Sunteți pe pagina 1din 121

C Z U 657,4£*54#54(075.

) N20

Lucrarea a fost aprobată pentru editare la şedinţ a


Catedrei „Contabilitate şiAudit" ASEM
(proces-verba l nr . l 1 din 21.06. 2010) .

Referenţi: conf. univ. dr. A. IACHIMOVSCHI


conf. univ. dr. A. CHIŞLARU

D E S C R I E RE A C I P A C A M E RE I N A Ţ IO N A LE A C Ă R ŢI
I

Nani, Mihail
Contabilitatea în instituţiile publice / Mihail Nani.
- C h . : CEP USM, 2010. - 192 p.
450 ex.

ISBN 978-9975-70-979-8.

657.15:351/354(075.8 )

IS B N 978-9975-70-979- 8 © Conf. univ. dr. M. Nani


CUPRINS
INTRODUCE
RE 5

Tema 1. O RG AN I ZA R E A EVIDENŢEI C O N T A B I L E
ÎN IN ST IT U Ţ IILE P U B L IC E 7

Tema 2. BILANŢUL C O N T A B I L ŞI PLAN U L DE CONTURI... . 17

Tema 3. C O N T A B I L I T A TE A FINANŢĂRII ŞI A M I J L O A CE
L O R BĂNEŞTI 23

Tema 4. C O N T A B I L I T A ET A C H E L T U I E L I LO R 35

Tema 5. C O N T A B I L I T A T E A DECONTĂRILOR 45

Tema 6. C O N T A B I L I T A ET A M I J L O A C E LO R F IX E 87

Tema 7. C O N T A B I L I T A ET A M A T E R I A L E LO R 100

Tema 8 . C O N T A B I L I T A TE A O B I E C T E LO R D E MICĂ

V A L O A R E ŞI SCURTĂ DURATĂ 107

Tema 9. C O N T A B I L I T A ET A M I J L O A C E LO R S P E C I AL E 113

Tema 10. C O N T A B I L I T A TE A EXECUTĂRII B U G E T E LO R


SĂTEŞTI 126

Tema 11. R A P O A R T E L E FI NANCI A R E A L E INSTITUŢIILOR


P U B L IC E 137

Anexe 144
- Mihail Nani - 5

I N T R O D U C ER E
A B R E V I ER
I Contabilitatea ca bază a sistemului informaţional a gestiunii econo
A LI N Alineatul
mie i naţionale este un instrumen t indispensabi l în elaborarea planurilor de
AR T Articol dezvoltare economică şi socială, în urmărirea realizării lor, în organizarea şi
conducere a ştiinţifică a proceselor economice , utilizarea eficientă a
BU C Bucăţi resurselor materiale şi de muncă. O bună informare economică constituie

BASS Bugetul asigurărilo r sociale de stat întotdeauna temeiul unei intervenţii competente în organizarea şi dirijarea
proceselo r economic e.
BPN Bugetul public naţiona l
Fiind o componentă a informării economice, contabilitatea instituţiilo r
CA S Contribuţii de asigurări sociale public e are ca obiectiv principal reflectarea corectă a procesului de
executar e a bugetului public naţional, a felului cum se gestioneaz ă
C IA S Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat
mijloacele materiale şi băneşti ale instituţiilor publice, furnizând în acelaşi
CNA M - Compania Naţională de Asigurări în Medicină timp indicatori i necesari organelor de conducer e ierarhic superioare .
Contabilitatea instituţiilor publice înregistrează, prelucrează şi stu
CNAS Casa Naţională de Asigurări Social e
diaz ă date referitoare la redistribuirea venitului naţional, care se realizează
C TA S Casa Teritorială de Asigurări Social e prin intermediu l bugetului public naţional, sub forma sumelor cheltuite de la
bugetele de toate niveluril e pentru satisfacere a nevoilor social-culturale,
DF U Durata de funcţionare utilă
învăţămân t, ocrotire a sănătăţii, întreţinerea aparatului de stat, apărarea
FA M Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală ţării etc.
Operaţiunil e financiar-economic e care au loc în procesul executări i
IP Instituţia publică
bugetului public naţional dau naştere la anumite raporturi juridice inter
MF Mijloace fixe venite între instituţiile publice, între acestea şi unităţile economice sau
persoane fizice, de pe urma cărora izvorăsc diferite drepturi şi obligaţii.
MS Mijloace special e Aceste drepturi şi obligaţii sunt reflectate în expresie valorică de către
NC Notă de contabilita te evidenţa contabilă, sub forma finanţării primită din buget, sub forma re
laţiilor de decontare ale instituţiilor publice cu agenţii economici, cu sala
OMVSD - Obiecte de mică valoare şi scurtă durat ă
riaţii, cu bugetul asigurărilo r sociale de stat şi fondul asigurărilor obligatorii
РАМ Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medical ă de asistenţă medicală etc.
Evidenţa contabilă înregistrează volumul veniturilor realizate şi chel
U TA G - Unitatea teritorial-administrativă Găgăuzi a
tuielilor efectuate, asigurând întreaga bază de informaţii necesare pentru
îndeplinirea funcţiilor instituţiilor publice.
Evidenţa contabilă are sarcina să prevină încălcarea disciplinei buge
tare, asigurând utilizarea mijloacelo r bugetare în limitele aprobate în buget
şi potrivit destinaţiei stabilite.
Prin îndeplinirea în bune condiţii a sarcinii ce îi revine de a urmăr i
întregul proces al executării bugetului public, evidenţa contabilă furnizează
la timp indicatorii necesari fiecărui organ de decizie, pentru
cunoaştere a
6 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 7

mersului executării bugetare şi de asemenea deficienţele apărute în reali


zarea veniturilor şi în efectuarea cheltuielilo r, în vederea adoptării măsurilor TEMA 1
ce se impu n pentru redresarea situaţiei .
îndeplinindu-ş i cu succes sarcinile referitoare la informarea bugetară ,
O R G AN I Z ARE A EVIDENTEI C O N T AB IL
evidenţa contabilă este în măsură să ofere o bază completă de date privin d
E ÎN INSTITUŢIILE P U B L IC E
executar ea bugetului pe anul curent, care se pot folosi de asemenea în
fundamentarea prevederilor bugetare pentru anul viitor .
1.1. Organizarea , obiectul şi sarcinile evidenţei contabile în insti
Contabilitatea instituţiilor publice este un mijloc de control eficace în
tuţiile publice .
asigurarea integrităţii patrimoniul ui instituţiilor publice. în realizarea acestui
1.2. Reglementare a normativă a contabilităţi i instituţiilo r public e
obiectiv, ea înregistrează întreaga mişcare de mijloace materiale şi băneşti,
1.3. Bugetul public naţional, componenţă şi structură.
urmăreşt e păstrarea integrităţii şi utilizarea lor cu respectarea condiţiilor de
1.4. Tehnica înregistrări i operaţiunilo r economice în evidenţ a
legalitate .
contabilă.
îndeplinire a cu succes a sarcinilor importante care stau în faţă evi
dente i bugetare este condiţionată , în afară de o bună organizare, de gradul de
calificare şi de calitatea personalului financiar contabil, de măsura în care 1.1. Organizarea, obiectul şi sarcinile evidenţei
acest personal se îngrijeşte de ridicarea continuă a eficienţei activităţii sale contabile în instituţiile publice
şi de modul în care conducători i instituţiilor publice înţeleg problemele
financiare şi sunt preocupa ţi de rezolvarea lor optimă . Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale
puterii şi administraţiei de stat, instituţii de învăţământ, ale justiţiei şi
procuraturii , armatei etc.
Instituţiile publice sînt entităţile prin intermediul cărora se efectuează
redistribuire a venitului naţional, care se realizează prin intermediu l buge
tului public naţional, sub forma sumelor cheltuite pentru satisfacerea nevoi
lor social-cultural e, învăţământ, ocrotirea sănătăţii, întreţinerea administra
ţiei de stat, apărarea ţării etc.
Conform art. 184(1) din Codul civil instituţia publică se constituie în
baza unui act emis de autoritatea publică şi este finanţată integral sau parţial
de la bugetu l acesteia din urmă .
Instituţiile publice nu dispun de venituri proprii pentru acoperire a
cheltuielilor pe care le suportă în procesul activităţii lor şi respectiv sînt f i
nanţa te integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetele raionale, muni
cipale, orăşeneşti, săteşti.
Privite din punct de vedere al importanţe i activităţii pe care o des
făşoară deosebim :
• instituţii publice de subordonar e de stat;
• instituţii publice de subordonar e locală .
Din categoria instituţiilor de subordonar e de stat fac parte organele
centrale ale administraţie i de stat care îndeplinesc sarcini de conducere pe
8 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mi hai l Nani - 9

întreg teritoriul ţării, precum şi instituţiile subordonate lor. Dintre acestea Prin intermediul contabilităţii instituţiilor publice se asigură evidenţa
putem menţiona: finanţelor publice de care dispune statul .
- parlamentu l; Operaţiunile financiar-economic e în instituţiile publice sunt
- preşedinţia; contabilizate prin sistemul propriu de evidenţă contabilă reglementat de
- guvernu l; Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice
- ministerele; Nr. 85 din 9 octombri e 1996 .
- agenţiile de stat; Standardel e Naţionale de Contabilita te nu se răspândesc asupr a
- instituţiile superioare de învăţământ; instituţiilor publice.
- colegiile; Evidenţa contabilă în instituţiile publice are următoarele sarcini:
- armata naţional ă; - înregistrarea la zi a finanţării bugetare, veniturilor realizate şi
- procuratura generală etc. cheltuielil or efectuate ;
Din categoria instituţiilo r de subordonar e locală fac parte organele
- contabilizarea corectă a circulaţiei mijloacelor materiale şi
locale ale administraţie i de stat şi instituţiile din subordonarea lor directă.
băneşti;
De exemplu :
- evidenţa decontărilor cu diferiţi debitori şi creditori;
- consiliile raionale, municipale, orăşeneşti, săteşti;
- asigurarea integrităţii patrimoniului aflat în administrare ;
- primăriile municipale, orăşeneşti, săteşti;
- întocmirea şi prezentarea la termenii stabiliţi a rapoartelo r
- direcţiile financiare raionale, municipal e;
financiare .
- direcţiile de învăţământ raionale, municipale;
De asemenea, evidenţa contabilă are sarcina de a preîntâmpina încăl
- şcolile; carea discipline i bugetare, asigurând consumu l mijloacelo r bugetar e
- grădiniţele; /special e în limitele aprobate în bugetul de stat / bugetele raional e,
- casele de cultură etc. municipale, orăşeneşti, săteşti şi conform destinaţiei stabilite în aceste
Unele organe locale ale administraţie i de stat au o dublă subordonar e bugete .
fiind în sfera de activitate atât a consiliilor raionale / municipale, cât şi a Evidenţa contabilă trebuie să oglindească la timp toate modificările
ministerelor de resort. Astfel, direcţiile financiare raionale / municipale sunt cantitative şi valorice ale mijloacelor şi resurselor unei instituţii .
subordonate nu numai consiliilor raionale / municipale, dar şi ministerulu i In baza datelor furnizate de evidenţa contabilă conducătorii institu
finanţelor, direcţiile de învăţământ raionale / municipale - ministerului ţiilor publice adoptă decizii în conducerea activităţii curente a instituţiilor .
educaţiei, comisariatele de poliţie raionale / municipale - ministerului de Conducătorii instituţiilor publice şi ai aparatului financiar-contabil al
interne etc. acestor a au sarcina de a se ocupa permane nt de buna administrar e şi utilizar e
Cele două categorii de instituţii publice se deosebesc prin sursa din a mijloacelor bugetare / speciale, asigurând utilizarea eficientă a mijloacelor
care sunt finanţate. Astfel, instituţiile de subordonar e de stat sunt finanţate materiale şi băneşti .
din bugetu l de stat, iar cele de subordonar e locală - din bugetele raionale , Responsabilitat ea pentru organizarea corespunzătoar e a evidenţei con
municipale, orăşeneşti, săteşti. tabile o poartă conducătorul instituţiei publice şi contabilul-şef al acesteia.
Obiectul contabilităţii instituţiilor publice îl constituie patrimoniul
publi c aflat în administrare a acestora: finanţarea din buget şi cheltuielil e
bugetare , veniturile şi cheltuielile privind mijloacele speciale, mijloacele
materiale şi băneşti, drepturile şi obligaţiile rezultate din activitatea
desfăşurat ă cu respectare a prevederilor legale .
10 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 11

1.2. Reglementarea normativă a contabilităţii Clasificaţia bugetară serveşte necesităţilor de sistematizare şi de


instituţiilor publice corelare a indicatorilor bugetari ai bugetelor de toate nivelurile şi ai fondurilo r
extrabugetare , atribuindu-s e fiecărui indicator bugetar un cod distinct .
Organizarea şi funcţionarea contabilităţii în instituţiile publice se
realizează în conformita te cu actele legislative şi normative prin care se Legea privind finanţele publice locale stabileşte structur a,
asigură o reglementare unitară a acesteia pe întreg teritoriul ţării. elaborarea , aprobare a şi executare a bugetelo r unităţilo r - administrativ -
Contabilitatea instituţiilor publice este reglementată de următoarele teritoriale (raioanelor, municipiilor, oraşelor, satelor), drepturile şi
acte legislative şi normative . responsabilităţi le executorilor de buget de subordonare locală .
> Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007; Codul civil determină statutul juridic al participanţilor la circuitul
> Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XII I civil, temeiurile apariţiei dreptului de proprietate şi modul de exercitare a
din 24.05.1996 ; acestuia, reglementează obligaţiile contractuale şi de altă natură, alte
> Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din raportur i patrimoniale şi personal e nepatriomonial e aferente lor.
16.10.2003 ;
> Codul civil ; Codul muncii reglementează totalitatea raporturilor individuale şi
> Codul muncii; colective de muncă, jurisdicţia muncii, controlul aplicării reglementărilor
din domeniul raporturilor de muncă.
> Codul fiscal;
> Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar Codul fiscal reglementează principiile impozitării în Republica
nr. 355-XVI din 23.12.2005; Moldova, modul şi termenele de achitare a impozitelo r şi taxelor, cotele
> Clasificaţia bugetară nr. 91 din 20.10.2008; acestora , facilităţile acordate, precum şi subiecţii şi obiectele impunerii .
> Regulamentu l privind inventarier ea nr. 27 din 28.04.2004 ;
> Instrucţiune cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugeta r
nr. 85 din 09.10.1996 ; reglementează modul, condiţiile de salarizare şi mărimile salariilor persona
> Instrucţiuni, regulamente emise de Guvernul Republicii Moldova lului din autorităţile administraţiei publice, instituţiile şi organizaţiile
finanţate de la bugetul public naţional.
şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
> Legea bugetulu i de stat etc. Regulamentu l privind inventarierea reglementeaz ă modul de efec
Legea contabilităţii stabileşte cadrul juridic a cerinţelor unice şi a tuare a inventarieri i patrimoniulu i, de determinar e şi reflectare a rezultatelo r
mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în inventarierii , precum şi formularele utilizate cu ocazia inventarieri i.
Republica Moldova, regulile generale privind documentare a operaţiunilo r Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabila în instituţiile
economice, întocmirea registrelor contabile, inventarierea patrimoniulu i, publice nr. 85 din 09.10.199 6 reglementeaz ă documentare a şi contabiliza
întocmire a şi prezentare a rapoartelo r financiare . rea operaţiunilor financiar-economice în instituţiile publice.
Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar stabileşt e
sistemu l bugetar, care este o parte integrant ă a sistemului de finanţe publice
ale statului, reprezentat prin bugetul public naţional şi de asemenea 1.3. Bugetul public naţional, componenţă
stabileşt e procesul bugetar care începe cu elaborarea bugetului şi se şi structură
finalizează prin aprobarea raportului privind executarea lui pentru anul
bugetar respectiv . Bugetul public reprezintă documentul-progra m prin care se prevede
anual mărimea şi structura veniturilor şi cheltuielilor din cadrul economiei
publice.
12 - Contabilitatea în instituţiile publice -
— Mihail Nani - 13

Printr-un buget bine alcătuit, Parlament ul şi Guvernul pot avea o imagine


de ansamblu , aproape exactă, asupra raportulu i dintre valoarea bunurilor asigurărilo r sociale de stat, ale bugetelor raioanelor , oraşelor şi satelor se
materiale şi nematerial e create în economi a naţională şi valoarea eforturilo r stabilesc conform legii de organele reprezentati ve respective . Orice alte
făcute pentr u realizare a lor. în mod similar, organele locale ale puterii şi prestări sunt interzis e.
administraţie i de stat pot avea o astfel de imagine la nivel mezoeconomic . Structura bugetului public naţional este prezentată în schema 1.3.
Astfel, bugetul publice este instrumentu l de programare , de executar e
şi de control asupra rezultatelor executării resurselor băneşti ale societăţii şi Bugetul public naţiona l
a modulu i de repartizare şi utilizare a acestora prin cheltuieli. Cu alte
cuvinte, bugetul public reflectă activitatea privind finanţele publice ale
statului. El reprezintă un act prin care se prevăd şi se aprobă prin lege

veniturile şi cheltuielile anuale ale statului . Bugetul B A S S FA M Bugetele raionale, muni


Conform articolului 131 din Constituţia Republicii Moldova Bugetul de sta t cipale, bugetul UTA G
public naţional cuprinde : a
- bugetul de stat ;

- bugetul asigurărilo r sociale de stat; Bugetele instituţiilo r Bugetele instituţiilo r


Bugetele săteşti ,
- bugetele raioanelor , oraşelor, satelor . publice de subordonar e publice de subordonar e
orăşeneşti
Totodată, conform Informaţiei privind modul de achitare a plăţilor la de stat locală

bugetul public naţional prin Trezoreria de stat a Ministerului Finanţelor în tele, taxele şi orice alte venituri ale bugetulu i de stat şi ale bugetulu i
anul 2010 în componenţa bugetului public naţional se include şi fondul
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi bugetului asi
gurărilo r sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobări i Parlamentului,
în caz de formare a fondului extrabugetar , el se prezintă spre aprobare
Parlamentului.
Dacă bugetul de stat şi bugetul asigurărilo r sociale de stat nu au fost
adoptate prin lege cu cel puţin trei zile înainte de expirarea exerciţiului
bugetar, se aplic ă în continuar e bugetul de stat şi bugetul asigurărilo r sociale
de stat ale anulu i precedent , până la adoptare a noilor bugete .
Orice propuner e legislativ ă sau amendamen t care atrage majorare a sau
reducere a veniturilo r bugetare sau împrumuturilor , precum şi majorare a sau
reducere a cheltuielil or bugetare pot fi adoptate numai după ce sunt acceptat e
de Guvern .
Bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor se elaborează, se aprobă şi se
execută în condiţiile legii.
Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de
finanţare.
Conform articolului 132 din Constituţia Republicii Moldova impozi
Schema 1.3. Structura bugetului pub ic naţional

Prin intermediul bugetului public naţional se efectuează distribuirea şi


redistribuirea venitului naţional. Distribuirea venitului naţional se
realizează prin încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări
sociale , primelor de asigurări medicale de la contribuabili în bugetul public
naţional care formează veniturile bugetului public naţional. Redistribuirea
venitului naţional se realizează sub forma cheltuielilor efectuate din bugetul
public naţional pentr u satisfacerea nevoilor social-cultural e, întreţinerea
aparatului de stat, apărarea ţării etc.
Contabilitatea instituţiilor publice înregistrează, prelucrează şi
studiază date referitoare la distribuirea şi redistribuirea venitului naţional .
Astfel, prin bugetul public naţional sunt reflectate finanţele publice,
care exprimă fluxuri financiare privind formarea resurselor băneşti publice
şi fluxur i financiare care se utilizează în procesul de gestionare a acestor
resurse pentru desfăşurarea activităţii statului .
Ministerul Finanţelor elaborează proiectul legii bugetului de stat pe
care în termenii stabiliţi îl prezintă Guvernului . De asemenea , Casa
Naţională de Asigurări Sociale elaborează proiectul legii bugetului asigu
rărilor sociale de stat pe care îl prezintă Guvernului , iar Compania Naţională
de Asigurări în Medicină elaborează proiectul legii fondului asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pe care îl prezintă Guvernului.
14 — Contabilitatea în instituţiile publice — — Mihail Nani - 15

Guvernu l examineaz ă şi aprobă proiectele legilor menţionat e mai sus Apoi sumele rulajelor din notele de contabilitate se înregistreaz ă în
şi le prezintă separat spre aprobare Parlamentului. Cartea Mare pentru fiecare nota de contabilitate separat .
Bugetele raioanelor , oraşelor şi satelor se elaborează , se aprobă şi se La finele lunii în Cartea Mare se calculează rulajele şi soldurile pe
execut ă în conformitat e cu Legea privind sistemul bugetar şi procesul buge conturil e sintetice respective .
tar şi Legea privind finanţele publice locale . Pentru evidenţa analitică şi utilizează diferite fişe şi registre. De exemplu :
Bugetele săteşti, orăşeneşti , raionale se elaboreaz ă de autorităţi le > Fişa de inventar a mijloculu i fix;
administraţiei publice locale (primăriile săteşti, orăşeneşti, direcţiile > Registrul de casă ;
financiare raionale) şi se aprobă de consiliile săteşti, orăşeneşti , raionale . > Registrul conturilor curente şi decontărilor ;
> Registrul evidenţei alocaţiilor şi cheltuielilor;
> Registrul evidenţei cantitativ-valoric e a materialelor;
1.4. Tehnica înregistrării operaţiunilor economice
> Balanţa de verificare pe contul 01 „Mijloace fixe";
în evidenţa contabilă
> Registrul evidenţei analitice a mijloacelo r speciale ;
> Registrul evidenţei analitice a retribuţiei deponente ,
Contabilitatea prevede înregistrar ea tuturor operaţiunilo r economic e în
înregistrăril e operaţiunilo r economic e în aceste fişe şi registre se
baza documentelo r primare. In instituţiile publice se utilizează , în general,
efectuează pe parcursul lunii în baza documentelo r primare şi a notelor de
aceleaşi document e primare ca şi la întreprinder i - ordin de plată, dispoziţie
contabilitate. La finele lunii în registre se calculează rulajele şi soldurile pe
de încasare, dispoziţie de plată, tabel de evidenţă a timpului lucrat, certificat
conturile analitice, care trebuie să corespund ă rulajelor şi soldurilor
de boală, factur ă fiscală, factură de expediţie, foaia de parcurs, decont de
conturilor sinteti ce respective din Cartea Mare .
avans, proces-verba l de casare a mijloacelo r fixe etc. Totodată, se utilizează
Modalitatea de înregistrar e a operaţiunilo r economic e în evidenţ a
unele document e primare specifice numai instituţiilo r publice - borderoul de
contabilă a instituţiilo r publice este expusă în schema 1.4.
eliberare a materialelor pentr u necesităţil e instituţiei , chitanţa de recepţie a
plăţilor nefiscale, factură (cerere) .
în baza documentelo r primare operaţiunil e economic e se contabili
zeaz ă în notele de contabilitat e. Pentru fiecare tip de operaţiun e economic ă
este prevăzu tă o notă de contabilita te încadrată cu un număr permanent . De
exemplu, operaţiunil e de casă sunt contabiliza te în nota de contabilitate 1 -
borderou cumulativ privin d operaţiuni le de casă, operaţiunil e în conturile
curente bugetare se contabilizeaz ă în nota de contabilitate 2 - borderou
cumulativ privind circulaţia mijloacelo r în conturile bugetare curente, nota
de contabilitate 8 - borderou cumulativ privin d decontările cu titularii de
avans etc. In total se utilizează 17 note de contabilitate încadrate cu un
număr permanent (Anexa 1). Pentru alte operaţiuni şi operaţiunil e „Storno"
se întocmeşt e nota de contabilita te f. nr. 274, care se numeroteaz ă începând
cu numărul 18 şi în care se indică conţinutu l operaţiunilo r, debitul şi creditul
conturilor, suma . Schema 1.4. Sistemul contabil aferent înregistrări i operaţiunilo r economic e
In notele de contabilitate operaţiunil e economic e se contabilizea ză pe în evidenţa contabilă a instituţiilor publice (ciclul contabil)
parcursul lunii în ordinea cronologic ă a produceri i lor. La finele lunii în
notele de contabilitate se calculează rulajele şi soldul pe conturile sintetice
respective .
16 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 17

întrebări de autoverificare
1. Definiţi noţiunea de instituţie publică. TEMA 2
2. Definiţi obiectul contabilităţii instituţiilor publice.
3. Caracterizaţi sarcinile evidenţei contabile în instituţiile publice. BILANŢUL CONTAB I L Şl PLAN U L DE
4. Nominaliza ţi actele legislative şi normative care reglementeaz ă CONTURI
contabilitatea instituţiilor publice.
5. Caracterizaţi articolul 131 din Constituţia Republicii Moldova. 2.1. Definirea, conţinutul şi structura bilanţului contabil.
6. Nominalizaţi documentele primare utilizate de instituţiile publice. 2.2. Planul de conturi al evidenţei contabile în instituţiile publice.
7. Unde se contabilizează operaţiunile economice ? 2.3. Executorii de buget, drepturile şi obligaţiunil e lor.
8. Nominalizaţi registrele evidenţei analitice.
9. Caracterizaţi sistemul contabil aferent înregistrării operaţiunilor
economice în evidenţa contabilă a instituţiilor publice. 2.1. Definirea, conţinutul şi structura
bilanţului contabil
Bibliografi e
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. Bilanţul contabil reprezintă o metodă de reflectare a patrimoniului
2. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 // Monitorul Oficial al instituţiei publice privit prin prisma modului de repartizare şi utilizare, şi a
Republicii Moldova nr. 90-93 din 29.06.2007 . surselo r de formare la o anumită dată în expresie bănească .
3. Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2003. Bilanţul contabil constă din două părţi: activ şi pasiv.
4. Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din în activul bilanţului contabil sunt reflectate elementele patrimonial e
24.05.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-96 din ale instituţiei după modul de utilizare şi repartizare, iar în pasivul bilanţului
30.05.2003 . contabil - după sursele de formare (tabelul 2.1).
5. Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 // Tabelul 2.1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248-253 din 19.12.2003. Structura bilanţului contabil
6. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Activ Pasiv
Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 1. Mijloace fixe 1. Finanţări
nr. 1265 din 14.11.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2. Stocuri de material e 2. Fonduri şi mijloace cu destinaţie
nr. 208-209 din 21.11.2008 . specială
7. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 3. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 3. Decontări
din 09.10.1996 . 4. Cheltuieli de producţie şi cu altă 4. Realizare a (comercializarea )
8. Modul de achitare a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul destinaţie producţiei
Trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010 // Monitorul Oficial 5. Mijloace băneşti 5. Venituri
al Republicii Moldova nr. 191-192 din 25.12.2009 . 6. Decontări
ж

9. Casian A. Gestiunea finanţelor publice. - Chişinău, 2008. 6. împrumuturi


7. Cheltuieli
10. Nani M. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994. 8. Cheltuieli pentru construcţii capital e
11. Nani M. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitatea în
BILANŢ BILANŢ
instituţiile publice. - Chişinău, 2010.
12. Secrieru A. Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova. -
Bilanţul contabil se bazează pe egalitatea dintre activ şi pasiv. în afară
Chişinău, 2009.
de aceast a mai este necesa r să se respect e egalitate a între anumi te posturi
18 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani — 19

din bilanţ. Astfel, valoarea mijloacelor fixe din activul bilanţului contabil
trebuie să corespundă sumei fondului mijloacelor fixe şi a uzurii mijloacelor
fixe din pasivu l bilanţului contabil, iar valoarea obiectelor de mică valoare Tabelul 2.2
Capitolele planului de contur i
şi scurtă durată din activul bilanţului contabil trebuie să corespundă fondului
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată din pasivul bilanţului contabil. Nr.
Denumirea capitolulu i
capitolulu i
I Mijloace fixe
2.2. Planul de conturi al evidenţei contabile II Stocuri de material e
în instituţiile publice II I Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
IV Cheltuieli de producţie şi cu altă destinaţie
V Mijloace băneşti
Contabilizarea operaţiunilor economice în instituţiile publice se ba VI Decontări interdepartamentale privind finanţarea
zează pe Planul de conturi al evidenţei contabile în instituţiile publice apro VI I Decontări
bat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în Instrucţiunea cu V II I Cheltuieli
privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 din 09.10.1996 IX Finanţări
(Anexa 2).
X Fonduri şi mijloace cu destinaţie specială
Planul de conturi reprezintă enumerarea sistematizată a conturilo r
XI Realizarea producţie i
evidenţei contabile curente, necesare pentru contabilizar ea operaţiunilo r
XI I Venituri
economice .
Planul de conturi cuprinde 13 capitole grupate conform omogenităţi i X II I împrumutur i bugetar e
conturilor (tabelul 2.2). Fiecare capitol este încadrat cu un cont sintetic de Conturi extrabilantiere
gradul întâi constituit din două cifre, care se divizează în conturi de gradul
doi (subconturi) constituite din 3 cifre. De exemplu. Capitolul I „Mijloace
Modificări în planul de conturi pot fi efectuate numai de cătr e
fixe" este încadrat cu contul de gradul întâi 01 „Mijloace fixe", care se
Ministerul Finanţelor
divizează în zece conturi de gradul doi :
010 „Clădiri";
011 „Construcţii speciale" ;
012 „Instalaţii de transmisie"; 2.3. Executorii de buget, drepturile şi obligaţiunile lor
013 „Maşini şi utilaje" etc.
Executori de buget sunt conducătorii instituţiilor publice împuter
Evidenţa contabilă se ţine pe conturi de gradul doi (subconturi). niciţi cu dreptul de a efectua cheltuieli de la buget pentru îndeplinirea
funcţiilor şi atribuţiilor instituţiilor publice.
Statutul, drepturile şi obligaţiuni le executorilor de buget de subordo
nare locală (raională, municipală, orăşenească, sătească) sunt reglementate
de Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, iar
statutul , drepturil e şi obligaţiuni le executorilo r de buget de subordonar e
de stat - de Regulamentu l privind statutul, drepturile şi obligaţiunile
executorilor de buget, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 2 din
03.01.2007 .
20 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani — 21

Conform articolului 30 din Legea privind finanţele publice locale


Executorii terţiari de buget sunt conducătorii instituţiilor publice
nr. 397-XV din 16.10.2003 executorii de buget sunt ierarhizaţi pe trei fâră statut de persoană juridică, care sunt subordonaţi executorilor principali
nivele: sau secundar i de buget. De exemplu, directorii de şcoli, directori i
• executori principali de buget ; grădiniţelor, directorii caselor de cultură, directorii colegiilor din cadrul
• executori secundar i de buget ; instituţiilor superioare de învăţământ.
• executori terţiari de buget . Aceste instituţii nu dispun de cont curent în Trezoreri a de Stat, nu ţin
Clasificare a executorilo r de buget este prezentat ă în schema 2.3. evidenţa contabilă, nu întocmesc rapoarte financiare. Contabilitatea pentru
acest e instituţii este organizată în contabilităţi le centralizat e din cadrul
primăriilor satelor, oraşelor, din cadrul direcţiilor de învăţământ a preturilor
municipiului Chişinău, din cadrul instituţiilor superioare de învăţământ.
Executori i principali de buget au dreptul să repartizeze alocaţ ii
bugetar e instituţiilo r subordonat e şi să aprobe cheltuiel i din bugetel e
instituţiilor pe care le conduc cu respectare a dispoziţiil or legale .
Executori i secundari de buget au dreptul să aprobe efectuare a
cheltuielilor din bugetele proprii cu respectarea dispoziţiilor legale şi să
repartizeze alocaţiile bugetare instituţiilor subordonate ai căror conducători
sunt executori terţiari de buget .
Executori i terţiari de buget au dreptul să gestioneze alocaţii le
bugetare numai pentru necesităţil e instituţiilo r pe care le conduc .
Executori i de buget sunt responsabil i de:
a) elaborare a proiectulu i de buget ;
b) încasarea veniturilor conform prevederilor legale;
c) utilizarea alocaţiilor bugetare în limita şi cu destinaţia
aprobat e în buget ;
d) asigurarea integrităţii patrimoniului aflat în administrare ;
Schem a 2.3. Clasificar ea executorilor de buge t e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţiin
f) întocmirea şi prezentarea la termenii stabiliţi a rapoartelo r
Executor i principal i de buget sunt primarii satelor (comunelor) , financiare.
oraşelor, municipiilor, preşedinţii consiliilor raionale, Guvernatorul unităţii Asupra executorilor terţiari de buget nu se extind prevederile lit. e), f).
teritoriale autonome cu statut juridic special, miniştrii, directorii agenţilor de
stat .
Executorii secundari de buget sunt conducători i instituţiilor publice
central e sau locale cu statut de persoană juridică, care sunt subordonaţ i
executorilor principali de buget. De exemplu, şefii direcţiilor raional e
/municipale de învăţământ, direcţiilor raionale de cultură, direcţiilor raionale
de finanţe, rectorii instituţiilor superioare de învăţământ, directorii colegilor,
directorii institutelor de cercetări ştiinţifice etc.
22 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani — 23

întrebări de autoverifîcare
1. Definiţi bilanţul contabil. TEMA 3
2. Caracterizaţi structura bilanţului contabil.
3. Ce egalitate trebuie să se respecte între anumite posturi din bilanţu l C O N TAB IL ITA TE A FINANŢĂRII
contabil? Şl A M IJ LO AC E L O R BĂNEŞTI
4. Definiţi planul de conturi.
5. Nominalizaţi capitolele planului de conturi. 3.1. Finanţarea bugetară şi sarcinile ei. Trăsăturile şi metoda
6. Definiţi executorii de buget . finanţării din buget .
7. Definiţi statutul executorilor de buget . 3.2. Contabilitatea finanţării şi a mijloacelor băneşti în conturile
8. Caracterizaţi obligaţiunile executorilor de buget. curent e bugetare .
3.3. Evidenţa mijloacelor băneşti în casiere.
Bibliografi e 3.4. Inventariere a casei şi contabilizarea divergenţelo r constatate .
1. Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 // Mo
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248-253 din 19.12.2003. 3.1. Finanţarea bugetară şi sarcinile ei.
2. Regulamentul privind statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de Trăsăturile şi metoda finanţării din buget
buget nr. 2 din 03.01.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 21-24 din 16.02.2007 . Prin intermediul finanţării bugetare se realizează sarcinile statului în
3. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 domeniul economiei naţionale, dezvoltării social-culturale, conducerii de
din 09.10.1996 . stat, justiţiei, apărării etc.
4. Nani M. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994. Finanţarea bugetară reprezintă acordarea mijloacelor financiare din
5. Nani M. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitatea în bugetul public naţional instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielil or
instituţiile publice. - Chişinău, 2010. aprobat e în buget .
Finanţarea se efectuează în conformitate cu alocaţiile bugetare aprobate
în Legea bugetului de stat / bugetelor raionale, municipale, săteşti, orăşeneşti .
Alocaţiile bugetare reprezintă limitele maxime de finanţare aprobate
în buget, destinate pentru cheltuielile instituţiilor publice şi alte activităţi .
Finanţarea din buget se caracterizează prin următoarele trăsături:
> mijloacele bugetare acordate instituţiilo r publice pe calea finanţă
ri i serves c la acoperire a unor cheltuiel i cu caracte r permane nt şi
destinaţie strict determinată, ca retribuirea muncii, contribuţiile de
asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, serviciile
comunale , achiziţionare a de bunuri materiale etc;
> este nerambursabilă ;
> se efectuează pe măsura îndeplinirii sarcinilor de plan a veniturilor
bugetare ;
> pentru o anumită instituţie finanţarea se efectuează dintr-un singur
buget în funcţie de subordonare a acesteia. Astfel, instituţiile de
subordonar e de stat sunt finanţar e din bugetul de stat, iar cele de
24 - Contabilitatea în instituţiile publice - Mihail Nani - 25

subordonar e locală - din bugetele raionale, municipale , săteşti , prezintă la Trezoreria teritorială. Concomitent cu delegaţia de retragere a
orăşeneşti. numerarului se prezintă următoarele note justificative :
Finanţarea instituţiilor publice se efectuează lunar prin Trezoreria de
- nota justificativă privind plata salariilor, indemnizaţiilor şi
Stat în baza planurilor secundar e de finanţare / devizelor de cheltuiel i în
achitarea contribuţiilo r la bugetul asigurărilo r sociale de stat şi
condiţiile unui control strict ce creează legalitatea, necesitatea şi eficienţa
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
cheltuielilo r bugetare .
- nota justificativă privind cheltuielile de deplasare ;
Trezoreria de Stat reprezintă o unitate structurală a Ministerului
- nota j ustificativă privind plata burselor ;
Finanţelor, constituită din Trezoreria Centrală şi trezoreriile teritoriale.
Trezoreri a Centrală este un departamen t în cadrul Ministerulu i - nota justificativă privind alte cheltuieli.
Finanţelor, iar trezoreriile teritoriale sunt reprezentante ale Ministerulu i Notele justificative se prezintă în Trezoreria teritorială în două
Finanţelor în teritoriu (raioane, municipii). exemplare, unul rămâne în Trezoreria teritorială, altul cu viza trezoreriei se
remite instituţiei publice.
Trezoreria de Stat se prezintă ca o bancă a finanţelor publice prin care
se efectuează operaţiunile de încasări a veniturilor în bugetul public naţional în cazul ridicării numerarului pentru plata retribuţiei concomitent cu
şi de plăţi din bugetul public naţional, asigurând echilibrul financiar. delegaţia de retragere a numerarului se prezintă în Trezoreria teritorială şi
ordinele de plată, în două exemplare, privind transferul reţinerilor din
Trezoreria de Stat este instituţia prin care se gestionează finanţel e
salariu, CAS şi РАМ .
public e de care dispun e statul .
In Trezoreria teritorială documentele de plată prezentate de instituţiile
Planul secundar de finanţare / devizul de cheltuieli documentu l
publice sunt verificate sub aspectul corectitudinii întocmirii lor, încadrării
instituţiei publice ce autorizeaz ă alocarea de resurse de la buget, prin care se
sumelor de plat ă în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în planul secundar
stabileşte volumul anual al cheltuielilor repartizate pe 12 luni şi destinaţia
cheltuielilor conform clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare . de finanţare / devizul de cheltuieli pe luna respectivă.
Sumele alocaţiilor bugetare neutilizate de către instituţiile publice după
Astfel, planul secundar de finanţare / devizul de cheltuieli reprezintă
31 decembrie sunt anulate de către Trezoreria teritorială . De exemplu, suma
bugetu l instituţiei publice pe perioada unui an bugetar .
alocaţiilor bugetare aprobată în planul secundar de finanţare al instituţiei
Un buget este o previziun e a veniturilo r şi cheltuielil or unei instituţii
publice pe anul 2010 la articolul de cheltuieli 113 „Plata mărfurilor şi
publice pentru o perioadă de timp, de regulă, pentru un an.
serviciilor", alineatul 03 „Rechizitele de birou, materiale şi obiectele de
Modalitatea de elaborare şi aprobare a devizelor de cheltuieli a insti
uz gospodăresc" constituie 40 000 lei. Până la 31 decembrie instituţia
tuţiil or publice de subordonar e locală este reglementa tă de Regulamentu l cu
publică a utilizat sub forma finanţării primită din bugetul de stat - 35 000 lei.
privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a
Diferenţa de 5 000 lei (40 000-3 5 000) va fi anulată de Trezoreria teritorială şi
bugetelo r unităţilor administrativ-teritoria le nr. 117 din 29.12.2007, iar
respectiv nu va putea fi utilizată în noul an bugetar ca sursă de finanţare din
pentru instituţiil e publice de subordonar e de stat elaborare a şi aprobare a
buget .
planurilor secundare de finanţare este reglementat ă de Regulamentu l privind
repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale
bugetulu i de stat nr. 82 din 06.12.2006 . 3.2. Contabilitatea finanţării şi a mijloacelor băneşti
Finanţarea se efectuează prin metoda virării mijloacelor băneşti din în conturile curente bugetare
contu l trezorerial al bugetului de stat / raional, municipal în contu l
trezorerial de cheltuieli (contul curent) al instituţiei publice. Evidenţa finanţării din buget pentru cheltuielile curente ale instituţiilor
în scopul primirii finanţării din buget instituţiile publice întocmesc publice (retribuirea muncii, CAS, РАМ, achiziţionarea serviciilor comunale şi
delegaţia de retragere a numerarului sau ordinul de plată, în funcţie de bunurilo r materiale etc.) se ţine în contul de pasiv 230 „Finanţarea din buget
cheltuielile care urmează a fi acoperite din finanţarea bugetară pe care le pentru cheltuielile instituţiei şi alte activităţi". în credit se înregistrează finan
ţarea primită din buget. în debit - închiderea soldului contului la finele anului.
Soldul creditor reflectă suma finanţării primită din buget de la începutul anului.
26 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 27

Pentru evidenţ a finanţări i din buget a investiţiilo r capitale e destina t > 24010000011360 1 - cont curent destina t pentru cheltuieli le buge
contul de pasiv 231 „Finanţare a din buget a investiţiilo r capitale" . în tare aferent e bloculu i de studii ;
credit se înregistrează finanţarea primită din buget pentru investiţii capitale, > 44010750011360 1 - cont curent destina t pentru cheltuieli le buge
în debit - închidere a soldului contulu i la finele anului. Soldul credito r
tare aferente căminelo r;
reflectă suma finanţări i pentru investiţi i capitale primită din buget de la
> 44011510111360 1 - cont curent destina t pentru cheltuieli le bug e
începutul anului.
tare aferent e copiilo r orfani .
Fiecar e instituţi e publică dispune de un cont trezorerial de cheltuiel i (în
continuare - cont curent) deschis în Trezoreria teritorială , în care se reflectă Tranzacţii:
mişcare a mijloacelor bugetare ale instituţie i. 1. Finanţare a primită din bugetul de stat pentru în contul curent pentru
Pentru evidenţ a mijloacelo r băneşti în conturil e curente bugetar e sunt plata salariulu i în numerar :
destinat e următoarele conturi de activ: Dt 090 „Contu l curent în bugetu l de stat pentr u
> 090 „Contu l curent în bugetu l de stat pentru cheltuielil e cheltuielile instituţiei" - 80 000 lei
instituţiei", care se utilizează în instituţiile de subordonar e de stat; Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le
> 093 „Contu l curent în bugetu l de stat pentru investiţi i instituţiei" - 80 000 lei
capitale", care se utilizea ză în instituţiil e de subordonar e de Concomiten t se contabilizeaz ă ridicarea numerarului din contul curent
stat ; în casă:
> 100 „Contul curent pentru cheltuieli le instituţiei", care se u t i li Dt 120 „Casa pe mijloac e bugetar e" - 80 000 lei
zează în instituţiile de subordonare locală; Ct 090 „Contu l curent în bugetu l de stat pentr u
> 101 „Contul curent pentru transfer instituţiilor subordonate şi pen cheltuielile instituţiei" - 80 000 lei
tru alte activităţi", care se utilizează în contabilităţile centralizate 2. Finanţare a primită din bugetul de stat în contul curent pentru plat a
ce deserves c două şi mai multe instituţii de subordonar e locală ; serviciilor comunale prestate de SA „Apă-Canal ":
> 103 „Contu l curent pentru investiţi i capitale" , care se utilizeaz ă
Dt 090 „Contu l curent în bugetu l de stat pentr u
în instituţiile de subordonare locală.
cheltuielile instituţiei" - 15 000 lei
în debitul conturilor se înregistrează finanţarea primită din buget. în
credi t - cheltuielil e efectua te din contul curent. Soldul debitor reflectă Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le
disponibil ul bănesc în contul curent. Dar, de regulă, nu există sold în contul instituţiei" - 15 000 lei
curent deoarec e concomiten t cu finanţare a primită din buget se efectueaz ă şi Concomitent se contabilizează transferul plăţii SA „Apă-Canal" din
cheltuielile din contu l curent. contul curent al instituţiei publice :
Operaţiunile ocazionate de mişcarea mijloacelor băneşti în contul Dt 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" - 15 000 lei
bugeta r curent sunt contabilizate în nota de contabilita te (în continuar e - Ct 090 „Contul curent în bugetu l de stat pentr u
NC) 2 - borderou cumulativ privind circulaţia mijloacelor în conturile cheltuielile instituţiei" - 15 000 lei
bugetar e curent e în baza extrasulu i din contul trezoreri al de cheltuiel i, 3. Finanţare a primită din bugetul de stat în contul curent pentru investiţi i
ordinului de plată, dispoziţiei de încasare. capitale :
în cazurile când instituţiil e publice dispun de mai multe conturi curente Dt 093 „Contu l curent în bugetu l de stat pentr u
deschise în Trezoreri a teritorial ă, pentru fiecare cont curent se întocmeşt e o investiţii capitale" - 120 000 lei
nota de contabilita te separată , care se numeroteaz ă cu numere le 2a, 2b, 2c etc. Ct 231 „Finanţarea din buget a investiţiilo r
şi respecti v conturile curente se numeroteaz ă - 090a, 090b, 090c etc. capitale " - 120 000 lei
De exemplu, o instituţie publică de învăţământ dispune de următoarele Concomitent se contabilizează transferul plăţii antreprenorului pentru
contur i curente bugetare : lucrăril e executat e:
28 - Contabilitatea în instituţiile publice -

Dt 150 „Decontăril e cu furnizorii şi antreprenorii - 120 000 lei


Ct 093 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
investiţii capitale" - 120 000 lei
Evidenţa analitică pe conturile 090, 093,100, 101 este organizată în Registru l
evidenţei alocaţiilor şi cheltuielilor forma nr. 294, pe contul 230 - în fişa
forma nr.283 , pe contul 231 - în Registrul conturilor curente şi decontărilor forma
nr.292 .

Schema 3.2. Sistemul contabil aferent finanţării instituţiilor publice

3.3. Evidenţa mijloacelor băneşti în casiere

Instituţiile publice folosesc în activitatea lor un volum considerab il de


mijloace băneşti în numerar pentru plata salariilor, indemnizaţiilor , burselor ,
avansurilo r spre decontare .
Operaţiunil e de încasări şi plăţi în numerar sunt reglementa te de Norme
pentru efectuarea operaţiunilo r de casă în economia naţională a Republicii
Moldova nr. 764 din 25.11.1992 . Conform acestei Norme în casa institu
ţiilor se poate păstra zilnic o sumă maximă, în limita soldului de casă stabilit
de comun acord cu unităţil e bancare, provenită din restituiri de avansuri spre
decontare nefolosite, din ridicare a de numerar de la unitatea bancară,
precum şi din alte sume aprobate prin acte normative .
- 1. Suma mijloacelor băneşti
— Mihail Nani — 29 ridicată în numerar din
C contul curent în bugetu l de
o stat în casă pentru plata
Sumele ridicate de la unitatea bancară pentru plata retribuţiei, burselor ,
n retribuţiei , burselor,
indemnizaţiilor etc. se pot păstra peste limita soldului de casă timp de trei
t avansului spre decontare :
zile. a
încasările şi plăţile cu numerar se efectuează de către casier. Casierii sunt Dt 120 „Casa pe mijloace
b bugetare"
gestionari de mijloace băneşti şi alte valori. Conducător ul instituţiei publice i
încheie cu casierul un contract de răspundere materială deplină. Casierul nu l - 400 000 lei
are dreptul să încredinţez e altor persoane exercitarea atribuţiilor sale, decât prin i
Ct 090 „Contul curent în
predar ea - primirea gestiunii în baza ordinului conducăto rului instituţiei t
bugetul de stat pentr u
publice. a
cheltuielile instituţiei"
Casierul înregistrează încasările şi plăţile efectuate din casa în t
Registrul de casă în baza dispoziţiilor de încasare, dispoziţiilor de plată, e
- 400 000 lei
borderourilo r de plată. La primirea documentelo r primare din compartimen tul a
Concomitent se
financiar-contabi l casierul este obligat să verifice existenţa, valabilitatea şi contabilizează finanţarea
autenticitat ea semnăturilo r prin care se dispune plata, precum şi ataşarea tuturor î
n primită din bugetul de stat:
anexelor la documentel e de plată. înscrierile în registrul de casă se efectuează Dt 090 „Contul curent în
în două exemplare prin foaia indigo cu pix sau cerneală. bugetul de stat pentr u
i
Exemplarul doi este detaşabil la care se anexează dispoziţiile de încasare ,
n
dispoziţiile de plată şi se prezintă de către casier în contabilitate în termenii s
stabiliţi. în contabilitate aceste documente se verifică sub aspectul legalităţii şi t
corectitudini i întocmirii lor, apoi în baza lor se contabilizea ză operaţiunil e de i
casă în NC 1 - borderou cumulativ privind operaţiunil e de casă . t
Pentru ridicarea numerarulu i din contul curent de la unitatea bancară în u
contabilitatea instituţiei publice se întocmeşte Delegaţia de retragere a ţ
numerarului care se transmite casierului. Casierul concomiten t cu delegaţia de i
retragere a numerarulu i prezintă în trezoreria teritorială nota justificativă privind i
plata salariilor, contribuţiilo r de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare l
medicale, în cazul când destinaţia numerarulu i indicat este plata salariului. In e
cazul ridicării numerarulu i pentru plata burselor concomitent cu delegaţia de
retragere a numerarulu i se prezintă nota justificativă privind plata burselor, iar în p
u
cazul ridicări i numerarulu i pentru plata deplasărilo r în interes de serviciu - nota
b
justificativă privin d plata deplasărilo r în interes de serviciu.
l
După primirea numerarulu i în casierie de la unitatea bancară se întoc i
meşte dispoziţia de încasare de către compartimentul financiar-contabil. c
e

Tranzacţii:
genţe procesul-verba l de co soldul scriptic din registrul de casă
-
Mihail lo r inventariere a ns şi cel efectiv, verificarea se
Nani const numerarului de casă. ta extinde asupra documentelo r
- atate Modalitatea de efectuare a tă primare de casă, în vedere a
inventarieri i casei este ne identificări i cauzelor care le-au
31 Conform Normelor pentru reglementat ă de co produs. în acest caz în procesul-
efectuarea operaţiunilor de casă în Regulamentu l privin d nc verbal de inventariere a
econo mia naţională a Republicii inventariere a nr. 27 din or numerarului de casă se înscrie
3.4. 28.04.2004 . da suma lipsei de mijloace sau
Moldova nr. 764 din 25.11.1992
Inve Comisia verifică nţ surplusu l constatat la
pentru asigu rarea integrităţii
ntari mijloacelor băneşti în fiecare numerarul de mijloace e inventariere a casei. Lipsurile de
erea instituţie publică casa trebuie băneşti şi alte valori în mijloace băneşti sunt imputate
casei verificată inopinat cel puţin o dată existente în casă. Dacă se tr persoanei culpabile (casierului)
şi în trimestru, prin numărarea banilor e prin ordinu l
4. Avansul spre decontare conduc ătorulu i instituţiei
cont şi a altor valor i aflat e în casierie. plătit din casă titularului de
abili Pentru efectuarea inventarieri i avans : publice cu respectarea
casei prin ordinul conducătorului Dt 160 „Decontări cu prevederilor articolulu i
zare
instituţiei se desemnează o comisie, titularii de avans" 338 din Codul muncii al
a
care întocmeşte Republicii Moldova, iar
diver surplusul de mijloace băneşt i este
cheltuielile mijlo - 400 000 lei - 5 000 lei Ct 120 „Casa
instituţiei " pe mijloace bugetare" luat la evidentă .
ace
Ct 230 buge 400 000 lei Pentr u contabilizare a
„Finanţare a din tare - 5 000 lei Dispoziţiile de lipsurilo r constate , recunoscut e
buget pentru " încasare şi dispoziţiile de de persoan a culpabilă şi imputate
cheltuieli le - 330 000 lei plată se înregistrează şi persoanei culpabile este prevăzut
instituţiei" - 330 000 lei se numerotează în registrul contul de activ 170
2. Plata salariului din dispoziţiilor de încasare şi de plată „Decontăr i privind manco".
casă salariaţilor: - 65 000 lei de către In debit - suma lipsei imputată
Dt 180 - 65 000 lei contabilul responsabil al persoane i culpabile în baza
„Decontări instituţiei publice . ordinului conducătorului
cu Modul de înregistrare instituţiei / deciziei instanţei de
personalul a operaţiunilor de casă este judecată. In credit - recuperarea
privind prezentat în schem a 3.3 . lipsei de la persoana culpabilă.
retribuţia Soldul debito r - datoria persoanei
muncii" culpabile faţă de instituţia
Ct 120 „Casa pe publică .
mijloace bugetare "
3. Bursa plătită din Tranzacţii:
casă bursierilor: 1. Suma mijloacelor băneşti
Dt 181 „Decontări constatată lipsă la
cu bursierii" inventarierea casei , imputată
Ct 120 „Casa pe persoanei culpabile
(casierului) :
Dt 170 „Decontări privind
manco"

- 150 lei
Ct 120 „Casa pe mijloace
bugetare"

- 150 lei
2. Restabilirea lipsei de mijloace
băneşti de către persoana
culpabil ă
(casier) :
Dt 120 „Casa pe mijloace
bugetare"

- 150 lei
Ct 170 „Decontări privind
manco"

- 150 lei
3. Reţinerea lipsei de mijloace
băneşti din salariul persoanei
culpabile :
32 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 33

Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuirea


6. Transferul surplusului de mijloace băneşti din contul curent al instituţie
muncii" -1 5 0 lei
publice în bugetul de stat :
Ct 170 „Decontări privind manco" - 150 lei
Dt 173 „Decontări privind plăţile la buget" - 180 lei
în cazul când lipsurile constatat e la inventariere a casei nu sunt Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
recunoscute de către casier sau când lipsurile sunt generate de furturi prin cheltuielile instituţiei" - 180 \ [ e

sparger e de către infractor i sumele aferente acestor lipsuri sunt transmis e


organelor de anchetă. Pentru evidenţa acestor lipsuri este destinat contul de Evidenţa analitică pe conturile 170 „Decontările privind manco" şi 175
activ 175 „Decontăr i privind manco transmise în organele de anchetă", „Decontăr i privind manco transmise în organele de anchetă" este organizată
în debit - lipsuril e depistate transmise organelor de anchetă. In credit - în Registrul conturilor curente şi decontărilor forma nr. 292.
imputarea lipsei persoanei culpabile în baza hotărârii instanţei de judecată
sau stingerea sumei lipsei în cazul când n-a fost depistată persoana culpabilă
de către organele de anchetă / instanţa de judecată. Soldul debitor - suma întrebări de autoverificare
lipselor transmise pentru examinare în organele de anchetă .
1. Definiţi finanţarea bugetară.
Tranzacţii: 2. Definiţi alocaţiile bugetare.
1. Suma lipsei de mijloace băneşti transmisă în organele de anchetă în 3. Caracterizaţi trăsăturile finanţării din buget.
rezultatul spargerii seifului din casă de către infractori: 4. Caracteriza ţi Trezoreria de Stat.
Dt 175 „Decontări privind manco transmise în 5. Definiţi planul secundar de finanţare / devizul de cheltuieli.
organele de anchetă" - 10 000 lei 6. Nominalizaţi documentele primare în bază căror instituţiile publice
Ct 120 „Casa pe mijloace bugetară" - 10 000 lei primes c finanţare din buget .
2. Imputarea lipsei de mijloace băneşti persoanei culpabile în baza 7. Nominalizaţi notele justificative care se prezintă de instituţiile publice
hotărârii instanţei de judecată: în trezoreria teritorială.
Dt 170 „Decontări privind manco" - 10 000 lei 8. Daţi caracteristica conturilor 090, 230, 120, 170.
Ct 175 „Decontări privind manco transmise în 9. Cum se contabilizează operaţiunile economice aferente finanţării din
organele de anchetă" - 10 000 lei buge t şi operaţiunilo r de casa ?
3. Stingerea lipsei de mijloace băneşti în cazul când nu este stabilită 10. Unde şi cum înregistrează casierul operaţiunile de casă?
persoana culpabilă de către organele de anchetă / instanţa de judecată: 11. Caracteriza ţi procesul de inventarier e a casei .
Dt 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuielil e 12. Unde este organizată evidenţa analitică pe conturile 170 „Decontări
instituţiei" - 10 000 lei privin d manco", 175 „Decontări privind manco transmise în organele
Ct 175 „Decontări privind manco transmise în de anchetă?
organele de anchetă" - 10 000 lei
4. Surplusul de mijloace băneşti constatat la inventariere a casei : Bibliografi e
Dt 120 „Casa pe mijloace bugetare" - 180 lei 1- Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din
Ct 173 „Decontări privind plăţile Ia buget" - 180 lei 24.05.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-96 din
5. Surplusul de mijloace băneşti transmis din casă în contul curent : 30.05.2003 .
Dt 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u 2- Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23.12 2009 //
cheltuielile instituţiei" - 180 lei Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-196 din 29.12.2009.
Ct 120 „Casa pe mijloace bugetare" - 180 lei 5- Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003.
34 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 35

4. Norme privind efectuarea operaţiunile de casă în economia naţională a j


Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992 .
TEMA 4
Norme metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului
public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor nr. 98 j CO N T AB I LIT ATE A C H E L T U I E L I LO
din 28.11.2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-15 din) R
24.01.2006 .
6. Regulamentul privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi 4.1. Contabilitatea cheltuielil or bugetar e efective .
surselor de finanţare ale bugetului de stat nr. 82 din 06.12.2006 // Moni 4.2. Contabilitatea cheltuielilor de casă .
torul Oficial al Republicii Moldova nr. 195-198 din 22.12.2006. 4.3. Contabilitatea cheltuielilor de producţie .
Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale nr. 117
din 29.12.2007// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-73 din 4.1. Contabilitatea cheltuielilor bugetare efective
08.04.2008 .
8. Regulamentul privind inventarierea nr. 27 din 28.04.2004 // Monitorul| în procesul activităţii lor instituţiile publice suportă diferite cheltuieli,
Oficial al Republicii Moldova nr. 123-124 din 27.07.2004. ca de exemplu, cheltuieli bugetare pentru:
9. Modul de primire, înregistrare şi coordonare la Ministerul Finanţelor al > remunerare a muncii ;
planurilor de finanţare nr. 23 din 28.02.2007 // Monitorul Oficial al f > contribuţii privind asigurările sociale de stat;
Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007 . > prime de asigurare obligatorie de asistenţa medicală;
10. Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prinj > achiziţionarea de bunuri şi servicii;
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010 // Monitorul j > deplasări în interes de serviciu ;
Oficial al Republicii Moldova nr. 191-192 din 25.12.2009. > reparaţii capitale şi curente etc.
11. Modul de finanţare a investiţiilor şi cheltuielilor capitale prevăzute înj Cheltuielil e bugetare sunt constatate prin metoda de calcul, conform
Legea bugetului de stat pe anul 2010 // Monitorul Oficial al Republiciij cărei a cheltuielile sunt recunoscute pe măsura apariţiei acestora, indiferent
Moldova nr. 8-10 din 22.01.2010 . de momentul încasării / plăţii mijloacelor băneşti.
12. Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile dini Pentru evidenţa acestor cheltuiel i este destinat contul de activ 200
Republica Moldova nr. 200 din 27.07.2006 // Monitorul Oficial al| „Cheltuieli bugetare pentru întreţinerea instituţiei". în debit - calculul
Republicii Moldova nr. 120-123 din 04.08.2006 . cheltuielilor. In credit - închiderea soldului contului de cheltuieli bugetare
13. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85| la finel e anului Soldul debitor reflectă suma cheltuielilo r bugetare efectuate
din 09.10.1996. Capitolul V. Mijloace băneşti, Capitolul IX . Finanţări. (calculate) de la începutul anului.
14. A. Casian. Gestiunea finanţelor publice. DEP ASEM, Chişinău, 2008. Cheltuielil e bugetare se divizează pe articole şi alineate de cheltuiel i
15. M. Nani. Evidenţa bugetară. Tip. UASM , Chişinău, 1994. stabilite în clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare din Clasificaţia
16. M. Nani. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitate a îr bugetară (Anexa 3). Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare
instituţiile publice. - Chişinău, 2010. reprezintă gruparea cheltuielilo r bugetare de toate nivelurile potrivi t
17. A. Secrieru. Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova, Chişinău ,] conţinutului lor economic. Astfel, deosebim următoarele articole şi alineate
2009 . de cheltuieli:
- articole 111 „Retribuirea muncii" :
alineatul 01 „ Salariul funcţiei"
alineatul 02 „Sporuri la salariul funcţiei" etc.
- articolul 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor":
alineatu
l
Energia
electric
ă
36 - Contabilitatea în instituţiile publice - — Mihail Nani — 37

alineatul 02 „ Gazele " 3. Calculul РАМ:


alineatul 03 „Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a
uz gospodăresc " etc. instituţiei " , art. 116.01 - 14 000 lei
- articolul 114 „Deplasări în interes de serviciu" : Ct 199 „Decontăr i privin d РА М cu C N AM " - 14 000 lei
alineatul 01 „Deplasări în interiorul ţării" 4. Calculul bursei :
alineatul 02 „ Deplasări peste hotare" Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a
- articolul 116 „Prime privind asigurarea obligatorie de asistenţă instituţiei" , art. 135.07 - 55 000 lei
medicală" Ct 181 „Decontăr i cu bursierii " - 55 000 lei
- articolul 135 „Transferul către populaţie": 5. Calculul plăţii pentru serviciile prestate de SA „Apă-Canal":
alineatul 07 „Bursele" etc. Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a
- articolul 241 „Investiţii capitale în construcţie": instituţiei", art. 113.34 - 40 000 lei
alineatul 01 „Investiţii capitale în construcţia locuinţelor" etc Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 40 000 lei
- articolul 242 „Procurarea mijloacelor fixe" 6. Consumul materialelor de uz gospodăresc :
- articolul 243 „Reparaţii capitale": Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a
alineatul 01 „Reparaţia capitală a fondului de locuinţe " etc. instituţiei", art. 113.03 - 7 000 lei
în documentel e primare (delegaţia de retragere a numerarului , ordinul Ct 063 „Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de
de plată), precum şi în evidenţa contabilă articolul şi alineatul de cheltuieli я birou" - 7 000 lei
se indică conform indicaţiilor metodice privind aplicarea clasificaţiei 7. închiderea soldului contului de cheltuieli bugetare la finele anului în
economic e a cheltuielil or bugetare : limita finanţării primită din buget:
111.00 Retribuirea muncii ; Dt 230 „Finanţare a din buget pentr u
112.00 Contribuţiil e de asigurări sociale de stat; cheltuielile instituţiei " - 12 000 000 lei
113.01 Energia electrică ; Ct 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a
113.34 Apă şi canalizarea ; instituţiei " - 12 000 000 lei
114.01 Deplasări în interiorul ţării;
116.00 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medical ă Cheltuielil e bugetare efectuat e în anul curent care n-au fost acoperite
achita te de patron etc. din finanţarea bugetară a anului curent se transferă în anul următor şi
respectiv se reflectă în soldul debitor al contului 200 „Cheltuieli bugetare
Tranzacţii : pentru întreţinere a instituţiei" la data de 1 ianuarie .
1. Calcul salariului: Evidenţa cheltuielilor bugetare pentru investiţii capitale se ţine în
Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a contul de activ 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale". In
instituţiei", art. 111.00 - 400 000 lei debit - calcul ul cheltuielilor pentru investiţii capitale. în credit - închiderea
Ct 180 „Decontăr i cu personalul privin d soldului contului de cheltuieli aferente obiectelor finalizate şi date în
retribuirea muncii" - 400 000 lei exploatare pe parcursu l anulu i. Soldul debitor - suma cheltuielil or
2. Calcul CAS efectuate de la începutu l lucrărilor de construcţii şi până la darea în
Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a exploatare a clădirilor / obiectelor .
instituţiei", art. 112.00 - 92 000 lei
Ct 198 „Decontăr i privin d CAS cu bugetul Tranzacţii :
asigurăril o r sociale de stat" - 92 000 lei 1. Calculul cheltuielilor aferente lucrărilor executate în regie de antrepriză:
Dt 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiţii - 200 000 lei
38 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 39

capitale" , art. 241.0 3 Cheltuielile de casă se divizează pe articole şi alineate de cheltuiel i


Ct 150 „Decontări cu furnizorii şi antreprenorii" - 200 000 lei analogic cheltuielil or bugetare (articolele 111.00, 112.00, 113.01, 113.34 ,
2. închiderea soldului contului de cheltuieli aferente obiectelor finalizate 113.35, 114.01, 116.00, 135.07, 241.01, 242, 243 etc) .
şi dat e în exploatare : Cheltuielil e de casă se efectueaz ă în baza documentel or primare care
Dt 231 „Finanţarea din buget a investiţiilo r servesc drept justificare pentru primirea finanţării din buget - ordine de
capitale " - 1 800 000 lei plată, delegaţ ie de retragere a numerarului .
Ct 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiţ ii La finele fiecărei luni trezoreria teritorială prezintă instituţiilor publice
capitale" , art. 241.03 - 1 800 000 lei extrasul din fişa executării planului de finanţare al instituţiei pe luna
respectivă, în care este reflectată suma totală a cheltuielilor de casă efectuate
Evidenţa analitică pe conturile 200 „Cheltuieli bugetare pentru între în luna respectivă, divizate pe articole şi alineate de cheltuieli .
ţinerea instituţiei" şi 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale" este
organizată în Registrul evidenţei alocaţiilor şi cheltuielilor forma nr. 294 pe Tranzacţii:
artico le şi alineate de cheltuieli . 1. Ridicarea numerarului din contul curent în casă pentru plata retribuţie i:
Dt 120 „Casa pe mijloace bugetare" - 320 000 lei
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
4.2. Contabilitatea cheltuielilor de casă
cheltuieli le instituţiei" , art. 111.00 - 320 000 lei
2. Transferu l CAS la bugetul asigurărilo r sociale de stat:
Cheltuielile de casă reprezintă cheltuielile efectuate din contul curent
Dt 198 „Decontări privind CA S cu bugetu l
prin virament sau în numerar pentru plata retribuţiei, CAS, РАМ, serviciilor
asigurăril or sociale de stat" - 87 000 lei
comunale , lucrărilor executate, achiziţionare a bunurilor materiale etc.
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
Cheltuielile de casă sunt constatate prin metoda de casă, conform
cheltuielil e instituţiei" , art. 112.00 - 87 000 lei
căreia cheltuielile sunt recunoscute pe măsura plăţii mijloacelor băneşti din
contul curent . 3. Transferul РАМ la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală:
Dt 199 „Decontări privind РАМ cu CNAM " - 14 000 lei
Cheltuielile de casă se efectuează concomitent cu finanţarea primită
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
din buget şi servesc pentru acoperire a cheltuielil or bugetar e efectiv e.
cheltuielil e instituţiei" , art. 116.00 - 14 000 lei
Cheltuielile de casă se efectuează în limitele finanţării primită din buget şi
4. Transferul impozitului pe venitul din salariu la bugetul municipal :
respectiv suma cheltuielilo r de casă efectuate în perioada de gestiune
corespunde sume i finanţări i primită din buget în perioada respectivă . Dt 173 „Decontări privind plăţile la buget" - 30 000 lei
Cheltuielile de casă pot fi efectuate numai cu condiţia că sunt prevăzu Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
te în planul secundar de finanţare / devizul de cheltuieli a instituţie pe artico cheltuielile instituţiei" - 30 000 lei
lul şi alineatul respectiv al clasificaţi economice a cheltuielilo r bugetare . 5. Transferul plăţii SA „Apă-Canal" pentru serviciile prestate :
Evidenţa cheltuielilor de casă se ţine în creditul conturilor curente: Dt 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" - 40 000 lei
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
- 090 „Contul curent în bugetul de stat pentru cheltuielile instituţiei ";
cheltuieli le instituţiei" , art. 113.34 - 40 000 lei
- 093 „Contul curent în bugetul de stat pentru investiţii capitale";
6. Transferul plăţii SRL „Acord" pentru achiziţionarea materialelor de
- 100 „Contul curent pentru cheltuielile instituţiei" ;
uz gospodăresc:
- 101 „Contul curent pentru transfer instituţiilor subordonate" ;
Dt 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" - 10 000 lei
- 103 „Contul curent pentru investiţii capitale" . Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
cheltuielil e instituţiei" , art. 113.03 - 10 000 lei
40 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 41

7. Transferul comisionulu i unităţi bancare pentru serviciile prestate :


Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a Cheltuielile de producţie se divizează în cheltuieli directe şi
instituţiei" , art. 113.45 - 501 lei| suplimentar e (indirecte) .
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u I. Cheltuieli directe se consideră cheltuielile pentru materiale, retribui
cheltuielile instituţiei", art. 113.45 - 501 leii rea muncii personalului din producţie, colaboratorilor ştiinţifici etc,
8. Concomitent se contabilizează finanţarea primită din bugetul de stat pentru energie electrică, cheltuielile din anii precedenţi care intră în
pentru acoperire cheltuielilor de casă menţionate în punctele 1-7: valoare a producţiei anului de gestiune şi alte cheltuieli directe .
Dt 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u I I . Cheltuieli suplimentare (indirecte) se consideră cheltuielile pentru
cheltuielile instituţiei" - 501 501 led salarizar ea aparatulu i administrati v şi personalulu i auxiliar, arendare a
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le încăperilor, încălzire, reparaţii curente şi alte cheltuieli indirect e.
instituţiei" - 501 501 led în gospodăriil e care au un singur tip de producţie toate cheltuielile se
9. Transferul plăţii antreprenorului SA „Compact" pentru executare a consideră directe.
lucrărilor aferente investiţilor capitale : Cheltuielile de producţie directe sunt raportate nemijlocit la contul de
producţie.
Dt 150 „Decontări cu furnizorii şi antreprenorii" - 200 000 leij
Dacă există mai multe obiecte de calculaţie, atunci cheltuielile supli
Ct 093 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
investiţii capitale", art. 241.03 - 200 000 leii mentar e se înregistrează în prealabil în subcontul 210 „Cheltuieli pentr u
Concomitent se contabilizeaz ă finanţarea din bugetul de stat pentru] distribuţie".
investiţii capitale : Pentru evidenţa cheltuielilo r de producţie este destinat contul de activ
Dt 093 „Contul curent în bugetul de stat pentr u 08 „Cheltuieli de producţie şi cu altă destinaţie" care se divizează în
investiţii capitale" - 200 000 lei| următoarele subconturi:
Ct 231 „Finanţarea din buget a investiţiilo r - 080 „Cheltuieli ale atelierelor (didactice) de producţie ;
capitale " - 200 000 lei - 081 „Cheltuieli ale gospodăriilor agricole auxiliare (didactice);
- 082 „Cheltuieli pentru lucrările de cercetări ştiinţifice în baza de
Evidenţa analitică a cheltuielilor de casă este organizată în contract ;
Registrul evidenţei alocaţiilor şi cheltuielilor forma nr. 294 pe articole - 083 „Cheltuieli pentru fabricarea instalaţiilor experimental e;
şi alineate de cheltuiel i. - 084 „Cheltuieli de colectare şi prelucrare a sângelui şi
materialelo r;
în debit - calculul cheltuielilo r aferente produselor fabricate, producţi ei
4.3. Contabilitatea cheltuielilor de producţie
tipărite şi serviciilor prestate. în credit - valoarea produselo r fabricate şi pro
ducţie i tipărite transmisă la depozit. Soldul debitor - suma cheltuielilor su
Instituţiile publice în procesul activităţii lor de regulă nu suportă
portate pentr u fabricarea producţiei, editarea producţiei şi serviciilor prestate .
cheltuieli de producţie, deoarece nu desfăşoară activitate de producţie. Dar,
unele instituţii superioare de învăţământ ca, de exemplu, Academia de Tranzacţii:
Studi i Economice din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova 1. Calculul salariului:
dispun de tipografii care execută lucrări editoriale, ca editarea manualelor, - personalului de producţie:
programelor analitice, problemarelor etc, astfel, desfăşurând o activitate de Dt 080 „Cheltuieli ale atelierelor (didactice) de

producţie. De asemenea, şcolile de meserii, unele colegii dispun de ateliere producţiei"


în care elevii desfăşoară activitatea de producţie specifică profilului de Ct 180 „Decontări cu personalul privind retribuirea
activitate a instituţiei respective . munci i"
- aparatului administrativ :
- 30 000 lei

- 3 0 000 lei
42 — Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 43

Dt 210 „Cheltuieli pentru distribuţie" - 20 000 lei


Dt 080 „Cheltuiel i ale atelierelo r (didactice ) de
Ct 180 „Decontăr i cu personalul privind retribuire a
producţiei" - 25 000 lei
muncii" - 20 000 lei
Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori " - 25 000 lei
- personalului de deservire (auxiliar )
6. Valoarea producţie i editate predată din secţia de editare la depozi t:
Dt 210 „Cheltuieli pentru distribuţie" - 10 000 lei
Dt 030 „Produs e ale atelierelo r de producţi e (didactice ) - 140 900 lei
Ct 180 „Decontăr i cu personalul privind retribuire a
Ct 080 „Cheltuiel i ale atelierelo r (didactice ) de
muncii" - 10 000 lei
producţiei" - 140 900 lei
2. Calculul CAS:
7. Eliberare a producţie i editate (manualelo r) de la depozit unităţi i
- personalului de producţie : comerciale a instituţie i publice :
Dt 080 „Cheltuiel i ale atelierelo r (didactice ) de
Dt 030 „Produse ale atelierelor de producţie
producţiei" - 6 900 lei
(didactice ) -1 4 0 900 lei
Ct 198 „Decontăr i privind CA S cu bugetu l
Ct 030 „Produse ale atelierelor de producţie
asigurărilo r sociale destinat " - 6 900 lei
(didactice) " - 140 900 lei
- aparatulu i administrativ :
8. Comercializar ea manualelo r editate :
Dt 210 „Cheltuieli pentru distribuţie" - 4 600 lei
Dt 280 „Realizare a produselo r fabricat e de
Ct 198 „Decontări privind CA S cu BASS" - 4 600 lei
ateliere le de producţi e (didactice) " - 140 900 lei
- personalului de deservire (auxiliar) :
Ct 030 „Produse ale atelierelor de producţie
Dt 210 „Cheltuieli pentru distribuţie" - 2 300 lei
(didactice) " - 140 900 lei
Ct 198 „Decontări privind CA S cu BASS" - 2 300 lei
9. închidere a soldului contului 280 „Realizare a produselo r fabricate de
3. Calcul РАМ:
ateliere le de producţie (didactice )" la finele anulu i
- personalului de producţie :
Dt 410 „Venituri şi pierderi" - 140 900 lei
Dt 080 „Cheltuiel i ale atelierelo r (didactice ) de
Ct 280 „Realizare a produselo r fabricat e de
producţiei" - 1 050 lei
ateliere le de producţi e (didactice) " - 140 900 lei
Ct 199 „Decontări privind РАМ cu CNAM " - 1 050 lei
- aparatului administrativ : Evidenţ a analitica pe conturile 080-083, 280 este organizat ă în fişa
Dt 210 „Cheltuieli pentru distribuţie" - 700 lei forma nr. 283, pe contul 030 - în fişa forma nr. 296-a, pe contul 084 - în
Ct 199 „Decontări privind РАМ cu CNAM " - 700 lei fişa forma nr. 292-a (registru l forma nr. 292).
- personalului de deservire (auxiliar) :
Dt 210 „Cheltuieli pentru distribuţie" - 350 lei
Ct 199 „Decontări privind РАМ cu CNAM " - 350 lei
4. Consumu l materialelor utilizate pentru editarea producţiei :
Dt 080 „Cheltuiel i ale atelierel or (didactice ) de
producţiei" - 40 000 lei
Ct 053 „Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de
birou" - 40 000 lei
5. Calculul cheltuielilo r aferente serviciilo r prestate în procesul de pro
ducţie de către SA „Apă-Canal" / SA „Termocom", Î.C.S. RED Union
Fenosa, SA „Moldteleco m" etc :
- Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 45

întrebări de autoverificare
1. Nominalizaţi cheltuielile bugetare suportate de instituţiile publice . TEMA 5
2. Definiţi clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare.
3. Nominalizaţi articolele de cheltuieli. C O N T AB IL IT ATE A DECONTĂRILOR
4. Definiţi cheltuielile de casă.
5. în care cazuri instituţiile publice suportă cheltuieli de producţie? 5.1. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea
6. Daţi caracteristica conturilor 200, 080. muncii .
7. Cum se contabilizează operaţiunile privind cheltuielile bugetare, 5.2. Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale de stat.
cheltuielile de casă, cheltuielile de producţie? 5.3. Contabilitatea decontărilor privind asigurarea obligatorie de
8. Unde este organizată evidenţa analitică a cheltuielilor bugetar e? asistenţă medicală.
5.4. Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii .
Bibliografi e 5.5. Contabilitatea decontărilor cu titularii de avans.
1. Clasificaţia bugetară nr. 91 din 20.10.2008 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 195-196 din 31.10.2008 . 5.1. Contabilitatea decontărilor cu personalul
2. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice privind retribuirea muncii
nr.8 5 din 09.10.1996 . Capitolul V I II . Cheltuieli, capitolul IV .
Cheltuieli de producţie.
Salarizarea angajaţilor din sfera bugetară este reglementat ă de:
3. A. Casian. Gestiunea finanţelor publice. DEP ASEM. - Chişinău, 2008. > Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-
4. M. Nani. Evidenţa bugetară. Tip. UASM. - Chişinău, 1994. X V I din 23.12.200 5 (în continuar e - Legea nr. 355) ;
5. M. Nani. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitate a în > „Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la condiţiile de
instituţiile publice. - Chişinău, 2010. salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare
6. O. Stratulat. Cheltuieli publice pentru securitatea socială. - Chişină u unic e nr. 381 din 13.04.2006 ;
2002 .
> Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la implementarea
normelor salariale prevăzute în anul 2009 pentru angajaţii din ramuril e
sectorulu i bugetar nr. 18 din 20.01.200 9 etc.
Conform art. 128 (1) din Codul Muncii salariul reprezintă orice
recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator
în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care
urmează a fi prestată.
Conform art. 4 alin. (1) din Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002,
salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul
suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăti de
stimulare şi compensare.
Salariul de bază se stabileşte sub formă de salarii tarifare pentru munci
tori şi salarii de funcţie pentru funcţionari, specialişti şi conducători, pentru
munca executată în conformitate cu normele de muncă stabilite potrivit califi
cării, gradului de pregătire profesională şi competenţei angajatului, calităţii,
gradului de răspunder e pe care îl implică lucrurile executate şi complexităţii lor.
46 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 47

Salariul suplimentar reprezintă o recompensă pentru munca peste Tarifele de stat de salarizare se aplică în mod obligatori u în toate
normele stabilite, pentru muncă eficientă şi inventivitate, cât şi pentru unităţile şi servesc drept bază pentru stabilirea în contractel e colective şi
condiţ ii deosebite de muncă. El include adaosurile şi sporurile la salariul de individuale de muncă, a salariilor tarifare şi de funcţie concrete.
bază , alte plăţi garantate şi premii curente, care se stabilesc în conformita te îndrumarele tarifare de calificare se elaborează aparte pentru fiecare
cu rezultatel e obţinute, condiţiile de muncă concrete, iar în unele cazuri ramură a economiei naţionale. Ele conţin caracteristici de calificare
prevăzute de legislaţie - şi luându-se în consideraţie vechimea în muncă. asemănătoare pentru toate lucrările de bază a acestei ramuri, cu indicar ea
Alte plăţi de stimulare şi compensare includ recompensele confor m cerinţelor înaintate faţă de munca muncitorului de o calificare sau alta.
rezultatelo r activităţii anuale, premiile potrivit sistemelor şi regulamentel or Calificarea necesară pentru executarea unei lucrări concrete, se deosebeşte
speciale, plăţile de compensare, precum şi alte plăţi neprevăzute de după categorie în dependenţă de complexitate şi precizie. Categoriile
legislaţie , care nu contravin acesteia . muncitorilor depind de nivelul său profesional. Cu cât e mai ridicat nivelul
Baza organizării salarizării o constituie sistemul tarifar, care include său profesional, cu atât e mai înaltă categoria.
reţelele tarifare, salariile tarifare, schemele salariilor funcţiei şi îndrumarele Formel e de salarizar e sunt un element al sistemulu i de salarizar e, ce
tarifare de calificare . trebuie să restituie producătorului echivalentul cantităţii şi calităţii muncii
Sistemul tarifar de salarizare se aplică la repartizarea lucrărilor, în depuse, în vederea refacerii capacităţ ii de muncă, să asigure resursele
funcţi e de complexitate a lor, precum şi la repartizarea angajaţilor pe cate necesare dezvoltării, cât şi pentru reproducţia lărgită a forţei de muncă.
gorii în funcţie de nivelul lor de calificare şi de gradul de răspundere pe care Formele de salariza re reprezintă mecanisme de legătură a salariului cu
îl implică funcţiile deţinute, şi serveşte drept bază pentru constituirea şi rezultatele muncii .
diferenţierea cuantumurilor salariului. Baza de organizare a salarizării angajaţilor din unităţile bugetare o
Reţeaua tarifară include totalitatea categoriilor de calificare şi a constituie sistemul de stabilire a salariilor de bază, care include :
coeficienţilor tarifari corespunzători, prin intermediul cărora se stabileşte > Reţeaua tarifară unică de salarizare a salariaţilor din unităţile
dependenţa directă a salariului de bază al angajaţilor de calificarea lor.
bugetare ;
Tarifele de stat de salarizare sunt salariile tarifare şi salariile funcţiei, > Salariul tarifar pentru categoria 1 de salarizare a Reţelei tarifare
care determină nivelul minim de salarizare pe grupe concrete de profesii şi unice, care se stabileşte şi se reexaminează în modul stabilit de Legea
categorii de calificare, pentru executarea de către angajaţi a obligaţiilor salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002;
(normelor de muncă) în orele de program stabilite de legislaţie. Tarifele de > Indicii de prioritare intersectorială diferenţiaţi pe domenii de
stat de salarizare se determin ă în baza salariului minim şi a coeficienţilo r activitate, constituind parte componentă a Reţelei tarifare unice şi se
tarifari ai reţelei tarifare unice, ţinându-se cont de gradul de complexitate al aplică în scopul diferenţierii nivelului de salarizare în raport cu
muncii şi de nivelul calificării angajaţilor, indiferent de domeniul de specificul, complexitatea şi importanţa domeniilor de activitate.
aplicare a muncii . Reţeaua tarifară unică reprezintă totalitatea categoriilor de salarizare
Salariul tarifar este component a de bază a sistemului tarifar, ce şi grilele de salarii în limitele cărora se stabilesc salariile de bază concrete
determină mărimea salariului de bază al muncitorului din categoria
pentr u funcţii aparte .
respectivă pe unitate de timp (oră, zi, lună).
Reţeaua tarifară unică este prezentată în tabelul 5.1.
Coeficient tarifar - element al reţelei tarifare care indică de câte ori
salariul tarifar pentru categoria II şi cele următoare ale reţelei tarifare este
mai mare decât salariul tarifar pentru categoria I de calificare, al cărui
coeficie nt tarifar întotdeaun a este 1,0.
Salariul tarifar al oricărei categorii este salariul tarifar al categoriei I
înmulţit la coeficientul tarifar corespunzător al reţelei tarifare. Tarifele de stat
de salarizare se modifică în corespunder e cu reexaminare a salariului minim .
48 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 49

Tabelul 5.1
Reţeaua tarifară unică de salarizare a salariaţilor din sfera bugetară Indicii de prioritate intersectorială sunt prezentaţi în tabelul 5.1.1.

Salariile de funcţie pentru angajaţii clin învăţământul public Tabelul 5.1.1


Grilele de salarii, lei Indicii de prioritate intersectorial ă
pentru cadrele didactice , inclusi v cu pentru corpu l pentr u personalu l
funcţii de conducere din instituţiile de profesoral, inclusi v cu cu funcţii Indicii de
Categori a învăţămân t preuniversitar, precum şi din funcţii de conducere complex e priori tate
de centrele de formar e profesional ă a din instituţiile de din toat e
lucrătorilor medicali şi farmacişti cu instituţiile
inter
salarizar e învăţămân t superio r
studii medii de specialitate şi pentru şi postuniversita r de învăţământ sectorială
metodiştii centrelo r metodic e (k=l,20 ) (k=l,0 ) №=1,0) 1 2
1 X X 600-80 0
1. Funcţii militare specifice apărării naţionale, securităţii
2 X X 610-81 5 1,50
3 X X 620-83 0 statutul şi ordinii public e
4 X X 640-85 5 2. Cercetători ştiinţifici, inclusiv cu funcţii de conducere, din
5 X X 660-880 institut e şi alte organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi 1,50
6 680-90 5
X X
inovării
7 X X 700-93 5
8 X X 720-96 0 3. Cadre didactice :
9 X X 740-990 • din învăţământul primar, secundar general, secunda r
10 912-1218 760-101 5 1,20
X
profesional , mediu de specialitat e şi şcolile sportiv e
11 936-1248 X 780-1040
800-106 5 • din învăţământul preşcolar, extraşcolar şi alte forme de
12 960-127 8 X
1,10
13 984-1308 X 820-109 0 învăţământ preuniversita r
14 1008-134 4 X 840-112 0 4. Medici, farmacişti şi personal medical cu studii medii
15 1044-139 2 870-1160 870-116 0
de specialitat e:
16 1080-144 0 900-1200 900-1200 1,50
17 1140-151 2 950-1260 950-1260 • din expertiza medico-legal â
18 1200-159 6 1000-133 0 1000-133 0 • din expertiza psihiatrico-legal ă şi secţiile de
19 1260-168 0 1050-140 0 1050-140 0 1,30
anatomi e patologică
20 X 1100-147 0 1100-147 0
1160-155 0 • din instituţiile de profil sanitaro-epidemiolog ic şi din
21 X 1160-155 0 1,10
22 X 1220-163 0 1220-163 0 instituţiile de învăţământ şi asistenţă socială
23 X 1300-174 0 X • din instituţiile de transfuzie a sângelui 1,30
24 X 1400-187 0 X

25 X 1500-200 0 X
5. Experţi judiciari 1,20
6. Personal artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi specialişti din
1,10
domeniul culturi i
_7. Alte ramuri şi funcţii din sectoru l bugeta r 1,00
Notă: Grilel e salariilor de funcţi e cu aplicarea indicilo r de prioritat e intersectorial ă
s e d e ter mi n ă pri n înmulţir e a cuantumulu i mi n i m şi , respectiv, ma x i m a l salariulu i d e
baz ă , indicat la categori a respecti v ă de salarizare , cu indicele de prioritate stabilit
pentru domeniul de activitat e concret .
(Exemplu: Categoria de salarizar e 16 : 900 - 1200 x 1,10 = 990 + 1320) .
50 Contabilitatea în instituţiile publice
- Mihail Nani — 51

Personalu l unităţilor bugetare salarizat în baza Reţelei tarifare unice


beneficiază de sporuri la salariul de bază expuse în tabelul 5.1.2. Sporul pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare
Tabelul 5. Щ (cu excepţia muncitorilor) se determină conform Regulamentului cu privire
Sporurile la salariul de bază la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului
Nr. pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în
Sporuri la salariul de bază Cuantumul sporulu i baza Reţelei tarifar e unice, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
1. Pentru grad (categorie ) de calificar e 30, 40, 50% din salariul funcţiei Moldova nr. 801 din 20.07.2007 .
2. Pentru vechime în muncă In % faţă de salariul funcţiei In scopul stabilirea sporului pentru vechimea în muncă se desemnează
3. Pentru grad ştiinţific: o comisie prin ordinul conducătorului instituţiei publice, care examinează
• Doctor în economi e perioadel e de activitate din carnetele de muncă a salariaţilor o dată în 5 ani
300 lei după caz. Comisi a întocmeşte procesul-verba l prin care se decide stabilirea
• Doctor habilita t 700 lei sporului lunar pentr u vechimea în muncă salariatului respectiv în funcţie de
4. Pentru titlu onorific : vechimea în muncă .
• „Al poporului" 200 lei Mărimea sporului pentru vechime în muncă este prezentată în tabelu l
• „Emerit" 100 lei 5.1.3 .
5. Pentru utilizarea în exerciţiul funcţiu Tabelul 5.1.3
nii a unor limbi străine: Sporul pentru vechimea în munc ă
• pentru posedare a unei limb i 15% din salariul de bază
străine Sporul, în % faţă de salariul de bază,
• pentru posedarea a 2 sau mai mul până la 25% din salariul de bază Vechimea în muncă ţinându-se cont de sporul lunar
tor limbi pentr u grad de calificar e
6. Pentru munca prestată în condiţii De la 2 la 5 ani 10
nefavorabile : De la 5 la 10 ani 15
Nu mai puţin de 25% din
• condiţii grele şi nociv e salariul minim pe ţară De la 10 la 15 ani 20
• condiţii deosebit de grele şi Nu mai puţin de 50% din
deosebi t de nociv e De la 15 la 20 ani 25
salariul minim pe ţară
7. entru eficienţă înaltă în muncă,
s Peste 20 ani 30
Se stabilesc fără a limita
intensitate a muncii, precum şi pentr u mărimea lor, pe termenul
executarea unor lucrări de efectuării lor de către Sporul la salariul de bază acordat pentru grad de calificare constituie :
importanţă deosebită sau de urgenţă conducătorii unităţilor bugetare,] a) 30% pentru gradul I I ;
din contul şi în limitele fondulu i b) 40% pentru gradul I;
de salarizar e c) 50% pentru gradul superior .
8. Pentru responsabilitate a majoră şi Sistemul de stabilire a salariilor de bază conform Reţelei tarifare unice
De la 15 la 40% din salariile
activitate în condiţii de risc pentru de bază nu se aplică persoanelor din cadrul autorităţilor publice alese în funcţie
sănătate şi viaţă conform prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, persoanelor din
9. Pentru păstrarea secretului de stat Până Ia 20% din salariul de bază cadrul autorităţilor publice, numite în funcţie conform legii.
'confidenţialităţii) Salariile lunare ale persoanelo r din cadrul autorităţilo r publice, alese
in funcţie conform prevederilor Constituţiei Republicii Moldova sunt
stabilite în Anexa 2 din Legea nr. 355 (Anexa 6).
52 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 53

Salariile lunare ale persoanelor din cadrul autorităţilor publice, numiţi


în funcţie conform legii, şi ale persoanelor care deţin funcţii publice d
rangu l întâ i sunt stabilite în Anexa 3 din Legea nr. 355 (Anexa 7).
Salariul de funcţie lunar (salariul de bază) pentru angajaţii instituţiilo:
publice este stabilit anual conform Reţelei tarifare unice în Schema d<
în cad rare , aprobată de ministerul de resort.
Pentru cointeresare a materială a personalului în sporirea eficienţei ş:
calităţii muncii, conducătorilor instituţiilor publice li se acordă dreptul, с
consultare a sindicatelor , să premieze angajaţii, în limitele fondului de sala
rizare, precum şi să le acorde ajutor material .
Indicii şi condiţiile de premiere, precum şi mărimile premiilor anga
jaţilor , se stabilesc de către conducătorii instituţiilor publice, cu consultar e
comitetelor sindicale , în baza unui regulamen t coordonat cu ministeru l d
resort .
Salariul se calculează la finele lunii în baza:
• salariului de funcţie lunar stabilit în Schema de încadrare pentru
anua l respectiv ;
• proceselor-verba le ale şedinţei comisiei pentru stabilire ^
vechimii în muncă;
• ordinelor conducătorului instituţiei privind acordarea premiilor;
• tabelului de evidenţă a timpului lucrat;
• certificatului de boală etc.
Operaţiunil e ocazionat e de calcularea salariului sunt contabilizate îr l Schema 5.1. Sistemul contabil aferent decontărilo r cu personalu l
nota de contabilitate 5 - borderou cumulativ privin d retribuirea muncii | privind retribuirea muncii
şi bursele .
Cheltuielile aferente retribuirii muncii sunt atribuite la articolul d^ Pentru evidenţa decontărilor cu personalul privind salariul este
cheltuieli 111 „Retribuirea muncii". destinat contul de pasiv 180 „Decontăr i cu personalul privin d retribuirea
Modul de înregistrare a operaţiunilor economice aferente decontărilol muncii". în credit - calculul salariului, în debit - reţinerile din salariu,
cu personalu l privind retribuire a muncii este prezentat în schema 5.1 . plata salariului. Soldul creditor - datoria instituţiei faţă de salariaţi privind
retribuirea muncii.
Conform art. 15(a) din Codul fiscal cotele de impozit pentru persoane
fizice în anul 2010 constituie :
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25 200 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25 200 lei;
Clasificare a conturilor de evidenţă a reţinerilor din salariu este prezen
tată în schema 5.1.1.
SB
Contabilitatea în instituţiile publice - pi l j A L I d pi|l!UOS.10d 11 0 L I 1 J1 l l ( I O 0 |( " g g [

«ssva ™
SV O puiAu d ишиоээа " 881

J . IO U j jo. i . щ и JS j u o i n o o x o
орлпцл puuud ив;иоээ<т" /,81

bt op!Oipuţ S
opi jczi io o puiAi.i d in|0 }i !oipii |
s j u q i u oi u п э UBIUOO3 Q " g g ţ

u ţţ i O A3 U3 q o j i u n S j si : э
р
j o p j . n u j u o. ) BZB q ui .1 l u o i u n
u
y..iv.\ O|I.H:.I| A piij.vu d u i u uo . v i (i "
f"8l

« ţp u eq UT
u.iund.ip эр орлщиоо щ лшэшп и
влвл o11.1 I M ; л p u i A j . i d издиоээд "
£8X

„Э|В Л U I 0111 p III!


A

o | i . n i i . i i ! u i p u i A u d j . i i ! } i i o . > o ( | " 781

O pţ l ! | d p i l j A L I l l I J B | U0 3 3 ( l " £
H

„ЩВЭ1р Э Ш
H JIIOISjSI! Э р 9U01BSl| q O В ОЛIMIloI
- 7 000 lei
- Mihail Nani - 4. Reţinerea impozitului pe venitul din salariu:
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuire a
55
muncii" - 22 000 lei
Ct 173 „Decontări privind plăţile la buget" - 22 000 lei
Tranzacţii :
Modalitatea de reţiner e a impozitul ui pe venitu l din salari u este
1. Calculu l salariulu i pe luna septembr ie 20
reglementată de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe
_
veni t din salari u şi din alte plăţi efectuat e de către patro n în folosu l
Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru angajatului , aproba t prin Hotărâre a Guvernulu i nr. 10 din 19.01.2010 .
întreţinere a
Impozitul pe venit la sursa de plată se calculează şi se reţine la
instituţiei" , art. 111.00
momentul îndreptării venitului spre plată din venitul impozabil, determinat
ca diferenţa dintre venitul obţinut de lucrător sub formă de salarii şi suma
- 200 000 lei
scutirilo r acordat e şi deducerilor.
Ct 180 „Decontări cu personalul Venitu l impozabi l = Salariu l calcula t - deducer i (CIAS şi РА М
privin d
reţinute din salariu) - scutiri .
retribuirea muncii"
Conform art. 33(1) din Codul fiscal fiecare contribuab il are dreptul în
anul 2010 la o scutire personal ă de 8100 lei pe an.
- 200 000 lei
2. Reţinerea CIAS din salariu: Contribuabilul are dreptul în anul 2010 la o scutire în sumă de 1800
lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din
Dt 180 „Decontări cu personalul copilări e pentru care scutir ea constituie 8100 lei anual (art. 35(1) din Codu l
privin d fiscal) .
retribuirea muncii"

- 12 000 lei
Ct 188 „Decontări
privind contribuţia
individuală de
asigurăr i social e de
stat obligatori i cu
bugetu l
asigurărilo r social e de stat"

- 12 000 lei
3. Reţinerea РАМ din salariu:
Dt 180 „Decontări cu personalul
privind retribuir ea
muncii"

- 7 000 lei
Ct 159 „Decontări cu personalul
privind asigurare a
obligatorie de asistenţă medicală"
56 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 57

5. Reţinerea cotizaţiilor sindicale din salariu :


Tranzacţii :
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuire a 1. Transferul CIAS la bugetul asigurărilor sociale de stat din contul
muncii" - 2 000 lei curent al instituţiei publice :
Ct 185 „Decontăr i cu membrii sindicatelor privin Dt 188 „Decontăr i privin d CIAS cu bugetul
d virări l e făr ă numerar a sumelor cotizaţiilor de asigurărilo r sociale de stat" - 12 000 lei
membru al sindicatului " - 2 000 lei Ct 090 „Contu l curent în bugetul de stat pentr u
6. Reţinerea pensiei alimentare din salariu în bază titlului executoriu cheltuielile instituţiei" , art. 111.00 - 12 000 lei
emis de instanţă de judecată : 2. Transferul РАМ reţinută din salariu la fondul asigurărilor obligatorii
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuire a de asistenţă medicală din contul curent al instituţiei publice :
muncii" - 1 500 lei Dt 159 „Decontăr i cu personalul privin d asigurare a
Ct 187 „Decontări privind titlurile executorii şi alte obligatorie de asistenţă medicală " - 7 000 lei
reţineri " - 1 500 lei Ct 090 „Contu l curent în bugetul de stat pentr u
7. Reţinerea sumei din salariu pentru mărfurile vândute în rate: cheltuielile instituţiei" , art. 111.00 - 7 000 lei
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuire a 3. Transferul impozitulu i pe venitul din salariu la bugetul municipal /
muncii" - 1 400 lei raional din contul curent al instituţiei publice :
Ct 182 „Decontăr i privin d mărfuril e vândut e în Dt 173 „Decontăr i privin d plăţile la buget" - 22 000 lei
rate" - 1 400 lei Ct 090 „Contu l curent în bugetul de stat pentr u
8. Reţinerea sumei de asigurare benevolă din salariu: cheltuielile instituţiei" , art. 111.00 - 22 000 lei
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuire a 4. Transferul cotizaţiilor sindicale sindicatulu i de ramură (60%) şi
muncii" - 1 600 lei comitetului sindical al instituţiei publice respective (40%) din contul
Ct 184 „Decontăr i privin d virăril e fără numerar curent (se întocmesc două ordine de plată - unul pentru transfer
în baza contractelo r de asigurare benevolă " - 1 600 lei sindicatului de ramură, altul pentru transfer comitetului sindical al
9. Reţinerea salariului pentru depunere în cont la bancă : instituţiei respective) :
Dt 180 „Decontăr i cu personalul privin d Dt 185 „Decontăr i cu membrii sindicatelor privin
retribuirea muncii " - 152 500 lei d virări l e fără numerar a sumelor cotizaţiilor de
Ct 183 „Decontăr i privin d virăril e fără numerar în membru al sindicatului " - 2 000 lei
conturile de depuneri în ba ncă " - 152 500 lei Ct 090 „Contu l curent în bugetul de stat pentr u
Reţinerile din salariu sunt transferate conform destinaţiei concomiten t cheltuielil e instituţiei" , art. 111.00 - 2 000 lei
cu ridicarea numerarului transferul în contul bancar din contul curent pentru 5. Transferul pensiei alimentare destinatarul ui din contul curent al
plata retribuţiei . instituţiei publice:
Dt 187 „Decontări privind titlurile executorii şi alte
reţineri " - 1 500 lei
Ct 090 „Contu l curent în bugetul de stat pentr u
cheltuielil e instituţiei" , art. 111.00 - 1 500 le

6. Transferul plăţii unităţii comerciale pentru mărfurile vândute în rate


din contul curent al instituţiei publice :
Dt 182 „Decontăr i privin d mărfuril e vândut e în
re" a t - 1 400 lei
58 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 59

Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u


cheltuieli le instituţiei" , art. 111.00 - 1 400 lei Calculul salariului este prezentat în tabelul 5.1.4 .
7. Transferu l ratei de asigurare benevolă companie i de asigurări din; Tabelul 5.1.4
contul curent al instituţiei publice : Calculul salariului
Dt 184 „Decontări privind virările fără numerar în Reţinerile din salariu (lei) Salariul
baza contractelo r de asigurare benevolă " - 1 600 lei Salariul calculat spre plată
(lei) Impozitu l Cotizaţii
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u CIAS РАМ (lei)
pe veni t sindical e
cheltuielil e instituţiei" , art. 111.00 - 1 600 lei
8. Transferu l salariului din contul curent al instituţiei publice la unitatea 3108,0 0 186,4 8 108,7 8 153,7 9 31,08 2627,8 7
bancară pentru depunere în cont în scopul achitării prin card bancar :
1. Se determină CIAS reţinută din salariu (6%):
Dt 183 „Decontări privind virările fără numerar în
(3108,00 x 6%) : 100% = 186,48 lei
conturile de depuneri în bancă" - 152 500 lei
2. Se determină РАМ reţinută din salariu (3,5%):
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
(3108,00 x 3,5%) : 100% = 108,78 lei
cheltuieli le instituţiei" , art. 111.00 - 152 500 lei
3. Se determină venitul impozabil:
9. Transferu l comisionul ui bancar din contul curent al instituţiei publice :
Venitul impozabil = 3108,00 - 186,48 - 108,78 - 675,00 = 2137,74 lei
Dt 200 „Cheltuiel i bugetare pentru întreţinere a
4. Se determină impozitul pe venitul din salariu:
instituţiei" , art. 113.45 - 200 lei
(2100 x 7%) : 100% = 147,00 lei
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u (37,74 x 18%): 100% = 6,79 lei
cheltuielil e instituţiei" , art. 113.45 - 200 lei 147,00 + 6,79= 153,79 lei
10. Finanţare a primită din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielil or 5. Se determină suma cotizaţiei sindicale reţinută din salariu (1% ):
aferente operaţiunilo r 1-9: (3108,00 x 1%) 100% = 31,08 lei
:

DT 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u Salariatu l este membru al sindicatulu i angajaţilor instituţiei .
cheltuielil e instituţiei " - 202 000 lei
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuielil e
instituţiei" - 202 000 lei
Dacă salariul este achitat angajaţilor în numerar din casă se întocmeşt e
formula contabilă:
Dt 180 „Decontăr i cu personalul privin d
retribuire a muncii" - 152 500 lei
Ct 120 „Casa pe mijloace bugetare" - 152 500 lei

Exemplu de calcul a salariulu i unui angaja t


Salariul de funcţie lunar stabilit în Schema de încadrare - 2160 lei
Sporul lunar pentru vechimea în muncă (30%) - 648 lei
Sporul pentru grad ştiinţific - 300 lei
Total salariul calculat în luna respectivă - 3108 lei
Salariatul beneficiaz ă de scutire personală .
6. Se determină suma salariului spre plat ă:
3108,00- 186,48- 108,78- 153,79-31,0 8 = 2627,87 lei
în cazul când salariaţii nu-şi pot ridica salariul din casa instituţiei în
termen de 3 zile stabilit pentru plata salariului, pe motiv ca se află în depla
sare în intere s de serviciu sau în concediul medical, salariul se trece la
deponenţi. în acest scop casierul după expirarea termenulu i de 3 zile stabilit
pentru achitare salariului, aplic ă stanţa „Deponen t" în borderoul de plată în
locul semnături i salariatulu i, care n-a ridicat salariul. în contabilitate se
întocmeşte lista salariaţilo r cu salariile deponente . Apoi numele, prenumel e
salariatului, data apariţiei salariului deponent şi suma salariului deponent se
înregistrează în Registrul evidenţei analitice a retribuţie i deponente .
Evidenţa retribuţiei deponente se ţine în contul de pasiv 177 „Decon
tări cu personalu l privind deponenţii" . în credit - retribuirea neridicată la
termen trecu tă la deponenţi . în debit - plata retribuţiei deponente din casă
salariatului, stingere a datoriei aferente retribuţiei deponente cu termenul de
prescripţie expirat (3 ani) . Soldul creditor - datoria instituţiei publice faţă
de deponenţi.
60 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 61

Tranzacţii:
1. Retribuţia neridicată la termen trecută la deponenţi: Exemplu de calcul a salariului aferent concediului de odihn ă
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuirea anual
muncii" - 2 850 lei în baza ordinului conducătorului instituţiei publice se acordă
Ct 177 „Decontări cu personalul privind deponenţii" - 2 850 lei concediul de odihnă anual angajatului Andronciuc G. de pe 07.06.2010 până
2. Plata salariului deponent din casă angajatulu i în baza dispoziţiei de pe 04.07.2010 pe o perioadă de 28 zile calendaristic e.
plată: Modul de stabilizare a salariului mediu pe ultimele 3 luni şi a
Dt 177 „Decontări cu personalul privind deponenţii" - 2 850 lei numărulu i de zile lucrătoare şi calendaristic e este prezentat în tabelul 5.1.4 .
Ct 120 „Casa pe mijloace bugetare" - 2 850 lei
Ultimele treia Nr. de zile Nr. de zile Salariul calculat,
3. Stingerea datoriei aferente retribuţie i deponent e cu termenul de
luni calendaristi ce lucrătoare lei
prescripţie expirat:
mart ie 30 22 2350,0 0
Dt 177 „Decontări cu personalul privind deponenţii" - 3 260 lei
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuielil e aprilie 27 20 2350,0 0
instituţiei" - 3 260 lei mai 29 21 2350,0 0
Total 86 63 7050,0 0
Conform art. 112(3) din Codul muncii orice salariat care lucrează în
baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu Calculul salariului aferent concediului de odihnă cuprinde următoarel e
de odihnă anual. 4 etap e:
Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de 1. Se determină salariul mediu pe o zi lucrătoare prin împărţirea
o indemnizaţi e de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului pe 3 luni la numărul de zile lucrătoare:
salariului, sporurilor şi, după caz, a indemnizaţiei de eliberare din serviciu 7050,00 lei : 63 zile = 111,90 lei
pentru perioad a respectivă (art. 117(1) din Codul muncii) . 2. Se stabileşte coeficientul dintre zilele lucrătoare şi zilele
Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu calendaristic e:
o durată minimă de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare 63 zile : 86 zile = 0,73
nelucrătoare (art. 113(1) din Codul muncii). 3. Se determină salariul mediu pe o zi calendaristică prin înmulţirea
Modalitatea de calcul a salariului aferent concediului de odihnă anual salariului mediu pe o zi lucrătoare şi coeficientul 0,73:
este reglementat a de Modul de calcular e a salariulu i mediu, aprobat prin 111,90 lei x 0,73 = 81,687 lei
Hotărâre a Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 . 4. Se determină suma salariului aferent concediului de odihnă prin
Baza de calcul a salariului aferent concediului de odihnă anual o înmulţirea salariului mediu pe o zi calendaristic ă cu durata conce
constituie salariul mediu realizat în ultimele 3 luni premergătoa re diului de odihnă:
concediului de odihnă, în dependenţă de numărul de zile lucrătoare şi zile 81,687 lei x 28 zile = 2287,24 lei
calendaristic e în aceste 3 luni . Salariul calculat pentru concediul de odihnă constituie 2287,24 lei.
Din numărul de zile lucrătoare şi de zile calendaristice se exclud zilele Evidenţ a analitică a reţinerilor din salariu este organizată în Registru l
de sărbătoare nelucrătoare stabilite conform art. 111 din Codul muncii. conturilor curente şi decontărilor .
Conform art. 92(2) din Contul fiscal instituţiile publice prezintă Darea
de seamă privind suma venitului achitat şi impozitului pe venit reţinut
din acest a inspectoratului fiscal teritorial de stat în termen de o lună de la
încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile .
62 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 63

• Indemnizaţii le pentru incapacitat e temporară de muncă ;


5.2. Contabilitatea decontărilor privind • Indemnizaţiil e de maternitat e;
asigurările sociale de stat • Bursele elevilor, studenţilor, doctoranzil or înscrişi la cursurile de zi şi
bursele sportivilor, stabilite conform legislaţie i;
Relaţiile de decontare ale instituţiilor publice privind asigurările • Sumele plătite elevilor din şcolile profesional e şi şcolile de meserii
sociale de stat sunt determinate de Legea privind sistemul public de pentru lucrările executate ;
asigurări social e nr. 489-XIV din 08.07.1999 şi de Legea bugetului • Indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul unităţilor pentru
asigurărilor socia le de stat pe anul respectiv . concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţământ superior
Prin intermediu l sistemului public de asigurări sociale, statul garan sau secundar profesional;
tează cetăţenilor dreptul la protecţia socială în cazurile de bătrâneţe, şomaj, • Indemnizaţia unică acordată tinerilor specialiştii la angajare;
boală , invaliditate , de pierderile a întreţinătorul ui prin plăţi sociale - a • Indemnizaţiile de asigurări social e;
pensiilor, indemnizaţiilor , compensaţiilo r nominative şi alte prestaţii de • Toate tipurile de pensii stabilite conform legislaţiei cu privire la pensii ;
asigurări sociale . • Recompens a pentru donarea de sâng e;
Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 • Câştigurile de la loterii desfăşurate în modul şi în condiţiile prevăzute
cuantumul contribuţie i de asigurări sociale de stat (în continuare - CAS) de Guvern etc.
achitată de patron constituie 23% din fondul de remunerare a muncii, iar Clasificare a conturilor de evidenţă a contribuţiil or asigurărilor sociale
cuantumul contribuţiei individuale de asigurări sociale (în continuare - de stat este prezentat ă în schem a 5.2.
CIAS) achitată de salariaţi - 6% din fondul de remunerare a muncii .
Responsabilitate a pentru gestionarea bugetului asigurărilor sociale de
continuare - stat o poarta Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuar e
- CNAS).
Contribuţi a de asigurări sociale de stat constituie o cheltuială distinctă
pentru instituţia publică şi se calculează lunar prin aplicarea asupra
retribuţie brute a cotei procentuale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul respectiv .
Cheltuielil e aferente CAS achitate de patron sunt atribuite la articolul
de cheltuieli 112 „Contribuţi i de asigurări sociale de stat obligatorii" .
Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, nu
se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii din urmă
toarel e tipuri de venitur i:
• Ajutorul material acordat în caz de calamitate naturală şi în alte cir
cumstanţe excepţionale , ajutorul material acordat de către angajato r Pentru evidenţa decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat
angajatului, ajutorul material acordat prin hotărâre de Guvern sau prin este destinat contul de pasiv 198 „Decontăr i privin d asigurăril e sociale de
decizia autorităţilor administraţie i publice locale, prin decizia consiliu stat cu bugetul asigurărilo r sociale de stat". în creditul contului se
lui fondului republican sau local de susţinere socială a populaţiei; reflectă calculu l CAS, în debit - calculul indemnizaţiilo r de asigurări
• Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat la sociale (indemnizaţ ia pentru incapacitat ea temporară de muncă, indemni
principalul loc de muncă în alte cazuri decât cele specificate mai sus; zaţia de maternitate) , transfer ul CAS la bugetul asigurărilor sociale de stat
• Indemnizaţiil e plătite în caz de concediere , în conformitat e cu legislaţia ; (BASS). Soldul creditor reflect ă datori a instituţiei publice faţă de BASS
privind CAS.
64 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 65

Operaţiunil e aferente calculului CAS sunt contabilitate în NC 5 - bor şomerii în perioada beneficierii de ajutor de şomaj domiciliaţi permanent în
derou cumulativ privind retribuirea muncii şi bursele . Republica Moldova .
Tranzacţii: Indemnizaţiil e se stabilesc în baza certificatul ui de concediu medical,
1. Calculul contribuţiei de asigurări sociale de stat: iar în cazul pierderii acestuia - în baza duplicatul ui eliberat în modul sta
Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a bilit. Alte documente nu pot servi drept temei pentru stabilirea indem
instituţiile", art.l 12.00 - 46 000 lei nizaţiei.
Ct 198 „Decontări privind asigurărilor sociale de Indemnizaţia de maternitate (sarcină şi lăuzie) se stabileşte asigurate
stat cu BASS" - 46 000 lei lor, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi şi şomerilor care au dreptul
2. Calculul indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă: la concediu l de maternitate , ce include concediul prenatal şi concediul
Dt 198 „Decontări privind asigurările sociale de stat postnatal .
cu BASS" - 2 300 lei Indemnizaţia de maternitate se acordă, începând cu săptămâna a 30-a de
Ct 180 „Decontări cu personalul privind retribuirea sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul naşterilor
muncii" - 2 300 lei complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii - de 140 zile calen
3. Calculul indemnizaţiei de maternitat e: daristic e.
Dt 198 „Decontări privind asigurărilor sociale de Cuantumu l lunar al indemnizaţie i de maternitat e este de 100% din
stat cu BASS" - 7 400 lei baza de calcul .
Ct 180 „Decontări cu personalul privind retribuirea Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta până la 7 ani,
muncii" - 7 400 lei iar în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente - până la
4. Transferul CAS la BASS : împlinirea vârstei de 16 ani se acordă în bază de certificat de concediu
Dt 198 „Decontări privind asigurările sociale de stat medical .
cu BASS" - 36 000 lei Perioadă pentru care se acordă indemnizaţia pentru îngrijirea copilului
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u bolnav este de cel mult 14 zile calendaristi ce - în cazul acordării asistenţei
cheltuielil e instituţiei" , art. 112,00 - 36 000 lei medicale de ambulatori u şi de cel mult 30 zile calendaristic e - în cazul
Concomiten t finanţarea din bugetul de stat: acordării asistenţei medicale în staţionar pentru perioadă în care copilul
Dt 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u necesită îngrijire.
cheltuieli le instituţiei" , art. 112,00 - 36 000 lei Baza de calcul a indemnizaţiilo r o constituie venitul mediu lunar rea
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuielil e lizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului
instituţiei" - 36 000 lei asigurat , venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale .
Venitul mediu lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimi i
Suma CAS care trebuie transferată la BASS se determină ca diferenţa indemnizaţiilor , nu poate depăşi 3 salarii medii lunare pe ţară prognozate .
dintre contribuţia de asigurării sociale calculată şi indemnizaţia pentru In cazul în care lunile luate în calcul sunt lucrate incomplet din motiv e
incapacitat ea temporară de muncă, indemnizaţia de maternitate calculate în întemeiate, la determinar ea bazei de calcul se ia în considerare venitul
luna respectivă. asigura t din lunile calendaristic e lucrate complet în perioada respectivă .
Conform Regulamentului cu privire Ia condiţiile de stabilire, In cazul în care lunile luate în calcul sunt lucrate incomplet din motiv e
modu l de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitatea neîntemeiate, venitul mediu lunar asigurat se va determina prin împărţire a
temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin
venitului asigurat din această perioadă la numărul zilelor lucrătoare stabilite
Hotărârea Guvernulu i Republicii Moldova nr. 108 din 03.02.2005 dreptul la
Pentr u perioada respectivă .
indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă şi altor prestaţii de
Dacă asiguratu l a lucrat mai puţin de 6 luni, baza de calcul este venitul
asigurări sociale îl au asiguraţii sistemului public de asigurări sociale şi
medi u lunar asigurat, realizat în lunile calendaristic e lucrate integral. In
66 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 67

cazul în care asiguratul a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună Exemplu de calcul a indemnizaţie i pentru incapacitate a
calendaristică, se ia în considerar e venitul asigurat din zilele lucrate, care M te mpora r ă de munc ă
împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucră-
toare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămâna de lucru de 6 z il l Conform certificatul ui de concediu medical angajatului Pridnoruc T. i
şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămân a de lucru de 5 zile) . -a acordat concediu medical de la 25.10.20
s până la 5.11.20 (12 zile
In cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 luni calenda calendaristice). Stagiul de cotizare constituie 7 ani 3 luni .
ristice premergătoar e lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul Se determină venitul mediu lunar pe ultimele 6 luni lucrate complet:
este salari u tarifar sau salariu de funcţie al beneficiarului .
Nr . Venitul lunar ,
în cazul în care persoana desfăşoar ă activităţi în mai multe unităţi şi ii Lun a
crt. lei
fiecare este asigurată, conform legislaţiei , indemnizaţ ia se calculează în
1 Aprilie 2850,0 0
funcţie de venitul total asigurat. Venitul asigurat se va confirma prin
2 Mai 2850,0 0
certificate eliberate de fiecare din unităţile economic e în care îşi desfăşoar ă
activitatea salariatul. 3 Iunie 2850,0 0
4 Iulie 3450,0 0
Cuantumul lunar al indemnizaţiilor se stabileşte diferenţiat, în funcţie
5 Augu st 2850,0 0
de durata stagiului de cotizare, după cum urmează :
6 Septembri e 2850,0 0
a) 60% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de pânăl
la 5 ani ; Total 17700,0 0
b) 70% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare cuprin J 17 700 lei : 6 luni = 2 950 lei.
între 5 şi 8 ani;
1. Se stabileşte mărimea zilnică a venitului mediu asigurat pentru o zi
c) 100% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de
calendaristică în luna octombrie şi luna noiembri e:
peste 8 ani .
Octombri e - 2 950 lei : 31 = 95,16 lei
Plată indemnizaţiilor se efectuează după depunerea certificatului dJ
Noiembr ie - 2 950 lei : 30 zile = 98,33 lei
concediu medical odată cu achitarea salariului pe luna respectivă - în cazul j
2. Se calculează mărimea zilnică a indemnizaţiei pentru incapacitatea
asiguraţilor cu contract individual de muncă.
temporară de munca în dependenţ ă de stagiu de cotizare, care
Indemnizaţia de maternitate se plăteşte o singură dată pentru întreaga
perioadă de concediu de maternitat e. constituie 70%.
Octombri e - (95,16 lei x 70%) : 100% = 66,61 lei
Din suma indemnizaţie i pentru incapacitate a temporară de muncâ l
indemnizaţiei de maternitat e nu se reţin : Noiembri e - (98,33 lei x 70%) : 100% = 68,83 lei
• Contribuţia individuală de asigurări sociale; 3. Se determină suma totală a indemnizaţie i pentru incapacitate a
temporară de muncă pe perioada 25.10.20 - 5.11.20 .
• Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ;
Octombrie - 66,61 lei x 7 = 466,27 lei
• Impozitul pe venitul din salariu.
Noiembrie - 68.83 lei x 5 = 344.15 le i
Tota l 810,42 lei
Din salariul angajaţilor se reţine contribuţia individuală de asigurări
social e de stat (în continuar e - CIAS) în mărime de 6%. Baza de calcul a
CIAS nu poat e depăşi 5 salarii medii pe economie prognozat e pentru anul
respectiv. Astfel , conform Hotărâri Guvernulu i Republicii Moldova
cuantumul salariului medi u lunar pe economie prognozat pentru anul 2010
constituie 2 950 lei.
68 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 69

Pentru evidenţa CIAS este destinat contul de pasiv 188 „Decontăr i utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4 -
privin d CI A S cu bugetul asigurărilor sociale de stat". în credit se BASS), aprobată prin ordinul CNAS nr. 102-A din 12.03.2008.
reflect a reţinerea CIAS din salariu. în debit - transferul CIAS la bugetul Modul de înregistrare a operaţiunilor economice aferente decontărilor
asigurărilor sociale de stat. Soldul creditor - datoria instituţiei publice faţa privind contribuţiil e asigurărilo r de stat este prezentat în schema 5.2.1 .
de bugetu l asigurărilor sociale de stat aferentă CIAS .
Cheltuielile aferente CIAS sunt atribuite la articolul de cheltuieli 111
„Retribuirea muncii".

Tranzacţii:
1. Reţinerea CIAS din salariu:
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuirea
muncii " 12 000 lei
Ct 188 „Decontări privind C IA S cu
bugetul asigurăril or sociale de stat" 12 000 lei
2. Transferul CIAS la bugetul asigurărilor sociale de stat:
Dt 188 „Decontări privind CIA S cu bugetul
asigurăril or sociale de stat" 12 000 lei
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
cheltuielile instituţiei", art.l 11.00 12 000 lei
Concomiten t finanţarea bugetul de stat:
Dt 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
cheltuielile instituţiei " 12 000 leij
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuielil e
instituţiei" 12 000 lei

Modalitatea de rambursare a sumei CIAS reţinută şi virată în plus la i ţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi
bugetu l asigurărilo r sociale de stat este reglementa tă de Regulamentu l
privin d rambursarea sumei CI A S virate în plus la bugetul asigurărilor
sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldov a
nr. 267 din 07.04.2009 .
Evidenţa analitică pe conturile 188 „Decontări privind CIAS cu b u g e
tul asigurărilor sociale de stat", 198 „Decontării privind CAS cu bugetul asi-i
gurărilo r sociale de stat" este organiza tă în Registrul conturilo r curente şi
decontărilor.
La sfârşitul fiecărui trimestru se întocmeşte Declaraţia privind calcularea şl
utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4 - BASS), ]
care în termenii stabiliţi se prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale .
Modalitat ea de completar e a Declaraţie i este reglementa tă de Instruc
5.3. Contabilitatea decontărilor privind
asigurarea obligatorie de asistenţa
medicală

Relaţiile de decontare ale instituţiilor publice privind asigurarea


obli gatori e de asistenţa medicală sunt reglementat e de Legea cu privire la
asigu rarea obligatorie de asistenţa medicală nr. 1585-XIII din
27.02.1998 şi Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de
achitare a primelor de asigurar e obligatorie de asistentă medicală nr.
1593-XV din 26.12.2002 .
Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa
medi cală nr. 1585-XIII din 27.02.98 asigurarea obligatorul de
asistenţa medicală reprezintă un sistem garantat de stat de apărare a
intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii
prin constituirea, din contul
70 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 71

primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperire a Conform Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a
cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelo r primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din
asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţa 26.12.200 2 sunt stabilite tipurile de venituri din care nu se calculează
medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală:
asistenţei medica le oportune şi calitative . > Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe
In sistemul asigurării obligatorii de asistenţa medicală asigurător este parcursul anului de către angajator angajatorului la locul
Compania Naţională de Asigurări în Medicina (CNAM) şi agenţiile ei principal de muncă în mărime ce nu depăşeşte un salariu mediu
teritoriale. luna r pe econom ie prognoza t pentru anul respecti v şi aprobat de
între asigurător şi instituţia medicală se încheie un contract de acor Guvern;
dare a asistenţe i medicale (de prestare a serviciilo r medicale ) în cadrul asi > Bursele elevilor, studenţilor şi doctoranzilor înscrişi la cursurile
gurării obligatorii de asistentă medicală, conform căruia instituţia medicală de zi şi bursele sportivilor stabilite conform legislaţiei;
se obliga să acorde persoanelor asigurate asistenţa medicală calificată. în > Sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente,
volumul şi termenel e prevăzute în Programul unic. Fiecărei persoane asi şcolile de meserii şi şcolile medii de cultură generală pentru
gurate i eliberează o poliţa de asigurare obligatorie de asistenţa medicală, în lucrăril e executate de ei;
temeiul căreia persoana va beneficia de întregul volum de asistenţa medi > Indemnizaţia acordată pentru incapacitatea temporară de muncă;
cală, prevăzut în Programul unic şi acorda t de toate instituţiile medicale din > Indemnizaţia de maternitate;
Republica Moldova . > Indemnizaţiile de asigurări sociale;
Conform Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a > Toate tipurile de pensii stabilite în conformitate cu legislaţia cu
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din privire la pensii;
26.12.2002 primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă > Câştigurile de la loterii desfăşurate în modul şi în condiţiile
suma fixă sau contribuţie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a stabilite de Guvern ;
muncii, la onorarii, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurăto > Plăţile de compensatori i pentru donarea de sânge etc.
rului pentru preluare a riscului persoanei asigurate conform legislaţiei şi Conform Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
contractulu i de asigurare . pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23.12.200 9 este stabilit cuantumu l primei
Plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sunt: de asigurar e obligatorie de asistenţă medicală de 3,5% pentru angajator
a) unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de şi
organizar e; 3,5% pentru angajat .
b) angajaţii unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma ju Cheltuielil e aferente primei de asigurare obligatorie de asistenţ ă
ridică de organizare ; medicală sunt atribuite la articolul de cheltuieli 116 „Prime de asigurare
c) Guvernul - pentru categoriile respective stabilite de legislaţie ; obligatorie de asistenţă medicală".
d) persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzăto r con-j Clasificarea conturilor de evidentă a primelor de asigurare obligatorie
form legislaţiei; de asistenţă medicale este prezentat ă în schema 5.3.
e) alte persoane fizice cu domiciliu în Republica Moldova .
Modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii
de asistentă medicală este reglementat de Regulamentu l cu privire la modul
de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 594
din 14.05.2002 .
72 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani — 73

2. Transferul primei de asigurare medicală la fondul asigurărilor


obligatorii de asistenţă medicală:
Dt 199 „Decontări privind primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală cu CNAM " - 7 000 lei
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
cheltuielile instituţiei", art.l 16.00 - 7 000 lei
Concomiten t finanţarea primită din bugetul de stat:
Dt 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
cheltuielile instituţiei" - 7 000 lei
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le
instituţiei" - 7 000 lei

Pentru evidenţa primei de asigurare obligatorie de asistenţă medical ă


reţinut ă din salariul angajaţilor este destinat contul de pasiv 159 „Decontări
cu personalul privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală". în
credit reţinerea primei din salariu. în debit - transferul primei la fondul
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Soldul creditor reflectă
Pentru evidenţa primei de asigurare obligatorie de asistenţă medic al datoria instituţiei publice faţă de fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă
achitat ă de către angajator (patron) este destinat contul de pasiv 19 medicală.
„Decontăr i privind primele de asigurare obligatorie de asisten t
medicală cu CNAM". In credit - calculul РАМ. în debit - transferul РАМ Tranzacţii:
la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Soldul creditor 1. Reţinerea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din
reflectă datorie instituţiei publice faţă de fondul asigurărilor obligatorii de salariu :
asistenţă medicală. Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuirea
Transferul primelor de asigurare medicală la fondul asigurărilo r muncii" - 7 000 lei
obligatorii de asistenţă medicală se efectuează concomitent cu plata Ct 159 „Decontări cu personalul privind asigurarea
salariului. obligatorie de asistenţă medicală" - 7 000 lei
Operaţiunilo r aferente calcului primelor de asigurare obligatorie de 2. Transferul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
asistenţă medicală sunt contabilizate în NC 5 - borderou cumulativ privi n J

reţinută din salariu la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă


retribuirea muncii şi bursele . medicală:

Tranzacţii: Dt 159 „Decontări cu personalul privind asigurarea


1. Calculul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală: obligatorie de asistenţă medicală" - 7 000 lei
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a cheltuielile instituţiei" , art.111.00 - 7 000 lei
institu ţiei" , art. 116.0 0 - 7 000 lei
Dt 199 „Decontări privind primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală cu CNAM " - 7 000 lei
Concomit
ent
finanţarea
din
bugetul de
stat:
Dt 090
„Contul
curent
în
bugetul
de stat
pentr u
cheltuieli
le
instituţi
ei"

- 7 000
lei
74 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 75

Ct 230 „ Finanţare a din buget pentru cheltuielil e


5.4. Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii
instituţiei" - 7 000 lei
în procesul activităţii instituţiilor publice apar decontări cu diferiţi
Evidenţa analitică pe conturile 159 „Decontări cu personalul privind
agenţ i economici generate de necesitatea achiziţionăr ii bunurilor şi serviciilor.
asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" şi 199 „Decontări privind
Modalitatea de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor de către instituţiile
primele de asigurar e obligatorie de asistenţă medicală cu C N AM " est e
publice este reglementat ă de următoare le acte legislative şi normative :
organizată în Registrul conturilor curente şi decontărilor forma nr. 292.
• Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 27.07.2007;
La sfârşitul fiecărui trimestru se întocmeşte Raportul privind
• Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin
calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formula
cerere a ofertelor de preţuri nr. 245 din 04.03.2008 ;
MED 08) care în termenii stabiliţi se prezintă Inspectoratului fiscal teritorial
• Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică nr. 148 din
de stat .
14.02.2008 ;
Modul de înregistrare a operaţiunilor economice aferente decontărilor
• Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice de servicii
privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este prezentat
de proiectare a lucrărilor nr. 352 din 05.05.2009 ;
în schem a 5.3.1 .
• Regulament privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri prin
intermediul Bursei Universale de Mărfuri nr. 329 din
19.03.2008 .
Pentru evidenţa decontărilor cu agenţii economici aferente achi
ziţionării de bunuri şi servicii este prevăzut contul de activ-pasiv 178
„Decontări cu diferiţi debitori şi creditori". în acest cont se reflectă atât
avansuril e pe termen scurt acordate, cât şi datoriile pe termen scurt
privind facturile comerciale . în debit - transferu l avansulu i pe termen
scurt agenţilo r economici pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, precum
şi stingerea datori ei creditoare. în credit - valoarea bunurilor achiziţionat e
şi serviciilo r executate , precum şi stingerea datoriei debitoare . Soldul se
reflectă desfăşurat . Soldu l debitor - suma avansurilor termen scurt
acordate agenţiilor economice . Soldul creditor - suma datoriilor pe termen
scurt privind facturile comerciale .
Operaţiunile aferente achiziţionării de bunuri şi servicii sunt
contabilizate în NC 6 - borderou cumulativ privind decontările cu diferite
instituţii şi organizaţii.

Tranzacţii:
1. Transferu l avansulu i pe termen scurt agentului economi c SRL „X" din
contu l curent al instituţiei publice în baza ordinului de plată pentru
achiziţionarea materialelor de uz gospodăresc:
Dt 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" - 8 500 lei
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u
cheltuielile instituţiei", art. 113.03 „Rechizite de -8 500 lei
76 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 11

birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc "


Concomiten t se contabilizeaz ă finanţarea primită din bugetul de stat: Persoanel e responsabi le (contabilu l şef, adjunctul contabilulu i şef etc.)
Dt 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u pentru admiterea datoriei debitoare cu termenul de prescripţie expirat poartă
cheltuielil e instituţiei " - 8 500 lei răspundere disciplinară, administrativă, penală.
Ct 230 „Finanţare a primită din buget pentr u Datoria creditoare cu termenul de prescripţi e expirat se trece la
cheltuieli le instituţiei " - 8 500 lei majorarea finanţării din buget prin formula contabilă :
2. Valoarea materialelor de uz gospodăres c achiziţionat e de la SRL „X Dt 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 3 200 lei
în baza factorii fiscale : Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le
instituţiei" - 3 200 lei
Dt 063 „Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de
Evidenţa analitică pe contul 178 „Decontării cu diferiţi debitori şi cre ditori"
birou" - 8 500 lei
este organizată în NC 6 - borderou cumulati v privind decontări le cu
Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 8 500 le
diferit e instituţi i şi organizaţi i în mod poziţional pe fiecare agent
economic .
3. Calculul cheltuielilo r aferente serviciilor prestate de SA „Apă-Canal "
în luna septembri e 2010 în baza facturii fiscale :
Dt 200 „Cheltuiel i bugetare pentru întreţinere a
instituţiei", art.l 13.34 „Apă şi canalizare" - 14 000 lei 5.5. Contabilitatea decontărilor cu titularii de avan s
Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 14 000 lei
4. Transferu l plătiţi SA „Apă-Canal " pentru serviciile prestate în luna Decontăril e cu titularii de avans privind deplasăril e în interes de
septembrie 2010 din contul curent al instituţiile publice în baza serviciu sunt reglementat e de regulamentul cu privire la detaşare a
ordinului de plată: angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica
Dt 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 14 000 lei Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernulu i Republicii Moldova nr. 836
Ct 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u din 24.06.2002 şi modificările şi completările ce se operează în Hotărârea
cheltuieli le instituţiei" , art. 113.34 - 14 000 lei Guvernulu i nr. 836 din 24.06.2002 , aprobate prin Hotărârea Guvernulu i
Concomiten t se contabilizeaz ă finanţarea primită din bugetul de stat: nr. 363 din 10.04.2006 .
Dt 090 „Contul curent în bugetul de stat pentr u Titularii de avans sunt angajaţii instituţiei, cărora li se eliberează
cheltuieli le instituţiei " - 14 000 lei mijloace băneşti spre decontar e.
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le Deplasar ea în interes de serviciu este o detaşare a angajatului în vede
instituţiei" - 14 000 lei rea executării în altă localitate a anumite lucrări legate nemijlocit de activi
Conform articolului 267(1) din Codul civil în relaţiile de decontare ale tatea instituţiei .
instituţiilo r publice cu agenţii economic i şi persoanel e fizice este stabilit Detaşare a angajatulu i instituţiei publice se efectueaz ă în baza ordinulu i
termenul de prescripţi e de 3 ani, în interiorul căruia persoana poate să-şi conducătorulu i instituţiei publice. Pe numele detaşatulu i se eliberează legi
apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţa de judecată, dreptu l timaţia de deplasare în care se indică :
încălcat. - denumire a instituţiei publice pe care o reprezint ă;
Datoria debitoare cu termenul de prescripţi e expirat se trece în baza - numele, prenumel e detaşatului ;
ordinului conducătorului instituţiei publice la diminuarea finanţării din - funcţia deţinută;
buge t prin formula contabilă : - numărul şi data ordinului conducătorului instituţiei publice;
Dt 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuielil e - localitatea de destinaţie şi denumire a instituţiei la care se
instituţiei" - 7 600 lei deleagă;
Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitorii şi creditori" - 7 600 lei - scopul şi termenul detaşării .
78 - Contabilitatea în instituţiile publice — - Mihail Nani - 79

In legitimaţi a de deplasar e se fac menţiun i despre plecarea în deplasare , cii Moldova, iar cu 25% - pentru viceprim-ministru şi vicepreşedinţii Parla
sosire a la punctele de destinaţie, plecarea din ele şi sosirea la locul de muncă mentului Republicii Moldova.
permanent şi se autentifică prin ştampilele instituţiilor corespunzătoare.
Cheltuielile pentru închiriere a locuinţei (de cazare) se recuperează
Termenul detaşării angajaţilor se determină de către conducătorii angajatului detaşat conform plafoanelor-limită de cazare stabilite pe două
instituţiilor şi nu poate depăşi doi ani la detaşarea peste hotare şi 60 zile - în categori i de personal detaşat - A şi В în Anexa nr. 1 la Regulamentul
hotarele Republicii Moldova, fără a lua în calcul timpul aflării în drum. nr. 836 din 24.06.200 2 şi modificăril e şi completăril e la acest Regulamen t
Angajatului detaşat i se păstrează locul de muncă (funcţia) şi salariul din 10.04.2006. Astfel, în cazul detaşării în or. Briceni plafonul-limită de
mediu pentru timpul deplasării.
cazare pe zi pent ru categoria A de personal detaşat constitui e 150 lei, iar
Detaşatului îi sunt achitate următoarele cheltuieli : pentru categoria В - 210 lei . în cazul detaşării peste hotarele Republici i
- de transport ; Moldova, de exemplu, în Belgi a plafonul-limit ă de cazare pe zi pentru
- diurna ; categoria A de personal detaşat constitui e 105 euro, iar pentru categoria В -
- pentru închirierea locuinţei (de cazare). 155 euro .
Cheltuielile de transport se achită detaşatului în baza biletelor de Cheltuielile pentru închirierea locuinţei sunt justificate de către titularii
călătorie până la locul de destinaţie şi retur - spre locul permanent de muncă de avans în baza documentelo r care confirm ă cheltuieli le pentru cazare în
cu transportul aerian, feroviar, naval, transportul auto public, cu excepţi a hotel (chitanţa de la hotel).
taximetrelor , la tarifele clasei economice . în cazul în care nu sunt prezentat e documentel e ce ar confirma chel
In cazul neprezentăr ii documentelo r de călătorie, achitarea pentru trans tuielile efectuate la închirierea locuinţei, aceste cheltuieli se compenseaz ă
port pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează conform tarifului minim. angajatului la detaşarea în hotarele Republicii Moldova în mărime de 25 lei
Achitarea diurnei detaşatului se efectuează conform Normelor diurne pe zi, iar peste hotarele ţării - 5% din plafonul-limi tă de cazare stabilit
lor stabilite pe trei categorii de personal detaşat în Anexa nr. 2 la regulamentul pentru ţara respectivă, pentru fiecare noapte aflată în deplasare .
nr. 836 din 24.06.2002 şi modificărilor şi completărilor la Regulamentul dat, Cheltuielile aferente deplasării în hotarele Republicii Moldova sunt atri
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363 din 10.04.2006 (Anexa 5). buite la articolul de cheltuieli 114,01 „Deplasări în interiorul ţării", iar peste
Categoriile personalulu i detaşat sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Regulamentu l hotarele ţării - la articolul de cheltuieli 114.02 „Deplasări peste hotare" .
nr. 836 din 24.06.2002 (Anex a 4). Astfel, în cazul detaşării angajatului în Pentru evidenţa decontărilo r cu titularii de avans este destinat contul
hotarele Republicii Moldova norm a diurnei constituie 55 lei pe zi pentru de activ 160 „Decontăr i cu titulari i de avansa în debitul contului
toate categoriil e de personal . în cazu l detaşării peste hotarele ţării norma se reflect ă avansul acordat titularulu i de avans. în credit -
diurnei este stabilită diferenţiat pentru fiecare ţară în valuta ţării de destinaţie rambursare a avansului neutilizat în casă, justificarea cheltuielilor de către
- euro, dolari SUA etc. Astfel, în cazul detaşării angajatului în Belgia norma titularul de avans. Soldu l debitor - creanţele titularilor de avans faţă
pentr u fiecare zi constitui e 25 euro pentru categori a I de personal , 35 euro - de instituţia publică.
pentru categori a II de personal , 40 euro - pentru categori a II I de personal . Operaţiunil e economice aferente decontărilo r cu titularii de avans sunt
Pentru prima şi Ultima zi de detaşare diurna constituie 50% din norma contabilizate în nota de contabilitat e 8 - borderou cumulativ privin d de
diurnei stabilită pentru ţara respectivă.
contările cu titulari i de avans.
în cazul detaşării pe o singură zi în teritoriul Republicii Moldova La detaşarea angajatulu i lui i se plăteşte un avans spre decontar e în
diurna nu se plăteşte, iar peste hotarele republicii diurna se plăteşte în
valută naţională. Baza de calcul a avansului o constituie:
mărime de 50% din norma diurnei stabilită pentru ţara respectivă.
- localitatea de destinaţie şi termenul detaşării stabilite în ordinul
Diurna se majorează cu 50% din norma diurnei pentru Preşedintele
conducătorului instituţiei publice;
Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului şi Prim-ministrul Republi-
- norma diurnei ;
- plafonul-limit ă de cazare .
80 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani — 81

Exemplu de calcul al avansului spre decontare acorda t


titularului de avans justificate cheltuielile suportate de către titularul de avans în deplasare. De
asemenea , în termen de 5 zile de la întoarcere a din deplasare angajatu l trebuie
în baza ordinului conducătorului instituţiei publice nr. 12B din să rambursez e în casa instituţie i publice suma avansulu i neutilizat .
08.09.20 se detaşează în interes de serviciu angajatul din m. Chişinău în
or. Briceni de pe 13.09.20 până pe 24.09.20 pe o perioadă de 12 zile Exemplu de calcul a cheltuielilor suportate de titularul de avans în
calendaristice . Categori a A de personal . deplasar e în or. Briceni pe perioad a 13.09.20 - 24.09.20 .
Rezolvar e: Rezolvar e:
1) Calculul cheltuielilor de transport tur-retrur. Costul biletului de 1) Calculul cheltuielilor de transport (tur-retur) :
călătorie Chişinău-Briceni - 90 lei: 90 lei x 2 = 180 lei
90 lei x 2 = 180 lei 2) Calcului cheltuielilor pentru diurnă :
2) Calcului cheltuielilor pentru diurnă (norma diurnei - 55 lei): 55 lei x 11 zile = 605 lei
55 lei x 11 zile = 605 lei 3) Calculul cheltuielilor de cazare (conform chitanţa de la hotel - 130
3) Calculul cheltuielilor de cazare (Plafonul-limită de cazare pentru or. lei/zi):
Briceni - 150 lei): 130 lei x И zile = 1430 lei
150 lei x И i l e = 1650 lei
z
4) Calculul totalului cheltuielilor de detaşare suportate de titularul de
4) Calculul totalului avansului spre decontare : avans :
180 lei + 605 lei + 1 650 lei = 2 435 lei 180 lei + 605 lei + 1 430 lei = 2215 lei
5) Calculu l avansulu i spre decontar e acorda t titularulu i de avans este 5) Calculul cheltuielilor justificate de titularul de avans este prezentat în
prezenta t în tabelul 5.5.1. tabelul 5.5.2.
Tabelul 5.5.1 Tabelul 5.5.2

Norma diurnei , Suma Norma diurnei , Cheltuiel i


Nr. Nr. Nr.
Cheltuiel i Nr. de zile Cheltuiel i plafonul-limită, justificat e confor m
crt. plafonul-limită, lei avansului, Iei crt. de zile
2 180,0 0 lei decontulu i de avan s
1 De transpor t 90,0 0
2 Diurna 55,0 0 11 605,0 0 1 De transpor t 90,0 0 2 180,0 0
3 De cazar e 150,0 0 11 1650,0 0 2 Diurna 55.0 0 11 605,0 0
Total X X 2 435,0 0 3 De cazar e 130.0 0 11 1430,0 0
Total X X 2 215,0 0
Tranzacţii:
1. Avansul plătit din casă titularului de avans:
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuire a
muncii" -2 435 lei
Ct 120 „Casa pe mijloace bugetar e" - 2 435 lei

După întoarcere din detaşare angajatul întocmeşte decontul de avans pe


care în termen de 5 zile trebuie să-1 prezinte în contabilitate. La decontul de
avans se anexeaz ă documentel e care confirm ă cheltuielil e efectuat e în deplasar e
- biletele de călătorie, chitanţele de la hotel. în baza decontului de avans sunt
82 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 83

Tranzacţii: л

1. Cheltuielilo r Justificate de către titularul de avans în baza decontului întrebări de autoverificare


de avans :
1. Definiţi salariul.

Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a 2. Nominalizaţi sporurile la salariul de bază.


instituţiei" , art. 114.01 -2 215 lei 3. Cum se determină venitul impozabil?
Ct 160 „Decontări cu titularii de avans" - 2 215 lei 4. Caracterizaţi conturile 180 „Decontări cu personalul privind retribui
2. Rambursarea avansului neutilizat în casă de către titularul de avans
rea muncii", 177 „Decontări cu personalul privind deponenţii", 198
(2 435 l e i - 2 215 lei = 220 lei):
„Decontări privind CAS cu BASS", 199 „Decontări privind РАМ cu
Dt 120 „Casa pe mijloace bugetare" - 220 lei C NAM" , 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori", 160
Ct 160 „Decontări cu titularii de avans" - 220 lei „Decontări cu titularii de avans".
Evidenţa analitică a decontărilor cu titularii de avans este organizată în 5. Unde este organizată evidenţa analitică pe conturile 159, 199, 198,
nota de contabilitat e 8 în mod poziţional pe fiecare titular de avans. Modul 188?
de înregistrare a operaţiunilor economice aferente decontărilor cu titularii de 6. Nominalizaţi indemnizaţiile de asigurări sociale de stat care se achit ă
avan s est e prezenta t în schem a 5.5 . salariaţilor în instituţiile publice din contul CAS.
7. Nominalizaţi cheltuielile suportate de titularii de avans în detaşare .
8. Contabilizaţi operaţiunile economice aferente calculului salariului şi
reţinerilor din salariu, calculului CAS, РАМ.
9. în ce cazuri apar decontări cu deponenţii ?
10. Unde este organizată evidenţa analitică pe conturile 178, 160?

Bibliografi e

1. Codul civil al Republicii Moldova nr. l 107-XV din 6 iunie 2003.


2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.
3. Codul fiscal al Republicii Moldova şi legile pentru punerea în aplicare a
titluril or acestuia // Revista „Contabilitate şi audit", 2010, nr. l .
4. Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 // Monitorul Oficia l
nr.50-5 2 din 11 aprilie 2002.
5. Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XV I
din 23 decembrie 2005 /7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.35-38 din 3 martie 2006 .
6. Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08
iulie 1999 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.l-4 din 6
ianuari e 2000 .
7. Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi
alte prestaţii de asigurări sociale nr.289-XV din 22 iulie 2004 // Monito
rul Oficia l al Republicii Moldova nr.l69-170 din 10 septembrie 2004.
84 - Contabilitatea în instituţiile publice -

8. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistentă medicală nr . l 585-


X II I din 27 februarie 1998 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.38-39 din 30 aprilie 1998 .
9. Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26
decembrie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.18-19 din
8 februarie 2003 .
10. Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVII din 13 aprilie 2007 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-111 din 27 iulie 2007.
11. Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.l28-XVII I din 23.12.09 // Moni
torul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-196 din 29 decembrie 2009.
12. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr.l29-XVII I
din 23.12.09 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-196 din
29 decembri e 2009 .
13. Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pe anul
2010 nr.l28-XVII I din 23.12.09 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.193-19 6 din 29 decembrie 2009 .
14. Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a
Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova Nr.764 din 25 noiembrie 1992 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. l 1 din 1992.
15. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la condiţiile de
salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare
unice nr.381 din 13 aprilie 2006 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldov a nr.66-69 din 28 aprilie 2006.
16. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la implementarea
normelor salariale prevăzute în anul 2009 pentru angajaţii din ramuril e
sectorului bugetar nr.l8 din 20 ianuarie 2009 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.l0-11 din 23 ianuarie 2009.
17. Regulamentu l cu privire la determinar ea obligaţiunilo r fiscale aferent e
impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de
întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr.77 din 30 ianuarie 2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.32-33 din 15 februari e 2008 .
18. Regulamentu l cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în
vedere a acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din
unităţil e bugetare , salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.801 din 20 iulie 2007 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.l 17-126 din 10 august 2007.
- Mihail Nani - 85

19. Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărârea Guver


nului Republicii Moldova nr.426 din 26.04.2004 // Monitorul Oficial al
Republic ii Moldova nr.73-76 din 7 mai 2004.
20. Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi
de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi
altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.l08 din 3
februarie 2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.24-25 din
11 februarie 2005 .
21. Regulament privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri prin
intermediul Bursei Universale de Mărfuri, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 19 martie 2008 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.66-68 din 1 aprilie 2008.
22. Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 148 din 14 februarie 2008 // Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr.37-39 din 22.02.2008 .
23. Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 9 17.01.2008 // Monitorul Oficial
al Republici i Moldova nr.l6-17 din 25.01.2008 .
24. Regulament cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea
ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245 din
04.03.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.49-50 din
11.03.2008 .
25. Regulament privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de
proiectare a lucrărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 352 din
05.05.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.89-90 din
12.05.2009 .
26. Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de
stat al achiziţiilor publice", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 355
din 08.05.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.92-93 din
15.05.2009 .
27. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea
cuantumul ui salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul
2010 nr. 773 din 27.11.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr . l 1-12 din 26.01.2010 .
28. Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salarii şi
din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 // Monitorul Oficial al
Republic ii Moldov a nr. l 1-12 din 26.01.2010 .
86 — Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 87

29. Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, institu


ţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea TEMA 6
Guvernului Republicii Moldova nr.836 din 24 iunie 2002 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.95 din 1 iulie 2002. C O N T AB I L I T A TE A M I J L O A C E LO R F IX
30. Modificările şi completările ce se operează în Hotărârea Guvernului E
Republicii Moldova nr.836 din 24 iunie 2002, aprobate prin Hotărâr ea
Guvernului Republicii Moldova nr.363 din 10 aprilie 2006 // Monitorul 6.1. Componenţa şi caracteristica mijloacelor fixe. Evidenţa lor
Oficial al Republicii Moldovanr.63-65 din 21 aprilie 2006. operativă.
31. Instrucţiune cu privire la eliberarea delegaţiilor pentru ridicarea valorilor 6.2. Evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe.
în mărfuri şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii 6.3. Evidenţa uzurii mijloacelor fixe.
Moldova nr.294 din 17 martie 1998 // Monitorul Oficial al Republicii 6.4. Casarea mijloacelor fixe.
Moldova nr. 30-33 din 9 aprilie 1998 .
32. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 156 din 11.02.2002 // 6.1. Componenţa şi caracteristica mijloacelor fixe.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-28 din 21.02.2002. Evidenţa lor operativă
33. Regulamentu l cu privire la modul de constituire şi administrare a
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Mijloace fixe - active materiale, al căror preţ unitar depăşeşt e
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 594 din 14.05.2002 // plafonul stabilit de legislaţie (3 000 lei) şi care sunt prevăzute pentru
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.66-68 din 23.05.2002. utilizare pe o durată mai mare de un an în activitatea instituţiilor publice .
34. Regulament privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de Se consideră mijloace fixe indiferent de valoare - fondul de carte,
asigurăr i sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor valoril e muzeale, maşinile şi uneltele agricole, animalele adulte de lucru şi
social e de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernulu i nr.267 din 07.04.200 9 cele productive , instrument e de construcţi e şi mecanizat e.
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-74 din 14.04.2009 Nu se includ în componenţa mijloacelor fixe şi se raportă la investiţii
35. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind sau la stocuri de mărfuri şi materrale :
calcularea şi utilizarea contribuţiilo r de asigurări sociale de stat - clădirile, construcţiil e speciale şi alte obiecte pe care instituţia nu
obligatorii (forma 4-BASS), aprobată prin ordinul Casei Naţionale de le utilizează în activitatea sa operaţională şi sunt destinate pentru
Asigurări Sociale nr.l02-A din 12.03.2008 // Monitorul Oficial al scopuri investiţionale;
Republicii Moldova nr.94-96 din 30.05.2008 . - animalele tinere şi la îngrăşa t;
36. Formularul - tip al schemelor de încadrare. Modul privind elaborarea şi - obiectele destinate vânzări i;
aprobarea schemei de încadrare, aprobat prin ordinului Ministerulu i
- plantaţiil e perene crescute în pepiniere în calitate de material
Finanţelor nr.109 din 21.12.2007 //Monitoru l Oficial al Republicii
săditor.
Moldova nr.5-7 din 11.01.2008 .
Conform Catalogului mijloacelor fixe şi activilor nemateriale, aproba t
37. Instrucţiune cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice,
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 338 din 21.03.2003
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
mijloacele fixe se clasifică în următoarele grupuri.
Nr.85 din 9 octombrie 1996. Capitolul V I I . Decontări.
1. Clădiri.
38. M. Nani. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994.
2. Construcţii speciale .
39. M. Nani. Culegeri de probleme şi teste la disciplina contabilitat ea în
3. Instalaţii de transmisie.
instituţiile publice. - Chişinău, 2010.
4. Maşini şi utilaje.
40. N. Romandaş. Dreptul muncii. - Chişinău, 2007.
5. Mijloace de transport .
88 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 89

6. Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc , alte tipuri Fiecărui mijloc fix, cu excepţia fondului de carte, i se atribuie un număr
de mijloace fixe. de inventar constituit din opt cifre, care se aplică pe fiecare mijloc fix.
7. Animalele de producţie şi reproducţie. De exemplu: numărul de inventar al unii computato r este 01360045 .
8. Plantaţii perene . Acest număr reflectă:
9. Alte mijloace fixe.
- subcontul 013 „Maşini şi utilaje",
Mijloacele fixe utilizate de instituţiile publice au un caracte r
- grupa 6 „Tehnica de calcul" din cadrul subcontului 013 „Maşini
neproductiv, fiind utilizate în scopuri didactice, ştiinţifice, administrative,
şi utilaje",
culturale, sanitare, militare etc.
- numărul de ordine - 0045.
Instituţiile publice pot intra în posesia mijloacelor fixe pe mai multe
Numărul de inventar atribuit mijloacelor fixe casate nu poate fi
căi şi anume :
atribuit altui mijloc fix.
- prin dotare de către stat la înfiinţarea instituţiei publice ;
- prin achiziţie de la furnizori;
- cu titlu gratuit de la sponsori; 6.2. Evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe
- prin transfer de la instituţia ierarhic superioară;
Pentru evidenţa sintetică a mijloacelor fixe este destinat contul de
- din investiţii capitale. activ 01 „Mijloace fixe" care se divizează în următoarele subconturi :
Modalitatea de achiziţionare a mijloacelor fixe este reglementată de: 010 „Clădiri"
- Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007; 011 „Construcţii speciale "
- Regulamentu l achiziţiilor publice de valoare mica nr. 148 din 012 „Instalaţii de transmisie "
14.02.2008 ; 013 „Maşini şi utilaje"
- Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin 014 „Terenuri"
cerere a ofertelor de preţuri nr. 245 din 04.03.2008 ; 015 „Mijloace de transport"
- Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri 016 „Unelte de producţie, instrumente şi inventar gospodăresc"
prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri nr. 329 din 017 „Animale de muncă şi de producţie"
19.03.2008 . 018 „Fondul de carte"
Mijloacele fixe intrate în patrimoniul instituţiei publice sunt predate la 019 „Alte mijloacele fixe"
depozi t în gestiunea magazinerului , cu cure conducătoru l instituţiei publice
încheie un contract de răspundere materială deplină. Magazinerul ţine în debitul subconturilor şi reflectă intrarea mijloacelor fixe. în credit -
evidenţă operativă a mijloacelor fixe în Lista de inventar a mijloacelor casare a mijloacelor fixe, transmiterea lor altor instituţii publice, lipsurile de
fixe form a MF-13 în care se indică : mijloace fixe. Soldul debitor - valoarea mijloacelor fixe aflate în patrimo
- denumirea mijloacelor fixe; niul instituţiei.
- numărul de inventar; Concomitent cu intrarea mijloacelor fixe se formează fondul mijloa
celor fixe încadrat cu contul de pasiv 250 „Fondul mijloacelor fixe". In
- valoarea ;
credit - intrarea mijloacelor fixe. în debit - calculul uzurii mijloacelor fixe,
- observaţii (informaţii privind mişcarea mijloacelor fixe).
lipsurile de mijloace fixe. Soldul creditor - suma fondului mijloacelor fixe.
Eliberarea mijloacelor fixe de la depozit în folosinţă se efectuează în
Cheltuielile aferente achiziţionării mijloacelor fixe sunt atribuite la
baza facturii (cerere) forma nr. 434, vizată de contabilul şef şi conducătoru l
articolul de cheltuieli 242 „Procurarea mijloacelor fixe".
/ adjunctul instituţiei publice.
Operaţiunile economice aferente achiziţionării mijloacelor fixe de la
Este interzisă eliberarea mijloacelor fixe de la depozit în folosinţă pe
furnizori sunt contabilizate în NC 6 - borderou cumulativ privind decon
bază de dispoziţie verbală a conducătorilor instituţiei publice.
tările cu diferite instituţii şi organizaţii.
90 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 91

Operaţiunile economice ocazionate de primirea mijloacelor fixe cu


titlu gratuit sunt contabilizate în NC 16 - borderou cumulativ privind evi Dt 013 „Maşini şi utilaje" - 13 950 lei
denţa bunurilor primite cu titlu gratuit. Dt 018 „Fondul de carte" - 2 000 lei
Operaţiunile economice aferente mişcării şi ieşirii mijloacelor fixe Ct 250 „Fondul mijloacel or fixe" - 15 950 lei
sunt contabilizate în NC 9 - borderou cumulativ privind ieşirea şi mişcarea Valoarea mijloacelor fixe eliberate de la depozit în folosinţa în baza
mijloacelor fixe. factur ii (cerere) forma 434.

Tranzacţii: Nr. Denumir ea Unitatea de Valoarea , Cantitate a Suma,


crt. mijloacelo r măsură lei solicitată lei
1. în baza facturii fiscale s-au achiziţionat de la SRL ,X " următoarele fixe „Sony"
1. Televizor buc 4300,0 0 1 4300.0 0
mijloace fixe:
2. Computator „LG" buc 9200,0 0 2 18400,0 0
3. Masă pentru birou buc 3700,0 0 1 3700,0 0
Nr. Denumir ea Valoarea , Suma,
Cantitate a 4. Covor „Floare" buc 3400,0 0 1 3700,0 0
crt. mijloacelo r fixe lei lei
1. Frigider „Nord" 4500,0 0 1 4500,0 0 5. Frigider „Nord" buc 4600,0 0 1 4600,0 0
2. Televizor „Sony" 3900,0 0 1 3900,0 0 Total 34400,0 0
3. Masă de birou 3100,0 0 1 3100,0 0
4. Canape a 4200,0 0 1 4200,0 0
Total 15700,0 0
Dt 013 „Maşini şi utilaje" - 7 100 lei
Taxa pe valoarea adăugată în instituţiile publice se atribuie la majora
Ct 013 „Maşini şi utilaje" - 7 100 lei
rea valorii de intrare a mijloacelor fixe:
Dt 013 „Maşini şi utilaje" - 8400 lei
Dt 016 „Unelte de producţie, instrumente şi inventar
Dt 016 „Unelte de producţie, instrumente şi inventar
gospodăresc" - 27 300 lei
gospodăresc" - 7300 lei
Ct 016 „Unelte de producţie, instrumente şi inventar
Ct 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" - 15 700 lei gospodăresc" - 27 300 lei
Concomitent şi formează fondul mijloacelor fixe
Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a 4. Casarea mijloacelo r fixe în baza procesului-verb al de casare a mijloa
instituţiei" , art. 242.00 - 15 700 lei celor fixe şi a autorizaţiei de casare de la ministerul de resort /
Ct 250 „Fondul mijloacelor fixe" - 15 700 lei consiliul municipal, raional, sătesc.
2. în baza contractului de predare-primi re cu titlu gratuit a mijloacelor Unitate a
fixe de la ONG „Y " şi a facturii de expediţie s-au primit cu titlu Nr. Denumire a Canti Valoarea , Suma,
de Uzura
gratuit de către instituţia publică următoarele mijloace fixe: crt. mijloacel or fixe tate a lei lei
măsură
1. Automobil „Vaz-2109" Buc 1 68000,0 0 100% 68000,0 0
2. Computator „LG" Buc 1 9800,0 0 100% 9800,0 0
Denumir ea Valoarea , Suma,
Cantitate a 3. Frigider „Nord" Buc 1 4800,0 0 100% 4800,0 0
mijloacel or fixe lei lei
4. Televizor „Samsung" Buc 1 3900,0 0 100% 3900,0 0
Computator „LG" 10000,0 0 1 10000,0 0
5. Covor „Floare" Buc 1 3150,0 0 100% 3150,0 0
Total 89650,0 0
Condiţioner „Samsung" 3950,0 0 1 3950,0 0
Manuale „Matematica " 20,0 0 100 2000,0 0
Total 15950,0 0
92 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 93
Dt 020 „Uzura mijloacelor fixe" - 89 650 lei
Ct 013 „Maşini şi utilaje" - 18 500 lei inventarul ui gospodăresc . Pentru fiecare mijloc fix evidenţa se ţine separat
Ct 015 „Mijloace de transport" - 68 000 lei pe o fişă de inventar a mijlocului fix.
Ct 016 „Unelte de producţie, instrument e şi inventar Fişa de inventar a mijlocului fix forma MF-8 serveşte pentru evidenţa
gospodăresc" -3 150 lei animalelo r de muncă, productive şi de prăsilă, precum şi pentru evidenţ a
5. Valoarea computatorulu i „LG", parţial uzat, constatat lipsă la inventa plantaţiilor multianuale din grădinile botanice .
riere, imputată persoanei culpabile : Fişa de inventar forma MF-9 este destinată pentru evidenţa în grup a
Dt 020 „Uzura mijloacelor fixe" - 3 300 lei fondulu i de carte şi a mijloacelor pentru montare în scenă .
Dt 250 „Fondul mijloacelor fixe" - 6 600 lei în scopul asigurării concordanţei dintre evidenţa analitică şi evidenţa
Ct 013 „Maşini şi utilaje" - 9 900 lei sintetică a mijloacelor fixe se întocmeşte balanţa de verificare pe contul 01
Concomiten t imputarea lipsei persoanei culpabile : „Mijloace fixe".
Dt 170 „Decontăr i privind manco" - 9 900 lei Modul de înregistrare a operaţiunilo r economice aferente achiziţionă
Ct 173 „Decontăr i privind plăţile la buget " - 9 900 lei rii m i i l o a c e l o r fixe este nrezent at în schem a 6.2.
6. Valoarea combinei muzicale „Samsung" constatat ă surplus la
inventarier e
Dt 013 „Maşini şi utilaje" - 3 800 lei
Ct 250 „Fondul mijloacelor fixe" - 3 800 lei
7. Calcul cheltuielilo r aferente reparaţiei capitale a clădirii instituţie i
publice :
Dt 200 „Cheltuiel i bugetare pentru întreţinere a
instituţiei", art. 243 „Reparaţii capitale" alin. 03
„Reparaţi a capitală a obiectelor social-cultura le - 450 000 lei
Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 450 000 lei
Concomiten t se majorează valoarea iniţială a clădirii cu 450 000 lei
Dt 010 „Clădiri" - 450 000 lei
Ct 250 „Fondul mijloacel or fixe" - 450 000 lei

De asemenea, cheltuielile aferente reparaţiei capitale a construcţiilo r


speciale (subcontul 011) majorează valoarea iniţiale a acestora. Pentru alte
categorii de mijloace fixe (subconturile 012-019) cheltuielile pentru repa
raţia capitală nu majorează valoarea iniţială a acestora .
Evidenţa analitică a mijloacelor fixe este organizată în fişe de
inventar a mijlocului fix forma MF-6, MF-8, MF-9 .
Fişa de inventar a mijlocului fix forma MF-6 este destinată evidenţ ei
clădirilor, construcţiilo r speciale, instalaţiilor de transmisie, maşinilor şi
utilajelor , mijloacelor de transport, uneltelor de producţie, instrumentelo r şi
94 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 95

6.3. Evidenţ a uzurii mijloacelor fixe


Tranzacţii:

1. Calcularea uzurii mijloacelor fixe:


în instituţiile publice uzura se determin ă pentru următoarele mijloac e
Dt 250 „Fondul mijloacelor fixe" - 750 000 lei
fixe:
Ct 020 „Uzura mijloacelor fixe" - 750 000 lei
- clădiri; 2. Casare a calculatorulu i „LG" în baza procesului-verb al de casare şi a
- construcţii speciale ; autorizaţi ei de casare de la ministeru l de resort :
- instalaţii de transmisie ; Dt 020 „Uzura mijloacelor fixe" - 9 800 lei
- maşini şi utilaje; Ct 013 „Maşini şi utilaje" - 9 800 lei
- animale de muncă ;
Uzura mijloacelor fixe se calculează în situaţia cumulativă privind
- mijloace de transport ;
calculul uzurii mijloacelor fixe, în care se indică:
- inventar de producţiei şi gospodăresc. - denumirea mijloacelo r fixe repartizate pe subconturi;
Uzura nu se determin ă pentru:
- numărul de inventar;
• clădiri şi construcţii speciale considerate monumente de arhi
- valoarea ;
tectură şi artă unicale;
- norma uzurii anuale ;
• utilaj, exponate , modele care funcţioneaz ă sau nu, machete şi alte
- suma uzurii calculată pe anul curent ;
material e instalate în cabinete şi laboratoar e care se utilizeaz ă în
- suma uzurii cumulative .
scopur i didactice şi ştiinţific e;
• animale de producţie (bivoli, cerbi, boi), exponate ale regnului
animal din grădinile zoologice ; 6.4. Casare a mijloacelor fixe
• fondul de carte, mijloace pentru montare în scenă ;
• valorile de muzeu şi artistice ; După ce au ajuns la limita duratei lor de folosinţă, mijloacele fixe se
• mijloacele fixe ale instituţiilo r publice aflate peste hotar e scot din funcţiune prin casare în condiţiile prevăzute de Regulamentul
(ambasade , consulate) . privin d casarea bunurilor uzate raportate la mijloacel e fixe, aprobat
Uzura mijloacelor fixe se calculează la sfârşitul anului, indiferent de prin Hotărâre a Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998 .

luna în care ele au fost cumpărate sau construite, se află la depozit sau în uzurii mijloacelor fixe.
folosinţă. Calculul uzurii nu poate depăşi 100% din valoarea mijloacelor fixe.
Uzura se calculează prin metoda liniară :
Suma uzurii anuale = Valoarea iniţială (de intrare) : Durata de
funcţionare utilă
Durata de funcţionare utilă este stabilită pentru fiecare mijloc fix în
Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale nr. 338 din 21.03.2003 .
Calculul uzurii mijloacelor fixe în mărime de 100% nu poate servi
drept justificare pentru casarea mijloacelor fixe.
Evidenţa uzurii mijloacelor fixe se ţine în contul de pasiv 020 „Uzur a
mijloacelor fixe". în credit se reflectă calcularea uzurii. în debit - casarea ,
transmiterea, lipsurile de mijloace fixe. Soldul creditor reprezintă suma
Mijloacele fixe se casează doar în cazul când restabilirea lor este
imposibilă sau economic neraţională, precum şi atunci când ele nu pot fi
vândute sau transmise în modul stabilit altor instituţii, organizaţii.
Pot fi casate mijloacele fixe:
a) uzate fizic integral ;
b) devenite inutilizabile în urma avariilor, calamităţilor naturale.
Pentru determinarea inutilizabilităţi i mijloacelor fixe, precum şi pentru
întocmire a documentelo r necesare pentru casarea mijloacelo r fixe, în cadrul
instituţiei se instituie, prin ordinul conducătorului comisia de casa re a m ij
loacelor fixe în următoarea componentă:
- inginerul-şef sau adjunctul conducătorului în calitate de preşe
dinte al comisiei ;
- contabilul-şe f sau adjunctul acestuia ;
- şeful subdiviziunii, la balanţa căreia se află bunurile ce urmează
să fie casate ;
96 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 97

- persoana cu răspundere materială de bunuri . Tranzacţii:


Operaţia de casare a mijloacelor fixe se desfăşoară în 4 etape Casar ea computatoarel or în baza proceselor-verbal e de casar e a
succesive : mijloacelor fixe şi a autorizaţiei de casare de la instituţia ierarhic superioară:
• propunerea casări i; Dt 020 „Uzura mijloacelor fixe" - 82 000 lei
• constatarea necesităţii casării ; Ct 013 „Maşini şi utilaje" - 82 000 lei
• aprobarea casării ; Concomiten t se contabilizeaz ă valoarea fierului uzat obţinut din
• executarea casării propriu-zise . casare a computatoarelo r:
Dt 063 „Materiale de uz gospodăres c şi rechizite de
I etapă. Propunerea casării este înaintată în scris de către comisia de birou" - 4 700 lei
inventariere sau de gestionari. Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le
II etapă. Propunerea de casare este analizată de către comisia de instituţiei" - 4 700 lei
casare .
Comisia de casare verifică nemijlocit la faţa locului starea obiectului Modul de înregistrare a operaţiunilo r economice aferente casări i
ce trebuie să fie casat şi stabileşte dacă obiectul dat este sau nu inutilizabil mijloacelor fixe este prezentat în schema 6.4.
ori mai poate fi reparat .
Comisia la fel depistează persoanele din vina cărora s-a produ s
scoaterea din uz înainte de expirarea termenului de exploatare a mijloacelor
fixe şi înaintează propuneri privind tragerea lor la răspundere în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
I I I etapă. Pentru casarea mijloacelor fixe comisia de casar e
întocmeşte Procesul-verba l de casare a mijloacelor fixe, în care se indică :
- denumirea mijloacelor fixe;
- numărul de inventar ;
- data intrării în exploatare ;
- suma uzuri i.
Procesul-verba l este semnat de membrii comisiei de casare, apoi el
este înaintat pentru aprobare conducătorul ui instituţie i.
Pentru efectuarea casării mijloacelor fixe este necesar ca instituţiile
publice să primească autorizaţia de casare de la organul ierarhic superior
(Ministerul de resort sau organele locale ale administraţie i de stat -
consiliile raionale , municipale , orăşeneşti, săteşti). în acest scop instituţia
publică înaintează un demer s instituţiei ierarhic superioare .
IV etapă. După primirea autorizaţiei de casare de la instituţia ierarhi c
superioară mijloacele fixe pot fi supuse casării propriu-zis e, care constă în
operaţia de demontare, dezmembrare , demolare şi se efectuează în mod
obligatoriu în prezenţa comisiei de casare .
Materialel e şi piesele obţinute în rezultatul casării mijloacelor fixe se pot
valorifica prin comercializa re sau sunt reţinute pentru necesităţile instituţiei .
98 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 99

întrebări de autoverificare din 12.05.1998 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.62-65 din
1. Definiţi mijloacele fixe. 09.07.1998 .
2. Nominalizaţi căile de intrare a mijloacelor fixe în patrimoniul 8. Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor,
instituţiei. organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor,
3. Caracterizaţi contul 01 „Mijloace fixe", contul 250 „Fondul edificiilor şi altor mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului
mijloacelor fixe", contul 020 „Uzura mijloacelor fixe". Republicii Moldova nr. 688 din 09.10.1995 // Monitorul oficial al
4. Contabilizaţi operaţiunile economice aferente mişcării mijloacelor Republicii Moldova nr.10 din 15.02.1996 .
fixe. 9. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice,
5. Unde este organizată evidenţa analitică a mijloacelor fixe? aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 9 octombrie,
6. Nominaliza ţi actul normativ care reglementeaz ă casarea mijloacelor Capitolul I. Mijloace fixe.
fixe. 10. M. Nani. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994.
7. Caracterizaţi procesul de casare a mijloacelor fixe. 11. M. Nani. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitate a în
8. Unde este stabilită durata de funcţionare utilă (DFU) a mijloacelo r instituţiile publice. - Chişinău, 2010.
fixe?
9. Nominalizaţi registrul în care se ţine evidenţa uzurii mijloacelor fixe.

Bibliografi e
1. Codul fiscal al Republicii Moldova // Revista „Contabilitate şi audit,
2010, nr.l .
2. Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 //
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.l07-111 din 27.07.2007.
3. Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 148 din 14.02.2008 //
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.37-39 din 22.02.2008.
4. Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea
ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 245 din 04.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii
Moldova nr.49-50 din 11.03.2008 .
5. Regulament privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri prin
intermediul Bursei Universale de Mărfuri, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 329 din 19.03.2008 // Monitorul
oficial al Republicii Moldova nr.66-68 din 01.04.2008.
6. Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 338 din 21.03.2003 //
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.62-66 din 04.04.2003.
7. Regulament ul privind casarea bunurilo r uzate, raportate la mijloace le
fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500
100 - Contabilitatea în instituţiile publice —

TEMA 7

C O N T AB IL IT ATE A M A T E R I A L E LO
R

7.1. Componenţa şi destinaţia materialelor. Evidenţa lor


operativă.
7.2. Evidenţa sintetică şi analitică a materialelor.

7.1. Componenţa şi destinaţia materialelor.


Evidenţa lor operativă

Instituţiile publice utilizează în procesul activităţii lor un volum


considerabi l de materiale. Structura acestora diferă în funcţie de specificu l
activităţii pe care o desfăşoară instituţia publică. Astfel, instituţie de învă
ţămân t folosesc mai mult materiale didactice şi de laborator; instituţiile
sanitare - medicament e şi materiale de pansamen t etc.
Materiale le diferă şi în dependenţ ă de scopul pentru care sunt utilizate.
Din acest punct de vedere se disting :
- chimicale, reactiv e;
- materiale de uz gospodăresc , alimente, furaje, nutreţur i;
- combustibil ;
- carburanţi şi lubrifianţi;
- piese de schimb pentru maşini şi utilaje .
Materiale le pot întră în patrimoniu l instituţiei pe mai multe căi :
- prin dotare de către stat la înfiinţarea instituţie i;
- prin achiziţie de la furnizori;
- cu titlu gratuit de la sponsori;
- prin transfer de la instituţia ierarhic superioară ;
' - din casarea mijloacelo r fixe şi OMSV D.
In cazul când bunurile materiale (mijloace le fixe, materialel e, OMSVD)
sunt primite de la furnizor de către un angajat al instituţiei publice pe numele
angajatului se eliberează în contabilitatea instituţiei publice Delegaţia
(Anexa 9) pent ru ridicarea valorilor în mărfuri şi materiale conform preve
derilor Instrucţiun ii cu privire la eliberarea delegaţiilo r pentru ridica
rea valorilor în mărfuri şi materiale nr. 294 din 17.03.1998 .
102 - soldul final în
- Mihail Nani 101 expresie
- cantitativ ă.
La eliberarea Delegaţie i angajatulu i contabilitatea instituţiei publice o
înregistrează în registrul de evidenţă a delegaţiilor. Contabilitatea în
Termenul de valabilitate a delegaţiei se stabileşte în dependenţă de instituţiile publice
posibilităţil e existente pentru primirea şi transportar ea bunurilor în cauză -
conform contractului , de cel mult 15 zile .
Delegaţia se prezintă furnizorului la livrarea bunurilor şi serveşte Meniul-cerere cu
drept justificare pentru ridicarea bunurilor de la furnizor de către angajatul semnăturil e persoanelo r privind
instituţiei publice delegat în acest scop. eliberarea şi primi- rea produselo r
Persoana , căreia i s-a înmânat delegaţia, este obligată să prezinte în alimentar e se transmite în
contabilitatea instituţiei publice cel târziu în ziua următoare după primirea contabilitate în termenii stabiliţi
bunurilor, documentel e primare (factura fiscală, factura de expediţie) care de către contabilul-şef, dar nu mai
justifică primire a bunurilor de la furnizor şi predarea acestora la depozit rar de trei ori pe lună.
gestionarului respectiv . Eliberare a materialelor de la
în registrul de evidenţă a delegaţiilor în rubrica „Menţiun i despr e depozit în folosinţă se efectueaz ă
îndeplinirea dispoziţiilor " se înregistreaz ă numărul, seria şi data facturii în baza documentului factură
fiscale / facturii de expediţie prezentată de către angajatul respectiv . (cerere) forma nr. 434, semnată
Materiale reprezintă o component ă importantă a proprietăţi i de stat, de de conducătorulu i instituţie i
aceea buna lor păstrare şi utilizare constituie o sarcină importantă pentru publice (adjunctul) şi contabilul-
fiecare instituţie. Ele trebuie depozitate în magazii, amenajate potrivit şef. Este interzisă eliberarea ma
felului şi însuşirii materialelor respective . Responsabi l pentru primirea, terialelor de la depozit în
păstrarea şi eliberarea de materiale este magazinerul {gestionarul) cu care folosinţă pe bază de dispoziţie
conducerea instituţiei încheie un contract de răspundere materială verbală a condu cătorului
deplină (Anexa 8). instituţiei.
Gestionaru l ţine evidenţa operativă a materialelor în Registrul de La sfârşitul lunii
evidenţă a materialel or la depozit forma M-17. în acest registru evidenţa magazinerul prezintă în
se ţine pentru fiecare tip de materiale pe o pagină aparte în care se indică : contabilitate Darea de seamă
- denumire a materialului ; privin d mişcarea materialelor la
- valoarea ; depozit în care se indică :
- calitatea ; - denumire a
- provenienţ a (de unde s-a primit) ; materialelor;
- destinaţia (cui a fost eliberat) ; - unitatea de
măsură ;
- intrarea, ieşirea, soldul în expresie cantitativă .
- valoarea ;
Eliberare a produselo r alimentar e de la depozit în folosinţă se efec
tueaz ă în baza documentulu i meniul-cerer e forma nr. 298 (299) care se - soldul iniţial
în expresie
întocmeşte zilnic în baza normelor de repartiţie a alimentelor şi a numărulu i
cantitativă ;
persoanelor care trebuie alimentate .
- intrare a;
- ieşirea;
- privind consumul materialelo r. Tranzacţii:
Mih Operaţiunil e economic e Valoarea materialelor de uz
ail aferente produselo r alimentare gospodăres c achiziţiona te de
Nani achiziţionat e de la furnizor sunt la SRL Denumire
Nr.„X" în baza facturiia Unitate a Valoarea , Canti Suma,
- contabilizate în NC 11 - crt. materialelo r de măsură lei tate a lei
fiscal e
borderou cumulativ privind 1. Becuri electric e buc. 3,50 100 350,0 0
103 intrarea produselo r alimentare , 2. Sodă de spălat „Ariei" buc. 20,0 0 30 600,0 0
iar consumul produselo r 3. Anvelop e buc. 1750,0 0 2 3500,0 0
alimentar e se contabilizează în 4. Săpun „Dove" (450 g) buc. 8,00 50 400,0 0
Operaţiunil e economic e
NC 12 - borderou cumulativ Total 4850,0 0
aferente materialelor
achiziţionat e de la furni zori i privind consumul produselo r
sunt contabiliza te în NC 6 - alimentare .
borderou cumulativ privind Modul de înregistrar e a
decontările cu diferite instituţii operaţiunilo r economic e Dt 063
aferente achiziţionă „Materiale
şi organizaţii, iar consumul
rii materialel or este prezenta t în de uz
materialelor se contabilizează în
schem a 7.2 . gospodăresc
NC 13 - borderou cumulativ
şi rechizite
de
I birou"
7.2. Evidenţa sintetică şi analitică a materialelor
- 1 350 lei Dt 069 „Piese de
Pentru evidenţa sintetică a materialelor este destinat contul de activ 06 schimb pentru maşini şi
„Materia le şi produse alimentare " care se divizează în 10 subconturi: utilaje"

060 „Materiale pentru pentru maşini şi utilaje " - 3 500 lei Ct 178
scopuri didactice, „Decontăr i cu diferiţi
ştiinţifice şi alte scopur i In debit - intrarea debitori şi creditori"
061 „Produse materialelor. In credit -
alimentare " consumul materialelor, lip - 4 850 lei
062 „Medicament e şi suril e de materiale. Soldul
materiale de pansament " debitor - valoarea materialel or
063 „Materiale de uz aflate în paui moniul instituţiei
gospodăresc şi rechizite publice.
de birou
064 „Combustibil,
carburanţi şi lubrifianţi"
065 „Nutreţ şi furaje"
066 „Ambalaj"
067 „Diverse material e"
068 „Materiale în
expediţie"
069 „Piese de schimb
04 — Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 105

2. Valoarea rechizitelor de birou achiziţionat e de către titularul de avans Evidenţa analitică a materialelor este organizată în Registru l
conform decontulu i de avans : evidenţei cantitativ-valoric e a materialel or forma nr. 296.
Dt 063 „Material e de uz gospodăre s c şi rechizite de Modul de înregistrar e a operaţiunilo r economic e aferente consumului
birou " - 80 lei de material e este prezenta t în schem a 7.3 .
Ct 160 „Decontă r i cu titulari i de avans" - 80 lei
3. Valoarea materialelor de uz gospodăres c eliberate de la depozit în
folosinţă în baza facturii (cerere) forma nr. 434:
Dt 063 „Material e de uz gospodăres c şi rechizite de
birou " - 1 200 lei
Ct 063 „„Materia l e de uz gospodăre s c şi rechizite de
birou " - 1 200 lei
4. Consumu l materialelor de uz gospodăres c în baza listei de eliberare a
materialelor pentru necesităţi le instituţiei forma nr. 410:
Dt 200 „Cheltuiel i bugetare pentru întreţinere a
instituţiei", art. l 13.03 - 1 200 lei
Ct 063 „Material e de uz gospodăre s c şi rechizite de
birou " - 1 200 lei
5. Valoarea produselo r alimentar e primite cu titlu gratuit de la sponsor
de cătr e Casa de copii în baza procesului-verb al de predare-primir e a
bunurilor donat e şi a facturii de expediţi e:
Dt 061 „Produs e alimentare " - 12 500 lei
Ct 400 „Venitur i din mijloace speciale" - 12 500 lei
6. Valoarea produselo r alimentar e predate de la depozit în folosinţă în
baza meniului-cerer e forma nr. 298:
Dt 061 „Produs e alimentare " - 3 200 lei
Ct 061 „Produs e alimentare " - 3 200 lei
7. Consumu l produselo r alimentar e primite cu titlu gratuit :
Dt 400 „Venitur i din mijloace speciale" - 3 200 lei
Ct 061 „Produs e alimentare " - 3 200 lei
8. Valoarea pieselor de schimb pentru maşini şi utilaje constatate lipsă la
inventariere, imputată persoanei culpabile :
Dt 170 „Decontă r i privin d manco" - 1 450 lei
Ct 069 „Piese de schimb pentru maşini şi utilaje" - 1 450 lei
9. Valoarea materialel or de uz gospodăres c constatate surplus la
inventariere:
Dt 063 „Material e de uz gospodăre s c şi rechizite de
birou " - 380 lei
Ct 230 „Finanţar e a din buget pentru cheltuieli le
instituţiei " - 380 lei
106 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani — 107

întrebări de autoverificar e
TEMA 8
1. Nominalizaţi căile de intrare a materialelor în patrimoniul instituţiei.
2. Ce document se elibereaz ă angajatul ui detaşat pentru primirea bunurilo r de C O N T AB IL IT ATE A O B I E C T E LO R D E MICĂ V A L O AR
la furnizo r şi unde se înregistreaz ă acest docume nt în contabilitate ? E Şl SCURTĂ DURATĂ
3. Unde este organizată evidenţa operativă a materialelo r?
4. Caracterizaţi contul 06 „Materiale şi produse alimentare" . 8.1. Componenţ a şi caracteristic a obiectelo r de mică valoare şi
5. Contabilizaţ i operaţiunile economice aferente mişcării materialelor. scurtă durată. Evidenţa lor operativă.
6. Nominaliza ţi documentel e primare care justifică primirea şi mişcare a 8.2. Evidenţa sintetică şi analitică a obiectelor de mică valoare şi
materialelo r. scurtă durată.
7. Unde este organizată evidenţa analitică a materialelor ?

Bibliografi e 8.1. Componenţa şi caracteristica obiectelor de mică


1. Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 // valoare şi scurtă durată. Evidenţa lor operativă
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 107-111 din 27.07.2007 .
2. Regulamentu l achiziţiil or publice de valoare mică, aprobat pri n Se consider ă obiecte de mică valoare şi scurtă durată obiectel e care
Hotărârea Guvernului nr.l48 din 14.02.2008 // Monitorul oficial al au o valoare mai mică de 3 000 lei unitatea indiferent de durata lor de func
Republicii Moldova nr. 37-39 din 22.02.2008 . ţionare . Drep t exemple de OMVSD pot fi menţionat e: mese, scaune, bănci,
3. Regulamen t cu privire la achiziţia bunurilo r şi serviciilo r prin cererea ofer căldări, vesel a de la cantină, aspiratoare , televizoar e, combine muzicale,
telor de preţuri, aprobat prin Hotărâre a Guvernulu i nr. 245 din 04.03.200 8 pasatige, şurubelniţ e etc.
// Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 49-50 din 11.03.2008 . La fel se consider ă obiecte de mică valoare şi scurtă durată obiectel e
4. Regulamen t privind realizare a achiziţiilo r publice de bunuri prin inter cu valoarea mai mare de 3 000 lei unitatea şi cu termenu l de utilizare mai
mediu l Bursei Universal e de Mărfuri , aprobat prin Hotărâre a Guvernu mic de un an. De asemene a, se includ în categori a obiectel or de mică
lui nr. 329 din 19.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. valoare şi scurt ă durată indiferen t de valoare şi durata de utilizare uneltele
66-68 din 01.04.2008 . de pescuit, îmbrăcămintea şi încălţămintea specială, uniformele din unităţile
5. Instrucţiu ne cu privire la eliberare a delegaţiil or pentru ridicare a armatei, poliţiei etc.
valorilor în mărfuri şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului Obiectele de mică valoare şi scurtă durată pot intra în patrimoniu l
Republicii Moldova nr. 294 din 17.03.1998 // Monitorul oficial al instituţiei publice prin următoarele căi:
Republici i Moldov a nr. 30-33 din 09.04.1998 . - prin dotare de către stat la înfiinţarea instituţiei ;
6. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, - prin achiziţie de la furnizori;
aprobată prin ordinul Ministerului finanţelor nr. 85 din 09.10.1996, - cu titlu gratuit de la sponsori;
Capitolul I I . Stocuri de materiale . - prin transfer de la instituţia ierarhic superioar ă.
7. M. Nani. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994. Obiectel e de mică valoare şi scurtă durată intrate în patrimoniu l ins
8. M. Nani. Culeger i de problem e şi teste la disciplin a Contabilitate a în tituţi ei sunt depozitat e la magazie sub răspundere a gestionarului care ţine
instituţiile publice. - Chişinău, 2010. evidenţă operativă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în Registrul
de evidenţ a a materialelor la depozit forma M-17. Evidenţ a operativ ă a
obiectelor de mi că valoare şi scurtă durată este organizat ă analogic evidenţei
materialelo r.
108 — Contabilitatea în instituţiile publice — 109
- Mihail Nani -

Eliberare a obiectel or de mică valoare şi scurtă durată de la depozit în Modul de înregistrare a operaţiunilor economice aferente achiziţionăr ii
folosinţă se efectueaz ă în baza documentului factur ă (cerere) forma
OMVS D este prezentat în schema 8.2.
nr. 434. Este interzisă eliberare a obiectel or de mică valoare şi scurtă durată
pe bază de dispoziţie verbală a conducătorului instituţiei.
La sfârşitul lunii / trimestrului magazinerul prezintă în contabilitate
Darea de seamă privind mişcarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
la depozit în care se indică :
- denumirea OMSV D;
- valoarea ;
- soldul iniţial în expresie cantitativă ;
- intrarea, ieşirea ;
- soldul final în expresie cantitativă .

8.2. Evidenţa sintetică şi analitică a obiectelor de


mică valoare şi scurtă durată Tranzacţii •
1. Valoare a OMVSD achiziţiona te de la furnizor în baza facturii fiscal e
Pentru evidenţa sintetică a obiectelor de mică valoare durată este Denumire a Valoarea , Canti Suma,
Nr.
destinat contul de activ 07 „Obiect e de mică valoare şi scur t ă d u r a t ă " OMSVD lei tate a lei
crt.
care se divizea ză în următoarele subconturi: 1. Masă 350,0 0 2 700,0 0
070 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată la depozit" 2. Scaun e 80,0 0 10 800,0 0
071 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în folosinţă" 3. Aspirator „LG" 670,0 0 1 670,0 0
072 „Lengerie, accesorii de pat, încălţăminte şi îmbrăcăminte la depozit"
*
4. Televizor „Sony"
• 2900,0 0 1 2900,0 0
073 „Lengerie, accesorii de pat, încălţăminte şi îmbrăcăminte în folosinţă" 5. Combină muzicală „Sonashi" 1850,0 0 1 1850,0 0
Total 6920,0 0
în debit se înregistrea ză intrarea obiectel or de mică valoare şi scurtă
durată, iar în credit - casarea OMVSD , lipsurile de OMVSD. Soldu l
Dt 070 „Obiect e de mică valoare şi scurt ă d urat ă la
debitor reflectă valoarea obiectel or de mică valoare şi scurtă durată aflate în
depozit "
patrimoniul instituţiei. Ct 178
Odată cu intrarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în patri „Decontăr
moniul instituţiei se formează fondul obiectelor de mică valoare şi scurtă i cu
încadrat cu contul de pasiv 260 „Fondu l obiectelo r de mică valoare şi diferiţi
scurt ă d urat ă" . în credit se reflectă intrarea obiectel or de mică valoare şi debitori şi
scurtă durată. în debit - casare a OMVSD , lipsurile de OMVSD. Soldul cre creditori
ditor reflectă valoarea fondulu i obiectelor de mică valoare şi scurtă durată .
Operaţiunile privind achiziţionarea obiectelor de mică valoare şi scurtă Concomiten
durat ă sunt contabilizate în notele de contabilitate 6, iar casarea OMVSD şi t se
lipsurile de OMVSD - în nota de contabilita te 10. formează
fondul OMSV D: - 6920 lei
Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a instituţiei" , ar t. l 13.03 - 6920 lei
Ct 260 „Fondu l OM VSD "

- 6920 lei
- 6920 lei
по - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 111

2. Valoare a OMVSD primite cu titlu gratuit de la sponsor i în baza contrac


Dt 260 „Fondul OMVS D " - 6695 lei
tului de predare-primire a bunurilor donate şi a facturii de expediţie .
Ct 071 „OMVSD în folosinţă" - 3670 lei
Nr. Denumir ea Valoarea , Canti Suma, Ct 073 „Lengerie, accesorii de pat îmbrăcăminte şi
crt. OMSVD lei tate a lei încălţăminte în folosinţă" - 3025 lei
1. Scaun e 75,0 0 25 1875,0 0
Modul de înregistrare a operaţiunilor economice aferente casări i
2. Masă 390,0 0 2 780,0 0
OMVS D este prezentat în schema 8.3.
3. Televizor „Filips" 2950,0 0 1 2950
4. Plapumă 210,0 0 15 3150,0 0
5. Adidaşi 360,0 0 20 7200,0 0
Total 15955,0 0

Dt 070 „OMVS D Ia depozit " - 5605 lei


Dt 072 „Lengerie, accesorii de pat îmbrăcăminte şi
încălţămint e la depozit " - 10350 lei
Ct 260 „Fondul OMVS D " - 15955 lei
Schem a 8.3. Sistemu l contabil aferent casării OMVS D
3. OMVSD cu valoarea mai mică de 20 lei unitatea predate de la depozit
în folosinţă: 6. OMVSD constatat e lipsă la inventarier e, imputat ă persoane i
Dt 260 „Fondul OMVSD " - 18,50 lei culpabile :
Ct 070 „OMVS D la depozit " - 18,50 lei Dt 260 „Fondul OMVSD " 390,60 lei
4. OMVSD cu valoarea mai mare de 20 lei unitatea predate de la depozit Ct 070 „OMVS D la depozit " 390,60 lei
în folosinţă: Concomiten t imputare a lipsei persoane i culpabile :
Dt 170 „Decontăr i privind manco " 390,60 lei
Dt 071 „OMVSD în folosinţă" - 180 lei
Ct 173 „Decontăr i privind plăţile la buget " 390,60 lei
Ct 070 „OMVS D la depozit " - 180 lei
7. Accesoriil e de pat constate surplus la inventariere:
5. Casarea OMVSD în baza procesului-verbal de casare a OMVSD. Dt 072 „Lengerie, accesorii de pat îmbrăcăminte şi
în instituţiile publice nu se calculează uzura OMVSD . încălţăminte la depozit " -53 0 lei
Nr. Ct 260 „Fondul OMVSD " - 530 lei
Denumire a Valoarea , Canti Suma,
crt. OMSVD lei tate a lei
1. Mingi de volei 150,0 0 2 300,0 0 Evidenţa analitică a OMVSD este organizată în Registrul evidenţe i
2. Cort turistic (2 locuri) 620,0 0 1 620,0 0 cantitativ-valoric e a materialelor forma nr. 296.
3. Maiouri sportive 80,0 0 20 1600,0 0
4. Televizor „Alfa" 2750,0 0 1 2750,0 0
5. ^Ştergar 90 x 40 95,0 0 15 1425,0 0
Total 6695,0 0
112 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 113

întrebări de autoverificare
1. Definiţi OMVSD. TEMA 9
2. Nominalizaţi căile de intrare a OMVSD în patrimoniul instituţiei.
3. Unde este organizată evidenţa operativă a OMVS D? CONTABILITAT
E A M I J L O A C E LO R S P E C I AL
4. Caracterizaţi conturile 07 „OMVSD " şi 260 „Fondul OMVSD". E
5. Contabilizaţi operaţiunile economice aferente mişcării OMVSD.
6. Caracterizaţ i procesul de casare a OMVSD . 9.1. Evidenţa operaţiunilor privind mijloacele speciale.
7. Unde este organizată evidenţa analitică a OMVSD ? 9.2. Evidenţa decontărilor privind întreţinerea copiilor în institu
ţiile preşcolare.

Bibliografie
1. Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVII din 13.04.2007 // Monito 9.1. Evidenţa operaţiunilor privind mijloacele speciale
rul oficial al Republicii Moldova nr. 107-111 din 27.07.2007.
Conform Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelo r
2. Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat prin
speciale ale instituţiilor publice (cu modificările şi completările ulterioare),
Hotărârea Guvernului nr.l48 din 14.02.2008 // Monitorul oficial al
aprobat prin ordinul Ministerului finanţelor nr. 94 din 31.12.2004 instituţiile
Republicii Moldova nr. 37-39 din 22.02.2008 .
publice pot desfăşura unele activităţi producătoare de venituri, cum ar fi
3. Regulament cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea
prestarea de servicii , executarea de lucrări, dare în locaţiune a încăperilor şi
ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245 din
clădirilor ce le aparţin etc.
04.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 49-50 din
11.03.2008 . De exemplu, instituţiile superioare de învăţământ dispun de mijloace
special e provenite din :
4. Regulament privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri prin
intermediul Bursei Universale de Mărfuri, aprobat prin Hotărârea > taxa de şcolarizare (studii);
Guvernului nr. 329 din 19.03.2008 // Monitorul oficial al Republicii > taxa de studii la catedra militară ;
Moldova nr. 66-68 din 01.04.2008 . > taxa pentru dare în locaţiune a încăperilor ;
5. Instrucţiune cu privire la eliberarea delegaţiilor pentru ridicarea > taxa de cazare în cămin etc.
valorilor în mărfuri şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului Mijloace speciale - veniturile instituţiilor publice obţinute, în condi
Republicii Moldova nr. 294 din 17.03.1998 // Monitorul oficial al ţiile stabilite prin acte normative, de la efectuarea lucrărilor şi prestarea
Republicii Moldova nr. 30-33 din 09.04.1998 . serviciilor contra plată, precum şi din donaţii, sponsorizări şi din alte
6. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, mijloace băneşti , intrate legal în posesia instituţiei publice .
aprobată prin ordinul Ministerului finanţelor nr. 85 din 09.10.1996, Mijloacel e speciale ale instituţiilo r publice se includ în bugetele res
Capitolul II I . Obiecte de mică valoare şi scurtă durată. pecti ve (bugetul de stat, bugetele raioanelor , municipiilo r, oraşelor, satelor),
7. M. Nani. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994. se consideră venituri şi sunt direcţionate pentru cheltuielile aferente desfăşu
8. M. Nani. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitate a în rării activităţii statutare a acestor instituţii .
instituţiile publice. - Chişinău, 2010. Modalitat ea de utilizare a veniturilo r din mijloace speciale este
prezentată în figura 9.1.
114 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani — 115

Operaţiunile aferente mişcării mijloacelor în contul 111 sunt


contabilizate în nota de contabilitate 3 - borderou cumulativ privind mişca
rea mijloacelo r în conturile curente pentru mijloace extrabugetare .
Pentru evidenţa surselor de formare a mijloacelo r speciale este
destina t contul de pasiv 400 „Venitur i din mijloace speciale". în credit -
calcularea / încasarea veniturilor, în debit - închiderea contului de cheltuieli
privind mijloacele speciale la sfârşitul anului. Soldul creditor reflectă suma
veniturilor calculate / încasate de la începutul anului.
• Plata salariului
Operaţiuni le ocazionat e de calcularea veniturilo r sunt contabiliza te în
• Plata serviciilor comunale, CAS, РАМ notă de contabilitate 14 - borderou cumulativ privind calcularea veniturilor
• Asigurarea bazei tehnico-materiale aferent e mijloacelo r special e.
Evidenţa cheltuielilor aferente mijloacelor speciale se ţine în contul de
Figura 9.1. Cuantumul utilizării veniturilor din mijloace speciale activ 211 „Cheltuieli privind mijloacele speciale". în debit - se reflectă
calcularea cheltuielilor, în credit - închiderea contului de cheltuieli la sfâr
Din totalul veniturilor privind mijloacele speciale aprobate în planu l şitul anului. Soldul debitor reflectă suma cheltuielilor calculate de la înce
secunda r de finanţare / devizul de cheltuieli pe perioada unui an bugeta r putul anului.
instituţiile publice pot utiliza: Evidenţa analitică a cheltuielilor se ţine pe articole şi alineate de chel
- până la 50% pentru plata salariului angajaţilor; tuieli (111, 112, 113, 114, 116, 241,242, 243 etc).
- nu mai puţin de 25% pentru asigurarea bazei tehnico-materiale ; Clasificare a conturilor de evidenţă a mijloacelo r speciale este
- 25% pentru plata CAS şi РАМ, achiziţionarea bunurilor şi servi prezentată în schema 9.1.
ciilor etc.
Mijloacele speciale se clasifica conform următoarelor categorii :
001 „Servicii cu plata";
002 „Plata pentru locaţiunea / arenda bunurilor proprietate publică" ;
003 „Granturi, sponsorizări / filantropie şi donaţie";
004 „Mijloace provenite din prestarea serviciilor în cadrul asigurărilo r
obligatorii de asistenţă medicală";
005 „Alte mijloace speciale" .
Instituţiile publice ce beneficiază de mijloace speciale întocmesc anual
planul secundar de finanţare / devizul de cheltuieli pe mijloace speciale,
care este aprobat de Ministeru l de Resort şi Ministeru l Finanţelor / consiliile
raionale, municipale .
Pentru evidenţa mijloacelor băneşti aferente mijloacelor speciale în Schema 9.1. Clasificarea conturilor de evidenţă a mijloacelor special e
conturil e trezorerial e este destinat contul de activ 111 „Cont curent al Tranzacţii:
mijloacelor speciale". In debit se reflectă încasarea veniturilor, în credit - 1. Calculul taxei de şcolarizare în baza contractelor de studii :
cheltuielile de casă (cheltuielile din contul curent). Soldul debitor reflectă Dt 158 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori
disponibilul bănesc în contul curent al mijloacelor special e. privind veniturile din mijloacele speciale" - 850 000 lei
Ct 400 „Venituri din mijloace speciale" - 850 000 lei
116 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 117

Pentru calcularea taxei de studii sunt necesare document e confir 9. Ridicarea numerarulu i din contul curent al mijloac elor spec iale
mativ e de înmatricular e a studenţilo r şi de promovar e a acestora în anul pentr u plata salariului :
următor de studii, de exemplu : Dt 121 „Casa pe mijloace speciale" - 81 500 lei
1) Contractel e de studii ; Ct 111 „Contul curent al mijloacelor speciale",
2) Ordinele de înmatriculare; art. 111.0 0 - 8 1 500 lei
3) Ordinele de promovar e de la un an de studii la altul ; 10. Plata salariulu i din casa pe mijloace speciale:
4) Listele de evidenţă a frecvenţei studenţilor; Dt 180 „Decontăr i cu personalu l privind retribuire a
^ 5) Notele informativ e privind rezultatel e sesiunilor etc. muncii" - 8 1 500 lei
2. încasare taxei de şcolarizare de la studenţi în casa instituţiei publice: Ct 121 „Casa pe mijloace speciale" - 81 500 lei
Dt 121 „Casa pe mijloace speciale" - 7 500 lei 11. Transferu l CAS la BASS din contul curent al mijloacelo r speciale :
Ct 158 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi credito ri Dt 198 „Decontări privind CA S cu BASS" - 23 000 lei
privind veniturile din mijloacel e speciale" - 7 500 lei Ct 111 „Contul curent al mijloacel or speciale" ,
3. Transferu l taxei de şcolarizar e din casă în contul curent al art. 112.0 0 -2 3 000 lei
mijloacelo r speciale : 12. Transferul РАМ la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală:
Dt 111 „Contul curent al mijloacelo r speciale" - 370 000 lei Dt 199 „Decontări privind РАМ cu CNAM " - 3 500 lei
Ct 121 „Casa pe mijloace speciale" - 370 000 lei Ct 111 „Contul curent al mijloacelor speciale",
4. încasarea taxei de şcolarizare în contul curent al instituţie i publice : art. 116.0 0 -3 500 lei
Dt 111 „Contul curent al mijloacelo r speciale" - 75 000 lei 13. Calculul c heltuielilor aferente mijloacelor speciale pentru
Ct 158 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi credito ri serviciile prestate de SA „Apă-Canal" :
privind mijloacelo r speciale" - 75 000 lei Dt 211 „Cheltuiel i privind mijloacele speciale" ,
5. încasarea taxei pentru duplicatu l diplomei de licenţă, conform cererii art. 113.3 4 - 1 2 000 lei
depuse de către absolventu l instituţie de învăţământ : Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 12 000 lei
Dt 121 „Casa pe mijloace speciale" - 20 lei 14. Transferu l plăţii SA „Apă-Canal " din contul curent al mijloacelo r
Ct 400 „Venitur i din mijloace speciale" - 20 lei speciale pentru serviciile prestate :
6. Calculul salariulu i aferent mijloacelo r speciale: Dt 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 12 000 lei
Dt 211 „Cheltuiel i privind mijloacele speciale" , Ct 111 „Contul curent al mijloacelo r speciale" ,
art. 111.0 0 - 100 000 lei art. 113.3 4 - 1 2 000 lei
Ct 180 „Decontăr i cu personalu l privind retribuire a 15. Avansul spre decontar e acordat din casa pe mijloace speciale titularu
muncii" - 100 000 lei lui de avans :
7. Calculul contribuţiilo r de asigurări sociale de stat aferente mijloacel or Dt 160 „Decontăr i cu titularii de avans" - 4 300 lei
special:
Ct 121 „Casa pe mijloace speciale" - 4 300 lei
Dt 211 „Cheltuiel i privind mijloacele speciale" , 16. Cheltuiel i aferente mijloacelo r speciale justificat e de titularul de
art. 112.0 0 -2 3 000 lei
avans :
Ct 198 „Decontăr i privind CA S cu bugetu l Dt 211 „Cheltuiel i privind mijloacel e speciale" ,
asigurăril or sociale de stat" - 23 000 lei art. 114.0 1 -4 150 lei
8. Calculul РАМ aferente mijloacelor speciale: Ct 160 „Decontăr i cu titularii de avans" - 4 150 lei
Dt 211 „Cheltuiel i privind mijloacele speciale", 17. Rambursare a avansulu i neutilizat în casa pe mijloace speciale de către
art. 116.0 0 -3 500 lei titularul de avans :
Ct 199 „Decontări privind РАМ cu CNAM" - 3 500 lei Dt 121 „Casa pe mijloace speciale" _
150
lei
118 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 119

Ct 160 „Decontăr i cu titularii de avans" - 150 lei Concomitent:


18. Transferul avansului neutilizat din casa pe mijloace speciale în contul Dt 211 „Cheltuiel i privind mijloacele speciale", art.
curent al mijloacelor speciale : 113.0 5 -3 000 lei
Dt 111 „Contul curent al mijloacelo r speciale", art. Ct 250 „Fondul mijloacelor fixe" - 3 000 lei
114.0 1 -15 0 lei 25. Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată (5%) :
Ct 121 „Casa pe mijloace speciale" - 150 lei Dt 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori "
19. Valoarea produselor alimentare primite cu titlu gratuit de la sponsor Ct 173 „Decontăr i privind plăţile la buget" - 150 lei
de către şcoala-internat: 26. Achitarea plăţii persoanei fizice din casa pe mijloace speciale pentru
Dt 061 „Produse alimentare " - 7 800 lei literatura achiziţionată:
Ct 400 „Venituri din mijloace speciale" - 7 800 lei Dt 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 2 850 lei
20. Consumul produselor alimentare primite cu titlu gratuit: Ct 121 „Casa pe mijloace speciale" - 2 850 lei
Dt 400 „Venituri din mijloace speciale" - 3 400 lei
Darea în locaţiune a încăperilor, clădirilor, altor bunuri de către
Ct 061 „Produse alimentare " - 3 400 lei
instituţiile publice este reglementat ă de Regulamentu l cu privire la modul de
21. Transferul avansului pe termen scurt furnizorulu i din contul curent al
dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului
mijloacelor speciale pentru achiziţionare a de computatoare :
nr. 483 din 29.03.2008 .
Dt 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 50 000 lei
Cuantumul chiriei se stabileşte în contractul de locaţiune şi se
Ct 111 „Contul curent al mijloacelo r speciale" - 50 000 lei
calculează conform prevederilo r legii bugetului de stat pe anul respectiv .
22Valoare a computatoarelo r achiziţionat e de la furnizor din contu l
Bunurile din gestiunea instituţiilor publice pot fi date în locaţiune cu
mijloacelor speciale : acordul autorităţii în subordinea căreia se află instituţia. In acest scop
Dt 013 „Maşini şi utilaje" - 50 000 lei contractul de locaţiune trebuie aprobat de ministerul de resort / consiliul
Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 50 000 lei raional, municipal, orăşenesc, sătesc.
Concomitent se formează fondul mijloacelor fixe: Termenul contractului de locaţiune se stabileşte pe perioada unui an,
Dt211 „Cheltuiel i privind mijloacele speciale" , începând cu 1 ianuarie şi finalizând cu 31 decembri e.
art. 242 - 50 000 lei
Ct 250 „Fondul mijloacelor fixe" - 50 000 lei Tranzacţii:
23. Valoarea computatoarelo r (două unităţi) achiziţionat e din contu l 1. Calculul taxei pentru darea în locaţiune a încăperii de către instituţi a
mijloacelor speciale, constate lipsă la inventariere , imputat ă publică:
persoanei culpabile : Dt 158 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori
Dt 250 „Fondul mijloacelor fixe" - 12 000 lei privind veniturile din mijloacele speciale" - 120 000 lei
Dt 020 „Uzura mijloacelor fixe" - 6 000 lei Ct 400 „Venituri din mijloace speciale" - 120 000 lei
Ct 013 „Maşini şi utilaje" - 18 000 lei 2. încasarea taxei pentru locaţiunea încăperii în contul curent al
Concomiten t imputarea lipsei persoanei culpabile : mijloacelor speciale :
Dt 170 „Decontăr i privind manco" - 18 000 lei Dt 111 „Contul curent al mijloacelo r speciale" - 10 000 lei
Ct 400 „Venituri din mijloace speciale" - 18 000 lei Ct 158 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori
24. Achiziţionar ea literaturii (50 manuale cu valoarea de 60 lei unitatea) privind mijloacele speciale" - Ю 000 lei
de la persoana fizică, conform contractulu i de vânzare-cumpărar e, de 3. închiderea contului de cheltuieli privind mijloacele speciale la finele
către instituţia superioară de învăţământ: anului :
Dt 019 „Fondul de carte" - 3 000 lei Dt 400 „Venituri din mijloac e speciale" - 930 000 lei
Ct 178 „Decontăr i cu diferiţi debitori şi creditori" - 3 000 lei Ct 211 „Cheltuiel i privind mijloacele speciale" - 930 000 lei
120 - Contabilitatea în instituţiile publice —
- Mihail Nani - 121

Evidenţa analitică a mijloacelor speciale este organizată în Registru l


Pentru alimentarea gratuită a elevilor claselor I-I V din şcolile primare,
evidenţe i analitice a mijloacel or speciale , care este prezenta t în tabelul 9.1.
gimnazii, şcolile medii de cultură generală şi licee, precum şi a elevilor
Tabelul 9.1
claselo r V - XI I din instituţiile preuniversita re din partea stângă a Nistrului şi
Registrul evidenţei analitice a mijloacelor special e
municipiul Bender, pendinte Ministerului Educaţiei, elevii Liceului Teoretic
Contu l Debit 211 „Ştefan cel Mare", Grigoriopol, cu sediul în Liceul Teoretic Doroţcaia,
C redi t 400 Tota l Total
Nr . C o n ţ i n u tu l 111 art .
Ct Dt inclusiv elevii din s. Doroţcaia, raionul Dubăsari norma financiară - 6 lei,
NC op er aţ iun il o r taxa de tax a p/u chiri a
Dt Ct 400 111 112 113 211 iar pentru elevii din liceele-internat cu profil sportiv, după cum urmează:
ş co la ri zar e lo ca ţi un e c ă m i n
1.
2. De 12-15 ani De 16-19 ani
c l.V -V III c l.IX -X I
Total (lei/zi) 33,0 0 44,0 0
9.2. Evidenţa decontărilor privind întreţinerea copiilor
Se permite conducătorilor instituţiilor instructiv-educative să majore ze
în instituţiile preşcolare cheltuielile pentru alimentarea copiilor din contul mijloacelor special e
(donaţii , sponsorizări etc.) şi ajutoarelor umanitare .
Specificul finanţării instituţiilor preşcolare constă în faptul că acestea
Conform Instrucţiuni i cu privire la condiţiile şi modul de scutire
sunt întreţinute nu numai din finanţarea bugetară, dar şi din mijlocele părinţilor.
de plat ă pentru întreţinere a în instituţiile de educaţie preşcolar ă şi
In baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 234 din în şcoli de tip internat a copiilor din familiile cu mulţi copii şi
25.02.2005 „Cu privire la alimentarea copiilor" Ministerul Educaţiei emite cele socialment e vulnerabile şi ordinea de determinar e a mijloacelor
anual Ordinu l cu privir e la aprobarea normelor financiare pentru băneşt i ce revin la un membru al familiei pe luna, aprobată prin
alimentarea copiilor (elevilor) din instituţiile instructiv-educativ. Astfel, Ordinul Ministerului Educaţie i nr. 420 din 22.06.1999 organelor
conform Ordinulu i Ministerului Educaţiei nr. 35 din 26.01.2010 sunt administraţiei locale, organizaţiilor, care au în subordinea lor instituţii
stabilite pentru anul 2010 normele financiare pentru alimentarea copiilor din preşcolare şi şcoli- internat li se acordă dreptul de a scuti integral sau
instituţiile preşcolare, prezentate în tabelul 9.2. parţial de plata pentru întreţinerea copiilor din familiile cu mulţi copii şi
socialmente vulnerabile.
Tabelul 9.2
Integral sunt scutiţi părinţii:
Normele financiare pentru alimentarea copiilor din instituţii le > venitul lunar al căror pe semestrul precedent nu depăşeşte mări
preşcolar e pentru anul 2010 mea de patru salarii minime pentru fiecare membru al familie i;
în creşe, grădiniţe şi creşe-grădiniţe în > aflaţi în concedii forţate;
în vârstă până la 3 ani instituţiile > care nu sunt încadraţi în câmpul muncii şi stau la evidenţă la
de la 3 până la 7 ani
preşcolare
4 6 9-10, 5 12-24 4 6 9-10, 5 12-24 24 cu profil Oficiul pentru ocuparea forţei de muncă;
ore ore ore ore ore ore ore ore ore sanatorial > care sunt studenţi cu frecvenţă la zi;
Total lei/zi 3.75 7,50 11,25 15,00 4,95 8,75 13,65 15.00 17,55 19.50 > care sau îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică provocată de
inclusiv: consecinţele avariei de la CAE Cernobâl.
Din mijloac e Parţia l sunt scutiţi:
2,50 5,00 7,50 10,00 3,30 5,80 9,10 10,00 11,70 13,00
bugetar e (lei/z i) > părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
Din plata
1,25 2,50 3,75 5,00 1,65 2,90 6,50
> familiile incomplete, inclusiv mamele singure ;
părinţilor (lei/zi) 4,55 5,00 5,85
> familiile care au la întreţinere copii invalizi.
Problema cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copiilor în
instituţiile preşcolare şi şcoli-internat se examinează semestrial de către
122 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 123
organelo r administraţie i publice locale. în baza certificatelo r care justific ă
necesitatea eliberării de plată pentru întreţinerea copiilor, prezentate de părinţi . Evidenţa analitică pe contul 172 „Decontăr i privind tipurile speciale
Calcularea plăţii pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare se de plăţi" este organizată în Borderou l privind decontăril e cu părinţii
efectuează la sfârşitul lunii în baza tabelului de evidenţă a frecventării pentru întreţinerea copiilor .
copiilo r şi normelor financiare pentru alimentare a copiilor din instituţii le Sistemul contabil aferent decontărilo r privind întreţinerea copiilor în
instructiv-educative stabilite pe anul respectiv . instituţiile preşcolare este prezentat în schema 9.2.
De exemplu, în luna septembri e 2010 copilul cu vârsta de 4 ani a frec
venta t instituţia preşcolară 20 de zile. Norma financiară pentru alimentar ea
copiilor cu vârsta de la 3 până la 7 ani - 4,55 lei/zi.
Se determină suma plăţii pentru întreţinere a copilului în luna
septembrie 2010 :

4,55 lei x 20 zile = 91,00 lei


Calculul plăţii pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare se
efectueaz ă în Borderou l privind decontăril e cu părinţii pentru între
ţinere a copiilor pe fiecare grupă de copii .
în baza calculelor efectuate pe luna respectivă în contabilitate se întoc
meşt e separat pentru fiecare copil Chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale,
care se înaintează părinţilor. Părinţii trebuie să achite în baza chitanţei plata
la unitate a bancară până la finele lunii în care a primit chitanţa .
Responsabilitate a pentru încasarea plăţii de la părinţi o poartă condu
cătorul instituţiei preşcolare.
Operaţiunile aferente decontărilor cu părinţii pentru întreţinerea copiilor Schema 9.2. Sistemul contabil aferent decontărilo r privind întreţinere a
sunt contabilizat e în NC 15 - borderou cumulati v privind decontăril e cu copiilor în instituţiile preşcolare
părinţi i pentru întreţinerea copiilor .
Evidenţa decontărilor cu părinţii pentru întreţinerea copiilor în insti
tuţiil e preşcolare se ţine în contul de activ 172 „Decontăr i privind tipurile întrebăr i de autoverifica re
speciale de plăţi". în debit - calculul plăţi pentru întreţinere a copiilor. în
credit - achitare a plăţii de către părinţi. Soldul debitor - datoria părinţilor 1. Definiţi mijloacele special e.
faţă de instituţia preşcolară pentru întreţinerea copiilor. 2. Nominalizaţ i sursele de formare a veniturilo r din mijloace special e.
3. Daţi caracteristic a conturilor 111,211, 400, 172.
Tranzacţii: 4. Nominalizaţ i părinţii care sunt integral scutiţi de plata pent ru
1. Calculul plăţii pentru întreţinerea copiilor în instituţia preşcolară: întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare.
Dt 172 „Decontăr i privind tipurile speciale de plăţi" - 15 600 lei 5. Care este baza de calcul a plăţii pentru întreţinere a copiilor în
Ct 400 „Venitur i din mijloace speciale" - 15 600 lei instituţiile preşcolare?
2. Achitarea plăţii de către părinţi pentru întreţinerea copiilor în instituţia 6. Nominalizaţ i documentu l primar în baza căruia părinţii achită plata
preşcolară: pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare.
Dt 111 «Contul curent al mijloacelo r speciale" - 14 800 lei 7. Unde este organizată evidenţa analitică a mijloacelo r speciale ?
Ct 172 „Decontăr i privind tipurile speciale de plăţi" - 14 800 lei
124 — Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 125

Bibliografi e
Republicii Moldova nr.74 din 25.01.2007 // Monitorul oficial al
1. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06,2003. Republicii Moldova nr. 14-17 din 02.02.2007 .
2. Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova 13. Regulamentul cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de
nr. 1491-XV din 28.11.2002 // Monitorul oficial al Republicii coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de
Moldova nr. 23-24 din 18.02.2003 . organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, aprobat prin Hotărârea
3. Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23.12.2009 // Guvernului nr.l2 din 10.01.2010 // Monitorul oficial al Republicii
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 193-196 din 29.12.2009. Moldova nr. 11 -12 din 26.01.2010 .
4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la protecţia 14. Regulamentu l cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale institu
copiilo r şi familiilor socialmente vulnerabile nr. 198 din 16.04.1993 // ţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin ordinul Ministerului
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 4 din 30.04.1993. Finanţelor nr. 94 din 31.12.2004 // Monitorul oficial al Republicii
5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la alimentarea Moldova nr. 39-41 din 11.03.2005 .
elevilor nr. 234 din 25.02.2005 // Monitorul oficial al Republicii 15. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.83 din 06.12.2006 privind modifica
Moldova nr. 36-38 din 04.03.2005 . rea Regulamentulu i cu privire la gestionare a mijloacelo r speciale ale
6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la protecţia instituţiilo r publice finanţate de la buget nr.94 din 31.12.2004 //
copiilo r şi familiilor socialmente vulnerabile nr. 13 din 15.01.1999 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 195-198 din 22.12.2006.
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 5-6 din 21.01.1999. 16. Instrucţiunea cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru
7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la mijloacele întreţinerea în instituţiile preşcolare şi în şcoli de tip internat a copiilor din
special e ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Tinere familiile cu mulţi copii şi cele socialmente vulnerabile şi ordine de
tului nr. 196 din 22 februarie 2007 // Monitorul oficial al Republicii determinare a mijloacelor băneşti ce revin la un membru al familiei pe
Moldova nr. 43-46 din 30.03.2007 . lună, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei nr.420 din
8. Regulamentu l cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor 22.06.1999 .
şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate 17. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.35 din 26.01.2010 cu privire la
de stat înmatriculaţi pe bază de contract, aprobat prin Hotărârea aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din
Guvernului nr.125 din 15.02.2001 // Monitorul oficial al Republicii instituţiile instructiv-educative // Monitorul oficial al Republicii
Moldova nr. 19-20 din 22.02.2001. Moldova nr. 30-31 din 26.02.2010 .
9. Regulament ul cu privire la de darea în locaţiune a activelor neutilizate, 18. Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr.85
aproba t prin Hotărârea Guvernului nr.483 din 29.03.2008 // Monitorul din 09.10.1996, Capitolul X I I . Venituri.
oficial al Republicii Moldova nr. 69-71 din 04.04.2008. 19. T. Moroşan. Dreptul economic. - Chişinău, 2005.
10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.99 din 30.01.2007 cu 20. M. Nani. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994.
privir e la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învă 21. M. Nani. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitat ea în
ţămân t secunda r profesional, mediu de specialitate , superior şi din instituţiile publice. - Chişinău, 2010.
domeniul ştiinţei şi inovării // Monitorul oficial al Republicii Moldova
nr. 14-17 din 02.02.2007 .
11. Metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine, aprobată prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.99 din 30.01.2007 //
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 14-17 din 02.02.2007.
12. Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea
instituţiilor de învăţământ de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului
126 - Contabilitatea în instituţiile publice - lor săteşti / orăşeneşti.
Pentru evidenţa executării bugetelor săteşti sunt prevăzute următoarele
conturi:

TEMA 10

C O N T AB IL I TA TE A EXECUTĂRII B U G E T E LO R
SĂTEŞTI

10.1. Particularităţil e organizări i evidenţei contabile la


administraţiil e săteşti / orăşeneşti.
10.2. Evidenţ a mijloacelor băneşt i şi a veniturilor.
10.3. Evidenţ a cheltuielilor de casă şi a cheltuielilor bugetare efec
tive.
10.4. Evidenţ a împ r u mu tu r ilo r bugetare pe termen scurt şi a mij

loacelor transmise şi primit e.


10.5. Evidenţ a rezultatelor executări i bugetului sătesc /
orăşenesc.

10.1. Particularităţile organizării evidenţei contabile


la administraţiile săteşti / orăşeneşti

Fiecare administraţie sătească / orăşenească dispune de un buget


sătesc / orăşenesc, care anual este aprobat de consiliul sătesc / orăşenesc .
Evidenţa contabilă a executării bugetelor săteşti / orăşeneşti este
reglementată de Instrucţiune a cu privire la evidenţa contabilă în
contabilităţile centralizate din cadrul primăriilo r satelor (comunelor),
oraşel o r nr. 137 din 25.11.1998 .
Evidenţa executării bugetelor săteşti / orăşeneşti are următoarele
sarcin i:
> evidenţa veniturilor încasate în bugetul sătesc / orăşenesc;
> evidenţa cheltuielilor efectuate din bugetul sătesc / orăşenesc;
> evidenţa executării bugetelor instituţiilor publice finanţate din
bugetul sătesc / orăşenesc;
> evidenţa decontărilor reciproce între bugetul sătesc / orăşenesc şi
bugetu l raional / municipa l;
> asigurarea integrităţii patrimoniului aflat în administrare ;
> întocmirea şi prezentarea la termenii stabiliţi direcţiilor financia
re raionale / municipal e a rapoartelo r privind executare a bugete
- Mihail Nani - 127

107 „Cont trezorerial al bugetului satului (comunei), oraşului"


108 „Cont trezorerial al ordonatorilor de alocaţii, întreţinuţi
din bugetul satului (comunei), oraşului "
109 „Cont trezorerial privind finanţarea investiţiilor capitale din
contul mijloacelor bugetului satului (comunei), oraşului "
133 „Mijloace băneşti în expediţie"
207 „Cheltuieli de casă ale bugetelor satelor (comunelor), oraşelor "
407 „Venituri bugetare "
520 „împrumutur i bugetare "
730 „Mijloace transmite şi primite"
810 „Credite ale băncilor comerciale"
900 „Rezultatele executării bugetului"
Pentru evidenţa contabilă se utilizează în general aceleaşi document e
primare, note de contabilitate, fişe şi registre ca şi în instituţiile publice.
Totodată, se utilizează unele registre specifice evidenţei executării bugetelor
săteşti / orăşeneşti ca, de exemplu, Registrul veniturilor forma nr. 16, Regi
strul evidenţei alocaţiilor, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective nr. 309-
P
Responsabilitate a pentru organizarea corectă a evidenţei contabile o
poartă primarul satului / oraşului şi contabilul şef al primăriei respective.

10.2. Evidenţa mijloacelor băneşti şi a veniturilor

Fiecare primărie sătească / orăşenească dispune în trezorăria teritorială


de un cont trezorerial de cheltuieli (cont curent) al bugetului sătesc / orăşe
nesc, în care se păstrează mijloacele bănesc ale bugetului sătesc / orăşenesc .
Pentru evidenţa mijloacelor băneşti în contul trezorerial de cheltuieli
este destinat contul de activ 107 „Con t trezoreria l al bugetului satului
(comunei), oraşului . în debit - încasarea veniturilor, împrumuturilor
buge tare primite de la bugetul raional / municipal, mijloacele primite
de la bugetul raional / municipal. în credit - finanţarea instituţiilor
publice, rambursarea veniturilo r încasate în
plus contribuabililo r, mijloacele transmise
bugetulu i raional / municipal , rambursare a împrumutul ui bugetar bugetului
raional / municipal. Soldul creditor - disponibilul bănesc în contul
trezorerial de cheltuiel i.
128 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 129

Sursele de formare a veniturilor bugetului sătesc sunt stabilite de Registrul veniturilo r


Codul Fiscal şi Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din
16.10.2003 , ca impozit e şi taxe locale: Capitol, paragraf Total,
Nr. Data lei
• Impozitul financiar;
crt.
• Impozitul pe bunurile imobiliare; 111.0 1 111.1 1 114.0 1 114.0 3 122.2 8
• Impozitul pe venitul din activitatea de antreprenoriat ; 1. 1.12. 1800,0 0 1200,0 0 300,0 0 800,0 0 1100,0 0 5200,0 0
• Taxa pentru patenta de întreprinzător ;
2. 2.12. (50,00 ) (140,00 ) (190,00 )
• Impozitul pe reclamă;
• Taxa de piaţă; 3.
• Taxa pentru eliberare a autorizaţiilo r de plasare a obiectel or
comerciale ; Rulaj Ct 407
• Taxa pentru amenajarea teritoriului ;
Rulaj Dt 407
• Taxa pentru resursel e naturale ;
• Taxa pentru staţiunile balneare etc. Sold la 1
Evidenţa veniturilor se ţine în contul de pasiv 407 „Venituri bugeta
re". In credit - încasarea veniturilor. în debit - rambursarea veniturilor înregistrările în registrul veniturilor se efectuează zilnic pe măsura
încasate în plus contribuabililor, închiderea contului la finele anului. Soldul încasării veniturilor. La finele lunii în registru se calculează totalul venitu
creditor - suma veniturilor încasate de la începutul anului. rilor încasate pe parcursul lunii (rulajul creditor pe contul 407) şi totalul
veniturilor rambursate pe parcursul lunii contribuabililor (rulajul debitor pe
Tranzacţii: contul 407). Apoi se determină soldul final pe fiecare tip de venit şi totalul
1. Suma veniturilor încasate în contul curent al bugetului sătesc pe data veniturilor încasate de la începutul anului, care trebuie să corespundă
de01.12.20_ : soldului creditor al contului 407 „Venituri bugetare" din Cartea Mare .
Dt 107 „Cont trezorerial al bugetului satului
(comunei), oraşului - 5 200 lei
Ct 407 „Venituri bugetare" - 5 200 lei 10.3. Evidenţa cheltuielilor de casă şi a cheltuielilor
2. Rambursare a veniturilor încasate în plus contribuabilil or pe data de bugetare efective
02.12.20_ :
Dt 407 „Venituri bugetare" - 190 lei în procesul executării bugetului sătesc / orăşenesc administraţiile
Ct 107 „Cont trezorerial al bugetului satului săteşt i / orăşeneşti suportă cheltuieli bugetare efective care sunt acoperite
(comunei), oraşului -1 9 0 lei prin intermediul cheltuielilor de casă.
Evidenţa cheltuielilor bugetare a fost examinată în tema 4 „Contabi
Evidenţa analitică a veniturilor este organizată în Registrul venitu litatea cheltuielilor" .
rilor forma nr. 16. Cheltuielile de casă reprezintă cheltuielile efectuate din contul trezo
rerial de cheltuieli prin virament pentru plata bunurilor şi serviciilor achizi
ţionate, lucrărilor executate, pentru plata salariului prin card, CAS şi РАМ
etc. De asemenea , se consideră cheltuieli de casă cheltuielile efectuate în
numerar din casa primăriei săteşti / orăşeneşti pentru plata salariului,
avansulu i spre decontar e titularilo r de avans, plata burselor, indemnizaţiilo r
etc.
130 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani — 131

Nu se consider ă cheltuiel i de casă rambursare a veniturilo r contribua 4. Transferul CAS la BASS din contul curent al bugetului sătesc:
bililor , rambursare a împrumuturilo r bugetar e bugetulu i raional /
Dt 198 „Decontări privind CA S cu BASS" - 23 000 lei
municipa l, mijloacele transmi se bugetulu i raional / municipal , ridicare a
Ct 107 „Cont trezoreria l al bugetul ui satulu i
numerarulu i din contu l curent în casa primărie i săteşti /
(comunei) , oraşului " - 23 000 lei
orăşeneşti, precum şi rambursare a numerarulu i din casă în contul
trezorerial de cheltuieli . Concomitent se contabilizează cheltuielile de casă:
Evidenţa cheltuielil or de casă se ţine în contul de activ 207 Dt 207 „Cheltuiel i de casă ale bugetelo r satelo r
„Cheltuiel i de casă ale bugetelo r satelor (comunelor) , oraşelor" . In debi t (comunelor), oraşelor", art.l 12.00 - 23 000 lei
- cheltuieli le de casă efectuat e din contul curent / casă. în credit - Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le
diminuarea cheltuielil or de casă pe parcursu l anului, închidere a contulu i la instituţiei" - 23 000 lei
finele anului. Soldul debitor - suma cheltuielilo r de casă efectuat e de la 5. Transferul РАМ la FAM din contul curent al bugetului sătesc:
începutul anului. Dt 199 „Decontări privind РАМ cu CNAM " - 3 500 lei
în evidenţa analitică cheltuielile de casă se divizează pe articole şi Ct 107 „Cont trezoreria l al bugetulu i satulu i
alineat e de cheltuiel i stabilite în clasificaţ ia economic ă a cheltuielilo r (comunei) , oraşului " - 3 500 lei
bugetare (art. 111; 112; 113; 114; 116; 135; 241; 242; 243 etc) . Concomitent se contabilizează cheltuielile de casă:
Dt 207 „Cheltuiel i de casă ale bugetelo r satelo r
Tranzacţii: (comunelor), oraşelor", art.l 16.00 - 3 500 lei
1. Suma mijloacelo r băneşti ridicată în numera r din contul curent pentru Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le
plata salariulu i şi avansulu i spre decontar e titularulu i de avans : instituţiei" - 3 500 lei
Dt 120 „Casa pe mijloac e bugetar e" - 80 000 lei
6. Transferul plăţii SA „Apă-Canal" din contul curent al bugetului sătesc
Ct 107 „Cont trezoreria l al bugetul ui satulu i
pentr u serviciil e prestate :
(comunei), oraşului "
Dt 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" - 12 000 lei
2. Retribuţia plătită din casă salariaţilor:
Dt 180 „Decontări cu personalul privind retribuire a Ct 107 „Cont trezoreria l al bugetul ui satulu i
muncii " (comunei) , oraşului " - 12 000 lei
Ct 120 „Casa pe mijloac e bugetare " Concomitent se contabilizează cheltuielile de casă:
Concomitent se contabilizează cheltuielile de casă: Dt 207 „Cheltuiel i de casă ale bugetelo r satelo r
Dt 207 „Cheltuielil e de casă ale Bugetelo r satelo r (comunelor), oraşelor", art.l 13.34 - 12 000 lei
(comunelor) , oraşelor", art.111.0 0 Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuielil e
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le instituţiei" - 12 000 lei
instituţiei"
3. Avansu l spre decontar e plătit din casă titularulu i de avans: 7. Rambursare a avansului neutilizat în casă de către titularul de avans :
Dt 160 „Decontări cu titularii de avans" Dt 120 „Casa pe mijloac e bugetare " - 650 lei
Ct 120 „Casa pe mijloac e bugetare " Ct 160 „Decontări cu titularii de avans" - 650 lei
Concomitent se contabilizează cheltuielile de casă: Concomitent se contabilizează diminuarea cheltuielilor de casă:
Dt 207 „Cheltuielil e de casă ale bugetelo r satelo r Dt 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le
(comunelor), oraşelor", art.l 14.01 instituţie" - 650 lei
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuieli le CT 207 „Cheltuiel i de casă ale bugetelo r satelo r
instituţiei" (comunelor), oraşelor", art.l 16.00 - 650 lei
132 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani — 133

8. Rambursare a avansului neutilizat din casă în contul curent :


10.4. Evidenţa împrumuturilor bugetare pe termen
Dt 107 „Cont trezorerial al bugetului satulu i
scurt şi a mijloacelor transmise şi primite
(comunei), oraşului" - 650 lei
Ct 120 „Casa pe mijloace bugetare" - 650 lei
în procesul executării bugetelor săteşti / orăşeneşti în anumi te
Evidenţa analitică a cheltuielilor de casă este organizată în Registru l perioad e de timp veniturile bugetului sătesc / orăşenesc nu sunt suficiente
evidenţei alocaţilor, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective forma pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul sătesc / orăşenesc. în
nr. 309-p pe articole şi alineate de cheltuieli . aceste condiţii administraţiile săteşti / orăşeneşti conform Legii privind
Din bugetele săteşti / orăşeneşti se acordă populaţiei indemnizaţii finanţele publice local e nr. 397-XV din 16.10.2003 pot angaja împrumuturi
pentru copiii aflaţi sub tutelă. Pentru evidenţa acestor decontări este destinat bugetare cu scadenţă în acelaş i an bugetar .
contul de pasiv 197 „Decontări privind indemnizaţiile pentru copiii aflaţi în acest scop administraţia sătească / orăşenească înaintează un
sub tutelă". în credit - calculul indemnizaţiei pentru copiii aflaţi sub tutelă, demer s cu argumentare a necesităţii angajării împrumutul ui bugeta r
în debit - achitare a indemnizaţiei pentru copiii aflaţi sub tutelă. Soldul consiliului raional / municipal. împrumutul bugetar se acordă administraţiei
creditor - datoria bugetulu i sătesc / orăşenesc faţă de populaţie, aferenta săteşt i / orăşeneşti din bugetul raional / municipal în baza deciziei
indemnizaţiei pentru copiii aflaţi sub tutelă. consiliului raional / municipal fără gaj şi fără dobândă. Suma împrumutului
bugetar nu poate depăşi 5% din totalul venitului bugetului sătesc / orăşenesc
Tranzacţii: aprobat în anul curen t.
1. Calculul indemnizaţiei pentru copiii aflaţi sub tutelă: De regulă, împrumuturil e bugetare sunt angajate pentru plata dato
Dt 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinere a riilor aferente salariilor învăţătorilor sau serviciilor comunale .
instituţiei" , art. 135.25 - 2 400 lei Evidenţa împrumuturilo r bugetare se ţine în contul de pasiv 520
Ct 197 „Decontări privind indemnizaţiile pentru „împrumutur i bugetare". în credit - încasarea împrumutului bugetar. în
copiii aflaţi sub tutelă" - 2 400 lei debi t - rambursare a împrumutulu i bugetar bugetului raional / municipal .
2. Achitarea indemnizaţiei pentru copiii aflaţi sub tutelă din casă Soldul creditor - datoria bugetului sătesc / orăşenesc faţă de bugetul
populaţiei: raional / municipal aferentă împrumutului bugetar.
Dt 197 „Decontări privind indemnizaţiile pentru Tranzacţii:
copiii aflaţi sub tutelă" - 2 400 lei 1. Suma împrumutulu i bugetar pe termen scurt primită de la bugetul
Ct 120 „Casa pe mijloace bugetare" - 2 400 lei raional / municipal în contul curent al bugetului sătesc :
Concomitent se contabilizează cheltuielile de casă: Dt 107 „Cont trezorerial al bugetului satului
Dt 207 „Cheltuieli de casă ale bugetelor satelo r (comunei), oraşului" - 95 000 lei
(comunelor) , oraşelor", art.135.25 - 2 400 lei Ct 520 „împrumutur i bugetare" - 95 000 lei
Ct 230 „Finanţare a din buget pentru cheltuielilo r 2. Rambursare a împrumutulu i bugetar bugetului raional / municipal din
instituţiei" - 2 400 lei contul curent al bugetului sătesc / orăşenes c:
Dt 520 „împrumutur i bugetare" - 95 000 lei
Evidenţa analitică pe contul 197 „ Decontări privind indemnizaţiile Ct 107 „Cont trezorerial al bugetului satulu i
pentru copiii aflaţi sub tutelă" este organizată în Registrul conturilor (comunei), oraşului" - 95 000 lei
curent e şi decontărilor forma nr. 292.
Pe parcursul anului pot apărea modificări în legislaţia fiscală,
modificări administrativ-teritorial e, modificări în subordonarea instituţiilor
publice etc. Aceste modificări generează majorări / diminuări ale veniturilor
134 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 135

I cheltuielilor bugetului sătesc. De exemplu, în baza Hotărârii Parlamentulu i


10.5. Evidenţa rezultatelor executării bugetului sătesc /
Republicii Moldova se formează o nouă administraţie sătească prin diviza
rea unei comune, constituită din două sate. Astfel, se va diviza şi bugetul
orăşenesc
sătesc al acestei comune .
La finele anului se stabileşte rezultatul executării bugetului sătesc /
Pentru evidenţa mijloacelor bugetului sătesc care sunt transmise admi
orăşenesc. în aces t scop din totalul veniturilor realizate , inclusiv şi m ij
nistraţiei săteşti nou formate este destina t contul de activ-pasi v 730 „M ij
loace le primite din alte bugete se scade totalul cheltuielil or de casă
loace transmis e şi primite" . în debit - suma mijloacelo r transmis e altor efectuat e, inclusi v şi mijloace le transmis e altor bugete .
bugete , închiderea contului de mijloace primite. în credit - suma mijloa
Pentru evidenţa rezultatelor executării bugetului sătesc este destinat
celor primit e din alte bugete, închidere contului de mijloace transmise.
contul de pasiv 900 „Rezultatel e executării bugetului". în credit -
Soldul se reflectă desfăşurat:
închiderea soldului contului de venituri bugetare şi a soldului contului de
> Soldul debitor - suma mijloacelo r transmis e altor bugete ;
mijloace primite. în debit - închiderea soldului contului cheltuieli de casă şi
> Soldul creditor - suma mijloacelo r primite din alte bugete .
a soldului contului de mijloace transmise. Soldul creditor - soldul liber de
mijloace bugetare (prevalare a veniturilo r asupra cheltuielilor) .
Tranzacţii :
Procesul de stabilire a rezultatului executării bugetului sătesc / orăşe
1. Suma mijloacelo r transmise bugetului raional din contul curent al
nesc se realizează prin operaţiunea de închider e anual ă a conturilor,
bugetului sătesc: care îmbrăţişează următoarele formule contabile:
Dt 730 „Mijloace transmise şi primite " - 135 000 lei 1. închiderea soldului contului de venituri bugetare:
Ct 107 „Con t trezorerial al bugetului satului Dt 407 „Venitur i bugetare " - 1 200 000 lei
(comunei), oraşului " - 135 000 lei Ct 900 „Rezultatel e executării bugetului" - 1 200 000 lei
2. închiderea soldului contului de mijloace primite:
Dt 730 „Mijloace transmise şi primite " - 400 000 lei
2. Suma mijloacelor primite din bugetul raional în contul curent al Ct 900 „Rezultatel e executării bugetului" - 400 000 lei
bugetului sătesc: 3. închiderea soldului contului cheltuielilor de casă:
Dt 107 „Con t trezorerial al bugetului satului Dt 900 „Rezultatel e executării bugetului" - 1 150 000 lei
(comunei), oraşului " - 185 000 lei Ct 207 „Cheltuieli de casă ale bugetelor satelo r
Ct 730 „Mijloace transmise şi primite " - 185 000 lei ^ (comunelor), oraşelor " - 1 150 000 lei
4. închiderea soldului contului de mijloace transmise:
Evidenţa analitică pe conturile 520 „împrumuturi bugetare", 730 Dt 900 „Rezultatel e executări i bugetului" - 370 000 lei
„Mijloace transmise şi primite" este organizată în Registrul conturilor Ct 730 „Mijloace transmise şi primite " - 370 000 lei
curente şi decontărilo r forma nr. 292.
Soldul liber de mijloace bugetare = 1 200 000 + 400 000 - 1 150 000
- 370^00 0 = 80 000 lei .
în noul an bugetar soldul liber de mijloace bugetare poate fi utilizat
prin decizia consiliului sătesc / orăşenesc pentru acoperirea unor cheltuieli,
ca reparaţia capitală / curentă a edificiilor şcolii, grădiniţei, casei de cultură,
întreţinerea taberelor de odihnă şcolăreşti etc.
Utilizarea soldului liber de mijloace bugetare se contabilizează prin
formula contabilă:
136 — Contabilitatea în instituţiile publice —

Dt 900 „Rezultatele executării bugetului" - 25 000 lei


Ct 400 „Venituri bugetare" - 25 000 lei
Evidenţa analitică pe contul 900 „Rezultatel e executării bugetului" este
organizată în Registrul conturilor curente şi decontărilo r forma nr. 292.

întrebări de autoverificar e
1. Care sunt sarcinile evidenţei contabile privind executarea bugetelor
săteşti / orăşeneşti?
2. Nominalizaţ i sursele de venituri ale bugetului sătesc / orăşenesc .
3. Unde este organizată evidenţa analitică a veniturilor bugetare ?
4. Definiţi cheltuielile de casă ale bugetului sătesc / orăşenesc.
5. în ce scopuri se angajează împrumuturil e bugetare pe termen scurt de
către administraţiile săteşti?
6. Cum se numeşte operaţiunea de stabilire a rezultatelor executăr ii
bugetului sătesc / orăşenesc?
7. Caracterizaţ i subconturil e 407, 207, 520, 730, 900.
8. Contabiliza ţi operaţiunil e aferente stabilirii rezultatului executăr ii
bugetului sătesc / orăşenesc.

Bibliografi e
1. Codul fiscal al Republicii Moldova // Revista „Contabilita te şi audit,
2010, nr.l
.
2. Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV sin 16.10.2003 //
Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.248-253 din 19.12.2003 .
3. Clasificaţia bugetară, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor
nr.91 din 20.10.2008 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.l 95-
196 din 31.10.2008 .
4. Instrucţiune cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centra
lizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor ), oraşelor, aprobată prin
ordinul Ministerulu i Finanţelor nr.137 din 25.11.1998 .
5. R. Hîncu. Metode şi tehnici fiscale. - Chişinău: Editura ASEM, 2005 .
6. M. Nani. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994.
7. M. Nani. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitate a în
instituţiile publice. - Chişinău, 2010.
indicatorii rapoartelo r trimestriale şi alte date contabil e.
- Mihail Nani - 137

TEMA 11

R A P O A R T EL E FIN AN CI ARE A L E INSTITUŢIILOR P U B L IC


E

11.1. Importanţ a şi clasificarea rapoartelor financiare.


11.2. Inventariere a patrimoniulu i instituţiilo r publice şi contabili
zarea divergenţelo r constatate .
11.3. Structura, întocmirea şi prezentare a rapoartelor privin d
executarea bugetelor instituţiilo r publice .

11.1. Importanţa şi clasificarea rapoartelor financiare

Rapoarte le financiare reprezintă un sistem reglementa t de indicator i


financiari generalizator i, care caracterizea ză situaţia patrimonial ă şi finan
ciară a instituţiei şi rezultatele activităţii economice a acesteia, obţinute în
cursul perioade i de gestiune respective .
Rapoartele financiare ca lucrări de sinteză au un rol important în
perfectarea conţinutulu i evidenţei contabile curente. Ele reprezintă o sursă
de informaţii pentru analiza completă şi sistematică a bugetelor instituţiilor
public e.
Clasificare a rapoartelor financiare poate fi examinată după următo a
rele 3 criterii :
- perioada raportat ă;
- volumul de indicatori pe care îl cuprind rapoartele financiare ;
- natura indicatorilor .
Din punct de veder e al perioadei raportată distingem rapoart e t ri
mestriale şi anuale. Rapoartele financiare trimestriale se întocmesc pe par
cursu l anului, de regulă, la sfârşit de trimestru şi dau posibilitate a de a
depista şi remedia deficienţele existente înainte de sfârşitul anului bugetar.
Rapoartele financiare anuale se întocmesc la finele anului cumulând
138 — Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 139

Sub aspectul volumului de indicatori pe care îl cuprind rapoartel e


financiare deosebim rapoarte financiare proprii şi rapoarte financiar e
consolidate .
Rapoartele financiare proprii se întocmesc de fiecare instituţi e
publică pe baza datelor din evidenţa lor curentă, cuprinzând indicatori
referitori la rezultatele activităţii financiare pe care acestea o desfăşoară .
Rapoartele financiare consolidat e se întocmesc de instituţiile ierarhi c
superioare (ministerele de resort, direcţiile financiare raionale / municipale)
prin cumularea datelor din rapoartele proprii cu datele din rapoartele
financiare prezentate de instituţiile publice subordonate .
Din punct de vedere al naturii indicatoril or pe care îi conţin rapoar
tele financiare deosebim :
> rapoarte financiare întocmite de instituţiile publice, care cuprin d
indicatori referitori la executarea bugetelor acestor instituţi i;
> rapoarte financiare întocmite de direcţiile financiare raionale /
municipale şi Ministerul finanţelor privind executarea bugetelor
raionale / municipale şi a bugetului de stat.
Rapoartele financiare constituie principala sursă de cunoaştere a
procesului de executare bugetară pe toate verigile sistemului bugetar .
Rapoartele financiare au un rol important şi în planificarea bugetară
prin faptul că datele din rapoartele financiare servesc drept sursă de
informaţii pentru întocmirea bugetelor instituţiilor publice pe anul viito r.
Cerinţa de bază faţă de rapoartele este reflectarea realităţii. Pentr u
realizarea acestui scop e necesar ca fiecare indicator inclus în rapoartel e 11.2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice
financiar e să fie documenta t legal şi în acelaşi timp să reflecte operaţiuni şi contabilizarea divergenţelor constatate
care s-au efectuat în mod cert în decursul perioadei raportate .
Rapoartele financiare trebuie să fie complete şi corect întocmite ,
Inventariere a reprezintă acţiunea de constatare faptică a existenţ ei
respectându-se metodologia de întocmire în vigoare. elementelor patrimonial e ale unei instituţii la o anumită dată din punct de
Pentru a fi instrumente eficiente în conducere şi controlul procesului vedere cantitativ şi valoric .
bugetar , rapoartele financiare trebuie întocmite şi prezentate la termenii Scopul inventarierii este asigurarea integrităţii patrimoniului ,
stabiliţi instituţiilor ierarhic superioar e. stabilirea vinovaţilor pentru eventualele lipsuri constatate şi luarea măsurilor
Sistemul de prezentare a rapoartelor financiare este reflectat în necesar e pentru recuperare a pagubelor .
Obiectivul inventarierii constituie patrimoniul instituţiei publice con
schema 1 1 . 1 .
stitui t din valorile materiale şi mijloacele băneşti, precum şi din drepturile şi
obligaţiile cu valoare economic ă.
140 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 141

Inventarier ea este reglementat ă de Regulamentu l privin d inventa Listele de inventarier e sunt semnate de membrii comisiei de inven
riere a nr. 27 din 28.04.2004. Inventarierea se efectuează, de regulă anual, tariere şi gestionari. Rezultatul inventarierii se consemnează într-un proces-
la sfârşit de an, dar şi în anumite situaţii speciale cum sunt: verbal, în care se reflectă rezultatele inventarieri i, concluziile şi propunerile
1) predarea-primire a unei gestiuni ; comisiei de inventariere, apoi se înaintează conducătorului instituţiei pentru
2) în cazul comasării, divizării sau dizolvării instituţiei publice; aprobare şi luare de decizii asupra rezultatelor inventarierii .
3) la cererea organelor de control care efectueaz ă verificări în De regulă, plusurile sunt luate la evidenţă, iar lipsurile sunt imputat e
instituţii publice; persoanelor culpabile conform prevederilor Codului Muncii .
4) furturi prin spargere; Contabilizar ea divergenţelo r constatate la inventarier ea patrimoniulu i
5) calamităţile naturale (cutremur, incendiu, inundaţii) etc. a fost examinată în temele 3, 6, 7, 8, 9.
Inventarierea patrimoniului se efectuează de către o comisie de inven
tariere desemnată prin ordinul conducătorului instituţiei în următoarea
componenţă:
11.3. Structura, întocmirea şi prezentarea
• adjunctul conducătorului;
rapoartelor privind executarea bugetelor
• contabilul şef sau contabilul;
instituţiilor publice
• şeful secţiei.
Dacă din cauza volumulu i mare a lucrărilor inventariere a nu poate fi
Conform Legii contabilităţii nr. 113-XV din 27.04.2007 instituţiile
asigurată de către o singură comisie se constituie subcomisii, îndrumate şi
publice întocmes c rapoarte financiar e trimestrial e şi anuale în care sunt
coordonate de comisia centrală de inventariere.
reflectat e rezultatele executării bugetelor instituţiilor publice .
Procesu l de inventarier e preved e mai multe etape succesive :
Rapoartele trimestriale se întocmesc la data 1 aprilie, 1 iulie, 1 octom
1) pregătirea inventarierii;
brie separat pentru mijloace bugetare şi pentru mijloace speciale .
2) efectuarea inventarieri i propriu-zise ;
în componenţa rapoartelor trimestriale se includ următoarele
3) stabilirea, evaluare a şi regularizare a diferenţelo r constatat e;
formulare :
4) adoptare a măsurilo r de recuperar e a pagubelor .
Până la începutul inventarieri i comisia de inventarier e cere gestiona - Bilanţul executării bugetului instituţiei publice;
rulu i o declaraţie scrisă prin care să rezulte că acesta nu are asupra sa - Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice ;
documente privind intrarea sau ieşirea bunurilor materiale, care nu au fost - Raportul privind executarea bugetului pe mijloace speciale ;
predate în contabilitate . în timpul inventarieri i este interzisă efectuare a - Raportul privind întreţinerea instituţiei preşcolare etc.
operaţiilor de primire şi predare a bunurilor. Inventarierea se efectuează în Prin intermediul rapoartelor financiare se creează posibilitatea unei
prezenţa gestionarului. analize aprofundate a situaţiei financiar-economi ce a instituţiei publice.
Cantităţile constatate de către comisia de inventariere se scriu în listele Drept sursă de informaţie pentru întocmirea rapoartelor financiare servesc
de inventariere , care se întocmes c separat pentru fiecare loc de depozitar e şi următoarele registre :
gestionare . Apoi în listele de inventariere se înscriu soldurile scriptice din > Cartea Mare ;
registrele evidenţe i analitice la data efectuării inventarieri i. > Registrul evidenţei alocaţiilor şi cheltuielilor;
Rezultatele inventarierii se obţin prin compararea cantităţii şi valorii > Registrul evidenţei cantitativ-valoric e a materialelor;
faptic e a bunurilor cu valoarea şi cantitatea soldurilor scriptice din conta > Balanţa de verificare pe contul 01 „Mijloace fixe";
bilitate . Dacă stocul faptic este mai mare decât cel scriptic rezultatul > Registrul conturilor curente şi decontărilor ;
inventarier ii este plus de inventar, iar dacă stocul faptic este mai mic decât > Nota de contabilitate 6;
cel scriptic se constată lipsuri de inventar. > Balanţe de verificare.
142 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 143

Raportul financiar anual se întocmeşte la data de 1 ianuarie şi cuprin


de aceleaşi formulare ca şi rapoartele financiare trimestria le la care se
adaugă următoarele rapoarte:
> Raportul privind circulaţia mijloacelor fixe;
> Raportul privind circulaţia valorilor materiale şi OMVSD;
> Raportul privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi
valori materiale în instituţiile publice.
La rapoartele financiare trimestria le şi anuale se anexează un rapor t
explicativ, care cuprinde o analiză a indicatorilor din rapoartele financiare
privind îndeplinirea sarcinilor de plan şi pricinile abaterilor de la planul
aprobat în bugetul instituţiei publice .
Rapoartel e financiare trebuie întocmite şi prezentate la termen ii
stabiliţi instituţiilor ierarhic superioare.

întrebări de autoverificare
1. Care este importan ţa rapoartelo r financiare ?
2. Nominalizaţi şi caracterizaţi criteriile de clasificare a rapoartelor
financiare.
3. Definiţi inventarierea.
4. Care este scopul şi obiectivu l inventarieri i?
5. Cine efectuează inventarierea ?
6. Unde sunt reflectate rezultatel e inventarieri i?
7. Contabilizaţi operaţiunile aferente divergenţelor constatate la inventa
rierea patrimoniului .
8. Nominalizaţi componenţa rapoartelor financiare anuale .

Bibliografi e
1. Legea contabilităţii nr. 113-ХVI din 27.04.2007 // Monitorul oficial al
Republicii Moldova nr.90-93 din 29.06.2007 .
2. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2003.
3. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003.
4. Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a
Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 764 din 21.11.1992 // Monitorul oficial al Republicii
Moldovanr. il din 1992.
5. Regulament privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice.
Inventarierea patrimoniului, aprobat prin ordinul Ministerului
Finanţelor nr. 7, din 18.01.1999.
6. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului
Finanţelor nr. 27 din 28.04.2004 // Monitorul oficial al Republicii
Moldova nr. 123-124 din 27.07.2004 .
7. M. Nani. Evidenţa bugetară. - Chişinău, 1994.
8. M. Nani. Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitate a în
instituţiile publice. - Chişinău, 2010.
44 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani — 145

Anexa 1
Anexa 2
N O T EL E D E C O N T A B I L I T A E
T
: P L A NU L D E C O N T UR
I
• notă de contabilitat e 1 - borderou cumulativ privind operaţiile de
casă f.nr.381;
• notă de contabilitate 2 - borderou cumulativ privind circulaţia mij
loacelor în conturile bugetare curente f.nr.381 ;
• notă de contabilitat e 3 - borderou cumulativ privind circulaţia mijloa
celor în conturile curente pentru mijloace extrabugetar e f.nr.381 ;
• notă de contabilitat e 4 - borderou cumulativ privind decontăril e cu
valoarea cecurilor din carnete cu limită de sumă f.nr.323;
• notă de contabilitat e 5 - borderou cumulativ privind retribuirea
muncii şi bursele f.nr.405;
• notă de contabilitat e 6 - borderou cumulativ privind decontările cu
diferite instituţii şi organizaţii f.nr.408;
• notă de contabilitat e 7 - borderou cumulativ privind decontăril e cu
titlu de plăţi planificate f.nr.408;
• notă de contabilitat e 8 - borderou cumulativ privind decontările cu
gestionarii f.nr.386;
• notă de contabilitat e 9 - borderou cumulativ privind scoaterea din uz
şi deplasare a mijloacelo r fixe f.nr.438;
• notă de contabilitat e 10 - borderou cumulativ privind scoaterea din
uz şi deplasarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată f.nr.438;
• notă de contabilitat e 11 - borderou cumulativ centralizato r privin d
intrăril e de produse alimentar e f.nr.398;
• notă de contabilitat e 12 - borderou cumulativ centralizato r privin d
consumul produselo r alimentar e f.nr.411 ;
• notă de contabilitat e 13 - borderou cumulativ privind consumul de
material e f.nr.396 ;
• notă de contabilitat e 14 - borderou cumulativ privind calculare a
veniturilor aferente mijloacelo r speciale f.nr.409;
• notă de contabilitat e 15 - borderou centralizato r de decontări cu
părinţii pentru întreţinerea copiilor f.nr.406;
• notă de contabilitat e 16 - borderou cumulativ privind evidenţ a
bunurilor materiale primite gratuit f.nr.40 0;
• notă de contabilitat e 17 - borderou cumulativ privind plata indem
nizaţiilor cu personalu l misiunilo r diplomati ce şi celor speciale pentru
perioada aflării peste hotarele republicii .
al evidenţei contabile privind executare a devizelor de
cheltuieli ale instituţiilo r public e

Denumirea Numărul Denumire a Numărul


contulu i contulu i subcontulu i subcontulu i
1 2 3 4
Capitolul I . M I J L O AC E F IX E
Mijloace fixe 01 Clădiri 010
Construcţii special e 011
Instalaţii de transmisi e 012
Maşini şi utilaje 013
Terenuri 014
Mijloace de transpor t 015
Unelte de producţie , 016
instrumente , mobili er
Animale de muncă şi de 017
producţie
Fondul de bibliotecă 018
Alte mijloace fixe 019
Uzura mijloacelo r 02 Uzura mijloacelo r fixe 020
fixe
Capitolul I I . S T O C UR I D E M A T E R I AL E
Articole şi 03 Produse ale atelierelor de 030
producţie producţie (didactice)
Producţia gospodăriilor 031
agricole auxiliar e
Utilaj, materiale de 04 Utilaj care urmează a fi monta t 040
construcţie şi Materiale de construcţi e pentr u 041
materiale pent ru construcţii capital e
cercetări ştiinţifice 043
Materiale de lungă durată
pentru cercetări ştiinţifice şi
investigaţi i de laborato r
146 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 147

Utilaj special pentru lucrări de 044 Capitolul IV . C H E L T U I EL I D E PRODUCŢIE Ş I C U


cercetări ştiinţifice efectuate în ALTĂ DESTINAŢIE
bază de contract econom ic
Cheltuieli de 08 Cheltuieli ale atelierelo r 080
Animale tinere şi la 05 Animale tinere şi la îngrăş at 050 producţie şi altă (didactice) de producţie
îngrăşat destinaţie Cheltuieli ale gospodăriilor 081
Materiale şi 06 Materiale pentru scopur i 060 agricole auxiliare (didactice)
produs e alimentar e didactice, ştiinţifice şi alte
Cheltuieli pentru lucrările de 082
scopur i
cercetări ştiinţifice în bază de
Produs e alimenta re 061 contra ct
Medicamen te şi material e de 062 Cheltuieli pentru fabricar ea 083
pansamen t instalaţiilor experimenta le
Materiale de uz gospodăresc şi 063 Cheltuielil e de colectare şi 084
rechizite de birou prelucrare a sângelui şi
Combustibil, carburanţi şi 064 materialelor
lubrifianţi Capitolul V . M I J L O AC E BĂNEŞTI
Nutreţ şi furaje 065 Conturi curente în 09 Contul curent în bugetul de stat 090
Ambala j 066 bugetul de stat pentru cheltuielile instituţiei,
Diverse material e 067 pentru transfer instituţiilor
Materiale în expediţie 068 subordonat e şi pentru alte
activităţi
Piese de schimb pentru maşini 069
şi utilaje Contul curent în bugetul de 093
stat pentru investiţii capital e
Contul curent pentru mijloace 094
cu destinaţie specială
Capitolul I I I . O B I E C T E D E MICĂ V A L O AR E Ş I SCURTĂ Contul curent pentru plata pen 095
DURATĂ
Obiecte de mică 07 Obiecte de mică valoare şi 070 siilor şi indemnizaţiilor din
valoare şi scurt ă scurtă durată în stocuri contu l mijloacelor bugetulu i
durată Obiecte de mică valoare şi 071 de stat
scurtă durată în folosinţă Contul curent deschis din contu l 096
Lenjerie, accesorii de pat, 072 altor buget e
îmbrăcăminte, încălţăminte Conturil e curente în 10 Contul curent pentr u 100
aflată la depozit bugetel e local e cheltuielile instituţiei
Lenjerie, accesorii de pat, 073 Contul curent pentru transfe r 101
îmbrăcăminte, şi încălţăminte instituţiilor subordonate şi
în folosinţă pentru alte activităţ i
148 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani — 149

Contul curent pentru investiţi i 103 Alte mijloace 13 Acreditive 130


capital e băneşti şi investiţii Carnete de cecuri cu limită de 131
Conturi curen te 11 Contul curent al sumelo r 110 sumă
pentru mijloace mandatat e
Documente băneşt i 132
extrabugeta re Contul curent al mijloacelo r 111
Mijloace băneşti în expediţie 133
special e
Angajament e trezoreria le 134
Contul curent al mijloacelo r 112
extrabugetar e Investiţii pe termen lung în 135
părţi nelegat e
Cont curent al mijloacelo r 113
fondurilor extrabugeta re Investiţii pe termen lung în 136
părţi legat e
Contul valuta r 114
Modificarea valorii 137
Contul curent al veniturilo r 115
investiţiilor pe termen lung
vama le
Contul curent pentru ajutoar e 116
Capitolul VI . DECONTĂRI I N T E R D E P A R T A M E N T A
L
umanitar e
E PR IVIN D FINANŢAREA
Contul curent pentru mijloacele 117 Decontări 14 Decontări privind finanţarea 140
primite sub formă de grantur i interdepartamenta le din buget pentru cheltuieli le
externe sau sub formă de privind finanţarea instituţiei şi alte activităţi
transfe r pentru realizarea
Decontări privind finanţarea 142
proiectelor finanţate din surs e
din contul altor buget e
extern e
Decontări privind finanţarea 143
Contul curent pentr u 118 din buget pentru investiţi i
mijloacel e creditelor extern e capital e
pentru realizare a proiectelor
finanţat e din surse extern e Capitolul V I L DECONTĂRI
Decontări cu 15 Decontările cu furnizorii, şi 150
Contul curent pentru asistenţ ă 119
furnizorii, antreprenori i
tehnică
antreprenori i şi Decontări cu sumel e 151
Cas a 12 Casa pe mijloace bugetar e 120 beneficiarii pentru veniturilor vama le
Casa pe mijloace special e 121 lucrările efectuate şi Decontări privind remunerarea 152
Casa pe mijloace 122 serviciile prestat e parţială a comenzilor pentru
extrabugetar e elaborarea cercetăril or
Casa pe mijloace ale 123 experimentale de construcţi i
fondurilor extrabugeta re conform tematicii bugetar e
Casa veniturilor cu destinaţi e 124
specială
150 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani — 151

Decontări din mijloacele 153 Decontări privind sumele în 174


extrabugetar e cu clienţii pent ru depozi t
lucrările efectuate şi serviciil e
Decontări privind manco 175
prestat e
transmis e în organele de anche tă
Decontări cu clienţii pentru 154 Decontări privind mijloacele 176
lucrările de cercetări ştiinţifice, primite pentru cheltuiel i
supuse plăţi i mandatat e
Decontări cu clienţii pe baza 155 Decontări cu personalu l 177
avansurilor pentru cercetăr i privind deponenţii
ştiinţifice Decontări cu diferiţi debitori şi 178
Decontări cu coexecutanţii 156 creditori
atraşi pentru realizare a Decontări conform plăţilor 179
lucrărilor în bază de contract planificate
econom ic Decontări cu 18 Decontări cu personalu l 180
Decontări cu furnizorii de 157 personalul privin d privind retribuirea muncii
mărfuri, lucrări şi servicii retribuirea muncii şi Decontări cu bursieri 181
achita te din contul mijloacelor bursier i Decontări privind mărfurile 182
proiectelo r finanţate din surse vândute în rate
externe şi asistenţă tehnică
Decontări privind virările fără 183
Decontări cu diferiţi debitori şi 158 numerar în conturile de
creditori privind veniturile din depuner i în banc ă
mijloace le special e
Decontări privind virările fără 184
Decontări cu personalul 159 numera r în baza contractelo r
privin d asigurarea obligatorie de asigurare benevol ă
de asistenţă medicală
Decontări cu membrii sindica 185
Decontări cu 16 Decontările cu titularii de 160 telor privind virările fără
titularii de avans avan s numera r a sumelor cotizaţiilor
Decontări cu diferiţi 17 Decontări privind manco 170 de membr u al sindicatulu i
debitori şi creditori Decontări privind cheltuieli 171 Decontări privind 186
suplimentar e legate de titluri le împrumuturil e banca re
executorii cu persoane fizice şi Decontări privind titlurile 187
juridice executorii şi alte reţiner i
Decontări privind tipurile 172 Decontări privind contribuţia 188
speciale de plăţ i individuală de asigurări sociale
Decontări privind plăţile la 173 de stat obligatori i cu bugetu l
bug et asigurărilo r sociale de stat
152 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 153

Alte decontări privind lucrările 189 Cheltuieli efective din contu l 213
executat e ajutoarelo r umanitar e
Decontări privind 19 Decontări privind plata 190 Cheltuieli din mijloacele 214
asigurare a cu pensii indemnizaţiilor personalului fondurilor extrabugetar e
şi asistenţa socială a misiunilor diplomatice şi celor
Cheltuieli efective din contu l 215
populaţiei speciale pentru perioada aflări i
mijloacelor proiectelor
peste hotarel e republici i
finanţat e din surse extern e
Decontări privind încasările 192
plăţilor în plus a pensiilor şi Cheltuieli din contul 217
indemnizaţiilor mijloacelor activităţii de
producţie
Decontări privind contribuţiile 198
asigurărilo r sociale de stat Cheltuieli efective din contu l 218
obligatorii cu bugetul mijloacelo r provenite sub
asigurărilo r sociale de stat formă de asistentă tehnică
Decontări privind primele de 199 Capitolul IX . FINANŢĂRI
asigurar e obligator ie de Finanţări 23 Finanţarea din buget pentru 230
asistenţă medicală cu cheltuielile instituţiei şi pentru
Compani a Naţională de alte activităţ i
Asigurări Medicale Finanţarea din buget a 231
Capitolul V I II . C H E L T U I EL I investiţiilor capital e
Cheltuieli din buget 20 Cheltuiel i bugetare pentr u 200 Finanţarea din contul altor 232
întreţinerea instituţiei şi pentru buget e
alte activităţ i Finanţarea din contul 234
Cheltuieli din contul altor 202 mijloacelor cu destinaţie
buget e specială
Cheltuiel i bugetare pentr u 203 Mijloace din fondurile 235
investiţii capital e extrabugetar e
Cheltuieli pentru plata 205 Capitolul X . FONDUR I Ş I M I J L O AC E C U DESTINAŢIE
pensiilor şi indemnizaţiilor din SPECIALĂ
Fonduri şi mijloace 24 Fondul pentru dezvoltare a 246
contul bugetulu i cu destinaţie instituţiei
Alte valori 21 Cheltuieli pentru distribuţie 210 specială Credit e bancar e 248
Cheltuieli privind mijloacele 211 Fondul mijloacel or 25 Fondul mijloacelor fixe 250
special e fixe
Cheltuieli din mijloacele 212 Fondul obiectelo r 26 Fondul obiectelor de mică 260
special e pentru investiţii de mică valoare şi valoare şi scurtă durat a
capitale şi procurarea utilajulu i scurtă durată Fondul investiţional 265
154 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 155

Capitolul X I . R E A L I Z A RE A PRODUCŢIEI C O N T UR I EXTRABILANŢIERE


Realizare a 28 Realizar ea produselor , 280 Mijloace fixe 01
produselor , fabricat e de atelierel e de arendat e
articolelo r şi producţie (didactice) Valori în mărfuri şi 02
lucrăril or executat e Realizarea producţiei fabricate 281 materiale primite în
de gospodăriile agricole custodi e
auxiliar e (didactice) Formular e de 04
Realizarea lucrărilor de 282 valoar e
cercetări ştiinţifice executate Restanţe anulate ale 05
în bază de contract debitorilor
Capitolul X II . V E N I T UR I insolvabili
Venituri 40 Venituri din mijloace special e 400 Valori materiale 06
Venituri de la activitatea de 402 plătite din
producţie a şcolilor tehnico- aprovizionar ea
profesiona le centralizată
Veniturile cu destinaţie 404 Restanţele 07
specială studenţilor şi
Veniturile mijloacelor 405 elevilor pentr u
provenite sub formă de valorile material e
transfer realizar ea proiectelor nerestitui te
finanţare din surs e extern e Premii şi cupe 08
Veniturile mijloacelor obţinute 406 sportiv e
sub formă de asistenţă tehnică transmisibil e
Veniturile obţinute din 408 Datorii îngheţate şi 09
ajutoar e umanitar e eşalonate conform
actelor normative şi
Veniturile mijloacelor din 409
legislative
granturi externe pentru
realizar ea proiectelor finanţare împrumuturi 13
din surs e extern e acorda te
muncitorilor şi
Venituri şi pierderi 41 Venituri şi pierderi 410
funcţionarilor,
Capitolul X I II . ÎMP RUM UT U RI B U G E T AR E membril or
53 Credite recreditat e pentr u 530 întovărăşirilor
realizarea proiectelor finanţat e (cooperativelor)
di n surs e extern e pomicole
54 Credite externe primite de la 540 Valori primite în 14
organisme internaţiona le custodi e de la
156 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 157

condamnaţi
Anexa 3
Credite recreditat e 18
pentru realizare a O R DI N
proiectelor finanţate PRIVIN D CLASIFICAŢIA BUGETARĂ
din surs e extern e
Datorii privind 19 nr. 91 din 20.10.200 8
creditele extern e
* * *
primite de la
organismel e
internaţionale în temeiul prevederilor articolului 7 alin.(5) al Legii nr.847-XIII din
24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar ,
ORDON :
1. Se aprobă:
- Clasificaţia veniturilor, conform anexei nr. 1;
- Clasificaţia funcţională a cheltuielilor, conform anexei nr.2;
- Clasificaţia economică a cheltuielilor, conform anexei nr.3;
- Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor:
• A. Autorităţi publice centrale şi locale şi alţi beneficiari de aloca
ţii, conform anexei nr.4;
• B. Instituţii, activităţi, măsuri finanţate de la buget, conform
anexe i nr.5 ;
- Clasificaţia programelor, conform anexei nr.6;
- Clasificaţia categoriilo r de mijloace speciale, conform anexei nr.7;
- Indicaţiile metodice privind aplicarea clasificaţiei funcţionale, con
form anexei nr.8;
- Indicaţiile metodice privind aplicarea clasificaţiei economice, con
form anexei nr.9.
2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării .
3. La data intrării în vigoare al prezentului ordin, ordinele ministrulu i
finanţelor vizând aprobarea şi modificar ea clasificaţi ei bugetare, emise ante
rior, se consideră nule.
M I N I S T R U L F I N A N Ţ E LO R M ar i an a D U R L E Ş T E AN

U C h iş in ău , 20 octombri e 2008 .
Nr.91 .
158 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 159

Anexa nr.3 113 10 Medicament e şi consumabi le


la Ordinul ministrului finanţelor 113 11 Servicii de telecomunicaţie şi de poştă
nr.91 din 20 octombrie 200 8 113 12 Lucrări de cercetări ştiinţifice
113 13 Servicii de transpor t
Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetar e 113 14 Inventa r moale şi echipame nt
113 15 Hrana animalelor
Codul 113 16 Servicii de cercetare în domeniul ştiinţei şi inovării
Artico Alinea Denumirea efectuat e prin contract de către instituţiile la autogestiun e
lului tului 113 17 Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor
100 00 Cheltuiel i curent e 113 18 Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului
110 00 Cheltuieli pentru mărfuri şi servici i 113 19 Arendare a bunurilo r
111 00 Retribuirea munci i 113 20 Simbolur i de stat şi locale, semne de distincţie de stat
111 01 Salariul funcţiei (tarif de funcţie) 113 21 Formare profesional ă
111 02 Sporuri la salariul funcţiei 113 22 Servicii editoriale
111 03 Retribuirea complementară la salariul funcţiei 113 23 Cheltuieli de protocol
111 04 Salarizarea lucrătorilor netitular i 113 24 Ediţii periodice departamenta le
111 05 Solda militarilor, suplimentele şi sporurile la ea 113 26 Combustibi l
111 06 Ajutor material 113 27 Procurare a şi instalare a contoarelo r
111 07 Premier i 113 28 Amenzi
111 08 Alte plăţi băneşti 113 29 Paza interdepartamental ă
111 09 Majorările conform deciziilor autorităţilor locale abilitate 113 30 Lucrări de informatică şi de calcul
112 00 Contribuţi i de asigurări sociale de stat obligatori i 113 31 Serviciile avocaţilor
113 00 Plata mărfurilor şi serviciilor 113 32 Amestecuri din lapte pentru copi i
113 01 Energia electri că 113 33 Protejar e
113 02 Gaz e 113 34 Apă şi canalizar e
113 03 Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăres c 113 35 Salubrita te
113 04 Energia termic ă 113 36 Compensaţia bănească în schimbul raţiei alimentare
113 05 Manuale, materiale didactice, practică pedagogică şi de 113 37 Arendarea circuitelor şi emiţătoarelo r
specialitate a elevilor şi studenţilor, literatura tehnico- 113 38 Compensaţi a pentru cheltuielile de transpor t
ştiinţifică şi metodică 113 39 Compensaţia cheltuielilor pentru chiria spaţiului locativ
113 06 Cărţi şi ediţii periodice 113 40 Bilete de tratamen t sanatoria l
113 07 Utilaj şi inventar specia l 113 45 Mărfuri şi servicii neatribuite altor alinea te
113 09 Alimentaţie 113 50 Document e executor ii
160 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani — 161

114 00 Deplasări în interes de servici u 123 00 Plata dobânzilor de către autorităţi ale administraţiei
114 01 Deplasări în interiorul ţării publice de alt nivel
114 02 Deplasări peste hotare 130 00 Transferur i curent e
114 03 Indemnizaţii le personalului misiunilor diplomatice şi celor 131 00 Transferur i pentru produse şi servici i
special e peste hotar e 131 01 Transferuri pentru acoperirea diferenţelo r de preţ şi tari f
115 00 Emisia şi vânzarea valorilor mobiliare de stat 131 02 Transferuri pentru acoperirea pierderilor suferite prin
116 00 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medical ă acordarea de înlesniri la transpor t
achitate de patroni 131 03 Transferuri pentru acoperirea diferenţei de preţ la
116 01 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medical ă cărbunele realizat unor categorii de populaţi e
achitate de patroni în interiorul ţării 131 04 Transferuri pentru acoperirea diferenţei de preţ la gazul
116 02 Prime de asigurare medicală achitate de patroni peste realizat unor categorii de populaţi e
hotar e 131 05 Transferuri pentru amenajarea teritoriilo r
117 00 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medical ă 131 06 Transferur i pentru compensare a veniturilor ratate în urma
achitate de Guver n acordării de înlesniri la plata pentru energia electri că
120 00 Plata dobânzilor 131 08 Transferuri pentru compensăr i la lapte
121 00 Plata dobânzilor la împrumuturile interne 131 09 Alte transferuri pentru produse şi servici i
121 01 Plata dobânzilor la împrumuturil e acordate de Banc a 132 00 Transferuri în scopuri de producţie
Naţională a Moldovei 132 01 Transferuri pentru irigarea pământurilo r
121 02 Plata dobânzilor la împrumuturil e acordate de Banc a 132 02 Transferuri pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilo r
Naţională a Moldovei cu garanţia valorilor mobiliare de publice
sta t 132 03 Transferur i pentru susţinerea sectorului agrar, neatribuite
121 03 Plata dobânzilor la împrumuturil e sub forma de valor i la alte alineat e
mobiliare de stat emise prin licitaţi i 132 04 Transferur i pentru susţinerea cinematografie i
121 04 Plata dobânzilor la împrumuturil e acordate de băncil e 132 05 Transferur i pentru susţinerea uniunilor de creaţi e
comercia le
132 06 Transferur i pentru susţinerea redacţiilor ziarelor şi revistelo r
121 05 Plata dobânzilor la alte împrumutu ri
132 08 Transferur i pentru evaluarea şi reevaluarea bunurilo r
121 06 Plata dobânzilor la împrumuturile sub formă de valori imobiliar e
mobiliare de stat convertite
132 09 Alte transferuri în scopuri de producţi e
121 07 Plata dobânzilor la împrumuturile sub formă de valori
132 10 Transferuri pentru susţinerea gospodăriilor ţărăneşti (de
mobiliare de stat emise pentru majorarea capitalulu i
fermie r)
statutar / acoperirea soldului debitor al fondului general de
rezervă al Băncii Naţionale a Moldovei 132 11 Transferuri pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilo r
publice local e
121 08 Plata dobânzilor la împrumuturile sub formă de valori
mobiliare de stat emise în formă materializa tă 132 12 Transferur i pentru servicii de sănătat e
122 132 13 Transferur i pentru promovare a exportulu i
00 Plata dobânzilor la împrumuturile externe
162 - Contabilitatea în instituţiile publice -
- Mihail Nani - 163

132 14 Transferur i pentru realizarea măsurilor de conservar e a 135 22 Servicii bancare şi poştale de distribuire a plăţilor către
energi ei populaţie
132 15 Transferuri pentru subvenţionarea lucrărilor agricole 135 23 Indemnizaţii familiilor bolnavilor de tuberculoză
135 00 Transferuri către populaţie 135 24 Compensaţia cheltuielilor pentru călătorie cu transportul în
135 01 Pensii şi indemnizaţi i viager e cadrul ţărilor-membre a CSI
135 02 Alocaţii lunare de stat invalizilor de război, participanţilor 135 25 Alte transferuri către populaţie
la cel de-al doilea război mondial şi familiilor lor 135 26 Ajutoare băneşti refugiaţilor
135 03 Suplimente la pensiile invalizilo r 135 27 Compensare a cheltuielil or legate de organizar ea
135 04 Compensare a averii persoanelo r represat e şi ulterio r funerarilor veteranilor şi invalizilor de război
reabilitate 135 28 Compensaţia bănească în schimbul biletelor de tratamen t
135 05 Compensare a unică membrilor familiilor persoanelo r sanatoria l
reabilitate 135 29 Compensaţii pentru procurarea (construcţia) locuinţelor
135 06 Transferuri pentru instruirea elevilor şi pregătirea cadrelor 135 30 Compensaţii pentru chirie
pes te hotar e 136 00 Transferur i peste hotar e
135 07 Burs e 136 01 Transferuri către guvernele şi organizaţiile internaţionale
135 08 Transferuri pentru indexarea eşalonată a depunerilo r 136 02 Plata cotizaţiei de membru al C.S.I .
cetăţenilor la Banca de Economi i 136 03 Alte transferur i peste hotar e
135 09 Transferur i pentru indexarea primelor de asigurar e 137 00 Transferuri în fondul de risc
135 10 Plata chiriei şi serviciilor comunal e 138 00 Transferur i către bugetul asigurărilor sociale de stat
135 11 Ajutor acordat populaţiei care a suferit în urma 138 01 Pensi i
calamităţilor natural e
138 02 Alocaţii
135 12 Burse pentru studenţii de peste hotarele republici i
138 03 Indemnizaţii
135 13 Compensare a costului biletelor de călătorie pentru elevi şi
138 04 Compensaţii
studenţi
138 05 Ajutoare băneşti
135 15 Transferuri pentru reparaţia mijloacelor de transport pentr u
invalizi 138 17 Servicii bancare şi poştal e
135 16 Transferuri în fondul învăţământului general şi asigurării 138 25 Alte plăţi
sociale a elevilo r 180 00 Alte cheltuieli curent e
135 17 Transferur i pentru procurare a mijloacelo r de transpor t 181 00 Alte cheltuieli curent e
pentru invalizi 190 00 Transferur i curente pentru implementare a proiectelo r
135 18 Compensare a cheltuielilo r de transport invalizilo r finanţate din surse extern e
135 19 Compensaţii nominative 191 00 Transferur i curente pentru implementare a proiectelo r
135 20 Ajutoare unice populaţiei conform dispoziţiilor Guvernului_ finanţate din surse extern e
135 21 Ajutoare unice populaţiei conform deciziilor autorităţilor 191 01 Contribuţia Guvernului şi autorităţilor publice
administraţiei publice locale 191 02 Contribuţia din granturi extern e
164 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani — 165

191 03 Contribuţi a din credite extern e Anexa nr.9


200 00 Cheltuiel i capital e la Ordinul ministrului finanţelor
240 00 Investiţii capitale şi reparaţii capitale nr.91 din 20 octombrie 200 8
241 00 Investiţii capitale
INDICAŢII M E T O D IC E
241 01 Investiţii capitale în construcţia locuinţelor privind aplicarea clasificaţie i economice a cheltuielilo r bugetar e
241 02 Investiţii capitale în construcţia obiectelor de producţie
241 03 Investiţii capitale în construcţia obiectelor social-culturale Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare reprezintă gruparea
241 04 Investiţii capitale în construcţia clădirilor administrative cheltuielilor bugetare de toate nivelurile potrivit conţinutului lor economic .
241 05 Investiţii capitale în construcţia obiectelor comunal e Clasificaţia economică constă din două părţi: articol şi alineat, care
formeaz ă o totalita te de 5 semne prezentat e în schema de mai jos :
241 06 Investiţii capitale în construcţia conductelor de gaz
241 07 Investiţii capitale în construcţia altor obiect e 100.00 . C H E L T U I EL I C U R E NT E
241 10 Investiţii capitale în plantaţii multianule
110.00. Cheltuieli pentru mărfuri şi servici i
242 00 Procurare a mijloacel or fixe Articolul 111.00. "Retribuir ea muncii "
243 00 Reparaţii capitale La 111.01. "Salariul funcţiei (tarif de funcţie)" se referă cheltuielile
243 01 Reparaţia capitală a fondului de locuinţe pentru remunerarea conform salariilor funcţiei stabilite, tarifelor sau
243 02 Reparaţia capitală a obiectelor de producţie salariilor de bază, precum şi pentru retribuirea cu ora a muncii profesorilor.
243 03 Reparaţia capitală a obiectelor social-culturale La 111.02. "Sporuri la salariul funcţiei" se referă cheltuielile
privind plata sporurilor la salariu pentru măiestrie profesională, îndeplinirea
243 04 Reparaţia capitală a clădirilor administrative
unor lucrări de mare importanţă la momentul desfăşurării lor, pentru
243 05 Reparaţia capitală a mijloacelor de transport realizări deosebite în muncă, vechime în muncă, inclusiv lucrătorilor
243 06 Reparaţia capitală a altor obiecte medicali pentru vechime neîntreruptă în muncă, pentru gradul, categoria de
250 00 Crearea rezervelor de stat calificare, grad ştiinţific, titlurile onorifice, conducătorilor auto pentru
251 00 Crearea rezervelor de stat categorie, alte sporuri, stabilite de legislaţia în vigoare.
252 00 Crearea tezaurului de stat La 111.03. "Retribuirea complementară la salariul funcţiei" se
referă cheltuielile de plată a sporurilor:
260 00 Procurarea de pământ şi de active nematerial e
• pentru cumularea profesiilor, funcţiilor, extinderea zonelor de
261 00 Procurarea de pământ activitate sau majorarea volumului de lucrări executate, îndeplinire a
262 00 Procurare a de active nematerial e îndatoririlor angajatului care lipseşte provizoriu, pentru munca în
condiţi i nocive şi grele, precum şi pentru condiţii deosebit de grele şi
nocive , pentru munca pe timp de noapte ;
• pentru regimul de muncă pe schimburi sau divizarea zilei în părţi,
conducătorilo r auto pentru regimul de muncă nenormat ;
• profesorilor instituţiilor de învăţământ - pentru administrarea cabine
telor de studii, laboratoarelo r, pentru exercitarea funcţiei de diriginte
şi pentru controlul lucrărilor scrise ale elevilor etc;
166 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 167

• lucrătorilor medicali pentru acordarea de asistenţă medicală urgentă, Articolul 113.00. "Plata mărfurilor şi serviciilor "
pentru munca la staţiile de asistenţă medicală urgentă, lucrătorilor La 113.01. "Energia electrică" se referă plata pentru energi a
instituţiilo r medicale şi de asistenţă socială - pentru serviciile la domi electrică (inclusiv penalităţile), consumată pentru iluminatul încăperilor,
ciliu, pe timp de noapte, remunerare a consultanţilo r în instituţiile de pentru funcţionarea aparatajului şi dispozitivelor , precum şi în scopur i
ocrotire a sănătăţii, medicilor-conducători ai instituţiilor de ocrotire a administrativ-economice, curative etc.
sănătăţii şi de asistenţ ă socială pentru deservirea nemijlocită a bolnavilor; La 113.02. "Gaze" se referă plata pentru gazele naturale (inclusi v
• alte sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare. penalităţile), utilizate de către instituţiile bugetare în scopuri gospodăreşti ,
La 111.04. "Salarizare a lucrătorilor netitulari" se refer ă curative, tehnice ş.a.
cheltuielile pentru remunerare a persoanelo r neîncadrate în statele de La 113.03. "Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gos
personal ale instituţie i. podăresc" se referă cheltuielile pentru:
La 111.05. "Solda militarilor , suplimentel e şi sporurile la ea" se • procurarea rechizitelor de birou, articolelor de desen, cărţilor conta
referă cheltuielile pentru solda militarilor, suplimentel e şi sporurile la ea. bile şi statistice, pentru lucrările de secretariat, formularelor , fişelor de
La 111.06. "Ajutor material" se referă cheltuielile pentru acordarea evidenţă, legitimaţiilo r, certificatelo r de orice gen şi altor materiale ;
de ajutor material din contul mijloacelor prevăzute pentru retribuţia muncii, • procurarea materialelor pentru menţinerea curăţeniei în clădiri, curţi şi
în conformitat e cu legislaţia în vigoare. întreţinerea utilajului;
La 111.07. "Premieri " se referă cheltuielile pentru plata premiilor din • desfăşurarea dezinfecţiei, deparazitării, dezinsecţiei şi deratizării încă
contul mijloacelor destinate retribuţiei muncii, în conformitat e cu legislaţia perilor şi mobilierului;
în vigoare. • curăţarea covoarelor, draperiilor, altui inventar şi a utilajulu i;
La 111.08. "Alte plăţi băneşti" se referă cheltuielile pentr u • procurarea becurilor electrice, lămpilor cu neon şi altor aparate electrice ;
retribuirea muncii neatribuite altor alineate . • procurarea veselei ;
La 111.09. "Majorăril e conform deciziilor autorităţilo r local e • cheltuieli pentru procurarea materialulu i semincer, chimicalelo r şi
abilitate" se referă cheltuielile legate de majorarea salariilor angajaţilor îngrăşămintelor minerale ;
sferei sociale, în baza deciziilor autorităţilor publice abilitate, conform • procurarea tonerului, încărcarea cu toner a cartuşululu i pentru im
prevederilor şi condiţiilor art.28 din Legea nr.355-XV I din 23 decembri e primantă.
2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar . La acest articol se atribuie cheltuielile pentru procurarea bunurilor, desti
nate necesităţilor gospodăreşti, care îndeplinesc una din următoarele condiţii :
Articolul 112.00. "Contribuţi i de asigurări sociale de stat obligatorii " a) preţul unitar este de până la 3000 lei inclusiv, indiferent de termenul
include cheltuielile pentru aplicarea tarifului contribuţie i de asigurări de utilizare ;
sociale de stat obligatorii la fondul de retribuire a muncii şi la alte b) termenul de utilizare nu depăşeşte un an, indiferent de costul acestora .
recompense în conformita te cu legislaţia în vigoare. La 113.04. "Energia termică" se referă cheltuielile pentru energia termic ă
(inclusi v penalităţile ) necesară, în corespunder e cu normele, pentru încălzirea
clădirilor, prepararea alimentelor, spălatul lenjeriei şi pentru alte scopuri .
La 113.05. "Manuale, materiale didactice, practica pedagogică şi
de specialitat e a elevilor şi studenţilor , literatura tehnico-ştiinţific ă şi
metodică " se referă cheltuielile pentru:
• editarea şi procurarea manualelor , materialelor didactice, procurare a
articolelor de birou şi de desen, materialelor şi obiectelor pentru
cursuri şi lucrări de laborator ale elevilor şi studenţilor şi utilajului
sportiv , utilizate în procesul instructiv-educativ ;
168 - Contabilitatea în instituţiile publice- - Mihail Nani — 169

• editarea literaturii tehnico-ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice; • completare a rezervelor instituţiilor medicale cu instrumente medicale
• achitarea taxei de închiriere a manualelor pentru copii din clasele I-I X de dimensiuni mici în valoare de până la 3000 lei pentru unitate, de
din familiile social-vulnerabile; exemplu: pensete, lanţete, termometre , seringi, ace etc;
• diurna, cazarea şi cheltuielile de transport studenţilor şi elevilor îndreptaţi • procurarea colbelor, clamelor bisturiurilor şi altor materiale, a epru-
la stagiile de practică pedagogică şi de specialitate , precum şi lectorilor betelor pentru laboratoare le bacterioepidemiologic e;
repartizaţi la bazele pentru practica pedagogică şi de specialitate . • măsuri antiepidemiologi ce şi antiepizootice;
La 113.06. " Că rţ i şi ediţii periodice" se referă cheltuielile pentr u • cheltuieli pentru achiziţionare a gratuită a medicamentelor ;
achiziţionarea cărţilor pentru reţeaua de biblioteci, pentru bibliotecile • alte cheltuieli pentru procurarea medicamentelo r şi materialelor
instituţiilor de învăţământ, şcolilor, spitalelor şi ale altor instituţii, pentru pansamente .
achiziţionare a literaturii, ediţiilor periodice pentru bibliotecile publice şi La 113.11. "Servicii de telecomunicaţie şi de poştă " se referă:
ediţiilor periodice de specialitate pentru alte instituţii bugetare . • plata pentru serviciile de abonat şi convorbiril e telefonice interurbane ,
La 113.07. "Utilaj şi inventar special" se referă cheltuielile pent m inclusiv cele guvernamental e;
achiziţionarea utilajului şi inventarului neatribuit la categoria de fonduri fixe şi • plata pentru toate tipurile de expedieri poştale (scrisori, colet e,
altui inventar pentru subunităţile speciale, inclusiv tehnica şi utilajul militar, telegrame, mandate poştale etc. inclusiv plicurile şi timbrele poştale) ;
armamentul, rachetele şi alte bunuri cu destinaţie militară indiferent de preţ . • taxa de abonat pentru radio şi antenele de recepţie pentru televiziune ;
La 113.09. "Alimentaţi e " se referă : • cheltuieli pentru instalarea telefoanelor .
• plata pentru produsele alimentar e; La 113.12. "Lucrăr i de cercetări ştiinţifice" se referă cheltuielile
• cheltuielile pentru alimentare în instituţiile curativ-profilactic e, pentru :
sanatorii şi casele copilului, azilurile pentru invalizi, casele de copii , • procurarea materialelo r, reactivelor, chimicalelor , animalelor şi alte
grădiniţe, în grădiniţe-şcoli, şcoli, licee, gimnazii, şcoli-internat, şcoli cheltuieli destinate cercetărilor ştiinţific e;
tehnic e profesionale , şcolile de meserii, în instituţiile de învăţământ • lucrări experimental e şi ştiinţifice efectuate în bază de contrac t
superior şi în învăţământul superior de scurtă durată (colegii). în afară economic de către alte întreprinder i şi organizaţi i;
de aceasta plata serviciilor pentru prepararea hranei de către • cheltuielile pentru pregătirea şi susţinerea disertaţiilor.
întreprinderi specializate externe ;
La 113.13. "Servicii de transport" se referă cheltuielile pentru:
• cheltuieli pentru alimentarea specială a donatorilor şi altor persoane, • întreţinerea transportului propriu - auto, cu tracţiune animală (inclusiv
în conformita te cu actele normative . hrana animalelor) şi a altor mijloace de transport, precum şi reparaţia
La 113.10. "Medicament e şi consumabile " se referă cheltuielile pentru : lor curentă;
• procurarea medicamentelo r, preparatelo r bacteriologi ce şi materialelo r • plata taxei pentru drumuri de către deţinătorii mijloacelor de
pentru pansamente în instituţiile de ocrotire a sănătăţii, de învăţământ , transport, înmatriculat e în Republica Moldova, precum şi cheltuielile
de asistenţă socială şi medico-veterinare; pentru toate tipurile de asigurări legate de transport ;
• achiziţionar ea medicamentelo r, truselor farmaceutice şi materialelo r • închirierea transportulu i pentru transportare a materialelor şi altor
pentru pansamente pentru alte instituţii bugetare ; obiecte pentru instituţiile bugetare ;
• procurarea apei minerale, serurilor, vaccinurilo r, vitaminelor, dezin - • închirierea mijloacelor de transport pentru transportare a medicilor şi
fectanţilor;
bolnavilor ;
• procurarea peliculei pentru radiografie, materialelor pentru efectuare a • închirierea autoturismelor în scopuri de serviciu ;
investigaţiilor de laborator şi achitarea costului analizelor efectuate în • compensare a pentru utilizarea mijloacelor de transport personale în
alte instituţii (în cazul în care instituţia nu are laborator propriu ); interes de serviciu în cazurile prevăzute de legislaţie ;
• achiziţionarea sângelui pentru perfuzii, inclusiv de la donatori; • închirierea mijloacelor de transport pentru alte scopuri.
170 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani — 171

La 113.14. "Inventa r moale şi echipament " se referă cheltuielil e • alte cheltuieli ce ţin de reparaţia curentă a inventarului şi utilajului.
pentru achiziţionarea lenjeriei, îmbrăcămintei, încălţămintei, echipamen La 113.19. "Arendarea bunurilor" se referă cheltuielile pentr u
tului, accesoriilor de pat. achitare a chiriei / arendei bunurilor, precum şi plăţile pentru servicii le
La acelaşi articol se atribuie şi cheltuielile pentru procurarea (confec comunale , aferente încăperilor luate în chirie .
ţionarea) costumelor pentru instituţiile de învăţământ, cultură şi sport. La 113.20. "Simbolur i de stat şi locale, semne de distincţi e de stat"
De asemenea , la acest articol se atribuie compensaţi a bănească în se refer ă cheltuielile pentru procurarea şi confecţionarea drapelului de stat,
schimbul echipamentulu i. stemei de stat, ordinelo r şi medaliilo r, insignelor şi diplomelo r de onoare,
La 113.15. "Hrana animalelor " se referă cheltuielile pentru hrana acordate de cătr e organele autorităţi i supreme de stat.
animalelor în instituţiile întreţinute de la buget, în afară de animalele La 113.21. "Formare profesională" se referă cheltuielile instituţiilor
utilizate ca mijloc de transport şi pentru cercetări ştiinţifice. bugetare pentru trimiterea persoanelo r cu funcţii de răspunder e şi specia
La 113.16. "Servicii de cercetare în domeniul ştiinţei şi inovări i liştilo r în instituţiile de reciclare a cadrelor, în ţară şi peste hotarele ei (inclu
efectuat e prin contract de către instituţiile la autogestiune" se refer ă siv deplasarea , cazare a, diurnele, bursa), precum şi cheltuielile ce ţin de invi
cheltuielile pentru lucrări de cercetări ştiinţifice efectuate prin contract de tarea specialiştilo r pentru ridicarea calificării cadrelor din instituţiile bugetare .
către instituţiile la autogestiune. La 113.22. "Servicii editoriale" se referă cheltuielile pentru:
La 113.17. "Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor" se • plata serviciilor editoriale şi tipografice, prestate de către alte
referă cheltuielile pentru: instituţii, pentru tipărirea cărţilor inclusiv contabile şi statistice, pentru
• reparaţia parţială şi vopsitului încăperilor interioare şi faţadelor lucrăril e de secretariat, formularelor şi borderourilor , a altor
clădirilor, scărilor şi burlanelor de scurgere a apei, reparaţia uşilor şi documente .
ferestrelor, acoperişurilo r şi hogeagurilor; La 113.23. "Cheltuiel i de protocol" se referă cheltuielile pent ru
• reparaţia parţială a jgheaburilor şi ieşindurilor cornişelor; recepţiile delegaţiilor şi alte recepţii oficiale.
• consolidare a balustradelo r şi barelo r de sprijinire ale scărilor , La 113.24. "Ediţii periodice departamentale " se referă cheltuielile
reparaţia parţială a pardoselilor şi podesturilor; de editare a ediţiilor periodice departamentale .
• reparaţia unor părţi ale canalelor de ventilaţie; La 113.26. "Combustibil " se referă cheltuielile pentru combustibilu l
• reparaţia şi înlocuirea robinetelor de distribuţie a apei de la chiuvete, solid şi lichid, cu excepţia gazelor (inclusiv penalităţile) necesar, în cores
lavoare şi căzi; pundere cu normele, pentru încălzirea încăperilor, pregătirea alimentelor,
• mici reparaţii ale lifturilor (ale reţelei electrice din casa spălatul lenjeriei şi alte scopuri.
liftului, îngrăditurilor, reglarea funcţionării închizătoarelor uşilor, La 113.27. "Procurarea şi instalarea contoarelor" se referă chel
reparaţia contactelor, îndreptarea devierilor cablurilor şi alte lucrări) ; tuielil e pentru procurare a şi instalare a contoarelo r pentru determinare a
• alte lucrări de reparaţii, reparaţii urgente ale avarierilor accidentale de volumului de energie electrică , gaze şi apă consumat e.
proporţii mici ale clădirilor şi încăperilor; La 113.28. "Amenzi" se referă cheltuielile pentru plata amenzilor şi
• alte lucrări aferente reparaţiilor curente (garduri, curţi, căi de acces la penalităţilor aplicate de către organele administrati ve şi alte organe, autori
clădiri etc); zate de legislaţie .
• cheltuieli pentru achiziţionarea materialelor de construcţie în vederea La 113.29. "Paza interdepartamentală " se referă cheltuielile pentru
efectuării în regie proprie a reparaţiilor curente ale clădirilor şi încăperilor ; plata serviciilor de pază interdepartamental ă, precum şi cheltuielile pentru
• spălarea sistemelor de încălzire. instalare a sistemelor de pază .
La 113.18. "Reparaţi i curente ale utilajului şi inventarului " se La 113.30. "Lucrări de informatică şi de calcul" se referă
referă cheltuielile pentru serviciile de reparaţie a utilajului şi inventarului, cheltuielile pentru plata serviciilor de calcul şi informatică, plata serviciilor
prestate de alte întreprinderi şi organizaţii : de acce s la reţeaua Internet, procurare a pachetelo r de program e informatice
• profilactica tehnicii de calcul, a altor aparataje şi instalaţii tehnic e; cu preţul de achiziţionare de până la 3000 lei pe o unitate.
172 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 173

La 113.31. "Serviciile avocaţilor" se referă cheltuielile pentru achita


• desfăşurarea măsurilor de protecţie civilă;
rea serviciilor acordate de avocaţi pentru asistenţa juridică garantată de stat.
• menţionarea elevilor cu diplome, medalii, precum şi a participanţilor
La 113.32. "Amestecur i din lapte pentru copii" se refer ă
la competiţiile sportive, concursuri şi festivaluri de diferit gen şi
cheltuielile pentru livrarea gratuită a preparatelor lactate copiilor în primul
pentru tineret - cu distincţii;
an de viaţă, alimentaţi artificial sau mixt, din familiile cu mulţi copii sau
• plata serviciilor prestate de spălătorii şi curăţătoriile chimice ;
puţi n asigurate .
• cheltuieli pentru îndeplinirea programului de lucrări statistice,
La 113.33. "Protezare" se referă cheltuielile pentru plata tuturor tipuri
efectuarea sondajelo r şi altor lucrări statistice şi sociologice;
lor de protezare, precum şi pentru reparaţia protezelor şi alte servicii de
• desfăşurarea măsurilor în legătură cu sărbătorile oficiale;
protezare .
• plata preţului de cost al ambalajului la livrarea produselo r alimentar e
La 113.34. "Apă şi canalizare " se referă cheltuielile pentru plata şi medicamentelor ;
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare (inclusiv penalităţile) la • plata serviciilor pentru broşarea cărţilor şi documentaţiei de serviciu;
decontările cu sistemul gospodăriei comunale.
• cheltuiel i pentru păstrare a, repararea , expedier ea şi transportar ea
La 113.35. "Salubritate" se referă cheltuielile pentru plata serviciilor bunurilor confiscate, fără stăpân, luate la evidenţă de către organele
de evacuare a gunoiului , de asanare, de dezinfectare , de spălare a colectoa fiscale , trecute cu drept de succesiun e în gestiune a statului, şi a
relor de gunoi, containerelor (inclusiv penalităţile). comorilor până la transmiterea lor instituţiilor de comerţ sau altor
La 113.36. "Compensaţia bănească în schimbul raţiei alimentare" instituţii, precum şi alte cheltuieli ;
se referă sumele compensaţiilo r băneşti acordate în baza actelor legislativ e • plata impozitelor şi taxelor de stat în conformitat e cu legislaţia în
corespunzătoare. vigoare ;
La 113.37. "Arendarea circuitelor şi emiţătoarelor" se referă chel • cheltuiel i pentru realizarea programulu i de stat pentru asigurare a
tuielil e pentru achitarea serviciilor de arendă a circuitelor, precum şi chel funcţionării limbilor, cheltuieli pentru centralizarea dărilor de seamă
tuielil e în cazul arendei emiţătoarelo r. contabile;
La 113.38. "Compensaţi a pentru cheltuieli le de transport" se • alte cheltuieli ce nu pot fi atribuite altor alineate .
refer ă cheltuielile legate de achitarea compensaţie i pentru acoperirea La 113 50 "Document e executorii " se referă cheltuielil e aferente per
cheltuielilor de transport ale deputaţilor şi altui personal din autorităţile şi ceperii în mod incontestabil a mijloacelor băneşti prin ordin incaso de la
instituţiile publice , care conform actelor normative beneficiaz ă de acest conturil e bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritorial e şi ale
drept . instituţiilor finanţate de la buget, prezentate trezoreriei de stat şi trezoreriilo r
La 113.39. "Compensaţia cheltuielilor pentru chiria spaţiului loca teritoriale ale Ministerului Finanţelor de către organele de executare .
tiv" se referă cheltuielile legate de compensare a cheltuielilor pentru chiria
spaţiul ui locativ , de către deputaţi, personalul misiunilor speciale peste Articolu l 114.00. "Deplasăr i în interes de serviciu "
hotarele republicii, şi altui personal din autorităţile şi instituţiile publice, La 114.01. "Deplasăr i în interiorul ţării " se referă cheltuielile
care confor m actelor normativ e beneficiaz ă de acest drept . de deplasare , diurne şi cazare pentru deplasări le în ţară, în corespunder e
La 113.40. "Bilete de tratament sanatorial" se referă cheltuielile cu legislaţia în vigoare.
pentru procurarea biletelor de tratament sanatorial gratuit sau parţial gratuit La 114.02. "Deplasăr i peste hotare" se referă cheltuielil e de
pentru categoriile de beneficiari, stabilite prin actele normative în vigoare.
deplasare , diurne şi cazare la deplasăril e peste hotare, în corespunder e cu
La 113.45. "Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate" se refer ă
legislaţia în vigoare.
cheltuielile pentru:
La 114.03. "Indemnizaţii l e personalului misiunilor diplomatice şi
• desfăşurarea acţiunilor sportive, concursuri şi festivaluri de diferit gen;
celor speciale peste hotare" se referă cheltuieli le legate de plata indem
• organizarea conferinţelo r şi breafingurilor ;
nizaţiilor angajaţilor misiunilor diplomatice şi celor speciale pentru perioad a
• organizarea expoziţiilor provizorii de artă;
174 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 175

aflărilor lor în misiune, precum şi indemnizaţiil e pentru întreţinere a La 131.04. "Transferur i pentru acoperirea diferenţei de preţ la
membrilor familiilor lor care îi însoţesc în misiune. gazul realizat unor categorii de populaţie" se referă cheltuielile pentru
compensarea furnizorilor a diferenţei de preţ la gazele, realizate unor
Articolul 115.00. "Emisia şi vânzarea valorilor mobiliare de stat" categorii de populaţie , care au dreptul la înlesniri în conformita te cu
include cheltuielile serviciilor pentru emisia şi realizarea valorilo r legislaţia în vigoare.
mobiliare de stat. La 131.05. "Transferur i pentru amenajarea teritoriului " se refer ă
cheltuielile pentru:
Articolul 116.00. "Prime de asigurare obligatorie de asistenţ ă • reparaţia curentă a tuturor tipurilor de acoperire rutieră a părţii
medicală achitate de patroni" carosabile a drumurilor , trotuarelor, aleilor, precum şi alte lucrări de
La 116.01. "Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reparaţie a străzilor şi drumurilor locale, care constituie obiecte ale
achitate de patroni în interiorul ţării" se referă cheltuielile patronilor amenajării;
pentru plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate • întreţinerea şi reparaţia curentă a parcurilor, scuarurilor , bulevardelor ,
în interiorul ţării , în cuantumul şi de la titlurile de remunerare a muncii, a altor obiecte ale gospodărie i spaţiilor verzi ;
stabilite în conformita te cu actele normative . • îngrijirea plantaţiilor verzi (stropitul, curăţatul, afânarea solului,
La 116.02. "Prime de asigurare medicală achitate de patroni peste măsuri antiincendiare ş.a.);
hotare " se referă cheltuielile patronilor pentru plata primelor de asigurar e • însămânţare a gazoanelor cu iarbă şi răsădirea plantelor multianuale ,
medicală , achitate peste hotare, în conformita te cu actele normativ e. florilor şi arbuştilor şi îngrijirea lor;
• salubrizare a şi curăţarea străzilor, pieţelor, podurilor, viaductelo r,
Articolul 117.00 "Prime de asigurare obligatorie de asistenţ ă scuarurilor şi altor locuri publice ;
medicală achitate de Guvern " • întreţinerea plajelor publice;
include cheltuielile pentru achitarea primelor pentru asigurar ea • întreţinerea şi reparaţia curentă a cimitirelor, mormintelor frăţeşti şi
obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de populaţie neangajate, memorialel or "Focul veşnic" ;
pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul . • plata pentru iluminatul străzilor ;
• întreţinerea şi reparaţia curentă a vitrinelor pentru ziare şi reviste,
130.00. Transferur i curent e afişarea ziarelor în locuri publice, inclusiv plata de abonare ;
Articolul 131.00. "Transferur i pentru produse şi servici i" • achiziţionarea , instalarea şi aranjarea pomului de Crăciun, amenajare a
La 131.01. "Transferur i pentru acoperirea diferenţelo r de preţ şi oraşelor şi municipiilor pentru sărbători;
ta ri f se referă cheltuielile pentru recuperarea diferenţelor de preţ şi • reparaţia şi întreţinerea maşinilor, mecanismelor şi utilajului, utilizate
tarif întreprinderilo r şi instituţiilor pentru produsele comercializat e şi pent ru executarea lucrărilor de amenajare, înverzire şi salubrizare ;
serviciile prestate la preţuri fixe, conform legislaţiei în vigoare . • confecţionar ea şi instalarea plăcilor comemorativ e în legătură cu
La 131.02. "Transferur i pentru acoperirea pierderilor suferite acordarea denumirilo r de străzi ;
prin acordarea de înlesniri la transport" se referă compensare a • confecţionar ea şi instalarea tăbliţelor cu denumirile străzilor şi nume
pierderilor suportate de organizaţiil e de transport în legătură cu acordarea de
rele clădirilor ;
înlesniri unor categorii ale populaţiei .
• alte cheltuieli pentru întreţinerea obiectelor amenajării .
La 131.03. "Transferur i pentru acoperirea diferenţei de preţ la La 131.06. "Transferur i pentru compensare a veniturilor ratate în
cărbunele realizat unor categorii de populaţie" se referă cheltuielile urma acordării de înlesniri la plata pentru energia electrică" se referă
pentru compensare a furnizorilor a diferenţei de preţ la cărbunele, lemnele cheltuielile pentru compensare a furnizorilor de energie electrică a
realizate unor categorii de populaţie, care beneficiază de dreptul la înlesniri pierderilor în urma livrării energiei electrice unor categorii de populaţie care
în conformitat e cu legislaţia în vigoare . beneficiază de înlesniri.
176 - Contabilitatea în instituţiile publice — - Mihail Nani — 177

La 131.08. "Transferuri pentru compensăr i la lapte" se referă La 132.11. "Transferuri pentru întreţinere a şi reparaţi a
sumele compensării acordate populaţiei pentru fiecare litru de lapte colectat drumurilo r publice locale" se referă cheltuielile pentru întreţinerea şi
de întreprinderile prelucrătoare din republică. reparaţia curentă a drumurilor publice locale din domeniul de
La 131.09. "Al t e transferuri pentru produse şi servicii" se refer ă responsabilitat e a autorităţilor publice locale.
cheltuielile pentru susţinerea producţiei unor tipuri de mărfuri şi prestare a La 132.12. "Transferuri pentru servicii de sănătate " se referă chel
serviciilor , care nu pot fi atribuite altor alineate . tuielil e pentru serviciile de sănătate prestate de către instituţiile medico-
sanitare care activează în condiţii de autofinanţare , precum şi altor cheltuieli
Articolu l 132.00. "Transferuri în scopuri de producţie " curent e (medicamente , alimentaţie, reparaţii curente etc.) destinate insti
La 132.01. "Transferuri pentru irigarea pământurilor " se refer ă tuţiilo r medico-sanitar e publice, fondatorul cărora este Ministerul Sănătăţii
cheltuielile pentru desfăşurarea acţiunilor de ameliorări funciare şi sau autorităţile administraţiei publice locale.
exploatare a sistemelor de irigare, inclusiv pentru energia electrică utilizată La 132.13. "Transferur i pentru promovare a exportului" se refer ă
la irigarea pământurilor. cheltuielile pentru susţinerea de stat a promovării exportului, în cores
La 132.02. "Transferuri pentru întreţinere a şi reparaţi a punder e cu legislaţia în vigoare.
drumurilo r publice" se referă cheltuielile pentru întreţinerea şi reparaţia La 132.14. "Transferur i pentru realizarea măsurilo r de
curentă a drumurilor publice naţionale şi locale. conservare a energiei" se referă cheltuielile destinate realizării programelo r
La 132.03. "Transferur i pentru susţinerea sectorului agrar , şi măsurilor ce ţin de domeniul conservării energiei.
neatribuite la alte alineate" se referă cheltuielile pentru finanţare a La 132.15. "Transferuri pentru subvenţionare a lucrărilo r
măsurilo r de dezvoltar e a sectorului agrar, neatribuite la alte alineate ale agricole" se referă cheltuielile legate de subvenţionarea lucrărilor agricole.
articolului dat, în conformitate cu legislaţia în vigoare (cu excepţia
cheltuielilor capitale). Articolu l 135.00. "Transferuri cătr e populaţie "
La 132.04. "Transferur i pentru susţinere a cinematografiei " se La 135.01. "Pensii şi indemnizaţ i i viagere" se referă pensiile şi
referă cheltuielile pentru susţinerea de stat a cinematografiei, în indemnizaţii le lunare viagere achitate de la bugetul de stat categoriil or de
corespunder e cu legislaţia în vigoare. beneficiari, stabilite prin lege.
La 132.05. "Transferuri pentru susţinere a uniunilor de creaţie " se La 135.02. "Alocaţii lunare de stat invalizilor de război ,
referă cheltuielile pentru susţinerea de stat a uniunilor de creaţie, în participanţilo r la ce de-al doilea războ i mondial şi familiilor lor "
conformitat e cu legislaţia în vigoare. se referă alocaţiile stabilite prin Legea nr.l21-XV din 03 mai 2001 "Cu
La 132.06. "Transferuri pentru susţinere a redacţiilo r ziarelor şi privire la protecţia suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la
revistelor" se referă cheltuielile pentru susţinerea de stat a redacţiilor de cel de-al doilea război mondial şi familiilor lor", alocate prin intermediul
ziare şi reviste, în conformita te cu legislaţia în vigoare. sistemului de asigurare socială .
La 132.08 . "Transferur i pentru evaluare a şi reevaluare a La 135.03. "Suplimente la pensiile invalizilor" se referă cheltuieli le
bunurilor imobiliare " se referă cheltuielile pentru evaluarea şi reevaluare a pentru plata din buget a suplimentelor la pensiile invalizilor .
bunurilor imobiliare, ce aparţin statului, efectuate de către organele abilitate . La 135.04. "Compensare a averii persoanel or represa te şi ulterio r
La 132.09. "Alte transferuri în scopuri de producţie " se referă alte reabilitate" se referă cheltuielile pentru recuperarea valorii averi i
cheltuieli în scopuri de producţie, care nu pot fi atribuite altor alineate . persoanelo r represat e şi ulterior reabilitate sau pentru prejudiciu l cauzat .
La 132.10. "Transferuri pentru susţinere a gospodăriilo r ţărăneşt i La 135.05. "Compensare a unică membrilor familiilor persoanelo r
(de fermier)" se referă mijloacele financiare alocate pentru acoperirea reabilitate" se referă cheltuielile pentru plata compensaţiei unice pentru
cheltuielilo r agenţilor economici efectuate în scopul creşterii producţiei fiecare persoană executată sau decedată în timpul represiunilor politice.
ecologic e. La 135.06. "Transferuri pentru instruirea elevilor şi pregătire a
cadrel or peste hotare" se referă cheltuielile pentru instruirea elevilor, stu-
178 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 179

denţilor, doctoranzilo r, precum şi cheltuielile destinate pregătirii specia susţinerii sociale a elevilor din familiile socialmente vulnerabile (oferir ea
liştilor pentru economia naţională peste hotarele Republicii Moldova . alimentaţie i gratuite, asigurarea cu îmbrăcăminte , manuale etc) .
La 135.07. "Burse" se referă : La 135.17. "Transferur i pentru procurare a mijloacelo r de
• cheltuielile pentru plata burselor elevilor, studenţilor, doctoranzilor , transport pentru invalizi" se referă transferurile legate de achiziţionare a
sportivilo r şi altor categorii de persoane autohton e care beneficiaz ă de mijloacelor de transport pentru invaliz i.
burse ; La 135.18. "Compensare a cheltuielilo r de transport invalizilor " se
• plata burselor pentru persoanel e care îşi fac studiile postuniversita re pe refer ă compensarea cheltuielilor de transport invalizilor, precum şi a
lângă instituţiile de învăţământ superior, instituţiile de cercetări cheltuielil or pentru combustibil, reparaţie şi deservirea tehnică a
ştiinţifice şi alte instituţii, precum şi cheltuielile din fondul de burse autovehiculelor, la piesele de schimb pentru ele invalizilo r care au primi t
pentr u premiere şi plata indemnizaţi ei unice elevilor în conformita te cu autovehiculel e şi motocicletele cu ataş gratuit sau cu reducere de preţ .
actel e normative în vigoare. La 135.19."Compensaţi i nominative" se referă cheltuielile, legate de
La 135.08. "Transferur i pentru indexarea eşalonată a depunerilo r plata compensaţiilor băneşti unor categorii de populaţie puţin asigurate, cu
cetăţenilor în Banca de Economii" se referă cheltuielile pentru plata sumei excepţ ia transferurilor în bugetul asigurărilo r sociale de stat.
indexate deponenţilor Băncii de Economii. La 135.20. "Ajutoare unice populaţiei conform dispoziţiil or
La 135.09. "Transferur i pentru indexarea primelor de asigurare" Guvernului" se referă ajutoarele băneşti de o singură dată acordate persoanelor
se referă cheltuielile pentru indexarea primelor de asigurare ale populaţiei fizice din fondul de rezervă sau altă sursă prin deciziile Guvernului.
conform contractelor de asigurare benevolă pe termen lung. La 135.21. "Ajutoare unice populaţie i conform deciziilor autori
La 135.10. "Plata chiriei şi serviciilor comunale" se refer ă tăţilo r administraţie i publice locale" se referă ajutoarele în scopurile men
cheltuielile pentru chirie, combustibilul necesar la încălzirea locuinţelor şi ţionate în art. 135.20 şi acordate prin deciziile autorităţilor administraţiei
compensare a cheltuielil or pentru consumu l energiei electrice, în publice locale .
conformitate cu actele normative . La 135.22. "Servicii bancare şi poştale de distribuire a plăţilor
La 135.11. "Ajutor acordat populaţiei care a suferit în urma către populaţie" se referă cheltuielile pentru serviciile instituţiilor bancare
calamităţilor naturale" se referă cheltuielile pentru acordarea ajutorului şi poştal e pentru distribuirea prestaţiilor sociale (pensii, indemnizaţii etc),
bănes c cetăţenilor care au suferit în urma calamităţilor naturale . achitate de la buget prin intermediul autorităţilor publice de rigoare.
La articolul 135.12. "Burse pentru studenţii de peste hotarel e La 135.23. "Indemnizaţi i familiilor bolnavilor de tuberculoză " se
republicii" se referă cheltuielile pentru plata burselor elevilor, studenţilor , referă indemnizaţiile în scopul ameliorării situaţiilor familiilor bolnavilor de
rezidenţilor , medicilo r secundari , magistrilo r din alte state în baza tuberculo ză stabilite prin acte legislative şi normative .
acordurilor internaţional e de colaborare în vigoare. La 135.24. "Compensaţi a cheltuielilor pentru călătorie cu
La articolul 135.13. "Compensare a costului biletelor de călătorie transportul în cadrul ţărilor membre ale C SI " se referă plăţile
pentr u elevi şi studenţi" se referă cheltuielile pentru compensarea costului băneşti stabilite prin lege pentru compensare a cheltuielil or de transport
biletelor de călătorie în transportul auto şi feroviar interurban elevilor şi categoriil or de cetăţeni beneficiari de înlesniri.
studenţilor, cu excepţia celor, care îşi au domiciliu permanent în localitatea La 135.25. "Alte transferuri către populaţie" se referă cheltuielile
de reşedinţă a instituţiei de învăţământ sau în suburbiile acestei localităţi în pentr u:
conformitate cu legislaţia în vigoare. • plata indemnizaţiilor , ajutoarelor şi compensare a cheltuielilo r ce ţin
La 135.15. "Transferur i pentru reparaţia mijloacelor de transport de transportare a bunurilor personal e ale militarilo r la transferare a lor
pentru invalizi" se referă sumele transferate invalizilor pentru reparaţia în alt loc de serviciu ;
mijloacelo r de transport specializate . • plata indemnizaţiil or şi cheltuielilor de deplasare în cazul repartizări i
La 135.16. "Transferur i în fondul învăţământulu i general şi la lucru în instituţii preşcolare, şcoli, instituţii cultural-educative şi
asigurări i sociale a elevilor" se referă transferuril e realizate în vedere a
180 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani — 181

medicale a tinerilor specialişti, care au absolvit instituţii de La 136.03. "Alt e transferur i peste hotare" se referă plăţile peste
învăţământ superior, colegii şi şcoli tehnico-profesional e; hotare , altele decât cele reflectate în alineatele 01 şi 02.
• compensarea prejudiciilor cauzate angajaţilor din vina instituţiilor şi
organizaţiilor;
Articolu l 137.00. "Transferuri în fondul de risc"
• plata subvenţiilor băneşti pentru copiii aflaţi sub tutelă sau curatelă; include mijloacel e transferat e de la buget în conformitat e cu lege a
• plata subvenţiei pentru copiii orfani care sînt educaţi în case de copii bugetului pentru anul în curs. Mijloacele fondului de risc sînt utilizate pentru
de tip familial; plata dobânzilor şi rambursarea creditelor acordate cu garanţia statului .
• compensarea prejudiciului cetăţenilor stabilit prin hotărârile definitive
ale instanţelor judecătoreşti; Articolu l 138.00. "Transferuri cătr e bugetul asigurărilo
• ajutor material acordat elevilor şi studenţilor ;
r social e de stat "
• indemnizaţii lunare viagere pentru titlurile de membru titular şi La 138.01-138. 5 se referă transferuri le de la bugetul de stat pentru
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; plata prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie, stabilite prin actele
• indemnizaţi i lunare viagere pentru oameni de creaţie cu merite deose legislative şi normative, plata cărora se efectuează prin intermediul
bite în crearea şi promovarea valorilor naţionale în domeniul culturii ; bugetului asigurărilo r sociale de stat.
• premiile sportivilor. La 138.17. "Servicii bancare şi poştale " se referă cheltuielile pentr u
La 135.26. "Ajutoare băneşt i refugiaţilor" se referă ajutoarel e acoperirea costurilor de distribuire a prestaţiilor sociale, achitate din bugetul
băneşt i acordate persoanelo r cu statut de refugiat . de stat prin intermediu l bugetului asigurărilor sociale de stat.
La 135.27 . "Compensare a cheltuielil or legate de organizare a La 138.25. "Alte plăţ i " se referă prestaţiile sociale efectuate din
funeraliilor veteranilor şi invalizilor de război " se referă cheltuielile bugetu l de stat prin intermediu l bugetului asigurărilo r sociale de stat, care
legate de organizarea funeraliilor veteranilor şi invalizilor de război, cu nu pot fi atribuit e altor alineate .
onorur i militar e şi instalarea pietrelor funerare pe morminte .
La 135.28. "Compensaţi a băneasc ă în schimbul biletelor de trata
men t sanatorial" se atribuie cheltuielile pentru plata compensaţi ei în 200.00. C H E L T U I EL I C A P ITAL E
schimbul biletelor de tratament sanatorial gratuit pentru categoriile de
beneficiari , stabilit e prin actele normative în vigoare . 240.00. Investiţii capitale şi reparaţi i capital e
La 135.29. "Compensaţi i pentru procurarea (construcţia ) locuin Articolu l 241.00. "Investiţii capitale "
ţelo r " se referă cheltuielile pentru plata compensaţiilor unice pentru procu La 241.01 "Investiţii capitale în construcţi a locuinţelor " se referă
rarea (construcţia) locuinţelor familiilor tinere. cheltuielile pentru construcţia caselor de locuit, căminelor şi reţelelor ingi
La 135.30. "Compensaţi i pentru chirie" se referă cheltuielile pentru nereşt i aferente lor, cheltuieli pentru amenajarea teritoriului destinat
plata compensaţiilor lunare pentru chirie familiilor tinere. construcţiei de locuinţe.
La 241.02. "Investiţii capitale în construcţi a obiectelor de produc
Articolu l 136.00. "Transferur i peste hotar e" ţie " se referă cheltuielile pentru construcţia obiectivelor şi complexelor de
La 136.01. "Transferuri căt r e guvernele şi organizaţiile inter producţie. Construcţiile industriale efectuate din contul mijloacelor bugetare
naţionale " se referă cheltuielile pentru plata cotizaţiilor în organismel e în cadrul întreprinderilor în funcţiune se clasifică la fel ca "Transferurile de
interparlamentar e şi internaţional e, a căror parte este Republica Moldova . capital" .
La 136.02. "Plata cotizaţiei de membru al C.S.I." se refer ă La 241.03. "Investiţii capitale în construcţi a obiectelor social -
cheltuielile pentru întreţinerea curentă a reprezentanţelor Republicii culturale" se referă cheltuielile pentru construcţia grădiniţelor de copii,
Moldova în organismele C.S.I., stabilite prin devizul de cheltuieli pentru şcolilor, spitalelor, policlinicilor, azilurilor de bătrâni şi invalizi, caselor de
întreţinerea lor. cultur ă şi altor obiecte de menire social-culturală .
182 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 183

La 241.04. "Investiţi i capitale în construcţi a clădirilor admini • rezilierea totală sau parţială şi consolidare a pereţilor exteriori din
strative" se referă cheltuielile pentru construcţia edificiilor cu destinaţie cărămidă, care nu au legătură cu supraconstrucţi a clădirii, conso
administrativă. lidarea fundaţiilor clădirilor de piatră;
La 241.05. "Investiţi i capitale în construcţi a obiectelor comunale " • restaurare a tencuielii exterioare cu vopsirea ulterioară a faţadelo r
se refer ă cheltuielile pentru construcţi a cazangeriilo r raionale, reţelelor clădirilor, plăcilor de finisaj, a faţadelor clădirilor;
termice magistrale , conductelo r de apă, canalizării , obiectelor de gazificare şi • restaurare a şi înlocuirea burlanelor, hogeagurilor;
termoficare , reţelelor electrice de uz comun, podurilor şi cheiurilor în • înlocuirea pardoselilor de lemn, parchet, linoleum, scărilor şi podestu-
oraşe şi a altor obiect e ale gospodărie i comunale . rilor existente, a balustradelo r şi barelor de sprijinire ale scărilor ;
La 241.06. "Investiţi i capitale în construcţi a conductelo r de gaz" • restaurare a şi amenajarea de noi trotuare din asfalt ;
se refer ă cheltuielil e pentru construcţi a conductelo r de gaz magistrale şi a • instalarea încălzirii centrale în locul sobelor ;
conductelo r de gaz-ramificaţii . • adaptarea pentru cazangerii a încăperilo r existente ;
La 241.07. "Investiţi i capitale în construcţi a altor obiecte" se refer ă • instalarea în locuinţe a aparaturii de gaz suplimentare ;
cheltuielile pentru construcţiile , care nu pot fi atribuite altor alineate . • gazificare a unor locuinţe aparte, înlocuirea unor porţiuni ale
La 241.10. "Investiţi i capitale în plantaţii multianual e" se refer ă conductelor de gaz;
cheltuielile pentru investiţii capitale ce ţin de realizarea proiectelor de înfiin • instalarea ascensoarelor , montarea şi demontare a utilajelor lifturilor în
ţare a plantaţiilo r multianuale şi îngrijirea acestora până la intrarea integrală legătur ă cu executare a lucrărilor antifon în încăperile locative ;
în rod, precu m şi realizarea proiectelo r înfiinţării plantaţiilor forestier e. • alte lucrări de reparaţie capitală a încăperilor de locuit, nemenţionate
mai sus;
La articolul 242.00. "Procurare a mijloacelo r fixe" se referă :
• cheltuieli pentru achiziţionare a materialelor de construcţi e pentr u
• cheltuielil e pentru procurare a obiectelor a căror valoare unitară este efectuare a în regie proprie a reparaţiilo r capitale .
mai mare de 3000 lei, iar termenul de funcţionar e (utilizare) este mai
La 243.02. "Reparaţi a capitală a obiectelo r de producţie " se refer ă
mare de un an: clădiri, construcţi i speciale, instalaţii de transmisie,
cheltuielile pentru efectuarea reparaţiei capitale a obiectelor de producţie .
maşini şi utilaje , mijloace de transport, unelte de producţie ,
La 243.03. "Reparaţi a capitală a obiectelor social-cultural e" se
instrumente, mobilier , animal e de muncă şi de producţie , fonduri de
referă cheltuielile pentru reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor aflate
bibliotecă, tehnologi i informaţionale, alte obiecte, cu excepţia tehnicii
în gestiunea instituţiilor din învăţământ, cultură, ocrotire a sănătăţii şi de
şi utilajului militar , armamentului , rachetelor şi altor bunuri cu
asistenţă socială; cheltuieli pentru achiziţionarea materialelor de construcţie
destinaţie militară indiferent de preţ care se atribuie la art. 113.07.
pentru efectuarea în regi e proprie a reparaţiilo r capital e.
"Utilaj şi inventar special" ;
Din contul mijloacelo r alocate pentru reparaţia capitală, în confor
• procurare a bunurilor cu destinaţie dublă ; mitat e cu legislaţia în vigoare, pot fi executate lucrări de restaurare a monu
• precum şi cheltuielil e legate de instalarea utilajului . mentelor de istorie, cultură şi de cult.
Dacă costurile legate de transportare a şi instalarea utilajului de cătr e La 243.04. "Reparaţi a capitală a clădirilor administrative " se
vânzător sînt indicate separat în bonul de trăsură pentru procurare a referă cheltuielile pentru reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor cu
utilajului , atunci aceste cheltuieli vor fi reflectate la articolele 113.13 şi
destinaţi e administrati vă aflate în gestiunea instituţiilo r publice, precum şi
113.45 respectiv" .
achiziţionarea materialelor de construcţi e pentru efectuarea în regie proprie a
reparaţiilor capitale.
Articolu l 243.00. "Reparaţi i capitale " La 243.05. "Reparaţi a capitală a mijloacelo r de transport" se
La 243.01. "Reparaţi a capitală a fondului de locuinţe" se refer ă
referă cheltuielil e pentru reparaţia capitală a mijloacelo r de transport ale
cheltuielile pentru:
instituţiilor bugetare, precum şi cheltuielil e pentru achiziţionare a pieselor de
184 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 185

schimb , blocurilo r de piese şi agregate pentru efectuare a în regie proprie a


Anexa 4
reparaţiilor capitale ale mijloacelor de transpor t
La 243.06. "Reparaţia capitală a altor obiecte" se referă : Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor
• cheltuielile pentru reparaţii capitale, care nu pot fi atribuite altor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova
alineate, inclusiv reparaţia capitală a utilajului şi consumabilului
durabil, care fac parte din fondurile fixe ; Categoriil e personalului detaşat pentru stabilirea normelor
de diurne şi plafoanelo r de cazare
• cheltuielile pentru achiziţionarea materialelor de construcţie pentru
efectuarea în regie proprie a reparaţiilor capitale . I. Categoriil e personalului pentru stabilirea normelor de diurne

250.00. Crearea rezervel or de stat 1. Categoria I


Articolul 251.00. "Crearea rezervelor de stat" în această categorie se încadrează personalul detaşat în străinătate
include cheltuielil e privind procurare a materialelor pentru creare a pentru:
rezervelo r de stat, în conformitate cu actele normative , precum şi c) schimb de experienţă, specializare , stagieri şi instruir e;
cheltuielile pentru transportarea şi păstrarea lor. d) elaborări de lucrări sau documente;
e) încheiere a sau semnare a contractelor ;
Articolul 252.00. "Crearea tezaurului de stat" f) alte acţiuni care nu sunt specificat e la categori a I I .
include cheltuielile pentru achiziţionare a metalelor şi pietrelo r 2. Categoria II
preţioase, precum şi pentru restaurarea şi păstrarea lor şi alte cheltuieli .
în această categorie se încadrează personalul detaşat în străinătate
pentru:
260.00. Procurare a de pământ şi de active nematerial e
Articolul 261.00. "Procurarea de pământ" a) efectuarea vizitelor oficiale la invitaţia organelor guvernamental e
include cheltuielile pentru procurarea de pământ, păduri, ape interne şi ale altor state ;
terenuri care conţin zăcăminte şi bogăţii minerale. b) participar ea la adunările generale şi speciale, la sesiunile secţiilor
Articolu l 262.00. "Procurare a de active nemateriale " de lucru ale ONU, precum şi ale altor organizaţii internaţionale
include procurarea dreptului de exploatare a bogăţiilor subsolului , sau instituţii specializa te ale acestora ;
administrar e a pescuitului în anumite raioane, încheiere a contractelo r pe c) participarea la negocieri în vederea încheierii sau semnării acor
terme n lung privind arendarea pământului, utilizarea drepturilor de autor, durilor la nivel inter guvernamental;
brevetelo r şi emblemelo r comerciale . d) îndeplinirea misiunilor diplomatice.
în această categorie sunt incluşi, de asemenea, jurnaliştii (ziariştii), curierii
diplomatici, persoanele destinse cu titlu onorific: „al poporului", „emerit",
precum şi sportivii de performanţă şi antrenorii lor, detaşaţi pentru participarea la
competiţii internaţionale.
3. Categoria I I I
Această categorie include: Preşedintele Republicii Moldova, Preşedin
tele şi vicepreşedinţii Parlamentului Republicii Moldova, Prim-ministrul şi
viceprim-miniştrii, deputaţii în Parlament, Ambasador al Republicii Moldo
va, Directorul Cancelariei de Stat şi adjuncţii lui , directorul general al
aparatului Parlamentului şi adjuncţii lui, şeful direcţiei generale a Aparatului
Preşedintelui Republicii Moldova, preşedintele Curţii Constituţionale,
186 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 187

preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, membrii Curţii Constituţionale şi Anexa 5


Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul General al Republicii Moldova şi Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor
locţiitorii lui, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate şi adjuncţii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova
lui, preşedintele Curţii de Apel şi adjuncţii lui , preşedintele Judecătoriei
N O R M E L E D I U R N E LO R Ş I P L A F O AN E D E C A Z A R E P E
Economice a Republicii Moldova şi adjuncţii lui , preşedintele Curţii de C A T E G O RI I A P E R S O A N E LO R D E T A Ş AT E
Conturi, membrii Curţii de conturi, miniştrii şi vice-miniştrii, Guvernatorul
şi Preşedintele Adunării Populare a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia
(Gagauz-Yeri), consilierii Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui
Parlamentului şi Prim-ministrului Republicii Moldova, Guvernatorul şi
viceguvernatorii Băncii Naţionale a Moldovei, directorii şi vicedirectorii
departamentelor de pe lângă Guvern, primarii municipiilor Chişinău, Bălţi,
Bender şi Tiraspol; academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, precum şi preşedintele, vicepreşedintele şi directorul
general executiv al Confederaţiei Naţionale a Patrimoniului, preşedinţii şi
vicepreşedinţii Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova şi
Confederaţiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate".
Diurna se majorează în conformitate cu cota procentuală din mărimea
ei normată, astfel:
cu 25 la sută - pentru viceprim-ministru şi vicepreşedinţii Parlamentu
lui Republicii Moldova;
cu 50 la sută - pentru Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele
Parlamentului şi Prim-ministrul Republicii Moldova.

I I. Stabilirea limite i mărimilo r plafoanelor de cazar e


1. Se stabilesc două nivele ale plafoanelo r de cazare, simboliza te A şi B.
2. Plafonul A se aplică pentru personalul prevăzut la I-a şi a Il-a categorie
de diurne.
3. Plafonul В se aplică pentru personalul prevăzut la categoria a IlI-a de
diurne.
188 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 18 9

Anexa 6 Anexa 7
Salariil e lunar e ale persoanelor din cadru l au t or it ă ţ il o r Salariile lunare ale persoanelo r din cadrul autorităţilo r publice, numite în
publice,

alese î n funcţi e conform prevederil o r Constituţi e i Republic i i Moldov


lunar,a lei funcţie conform legii, şi ale persoanelo r care deţin funcţii publice de rangul întâi
Preşedinţia Republicii Moldova
Preşedinte al Republicii Moldova Cuantumu l
9600 Funcţia salariilor lunar, lei
Parlamentu l Republici i Moldov a
Preşedinte al Parlamentului 880 0 Guvernul Republicii Moldov a
Vicepreşedinte al Parlamentului 800 0 Prim-miriistrii 88 0 0
Preşedinte al comisie i permanente ; membru al Biroulu i permanen t 770 0 84 0 0
Vicepreşedinte al comisiei permanen te
Prim-viceprin-ministr u
7300 Vicpprirn-™iriistri i 80 0 0
Secretar al comisiei permanen te 7200 L. • • 71 0 0
Deputa t Minist m
7100
Primării şi consilii Vicemin^tr n 65 0 0
Primar general al municipiului Chişinău 7100 Curtea Constituţională
Preşedinte de raion (cu peste 100000 locuitori ) 6000
Preşedinte de raion (cu 50000-100000 locuitori) 5700 880 0
Preşedinte de raion (cu până la 50000 locuitori)
Preşedinte
5500 75 0 0
Primar al municipiului Bălţi, Bender, Tiraspol Judecător
6000 53 5 0
Primar al municipi u (cu peste 30000 locuitori ) Judecător-asistent
4500
Primar al municipiu (cu până 30000 locuitori) 4000
Curtea Supremă de Justiţie
88 0 0
Primar de oraş, sat (comună ) (cu peste 9500 locuitor i) 4000 Preşedinte
75 0 0
Primar de oraş, sat (comună) (cu 6500-9500 locuitori) 3800 Vicepreşedinte
Primar de oraş, sat (comună) (cu 3500-6500 locuitori) 6 00 0
3700 Judecător
Primar de oraş, sat (comună) (cu până la 3500 locuitori) 3500
Viceprimar al municipiului Chişinău 53 5 0
6000 Prim judecător-asistent
Vicepre şedin te de raion (cu peste 100000 locuitori ) -> - — 52 0 0
5500
Vicepreşedinte de raion (cu 50000-100000 locuitori) 5200
Tudecător-a si «îtpnt
Vicepreşedinte de raion (cu până la 50000 locuitori) Curtea d r C o n t u r i
5000
Viceprimar al munivipiului Bălţi, Bender, Tiraspol 550 0 83 0 0
Viceprima r de municipi u (cu peste 30000 locuitor i)
Preşedinte
4000 7 50 0
Viceprimar de municipiu (cu până la 30000 locuitori) Vicepreşedinte
3600 64 0 0
Viceprimar de oraş, sat (comună) (cu peste 9500 locuitori) 3600 Membr u
Viceprimar de oraş, sat (comună) (cu 6500-9500 locuitori) 3400 Procuratura Genial ă
83 0 0
Procuror general
7 10 0
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia Prim-adjunc t al Procurorulu i General
Guvernator (başcan) 6 40 0
7100 Adjunct al Procurorulu i General
Preşedinte al Adunării Populare 6 20 0
6500 Procurator , şef al Aparatului Procurorulu i General
Vicepreşedinte al Adunării Populare 550 0 6 00 0
Preşedinte al comisie i permanent e a Adunări i Popular e Procuror, şef direcţie
4500 56 0 0
Procuror, şef secţie
Nota: Salariile lunare pentru preşedintele şi vicepreşedinţii raionului Dubăsari, primarii şi 56 0 0
Procuror cu misiuni special e
viceprimarii localităţilor din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari, satului Varniţa al raionului 51 5 0
Anenii Noi şi satelor Copanca şi Hagimus ale raionului Căuşeni se stabilesc cu o majorare de până la Procuror, şef serviciu
4 1 5 0 ; 3 9 0 0 ; 38 0 0
20% Procuror al direcţiei; procuror al secţiei; procuror al serviciului
1 etc.
19 0 - Contabilitatea în instituţiile publice - - Mihail Nani - 191

Anexa 8 5. Prezentul Contract îşi începe acţiunea din data semnării lui.
C ONT RACT № 33/C 6. Acţiunea prezentulu i Contract se extinde asupra întregii perioade în care
cu privire la răspunderea materială deplină „angajatur'' lucrează cu valorile transmise lui de angajator .
7. Prezentu l Contract este întocmit în două exemplar e, având aceeaşi puter e
mun. Chişinău „15 " ianuarie 20 juridic ă, unul dintre care se păstrează la „angajatur, iar cel de-al doilea la
„angajat".
Instituţia publică „Şcoala sportivă", denumită în continuare 8. Modificare a condiţiilo r prezentulu i Contract , completare a sau rezilierea lui se
„asigurător " în persoan a directorulu i Popescu A. acţionân d în numel e efectuează printr-un acord suplimenta r semnat de părţi, care se anexează la
unităţii , pe de o parte şi angajatu l Manolache I. funcţia magaziner contrac t şi este parte integrant ă a acestuia .
numit în continuar e „angajat" , pe de altă parte, în scopul asigurări i
integrităţii bunurilo r material e încredinţat e
( ) şi confor m

art.339 CMRM, au încheiat prezentul Contract cu privire la: „ANGAJATOR" „SALARIAT"


Şcoala sportivă Manolache I.
1. „angajatuF îşi asumă răspunderea materială individuală deplină pentru
„angajat" se efectuează Mun. Chişinău, str. Hânceşti c/f
neasigurarea integrităţii valorilor transmise lui de către „angajator''' şi se obligă: în modul prevăzut de 100560000056 0
a) să aibă atitudine gospodărească faţă de valorile transmise şi să ia măsuri de legislaţia în vigoare. ВС Victoriabanc SA MFO
prevenir e a prejudiciulu i; 4. „angajatur nu poartă AGRNMD2X419
b) să informez e la timp „angajatoruV despre toate circumstanţe le care răspundere materială, CUIO 4018801 6
ameninţ ă integritat ea valorilor ce i-au fost transmise ; dacă prejudiciul nu s-a tel. serviciul personal
c) să ţină la evidenţă, să întocmească şi să prezinte, în modul stabilit, dările de produs din vina lui ,
seam ă financiar - materiale şi alte dări de seamă cu privire la circulaţia şi precum şi în cazul semnătura
soldurile valorilor ce i-au fost transmise ; existentei
d) să participe la efectuare a inventarierii , reviziei, altor controale circumstanţelo r
asupr a integrităţii valorilor ce i-au fost transmise . prevăzut e de art. 334
2. Pentru asigurarea de către „angajat" a integrităţi i ce i-au fost transmis e CMRM.
„angajatoruV se obligă:
a) să creeze „angajatului' '' condiţii normale pentru muncă şi pentru asigu
1

rarea integrităţ ii valorilor transmis e acestuia ;


b) să aducă la cunoştinţa „angajatului" legislaţia în vigoare cu privire la răs
pundere a materială a angajaţilor pentru prejudiciul cauzat
„angajatorului''', precu m şi regulament e de ordine interioar ă referitor la
modul de păstrare, recepţionare, prelucrare, vânzare (livrare), transportare,
folosire în procesul muncii şi efectuar e a altor operaţiun i cu valorile
ce i-au transmis e
„angajatului;
c) să efectueze în modul stabilit, inventarierea , revizia, alte controale
asupr a integrităţii şi stării valorilor ce i-au transmise „angajatului".
3. Stabilirea mărimii şi repararea prejudiciulu i cauzat „angajatorulur de către
data, anul naşteri: 20.01.198 8
adresa: Chişinău, str. Acad. Saharov
eliberai: 29.08.200 2
1DNO 200800809684 6

tel. fix:
semnătura
192 - Contabilitatea în instituţiile publice -

Anexa 9

Formular tipizat M-2a

4048901 6
Seria BN Delegafia este valabila pân ă la 26 decembri e 20_

Şcoal a Sportiv ă Cod 100660000066 0


№ 64616 9 fiscal

beneficiar, adresa
Data eliberării 12.12.2 0
Valabilă până la 26 12 2 0 _ str Hânceşt i Cod
fiscal
Funcţia şi N P delegatulu i

pliililor. adres a
Catlabugani G
Contn r 226182288 in Vicloriaban c MD
denumire a bane i
Denumirea furnizorului şi adres a
S R L „Aspectum" D E L E G A Ţ I E Seria B N nr. 64 616 9
Codu l fiscal
Data emiterii |3 decembrie 2 0
al
furnizorului _ Catlabugani Griyore - manage r
iiiuuclc. prenumele, funcţi a
Nr şi data contractului (acordului ş a . )
legitimat cu buletinul de identitate : seria Д nr.U04084478 din 09
Qlj.0 6 emis de of , 4 poliţie i
Semnătura
delegatulu i
este delega t la _ ..Aspectum" SR L
Menţiuni privind executarea obligaţie i

denumirea organizaţie i
Pentru a ridic a valoril e în mărfuri şi material e confor m
nr. şi ciula bonului de comanda, faclun i

verso delegaţiei
Lista valorilor în mărfu r i şi material e

Unitate a
Nr. Cantitate a
Valor i în mărfu r i şi material e de
crt. (în Iitrrea 9
masur i

1 Materiale de construcţi i

2. Materiale de uz gospodăres c

certificăm
spccnncnlul dc seninaluru a delegatulu i

Contabil-$e f

Semnat pentru tipar 15.07.201 0


Coli editoriale 19,0. Coli de autor 14,2
Coli de tipar 20,5. Format 70 * 100 1/16.
Comanda 107/10. Tiraju l 450 ex.
Centrul Editorial-Poligrafi c al USM
str. A.Mateevici, 60. Chişinău , MD 2009

S-ar putea să vă placă și