Sunteți pe pagina 1din 42
Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

CUPRINS

MODULUL 1 – PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII DE FORMARE

I. Pregătirea formării

1.

Definirea conceptelor

1.1.

Învățământ tradițional vs. training/formare

1.2.

SO / SPP, programele de pregătire și competențele profesionale

2.

Stilurile și situațiile de învățare

2.1.

Cursantul adult și stilurile de învățare

2.2.

Adaptarea programelor de formare la stilurile de învățare

3. Scopul si obiectivele formarii

3.1.

Reguli în stabilirea obiectivelor de training

3.2

Condițiile și resursele necesare activității de formare Valiza și agenda trainer-ului Logistica sălii de curs Suportul de curs și alte materiale necesare în procesul de formare Bugetul unui program de formare

4.

Comunicarea în procesul de formare Procesul comunicării umane Obstacole în comunicare Ascultarea activă Proxemica. Reguli în comunicare Gestiunea stărilor conflictuale

MODULUL 2 – DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE FORMARE

I. Metode, tehnici si procedee de formare

1. Etapele procesului de formare

1.1. Debutul training-ului

1.2. Livrarea training-ului

1.3. Încheierea training-ului

2. Metode, tehnici și procedee de formare

2.1. Prezentarea tradiționala (Expunerea)

2.2. Brainstormingul

2.3. Metoda dezbaterii

2.4. Studiile de caz

2.5. Metoda interogativă

2.6. Metoda demonstrației

2.7. Jocurile de rol / Simulările

2.8. Bulgărele de zăpadă

2.9. Tehnica acvariului

2.10. Subgrupele de lucru

2.11. Activități structurate pentru creșterea interactivității în programele de formare

3. Echipa de 2 formatori

3.1. Regulile ,,jocului” în echipa de 2 formatori

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

II. Evaluarea participantilor la formare

1. Organizarea sesiunilor de evaluare

1.1. Instrumente de evaluare

1.2. Inregistrarea rezultatelor evaluarii. Raportul de evaluare al trainerului

2. Evaluare vs Feed back in procesul de formare

2.1. Rolul feedback-ului in formare

2.2. Tipuri de feedback

MODULUL 3 – EVALUAREA SI MARKETINGUL PROGRAMELOR DE FORMARE

1. Analiza nevoilor de formare

1.1. Nevoile de training

1.2. Triunghiul blestemat

2. Promovarea programelor de formare

2.1. Caracteristici ale pieții de instruire

2.2. Rolul marketing-ului în activitatea de formare

3. Proiectarea si organizarea programului de formare

4. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

4.1. Evaluarea programelor de formare.

4.2. Indicatori de calitate ai procesului de formare

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

MODULUL 1 – PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII DE FORMARE

I. Pregatirea formarii

1. Definirea conceptelor

Definițiile date conceptului de "formare profesională continuă" sunt variate pentru că și specialiștii care le-au emis sunt diferiți. Dar, în contextul actual, FPC este descrisă ca fiind un un proces complex de pregătire, care presupune fie dobandirea de noi cunoștințe și abilități în calificarea pe care o persoana o posedă deja, fie o policalificare sau recalificare. Pentru a înțelege mai bine termenul și a vedea unde se încadrează în dezvoltarea individului, este necesar să vorbim de alte douăconcept și anume: educație și dezvoltare.

Spre deosebire de FPC, care este oportunitatea oferită unui individ (de regulă adult) de a învăța, dezvoltarea (mai putem s-o numim și perfecționare profesională)reprezintărezultatul pe termen lung a acțiunilor de învățare. De aceea, denumiri ca "departamentul de instruire" sau "managementul instruirii" au fost înlocuite cu "departamentul de dezvoltare a resurselor umane" sau "managementul dezvoltării". Noua terminologie reflectă schimbarea orientării dinspre proces (instruire) către rezultat (dezvoltare).

Învățarea este o permanentă schimbare relativă a cognitivului (de ex. înțelegere și gândire) care rezultă din experiență si influențează comportamentul.

Educația este diferită de instruireși dezvoltare prin setul de cunoștințe, abilități și atitudini care, în cazul ei, sunt de natură mai generală. Ea se poate realiza atat prin acțiuni de învățare cât și prin materializarea experiențelor trăite

Pentru a integra mai bine aceste concepte este util să discutam despre FPC, dezvoltare și educație din punct de vedere al aportului lor la viața profesională a unui individ. Astfel, la modul simplist, spunem că:

FP ajută un angajat să fie mai eficient pe un post,

dezvoltarea reprezintă o premisă a promovarii lui,

educația sprijină un individ să reușeascăîn carieră, indiferent de domeniul de activitate.

1.1. Învățământ tradițional vs. training/formare

Învățământul tradițional:

• oferă cunoștințe exprimate în teorie și concepte, fapte și practici (demersul în învăţare începe cu achiziţia de cunoştinţe şi se finalizează cu aplicarea acestora)

• relaţiile pedagogice sunt bazate pe autoritatea profesorului şi pe dominarea cursantului de către cel care se constituie ca sursă unică, veritabilă, de cunoaştere.

• nu sprijină dezvoltarea liberă şi integrală a personalităţii cursantului, de către profesor (momentele de iniţiativă şi de autonomie ale acestora sunt reduse).

• în demersurile didactice, profesorul este cel care decide cum, cât şi de ce transmite cunoştinţele.

• facilitează memorarea, limitând înţelegerea.

• dificultăţile în învăţare sunt greu de identificat.

• încurajează pasivitatea.

• termenul clasic de „evaluare” ne conduce în mod spontan şi obligatoriu cu gândul la control, verificare, examinare, etc. Ce este training-ul (formarea)?

• un tip de instruire

• rolul formatorului (trainerului) este cel de facilitator de proces

• are caracter puternic interactiv

• face apel la psihologia experiențială

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

• este centrat pe cursant

Tipuri de training:

Training de produs(importantă este transmiterea de conținut)

Exemplu: traininguri de utilizare a echipamentelor sau aplicațiilor software, de utilizare a diferitelor utilaje tehnologice

Training de abilități(important este săîi pui să facă, să exerseze)

Exemplu: cursuri de hand made, de bucătar, cofetar etc.

Training “on the job”(disponibilitatea de a fi alături de cursant, oferirea de feedback imediat și coaching permanent) Exemplu:instruirea la locul de muncă utilizând instrumentele de lucru zilnice

Trainingul este procesul prin care indivizii își dezvoltă cunoștințele, abilitățile și atitudinile, pe baza principiilor învățării adulților.Un program de training eficient este acela care generează o schimbare comportamentală printr-un proces de învățare a adultului. Un proces de training trebuie organizat până la cel mai mic detaliu: amenajarea sălii de curs, pregătirea materialelor de training - suportul de curs, exercițiile și chiar gustările din timpul pauzelor. Comunicarea este elementul esențial al procesului.

1.2. SO / SPP, programele de pregătire și competențele profesionale

Adultii, persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă, au acces la formare profesională.Formarea profesională a adulțior se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, specializare, care au drept scop:

inițierea - dobândirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificări

calificarea, respectiv recalificarea – dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfașoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații

perfecționarea, respectiv specializarea – dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale în cadrul aceleași calificări, dobândirea de competențe noi, dobândirea de competențe cheie sau competențe tehnice noi

Formarea inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă. Formarea profesională continuă a adulților este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe. Formarea profesională a adulților este gestionată de ANC(Autoritatea Națională a Calificărilor fostă CNFPA).

Definiție:Standardul ocupaționaleste documentul care descrie activitățile și sarcinile profesionale specifice ocupațiilor dintr-o arie ocupaționalăși reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora în concordanță cu cerințele pieței muncii.

Structura unui SO Procesul de elaborare a unui standard ocupațional este bazat pe informațiile culese, analizate și înregistrate în cadrul procesului de elaborare a analizei ocupaționale. Analiza ocupațională este documentul care urmareste identificarea cerințelor ocupaționaleîn vederea definirii competențelor necesare practicării unei ocupații. Un standard este format din unități de competență ce definesc o activitate care conduce la un rezultat concret(produs sau serviciu) ce poate fi evaluat. Funcția majoră identificatăîn analiza ocupațională, care necesită pentru îndeplinire importante cunoștințe, abilități și atitudini, poate deveni unitate de competență. Ele pot fi de de trei tipuri:

Unități de competență cheie: sunt transferabile către alte sectoare de activitate, pe același nivel de autonomie și responsabilitate, pentru a sprijini integrarea pe piața forței de muncă, incluziunea socialăși învățarea pe parcursul întregii vieți.

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

Unități de competență generale sunt transferabile între ariile ocupaționale ale aceluiași domeniu de activitate.

Unități de competență specifice aparțin unei singure arii ocupaționale.

La rândul lor, unitățile de competență cuprind un număr de elemente de competență care reprezintă un set coerent de activități cu rezultate cuantificabile necesare pentru realizarea activității descrise în titlul unității de competență (www.anc.ro)

Scop, Necesitate Romania a adoptat utilizarea standardelor ocupaționale în a doua jumătate a anilor '90, ca mecanism de cooperare între furnizorii de formare profesionalăși angajatori, pentru ca educația și formarea profesională să răspundă cerințelor pieței muncii. În anul 1994 a fost înființat Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare (COSA), care a dezvoltat metodologia de elaborare, validare și aprobare a standardelor ocupaționale în concordanță cu evoluțiile europene în domeniu. Pe baza acestei metodologii, au fost aprobate standarde ocupaționale din diferite domenii de activitate, ca referențial pentru dezvoltarea de programe de formare profesională care să răspundă cerințelor pieței muncii. În conformitate cu legislația în vigoare din România, standardele ocupaționale și calificările pot fi elaborate

de către asociații profesionale, organizații patronale sau sindicale, companii, furnizori de formare profesională etc., cu

ANC.

respectarea

prevederilor

metodologiei

Definiție:Standardul de pregătire profesionalăeste un document structurat pe unități de competențe, prin care se descrie în termeni de rezultate ale învățării ceea ce un participant la un program de pregătire trebuie să demonstreze la finalul acestuia.

Structura unui SPP Standardul de pregătire profesională cuprinde:

Denumirea calificării, așa cum se regăsește în Hotărârea de Guvern de aprobare a nomenclatoarelor calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar;

Nivelul de calificare. Nivelurile de calificare ce pot fi dobândite prin învățământ profesional și tehnic sunt:

1, 2, 3, 3 avansat, corespunzătoare nivelurilor 2, 3, 4 și 5 EQF.

Descrierea meseriei. În câteva fraze este prezentat specificul activităților reprezentative pentru calificare.

Lista unităților de competențe care compun calificarea și numărul de credite alocat fiecăreia dintre ele. Unitățile de competențe reprezintă un set coerent și explicit de competențe. Competențele descriu acele lucruri pe care elevul trebuie să le știe, să le înțeleagă sau pe care să fie capabil să le realizaze la sfârșitul unui proces de educație și de formare profesională, rezultate ale învățării.

Lista unităților de competențe este organizată după cum urmează:

Competențe cheie. Unitățile de competențe cheie se referă la competențe transferabile, pentru a sprijini integrarea pe piața forței de muncă, precum și includerea socială.

Competențe tehnice generale. Unitățile de competență tehnice generale au în vedere competențele care vizează cunoștințe privind principiile și contextul precum și practicile uzuale care se află la baza mai multor calificări. Sunt comune mai multor calificări din domeniul formării profesionale.

Competențe tehnice specializate. Unitățile de competență tehnice specializate cuprind competențele specifice legate de calificarea respectivă.

Competențele. Definiție: Într-un context profesional, a avea compentențe înseamnă capacitatea unei persoane de a folosi şi combina cunoştinţe teoretice (a ști, a cunoaște), abilităţi practice (a ști să faci) şi atitudini specifice (comportamente profesionale – a ști să fii), pentru a desfăşura activităţi de calitate, aşa cum se cer la locul de muncă.

În SPP, pentru fiecare competență sunt precizate:

Descrierea competenței: formulare scurtă și concisă referitoare la ceea ce un elev trebuie să știe, și/sau să înțeleagâ și/sau să fie capabil să realizeze în urma învățării.

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

Criterii de performanță: descrierea elementelor semnificative ale rezultatelor de succes, descriere formulată printr-o propoziție de evaluare, care permite efectuarea unei aprecieri în ceea ce privește realizarea sau nerealizarea de către elevi a competenței;

Condiții de aplicabilitate: precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanță, specificații privind diferitele situații și contexte în care vor fi aplicate criteriile de performanță;

Probe de evaluare: precizări privind tipul de probe care pun în evidență și demonstrează îndeplinirea competenței;

Elaborarea/revizuirea standardelor de pregătire profesională se realizează la inițiativa Comitetelor sectoriale și la propunerea angajatorilor, a furnizorilor de formare profesională (sistemul formal de educație și formare profesională sau furnizori privați de formare profesională continuă) sau a structurilor tripartite din domeniul ocupării și formării profesionale. Calificările, odata elaborate, sunt validate, ceea ce presupune că sunt confirmate de către factori externi recunoscuți oficial și, mai important, sunt acceptate de către angajatori. Validarea este procesul prin care se confirmă activitațile derulate pentru identificarea nevoilor de calificare și anume faptul că o calificare este necesară pentru ocupațiile respective. Principalul rol al validării este de a confirma că procesul de elaborare sau revizuire a calificării a avut la bază nevoi identificate pe piața muncii și că standardele au fost dezvoltate în concordanță cu aceste nevoi.

În acest context, graficul formării ar putea fi reprezentat astfel:

REGISTRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR

NOMENCLATORUL

CALIFICĂRILOR

CNDIPT
CNDIPT
MECTS
MECTS

CODUL OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA

FORMARE

PROFESIONALĂ

INIȚIALĂ

FPI

FORMARE

PROFESIONALĂ

CONTINUĂ

FPC

MMFPS ANC
MMFPS
ANC
FPI FORMARE PROFESIONAL Ă CONTINU Ă FPC MMFPS ANC NONFORMAL FORMAL INFORMAL STANDARDE DE PREG Ă
NONFORMAL FORMAL INFORMAL
NONFORMAL
FORMAL
INFORMAL

STANDARDE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

SPP

INFORMAL STANDARDE DE PREG Ă TIRE PROFESIONAL Ă SPP PROGRAME DE FORMARE CERTIFICARE STANDARDE OCUPA Ț

PROGRAME DE FORMARE

DE PREG Ă TIRE PROFESIONAL Ă SPP PROGRAME DE FORMARE CERTIFICARE STANDARDE OCUPA Ț IONALE SO
DE PREG Ă TIRE PROFESIONAL Ă SPP PROGRAME DE FORMARE CERTIFICARE STANDARDE OCUPA Ț IONALE SO

CERTIFICARE

Ă TIRE PROFESIONAL Ă SPP PROGRAME DE FORMARE CERTIFICARE STANDARDE OCUPA Ț IONALE SO STANDARDE DE

STANDARDE OCUPAȚIONALE SO STANDARDE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SPP

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

Programa de pregătire sau programa analitică este documentul care trebuie să răspundă la întrebarea:

,,cum se parcurge procesul de formare?” În conformitate cu Normele metodologice programa de pregătire se elaborează în conformitate cu SO sau cu SPP și poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile (art. 14 alin.(2) OG 129/2000). Ca elemente obligatorii programa de pregătire trebuie să conțină:

- Obiectivele generale și specifice ale programului de formare

- Modulele de curs și numărul de ore de pregătire practică și teoretică ale fiecărui modul

- Competențele specifice ale fiecărui modul

- Conținuturile de bază / secvențele de pregătire teoretică și / sau practică

- Metodele de formare

- Mijloacele de instruire / materialele de învățare

- Criteriile de performanță / evaluare

Principiile de redactare ale unei programe analitice sunt:

1. Evidențierea ideilor principaleale cursului și pe baza acestora determinarea obiectivelor generale și specifice;

2. Determinarea modalităților de realizare a obiectivelor propuse sau a sarcinilor de lucrua cursanților;

3. Identificarea domeniului de învățarespecific fiecărei sarcini de lucru;

4. Selectarea metodelor de formareîn funcție de obiectivele identificate;

5. Identificarea resurselor materialenecesare activității de formare;

6. Stabilirea timpului destinat îndeplinirii fiecărei sarcini de lucru;

7. Determinarea modalităților de evaluarea cursanților;

Un program de formare profesională NU este el însuşi o finalitate ci un mijloc de a ajunge la o finalitate! În consecință programa analitică trebuie să evidențieze modalitățile prin care cursanții trec de la un nivel initial al cunoștințelor, abilităților și experienței lor (reprezentat de condițiile de acces la curs impuse de furnizorul de formare) la nivelul final al acestora. Stabilirea nivelului final al cunoștințelor, abilităților, atitudinilor se realizează prin intermediul participării active a trainerilor la procesul de formare (prin utilizarea metodelor de instruire și evaluare, materialelor de învățare, resurselor materiale și de timp etc.). Așadar programa de pregătire trebuie, pe de o parte să fie în conformitate cu SO / SPP (în cazul cursurilor autorizate și finalizate cu certificate de absolvire / calificare recunoscute de ANC), iar pe de altă parte să corespundă obiectivelor identificate, să asigure dobândirea de competențe participanților la curs. În elaborarea programei de formare se poate pleca de la unitățile de competență (din standard) sau chiar de la un singur element de competență. Pentru o mai mare flexibilitate este recomandată abordarea mai multor elemente de competență înrudite din mai multe unități de competență și elaborarea programei analitice pentru fiecare modul de formare. O astfel de abordare nu numai că asigură o mai mare flexibilitate dar dă și posibilitatea atingerii intereselor participantului pe de o parte și a furnizorului de formare pe de altă parte, ținând cont de scopul acestuia de a acoperi nevoile câtor mai mulți ,,actori” implicați în acest proces (angajatori din domeniul respectiv) aflați pe o piață a muncii în continua schimbare.

Schematic abordarea aceasta s-ar putea reprezenta astfel:

Unitate /

Element de

competență

Unitate /

Element de

competență

Program de formare / modul de formare

de competen ță Program de formare / modul de formare Este important îns ă ca, indiferent

Este important însă ca, indiferent pentru ce abordare s-a optat, programa de formare să conducă la formarea

competenţelor descrise în unitatea sau elementul de competenţă la care se raportează. Se recomandă, de exemplu, ca

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

unităţile de competenţe fundamentale / cheie să fie asociate cu unităţi de competenţă tehnice generale sau specifice în definirea modulelor de formare. Cu atâtea opţiuni din care pot alege, cei care elaborează programa se pot trezi într-un păienjeniş de informaţii despre programe, competenţă, unităţi şi elemente. Pentru a evita acest lucru ei trebuie să abordeze elaborarea programei într-un mod cât mai natural şi să o structureze astfel încât raportarea ei la standard sau unităţi de competenţă să fie evidentă. Așadar, abordaţi structurarea programei analitice într-un mod cât mai natural!

Exemplificare:

Utilizarea domeniilorși unităților de competenţă pentru a elabora programa de formare Competenţe pentru realizarea emisiunilor radio Domeniu de competenţă :INTERVIEVAREA Unitatea 1: Conducerea unuiinterviu Unitatea 2: Stabilirea şi pregătirea unui interviu Modulul de formare: INTERVIEVAREA

Pentru a elabora conţinutul programei de formare profesională trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra următoarelor informaţii din standardul ocupaţional:

Activităţi

Acestea sunt specificate în unităţile şi elementele de competenţă. Ce activităţi şi deprinderi sunt specificate înstandardul ocupaţional? Conţinutul programei trebuie săconducă la aceste activităţi!

Rezultatele

Acestea se referă la rezultatele aşteptate de la o persoană în urma realizării activităţilor menţionate în standard (unitate). Se găsesc în titlul unităţii, al elementelor şi sunt detaliate în criteriile de realizare.

activităţilor

Condiţii

Se referă la condiţiile în care se formează sau se deprinde competenţa. Această parte din conţinutul programei se identifică apelând la gama de variabile a unităţii de competenţă.

Cunoştinţe

Cunoştinţele teoretice care trebuie furnizate prin programul de formare sunt menţionate în ghidul pentru evaluare al unităţii de competenţă, iar specificul şi gradul de detaliu rezultă din examinarea conţinutului unităţii. De aici rezultă cunoştinţele necesare unei persoane pentru a îndeplini cu competenţă activităţile descrise în unitate.

Factori de

Factorii de performanţă/calitate sunt indicaţii referitoare la cât de bine o persoană trebuie să realizeze activităţile menţionate pentru a obţine rezultatele aşteptate. De regulă aceştia sunt exprimaţi la modul general şi se găsesc în criteriile de realizare.

performanţă /

calitate

Judecată şi

Această informaţie se referă la raţionamentul pe care trebuie să-l facă o persoană pentru a realiza activităţile menţionate în unitatea de competenţă pentru a atinge nivelul calitativ stabilit în criteriile de realizare.

raţionament

Aplicație:

Realizarea unei secțiuni dintr-o programă de formare după unități / elemente de competență dintr-un standard ocupational.

2. Stilurile și situațiile de învățare

Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţileeducative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile eleviloretc., drept educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau neorganizate din mediu,familie, grup de prieteni, mass media etc., educaţie informală. Delimitarea întreaceste trei forme ale educaţiei este una teoretică, în practică ele funcţionând ca uncomplex ale cărui graniţe sunt dificil de trasat. Mai mult, în ultima perioadă asistăm la odezvoltare şi la o "formalizare" a educaţiei nonformale, care se apropie din ce în cemai mult de spaţiul şcolar. Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prinlărgirea sferei de activitate şi iniţierea unor parteneriate cu societatea civilă,comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta deoarece învăţarea „nueste legată numai de şcoală sau de alte contexte organizate. Concepţia

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

despreînvăţare are la bază ideea şi observaţia că un număr mare al experienţelor noastre deînvăţare s-au desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: la locul de muncă, înfamilie, în diferite organizaţii “ 1 “ Mai mult ca oricând, indivizii doresc să-şi planifice propria viaţă, sunt aşteptaţi să contribuie activ la viaţa societăţii. Educaţia, în sensul său larg, este cheia învăţării şi înţelegerii modului în care se pot aborda aceste provocări ” 2 Educaţia este o formă de adaptare a omului la lume şi a lumii la om, dar această adaptare se face printr-un model interior, tridimensional, de cunoaştere, apreciere şi acţiune.

2.1. Cursantul adult și stilurile de învățare

Specificul adulţilorîl reprezintă angajarea variată a acestora în multiple roluri, în activităţi de muncă, politice, cetăţeneşti, de familie etc. În toate aceste activităţi apar şi conflicte care îşi pun amprenta asupra personalităţii adulţilor. Adultul acceptă dificil schimbările, deoarece acestea implică modificări structurale ale modelelor explicative, valorice şi acţionare cu care s-a obişnuit. Educaţia adulţilor este nu numai un proces de asimilare, de interiorizare, de dezvoltare, ci şi un proces de restructurare, de generalizare, de schimbare a relaţiilor dintre adult şi mediu (social, de muncă, familial etc. ). Adultul are uneori o atitudine pasivă faţă de învăţare, generată de reticenţa la schimbare şi de teama de a nu face faţă exigenţelor învăţării sau de a i se diminua prestigiul social. De aici se poate trage concluzia că educaţia adulţilor este un proces de cunoaştere, dar mai ales o acţiune practică devalorificare şi aplicare a cunoştinţelor şi a experienţelor de viaţă. Experienţa de viaţăacumulată de adulţi, precum şi nevoia de exprimare a acesteia impun, în cadrul metodologiei, utilizarea de forme şi procedee active şi participative, cu accent pe exprimarea opiniei proprii. Aproape

în toate interpretările date învăţării se subliniază că procesul de învăţare esteinfluenţat în mod hotărâtor de motivaţie. “Conceptul de motivaţie este unul din cele mai spectaculoase din întreaga psihologie” 3 . ,,Motivaţia este un supraconcept pentru toate acele stări sau fenomene traduse prin conceptele aspiraţie, dorinţă,speranţă, voinţă, interesetc”. 4 “Ca impuls, motivul este cauza acţiunii, dar pentru a deveni această cauză, trebuie el însuşi să fie elaborat”; “motivele sunt determinate de problemele cu care este confruntat omul, în aceeaşi măsură în care sarcinile sunt determinate de motive”. 5 Existenţa unei motivaţii se traduce prin modificări ale comportamentului:

- motivaţia generează acţiune, dinamizează subiectul, îl face activ;

- motivaţia dirijează sau orientează comportamentul spre scop;

- motivaţia produce un efect selectiv şi intensificator de stimuli specifici, deci are un efect asupra atenţiei;

- motivaţia realizează o supratensiune.

Toate acestea relevă importanţa realizării de situaţii motivante. Este esenţial ca adulţii săînţeleagă raportul dintre activitatea de formare propusă şi propriile interese.

Caracteristicile cursanților adulți Spre deosebire de copii, adulţii învaţă respectând, mai mult sau mai puţin, anumiteprincipii. Astfel:

1. Adulţii se aşteaptă să fie trataţi cu respect şi să le fie recunoscută experienţa.

2. Adulţii vor soluţii practice la problemele reale ale vieţii.

3. Adulţii pot reflecta şi analiza propria lor experienţă.

4. Adulţii au nevoi diferite de a învăţa.

5. Adulţii pot fi motivaţi de posibilitatea de a-şi împlini aspiraţiile şi nevoile personale.

6. Adulţii au nevoie de sprijin în procesul de învăţare.

1 Pasi Sahlberg, “Building Bridges for Learning – Recunoaşterea şi valorificarea educaţiei nonformale în activităţile cu tinerii”.

2 Memorandum privind învăţarea permanentă, Comisia Europeană, 2001

3 Lindworsky, 1921

4 Thomas, 1965

5 Hiebsch, 1966

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

7. Adulţii au nevoie să-şi comunice sentimentele într-un fel propriu.

8.Adulţii sunt capabili să ia decizii şi să-şi organizeze dezvoltarea personală şi

Tipuri de cursanți:

profesională.

Agresorul, certărețul: Protestează cu voce tare, amenință, poate deveni chiar agresiv

Atotștiutorul: Caută “să intre în vorbă”, își oferă serviciile, pune întrebări personale

Șoptitorul: Își spune părerea fără a fi întrebat, trece repede de la o problemă la alta, se concentrează greu asupra unui subiect

Veșnicul cusurgiu: Bombăne tot timpul fără a preciza prea clar motivul nemulțumirii, acuză la modul general de neglijențăși indiferență.

Taciturnul, timidul: Îi vine greu să se exprime, își tot cere scuze, se bâlbâie.

Stiluri de învăţare Ca să arate cum adulţii îşi analizează experienţa proprie pentru a o putea înţelege şiaplica în situaţii noi, David Kolb a dezvoltat un model al învăţării prin experienţă, în 1984. Astăzi această teorie a învățării exeperiențiale este cunoscută sub numele Ciclul lui Kolb

ț iale este cunoscut ă sub numele Ciclul lui Kolb Kolb a sugerat un ciclu de

Kolb a sugerat un ciclu de activităţi în procesul învăţării prin experienţă, format dinpatru elemente:

1. Experienţa concretă

2. Reflecţia. Aminteşte-ţi ce s-a întâmplat.

3. Conceptualizarea abstractă: începi să realizezi experienţa, tragi concluzii, încerci să

încadrezi experienţa în tipare (scheme) cunoscute, formulezi teorii şi reguli.

4. Experimentare activă. Decizia ce anume din ce ai învăţat va fi folosit pentru a îmbunătăţi sau schimba

opţiunile pentru viitor.

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

Învăţarea prin experienţă

se opune învăţării bazate

pe experienţa altora, care estecaracteristică

formelor

convenţionale de educaţie; învăţarea prin experienţă este o învăţare activă.

Dupa Kolb, exista 4 tipuri de învățare:

Stilul CONVERGENT– învațăprin conceptualizare abstractăși experimentare activă (înțelege teoriile și face lucruri care să le demonstreze) Stilul DIVERGENT combină experiențele concrete cu observația reflexivă (face lucruri, privește la ce a făcut și reflectă la experiența respectivă pentru a înțelege cât mai bine) Stilul ASIMILATOR – învață prin conceptualizare abstractă și observație reflexivă (procesează ideile la nivel cognitiv, nu este nevoie să facă practic) Stilul ACOMODATOR– face uz atât de experiența concretă, cât și de experimentarea activă (este genul persoanei care învață săînoate dacă este aruncatăîn mijlocul lacului doar instinctual și doar prin acomodarecu ,,situația”)

Kolb a popularizat un lucru observat de instructori demult, acela că oamenii au stiluri diferite de a învăţa. Doi specialişti în domeniul mamagementului dezvoltării şi învăţării, Peter Honey şi Alan Mumford, cercetând studiile lui Kolb, printre altele, au dezvoltat o teorie a stilurilor de învăţare. Ei au clasificat cele patru stiluri de învăţare astfel:

Stilul activ Persoanele active se implică în experienţe noi, fără prejudecăţi. Ei se bucură de prezent şi au o gândire deschisă, care îi face să fie entuziaşti la orice este nou. Emit judecăţi mai mult bazate pe sentimente şi intuiţie, decât pe teorie, care o caracterizează ca fiind “prea abstractă”. Filozofia lor este: Voi încerca totul o dată! Zilele lor sunt pline de activităţi. Le place să se ocupe de situaţiile de criză, le place provocarea noului, dar se plictisesc de detalii. Sunt prietenoşi şi deschişi, şi le place săfacă parte din grupuri care fac diverse activităţi. Persoanele active învaţă mai bine din cursurile unde:

- există noi experienţe, oportunităţi din care să înveţe

- se desfăşoară scurte exerciţii, activităţi de grup

- există o serie de lucruri ce pot fi testate

- există ceva de făcut pentru ei personal

- pot intra în contact cu celelalte persoane

- li se permite conceperea unor noi idei, fără restricţii

Stilul reflexiv Persoanele reflexive stau deoparte şi judecă experienţele, observându-le din diferite perspective. Ei colectează date atât personal cât şi prin alţii, şi preferă să le analizeze atent înainte de a ajunge la o concluzie. Ceea ce contează pentru ei este acest proces de colectare şi analizare a datelor, astfel că tind să amâne concluzia finală cât mai mult. Filozofia lor este: Nu fi prea grăbit! Sunt persoane meditative care îi ascultă pe ceilalţi, şi încearcă să aibă imaginea completă înainte de a-şi spune părerea. Persoanele reflexive învaţă cel mai bine din cursuri unde:

- au posibilitatea să observe/reflecteze asupra activităţilor

- au posibilitatea să stea deoparte, ascultând şi privind la ceilalţi

- au la dispoziţie timp de gândire şi pregătire înainte de a face un exerciţiu, sau comentariu

- au posibilitatea să recapituleze evenimentele

- au materiale scrise şi demonstraţii riguroase

Stilul teoretic Teoreticienii îşi adaptează şi integrează observaţiile în teorii care sună logic. Ei analizează o problemă în mod logic, pas cu pas, şi asamblează toate împrejurările într-o teorie coerentă.Au tendinţa de a fi perfecţionişti, sunt preocupaţi de principii, teorii, modele.Filozofia lor este: Dacă este logic, trebuie să fie corect!Întrebările pe care le pun cel mai des sunt: are sens? Care sunt ipotezele de bază? Au tendinţa de a fi detaşaţi şi analitici, mai degrabă obiectivi, decât subiectivi.Preferă certitudinea, ambiguităţii. Învaţă mai uşor de la persoane cu autoritate, într-un mediu impersonal.

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

Teoreticienii învaţă mai bine din cursurile unde:

- ceea ce este prezentat face parte dintr-un sistem

- au posibilitatea să chestioneze ipotezele de bază sau metodologia

- iau parte la activităţi structurate, cu scop precis

- pot asculta sau citi despre idei, concepte raţionale

- pot analiza cauzele succesului/eşecului

- au la dispoziţie material scris, diagrame

Stilul pragmatic Pragmaticii sunt oameni dornici să încerce idei, teorii, tehnici, pentru a vedea dacă funcţionează în practică. Ei caută mereu noi idei şi profită de prima ocazie pentru a leexperimenta în practică. Ei se întorc de la cursuri cu idei pe care vor să le pună în practică. Filozofia lor este: Nu este de folos dacă nu funcţionează!Nu au răbdare la discuţii vagi şi fără scop. Sunt persoane practice care iau decizii practice. Le place să găsească modalităţi prin care să facă lucrurile să meargă. Pragmaticii învaţă cel mai bine din cursuri unde:

- există o legătură evidentă între subiectul discutat şi activitate

- sunt prezentate idei cu aplicabilitate evidentă

- li se dă posibilitatea să exerseze, beneficiind de comentariile/asistenţa unui expert

- li se prezintă un model util, pe care îl pot replica

- li se oferă tehnici şi aptitudini care se aplică în mod curent activităţii ce o desfăşoară.

Ar trebui subliniat că este puţin probabil ca un individ să se încadreze exact în caracteristicile unei categorii. Acest

lucru nu se întâmplă, pentru că fiecare învaţă folosind o combinaţie de metode, ce derivă din cele patru modele. Totuşi oamenii au un stil de învăţare preferat, cu ajutorul căruia învaţă mai eficient.

Literatura de specialitate ne pune la dispoziție și alte calasificări ale stilurilor de învățare. Astfel putem evidenția următoarele 3 stiluri:

Vizual

Kinestetic Preferă SĂ FACĂ -experimente -aplicații -jocuri de rol -să simtă -să miroasă

Auditiv PreferăSĂ AUDĂ -exemple -experiențe -demonstrații -înregistrări audio -fundal muzical

Preferă SĂ VADĂ

-cuvinte scrise -grafice -desene -imagini, fotografii -animație

Alte teorii privind stilurile de învățare evidențiază:

Stilul ABSTRACT–înclinație spre conceptualizare, metode, teorii Stilul CONCRET–înclinație spre fapte, experimente, aplicații Stilul CONTEMPLATIV–ascultăși observă, apoi proceseazăși internalizează informația primită Stilul ACTIV–învață prin participare directă, experiențială Stilul MACRO–înțelege pornind de la general la detaliu Stilul MICRO–înțelege mai întâi componetele, apoi ansamblul

2.2. Adaptarea programelor de formare la stilurile de învățare

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

Un adult reține:

10% din ce citește

20% din ce ascultă

30% din ce vede

50% din ce vede și citește

80% din ce citește, vede, ascultă și repetă

90% din ce citește, vede, ascultă repetă și face.

Cunoașterea diferențelor dintre stilurile de învățare ale adulților și dintre diversele faze ale ciclului de învățare are o importanță deosebită în construirea programelor de formare. Tendința naturală a formatorului este de a construe programele de formare astfel încât să se potrivească stilului său personal de învățare, ceea ce în mod evident este o eroare! Programele de formare trebuie create astfel încât să acorde șanse egale tuturor cursanților și stilurilor de învățare. Ar fi de preferat ca anterior construirii programei de formare să cunoaștem stilurile de învățare a participanților. Cum acest lucru este foarte puțin posibil, iată în cele ce urmează o serie de recomandări pentru adaptarea programelor de formare la stilurile de învățare:

Experiență concretă

Includeți multe exerciții;

Dați exemple din viața reală cu care participanții se pot identifica;

Construiți studii de caz;

Faceți exerciții bazate pe activitatea curentă a participanților

Observație reflexivă

Furnizați un support de curs pe care participanții să-l poată utiliza atunci când recapitulează ceea ce au învățat

Oferiți interval de timp (pauze) în care participanții se pot gândi în propriul lor ritm la experiențele la care au participat

Recapitulați frecvent

Conceptualizare abstractă (generalizare)

Oferiți explicații referitoare la motivele pentru care anumite lucruri se fac într-un anumit mod

Precizați regulile

Citați nume și teorii atunci când este necesar

Oferiți referințe bibliografice pentru studiu aprofundat

Experimentare activă

Includeți exerciții

Dați exemple concrete de aplicații a ceea ce se învață

Arătați aplicabilitatea exercițiului, abilității sau informației prezentate

Ce înseamnă o învăţareeficientă? Învăţarea este mai eficientă, când noi, fiind cei care învaţă:

- ştim ce avem de făcut

- înţelegem de ce o facem

- avem acces la resurse pe care le putem înţelege

- avem timp să ne dezvoltăm capacităţile necesare

- lucrăm într-un ritm care ne convine

- avem sprijinul necesar

- suntem interesaţi de ceea ce facem

- facem activităţi variate

- putem trece în revistă propriile noastre progrese

- avem proprietate pe ceea facem

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

II. Proiectarea programului de formare

2.1. Scopul si obiectivele formarii

1. Obiectivele formării

Definiție: obiectivele precizează ceea cecursanții vor putea realizaca urmare a parcurgerii procesului de formare. În funcție de conținut , obiectivele care se stabilesc în cadrul unui procesde training pot fi: globale și specific sau intermediare. În funcție de scopul urmărit în cadrul procesului de training, obiectivele pot fi: de training și pedagogice. În principiu, obiectivele de training reprezintă acele obiective pe care le formulăm pentru a identifica scopul unei perioade de training, într-o perspectivă globală. Acestea se utilizează pentru finalizarea planurilor și programelor deformare, însă ele nu sunt formulate atât de précis pentru a orienta strategiile pedagogice ale formatorilor. Obiectivele pedagogice sunt acelea care permit formatorilor să-și construiască, conducă și să evalueze stagiile de training. De aceea pentru enunțarea lor este necesară o bună cunoaștere a conținutului cursului, cerințelor acestuia și a strategiilor pedagogice întocmite pentru a fi aplicate. În esență obiectivele pedagogice exprimă ceea ce cursanții trebuie să învețe în stagiul respective.

Pentru stabilirea obiectivelor de training se pornește de la:

Relația organizația client – trainer Se stabilesc de comun acord următoarele:

I.Grupul de participanți II.Tematica training-ului și metodologia III.Durata trainingului IV.Cum va fi evaluat rezultatul final

2.1.1. Reguli în stabilirea obiectivelor de training

Concret obiectivele de training trebuie să fie:

S–specifice M–masurabile A–(de) atins/abordabil R–relevant T–cu timp specificat

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

2.2. Condițiile și resursele necesare activității de formare

,,Cel mai bun mod de a planifica utilizarea mijloacelor auxiliare într-o lecție este să te prefaci că nu le ai deloc”. 6

Un trainer profesionist dorește ca participanții la cursurile dezvolate de el să se simtă bine, confortabil, astfel încât să se poată concentra cât mai bine către activitatea de învățare. În consecință, mediul în care se desfășoară instruirea, precum și dotările și mijloacele auxiliare trebuie să fie în deplină armonie cu natura și conținutul sesiunilor de training. Un trainer profesionist trebuie să știe că atât amenajarea mediului în care se desfășoară sesiunile cât și materialele auxiliare nu sunt decât niște mijloace în urmărirea unui scop, și niciunul dintre ele nu ueste suficient, de unul singur, ca să facă din instruire ceea ce trebuie să fie – un mijloc eficient de însușire a competențelor.

Valiza și agenda trainerului

Valiza trainerului trebuie să conțină:

BAZA MATERIALĂ:

Flipchart și coli Markere / Pixuri Videoproiector, ecran Mese, scaune Ceas

PARTICIPANȚI:

Listă participanți Info despre cursanți

CONȚINUTUL:

Tema Obiective Suport de curs Slide-uri Material didactic (fișe de lucru, hand-out-uri, suport de curs etc.) Programul / agenda ALTELE:

Priză, prelungitor Coffee break & pranz

Agenda trainerului sau design-ul de curs Un curs este conceput ţinând seama de două aspecte majore :

Macrostructura

Conţinutul cu capitolele importante (structura)

Fluxul cursului (modul în care sunt legate capitolele), și

Microstructura

Metodele ce vor fi folosite

Resursele necesare

Timpul pentru fiecare parte, pauze

Materialele scrise

Punctele cheie de învăţare pentru fiecare sesiune (obiectivele de învăţare)

Modele de design / agendă de curs (tipuri de tabele) se pot elabora în funcție de tipul cursului și stilul personal al trainerului (vezi exemplul). Ce trebuie să știm însă este faptul că un design de curs reprezintă planul unui curs, scenariul trainerului. Acesta nu trebuie confundat cu agenda cursului, care estede folos participanţilor şi conţine indicii de tematică şi repere orare (sesiuni de instruire, pauze) Designul unui curs poate și este indicat a fi modificat pe parcurs, în timpul desfăşurării cursului, datorită unor elemente variabile care pot interveni (mai puţini sau mai mulţi participanţi, interes mai mic sau mai mare într-un anumit subiect, nevoi noi de instruire ale participanţilor, managementul timpului, etc. )

6 Gary Bunch

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

În principal design-ul de curs sau agenda trainerului este o planificare a sesiunilor de curs în cele mai mici detalii care cuprinde:

- Denumirea activitații

- Intervalul orar, durata

- Descrierea în amănunt a activității

- Materiale /mijloace necesare

- Persoanele responsabile (formator si participanti)

Exemplu:

Activitatea

Interval

Durata

Descriere

Materiale

Cine?

orar

(min)

necesare

Sesiunea 1

9.00 -9.30

30

Introducere

 

Inceput si

9.30-10.00

30

Prezentare curs și participanți Icebreaking Temeri și așteptări

Slide-uri

Formator

icebreaking

Flipchart

Cursanți

Markere

 

Scotch

Videoproiector

Prezentare

10.00

5

Programul cursului

Videoproiector

Formator

generala curs

10.05

Obiective rezultate așteptate

Activitatea 1

10.05-10.25

20

Activitate în 2 grupuri: fiecare grup va trebui să prezinte avantajele si dezavantajele invatamantului traditional, respective ale trainingului. Apoi se vor centraliza și scrie pe flipchart diferențele constatate

Slide-uri Foi de flipchart Markere Scotch pt perete

Cursanții

împărțiți în

Învățământul

grupe

traditional vs.

Training /

 

Formare

10.25

5

Debriefing activitatea 1

Flipchart

Formator

10.30

Markere

Cursanții

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Aplicație / temă:

Elaborarea agendei de curs pentru o zi de training (6 ore, pauze incluse), pe o tematică la alegere.

Avangarde Business Academy SC. Avangarde Business Group SRL Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter,

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro Nr. Registrul Comerţului: J40/10109/2013, C.U.I.: RO 32128882

2.3. Logistica sălii de curs

Orice formator ar fi încântat desigur dacă ar avea posibilitatea de a alege cum să arate spațiul în care își susține cursul. Cum în majoritatea cazurilor activitățile de instruire au loc în spații deja existente și amenajate, intervenția trainerului la personalizarea spațiului este de obicei minoră. Dar trebuie să avem în vedere că acest aspect (spațiul de instruire) contribuie substanțial la valoarea instruirii. Așadar ce putem face? În primul rând care sunt factorii de care trebuie să țină cont un trainer la alegerea / amenajarea spațiului de instruire: mărimea sălii, pozițiile ocupate de cursanți, lumina, setul de echipamente și materiale vizuale, decor, mobilier, condițiile de utilizare și acces ale sălii etc. Mărimea sălii trebuie să fie adaptată la numărul de cursanți, plus toate echipamentele și materialele necesare pentru instruire. Nu trebuie să fie nici prea mari – un amfiteatru ar fi prea mare pentru o grupă de 10 cursanți, dar nici prea mici- o fostă garderobă ar fi desigur prea mică pentru un grup de 25 de participanți! Experții recomandă ca

sălile de curs să aibă cel puțin 1,5 m 2 / pax, iar sălile de conferință 2,5 m 2 / pax. Înălțimea minimă a unei săli de curs trebuie să fie de 3 m, sau chiar și mai mult dacă se fac proiecții pe ecran. Aranjamentul sălii depinde cel mai adesea de forma sălii, poziționarea ușilor și a ferestrelor, poziționarea echipamentelor. Cel mai des întâlnită este forma dreptunghiulară, însă sunt și situații când sala este triunghiulară sau și mai dificil atunci când sala este lungă și îngustă – acest caz fiind cel mai greu de amenajat! În orice caz, în amenajarea sălior de curs trebuie să ținem cont de următoarele aspecte deosebit de importante:

- Punctul focal – trainerul, ecranul de proiecție și flipchart-ul – trebuie amplasat astfel încât toți participanții să aibă acces vizual la el, iar trainerul să poată menține contactul vizual cu toți participanții într-un mod cât mai natural și ușor (fără a fi nevoit să-și plimbe într-una privirile dintr- o parte în alta);

- Ușile de acces este de prefesat să fie amplasate una în fața și una în spatele sălii, astfel încât cursanții care întârzie la ore sau cei care pleacă mai devreme să o poată face fără a-și deranja colegii;

- Iluminarea este bine să fie naturală, dar să existe modalități de a o controla (jalizele, draperii), iar ferestrele este de preferat să fie către exteriorul clădirii și nu către pasajele interioare și pe cât posibil cu pervazuri destul de înalte astfel încât atenția cursanților să nu fie atrasă de privitul pe fereastră.

- Cum trainingul / instruirea adultilor este caracterizat în principal de interactivitate între cursanți și între cursanți și trainer, este de preferat ca în aranjamentul sălii să se țină cont de spațiul necesar mișcării.

- De asemenea dacă se anticipează că va fi nevoie de schimbarea aranjamentului, ar trebui ales mobilier ușor de manevrat;

- Adulții preferă în general mesele la care se pot așeza două sau trei persoane, în loc de pupitrele individuale;

- Băncile fixe (cele de școală) nu sunt recomandate deoarece nu permit reglaje în funcție de mărimea utilizatorilor și nici deplasarea scaunului pentru găsirea unei poziții mai confortabile.

- Alte elemente de confort de care ar trebui să mai ținem cont sunt: amplasarea sălii aproape de intrarea în clădire și aproape de toalete, precum și de locul special amenajat pentru pauze (coffebreak, loc de fumat, lunch break etc.), culoarea pereților (culorile pastelate sunt mai indicate pentru instruire decât cele vii), cantitatea de lumină naturală (un soare orbitor va fi deranjant), prezența / absența operelor de artă de pe pereți, prezența / absența unui ceas de perete, temperatura din sală (recomandat este 20-24°C) și umiditatea aerului (0,3-0,7 m 3 /min.), asigurarea accesului persoanelor cu handicap locomotor (măsură impusă legislativ) etc.

Suportul de curs și alte materiale necesare instruirii Suportul de curs Acesta este suportul teoretic care sprijină cursul dvs. El trebuie să