Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN

BUCUREȘTI
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
DISCIPLINA: CONSULTANȚĂ AGRICOLĂ

COMBATEREA CHIMICĂ A BOLILOR LA ȘOFRĂNEL


(CARTHAMUS TINCTORIUS)

Student:
Parachiv Florența

1
Sursa 1
”Șofrănelul este sensibil la multe boli cauzate de fungi, bacterii, virusuri, sau boli
datorate mediului. Utilizarea unor metode ecologice pentru gestionarea bolilor culturilor, cum
ar fi reproducerea pentru rezistența la boli, biocontrolul, rotația culturilor au devenit din ce în
ce mai importante în această nouă eră a protecției mediului.
Bolile pot cauza pierderi mari de producție mai ales în anii cu precipitații peste
medie. Bolile grave specifice pentru acest interval de timp (aprilie - mai) sunt Alternarioza
(Alternaria carthami) - pătarea frunzelor, rugina șofrănelului - boala produsă
de Pseudomonas syringae și putregaiul alb produs de fungul patogen Sclerotinia
sclerotiorum.
Fungicidul cu cele mai bune rezultate în cazul culturilor de șofrănel este Thiram,
acționând sistemic si protejând plantele în primele stadii de dezvoltare. Se absoarbe repede
prin rădăcini și este translocat în plante, asigurându-le o bună protecție împotriva
dăunatorilor. Produsul are o acțiune fungicidă de contact, cu eficacitate sporită împotriva unor
agenți fitopatogeni care se transmit prin semințe și prin sol. Dubla acțiune insecticidă și
fungicidă conferă protecție noilor culturi în perioada de până la răsărire și în prima parte a
perioadei de vegetație, oferind condiții propice pentru buna dezvoltare a plantelor.
De asemenea, strategia pentru controlul acestor boli include următoarele măsuri:
- alegerea soiurilor adaptate rezistente la boli;
- alegerea semințelor sănătoase;
- fertilizarea și controlul buruienilor;
- cantitatea de apa din irigare să se încadreze în normele stabilite.
Boli specifice
1. Putregaiul alb produs de fungul patogen Sclerotinia sclerotiorum. Plantele
afectate prezintă simptome de îngălbenire și ofilire. Atacul evoluează pe partea inferioară a
tulpinii, unde apar zone de culoare albă sau galben-deschis la început, care ulterior devin
brune. Dimensiunile acestor zone sunt la început mici, apoi ele cresc în mărime. În condiții de
vreme umedă, zonele afectate sunt acoperite cu un miceliu alb, în care apar mai târziu scleroți
negri, de diverse dimensiuni și forme.
2. Alternarioza produsă de Alternaria carthami și Alternaria alternata poate
evolua pe toate organele plantelor și pe întreg ciclul de vegetație. Sunt afectate mai ales
frunzele din etajul inferior. Atacurile tardive sunt mai periculoase, îndeosebi când afectează

2
silicvele tinere, care se deformează și se deschid prematur. Vremea umedă și caldă
favorizează atacul.
Se pot manifesta în anii excesiv de polioși.
3. Rugina șofrănelului provocată de ciuperca Puccinia carthami. Aceasta se
manifestă în diferite stadii de dezvoltare ale plantei. Apare pe frunze sub formă de mici
pustule de culoare brună-argintie. Frunzele atacate încep să se usuce, iar plantele își încetează
creșterea.
Rugina este o boala destul de des întâlnită în culturile de șofrănel, și se manifestă cu
frecvență și intensitate ridicată. Începând din luna iunie se pot observa pe ambele fețe ale
frunzei, dar mai ales pe cea superioară, uredosporii ciupercii, risipiți sau grupați, uneori
confluenți, circulari, pulverunlenți, de culoare brun-castanie.
4. Făinarea șofrănelului (Erysiphe cichoracearum) este considerată alături de
mană și de putregai una dintre cele mai păgubitoare boli. THIOVIT JET 80 acționează prin
contact asupra ciupercilor care produc făinarea. Are tripla acțiune: preventivă, curativă,
eradicativă. De asemenea, are un efect stimulator pentru creșterea plantei prin efectul pozitiv
al sulfului asupra fotosintezei.
5. Pătarea brună a frunzei de șofrănel (Ramularia carthami). Se manifestă pe
frunze sub forma unor pete circulare, de 3-6 mm în diametru, uneori mai mari și neregulate,
de culoare galbenă-cenușie, izolate sau confluente.
6. Macrosporioza frunzelor de șofrănel (Macrosporium carthami). Boala se
manifestă prin apariția pe frunze a unor pete amfigene, circulare sau ovale, cu diametrul de 3-
6 mm, la început galbene, apoi culoarea se închide treptat, căpătând o tentă brun-cafenie.”

Sursa 2
”Diseases have been a problem in years of above-normal rainfall with extended
periods of high humidity. The two most serious diseases under these conditions are Alternaria
leaf spot (Alternaria carthami) and Pseudomonus bacterial blight (Pseudomonus syringae).
Alternaria is characterized by the development of large, brown, somewhat irregular spots on
leaves and flower bracts. The resultant loss of photosynthetic tissue reduces yield. Planting
disease-free and appropriately fungicide-treated seed is recommended. Growers should select
varieties carefully since some are more susceptible to Alternaria leaf spot than others. Quadris
(Azoxystrobin) is labeled for foliar application at first flower to control or suppress Alternaria
leaf spot. Bacterial blight has symptoms very similar to Alternaria leaf spot and usually

3
appears after cool, wet weather and especially after wind driven heavy rains. Symptoms
include reddish-brown lesions that turn white with age. These lesions usually have yellow-
green margins. Both disease organisms can be found on the same plant. Control practices for
bacterial blight are proper variety selection and the use of disease free seed. Safflower rust
(Puccinia carthami) is rarely a problem. The seed-borne spores of safflower rust are
controlled readily by seed treatment. The planting of clean, disease-free seed and the use of
seed treatments are recommended practices. Infection may occur from disease spores
overwintering on safflower residue. Proper crop rotation and field selection are important.
Other diseases that could cause reduction in yield but have not been a problem in recent years
in North Dakota are: Sclerotinia root rot or head rot (infection from ascospores), Botrytis head
rot (needs wet conditions at flowering and may be a serious disease in higher rainfall areas or
under irrigation), Phytopthora root rot (usually occurs under waterlogged soil), Verticillum
wilt (cold, wet weather after planting is needed), Fusarium wilt (needs cool, wet weather in
early season) and Pythium root rot. Control of these diseases is best obtained by planting
disease-free seed, treating the seed with proper fungicides and crop rotation. Safflower never
should follow safflower, sunflower, dry bean, soybean, mustard, canola/rapeseed or lentils in
a rotation. A four-year rotation should separate these susceptible crops. When possible, select
varieties with disease tolerance. Most of the newer varieties have some tolerance to the major
diseases. No seed treatment provides protection against bacterial blight.” (Berglund and co.,
2010)
”Bolile au fost o problemă în anii cu precipitații peste normal, cu perioade îndelungate
de umiditate ridicată. Cele mai grave două boli în aceste condiții sunt: Alternarioza
(Alternaria carthami) și Arsura bacteriană (Pseudomonus syringae). Alternarioza se
caracterizează prin dezvoltarea unor pete mari, maro, puțin neregulate pe frunze și pe
bracteele florilor. Pierderea țesutului fotosintetic reduce productivitatea. Se recomandă
plantarea semințelor tratate și aplicarea de fungicide adecvate. Producătorii ar trebui să
selecteze soiurile cu atenție, deoarece unele sunt mai sensibile la Alternarioză decât altele.
Quadris (Azoxystrobin) este recomandat pentru aplicare foliară la apariția primei flori pentru
a controla sau suprima Alternarioza. Arsura bacteriană are simptome foarte asemănătoare cu
Alternarioza și apare, de obicei, după vreme rece și umedă și mai ales după ploi abundente
provocate de vânt. Simptomele includ leziunile roșu-maroni care devin albe în timp. Aceste
leziuni au de obicei margini galben-verzui. Ambele boli se pot găsi pe aceeași plantă.
Mijloacele de control pentru arsura bacteriană sunt selecția adecvată a soiurilor și utilizarea
semințelor neinfestate. Rugina șofrănelului (Puccinia carthami) este rareori o problemă.

4
Sporii proveniți din semințe sunt controlați rapid prin tratarea semințelor. Plantarea de
sămânță curată, neinfestată și utilizarea tratamentelor pentru semințe sunt practici
recomandate. Infecția poate să apară din cauza sporiilor care iernează prin resturile de
șofrănel. Este importantă o rotație adecvată a culturilor și selectarea câmpului. Alte boli care
ar putea provoca scăderea productivității, dar care nu au fost o problemă în ultimii ani în
Dakota de Nord sunt: putregaiul alb (infecție din ascospori), putregaiul cenușiu (necesită
condiții de umiditate la înflorire și poate fi o boală gravă în zonele cu precipitații ridicate sau
în condiții de irigații), mana (de obicei apare pe terenurile îmibate cu apă), verticiloza
(necesită vreme rece și umedă după plantare), fuzarioza (necesită vreme rece și umedă în
sezonul timpuriu) și căderea plantulelor Pythium. Controlul acestor boli este cel mai bine
obținut prin plantarea de sămânță neinfestată, tratarea semințelor cu fungicide adecvate și
rotația culturilor. Șofrănelul nu trebuie să urmeze rotația șofrănelului, florii-soarelui, fasolei
uscate, soiei, muștarului, canola/rapiței sau lintei. O rotație de patru ani ar trebui să separe
aceste culturi sensibile. Când este posibil, selectați soiurile cu toleranță la boli. Majoritatea
varietăților mai noi au o anumită toleranță la bolile majore. Nici un tratament pentru semințe
nu asigură protecție împotriva arsurii bacteriene." (Berglund și colab., 2010)

Sursa 3
”The efficacy of systemic fungicides (carbendazim, metalaxyl MZ and propiconazole)
at 250, 500 and 1000 µg/ml and non-systemic fungicides (chlorothalonilSC, chlorothalonil
WP, copper oxychloride, captafol and iprodione) at 1000, 2000 and 3000 µg/ml against R.
bataticola [Macrophomina phaseolina] was evaluated in vitro. Carbendazim (as Bavistin) and
propiconazole were highly effective with the mean mycelial growth inhibition of 100 and
93.7%, respectively. Carbendazim showed 100% inhibition at all concentrations. Among the
non-systemic fungicides, chlorothalonil SC at 3000 ppm was the most effective (82.45%
inhibition of mycelial growth). Healthy safflower cv. A-1 seeds were treated with
carbendazim (Subeej 25 DS, Derosal 50 WP and Bavistin 50 WP), metalaxyl + mancozeb,
captan, or chlorothalonil (each at 2 g/kg seed) and were sown in soil-filled pots inoculated
with R. bataticola to determine the effect of seed dressing fungicides on disease incidence.
Although all the treatments were superior to the control (35.41% plant survival), Subeej 25
DS was the most effective with 87.91% plant survival.” (Prashanthi, S. K., 2000)
”Eficacitatea fungicidelor sistemice (carbendazim, metalaxil MZ și propiconazol) la
250, 500 și 1000 μg/ml și fungicidelor nesistemice (clorotalonilSC, clorotalonil WP,

5
oxiclorură de cupru, captafol și iprodion) la 1000, 2000 și 3000 μg/ml împotriva R. bataticola
[Macrophomina phaseolina] a fost evaluat in vitro. Carbendazimul (ca Bavistin) și
propiconazolul au fost foarte eficienți, cu inhibarea medie a creșterii miceliilor de 100 și,
respectiv, 93,7%. Carbendazim a prezentat 100% inhibare la toate concentrațiile. Dintre
fungicidele non-sistemice, clorothalonil SC la 3000 ppm a fost cel mai eficient (inhibarea
82.45% a creșterii miceliei). Semințele A-1 de șofran sănătos cv. au fost tratate cu
carbendazim (Subeej 25 DS, Derosal 50 WP și Bavistin 50 WP), metalaxil + mancozeb,
captan sau clorotalonil (fiecare la 2 g/kg sămânță) și s-au însămânțat în vase cu umplutură de
sol inoculate cu R. bataticola pentru a determina efectul fungicidelor care acoperă semințele
asupra incidenței bolii. Deși, în urma controlului toate tratamentele au avut rezultate bune (cu
rata de supraviețuire a plantelor de 35,41%), Subeej 25 DS a fost cel mai eficient, cu rata de
supraviețuire a plantelor de 87,91%. " (Prashanthi, S. K., 2000)

Sursa 4
”Mangiferin protected safflower seeds against invasion by the fungus (Fusarium
oxysporum). The fungus grew on the surface of all the nontreated control seeds within 72 hr,
wheras the mangiferin-treated seeds remained fungus-free. Even after prolonged exposure (96
hr) of mangiferin-treated seeds to the pathogen, nearly 50% of the seeds remained fungus-
free.”
”Mangiferin protejează semințele de șofrănel împotriva invaziei ciupercii (Fusarium
oxysporum). În 72 ore ciuperca a crescut pe suprafața tuturor semințelor martor care nu au
fost tratate, iar semințele tratate cu mangiferin au rămas neinfestate. Chiar după expunerea
prelungită (96 ore) a semințelor tratate cu mangiferin la agentul patogen, aproape 50% din
semințe au rămas neinfestate. "

Sursa 5
”Fungicide treatment
In order to find out an effective treating agent for the management of wilt disease a
few chemical fungicides viz., Anucop, Bavistin, Captan, Mancozeb M-45, Milzim, Vitavax
and Volzim were used at the concentration of 0.1, 0.2 and 0.3%. In this case each fungicide
was separately dusted on the seeds and was smeared in a clean polyethylene pouch.
Results
(...)

6
Efficacy of fungicides, bioagents and plant extracts showed similar results in in vitro
and in vivo in the management of Fusarium wilt of safflower. Among fungicides Captan
(0.2%), Mancozeb M-45 (0.3%) and Anucop (0.2%), in bioagents T. harzianum (1.0%), plant
extract B. monniera (50%) were found highly effective in controlling safflower diseases in
turn enhancing the quality of plants under both greenhouse and field conditions. Thus, the
present study highlight the importance of seed treatment with most effective fungicides,
bioagents and plant extracts in suppression of safflower wilt disease.” (Govindappa and co.,
2011)

”Tratament cu fungicide
Pentru a determina un agent eficient de tratare a bolilor de ofilire, au fost utilizate
câteva fungicide chimice, de exemplu, Anucop, Bavistin, Captan, Mancozeb M-45, Milzim,
Vitavax și Volzim la concentrația de 0,1, 0,2 și 0,3% . În acest caz, fiecare fungicid a fost
impregnat separat pe semințe și a fost învelit într-o pungă de polietilenă curată.
Rezultate
(...)
Eficacitatea fungicidelor, a bioagentilor și a extractelor de plante a arătat rezultate
similare în cazul in vitro și in vivo în managementul Fuzariozei la șofrănel. Dintre fungicide,
Captan (0,2%), Mancozeb M-45 (0,3%) și Anucop (0,2%), iar ca bioagenți T. harzianum
(1,0%), extractul de plante B. monniera (50%) au fost, la rândul lor găsiți foarte eficienți în
controlul bolilor șofrănelului, îmbunătățind calitatea plantelor atât în condiții de seră cât și în
câmp. Astfel, studiul prezent evidențiază importanța tratării semințelor cu cele mai eficiente
fungicide, bioagenți și extracte de plante în suprimarea bolilor la șofrănel.” (Govindappa și
colab., 2011)

Explicații
Pe lângă metodele agrotehnice obișnuite de protecție a culturii (rotația culturii,
efectuarea lucrărilor solului în perioada optimă, alegerea soiurilor rezistente la boli, alegerea
câmpului, fertilizarea și combaterea buruienilor), se recomandă și utilizarea semințelor
tratate, dar și tratamente chimice aplicate în perioada de vegetație.
Șofrănelul poate fi afectat de o mulțime de boli provocate de ciuperci, așa că, de-a
lungul timpului cercetătorii au studiat și demonstrat eficiența diferitelor fungicide: Thiam
(fungicid sistemic), Thiovit Jet 80 (eficient în cazul ciupercilor care produc făinarea), Quadris

7
(pentru alternarioză), Subeej 25 DS (s.a. carbendazin) s-a demonstrat a fi eficient în cazul
putregaiului, Mangiferin (pentru fuzarioză), iar Captan, Mancozeb M-45 și Anucop se pot
folosi cu încredere pentru combaterea ciupercilor care produc ofilirea plantelor.

8
Bibliografie:
1. Ghosal, S., Biswas, K., Chakrabarti, D. K., & Basuchaudhary, K. C. (1977). Control
of Fusarium wilt of safflower by mangiferin. Phytopathology, 67(4), 548-550.4
2. Prashanthi, S. K., et al. "Chemical control of Rhizoctonia bataticola (Taub.) Butler, the
causal agent of root rot of safflower." Plant Disease Research 15.2 (2000): 186-190.
3. Berglund, D. R., Riveland, N., & Bergman, J. (2010). Safflower production.
4. Govindappa, M., Rai, V. R., & Lokesh, S. (2011). In vitro and In vivo responses of
different treating agents against wilt disease of safflower. Journal of Cereals and
Oilseeds, 2(1), 16-25.
5. http://biofuels.dbioro.eu/index.php?pag=3.sofranel.li