Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

I. DATE GENERALE

Clasa: X-a B
Aria curriculară: Tehnologii
Data: februarie 2018
An şcolar: 2017 – 2018

II. CONSTRUCŢIA

Disciplina/Modulul – Asamblari mecanice


Unitatea de învăţare: Asamblări prin formă
Subiectul: Asamblări cu pene
Tipul lecţiei: mixtă (combinată)

Obiective operaţionale:

Obiective cognitive:
- să identifice aplicaţiile asamblărilor cu pene şi cu arcuri;
- să identifice principalele operaţiile pregătitoare şi de montaj necesare pentru asamblarea penei;
- să prezinte operaţiile necesare montării arcurilor;
- să identifice norme generale de protecţia muncii pentru operaţiile de asamblare;

Obiective psihomotorii:
- să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de finalizare a sarcinii de lucru;

Obiective afective:
- să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi;
- să se implice cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei;

Metode de învăţământ:

Expunere, conversaţie, brainstorming, demonstraţie;


Moduri de activitate cu elevii:
Frontal (pentru reactualizarea cunoştinţelor), individual (realizarea feedback-ului), pe grupe de elevi
(rezolvarea unor sarcini de lucru);

Bibliografie: Manual pentru cultură de specialitate, domeniul mecanic, ing. Adriana Popescu, Editura
didactică şi pedagogică, 2004, Bucureşti; Auxiliare curriculare - www.edu.ro;

Tabel de specificare a corespondenţelor

1
Activitatea de învăţare
Etapele Obiective Conţinutul informaţional şi aplicativ Activitatea
Activitatea
lecţiei operaţionale detaliat profesorului şi
elevului
strategiile folosite
1. Moment Asigurarea Conversaţia Elevii de
organizatoric condiţiilor Exerciţii de încălzire serviciu
pentru asigurarea informează
optime pentru diferite
3 minute climatului favorabil în
desfăşurarea clasă; aspecte:
orei; absenţe, etc.;
2. Verificarea Reactualizare Vă rog să vă reamintiţi în ce constau Conversaţie de Elevii
cunoştinţelor a noţiunilor asamblările demontabile? recapitulare şi răspund
anterioare - sunt asamblările care permit montarea şi
esenţiale demontarea repetată a pieselor fără deteriorarea
consolidare întrebărilor
studiate în lor. profesorului
8 minute; lecţia Corect, vă rog să enumeraţi câteva tipuri de
anterioară; asamblări demontabile.
- Cu şuruburi, şaibe, piuliţe, ştifturi.
DA aceste tipuri le-am studiat până în prezent.
Conversaţie de
verificare a
cunoştinţelor;
3. Realizarea Vă rog să vă reamintiţi unde se folosesc Prin întrebări bine alese Elaborează
Pregătirea legăturii ştifturile? încearcă să facă legătura posibile
- ca elemente de fixare a două piese, ca cu lecţia nouă;
aperceptivă dintre elemente de siguranţă, contra desfacerii
răspunsuri;
cunoştinţele şuruburilor şi piuliţelor;
3 minute; anterioare şi Da, şi ca axe de articulaţii.
cele noi. Ce rol credeţi că au penele în procesul de
asamblare?
- Ţin cele două piese ce se asamblează
împreună.
Parţial corect, penele transmit cuplul motor de
la arbori la butucul roţii sau invers.

4. Cunoaşterea Azi vom învăţa despre asamblările cu pene şi cu Comunicare Notează


Anunţarea titlului lecţiei arcuri, aplicaţiile lor practice şi operaţiile Notează titlul lecţiei pe titlul în
pregătitoare şi de montaj. tablă;
lecţiei şi a caiete;
obiectivelor

2 minute;
5. 1. Identifică Din cele prezentate v-aţi dat seama că penele Expunere Urmăresc
Transmiter aplicaţiile sunt organe de asamblare demontabile, cu formă atent
în general apropiată de prismă, cu secţiune
ea de asamblărilor constantă (penele paralele) sau cu una din feţe
prezentarea
cunoştinţe cu pene şi cu înclinată. profesorului
noi arcuri; Arcurile sunt tot organe de maşini destinate
asigurării unei legături elastice între părţile sau Descriere după model; Notează
27 minute piesele unei maşini, aparat sau dispozitiv. unele
Unde aţi întâlnit asamblări cu arcuri?
informaţii şi
- la maşini pentru amortizarea unor şocuri; urmăresc
Da, bine şi la măsurarea unei forţe, la redarea atent
unui lucru mecanic înmagazinat printr-o prezentarea
deformaţie elastică prealabilă, la măsurarea unei şi
forţe.
2
2. exponatele
Identificarea Operaţiile necesare pentru asamblarea penei în prezentate.
canalul arborelui sunt: Comunicare;
principalelor 1. controlul canalului de pană, cu şablonul,
operaţii şi de conform fig. a, din fişa de lucru, şi cu un
montaj pentru dispozitiv cu micrometru (fig. b); Analizează
asamblarea individual
cu pene. fişele de
lucru
primite şi
2- controlul poziţionării suprafeţelor penei şi exponatele
canalului butucului; primite şi
3. ajustarea penei, prin pilire; Brainstorming; dau
4. controlul jocului dintre pană şi fundul exemple
canalului de butuc;
5. montarea penei în canalul arborelui, prin practice din
presare, cu dispozitive speciale, evitându-se activitatea
lovirea cu ciocanul ce poate produce deteriorări lor.
ale penei sau ale pereţilor canalului (fig.);
1. pană;
2. arbore; Demonstraţie;
3. şurubul
presei;
4. prismă;

Prezintă
În ceea ce priveşte demontarea penei - se face
ca în figura următoare: aplicaţii ale
1. pană;
procedeelor
2. arbore;
3. şurub cu inel; prezentate;

Din ce material credeţi că sunt alcătuite Elevii


arcurile?
- din oţel;
primesc
Da, din fire sau bare din oţel de arc, înfăşurate individual
3. elicoidal pe o suprafaţă de bază; Expunere; fişe de lucru
Enumerarea Clasificarea arcurilor este ilustrată în figura care conţin
operaţiilor următoare: exemple de
necesare debitare
montării manuală şi
arcurilor. mecanică;

a. Cilindric cu secţiune rotundă;


b. Cilindric cu secţiune pătrată;
c. Conic cu secţiune rotundă;
Dacă este necesar ca arcul să fie precomprimat
la o anumită valoare, acesta se strânge într-un
dispozitiv format din două talere, aşezate pe
suprafeţele de sprijin ale arcului.
3
Ce credeţi că sunt arcurile în foi? Descriere după model;
- arcuri formate din mai multe foi;
Da, se compun din una sau mai multe foi sau
lame din oţel de arc, de diferite forme.
Arcul lamelar simplu – se utilizează ca resort
de apăsare la diferite dispozitive cu piedică, ex:
mecanismul cu clichet din fig. următoare:

1. arc lamelar
simplu,
2 roata cu clichet,
3. clichet.

Arcul în foi multiple – are foile suprapuse şi


strânse cu una sau mai multe brăţări (bride).

Lucrul pe grupe de
Montarea arcului în foi cuprinde următoarele elevi;
operaţii:
1. Montarea arcului
- ungerea foilor, ptr. micşorarea frecării; Elevii
- suprapunerea foilor, peste foaia principală; lucrează pe
- introducerea unui bulon central; trei grupe:
- strângerea foilor cu clemă cu şurub, conform Grupa nr. 1:
figurii: aplicaţii ale
1. clema cu asamblărilor
şurub, cu pene;
2. brida, Grupa nr. 2:
3. arc; Aplicaţii ale
asamblărilor
cu arcuri;

Grupa nr. 3:
NTS la
2. Asamblarea (montarea) arcului în ansamblul asamblările
căruia îi este destinat - prin prinderea ochiurilor demontabile
foii principale, cu buloane, de suporturile cu pene şi cu
ansamblului. arcuri;

4. Identifică Vă rog să identificaţi câteva norme de protecţia


muncii la asamblările studiate azi.
NTSM pentru
operaţiile de Vă rog să vă împărţiţi în trei grupe de lucru,
asamblare pentru rezolvarea unei sarcini de lucru foarte
demontabilă uşoare. (sarcinile sunt precizate în rubrica
activitatea elevului).

4
6. Consolidarea Test cu alegere multiplă Distribuie individual Rezolvă
Realizarea noţiunilor testele elevilor sarcinile de
lucru primite;
feedback- studiate
ului şi Solicită detalii
asigurarea organizatorice.
retenţiei

8 minute

III. Criteriul de optimalitate

- obiectivele propuse au fost îndeplinite;


- timpul afectat pentru fiecare etapă a fost bine dozat;
- sarcinile de lucru propuse au fost accesibile elevilor, iar realizarea lor corectă;
- nivelul clasei este mediu (rezultă şi din testele de evaluare iniţială), elevii provin din mediu modest (nu au acasă
bibliotecă personală, acces la Internet etc.), de aceea insist asupra detaliilor.

FIŞA DE LUCRU: ASAMBLĂRI CU PENE

Operaţii de control în vederea


îmbinării prin pene.

Presarea penei în canalul arborelui:


1. pană; 2. arbore; 3. şurubul presei; 4. prismă;

5
Extragerea penei din canal:
1. pană, 2. arbore, 3. şurub cu inel;

ASAMBLĂRI CU ARCURI

a. Cilindric cu secţiune rotundă;


b. Cilindric cu secţiune pătrată;
c. Conic cu secţiune rotundă;

Mecanism cu clichet 1. arc lamelar


simplu, 2 roata cu clichet, 3. clichet. Arc în foi multiple Montarea bridelor: 1. clema cu şurub, 2.
brida, 3. arc;

6
Test de evaluare – pentru realizarea feedback-ului

Identificaţi răspunsul corect

1. Ce înţelegeţi prin noţiunea de asamblări cu pene? 2. puncte;

2. Ce semnificaţie are desenul şi notaţiile din figura următoare? 2 puncte;

3. Ce reprezintă figura următoare? 2 puncte;

4. Arcul lamelar simplu se utilizează la…………………………….


Specificaţi elementele constructive ale mecanismului:

2 puncte;

Notă:
- 2 puncte se acordă din oficiu;

7
Barem de corectare

1. penele sunt organe de asamblare demontabile, cu formă în general apropiată de prismă, cu secţiune
constantă (penele paralele) sau cu una din feţe înclinată. Penele, în timpul funcţionării ansamblului din care
fac parte, transmit cuplul motor de la arbori la butucul roţilor sau invers. 2 puncte;

2. Presarea penei în canalul arborelui:


1. pană; 2. arbore; 3. şurubul presei; 4. prismă; 2 puncte;

3. reprezintă clasificarea arcurilor elicoidale:


a. Cilindric cu secţiune rotundă;
b. Cilindric cu secţiune pătrată;
c. Conic cu secţiune rotundă; 2 puncte;

4. Mecanism cu clichet ………. 1. arc lamelar simplu, 2 roata cu clichet, 3. clichet. 2 puncte;