Sunteți pe pagina 1din 5

BUGETUL PUBLIC NATIONAL

1.Esenta economica si rolul bugetului public national

Bugetul ,ca si finantele,exprimand relatii de imobilizare,repertizare si


utilizare a principalelor surse banesti,se impune ca o categorie economica distinct
are o anumita treapta de dezvoltare a societatii omenesti,respective in etapa de
constituire si consolidare a statului.
Dupa revolutia franceza din 1789 , bugetul poate fi, privit ca o lista sau act
in care erau inscrise veniturile de incasat pe de o parte,iar pe de alta parte
cheltuielile ce urmau a fi efectuate si destinatiile acestora.Caracteristic este
faptul ca acest act dimensiona veniturile si cheltuielile pe o perioada delimitate,
respectiv un an.
In economia moderna,pe piata,bugetul public national materializeaza in fapt
ansamblul relatiilor banesti ce sunt cuprinse in sfera finantelor publice.El este o
categorie economic care exprima ,in forma valorica,relatiile economice prin care
se mobilizeaza,se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti ale statului.
Bugetul public national reflecta actul de vointa prin care se stabileste sursele
de venituri inclusiv cuantumul acestora,precum si destinatiile precise pentru care
se vor aloca ele,tinandu-se seama de nevoilor publice reclamate de functionarea
institutiilor publice si interventia statului in sferele de strategie economica.
Veniturile statului mobilizandu-se in cea mai mare parte prin intermediul
impozitelor ,deci silit,imprima bugetului un caracter activ in relatiile cu
subiectii platitori ,stimuland ,la nivelul acestora,procesul decizional de a-si
exploata cat mai profitabil averea sau intrepinderea pe care o detin.In acelasi
timp,rolul activ al bugetului public national se manifesta prin controlul exercitat
de organele financiare in momentul analizarii declaratiilor de venit,pe parcursul
incasarii acestora,cat si in procesul efectuarii platilor aprobate pe destinatii.
Bugetul public exprima ,deci, relatiile financiare dintre stat pe de o
parte,agentii economici si populatie pe de alta parte.

2.Functiile bugetului public national

Ca si finantele,bugetul indeplineste functia de repartitie si functia de


control.
Functia de repartitie se manifesta in sensul ca statul,prin intermediul
bugetului public national,participa la distribuirea primara a produsului national
brut creat atat in sectorul public,cat si in cel privat.
Functia de control a bugetului public national se exercita pe ansamblul
procesului bugetar.In etapa elaborarii,folosindu-se metoda evaluarii directe,sunt
verificate declaratiile de venituri si impunere pentru ca acestea sa evidentieze
cat mai real resursele generatoare de venituri publice.
In procesul incasarii veniturilor functia de control se manifesta asupra
determinarilor corecte a cuantumului fiecarei surse de venit,a varsarii si
regularizarii acestora.

3.Principiile de fundamentare si elaborare a componentelor


bugetului public national

Bugetul se constituie ca un singur document in care sunt inscrise atat


veniturile,cat si cheltuielile,limitate pe un an de zile.
In procesul elaborarii si executarii bugetelor componente ale bugetului public
national ,sunt respectate urmatoarele principii:
a)Universalitatea bugetului,reclama inscrierea veniturilor si cheltuielilor in
buget in totalitatea lor si nu per sold.
b)Echilibrul (balansarea)bugetului � impune acoperirea integrala a
cheltuielilor din veniturile bugetare ordinare(venituri curente din impozite
directe si imdirecte,venituri nefiscale si din capital).In situatia cand veniturile
bugetare ordinare nu sunt suficiante pentru acoperirea cheltuielilor
imperative,deficitul bugetar rezultat se inscrie ca parte ce urmeaza a fi
complinita pe seama veniturilor extraordinare.
c)Unitatea bugetului presupune cuprinderea tuturor veniturilor si cheltuielilor
intr-un singur document ce are o structura unitara.Inscrierea si prezentarea
resurselor si destinatiile in acelasi act da posibilitatea stabilirii existentei
sau inexistenta balansarii ,provenienta fondurilor statului si actiunile pentru
care vor fi cheltuite.
d) Bugetele autonome sunt intocmite,aprobate si executate de regiile autonome
sau societatile comerciale cu capital de stat,dupa modelele stabilite de catre
Ministerul Finantelor.
e)Realiatea bugetului se bazeaza pe posibilitatea de a inscrie in buget venituri
si cheltuieli determinate stiintific ,pe baze reale.
Cuantumul veniturilor si acheltuielilor se poate determina prin diferite metode:
metoda automata sau a penultimei,metoda majorarii sau a diminuarii si metoda
evaluarii directe.
Metoda automata are ca baza de raportare rezultatele din penultimul an celui
care se proiecteaza.Aceasta metoda nu poate imprima certitidini ca fenomenele
economico-financiare se vor repeta la aceeasi scara si in exercitiul financiar ce
se prevede.
Metoda majorarii sau a diminuarii se bazeaza pe procedee statistice,stabilindu-
se o rata medie anuala,rezultata din luarea in calcul a exercitiilor bugetare pe
mai multi ani anteriori.Rata supra sau sub suta se aplica la nivelele bugetului
anual in curs,stabilindu-se astfel cuantumul veniturilor si cheltuielilor pentru
bugetul anului viitor.
Metoda evaluarii directe-primele doua metode nu pot fi luate in considerare ca
fiind procedee de proiectare realista a bugetului public national.Prima are nuanta
forfetata ,iar cea de-a doua nu are in vedere tendintele economico-financiare ale
bugetului viitor.
f)Anuitetea bugetului presupune elaborarea si aprobarea actului bugetar
anual.In Romania exercitiul bugetar corespunde anului calendaristic.
g)Publicarea bugetului rezida din supunerea proiectelor de buget spre
examinarea Parlamentului,iar dupa dezbatere si aprobare,darea spre publicitate atat
in mijloacele mass-media ,cat si in Monitorul Oficial.Bugetul,astfel publicat,este
cunoscut de catre cetateni care au calitatea ,directa sau indirecta,de
contribuabili si consumatori ai fondurilor publice.

4.Componentele bugetului public national

Bugetul public national este format din:


-bugetul de stat
-bugetele locale
-bugetul asigurarilor sociale de stat
Bugetul de stat cuprinde veniturile centralizate ale statului si repartizarea
lor pentru infaptuirea actiunilor de interes national in domeniul social-
cultural,desfasurarii normale a activitatii regiilor si institutiilor publice,a
asigurarii apararii tarii,a ordinii publice,si alte actiuni generale.
Bugetele locale,elaborate pe rincipiul echilibrarii,prevad resurse din impozite
ai taxe de la agentii economici si populatia ce au ca destinatie acoperirea
cheltuielior de personal,materiale si de investitii aprobate de organele puterii
locale,precum si transferuri si sume defalcate din bugetul de stat.
Bugetul asigurarilor sociale de stat concentreaza veniturile din contributiile
persoanelor fizice si juridice la fondul de asigurari sociale,la fondul pentru
pensia suplimentara si la cel pentru ajutorul de somaj,venituri ce sunt destinate
sa asigure plinatatea cerintelor atat pentru asigurarilor prin pensii ,ajutoare
sociale ,cat si imdemnizatii pe perioade de somaj.

5.Procesele bugetare in Romania

Structurile bugetului public national,elaborate in baza metodologiilor


stabilite prin Legea finantelor bublice,se aproba astfel:
a)Bugetul de stat ,de catre Parlament.O data cu acesta se aproba de catre
Parlament si bugetele Senatului,Camerei Deputatilor,Prededintele
Romaniei,Guvernului si ale altor institutii publice ce nu au organe ierarhic
superioare,bugetele ce sunt prevazute distinct in bugetul de stat.
b)Bugetele proprii ale consiliilor judetene,municipiului
Bucuresti,municipiilor,sectoarele municipiului Bucuresti,oraselor si comunelor,de
care organul ales al acestora
c)Bugetul asigurarilor sociale de stat se intocmeste distinct de bugetul de stat
ai se aproba de Parlament
d)Bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial de la bugetul de
stat sau de la bugetul local,de catre organul ierarhic al acestora
e)Bugetele institutiilor publice care se finanteaza integral din mijloacele
extrabugetare,de catre organul de conducere al institutiei respective,cu avizul
organului ierarhic
f)Bugetele celorlalte organe autonome de asigurari sociale se aproba de organele
de conducere proprii,cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si
Ministerul Finantelor.
Institutiile publice cuprind:Parlamentul,Presedentia Romaniei
,Guvernul,Autoritatile judecatoresti ,ministerele,celelalte organe centrale si
locale ale administratiei de stat ,precum si institutiile de stat de subordonare
centrala sau locala.

6. Elaborarea ,aprobarea,executarea si incheierea


bugetului de stat

Elaborarea bugetului

Din punct de vedere al termenelor de elaborare si avizare,aceasta veriga a


proceselor bugetate cuprinde doua momente distincte:
a)Comunicarea la Ministerul Finantelor de catre ordonatorii principali de
credite,pala la data da 1 mai a fiecarui an,a propunerilor de cheltuieli
suplimentare sau diminuarii de venituri pentru bugetului anului viitor,fata de anul
in curs.Organele locale au aceleasi obligatii in cazul solicitarii de majorare a
transferurilor ,cotelor sau sumelor defalcate fata de anul in curs.
b)Elaborarea proiectelor de buget si depunerea acestora spre examinare si
insusire ,astfel:
-pana la 1 mai,ordonatorii principali de credite comunica Ministerului
Finantelor propunerile de modificare a veniturilor si a cheltuielilor pentru
bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor
speciale ,fata de anul in curs,cu motivarea temeinica a acestor modificari.
-pana la 1 iunie,propunerile pentru bugetul de stat ,bugetul asigurarilor
sociale de stat si bugetele fondurilor speciale ,intocmite de ordonatorii de
credite se depun la Ministerul Finantelor.
-ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale depun pana la 15
mai,proiectele bugetelor locale la directiile generale ale finantelor publice si
controlului financiar de stat
-dupa axaminare,Ministerul Finantelor comunica ordonatorilor de credite ,pana la
1 iulie,limitele de cheltuieli-negociate cu acestia-stabilite pe baza politicilor
financiare ce se anticipeaza
-dupa definitivare,proiectele de buget insotide de documentatiile aferente ,se
depun la Ministerul Finantelor pana la 1 august
- in vedera analizei si avizarii,Ministerul Finantelor depune la Guvern proiectul
bugetului de stat pana la 25 septembrie,insotite de proiectele legilor bugetare
-dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor de buget,acestea sunt depuse la
Parlament pentru dezbatere si aprobare cel mai tarziu pana la 10 octombrie.
Din punct de vedere structural ,bugetul de stat cuprinde doua parti distincte:
partea de venituri si partea de cheltuieli.

Aprobarea si executarea bugetului

Bugetul se aproba de catre Parlament pana cel mai tarziu la data de 31


decembrie,pe ansamblu ,pa capitole,articole si pe ministere si celelelalte organe
centrale de stat.
Executarea bugetului reprezinta in fapt incasarea veniturilor si efectuarea
cheltuielior aprobate.
In stabilirea realizarii veniturilor bugetare ,prin lege, se prevad urmatoerele
norme obligatorii:
a)nici un impozit ,taxa sau alte obligatiuni de natura acestora nu poate fi
inscris in buget si incasat daca acestea nu au fost stabilite pein lege
b)prin legea bugetara anuala se aproba lista impozitelor ,taxelor si a cotelor
acestora si a celorlate venituri ale statului care urmeaza sa se perceapa
c)este interzisa perceperea sub orice titlu si sub orice denumire de contributii
directe sau indirecte,in afara celor stabilite prin lege.

7.Elaborare,aprobarea,executarea si incheierea
executiei bugetelor locale

Prin bugetele locale se intelege bugetele unitatilor administrativ-teritoriale


care au personalitate juridica.

Elaborarea bugetelor locale

Proietelele bugetelor locale,in conditiile de autonomie financiara, se bazeaza


pe stimularea initiativelor in scopul stabilirii concentrarii resurselor banesti
pentru satisfacerea cerintelor locale ,concomitent cu intarirea controlului social
asupra folosirii eficiente a fondurilor alocate.
Bugetele locale se elaboreaza in conditii de echilibrare,ceea ce presupune
acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii ,precum si constituirea unui fond
de rezerva.Nivelul veniturilor si cheltuieliror se stabileste de organele de
decizie in funcie de atributiile organelor locale ale administratiei de stat si de
subordonarea institutiilor publice.
In situatia cand cheltuielile oportune si necesare preconizate nu pot fi
acoperite integral din veniturile proprii,pentru echilibrarea bugetelor locale se
poate prevedea si aproba:
a)sume sau cote defalcate din veniturile bugetului de stat
b)transferuri din bugetul de stat
c)autorizarea contractarii imprumuturilor pentru realizarea unor actiuni
temeinic fundamentate,prin emisiunea de titluri de valoare,pentru care constaterea
si autorizarea garantiei se efectueaza de organele Ministerului Finantelor.
Fondul de rezerva poate fi majorat ,in timpul executiei anuale cu pana la 50%
din suma initial aprobata ,din creditele bugetare ce nu mai sunt
necesare,exceptandu-se disponibilitatile de credite bugetare provenite de la
cheltuielile de personal si de capital.
Aprobarea si executarea bugetelor locale

Proietele bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale elaborate pe baza


proiectelor de bugete ale administratiei proprii si ale unitatilor publice in
subordine se prezinta spre aprobare organului ales,in termen de maximum 30 de zile
de la aprobarea legii bugetare anuale.
Fiecare buget local se aproba pe ansamblu,pe capitole,articole si ordonatorii
de credite bugetare.
Ordonatorii de credite bugetare in sistemul bugetelor locale sunt:
a)Ordonatorii principali de credit sunt presedintii Consiliilor judetene la
judete si primarii la celelalte unitati administrativ-teritoriale
b)Odonatorii secundari sau tertiari de credite bugetare sunt conducatorii
institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea organului de decizie
al fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
Din executia bugetara pot rezulta excedente curente stabilite peste cele
initiale,atunci cand veniturile efective sunt mai mari decat cele proiectate si
aprobate prin buget,excedente care se pot utiliza in urmatoarele conditii:
a)depasirea incasarilorsa fie realizata pe totalitatea veniturilor proprii
stabilite si sa se mentiona pana la sfarsitul anului
b)plusurile de venituri sa provina din executia anului curent si sa nu fie
rezultatul unormodificari ale legislatiei sau subevaluarilor
c)unitatea administrativ-teritoriala respectiva sa nu aiba imprumuturi
nerambursate si sa nu aiba transferuri din bugetul de stat.
Excedentele anuale cert stabilite ale bugetelor locale se utilizeaza in
urmatoerea ordine stricta:
-rambursarea imprumuturilor din anii precedenti sau din anul curent nelichidate
si plata dobanzilor aferente acestora
-constituirea fondului de rulment propriu in limita a 5% din veniturile proprii
realizate prin bugetul propriu in anul respectiv
-varsaminte la fondul de tezaur judetean ,respectiv al municipiului Bucuresti.
Cheltuielile pentru investitiile fiecarei autoritari teritorial-
administratie,cele ale regiilor si institutiile de sub subordonarea acestora,se
inscriu in bugetul fiecarei autoritati locale,la fiecare capitol al actiunii,pe
baza listei de investitii,aprobata ca anexa la bugetul local de catre consiliul
local.

Incheierea conturilor anuale de executie a bugetelor locale

Organele de decizie ale unitatilor administrativ-teritoriale intocmesc si


prezinta conturile anuale de execurie a bugetelor ,spre aprobare,arganelor
alese,pana la 1 iulie a anului urmator.
Fondurile de tezaur ale consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti se
pastreaza in conturi speciale la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului si
se utilizeaza pentru finanterea unor obiective de investitii.
Pentru fondurile de tezaur se intocmeste anual conturi de executie ce se supun
spre aprobare o data cu contul de executie al bugetului consiliului judetean,
respectiv al municipuilui Bucuresti.
Executia de casa a bugetelor locale se efectueaza prin unitatile teritoriale ale
trezoreriei statului,urmarindu-se:
-introducerea unei evidente stricte si incasarea veniturilor e la fiecare
platitor
-finantarea cheltuielilor in limitele creditelor aprobate sia destinatiilor
stabilite
-incadrarea in achilibrul aprobat.

S-ar putea să vă placă și