Sunteți pe pagina 1din 6

BUNE PRACTICI EDUCAŢIONALE

IONELA HÎNCU
(Republica Moldova)

TABLA INTERACTIVĂ: APLICAŢII ÎN PREDAREA–ÎNVĂŢAREA–


EVALUAREA EDUCAŢIEI MUZICALE ÎN GIMNAZIU

Rezumat. Evoluţia rapidă a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC) poate oferi noi instrumente de lucru pentru
creaţie în orice domeniu artistic, inclusiv în cel muzical. E de la sine înţeles că pentru folosirea cât mai adecvată a acestor
instrumente se impune asimilarea cât mai temeinică a modului de lucru cu acestea. Tabla interactivă oferă posibilităţi
majore pentru diversificarea procesului educaţional la educaţia muzicală.

Cuvinte-cheie: Educaţie muzicală, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, noile tehnologii, multimedia, soft
educaţional, tablă interactivă.

Introducere ajungând până la computer.


Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) Problematica mijloacelor didactice pentru
oferă oportunităţi pentru a face studiul muzicii mai domeniul Educaţiei muzicale trebuie privită din cel
accesibil şi a contribui la satisfacerea nevoilor muzicale ale puţin două puncte de vedere: al totalităţii materialelor,
fiecărui elev. TIC deja impune o reorganizare şi redimen- dispozitivelor şi aparatelor cu ajutorul cărora se reali-
sionare a Educaţiei muzicale în ansamblu. Sunt enorme zează transmiterea şi asimilarea informaţiei didactice,
posibilităţile oferite de noile tehnologii. Important este înregistrarea şi evaluarea rezultatelor obţinute, precum şi
să le valorificăm din perspectiva formării unei culturi al metodicilor specifice Educaţiei muzicale. Elementul
muzicale a societăţii în ansamblu şi a elevilor – în parti- de noutate îl reprezintă utilizarea TIC cu toate avantajele
cular. Noile tehnologii sunt în concordanţă cu standar- multimedia oferite [3; 11; 12].
dele educaţionale / de eficienţă ale societăţii bazate pe În căutarea „frumosului” prin intermediul
cunoaştere. Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor tehnologiei aplicate în educaţie, profesorii de muzică
joacă un rol tot mai important în procesul educaţional, se regăsesc în situaţia de a regândi strategii de poziţi-
inclusiv la educaţia muzicală. Softurile muzicale de care onare şi de dezvoltare TIC în noul context al propriei
dispunem în prezent, diferenţiate prin concepţie, desti- lor discipline. Profesorii ar trebui să posede pe lângă
naţie, modalităţi de operare etc., au revoluţionat lumea cunoştinţele teoretice şi practice aferente disciplinei
sunetelor prin multitudinea de posibilităţi de operare cu studiate şi abilitaţi de utilizare a TIC. Deci concentra-
materialul muzical [2; 3]. rea pe utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comuni-
caţiilor de către profesori, inclusive de către profesorii
Aspecte practice ale TIC în Educaţia de Educaţie muzicală şi de către cei care învaţă devine
muzicală o prioritate [1; 5; 10].
Prezenţa tehnologiei în activităţile de educaţie Ca disciplină şcolară, Educaţia muzicală este
muzicală nu este un fenomen recent. Inevitabil, aceas- desemnată să contribuie la realizarea educaţiei estetice
ta face parte din educaţia muzicală încă de la apariţia ale elevilor. Folosirea calculatorului şi a instrumentu-
primelor posibilităţi de înregistrare şi redare a muzicii lui muzical la orele de Educaţie muzicală, oferă şansa
folosite la scara largă şi în mediile muzicale profesio- învăţării colaborative atât în plan motivaţional, cât şi
nale şi semi-profesionale, începând cu gramofonul şi în planul performanţei (stimulează efortul şi produc-

106 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016


Ionela Hîncu. Tabla interactivă: aplicaţii în predarea–învăţarea–evaluarea
Educaţiei muzicale în gimnaziu
tivitatea individuală, dezvoltă inteligenţele multiple, partea de consolidare şi fixare a cunoştinţelor ceea ce
stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe, are ca efect învăţarea lecţiei din clasă, stimularea gândi-
reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al rii logice, instalarea climatului de competitivitate. Un alt
creativităţii). TIC joacă un rol important în dezvolta- aspect este amplificarea motivaţiei elevilor în procesul de
rea deprinderilor muzicale, în înţelegerea şi cunoaş- învăţare.
terea fenomenului muzical. Acestea pot fi utilizate nu Softurile muzicale care se regăsesc în mediul
doar ca mijloace ale Educaţiei muzicale, ci şi ca un profesional se pot importa şi adapta la nivelul activi-
mediu diferit pentru expresia şi interpretarea muzica- tăţilor de educaţie muzicală, folosindu-le versiunile
lă. Îmbinarea armonioasă a metodelor tradiţionale cu simplificate. Astfel, elevii au acces la creaţia muzicală
cele moderne duce la descoperirea de noi idei, soluţii plasată pe calculator chiar dacă nivelul competenţe-
în aspect didactic [2; 8]. lor lor muzicale de scris-citit muzical, de interpreta-
Lecţiile de Educaţie muzicală, asemenea tuturor re instrumentală sau nivelul cunoştinţelor de teorie
celorlalte materii din sfera artistică, au o deosebită muzicală este redus [1; 7; 9].
importanţă pentru dezvoltarea elevilor. Educația muzica- Utilizarea Tablei interactive în cadrul Educaţiei
lă dezvoltă creativitatea elevilor, majorează siguranța de muzicale determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă
sine și capacitatea de exprimare a cestora. În plus, se de această disciplină. Activităţile multimedia cu Tabla
observă şi o creştere a nivelului de autodisciplină şi a Interactivă la disciplina Educaţia muzicală se realizează
talentului organizatoric în rândul elevilor implicaţi în şi în echipă, prin schimb de informaţii şi cooperare în
activităţi muzicale. rezolvarea unor sarcini de lucru, varietatea resurselor de
Tabla Interactivă, fiind conectată la un calculator, informaţii ajută la realizarea produsului muzical final.
permite atingerea obiectivelor propuse utilizând toate Învăţarea devine una prin cooperare care contribuie la
beneficiile tehnologiilor comunicaţionale şi realizând dobândirea cunoştinţelor prin utilizarea multiplelor
o învăţare activă. Tabla este uşor de învăţat, înţeles şi elemente multimedia.
operat. Ea beneficiază de funcţia de predare cu ajutorul Folosind acest dispozitiv, cu programul SMART
arătătorului (pointer) şi funcţia de scriere a portativului NOTEBOOK, activităţile de educaţie muzicală devin
electronic şi este un mijloc de învăţare eficient pentru captivante şi interesante pentru elevi. Ele includ toate
predarea simultană. etapele lecţiei (de la teorie şi audiţie, până la vizualizări,
Acest mijloc modern de predare–învăţare–evalu- teste, interpretare, creare şi evaluare). Designul lecţiei
are pune la dispoziţie prin softul tablei Smart Notebook, SMART ofertează valorificare potenţialului artistic al
elemente multimedia interactive care pot fi adaptate de fiecărui copil de gimnaziu.
către profesor, transformându-le, introducând conţinut Produsul propus poate îmbina toate funcţiile clavi-
specific orei, prin diverse exerciţii-joc care se pot utiliza aturii, portativului, melodiei, şi ton, astfel încât elemen-
pe parcursul etapelor lecţiei [1; 4; 10]. tele muzicale teoretice sunt ataşate pe Tablă Interactivă.
Tabla Interactivă poate fi valorificată atât pentru Relaţiile dintre aceste elemente sunt clare, conectând
valenţele ei formative de exersare a deprinderilor de utili- inteligent claviatura, melodia şi indicarea semnelor de
zare a tehnologiilor digitale, de mobilizare a funcţiilor transpunere prin linia glisantă a scării muzicale, astfel
psiho-motorii în utilizarea TIC, cât şi pentru creşterea încât demonstraţia elementară a teoriei muzicii să fie
randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin simplă şi vizuală pentru îmbunătăţi studiul educaţiei
aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor datorită muzicale [4; 13].
utilizării diferitelor aplicaţii cu verificare automată şi O activitate la educaţia muzicală în care s-a valori-
corectare. Alte avantaje ar fi: conştientizarea faptului că ficat Tehnologiile Informaţionale şi de Comunicaţie a
noţiunile învăţate încă din clasă îşi vor găsi utilitatea în fost realizată cu elevii clasei a V-a (din L.T. „Principe-
rezolvarea misiunilor muzicale pe parcursul orelor, la sa Natalia Dadiani”, mun. Chişinău), având genericul

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016 107


BUNE PRACTICI EDUCAŢIONALE

„Muzica şi teatrul”. Prin intermediul softurilor, elemen-


telor oferite de Tabla Interactivă, o atare lecţie de Educa-
ntă a scăriiţie muzicale,
muzicală aastfel încât
devenit demonstraţia
mult mai atractivăelementară
pentru elevi.a teoriei muzicii să fie
ă pentru îmbunătăţi studiul educaţiei muzicale [4; 13].
Ulterior – înalt apreciată – lecţia a fost desfăşurată şi în
tate la educaţia muzicală în care
cadrul Simpozionului s-a valorificat
Pedagogic Tehnologiile
Internaţional „Tehno- Informaţionale şi de
fost realizată cu elevii clasei a V-a (din L.T. „Principesa Natalia Dadiani”, mun.
logii didactice moderne” (IŞE) cu participarea a 15 elevi
nd genericul „Muzica şi teatrul”. Prin intermediul softurilor, elementelor oferite de
ai clasei a V-a „A” (din L.T. „M. Eminescu”, mun. Chişi-
vă, o atare lecţie de Educaţie muzicală a devenit mult mai atractivă pentru elevi.
nău) [6].
lt apreciată – lecţia a fost desfăşurată şi în cadrul Simpozionului Pedagogic
Lecţia de Educaţie muzicală a fost structurată
Tehnologii didactice moderne” (IŞE) cu participarea a 15 elevi ai clasei a V-a „A”
minescu”,pe celeChişinău)
mun. patru domenii
[6]. principale, care duc la formarea
e Educaţie competenţelor disciplinare
muzicală a fost specifice
structurată pe cele patru1):
(Figura domenii principale, care duc la
• creaţia elementară muzicală
etenţelor disciplinare specifice (Figura 1): în sinteză cu alte arte;
ţia elementară• muzicală
audiţia / în
receptarea
sinteză cumuzicii;
alte arte;
• muzicii;
ţia / receptarea interpretarea vocală / corală / instrumentală a Figura 2. Creaţia elementară muzicală
pretarea vocală muzicii;
/ corală / instrumentală a muzicii;
• analiza-caracterizare
iza-caracterizare a muzicii. a muzicii. Domeniul II – Audiţia / receptarea muzicii (F
repertoriul muzical propus pentru audiţie/vizualizare: (film
şi activitatea compozitorilor, autorilor, interpreţilor autoh
oferă elevilor posibilitatea de a observa şi analiza caracter
a determina mijloacele artistice, caracterul melodiei,
interpretării. Acestei etape ale lecţiei i se atribuie compe
de expresivitate muzicală în corespundere cu rolul fie
mesajului ideatic al lucrării şi utilizarea terminologiei m
aprecierea muzicii.
Elevii pot să se expună asupra conţinutului de im
explice şi comenteze semnificaţiile creaţiilor. Elevii po
Figura 2. Creaţia elementară muzicală
redate deîncompozitor
Figura 2. Creaţia elementară muzicală şi interpret.
sinteză cu alte arte
în sinteză cu alte arte

Domeniul II – Audiţia / receptarea muzicii (Figura 3). Acest compartiment cuprinde


Domeniul II – Audiţia / receptarea muzicii
repertoriul muzical propus pentru audiţie/vizualizare: (filme, concerte, spectacole, date despre viaţa
DomeniileFigura
principale care formează
1. Domeniile competenţele
principale care formeazăspecifice ale Educaţiei
competenţele (Figura 3). Acest compartiment cuprinde reperto-
muzicale
şi activitatea compozitorilor, autorilor, interpreţilor autohtoni şi universali). Elementele multimedia
specifice ale Educaţiei muzicale riul muzical propus pentru audiţie/vizualizare: (filme,
oferă elevilor posibilitatea de a observa şi analiza caracteristicile specifice fiecărui gen muzical şi de
ul I – Creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte (Figura Acest
concerte,2).spectacole, date despre viaţa şi activitatea
a determina mijloacele artistice, caracterul melodiei, tempoul, nuanţele dinamice, şi tipul
de partea teoretică a lecţiei (concepte, noţiuni,
Domeniul I – Creaţia elementară muzicală înasemănări şi deosebiri, informaţie
compozitorilor, autorilor, interpreţilor autohtoni şi
tema dată, interpretării.
exemple şi Acestei Compartimentul
imagini). etape ale lecţiei icontribuie
se atribuielacompetenţele
dezvoltarea specifice: Identificarea mijloacelor
sinteză cu alte arte (Figura 2). Acest domeniu include universali). Elementele multimedia oferă elevilor posibi-
pecifice Educaţiei demuzicale:
expresivitate muzicalăşi în
Cunoaşterea corespundere
înţelegerea cu rolul fiecăruia în redarea imaginii artistice şi a
partea teoretică a lecţiei (concepte, noţiuni, asemănăridiversităţii
şi litateafenomenului
de a observa şi analiza caracteristicile specifice
din perspectiva mesajului ideatic
semnificaţiilor al lucrării
emoţionale, şi utilizarea şiterminologiei muzicale specifice pentru caracterizarea şi
deosebiri, informaţie adăugătoare la estetice,
tema dată, sociale
exemple spirituale.
fiecărui gen muzical şi de a determina mijloacele artis-
aprecierea muzicii.
şi imagini). Compartimentul contribuie la dezvoltarea tice, caracterul melodiei, tempoul, nuanţele dinamice,
Elevii pot să se expună asupra conţinutului de imagini muzicale, pot descrie interpretul, să
competenţei specifice Educaţiei muzicale: Cunoaşterea şi tipul interpretării. Acestei etape ale lecţiei i se atribu-
explice şi comenteze semnificaţiile creaţiilor. Elevii pot caracteriza multitudinea sentimentelor
şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical-artis- ie competenţele specifice: Identificarea mijloacelor de
redate de compozitor şi interpret.
tic din perspectiva semnificaţiilor emoţionale, estetice, expresivitate muzicală în corespundere cu rolul fiecă-
sociale şi spirituale. ruia în redarea imaginii artistice şi a mesajului ideatic
al lucrării şi utilizarea terminologiei muzicale specifice
pentru caracterizarea şi aprecierea muzicii.
Figura 3. Audiţia / receptar

108 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016

3
iul muzical propus pentru audiţie/vizualizare: (filme, concerte, spectacole, date- despre Concordanţa
viaţa cu subiectul şi scopul lecţiei;
tatea compozitorilor, autorilor, interpreţilor autohtoni şi universali). Elementele - multimedia
Valoarea estetică şi educativă;
evilor posibilitatea de a observa şi analiza caracteristicile specifice fiecărui gen -muzical şi de
Accesibilitatea lor pe clasa respectivă.
mina mijloacele artistice, caracterul melodiei, tempoul, nuanţele dinamice,
Ionela Hîncu. Tabla interactivă: aplicaţii în predarea–învăţarea–evaluarea şi tipul
Domeniul dat dezvoltă următoarele competenţe spe
tării. Acestei etape ale lecţiei i se atribuie
Domeniul competenţele
III. Interpretarea specifice:
vocală / Identificarea
corală
Educaţiei muzicale în gimnaziu / - mijloacelor
instrumentală a muzicii
Participarea (Figura
afectivă 4). Cântecul
în actul muzical de interp
esivitate muzicală în corespundere cu rolul fiecăruia în redarea imaginii
este mijlocul prin care se realizează cea mai mare parte dintre artistice şi a
sarcinile educaţiei. El dezvoltă
muzicale naţionale şi universale;
Eleviişipot
ui ideatic al lucrării să se expună asupra muzicale
utilizarea conţinutului de pretative ale profesorului, ba chiar se pot iniţia şi ei
dragostea elevilorterminologiei specifice
pentru familie, ţinut natal, pentru
patrie, caracterizarea
natură etc. şi
În activităţile
- Demonstrarea de cânt, elevilor
abilităţilor muzicale li seşi integrare
ea muzicii.imagini muzicale, pot descrie interpretul, să explice şi în interpretarea instrumentală. Acest tip de instrui-
formează priceperi şi deprinderi de a cânta în colectiv şi extraşcolare. individual vocal/instrumental, li se
Elevii pot comenteze
să se expunăsemnificaţiile creaţiilor. de
asupra conţinutului Elevii muzicale, potredescrie
pot caracteri-
imagini vizualăinterpretul,
îmbunătăţeştesă cu succes calitatea şi viteza
dezvoltă vocea, auzul, simţul melodic precum şi cel ritmic. Repertoriul
Prin plasarea utilizat în cadrul
claviaturii Virtuallecţiei
Piano de cu orien
şi comenteze semnificaţiile creaţiilor. Elevii pot caracteriza
za multitudinea sentimentelor redate de compozitor şi multitudinea
procesului sentimentelor
de învăţare. Este o schimbare radicală,
educaţie muzicală trebuie ales după diverse criterii: abilităţile interpretative ale profesorului, ba chiar se pot
e compozitor şi interpret.
interpret. elevii pot învăţa cu ajutorul tablei mult mai uşor,
- Concordanţa cu subiectul şi scopul lecţiei; Acest tip de instruire vizuală îmbunătăţeşte cu succes cali
tehnologia modernă şi echipamentul electronic face
- Valoarea estetică şi educativă; o schimbare radicală, elevii pot învăţa cu ajutorul table
cursurile mult mai atractiv [5; 12].
- Accesibilitatea lor pe clasa respectivă. echipamentul electronic face cursurile mult mai atractiv [5
Domeniul dat dezvoltă următoarele competenţe specifice:
- Participarea afectivă în actul muzical de interpretare, receptare şi promovare a valorilor
muzicale naţionale şi universale;
- Demonstrarea abilităţilor muzicale şi integrarea în activităţi cultural-artistice şcolare şi
extraşcolare.
Prin plasarea claviaturii Virtual Piano cu orientare către elevi, aceştia pot vedea clar
abilităţile interpretative ale profesorului, ba chiar se pot iniţia şi ei în interpretarea instrumentală.
Acest tip de instruire vizuală îmbunătăţeşte cu succes calitatea şi viteza procesului de învăţare. Este
o schimbare radicală, elevii pot învăţa cu ajutorul tablei mult mai uşor, tehnologia modernă şi
echipamentul electronic face cursurile mult mai atractiv [5; 12].

Figura 4. Interpretarea vocală / cora


Figura 3. Audiţia / receptarea muzicii
Figura 3. Audiţia / receptarea muzicii
Domeniul IV – Analiza – caracterizare a muzici
Domeniul III. Interpretarea vocală / corală misiune muzicală, dedicată elevilor, care oferă posibilita
/ instrumentală a muzicii (Figura 4). Cântecul este teoria muzicii, audieri, 4 cânt şi informaţii însuşite la tem
mijlocul prin care se realizează cea mai mare parte dintre jocuri muzicale, careuri şi concursuri muzicale distractive.
sarcinile educaţiei. El dezvoltă dragostea elevilor pentru Competenţele specifice Educaţiei muzicale care
familie, ţinut natal, patrie, natură etc. În activităţile de următoarele:
cânt, elevilor li se formează priceperi şi deprinderi de - Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenom
a cânta în colectiv şi individual vocal/instrumental, li semnificaţiilor
Figura 4. Interpretarea vocală emoţionale, estetice, sociale şi s
/ corală / instrumentală
se dezvoltă vocea, auzul, simţulFiguramelodic 4. Interpretarea
precum şi cel vocală / corală- / instrumentală
Identificarea amijloacelor
muzicii
a muzicii de expresivitate muzi
ritmic. Repertoriul utilizat în cadrul lecţiei de educaţie redarea imaginii artistice şi a mesajului ideatic
Domeniul IV – Analiza
muzicală trebuie ales după diverse criterii: – caracterizare a muzicii (Figura
Domeniul IV 5). –Acest domeniu
Analiza presupune oa
– caracterizare
• misiune
Concordanţamuzicală, dedicată
cu subiectul elevilor,
şi scopul lecţiei;care oferă posibilitatea
muzicii (Figura de 5).
a demonstra cunoştinţele
Acest domeniu presupunece ţin de
o misiune
• teoria
Valoareamuzicii,
estetică audieri, cânt şi informaţii însuşite
şi educativă; la temadedicată
muzicală, dată, prin diverse
elevilor, metode
care oferă interactive,
posibilitatea de a
jocuri muzicale, careuri şi concursuri
• Accesibilitatea lor pe clasa respectivă. muzicale distractive.
demonstra cunoştinţele ce ţin de teoria muzicii, audieri,
Competenţele specifice Educaţiei
Domeniul dat dezvoltă următoarele competenţe muzicalecântcare pot fi dezvoltate
şi informaţii însuşite lalatema
acestdată,
domeniu sunt
prin diverse
următoarele:
specifice: metode interactive, jocuri muzicale, careuri şi concursuri
- Cunoaşterea şi înţelegerea
• Participarea afectivă în actul muzical de interpre- diversităţii fenomenului
muzicale distractive.muzical-artistic din perspectiva
semnificaţiilor
tare, receptare şi promovareemoţionale, estetice, sociale şiCompetenţele
a valorilor muzicale spiritual; specifice Educaţiei muzicale care
- şi Identificarea
naţionale universale; mijloacelor de expresivitate pot fimuzicală
dezvoltateînlacorespundere
acest domeniu cu suntrolul fiecăruia în
următoarele:
• Demonstrarea redarea imaginii
abilităţilor artistice
muzicale şi a mesajului
şi integrarea în ideatic al lucrării.şi înţelegerea diversităţii fenomenu-
• Cunoaşterea
activităţi cultural-artistice şcolare şi extraşcolare. lui muzical-artistic din perspectiva semnificaţiilor
Prin plasarea claviaturii Virtual Piano cu orien- emoţionale, estetice, sociale şi spiritual;
tare către elevi, aceştia pot vedea clar abilităţile inter- • Identificarea mijloacelor de expresivitate muzica-

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016 109


5
de pregătire diferite, a integrat toţi elevii, deoarece testele de evaluare au fost realizate pe nivele de
dificultate diferite.
Testul de evaluare (Figura 6) a cuprins un set de întrebări cu alegere multiplă ce a oferit
posibilitatea verificării imediateBUNE PRACTICI
şi a unui EDUCAŢIONALE
feed-back cu un procent care a cuantificat în ce măsură a
răspuns corect elevul la întrebările testului-fulger.
lă în corespundere cu rolul fiecăruia în redarea
imaginii artistice şi a mesajului ideatic al lucrării.

tic! (You are master – Eşti adevărat maestru, 100%).


Figura 6. Testul de evaluare finală
În cazul când elevul răspunde corect din a
doua încercare, calculatorul îl apreciază cu expresia
Figura În cazul
5. Analiza
Figura –când
5. Analiza –elevul
caracterizare arăspunde
muzicii
caracterizare corect
a muzicii din prima (75%).
Excellent! încercare, calculatorul îl apreciază cu
expresia Fantastic! (You are master – Eşti adevărat maestru, De asemenea,100%). la a treia încercare de a răspun-
La etapa evaluare, am propus
La etapaÎnevaluare,
cazul am elevilor
cândpropus să
elevul se
elevilorautoevalueze
să se autoe-
răspunde singuri.
corect din Starea
a doua de stres
încercare,şi calculatorul îl apreciază cu
de corect, elevul este apreciat cu expresia Good job!
ivitatea a elevilor a fost redusă.
valuezeexpresia
singuri. Starea Posibilitatea
de stres evaluării simultane
şi emotivitatea a elevilor aa mai (An
multor elevi cu nivele
Excellent! (75%). excellent effortde– Efort excelent, 50%).
egătire diferite, a integrat toţi elevii, deoarece testele de evaluare au fost realizate pe nivele
fost redusă. Posibilitatea evaluării
De asemenea, la asimultane a mai multor
treia încercare de a răspunde Ultimacorect,încercare
elevul este de aapreciat
răspundecucorect,
expresia Good
elevul este
ultate diferite.
elevi cujob!
nivele
(An deexcellent
pregătire effort
diferite,
– a integrat
Efort toţi elevii,
excelent, 50%). apreciat Good
cu ce effort! (Practice and try again –
Testul de evaluare (Figura 6) a cuprins un set de
Figura întrebări– caracterizare
5. Analiza cu alegere multiplă
a muzicii a oferit
deoarece testele de evaluare
Ultima au
încercare fost
de realizate
a pe
răspunde nivele de
corect,
ilitatea verificării imediate şi a unui feed-back cu un procent care a cuantificat elevul este apreciat
Antrenează-te cu
şi mai
în ce măsură aGood effort!
încearcă, (Practice and try
0%).
dificultate
ns corect elevul again
la diferite.
La Antrenează-te
–etapa
întrebările evaluare, am
testului-fulger. şi maipropusîncearcă,
elevilor0%).
să se autoevalueze singuri.
Elevii şi-au verificatStarea de stres
răspunsurile şi au şi
putut fi evalu-
Testul de aevaluare
emotivitatea elevilor (Figura 6) a cuprins
a fost redusă. un setevaluării
Posibilitatea simultane a mai multor elevi cu nivele
aţi după următorul model,beneficiind şi de un răspuns
Elevii şi-autestele
verificat 6
de deîntrebări cu diferite,
pregătire alegere multiplă
a integratcetoţi
a oferit
elevii,posibilitatea
deoarece de răspunsurile
sonor, evaluare
automat au şifost
din
au realizate
partea
putut fi evaluaţi
pe nivele
programului
după
(Figuradeurmătorul
7):
model,benef
dificultate diferite. de un răspuns sonor, automat din partea programului (Figura 7):
verificării imediate şi a unui feed-back cu un procent
Testul de evaluare (Figura
care a cuantificat în ce măsură a răspuns corect 6) a cuprins
elevulunla set de întrebări cu alegere multiplă ce a oferit
posibilitatea
întrebările verificării imediate şi a unui feed-back cu un procent care a cuantificat în ce măsură a
testului-fulger.
răspuns corect elevul la întrebările testului-fulger.

Figura 6. Testul de evaluare finală

În cazul când elevul răspunde corect din prima încercare, calculatorul îl apreciază cu
esia Fantastic! (You are master – Eşti adevărat maestru, 100%).
Figura 7. Autoevaluarea elevilor
În cazul când elevul răspunde corect din a doua încercare, calculatorul îl apreciază Figura 7.cuAutoevaluarea elevilor
esia Excellent! (75%).
Concluzii
De asemenea, la a treia încercare
Figura dede
6. Testul a răspunde corect, elevul este apreciat cuConcluzii
evaluare finală expresia Good
Figura 6.Profesorii
Testul de de muzicăfinală
evaluare sunt mereu în căutarea unor modalităţi mai eficiente de a ang
(An excellent effort – Efort excelent, 50%).
elevii în procesul de învăţareProfesorii
a muzicii,deiar
muzică sunt mereu
tehnologia deţine în căutarea
cheia. unorce priveşte
În ceea
Ultima încercare de a răspunde corect, elevul este apreciat cu Good effort! (Practice and try
În cazulcazul
cândcând
elevulelevul
răspunde corect din
utilizării prima
TIC ca mijlocmodalităţi mai aeficiente
de învăţare muzicii,deeste
a angaja activcaelevii
necesar în proce-
în cadrul activităţilor
n – Antrenează-te şi În
mai încearcă, 0%). răspunde corect din prima încercare, calculatorul îl apreciază cu
profesorii să depună eforturi
Fantas- maestru, pentru
sul de învăţare a realiza un echilibru armonios între activităţile m
încercare,
expresiacalculatorul
Fantastic! îl(You
apreciază cu expresia
are master – Eşti adevărat 100%). a muzicii, iar tehnologia deţine cheia.
conceptele teoretice şi tehnologice, prin aplicarea
6 adecvată şi corectă a componentelor tehn
110 În cazul când elevul răspunde corect din a doua încercare, calculatorul îl apreciază
NR. cu 2 (50) 2016
cu scopul de a stimula procesul deUNIVERS PEDAGOGIC
creaţie muzicală.
expresia Excellent! (75%).
Tehnologia îşi poate oferi ajutorul pentru a face studiul muzicii mai accesibil şi a
De asemenea, la a treia încercare de a răspunde
la satisfacerea corect,
nevoilor elevul ale
muzicale este fiecărui
apreciat elev.
cu expresia
Elevul Good
poate parcurge materialul
job! (An excellent effort – Efort excelent, 50%).
dispoziţie în ritmul propriu şi nu este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebu
Ionela Hîncu. Tabla interactivă: aplicaţii în predarea–învăţarea–evaluarea
Educaţiei muzicale în gimnaziu
În ceea ce priveşte aspectul utilizării TIC ca mijloc de Astfel, Tabla interactivă pune la dispoziţie un şir de
învăţare a muzicii, este necesar ca în cadrul activităţilor oportunităţi în primul rând pentru elevi, care îşi perso-
muzicale profesorii să depună eforturi pentru a realiza un nalizează accesul la resurse informaţionale şi modalitatea
echilibru armonios între activităţile muzicale, conceptele de prezentare a acestora punând accent pe competenţe-
teoretice şi tehnologice, prin aplicarea adecvată şi corec- le proprii. Pentru profesori, integrarea noilor tehnologii
tă a componentelor tehnologice, cu scopul de a stimula prin table interactivă permite eficientizarea procesului
procesul de creaţie muzicală. educaţional la educaţia muzicală şi majorarea interesului
Tehnologia îşi poate oferi ajutorul pentru a face elevului adolescent pentru studiul muzicii.
studiul muzicii mai accesibil şi a contribui la satisfacerea Elevii dobândesc uşor, într-un mod plăcut şi
nevoilor muzicale ale fiecărui elev. Elevul poate parcurge atractiv cunoştinţele şi deprinderile care vor contribui la
materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu este dezvoltarea competenţelor specifice Educaţiei muzicale.
nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să
ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de
care are nevoie [2; 4].

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Antonescu G.G. Doctrinele fundamentale ale pedagogiei moderne. Bucureşti, Editura Cultu-
ra Românească S.A.R., ediţia a IV-a, 1943;
2. Breazul G. Un capitol de educaţie muzicală. Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1937;
3. Brut M. Prezentări multimedia pe Web-limbajele XHTML+TIME şi SMIL. Iaşi, Editura
Polirom, 2004;
4. Constantin L.-V., Dinica L. Eficienţa utilizării TIC în procesul instructiv-educativ. În: Software
şi management educaţional, CNIV 2006, p. 297-304;
5. Covaci A. Tabla interactivă şi Smart Notebook 11. Cluj-Napoca, 2014;
6. Hîncu I. Impactul aplicării tehnologiilor multimedia în educaţia muzicală a preadolescen-
ţilor. În: Tehnologii didactice moderne, Simpozionul Pedagogic Internaţional, 26-27 mai 2016.
Chişinău, IŞE (Tipogr. „Cavaioli”), 2016, p. 253-255;
7. Logofătu M. et al. Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în şcoala modernă. Bucureşti,
Editura Credis, 2003;
8. Munteanu G., Aldea I. Didactica educaţiei muzicale pentru învăţământul primar. Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 2002;
9. Munteanu G. Metodica predării educaţiei muzicale în gimnaziu şi liceu. Bucureşti, Editura
Sigma, 1999;
10. Programa şcolară pentru disciplina opţională „Educaţie financiară”, curriculum la decizia
şcolii pentru liceu. Bucureşti, 2010. Disponibil la: http://www.edu.ro/index.php/articles/14877;
11. Vlădoiu D. Instruire asistată de calculator. Proiectul pentru Învăţământul Rural, 2005. Dispo-
nibil la: http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/sup_curs/istorie110.pdf;
12. http://www.google.com/
13. http://www.yahoo.com/

Recenzenţi: Ion ACHIRI,


doctor, conferenţiar universitar, IŞE.
Svetlana NASTAS,
doctor în pedagogie, IŞE.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016 111

S-ar putea să vă placă și