Sunteți pe pagina 1din 27

ERNST ROBERT

CURTIUS

LITERATURA
v

EUROPEAN-A

SI
EVUL MEDIU'

LATIN

In romane~te de
ADOLF ARMBRUSTER,

ell 0 introducere de
ALEXANDRU DUrU
-
~~~~~
\.~~~cfV
~
B U CUR E ~ T I, 1 9 70

I
(c)
A. FRAI\'CKE AG VERLAG J3ERN 1948
SECHSTE AUFLAGE
EDITURA
196 7
TOI1le drei,lurile astt/.rn acc.<lei versiuni sinl
rezerval e Edilttrii (T nilJers
UNIVERS
:26 1. LITERATURA EUROPEANA

din secolul al XIX-lea ~i de la Inceputul secolului al XX-lea n-a


fost inca cernuta, ~i ceea ce pste mort n-a fost inca despaqit de
ceea ce este viu. Ea poate oferi teme pentru d'isertalii~ Dar cuvintul CAPITOLUL II
hotar'Hor nu revine istoriei literarc, ci criticii literare. III aces1 dome
!JIU JllSa nu avem in GCrJll<lni8 dCI'lL pe Friedrich Schlegel -~j unele
infiripari.
EVUL MEDIU LATIN
~ 1. Dante ~i poe~ii antiei, p. 27 - 2. Lumea antiea ~i eea moderna, p. 29
statuie gr'c('easca sc poate copia :tlil. c1" binc, lncit - ap ('urn esle cazul eu ~:3. Evul Mediu, p. 31 - @ Evul Medill latin, p. 35 - 5. Romania, p. 42
Hermes al lui P.axiteJe - nil poti inloldcallna ~li daea cstu propria 0PCI'a a
~.cestuj scullJtu" pasionanl. sail 1111" (lI]o;IlNAJl1) DEHE~SON, Aesthetik rind Ge_
sehichle in del' bildenden Kllnst, Zii";el" 1950, p. 1,3 urrn.).
1. DANTE $1 POETII ANTIC 1

c IND DANTE face primii pa~i pe urmele lui Virgiliu to limb s c


ridica din intllneric un eerc luminos 1n care se afJa poetii ~ i
in~elept-ii Antichitatii. Patrll venerabile personaje il intlm
11IIla pe Virgiliu cu salutul:
Onorate I' altissimo poeta;

L'ombra sua torno., ch'era dipartita.

Onoare fie, vrednice poete,

A c(~ rui umura dusa ne-a veni t 1.

\ irgiliu ii I.alrnace~te scena diseipolulul sau:


Mira colui con quella spada in mano,
Che vien dinanzi ai tre SL come sire.
Quelli e Omero poeta sovrano;
L' altro e Orazio satiro ehe viene)'
Ovidio e il terzo, e l'ultimo Lucano ..

Prive~te-acum - a zis iubitul duce


pe' eel ce-ntiiul, co. fi-un capitan
cu spada-n mina, stolal \~i-l conduce:
!i.swJE: eel, poe tal 8uveran,

satiricul ]]orali~ln nrma vine,

Q.r.id..ill.-apoi, iar ultimu-i Luran.

Puq ii Antichita \. i i l~i 'indrcapta apoi salutu I call'e eel J11Ot1r.rn:

I' piu d'onore ancor assai /Iii fenno,


Ch' ei SL mi fecer de La loro schiera,
SL ch'io ftii seslo Ira cotanta senno.
if Ji nwi mare-onoare apoi mi-au dat
l'rimindn-ma-nlr-a lor tQ(Jar6.~ie,
.~i-a/ !j(isclea-ntr-asemeni gCI/ ii-am stat.

, (1I{""lIl, I" 71'\ 111'111., in uadll("'I'f'a lid G. ClJ:;;nUG (n. tr.) .


:'8 II. EVUI. MEDIU LATIN
LUMEA ANTICA ~I CEA MODERNA ,
2 v'
In Purgatoriu Ij ~c ;1I;111/1';t lui \'il'giJi'l ~j Illi Danll'l'o,'tIi1 mlJlan
llrziu St;jtius I, UII.illllJl Illdl'lllIl;llor ~i O"l'ul itol' al lui Thill!" ill dda I "llIwscatorul !umjj infernale ~i al fantomelor ei: el mai era pe
I,)l'in ~a prill lllllle:l <11' apoi va I'i Jll~l'llaJ'J d,~ ClairvUlI:\:, Hilg<l rtCI~S I in~;1 <lcesiea istorieul razboiului civil r01nan ~i apo]ogetul auste
lui:1 caire Fccioura \Jal'i" Illi!;'ldoil: Iloeiului con1.cJllplan'<l di\,il1il~\\ii, 1IIIIIi CaLo din Utica, pe care Dante 11 a~aza de 'vfghe la poalclc mun
['U C'II'<: ~e inrheie .l'nr(!I/isn/, 1)"" I'll al'nl'd il1ll'odlll'l iy. 111/11,' arc It'llIi de purifieare. Statius, III sf1r~it, era rapsodul epopejj razboiului
Ill:\'()j,~ de intllnirra CII 1'1ll'I,ii ;llllil;;~; (~'inlil'eu I~ill.h" JOI'. Ei II 111'i,:id din Tl'hn care se ineheia eu omagiul adus djvinei EneidIJ,
I-,:Cbu II' Sa-I ]egiTiii'i"i'zl' III is;11 II~~Oi'TI(;;I, ("I ~;lse p7'('l i\illt'i~ I Ifll'iil '1'ebei ent una din caq:ile cele mai indragite 111 EVll \ Mediu,
SI:1Tills) .l:..11l1 ]IIlil i Illljl"'I'";1 ',"11'-0 t'OlIIIlI,itall' idcalil, .' .,mlndr,a 1,,1 alii de popula61 ca lumea t'egelili :\I'lur. Ea conlillru r-:pisoade
0,,1;," (til /wlln S"II'O/II) d[' ;lIIllIl'ilaL, :i1elllpor-alfl.." "i tii"'! Illr'/1 brj d"illI;II,ice ~i figul'i pasionante, Oedip, AlIlfiarau, Cupaneu, Hypsi
,illl dr' rang ,,!,!':,1, l!olll"I'_l'iLLld d":II' IIII !'1'I:"1I1Jr iltl~ I'lTr'~. Cri ~a"t' 1'\ I", pruncul Arhellloros - pCl'sonajele 1'ehaidei sint evocate tot
:~~I :,1""i di[, ";II'II;ISI,I ;IIIli,', l'IIil'l';1 Illl' rip d't111 U:IIII,' illir-u '"' 1'('11 in Commedia.

",;,coal:l" COllsl il IIi" ":\I'I"'~;" 1"'I""'/.,'nl;t! i",;, n illl;qIillij Illcdic\'alf Ct intilniI'f'a lui Danl(' ell la bella
"~e-'----'
\llli,']lil:l!ii, ll'IIII"I', ";i.-~IIiw.I'~"--01ISI1'II, 1111 n:, (lr-11lll1 E",ol \ll'dill
d('dl 1l1l-'-'IP'I~:,;1-;;,'i'~:rt,'i p['"ll'ii-T:\,iT 1J~(ril~~\ttl i,.'hil;-.iP" I'ra
,"';1 L.! ill;\. Ibl' 1I1111H,I" I/'l'lllIi" 1'\'IIf':lI, 1";11';, /101111'" 1"1 ,II I'i ('xi"l:ll
lIici L,u,iJa:' l';tl':1 crtl;,lol';:l ill 11"01,,... " IlIi-11li-::I' -III.'I-.-:-liiI,~Tilj
VTi:gil~_)1 1.:.!.!I"'~I~~(Ji. ~~I~, ~Ji.!' /1"11 :-1 111<'1 II:, :1 1111
J)uilif'. 1"'1111'11 inJl'e;,r~:1 1'7;Ill'h'I"lc llrzl':, p'lllllI jill EVil] \f;:';Ti1l,
\"lr~diil el'a, ea ,:,i pCllfl'1J .llU1IlC', /'ullissiulO !Ioelu, lIul;ll,;1I ji P !I ,'\
IIIT'al ell H'pl'CZl'lllanl Dl s:llil'ri l'u/nane. :\I'(':I"la a\I';' i!t EVloi :'luliu
1I'plll"t i;1 lIn"i ~:III;IIIJ:l~" 1'J'l'di"i lk IIlfll;'\:'; til" :1,,1'(::1 I: si Itl~L dr~(,Ol'j I'VI'('lllf'
i',lil:";! illl'I'!,II1./ "II SI"'flllIl al XII-I"II. PI' Ilng-;1 loalr' ('"II'lalte,
("'II/IIl1'di(/, Illi I)illtll~ I~ ~i 111I1'CI,II;ziIOl'ill i1I"pll\'i\!h idi". III 'l'llilllh,
a\I~" III Evul ,\ff'dill I) illl':lli~;II'I' 1'111,,1111 dl,lts"ltil:\ d,' ",';' :1 1111(,1,,
~ 2. r: _\ ,\::\ T J C:\ ~ I
~!'I'ii Tloa,I"" Si,(,.i1IJ! II! .\1I-11'" II g;l"il 1:1 '1111'1'1'1111,1 "/'IIIIIl;},.!;} L l' :\1 C [, r\ -'1 t) PI': ,11 N ,\
:,"]or () {,lJ~IIIOgllllifl ~i " l'''~III"lligit'' "'d', Sl: l'llll,j\f'''" I'I"Iollhll1l1l11i
'I'(~I'I ij (vez; ltlui .iii" p, 'U:IJ, .HI'/((1/1 or!'II:, '/" 111:1 i "':111 ill~'-\ ~j 1111 LUIlIf';:) <1T1licll illsralllll!i Anticlliratf'1l in :]IIS:illlbllllei, dv Ia I [01l1C']'

l'I'pt;I'IUl'i'l J!)i/olol-!ir' ('<,'pl ;\':1111, ca lin 1'1'111;111, Cinc' "1' I 1;;u'lnn? 1'lIlil-L llljgl';:)tin popo!1t' e lor, 7i 1111 1l111l!Hi 1'(':1 It',sir'll''': 1"cC'a~ ~:-()
LiC';r01J? PruI'nr? :\l'ulilH'? P"n11'11 Illiil[' ,I,: itlI 1'1,IJ;lI'; dr' :11'1',1 r.. l. lh'; ,II'nlle rt sccuildul at XVIII-leu, pl'odtlSld IlllCj l('ul'ii fI "I'lci vC pn'
dill I'I'a U11 gllid, Ilil rei ell' \I'lm's \'\'{,u, ClI 1:;11'1: In,I'1I1" ,;, It' 'l"lIl1i 111101":1 S:t fil' ea 1Ils[t~; in~eh~a:ia i:iloricc~lt" ::;I,ijJlI,a 'i ... ll)l'i(,;, ,,-:\ ('li
li;llizl'zi, ,,II IIlillll'1 i II-HI I[lui I'j pllLlll ill/,I,II':!!' P" !,"dif "'Iill;, Ill 1... ,,11 de 1I1ult de Jilll;larea c]asicjsti't; i-ol iinla lilt'I':lI';1 <I ";ulIaS in
"'(:I,I('II"a, 10nle ;)C('stl' i~I"li(l:t1r milol"gi,'" II/:li :i\"'illl ,,; ",, SIllS ,II'I'.. sl:t pl'ivin(lt, cn ~i In tlllllte altel(,,' 111 'i11'llll!. Dill l.olalillll"(1
:deglJl ie, Upcr:r III; OviJill jill';) d.,,.i ci 1',,11" d" Io-z;t!/1 11,"1,1\/),,111,' \11' iI'1Iil';tl,ii nccl:lsicc, Evul Medill a 1'I~c"I"'1I ~j a 1J'unsfol'll1ut. vulo
llJq,,,do!J(,,Ir. 1J1If'1(' ('pi~O,lll(' din Infl'I'}1 I'll 111,'1:,/1 111'/11/ I' ill\ C;II'C I,jl, Pltstl'llLt' de .\nLichilatca latinlt tlrzic, ;\"(:111 dt!~"IJe ale lui \'i1
In [T:lI"';'1 ";-1-] lJ1II't::If'-' I": 0, jdill, u~ .. cll'll ;1 1111"""" ." I,.,-/,ihili/({ Llld .II) lillnnccnul't I'flcliLe Jup5. brt)llZlil,i ardiee Cdl'I' ~(' I'usll'razi!
flc LIII.':lI1, Lu<:<'10 (~I':t IIJl.odala vil'luozltl p:t!OS,tllli ,I.- !!I,az:-t, Uill' ol/.i la LlI\Tl1. Dcsc']lr,lc vflClesc un sill1\ fIol it) ,d fOrlll!;i ~i pul. I'i rccu

""~I'"Lf' "f! rCjJl'odul:cl'; "bia dnd Ii se al;lIl11'a I'ot,ql;laljilp I.I/';ginn


1 \zi, ~!altll~ 1I11 lllai.' f!J'l'lllij: t~l'(';~ !'c (t.n'I;I~II;IZrl I r j'H!"(itl:ll!l ,';,1"111'1
I lui C-nt'11Il': .0;",.\,/,'" ,"lltlitlS i.. . ' ell! /)il'/i/tfl. '/t'r tillS.... '.' ',,/, ,', ",(u'lIl tlnd tl!J.\/.j' .... 1"lot,l. IlI,clna1iJl'l11 n" iJl'eri!. 0 ,.AIlLichil'ldC mrdir:v"Ii:\", E iJlJ:I!.!'illco
{I,Ji".,,.;.!,-,, .''ufliulII .... nt'1 t i.d. 11 os {1111 C/:llt,11 (!,s~ i.. .
I

(!lI,J"!'fu.,.. . 1/11 (';'j',\'1 hf'l'riiIJrl,


.... " . "
\lIlil'hitl'qii, H~:t ('111Il 0 vcdea Evul :llcdill . .\'0liUI1Cll e !'ell al iI. d,~
-t,',,., ,,,irh nil'/;I, OiNT ;('/, In'I"undl'l'(I an, anli d/,' .T\flll!'if. IHil Ifl'I' t .... duo lJei':lmi
\:11:d)i1."t Ill'rill'lI lilr:I'al'1I1'ft cn ~i pent.nl al'li!. }luUIlI df) ('xlslt'TlI) ul
11'r/'II'," ;:,tlslrd"l s,jltll!'inlij!(' IJin~r. rnr/:n!,u''''dl lIud ~t'f/l'" \"il"/' r:- ~"''''1I. ..~,:JU~ll
,1.""', \t'/f) 8n,.~riillig f'r ,Jus /){(,I't/ .IJo1l/ilio1ls J,r,~('Ii,.('"ilj', wit g,'ltarr "'1' ,1h- niltl,,(tU"~ \ III i"ltir;l!ii ,Ill E,ul ,T('dj~~lr1<1lit reeqlta,'c _~i II'al,,,I'IJI'IIJ:'I'C,
<In JIII'I.-"I," ""liiltl"I'I, I\'i" 1',-,,/'1'-,1: 1'1' ,Iii! f. II !!I; (/,.,. 1""It1I1'-'-I/" 1', rI<'I1 ,,,/mlll,./;,fa \1'('""I;l Irall~j'"I'IIJ;IIC ponte l'IIIIJl'aca IO/'illt: faaI'll' Jil','rilc, Ea pua!"
Tliid,',. 1lI1",il,l! .,111" 1),'1/21'. tI,-" I!I' //Iii 11 111'11'1' /',!,,'III'I,'-I,I, -'1'1t"illl'li 1111' /'0)' Iii"
11I~1'1/ f;1,/,,-ilirl ;:,1/ <I'('I'Ilen: ,~n 'I-:I'O"~ i,,' ,,,'i1ll' f\.III'RI, /1'-/,(,1' ouf-lIfo,vlI lIlId dl/I':/I.""'
,'I< Ib"!l'lmalll1, rd, ~, [1,1'. ;,!li:!). JI',\' ,\]111." \11, 1.-lfllltUlI't" /Ill/iI/litiS til/II,' I nI'l 1/11 IlIfl!!"" ,i!!" frrlltpli" ,
II. \\llrlJlII'g rll:>litlJl,', I"dldnn, 1!t/I U.
EVUL MEDIU 31

-30 II. EVUL MEDIU LATIN IllIpcriul roman inseamna faza finala, universal-statala, a cuIturii
..Iinc. ~r~za un ,~i_r.:teITegn('Lntr~375~I q0
~~ a.e..o)-".,cuItura o.cci
'sa insemne saracire, salbaticire, chircire, neintelegere \ dar ~i selec d"ntaJa " care se afIa intr-un raport de ,;aItllel'e '1a111 de cea ehna,
tare savanta (enciclopediile lui Isidor ~i Hrabanus 1\1aurus), buchi riinq a~adar 0 cultur:a-fiica a--acesreia~lnle'hil iCcsta e pararrazat~,
seal a ~colareasca, imitare zeloasa a unoI' modele formale, insu~irl' I'I-intr-o cronologie ~i termino"logie mai precisa, starea de fapt sta
de continuturi culturale, transpunere entuziasta. Sint reprezental" I,ilita de TROELTSCH. Raportul de dependen\a al afjlierii inseamna
toate treptele ~i formele insu~irii. El e culmineaza spre sfir~itul seco i1(,(.la\ii lucru cu no~iunile lui TROELTSCH dc "intrepatrundere gene
lului al XII-lea intr-o libera intrecere eu exemplele venerate. Astfel 1'1..1&" si de "continuitate". Daca VOl' fi dcosebite "renasteri" in cadrul
.a fost atins majoratul. itcestui proces e 0 chestiune de oportunitate care va' trebui exami
Raportul dintre lumea antica ~i cea mq9.erna nu m~te fj n'ltli in detaliu. C,eea ce este esen1ial e de ~ infelege ca substanta
inteles astazi SL"SU ravietuire" continuare" sau "mo tenir~.. u j'lill.\}rii antice nu a']?'iffit niCiOdata. Diii1lnuarca ce s-a produs fnlre
Antichitat ij . Nc, .!Esu~im viziunea universa ~stoI'ldi a lui EJ.l.~i'T .~25 ~i 715s-areferit doar ]a regatul franc ?i a fost in cUrlnd com
TROELTSCH. Dupa el 2, lumea noastra curopeana e' hazata nicht auf I'l'nsata. 0 nona d:iminuare a inceput in secolul al XIX-lea, luind
Rczeptiun und nicht auf Loslosung (Jon der Antike, sondern auf einer forme catastrofale in secolul a1 XX-lea. Semnifica~in acestui proces
durehgangigen und zugleich vewusstcn V cnlJ(~chsung mit ihr. Die euro 1I11 ~ intra in discu \.ie alCi.
piiisehe Welt be$teht aus Anti/w und Modeme, aus der (Jollig alle Stu
fen von den Primit.i(Jen vis zur Uverkultur und Selbstauflosung
.durchlaufenden alten Welt und aus del' mit den romanisch-germanischen 3. EVUL ME D 1 U
V olkern seit Karl dem Grossen einsetzenden uncZ gleichfalls ihre Stufen
.durehlaufenden neucn Welt. Cu toatc acesLea (sind) diese in Sinn und Antichitate, Ev Mcdill, Epoea Moocrn:1 sillt denUII,j,.i pC'lltl'U trei
E'ntlvirklungsgcschiehte tief gesehiedenen lIVelten derart ineinanderge ''lwci ale lsTOi'll~i clll'orcnC' - d~r\ "f~lra 11 0 ilf'i"t" din p.ll.nCt
.$ehoven lind in VI!\Vusstcr hislorisehe!" Erinnenmg und Kontinuitiit derart. \'~~tj~,nfi[ic (~~F~EJ) Dc.iY"'E)~ dar jn~j~pel1s.-u1ilc_ cOlJlynicarii
inf~inand('r PCl'w(/.c/~sen, dnss die modcrne H/elt an jedem Punkte (Jon LJ~e. Cea l1lal IJpslta de sens este nopl1ncu de '"Ev ~Iec1Ju - un
anti/.-er I\.lil luI', (j bal,:e{ewng, R('.I:hls- //./Ul S taalsbddung, Spraehe, "ollcept al umanismului italian, ~i explicabi1 doar din perspectiva
Philol}0lihil' /1.1111 1I'unsl 1 r 0 I : e ,: n (? s ,,(i [. I. ,: ~ n e u e nun d OIcestuia. Asupra delimitarii acestol' pe'rioadc, ~i in gencJ1 asupra
e i g e n f' It r; (' i s 1 /' S (f, It Ij' r
i n 1 i. III S I. I' /' ,. it I I I. Ii n d r problclIlei pcriodizarii, s-a discutat foarte IllldL 1. Aceste discut ii au
/) e din g l i s 1. 3 . I~rst df/S {fi/lt ria "//.l'lIfiiiist:!II:1t I Vdt lfie Tiefe, [nst intr-o oarecare masura fructuoase, ele al'uncind 0 hill 1 ina Jllui
Fiille, l"erwickeltheit Will lJell)('{{theit, z1.L/!leich den Lug zum hiSlorischen clara asupl'u unoI' perioadc mai putin cercet.ate.
Denhen und wr hislori.srlten Sclbstdurtlwr1Jeitung ... P~'u.-J.r.1c~plltlli EVlllui Medin - Sill!.: .I'e~pcctiv, sflr~.i.J..u.LA..n1.i
Carol cel J'.!;u:.e. .J;.S.tp_p.J'iUlloJ I :.:.ep.rez.cn:L;.'Jloh"l-!-lumiL.-liLo.d.e.wC 'irn ltii - au fost propusc date diferite, dt! hu;c('o)ul n1 JJl.:..lIl1 pina
ni!:!du,s~i~ ~i~ del~ . ...QrHE.!.!- S(L rCf!r~z.inl.;Ljll~ . .d.Q3L.iUCl~.~ . a1 VIi-l,ilil. MIHAIL ROSTOVTZEFF i\ii duce Istoria lwnii anth-e pina
I1Ulwrea IIDCI ...l'\OIlii...!!...-care JIlC~.j>~~;1 (bQ eu destran~HllJ~!.lI la Constantill. E}{!'iST KOTINEMA.:\'N imparte istoria ililparatilor
regale Tr:lilce. ;\Ja.iordOll~!Sl.rDSian Pepin cd Mijlocili cllccrc~tc lom:lui in epoca principatului (27 i.c.n. -305 e.n.), perioada refor
prin vic! orIn de In TI~sll.\ din 087 putrI'c:l In intl'cgu 1 reg" I., ;JSl:CIl I\lei JnIJl{~l'illlui intrepl'insa de Constantin (305-337) ~i epoca domi
siunca p"pinizillli' sau (':ll'o\ingicnilor fiind a,tfel dcci';;l. lnn'putul n8t u lui (337-641). Cu aceasta lnsa pall'undcm adinc in i,t'oria
lumij },llI'ldef'l1l'''ll.!h1Iil..lixa1i'11 jllJ'11I iii i G7J. E;u,,;!,, ...,,jl.!'oj~rtdcs I,izantina. Impel'iul de Apus se pl'abu~isc inca din seco1ul al \'-lea.
pf~!'lil,[' JU!!}\\~';l ;In.LU;;\~ d,~i p "ill\p]fl.it;l~~~prinlr'o "wnin lustillian (527 -5Ci)) a rcu~it, e drcpt, sa rccllccreascu Africa, halia,
tire ~i cnl1lillni!ale i::.!l'I'il'11 r:lllljliTn1ll". A~:.trlal II cf)lllinuilalc, adidt Sicilia ~i 0 partc a litoralului spaniol, dar Cll pI'e~ul epuizaJ'ii iinan
0 ];c'grtl.llrli llnil.lutl .k "i;Jt,ll (,:.>IC ~ll'nll<';1 II jJl\'ill' 1)(;"\(' l) l'lipllira Clare cOJJlplete a Impcriului ~i al delasarii Rasaritu1ui, in care soan
adiliciA. Clim ll'(!Jdi. IlqtI"8 111l aSl'IIJ('IJ(';\ J'ilpllrl? 1: i.Jl;(;sli:l un caz luspindjl siavii ~i blllgarii. "Astfel, miezul Ilnperi1l111i el'<.l dcvasLal,
ullie, ""U lllui c\ln();'.~f.c j"!l)l'j" ~i ,,11,1, i,sl'll,flni"lloill"? .\ici nc poatc in VI'CIlIC I't' roqe]e de ]upla bizantinc l~i sarbatoreau in Apusul
e;tli'illzi IIIi dcpaI'tr i~lorin <;I)I'lIiitl;tltl u Illi '1'(1' :'\JJEL PcnlI'll cl.
Orienl;.'f"'i\ ("'a mai buna of era acum st.ucliul, atit. d.' hOl.!:1t in i,]"i ~i JlJate
1
"Ia),al lui 1'.1':. 1t('IlJ~GJ,H, Spiilanlilw und rrii./U's ]\1illelalt.er 1/lV'jf't, 26,
1 l),-:-.[II'f' int.-1t"!.."'I'l"' \ g,,":;itrt loa t'nll'g"41l"ic a 11111I;qilj lol'ln.lnl' Yl'zi rn:li jns,
1%2, pp. 1-- /d)). SlIhlinipnl inca 0 data valoarc:1 dco~"bili, a Jlll'd'irii.
(l

'0; C III'.' 111 I.


" li('r II (Rlori""11/8, p. -: 16 UI'f.I.
"~ul"illin'l tI, lIli/ll' IE.]~.C.)
J~ II. EVUL MEDIU Li\'l'I:"<
EVUL MEDIU J3

departilt triull!fuJ" 1. OfJ(~ra de T'l:staurare IIJstlnJana s-a sfil'~jL cu 0 IIl:lllica. Dar ~i din alt PUllet de vedere, domnia lu i TeoJosie repr'e
cataslrnfa. I11lperiul tI., .\)lIIS 1:1';1 definitiv picrdut, cel de Rasarit ,illlG. 0 ITlcheierc. Ea ducc plna la capat poJitiea l'eligioasa a lui
a intrat 10t1'O crizil :.I'a\';1 dill I'HI'C a fost s,')h'at ahia de cllt/'e rIera
f,"Jistantin, prjn ridicarea ne~tinismului la rang-ul de 1'eligie de stat
klelos (GLO-G..jj), cf'l ,'I"':IIII;ll'il tit- C01'nejJle ~i Calderon. Cu acpsi
l:lK1). Marturisire~ credintei paglne echivalenza ue flCUHl Inaint.e cu
imp;lrat illCCI'C isl()]';:1 l,iz:lIll ini'l in sensul ei propriu, istoria impe " ('J'ima de stat, In 38:1. se indeparteaza altal'ul Victoriei din sellat"
riului JJlcdil'v;I1 gl'('.,.,s", III ;d',II';I, 11l'/'HkJrios a t/'rhuit sa apere [mpf'
,Idflpostul veclli10r' tradi1ii romnne, Concol11itcnt 'incepe asaltul I,em
l'iul impotriva pl'I'~ilol' (di"ns/;:I sassanjziluJ', 226-ljl,'1), EI a repllr I.ldol' In Rasarit. Cete de calugul'i cutreier[1 '~aI'a devast.ind sanctua
lat SIICC'~S(' sIHI1II,'i,,, dill' 111";l dill lilllllLil "je~ii sale incI:pe prAtnlll'
I'lde ~j distnlg1nd opel'ele de arta, Dura ei vin cete de vagabonzi
dpI'I:a al';lbillll'. CII,iv;1 ;llli dll]>'l 1I10:II'If';1 111i ;\1ahorned (G32), aee~LJ;"1 alltiat i de prada, pol'lIiti t;a devastcze satele banuitc de nellredin~a 1,
c\l('{'!'('s(' !"'I'Siil, Sil'i;l, 1';gil,l.d (li:3Ii-(i'JI), :Jpoi intrt'aga Al'l'il'i't 1><11' in aceeasi pel'ioada lsi desfiJ.soara activitatea eel Hlai mare din ..
1'0111;1111\, ill sl'!/'~il :-)":IIlia (711), ,\I'al,ii SIIIL ncIII,} sti'lpioii ~Ial'ii 11'(; purin1-ii l;iscricii occidentale,' Augustin ('354.-430), Africa de
-"lcdil':":i1Ic:. ,\"I':lsln ;"""01"'":'1 0 1';lsllIl'll;ll'l: {:COIJ(Jlllica, COfllrl'f,u1 "ord, Egiptul, Sil'ia, Asia l'vfica slnt bastioane ale bisel'i{'ji, Cll Leon I
11I:lI'il ill] .':tl'" a"I'o\'izir'":1 ()(,.,id""l.ul I'll 1I1;\I'I'III,ill: Orient.ullli sc;)(II' Illurt In 4G1) se incheie istoria papala din cadrul anticuJui oruis
rllljl;1 li,"i() 101 IfI:,i 1111111. \,'('sla illS;, 1"lsl'S" izvo!'111 b;llle,,(' :.11 'tlI'I'Il
/(11 manus ,
"illl,i""dol', '1'0:11.' \';,llIil,' ~I "1'111""':111 III II'ZilllI'IJI COI'OflllCi. Itc"I'('~1I1 Per'ioalla cuprinsa iune Teodo,ie si Carol ('el MUJ'e es'le de cea mai
""I1~'II,ldl'l I"\I~:;-II' ill sl" ... i,,1 ''\J''17Sll'ia, IlIld,' ~I' ;tI'I:\1I "l'a~(,It: ;~('~'IIS III:lre-llIqJUrLCluta pentru tradi~(;J(O):ieana.-Printre a1ltol,ji fIestci
10J'('~li, 1'.IIld"1'l':1 l"llilil'1' SI' dq.l:lsl'aZ11 iISI,)"", \1'sll':tsi"i ~i Ir','(" l:pg<i}~ afl~arile perso..Ila..liHlti..,~ care rc~('H\lor\l1 lIIL1f~l'i<:an B, K.
dl~ la II',!.:" "SllPI'~' 11,,!)i!iJl!ii Inl il'lIllr1ial''', Dill '111111 ill'I'sl"i: 1 ',/' i'idid' HAND i-a desemnal cn ,.ln1emeiC1.orilEvului l'vledill" 2. In secolul 01
)lCpillizii, f~lIl'ilid I) IlOIlU IllIl"I'I' l'lllili(,;1 Cl' 1111 11I:li g",,\ ill"Z;' S\,)'I' V-lea ~ desfa~oara 7i viala J,~-kroJli\l!...-;;cc;:'l~li Augustin, dar
:'I1,',!illll'aIJ;1 lIilde dlll'lll'Wf:tc ;Il"111I I:-Jalltltl. ,,(,11 /'a.!:.!.lLllI<Ticllii - "pllll' ~j accea a pJ'illlldui ]t1al'l~ plll'l <:I'c:;;lill, 12..!:..!.,dr,nLilJs, :;.i ,,('cen a pl'i
f>~I',~.\ 1,: - , ElJrn/'a 1';17;';l,' d,.ri~)(' 0 e~: ~1oni't. I J ill11 1<1 I'i CIUJ Illului isIOl'il' lIJliv{'I'sal rr{:~lilJ, Ol'llsius. III jllJ'ld lui 1,00, 1'v.luCl'l1bius
.0 ll1aS I' :-rl SI' hJ'~III":t~r'iL..!.!..!.ll __:::..I-',rill" '\lIlieliiI11LiL-.l!;)I' 1"lalll1 l l-!1 ~j ~ \1I111 b"zelc illl ('J'(>I'el.1'J.l'ii llIeJiey,de a lui \'il'glllll, Mar
1';,"'111'11011 f'aJ"'L:..!J1J'Lle--L.Lailil..Ull.ti!.lt:. c'11'"lillgi'llii ~l' \';Id 1'1I7i 'inf;'!H
I iallu~U,I2J;'J!11 rl.'J"cle'lzr\ un 1l13nual al cc10r ~aple arle liberale, carf"
11111'1 "ililal.ii rllli III' "III" 11-:111 "1"':11-0 I:i. t:i:tll "I,,~II'Il;I-'J. ~i pc CHI'I' va deveni 0 antoritnte penLru Evul Mediu, Intl'e anii 450 ~i 480 se
" roJIISt'se 'ill II~" dlil', !lldl d"llIl'il:, (,j ,'.' d"~II,id,' (l I'f';-I 111111:1, IllIl,J! "itueaza bogata activitate scriitoriceascu, de poet ~i pl'ozato r , a galu
1~1' JllI pOill" fi 11I!.~I~I'iI.....j..LI'~u.....r;1 bJa11l1l1 :1 dl'I'I;lsal~iF lui ?idonills Apollillaris. care a exercil.at puterni61 influen~a In
lib/Ill Illlllii"~, /Jiu:......dill:1 ,.j IIlU:.c.B;<!f' ill I:lI 11';1'(' i Iii (,I, f'Ctllllllllicl' si Evul Mediu. w. P. KER a spus despre secoluJ aJ VI-lea: almost eve
",o!ili,'" ;;1/: L\~p.illflii ill'nhilor liflia rlf' dl:'::.l!r,,~Tr,,: ilj~,~l7i rything that is common to the Middle Ages, and much thctt lasts beyond
1,lle' ~i EVld \It'IJjll>-..iIJ.:.!,IJ~11l ('oilll,idp ,'II illll,!...:..!.il!.!..i.!:, Ii,;; :[1 ppril' the Renaissance, is to be found in the authors of the sixth century 3,
diz;lI'ii lui ,\,nY,\llFl':.
Acestui veac ii aparline ./i(lPthiu.. (mort in 524). T1'aducind unele
~L--;-T()Y0UIiL:., tkSC!J.liJpUIlL:l:Ca Ia;r.l';-liflj;!" iJ. -UII it:l,il'-!11L.1JIl'I!Jt: 'din scrier'ilc de logica ale lui Aristotel, el a transmis Occidenl.ului
Jt J1I: 1a ;P::>,-ln 1'II(1() illlclIl(~iaL [!..-G.I~ fi~I'-:;I.J.!.!.!,.!._I_I!.!..'.!ljli.-ll~j 'materialul pcntru exerci\iile de glndire premergatoare sco1asticii.
tC(ltlfl';~(31J.ll.\'1l JIIllal' iW.I'(;~t' dOll'-l f'pll,j a, ~lIiJ SI-'l'ilJil'l~a ~a Cartea sa Consolatio philosophiae, scrisa In lnchisoare, este lucrare
lII"i fil"Pllll p,lI'le din III jll I'ill HI'ilunin, <:,di" "i :-i11;,"i:I, jlullrtzrei care i-a mingliat pe nenurnara\i cititori - chiar pina in zilele noas
dl' alii IIllJ'tl IIIO,II'lt'a Sol Sf' l;oi ror'III,,~('r[1111 ;!l"'sll' In'i 1,1"'j slale gel tre: este singura opera a AntichiUitii romane tlrzii c.are a maj fost
mall;e!). IlI'I1I')'i,,] 'llprinrl,' in ~'IIII;
dllblr, 1'~i,~I"IIIJI l'I'J1I:tlJu-gt'f tradusa in limba germana chiar in secolul al XX-lea, In ace1a~i secol
a1 VI-lea se situeaza intemeierea vie\ii 1TI0nahale apusene de catre
1 I;LUIl'~ ()':;'II;I)I,())'~i'; ,>, (,'I",,'hif'!lII' r1,'S /'/rllTllilli\"(-!II/I '''''/I/lII'S, l.~",II. p. 'J~ Sf. Bcrtf)dict, Urmeaza vasta activitate scriitoriceasca a lui Cassiodor
- r)~!'n()(;~.!l. " , 0 T' " ~,I' iii jsllll,ja lIi/i'lIll1ll1.,!"]).:,:!" -10111
- "'Hiz:lnI. 1l 1 ! ;11I])111';11;:! (dO 1C}~'-J - HizllIll'd IIl1.jJ",'ill::1 1 :..5-[',";{ :=-.
T:iz",,'11! lil'zi,.!., t/IZ, flo , l~TI:J" :!2!l 1I1111. . lOTTO SEECK, Geschichte des Untergangs del' antikcn lIVcll" V, p, 220',
- "II, l'JflI~"KE, (;/,hlirl iI"s I.'",,,dlo/l(/r,, 11'1:1~11, 1'. ~';, - (IT'i~in~jullr.,n,'''';' Discursul lui Libanios (314 - eea, 393) pro templis (ed. FORSTER, III, dr, 30;
.( "p'"llt ill l!i;{i' ,,,b lill,tl ,\1"hO/l/rlrl (,harl"II/II!!'I/' 'I" fi,li), J, Itll!! 0 arl,/,,'i,'!'t' tradus de n, \'.\N LOOY in Byzantion, 8, 1933, p, 7 urm,j.
t'ri I il'tl tI 1'('4';\ CP ,. tl('p;!~ i l. ~ i II ni)ul "t ('1)11 ri I 'lit! I III Ill)t"'d lui 1-'11"-.1-: '~E \ t~i oI~ I!rrt 2 E.IC RAND, FOllnders of the Middle Ages, 1928.
l' , E, II i''1 <1 i\ Ii L II, III 111 j 1", :2l,i, '1!1 ~j 2, p, :1:;, _ 3 W.P, KEn, The Dark Ages, 1904, p, 101 urm, - Secolului al VI-lea ii
;; II, :"j. 1... II, 3\t),,~, 1'hr' /li/'Ih 0{' 1/,1' .Hid"It- .. 111/"', II,,"II,.,l, EI;;j, este consaerata utila luerare a lui E, S'HIPLEY DUCKETT, The Gateway to the'
Middle Ages (New York, 1938),
35-.
34
II. EVUL MEDrU LATIN

(490-583), ale carui opere principale reprezinta verlgl In lantul de


traditii al Evului Mediu. Limita dintre secolele al VI-lea ~i al
VII-lea au atins-o Sau au depa~it-o Venantius Fort.uo a..Llls , conside
rat dr~pt u.ltim~l poet rorn~n; Rara Gr~gore eel M~re, ?u scri~rile
sale dldactlce 71 morale; ISldor dIn SevIlla, a carUl enc1clopedle a
servit intregului Ev Mediu drcpt carte de capatli. Acesta a transmis
posteritatii SU1lla cuno~Linrelor Antichitatii tirzii, a7 a cum a facut
Fortunatus in privin~a modelelor de poezie fastuoasa ~i panegiriea
de curte, ori a epopeii hagiografice. Un contemporan al acestora
este 7 Gri~orc din To~ (l.nort in 594), !storiogr~ful frane,ilor. In
i
seeolul al II-leu, vwta Spll'ltuala a contInentulul se atroflaz . In
Jrlanda lnsa, cat'e n-a fUCHt l1iciodata pal'Le din Imperiu, inflore~te
a
a
o cultura nronahal originala care radiazu prin Columban (mort
in 6t5) ~i asupra continCOl.lllll i. Bobbio 71 St. Gall sint ctitorii irlan
deze. Un trimis a1 lui Grigore eel Marc, Augustin, debarca in 597
In Kent ~i [ncepe crqti nar'ea Anglici. Cre~tiniitatea romana se
impune dupa sioodul de la Whitby (tiG4.) eclci cclte ~i atingc prin
4. E V U L :MEDIU LATIN

Aldhelm (mort in 709) ~i Beda (mort in 735) 0 inflorire bisericeasca


pjltrunderea gQ.I'manilo0~i tea R Ql'obilQLin lumen antica tirzie
~i spirituala care a daruit continentnlui un upostol (Bonifaciu, mort -Ipt proeese pa.ralele - ell__o deoschirc fundmllcnLaJa: gCl'llIanij S(~
in 754) ~i un ['eforrnator al culturii (Alcuin, mort in 804). "}

asimiJeaza; arabii, 011. Puler-en de ~o(' a arabilpl' cra llildt. lYIui III are
Am mllnit aci pe cei mai de seama barhati ai "secolelor intune
cate" (In capitolele urmatoare, ei VOl' mai aparea de multe ori) ~i am
tledt tea a gCl'llI;llJilpr. Ea sc eOJllpmii Jour ell loviLurilc ll\l\lilor sub.
pa~it eu epoea lui Carol eel Mare pe un teren istoric mai eunoscut. Attila si ale llJongoljlol' sub GCllghis-lwl1 si Tultlerlan. Dar dominatia
aeestor~ a fost tot aUt de scurH.I. pe cit a fa'st de durabil[1 eea a Islam'u
Daea reluam acum. problema periodizul'ij istoriee se na~te inevita
hil intrebarea: rind ia sfir~it Evul j\!Icdiu? Clod a inceput de fapt lui. "Ce reprezinta, pe lIngii aceasta patrunderc, atacurile atita vreme
Epoca lVloderna? Rlispunslll sunil diferit, 10 funq.ic de pnnel ul de tinute in Joc ~j lipsjte de vehementa a'le germanilor, carora de-a lungul
plccare: istoria politica, sau istoria spiritllala. Dupi:i 11,.02 so impun ;ltorva secole In ;;ir nu Ie-a reu~it dedt a~ezarea In zona peliferica a
in Europ~ oceidentala statele nat.ionale model'ne ca Hoi ()J'gani~me ltomaniei! ... pe dnd germanii !1Ll_avenu njmic de oplls_cr_f.:~.tini~nll1h!i ?
is toriee. In I talia, epoea moderna incepe eu R.ena~ tcrea ; in Germa (lin Impcri11LrolI.Ii!!1, arahii ~f1acrl!~Ji de.Q~cl.illifl noun.. j~('J!.s
nia, cu Heforma. Ambelor ~ari Ie-a reu~it unificarea statalil i\ na~i

la, si numai :.lceasta i-a facut inasimilahili 3 . Caei altminLeri ci n-au

L1ni i abia in secoJul al XIX-lea. Fixarea lInei cezuri de cjlol'i:i putin


avut mai mlifteprcjuClct:~l~lfatade cl.IItura <;elora pe eare i-au subjugat
ed t germanii. Dim potriva, ei ~j-o insll~esc surprinza I 01' de repede.
inainte de 1500 sau indata dupa aeeea se mai baZ(;lziJ. 111 srI ~j pe

o convr']\.ie reeu/los('llta mai mult Sau mai putin deschis, :Illume ca Pentru ~tiin1-a merg la ~eoala veehilor greci, penll'u arta tot la ei sau
la persani. Ei nici maear nu slnt fallatici, eel pu~in la IneeplIl, ~i nu
epoca modcl'llu di' pilla la 1914 ar reprezenta rea 1izurc:l 11 IJlI i pro
VOl' sa-!';i eonverteasdi. supusii. TOl.usi VOl' sa-i aduea suh aseultarea
gres: entre iJuminislIl fii demoer'atie (Anglia ;;i Fran!:a) fii dilrr statu]
unieulu'i Dumnezeu, a lui Allah, sub ~ea a lui J'vlahomed, profetlll sau,
national (Germania ~i ltalia). Credinta aeeastQ 111 Pl'ogJ'(;~ ;;i, impre
una. ell ea, europenismul naiv au fost infjrrOCltc pr'in r-i:i,,!Jo:1iclo mon ~i, intruclt aeesta a fost arab, sub eea a Arabiei. Religia lor universala
diale din secolul al XX-lea. Dar notiullea de "Epoeil Mode-rna" este cste in acela~i timp 0 eredinta etnica. Ei sint rohi ai lui Dumnezeu ...
inveehita si dintr-lln alt motiv. Transformarea hoLurJ'toare a lumii
din seeoleic al XIX-lea si al XX-lea a fost declansata de industrie 1 1n )uCl';\l'ca sa English Social History, 19'<4, p. 96.
~i tehniea - ambele salu'tate deopotriva ~a "progr~sc". dar care S8 2 Vezi pcnl ru aceasta PIERRE COURCELLE, Histoire litleraire des gran des
invasl:onsgermaniques, Paris, 1948, si reeenzia lui M. 1. W. LAlS'l'NER In Speculum,.
In;~nifesta azi ~i ca forte ale distrugerii. In iSLoriografia vii~orulllj, 24,1%9, p. 257. )
epoea noastr~l va fi Inserisa probabil ca "cpoea ldmieii". lncepu 3 Este deci gre~it sa se obieeteze impotriva lui PInENNE ea teoriile sale

tnrilc oi eoboara plna in seeolul al XVIII-lea. Aici I.rebuie facuUi ~-ar baza in eseJila pe istoria eeonomiea ~i administrativ;;'
deci 0 ICzura. Aceasta cone1uzie a fost trasa pentru prima oura de
36 II. EVUL MEDIU LATIN :p
EVUL IVlEDIU LATIN

GCJ'lllanul, Ja irlLnll'ca sa III !{orllunia, ('~II: rUllJall;%LJ.I; ronlalIul, III izal, ~: ni"idcf'11111 lIoilnra, in Imperiul lui Carol eel Marl' l'I'UII (:11
sehimb, de\';n e HI'i1 h JlIlIa til ('I: I' l'uprj II~ de eUGerirea arabi'!. "1 German j i
';I' ...

I'I'ill~i ~i ;111\l>;;teecqi cel\i, romani, l'!'Unci, sClxoni. Cel Jl1ai pll1.l'l'lli.-,


IItl nllJrlai Ga n-au adus eu (,; Hiei 0 idee HOlla, dar, "ell singura exeep~ie
1',,1'l01' "l'l'lllllllie 11 reprr.ziliia vikingii, caJ'e sint asezat.i si civilizu1',i III
a anglo-saxonilor, au pa s t/'a1. l'rctlJ tindeni unde S-au ag ezat limba lao I'l'all~a "in ~el'olele al IX-Jea,~i al X-lea, Abia p;in ~b;orbirr.3 l~r "t'
tina ca singuruJ Inijloc de eOllllll1ieatic. $i aiei, cO) 7i in toate eelelalte illr,Jlcie (~lllog('neza Fl"[.ntei, Inca din sceolul al XI-'Iea, ei se lntind in
,domenii, ei S-au asimiLlt ... Dc cum au prins regii Jor radaeini, S-au \ llgljn ~i ill Sicilia. Ei due pf'ste mari eu ltura franeez;\. GCl'Inania a
ineonjurat de relori, .i1l1'i~l,i ~i poer,i."2 Ei pun sa Ii se rcdaeteze Iegile, l'[llnaS ill afara aeestui euren1'" Prin a,;imilnrea gCl'manilor elf' (;111',1'1'
diplomcJe 7; sC1'isoriJl~ill lilll oa latina, Migralia popoarelor nu a modi. I(mba ~i bi,-criea R01Tlpi, A.nt.ichila'Lea devinr penlTli EVlIl Merlin "un
fieat trasaLmiJe e,cJl~iale alp viclii spirituale din spa\iul mediteranean liIilrmlolllll :lulorit.ar ell fllnetie orientaliva" ~~BER).
oeeidentaJ3, Pina Ja iliLrarl:a In aet,iune a influentei anglo-saxone din Infllllir'(>; lileralurilur in Iimbile 0 nlare 1nr.e jnd eu secol!"l\'
~eeoJul aJ VllL-leu lIU apare flic; 0 Lrasatura noua. Statele germaniee til XIII,,!, !"i nl XIIl-Ir." nn lme'IIJlTl:l If' ne 0 scc.UtlJil'(' SHU l'pstrlnO"(-'rrl
pel'pntllCaZa vechea sian: d(: It'el'uri ~i prin aeeea ea staplnitorii lor nu ;;-~'lIrij l::ttin!:.. ACl'ste vf>aeuri reprezintu, dimpotJ'lva, 0 eulr~c it
,au dedI. dl'egalol'i ~i rllllC!iollUl'i luiei, ceea ee dovede7te pl'elungirea ,;oczi('i ~i ,tiinl,l,j latine. Limon 7i literatma latina se 'intind In aeea~1a
exislerqei llliei 1'ill,llr; Ja;I:c 1;11 (:1"llIr;t I iLerara plna in seeolul al VIII.lea, periouJ;( "din Europa centrala ~i meridionalu ~i din nord p1na 1n [slall
~atinn de I Q.!ll.!' %iJ.cl!.:..~1'1I PI ij rlill:..JLLliuiL~~it;i nn ~:'~nll 11.'1, SenndinC\\'ia, Finlanda, iar III sud-est pIn a in Palestina"l. ~\.tll
d()vcd('~L" fH.l!.!:1i1 ~lI~~GIIIII (' I'H%I" 1n 'Il<:ll-Inl al JX-lea,_-PJ:l_Jl,.Q...r:.u.L.r.!)J 1;111111 ('Ill L ell ~i cel silnplu _~I in eEl ~~st;\ dolJlLlimbi..;.s<ill a popnrnl,ill
I~~~n<.li~i,qrl('s JH' 1'1'1"'1 ~i~,'!'ici" Lill/bi!. (;O!lIillll;1 Sa trrl~SC:~ ~i ,~i~1 a invatatilor (cleric;, 7iuerati). LillIba ell.lI.1'\, 11 i IJa' !"c nl!lll~~
lila] J<:.l!<JI'I'.:.,. ~IJlf'~, "gIll'U!!JJl!.[Ul...I1LlaJ\:ulitlllHUiJ:.i. p.illi\ in 'eeoful. ~ret1l/.lll(1./;('(1 ~i repJ'r.zinta pentru D;iJlt(; - en de ahfel ~i pentrn ro
aJ V~{,
111:111ll1 \',Ir!'" - 0 limbrl cu Ita invariabila, in\'nl1tata de oanH'ni In\e
-L~cbjdfr~, :VIeditercllll,j (l!'cidlIJIjlll' cll' c;,II'(' GljllIl a ;ll'~ ell 1 leJl~j2, ::\IIlL ll'adllSe in latin;t ('hi31' ~i r\,c;)\.ii pl)pLil'r popnlarc 3 , :-;cl'nle
1~r<ili.!:l.gi:,lnfi. 1n1lE~ "Lrcnpl;\ "Lar;\I1r.a,rU. In rlndllrile lail:J]or, intregi. intil''! J';lndnt: Incrl vit! ";1 Jilllhfl H ~11\:\\:IUJilllllllli, a ~Iiilll,l'i,
cleprindercC\ SCl'iSllIui 7i a ('il itului s-a pirrunt, CaroliJlgienii WI ~ai <l :-Idlll ini;" li,l, iei, <I .i",t i~ it;i, ;I diplllillal, il'i. III FI':ln\a, (';I ;, fn,t. al)()l i 1ft
ga"c"..'.:...oalTlpni ~dlj df:dLprintre rlrl';ci, ri all n.f..Y..Q~ll.bQ!area eil lill,h;l iI .i11"lil,il'.i ;1I,i:1 ill I:,:-l!) tit; c;lln: Jo'I',II11'i,,) 1. J)ar:;;i en liml,;t
hiSl'l'icii, .,Api1l'r lJ nona "LI'aS;\tlll';1 eara('t.:.ti~1iriLlLEvIlIJli Med.D.L;..._p li[I'r<lI';I, 1;lIi",( a '"j1rilv;I'lllit 1111111. ,I"II',iIIJlui EvuJui i\l(~rlill, ])antl',
('C\qil cll' Ill'I'f)1 i (';rl'\' slIhordl)lIPilZ;1 ,to luLi.uL'.hJ cll'tpi Side," LatWa..c!f:v.u : Pr,1 ral'I;;), HfWI'ill'('ilJ a1l s"l'i~ proza "i ver;uri atlt ill latina elt si in ita
ll
aslfel 0 Jimb;t a ''!'lId;lillll', ('(-lr:1 ('f' va !';Ulllnr Inlol l'Ill'S.UJ EYldlli Mc lian[l. Lpialli-IIIIII H dal pl'etllil'ii li'n,bii 'latinf un im]),d" nnlJ ':;;i ullLN
dill, ,j'f~nctst;;'~a (';;:;;-I'in~i;ln;l" ('S';' IOllld;,I.rl 0 !'1'1!~;I"I'...iL.!J1l.!iiJiej antice
si 0 rtlpt~;l (;uji~~I~('ull'UI'[ll'/lII':Jn[l, NI'I!..:.'..."I~I~!''!-\'.2Ji..I-'.!.!.i.!..-I~.'l1laJ.iQ- ;n ('Ol'onn (1'1I'1'/wn, p. :30"
('rmanica, "SjJlili.2W;1 111Sa. j'irrSls.. [~I.!l.!.1.:il h;',Ti,:.i..i.... Ihlp:, 0pi
11'.1..[11\1\"
~ .\ {..I;;: I;"" ll'ljl'ic " l'es-pinst\ dc Hog,,. J);lcon . .Era tlcc:i d"rfJ~iUi\ dill plllH'l
ni a grnpral :'rdmiMI, apOl'lul g(~rrll;lnjc elJJI~lil ill;,illl l ' <II' loal" III 1'f:ll<la de v,'t1""" I "",."fic, 111,';-\ I1in I ill11'ul 1ni Danll', G, W ILl.l::H 'I'D, l.I'S ()r/II'I'<'S de
Ji'lIl, adiea III sLruclura jUJ'idierl ~i politic;l a IIJllIii Iilcdicyale4, El a ."iW'/' tlr. (',,"r/roi, 191:J, p, (/1:3).
J ,Juri.,1111 il:dian Cpid" ']'-'11,' r,o]onnc 1I"I1lucc un l'om"n rnll"'f'1, din ,'i"lul
)'u,1 /'I'%U ItatuJ IJl'ce;,;ar Hi tendinl,elor ecnl.rij'tl<T:II", df; 1',:oI1QlTlje nal u ~ci "Gnrt' cit,psc la! ina'~ (qui Iy'oflllnnticalli, lebultl) j l'r. /(i:,~tu,.i,t
I'nla, ;lIe l,ropri"I;qii fUl1ei:nr. p(:'ntru a salva ~I' I,ll' (111 II'l'ea rpgali:i Sau
'l'l'oiel P('Hll'll
(/r,olnlrlio/li" 'froine, ell. l;lIIFJ"l:\, '1~):iG, p, 'I. - .'\.IIC' 11'arl'lc.'I'j lalilll' <h up''''''
IlllJwr;:dii ca ",I'll Je dt'fg'rtlori" (ALFRED \VI':/lI':H I ~i penlrll n ingJolH.1 in limb,', \'III\f:U';t: IJ'i/le!lalm al lui \""If,'am n,n Esc!Jl,nb:'t(')\ 1I','al! n1 ntl nl "Ill,i
in el ~j~telllllJ lellutll a 10,1 1J('voie de 1'lpl.I' 11ldl'i111l~al.c, rlcsrrf~ care II'adllcl'I"i "',-ll'icl'; LACll\{\~"", p, <:[.11l urn).); I1el'=og ]--.'mst (.Io11a Y"I'SiUl,i;
':1'1.; PH I. {l'IDI \'-:'\. r:es/!l "/.II:i.. Frnr's/i, 19:1'T); dt,lIl' prl'lll~l"l1'i Inlin" ,d,'
\ orhesLe fieearc fila a istol'ici medievalc, TO;l! (' il"1 il.lItiil e si toatc
l'apol'turile IIIIT''' uUllleni pOal'ta peeetea ~i,II'Ii'l,llIi I":IIII;;J.
l"i 1;l'ugol'ilh filiI' rI~/lt SI"ine de. lLII'lll1anli V01l ,\ll" P'.IlJll,,~r.I:\:-;, f,ilera/II/'pr
e:;
lin all, 'ril i, "1('. I r, :! / 1 , p. '1 ;;7) . Die 7,oldene Sch/ll ir:'/e a 1u i 1(III1,'a,] 'lin \\' ii 1'1, lrll q( a [ll"t
aport al gpr1Jl:llJiSllll!lui (;~te de obieei 111!.I;ll'a':( ~i ol'g:lI,il';;lr<>a ()['a~plol' p''l'llln.,l l-\ in lill1h'1 lalin;1 pr- la 1:330 de Ciill'l' f.'ranco di'l .\>1, SG1,~de (.'111//'1/
n0l"dice (illecpind ell ~t'col\ll al Xl-lea), l):j1'lrpllll;I' "it filii eon;;lip!l~; !,niJricn) , (./I'/llen rip I"'orlicione (;lIrnoni,1 (sl'e. XJlJ) "S'll' l' l"'l,scllrlal"" a I"i
r:hrlllsOIl til' 110/1/./111. (7.lil"'''. EJ/, 2 , PI'. t,92- ~,()9); lTis/o/'i/i. ''''1'/''111 sO/li r n/ lI 111
'C;l astrel "gel'IJlHllislII1J!" (Cel'manentum) )':1I11 IIlI' /) no! i lll ,,: grcII dl; (t;{~;'[. '1:~:JII~ i";'i trap'" "rig-inl';l din yprsil1n('jl ill pl'oztl n lui 1:01)1(,lf ///,".:. sl'/11 SI1~''';'
J)in ('(I/I/llilil/ ,'>r 11,.,1I11/1Ifl, :l ]"i l\en.-c1eil ;)Y,1l1 lJ \'('l'si,,"c 1,,1 i"'1 III 1"""/.;-' ~i
1 H. pp. 1/,3 -1 {,G.

PIT; I,..,,, E, 11 "'I in 'i 1'1,1,' I illl"I,", Si ('Pili" .. InrI/'ll/is,:, ai" Illi :'\icol" .I!"zlIlI 1~I" .\ I \ I ;11'
"fbi'lelll, p, 112,
lost U'lltlll'" in Inlilltt . La fC'1 ~i, pI' III l1Iijllll'ul "'C. '\\'1, lai,,,,,,,,,I, ,1""1'" "It,
3 lbidrm, p. ll1i,

lqj .rnl'~( :\lalI1,j'{lH' (n\(,I-' in "1!t-7D) , ~l"'I;;I' Iii nlO;lf'ti';) 1;'\I:'"dui .. ;in. 1~lll"ll\1'
('it,eu "11 1'1,,,"'''' 1"' Hrl'll/fl/I/I !llId flol'o/III'II in li1l1ba lali"" ":;11" 1:'-1",." :\1111,
1\','1.; pt'I't!J'I';( conlr<\l'i\ la J. CALMP.T'J'E, I.e III UII d" I'h,dal, 1934, 1'. 'J97. 1/\ ianll",.i. IX;!,~),
38
II. EVUL MEDIU LATIN

nic. JACOB BURCKHARDT consacra in lucrarea sa Kultur der Renais EVUL MEDIU LATIN 39
,;;;;;:U;c in Italien mai multe capitole latinizarii culturii, dintre care unul
poeziei latine din secolele al XV-lea ~i a1 XVI-lea, un de arata "cit de Evului Medill a contjnua t sa-~i exercite influenta din afara sau d in
aproape i-a stat victoria hotaritoare". Ea a avut in secolele al XVI-lea rrlUntrul marilor mi~cari de la inceputurile Epocii Moderne- Uilla
~i al XVII-lea reprezent,lIqi ilu~lri ~i in Fran!-a, AngJia, Olanda, Hi~muJ. Rena~terea, Reforma, Contrareforma - , iar eel mai puternic
Germania. Goethe spunca in 1818 in Kunst und Altertum: Einer freie f'i=ii:f:Ola'I'a abla atinsa de Reforma - .~i neinf1uen~aHi. deClt perlfel'lc
ren Weltansicht, die der Deutsche sich zu "erkiimmern auf dem Weg ist, de Umamsm I de Re~ast~re: S ania: Exwesi~r.YLEofma_nnstfi~-1
wilrde es sehr zustatlen !rommen, wenn ein Junger geistreicher Gelehrter pre ~o~ ca o~;ma intmerlta. ,,_~3ce .el l~ml I-r:ar ~ech~!:.~_5)~~Uml~1
das wahrhaft poetische Verdiensl zu IViirdigen unternahme, welches deut c.;~...!.nedlevara se...E0tr2:.ve~.te in ehljJdeosenlt hteraturll spamore am
sehe Dichter in der lateinisdwn Spraehe seit dreihundert Jahren an den pel'loada el de inflorire.
Tag gegeben ... Zugleid. O'l~rdc cr heQ,chten, wie auch andere gebildete A-m strabiitut in zbor rnari intinderi ale timpului. 0 alternare libera
]Vationen zu der Zeil, {tis Lateiniseh dil' Weltsprache war, in. ihr gediehtet Tntre timpuri ~i spatii istorice e necesara analizei noastre, ciireia crono
und sich auf cine Weise unlf'rc; nanda I'crstandigt, die uns jetzt verloren logia exacta Ii sluje~te doar drept suport, ~i nu drept fir calauzitor.
geht. Se face () d"o~c.bit.LI!.!cl~J!1.ll(iliL 1111 n' ill;.f'1sta Jl.Q.czic umanistil Dar sa ne intoarcem iar la Evul Mediu timpuriu. "'-bia de catre
"neolatini:i"l ~i CC~_~('l'i~Ct III IHli1i 1l IlJedievalii:- fnsi:Ll?~ecoJ~e 'ul Carol eel Mare a fost constituita definitiy formatiunea istorica pe care
0 \'-lc:,1 ~I a( XV-Ica_r'l.!..~r-p.~)all~ l'acI~ inert uceaSl.a despar'!J~ lvlo~lC
1
o numesc eu "Evul Mediu latin". Aceasta notiune nu e curenta in lite
nirea Evu1JJi Mcdiu lnlin SI' )'('SIIII[I' inerl In PclrarcC! ~i Boccaccio. Ba I;tura istonca, dar pentru scopurile noastr~ e de neinlocuit. Prin ea
chiar inciJ. III anu1155:1, WI Wlianisl ilali;lll I.l'dJlIia Srt s'!, upcrl' de "poe ir~leleg aportul Romei, a ideii sale de stat, a bisericii ~i cultmii sale
Iii rai" dill sccollll al XlJ-II'a 2 . J)eci ei lol IIlui 1~1';111 citil.i! "\ccasta se
~~lica pI~in_sistem~!.! sccolcd(~ ~V.:.b\ -=- ~j)iin
la formarea intregului Ev Mediu, deci un fenomen eu mult mai cuprin
c!!:.1u.vrq;ID!lnl din J zator dedt supravietuirea limhii 9i literatnrii latine. In decursul mul
inventia tiparu1ui. In sp-co]ele . . J XV-lea ~i al XV I-lea se p,'cze'nlall--!ITe tor secole, Roma ajunsese sa-~i inteleag;t exislenta statala ca 0 misiun'l
vilol' a~a-zi~ii "opt au tori" (aur;tores octa 3 sediment' re al si t~ universa]a. Aceast;t idee 0 cxpril1lu ~i Virgilill intr-un pasaj celebru
m ul uJ . e free ar(~ SI e ectura n, edicvo]. Dar si m ari i au t (nj latini din Eneida. Dn 1(1 Ovidill Ineoacc sc (;J'j~talizcazi:i e alitatea dinlre
din seeulu al XII'-lea i~i gasealJ ci-rilOl'i zelo~i inca ~i In sceoJele al orbis (pfUlllllllJ lIll.rcg) ~i ur s (HOllin), care ajunge apoi, in epoca lui
X\'T-lea ~i aJ XVII-Ierl, a~a CUll! atest;l )'(;/.iparirile 4 . LilcratUJa latina u Constanlill, 0 legend;t l1lonetaru, uJica 0 ~tampila oficialal, supra
vietuind pin a astazi in formula urbi et orbi a curiei papale. Prin ridi
1 GEOHG ELLIC\(;EH, Geschichlc lin n"llulrilliuhf'" 1.ilaullll" J!I'III",.I,lrtltds
carea cl'e'i'linislllului la rangul de religie de stat, universalism'ul Romei
im 16. Jh., 1929-193:3. Vol. T t ra I ('az,-, <I (."pl'(' J Inl il'l/ II/III rllT d"III",.h,' 111/ lII([nis

fIlliS in de,. IlCl.dalcinischen LYl"ih. - '\lJllil"giil" all a]';; I'll I ./""111 <if' d," j'('n,,',
a dipata1 nn..illipecl dlj~t:J.U,ulu.i j se nlatura p'rctcntia dehe~emolli<:
asti'el: Deliciae poelarum 11alonwl (l'J'ankflll'l, l(i08, 2 VIII.), lIllIll (",,1;1 rile
a bisericii. D~ aSt!:nene::!J, Evul ..1VIedilL..S.:.a CQnsidp-rat continuatol'Ul
nUHrKH.~RDT. Urrncaz;; Delicioe poclonon G'allvl'/.lll/ ,i/,idon, 1I,Il!), :l Y"I.),
~~i dCltoriH'I filozofiei istoriei a lui Augustin. Aici sint contopite
iernlUnvrllm, (ibidem, 1612,6 voL), fl"zgiromm (i&irJ"m, 1/;11" I, vo!.). _ J"T,I"u

prOZ:l artistic;; neolatin;f, d. O. I<LU('E in Glo/la, 19;)ii, p. '1 ~ IIITII.


t.rei idei. Succesiunea istoriei omcnirii se armonizeaza eu eele sase zile
"Cinthiu, GrcgOl'ills GYJ'aldlls (= G.B. Gil'aldi Cill!],;"), lil' !,ol'l's 1/08lro

rum tell/porum, cd. K. WO'1'KE, 1.891" p. f1 7. ~e cl'f'<ltieibiblice ~i t:U celc ~ase VLrste ale vie!ii (PL 34, 19'0 urm.;
3 Dcsprl' riispindir"a op('rclor lipJrite pinii Ja 1500 Ill' i"f"l'Jll>"ad (:r.wmll

37,1182; 40, ~3 unn.). ~ accasta sc adauga impul'tirea in eele patl'u


lralalog der 11liegendr1lcke (1925 ~i urrn.). Auc/ores oclo apar Jill I', 1r,~)(J si 15UO
imparu~ii, luata ca interpretare alegoriCa a profetllior din Cartea lui
in douiizcci ~i einei de tipftrilul'i, niei una gcrman;t ins". Jr,,"j~.IOI'I'" acc;;10I'
Daniil (2, 31 urm. ~j 7,3 urm.)2 (De ci"itate Dei, XX, 23 ~i XVIIi,
manunle si a altol'a ascmanatoaJ'e ]a Rab"Jais, Garr;Ollllla, ""1'. 11,

4 Prc;cnta Jitcral.urii latine tirzii ~i medicvaIc in I ip;;rillllilc. do pinii Ja


2). LTltimn dintre aceste impara~ii este Imperiul roman ..El eorcspunde
1700 e sllrprinzator de VasUt. Vezi JEAN SrZ?o;EC, J-I 1 s/ln,i"olln' dfs Dicux eY2..cii de biitrinete (seneetus) ~i d_l,!,reaza p}na la sflqitul tenlporalldui,
antiques, Thc Warburg Institute, London, 19t,0, p. 1~)2, ~i Iliai :lll'S E. PH. care VD [i aboJil' de sabatuJ ceresco Faptul dl sfir:;:itul VrCDlLll'iJol' !21!
GOX-DSCIl'llIDT, Medieval Texts and their firsl Apl'car(lm',' i/l Prinl, London,
191j3 (= S.upplement to the 131:bliographiral Sociely's 'l'rr1/tsaclioT/.<', No. 16), enl departc era garantal de cu\'intele apostolU]l1i nos, in!J!l...0.J.J.Wi~!1
aei Ja p. 29 orm. despre Auclores octo. - Dcspre lijJ;ll'ilul'i d,' nl(. hJi loan de
Salisb.ury vezi rnai jos, p.167. - Despre disparij,ia 1:11 ;,".i ca Jjmba jitHara anii 156{, -1;:;70, proeentajul eiirtilor Jatine era de 69,2; intrc 17 /(1. ,j 17:;0
modern,; dupa indiealiile eat:doagelor de cal'li pus" in \'in7~I/'(' 1a tirgllri1e de de 23,8, iar inlrc 1791. si 1800 doal' de 5,8.
rnosl.re intre 1564 ,i 1846 vezi F.RIED.RICH PAULSEl'o', G,'grltichle des gelehrtcn 1 Cf. J. VOCT, Or&i; Romanus, 1929, p. 17.
Unterrichts an den 'delltschen Schulen und Universi/fi"lcn, 1885, p. 785 urrn. In 2 l'cnLl'u prima data in eomental'iul 1a Pl'ol'oGul Daniil, ":1';,, po" 1;\ anul 20f,
in limba g-read' de efltl'c episeopul Hipolit dill HOIllCl,pf,,'lual ap"i de I.eronirn
;" (;OlllellLariul sall la Daniil, prin ca"" R [':"lp,'lat nu!uriClalc g-clH'I'~1ii.
40 II. EVUI. MEDIU LATIN EVUL MEDIU LATIN 'll

r;.alnrum rlc(J('l1il (1 Cor., 10, IJ)l. ill relnl rlcrsta iiI' ioleg-r'l ill gindirca I ioare. inca la ineeputu1 seco]ulul al XIV-lea e punetul in jUl'ul earuia
lnediev;,li't v;ziunea cJ'("~1 in;t prilJli,jvu despl"c ~f1r~itul limpului. De ~ravrteaza gindirea lui Dante. Ideea lranslatiei strabate ca un fir ro~u
llefill1narale ori silll I"cpI"odllse a('c~l(' cllvinlc de autorij Inedievali J1ublieistiea ofieiala a lui Barbarossal, care reeurge 1n rnod deliberat
- fhl"~\ trimilcrea Ia izvo)', r;I"j:~I,c, cum se intll1lplu (;u mai loale cita la traditia lui Carol eel }lare. ~ la (a_rol "ineolo. istol'ia germana e
tele mcdievale - Silil S(, rae ;l!llzii Ja ele. Dar a(;cste aluzii flU sint IlDpletitfl. timp de secole intregi eu ideea relnnoiriLDo!1lci 2 , Dar ~i poe
adesea recunoscille dl: (";,Ll'I, islmicii Jnoderni ;;li culturii, ci in~elese zin dinastid\ ~i politiea a Germaniei din perioada llohenstaufenilor
ca expresii origirwlc all, EVI,I,li "-'I,di u . J)<leu intr-o croniea din seeolill ,~te redactata in marc parte in Jimba laLina. Cele nlai ~lralue'ite strofe
81 Vll-1ea se gitSC)1,(' II/'Illlllz.i! i;l: "I11111<.'a e Ja vIl"~ta bi.itrinqij adinei"2, t1rdicate lui Barbaros~a nu sint "crise in germana, ei in latina: sint
nu trebuic I ";IS;t, III SI:IIS !,siI,"I')lJ:isl.; ronellJzi<l llnui sent.inwnl de .,llll i,pera ArhipoeLului din Colonia. Prin doLindirea eoroanei Siciliei,
hat,"inire" al el'()(;i;, I:i Sri S" rl'('1l1l0aSCrt alllzia augustiniana l<.l rarale \'urtea suaba a intrat il1Lr-o ~i mai strlnsa legatura eu poezia latina.
lislllul dintrc raw ril1;l!it (rll"I;II)it) ;\ iSlorici 1IllivcI"sale ~i vlrsta batd lperele lui Giuffrcdi da Viterbo sint dedicate lui Henrie al VI-lea.
nctii3. n;I11I(, arlit ill vizil1llf'a S;\ .1 paradisllll1i (Par., 30, J31) ("rl mai In regatul sicilian a1 lui Frederic al II-lea ia na~ter'e prima ~eoala de
slnL lilJcrc doa!' jlll(i lIC 1"<:lIl"i dill l:lljlliJlsul LrandaJirului (Cl'c"r. ~i el poezie italiana, dar imparatu1 se delecta in acela~i 'limp ell comcdii
triJ.ic~Lc 111 'J~Lcpt'II'e,\ Sn")iLlllui Lillll'lll'ilol' (ve7.i ~i Conl'., 11, 14,13). laline serise de juri~lij ~ai ~i prilllea de 1a englezi panegirice in versuri
Tolill l1iblic a gi\si I gilld il'(';~ islllli!':t lJled i(:\[dil ~i 0 Illolivare teo 1<ltine 3 .
]oifiea a illlo(;llirii Ulll:; 1IIIpilr;l\ii prill alia: rcgnwII a gente in gentem Dar sa nil uitiillJ ea .. Evul .\leclilJ Inlin" nu se identifiea in nici lin
trans{"rtu.r prup/a in,justitias ct in.iurill.s ul. (,ull,tulI/,dins d tliwrsos dolos ,.<It ~ ider.il ;~~':,lna, in semul ~nf'1I1r:ean:li\rjri_a_!iomei sau a unci
i Ecleziastul = lsl/,S Sirah, :1.0, H). Llllltc]': UIII (;uIl'nlt. UilrN:ht.~ wul ni"lzuiille de;"\ 0 reilln(li:..Jdeea~raDslaL~ei e~l2iJl1i\ lQr..f1 lrec-erea sta
Geizes willen kommt ein J(onigreich (J()/! cl:nem. Volk an(\' amire (., Din J'lni~'c Ja Ull imp(:.:i~l :I~.ra_ HI~u!a rstr. (;ul1seein~a unoI' ab1.!.~uri
eauza silniciei, nedreptrttjj ~i zgirceniei, scepLrlll dOJl1niei u Lost trecllt 'I~alL!1lp. a~r.stel :Jl!jJIIIII'I. Inca 'l1 HW'..U!. ~llna a sec-olulul al
de la un Jlopor 1a aJtu]"); ipse (Dominus) nwlat tempora et aelates, IV-It';) 'r. Ili"ISl'llS" idr:(~a ullPi "Hollle peniti~nle" care, "aH;Jllenea unui om
trans["ert regna, atque constitu.it (Daniil, 2, 2J). Din cuvlntul transferre .oupl('~jt de vina, pOHle ri admisfl din nou in eomunitatea sfinHl. numai
(a SlJ'i"tl III I La) s-a derival Ilo~illn(:n (li' translalif) (Irammitere J , de impor dllpa cainta renLru singele cr(l~tini1or v5rsat, dupa poe5in\5 ~i dupa
1;"\111';1 fundallll'JllaliJ. pCJlLl"I1 Iroria isI.Ol'i,il llIrdilV;J!il. 1{('lnnnil'l':I llll IJlrtl"lurisire<.! eredint-ei 111 Cl'istos"4. Ieronim, Anlbrozie ~i Prudentius
l)(",iu'IIi de e:tLl'e Carol eel \\lal'l: se plll"a 1'11111:1'1'1' I'a 0 I l'iIIJSIIIii.l'IT a -int propagalOlii acestei idei ..\UQ"US.till aduce 0 rastUl"llare inca ~i mai
~laplnirii rOJIlUne altui pO)lOI', Ce(~H CC ~j l'xpl'illl;1 1'''1'111111" 1/'{I!Jslalio violentfi: ID1!..It iaudaleJ~tuti ale Romei sint, din .pullet ge vedeJ.::~
imperii, cal'eia i se ud<lugrl IJlai I lrZjl1 ~i l:1~a dl' .IrcwsLl/li(/ slllrlii 4 (SL!'u ne~lill. ni~gJiJ~\lJ'i.J:ri.vir~c~WmlbJi..1rebuie sa se_ Indrer.Le de la
nJutal'ea ~tijn~ei dp, la Al.ena sail nOllia In Paris). !.!.",PI'l'illl ll1cdieval U~.nl\a IcrcsLra, a .earei istorie apart,ine cetatii aniintesti rivilas ter
,:..rcll1l1t de.ln ROllin ~dr('a inq,wriullli lJllivr.:~;:!., avi;ld""J.o . j lin ('a..:.?c~ ren i lllp-Rl'atlel raliluI, dltre ceta1rfl. TiJ1I)umnezeu (civitas el.,
t.er su l'ana\,Jonal. La lei de unlvcl'sala csle ~I IlJ'('II'II(la t 1l1'lel l'OIllanr. llnparalia rel'eascT\ a lui Dumnezell. Dante a eom_batut tacit aceste
Saar otwrn si-r;n eriu.m slnt functii ulliversnl(~ Sll ))'(~III1. Colabo c:(olleeptii aJe !IIi Augustin. EI lea~1J!!reuna RQID.a lui Virgiliu i a
rnrea eel or doua putel'i reprezi IHa plQi3._1I1 S('('o II a I. -Ira "I t.lla1HI lui Angll,;t ell cca n Sf. Petru sj;) 1If"!1la~ilol" acestuia. imparatie germana
J..!Q.[llllda. En I';lmjoe en ltn ideal ~i in t.iJlJpul gT;lVIlllI ("(!u1li.!~:~dte-
-. I OlIn .Ii" i:"eising, de pild'i. in (,pupeea anonimrt Ligurinl1,s, serisa pe la
1Redaclarea lui Augustin (PL 40, 43). VII/gala '11',': .ad correplionem J 18li/8"7 ~j ca"" tratC<1Zfl pl"oblcmc islOI'icc contempol"anc, ni se spune ea, eli
nos/ram, in qu.os (ines saeculorum devenenmt. Itl'r-lnd Tmp"l"illl, Carol l-al' fi transferal. apoi asupra lui ~i eli Rinul stapine~le
2 Fredegar , cd. KHUSCH, in MGR, Serip/orcs reI'. Maol'., II, p. 123. Plin
;)("111ll pcsle Tjbru (I, 2!1!J urm.; III, 5"3 urm. ~i 565 urm.).
gerea lui Frcdcga1' ne quisquam potest huius tempore '11:/; /1I"I'slIlIIil ornloribus pre ~ i" :I(",'asla no~iune sc contopes~ diferitc idealuri elerogene. Vezi
cedenles esse eonsimilis (ibidem) ll'ebuic judecatfl la reI ,:1, I'as"jul COl'l'Spunzator 1'.I~. ",cfln,"I.I!, I{aiser, Rom nud RCIlol'alio, 1929. - E. KAKTOnowICz, J(aisfr
din Grigore din Tours (wai jos, p. 178). 'riedricll If., r>giinzI/lI{isballd, 1931, p. 176. - Despre difclitdi' nuan~:hi
3 Plingerea c1espl'e 1mbfltl'inirra lumii sc gflsr,~1 {' eli iar ~i I" Luerq:iu, II,
,l1t iellii irnpcri"Jc caroJingi(;ne 9i ottoniene v('zi CAnL ERn>,-lAl'N in Dt. Arch.,
1150 urm.; iar in sec. IT J la puri ntele biscl'ici j C ipriall (A d Demetriafwm, Ii. 1943, p. 1,'12 urm. - Frumoasa carte a lui FEDOR SCIINEIDEH, Rom und
cap. 3). Vezi ~i TOYNBEE, IV, p. 7 urm. (olilgedllllhc im Millelalter (1926), ;~i propune sa analizeze ,.bazclc spirituale
ale R("na~t(,l'ii",
4"ModeIu! ideatic" I-a orerit Hora'tiu (Epi. J.l, 1, 15(;): Graeeia ... aries
/Inlu.lit agres/i Latio. - Ideea unei trallslalio slndi,: 0 gusrse pcntru prima oara 3 ERNST l',I)lTOHOIVICZ, Kaiser Friedric;' 11., J~rwinz/l.ncsbc/ld, 1931,
formulat.:i in scrisoarea lui Heiric ciitrc Carol eel Plcsuv (Poetae, III, ~29, 23). p. '132, cu amrlnlllltc asupra lit('raturii Jaline Ja e\lltea impuralu'ui.
- Vczi E. r,lLSON. Les Idees et les Lettres, p. 183 'urm. 4 F, l'LIKr.:-<EIl, Rumisclte Geisleswelt, '19 /13, p. 11 49.

5 - Literatura europeanli
ROMANIA 1.3
42 II. EVUL MEDIU LA TIN

~ G. nOM ,\ N I A

In lirnbajul ~tiin!.ific actllal, Romania InSeal1ln~l tatalitatea tarilar


in care se vorbesc linlbi lolllnllil;(~. '\\'('ste lilJ1bi s-au nascut pe pam'in wi lJarLaries, ilhnc Romania plnwht:
{ilte
tul Imperiului rOlllan - de In Mm'cn Neagra plna la Atlantic. Dacii DiFersis linguis laus sonat IlItft viri 2 .
pornim din rusat'it, ordiIH'a III care s,~ SIIl'CI'd aceste lilllbi este urma
toarca: roma.na, italinnn, rl'illlc.~/.a, IlJ'uvc'l;-,ala, cnlalarl3, spuniab,
portugheza. Inrudir":1 lilllhil"l' p/:ninsull:i iLc'l'i c", alc Prant<;i !Ii It;,
lici era eunoscuta lndi. din Evul Mcdiu; 1l1i:irlll!'ia c]asi,,;\ U ('onstiluie
tratatullui Dante De vulgari eloquentin.. ErllJi~ii secole/or al XSI-ll'l
~i al XVIII-lea (Pasquier, Voltaire, Marll1ontol) au \';1zut ill tillJba
provensala - le langage roman ou romain corrompu - limba-Illawa
a celorlalLe limbi romanil'p, descmnind-o ~i ca roman rusl'ique, ceea ce
aminte~tc expresin lin.gua /"omana ru,~lica, dc;;prc cure vom vorbi mai
jos. A0casliil eorie a J'ost prc!llutC\ de Fr;)n~ois HnynouarJ (t7Gj -1836).
Provensal de originc, el SllSI,illr.<t eu limba pl'()venSalCl - nUllJitu de eI
langue romane - ar fi IJl'cJrnnilla l III inlreaga F'ran('l a sCl'lllclor VI-IX
(ii ea toate eelelahr Jilllbi l'o1l1;lIli(',~ s-ar tl'a!1;c din Vl'l'Ilea pruvclIsaHi.
Tol atunei, arheulogul rrancez _\.I' c i"s(, de C:l\lmllilt a :lplicaL aCl'asta
eoneeptie, 0 datil. eu lcrl1lenul de "T'lIiIiUllic", stilului al'tisl ie ':11'('. dupa
paJ'prp,u sa, a dominat de la fi.nelc' Alltichitrttii plna ill ~1'CUl11J :II XII
lca. Cercclarile lui Raynouard all udus mari foloase t;Ulln;l~L('I'ii pfll'ziei
t.rubadurilor. Dar teba sa lingvistiea n-a putut sa se illqmll;'.. Fl'i.drich
Diez (1794-187(;)., 7ntellleiptorul filologiei rOIJlHllil'l', ;1 (ollllJiitut
teori<l 11Ii RaylloU<'\I'd ell pri\'ire la inUielalea liJllbii prn\'PlIsalc, sus
1:inind ea to ate limbile romanice reprezinta eVI111l\:ii ullt'ri"al'e inde
pendente ale limhii latine.
Cuvintele romanic, Romania :lIl insa 0 istoril' 1II111L Jllai vrche,
aproape uitata astftzi; 0U aeeasta trebuie sa incC[wlIl !lI'111!'1\ a r10blndi
perspeetiva justa. Romania deriva din romanus, dupil ('11111 acc-sta del'iva
din Roma, sau latinus din Latium. Mo~tenirc:1. HOlllCi a fo"t Jnlpartita
lntre euvintele latinus!li rom.anus. Dintl'(' toa1 C limbilr Laliului, adica
1 '.'tzj (;.~s\ro" P,\I:J" in Romania, 1, 1Si2. p. 1. Ul'm. -
dintre dialeetele "lati~e", t rebuia Srl dobJndcasL'u 1llliicl:ate idiomu I BibJi"f!'Tafie mai
noui\ J<\ II. P1RE);"r:, p. 289, n. 1..-1ntre 330 ,i 1,32. n11m~lr rlr Romania apare
vorbit la Homa. In Irnperiul roman, mult;t vrellle, rOll1ani erau muniti in noua lrxle Jatine (J. ZEILLEJ: 1n Revu.e dcs etl'rfcs la/illcs, 1.D29. p. 196).
9.oar eei din patl~pinitoa.re:invlll"l1 piistrlndu-si denum irile ct" Dar ~i AI.ann,i, (His/aria Arianorttm) nume~tr Romn /-le:Tp07roi.tC; '6jc; 'PW(J-ClV(t1.C;.
niel~berj, greci etc.). _\.bia printl'-un edict HI ltti CaranUa din 2 "PcnLr'll h'trbatuJ pe cnre-] preamii.resc deopot!'i\';l Jumca Lal'barii ~i roma

anul 2t2 se conferea tl1tllror ~tQri'](ir IIDpr>rillIlIJ l'pta.trllia romana. nil'lLca l'iisunii inll'-lln ,ingur glas Jauda adu~" 1n graiuri deosebite".

5*
1J.l II, BVUL ME DIU LATIN
ROMANIA .. r:
i,'

chema apoi Ja l'1ndlll lor: romcu/z, rOil/cud, rom.an, romance, ronWnW


11l1'f~J<.1l lalirHt. In acest sens lila! JibPl';;C' pnale vorbi drei_~i..de acul~l
~tOa I.e ace~ lea fiind dcriva I.e CUJI ronwnice. hI francrzn \'eche, ro
illc::o~.de 0 !-1lJlllanie I'rprezentind 0 unilatc densebita ral,a de p.t:Jpoal'l,le
mrmt, rOT/Jan in'CRmna .,roman dc' cll1:.LL1I1 vrr'uri". iar ca sens~~ ,-;i literatul'l]c- grrmallice.
l2Ql?~:l!iLJn retrnversiune laLin;l, () astfel de carle: pulra fi 1111nli,Ft
, CeImai "{'chi IJlOnllJilenl lilW\'istic I'omani c 11 conslituie Ilr~t1l11n
romanticUi:; (tiber romanticu,s)l, Cuvlnlcle .,rmJlan' ,i "rOlllantlc"2 Silli
~ ... le -de Ja Strassburg, du, 0'12.:.. dar <l,ceslea repreZII1t~1 llll oCJJment,
decl IntI'-O strln~a cnrd,!'! ir. 1n aeecpLiullea curenta din enQleza ;oj atT-
I '-','C' 1111 sin! jiteralura, Abla In seeolul FlI Xllea l Illc'epr ICln(.ltl mOnlllllenle
mana, "romanl i(," InSCUlllrI;1 1'1111\ ill secolul al XVIII-lt'n "ceca ce :S-<1I'
putea intlmplH III rOllwlle"3. COl'e~J!onJentul jLaJian pentru roman dill
I~r' liternre2 JI'fl..!~e, LiJel'atjJr!L;;rl.alliQJil iner-pl' .1-, __:-Jf.s;itu I seeolu l~i
ill XII-lea , cea ilalianrt ahjil..Jl_~j220 cu Cln/ec/ll SOMe lui al SUn
franceza vediC csLe galiei~1l1111 )'omanzo ("rOlliunul", cu ~pecic liLerara),
IlIlui Franci~I.' .~i eu Jil'ica clllt~l ~ieilian~l. Intral'ea til'zie In JOG a Spa
Cu accst SCII~ c~le inlrcJ)llill~aL llld'i de caLre Dante (pu,rg., 20, lid).
lIici ~i Italiei ;;e explidi. pl'in hegcl1ionia FrRntej: in schimb, aparit i ::
In 1'[,:lIII'C'Z;1 ~i ilali<lll;1 st' 1l:l~II' ;1'i;Jlbr dil! romam:Ge nqmele lIIwi
I i1l1pul'ie a mOllunlentelor germalliec (in Anglin pe Ja 700, in Germani;,
>;pI'clllilrl'arl'. E"o]ul;a (';;1(' :1;;l'llI;lll;lIO;))'p "i in spanioli'l, Si aici, rl/
in jUI'ul Illi ,:iU' c daLoI'ata caraeterlilui ell tolul c!cu;;ebil al lirnbilol
ltianCe In;;f';IIlln;j JII:li intii "Iill");l p"pllla!';t". iar apoi ~i ~a-scri~Ii.
~('rmanice Lqa de eele romnnil'c. 0 pUlenl cxempJifica ell ajuloru
III ac(~a~l~t JIIl,)I;I. (!fow'<llll<lal;t f;t!';l lIi('; n jilllili!I'(' 1a 0 ;;lIlgura specil:'
jlll'amintelol' de Ia Strassburg, ill redactar'ea rOl1laniea, inceputul SlIlJ;\.
Se put grlsi dcriv<l L(~ ca I'O/llan('(l.r lil)/,,,s . a Iraducc (Garcilaso de ]:
;lsl Fe]: pro dl'n {(.l11or el christian poblu el noslro COll//ln sal(JwJlenl, eeea
Yega, .Juall de Valdes), Jal' _~i fOI'Jllltlt- ('a los 1'01IIancistas a Pldgares
t't' e Inca foal'(c aproape de Iatin;l, ial'in gel'mana veche: in {{odes minH'
(marchiz1I1 dc Salltillulla), 1..~t;~'ni.lld I'll S('I'Ollll al X"-1"a, rnlJ)O/lce
incZ in thes chrislianes folclws ind uns!'/' bedhero gelwltnissi". Stnl dour,
apare ca drlluillire pcnl.ru acea "P('!;;\; (}" !lUCJlIC ern'ora Ii sr liial zi~r
lUl1Ji Iingvjst'il"~ complet difrrilc, !101nulli('1l1 ~(' pilip;] d(-se!)]''',1 Illull
~i uSlazl lot ast!'e] "i carc, inceplnd eu sccolul ;II XVI-lea, crall S(rJiIQ'
'in cu Irgrri num itc romanceros. )lQllI',lll!ll spaniol f' dpsl'T1lnul eu llli
l~mp cu 0 latin;t llwi lnllil S,111 IIlaj PIII.~ lJU1'1"II'lzal;l, ;;11' 1'1.'!'"~.n~~'
;~~I!!a <i-;l JQI~I~~I_'~j~'1 ~II'a ::L'..!.l' }'ILIIIII:JII;~I.:!.''.Jii.: CCl'J[@:
~1.!2~~e_~J2l.[lT~-'-0:.~~ltalw,na,nO(Jela (ca ;i in cngle7.~(}el),
lli CIIT, dilllJ~.oLI'l\;l. 1'1':1 11l'\'I,i I s;( j-'I\"I'I.I~ ];\ I ina <1/' la JlJ(,(~P\ll ca pI"
In Evnl \t{:!i~ eXISl.a, pc df'asllpra granitelor lingvisl.ic-..Q..Dlllll
nilate C'!.llturaL-l (l l{nlnalllCI. :\Ililierosi italirni scriu poezie in linlba
Ij)~~lill;t ---;-i~II' iwi:: t"'"7; ill"\7tliilUtlr, In j\iruTTUijUVse sCl'ie iJ
Anglia () lalill;1 Ililllilur de curata, pe cine! in Fran!a domne~te dec[\
provPlls;:l1;l (iell' UUlltcil PUllC in (7o/llilledia JlC' un proYen'al de "falll;l
dprea, Dar ;-l italicnl [ourte L'ldli puteau faec uneori gre~eJi gramati

sa vorbea;;e[l III lilllha sa Illal('l'II;I). na~I';lllll lui I)anle, Bl'lIncLlo Ln( illi, ('ole carc stilllPau risld r;duguri]or germani. A~a a payit GUl1%O de :\0

i~j scrie capodopcrn In ['l'alllllzl'~I('. G.!r;\('trrjsl ic eqp 11 1_I.J2.lll' I I I ,,1 11Jiliw


\ ara, 'Venit ill annl 065 in suila lui Otto I 1n Germania, rare Jlltr-o

durului Raili1hall L dr Y;1ll!.!('il21::.jill~1I1 III i r2-0..Q),--,--III_'_l'ful~i


('onvorbire l'll ddugarii din St, Gall a [010,il un caz gre~it, EI ,e jmti

~1rofe sInt scrjsf' JiccClrc In altrt li~.l~a-'--1!2:Q:YD1~'l!.~~.I~n::l.,Ir:lncrz:-l


fica intr-o scri'ioare 1n care spunc ca ar Ji [ost pe' nedrcpt acuzat 0(:

({'oLl, gasconfl si portllghez~14: Acestca eraLl Ji1l1bil(' Clll'('III,' ;rlll~11


ne~tiinta gl'<llllatieala, "eu toate ca llneori sint f'(injenit dc folosil'c'l

,irica 1'onl:1nic;;., Fnl?..lnl-di sc plJtf'a alterna il,LIT tir : d"\'('~~:.iI".sWI


liJnbii noastre popularC', eate e a1 I' ell' apropiaL;l latinei",

~tiinta vie <'1 unci Homnnii unitarc, Astfel de aJtern;lri SI' l'f'gll;;('SI- lll1C'
ri ea proct'Jeu artisli~ in Spania, de pildu In sonrlf'll' Jlli (;UII;!IJl'li :;-i Apropi~I'f'a dintc limQil~lgaJ:.f ~i Jati0.rl "e_n~lIJiJlf> oc-a 1.lLTl.R 11.1
ale lui Lope de Vega, !I.!c(~pind cam din 1300, ]{Olll;lUi;1 S" dir,'r'i'IlI,i,l~\ intregij-i5lorij i! Lmbilur----m.r~I,. Eel Sl? manif('Slrl in for1l1elc erIe
(lin ee In 1'1' mui mult ('a limha si cultura, N<.llllIllll" l'~l~';lll)11I mal diferite. Toale limLi!e roman ice pol face in OJ'icc cpoca )mprum'l
lot u7i legalP int1'r Gle pri n iqoria' form;lri i lor" i Iwi 11 Ill'('" III rill I[\ I.-gft= luri din latinrl. Cfntewl lui flolantl Jin "echea lranceza (prin 1100)
ineepe:

1 Aslfel inir-IIII pasaj din J\!Vnl'() Pelayo, ,';/)('1"/1./11-111 '-",~II.I/I, I'''d. l;onll
720, fol. 19 d , snis in 134'.: EI irlro /I.-nne/lil DO/lli/lll--'. -'"111'1",\ .,r.-i/,!/I.-l/s ...
('orles, Ii rets, 1/0sl,.e ('111T"'rere 1I1Clf!lIe,3

lege.-e (Jet autlire el non romnntico,< in fJlI-ibn,< {nlm.I" d 1II"lItfll'-;1I 1"/ ,',,'-/1;'; dd'~II,,
"ilia continenl".'- ... CuvintuJ /JIU.!!/lIIS a [ost inloruil Pl'lll grand;s inca din !a'ina tirzje, ~I
2 Cercetaril,: fundamcnlale ,.supra iSlol';ei eu\ i"IIIIII; ,,1''''''''''1 ;c" sillt d"I,, ill limbilt' t'lIlll<,uier nu a supraviC\uit dedt {!/'andis - l'U II Sill.Q:U\,;t
I'ate lui ALEXIS )'1\.\:-;<;:01", exegctul lui Houssl''''', ill .111111/1"" Jrn/l-Jr/l:'l,/I',
flO1/.ssrau, V, 1929, p. 237 urm" ~j in 1I1(;lnl1grs FJnII/I'JI,'II(.,._~r,-, 1~30, 1, p. ,3::1,
3 PL'ntru a('l'as1a In francrzi't !30 ~p\lrl(' J'on1(17/('sq'u' 1 Canlil",!., Hiliolici (;fir~;tlll Sf'C. IXI llll nl'" pal'al,)" IIi .. ; 1l1'Jlla~i,
Pies, asroman{,toa]'c Ja v, r:nESC1:"'1, l!olluilli,." FI'O~Jl/rll!n, 1932, p. ,):;:2;
4 2 ~IE'\f;l'[)F.Z PIDAL fixeaza date de "'1;;1('1'[' a Illi F'o"1I1(( ,Jel (.'id Ja Cl'" ,
cxemplc ~\'rnHln,' ,i aJteJe la \\', WACI'ERi\".\('.EL, 1'01'1;1,'. 1,'/"'/01';1, un" Sid;"','!,, 1]1,0. Pot dOYf'lii, cI','d, ca el n-a putllt Ii ';'l'is ina;nlr dt' 11S0; \"rzi ma; j,,;,
ed, 2,1888. p. 1,93 Ul'm. 3 "Cal"()l. l'l!!I.~Il', nlarrle lIuslr'll Itnptll"1.('-.
jG II. EVUL MEDIU LATIN ROMANIA
4?
,'xccp~ie; Charlemagne l , In conseeinl,rl. lingvi~tii afil'nli'l c5. magltes plntl alunel a prlmit infJu...ente din afariL da..!:.. 11ILJL radi_ul mmic de
)ll versld dc mai Sl1S ::11' fi lITI "latinisI11", I\lIll1ui cii l:i uila dl toat!' 111<1 I:J sine,
rile TT10JlUllH'n'Le "ll: lillllJilCil' l'Ullt<llIit'c .l!}lIndu in lalini~me, 1'010sit ~ortu] Angliei fata de ROllwnia este de 0 natura. speciala. Timp
,lIJec'l,i r()n~'tient cu lIl'II:1II1I'IIf(' dl' -I il. l:n ",en1r]u ('II,incnl il ofedi. d(' rlproape patru secole, Anglia a facut parte din Imperiu, Trupele
Commerlia lui Danl'" .\(',dll illlilJliJil -lIn euz dilllr'CJ mic -lInJn romune s-au retras In 410, dar misiunea lui Augustin (dllpa 597) a in
tullatill vir (b;II'I'ill) ,llh !'LII')II;l 1'//"11, J)(:nlll1 cr, U<llilc nvea ne,oi,~ lie 'emnat 0 a doua romanizare, sail, dupa formularea unui istoric englez:
o riulll III - il'II, 1:11' ,;il'id 1illl 1,,1 rl';oIl('f'zft ll't'I'<lZ~1 in ~1'1'I,JII] al XX-lpu "I'dntoareerea Britaniei Ja Europa 9i la propriul ei trecut"l. Monu
lern 111Id IIV/:On. ('!l' 1;1 VlI\'illllll \;11 ill ov/.<' = jlll<lrl'), Ill' ;.rill") III fal,a /I1ente1e romane au supraviqllit imigrarilor germanice. Ele au inspirat
ac"llli<l~i 1'al'''I'I, 11.'1 '111I1I'IIIII,il" dill I.llill;, Jill; 1;1,'illliJI Lile 1'0111 iI lliC.I' sculptura din Northumbria (secolul al VII-lea) ~i au fost aratate cu
l'~llifi" .. Ill""fl~islllI" '''''/11I'\'II,/,r. a'il "Ill'll ,r ,'lIlin, li't ,11 lill,]Ja 2
IIdndrie Prin eueerirea normanda. 9i prin regii angevini, cultura en
gl'rillall:'. Latina 1':11111111'1"(':11'1'111"01111" ,i II" "I:!I;I 11I,11l1r~1 ~leza devine pentru citeva seeole 0 anexa a cillei franceze. Franceza
j"(IJI'''1 11 Jf' ..... devine Iimba literaturii )li a vietii de stat, latina eea a culturii supe
-~'llll'il, J'lIII101lli,'(. d"Li.!!~.I.lI~ili'l~iJ.L!.!~r'JlI d,' la ,'llllirldc "ioare. Parisul este capitula l:terara a Angliei. Englezi \'i vel~i parti
Lolll:t 101 li"'("'.!.!!" .1'1'<1111""';-[, ill ":1"1' 1:,-1 ill I' "I" ~I' SUCCTd "\0:1 .t!lci". cipa eu aporturi strulucite la rena9terea latina din secolul al XII-lea.
!\uwal 1".lIlIi"d .I" 101 I(OIlI.,llia 'iI: "I,till" " l'ri, iI'!' .i1l,1'-1 (1_"\'''' .1,,;;[:\ .\bia in 1340 se decreteaza egalitatea de drept intre englezii de origine
':'t1r:l1ii .liH'I:llll1,ji,,1' Illhi lilli, I~r 1:1110111'111:" 1,1 I:rl~' - II" I" rlllll'CIlI fl':tnceza ~i eei de origine suxonrl 3 ; abia in cursul secolului al XIV-lea
lui R%Jl({ jdlli'l 1;1 lIlIlImltl// T/III/(/II!irll!lIi ,lilC'I'alllra ,;i "\lll\lI';\ ," contopesc cele doua rase ~j limbi 101r-o l.lnitate, Ace~tei cp(lei Ii apar
spiritltaltt fr;lIlV(;z:1 CUJl,lilllie 1'"d,,1111 ",I"II,ll(' Ilal,illl,i. Lill'nllllru I ille Chaueel', pl'imul poet I'cl'rezrntativ al An~]ici, hr;tl1it ell substanta
!!('I'III,lll;1 lIIt,tliev,Jli't prcla 'qllor'I)!. /.(,:11,' Inlll,I" (LII \'"I'zi'l fralll'l'zi'l, 1'1I1turii francez,' "i italicllf'. Chanel')' lI'{);;1'C ln 'l'IOO, CII 1111 all lliai llla
~l el I'ja I' CinlCt III ,Yi{;cl(/n~il()r ,,: du' ("f,-~ll" r1111J:1 L:"!'t;Pli'I!'ik Illi FI:lJ.J) litLe, limba engl"~:l - (~:lI" dill 1.1:iO dcvf'lIisl' li"dJ:l till prl'J:Il'P' In ~e(lli
Hlell r.\XZEH2. ]n Illdl'(' l'I:'''lI!';t II ib\l1, I' jl.\/JOlI'I-.']1I1 fraJlITz\,. LlIlLlIla ~i din IJil2 li"il>;1 folllSilrl ill jll"li\il' - ('~l" j'llstiti'l j>cnlm rima oar;'l
(}(~ "lIlt, 'I h':lJ;',r-i ira(liazli pilla III ~111\"h;a ,;,i III Peninsula ibcl'jc:'l. in pal'!.lllIelll dl~ I,;'ll/'l' 1111 r"l.!;c I~nglcz . .1JJ~lj;1 IIlI'dit'\'D,Ii'1 ::l-P-ML!.m:..Homu
Illdi ~i J(omallul 'l'rcmt!n{irulHi p~Lc J!l'clucl'al in Tosctma pI' vrf'lIl,'a niei. 0;11',,'111 lilu..P~l.J ll.~!ll.:I11p.i, AlI'rlia, derrnila llIajOl';I, isi ('I~rlillZi't
lui Dan'Le, u~a t.:lllil \'a fi l'azul -;i III Anglia llli Cllflllt'(r. Lilp\':Ill1i" (1asc,d iil.lli..ni: i;~!~L!..ll.l!..Ji...t..!:!1JJ~ L l~iLt.urjle...s.tJ'1D~ .cu P0h'_N:.andj
frullceza. de cpopei ~i 1'OJllal'l<' (,;Ivnll'1'I'~li 'I~i 111111:1 CllI"1i1 Il'lg-al ill J la /la, c ~i gl'rmal1l'. '~l'itallirl a QPvenit 0 IUllle_p,nlru sine"4,
lia, pentru u fi aiei 11I1'lIal1i 111 spl"ndidc](' 1'(11'1111' al'l i~li(',~ "l(~ Hcn;)~ Lllllba eJlgll'zi.'1 e un Jial~ct gprmanic irnpestl,jtaL t'U eIPIIH'Tll,' j'Olll;l
tCl,jj de caLrc Doiaroo ~i Arioslo, DUI' ]1I1'~l dilll~lOO 11'II'UH: ]ll'illiatlil /lice ~i latine, Carcldertll !1;'I(ional si focml'le de \i;:qi'l alt' .\.ngli,~i ill!
literal' aSlJpra Italici: Cll D,tIl1e, Pclr::ll'CU. Blll'l'HI'I.'ill, ap"I-""\l1 H.(,lIa~ ~iJlt nicj 1'0111;III;r(;, Jlici gr.l'IlHinice, ei - englczc .. Ere 1'('l'l'l'zinli't t.J
terii, AceiisLu sc I'ust'ringe l'<1 "il<tliani~J1l" a.'llJtl'l\ FI':111 I."i, .\ llg lit:i. Spa .;inlczi'l fCl'icit;lintre Ull 1'llnl'iJJ'1I1i';IJI su(;i;I1 ~i 1111 IJcconfol'lIIi.;m illdi
iiic:j3, 0 data eu se('ol1)'1 r,] XYI-lc1 iJlc('pl' .. \ il'sla d,~ am" a Spanici, yidual, SiJJtf'Z;'1 ]JC carr Ilil a J'ealizat-o nici'lIll nIt P0l'ul'. lbpol'tul
car" domina mai ])ine de un sf'enl liler'nllll ill' ('III'O(lt'll". LllJIlJa~tcrca \nglili fU~;1 de !lumanin, 'If/lCa fa\;t,]" 11>:lditiil_<'lll'oj>l'f'.ni'l, ('<;Ie ,) pI")'
1ind.lii ~i liLeruturii spaniole c~lc III fcJ tk illlJ'IH'I;l111,'! I" IJlm i"loria hlclll[l carr: rl'tlpal'l: 111('I'I'U ;Tl ]j'Lc1'Olunt rnglez;:i. In sc('olul al X \"1J I-leil
li1craLurii ).ellropene" emil e~t(: CIIJl()a~Il'I'I'a j,j,'llIl'ii sj1:llliol(' PCIl'll'1l Pope, Gibbon), Jallnita_tea ('xereiti't 0 puternici.'l atraq'ic, iar in set'obd
istol,ia arteJol'. Franta s-a eJJI[;'l1cipat dc suI. 11l'gl'1I10Jli" jl"liallll ~i spa tI XIX-len, Gcrmania. In sf'l;olul al XX-lea se subliniaza din nou tra
niolii )n lliOc! defini1iv "bia de 1a inecjJlIIll'1 ~;I'l'."lillli al _,- \'II-lerl, pre di(iile romane de or'ice reI -un proces intel'esant, pc care-I putcm
Iyind ea In,,u~i prillltltul, carc i-a r~l/n.,s 11('Z.tll'lllll'iJtal PllJU ]a 1780. ,,;hita aci doar in treacCJ.t, G,K. Che~tcrton si Hilaire Belloc au fost
In aeest rastimp inHorisc Jll Anglia, JUl':I I;J~JO, 0 JII;II'(' poczie auL011 c[-\Jl1pionii inlpctuo~i ai a\'e~lei butalii. De u'n orizont mull mai hug
tona, care in5a va fi luaH't in considcrarc lJ(' ,'olllilll'lll ubia )n secolu1
al XVI1I-lea. C~l pU'lp1'ile li'terarc lInivl'I~"lj' :11., Hl1l1lllui('i. Ger!lli\Ilia 1 CHn, D\WSON. The l\-laking of Europe, ln9, p. 209.
nll a putut C()I1Cllra ni.ciodati'l, Ceaslluuiw ;,hijl in l'jJ(lC,Lllli Qoethe; 2 F, S \XL In Journal of till: Wal'IJurg and Gourtauld Institutes, 6, 1943. p. 18
~i n. 'f, Pcntl'u reJa~;i1e cull,uraJe dinl.re An/fli", ~i Utllia ill " I " ' , YlJ \C7.;
- ..

\\' I.'EYJSON, fcndand (l/lll the Continent in the Eighth Celltltl'!.!, 1:1',1), p. 1/,2.
3 J.J.JU'''1:1I \XD, A Literary History of the E1t.~lish Peopll', I (Ul0:il, p. 236.
4 G,~{. 'l'IlE\"El.\.\'\, G,'srhir.hle Hn;?la7lds, I ('1937), p, I.; p"erllll)~; F:n!'l(/.nd
(11HZ the M"ditl'rranr.nn Trrulitioll, ~i de a;;('m'~lli IIriti"ih .11'1 and the .V[edil~rra
nt:all, Oxford Ln;\,'/,sity PI""';, '191,;. usp, 18',8,
8
JI. EVUL MEDIU LATIN

este critica ~i poJil:-.:<; litera)"a I'l'pt'ezentala dupa 1920 </1> T.S. Eliot: CAP nOL lJL II I
"Trei sau patHI rOhl<illl,iel'i JII:'lI'i ill6i nu inseamna 0 literatura, cu toate
ca Hiiz,boi si Pace e~ tell n r'o n I<ill d i 11 t re eel e mai mari, Dadi am inla tura
toate infl;len1ele i~lori\'p ale HOlliCi - lol ce an) priJJlit din partea LITER ATURA SI INV ATAMINTUL
societatii norll1anJo- 1;'<.In('p,.(" de Ja Liserica, de la umanism, pe oric~
cale direcLC! si il,JiJ'<:<:lCl - C(' ~Il' Jn~\i ramine? Clteva rCidacini si inve ~ 1. Artele lib"l',d,., p. {i9 - 2. Concl'p\;a clcspl'c aries ill E'-ul M':'diu, p ..-,~

li~uri tenton::. :\u:cl i a ,',1 t " 1,11';\ led ina, ~i noi l1U trebuie sa 'ne pl'O ~ 3. Gl'amat;(a, p. ;,6 - 4. Stutl;ilc <:In!l'lo-saxonc ~i cal'olingicne, p. ;:':',

curam latinilal<-:' lloHslr~1 Jin Franta."l 5. _\lIlor;i de ,:,c 0 alii , p. G3 - S li. Vni"el's;lati1e, p. 70

OccidclIllIl ~i-a Jll'ililit .. dul'ali" I:1ti~Iii de la Homania ~i iradiatii]e 7. Sententiae ~i e.1'eIJ/]Jla, p. 7:l

.j. in ccle ce 1Il'IJI\aI.U VIIIII :111aliza j'oJ'lll(;'le si roadelp acesteia. Va trc


bui sa trt(plll <I,. I" 1!('11I'!'1l1 Ia \'Olqillllllli c());cret a] wbstan1ei istorice,

L
Sa intr;IJlI III :1I11{IIII1!1I. Ciui, <1:,1';\ t:ulIl_,\BY VVARHrRG obi~nuia_.sa l1}RArr~:\ [acc-parte ilin_,,(,;ultura g('neral~(. De ce ~i de c1nd?
SDunC! Ji"cil'(Jlil~li ... I!IIllul UlllIl)J('/.I:1I sc asculJ<le in ~nl;-. Pentru r.a grecii J?;~~isera intr~un poet .oglindirea i1~alii ~
trecutlllul lor, a fJrll ]01.'. a zellor lor. El nIl aveau Dll;l cartl
1 The Critcrion, ".'1, 1111.1';': 'I'I:!::, p. Hi.',. ,.;acre, nici CtJ~t~1 preoleasdl.. Honler era pentru l'j .,tJ'adilia". lncepind
.-Iln seeo_lul al YI,:,ka i.c.n._. opera sa_d_cvinf.-lIlLadevaral manual de
';lconIa . ~lll!:.Lin.cepind, litcrflluraJ'tlprC'zint...Lo_JlJillrir, d idactica,
:;, corlt1.!.!uitatrf( litel'aturii ell!'opene e legata ell' sconla. inv~lHllJlinttll
<kvine purUHofli1 traditiei litcl'are.......!.' till fapt ('ara"'If'J'j~I it EUJ'ppei,
lar carc nil r tU'lrJ'J1J inat prilll !'-II11 nqJ.ULLl:;ic..ll.!ial. ])1'JlIllit.alca: auto
nOlnia, funttia eclu<:rl.liv;t a jl(J('zi"j capC!trl j'ii'i\;l prill HlJmer ~i UJ'
ll1a~ij siii. :-'-al' ri pill-ill. IIILllIlJ)Ja :;;i altrel, La (,vl'ci, cleyul inva\a
.. Iegen", ia1'.cC!qile lui Moise nu silll un poelll_ lar ce faeuseri'l grecii rna!
illainte au ill1ilal apoi romanii. Ln inceputul poezici rOll'1ane sta Li
vius Andronicus I'a dOlla :iumalate a secollilui al III-lea). El tracluce
rliseea pentru ~coala. Contelllporanii sai i\aevills Ji Ennius eOlllpUII
l'popei na!ionalc putind sa llllocuiasca iliacia. Insa aLia Virgilil
t,'!'eeaza 0 epopc f ' na'\ ionala roma nrc de va] oa1'e un ivel'sa I a. Ea ,o,e leagri
ele Homer prin subiect ~i pI' in forma. )i ea a devenit 'Lot 0 carte dp
~coa]a. Evnl \frdiu a preluat de In :\nLichitaLC' leo-a Lura tradil'ionala
dintre epoprr' ~i ~coala, A pi'ISll'al Eneida in palrimolliul ei' ~i i-a
alaturat epopei biblice care 11 inlitau forma] pe Yirgiliu, nefiind Illsa
In masura :'fl-l Inlocuiasca. Cilil'f:[t acestora este un adevarat chin.
\'irgiJiu ramine coloana verteLJ'uli:i a lnv8.1allllntuJui de ]imhii ]a1 illa._
Clasicii natiunilor lllodernc au dl:venit apoi ~i ei obiecl de ]ecLura
~colara, chia!' daca erau tot atit de llepotrivi\i pentru aceasta en Sha
kespeare Sau Faust a] lui Goethe. ~tiin\.B jileralilrii presupunr (.
~a~t('re elt~D.Jentara a inv~FIJlli'll'JJ..Uli. ~I'opl'anl

1,. ARTELE LIBEHALE


Trasiil.lIl'i1. fundamentalc ale invatamintulni IlICllwval l~l au
(,lldacinile ill '\/ItichitatAa gl'eacr-5ofi-;;toI Hippia~~'"

. 1 Desp"c ,"IIII1'a anlic,; Sc p"a1(. vcdea aClill. Il.-T, ~I.\I:I:OC, llisloire rtf'
l'r-'ducation dl/II' 1'.lnt;qu;le, P:.I';" 1!l't8.
50 III. LITERATURA ~I INVATAMlNTUL ARTELE LIBERALE 51

tcmporan ai lui Socra!p, trccea la ullli('j drept <llltOl'III sistenlUlui ... ('colul al JX~lca In trlVlWI' (l'r1Plrei caip. ~i~St yr..ars tl'Cbllie
cducnLiv baza't pc artelc jjbcrale, Willi it pc gI'(;('c~te ~YXUX)\LOC; 7tIXL3dIX, ~,eparalaE~orjc de !larta" l!L~eJJsuj lHod~rn. Ea ~nS~1iln;!~r:ol'je,
ceea ce Inseamna "cultuJ'a ubi~JllliHI, de rlnd"l. Dupa cum 5e ~tje, ~,atul'a';, 1n {elu1 in care gralllatica poate i COl1S1del'i.lta dl'ept
Platon admite::t llumai f'ilozofiil (';1 llIi'l!!" de cultura, El il conlbiJ .,1 eorie a limbii" ("Sprachlehrr/') , Etimologia antiea apropiase tCl'Illr
1ea pe nm<:r, 1ilzgon(':Jllc l,op!i din statu1 sau, lill' re~pingea ~i uul acesLa de Cllvint.ul artns (= strlns); artes cuprindeau totuJ III
.. cultllra gcner:.!I;,". Pnlt,nl,ia lo1"lit~JJI._ilJCI'entR Mid'll'pi filozofii, I'eguli strinse, sp.vere 2 .
Jill a fost nj('iod:II;I~sti_~t;1 ltl:li IJ:Uin':'f ;i mai catf'g'll,jc dcclt{fe eel Sj~temul artplol' liberale, a"a cum crau ele intelese ill Evul :YJediu,
!lIaj In:1I'(' gilldi I ()I' grh" IJlS:i 1'1 iI d:J1-;r(~11l pedilpugje en ~i In polilica. a fo7t eXRlls ae afl'1canul!\T~JlI.ls-Capella,care' a scri" illtI'e anii 410
C:(IJltCll'1~(lJ~<i!..l ,_ (t..!.:al Clr n l , I sl)('la t~iJ~lerVll~; ca,~!.!_~)1~ill ~i 439. Notkcr Laheo (mort ill 1022) I-a tradus in germana vecbe, Hugo
l'e;II"" t!~ 11'~!.!01.:fi.!..: ~ j "~llllIf;' gt \'" l.:.il.1i:i..--l c.L.lll.WSdnd rlr,,]! t 'illS I iri('u_t (~ trotius S-a semnalat in tillerete priIltr-o noua editie (1599), ~i chiar'
~r I'till'l,j "1111111':111', 1+:111'-:1 ii;I'.i.II"hiz:tl ill ~g,.fcJ, 111l'1t InalPliilp de Leibniz a planuit ~i el 0 edi1, ie 3 , Chiar ~i in s3.l'batorile de Ja sfJr~itul
('IlIUm-, gelllT,";t -:"1 .::ll1i(,il~(i"1 <ll'e,r.' ...l!2.,'~'i'diJ'r Jl~Jcdeut idiLren-trlJ ",ecolului al XVI-lea pot fi ::rl'late UrIne de ale acestui autor 4 , Martia'
fi1'O'Zotir:-:~(11) 1':11",)'1 111'11\'1 i,', 1'11111'1111 <II' '1'11'1'('" TIl; hoentle a ri'lI1lC1S lIusCapella a da:LQncrei sale (} haina de roman, Tot a romall ~U'i1a tJf
Jlol;ll'IIol' 1'1'1111'11 IlIlrc'ag:1 AnlidJil:t1I', III (ill,Lt 111101' "birctii teul,pli.'e lui pe earU~Q!;1I.ta, Dr> nupliis Philologiae 1'[ lHacurii (,,~lInta Fi
iz"lalr, 1'1'1111'11 :l('I'~l ::;;stf'lll. ~''l'i~Oal'I':J i' ~8-11 a l'li Stlll'ca, lrnlind lolocriei Gil :Vfercul''' , Cam azii ii'\ este lin amcstee de " i ver5ur
drs )]'r arTe.~ li7ierr;/;\; ;;-,,'7;u7ia lJ1wwlio, ill'I' ,";tIOIlI"',) une; III[llllll'ii j-nterca ate..Lin car...p.redomina pr023. Cartea groasa de peste cinci sute
I 1a~i('(" E:;le YOI'Da lie ,WI' e slllJlj "W'" '1" ~cn'I'S(' ~,'ol'lIll1i llllllrl'i~ de pagini in octavo e nea:similabila unui cititor din zilele lluastl'e, TIl
t\g'1I1'1 b~l1w~li. SC' jlUll!csl.:....J..ilH'l':de... ]1I'ltiJU \';\ ~1J)I, r1"1!L1I-;-:cr" ~II tLl~i trebuic sa arttneiilil lll{l('nr 0 pl'i"ire usur!'a "i. Priu\('](' c!llllil "{1l'1i
1~2'. Dc uceea,l,;ct,lll'a, ~Plljr'llJra ~j ,,It.r, IIl<leJ,;lllieiri IlIf:SIl<SlIdII'I'Slj
__ I I j. ,
sint eonSaerate ill1 I'igii l'olllan('~1 is, Fig-lIl'ilc ~i lIIol i\,,'II.' pi S(; I'f;llllloie:,c
aries Ii1cchanicac)3 51nL exc]use, T){> dnd JIIlIzjcn, suculiLr. II tlj~clplilli' ill fOI'II1C multiplc iII ('11I'sul EI 1IIIIi ,\lc\lill, Ill:li :II('~ ill l'pi"Lt filozofica
11I;riL'11I:Jlil';I, lsi arf' loclll ei In cerciJI C1I'Lel,'r libel'ale. III :\ntiphitulI.'a
a s'~"lJl\llll i n 1 XII r -11':1. Lilt 1':tI'I'<\ 111('I'/lI' (;11 () :1j)(,sLl'ol'f, in 't:r"uri ca
1~~;t~J::.elJlisQ.., ll(,~~I1'" () Il,;~i l'lIl,'a 11r~l'rlrt~~i St;'(';:;:;. Clllll ,'il..
In:', llill1cn"II, iHVO('dL ("\ inlji;:lt:illilm' :11 (,I,'lllelllelo\' ~i al sexelor in
al'1('I.l'Jjlj('I;II(~ ai' I'('j.!.! ";'\'11':1 J'.!j'J.:'~1'1l1 i";1 fil"z"fi,j, Ae":t:la .rl.W...'.!.II11il
ir~'I'I,1 S;l lilili fie () eli,,'i},lill;t :;:1 iill~~ri"rl ~11..r.1J::I""~I' .-llllllraJ. ~ra slnjha zeitei l\"tura.liJl' ~j I'a pqitor <11 cas~.tf)l'iiJf)r dil1Ll'e zei, DiMre
Cf in:iCaHI11:\ Crl 1<-1 sl'il'~illti Ani il'il i Ii', I ii :11"11'1" I iii< 1,,,1,, 1111 1':II1IH~ ~in~ ;lce~1 ia, l\Ic]'cul' e illc;t nf"n..;t'l'Cl[, La d:rl III lui Vir1us, el il c()n,;u hi'\.
gllr(.1n 11(1111:11!('lli ,: :tIl' \1 i inl (i, Kit- ~~I;;-'I';I l,ill:1 ~l-:\l" :tsl;/ \TUllr' I'I' '\1,010. _\\:1',..;1;-( ii IJJ"IIIUI1 I ' ;.1/' J'I'p<.t1I1Yrll,ata rc"ioara Pbi]ologi;J, hfll1;\
1<:, II I 111.1:1 l'ltl' ~~8illl' ~ i ~~"r.dJ It~ II' ell]~' " V"~I;l~II:,~i1 nt~lll l'UI1(''i,'utoure a Pal'lla!'111IJi, dar ~j a l'/-'T'lllui aSLl'a.l ~i u lailH:lor lumii
E\'IlTi'i1 ,refllll: i~ralll(llll;l. I"cIUl'll';I, (!ii (\'ilt<I. :'1'11.1111'111'.1, !!,''IIII1C'!n:I" ':Uhp;llIJlnll'IIP, III;bru\i~illd a;:lt'cl lol"lij,,;tlea euno"tintrlor, "trtus,
1IlllzirH, asLrollOlJlin. Evul \ledin th'z;u a(0;lIJ'i-;-;-li0 ""I,,'in;11.' :11'1'<['<)" :'Ill"'I'III' ~i ~~polo ";,' 1na1t;l, 61l:'11!zili rlr \f\lze, pl'in sl'f'rele ,"'rp~li pinii
(U-I<'s In JOUrl ,:rI'sul,i ll,nclJlollice, '11.",(,.ilIUP'; 1IlI' l'iiJl<l atl:llrlid:1 :Ii.j 1:1 IlctlaLU] lui Tupill'1'. 0 ad II 11;(1'<' a z('illJI', Ja (';lr,' p;ll'ticip;l ~i j'jguri ale
"I',,'i[1\(.1'11' IllelTice:
!:fJliu', ;q)]'''I.:\ t!I',!'inl:l lui ~1('1'l'1!)' ~i JlUl;:lrr\,~t{; ('a Philolo!!ia ,,;\ fie ridi

Gram. loquillo'; fha, writ dlJII'I.: 111",. w,,.I,(l /IIi"i,I/I'II/; \';I.;! :a ran~uJ .ic /.('i\ft, 1<1 file;, ~i J1111]'ltnrjj IlIc[lrca\ i de mel'itc care ii
,H/ls. cani/; ,1,., numeral: Cco, Jlolldl'/'{{I: _1-", IIllil IIslra,
1 PIO r:,\J',\ ill S/,uli 1/I/',Ii""(1/', I, IV;!S, pp, ',-36, - 1'" Ii n ""I forma
t;1timelc palru_artes_(cl'1e malell~li~ll ~;;I,I IIllill' <I .. I'/ldhiu'i III 'l1l.0rlI1l,Vl_L(,1II :lPjl,"C' lllai til'zitl ('II 11l'('cZJlI"-1'' llJITfia (ju,ut!l'I>i'iuFn.

qll!!:-d/:l:I'0'U1ll (cSI~ 1'<111'11 d'\i), ial' ~l!1I:"ll'I'1 ;'11 f\,'" 'Ill'ri--;-;-~t'.-d.!n~a ":,~.~J'yill:-" fa "'-ElL, I.Y, '.0.:1, :-~ 112'{11. - !.;\ {/l C;l:;sil1dnl', I'd. '\'1 Y:,\OH.' , !J1.
12 J ,:,i l~id4Ir, 1.: J) 1, :2.
J l'i,rl',,-])alli.~ H,,,,I Pfi:W-1,:!1j. l1Iai linin Ipi,.'"p elf' ,\\'l'ilJ,,'h,", il
, ,\;;I!'(! E. Sonl'l:". _,j,da,(. ](;"''''/l/usa, I', ,;,I! 1IIIlI, II"),, "lJ,L I:Iff11 El:, If'",'"il in 'j1;!IJ ;1,;isl"nl"] I"i ]:"S';1I'1. ".111"'11",.," D"lfiJlllllli 1':1 II'l,j,,,i,, sa
Lucius ~i1 n"OCu.s Se1leca, d j S l'r1 a t j C' M OJlt hen '1
l l ~J:~~l . l' 1 f;, II . 'c:Y.'~/.i.l'):: i n5('~U nn~-t)
"nU".,;, ,'dilal'l';l "h'si"d"" hrl ini p"I",.1I j)"lrill (ud /I~<nm [)V/IJhi",). ]'" 1\1"rli,,
d
dinlj11111'i";'I, .. (upl'iJ'lzrltnl', 1.ncl1C'l!at ,
HIJ~ C:tpi.ll a II JPp!'t'dill~'\";" lui J pihni,.. l'al't llf'Ulil ..:;.t't-I arlll';). 1)11 nnlnT' _ tlln Hull
" I"id"r, Et., [\', 2, d"ri\'a liberates .I" ia li/",I' (.""./ . ), la (~ilt~icL {II 1IE~:-, J.pihni:.. !,'I1,.,-(.'tpondi,)r1 lH;II)(n~i8.1~)/dl, p ~:!~. ~ l\larli:HIIlS
" in fJ"l'r:nta He. XV s-a 1rczit eOll,li;lJl:t fI, ,ill"" alli,liluJ'. Ei rd"uz:i Capflla a 1'",,1 t ip'~I1'il d c OJ" ()J'j i,rll',. 1 'IV\) ~i J :)~J~I.
S~-t Jllai Ii(, CtlnJ',',ntJati l"U nH.':;\lf,~u!:rarij; t1"( al'~'~l:-:l;llol Il'il~ii tJ ',asU"t JitcJnlurIi
dt j-dlll'it:' H art/lInl', C")l'p ~P- prl,h1lt,b'l:7'fl' pirl ill . . /1 :\ . . , '1 h '.li lUHi j<Js, f':-:I'lIJ'~ld
",\. ''',\1:111 III" (,,'SIi/II/lI,-/l,. SrI/nII"II, 10:1~, r.
p, ~ri'I, JI, 3,
XX r I [), - CI\rm"lIul iiI' 7I1('c(anico ~ap;'tl', )11 il:didl1:' "'1l,,,1 ", "il,nJ1l, crurl"; i> ~1l)u"!IlI",I,-, \p"ll,ills. H,'., \'r, 2:llll'm, ((';",<1"1';,, I"i ,\mllT' I'U ]'sy,.]-,c,
IfJ (u-rlltl 111('('('(n~jr'a (, .. ::lPtll~1 i,rdirJal'i)u. ~ll1t(J)"/at,""1 Ill' j ....JI l'L' II .l(llIn;lI~ a :/..:,;1\1;' ~'le,l.
52 1]1. LITERATURA $1 INVATAMINTUL CONCEPTIA DESPRE ARTES IN EVUL MF.:DlU 53

vor urJlla (ed. DIO':, 40,20 urlll. 1 ). Philologia e gati Lit de walll a ci, Phro 2 C 0 ~ C I~ P T I _\. J) ESP R E .,1 nTH s j ~ E \' L L ~r E DILl
nesis (ltl, 21), ~i apoi salutata. cle cele patru virtuti cardinale ~i de cele
I.!l JoeLl'illll..J:ltllllrillfj a Evului }[p(Jju 51' p.0l. d iSLinge d01la teorii
trei Gratii. La porllnea 7.ei\ci Athanasia, ea trebuie sa yomite 0 mul
d,'spre aries: l'r.'! patristiea ~i eea laico-didacLica 2 ; ~le au, desigur, anu
1ime de eaqi (59,5) pen I I'll a dcvcni demna de nemurire. Apoi se inalta lillie !aJlgell~e, dar SlJlt totu~i direrite ea Ol"iglne. Inca demaii.nainte.
spre cer Intr-o lectici't plIl'lat[t de tincrii Labor ~i Amor ~i de fecioarele iudaisr!:!..!:!.L.a lexandri_n, al l'arui J'eprezentant de seama a fost Filan
Epimelia (Bagarc(\ dc ~callli'i) ~i AI!'rypnia (Veghea noclurna. a Invata (Illort, pare-se, sub Claudiu), ~ allexase ~tiinta ~j filozofia greacii.,
tilor care i~i SClIl'tcaza somlJuJ). In ccr e intimpinata de luno ca pro ff\cinrl, fire~Le, din lnteleptii elini-di~ejjJoli ai ,lui Moi~c. ApoJoge~ii
lectoare a cr\~lJicici (rronllha), care 0 inrormeaza despre loeuitorii neu.ini din.:;ceolul al II-lea, lu~tillmai ales, au preluat aeeasUi. coneep
OJimplJ11Ii, <le05to deo~cbilldll-se in mare masura de Olimpul clin. Tot lie, trunsmi[ind-o lllarilor teoJogi ai ~colil alexandrine. Clement din
elul dc dClllolli ~i scmizci, dar!;'i poe!ii ~i fiJozofii antici (78,9 urlll.) Alexandria (eca. 1.50 -cca. 215) trage de aei eoncluzia ea ~tiin\a greci
all patruns oici. ~lirea~a pl'illlc~tc C<l dar de nunta cele ~apte arte libe lor at' fi fost decretata de DU111nezeu. Dascalu I crestin ar avca nevoie
de ea pentJ'IJ lJ1telegerea Scrpturi. POl.i~ia parinti'lol' latini ai biseri
ralc. Fieciircia dintrr. ell' ii l'stl' dedicalu dlr. (\ cllrte a operei.COi11orm
<:ii nu este unitara. Alllhrozie din \oliJan (333 -397) este un eunose[t
1I10dei tiHlp1l/ui, e/c sinl pel'soniIiealc en feml'i care sc dcosebesc pl'ln
tor, dal' ~i un adver~ar al fiJozofiej eline, Dil1lpotrivil, leronim (cca.
imbracamintr, pieptflnuIUJ[t ?i allibnl/. ASlfcl, Gralliatica apare ca ;\~0-420), acest "Aristarh crc~tin" (LUDWIG TRArBE) - printl'e ai
" 1atl'1na carc sc fale~lc cu spi\a nCH1lI1Ilui din regcle l'f!iptean Osiris; .'arui aclmiratori ~e va llUlllar<l lllai tirzjlJ ~i Erasl1l, aUt de inrudit ea
lIlai tlrziu a zabovit mult tinq1 In At.iea, dar aCUIJ1 arare in ve~minte fire eu el - era In aeela~i t.imp umanist, filolog ~i dasl'rtl a1 biserieii.
romane. Ea poarta cu sine, 'inlr-o case1a de filde~, un C1l\lt ~i 0 pilii mil' a Ul'1ont la Roma eursurile lui i\elius DOlW1.us graJJlatieul ~i
rentl'u a trala pe cale ehirurgieaJa defeetele de vorbi!'C Hie eopiilor. "ol1lentatond lui Tcrcn1iu. Plaut, TercIIl,iu, Lucre~jll, Cicero, Sa]l1~
Het.orica este 0 femeie j'rumoasa cle 0 stat.ura falnica, purtind 0 imbra 1 iu, Virgiljll, l-lor:.q.iu, Pel'sius, Luc;)n ii sint. familiari. La adinei b5
call1inLe llJlpodobiHt ell toate figurile retorice ~i arme eu care-~i ra trinqe l~i l1Jai aducca <lJ1linte chi't 'Il'udu i-a jJrieinuit. lnval:area limhii
ne~te adversarii eLe. :\.t:e~l(; figuri aleguriee ~i atribul(le lor au fo~t
('l)l'aice, dupf\ ce sc obi~nuise cu "agerimea lui QuintiJian, cu vorbirea
eurgatoare a IUl Cicero (Cicerons fluvos), eu demnitatea lui Fronta
l~n~u rcprezl'nta~Jn poczia ~i ;l1ta n;edimlftZ. E-I7";P;; pefata
,:,i eu blindetca lui Pliniu" (Epislulae, ed.HILBERG, III, 131, 13 urm.'.
de-le catedralclor ,lin Char-Ires, 1.,<1011 ~i AtlXClTc, la .\01(',' Dame din
ill comentariul sau asupra lui leremia Ii citeaza pe Lucl'etiu ~i Persiu~,
Paris, dar ~i in pictura lui BOl.lieclli 3. Cr.eu e(~ inclnla EV1J1 ~fediu in face aluzie la Sirene, la Scila ~i la Hidra din Lerna, eompara figurile
,Yuplae era nu atit eon\inntu! erudit, cit. )JogalH f()I()~ir(' a figurilor I'etoriee ale profqilor eu hiperholelc ~i apostl'of~le virgiliene ~.a.nl.ll.
alegoriee (a~a cum Je-a illtroJus cotlCOl\1jtent PrUIIl'liI ill~ in Psycho Celebra scrisoare eatre Paulinlls din Nola constituie un mie tratut
I/lncha, II1Sa cle pe pozi1,ii cl'e~tinc) ~i, in sf7r~it, J110t i\'111 c[diitoriei 1'1in de Illiez asupra temei "sfin\enie ~i cultura". Cum ar fi posibil5.
'cre~ti4 . in\elegerea Bblei fara un stucliu savant? De 0 importan~a principiala
t::,te serisoarea a 70-a, adresala lui Magnus. Aecsta il lntrebase pc
l_\.stfcl:\ fast iniil\atii ~i ))syc1,e Ja nrmlJ!'irr; ,\plll,i"s, J/d., ,.J. HELM, leronim de ee aduee uneori exempJe din literatura profana. Raspun
'1-',fj, 9 UI))). ~1l1 ored! un arsenal de :Jrgulllente care au fost repelate in tot cursu 1
t Paeme dcspl'e aries, d,' cc1c mai muJle 0'1',; (;11 l'e1',1';"' Lt _'Ill/liiac: Poelae, Endui ~lcdiu, ba ehiar ~i In perioada Umanislllului italian. Solomoll
1, ',OR--'IO; ibidem, j{14 ~i G~8 tll'm.; Poelac, ]]1, 'J/17, 1/,~J '"111.; IV, 399 unn. (Proil. J., 1, lll'Ill.) reeolllandii studiul filozofilor, Pavel citeaza versuri
- Carlllina C,rtllt., p. U3 Ul'Dl.; Godefl'oi dr Brplrl1iJ, FOilS I,hilosophiae; UI)
.. I'i 1111" al lui EI ienne de TOll)'nai : ll'a Iter von Clll;tillnn, '.1 !J~~I, ',I ,,,'m.; Neckam,
din Epim en ide, Menandru, Aratos. In sfJr7it, prin interpretal'ea a lc
It na/uris )'entlll, cd. "'n](;HT, 1,!J8, CIC. goricil u unui CUVll1t din SaptuNl, leronim a transmis E"ului :Mcdill
3 E. "IALE, L'urlreligieux dll X.T1Je siicle nl Fru Itt:f , p. ~(; 1I1'm. - Botti till argument, foarte des r~petat, pentru vaIOl'ifieal'ea ~tiintei antice
c,Jli, freseele din Vill" Lemmi in LUyj".-R"prt'zlnltll'i 1I11,,i"are: Journaf in sllljba cre~tinismului. In earl.ea a V-a a lui Moise, 21, 12, Ialwc
"! l1Ie Warbllrg }nsti//I.le, Il 1193H':;9), p. 82. '()I'un('r.~le: dadt un evreu va voi sa ia in di.satorie 0 roaba pag'ina,
Cf. Voyage all ('iel ~i Voyage d'Oldl'e-lom&e In v. I I\1P.'\ 1, l"nx perpellla"
]'1',9, p. 18S; lJOeSSET, JlimmclRl'eisc, in Archiv {iiI' }1c/i;;/IJII.'Hisx(-)lschaj'l, 1901,
1 Cl'. n.w. l'I\i\,T, The .Tnlroclu.cliolls /0 the ,./\l"/e.~" in the Twel{/h Centu.ry,
p. :!3!,; E. r.EnlLLI, 11 "Libro della Scala" e II! ')l/.csliollC (/,.[If fiJI"i araho-spag
in S/udia .\lediaevalia (Omagiu Jui R.J . ./If al'l.in), 1948, p. 83 \lJ'm.
"vIc della D.C. (= Siudi e Testi, ']50), 19 1,9, l'ercn~.al. de E. UTT~HNN in ~ M.L. \Y. L.\lST:\Efi dist.inge pap'\! leOl'ii (Pa.gall Schools and Chris/ian
Orien/alia, 20 iRoJlla, 19::d), pp. 508-5'12. 'read,crs, in Libel" Vloridll.," Omagiu lui Paul Lehmann, 1!J.'j(), p. ll9 urm.).
CONCEPTIA DESPRE ARTES IN EVUL MEDIU 55
M III. LITERA TURA !;>I INVATAMINTUL

,.paqile silogismelor. denullliriJe sehemelor (= figurilc retorice),


atunci ea sa-~i tllnJa c:1pul sau ~j si<-~i taie unghiiJe. Tot astfel, cr(~)
termenii diseiplinelor" TIU sint pomenite chiar de loc in textul sacru.
tinuJ care iuLe~Lr~ 11llclepciunea 1Il11leaSCa s-o pllrificp d,' urice eroarc"l.
HaspuDSul sun a i1stfel: toate aceste lucruri sint cuprinse implicit in
NlIn'~ti aLunci deyine \"j'edlJi,~fl ;,-1 slllji)ll' DUJ!]]]ezeli. -'\:1 trebllic c1iu
tata iosH. Ja Icronilll 0 1corie filozofica Jesprc aries.
Psaltire, si allUlllt' inlocmai ea vinnl in struguri si arborde in simbure.
Este s8\'("ina teo]oi!iei de a dovedi aeeasta prin ;naliza retorica a tex
Cil totuJ alLiel SI:II' IIIlTIll'il<.; l'U.Augll~lin. E flrept cil raportul din
lului biblic. Prellllli se ~tie, legca djvina a iust lasp]ndita in toaHi.
tre scientia ~ i sapienl iii, cill'uia i-a In china t ccrcetari profunde, nu a pare
IUlllea. Dc llndc se ~tie aceasta? Din versetul psalmului in omnem If'T
la el cu 0 clariLaLI~ dC";IV]l'siLit; totusi. multe din rajionamentele si
rom e,Ti',)it S077llS eorum (Vulgaia, Ps., 18,5), adica: ,,~i glasul lor s-a
formlllariJI' lui 1111 ci\pillat ';J\to~ijate 'p'cnlru E\'u] Ale~jiu. ~\.slfel, il~
rflspindit pl"ste tot I'Hfllintul". T~a Luther, aeesla e psalmul a119-lea
terpretarp:1 <I II~glll'il';1 it r~' mdului, 3. 22 ~i 12, 35; la plecarea Jor din
~i Incept; a;.1 fel: .. Die Himmel e/,.:,(ihlrn die Ehrc Gottes ... Es ist keine
EO'ipt, israclilii illl IUiJi ell (i V:I"I' de aur si de argint. Asa trebuie si
Spraehe noeh Rede, da man nicht ihre Slili/me hOre". )i acum versctul
cr~9tinul si\ CI;1'1' 1,<: ~ol iir!l.a p:iglnil de tot ce c.' dc pris~s~i da:wator, pe~ 5: " ... iltre Rede {!ehet aus an del' ~Velt Emle"l Tflxtu1 "c Tefera 1a ~n\
tru ca ajJoi s-u pllllil In ,lujb'l adcvarului. :\full JI1ai importanle pen
i1l1 cel'urilor ,'are veslesc gloria lui IJlIIlll1eZCll in toati'! lumea, Ins~l
tru EvuJ IVJcdin Limpllt'iu d"clL ra\'ioJlarnentelf' gcnerale ale lui .\.ugus
Cassiodor, inlerprellnd aJcf!orie psalmii, c1~1 tftln,flf'irea ca Vechiu.l
tin all de'd~niL I'xpllncrile s,Jic dc'pre sludiuJ Bibliei in De docLrina
Testament 31' fi fo<1 l'UnOSCllL tuturol' pOI/()i1T/-,lOl. ]n ['clu1 acesta, pa
christiana. Cll.I\:\ Lezc esenliale Irf'\J!lie il11Jintile: seiant aulem liUerati
gillii au jlulut cllno"~te Loate arLel,> YlIlbirii ~i all plllii1 sa Ie sislelllfl
modis am nibus {uI'Il/ionis. q;ws gro7iIll/O.1 iii gl'ut'nl nOIlIl:nr Iropos \'oean t, tiZl'zc (PL, 70, '1~1-2j).
aue/ores Iwstrus usos r/(is')I~ (Iii, 2!1). \fai d"/'iJrIC Ill', I). 0-7, 2J), el
Pc Hni!a teoria l2.1tris1 ieil dc~pl'~ Cl-rl<'."~'0.slli ~i llna la_ll:ul. dar .,Cll'e
SJJstinc ea BiiJl;o Ilil (. Cil n.imic jnfel'ioari\ "Tinilo l ' l' i1')' 111(' 111 e('eel ec
flU Ie 1.lTIitur:l si ,c illirelale ad~I:.':!....'ll J"'a pitlrislila. PiU'crill' a~upra
pri~qtc fnIDllJ"p(ea rxprirnurii. Cll"in1 ele ei Sillj d;Fin~ InrI/If (11\0 (if i)l'ic,nii arlrillr dirl'T'lt. .,h(\'C'nlClli'l'IlI'~ I"" ar fi Iii! TIIIliLC1'3, ba-Eglp
sapientfr et eloquentC!'. Quid lJIirwn si et in islis iIlYi'lliunllll', qu,os ill"
, Iii .-1'(' Ii 1111 Cil ~f;:,isl' " [",-1-(')I'\\lJ 7g~;T;Il' (flaptcle ,')j. Apostoh,
misit qui [U('I:t ingnia;i3 (7, 211 .. \ee'lc idci putpall fi intcrpretate ea 0
7. 2:! I. h;1 CHI LI-!.,tl-L.1lur-illl(:SCil. (I/'Ies sin I ~oco I j! C 'lolun.1 en c01!.I'le
legitirn:II'(' tl llitticcllll' orl"s, TDlorLtt;\ cOJllineal1 l'relizilrea crt aces tea
oliJpi eli illlC'le)J('iunii 4 . lngillrlitor de sl'<ml~ d~secoluJ al XII-IcC!.
sr~ LI';.Ig lit' la DUllillezclI.
yede 01 jginea lul.!!!...QLur!.elor in niltUla 5 . 'Cltima ampJa exptllJere a
Penll'u aprf'c~i':["'l1 al'lI)"I' . .La.;;~ (',II' 1111';1 ,:i lil:l i ililpill'lanl. jJ. Irtelo/' inainie de pfltJ'underea nristCJII']isnlului e~lc opera nel iparita
lucr<1rea Sa [nstilnlio(ws ']i,'il//I,1'1/1I1 f'/ -"(11"1/10,1';"111 li/lI'I'III'IIiI/, 1,1 a di-ll a Jui TIlierry lip Chartres (nlnrt intre '111i8 ~i 1153), inlitulata Hepla
pc-iom! 111:.11111'11 ('rest ill <11 CIIII"51 i~fll' Ilj"'l'i"I'?' i si ;11 /11'/0'1,,1' Iai,". tel/chonG. EJ Wl'l itrea prin aeensla ~a dea UTI eompendiu a1 intrcgii filo
La cl 'ie ('ontinuil Ll'aeli[ill 11lilll:l,til'ilcll' gTecl'~1 i ~j il lll1ivl'l'''iLa\i]or z(;fii; lotius philosophiae 7)nirW'-i ae singulare ins.trwnentum.
Cl'f'stillr~ elill Rusul'it, w;;l-zis,!.- .,~('\Jli I:i1Lilll'Ii"I"; dill _\k:-::llJdtia.
:J1'I(-'s reprf'Zinlil penlnl EVllJ Medill pilla in sCl'oJul [(1 XIIlea or
Ed;"sa :;ci Nisibis, f'xp,'ilJ',;I!.:\ ~;;i III dO;H;epVia d",pl'" 1'1.1'/"1, (:'ll'e ll'imile
inapni la CkmrnL. let [us Lin ~i In illdaismul :\II'Xitlltll'in. EI Limlll'c0 e
d inca fundament ala iJ spirilului. Doar evenimenttd c.nt!nl Ql istol'iei
ea gr~I'lfl(,l1ii arlrlor "C: alh inc~l d" 1'1 ineepIILIJI dilllii flllpl';n~i 1n lll l:Jlntllilii - lll! IJJparea - puleil, Ita trchuia chiaJ' sa 0 sQ.iD:ga, tre
\rkp"!lIl1/"l d,v;na \i,;n S[inla SiTiptwI~. Dc airi i-,lJ~ fi IJrilllit da,6\ dnd astf'el chllC'rclo de ea. Cinci flidi10l'U] s-a f~\Cllt J'aplur{\ (facto.1' [ac
III sL.llnl"lol' lillCC 51 '-aI' fIIJl'd,lnfl! in ",,11'1111' Ii' '1'/'/1 dl' 1'1''''1111. JIllTll
pe ~are '[-a d('flJOTJ;t/',~1 in rnmcljl:ll'iu! Sill! IISIII"'11 ()8111Ii,.;r >'<1, \[y 1 ::CCl"lll'il e r(I~lcs(" 5llaY(l D(]Tlllufui. l1U C- T1ici p-rai, nie] \'oJ'bi-l. care S;l rIll
o Yr'''IL'asL'Il.'~ ... ),~'lnsul lor a.iung'"r Ja n)aJ~jlij](, h:mi.r
H

NORS, 0, 18 urm.). in comcntarinl Silll, C 1";,,d,,1' d"\I'd"~II' inll'-a (n.!1'.),


"D,'spr~ "tapas-ul in\'(,llt"lonJlui" Ylzi mai jos. p. 628 urm.
devfn'dJ psaimisilil IU]O'f'~lC 0 lIlulti\lJe dill l'i!..(lIl'ill' lCl':III1:lli c :dc si 3 Iupit,'r: de ''x. Giuffrecli d" Vi ">l'!:;O, i--['('(ll[WII rcglilll,' d. ".UTI',]1. 38,
rcloril'" 1amiliill'p erudi[il>j didi'lrti,'I' ani icc, J';J 1,"1'\1'11, tJllil~,'I.ia ca 1~I 1I111l. - _1cgyp{/(s [JII), lliri I (I)'lc,,', 13CHI:lrdllS S i hcstris,HA n AClJ, p. 1 f) ; !\ ""kim,
ed. \\jn'-;l!'T pp. :-308-1'1; H{']l1'i el'AndcL. La Dataillc des scI (/IS, Y. 1,07.
11)ov"1.1 arll:lnu Jlitc (LI~PI'I; L',l()~il'ca (UC'~lli ;II!,~tlll; ';'1 ;1 \"i"l,i"'-I (lo'~pr~'
' .. e'i ,aptl' "tilpi": Paetae, IJ 1, {j3~i, :!G ~i 5::;2, 74. - Crist'" "a ('Iitl'l' al
r();}IJil ptigin;i i:\e ~~'IS"SC ];\ J. IlL l;lJl~LL1"'\"l:K, Le 1111)1i~'(,!IIi)nl fit":f"I~,:':/(II'" rill- ,\1/" liI'lelol': POe/ltC, j 1], 738, 8 urm.
:,.'i,"cle, cd. 2, 1~)/l8, p. 04 til'rn, :, [";)11 de S"li"Lur-y, 1I1elalogicon, eel. VlEnE, 27, 29 w'm.

:.! .,Clll1l)Qi';;.tol'ii lit.cL'alurii <11' tll!bui stl :-.Lie Crt dlllnl,jl 110-.1 I'! adJt:(~l 31'l'iillirii 6 I LEn".\!.., L '1r,,"ei{!lleniCnt dcs (II 18 liL.iroll.t Ii Clwrll'p" tl Ii Poris dans la
\)ibJiri) ;llt r()lll~it loalc figul'ilc f)f';ll'lI'i l ,(, p~' (':11'(' ;.!'r:IJn-11 if'ii I" d"",'n1n'-'<l'l;o} pr'in II! ('11/ ier" moi I in dn 12 " "iecl e d'a pri'" I' H epta {euel,lin dr' '1'11 i'''T!} dc Cllartrf!.'l
L(,rrnlllllli gr't'(-'f;~C dr tl'opi (\vrhirr fi"ur,ll;l)". rCongrc'" .\i'ien'iri'l"e irdl'lnatio71al C!('S colholi'lI'I'S 11'1111, Ii i'wis du 8 all
13 apr;! ISs,':, p"ri c , 1880, II, p. 27'1 li1Dl.). - .11;011' IlOlME]~'JEr~, lV/I, 37,
:~ ~,l'oSI Lle dc' duhul slln! l'n inl,I::Jl!pC'iunc ~i t'ln['il1!;~l. Cl' I ' i d l l l l l ' l tl\' rnir~lrc
dUi';j :.J.cf'<;tl'a Sc ~';-I~l'~r ~i Ja l'jj Irilill~j !ll' l'T'I'al,))'lil .... l j l'ilt.llp1.' 1~112, p. (',Iil; ,,'n1.
56 III. LITERATVRA $1 INVATkMINTVL GRAMATICA S7
tus eSL[ac/ura)l. 1oC!tr ar/pie si-au pierdut plIlerea; in hac perIJ!: copuln. Elevul medi~v~Jllii~~g1iaSlfcl DI~DI..!.!n.ai_sa, poala Cltl
stu pet omT/is regula 2, Maria c~te deopotrjvrl fecioal'aSl mama. ,. In c;\ .illlba Rome~~i sa-i doblndeasdi m[tie"tria pent.ru a 0 folosi in scri~
se imp_aea dou~ clcmuniri care alllllinteri "int ~llusi...""1'atura--!2.lt' "I in vorblrr, Predarea gramaticii tl'cbuia deci sil flernuTtmai tel11e':
nisi, logica este invjnsa, retorica ~i l'a\iullea se 51fl.!i~la. E..a, fIIC<!. l'a l,i.,rtaeeitTritr-un gimnaziu german din secoluJ al XIX-lea. Inccpato
primit pe _lalrl, nasclf!du-I cu fiu": l i d era pus sri inve~e pe dinafara,lIrs mino/' a lui Donatu". Aceasta rn ij

11I('e~te prill intrebari ~i raspunsuri cun()-a~terea celor opt par(i de VOl"


!I:(/,la paLrern nalwl1que p(LrenS conrepiJ 3.,. bil'e, cuprinzlnd opt pagini de tipar. Apoi se trecc la ars Tlw;or a ac,'
IlIia.?i autor ~i la lnstitutio grammatica a lui Priscian 1 . Aceast;i, IlIr:rarc.
Aceste parudoxuri ale intrupal'ii sint pllse de Dante in gura ~filllllllli lldactatii. in Bizan! la_Lnepll1ul seeol\\luL~1 Vl:lea (eC! cuprinde doua
Bernard la sflr~ilul Paradisu.lui (33, 1): \nlumuroase in editia l1lrJ.derna), este cl'LlJl.Cli i:\manunti't tratatd,>
:!I'umatica din cite exista. Intruc1t C.Q!!.1:j~numerqa~e exemple-crJ1I
\'ergine madre, figlia del luo figlio. IlIlorii c1as-ici ofere a totodata si 0 baza de cuno~tinte literal'e. Abi:l
lI,dur!!ram'dlOl2.QQs..:.aJ.Lsct:..i~S;;~latici-nQiCLl sc~pul de a se "ist;;-1-;
I il.a materia din punct de vedere logic :;;i speeulativ.: Doctrinale al lui
3. G n .\ i\I .\ T J G .\. \ lexandre de Villediell (1199) ~i Grecismus al lui Evrard ele Bethlll1'~
Illlort in 1212:. Aceasta nOlla prezentare a gramaticii e legatf! de ;)
prima dinll't: .eele ~a,llle arlrs~.gl'illlllllj(.:Q: la p/'ima a/'te (0:1n\(', ,""tatie de ordin spiritual la care ne yom referi mai jos. fe lin~5. Dn
Par., 12, 138). Cllvlotul vine de la grcetscul gral/lllifl. "litera". ,.lnv[\ lIat si Priscian se citeau, firr~tr, ~i capitolele desprc grumati..ci:Ldi,1l
iatura I it~r~lor" nl!QrLinc~ fl,tntrlJ.Y hto..u~.i..'\ri~tOterilii"ii"iCa1t epva Iftstitutil2-QIa,loria a lui Quintilinn. 0 de~criere a predarii gramlll ieii
de.Q.Jt,arta citir:ii ;U a 2crislll.lli~._In fPOI,:a elenis.illlLL!li sr ndaugU'\i>' III Chartres 111 secolul al XII-Ira 0 clalol'[IIlJ lui loan din Sniishlll'.\ (N/e'
geza poeiilol'. astl'elineit Quintilj~n (I, 4~)_pn.a,te Fij de.il.S.f.h.easca dQ!l[1 III()gicon, ed, WEBB, 53 -f)~JF.
pi!!'!j ale gnll II at irii;2:ecle Logucndi scell!ia.!!3:....J. poe/arum P-Ilarmt;onem in grallJaticile Illcdievale apar 0 scrie Jc llo1,iulli c<..tre Jlll se mai In
("lusta folosil'c a ~I ii'.1J~i2orbiri i ~i expl icarra plJ{'1i1nrj. Prnlru gralll I ilnese in gramaticile lloaslre, dar carl' 17 j au ~i eJe orig:inea In _\nt:
mail.ce-,~ fll!Q~eil l'iI ('('lIi val('111 h Iradll"('I'; iiI/era/lim (Qllintilian, li, ,!litale. Inca ~i gramatica romana vecbe fllsese cOllfonnatii dllpf\ Jing
1...}!): derivaL dl' b lit!.!:.I:!hlil 1'11 1':1 g!.ltJll:i1i":1 d(' Iii ~r{flllll!rr, C\lvilltlll \'i,;'ica practicata In Stoa elinfl. N0liul1i ca analogie, etimologic, bal'
lil,/eraLura nil inSI'lllna drej la j!l('('I"11 ,.litrl'alul':'" ill :\cl.lIalul sell~
al cuvintlllui: littemLtts (~sl (' \Ill "IIIlOS('rllol' :II gralllni icii ~i al poezip' 1 PrinlJ'(; prealcl,jeitii din ccn,] solar apa!'c Ja Dantc :Par" 12, 137 III'n1.1
(cum lIlai e inca ~i astrlzi 1111 ldlre III 1<'1':111\ a) , dal' TIll ll'eh\liu Srt fie nea '/rld Donalo ch'alla prim'orle degno poria lIlarlO, Prise;"n. dim])"lJ'i,';" !'~l"
pr\rat ~i seriilor. Cuv'intlll "literal", azi atit Jc llepr'ecial, avea tleei ,"nclamnat iadului penlJ'u sodomie (In(., '!!\, 109), cOlldamnare care i~i lrn;,r"
un sens poziliv, Largirea llo\iuTlii ele gl'amalica a pLlLut duce u~or h rjgint'a de la 0 Jc~enMllTledievalii, inc" insul'icienl eL!J'ificala, dp~p\'~ Priscia",
\Jain (SP, II, 309) iJ numc;:te lin npos1al. ~C'I'jl'J'iJc sale aJ' contine el'or;; pa""
~tergerea sau depa;;irea grani\ei ce 0 dcspaqea de l'elorica, JuCI'U
.-" fi ro~t beat sau neu\ln sel'iindu-Ie. Hugo din TrimbeJ'g' (Rpgi"'"ulJ1 /)111,/101"/1-111
criticat Illea ;;i de Quintilian. (/uclorwn, ed. L.\:\GOSCH, v, '195) se I'deJ'u In _\.Iain, dal' il considera pc P)'isciul!
intre cele ;;pte arLes, cele cuprinsr In lriyiwn eran mull mai~f" Inlll~i ea pe unul dint!'e eei mai mar; in"',\ati (v, 24ft). Marie de FJ'anr!';J invo"~
rios-practieatc . edl celc dIn (jUEd~n/ll. tar gl'amatica in cl1ipUI ~! , ..' Priscian in pl'ologuJ din fl'lI11tca po~'mclo!' ei (Lais), $i ShakespeaJ'e il pOllll"
"I'~le (J,o~'e's Labol~r's J,osl, V, 1), ~tirea despJ'e apostazia lui PJ'ise;an sc clut,,
mai amanunlit. Ciici era doar baza pentl'u toale celelalte. Inegnla pre "'lIza faplului Ca eJ hi drdicase Jnslilul,'o gramma/iea lui Patririus JulianllS,
tuire a celoI' sajJte
~ , art'es se "
Inca "i In enclClOI)edia lui ["idol',
vadeste \ersta a O1ai I'ost identil'iral r"rerl de ra\l'" I(oJnacl din Hir,au (~nIE:r~"',
'.8, 25" Auto]'jj ulterioJ'i l-au confunclat insa cu Iulian Apos1a1ul. - Inc:.
unde i se rezerva gramaticii 0 carte Intreaga (;)8 pagini de tipar,l: re

~i Ja Jean Palll j~, nlai an' Jocul sau: Jell. beJ..-enn' es, einen !l1ann, del' (iiI' /;/"',
toricii, 20 de pagini; dialecticii, 21; aritll1elicii, JO: gt'ollletl'i('i, 8;
,;sellen Purisnws iSI, J..-riinhen Dona/sehni/:;er, die rr nie/ll J..-orrigieren dart, allf
muzicii, G; astronomiei, 17 4
"inc eigene A.rt; so dass ieh, als del' Delinqllcnl sein militiirisehcs Te.,lamenl '"
,,'/mil::.erhofleslem Hnngarlaleine "er(ertigle, allfgebraellt :;u meiner ['rima sag/".
",chon (iiI' sein J((lllderweiseh t'erdienl er das Arhebnsie,.en; auf synla.1'ill !'ignra l'l'"
1 }Valier ('on C/u1.lillon, 19~9, p, I, sIr, (I, lind IdiOlismen drin.g' ieh niekl einmal, abel' die Fe/onie', {(e.~fn den ['ri.'ciun 7111~,,'
2 Refren in .1.h" XX, "-2, Accea~i idec'; ibid" ":l IIl'lIl" ''''. 11. ~i p, lOG, ircler vermeiden (Des Reklors I"lorio.n fo'iilbel lind seiner flrimaller Reise nil,.!J
fir. 1.2 /. tim, Fiehlelber,~),
3 Alain de Lille, Anliclondiolll/.S, SP, ) r, :::(;2 2 Despl'e "taria g'l'amal i(~iiin scc, X II-Xrrr \'ezi G. \\.\J.Lr:~.\~n, ["S
4 Dup" edi\;a lui \\',M, Ll':'iO:'.\Y, O:d'l)'d, 19'1'1. ()mvres de Si{!.pr n,' Conrlrili, 1.91:1, p, (3'1) ulm,

Ii
Sf; III. LITERATURA $1 INVArAMINTUL
STlTDIILE ANGLO-SAXO NE $1 CAROLING1EN ,)

IHl/'i;';f!1, solecism, 111 etaplasl1l, dn r chiar ~i intreaga s Ll'uctura a ex}'u


1lCI'ii, pornind de la litere ~i siJahe ~i pina la partile de vorbirc, ~lnl. dl' 11111111 unoI' propozi\"-ii succesive, Astfel in po!;nlullui :-wlJillct', lJe
!l1 igine greilca. EJe sinl pi'ISI r<.t'I c impreuna cu exemplele in toate gra S"",::iergang:
11l<ltiejle romane pina la Donatus ~i Priscian. Voi exemplifica aceasb Sci mil' gegrii.sst, lILein Berg //til, clem rjjllieh slrahLenden (;ipf"''
\'ll schitu pe care 0 oil !sidor ill prima carte din E'tymologiae. El COII . .'ei mil', Sonne, gegriissl, die ihn so I iebli':lt beschei nt.
:"idel'ij Jnsa~i ~l.unol\)l.:ia ("'I 0 p<1rte a grumaticii: "Caci dadi ~tii de und,'
Yinc 1m cuvinl, irq,d/:gi lllUlt Iliai repede forta)ui. Fiecare lucrtl ",. o igura lexicalCI esLe si hOlJleoteJcutollu] "asemanarnl 1":'lU ill;)
il!\('legc nwi clal' dac11 i Sf' ("ulloa~te etimol(lgia." IntrucH insa nu toul" liilllr), en de exemp]u in cun'oscuta propozi!ie a j;,i Cicero dc~pre Cali
JII('I'III'il.~ siJlL l1UlIlite dupa "lJall.l1"t" lor, ci mu he in mod arbill'ar, 1111 1'";1: nbiit, abscessit, evasil, erupit. Figllt>i semanticc sinL: litota, 111\'
lo,tle ('uvint/I., pol fj eLimo](Jgizate. III ccn:etarca elimologicfl 11'c 1'lIlilUiu, aleg?ria ~i illulte altcle. TeoJ'ia fiaurilol' nil e sistCIIll:Itizalil
l.)Ili(' I'C":PI'l't.<.III I.r/j principii: C.l; causa (rc.l; "ine de la regere ~i recll' ,I isfacator. in uLtra de figurile lexil'Hlc ~i se})Jan1ice so m;lI deo.;,l'
(/pac): C.I' IIrigine (11111111 Sf; 111/1'lt~tC homo pClltru ca se compunf Ji n 11~2~ fiWI.!iW:.I,muticale - adi61 cele llllilnit.r la ('XI~licar~a _p-QP!ilo:
1
III/Hls); ,'T (()/tlrnriis --:;;i ai('i illlilnil1l 1'llllIlSClltll] lucus a non 111 ~I rl~l'l reLonce: In ,daril (0 ~_ester1) 11l.Q.lllwlc1r_illH AntJclutatr ,I de
II'lIdo ((sidnl' Splllt" lII:,i 1'11[111 /,"'ll1lal: I/l/iu wnura opacus parum. lu 1I1,li ti.r;;;.il!......o~~n..'.!5~J ~r!.- n_Ll1l1~aS!2-~'Lanull1ite figuri reLolicr Iropi ("ex
1t'1lf). GJ'1l1llalica tn,li ,'xpli"n ~j :::itloJliJ'lcl, (pc Ja1.inl'~te: differl'ntiae). 1,-.:siiJi.l:illratc"). Aceasta m:potrivirc, en. ~j nlllllcJ'oasele ezilEIl,j in enll
l~idl1r a conSalTat. ;l(I!sl.ni JOllIClli tl () InIT;"'\' ~Cp;ll'n1.i'1 (PL, 83, n II1'n1.). I !'l'Glrea ~i curactcrizarea figurilor, 'lre~luic explieatt istol'i(,(~~te prir
Bal'hnl'isJlp' sc 1\l1I1.(~Sl: ~T(,~l']i II' de' JiltlUfI ~i jll'f)nJlIl\i" adllsl' ell 1'1, 11I1l'eli'lierea teoriilor diferitelor \;c:oli . .lIlJ~.\.ill.JJ~diu era socotl1iL.t1 i
de popoun.)(' barbi:U-C, Sn]ccislllld (pl'llll'U care a1l r""t fClClll.i l'ilSpllll , '.!.:.ll:.i~a rlrepl Q-!)art.!'...-a grn'."a1"i!-ii: In !Ilod logic. t:;uci cXj!li(:tr r il 1)1)1'
zitlOl'l locllitllrij 0I'C1snJui Solui din Cilicia si carl' 51JpraYiclll;I'''lc III liI')l' ('ra In miinilc gralf1atil:i]ol'. Porzia /:~tc alJ'jllllil~1 l'IlId :,l;,;nllalilii,
l'nn\uzcsL'ul .\'0Iecism~2) consUi lJlLr-o grc~eab de cOl1l::tru('l.i~, 1'1;111 ;'1' I illll retorieii. Intl'-I,Il ('(leln :.II Illi Etic!'lllc d[';""T{);I~ ~)iT1-J,-r"'203

i inter lLobis in 101' de inter nos. :\'le1arJasnluJ este 0 deviere de la 1101' '11'1' descrie ])1'111;(''':111 d" r')"nl:tl'l~ '11 IIllUi linrlr-, l'(lI'zia L' .illll'odll:'fl tit
I!/H gralilaticalii., permisa poelilOl' din ronsldcrente legate de ccrinlr1,' ";llrl' Gralll:ilicu (\'. 1'13 lIl'II1).:
!I1('lrj"ii: liGt:ntia poelarum (Jsitlllr, Et., J, 35, 1) -1111 caz partielll;~\'
dcci al .,libcrHi1ii poc'l ;CI''', '1I'al;ila III t1if('J'ilc rinduri de catl'c nuLorii ]'enil Id Grctn'urwtict' Po<:sis horlalum
'1IlLici. III :::J'iJ'sii. "Jlli SIH;O! ill! I'" <1)1:11'"1 illind "I'''lilal ;,ij si ,,;.;a-JIlllnllC!" Cl, quem primwn t'eceral illa lilleratum,
. f'igUl'i JII'l1'i~c". ,~, , Ii ('I', nrIVem P iJeridwn l/'nhens Gomilatum
_\1 (-'sleil :::Inl alii til! jll'1Jllrl;l1llt' 1"'1111'11 1':\'1/1 ~\j,-dill "i ;1111 dl.' l.ilr>!o' Prosa, rl:t.hmo, l'ersiuus facial ornalum J
a;:lflzi, llle'lL "\u!l'eblii ;.;a iliSisl;lJ'l Illai JlIIIII "1'111'1'<1 11,1'. E drept ,';1
:--1 (;allthicr dt ChciLiJlon socnte~Le poezia Cel facind partl:' dill )1';)1:1<1
tle ~c nlai lntillll'SC in "ot'lli'!'lI ('111"nl;l, d;,I' 1111 Silit Ilil'j rl'cunOSCllll',
l,jci ucnl11nile ca ata1'C. EX"I!, ,JI': ...'\11 II/I illl'" lill 10" cit- .. n,lIltl'" Cs i' I . d'l :
/I lit',lfi. "A clI]ege ]aur{ I]) or. dc .. gl"l i"") I'~I(' /) II (to~lInl:('. n<.~!il llie/' nrtl".s ~g!lur, quae dicunlur lrivi u III,
'''\Ill: 1l,lI'ltia bani de ca";lJl~I" (Ill lur dl' .. d. !,"I>IWIJi'I") II t SC1"\cse d~:
Fundalri:l grammatica venniral prine! piwlI.
(l ""oCCdOCi'I. _~SC"lf'l1eU IJWc!lIl'; til' I')" )1"11111/(' SC' IIIIJI,CSC sclll!malit Sub hac chorus mililal md"iGe s)ribenlittm 2 .
{.. atltudini" 7n lindHl <rJ'('~di ~l IUI/nll';l1 "IJllI'sl!'. (!llJntJIian (Ii.
13)1) l~ ilm:"ll'c[lZ(t a~Lfel: un tl'Up ridir:11 dl'I],1 711 ":Il":, I;, UlJf' 1))111('];' 1,. ~TLI)l[l,l: .\~Gr,u-s.\:-.::o:\t:: ~l C;\ROLL'\(~lJ.:::\L
al1mC! in jos, ochii fijnd lndl'rpln[i llwilllr, ('slc li]ll'il tI( gl'a1il'. In;:::1
yja1a ~i arto prodl1c prin cdc )lIai diferilt;:tl illidillj 0 ill }ll'f'sie e~lclidl ~.L1]ll1r[l~sn!l:;Jtiil.Ll..1.lU a plltut I'i saL.ltr\ JCrlt cu grcll d,'-n Jlll1glll
(DisG'obolul lui Miron). Acela~i Jllcru 11 LI('!' lin']':t 1'1 ill figurilc (.i. . ~r:t.:()le[;';l, JIllulltcate". In ~taLul :1I(;l'u\ll1!.(ia.!.0 111llba ~l grulJIi:.l1 ;(;<1 ;111
i~...!..'-,ud ohit,nuil se dpl)~eh(',.:(' figmi l,xic,dt ,~S"lIlillll irl. 0 fjgura ]e rl"('ihllt-'I~Ll7i"ai IJ-;UIL'JI~ a~ bilO. ~IILI'''J~Jlil1gienj:- ell; :1I1i1J1r;;,
xi(,,,lii cdI' eX(,]tlplu an;Il'Ola, ad;ralcpcl:tl ";1 :tnl"ill~1 l'll"\'lnt Ja lnC"' 1 ,. i nrl,,:nnal" til' Gnlmatieii SI' apJ'lJpil' J'"I;zia, lJlsu\,ila de eriC' d,p,~ .\11111',
l' 'l1ll'u ('a, dl.lJl:l ,,' tllla i-il lJhtrrnal ell l:unl)a.~IIl'Ca lirn1>ji, cr.ulallCI jo;C, 1 [lu;.tl..l
I .~i rt('(~t pl'incipju sr [rag-f' Pl'l)l "'alTO dill ~Illtl ~J'l :11'{i. 111 L~ inrlcn1inuLit~ in sl[l.p1nireu \'()l'bil'ii t'1't1Jl1oast:, in pl'O;;'U, ('111L ~i v~'I's:'
" 1l"iJp,(ll (Art l'oeli'/IIe, 1, ~II):
:! . .1 u ll'c fLrll'/t-' lIilrnile t,'i\'illlfJ, g'/'anlatira OCllpa lut.iil!al f ';t l'a II'uII'lit'
.11on f8pri/ II'aclm! t l,oilll un rOIll/,CU,?' l:to/'ari.. /IIr,
11)1'. ~Ilb 1;'1 ,,' ,,1'1~l ccata eelOl' care s,,'i'l In "'1;]'5111""; lVl/llr, POll (/ililil/o",
.\'i (/'U1I ,,'),1'0 fl/JI[Joul(: I'ol;.;ucil/cu.( -"O/(:Ci.I'IJlI' ,
1:1~9. ',J I stl'. I. - Zop,')~ in5ean'D;-t tneil in .\nti.-lJilCltra lirzil' "CIUo:1 ~""'''a]':\'',
I" 111101" IIppren(/"I' /,,(/' r.o/;lIr = pCI' (,II",',IIJ1.

6*
6C! III. L1TERATURA ~I INVATAII1INTUL STUDIILE ANGLO-SAXONE ~I CAROLINGIENE (j1

"Ilb obladuirea clilturii latinc a])g12~":::E_~i)]]e. Aceasta se sprlJlne::. pl: Iloiller 1rampus III proz[t" (Pl., 27, 223-2tj). In scri,o<lrca sa catre
1cmeliile puse de l~idor ~i irlandezi, dar primea ~i afluxul aporturiJor' Pl'lll linu!', lel'ouill1 scuza simplieilas 1'/ quaedam vili/as verbor/.//li ("rllo
l
ilaliene ~i galice . InlClllcjctoruJ ei cs1e AldheJm (639-709). J\1ijlocul dul dc exprimarc silllplu, adesea grosolan") din Biblie. Ca;:siodor (lnsl.,
vieJii sale coincide ell Illomcillul in care biserica englezii. atinsese ni .. 1,15) enumcrasc incorectitudinilc lingvislice din texlul sIint; autorul
velul de cultura al lTcstill~il;t1 ii celtiee si dnd reusise sa rcspingaln l-ielii Sf. Ce:.arie din Arles vrea mai degrabiJ. I'lOqtiio piscatorum con
favoarea ROlllei pretcn'tii/c p~litico-ecl~ziasliee al~ acesteia din UI'" cordon quali/. rhelorum l ; Isidor criticase fara ezitarc propozit,ia vivat
lila (sillodul de la \Vhitb)", GG4.). lrlanda J~i urmase drulIluJ ei propriu, /{uben et non moria/ur (Deul., 33, 6) ca fiind 0 perissologia (prolixi
<itlt In p r oblell1clc Liscricc~t i ell ~i in cele ale literaturii. Ea se compla lale) ~i laudase folosirea antitezei In Eel. 33, 15, apelind ahll1interi
eea cu lin fel de vanilalc al'l isticrl. Illtr-o latinitate fantczisHI si ab oarLe rar la textele biblice pentru exemplificarea reloricii. El vor
s lruza. Si Aldhelm inv;'ttasc acest jargon Ilianierat, adesea de n~inlc Iw~te (Sent., 3, 16) despre "cuvintele neiIDpodobite" ~i "slilul umit"
If''';, si-l ~i folosise ocazio;1al . dar 1I1111~<li penlrll a demon!'!ra dl si',n ,lie Bibliei, asociindu-se deci aprecierii date de lel'ouill) latinei bi
.\ngiia s'c plliea pra<:li(~~ lot e(~ca l'C era obiecl de fala penlru das~iJ.lii I.lice. Aceasta depreciere a exprimarii biblice, pe care () VOIll lYIai In
;!-lallclcz; ~i SeO!iClli 2 . Illlr-o all;1 sel'isoarc (cd. EH'vVALD, p. 479), d' lilni 1n Spania romano-vizigota, trebuia sa devina fara obicet 111 tarile
I'revinc pc c1!iva impoll'iva SllH/iilol' <1,;,a el1111 crall practjcate In h .. barbare", care nu facuseri.i nieiodata parte din Imperiu ~i ('lInoscusera.
1.lnda, pCIlII'1l e;1 elp aeordall 1111 loe ,;,i Anlichil.i:qii profane (filozofic), Icdina abia prin mijlocirea bisericii. E cazul lrlandei ~i al culturii
,;,i llIitologia). Aldlwllll illlerzicea call'gOl'ic 'JSCIIH'nea practici. Pozi,ia, ~coto-irlandeze, care a radiat ~i in Britania. De asemenea, eele de mai
sa fa~a de slndiiJe clasiee ('sIc f;If';1 cchivoe: clc poL fi cultivate exclu "US slnt valabile ~i penlrll c"hura cl'e~lil1a anglo-saxol1;! reprezentaUl.
siv ca discipline formale Igramalica, 111ctJ,jca); ~i aecasta 0 pot, b<1 de Aldhell1l.
lrebuic chia!' :,;a 0 fadl, din singurul Illotiv ea lJiblia se compllne "a .\Idhelm a deschis doar dl'lJllllll ~j a fosl clll'lnd tlat IliJ;uii. Opera
proape 'in Jnlregime" din1.r-o exprimme artistica de formatie grarnati S:l a-fost desrlvll'~iliJ. de Deda Vcnf'r;tllllllL(I!12.=.""'L.J5.,L...lill <:ilLl!gar din
cala (adica ~i poetiea). Este deci yorba de vechca teorie, pe care 0 eu ~ , care ~i-a dedical toal;1 viata ~I iintci. Prj,! a sa istoric a
lloa,;,tem din Jeronim, Augus1in, Cassiodol' ~i Isidor, a necesitatii de hiserieii anglo-saxonc ,;,i-a cl,;,tigat 0 gloric durabila. IIl..Jegutl!ra eu
Ill'in][Jlurat a rtrlelor pentru 'inr-elegel'ea Bibliei - eu deosebirea Insa 'lIb~e('l_ul nostril. cl cste de 0 ll1arcinsemna~a~J)~ntrll C;I a dus pina
";1 :\ldhelm inlerzice sludiul alltorilor (aue/orr's) , adic[1 al culturii la capl.t apJiearea retorieii antice la trxtul lJibliel:, 11ICC ula de [ero- ..
antiee deinsu~i dragul ci. EI ce]'(~ 0 cultuliJ. clasiC;1 in sens pur formal, lIill1, .c\.ugust~i Cassio OJ'. A pUlut face <lC~8 hJ!?,l'u; i()oarce.e_p-~tr.u
d1wedindu-se ClStff'\ un repl'czcnlanL al l'igoriSlllldlii hisrTieesc. Sim el, ca ~i.rentru ..~I~JeCfii~le1 jeQ-lingvisticr 'Dlpotri..v a IqJ.i ..
lid limbii Jatine clasice disp;lruse deja In h-Iallda, ,;,i i-a lipsit ~i ele IIC J1)i1jT tee i~1 p lel'UlISer3 valabd Ita tea. Upuscul ul_Ju, Hec!a De syw
\nlui ei, Aldhelm. Acesta Insa a gasit 0 nOIl;t auLol'ilalc jlelll.ru stit _?i illalihu.s et tro is re I'ezmta in acest se~s incheierca unci evohlTiJ nl111ti
compozitie in Vulgala. E drept ca ~i ICl'onilll, AllguSliJl, Cassiodor ~i, ~eeuJare. Et urata <:a Bi w e superioara t.lltllror celorJalte s'ericl'i nu
bjdor atrasesera atent,ia asupra unoI' corespondclI\c ill'lis1.ico-ling ftullla;pri~orit.ate!.1., 1JtdItatr~~~i ~0in2...~ c:i,_ri.....:?'.. p...."!n. aria ~j
\'istice intre Biblie ~i literalura paglna. Acc~tia C1'~11I In<, pl'(~a apro lptoricii. (praeeln/:ne/ P().~w dir:enrlir. Toalc figllriJe lexic31c ~i se
pj~ll,i de cultura anLica a ]imbli pentru a JIlI-,;,i da SC;lllla d,' prapasLia ll~rlTiee sfr1tcontiul1te In ea - Hccla rcu~e~te sawE;ntiTicClflca ~ap
e,~ sc CaSeD Jntrc norme]e acesteia si cele ale lalillci bibli,,(J. in prefat.a Icspre7;.cce seize/nata ,;,i :treisp.reze~e..1rup ..i3. ParaJehsl1nd ;:ultaxci ebl'alee
!a ef'onica sa universala, leronim ~rat.asc ca "stZllla Sc:riplurii seamal;a J~'u e altee~a dee1t 0 lJ7t6~su~v; - rigUr;l care pilla allinci fuses() de-
('II un corp f!'lImos pe carc-l acopera 0 hain;t murdar;\. Psaltirea sun:'1
lut alit de placut ca odele lui Pindar ~i ate lui lIol'a~ill. Caracteru!
IS. Cocsllrii Opera, "d. ~IOH1", tl, 297, 'IG \))'111.
propriu al scrierilor lui Solomon este solemni1alea (gravi/u s ), al Ciirli,: ~ 0 111";"1';rc a accstci cOlle'-Ptii g:.sim la TJ,codulr, carl' all'i!)"i" apo>lolului
lui loy, desav1r~irea. Toate carti1e aeestca au 1'osl. s(Tis,: in originalu ~ l'~''l'J "ll "til,ts arcadir'us "i Ull eloljltiwl! rOll1lJlulll \T'oe/ae, I, l,70, 10 ~i (,~).
'braic in hexametri ~i pentamelri (teorie IH'cluala de 1a Josephus). J .\"a cum al'at:, rer('ct:Il'ile lui GalcI. (PJ" 69, (,85 JJ ;j 70, l:2G!) t!l'nl.),_
Dar noi le cit.ill1 In prnZrl! Sa n(: incltipuirn 1111 111<1 i cil. ar pierde Cassiodol' id'-l1tificase in P"allire pesl,' 120 ell' fig-uri rcloJ-je('. r""h"hil ";1 Bcda
~~ C'unosC'1l1. ~t'l'j('l'('a lui CassiocJol' df>Spl'C pS.Jhnl, fl'll" JIll 51' poa/i' \"oJ'hi de 0
J('gat.ul-i\ <1,- d"pcnLlcnp. Excmple)e lui Reda SIll1 l11all' dill I"al:' Riblia, daT' ~i
J ct'. pl'I'Zenl,\I'ra ll1a~-islra"-1 a ill; \\'. LEYISU'-, I~-/lp,/alld ((lid the COlllinenr "colo unur s,' "rJ1-e~tl' asupY'a acelo]'a"i cilale dill j15alllti ca ~i Cassi"d,,", cl 1'010
11/ Ih" I,'ighth CCII !1I.rv , Oxford, t(JHi, ill 0r,-c;,,1 '-"p. (i. ,,;te pent .. t! fig'Hi ,,<lesea all; lumf'ni dec-ll a,csla. j':piSII'Il11,J"gi" sperulali,,:,
'.\ldheJrn, ,~c1. EIJ\Y.\LD, p. 1,78 Isni,,,al'c l~hh-JPd).
,-;-,11'1' .. 111i "ass;,,,I,,\' l' etllnplCl sll-;;in" Ini Rcda. - "r. si M.L.\Y. J..\J'T:"'FH, Bcde
J \\'. "{;~s, 110" Problem tier Bibelspr(l/-hc Iflis!. Jiic/'!cljuIO'sschrif', 1931, ./s a classiwl and a /Ht/rislic 8cll(Jlr,r in Trrlllsar:l;olls of lite Royal His/orical So
p. 'l linn -J. lidy, Frmrlh Ser;ps, "01. Hi, 19:3:3, p. (;9 unn., ~i in special p. 90.
62 III, LITERATURA $I INVArAM1NTUL
A UTORII DE $COALA 63
monstrata dOd)' in LexleJc lui Yirgiliu, Cal'o verbum rae/urn /!st ("CU\'ill
"5te indisI'ensabilii jJcntru studiul Biblici devine dcci aiei piatra un
tul a deveniL carnc") e - 0 sinecdo6i, D::u' ..:hiar ~i penll'L1 &crTEi:G[J..)~,
o11iufai'r\ a 7UlturiT'Iitcrare TlitterarunJ. n~ag7sterium). In tehJacesta,
Vechiul Testament ofera nUJllCroase exemple, CUJr) ar fj cgrcdietur virgn
npi:eCieI'E'a patrlst1ca a artelor f' indusa de un m~lre suveran in funda
de radicc Jesse ("din radaeillQ Illi Eseu va rasari 0 mladi(CI"), Ce inseam
tlc1Jtul noii l'alc ctitorii slatale 7i spirituale. i\e aflam la orascruee
nil &cr'TC:~o:;? Ueda 0 7Lia din gl'amatiea lui J1iolllede: quirlquid simph
citate rustica caret et (aceta salis urbanitale e:l;polituln est :l~d, KEIL, I, dr- tililpuri, Pinu aClIm, 1~Iilf' lllargina~e ale Europci o~ident[lle
\nglia~land~, Spania - J'lw'Srl'U ace lea cal:f. jJr~Jl.Iasera traditla
463,1, Cll excmple diu Cicert) ~i Virgilju,) La rindul sau, Diomede s-a
Ii teral a a Rom e i, Ace~ Le curellle se aduna ae unl In 11J<:1l:"~.JC stat aT
inspirat pl'oLabil din Quintilian, cal'C, urmind terminologia greceasca,
vorbe~te de &crT<:i:crf.L6:; ..:a dcspre forma "urbana" (&crTEZO:;) a glumei.
fl'anci!or. Elc s(' llllesc eu fo)'~clci;;toJ'ie(' are
I;tpcriulurrelnnoit i'i-r
~ririt gl'I'DJanie, cal'utlnd 0 nOlla carJcn!i'i. Politica suveranului indica
Zelul Hiudabil al lui Bcda I-a J'aoul ~a exagereze atunci dnd a Ineercal.
cducatiei spiritualc sareini InSClJJnatr: In l't,)l'Jlla1'ca eullurii, iar pel'
siJ. regilseas,;iJ. la Isaia ironia suhtilil a omului cult din metropolele An
~lIa)l<I ":'1 rep;'cziulll l-n acela~i timp un CL'l1t1'11 "ill pcnll u 0 poezie noua.
tichit5.~ii. Insa coordonarca prineipiala a teoriej figurilor retoriee eu Dar Jc aei se desehidc 0 pe1',,:pecti\'a ~i lJiai hl'gil, jil:fOl'Jlla studi
studiul Bibliei, pe carc i-o datodim lui Beda, S-a impus ~i Ul'ma S~l
creasca preeuTll wauntele de JTlu~tur, i!ol' .jnilialH ,cll' Carol eel ~Ja!,e 8 !cltiliza! i'nll'egul ~" :\Ic~1I ~t.i!l, J.
["IE (~rrEL.L1N(h, Ul1111 dintrc eei lllai buni cunosciltori ai litrratur,ji
Asa-nulIl i L.l "l'l:na:;; 1ere" carol ilIg-iana 1 inclJ nunenzi'i reforma bise
licilir~cillC('PUl~i'2r.~ ue e~tl'e. C::lJ'~I)I1~anJi-Pepil?;_.car'e i:.2....l.:.ncr e I,ll inc medievalC'. a atras ,:ten!ia aSllpra bp'ltdui c5. studil.d fjgul'ilor de
,,1 il l'rC()J11 aIlrla 1 <Ie unglo-saxolJi, ~i l'arc a fost ordollat. de orltft' C:lrol
lQtaser~l alJgJo-:><gQIl2:ll.!.!..!.. fl.r!.!..l~ns, Ill: Carol c(~ I J\ I [11'e ~j -a da t seama,
ahatelui Bnllgulf in decretul citat lllai sus, a dlls III cursul vrmlllll'i
put in timp dupa U1'carea sa pe troll, cit a mai rall1as J1I11It, de fucut.
I(!' la aeea iml)ogal, in: a eXJ'l'csiei p0l'1 icc ~i 1rJ ,1l:('D iJlflol'il'l' ;', mr.1 afo
L!l0!ltura clerului [r'ane era..a.U~ar:~..J ncit era grclJ si, ~;Jsesl.i 2r:~di
risll1ullli pc C<lre Ie PlltCIl1 ('(Iw;laLa III pc)('zi:1 hll,il1~1 IIJ('(')tllld I'U "nl'
cat ori , T C.:.tiJJ.l13..I: bll:e i er.a..pl in-.{ e.g.t('~ili, a ~raYill,~.!.lc.-!L]l!:QJll.l.LLli.e inc (,_
~ltul :'I'COIUJlli :11 XIlea: amsi s'P-,llllitlul' To {;(iltt~,\'e des gl'ilndcs oelwrf's;
l:ecLa. Bi~cric.iliLz;:Ic.e.au IJLm_all~ part~ ill l'uinii, servind ad~ ca ham nin"i arls"i s',>lalilil [I: cOl/lnd ((,'1:" 1(( 1'1'1I,,\'(/e rI,' Cl!s rlges, ,'[ lin lit le tra
~\I'C~, U 1'~fj)J:!.!.!It J'lldicalfl a.. ll:!Y~l~~illnln...tlllui ~i a C<l11CcJa,.riilor em ur~ni vail du I',II//(> !lullwiltl: rln.n" t01/11? lrl "erie dt, ucs efforts, qui relient au
nece"ara. IIlS;l Illl pllLcau fi gasite III 10'1'[10.:;'1 fOl'1"e!P adcc\'ate. Tina
triomphc rJr.(inilij' de ses chefs-d'ocw'rC le.s lIIaladroitli essais de Sf'S premie
rllJrr[re a adl!~ CII sil!l~ gnlltl;Jlit'i It,ai IIILli dill Jt,ulia (Ppll'ItS din Pisa.
PauliJ~IlS JlJl .\Ijuilcja: Patill.ls l)iil(;"Il11~), La ]>;11'11),1 a j'rllill CIlIlU~ res procludio/ls 1 .
lirJ\il l'III111:J.I'I,] III \,;1\ a 1 <Iug'I"--:I'\fl1l '\I"llill, pl' {':II'(' loa ;111':t~ in 7~L la
CUl'lCil ~a, Ak"i,,:; (lJIul'l III SO'l r:a :ll'al'" ;1!"I;ll1;lsl il'ii St.-_vlarlin din 3, _\ 1..; T 0 H J I D f-: ~ C (, :\ L A
TOl1r'~) uevi/w llr'gallizal()J'id 1'1j'ol'nll,:i e.:nrolingif'lll' :1 In va till n}n't"U'r;;i,
pr"'CII~~~I'~j'urlll\'i ~l'jc0j~J llimil: lI1:1~~{',ins decll eea CflriTJi. DtlP~1 CUill am vazut, i"l'utl,alica Jll('rli'~\-C1I~1 JJJgluba ~i li/lJba ~i
Dill 78:2 JC\'illc COlllIliCilLOl'tl! '5l:oTii paIntlJlc. V[O;i7ilII'Cfl 1111 Bcda II
lil('1':tlllril. Se!t'qia auloJ'ilor de ~('oa]a lilt Ui(~\'idi lupJ'iJlJ(: atiL s(:t'ii
fo~1 Il'illlSlllis[l de c';,lr<' Aleuill IIll1al1isl1111!ui'e:lrolltlglan. Lilla J,ll
IO!'i ]Jag'Jli eil ~i l'l'c~til1i. J.-~vlIl .\lcdill t1U i~p nit'i 0 rle,,~,'hil'e Inlre
marLun;le elde JiI<J; IIlJpl))'(allll.' penll'll rdo rma sllldiilof'initiatil. dl'
latini!:t1f'::t .. <If' "Ill''' 5i cf'u-- .. df' ~. J\oliullca (1(... da~i~ter:-rj
Carol eel M~lI'e esl.e dcer(~:IIIJ au}'(:saL uuatelui J3augulf dill Fulda (rcdae.:
la'i InLrc 700 :;;i ~Ol)). Cit;ll]) 11110 din frazelc eek mni insrmuai P: rU/II
~~ie..:~triiin'-l. Tnl,i Gut~rii sint ill a~cla~j--.!.;II1P :;;i aUTOrJti'i~-j~atrecem
,]c"i in )'('viSlil dtf'v(l ntlH'Lu)'ii n,erlil:V:l]n (1('''l're utJ'torii de ~eoalu.
ltul.em in saeris pagiltls Sl'!tC'lIluta, lropi el cetera his 8imilin inserla ini'/!
\"alther din Spira t'xplir<! pe la 07;) plr,\'i]oT' i.;li pc lIJ'lJlalnrii ontori:
nianl.ur, nnl[ dnbillll1. t'si. qWlit co, I/l!ltsquisque {uf!UftS (I1nlo ri lius spiri
Yil'g-ilil', .. Hllmer" \a':';l'a <l~a-zisa llias lalin", (l jl"escull;uc g-t,,,,,"];lTJit
tualiter intd/l'gil., qllllntl) prilts in lilteranun IJlflg/:sl,;/,io !Jlm.ills in
a lliadei in 1070 dc hcxametrj din "ccol\ll 1 e.n.), MaJ,tiallus Capella,
structus {uerit ("Intruclt Sl~ g;ISt:SC jll'c<u'ate in pnginill: RiM:"i figuri de Iloratill, PrT'!';ius, Iuvcnal, Boethiu5, Stu'lius, TeJ'I'lItiu, Lucan,
stiJ, nu Illl.::lIJe nici 0 indoial;t 1;;1 rj'~eal'e (~il itol' li Vii IIJl.I']egl> eu ;) IiI _\<:(':lsto 1111 C II .'H,lcetj(~, IJllIllljJllI10i'I'f', ci II Ol'T1'ativi'i, u('()(t1'l'Ce orcg'll
Jnai u7 0r s/'llsul spiritual, Cil clL el V;,I I'i pri'nil Illti dt'Vl'cme ~i 11I;,i ,ill l ](t h,IZ:l lisLe/oJ' de mai 'lirzill, () aprecil~rc Illodel'n::' i-a!' cxclude
complet 0 educ[q,ie liL"I':m)':), ..~ !l(LlI .11111;1 eitrl:' l .. tll'iO-fi~lJri!ll.r I'c "HOlJlt'l'lb", :\Inl'tianll~. Boethill:>, StaLin,. Lucall, J'c!'~ills ~i
[uvenal. Lista allto!'i1or sc Jmboga\e~te conLinlll1 pIlla in ~eeolul
1 \-,,%; 1, (;,\:\,,"11111" jJl Sf'rrll,I'1IJ1, ::'" [:1"'1, 1', :.::::,
.t1 XIII-lea.
t "\, 1'''.I',J:'ool;L\I~Z> (,had,'IIIII!:'"', '1'):3',. p. :1:.;

:1,\. 1,I.I',l;",.1..II,,,Z, .,.([,."i". '1,)',2,

1 J, LIE (;IIU11,\t'h, Lilth" 1",,.,, Il1li'l(; Ill/. 1110'1';1/ tlr:I'> J'l:lq, JI, p.186,
'M lII. LITERATURA ~I 1NVArAMINTUL AUTORII DE $COALA GJ.
Konrad din Hirsau (prima jumatate a secolului al XLI-lea) amin Jill sint adrnise Alelamorfoz.ele, dar se recomanda in spccial (ca anti
te7te douuzeci ~i lInu de autor.i in urmatoarea ord.ine: 1. gramatie,ul dot) Remedia Amon:s. Selcc\ia din Cicero e JUl'gi'La prin De oratore"
Donatus; 2. poetul de senLinte Calo (0 eulegere de sentinte in disti ,.Tusculanele", Paradoxa sloicorwn ~i De officiili. 5e adauga Symma
huri ~i monostihuri din epoea illljJeriala); 3. Esop (0 eulegere de fabule .:hus 1 , cosmografia lui Solinus (seeolul al Ill-lea); extrClse din Istoria
In proza din seeolul al IV-lea ~au al V-lea, Care partial ii apart-in lui naturala a lui Pliniu eel Butl'in, ~\lar~ial ~i Petronius ("amindoi cu
Esop; numitii ~i "nolllulll~", JlIprl selisoarea introduetiva); 4, Avian prind multe lucl'uri folositoare, dar unele sint nevrednice a fi ascul
(42 de fabule e~opiec in JisLihuri, redaetate pe Ia 400); 5. Sedulius tate"), Sidonills, Suctoniu, Seneca, Titus Livius, Quintilian 7.a. Deci
(a seris pe la 450 0 Mesiadi'i. IlJctrieu); 6. Juveneus (a scris pe la 330 0 o pozi~ie mull mai liberaJa, Poe1ii "echi cre~Lini lip,esc, accentul
Historia epangelica In 1'0Tmu metric:!); 7. Prosper Aquitanus (a versi valoric eazind asupra poetilor paglni din Antiehitatea eJasica ~i tirzie.
ficat in prima jUll1atate a seeolului al V-lea sentinte de-ale lui Augus E drept ca tl'atarea lor cste foal'te sumara, nepermi1ind sa se traga
tin); 8. Theodlilus (aulOl' altminteri neeunoscut; a scris in secolul al l'oncluzii ex silenlio. Ivlai sistematica e lista autorilor data de Eber
X-lea 0 "egJog a " in care cr'e~tinismlll ~i paginismul se infrunta intr-(. hard Gel'Jrlanul in Laborinlus, un poem didactico-retoric (scris dura
polelllica de~ehisrl); 9. AruLol' (au Lnnd unci eropei biblice din secoJul 1212, Jar inainte de 1.280)2. Aici gasim din nOll pe 1. Cato (regula
.al VI-lea); 10. Prudentius (eel lllal important, lIIal al,tist ~i l1lai uni morum),. 2. Theodu Ius: 3. Avianus; 4. Esop. Dupa ace~ti nlOrali~ti
versal poet al cl'qtinislllului LimptlI'iu,injurul anului 400); 11. Cicero; Ul'llleaza: 5. poetul elegiac roman Maxirnianus (prima jumatate a
12. Salustiu; J3. HoeLhiu~; :I~. Lucan; JS. Horatiu; :!G. Ovidiu; seeolului al VI-lea) - fapL surprinzator pentru noi, "caci poetul con
17. Iuvenal; 18, "HOIJ1erU~"; 10, Pel'sius; 20. SluLius; 21. Virgiliu. ,idel'a obscenitatea dl'ept eull11ea artei sale"3. Dar EvuJ :\Iediu - ell
Precum se vede, seJeq.ia ;;uceinLrl cuprinde clemente pagl11e (cu 0 cxcepria rigori~tilor, care reprezillt5 oricLtI11 l1Iinoritatea - a fost
anum e preferi n!a pentru Antieh i La lea Llrz ie) ~i cre~tj nc, fura respec mull llHli pu~in pudic dedt Epoc:a .\[odernrt ~i I-a citit aocsc<I Ill' Maxi
tarea ordinii cronologice; dintre "clasici" ar ar doar Cicero, Salustill. tnian, mui ,tics Iwnlru isclIsin\a Sa I'clori('fI 4 . 1'(: loclIrilc b ~i 7 ~e afla
Horatiu, \'irgiliu - pauu autori, care insa, 0 data alrlturati l'omedijle Pallle/ii/tts (sr;l'~iLlll ~et:o"tilli al Xll-le", 0(: lin aULor necll
.celorlal(.i cilleisprezece, i'~i pierd pozi~ia Jor aparte, "cJasica", no~cut) ~i Celli (lllijloCIII sccoJului al XII-lea; aulOl'lti e Vit.alis dil:
valoarea lor fjilld atrihllita l1lai alcs cfecLlllui moral. E drept Blois); ~. ::)I.al illS; D. O',;diu: 10. Hora\iu (nllJOai Sall:rele); it. Iuve
-ca Cjctero ("Tullius") e~lc U:illdaL ca rwvilissi/l/lls aurlor, dar dintre nal; J 2. Persills; J3. Archilrenius al lui loan din Banville (sfir~itul
scrierilc salc sin!. rC(.inllll' dO;.I" J,nc I ':",,1' (f)l~ wni"ilia) ~i ('nil) IIUt/or secolului al XlI-len); Jtj. \'irgiliu; t5, Lucan; 16. Ale.randreis a lui
(Dc senecllde); din Ilorcq,ilt ~e 1'1'(;0111(111<];1 f;tl'!'1 I'l'/.<:I'V(' dO<lr Ars Gauthier de Chfttillon (In jurul lui 1180); 17. Claudian; 18. Dares5 ;
poelica. Din Ovidin s'inl "lolcl'uln" 1"osll'Il' ~i POlllic!'l" _ dar' SilH 19. Iliali lalina; 20. Sidon ius; 21. Solimarius, 0 epopee a crucjadelor;
respinse scrierilc erotice ~i 1I1elamor{o::'I'!I'. Ilv('"<11 ~i Pcrsius sint 22. un poem didncLic dcspre ierburi, atribuit Il!i Aemilius Macer
.ridica!.i Jll slavi pentru ca au biciuiL vieiile 1'0111"niI01'. I\:oDT'ad din 111l0rt in anu I 16 i.e.n.l; 23. tratatul de geologie al Jui Marbod din
HiT'sau reprezintii pozi~ia rigorisli'l. Astrid, sf'lIlllificaliv c faptuJ cit Hennt:s (mort in 1123); 2tj, poel11ul biblico-alegoric Aurora al lui Pe
il omite pe Tel'entiu, care n fost ci(iL ill loi I'I/I'sill E\'ului Mediu l . trus Higa (mort pe la 1209); 25. Sedulius; 26. Arator; 27. Pruden
Dar lista ::-a de au tori reprezinUi un vcrhi palril1ll,rlill didactic. Fondul tius; 28, Anticlaudianu.s allui Alain de Lille (in jurul lui 1180); 29.
>ei principal esLe men1inut de dasl;alii dc lilai I irzil l ~j JlYlbogat sub
stan~ial. L'n selll't t.ext didactic desrre alii ol'ii ell' ~"(lalu datindit de la i\'nr~a
'sfirsitul secolului a/ XLI-lea a fost edite!l dl~ (';"1'(' <:1 I. H, HASKINS,
1 Cu mol c:i al sau breve ilicellll!: genlts admirac/oHel/l pm/l.

car~
p. 358 UJ'm.

2 Y.'\fl:\L,
il aLribuic lui Alexander' Neckam 2 . Aici SIIII l'c(,()J11andate toate 3 ~ClI:\NZ, IV, 2 (1920), p. 77.

scrierile lui Horat,ill, chial' 7i Odele ~i Epode!", ('il ill: III general destul V('zi DAEHnE:\S, T'oelae lalini minores, lll, 3')3; DUlhETT. 271 urm.;
insu~i 'iCHA~Z (lac. cil.) miirlUljsc~l(': ,.eitim aeC~le sCl'ieri Lira a ne scanda
,de rar (7 la Dante, Horatiu apal'e nllmai I~a aulol' Sill il,j('), Din Ovi
3
i
i;za". - Max;minn lrecea dr<>pt specialist In de"ni~]'('a biitl'inelii: QUIlO sonium
pu.lsonf incolluooda maxima scribil, / A so materiom :1/{aximianl1.I' habet (F,I RAL,
:158, fi1:~I. Ucspl'e supl'avieluirea acestui 10rOs in Anglia sec, XlII ~i XIV;
1 E drepl cil se eileaza in dUlIa 1lndlllj 0 senli"1;; a ;1(".:;111;0.

2 Harl'al'd Sludies in Classical Pilil()lo{;y, :!O, 1~'()!', p. 7:i UTln.

('<,R, (01,'})1.\:\'111 Speculum, 9, 193, p. 249 UJ'!l1,

"HIlg-o dill Tl'jmbcq,~ dcosebe~,f' Ja '1280 III "lin" I"i lIo1';qiu (1'('i Libri

5 Do c.r('irtio Troiae hisloria, opera a pl'ctinsu]ui Da1'(,s, l'SIl', ca ~i Ephe

1,rillnpllle8 (.'Irs poetica, Epislu.{rle, Senuolles) ~i d"";,, lIIiulls "sun/pol' (Odele .:; IIIrris belli '["'oiani a pl'ctinsuJui Diclys, un roman latin p" lema Tl'oiei din
Rpodd,,) fdllp;', jJl1pJ.r~ir'pa ('lll'('nlJ., 0pPI" lui J[or"I,.;" ('on~iJ1P: 1. Serlnolli'; pl'1'ioada lirzic ;1 ImpcriuJui, Ambele scricri UI'ml'n" modele grece~ti. arogin
(0(/"1" ~i le'/Judete); 2. Sntirae: 3. E/Jisln/a,' I i""llIsi,' .lrs poeticll = l~'pi~ll!ll; du-~i auev;hlll isloric care i-ar lipsi lui Homer. Dares ia partea IroieniJor impo
ad Pis olletn ); 'J. Carmen sl/eeltlnro _ ij, 11'.1, Il'iva gl'eeiluf. 1':1 s-a ])ueul'at de 0 consideralied('osebi(;'l In EvuJ lIediu, intrueit
~i francij ~i hl'ilanii prelindeau, ea ~i l'omanii, ca sc tl'iigeau de Ja Troia.
66 III. LITERATURA $1 INVATAl\I!NTUL
A UTORII DE :;;COALA G7
Tobias al lui ?I1atthiclI de Vendume (scri~ pe la 1185); 30. Doctrinalul
II~ :.rinl!', Sl'llrC;l cel Brill ill, Ynlcl'ill' :\r,l:xilflll~, PJjll:11 ,,;,lllall 111, 5l:l'i
lui Alexandre de ViJiedieu (1199); 31, Poetria nO(Ja a lui Geoffroy de
Vinsauf ,:scrisa Intre 1208 ~i 1213); 32. Grecismus al lui Evrard de illll'ld militar Fl'ontinus (~flr~itul seco]ului I), 1,'[01'11.-, Gf'''ill~, Eutro
pillS, AusollillS, scriitorul llliJitnr Vegcl ius (suco]ul al I\'-lea), rczu
Bethune (mort in 1212); 33. Prosper Aquitanus; 34. Ars (Jersificatoria
a lui Matthieu de Vendume (Inainte de 1175); 35, Martianus Capella; Iflatu] lui Juslinlls (secolttl n1 11I-]eo) din opcra j~tf)l'i(':1 a lui Pom
36. Boethius; 37. De uni(Jersitate mundi a lui Bernardus Silvestris (in pc IllS Trogus din "rcmeo lui Angusl \, pJ'iund i~tlJl'ic rr(~71 in Or'llsius
jurul lui 1150). Veehii ~utol'i de ~coala Cato, Esop, Avian, Theodu !occolnl al V-Ie'a), :\IalTobills (pe la liDO) ~i edt,ii. El mlli fc,l,)s('~le imr\
Ius, grupul poeri!ol' veehi crc~tini, operele principale ale poeziei 7i HLltOl'i cal e nu poi Ii ident;ficl1ti sau III1 ni s-rlll pli.stl'<.II', cn de exellr
romane (inclu siv 0 drpacealfl a tl t de J1l izera ca !lias latina) i~i pas "Iu Ill,Tare,.1 inLiLnlnta De S'csligiis et dogmalibus philosophonlln a lili
trau a~adar loeul. De 0 rrcl'crin!,il deosebita se bucura satiricii ro \ iritIS ]\'iCf1IJ1nchlIS Fhvinl1us1 Acesrein Ii datorc<iz[l ri ;lllel,;r!,)"t.a 61
mani (ca poe ~i m CU'al izatori), Carae teris tic es te fa ptul ca Sidonius (ca IJlalon n-a]' ri fosl in slnrc sa ri".bfllUlcl5 1Inc) intrebrlli Silliple ee i-a fost
~i mai inainte la Neckam) ~i Clalldian sint inclu~i In aeeasta I ista. f'u'i.i. de lli~tt' mal'in:,ri. IlltJlIl}1hn'ea ]-11)' fi lJJILnil. ,IIiL d,'1me pc Pln
Ambii ireeeau pentru nOlla po(~tica a soco!u]ui al XIII-lea drept poeti LOll, inr-il ar fi mUJ'it (Policmticus. ('(I. \\'EBB, J, l"L, 1. UJ'm,). ['rofun
exemplari. EbPdwrd Ie JI1<.1i ad<.luga 0 duzina de au tori din cuprinsul tlu] 1'C5[.)I'cL Pl'lltl'll auclores a men; III E\ III J\TcJiu j>JTli"'1 inle-aeOro. iiiC1L
aeestei poezii didaeti,;r. erudite: sint opel'de prinoipale ale rena~terii 1l1'i7(' IZ\11l (,1~\,l11i\~-rr.:erLhlm:-l~.~'p~i~l~tOl'ic ~i ('ei cl'i I ie. A~I
latine din seeolul al XII-leu. DcoscbiL de senmificativ e6te faptul ca lei s-nn n~l.s(,lJ I 1l'gcndcle (lin .iul'lll 8utllJ'iJor anlici, cea 1l1ai cUllosruta
gramatieii DOllat ~j Priseian Lrebllie sa Jl1rnllli(~ pUlcrniea eonrurenp' a {iind legcnda 1I1Pdieqtlil Jl'~pr~ Virgilill. SlaLill~ aparc in End .Mrdju
manualeJor dc gl'anl<tlica. "specH/aiivp" ~i vnsifica1.e ale lui .\.Jexcllldre ad"S(;H ell l'(Jl'ccla de :3\11'<;\1 hp' sail SllI'l.:l'lus, fiind ('ollsiderat ea un Lnlo
de Vil1edieu (llr.30) ~i Evrard de Beihune (toLu~i. pr,jJllii doi VOl' fi <;(111 2 , C1;('U Ct' S(~ dl.ltorC';iIl' IIJlci l:onfllzii ell rCLw'lIlI2Hlit: :--'lal.illS UrFoll
Inlaturati in mod definitiv abia III secoJll1 al XIV-Ie::!; d. W_\LLE
RAND,1 p. [37]). Nu se 7nceardi 0 ordO\l;).!:f vl'ono]ugic[l si nici ~re
Il1s3, [Jollle]!i!. dt' ll'l'onilll' Sf' :;;Iip C~I 1)II111r a fi"'IClIl. dill Sialilis 1m t:I'I'~
logicri . '[uti al/doreoS Foint. de vnIoarc' (\O'alii iiI atcm orali ..\.cea"La_est~ lin. EVld ~I('dill 1I1;,i l'IIIIO~I,('i1 II "UI'['''llfI1111''II\;\ lnlrl' filuzoful SPIICC:.!
SI ranlllll' ciu'ac:tpt'JsLlca Jlltrpgl) Iii Ev JU"diu. Nu se face nici 0 deose ~i :1pu,I,,11I1 1-'11\(,1 . 1111 fals din ~";,,,ll1l 1,/ 1\'-](,;1. l)ill~I'-(l I"f'tur;t grc

~ire i~r!::R()t'ZI~lll L.'."1()l1 .1 I 1',~i1M ~!..('ca.3 Afj[(~Ltllll thzl.!L.sa,u ~ilrl a 11I/1I111ui ,\. (= \1l111~) Gellius s-a ni"lscut flululul Agcltills
Intre Ihcod;";1 ~I pO('111 \ l ' d l l 11'1~,~llnl. 1.11 1IIIIpid l'I'e~I'(' dOllT' nll'll;"irul ! ('.~.
tic (':!f.ctores. 11\ JkgistrulII 1I1/1.(/OI"/{,/Il (/III [Q;:WIl ;d 1I1I I--Illg~ TrimRrg Ya IH'l,ui <I :ll~Jl~J.lll 11 ui;ncol" ,'a End Mediu i-a s\l~e :llItorii
(1280) vi ajllng Ja 8~ ~()QII~II~I) ii ,dim ill;, [Jt' pl'rIG,IIQ.).j~. Pe j"ll!ifnni. i.,t(Jt:l1lni ('n ~ Hiblia-, une,i inil'rprd;n'; alegol'i.ce, ~i c?\ vrd"a
Jingii. aUClores Sf' lI1ai fo/()sl'se l'Io"iJcgii ill \'iIl'C llfl<tt' /'xelJlplc dill Focl'ie In cj lrl1elrp1i S;llI .Jilozllfi". A~a lJ10i f:lcea ~i DaHlc. CII;al ~i mliJiai
rile IlnOI' alii eH'i allrll;nlpri 11('(';' il.i, Cil Valel'ius /j'!:lCl'US, 'fibuL ~leln, pJ'in studilll gramatieii ~i aJ reLorieii crall l'idjc:ali' Ja l'angu! dc "auto
L(t/[s Pisonis, l.alplll'llills, N(,nCsir1)lll~. ,VJa('l',,1ius, COl1/rO(Jl:rsele lui
;:;'~lleeiJ 1,;1:1 !'hildn, (;"II;lIs, <'>zal' ~.i).~ ritati"5. Pina ~i Danle (COIW., lY. G, '1 urlll.) mai clcele Crt lrebuic sa
Alita (k'pre Hutol'ij dl: ~c(),-drl. J1al'ii ll1V;It-D.~i din~ogl'ul E\'Iltyi
sprij inc "autoril::tLea" lmparatului ~i a filozofici fJrin ni~ll' etiJllologi.i
\tledill rIIIJOSI'..L.!.:i"'~~'f,- ~i Idt.i HUlul'i:-Bh! loan din Salisbnr.\... El Ii
cumplicaLe ale cllvinillhli auclor. Obic:ciul lJled.ieval de a-i invoca pe
IlpreCJ:iza ill IllOd r!ef)spLit pI,; 1'1'0111,0 ~i ApuJuins, cllllost:indu-i ~i r
auctores s-a rnentinut ind\. secole dura Dante. un
poct ca Fl"anyois Vil
lon, ath de fam i]iar cititorului n,odcI'n, gaseu dc euviinta in anul
1 ~lJmCJ'cll' 1-', "f'l'1 ")I',>I.i(1' II Il'ctul'a pl'Jllru ineCP,-'l.-,ri, liind '''xl~ 1456 sa lnl'c-.pa un pocm invocJndu-l pe ... Vrgetius - sage Roman,
ll~oare. Fabulelc eu anim;"" in";JlI.'( ""pi ii, .\,'e~tia pot In.-;l nwni}"6Ia illlcl'CS grant conseillier - ,pentru ca acest scriitor rccomanda h lneeputul
~i pentl'~l Ir,gcndclc miL"!"l-'i('" a),' lui Th"odul. Cat,) ,,i'cr,, In\";'il,-,tul'l TI1'lral,'
simpJp. IncepJl.orului de la 1I0i 1111 is,' "au 1,',,(.(', ('i frClZl' ~I.urid" dr"pt 0~ereirii
((ilia flgricolae amat colwnvas) , l'rilllul :llll()!' dill pl'()j!l'<II1I I' C"Z,II', care se 1 1!l'~lWl' ,'J vpzi l'.\1,;L J.EHi\U':\l\, ])selldoanli),c Litera/w', p. 2;; lInli.

potrive~te de minune s.:i-i he'l Ili'SlIfpl'it,'i c],.n,]lIi ]illlbu hi i,,,;. LUt'all, Statius, ~V"li M'\:>'ITH~, II, 31 Ll , '783.

Glaudian nu mai slnt dcclt rare"rj comr.n1a(.i 'l7.i <'II i:l I' ~i In IIni,'e r sit.:it.i. :J FunCELLI;\I, 0/1.0/11.aSI7con, S.v. S/alius ~.,

2 R,,tJ'lngcrea notiunij de auctmJn pO<'1i c al,'sl;>J.;-1 ~i ill all" l'lnduri; vezi 4 Cil,' ~Iil'i
ralsc au ma; cil'l'ulal pilla in ~e(:, XIV rnal', ["<I'l('" Ill; \iVallc)'

THUl-\Ol' in Notices et Extraits, 22, Il, p. 112, II, :!, lJul'ieigh (r.Ul'lac-us), mort in 13~3, Dc vita et morivu" flhilosoflharwn (cd.
3 p(;IJI.I'U aceasIa vczj r.er'cetiirilc lui )J.T.. {I1.I..Yf.\'I \', I'onscmnate in P'\I\E, Kl'1,;~T, 1~XI;),
nnlDIE'I', TnEMD1.A Y, 153, eu bibliogl'<lfi(' '''pI irn"JI 1,u':i. 6 DespJ'c tllle/eltr, auc/orile, anthentique in ROJl1fllml Tml1tln{"irul"i ~i in sco
lasticii vel,i I;, t'.\ R f', Les idees et les let/rcs au X] III "ii-cll'. L(' l!omQn dc la Rosc,
.. Cf. WEnD in editia sa din PolicraticttS, Ilordc p",'/ill1i"<ll'e, p, XXI urm.
Paris, 1947, p. 15 lll'm.
ulJ
111. LITERATURA !;OI INVATAMINTUL
AUTORII DE !;OCOALA G'l
operei salE' .,,'lIllnca ingri.iita ~i asidua"l. NlI eonteaza c1aea cl 1-a ell ,:
"ll'lIi din st:C'oluJ aJ XUlea se mU]\lImcau insa ell dialeclica formaJil,
pe Veg('Lius I'n original sau In prefuerarea fl'anceza a lui Jean de Meull.
,','1';, cc dllcea in mod neeesar' la 0 erisLica sterila. ~ilua\ia sc sehimb:1
Din POllcralicus al lui Joan din Sali:;bury Imprumuta episodul despl'j'
pj)'ntul DJonide (cat'e itral'C la Vjllon sub numeJe de Dion,ede) ~i .-\.1.,.
"hia 0 data Cll patrunderca navalniea a "noului .\.rislotel", cind s,'
"t'~(hide drurnul catre ~Liillte noi, Dialectieii preponderent form;:T!,
xandl'lJ. Inalla prCl.llil C data unol' auctores aqioneaza Inti'\ puterni . tI" pina aLunei ii revinc aeum 5areina sa patl'unda aeestc ~1 iintc I'i'
asup)'a lui 1",'aIl9oi" Vill ull , l'IIagi.\'lur artiu/ll.
DOlliinal.ia acesLol' It!wlu/"r,s a fnsL zdrunc:ilUUi~n_~)l!:!c1 eu ;:.een
(:,It coneeplualll 1 .

lul.;J X1I-kii. p,.ill afi,.,lIarea vil'loti.Q.n.'i~i


cLdialeetieii (nl1lllita H;'laz'
~i Cll aceasta am ajulI:-> lalJlOca "I'r.\la~terii din :;eeolul al Xl! Iea'~.
1:1/111 arat.a pe alunei sisLCIIllll Jlledieval de ecluea!I(.. 1 1.Je la lneeplll:d
Joa-iefl . I 'iI.11. til' IIlUll si "in ,.f>volta I inerilor' Impotri"a Invil d,.,/c1l1!ui obsen'am l~ p'.!.le~',ir:.~vinl a'-~colilo!- dc, p~)iDg\, cal,'
(amill/II/Ili II'adi\ion:d, Chi~i loan din Salisbury (cca, '1'll0=r:t80)
.11',,1... , care Inlree aClllTl scoltle m[mll:;LiJ'esli 111,,1 "cehi ale EVllllli
tr.:LllJ"-B..SI' a1>I'I'/' III SIt:.i..cJ,.ul: ",al(, :Helalogico/1,2 si Entheticus cle nOI'1I
''''mu till1j2um. ~COTile-~aled~aTe s;anT"ln O;-~" ~ ~ ::-upU;('
(;urenl, EI s" pllllg'c ci:i acesl ('III'rnl Ii dis/ll:.e\.uiesle PI' auc/or!!,y, ea si
~all~:a~('('II')"(,il~ IlIlpoLl'iva celui ce-i pretllje~le
pe rtI.ICto;:;:"
1IIIUi canonic. numit scholasti('us (sellolasle.r, Ceollilre). Influrirea s('(dii
.I/'I'ilitl~ cle pel'~JilaLea a~estl0.a. Dill acea:;la eaUZrt-"a tree;' e1n;
rilsllfla st rigtl Iclc:: "C(: V,.eu Jlltlgarlll tiS I a ba. tJ'in? De ee lie vine ('1/ max:
m<:Je si fapl(,le uitlrllliJol'? Noi 11':lgCIlI sl.iinl.a din /1oi insine; no; tinl' 1111:.1, dnd alIa din aeeste ~culi pe primul plan. 1J.!.!'oape I!l.~'
rii nll~j rCCI"lOiI~I.':II' P(~ hilldllj"q. Cil. d~:
f:1ll'liliarc lle Pili: ace",le cl.lvin " predau: pe liQgfLc:e~~arW;_arte Jjbcrale. filozofia.i ...o.l'c_ In flt'!
lp! Le CIIII();'l:;;lcll' dill SCl:lJa CII SI.UdCJiIUI din Faust, parten n If-a, :;;i 1"71e din nou dura Ansclnl ~n'Ol't~I'I..Q~Lt.:-.ii.-.!lor.lri~~; adil.'rl
din Jllj~carcu dc l.jncrcl. din.sceolll! ,d XX-lea, E ,lnviorilfOJ' sa Ie reg-rl "('L1 ee sc ,~, n!:I..IJ~ n'3i..l.iI7jn ~ol~gi~. Insa. programul las[ldasC'~I
.;illl In seco!ul al XIJ-Iea. llluoiren djnlcctil.jj cra rodni61 alullci dlld 111111 ~i eOlldliditorllllli 7colii nn C'inlp mai largo jJrntru prderinl,cl.
era <lplicntfl filozoficj ~j tco!ogiej, en III opel'a lui Abaelnl'd, Mlll(i Jogi ';oi iJli1iativeJe lor. La Angcr~, .\lellll, Tours se culti,,:! Ja Inel'plllllJ
.-I'Illlului al X[[-Iea In sl'C','i:t1 po('Zi,,: liT OI'II'alh, pc Jingtl a('Ca~la.
1~a'i,"b,/", !JlOI.1"JI:JI-T.:r;r.n:, 38!), 1:> Ullll.) Splint' r'l l-a ('ilil 'n intl"'
!."l'illll,ilicil ~i rel.Ol'ica. Paris,,1 1111:('1'(: IIll'tl dt: pC' <I,'lInl <,-i a trag;,
1"';1111' Pl' \"'g"1 ill" p"IlII'1I r" "1'.. ",, 11'1/./11/'<' sflJ'l'ili/l('s dr {/I'lr 1,lIgno/ll/i; prnl"ll
,1("')",i Ill,,1 i,' )""'''lll'"Il''-' ("'l'lilr .1 I I'({'fI1)I'i!ol'. ill~ ,i \"'!!('I ;u;; II'rcf'''11 101 Iliai 1111111 pc: Sllldio~i, ~i Illr 11l1l1Jai ~coala eateclrnla. dc la I\otl'(>
1':~'1I1 ,~,
\';11""
III M"dill .11"'1'1 ,,"1"1';1"1\.; III ",;'1"1';" .I,. 1'1I)'lil'i";l1 i ;' (,11,111:\
.lJrts "ii(isl'''I' ',1'/"'11 ~III'
III I:IZ .
/.,'il d,'1' \I ill III'., ii,,"''}' , 'd.:.!, I. 1XX!I, p. '111. ,\1'1;, 1""';li.
II:lIne, ei ~i ~co~da ue pe colina Ste-GeIJevieve, uncle predo. till tinljl
1,,!.;il,,1' dill "',' :\, ,,' II;'Z""Z;I p" "1'" /';Z:I'II;II;" i,,/ ;""'''~I" I'" "I';' 1"Ull:, II;, \h;:wlard, ~i mandsLirea co.nonicilor allgllslinieni tIe la ~t.-Vic1(,r.
"IZ;". 'I',,."i," .I,. :11""';"'" ;, ""1"1. ;1", "I"ll';,,! ;1,", "h;" d.,,;, PI"'/;nl;\ "I"n"'lIl,' till ('C!ltru al lcologici ~'i fiJozo[iei, 1.lnliallul Pell'lI~ l.ol1lbardliS (n1011
"""(1)11''''111,' ""1;,,;1,,1' (11"!:l.'\ I-'I-:J) "1',,\, ('I'IIS,III,'I' (""iI,'s, '1:;,,0, l'. :>:l). _ L",.".
"'111111 I'il"',,.!.: 11,11')11 !:1'II:\hl':" ('17:!::, '17'1~,,',." 11.11111"1'1' VIll;,I",'. J:"zindll_." 1"'lIllabil In J1CO Cel episcop cle Paris'" format ail'i, l'edactn~e 11111'1'
p,. ;1l1'''''''I;,! iii" I"i ;\'''';''n ;'SlIp";' ,,'(il",, .. I ,,1;,1';) \',naln)
" pJ:I:--:;l, 1111 :11'\' ~i stig'l't,i.
in~l'l))"l J'lImn; III /1.-)0 ~i 1152 LiiJri quattuor sen/entiawm, un ~i~lell).leol()gic eOJ1lpu~
dill "boti.\ririle" (sellientiae) p[ll'in~iJ()r bisericii ,:,i ale aUlorilor lJlili
",.d. Oxl""'d, 1~I:>~J. lilipii \\. I:t< I; (1'1'd,,!,,, p, \:Xn), liilllJ ::11' PilI,'"

1".~i,i"llii" ,P('Il'II1I logi,jrni". JI>,III JiU ,'ia !!1'('rC,~II', Oar ad:"

11'/':1:1:,
in"'II""1 .. "11
""' lilli, :;istem C(~ va fi ridicat ill curind la rangltl lI11tli text dog-lna1 ic
1111,/1'"'' I';';I'!;I", '0,1, li,I")'i !!1'CC('~'lj, "s~ ('11111 proc('das(')';1 III sC",:\'I AlI<l'i11l
'('Ii Danle, Paradiso, 10, 1.07), C'ontribuind a:;tf"j b transf0.l'l.!.ill.l2J)
(.l1lJlflll""ilJl/. ~i 1 m"'"",il/l/) ~; in S0c, All B0r.llard SiJ"e~II'js ~i r.;lIillauTili' ,I,

\'""l'1",s. V"z; 11'1':111< ill lnlllcg-nmcnclc la f'clitia sa din Poiina/icu.< idt'cl~I'''1 .I ..

I'alj'lllul II] I'ilpilnlo s11ldiilor teQlo~i('I"


1\'10:1:13 </)'''pl. li!JI'/' /lSIIIII ricoilrdi.,' I'eg~nlium), p/,O II'!!.oOlrna , p, eL\'I J f. ])rspl'"

I il 'll] "vll'; </" ,', I""i" O]H"'" prinf'irale n Illi If'an, h'ltllielieus, (1"r1~1'" \\'EI1I1,

i/l
J Dcspre llialeelie-,j vC7.i J. In: (;ULl,J.1\' \" l,r 11'11'/1'1'1111'/11 1III"oloi!i'l"C ti,
ill/'dem, p . .'\'\'11: rl"it! ,Ii('/,/'I' "rli/, r'fln/dem nrsrio. _ Si ]\['ll')'obius (Sol., y,

alri:is,'s(' ~'I',,!.i;, :1'''jl'';' 1';'1'1 IIll1i c" "il'gil;u .1;1<1118(' I illtl1.j gl'I'('''~li :;1')';,.'I.i

\111' siecle, 19'd3, cd. 2, pp. 1',-16, 6G-72.


17,19)
In! sa lc, ~ Tl'alala exemplar de 1:11. H, H \;,J,I;\f-, The iJ'1'Il"i.,,w)/(rr n{ Ilw '["'elfll'

3 PI'J1II'11 ~rl'Slta ~i \11'111. d. "Olln/:\, p. 7'13 Il)'ln. Pilrr)"'" lui Xnl~nEi\' ,."
('mILlry, Cambridge (Mass.), 1928. - In tabloll! a"r'SIc'; r,'n~~IP]'i zlI12r:;,;I .I,.

fi p'onllnl"1. pe.1lll1I .. ,Iii,lta I'lil~ir,," 1111" p"lrnl ;If'rf'pl:]. Platoni.

II.I"KI:\S, care ineepc Cll ultima Ircime a src. '.'\ J ~i ;;c' inch, I"~ in ]lr;mnl ~f,"1
10nn
J1'~; l! 8'-'C, XIIJ, trebu;c iIls,;ris>, si rena~te]'ea :11'1;,lil';1 a ,\nl;"hir,qi;, p,. ,.,,)',' "
S',\]'
mill din Chal'I)'es, a eiirlli i"I'IIll';"I' ,'r;, g;r'!:r:1<1 n ]'l'r ll "'zi l;1 lilall, 'H,' lJII
"l'1't"'laL-o H:,\~ ADI!(~[AR (In {/u.ences an/';'1ues tin//., I'art du IJ'OlJf'11 ,i~r. I.!llld"ll,
"'Hacler llm~n;sl, n
dar tine dl' lJII IImanisJ1l In S"II>1I1 Sf' .... A IJ, "'11'(' TIll (. si 1111
f:I".~jfism. l\IJl'n ;I,,\il e 'llli sinl a(:c; rlllf'l()I'I'" p"rnrllil.; In"i '"5, "a ~i ,\plJl~i"",
r 1'/:1')): Celie /'('noissonee, rlonl I'apo{(ee est l'US ]J.JO, {( ,'I,' as""'~ fode POIfI' sltl"'i,'p'
l's",\plJ]piIlS,
In i/l(lrmc;l'. l\I:l1'I;nl1lIs Cap eJ1 a, ndit';1 8l'l';iI U)'i p" 1';\1'1' ~On
IlE:\ ii exil,'"zi
.. 1'1I1'i 1"01l((l1f 1'/ sr Inanife~/e ('IU'O"(' dalls II' II)'emier 11/'1 I;olhi"""" "i IJI'/'O"': el,<1
hIJ.,'Ii7e pOIiI'/alfl Ii III forme Itdisliql/(' 'llf.i I'a"ail pl'lirede. C'e p"tOnOIJ/I"III' I,rlll s, rpli,

l'i""lii
n aCI'~1 i a se spl'ijinpnll adc~I'n pc logician1l] .'\d:'lnJ du Pelit.po t
'f/n,'s; on sOIl;;r 'I"ni,'s grrmrlsltlf.lllani8lcs du ]::esierle: 11/' ,':II,~rr, If/l ,Irillf tI., ."1'
1,,IIIU',/I, onl, /lfnlt>II./ actio/( I'fI'."ollnellr, cJlcolfl'agJ Ie mOIl""IIII'1I1 I/'ili,/",> 11'. 2(j:n .
(P:II,ip lJlanll,\' cr. (;lL80N, Lrl plu'l().\'0l'/I/e rtll lIIoyrn ope, ,d. 2, 19t,r" ll
p. 2';x. .\1,,',,1 "' .. 1. "ITZF in S'''>I'I/II>III, 1948, p, '.r" 1l1'IlL
71
;0 III. LlTERATURA $1 INVATAMINTUL UNIVERSITATILE

~ G. l S , \" r: 1\ SIT .\ TIL E "'lie 1. Aeela~i papa este eel ca!e incredinteaza In 1233 uomilliea

"tllIl' m isiunea de i nehizitori 2. In fa ta misearilor eretiee a Ie sectJ

Aflllxul (",'"l'illd crll]'(; ~clJlil,' J,ariziLIlC a crced. atrno:,kra ~i ('/Till 1"llIi al XII-lea, biseriea - ajunsa s~b ma'rele Inocent iu al Ill-lea

,cll~ (Iill ca1't: ":-<1 iufiril'<lt Ulli,,']'sitalerl pal'iziana. ~_univrl'sil;L1,1 111)8-1216) in eulmea puterii sale - se eonsidera obligata la

inLLJlt' U 1I01l;1 ('lill-l;1 ill d('I,v"llarea ('L!ltql'ii il1~'d.iey(tle. Ele nil 1"'1'" 111""sla masura de aparare. Dar ea putea sa vada ~i in eultura lai(';l

zinli'i ni,jL!u'IIJll li l'l'lll illllnl'(~ ":Ill 1'(:inl1oiJ'c <l ll11ivcr~itu1ilor <.1111 i" .I" la sfiqitu1 seeoluJui al XII-lea, puter-nie inspirata de Anli\~hl

f,'11111 5~ ponle cit i alil (Ic des . .S~a-zi5eJc univer"lLfqi antiec I'rilll .I, lillI', 0 amenintare, ~i era deci siJita sa supuna Invatamilltul eOIl

f;lJ" L'l'Cal,ii all' fJlI]'I'I'ilt1l1i lil'zill, 1<:lr pl'crlau ill JlilJllIl rind gl,' IllIlului ei, Exista deei 0 legatura intima intre introdueerea Inehi

;~L~ll,(,luri c ;., 17 iTlII,li ria . "i I'll al it lIIui llll! It cP Idul r stI1n(l', 111 lil,iei ~.i impunerea eontrolului suprem al papei asupra universita-

JIII:;\11 <I ~I"iI IIlldl ill III ,,,i''t I. l'nivcl'~i'la jJc IWilqre "int 0 lTI'" I l' I, ilot'. In seeolul al XII-lea inee e sa foe ra~~~a "noul" Aris

"ri~illalrl iI E\ 111,11 ~II'dill. Aicfri( ,'j in UJIlCa anlic;, Ii-all I'xis1al ,,;,.' l,dI'L~~stJln~ee natnrn, metaf-;Zica, etiea ti~oria politira alt

111L';I"i' r,'I'lIlal ii (;uq)or';I1 i"ll' ell III i, ilcgiile ]01', clJ planul Jill' sl:,11I1 1I1:tt'clui ginditor grec . .:I\eeasta masa ,imensa ~k2s.ri(,J'i-,2i de irlni a

dL' jll\'i't1,i"llltil,l, ell g'r.II!1-II lUI' ic]'arhi c(; (hHl'a1aul'Cal, JiccII\,ia1, 1I1a:41 rll~1 lransm1sa Occiclcntului prin traduecri din araba ~i grcaca, efel'

III', dtlllul). '1:"IIIII'llld.dl' 1I1_li\"I'~ilnle IIU Illsl:i1lI:rw.., nun ... -(\ ('('0,111 Inate a- raa le l:oncomlLent in S an in si Sic-ilia, Textul arab sc buza

. 1101 :.1 i 1, H II'" ~~i i II II: 11\1" -l!..11I iF;'!''''! I(/s Ii lterarullI) : _c j Il, IDOl'a ~ i;1 J :;~"" p" u~'a ucere sll'lana a cclui grceese, Erudit ii ~i comentatol'ii (~\'I'(:l

I rill I' : ' ('I, \'i1"I'. 111";( til' L, 1IIlTJlliI II I ~eL:lJIIIIIII alX'l -lea, I: I:ll!111 :: i al'abi erau ncaparat necesari, Cel llIaifilm:c~fician ;H'ab '1

J il ~l!..J.~jJt'<lza,;i;7;;lft~ 111(/6;,\11'/1/'111'11 el /fi,sC; Ji7TiJrw,1. Ca iIl~il~II.111 [,hI Avenoes (fI26=If9'B). Averroi"mul si Loriilf 1nrudite aecslUIL'

~lilll1iricu.llJ1ivcl~siLat('a ~e 1l11111('~IC slIle ,urn gener{/, ('. Ct'" mal yc"I,,1 'Iall tncomr a I J )1 e GIL ugme e bjscl'iei i. LeI e('!'Cl'CU pu pc i a foo lin tCI'

liril'Vel~talc cstc ec:-!.. dill Bolog-Illl, ern'cia Frcdcl'ic I i- u fixal..i!L:l1 :l;l "j, in anul 1215 stlluiul public ~i partic,ilar al ,.noului" Al'i"hllcl.
iiri :>lnluL 1ll'Q.J1I~ In:<h l~ Ho...!.!:'~a--ili>.!!.!f1eml-1!iin'...Clp jlJlidi,'c; '0 11I1.t:l'die~ia fiinu lll'socotita, a fost rdIln,)iL~l Jil :1.228 -- lut f'-lra ~ller('~.
r:l('ldlall~ de Icologie n fo~t Inlt'Jlll'iaHl abia in 13,S2. (iillVCi'sll;il"" Itl)ll,inic-anii IIl";l aune 0 eotituru J'aJieala. Calit i 111 lupLa IJl\l'llll'i"""1
l'I'f'ziil(}r, [oI'Jlwl.i in dispute, ei I~i pI'OPIl11 Sr1 aplanc:.:c eonll';uliet
ia
01111 J>al'i~ ~ s-n uezvoltat IlJeet:-C) -~i-;l'Ih ~tiin1 iDea art iva f'xi~la 110
l\ll,j" in";l dill :<l'culuJ :1.1 XII-lea, 1n,;'ol(11111;1' de dasd'\}i UP 1'1'(',,1, ,Iintrc adCv;\ruril(, cl'cdintei ,?i 0 filozofie a earci imporLant,a. 11'f'bui[\ll
gilll l';t1I1g-fl!'ilor tI" JiJ ~I.-\ i('IIII' ~i al Jlli .\haehlf'(1. JlIl'ejlllld ,'" u )'crll nO::lst:i'I, As del s-a naseut uriasa realizare sti in I' ifiea a Iu i
~fil,:,ill" sl"",!tdlli :.1 :\II-ll'il ;::l~illt :ti"i diJ'tolilf' ~l'f1li, Elf; ('1:111 ]'1'1'" \\LJcrl eel Mare, a earui mo~tenire 0 'va preluu di~"ipo'lul sail lOal
ni
,\,('1\1. It ~i 01,' ~:I:III :tlli. dill' Ilia; ail's ,/I- ':llgl"/.i, 1'lIivl'l'~lIClI," ]l',1'1 Illal'C, TOlna de Aquino, Aeesta studiase ]a Paris, 1inlnd ar ani
l.iaJl~t "xi"la tI\'I'i tI" 1':IJlI illl';'1 d,' pc allllli i, ('II Inall' I';: ;'11,11'\' U"';"II III ~ir prclegcri 1a aceca~i Universitatc, Prin Illii!..ol'll:.en dQmiJill,~
Jl:tlfl III ~I j'IS c" lIi/!v{'l'silas :t1,ia III 120~ "all 'J2n~), 1nlt-0 ~t'ris(J;II" 1Ii1~1'1'-p'l'jmejd..05ul Aristo~ e pmifieat. l'ea!ill..i1at ,si "aL~tt)J'iza~ e la
I 1I1versitatea din Pari~, Ylai mull. d~ JUJi:-.iu.Yilti\.t.ucil LSul an
1
;1 Tl'ljlf'i In(J(;enl,iu ,,1 Jll-II':1. E d"('pl 1';1 illc;t dill 1200 regr'l, JI'ilil'
Inst inc~'p..9~ filozofiei !?i tco~~i~7tiDe, ~i all riuna In acenoL~l
s
,\lIgllsi n 1"'Cllll(1SClI!'C fOl'J)lill, iJ1'pJ'cuntl CII pri"ilcgiul de ::-i ""Iii I ni
JI" /IIf'll11"ij (,j lk jllrisdil'\ial"ic[l (~IJ ajunsese ]8 conflietc gTil\' I III'lila -arepl autoritate 3. Aeest proceS n11 a decurs tara hie\iu , Ulli
lui fl' ilulflril;qi ~i Sllldl:JJ[i). In J23:1, eu un pl'iJcj fjSI'nlanatOl', J!''!'" \"'l'~itaLea dIn Pal'is a purtat illtre anii 1252 ~i 1257 luple grelc impo
{;, il!OlT ill IX-Il';) Ii i1(;(t1't!;\ Vnivl'I':,il;l~ji ll'Cll'eJe priyiJegiu p:.ql;,1 Il'iva ddugal'i 101' ceqetori ~i a tllte lei papa Ie, dar a fos I invi n~a,
;1\ I (,rill ('a1',' SI' IHcllcil' ]lI'(,cI>s,Il de OlgnnizHJc a l'niycl'situ\ii ]lill'; !'l'aneiseanii ~i dominieanii 5e contrazierau in tcoriile lor ilozofiee,
\ugustinismul s-a opus tomismului, obt,in'il)d ehiar inLcr'zirel:c,l, iui
I in jIlJ'''] ),,; 'J~;' l'xi"lan Ja l-lli\'Cl'silt'tiJc din B,'ma ~i Cons 1:111 I ilfll" I
ill nnnl 1277 de cutre episeopul de Paris, Elif~nne Te11lpicr, In cck
31 de eall'd1'l', o\i"II'" ""1'(' 20 cll' I!lama1ir;"i, 8 dc rclol'il'i:i, 2 dl jurispl'l"I"I,I" din ul'ma s-a mentinut un timp un "avcrrni:<m cre~tin", 31 L'1l1'lli
~i una dr I'il"",d'j" (\1. 1.1'.1 11>;1':11, J.:.r~ie!tu.llg tlnd Dildtlllg ;n del' ,,;r;ech;sclt-/;1I111
1 ~umc1e de Sorbonne pentru univel'sitat.ea din Paris i;;; art' 01';:.(;n,';] 111
s,'!tcn Antike, 19~J3, p. ~'L:il,
~ L1JCI';iri dl~ baz;i "SUpt'" uniYl'J'sil:'\j.iloJ' rnl'C];"'alr: H. H,ISHD;ILL, '1'1" ~~Qlal'
.' 1'.Un asez;m n l ((Ql.1fg; un]) intemciiiTln1250 Je d, Ll'C HobcrL ll,' SurLon.
Ullivcr"itics of Enl'ope in lit" JHiddle AgC8, 1l<%; a Sf' folosi editiH a ~ ,I, I neepinu cu1iS"~" XIV, colcgiuJ deVille sed,uTi:<aci'iTtK\ii d,~ICul():.(i,'. .\hia 1'1
ingl'ijilil de F,~l. POWJCl'E ~i A.B. I':.\IIIE'I (19:36); ST. D'JH~,\Y, Les Un;vel',,;f,' inccputul sec. X LX, numelc s-a aplicaL 7ntriili 1'nivcn;iti','\.i.
fran~aises et etrangeres, 1933-19:1(;: n. nEl':JFJ.E. Die Un;"ersilalen des M;I//,IIII 2 Amanunte asupra istoriei lor anterioare ~i a inriuririlol' 10>" lu i' \ RI.
ters, 1885 (a aparut doar vol. I): idem, Cliol'("I/lI';nlll [lni"Cl'.,itiitis Parisi"",'1
ft, \'01., 1889-1~9'i); vezi ~j 111(')':11'('<1. cilal,'l mil; SIIS a III i GII.SO:"', p. 390 un" H.UIPr,. Das I-lochmitte!rtlter, 1932, p, 282.
3 Vezi F, VA':' STE~;NBEnGl-lEN, Arisl,ote en Occident. Les or;gi/ll:.; de l'ari
L. HAl.Pl-lE:l\, A travers l' his loire dl(. llIn.l!l'll, ti;:e, 1 !)GO. la p. 28G Ulm.: Les "I'i;;;11I
de 1'(',,;<'el's;le de Paris, '/olclisme parisien, 1946.
-.)
SENTENTIAE ~l EXEMPLA 73
1- JJ1. LITERATURA ~1 INVATAMINTUL
Artes insa, socotite inca de ditre Thierry de Chartres drept com
reprezen1ant de se<lma a fost Sigel' din Brabant, cel ~lavit de Danl'" pl'ndiul filozofiei, t.rebuie sa renunte acum la aceasta pretentie.
I::!,ant a f~l!:p~e de f~lpL Jodi de la sfir~itul Se(;QbLI.!2.i_~1 )Q.lea ~i I adrul lor devenise prea strimt. pentru domeniul Hirgit al ~tiintelor
in tot sccolul al X 11le;) <:cIILrul...ldtural al intregullli Occiaent latill pfofane, Formula lui Toma de Aquino, septem artes liberales non....Jl,f
A~Ui..2.~.~2.':.~~}.0 :'jl.~ritu~t1ii ~i-~ alins~p~ge~secolul al XIlr-"'a f;f;enter "di.,idunLEhl1QSOp"hzam theoricam 1,- anu'nt'i 0 eiT'iiQYi. Ea
datoflHi. l nlv/:rsr[:t\11 pal"lZlcne. In urma po Jrt.!E.ll-P14) a Ie, ::tc:.e::tSla 111:lI'cheaza incheierea imensei cot.ituri ~tiintifice care a avut lac In
devenise Ull illslrulll!'nt "I hisC'ril'ii. Sar:erdotium pllsese stiipillil'e I'" I l'an~a intre anii 1J50 ~i 1250.
.\ludiulll~illl_III"i! ('ra l'~(~12..!r~1-''lillpra fjlozofiei ~i....'eologie.i. 0 Iar Germania? Invatiimint.ul ei era In secolul al X-lea ~i la incc
l:onse!'inl,ii. a [lcestei -.:-itu:.lIii.-n rust. regre~III studiilor _li!-lKy,!::tice ~I plllul sec01u1ui al XIlea mai evoluat decit cel din Europa apu
IJlerarc in (,HdrllILn~il[l(ii, unde sillt. rcdll~e la lin minim.-S,. t'Hlla ~i meridionalii, daLorita mai ales organiza,l'ii politice st.abile,.
(,;lIIt" asl fel ,~e face loe in' orga~Jizar'ea st17d-iilo,' vaiu/IIi lIe:tl'iSlo I'l'alizata mai devreme decit. in restul Europei; dar apoi, acest. avam
clislll I'are fC(,lIlldnsc din nlHl fi10zofia ~i redesehisese perspectiva ~e va pierdc din nou. Se vadesc acum In evolutia Germaniei "con-
.Isupr(l ~lijn1clor nillurii. (;I'alllat.ica a dcvenit 0 ,,logidi. ]ingvistica" J H'l:intele faptului c1i aceasta tara a fost. ultima dint.re tarile st.api
(grmlllllul;('u .\pfCulul;,rt). 1;n adept. al curentului mai vechi, literal', "ile clndva de Carol cel Mare, care a primit cre~tinismul, ~i ca doar
nIl11 a I'osl loan din Cl1rlnllcli a 2, un englez sj,abilit la Paris, se plIllg('
l'ilcva centre bisericeJti izolat.e au fost influentate de masurile cultu
III ,\IIomlc Scolarium (J2.~j) de IrlsareH in pal'asire a autol'ilor, tol.
"ale carolingiene" 2. In secolele XII, XIII ~i XIV, studentii germani
;,,,tfeJ ~i po~tul franccz Henri d':\lldc]i, care In Balaille des set aI's .,jnl nevoiti sa se instruiasca la Paris, Bologna ~i Padova. Singura
Ii min:\ In luptrl pe .. <lU tol'i" :1 IOII'ICI', Claudian, Pri~cian, Persills, IIniversitate intemeiata in epoca Hohenstaufenilor era cea de la
Donatus ~i nllll\i al~ii: sub slcagul gr:.ll1Iat.icii 111l]Jotriva logicii ~i a '\I>apole (1224), destinata exclusiv supu\lilor coroanei siciliene. Das
campioniJor ci (pljntre Care pJaton ~i Arislotel) 3. C:U toate aceslc' j;-t!ii ~i elevii nu aveau drept.ul sa schimbe locnl studiilor. Prilll;
plJngeri, studiul autorilor a l'rlJlWS viII ~j In secolul Xl fI-Iea 4 . Ull lllliversitate de pe terit.oriul eoroanci gernlune es'le eea de la Praga
focal' de seam;! a1 !S/udiilor umanistice a fost. in secollli al XII-lea (1347). Vrnlra:tll Viena (13G5), Heidelberg (1386), Kaln (1388), Erfurt
voab de la Chartres, unde se cultiv3 platonisllllll. Englezji erau ae; (1389), Leipzig (1409) etc. Dar toate aceste a~rzaminte nu puteau recu
la feJ dc d('s illinnili 1'01 si fr<Jl1cczii. Joan Jin Salisbury murise Cil pcra avansul Fl'antei, Angliei ~i Italiei. Germania a dimas practic in
'Tlis('op (It; Cha"IJ'('~" ill 1'1;11111';) flllglczi\ a spcolllilli ,,1 XIII-lea se "fara marilor mi~cari spirituale din secolele al XII-lea ~i al XIII-lea,
'olllopt'a 1T'i1dil.i;1 dc' la eli;II'II'('s "II ~liilll.l)1c Ilailirii al"al)!' ,;,i "u "lnela lIcluind parte declt prea putin la rena9terea din secolul al XIIlea
fizil'il JlIIllillij" de ('ollJl'it allgllsl illiall. A('Ca~lii ,11 Illosl'eri'l domina la
~i la ~tiinta secolului al XIII-lea. Acest fapt i~i avea cauzele - \it
l'nivel'sit:llCa din ()::dol'd, ('011'(' Inl'l()J'c~le de pIill '1200. TUleJa papala "onseeintele sale. Universitatile germane i~i datol'e,aza inflorirea 101>
i11'r. aiei un cCll'ac/f'1' 1'''1'111 a I. UlJiVr:l'silntea sC auLoguVCT'lla printr-un
,J hia Heform ei 3
nillcelar. "Iarii gindilori ai Oxford1l1ui din sccolul al XiII.lea,
HolJcl't. Gro~sct(~slC ~i Hoger Bacon, urmeaza dti indepenclenle, com
l>rtlilld scolasl it:.! 1I<If'izianrl. La Oxfor'd sc ]June nlal'e pre~ pe st.udiiJe : 7. SEN:TENTIAE $1 EXEMPLA
filologi!'c 5 .
Ce urn,rll'f'a Evul Medin rin studiul aut.orilor? Ha~puns\ll Iff
~-~ -- ...... _'"-.,,_~ ~" n~ i
1 ~l. r.n ,~, .'I/ill"lnller/i,I'es Ceislesleben, J, '192G, pp. 'lO'.-1f,G.
\11\1 \ 'I('~a-sHi jill I'f' h a tc..-.c.oD.s.t I tu i.e _u_.
;H ..\D~L\""),' alil;nt''I' raplill r,-, Husserl si JIeidrggerau pOl'nit ,Ie la Jog-ira lingvi
lillare,
,tica. - idem, Thnlll(l., "on J<:rrl/.rt lmll die Spr(lchlogik des millelalterlichen Ari
stotelismns, SB 1\11;1/('hcl/, 'J !.J',:'j. J~ .rilllul dnd r.! ~1~lt .~nt.r,! tot E~ul Med.iu~ dar ri pentru sec~
2 L . .l. PAETOW, '1'h, "1mole SrIJlariltJn or .fohn orCarla/lrle, Dcrkc]ey, Uni lid a -.ea autont.'.J stl1J1t.lflce. Inca nu rXlsta 0 stllntii moderna.
\'('],sity or CaJifol'll ia l'I'("s, '1 ')27.
3 L.J. PAETOW, The lJ(llIle or Ihe SevCll Arl.~, Hel'ke1{')', l'ni\'cJ'sil~' of Cali -
\Ierlicina -,' invata din Galen. istoria IllliversaHi. lll'Oro;ius. Ajungc
------ --
i'omia Press, 1914. - ),'onDEN, p. 728.
1 M. GR,~B~JA);?;. Mittelalterliehcs Ceistcsleben, II, 1936, p. 190. "Esl,e ade
4 E.K. nAND in Specldum, fl , 192~), pp. 2(,9-269.
':nat, adauga CT\AD)!i\NN, eli ~i un elev al lui Toma de Aquino, Fra Remigio
. b (~r~m~!i..ii.an1ici tin.ii. ,('_m~r,gJ.!l~~I'I'!!. 101 ,tr01Il'I~1~I~CL.J'eg~JiJ.or,J'~!;i." df" Girolarni a.p., un dasclil alilli Dante, <l rnai seris 0 divisio seicll/ie in forma
IL JustlfH'a - ceca ce sc C(,l, 1ll SCT,JlIl/.) In S{'i.)( 11 I. 1'.1 fuloslsel'a cllalcle dIn Il'ildilionalii de Irivium ~i quadrivium,"
(Iaw; ('a exern~_i'l~113-.r;.InatLcii fi0z()r~ plltca 'a JcnUnte l~..JIct::asta, 2 GERHARD n1TTER, Die Heidelberger Universitdt, I, 1936, p. 11 urm.
illll1H:i..!:....0n,lca spre un si.tern logi(~ - d{'ri illdl'pendenl de "lJjorili\li Accllsla
J 3 HERBERT f:3CHOFFLEn, Die Reformation, 1936.
~ <.:.atJ.liLp_nn.ip-fl 1a <l-l'S,gICS1!.llli ,1tll]ji)oJ' r.Ias;r(\ !.in sec. Xll.I.

., - Literatura europeana
,/0 III. LITERATURA :;;1 INVATAMlNTUL
SENTENTIAE :;;1 EXEMPLA 75
.lD singur exemplu. In programu] de studi-i umanistiee inlrodus d(~
l{abclais In romanul sau eu seapu 1 de a eritiea edueatia Inedievala repletus 1. ExclJlp]ul lui arata ca 9i poetii u~uratici dau invatamin1e
tirzie se prevede ea niei 0 ora din zi Sa nu treaea far a instruetic. ,'are merita aprobarea m orala. Din el se puteau extrage:
Dupa cr: a terl1linat Panlngl'lId nlClSa, se d-iseuta Insu\,irile tuturOl'
alimentelor, eu citu1f~ dill Pliniu, Ateneu.l, Dioseuride, Julius Pol Intrat anwr mentes usu, dediscitur usu (Rem" 503).

lux, Porphyrios, Oppian, Po]ybiu, Heliodor, Aristotel ,,9i altii". La I ubirca pr'itrunde in suflet prin obi~nuinta) obi~nuinta 0 izogne~tc.

plimbari se be obSCI'V:ltii despl'c plante dupa Teofrast, Marinus, lois cst cum (Ol"l1ta nwgna pudicitiae (Her., I, 290).

Nieandnl, w1:Jeer. Und vor sa Sf recreeze poposesc Intr-o paji\'te 9i


recit':l ver~lll'j din G'el)rgicele 1ui Virgiliu, din Hesiod ~i din Rusticus PwliGitatea este in mare cearta cu frumusetea.

<11 lui PoJizi:llIO. Res (~.\'t ~'nlli('iti plena timoris amor (Her., I, 12).

D31' :,eci auctores nu ~ll\t numai un izvor sliinl ific, ci si WI. lczaur Drngostea e intotdeauna plin(), de teama.

de lnl(I(:p,~illllr: :l vie~il ~i-a IIIlIJil La poe1;~i :l1;I;c; se gasea'u ~te ;Vitill'lur in vetitum semper cupimusque nugata (Am., III, 4,87).

si nl i i (11: vl'1'~ul'i ':CJlll.illlnd in 701'1IIH eca l1lai eoneisrl 0 expfJ'ienta Ne slrr/dui/lt SCI dobindim cele oprite ~i dorim lucrurile care ne sint

psihologi";l ~:111 () rl'p';ll;1 til' vi:q;(. Al'istotnl sc- ocupl'~ ('u~tfe1_de


"gnullll'" (YV(01.l.fu) til ltl:lo/"irn ~n (11,2:1). QlliJlli,lian le}lUlllCa sen
refuzate.

lentiac (,jlld,('tll,i''l.. 1)('\111'11 (';l ~('JI'Cln:111 ('11 Jcc i 7.iilr 01'l:~anfloJ: publice
I-Ioratiu (Epi., 1,16,52):
("III, 5, :3) .. \';('/111'11(':1 \'t'I~III'i SIJlI "vl'l'~llr'i d(' )'PP"I''', {'/p fii'ltllnYi\
tate pc de rosl, clIle"l' :;;i 1'11~C ill IJHlin" alf"bcli,:u, pel1lJ'1l it 1" riven.
Qrielnd 10. indclIilnrl. Din ,'If~ ,"-:Ill Ucz\'ollal jocul'ile fiJozofice de
Oderunt peccare boni fJirtutis am.ore.
soeicto.tc, co. aceJoa 1ndl'agilr la OSjlcq,r.!f' din vcehea EJndrL. Com pi
latia distraetiva a sofi>;lulili Atencu, intitulata Dr'ipw,sophislai Din dragoste pentnt fJirtute, cei in!elep!i W'CISC pi/wtul.
("FilOZlJfii ];,\ ospa!,', serisa in :iul'ul anullli 220 e.ll,) nC spune 2:
"Cleadl dill Soloi, UII bClrbat dio :;;('oala Illi AristotcL ~lic,nca sa AIJI pll1.CU conl.inua aSlrcl 1a nesfll'9it. ~i Evul Mediu a 9i con
poveslca';Crl J":-pre fclu] 111 C;Il(' prol'('dau eei vcchi. l-J1ul spunea un tinual. El 1lI:-n, tl'ansmis cu]c~ri de sentint~don~t~fabetic,care
vel's, Ull alllJJ lrcbuin s:l-I t'ofll.inuc. Se [JroIllllqa 0 111<lxiIllU, ]a care illllcslcca Jaolaltii materiale antice "i medievale. Ele aUtost puse
trebuin Sa Sf' rrl~pundu cu act:c;l:;;i id()l~, d:II' {orJllU]Ulrl cit' un nlt poet. 10 dJSpOZj~la eititorului modern de eatre JAKOB WERNER In Latei
S" cereau versuri eu un anUlll it nUlll;ll' de sjJabc, :-;;llJ LJ'eLuinll 1n9i nische Sprichworter und Sinnspruche des Mittelalters 2 (peste doua mii
l'atl~ capeteniile greeilor ~i alclroip,nilol', SHiI LI'ebuia numit alter cinci sute de numere). Asemenea culegeri erau necesare pentru amu.-,
na1 iv ell c un ora9 din Asin ~all Europa 10ecpind ell 0 anUlriita litera. zamentul spirj.tului, caci anticul joe grecese i-a descretit pe dasealii
Sc cerea eunoa;; te"ea vcrsuriloT' rlin 110JIl or eafC Incep si :-e term i lla Evului YIcdiu \'i pe filologii Reformei germane. Melanehthon aplica
t;U acccasi lile;a, sau In l'nrc Pl'illl:l si u)tillJu silaba ~]5.tl;rate tre
Ja predare fJersi[icatio secundum alphabetum, Fieeare elev trebuia sa
buiau srI' cleo. un nume, 0 lll1euha oU{1 llll fel de IfLlne[lje. invinga recite un vel'~ gllomie, primul lnceplnd eu litera A, al doilea cu B.
torul era Incununat Cil 0 coroana de flori, iar celui care uila ccva i Lulher ~i ;\11'lanr:htholl ~i-o.u pelrecut cu astfel de exerci~ii timpul
se turna 0 por~ic de S31'[[JIJUra In vin, ell.I'e trebuia sorbit dintr-o unei cali:!lorji In Leipzig In anu] 1539 3. Teologia ~i filologia au rama!'
dala." de fapt sidpli Germ~niei protestante crnditc plna 1a sfil'~itul seco
In Evul Mcdill se l'enun\a 10. ospat, ('oroanfl, Vill ~i t:llJllJa~lerea lu]ui al XVlJl-Jea. Illca 7i in roltlanele h1i Jean Paul ]e gasim Inl1'l.1
lui. Homer. RalllJII dual' e;lllJC1'a de s'ludii latine si util iznrc<I morala
a poetului. Ovidiu cstr nprccia.t penll'll CEt e s~nll:nlia),(I/ll floribus 1 1-["!.;,) ,lill Trimhl'J'f!, negislnlm, ed. LANnOSCH, Y, 12S; ibid., Y. F,!2,
sint FIl,tL,I.' I" )lo.iximiallll!i mnlti nolabiles verSllS, Sentinte1e wai apar ~i <';1
1 La Goethe, Ta;:;ebiicher, ~"I, rlala Ito I:l ~cpt.17'J7 g,i~in,: ..,alll lllee.rut sa-l proverbi{/. (n. 17, 611., 705).
cilcsc pe Alcncu". 11'1 anul 1827, (;ul'll1<; cill'~le ]n c(ltnl'"nia Illi .'IIe~,pr c1escrie 2 Hoi,J,'lLI'I'~. 1912 = .')alllmlung mittellateinischer Tex/e, cd. de M.FONS
rca cortcgiu]ui fastuos al lui Plulclflaios i'hilJJlIll'tOI' ('\IUII('U, V, 3.... ), De aici HILKA, nr. :~.
i~i lrage originea "elcfantul ell fe/noia" din F(lI~,t, pal'l.';1 'l IT-a, \. 5393 urm., J O. ,:r.1. \, L:\' in 7,/,/((;,19'.0, p. 1.22 urm. - EleY1l1 lui Mclaneltlho11, :\[oritz
seClla masearadei. Heling t, I uH, '\.1, p. GQO) a publieat III 1590 U11 Libellil" "eI's;{ira/or;us P..' Sl'aecis
2 X, 1.57, dupa L.SCHADEWALDT, Legcllde von Horner, dem fahrenden San !t tatini,~ .'1";1' /IJ/"; 1,,,, collectl's et secundum alphabeti sericlII in locos r.omnllmes diges
ger, 19~3, p. 66. 11I.~, - Ju<;ul al'l~,j;t -u nU1fle~te ill Anglia /0 cap "uscs (Fielding, .losep/' Andrews,
C,I]'tea a JI-a, ""1'" '11).

';*
'6 III. LITERATURA $1 INVATAMINTUL
SENTENTIAE $1 EXEMPLA 77
pate in numeroase personaje, cu.m ar fi, bunaoara, rectorul Falbel,
tlragul meu, nu te teme de nimic. Tu-l duci pe Cezar ~i steaua lui!"
,care, Inaintea plecarii Intr-o excursie ~colara, demonstrcaz5. intr-o
.\ccea7i poveste 0 tratase Inainte Lucan Intr-unul dintre cele mai mag
programa latina de pa~ti dass schon die altesten Volker und Men
lIifice episoade din epopeea sa (V, 505-677). Rolul cirmaeiulu.i i-I
schen, besonders die Palriarchen und klassischen Autoren, sich auf Rei
all'ibuie marinarului Amyclas, a dirui coliba saraea este un laca~
sen gemacht. Aceasta 1mbinare germano-protestanta Intre teologie ~i
.iI pac i i suflete~ti, pe dnd afara bintu ie razboiu I ci v it, s ta plnul
filologie este 0 treapta premergatoare ~i 0 propedeutica Ja ~tiinrele
I{',lnl?i fiind l1evoit sa tr'cmurC pentru victorie. Lucan, "mijlocito
spirituale modcl'nc, c:are Infloresc in Germania dupa anul 1800.
1'111 patosului antic", "un reprczentant de seama al poeziei romane,
Friedrich Augusl, Wolf (1759-1824) publica in 1807 ve:stitul sau
Iliult citit ~i de 0 marc eficientii. pinfl la catastro(a cultul'ala din
tratat intitulat DarstellLtng der Altertumswissenschaft, unde e depa
:; 'l'lliul al XIX-lea ~i treeut In umbra, ccl pUl,in In Germania, de
~ita no~iuJlca ncclara a 9tiinrelor umane, privite plna atunci ca dis
III Ii nild le genera t i i ineoaee" 1 Il1truchi pase j'n Amyclas 0 figlJl'll
cipline sccllndurc ale studiilor teologice.
exciliplara pentru saracia eumpatatii, figura ee nu apart,inea cano
Ca jii scnli..!:!-tclP" l2i.ldel!.~ de calita,ti ~i defeclc omene~ti (exempla)
lIulni clasic. Palclisll1111 ei faCI:a ca aceasta figura sa fie deosebit de
s!QjeSt; 1<1 (~tlifi<.:al'e<l Evu III i ]\iled iu, r.:'I1'e ~ _g~t7-te Ta aUloriiantici. 'lldJ'rl~iLl elc poczia sec()lului a] XII-lea 2. 'rollla de :\.qu :no ciLeaza
Exemplum (pam(lrigmn) 0.~l.e lIn lernlen "tehuic '.J! retoricii nntlCe ae
1 Dilllte, in euv',nlal'l'a lui de laudft Ja etdI"st1 lui Fran<.:ise din Assi~i,
la ArlstoterJ'nco<.lIT ~iin,;caIJllli:i ..rrison intercalat ca -(fovndi'l<c-. L.a
I'"~ AIIl\'clu:- e[\ ',xrlliplu de ;;:il'acie virtuoasa; ~i Petrarca 1ll1lai pome
acea~_3dallg;1 ni<ll I lrzill..J.Uj).lllximnLjy dupa anul 100 l.e~n.) 0
na illea;'~]oga it VIII-a), Potrivit exemj1leior din poezia lat inCl a
forma noua de exemplum H.:Loric, carr va deveoi foarll' irnportanUi
-.ITl)llllui al XII-lea, nu se poaLe eonchidt, din l)al1l0. 7i [>1:1r3l'l':\
Reo tru pel~waacT<;----ur:iiJUt()are: flO' 11'" t'XClll )Jal'h" (. eilfOn. imago) ,
H';lIp"r! unui "cult al llli Amyclas in nelw~L()r(:a l.ill1l'"ric", CUIll a
a Ica "mtruparea ul1f'i im iri lotr-U~(Tsona.i: Calo lte \'irtu
l1
fum iJiiJa imago" I. Cicero ( e or., I, S fS01Quilltilian (XII, 4)
illlerl;at KONI1..'\D BurU,ACII 3, ellri is-ill' all'iI)lIi () (011111111;\ e<tl'() revinc
e drl.'pt EvullJ i i\Jcdiu lal.ill. DilllJ)f)J riVl"l. Dantc a pl'eluHI Jiglll'ile
recomanLla lIlsistent oratorului sa aiba la indemlna exemplp din isto
,x'll11plare l'i'toT'icc ale St,t'o]ullJi al XII-lea, sporilld JoJosil'ca Jor Cll
rie, dar ~i din mitologie 7i legendele eroice. Valerius Maxirnus redae
\()in~a arlistiefl ~i ,;pirit de sistelll, EI I-a mutat ~.i pe troianul
teaza In vremea lui Tiberiu penLl'u nevoile ~coJilor de retoriea 0
Hifell 111 ccrul lui Jupiter (Par., 20, 68). Aceasta Figura \~i dato
Culegere de fapte ,?i iJorbe memorabile (Factorwn ac diclorwn memo
rNJ,za existenta fanteziei lui Virgiliu (Eneida, II, 426 urm.), iar pri.
rabilium liuri IX), pc care nadulfu~ TOl'larius (10G3 - dllP~1 1108) 0
mirc.l ei in Paradis exclusiv admirariei lui Dante pentl'll Virgiliu.
va pre~ucr~ in forma lI1:tr~ca .. ~l~noa~lerc;; Indeapl'~are a w!neipa "Iumai la Dante a devenit Rifeu, datorita spiritului de dreptaLe
le!.9!:.J.~un exemplare ramlne'lll EVlII MedJ.l.LQ cermt.Q. a p-oeZleJ culte.
IIf; eare i-I atesU't Virgiliu, 0 imago virlLttis 4.
lJn canon stabiJ al acestor figllri yom ~si.1!L~zj~platon~~.a
~ecolului al XII-lea. ~le apar aco!o ~1. arhe~i.P.!!.!iJ2e care intele
1 EDUARD FnAENKEL, Ll,can als Mittler des antiken Pathos (Vortl'lllJe del'
-eiunea divina le-a indus In mod prevazator_in procesul ist.oric. Bi/>liothek Warburg, 1924-1925, Leipzig, 1927, p, 229 urm.).
-Se intirllpTii insa ~j cazurlln care anumite personaje devin figuri 2 Abaclard: Sewn,s quia pauper erat vivebat Amyclas (Notices et E:rlraits,
xemplare, fara a face totu~i parte din repertoriul mai vechi. Plu :3(" II, p. 168, 5); Archilrenius (SP, I, .%0): Jutius orbem/Sorbuit et somnl'm
tarh poveste~te In Vie/ile paralele (scrise intre 105 7i 115) ca Cezar, ..acui laudayit Amyclae. - Matthieu de VCnd()ffiC sc numc~te in1r-o poezic
.ledicatorie vester Amycla; ,PL, 205, 93 ft B). Unii copi~ti nu au in1ll]cs accusta,
ameninrat in Epir de partizanii lui Pompei, a luat hotarirea teme scriind amiclt's sau amiclls, gre~cala care s-a strecurat ~i la MAi'\JTIUS, Uf,
rara de a se inapoia intr-o mica barea la Brundisium pentru a aduce 7:19. - Yn 1'I1etamorphosis Coliae, 211, lrebuic citit Amyclae. - A, Ner.kam,
de acolo intar iri. Sc stil'lIe71 e 0 furtuna, drmaciul inspaim 1nta t vrea De laudibus divinae sapientiae, ed. WnIGHT, p. 360.163. - ~nonYJ1lus in Slllrl.
sa intoarca barca, lnsa Cczar II imblll'bateaza. "Tine-1i curnpatul, lIe</.. , 1936, p, 109, 15.
3 [(ommentar :mm Ackermann, p, 274; Del' Dichter de. Ackermann, p. :l()'. .
~ t2-Evul Mcdill, exemp],wn poale lnsemna ~i orice po1estire ..carr ,dujj.lC
pentru ilustrarca lInei inviitatul'l teo)ogicerr(l<LAPPER in {eCll!e,cilwn dl!/' deul
</'hen Literatur';;eschichte, edd. MERKER-STAM~ILEn, vol. I, p, 332). ~
". de'l.\'oltli-'Jis.1.ol'ioara de predica", .P.Ql1u!a!i!- ~i adesea cu caral'l~Jiu, CiI!:,
I' :'1.!iIW.!...j uc\o,'a 1.;'\ df> Dantl' (Par" 29, 94 urm.). - J. TH, WEl.rr.lI, L'Exempl1.lm
""n,~ In ltteratllre ... du moyen age, teza,.Paris.1927.