Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Scoala: Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”- CRAIOVA


Profesor: FETEA DIDONA-MĂDĂLINA
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de invatare: ROMANUL
Subiectul: Moromeții de Marin Preda - Recapitulare
Clasa: a XII-a C
Data: 26. 03. 2014
Locul desfasurarii activitatii: Sala de clasă
Scopul lectiei: fixarea cunoștințelor referitoare la romanul Moromeții, formarea deprinderilor de
analiză a unui text narativ, identificarea și intelegerea trăsăturilor romanului.
Tipul lectiei: de recapitulare, sistematizare şi evaluare a cunoştinţelor

Competente generale:
2.Comprehensiunea și interpretarea textelor;
4.Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare.

Competente specifice:
2.1 adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi
interpretării personalizate;
2.2 compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia
umană sau despre artă reflectate în textele studiate;
3.1 analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta;
4.2 compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii.

Obiective operationale:
a. cognitive
- să interpreteze un text la prima vedere;
- să explice semnificația titlului Moromeții;
- să identifice scenele cheie ale romanului;
- să numească elementele care asigură simetria romanului.
b. afective
- sa manifeste interes si curiozitate pentru cunostintele studiate;
- sa manifeste interes pentru lectură.

c. psihomotorii
- să citească si să interpreteze corect textele din manualul scolar si din alte surse;
- sa realizeze scheme în care să sintetizeze cunoștințele dobândite;
- sa formuleze noi itemi pe baza unor exemple date de profesor.

Strategie didactică: dirijată, exercitiile


Materiale:
-Volumul Moromeții -Rebus
- Marker -Cubul
-Planse - Manualul scolar
- Fișe de lucru

Metode si procedee: - Lucrul cu manualul


- Comparatia
- Conversatia euristica
- Explicația
- Metoda cubului
- Observatia
- Metoda ciorchinelui
- Construirea de noi itemi

Organizarea activitatii elevilor: pe grupe, frontală


Evaluare: continua, pe tot parcursul lectiei, prin diverse metode
Durata lectiei: 50 minute
Nivelul clasei: bun, corespunzator nivelului programei scolare
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚAREA

Etapele lectiei Activitatea Activitatea


Timp profesorului elevilor Metode Mijloace Evaluare

-Saluta -Pregatesc
-Noteaza absentii materialele de Conversatia Manualul Observarea
1. Organizarea 5′ -Verifica prezenta lucru scolar comporta-
activitatii mijloacelor de -Se impart in 6 Explicatia Volum de mentului
invatamant: tabla, grupe versuri elevilor
manual, volume de Cubul
versuri Atentionari
-Imparte elevii in 6
grupe

2. Verificarea 6′ - Verifica tema, -Prezintă Expunerea Caietul


temei și solicitând elevilor să asemănările și Evaluare
actualizarea puncteze asemănările deosebirile
cunoștințelor și deosebirile dintre identificate Conversația Aprecieri
romanul Ion de Liviu
Rebreanu și
Moromeții de Marin
Preda.
Chestionare
3. Captarea 1′ -Intreaba elevii dacă Raspund orala
atentiei recunosc imaginile cu Conversatia
personajele date. Aprecierea
raspunsuri-
lor
-Noteaza pe tabla
4. Anuntarea 1′ titlul lectiei: -Noteaza in Conversatia Caietul de Observarea
lectiei si a Moromeții - caiete titlul notite comporta-
obiectivelor Recapitulare; lectiei Explicatia Manualul mentului
operationale -Expune oral scolar elevilor
propuse obiectivele -Recepteaza
operationale
- Fiecare echipa
4.Fixarea si 36′ -Utilizeaza la inceput alege sarcina de Expunere
sistematizarea metoda cubului indeplinit sistematica Cubul
cunostintelor - Cere fiecarei grupe aruncand cubul: Aprecierea
să arunce cu cubul și o grupa raspunsu-
să aleagă cerința pe identifică scena rilor
care o au de cheie prezentă în
indeplinit: asociaţi, fragment (scena
comparați, enumerați, cinei), tipul de
explicaţi, completați, perspectivă
identificaţi narativă Evaluare
(obiectivă sau orala
-Prima grupă heterodiegetică), Lucrul cu Coli
identifică scena cheie o figură de stil fișele
prezentă în fragment, (enumerația și
tipul de perspectivă repetiția „ pe
narativă, o figură de Niculae, pe Rebus
stil, două Ilinca şi pe Evaluare
caracteristici ale Tita”) și două continua
genului epic într-un caracteristici ale
fragment din genului epic Descrierea
Moromeții de Marin (prezența Coli
Preda. personajelor, Stimularea
modul interesului
predominant de participarii
expunnere este la ora
narațiunea, Expunere
acțiunea este sistematica
localizată în timp
și spațiu) Markere

- Pentru a doua Asociază: teatru


grupa:asociați titlul – Martin Evaluarea
operei cu specia în Borman; nuvelă raspunsuri-
care se încadrează – Îndrăzneala; Expunere lor
roman – Cel mai sistematica
iubit dintre
pământeni; eseu
– Viața ca o Flipchart
pradă
Aplicatii

-Pentru alta grupa: - explică


explicați valoarea valoarea
simbolică a scenei simbolică a
cinei, semnificația scenei cinei Dialogul
titlului, de ce este (scena este Aprecieri
roman frescă social. simbolică pentru
imaginea tatălui Ciorchinele
în calitate de
centru al familiei
deoarece el este
cel care „stătea
parcă desupra Exercitiul
tuturor”, fiind
autoritatea Caietul de
supremă în casă. notite
Deși această
scenă trebuie
privită drept un
tablou perfect al
familiei de tip
tradițional Observarea
dominată de un Conversația comporta-
„pater familias”, euristică mentului
ea pune în elevilor
evidență Coli
conflictele
familiei), roman
frescă social
(prezintă
imaginea de
ansamblu a
satului Siliștea
Gumești din Markere
Câmpia Dunării,
cu trei ani înainte
de izbucnirea
celui de-al
Doilea Război
Mondial).

-A 4-a grupa: Precizează că Flipchart


precizați:Tipul de este un roman
roman; Scenele cheie obiectiv, realist,
ale romanului; monografic, de
Sursele de inspirație familie, frescă
social; scenele
cheie ale
romanului: cina, Coli
tăierea
salcâmului,
secerișul,
foncierea, Poiana
lui Iocan; sursele
de inspirație:
autobiografice –
tăierea Markere
salcâmului de
către tatăl său;
reformele
comuniste din
agricultură,
dispariția Noteaza
libertății
cuvântului,
confiscarea Flipchart
bunurilor,
migrația țăranilor
de la sat la oraș)

Enumeră
- Grupa a 5-a: are de membrii familiei Markere
enumerat membrii Moromete (Ilie,
familiei Moromete; Achim, Nilă,
trăsăturile definitorii Paraschiv,
ale lui Ilie Moromete; Niculae, Tita, Observarea
elementele care Ilinca, Catrina); comporta-
asigură simetria trăsăturile mentului
romanului definitorii ale lui elevilor
Ilie Moromete Flipchart
(țăran absolute,
filozof,
authentic,
mucalit, ironic,
personalitate
puternică,
stăpânește arta Coli
disimulării, fin
analist, Aprecieri
contemplativ);
elementele care
asigură simetria Markere
romanului

Completează Suprave-
-Ultima grupă: rebusul, Tehnica gheaza si
utilizeaza un rebus si formulând tipurilor de indruma
cere elevilor, pe rand, răspunsurile la itemi Flipchart elevii in
sa-l completeze. întrebările de pe realizarea
Citeste cuvântul- fișă. rebusului
cheie.
- Cere elevilor să Explică ajutati
formuleze de profesor.
răspunsurile la - Fiecare grupa
întrebările de pe fișă construieste Coli Aprecieri
pentru a obține itemi diferiti
dezlegarea rebusului. cerand altor
- Coordoneaza grupe sa
activitatea raspunda la
intrebari
- Foloseste metoda - Fiecare elev, pe
ciorchinelui: pornind rand scrie Metoda Markere
de la notiunile cuvinte sau ciorchinelui
referitoare la Niculae sintagme in
Moromete si propune legatura cu tema
elevilor sa sau idea pusa in Aprecieri
construiasca unele discutie
corelatii sub forma (dinamic, Flipchart
unui ciorchine multidimensio- Expunere
- Noteaza cea mai nal, exponential; sistematica
buna echipă si cea alter ego al Ciorchinele
mai putin pregatită. autorului).
Realizeaza
conexiuni intre
cuvinte si idei. Coli
-Precizeaza elevilor - Asculta, Manualul Observarea
5. Tema pentru 1′ sa realizeze un eseu recepteaza si Expunere scolar comporta-
acasa de 2-4 pagini cu titlul noteaza in caiete sistematica mentului
Drama paternității în tema pentru Caietul de elevilor
romanul Moromeții. acasa notite

S-ar putea să vă placă și