Sunteți pe pagina 1din 8

Plan de lectie

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Petru Rares ”, Barlad


Unitatea de invatare: Analiza mediului de recrutare
Aria curriculara: Tehnologii-Servicii
Nume profesor: Moroianu Maria Diana
Modulul: Organizarea resurselor umane
Titlul lectiei: studierea legislatiei privind drepturile si obligatiile unui individ de a ocupa un post
Tipul lectiei: lectie de transmitere/insusire de noi cunostinte
Clasa: a-XI-a C,D
Durata: 50 min
Data:
Competente specifice:
- Să defineasca notiunea de legislatie, Codul muncii, drept si obligatie
- Să precizeze drepturile si obligatiile angajatorului si angajatului
- Să identifice drepturile si obligatiile angajatorului si angajatului

Strategia didactica:
Metode si procedee didactice:
- Expunerea si explicatia elementelor esentiale de continut cu ajutorul ppt-ului folosit pentru
cunoasterea legislatie cu privire la drepturile individului de a ocupa anumite posturi, si a drepturilor
si obligatiilor, pentru imbinarea memoriei vizuale cu cea auditiva, astfel incat metodele utilizate sa
se plieze pe stilurile individuale de invatare;
- Stiu, vreau sa stiu, am invatat este bazata pe descoperirea dirijata si rezolvarea de
probleme si poate fi folosita pentru obtinerea unor rezultate bune in ceea ce priveste analizarea
drepturilor si obligatiilor atat a angajatilor cat si a organizatiei. Metoda ce presupune formarea de
grupuri mici sau cu intraga clasa, si se trece in revista ceea ce elevii stiu deja despre bariere, apoi se
formuleaza intrebari la care se asteapta gasirea raspunsului in lectie
- Brainstorming-ul deoarece este o metoda de descoperire propriu zisa, o invatare constienta
si cu ajutorul ei se pot identifica barierele in comunicare. Aceasta metoda antreneaza toti elevii in
demersul didactic, incurajeaza participarea activa a lor, si valorifica timpul destinat, elimina timpii
morti
-
Mijloace si materiale didactice:
- Ppt-ul, laptopul, videoproiector, ecran – deoarece se poate reda un volum mare de
informatii intr-un timp redus si raspunde stilurilor individuale de invatare, adica comunica visual si
ilustrativ
- Flipchart, markere diverse culori, coli flipchart, adeziv/scotch pentru lucru pe grupe,
- Fise de lucru, manualul, caietul, portofoliu
Forme de organizare a clasei:
- Individual – prin tema pentru acasa
- Frontal – expunerea prezentarii
- Pe grupe – fise de lucru

Strategia de evaluare:
- Tema pentru acasa
- Fise de lucru
- Proiect realizat pe parcursul activitatii
Criterii de evaluare:
- Calitatea interventiilor pe parcursul activitatii sustinute
- Calitatea raspunsurilor elaborate in continutul lucrarii scrise, sustinute la final de unitate
- Calitatea proiectului
Mediul de instruire – presupune un cadru formal, cu actor i ce isi asuma rolurile
- Are o importanta majora in procesul instructiv-educativ deoarece exista nevoia/necesitatea
organizarii elevilor pe clase, in functie de varste, de nivel de pregatire, pe grupe, etc.
- Se impune cunoasterea mediului de instruire pentru adaptarea eficienta la particularitatile
clasei, la aptitudinile si performantele ei.
Sugestii metodologice: acestea reprezinta un sistem de referinta pentru elaborarea programelor
scolare si pentru orientarea demersului didactic la clasa
Ele sunt concretizate in scopuri, competente, continuturi. Continuturile trebuie sa contribuie la
realizarea finalitatilor vizate, sa fie relevante din punct de vedere stiintific, sa fie accesibile si sa
permita progresul invatarii. Alaturi de continuturi sunt explicitate si alte rezultate ale invatarii,
conditii intelectuale, deprinderi, atitudini si aceasta poarta numele de competente.

Resurse bibliografice:
 Manualul: Organizarea resurselor umane, Ed.Oscar Print, Bucuresti
Scenariu didactic

Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode si Materiale Modalitat


lectiei procedee didactice i de
evaluare
Moment -saluta clasa; -saluta profesorul; Conversatia
organizatoric -verifica prezenta elevilor; -comunica elevii
5’ -asigura conditiile didactico-materiale pentru buna absenti
desfasurare a lectiei - se mobilizeaza in
Formeaza grupurile de elevi necesare unei bune functie de cerintele
desfasurari a activitatii profesorului
Pregatirea -anunta modul de desfasurare al lectiei; - raspund intrebarilor Expunerea Pe baza
pentru tema -verifica cunostiintele pe care elevii le-au dobandit adresate de profesor Conversatia raspunsuril
noua anterior, necesare noii invatari: indicatorii ce stau a baza explicatia or date
3’ recrutarii
Anuntarea -scrie pe tabla titlul lectiei: “Studierea legislatiei” si Noteaza in caiete Expunerea Ppt, laptop,
subiectului expune pe videoproiector competentele lectiei: titlul lectiei si Conversatia videoproiect
(titlului) si a - Sa defineasca conceptul de legislatie competentele explicatia or, ecran
obiectivelor - sa identifice drepturile si obligatiile anajatorului si ale acesteia
lectiei angajatului
2’ - sa enumere drepturile si obligatiile
Transmiterea Defineste legislatia, Codul Muncii, dreturi, obligatii Noteaza pe caiete Prelegerea Ppt, laptop,
conostintelor Explica notiunile nou introduse modalitatea de aplicare precizarile facute de Dezbatere videoproiect
23’ a acesteia catre profesor Exercitiu or, ecran
Fixarea Imparte clasa in 7 grupe egale, ce sunt formate din cate Asculta indicatiile si Fise de Pe baza
cunostintelor 4 elevi(dupa caz). Fiecare grupa isi alege un nume al sarciniile de lucru. lucru –cu raspunsuril
15’ grupei. aplicatii or date
Fiecare grupa va primi o fisa de lucru care are scris in Stiu, vreau sa
centrul ei, intr-un oval DREPTURILE ANGAJATILOR, Participa activ la stiu, am invatat
DREPTURILE ANGAJATORULUI, OBLIGATIILE desfasurarea lectiei. Coli
ANGAJATULUI, OBLIGATIILE ANGAJATORULUI, flipchart,
coli de flipchart si markere de diverse culori. Isi aleg un nume markere,
Imparte clasa in 7 grupe egale, ce sunt formate din cate reprezentativ al adeziv
4 elevi(dupa caz). Fiecare grupa isi alege un nume al cafenelei
grupei.
Fiecare grupa va primi o fisa de lucru, coli de flipchart Noteaza raspunsurile
si markere de diverse culori. Imparte coala in 3 sectiuni: pe colile de flipchart
-Stiu(unde vor scrie tot ce stiau ei despre drepturi si Comunica
obligatii, inainte ca profesorul sa prezinte informatia) raspunsurile pe care
-vreau sa stiu (vor adresa intrebari in legatura cu le-au dat la fisa de
nelamuririle, informatiile pe care vor sa le aprofundeze lucru Conversatia
despre drepturi si obligatiile angajatului/organizatiei) Dezbaterea
-am invatat (trebuie sa scrie tot ce au invatat despre
drepturile si obligatiile salariatiilor, dupa ce profesorul
le-a prezentat notiunile nou introduse)
Tóate grupele au un timp de 5 minute pentru rezolvarea
fiecarei etape a fiselor, observatorul noteaza rezolvarea
fisei pe coala de flipchart. Dupa rezolvarea se trece la
discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare grupa.
Profesorul monitorizeaza permanent activitatea, se
plimba prin clasa, elimina blocajele si solicita răspunsuri
la întrebările individuale din partea colegilor.
Apoi intreaga clasă, reunită, analizează şi
concluzionează asupra ideilor emise.
Dupa care urmeaza faza decizională - In final
propunatoarea impreuna cu elevii alege situaţia finală şi
se stabilesc concluziile.
Anuntarea si Se anunta tema si da indicatiile necesare rezolvarii ei Noteaza tema
explicarea
temei pentru
acasa 2’
În orice ţară, relaţiile de muncă sunt reglementate printr-o serie de legi, iar principala lege pe care trebuie să
o cunoască orice întreprinzător este Codul muncii

Munca forţată este


interzisă, prin muncă
forţată înţelegând orice
muncă sau serviciu impuse
unei persoane sub
Libertatea muncii este ameninţare sau pentru
garantată prin Constituţie. care persoana nu şi-a Orice persoană este
exprimat consimţământul liberă în alegerea
în mod liber. locului de muncă şi a
profesiei, meseriei sa
activităţii pe care
Dreptul la muncă nu
urmează să o presteze.
poate fi îngrădit.

Principiile
fundamentale care
stau la baza Codului În cadrul relaţiilor de
muncă funcţionează
muncii
principiul egalităţii de
Nimeni nu poate fi tratament faţă de toţi
obligat să muncească salariaţii şi angajaţii.
sau să nu muncească Orice discriminare
într-un anumit loc de directă sau indirectă
muncă sau într-o Tuturor salariaţilor faţă de un salariat
anumită profesie, oricare care prestează o (bazată pe criterii de
ar fi aceasta. muncă le sunt sex, orientare sexuală,
recunoscute dreptul la caracteristici generale,
Orice salariat care prestează plată pentru muncă vârstă, apartenenţă
o muncă beneficiază de egală, dreptul la naţională, rasă,
condiţii de muncă adecvate negocieri colective, culoare, etnie, opţiune
activităţii desfăşurate, de dreptul la protecţia politică, origine
protecţie socială, de datelor cu caracter socială, religie,
securitate şi sănătate în personal, precum şi handicap, situaţie sau
muncă, precum şi de dreptul la protecţie responsabilitate
respectarea demnităţii şi a împotriva familială, apartenenţă
conştiinţei sale, fără nici o concedierilor nelegale. sau activitate
discriminare. sindicală) este
interzisă.
Drepturi şi obligaţii privind relaţiile de muncă

DREPTURILE SALARIATULUI OBLIGAŢIILE SALARIATULUI


 Dreptul la salarizare pentru munca depusă  Obligaţia de a realiza norma de muncă,
 Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal sau după caz, de a îndeplini atribuţiile ce
 Dreptul la concediul de muncă anual îi revin conform fişei postului
 Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament  Obligaţia de a respecta disciplina muncii
 Dreptul la demnitate în muncă  Obligaţia de a respecta prevederile
 Dreptul la sănătate şi securitate în muncă cuprinse în regulamentul intern, în
 Dreptul de acces la formarea profesională contractul colectiv de muncă aplicabil,
 Dreptul la informare şi consultare precum şi în contractul individual de
 Dreptul de a lua parte la determinarea şi muncă
ameliorarea condiţiilor şi a mediului de  Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în
muncă executarea atribuţiilor de serviciu
 Dreptul la protecţie în caz de concediere  Obligaţia de a respecta măsurile de
 Dreptul la negocierea colectivă securitate şi sănătate a muncii în unitate
 Dreptul de a participa la acţiuni colective  Obligaţia de a respecta secretul de serviciu
 Dreptul de a construi sau de a adera la un
sindicat
DREPTURILE ANGAJATORULUI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI
 Dreptul să hotărască organizarea şi  Obligaţia să informeze salariaţii asupra
funcţionarea societăţii comerciale condiţiilor de muncă şi asupra
elementelor care privesc desfăşurarea
relaţiilor de muncă
 Obligaţia să asigure permanent condiţiile
tehnice şi organizatorice avute în vedere
 Dreptul să stabilească atribuţiile la elaborarea normelor de muncă
corespunzătoare pentru fiecare angajat, în  Obligaţia să acorde salariaţilor toate
condiţiile legii drepturile ce decurg din lege, din
contractul colectiv de muncă aplicabil şi
din contractele individuale de muncă
 Obligaţia să comunice periodic salariaţilor
situaţia economică şi financiară a unităţii
 Dreptul să dea dispoziţii cu caracter  Obligaţia să se consulte cu sindicatul sau
obligatoriu pentru salariat, sub rezerva cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa
legalităţii lor deciziilor susceptibile să afecteze
substanţial drepturile şi interesele
acestora
 Obligaţia să plătească contribuţiile şi
impozitele aflate în sarcina sa, precum şi
 Dreptul să exercite controlul asupra modului să reţină şi să vireze contribuţiile şi
de îndeplinire a sarcinilor de serviciu impozitele datorate de salariaţi , în
condiţiile legii
 Obligaţia să înfiinţeze registrul general de
evidenţă a salariaţilor şi să opereze
înregistrările prevăzute de lege
 Dreptul să constate săvârşirea abaterilor  Obligaţia să elibereze, la cerere, toate
disciplinare şi să aplice sancţiunile documentele care atestă calitatea de
corespunzătoare, potrivit legii, contractului salariat a solicitantului
colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului  Obligaţia să asigure confidenţialitatea
intern datelor cu caracter personal a salariaţilor
Tema

. Ordonaţi următoarele drepturi şi obligaţii în tabelul de mai jos.

1. Dreptul la demnitate în muncă


2. Obligaţia de a respecta disciplina muncii
3. Dreptul la sănătate şi securitate în muncă
4. Dreptul de acces la formarea profesională
5. Dreptul la informare şi consultare
6. Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor şi a mediului de muncă
7. Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă
aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă
8. Dreptul să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor
9. Obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă
10. Obligaţia să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil şi din contractele individuale de muncă
11. Obligaţia să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii
12. Obligaţia să se consulte cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora
13. Dreptul să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare angajat, în condiţiile legii
14. Obligaţia să plătească contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii.

Obligaţiile salariatului ____________ Obligaţiile angajatorului ___________

Drepturile salariatului ____________ Drepturile angajatorului ___________

Rezolvare tema
Obligaţiile salariatului 2,7 Obligaţiile angajatorului 9,10,11,12,14

Drepturile salariatului 1,3,4,5,6 Drepturile angajatorului 8,13

Fisa de evaluare individuala


Nume si prenume …………………………….
Clasa
Modulul

1. Astazi am reusit sa……

2. Dificultatile cele mai mari le-am avut la…..

3. Cel mai usor pentru mine a fost……

4. Am invatat cum sa…..

5. As dori sa aflu mai multe despre……

6. Mai am de rezolvat……

7. Voi solicita ajutor la…..

8. Voi cauta informatii despre…..

9. Daca mi-as da o NOTA pentru activitatea desfasurata astazi ar fi……