Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:
Propunător: Stănescu Georgiana
Unitatea de învăţământ: Şcoala Generală Emil Brăescu Măgura
Data: 27.03.2018
Aria curriculară:Arte
Disciplina: Educaţie Plastică
Clasa: a V-a A
Unitatea de învăţare: Culoarea
Tema plastică: Amestecuri cromatice şi acromatice, nuanţe şi griuri- recapitulare.
Subiectul: Compoziţie comună, primăvară cu soare.
Tipul lecţiei: de fixare şi sistematizare
Scopul - dezvoltarea imaginaţiei creatoare, sensibilităţii şi a gustului pentru frumos
- recunoaşterea amestecurilor cromatice, acromatice, a nuanţelor şi a griurilor.
II. Competenţe generale:
1. Receptarea cu sensibilitateşi spirit critic a mesajelor artistic-vizuale în scopul formării culturii
artistice de bază
2. Utilizarea de instrumente şi tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice şi decorative
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor şi a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în context variat
Competenţe specifice:
2.1 Utilizarea adecvată a diferitelor instrumente, materiale şi tehnici specifice artelor vizuale, plastice
şi decorative
2.2 Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic utilizând tehnici specifice
3.1 Crearea de produse artistice
3.2 Implicarea în evenimente cultural şcolare care valorifică artele vizuale
Obiective de referniţă:
a) cognitive:
OC1 Să recunoască pe imagini amestecurile dintre culorile vecine din steaua culorilor;
OC2 Să enumere culorile primare, secundare şi culorile terţiare;
OC3 Să înţeleagă noţiunile de amestecuri, nuanţe, griuri;
OC4 Să obţină diferite amestecuri cromatice, acromatice, nuanţe şi griuri, respectând indicaţiile
date;
OC5 - să exerseze deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii;
OC6 - să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice.
OC7 Să realizeze o compoziţie plastică originală, cu ajutorul culorilor.
OC8 – Să folosească cu uşurinţă elementele plastice ca: punctul, linia, pata, culoarea.
b) motrice:
OM1 - să-şi însuşească tehnica de lucru și să utilizeze corect instrumentele de lucru
OM2 - să respecte în timpul lucrului o pozitie corecta a corpului față de suportul de lucru pentru o
mai bună coordonare oculo-motorie.
c) afective:
OA1 - să manifeste interes pentru realizarea compozitiei;
OA2 - să manifeste interes pentru ora de educaţie plastică;
OA3 - să aprecieze frumosul artei plastice;
OA4 - să aprecieze lucrările colegilor;
d) psihomotorii
OP1 - să păstreze curăţenie la locul de lucru;
OP2 - să folosească corect instrumentele de lucru.
III: Resurse procedurale:
 Umane: profesor, elevi.
 Materiale didactice: manual, caiet, materiale specifice orelor de educaţie plastică, foarfec,
planşe demonstrative, instrumente geometrice, video-proiector.
IV. Metode de învăţare:
Metode didactice tradiţionale: Tipuri de învăţare:
M1 – Conversaţia T1 - Cognitivă
M2 - Explicaţia T2 - Creativă
M3 – Dialogul dirijat T3 - Afectivă
M4 – Demonstraţia T4 - Psihomotorie
M5 - Observaţia
M6 - Exerciţiul
M7 – Activitate independentă
M8 - Evaluarea
V. Moduri de activitate cu elevii:
Frontal: pentru reactualizarea cunoştinţelor, explicarea cerinţelor, discutarea rezultatelor activităţii;
Individual: la prezentarea rezultatelor activităţii.

VI. Forme de organizare:


- a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară;
- a activităţii: frontală, individuală.
VII. Metode de evaluare: continuă, valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat
elevilor, planşa realizată, nota.
VIII. Resurse bibliografice specifice disciplinei:
- Educaţie Plastică, Manual pentru clasa a V-a, Elena Stoica, Ionela Cârstea, Adina Grigore, Editura
Ars Libri, Argeş, 2017;
-Curriculum Naţional, Programa şcolară pentru clasa a V-a, Bucureşti, 3393/2017;
-Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Constantin Cucoş, Ed.Polirom
Timp de lucru - 50 minute

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Suficient Bine Foarte bine


- Foloseşte tehnicile şi - Foloseşte tehnicile şi - Foloseşte tehnicile şi
etapele de realizare a etapele de realizare a etapele de realizare a
compoziţiei sub îndrumarea compoziţiei cu ezitări şi compoziţiei cu precizie şi
profesorului. eventuale imperfecţiuni. rapiditate.

- Aranjează, dirijat de - Aranjează compoziţia, cu - Aranjează compoziţia,


profesor, compoziţia. sprijinul profesorului având dând dovadă de originalitate
mici imperfecţiuni. şi mare acurateţe.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr.
crt. SECVENŢELE COMPETENŢE CONŢINUTUL STRATEGII EVALUA-
LECŢIEI OPERAŢIONALE/ LECŢIEI DIDACTICE REA
SPECIFICE Metode Mijloace de
Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi Învăţământ
procedee
1. Moment C5 - să exerseze -Asigurarea unui climat favorabil În sala de clasă, elevii M1 Materiale Frontală şi
organizatoric deprinderi de pentru buna desfăşurare a lecţiei. aşteaptă în linişte Conversaţia specifice orelor Individual
2 minute comunicare şi -Verific prezenţa, ţinuta elevilor începerea lecţiei. de educaţie ă
colaborare cu şi esteticul clasei. T1 plastică,
profesorul şi -Îndrum elevii în activităţi de Cognitivă manual, laptop,
colegii. pregătire a materialelor necesare T3 video-proiector
şi de stabilire a ordinii şi Afectivă
disciplinei.
2. Reactualizarea C5 - să exerseze - Pentru ce oră va-ţi pregătit - Pentru ora de M1
cunoştinţelor deprinderi de acum? educaţie plastică. Conversaţia Materiale Frontală
2 minute comunicare şi Profesorul iniţiază reactualizarea M2 specifice şi
colaborare cu cunoştinţelor asimilate anterior, -Elevii sunt atenţi la Dialogul orelor de Individual
profesorul şi privind amestecurile cromatice, profesor. dirijat educaţie ă
colegii; amestecurile acromatice, nuanţe, plastică,
griuri. T1 manual,
C6 - să-şi dezvolte o Cognitivă laptop şi
atitudine pozitivă video-
faţă de studiul proiector.
educaţiei plastice.
3. Evaluarea OC1 -In cadrul acestei ore, vom Elevii sunt atenţi la M1
elevilor Să recunoască pe reactualiza informaţiile asimilate cerinţele profesorului Conversa- Lucru cu Frontală
15 minute imagini anterior legate de amestecuri şi vor răspunde la ţia mijloace şi
amestecurile dintre cromatice şi acromatice, nuanţe, întrebările ce le sunt M2 didactice: individuală
culorile vecine din griuri, cum se obţin şi în care adresate. Dialogul manual,
steaua culorilor; perioadă istorică s-au regasit cel dirijat reproducerico
OC2 mai mult în opera artiştilor. M3 lecţii de
Să enumere -Vom porni această incursiune în Observaţia imagini+
culorile primare, lumea artei, a vizualizării T1 digitale/PC
secundare şi culorile imaginilor ce surprind diferite Cognitivă
terţiare; moduri de redare a culorii T3
OC3 Să înţeleagă printr-un concurs, după care veţi Afectivă
noţiunile de realiza lucrări colective de
amestecuri, nuanţe, primăvară folosind noţiunile
griuri; învăţate anterior.
Clasa va fi împărţită în trei
echipe, veţi numi un lider pentru
fiecare echipă, care se va ocupa
de notarea răspunsurilor.
Fiecare echipă va avea câte un
coş desenat pe care va lipi ouă
pentru răspunsurile corecte sau
pătrăţele albe pentru
răspunsurile greşite.
Profesorul adresează întrebările
simultan cu derularea lor la
video-proiector.
1. Care sunt culorile primare? - Roşu, galben şi
albastru.
2. Cum se obţin culorile - Se obţin prin
secundare? amestecul a doua
culori primare, acestea
sunt: oranj, violet şi
verde.
3. Care se obţin nuanţele? - Noanţele se obţin din
amestecuri ale
culorilor vecine pe
cercul cromatic.
4. Cum obţinem amestecurile - Amestecurile
acromatice? acromatice se
realizează între alb şi
negru
5. Ce culori folosim pentru a crea - Se obţin prin
amestecuri cromatice? amestecul cu alb sau
negru a unei culori sau
mai multe culori.
6. Cum se numeşte procedeul - Modelarea culorii
prin care deschidem o culoare cu
alb sau o închidem cu negru?
7. Cum obţinem nuanţele? - Prin amestecul
culorilor vecine pe
spectrul cromatic
8. În cadrul cărui curent artistic - Impresionism
s-a dezvoltat nuanţarea
culorilor?
9. Câte feluri de griuri - Griuri neutre şi
cunoaştem? griuri colorate
10. Cum se obţin griurile neutre? - Amestecând alb şi
negru
11. Cum de obţin griurile - Amestecând culorile
colorate? complementare
12. Ce semnificaţii are culoarea - Dă impresia de
roşie? căldură
13. Ce semnifică oranjul? - Veselie, optimism,
sănătate
14. Galbenul semnifică tristeţe? - Nu, înviorare
15. Verdele semnifică doliu? - Nu, este o culoare
odihnitoare ce
exprimă îndrăzneală
16. Ce semnifică albastru? - Linişte, iubire,
afecţiune
17. Violetul semnifică bucurie? - Tristeţe
18. Negru reprezintă tristeţe, - Da
singurătate, doliu?
19. Albul dă senzaţia de - Nu, puritate, pace.
supărare?

4. M1
Captarea C6 - să-şi dezvolte o În cadrul acestei ore vom realiza Elevii sunt atenţi la Conversaţia Frontală
atenţiei şi atitudine pozitivă trei lucrări colective, câte una profesor. M2 şi
anunţarea faţă de studiul pentru fiecare echipă, folosind Dialoguldiri individuală
obiectivelor educaţiei plastice. elemente florale pe care le veţi jat
temei plastice picta cu diferite amestecuri, T1
1 minut nuanţe şi griuri. Cognitivă
T3
Afectivă
5. Corecţii şi OC4 Profesorul se asigură că Elevii sunt atenţi la M1
feedback-uri Să obţină diferite informaţiile şi cerinţele au fost cerinţele profesorului Conversaţia Frontală
amestecuri înţelese şi le cere elevilor să şi realizează M3 şi
Activitatea cromatice, realizeze o compoziţie cu compoziţia plastică. Exerciţiul individuală
practică acromatice, nuanţe elemente specifice anotimpului de Elevii după ce au M4
27 minute şi griuri, primăvară. desenat compoziţia, Munca
respectând Profesorul explică paşii de lucru pictează elementele independentă
indicaţiile date; - pe foaia de lucru fiecare create.
OC7 lucrează pe zona din faţa s-a. La T2
Să realizeze o sfârşit lucrarea va fi acoperită în Creativă
compoziţie plastică întregime. T4
originală, cu Psihomotorie
ajutorul culorilor,
pe o tema dată.
OC8
Să folosească cu
uşurinţă elementele
plastice ca: punctul,
linia, pata,
culoarea.

6. Asigurarea OC7 Profesorul urmăreşte activitatea Elevii desfăşoară M1


retenţiei şi a Să realizeze o elevilor, pune întrebările în aşa activitatea aplicativă. Conversaţia Planşe Frontală
transferului compoziţie plastică fel încât să conducă la realizarea Elevii răspund la realizate de şi
originală, cu obiectivelor propuse, şi aduce întrebările T1 către elevi. individuală
ajutorul culorilor, corecţii în momentul în care acest profesorului. Cognitivă
pe o tema dată. lucru se impune. T2
Profesorul urmăreşte respectarea Creativă
temei date şi a modalităţii de T3
realizare; originalitatea în Afectivă
compunerea spaţiului plastic şi T4
exemplifică pentru ca lucrarea să Psihomotorie
fie vizualizată de către toţi elevii.
7. Încheierea M1
lecţiei/aprecieri şi C5 - să exerseze Activitatea din această oră a luat Elevii îşi strâng Conversaţia Planşe Frontală
recomandări deprinderi de sfârşit, vom aduna lucrările lucrurile şi fac T3 realizate de şi
3 minute comunicare şi pentru a le analiza împreună, curăţenie în jurul lor. Afectivă către elevi. individuală
colaborare cu ţinând cont de următoarele T4
profesorul şi criterii: Psihomotorie
colegii; - să fie realizată prin intermediul
tehnicii noi
C6 - să-şi dezvolte o - să fie finalizată.
atitudine pozitivă Se va organiza “Turul galeriei”
faţă de studiul fiecare elev analizând lucrările
educaţiei plastice. colegilor săi şi formulându-şi
propria părere în legătură cu
aceasta.
După încheierea orei le vom
expune în şcoală, aţi fost foarte
activi şi foarte harnici. Bravo!
Se fac recomandări.
Profesorul notează activitatea din
cadrul orei.