. Semnează conducătorul raportului de
instituţiei sau autorităţii publice serviciu
Art. 46. (1), (2) Înaltul funcţionar public are dreptul, ca urmare a realizării mobilităţii in alta localitate decât cea de domiciliu, la urmă-
HG 341/2007 toarele:
a) locuinţa de serviciu corespunzătoare sau decontarea cheltuielilor de cazare, in condiţiile legii;
b) costul integral al transportului, dus si întors in localitatea de domiciliu, cel Putin o data pe luna, daca este cazul;
c) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decât cele prevăzute la lit. a) si b).
Autoritatea sau instituţia publica in care este numit înaltul funcţionar public are obligaţia de a asigura respectarea drep-
turilor prevăzute la alin. (1).
Manual de Resurse Umane

19
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 9. Procedura de mobilitate a înalţilor funcţionari publici la cerere

20 Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Procedura de mobilitate a înalţilor funcţionari publici la cerere
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Art. 35. Existenta unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacanta sau temporar vacanta,
HG 341/2007 pentru care îndeplineşte condiţiile stabilite.
Art. 27 (2) Publicitatea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se face in condiţiile prezentei ho- ANFP, RU
tărâri prin afişarea acestora pe site-ul Agenţiei.
Art. 45. Cerere de transfer / mutare Funcţionarul public
HG 341/2007 Înalţii funcţionari publici au dreptul de a solicita modificarea raporturilor de serviciu.
Art. 27 (2) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici se realizează cu respectarea principiilor privind legalitatea, imparţialitatea,
obiectivitatea si transparenta.
Art. 27 (3) Condiţii generale de realizare a mobilităţii:
Mobilitatea nu poate fi realizata:
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

a) in acelaşi timp pentru toţi înalţii funcţionari publici dintr-o autoritate sau instituţie publica;

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


b) decât cel mult o data pe an, pentru aceeaşi persoana.
Art. 27, 28, 29 Daca se depun mai multe cereri pentru aceeaşi funcţie vacanta selecţia se face prin interviu cu conducătorul instituţiei Conducătorul instituţiei sau
sau autorităţii publice unde se afla funcţia publica vacanta autorităţii publice
Selecţia înaltului funcţionar public Persoana care are competenta
de numire
Numirea înaltului funcţionar public Persoana care are competenta Act administrativ
de numire
Art. 26 (3) Înştiinţare ANFP despre modificarea raportului de serviciu Compartimentul/specialistul Adresa înştiinţare
Legea 188/1999 Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in termen de MRU ANFP modificarea
10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia funcţionarilor publici. Semnează conducătorul raportului de
instituţiei sau autorităţii publice serviciu
Manual de Resurse Umane

21
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 10. Procedura de mobilitate a înalţilor funcţionari publici pentru


eficientizarea activităţii

22 Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Procedura de mobilitate a înalţilor funcţionari publici pentru eficientizarea activităţii autorităţilor si instituţiilor publice
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Situaţia 1.
Art. 30. (1.) a), c.) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii autorităţilor si instituţiilor publice se dispune
HG 341/2007 a.) atunci când exista o funcţie publica corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacanta sau temporar
Art. 30. (3) vacanta
c.) atunci când este necesara coordonarea unor activităţi de către un înalt funcţionar public cu o anumita calificare,
specializare si experienţa. In acest caz este necesara existenta unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor
funcţionari publici, vacanta sau temporar vacanta.
Situaţia 1. a Pentru funcţiile publice de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului
Art. 33. (1) a.) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii autorităţilor si instituţiilor publice se dispune prin hotărâre a Guvernului. Guvernul Hotărâre a
HG 341/2007 guvernului
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Situaţia 1. b Pentru funcţiile publice de secretar general si secretar general adjunct

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Art. 33. (1) b.) Conducătorului autoritarii sau instituţiei publice in al cărei stat de funcţii se regăseşte funcţia publica respectiva solicita Conducătorul autorităţii sau
HG 341/2007 dispunerea mobilităţii instituţiei publice unde se afla
funcţia
Art. 33. (1) b.) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii autorităţilor si instituţiilor publice se dispune prin decizie a primului-ministru. Prim-ministru Decizie
HG 341/2007 prim-ministru
Situaţia 1. c Pentru funcţiile publice de prefect si subprefect
Art. 33. – (1) c.) Ministrului internelor si reformei administrative solicita dispunerea mobilităţii.
HG 341/2007
Art. 33. – (1) c.) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii autorităţilor si instituţiilor publice se dispune prin hotărâre a Guvernului. Guvernul Hotărâre a
HG 341/2007 guvernului
Situaţia 2 Pentru inspectori guvernamentali
Art. 30. (1) b.) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice se dispune in cazuri excepţionale, care
HG 341/2007 necesita coordonarea unor situaţii complexe de natura celor care intra in atribuţiile înalţilor funcţionari publici.
Art. 30. (2)
Art. 33. – (1) d.) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice se dispune prin decizie a primului-ministru, Primul-ministru Decizia primului
HG 341/2007 pentru funcţiile publice de inspector guvernamental. ministru
Înaltul funcţionar public nu accepta Funcţionarul public
Art. 47. Daca mobilitatea presupune mutarea in alta localitate si motivele sunt întemeiate se solicita aprobarea de către primul-
HG 341/2007 ministru.
Art. 47. Daca mobilitatea nu implica mutarea in alta localitate, înaltul funcţionar public poate fi sancţionat cu eliberarea din Persoana care are competenta
HG 341/2007 funcţia publica. de numire
Înaltul funcţionar public accepta
Manual de Resurse Umane

23
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document

24
art. / alin. / lit. standard
Înaltul funcţionar public ocupa noua funcţie
Art. 26 (3) Înştiinţare ANFP despre modificarea raportului de serviciu Compartimentul/specialistul Adresa înştiinţare
Legea 188/1999 Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in termen de RU ANFP modificarea
10 zile lucrătoare, orice modificare intervenita in situaţia funcţionarilor publici. Semnează conducătorul raportului de
instituţiei sau autorităţii publice serviciu
Art. 46. (1), (2) Înaltul funcţionar public are dreptul, ca urmare a realizării mobilităţii in alta localitate decât cea de domiciliu, la urmă-
HG 341/2007 toarele:
d) locuinţa de serviciu corespunzătoare sau decontarea cheltuielilor de cazare, in condiţiile legii;
e) costul integral al transportului, dus si întors in localitatea de domiciliu, cel Putin o data pe luna, daca este cazul;
f) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decât cele prevăzute la lit. a) si b).
Autoritatea sau instituţia publica in care este numit înaltul funcţionar public are obligaţia de a asigura respectarea drep-
turilor prevăzute la alin. (1).
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Procedura 7. Mobilitatea funcţionarilor publici


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Dosarul profesional reprezintă oglinda întregii activităţi a functionarului public, importanţa sa fiind
subliniată de existenţa unei Hotărâri Guvernamentale special dedicată acestuia (HG 432/2004, cu
modificările şi completările ulterioare).
Scopul Dosarului Profesional al functionarului public şi al registrului de evidenta a functionarilor
publici este asigurarea unei gestionări eficiente a resurselor umane din administraţia publică şi
urmărirea carierei functionarului public.
Existenţa dosarului profesional poate fi valorificată atât de titularul acestuia, cât şi de autorităţile
şi instituţiile interesate respectând desigur prevederile legii referitoare la accesul la datele din
dosarul profesional. Funcţionarul public titular al dosarului are prin lege dreptul să obţină do-
cumente (adeverinţe, avize, etc) pe baza documentelor existente în dosar sau copii după aceste
documente iar autorităţile interesate pot obţine datele care le sunt necesare din dosarele profesio­
nale, în scopul desfăşurării optime a activităţii proprii.
Un aspect important de consemnat este acela că Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 nu stabi-
leşte doar conţinutul dosarului profesional şi modul de gestionare a acestuia în cazul în care apar
modificări în situaţia în funcţionarului public sau a instituţiei / autorităţii publice angajatoare, ci
şi reglementează clar accesul la dosar şi sancţiunile (contravenţiile) aplicabile în cazul nerespec-
tării prevederilor legale privind dosarul profesional.
Alcătuirea dosarului profesional al funcţionarului public nu reprezintă decât un prim pas şi o
com­ponenta a procesului de gestionare eficienta a resurselor umane din administraţia publică.
Situaţia acestor dosare este centralizată într-un registru de evidenţă a funcţionarilor publici avizat
de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care trebuie deţinut de fiecare instituţie şi autori­
tate publică din România.
De asemenea, toate datele şi ulterior actualizările/modificările/rectificările operate asupra
acestor date trebuie transmise de către instituţiile şi autorităţile publice către Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, pentru a fi introduse în baza de date electronică a acesteia.
Prezentul capitol se doreşte a fi o încercare de sprijinire a departamentelor de resurse umane/
persoanelor cu atribuţii privind gestionarea resurselor umane din cadrul autorităţilor şi institu-
ţiilor publice din România în procesul de intocmire şi păstrare a evidenţei funcţionarilor publici
angajaţi, nu numai pentru a fi în conformitate cu reglementările legale ci şi pentru a îşi îmbunătăţi
calitatea şi eficienţa muncii.

Procedura 8. Dosarul profesional 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Fig. 1. Procesul privind întocmirea şi gestionarea dosarului profesional al funcţionarului public

2 Procedura 8. Dosarul profesional


Procedura privind întocmirea şi gestionarea dosarului profesional al funcţionarului public
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 432/2004 Responsabilitatea privind intocmirea, actualizarea, rectificarea, pastrarea si evidenta dosarului profe- Conducătorul autorităţii sau
Art. 2 (2) sional si a registrului de evidenta a functionarilor publici instituţiei publice
Pentru a se asigura o gestionare unitară şi eficienta a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţiona-
rului public, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea
şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici.
Activitatile de intocmire, actualizare, rectificare, pastrare si evidenta dosarelor profesionale si registrelor de evidenta Compartimentul de resurse
sunt realizate in cadrul compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu respec- umane1
tarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.

Procedura 8. Dosarul profesional


În situatia în care o autoritate sau institutie publica nu are un astfel de compartiment, întocmirea şi gestionarea dosa-
relor profesionale şi a registrului de evidenţă ale funcţionarilor publici vor fi realizate de persoana care are atribuţii cu
privire la evidenţa personalului, prevăzute în fişa postului.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

HG 432/2004 INTOCMIREA DOSARULUI PROFESIONAL


Art 4 (3) 1. Momentul intocmirii
Dosarul profesional se întocmeşte în termen de 10 zile de la intrarea în corpul funcţionarilor publici.
Art. 7, modificat şi 2. Formatul dosarului profesional
completat prin Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a întocmi evidenţa dosarelor profesionale şi a funcţionarilor publici
Art. 1, pct. 10 din conform următoarelor specificaţii ale actului normativ:
HG 522/2007
a) formularele A, B, D, E, G şi J pe suport hârtie şi, acolo unde este posibil, şi în format electronic;
b) formularele C, F, H şi I pe suport hârtie, precum şi în format electronic.
c) formularele B, C şi D vor fi completate de fiecare funcţionar public pentru dosarul propriu şi verificate de persoa- Compartimentul de resurse
na care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului. umane
d) Formularele se întocmesc în format Excel, cu caractere Times New Roman, corp de literă 12. Compartimentul de resurse
Art. 3, modificat şi umane
3. Inregistrarea funcţionarului public
completat prin In vederea gestionarii unitare si coerente a resurselor umane din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, fiecare
Art. 1 pct. 1 din funcţionar public este inregistrat în ordinea datei şi respectiv a numărului actului administrativ de numire în funcţia
HG 522/2007 publică.
Art. 4, alin. 3) 4. Introducerea in dosar a formularelor completate si a documentelor prevazute de lege
In termenul de 10 zile de la intrarea in corpul functionarilor publici compartimentul de resurse umane al institutiei sau
autoritatii publice angajatoare (sau persoana cu atributii in domeniul resurselor umane in absenta unui departament
specializat) are obligaţia să alcătuiască dosarul profesional al noului angajat pe baza formularelor tipizate prevazute in
Anexa 1 a HG 432/2005 modificată şi completată prin HG 522/2007 si a documentelor specificate de lege (vezi Anexa
la acest capitol).
1
În situaţia in care o instituţie sau autoritate publică nu are un departament specializat de resurse umane acţiunile specificate în procedură sunt îndeplinite de persoana care are
Manual de Resurse Umane

3
atribuţii de resurse umane menţionate în fişa postului.
4
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 432/2004 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI Compartimentul de resurse Anexa 2 la
Cel de-al doilea instrument de gestionare a evidenţei funcţionarilor publici stabilit prin lege este registrul de evidenţă a umane al instituţiei sau autori- HG 432/2004.
funcţionarilor publici. tăţii publice
Art. 8, modificat şi Formatul registrului
completat prin Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să intocmească un registru de evidenţă a funcţionarilor publici, în
Art. 1, pct. 11 din regim tipizat, conform formatului standard prevăzut în anexa nr. 2 la HG 432/2004.
HG 522/2007
Registrul se întocmeşte şi în format electronic.
Art. 9, modificat şi Structura şi modul de completare a registrului
completat prin Prima pagină a registrului cuprinde elementele de identificare a autorităţii sau instituţiei publice.
Art. 1, pct. 12 din
HG 522/2007
Art. 10 (1), (2), (3), Registrul cuprinde elementele de identificare a funcţionarilor, numărul şi data data actului administrativ
modificate şi comple- de numire sau modificare, suspendare, încetare a suspendării şi, respectiv, încetare a raporturilor de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

tate prin Art. 1 pct 13 serviciu, durata modificării şi suspendării raportului de serviciu, numele şi prenumele, funcţia deţi-
din HG 522/2007 nută şi semnătura persoanei care a făcut înregistrarea.
Fiecărui funcţionar public îi va fi alocat un spaţiu individual în registru.
Corectarea erorilor materiale din registru
Legea prevede de asemenea ca orice corectări ale erorilor materiale să fie făcute astfel încât să poată fi vizibile vechea
înregistrare şi datele exacte.
HG 432/2004 ACTUALIZAREA DOSARULUI PROFESIONAL Anexa 1 la
Art. 5 (6), modificat Funcţionarul public are obligaţia de a aduce la cunoştinţă persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului Funcţionarul public HG 432/2004
şi completat prin modificările privind domiciliul sau, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea
Art. 1 pct. 9 din civilă, în termen de 5 zile de la producerea acestor modificări. Persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa per-
HG 522/2007 sonalului are obligaţia de a opera respectivele modificări în termen de 10 zile de la data luării la cunostinţă de aceste
modificări.
Art. 26, modificat şi Actualizările aduse documentelor din dosarul profesional pe suport de hârtie şi în format electronic precum şi datele Compartimentul de resurse
completat prin înscrise în registru se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termenele prevăzute de lege în xerocopie umane al instituţiei sau autori-
Art. 1, pct. 21 din sau pe suport magnetic, în funcţie de solicitarea acesteia. tăţii publice
HG 522/2007
HG 432/2004, RECTIFICAREA SI COMPLETAREA DOSARULUI PROFESIONAL Compartimentul de resurse
Art. 13 Datele cuprinse în dosarul profesional sau în registru pot fi rectificate sau completate în următoarele situaţii: umane al instituţiei sau autori-
tăţii publice:
1) la solicitarea scrisă şi motivată a funcţionarului public;
- cu aprobarea conducătorului
2) la solicitarea scrisă şi motivată a conducătorului compartimentului de resurse umane sau, după caz, a autorităţii sau instituţiei
persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, prevăzute în fişa postului, cu aprobarea conducă- publice pentru pct. 1) şi 2)
torului autorităţii sau instituţiei publice şi cu înştiinţarea funcţionarului public în cauză;
- cu înştiinţarea conducăto-
3) pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. rului autorităţii sau institu-
ţiei publice pentru pct. 3.

Procedura 8. Dosarul profesional


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
În cererea de solicitare a rectificării sau completării se menţionează informaţia considerată a fi incorectă sau incompletă.
Rectificarea, completarea datelor din dosarul profesional sau, după caz, refuzul efectuării acestor operaţiuni se aduce la
cunoştinţă funcţionarului public în cauză.
Rectificarea sau completarea datelor din dosarul profesional se face pe baza documentelor prezentate în original,
actele originale doveditoare fiind restituite titularului. Copiile după acestea, certificate pentru conformitate cu originalul
de către persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, se păstrează în dosarul profesional.
Art. 26 modificat şi Rectificările şi completările aduse documentelor din dosarul profesional pe suport de hârtie şi în format electronic
completat prin precum şi datele înscrise în registru se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termenele prevăzute de
Art. 1, pct. 21 din lege în xerocopie sau pe suport magnetic, în funcţie de solicitarea acesteia.
HG 522/2007

Procedura 8. Dosarul profesional


HG 432/2004 PĂSTRAREA DOSARELOR PROFESIONALE
Art. 15, modificat şi Spaţiul de păstrare a dosarelor profesionale şi registrului de evidenţă
completat prin
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de asigurarea condiţiilor de securitate privitoare la elaborarea,
Art. 1, pct. 17 din
modificarea, completarea, păstrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în registru şi în
HG 522/2007
dosarul profesional al funcţionarului public, atât a celor întocmite pe suport hârtie, cât şi a celor întocmite în format
electronic, precum şi de accesul la acestea.
HG 432/2004 ELIBERAREA UNOR DOCUMENTE PE BAZA DOSARULUI PROFESIONAL Solicitare scrisă
Art. 11, alin. (1), Funcţionarul public are dreptul de acces la dosarul său profesional, atât pe suport de hârtie cât şi electronic şi are drep- Compartimentul de resurse depusă de func-
(2), modificat şi tul să primească copii după documentele din dosarul profesional, adeverinţe care să certifice informaţii cuprinse în umane la solicitarea scrisă a ţionarul public la
completat prin acesta şi copii după fila sau, după caz, filele personale din registru, extrase de pe datele şi documentele din dosarul sâu funcţionarului public compartimentul
Art. 1, pct. 14 din profesional respectiv registru. de resurse umane
HG 522/2007 al autorităţii sau
In vederea obţinerii acestora funcţionarul public va depune o solicitare scrisă către compartimentul de resurse umane
instituţiei publice.
al instituţiei.
HG 432/2004, EVIDENŢA DOSARULUI PROFESIONAL ÎN SITUAŢIA :
Art. 16 (1), modificat I. Transferului sau încetării raportului de serviciu al funcţionarului public: Conducătorul compartimen- Dosarul profesio-
şi completat prin tului de resurse umane / per- nal original este
În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică va păstra
Art. 1, pct. 14 din soana cu atributii in domeniul inmanat funcţio-
o copie a dosarului profesional şi va înmâna dosarul profesional, atât pe suport de hârtie cât şi elec-
HG 522/2007 resurselor umane narului public.
tronic, pe bază de semnătură, funcţionarului public.
Instituţia păs-
Art. 16 (2) Conducătorul compartimentului de resurse umane sau, după caz, persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa per-
trează o copie.
sonalului certifică valabilitatea şi exactitatea înregistrărilor.
Art. 16 (3) Funcţionarul public are obligaţia să predea originalul dosarului profesional autorităţii sau instituţiei Funcţionarul public
în care se transferă, în termen de 5 zile de la realizarea transferului.

Art. 17 (2) II. Suspendării funcţionarului public: Compartimentul de resurse


In situaţia in care raportul de serviciu al funcţionarului public este suspendat in condiţiile legii, dosarul profesional umane al instituţiei sau autori-
al acestuia se păstrează în continuare de către autoritatea sau instituţia publică. tăţii publice
Manual de Resurse Umane

5
6
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Art. 20 III. Detaşării funcţionarului public: Compartimentul de resurse Dosarul profesio-
În cazul detaşării funcţionarului public, dosarul profesional se păstrează de către autoritatea sau instituţia umane al instituţiei DE LA care nal în original
publică de la care funcţionarul public este detaşat. funcţionarul public este detaşat
Eventualele completări intervenite pe perioada detaşării sunt transmise sub semnătura conducătorului autori- Conducătorul autorităţii sau
tăţii sau instituţiei publice la care funcţionarul public a fost detaşat. instituţiei publice LA care func-
ţionarul public este detaşat
Art. 17 (1), modificat IV. Redistribuirii funcţionarului public din corpul de rezervă
şi completat prin Dosarul profesional al funcţionarului public eliberat din funcţia publică şi înscris în corpul de rezervă al funcţionarilor Funcţionarul public
Art. 1, pct. 19 din Dosarul profesio-
publici va fi păstrat de către autoritatea sau instituţia publică până la data redistribuirii. La părăsirea corpului de re- nal în original
HG 522/2007 zervă, compartimentul de resurse umane sau persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice va preda, la cererea funcţionarului public, dosarul profesional, conform prevederilor
art. 16 (vezi mai sus EVIDENTA DOSARULUI PROFESIONAL) Compartimentul de resurse Dosarele profesio-
umane al autorităţii sau institu- nale şi registrul de
Art. 18 V. Reorganizării instituţiei sau autoritătăţii publice ţiei publice evidenţă
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

În situaţia reorganizării autorităţii sau instituţiei publice, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici ale căror ra-
porturi de serviciu cu autoritatea sau instituţia publică nu se modifică sau nu încetează, precum şi registrul/
registrele de evidenţă ale funcţionarilor publici se păstrează de către aceasta.
Cele două instituţii implicate: Protocol de trans-
Art. 19 VI. Desfiinţării instituţiei sau autorităţii publice cea desfiinţată şi cea care mitere a dosarelor
În situaţia desfiinţării autorităţii sau instituţiei publice şi al preluării atribuţiilor acesteia de către o autoritate sau in- preia documentele instituţiei profesionale si a
stituţie publică nou-înfiinţată, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici preluaţi de către autoritatea desfiinţate registrului de evi-
sau instituţia publică nou-înfiinţată, precum şi registrul/registrele de evidenţă a funcţionarilor publici denţă a funcţio-
vor fi transmise acesteia pe bază de protocol de către autoritatea sau instituţia publică supusă reorganizării. narilor publici
În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unei autorităţi sau instituţii publice, fără ca activitatea acesteia să fie
continuată de o altă autoritate ori instituţie publică, copiile după dosarele profesionale, precum şi după re-
gistre, în baza cărora se eliberează copii certificate şi extrase privind drepturile individuale ale funcţionarilor publici,
sunt preluate şi păstrate la casele judeţene de pensii sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
HG 432/2004 ARHIVAREA ŞI RECONSTITUIREA DOSARELOR PROFESIONALE
Art. 22 În momentul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarului public cu o autoritate sau instituţie publică, funcţio- Compartimentul de resurse Copie a dosarului
narul public primeşte dosarul profesional în original iar o copie a acestuia este arhivată de instituţie în condiţiile legii. umane al autorităţii sau institu- profesional
ţiei publice
Art. 22, Art. 5 Declaraţia pe propria răspundere a titularului dosarului că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt Compartimentul de resurse Declaraţie pe pro-
lit. (s), (t) definite de lege şi respectiv raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani se arhivează în cadrul autorităţii sau instituţiei umane al autorităţii sau institu- pria răspundere
publice, după 5 ani de la întocmirea lor. ţiei publice a funcţionarului
public că nu a
desfăşurat activi-
tăţi de poliţie po-
litică, raportul de
evaluare pentru
ultimii 5 ani

Procedura 8. Dosarul profesional


Manual de Resurse Umane
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Art. 23 În caz de furt, pierdere sau distrugere a dosarului profesional, se va întocmi şi se va elibera funcţionarului public în Compartimentul de resurse Solicitare scrisă
cauză un duplicat, de către ultima autoritate sau instituţie publică cu care acesta a avut raporturi de serviciu. umane al ultimei autorităţi sau a funcţionarul
În cazul în care autoritatea sau instituţia publică a fost supusă reorganizării, duplicatul se va elibera de către autoritatea instituţii publice cu care func- public
sau instituţia publică care deţine arhivele autorităţii sau instituţiei supuse reorganizării. ţionarul public a avut raporturi Duplicat după do-
de serviciu sau, in cazul în care sarul profesional
aceasta a fost reorganizată, de furat, pierdut sau
către autoritatea sau instituţia distrus
publică care a preluat arhivele
celei reorganizate, la solicitarea
scrisă a funcţionarului public
HG 432/2004 ACCESUL LA DOSARUL PROFESIONAL

Procedura 8. Dosarul profesional


Art. 12, modificat si Accesul la dosarul profesional al funcţionarului public este permis următoarelor persoane:
completat prin
Art. 1, pct. 16, 17 din 1. Funcţionarul public titular al dosarului. Acesta are dreptul de acces la datele cu caracter personal şi profe- Funcţionarul public titular al Solicitare scrisă
HG 522/2007 sional înscrise în dosarul său profesional şi la fila sau, după caz, filele personale din registru. dosarului adresată com-
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Funcţionarul public poate solicita în scris compartimentului de resurse umane sau persoanei care are atribuţii cu privire la partimentului de
evidenţa personalului eliberarea unor copii de pe documentele din dosarul profesional, eliberarea unei adeverinţe care să resurse umane al
certifice informaţii cuprinse în acesta şi eliberarea unor copii de pe fila sau, după caz, filele personale din registru. instituţiei
La datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional al funcţionarului public, atât la cele Compartimentul de resurse Notificare scrisa
întocmite pe suport hârtie, cât şi la cele întocmite în format electronic, precum şi la datele funcţionarului public înscrise umane notifica functionarului
în registru au acces, în prezenţa conducătorului compartimentului de resurse umane sau a persoanei care public accesul la dosarul său
are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, şi pot obţine copii, extrase sau certificări ale acestor profesional
date, la solicitarea scrisă şi motivată, numai următoarele persoane şi autorităţi sau instituţii publice:
1) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
2) conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public sau, după caz, alt
funcţionar public care are calitatea de evaluator al funcţionarului public;
3) persoanele împuternicite ale unor autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii de control;
4) preşedintele şi/sau membrii comisiei de disciplină;
5) consilierii juridici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul
public titular al dosarului profesional, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică este parte într-un proces
cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei;
6) funcţionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atribuţii în acest sens;
7) instanţele judecătoreşti şi organele de cercetare penală.
Accesul la dosarul profesional al persoanelor enumerate anterior se face ÎN PREZENŢA TITULARULUI dosarului pro-
fesional. Când prezenţa titularului nu este posibilă accesul la dosarul profesional se notifică funcţionarului public în cauză.
În cazul persoanelor enumerate la punctele 2), 4), 5) şi 7), accesul la dosarul profesional, precum şi eliberarea unor
copii de pe documentele conţinute în acesta se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Fotocopierea documentelor cuprinse în dosarul profesional este permisă numai în situaţiile prevăzute de lege.
Persoanele care au acces la datele cuprinse în dosarul profesional au obligaţia de a păstra confidenţia-
litatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
Manual de Resurse Umane

7
8
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
HG 432/2004, CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
Art. 24, modificat şi Conform legii, următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 RON la 3000 RON:
completat prin
Art. 1, pct. 20 din a) nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (3) din HG 432/2004, modificată şi completată prin
HG 522/2007. HG 522/2007, anume întocmirea şi pastrarea evidenţei dosarului profesional în mod corect respectiv certificarea
prin semnătura a inscrisurilor facute în dosarul profesional şi / sau registru.;
b) fotocopierea şi/sau transmiterea unor fotocopii după documentele aflate în dosarul profesional către terţe persoane,
fizice sau juridice, în alte situaţii decât cele prevăzute de lege;
c) refuzul de a înscrie, la solicitarea întemeiată a funcţionarului public şi în condiţiile legii, modificările în dosarul pro-
fesional;
d) refuzul de a elibera dosarul profesional la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer;
e) refuzul de a elibera copii de pe fila/filele din registru la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer;
f) refuzul accesului la dosarul profesional în condiţiile prevăzute de lege – vezi Art. 11 din HG 432/2004, (modificată şi
completata prin HG 522/2007) şi rubrica anterioară a prezentului tabel;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

g) întocmirea defectuoasă, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere nejustificată temeinic a documentelor cuprin-
se în dosarul profesional, solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ori de celelalte persoane fizice sau
juridice îndreptăţite, în condiţiile prezentei hotărâri.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui Persoanele împuternicite Ĩmputernicire
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. prin ordin al
Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul presedintelui
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Agenţiei
Naţionale a
Funcţionarilor
Publici

Procedura 8. Dosarul profesional


Manual de Resurse Umane
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

FORMULARELE SI DOCUMENTELE CARE ALCATUIESC


DOSARUL PROFESIONAL2

Dosarul profesional conţine actele administrative şi documentele care evidenţiază cariera func-
ţionarului public de la naşterea raporturilor de serviciu până la încetarea acestora, în condiţiile
legii.
Datele cuprinse in dosarul profesional sunt de doua tipuri : date cu caracter personal şi date cu
caracter profesional.
DOSARUL PROFESIONAL are urmatoarea structură:
1. COPERTA – vezi Anexa 1 la HG 432/2004 modificată şi completată prin HG 522/2007
2. DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL – FORMULAR A din Anexa 1 la
HG 432/2004 modificată şi completată prin HG 522/2007
3. DATE CU CARACTER PERSONAL – FORMULAR B din Anexa 1 la HG 432/2004 modi­
ficată şi completată prin HG 522/2007
4. STUDIILE, PREGATIREA PROFESIONALA, ABILITATILE – FORMULAR C din Anexa 1
la HG 432/2004 modificată şi completată prin HG 522/2007
5. ACTIVITATEA DESFASURATA IN AFARA FUNCTIEI PUBLICE – FORMULAR D din
Anexa 1 la HG 432/2004 modificată şi completată prin HG 522/2007
6. ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL AUTORITATII SAU INSTITUTIEI
PUBLICE – FORMULAR E din Anexa 1 la HG 432/2004 modificată şi completată prin
HG 522/2007
7. SITUATIA PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE – FORMULAR F din
Anexa 1 la HG 432/2004 modificată şi completată prin HG 522/2007 din Anexa 1 la
HG 432/2004 modificată şi completată prin HG 522/2007
8. SITUATIA CONCEDIILOR – FORMULAR G din Anexa 1 la HG 432/2004 modificată şi
completată prin HG 522/2007
9. SITUATIA DISCIPLINARA – FORMULAR H din Anexa 1 la HG 432/2004 modificată şi
completată prin HG 522/2007
10. ACCESUL LA INFORMATII CLASIFICATE – FORMULAR I din Anexa 1 la HG 432/2004
modificată şi completată prin HG 522/2007
11. ACCESUL LA DOSARUL PROFESIONAL – FORMULAR J din Anexa 1 la HG 432/2004
modificată şi completată prin HG 522/2007

Dosarul profesional cuprinde în mod obligatoriu URMATOARELE DOCUMENTE:


a) copie dupa cartea de identitate sau buletin;
b) copie după livretul militar, dacă este cazul;
c) adeverinţa medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei
publice;
d) copii de pe actele de studii;
e) copie de pe carnetul de muncă şi/sau extrasul după fila din registrul de evidenţă a funcţio­
narilor publici;
f) recomandări de la locurile de muncă anterioare;

2 Conform Articolelor 5 şi 6 din HG 432/2004 modificată şi completată prin HG 522/2007.

Procedura 8. Dosarul profesional 9


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

g) cazierul administrativ, dacă este cazul;


h) cazierul judiciar;
i) actul administrativ de numire şi documentul care atestă depunerea jurământului;
j) fişa postului;
k) actul administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu;
l) actul administrativ de aprobare/constatare a suspendării raporturilor de serviciu, actul
administrativ prin care se dispune reluarea activităţii;
m) actele administrative care atestă modificările salariale insotite de FORMULARUL F din
Anexa 1 la HG 432/2004 completată şi modificată prin HG 522/2007;
n) actele administrative de desemnare în comisii, colective de lucru mixte;
o) actul administrativ prin care se stabileşte participarea la activităţi în cadrul unor proiecte/
programe cu asistenţă externă;
p) actul administrativ de încetare a raportului de serviciu;
q) declaraţie pe propria răspundere a titularului dosarului că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege;
r) cererile de concediu pentru ultimii 3 ani insoţite de FORMULARUL G din Anexa 1 la
HG 432/2004 completată şi modificata prin HG 522/2007;
s) raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani;
ş) declaraţia de avere, actualizată în condiţiile legii;
t) declaraţia de interese, actualizată în condiţiile legii.

OBSERVATIE: Documentele se îndosariază în dosarul profesional în ordinea cro-


nologică a emiterii acestora. (Cf. Art. 6 din HG 432/2007, modificată şi completată
prin HG 522/2007)

10 Procedura 8. Dosarul profesional


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Dezvoltarea rapidă şi schimbările profunde care au caracterizat Romania în ultimii 20 de ani se
reflectă în toate domeniile vieţii sociale, economice, politice, culturale.
Integrarea în Uniunea Europeană a necesitat şi in egală măsură a generat stabilitate şi organisme
noi în toate domeniile care ţin de administrarea statului. Administraţia publică româna s-a
îmbogăţit cu instituţii noi, atât de necesare pentru oferirea unor servicii de calitate cetăţeanului
dar şi cu personal nou, care sa susţină activitatea acestor instituţii.
Crearea funcţiei publice si acordarea importanţei cuvenite statutului de funcţionar public au re-
prezentat un pas fundamental în dezvoltarea administraţiei publice din România. Beneficiile au
putut fi resimţite atât de cetăţeanul client al instituţiilor publice care se putea adresa acum unor
organisme publice mai bine organizate, conştiente de obligaţiile pe care, prin personalul lor le au
de îndeplinit faţă de cetăţean, cât şi de funcţionarii publici – angajaţi ai autorităţilor si instituţiilor
publice centrale şi locale care au început să-şi conştientizeze statutul deosebit precum şi dreptu-
rile si obligaţiile generate de acest statut.
Din necesitatea unei gestionări eficiente a resurselor umane din administraţia publică şi în scopul
construirii unui corp al funcţionarilor publici profesionist şi motivat a fost creată Agenţia Naţio­
nală a Funcţionarilor Publici care prin multiplele sale atribuţii prevăzute de lege are rolul de a
sprijini autorităţile şi instituţiile publice din România în domeniul managementului resurselor
umane.
Prin activitatea curentă a tuturor departamentelor sale, prin proiectele europene dezvoltate, prin
pagina sa de internet recent înnoita Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici oferă consiliere şi
materiale utile autorităţilor şi instituţiilor publice în scopul înţelegerii şi aplicării corecte a legis-
laţiei.
Un obiectiv important al Agenţiei este şi facilitarea comunicării eficiente între toate autorităţile şi
instituţiile publice din ţară. De aceea, crearea unei baze de date complete si eficiente a reprezentat
o urmare firească a nevoii de bună gestionare a resurselor umane şi de realizare a comunicării
inter-instituţionale.
Această bază de date a fost construită în cadrul Proiectului PHARE Ro-2004 / 016-772.01.03.01.03
(EuropeAid/122368/D/SUP/RO) şi în prezent poate fi accesată de toate autorităţile şi institu­
ţiile publice din România, fiind pusă la dispoziţia acestora prin intermediul paginii de internet a
Agenţiei.
Scopul acestei baze de date este de a înregistra toate operaţiunile, activităţile, datele privind
corpul funcţionarilor publici din România pentru a pune la dispoziţia administraţiei publice din
România o imagine în permanenţă actualizată a resurselor sale umane. Informaţiile existente in
baza de date sunt valoroase nu doar pentru a oferi o imagine completă la un moment dat asupra
situaţiei resurselor umane din cadrul unei autorităţi sau instituţii publice; aceste informaţii pot
fi folosite în scopuri statistice şi in activitatea de monitorizare şi control, generând valori pentru
anumiţi indicatori folosiţi în monitorizare.
Actualizarea bazei de date reprezintă îndatorirea comună a tuturor autorităţilor şi instituţiilor
publice care au obligaţia prevăzută prin lege de a introduce, de a înregistra în permanenţă, pe
măsură ce acestea apar, date noi referitoare la resursele lor umane.
Pentru a sprijini efortul autorităţilor şi instituţiilor publice de a actualiza baza de date, Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici a pus la dispoziţia acestora un Ghid de utilizare a bazei de
date, disponibil pe pagina de internet a agenţiei. Acest ghid prezintă in detaliu structura bazei de
date şi explică modul in care se realizează introducerea datelor.
Structurat în 8 capitole, ghidul parcurge toate activităţile şi procedurile importante din domeniul
resurselor umane, astfel:

Procedura 9. Baza de date a funcţionarilor publici 1


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

▪▪ Capitolul 1 („Generalităţi Modul HR“) reprezentând o introducere generală este urmat


alte 7 secţiuni care abordează pe rând, intr-o ordine logică, următoarele arii de interes
pentru compartimentele de resurse umane ale autorităţilor şi instituţiilor publice:
▪▪ Capitolul 2 – „Management instituţii“ conţine instrucţiuni referitoare la crearea identi-
tăţii instituţiei în cadrul bazei de date, a organigramei, structurilor, posturilor, comitetelor
sale.
▪▪ Capitolul 3 – „Management concursuri“ explică modalitatea de completare a câmpu-
rilor din baza de date privind concursurile din administraţia publica (solicitare concurs,
introducerea datelor referitoare la concurs, raportul de concurs, publicarea transferurilor,
situaţia concursurilor).
▪▪ Capitolul 4 – „Înregistrarea salariat“ este o variantă electronică a dosarului profesional
al funcţionarului public, şi acoperă următoarele sub-domenii: înregistrare salariat, înre-
gistrare CV, înregistrare a experienţei în afara sistemului de funcţionari publici, per­soane
în întreţinere, ocupare post, asociere situaţie salarială cu experienţă, modificare post,
­înregistrare sancţiuni şi contestaţii, înregistrare pontaj, înregistrare cariere, declaraţii de
avere.
▪▪ Capitolul 5 – „Modificare încadrare salariat“ este o continuare a celor menţionate in
capitolul precedent, referindu-se la schimbările survenite în situaţia încadrării funcţiona-
rului public (suspendare post, încetare post / contract, reangajare salariat, reorganizare,
estimare modificare salarii).
▪▪ Capitolul 6 – „Management taskuri“ este mai sintetic, referindu-se la trei arii legate de
managementul taskurilor: adăugarea, actualizarea taskurilor şi notificarea asupra eveni-
mentelor referitoare la medicina muncii.
▪▪ Capitolul 7 – „Management evaluări şi cursuri“ cuprinde de asemenea informaţii care se
regăsesc în dosarul profesional al funcţionarului public, privind două domenii interdepen-
dente: evaluarea performanţelor şi instruirea funcţionarilor publici.
▪▪ Capitolul 8 – „Rapoarte“ este structurat în două sub-secţiuni: rapoarte dinamice şi ra-
poarte – indicatori Banca mondială.
Prezentul capitol îşi propune să evidenţieze importanţa bazei de date şi a necesităţii menţinerii ei
la zi de către toţi utilizatorii, prin respectarea termenelor prevăzute de lege pentru completarea
acesteia.

2 Procedura 9. Baza de date a funcţionarilor publici


Procedura de întocmirea şi gestionarea bazei de date a funcţionarilor publici
Act normativ / Procedură - descrierea activităţilor de realizat Responsabil Document
art. / alin. / lit. standard
Legea 188/1999, Întocmirea şi gestionarea bazei de date de către ANFP ANFP Baza de date
Art. 22, alin (1) lit. i) Conform legii, ANFP are obligaţia de a întocmeşte şi administra baza de date cuprinzând evidenta funcţiilor publice si a HRMIS, Ghid de
funcţionarilor publici din România. utilizare a bazei
de date
Legea 188/1999, Obligaţia autorităţilor si instituţiilor publice de a introduce toate datele / informaţiile noi în baza de date Instituţiile şi autorităţile pu- Baza de date
Art. 24 Gestiunea curenta a resurselor umane si a funcţiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autoritatea şi blice, prin compartimentele de HRMIS, Ghid de
instituţii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează direct cu ANFP. In acest scop, aceste compar- resurse umane. utilizare a bazei
timente vor completa baza de date CORECT ŞI ĨN FORMATUL CERUT DE AGENŢIE cu toate informatiile noi referi- de date
toare la cele 7 sectiuni ale bazei de date, în termenele prevazute de lege pentru fiecare.
Legea 188/1999, ANFP administrează evidenţa naţionala a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, pe baza datelor ANFP Baza de date
Art. 25, alin. (1), (2) transmise de autorităţile şi instituţiile publice. Instituţiile şi autorităţile pu- HRMIS, Ghid de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Evidenta funcţiilor publice si a funcţionarilor publici se tine în cadrul fiecărei autoritatea sau instituţii publice, potrivit blice, prin compartimentele de utilizare a bazei
formatului stabilit de către ANFP, un astfel de format fiind reprezentat de baza de date HRMIS, disponibilă pe pagina resurse umane. de date
de internet a Agenţiei.

Procedura 9. Baza de date a funcţionarilor publici


Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia de a transmite ANFP toate informaţiile cuprinse în evidenta funcţiilor
publice si a funcţionarilor publici din cadrul acestora.
Manual de Resurse Umane

3
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Manual de Resurse Umane

Introducere
Evaluarea performanţelor este un instrument cheie utilizat în Administraţia publică din România
în contextual managementului carierei funcţionarilor publici.
Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici este un proces ciclic, începând la 1 ianuarie si
încheindu-se la 31 decembrie. Acest proces are multiple scopuri şi efecte pe termen lung asupra
carierei funcţionarului public evaluat, fiind o modalitate de monitorizare a performanţei la nivel
individual şi contribuind decisiv la dezvoltarea carierei funcţionarului public. Evaluarea perfor-
manţelor se bazează pe măsurarea în mod transparent şi obiectiv a gradului în care
obiectivele stabilite au fost atinse.
Principalele obiective ale procesului de evaluare a performanţelor sunt:
1. Să ofere funcţionarului public evaluat şi evaluatorului (superiorul său şi instituţia ca în-
treg) o imagine clară a activităţii funcţionarului public pe parcursul unui an, în funcţie de
obiectivele îndeplinite / neîndeplinite (conform unor indicatori măsurabili)
2. Să constituie o bază pentru oferirea de prime, creşteri salariale şi avansarea în carieră în
cadrul administraţiei publice
3. Să ofere celor două părţi implicate – funcţionarului public evaluat şi evaluatorului –
o oportunitate de a discuta despre obiectivele şi sarcinile pentru anul următor ca şi despre
indicatorii măsurabili care vor fi folosiţi pentru cuantificarea gradului de îndeplinire a
obiectivelor
4. Să încurajeze funcţionarul public să discute cu superiorul său despre problemele cu care
s-a confruntat şi ambele pârti să îşi exprime aşteptările pentru anul următor
5. Să dea superiorului funcţionarului public evaluat o ocazie de a oferi feed-back şi îndrumare
6. Sa ajute funcţionarul public evaluat şi evaluatorul (superiorul său şi instituţia ca întreg)
să identifice lipsurile existente în pregătirea profesională a funcţionarului public pentru
ca acestea să poată fi acoperite prin planul anual de perfecţionare profesională. Procesul
de evaluare a performanţelor se constituie astfel într-o bază pentru stabilirea
necesarului de instruire
Legislaţia română referitoare la funcţionarii publici conţine o descriere detaliată a procesului de
evaluare a performanţelor pentru toate categoriile de funcţionari publici: debutanţi şi definitivi,
cu reglementări speciale pentru această a doua clasă în cazul managerilor publici şi înalţilor func-
ţionari publici.
Pentru fiecare categorie în parte procedurile de evaluare sunt concepute astfel încât să creeze pre-
mizele pentru o evaluare corectă, obiectivă şi transparentă, care să conducă la dezvoltarea
carierei funcţionarului public şi la dezvoltarea instituţională în general.
O notă şi un calificativ ridicate sunt în egală măsură un punct de plecare valoros şi un obiectiv
important pentru activitatea anuală a funcţionarului public.
Procesul de evaluare a performanţelor implică nu numai simpla completare a raportului de
evaluare de către evaluator ci şi o discuţie mai amplă în care ambele părţi implicate pot să îşi
exprime aşteptările, să stabilească standardele de lucru şi criteriile de performanţă suplimentare
faţă de cele stabilite prin legislaţie, şi pe baza cărora activitatea funcţionarului public va fi evaluată
în anul următor. Obiectivele indivi­duale pot fi modificate trimestrial conform legii, astfel încât
evaluarea performanţelor să oglindească exact eficienţa şi eficacitatea muncii funcţiona-
rului public evaluat.
Funcţ