Sunteți pe pagina 1din 10

LUCRARE DE ABSOLVIRE

Program de formare “FORMATOR” COD C.O.R. 241205

25.10.2012-15.11.2012

ABSOLVENTĂ

MIHAELA POPOVICI

IAŞI

2012

OPIS

1. Prezentarea ocupaţiei

2. Stabilirea tipului de program

3. Obiectivele urmărite

4. Plan de formare

5. Program de formare

6. Organizarea şi efectuarea programului de formare

7. Modalităţi de evaluare

1. PREZENTAREA OCUPAŢIEI

Ocupaţia conform COR: INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

Ocupaţia de "Inspector/referent resurse umane" este necesară în vederea gestionării corecte şi consecvente a resurselor umane, prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează şi angajează personalul, îşi derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii. De asemenea, inspectorul de resurse umane întocmeşte şi gestionează documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat. În vederea îndeplinirii într-un mod cât mai eficient a rolului pe care îl deţine în cadrul organizaţiei, inspectorul de resurse umane trebuie să deţină anumite competenţe care acoperă următoarele:

să deţină anumite competenţe care acoperă următoarele: Competenţe specifice ocupaţiei : - Întocmirea şi

Competenţe specifice ocupaţiei:

- Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;

- Organizarea recrutării personalului;

- Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;

- Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;

- Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului.

Domenii de competenţă generale la locul de muncă:- Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului. - Planific area activităţilor; - Comunicarea cu

- Planificarea activităţilor;

- Comunicarea cu angajaţii;

- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. Unităţi de competenţă cheie: - Lucrul în echipă;

Unităţi de competenţă cheie:

- Lucrul în echipă;

- Dezvoltarea profesională.

2. STABILIREA TIPULUI DE PROGRAM

Pentru a stabili tipul programului s-au urmărit mai multe etape astfel:

- Identificarea ocupaţiei în Codul Ocupaţiilor din România (C.O.R.);

- Inspector/referent resurse umane, Cod COR 333304, din grupa COR 3333, “Agenţi de recrutare şi contractori”, din clasificarea ocupaţiilor din România;

- S-a verificat dacă această ocupaţie se află în nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, dar nu se găseşte în nomenclator. Astfel, pentru această ocupaţie se pot organiza doar programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare finalizate cu certificate de absolvire;

- Pasul următor constă în verificarea ocupaţiei în Standardul Ocupaţional, accesând site-ul ANC (www.anc.gov.ro);

- Ocupaţia Inspector/referent resurse umane se regăseşte în lista Standardelor Ocupaţionale, putându-se stabili astfel ca nivelul minim al studiilor necesare pentru înscrierea la programul de formare să fie liceul;

- Urmează apoi stabilirea tipului de program pentru care trebuie pregătit planul şi programa de pregătire şi anume iniţiere;

- Ca urmare numărul de ore stabilite pentru instruire va fi de 40 de ore din care 25 de ore instruire teoretică şi 15 ore instruire practică. Scopul cursului este acela de a pregăti un număr de 14 persoane pentru ocupaţia de Inspector/referent resurse umane oferindu-le un program de iniţiere în urma căruia participanţii să deprindă cunoştinţele generale referitoare la această ocupaţie. Condiţiile minime stabilite pentru participarea la acest curs sunt:

- Studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- Avizul psihologic din partea medicului de specialitate;

- Abilităţi de comunicare;

- Cunoştinţe PC, navigare pe internet;

- Curriculum Vitae.

3. OBIECTIVELE URMĂRITE

La sfârşitul programului de instruire absolvenţii vor fi capabili :

1. Întocmească şi să gestioneze documentele de evidenţă a personalului ;

2. Organizeze recrutarea şi selecţia personalului ;

3. Întocmească registrul general de evidenţă a salariaţilor ;

4. Întocmească statul de plată pentru personalul angajat ;

5. Administreze baza de date de evidenţă a personalului ;

6. Planifice activităţile ;

7. Comunice cu angajaţii ;

8. Aplice prevederile cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă ;

9. Lucreze în echipă ;

10. Dezvolte pregătirea profesională.

4. PLAN DE FORMARE

Program de pregătire pentru Inspector/Referent resurse umaneCod COR: 333304 Cod Nomenclator: - Tipul de program : Iniţiere Nivel: - Număr total de ore: 40

PLAN DE FORMARE

Nr

Modul / discipina

Total număr ore: 40

 

Competenţe dobândite

crt

Teoretice

Practice

1

INTOCMIREA ŞI GESTIONAREA

DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ A PERSONALULUI

3

2

1.1 Identifică documentele

1.2

Consiliază solicitanţii

1.3

Utilizează surse de informare

1.4

Întocmeşte, centralizează şi arhivează documente

       

2.1

Identifică necesarul de personal

2

ORGANIZAREA RECRUTĂRII ŞI SELECŢIEI PERSONALULUI

4

2

2.2

Redactează şi lansează mesajul de recrutare

2.3

Întocmeşte şi păstrează baza de date cu rezultatele recrutării

       

2.4

Organiează programul de selecţie

 

ÎNTOCMIREA REGISTRULUI

   

3.1

Intocmeşte registrul general de evidenţă a salariaţilor

3

GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR

2

1

3.2

Operează modificări în registrul general de evidenţă a salariaţilor

3.3

Transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor la ITM

       

4.1

Întocmeşte statul de plată

4

ÎNTOCMIREA STATULUI DE PLATĂ PENTRU PERSONALUL ÎNCADRAT

2,5

2

4.2

Calculează salariile angajaţilor

4.3

Întocmeşte centralizatorul statului de salarii

       

4.4

Transmite documentele la instituţia de administrare fiscală

 

ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE DE EVIDENŢĂ A PERSOALULUI

   

5.1

Stabileşte cerinţele bazei de date de personal

5

2

1

5.2

Actualizează baza de date de personal

5.3

Întocmeşte rapoarte obţinute din baza de date de personal

       

6.1

Identifică activităţile zilnice

6

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

1,5

1

6.2

Prioritizează activităţile specifice

6.3

Programează activităţile

       

7.1

Identifică modul de comunicare

7

COMUNICAREA CU ANGAJAŢII

2,5

2

7.2

Transmite informaţii

7.3

Primeşte şi oferă feedback

8

APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

2,5

2

8.1

8.2

Îşi însuşeşte normele de sănătate şi securitate în muncă

Utilizează echipamentul individual de lucru şi de protecţie

8.3

Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă

8.4

Respectă prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă

9

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

2,5

1

9.1

Identifică rolul în echipă

9.2

Lucrează în echipă

       

10.1 Identifică nevoile de instruire

10

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

2,5

1

10.2 Studiază legislaţia şi documentele specifice

10.3 Participă la cursuri şi seminarii pentru perfecţionare

5. PROGRAM DE FORMARE

Program de formare pentru Inspector/Referent resurse umaneCod COR: 333304 Tipul de program: Iniţiere Nivel: - Număr total de ore: 40

PROGRAMA DE PREGĂTIRE

Modulul nr.: 11 Durata în ore de pregătire: 6 Unităţi de competenţă : Organizarea recrutării şi selecţiei personalului

 

Conţinuturile de bază pe capitole / secvenţe de pregătire teoretică sau practică

 

Mijloace de

 
 

Obiective de referinţă

 

Metode de

 

instruire,

 

Criterii de evaluare

 

formare

mijloace de

 
   

învăţare

La sfârşitul programului de instruire cursantul va fi capabil :

 

- prelegerea

- flip charts

-

capacitatea de a identifica corect necesarul

Necesarul de personal

- demonstraţia

- suportul de

de personal

1.

Să identifice necesarul de personal şi

- discuţii în

curs

- algerea corectă a mediilor de recrutare

metodele de recrutare stabilite

grup

-

materiale

- modul de redactare al mesajului de

 

Recrutarea

-

studiul de

distribuite

recrutare

2.

recrutare

Să redacteze şi să lanseze mesajul de

caz

cursanţilor

-alegerea corectă a momentului de lansare a

 

-

practică şi

mesajului publicitar

   

3.

cu rezultatele recrutării

Să întocmească şi să păstreze baza de date

Rezultatele recrutării

exersare

evidenţierea corectă a criteriilor de

recrutare - informarea corectă şi în timpul util a participanţilor la procesul de recrutare - responsabilitatea si confidenţialitatea

păstrării informaţiilor primite

-

programarea eficientă a întâlnirilor de selecţie

-

4. organizeze programul de selecţie

Organizarea programului de selecţie

5. participe la procesul de selecţie al

candidaţilor

Procesul de selecţie

6.

Să anunţe rezultatele procesului de selecţie

Rezultatele procesului de selecţie

6. ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Organizare

Pentru buna organizare a cursului, formatorul va pregăti: materiale-suport (suport de curs), materiale auxiliare (ecemple, studii de caz, exerciţii, temede proiect, blibliografie), materiale vizuale (diagrame, planuri, prezentări PowerPoint, obiecte reale, modele), echipamente necesare prezentării (flip-chart, videoproiector, laptop sau PC), precum şi spaţiul de lucru (o sală de curs pentru activităţi teoretice şi pentru activităţi practice). Mobilierul trebuie să fie simplu, funcţional, durabil, să aibă modularitate. De modul în care sunt aşezate băncile în sală depinde, într-o oarecare măsură, atitudinea pe care o au cursanţii faţă de actul învăţării. O dispunere tradiţionalistă, adică una în spatele celeilalte, determină o oarecare pasivitate a cursantului şi se pretează la activităţile de predare-învatare. Pe când dispunerea băncilor în semicerc sau oval duce la favorizarea interacţiunilor permanente şi activismului, de aceea este şi varianta aleasă în acest caz. Vizibilitatea este, de asemenea, un aspect important. Aceasta cuprinde orientarea mobilierului după anumite surse de lumină. Foarte important este ca sursa de lumină să fie naturală. Toţi participanţii la programul de formare trebuie să aiba acces vizual la flipchart, şi la videoproiector, având în vedere că vor exista şi activităţi practice.

Efectuarea formării

Procesul de învăţare a adulţilor se referă atât la procesul prin care individualităţile intenţionează să-şi schimbe, să-şi înbunătăţească cunoştinţele, valorile, atitudinile şi strategiile, dar şi la cunoştinţele, valorile, atitudinile şi strategiile pe care le-a dobândit fiecare.

Pentru a şti care este cea mai bună metodă de realizare a cursului, pentru diferite grupuri de cursanţi, este indicat să începem prin a identifica stilul de învăţare majoritar pentru grupul respectiv. Astfel pentru a-l identifica cursul începe prin completarea de către cursanţi a unui chestionar despre stilul de învăţare personal al fiecăruia. După realizarea statisticii corespunzătoare acestor teste vom identifica stilul de lucru pentru acel grup, urmând să ne modelăm conţinuturile după caracteristicile stilului respectiv, pentru a avea o cât mai mare rată de înţelegere şi învăţare în acel grup.

Pe lângă stilurile de învăţare trebuie să ţinem cont şi că adultul este independent, autodirectiv, responsabil, cu un grad înalt de conştiinciozitate, cu o experienţă anterioară importantă, cu dorinţă de implicare în procesul de instruire, cu respect pentru formatori, selectiv şi atent la relevanţa cunoştinţelor şi tinde spre o orientare educaţională centrată pe viaţă, sarcini sau probleme. În baza acestor observaţii se vor adopta metodele şi tehnicile de formare. Se va urmări capacitatea cursanţilor de a participa la prelegeri şi dezbateri. Se vor folosi mai multe studii de caz , unde cursanţii vor găsi soluţii şi vor analiza ipoteze posibile pe care le vor argumenta. După aprofundarea cunoştinţelor se vor constitui grupuri mici cărora li se vor prezenta unele teme de rezolvat, se va urmări modul de implicare în rezolvarea acestora, ipoteze emise de fiecare cursant şi efectuarea practică a unei evaluări de oferte. Cursanţii vor fi puşi să-şi interpreteze rezultatele obţinute şi să îşi autoevalueze cunoştinţele dobândite. Se va urmări comportamentul în grup al cursanţilor, rezultatul fiecărei grupe şi rezultatele individuale.

7. MODALITĂŢI DE EVALUARE

Scopul evaluării pe bază de performanţe este de a ne asigura că, un cursant, care parcurge un program de instruire, va fi capabil să îndeplinească sarcinile la nivelul solicitat la locul de muncă. La începutul cursului se va testa nivelul de cunoştinţe al participanţilor, prin chestionar de evaluare iniţială, urmând ca, pe parcursul cursului, să fie evaluaţi :

- Continuu (pe parcursul formării), prin observaţie directă, întrebări, teme de grup sau individuale, verificarea cunoştinţelor prin testări ;

- Printr-o evaluare finală (examen de absolvire) ce va consta în prezentarea unei lucrări practice şi a unui examen scris cu întrebări grilă. Comisia de examinare va fi compusă din specialişti externi (două treimi) precum şi din specialişti interni (o treime), iar în urma absolvirii cu nota minimă 7 (şapte), absolvenţii vor primi un Certificat de Calificare şi un Supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele dobândite în urma parcurgerii programului de formare profesională.