Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE
DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE

Aprobat
la şedinţa departamentului Relaţii Internaţionale

din______________________________

JURNAL DE PRACTICĂ

al masterandului BUTNARU PETRU

anul II, specializarea Studii diplomatice

Coordonator – reprezentant al instituţiei,


________________________

Coordonator – reprezentant al Departamentului RI,


________________________

Chişinău
2017
CONFIRMARE

Prin prezenta se confirmă că BUTNARU PETRU, masterandul anului II la

specialitatea Studii diplomatice, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice

şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova, a fost repartizat pentru a

efectua stagiul de practică în cadrul Centrului de Informare și Documentare

NATO.

Durata practicii:
de la ___________

pînă la ____________

_____________________Administraţia instituţiei
L.Ş. (semnătura)

2
I. PROGRAMUL STAGIULUI DE PRACTICĂ
Scopul practicii constă în consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale.

Obiectivele practicii:
 Să realizeze diverse obiective ale activităţii profesionale, utilizînd cunoştinţele şi
abilităţile formate în cadrul cursurilor universitare;
 Să acumuleze informaţii despre evoluţia domeniului de activitate;
 Să ia decizii în diverse situaţii ale activităţii profesionale;
 Să identifice problemele instituţiei şi să contribuie la soluţionarea lor;
 Să manifeste interes pentru activitatea instituţiei în care efectuează practica;
 Să preia experienţe noi de activitate profesională care vor contribui la formarea
competenţelor profesionale;
 Să acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă.
II. JURNALUL DE PRACTICĂ

Prin intermediul jurnalului de practică, masterandul reflectează analitic şi critic asupra


activităţii practice desfăşurate pe tot parcursul acesteia.
Fiecare masterand are responsabilitatea de a trece în revistă cele mai importante aspecte ale
activităţii practice, precum şi aspecte legate de:
 Prezentarea instituţiei – tipul şi profilul, cadrul legislativ în baza căruia funcţionează
instituţia;
 Prezentarea activităţilor desfăşurate de către student;
 Relaţiile masterandului cu coordonatorul - îndrumător, cu ceilalţi membri ai personalului;
 Evaluarea instituţiei – bază de realizare a practicii;
 Autoevaluarea activităţilor, aspectele care se cer îmbunătăţite pe viitor.

III. ÎN CADRUL DESFĂŞURĂRII PRACTICII MASTERANDUL ESTE OBLIGAT:

 Să realizeze sarcinile specificate în programul practicii;


 Să îndeplinească cerinţele administraţiei instituţiei;
 Să se conformeze regulamentului interior al instituţiei date;
 Să prezinte jurnalul de practică – completat integral, precum şi organigrama instituţiei
unde s-a desfăşurat practica.
IV. INSTRUCŢIUNI PENTRU MASTERANDUL – PRACTICANT

Înainte de a pleca la practică, e necesar:


 A determina în amănunte caracterul şi termenul stagiului de practică;

3
 A obţine îndreptarea la practică în care este indicată denumirea instituţiei şi adresa
juridică concretă;
 A coordona la departament programul de lucru;
 A examina detaliat cu coordonatorul de la departamentul de specialitate obiectivele
stagiului de practică;
 A solicita coordonatorului de la departamentul de specialitate consultaţii şi instrucţiuni
în vederea organizării şi desfăşurării practicii.
Sosit la locul practicii, masterandul – practicant este obligat:
 Să se prezinte la direcţia instituţiei, departamentului unde va avea loc practica;
 Să primească un document ce ar legifera prezenţa masterandului – practicant în instituţie;
 Să stabilească de comun acord cu coordonatorul de la departamentul de specialitate
programul de activitate;
 Să ia cunoştinţă de regulamentul de ordine interioară al instituţiei, organizaţiei date;
 Să determine condiţiile de activitate în cadrul instituţiei de comun acord cu coordonatorul
– îndrumător;
 Să completeze cu acurateţe jurnalul de practică, deoarece însemnările făcute constituie
materialul de bază pentru întocmirea raportului despre practica.
V. ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE MASTERANDULUI – PRACTICANT

1. Ca beneficiar al procesului de formare a abilităţilor profesionale:

 Să conştientizeze faptul că este responsabil pentru calitatea propriei pregătiri practice;


 Să manifeste interes real faţă de oportunităţile de învăţare oferite de instituţie.
2. Fiind masterand USM, stagiarul trebuie:

 Să aplice şi să ajusteze adecvat cunoştinţele teoretice la situaţii practice concrete;


 Să respecte regulamentul intern al instituţiei – bază de realizare a stagiului de practică;
 Să evalueze corect locul de practică în perspectiva continuării colaborării cu respectiva
instituţie.
3. Ca reprezentant al propriilor interese masterandul trebuie:

 Să valorifice optim oportunităţile de învăţare;


 Să reafirme statutul său atunci cînd este necesar;
 Să îndeplinească obiectivele prevăzute de către program.

4. Ca reprezentant al instituţiei de profil masterandului i se cere:


 Să aibă o ţinută corespunzătoare;
 Să menţină relaţii de colaborare între instituţie şi Universitate.

4
VI. PLANUL DE ACTIVITATE

Plan
Nr. Durat
Denumirea activităţilor
d/o Începutul a
(zile)
1. Analiza cadrului juridic NATO 20 noiembrie 2 zile
Participarea la conferința „Probleme ale securității regionale în
2. 24 noiembrie 1 zile
contextul provocărilor hibride”

3. Propunerea modificărilor cu privire la broșura CID NATO 24 noiembrie 1 zile

4. Discuții post – conferință 27 noiembrie 1 zile

5. Analiza ariilor de bază a cooperării dintre RM și NATO 28 noiembrie 2 zile

6. Rectificarea textului pentru inaugurarea oficiului NATO 29 noiembrie 1 zile

7. Adăugarea propriilor puncte de vedere în broșura NATO 30 noiembrie 1 zile


Efectuarea apelurilor către participanții la conferință cu scopul
8. 1 decembrie 1 zile
confirmării prezenței la eveniment

9. Redactarea textelor utilizate în lucru 4 decembrie 1 zile

10. Expedierea invitațiilor electronice pentru panel de discuții cu G. Nehus 5 decembrie 1 zile

11. Elaborarea agendei pentru conferință 6 decembrie 1 zile


Expedierea invitațiilor electronice pentru conferința „NATO și RM:
12. 6 decembrie 1 zile
Parteneriat Puternic pentru Pace și Securitate”

13. Pregătirea materialelor necesare pentru conferință (traiste, ecusoane) 7 decembrie 2 zile

14. Prestarea serviciilor de hostess 7 decembrie 1 zile


Participarea la conferința „NATO și RM: Parteneriat Puternic pentru
15. 8 decembrie 1 zile
Pace și Securitate”

16. Discuții post – conferință 11 decembrie 1 zile


Participarea la evenimentul public, privid prevenirea și combaterea
17. 12 decembrie 2 zile
corupției în Republica Moldova: analiza bunelor practici.
Discuții cu coordonatorul despre subiectele ce nu mi-au fost clare,
18. 14 decembrie 1 zile
despre cît de eficient este procesul de colaborare a Centrului.
Adresarea întrebărilor coordonatorului în exercitarea unor obiective
19. 18 decembrie 1 zile
propuse de cadrul academic.

20. Discuții cu reprezentanții instituție despre cum a decurs practica. 20 decembrie 3 zile

----------------------------- --------------------------------------------
Coordonatorul – îndrumător. Coordonatorul de la departamentul de
specialitate.

5
VII. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

Data
Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate.
executării
Observaţiile practicantului.
lucrării
21 noiembrie
3 zile Analiza cadrului juridic NATO
Participarea la conferința „Probleme ale securității regionale în contextul
provocărilor hibride”. În cadrul acestei conferinţe au fost discutate subiecte
importante ce pun în evidență securitatea statului.
Au fost formulate întrebări şi determinate opiniile unor analişti politici, precum
24 noiembrie
1 zile şi opiniile ambasadorului Ucrainei, doctori habilitaţi, precum şi cercetători
independenţi ai spaţiului dat. Această conferinţă a fost una extraordinară, deoarece
au fost analizate cele mai de bază probleme ale societăţii.
Propunerea modificărilor cu privire la broșura CID NATO. În acest exerciţiu
am manifestat multă prudenţă, deoarece această broşură informează lumea despre
24 noiembrie
1 zile importanţa pe care o are NATO, de ce este nevoie ca Republica Moldova să
colaboreze cu NATO şi care ar fi aspectele pozitive ale ei.
Discuții post – conferință. După conferinţă în cadrul Centrului am discutat cu
27 noiembrie coordonatoarea despre ce nuanţe nu mi-au fost clare, ce întrebări mi-au provocat
acest subiect şi ce părere am avut eu despre acest eveniment.
Analiza ariilor de bază a cooperării dintre RM și NATO. Exerciţiul dat a fost
unul important pentru mine, deoarece informaţia dată mi-ar prinde bine la
elaborarea tezei de master, precum şi am determinat cît de strînsă este această
28 noiembrie
legătură şi ce aşteptări are statul nostru de la NATO.
2 zile
De asemenea, am analizat cooperarea dintre Republica Moldova şi NATO,
care poate aduce în inimile oamenilor securitatea deplină, poate aduce statului
nostru o securitate maximă.
Rectificarea textului pentru inaugurarea oficiului NATO, coordonatorul mi-a
29 noiembrie oferit un suport în care era fixat textul, scopul era de a verifica dacă acesta era bine
formulat şi dacă există greşeli gramaticale, apoi să contribui cu idei asupra textului.
Efectuarea apelurilor către participanții la conferință cu scopul confirmării
prezenței la eveniment.
1 decembrie Acest exerciţiu m-a ajutat cel mai tare în cariera profesională, deoarece
apelurile telefonice m-au determinat să înfrunt frica care mereu mă ţinea departe de
toţi – cea de a manifesta inițiativă și de a vorbi în public.
Aceste apeluri telefonice le-am exersat pentru a determina dacă persoana
invitată în cadrul evenimetului va participa sau nu, de asemenea dacă nu au primit
solicitarea. Explicândule în ce constă acest evenimet, timpul, locul şi cum va avea
loc el.
Redactarea textelor utilizate în lucru, sau alte texte au fost introduse în raportul
4 decembrie de activitate, aceste texte erau necesare pentru răspunderea la careva întrebări către
un solicitant ce doreşte să afle cît mai mult despre activitatea Centrului.
Expedierea invitațiilor electronice pentru panel de discuții cu Gerlinde Nehus.
Împreună cu coordonatorul am expediat invitaţiile pentru un panel de discuţie cu
5 decembrie
Gerlinde Nehus, unde sunt marcaţi reprezentanţi din diferite clase, care au menirea
de participa la panelul de discuţii cu doamna Nehus.
Expedierea invitațiilor electronice pentru conferința „NATO și RM: Parteneriat
Puternic pentru Pace și Securitate”. La acest subiect am depus străduinţă cît mai
multă, deoarece a fost un program foarte larg pentru noi.
5 decembrie
Am contactat cu persoane de ordin internaţional, precum şi de talie naţională.
Am expediat aceste invitaţii cu mare atenţie, am verificat dacă am fost
expediate cu succes şi am aşteptat să ne informeze despre răspunsul la invitaţie.
Pregătirea materialelor necesare pentru conferință, traiste, ecusoane, toate
acestea au fost necesare pentru conferinţa care are pentru Republica Moldova o
7 decembrie
2 zile însemnătate deosebit de mare.
Am ajutat la redactarea textului pentru ecusoane, precum şi la amplasarea lor
după domeniul de activitate. Am analizat agenda pentru conferinţă.
Participarea la conferința „NATO și RM: Parteneriat Puternic pentru Pace și
Securitate”.
8 decembrie
La această conferinţă am oferit servicii de hostess, totodată am realizat cît de
important este acest parteneriat pentru statul nostru şi bunele cooperări pentru noi,
cei care dorim o societate mai bună.
Participarea la evenimentul public, privid prevenirea și combaterea corupției în
11decembrie RM: analiza bunelor practici, acest subiect a fost discutat împreună cu mai mulţi
reprezentanţi care au avut diferite păreri şi au determinat cît de important este să nu
avem o societate fără corupţie. Analiza acestor subiecte.

7
Discuții cu coordonatorul despre subiectele ce nu mi-au fost clare, despre cît de
eficient este procesul de colaborare a centrului, care este importanța lui, desemenea
18 decembrie am adresat întrebări ce țin de unele aspecte din domeniul intern al centrului cum
4 zile
este constituit bugetul și de unde vin aceste rambursări.
Coordonatorul la rîndul lui mi-a adresat întrebări cum a decurs practica și dacă
mi-a plăcut.

-------------------------------
Coordonatorul - îndrumător.

---------------------------------------------------
Coordonatorul de la departamentul de specialitate.

8
ANEXĂ:

Evaluarea stagiului de practică de către masterand

Cît de util a fost stagiul de practică?


Foarte util

Care au fost aspectele pozitive ale practicii?

Stagiul de practică mi-a oferit posibilitatea să mă manifest, să-mi expun punctul de


vedere, să fac parte dintr-un grup dinamic și dornic nu doar de lucru, dar și de modificări spre
bine. Pe lângă faptul că m-am simțit foarte bine acolo, mi s-au pus în față toate oportunitățile de
dezvoltare a competenței sociale, fapt care m-a bucurat nespus, deoarece această șansă mi-a
servit drept punct de reper în argumentarea pozițiilor, propunerea schimbărilor și analiza
lucrurilor într-un mediu deschis și prietenos.

Cum aţi colaborat cu coordonatorul – îndrumător din instituţia – bază de realizare a


stagiului de practică?
Relația cu coordonatorul – îndrumător de practică a fost una foarte productivă. Am
conlucrat, am urmărit care sunt aspectele majore importante în activitățile CID și detaliile
esențiale din procesul de muncă. Mi s-a oferit posibilitatea să dau întrebări și să primesc
răspunsuri, să particip la discuții și la analiza în comun a fenomelor, situațiilor, etc.

Cum aţi apreciat calitatea instruirii practice? Foarte bună

Consideraţi că instituţia în care aţi realizat stagiul de practică poate fi recomandată şi


altor colegi? Da

Experienţă – Cum a decurs practica?


Dat fiind faptul că zilnic am fost antrenat în activități interesante, timpul a trecut
neobservat. Practica a decurs foarte bine. Conferințe, întruniri, panel de discuții, pregătiri pentru
discuții, analize, dialoguri cu invitații la evenimente – în ansamblu, au fost cinci săptămâni foarte
productive în care nu doar mi-am actualizat cunoștințele cu privire la relațiile de colaborare, dar
mi-am dezvoltat noi competențe de comunicare și nu doar, acumulând un bagaj bogat cu
informații necesare elaborării tezei de masterat.

Identificare – Ce a fost important pentru Dvs. în această experienţă?


Pentru mine, a fost important să fie luate în considerație părerile mele, să am șansa să mă
manifest în activități și discuții, să mă dezvolt la nivel cognitiv, comportamental și atitudinal.
Am vrut să am un rol important și o poziție fermă. Mi-am dorit să iau parte la evenimente și să
fac cunoștință cu oameni importanți. Așteptările mele au fost îndreptățite întru totul, iar uneori
poate și mai mult decât atât.
9
Analiză – De ce a fost important pentru Dvs.?
A fost important, pentru că țin din adins să-mi urmez vocația și să fac ceea ce am învățat la
facultate. A fost important, pentru că trebuia să văd cum se face această „pâine” și care este
priveliștea, atunci când vezi lucrurile din interior. A fost important, pentru că am dezvoltat cea
de-a patra categorie de competențe „a ști să fii cu cineva”.
Toate acestea au fost importante, deoarece mi-au permis să mă regăsesc și să mă conving că
alegerea a fost una corectă.

Generalizare – Ce aţi învăţat şi cum veţi aplica aceste cunoştinţe?


Am învățat să-mi asum responsabilitatea în cadrul grupului în care lucrez și cu membrii căruia
avem un scop comun. Astfel, aceste competențe îmi vor fi indispensabile la viitorul post de
muncă, unde se pune accent pe rezultatele echipei. Am învățat alt mod de a comunica cu
personalități publice, de la care am și preluat ideea de a nu permite cuiva încălcarea drepturilor și
prevenirea acestui fapt. Am învățat algoritmul organizării unui eveniment și cât de importante
pot fi cele mai mici detalii, lucru ce mi-a permis să lucrez la managementul timpului.

10
CONCLUZIILE ŞI SUGESTIILE MASTERANDULUI REFERITOARE LA PRACTICĂ

Stagiu de practică în cadrul CID NATO a fost unul extrem de important petru mine
deoarece am învăţat să fiu o persoană mai responsabilă, mai organizată şi mai deschisă spre
comunicare. Am determinat cît de important este modul de colaborare şi stilurile de comunicare
în cadrul relaţiilor externe sau chiar şi cu personalul CID NATO.
Am determinat cît de important este pentru Republica Moldova acest parteneriat şi ce
importanţă are acesta în securitatea externă a Republicii Moldova. Stagiul de practică petru mine
este un nivel de avansare abilităţile profesionale, este o treaptă de creştere în cariera
profesională, de a deveni un bun specialist în probleme de securitate a Republicii Moldova.
Stagiu de practică a fost un pilon în promovarea valorilor morale, mă ajută să aleg ce e
bine şi ce nu e, şi ce drum să aleg în continuare. M-a învăţat să fiu mai optimist, mai atent să
consult mai atent literatura de specialitate şi să propun noi metode de soluţionare a problemelor
şi conflictelor, să determin ce este important pentru mine.
M-a învăţat să lupt petru un scop anumit, să posed calităţi care să mă ajute să răzbat peste
tot, să depun eforturi pentru a avea succes, să nu mă opresc la jumate de drum spre cariera mea
profesională, dar să merg pină la capăt, să-mi realizez ce mi-am pus în gînd cu orice scop.
În cadrul practicii am determinat că orice schimare începe de la noi că dacă noi nu o să fim
cinstiţi cu noi înşine atunci nu mai este vorba de o societate prosperă, în primul rînd noi trebuie
să avem gînduri bune să facem acele fapte care să ne ducă către un trai mai decent şi o situaţie cît
mai plăcută.
În cadrul practicii am învăţat să determin valorile ce mă interesează, să am un scop bine
definit, să promovez acele valori petru a deveni un bun şi imerit specialist în domeniul de
specialitate.
Astfel că stagiul de practică a fost unul destul de prosper, a fost ca un examen în
derminarea cunoștințelor manifestate în cadrul mediului academic, precum și la analiza a mai
multor probleme ale societății.

11
REZULTATELE SUSŢINERII

________________________ Şef departament


(semnătura)

„___” __________________ 2017

12