Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE


ŞI ADMINISTRATIVE

DEPARTEMENTUL ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

CURRICULUM

Diplomație parlamentară: teorie și practică

Ciclul II, Master

Programul de Master: Studii diplomatice

AUTOR:
Angela COLATCHI , doctor
conferenţiar universitar

APROBAT Şef Departament____________________


la şedinţa DEPARTAMENTULUI
din 2018

CHIŞINĂU 2018
I. PRELIMINARII
Cursul „Diplomaţie parlamentară” este conceput ca un studiu cu caracter teoretico-practic,
avînd ca scop cultivarea conceptelor şi cunoştinţelor practice despre diplomaţia parlamentară.
În relaţiile internaţionale contemporane au intervenit schimbări care nu întotdeauna pot fi
explicate în cadrul paradigmelor clasice. Acestea diferă substanţial de sistemul legăturilor
permanente dintre actorii internaţionali. Diversificarea lumii moderne, a vieţii internaţionale,
apariţia noilor actori internaţionali, accelerarea ciclurilor proceselor socioculturale şi politice,
tendinţele globalizării, inevitabil impun alte procedee de abordare, alte paradigme care ar încerca să
cuprindă realitatea relaţiilor internaţionale contemporane.
Obişnuim să vorbim despre procese de democratizare, raportându-le în cele mai dese cazuri
sistemelor politice aflate în tranziţie, deşi procesele de democratizare care posedă calitatea de
reproducere şi nu au limită, precum nu o are nici perfecţiunea, au loc şi în domeniile considerate
statornicite, spre exemplu diplomaţia. Anume procesele de democratizare (nu mă refer doar la
Republica Moldova) au contribuit la reactivarea contemporană a diplomaţiei parlamentare –
fenomen cu un potenţial politic enorm, care ia o amploare din ce în ce mai mare, dar care
deocamdată din punct de vedere teoretic valorificat şi analizat insuficient.
Specificul diplomaţiei parlamentare ca instrument de promovare a interesului
naţional, constă în faptul că parlamentul, apriori, reprezintă o sinteză a celor mai puternice, pentru
un ciclu de 4 ani, forţe politice, cărora electoratul le-a acordat cinste dar şi obligaţiunea de a le
reprezenta propriile interese, atît pe plan intern, cît şi pe cel extern. Vorbind despre dimensiunea
parlamentară în activitatea externă a guvernanţilor este necesar de menţionat prezenţa în viaţa
mondială contemporană cel puţin a doi factori, care o influenţează.
Perceperea profundă a procesului politic contemporan, participarea activă în formarea unei
societăţi civile, democratizarea şi renovarea societăţii moldoveneşti impune necesitatea educării
personalităţilor capabile să selecteze critic informaţia necesară, să analizeze evoluţiile sociale,
pentru ale utiliza raţional. Cursul va contribui la formarea unui tablou integru asupra activităţii
diplomatice.
Actualitatea cursului este cauzată de faptul că astfel studenţii, care se specializează în
Relaţii Internaţionale se vor familiariza şi vor însuşi mai aprofundat practica prevenirii şi
soluţionării conflictelor politice prin mijloace diplomatice, inclusiv şi cele ale diplomaţiei
parlamentare.
Cursul „Diplomaţie parlamentară” prevede formarea la viitorii specialişti a unui sistem se
cunoştinţe ample în domeniul parlamentarismului şi practicelor parlamentare în cadrul forumurilor

2
parlamentare internaţionale. Fiind destinat celor care studiază ştiinţele politice şi relaţiile
internaţionale.

II. II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI DE STUDIU

Total ore

Semestrul
Codul Denumirea Responsabil

Evaluarea
disciplinei disciplinei de Nr.
în planul disciplină inclusiv de credite
de studii Tota C S L LI
l

F.01.O.02 Aspecte
practice a I 300 15 15 70 ex 10
diplomației la
etapa actuală

Diplomaţia Angela
parlamentară Colaţchi

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor

N Ore
Lucrul
Unităţi de conţinut
Curs Seminar individua
l

Diplomaţia parlamentară. Obiect de studiu. 1


1. 7
Funcţiile diplomaţiei parlamentare
Privire istorică asupra evoluţiei diplomaţiei 2
parlamentare
2. 2 6
Evoluţia diplomaţiei parlamentare în Republica
Moldova
Etica în relaţiile interparlamentare 2
3. Principalele concepte etice în relaţiile 2 6
interparlamentare contemporane
4. Conceptul imunităţii parlamentare şi diplomatice 1
1 7
4
5. Diplomaţia parlamentară: particularităţi de procedură 2 7

3
Instituţiile parlamentare internaţionale 2
6. Activitatea deputaţilor în cadrul instituţiilor 2 6
parlamentare internaţionale

Adunări şi Asociaţii parlamentare create în baza unor 2


acorduri interparlamentare
Adunări parlamentare regionale – Uniunea
7. Parlamentelor Africane (UPA), Organizaţia 2 6
interparlamentară a ASEAN/ANASE; Uniunea
Parlamentarilor din ţările Asiei şi Pacificului; Uniunea
Interparlamentară Arabă.
Participarea delegaţiilor Parlamentului RM la Uniunea
Interparlamentară, Conferinţa parlamentarilor NATO şi
8. 4 10
la Asociaţia Internaţională a Parlamentarilor de Limbă
Franceză
Alcătuirea şi competenţa instituţiilor parlamentare 2
internaţionale
9. Particularităţile alcătuirii şi competenţei Adunării 5
Parlamentare a Consiliului Europei, AP GUAM, AP
Parteneriatului Esteic.
Diplomaţia parlamentară ca mijloc de negocieri 1
10. 2 5
politice
Rolul parlamentului în promovarea politicii externe a 2
statului
11. 2 5
Procedurile de implicare a fracţiunilor parlamentare în
elaborarea şi promovarea politicii externe a statului

TOTAL 15 15 70

III. COMPETENŢE . Cursul ”Diplomație parlamentară”


va forma masteranzilor următoarele competenţe:
generale:
- Cunoaşterea profundă şi explicarea fenomenelor relaţiilor internaţionale contemporane.
- Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic al ştiinţei relaţiilor internaţionale
pentru rezolvarea problemelor ce ţin de domeniul Relaţiilor Internaţionale, pentru
dezvoltarea de noi cunoştinţe şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.
- Identificarea, interpretarea şi utilizarea eficientă a materialului documentar şi bibliografic, a
metodelor adecvate obiectivelor cercetării în domeniul Relaţiilor Internaţionale.
- Determinarea tendinţelor şi pronosticarea evoluţiei relaţiilor internaţionale.
- Aplicarea tehnologiilor informaţionale, a unei sau mai multe limbi străine, a tehnicilor de
management al informaţiei, pentru a comunica accesibil informaţii din domeniul relaţiilor
internaţionale şi în procesul de cercetare științifică

specifice:

4
- Abordarea analitică în procesul de cercetare a problematicii din domeniul diplomației și
serviciului diplomatic.
- Prognozarea evoluției relațiilor diplomatice în contextul dezvoltării socialeconomice, politice
și culturale a Republicii Moldova la etapa contemporană.
- Evaluarea acțiunilor de ameliorare a relațiilor diplomatice ale Republicii moldova cu alte
state din perspectiva interesului național.
- Stabilirea priorităților studiilor interdisciplinare în cercetările științifice din domeniul istoriei
și teoriei diplomației și serviciului diplomatic.
- .Aplicarea mecanismelor și instrumentelor internaționale în procesul de soluționare a
conflictelor și gestionare a negocierilor.
- Monitorizarea, proiectarea și implementarea proiectelor de colaborare internațională,
inclusive prin paliera parlamentară, utile pentru Republica Moldova.
- Analizarea tendinţelor în dezvoltarea diplomaţiei oficiale şi celei parlamentare; evaluarea
interdependenţei dintre democratizarea vieţei sociale şi impulsionarea diplomaţiei
parlamentare;
- Stabilirea modalităţilor de realizare a interesului naţional prin intermediul diplomației
parlamentare; identificarea de noi strategiile de afirmare a diplomaţiei parlamentare
moldoveneşti.
- Identificarea posibilităţilor de cooperare interanţională prin intermediul diplomaţiei
parlamentare și de analiză a particularităţilor manifestării diplomaţiei parlamentare.

IV. OBIECTIVE GENERALE ALE CURSULUI

La nivelul de cunoaştere (comprehensiune)


 Să reproducă termenii şi noţiunile disciplinei;
 Să identifice esenţa diplomaţiei parlamentare;
 să definească obiectul de studiu a diplomaţiei parlamentare;
 să descrie noţiunea de reprezentant al poporului;
 să cunoască principiile de organizare a delegaţiilor parlamentelor;
 să cunoască diferite instituţii parlamentare internaţionale;
 să relateze despre structura internă a APCE;
 să cunoască diferite Asociaţii şi Adunări parlamentare create în baza unor
acorduri interparlamentare;

La nivel de aplicare
 să caracterizeze momentele comune şi cele specifice ale „diplomaţiei” şi
„diplomaţiei parlamentare
 să caracterizeze drepturile şi obligaţiunile reprezentanţilor în parlamentele
antice, practicile diplomatice;
 să evalueze corelaţia dintre funcţia legislativă internă şi activităţile
internaţionale ale Parlamentului;
 să compare instituţiile interparlementare europene cu cele ale continentului
American;
 să generalizeze principiile instituţiilor interparlementare
 să compare instituţiile interparlementare europene cu Adunări parlamentare
regionale;

5
La nivel de integrare.
 să analizeze corelaţia dintre diplomaţia parlamentară, cultura politică şi
dezvoltarea relaţiilor internaţionale
 să argumenteze şi să formuleze principiile dezvoltării diplomaţiei parlamentare
 să abordeze şi să propună modalităţi de promovare de către organul legislativ
a intereselor Republicii Moldova pe plan extern;
 să analizeze evoluţia internaţionalismului parlamentar;
 să formuleze aspectul politic în evoluţia instituţiilor interparlamentare;
 să estimeze rolul parlamentelor naţionale în activitatea instituţiilor
parlamentare europene;
 să analizeze evoluţia internaţionalismului parlamentar.

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

Tema 1. Diplomaţia parlamentară – obiectul de studiu


Obiective Unităţi de conţinuturi
- să definească obiectul de studiu a diplomaţiei - Parlamentarismul contemporan şi
parlamentare; noţiunea de diplomaţie parlamentară;
- să caracterizeze momentele comune şi cele - Noţiunea de „diplomaţie”, Diplomaţie
specifice ale „diplomaţiei” şi „diplomaţiei parlamentară”- internă şi externă;
parlamentare; - diplomaţia parlamentară, cultura
- să evalueze corelaţia dintre diplomaţia politică şi relaţiile internaţionale.
parlamentară, cultura politică şi dezvoltarea
relaţiilor internaţionale.
Tema 2. Privire istorică asupra evoluţiei diplomaţiei parlamentare
- să descrie noţiunea de reprezentant; - Noţiunea de reprezentanţi în
- să caracterizeze drepturile şi obligaţiunile structurile administrative;
reprezentanţilor în parlamentele antice, practicile - Democraţia şi parlamentarismul
diplomatice; antic;
- să argumenteze şi să formuleze principiile - Parlamentarismul şi monarhia
dezvoltării diplomaţiei parlamentare în Republica constituţională;
Moldova. - Dezvoltarea parlamentarismului în
perioada revoluţiilor burgheze;
Tema 3. Etica în relaţiile interparlamentare
-să relateze despre practica relaţiilor - Practica relaţiilor interparlamentare;
interparlamentare; - Respectarea intereselor statului şi a
- să caracterizeze specificul regulilor de conduită formaţiunii politice în lucrul organului
în delegaţiile parlamentare de peste hotare; interparlamentar;
- să efectueze un studiu asupra respectării - Regulile de conduită și protocolul în
intereselor naţionale şi ale celor de partid în delegaţii.
cadrul examinării documentelor la APCE.
Tema 4. Diplomaţia parlamentară: particularităţi de procedură
- să cunoască principiile de organizare a - Funcţia legislativă internă a
delegaţiilor parlamentelor; Parlamentului şi activităţile internaţionale;
- să evalueze corelaţia dintre funcţia legislativă - Activitatea şi funcţiile comisiei
internă şi activităţile internaţionale ale parlamentare pentru politică externă;

6
Parlamentului; - Activitatea deputaţilor în cadrul
- să abordeze şi să propună modalităţi de grupurilor de prietenie şi în delegaţiile
promovare de către organul legislativ a parlamentare peste hotare.
intereselor Republicii Moldova pe plan extern.
Tema 5. Instituţiile parlamentare internaţionale
- să cunoască diferite instituţii parlamentare - Evoluţia internaţionalismului
internaţionale; parlamentar;
- să compare instituţiile interparlementare - Parlamentul European;
europene cu cele ale continentului American; - Adunarea Parlamentară a Consiliului
-să evalueze evoluţia internaţionalismului Europei;
parlamentar. - Adunarea Uniunii Europei
Occidentale;
- Consiliul Interparlamentar
Consultativ al Benelux;
- Consiliul Nordic;
- America Latină: Un parlament
regional şi parlamente supraregionale;
- Parlamentul Latino-American;
- Parlamentul Andin; Parlamentul
Centramerican
- Activitatea deputaţilor în cadrul
grupurilor de prietenie şi în delegaţiile
parlamentare peste hotare.

Tema 6. Adunări şi Asociaţii parlamentare create în baza unor acorduri interparlamentare


să cunoască diferite Asociaţii şi Adunări - Uniunea Interparlamentară;
parlamentare create în baza unor acorduri - Conferinţa parlamentarilor NATO;
interparlamentare; - Adunări parlamentare regionale –
- să compare instituţiile interparlementare Uniunea Parlamentelor Africane (UPA),
europene cu Adunări parlamentare regionale; Organizaţia interparlamentară a
-să analizeze evoluţia internaţionalismului ASEAN/ANASE; Uniunea Parlamentarilor
parlamentar. din ţările Asiei şi Pacificului; Uniunea
Interparlamentară Arabă;
- Asociaţiile parlamentare – Asociaţia
Parlamentară a Commonwealth-ului (APC),
Asociaţia Internaţională a Parlamentarilor
de Limbă Franceză.
Tema 7. Alcătuirea şi competenţa instituţiilor parlamentare internaţionale
- să cunoască regulile de care guvernează - Regulile şi principiile de
reprezentarea în cadrul adunărilor; reprezentare;
-să determine mecanismele de legătură între - Numărul de reprezentanţi, titulari şi
organele parlamentare şi guvernele naţionale; supleanţi;
- să efectueze un studiu comparativ asupra - Structuri interne, reuniuni plenare;
competenţelor instituţiilor parlamentare sedii şi locuri de reuniuni, organisme de
internaţionale. decizie, comisiile;
- Competenţe bugetare şi consultative
(Recomandări şi rezoluţii);
7
- Competenţe în materie de numiri şi de
cenzură.

Tema 8. Diplomaţia parlamentară ca mijloc de nefocieri politice


- să cunoască particularităţile negocierilor - Definirea şi particularităţile
politice; negocierilor politice;
- să caracterizeze funcţiile negocierilor; - Funcţiile negocierilor;
- să evalueze rolul diplomaţiei parlamentare în - clasificarea şi tipuri fundamentale de
negocierile internaţionale; negocieri;
- să analizeze diplomaţia parlamentară ca tip de - protonegocierile şi diplomaţia
protonegociere. parlamentară.

Tema 9. Funcţiile diplomaţiei parlamentare


- să definească obiectul de studiu a diplomaţiei - Noţiunea de diplomaţie parlamentară,
parlamentare; funcţiile de bază a diplomaţiei
- să caracterizeze momentele comune şi cele parlamentare;
specifice ale „diplomaţiei” şi „diplomaţiei - Noţiunea de „diplomaţie”, Diplomaţie
parlamentare; parlamentară”- internă şi externă;
- să analizeze manifestarea funcţiilor şi corelaţia - diplomaţia parlamentară, cultura
dintre diplomaţia parlamentară, cultura politică şi politică şi relaţiile internaţionale.
dezvoltarea relaţiilor internaţionale.
Tema 10. Evoluţia diplomaţiei parlamentare în RM
- să descrie noţiunea de reprezentant; - Noţiunea de reprezentanţi în
- să caracterizeze drepturile şi obligaţiunile structurile administrative;
reprezentanţilor în parlamente, practicile - Democraţia şi parlamentarismul în
diplomatice; Moldova;
- să argumenteze şi să formuleze principiile - diplomaţia negocierilor în RM.
dezvoltării diplomaţiei parlamentare ale RM. - Dezvoltarea parlamentarismului în
Republica Moldova.

Tema 11. Principalele concepte etice în relaţiile interparlamentare contemporane


-să relateze despre conceptele de autonomie, - Autonomia, binefacerea,
binefacere, paternalism, acţiune dreaptă; paternalismul, acţiunea dreaptă;
- să caracterizeze specificul regulilor de conduită - Practica relaţiilor interparlamentare;
în delegaţiile parlamentare de peste hotare; - Regulile de conduită în delegaţii.
- să efectueze un studiu asupra respectării
intereselor naţionale şi ale celor de partid în
cadrul examinării documentelor la APCE.
Tema 12. Conceptul imunităţii parlamentare şi diplomatice
- să identifice principiile imunităţii parlamentare - Imunitate parlamentară;
şi diplomatice; - Non-responsabilitate şi
- să evalueze corelaţia dintre non-responsabilitate inviolabilitate;
şi inviolabilitate; - Imunitate diplomatică
- să analizeze practici din alte state privind - Ridicarea imunităţii parlamentare.
ridicarea imunităţii parlamentare.

8
Tema 13. Particularităţile alcătuirii şi competenţei Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei
- să cunoască regulile de care guvernează - Regulile şi principiile de
reprezentarea în cadrul adunărilor; reprezentare;
-să determine mecanismele de legătură între - Numărul de reprezentanţi, titulari şi
organele parlamentare şi guvernele naţionale; supleanţi;
- să efectueze un studiu comparativ asupra - Structuri interne, reuniuni plenare;
procedurii de monitorizare a CE a diferitor state. sedii şi locuri de reuniuni, organisme
de decizie, comisiile;
- Procedura de monitorizare.

Tema 14. Rolul Parlamentului în promovarea politicii externe a statului


- să determine practica altor parlamente cu privire - fracţiunile şi grupurile parlamentare;
la constituirea grupurilor şi fracţiunilor - rolul Birouuil permanen şi implicarea
parlametare structurilor parlamentare în
- să caracterizeze funcţiile Biroului permanent; elaborarea şi realizarea politicii
- să evalueze rolul comisiilor permanente şi externe,
speciale în promovarea politicii externe a statului. - comisiile permanente şi speciale ale
Parlamentului.

VI. LUCRUL INDIVIDUAL CU MASTERANZII

Produsul Strategii de Termen de


Criterii de evaluare
preconizat realizare realizare

 Studiu bibliografic  Diversitatea surselor


 Studiu experimental  Analiza critică a
În semestrul I
Referat  Elaborarea concluziilor rezultatelor prezentate
şi recomandărilor cu  Volumul (10-15 pag.) noiembrie
privare la planificarea  Identificarea
carierei professionale posibilităţilor de
aplicare a rezultatelor
Portofoliu  Realizarea  Concordanţa dintre Conform
pentru obiectivelor/sarcinilor obiective şi conţinut graficului stabilit
studiul de caz  Acumularea  Utilitatea/actualitatea
informaţiei materialelor acumulate
 Prezentarea rezultatelor  Volumul pînă la 15 paj
 Forma de prezentare
grafică
 Analiza/prelucrarea
9
datelor
 Originalitatea formei de
prezentare

Anexa
TEMATICA ORIENTATIVĂ A REFERATELOR:

1. Dimensiunea parlamentară a cooperării dintre state


2. Dezvoltarea Relaţiile RM cu Uniunea Europeană”
3. Politica externă a RM reflectată în diplomaţia guvernamentală şi diplomaţia parlamentară
4. Funcţia diplomaţiei parlamentare în formarea opiniei publice
5. Pluralismul politic şi diplomaţia parlamentară”
6. Studiu comparativ asupra organizării principalele organisme parlamentare de cooperare
interparlamentară şi participarea RM la activitatea desfăşurată în cadrul acestora.
7. Configuraţia politică a comisiilor parlamentare pentru politică externă a statelor UE”
8. Monitorizarea Republicii Moldova de către Consiliul Europei”
9. Concepţia utilitaristă şi lupta pentru pace - dimensiuni parlamentare”
10. Perspectivele dezvoltării Adunării parlamentare a GUAM-ului”.
11. Perspectivele dezvoltării Adunării parlamentare a Parteneriatului Estic
12. Dezvoltarea diplomaţiei parlamentare pe continentul American (parlamentul Andin, parlamentul
centramerican ş.a)
13. Dezvoltarea diplomaţiei parlamentare în statele africane – Uniunea Parlamentelor Africane

VII. TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE MASTER

1. Rolul mass-media în procesul devenirii parlamentarismului în Republica Moldova


2. Dimensiunea parlamentară a cooperării dintre state
10
3. Procesul de integrare europeană (aspecte politice, economice şi instituţionale).
4. Relaţiile RM cu Uniunea Europeană
5. Politica externă a RM reflectată în diplomaţia guvernamentală şi diplomaţia parlamentară.
6. Rolul, ONU şi al altor foruri internaţionale, inclusiv parlamentare, în menţinerea păcii şi
stabilităţii în lume.
7. Promovarea politicii externe a statului în perioada de tranziţie
8. Parlamentarismul şi libertatea de exprimare în democraţiile dezvoltate
9. Diplomaţia parlamentară în discursul politic contemporan
10. Aspectele morale, culturale şi economice în procesele de colaborare internaţională
11. Funcţia diplomaţiei parlamentare în formarea opiniei publice
12. Activitatea fracţiunilor parlamentare în procesul creării imaginii statului
13. Pluralismul politic şi diplomaţia parlamentară

VIII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Constituţia Republicii Moldova


Lege privind statutul deputatului în Parlament
Regulamentul Parlamentului RM
Declaraţia Principiilor Toleranţei ( UNESCO, Proclamată şi semnată la 16 noiembrie
1995)
Strategia politicii externe a Republicii Moldova, 1995
C.Coman, Relaţiile publice. Principii şi strategii, Polirom, 2001.
A.Colaţchi Diplomaţia parlamentară moldovenească în contextul integrării europene,
MOLDOSCOPIE nr.4 (XXXIX), 2007, p.147.
Fruntaşu P. Sisteme politice contemporane-Vol-II Chişinău, 2001.
Bâtlan I. Întroducere în istoria şi filosofia culturii. Bucureţti, 1995.
Melnic B. Cultura politică un element determinant al stabilităţii, prosperităţii şi
progresului//MS,2002,nr.155.
A. Bolintineanu, A.Năstase, B.Aurescu, Drept internaţional contemporan. Editura ALL
BECK, Bucureşti, 2000
Gh.Rizescu, Diplomaţia parlamentară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
A Popescu, I.Jinga, Organizaţii europene şi euro-atlantice, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2001
N.Ionescu, Organizaţii şi instituţii internaţionale, Editura Silvi, Bucureşti, 2000
N.Diaconu, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2001
C.Călinoiu, D. Georgeta, D.Victor, Tratat de teorie şi practică parlamentară, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
H.Klebes, Diplomaţia parlamentară, CIDCE, Bucureşi, 1999
D.Pop, Mass-media şi democraţia, Polirom, 2001.
Николаев А. Г., Горегин А. Г. США: средства массовой информации, политическая
власть и общество. СПб. 1993.
Страны мира. Информационно-аналитический справочник ЦРУ. Екатеринбург, 2001.
Авкьян С.А. Федеральное собрание – Праламент России, Москва, 1999.
Бошно С.В. Субъекты права законодателной инициативы, М., 1996.
Боботов С.В. Законодательный процесс в США//Журнал российского права. 1997, №5.
Боботов С.В. Законодательный процесс в Великобритании //Журнал российского права.
1998, №4-5.

11
Гузнов А.Г., Кененов А.А., Современный законодательный процесс: основные институты
и понятия, М., 1995.
Конституционное (государственное) право зарубежных стан Под ред. Б.А. Сташуна, М.,
1999.
Очерки парламентского права (зарубежный опыт), Под ред. Б.Н.Топорнина, М., 1993.
Рагозин В.Ю. Правовая экспертиза законопроектов в Российской Федерации, М., 1998.
Свельева Е.М., Сравнительный опыт организации законодательной деятельности во
Франции, Германии, Испании, М., 2000.
www.parlament.md
www.justice.md
www.duma.gov.ru
www.coe.int
www.cdep.ro
www.rada.ua
www.legislature.ru
www.ecprd.com
www.bice.md

Subiectele pentru examen

1. Conceptul autonomiei în activitatea parlamentară


2. Participarea delegaţiilor Parlamentului RM la Adunarea Parlamentară a Cooperării
Economice a Mării Negre
3. Etica personală şi etica legislativă
4. .Particularităţile alcătuirii şi competenţei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
5. Noţiunea de libertate în etică şi politică
6. Participarea delegaţiilor Parlamentului RM la Uniunea Interparlamentară
7. Conceptul imunităţii parlamentare şi diplomatice
8. Particularităţile alcătuirii şi Adunării parlamentare a Parteneriatului Estic
9. Diplomaţia parlamentară - particularităţi de procedură
10. Participarea delegaţiilor Parlamentului RM la Adunarea Interparlamentară a Ţărilor membre
a C.S.I.
11. Controlul parlamentar asupra politicii externe
12. Participarea delegaţiilor Parlamentului RM la Adunarea Parlamentară a NATO
13. Esenţa diplomaţiei parlamentare
14. Particularităţile alcătuirii şi competenţele Parlamentului European
15. Funcţiile diplomaţiei parlamentare
16. Participarea delegaţiilor Parlamentului RM la Adunarea Parlamentară a OSCE
17. Rolul fracţiunilor parlamentare în elaborarea şi promovarea politicii externe a statului
18. Participarea delegaţiilor Parlamentului RM la Adunarea Parlamentară a GUAM
19. Ratificarea tratatelor internaţionale
20. . Formele de manifestare a Diplomaţiei parlamentare
21. . Activitatea deputaţilor în cadrul instituţiilor parlamentare internaţionale
22. Etica de tip kantian în diplomația parlamentară
23. Parlamentul Andin şi Parlamentul Centramerican
24. Etica utilitarismului în diplomaţia perlamentară
25. Uniunea Parlamentelor Africane (UPA)

12
26. Principiile eticii contractualismului în diplomația parlamentară
27. Uniunea Interparlamentară Arabă
28. Principiile eticii egoismului raţional în activitatea de promovarea a intereselor naționale

13