Sunteți pe pagina 1din 5

Test docimologic

Elaborat de : Guglea Irina,anul II masterat,


Facultatea Istorie și Filosofie.
Obiectul: Didactica Universitară

Anul II masterat

Conținuturi: Evoluția didacticii universitare; Metode de instruire; Didactica tradițională și didactica


nouă.

Numărul total de teme: 11

C1 – 2

C2 – 5

C3 – 4

Ponderea fiecărui element de conținut

11 teme...................100% 11 teme ..........100% 11 teme...............100%

2 teme (C1).....X% 5 teme (C2).....X% 4 teme (C3) .......X %

X= (2* 100) /11 X=(5* 100)/11 X= (4* 100)/11


X = 19% X=45% X=36%

Ponderea fiecărui element de conținut pentru fiecare nivel cognitiv din matrice: 30%;35%;35%;

C1
C1 = (19 % * 30%) : 100%= 5% cunoaștere și înțelegere

C2 = (19% *35%) : 100%= 7% analiză, sinteză, aplicare

C3 = (19 % * 35%) : 100% = 7% evaluare

C2
C1 = (45%*30%) : 100 %= 14 % cunoaștere și înțelegere

C2 = (45% * 35%) : 100 % = 15 % analiză,sinteză,aplicare

C3 = ( 45 % * 35%) : 100%= 16% evaluare

C3
C1 = (36% * 30%) : 100% = 10% cunoaștere și înțelegere

C2 = ( 36 % * 35 %) : 100 % = 13% analiză, sinteză,aplicare

C3 = ( 36 % * 35 %) :100 %= 13 % evaluare

Total 11 itemi pentru 120 minute/grupul țintă studenți

C1: C2:
C1 X =( 11 itemi * 100% ) : 5% C2 X= (11 itemi * 100%) :14%

X1 = 2 itemi X2 = 1 item

C1 X= ( 11itemi * 100%) : 7% C2 X = ( 11 itemi * 100%) : 15 %

X1 = 2 itemi X2 = 1 item

C1 X = ( 11 itemi * 100% ) : 7% C2 X = (11 itemi * 100 %) : 16%

X1 = 1 item X2= 1 item

C3:
C3 X = (11 itemi * 100%) : 10%

X 3= 1 item

C3 X = (11 itemi * 100% ) : 13 %

X3 = 1 item

C3 X = ( 11 itemi * 100%) : 13 %

X3 = 1 item

Nivele cognitive Cunoaștere și Analiză și sinteză Evaluare Total (%)


Elem.de conținut înțelegere Pondere conținut
Conținut 1 5% 7% 7% 19 %
2 itemi 2 itemi 1 item 5 itemi
Conținut 2 14% 15% 16% 45 %
1item 1 item 1 item 3 itemi
Conținut 3 10% 13% 13 % 36 %
1item 1item 1 item 3 itemi
Total (%) 30% 35 % 35% 100%
Ponderea 4 itemi 4 itemi 3 itemi 11 itemi
niv.congnitiv p-u
gr.țintă
Itemi

Conținut 1 : Evoluția didacticii universitare

1) (Cunoaștere și înțelegere)

a)Citiți afirmațiile următoare. Dacă credeți că o afirmație este adevărată, încercuiți litera A, dacă credeți
că este falsă încercuiți litera F: ( 3 p)

A- F Didactica universitară este ramura pedagogiei, ce studiază teoria şi practica procesului de


învăţămînt ca teorie generală a instruirii.
A-F Comenius, patriarhul didacticii menționa că aceasta reprezintă o teorie a întregii activităţi de
educaţie – artificium omnes omnia docendi, cu accepţie semantică clasică, cuprinzînd instruirea
şi educaţia
A-F Filosofii antici și medievali Socrate, Platon, Quintilian, Roger Bacon au lăsat ca moștenire principii
didactice, ce pot fi regăsite în lucrările lor.
b)Citind enunțurile de mai jos, alege răspunsul corect prin încercuire din șirul de variante. (3p)
Socrate a pus bazele metodei :
a) Maieutica b) euristică c) dialog socratic

Seneca a lăsat posterităţii maxima:

a) non schola, sed vitae discimus (invățăm pentru viață) b) Ad impossibilia nemo obligatur
(Nimeni nu poate fi obligat sa faca imposibilul)
b) Alma mater (Mama nutritoare )

Potrivit cercetărilor psihopedagogice, atenţia este reţinută:

a) 10 % din ceea ce citim b)20% din ceea ce citim c) 30% din ceea ce citim

2) (Analiză și sinteză)
a) Argumentați faptul că didactica universitară presupune un nou rol pentru profesor, cel de moderator
(7p)
b) Enumerați și descrieți tehnologiile, metodele și documentele ce contribuie la facilitarea și organizarea
procesului de învățământ
. (7p)
3) (Evaluare)

Argumentați în 10 rînduri fraza ,, Conţinuturile şi formele de livrare a informaţiei trebuie să corespundă


principiului individualizării şi diferenţierii”. (20 p)

Conținut 2: Metode de instruire

4) (Cunoaștere și înțelegere)
În coloana A sunt date cîteva noțiuni, iar în coloana B – definiții. Uniți prin săgeți noțiunea cu
definițiile: (3p)
A B
Metodă Metode, care iau în consideraţie condiţiile în care se dezvoltă studentul, adică sînt orientate spre
formarea capacităţilor şi a valorilor fundamentale, adecvate societăţii în schimbare dinamică.
Procedeu Mod sistematic de executare a unei operații sau a unui proces prin folosirea unei anumite metode.

Metode formative Sursă sigură de organizare şi desfăşurare a procesului de predare-învăţare, prin utilizarea procedeelor
educative, în vederea formării de competențe, cunoștințe și atitudini. Pot fi de două feluri, tradiționale și
moderne.

Strategie didactică Un ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-învăţare în mod deliberat structurate sau programate,
orientate în direcţia atingerii, în condiţii de maximă eficacitate a obiectivelor prestabilite
5) (Analiză și sinteză)
Răspundeți la următoarele întrebări: (7p)
Care este contribuția metodelor moderne la înlesnirea procesului de instruire
Care este rolul profesorului în procesul de înstruire bazat pe metode moderne?
( Evaluare)
Argumenatați faptul că didactica modernă este centrată pe cel care învață și pune accentul pe învățarea
prin cooperare.
( 20p)
Conținut 3: Didactica tradițională și didactica nouă.
(Cunoaștere și înțelegere) (3p)
Identificați câteva metode tradiționale și descrieți-le.
Selectați din lista de mai jos termenii potriviți pentru o strategie didactică interactivă
Tabula rasa experiență
Participativ cooperare
Dominată de profesor centrată pe elev
Activ autonomie
Reproductiv feedback pozitiv
Comunicare pe verticală ascultare activă
Învățare activă memorare prin repetiție

6) (analiză și sinteză)

Analizați comparativ strategile didactice interactive și strategiile didactice tradiționale, în baza criteriilor de
mai jos

Criterii de analiză Strategii didactice tradiționale Strategii didactice interactive


Rolul profesorului
Rolul elevului
Relația profesor-elev; elev-
elev
Particularități ale învățării
Comunicarea didactică
Modul de realizare a
feedback-ului
Evaluarea

(7p)
7) (Evaluare)

Estimați factorii sociali care au influențat utilizarea metodelor interactive în procesul de învățare (20p)

Total puncte: 100p

Barem de notare:

Punctaj 1-9 10-19 20-29 30-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Notă 2 3 4 5 6 7 8 9 10