Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea din Craiova

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Programul de studii Finanțe și Bănci

LUCRARE DE LICENȚĂ

Conducător Științific
Prof. univ.dr. Cristi Spulbăr

Absolvent

Craiova, 2017
Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Programul de studii Finanţe şi Bănci

CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE.


STUDIU DE CAZ
PE EXEMPLUL BRD- Groupe Société
Générale

Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr. Cristi Spulbăr
Absolvent,

Craiova, 2017
INTRODUCERE

Prezenta lucrare prezintă o sinteză a elementelor fundamentale specifice creditului bancar,


în general, şi în mod particular, a creditelor acordate persoanelor fizice. Din analiza realizată
asupra literaturii de specialitate, am desprins ideea conform căreia creditul are un rol important în
realizarea echilibrului economic prin faptul că piaţa creditului este cea care mobilizează fondurile
băneşti disponibile şi fructifică aceste resurse, fundamentează legătura financiară între debitor şi
creditor şi pe cea comercială între vânzător şi cumpărător şi facilitează, astfel, sistemul economic.
Funcţia băncii de analist financiar intervine în modul de acordare a unui credit, în scopul
orientării resurselor spre cele mai eficiente plasamente. Creditele au drept conţinut specific
transferul unei părţi din produsul social aparţinând unor participanţi la circuitul economic către
alţi participanţi.
Prima parte a acestei lucrări curpinde, o prezentare generala privind mecanismul de
creditare adresat persoanelor fizice. Acest capitol începe cu fundamentarea noțiunilor,
caracteristicilor și funcțiilor ce se situează la baza activității de creditare. Apoi am prezentat
creditul neguvernamental, acesta fiind considerat indicatorul care estimează cel mai bine
activitatea de creditare și din a cărui tendință se poate constata oferta și cererea de credite ale
căror efecte se regăsesc în creșterea cererii agregate. În vederea evidențierii și înțelegerii mai
clare a evoluției creditului neguvernamental din ultimii ani, prima parte a lucrării reprezintă o
abordare statistica a acestui tip de credit, în România, fiind prezentate, astfel, o serie de grafice.
Cea de-a doua parte a lucrării cuprinde o scrută prezentare a instituției de credit pe baza
căreia am realizat studiul de caz, anume BRD - Groupe Société Générale. În această parte sunt
sintetizate informații cu privire la istoricul băncii, managementul, acționarii. clienții, grupul
Société Générale, produsele și serviciilor de creditare adresate persoanelor fizicel În final este
dezvoltat studiul de caz referitor la acordarea unui credit ipotecar “Prima Casă”
Deşi cadrul economic şi financiar din România s-a stabilizat, în ultimii ani, au rămas încă
decalaje faţă de unele ţări din Europa Centrală şi de Est. Având în vedere rolul sectorului bancar
în cadrul sistemului financiar românesc, finanţarea reformelor structurale va fi asigurată tot de
către instituţiile de credit. Analiza cererii şi a ofertei de credite relevă faptul că aceşti doi factori
acţionează în acelaşi sens, respectiv către creşterea creditului neguvernamental.
CAPITOLUL I - ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CREDITAREA
PERSOANELOR FIZICE

1.1 Considerații generale privind creditarea persoanelor fizice

1.1.1. Noțiunea de credit


Operațiunea de creditare reprezintă actul prin care o instituție de credit se obligă să pună
la dispoziția clienților fondurile solicitate. Creditul reprezintă, deci, orice angajament de plată a
unei sume de bani în schimbul dreptului la rambursarea sumei plătite, precum și la plata unor
dobânzi sau a altor cheltuieli aferente creditului.1
Relațiile de credit au existat în economiile premonetare sub forma schimburilor de bunuri
actuale contra unor bunuri viitoare, având ca scop susținerea unei afaceri prezente și asigurarea
consumului actual. În economia actuală creditul este concretizat sub forma unor relații bănești
între creditor și debitor.
Creditul reprezintă, deci, orice angajament de plată a unei sume de bani în schimbul
dreptului la rambursarea sumei plătite, precum și orice prelungire a scadenței unei datorii și orice
angajament de achiziționare a unui titlu care încorporează o creanță sau a altui drept la plata unei
sume de bani.2

1.1.2 Caracteristici
Prin prezentarea următoarelor trăsăturilor caracteristice va putea observa esența raportului
de credit.
Subiecții raportului de credit sunt: creditorul si debitorul. Referitor la sfera vastă ce
include proveniența structurilor social-economice, criteriile angajării în raport de credit și durata
acestei angajări.
Agenții economici. În calitate de creditori, gestionează importante disponibilități
monetare, din fluxul cărora au loc considerabile degajări cu caracter temporar, ce pot fi angrenate
în procesul de creditare. Pe de altă parte, prin repartizarea profitului, constituie fonduri și rezerve,
remunerează acționarii, ceea ce majorează global capacitatea de creditare a economiei naționale.
Au calitate de debitori prin creditele temporare pentru desfășurarea activității și pentru
dezvoltare.3
Populația. Aceasta a devenit un factor elementar, major în scopul desfășurării raporturilor
de credit. Astfel, veniturile populației au înregistrat o creștere substanțială prin angajarea uriașă
în procesele economice ca urmare a creșterii productivității muncii și a capacității de
economisire. De altfel populația ocupă statutul de creditor atunci când resursele disponibile sunt
plasate la bănci (băncile sunt împrumutate) sau în cazul în care cumpără obligațiuni și titluri
emise de diferite entități economice guvernamentale. Privită dintr-un alt unghi relevant,
populația se găsește și în calitatea de debitor, atunci când împrumută resurse pentru variate nevoi:
bunuri de consum, investiții imobiliare, bunuri de folosință îndelungată, plata anumitor servicii
(sănătate, studii)
Promisiunea de rambursare. Este un element esențial al raportului de credit, presupune
riscuri și necesită angajarea unei garanții.
Posibilele riscuri ale raportului de credit: riscul de nerambursare și riscul de imobilizare.

1
Spulbăr Cristi, Management bancar, Editura Sitech, Craiova 2017, pag. 73
2
Spulbăr Cristi, Nițoi Mihai, Creditarea întreprinderii, Editura Sitech, Craiova 2012, pag. 55
3
Nițu Ion, Nițu Alin, Creditul Bancar, Editura Expert, București, pag. 12
Riscul de nerambursare reprezintă situația in care poate apărea incapacitatea de plată sau
întârzieri acesteia datorată unor dificultăți sectoriale, a unei conjuncturi nefavorabile sau
reducerea veniturilor împrumutatului. Prevenirea riscului de nerambursare presupune o analiză a
debitorului, urmărindu-se astfel respectarea raportului de credit, implicit aspecte precum
următoarele: economice, umane, juridice, financiare (gradul de îndatorare, capacitatea de
rambursare). Prevenirea riscului de rambursare este în strânsă legătură cu procedurile de
garantare a împrumutului.
Riscul de imobilizare apare la bancă sau deținătorul de depozite, care se află în
incapacitatea de a satisface cererile titularilor de depozite, datorită unei slabe gestiuni a creditelor
acordate.
Creditele care se acorda prin bănci angajează fonduri care nu aparțin băncii. Banca este
nevoită să își întărească poziția sa de creditor prin garanții, tocmai pentru a-și asigura o gestiune
optimă a fondurilor sale proprii. Cu toate acestea nu trebuie ca garanțiile oferite să reprezinte
suportul unui risc mai ridicat ci să fie implementate ca o precauție suplimentară. Execuția
garanțiilor implică eforturi suplimentare pentru creditor, cheltuieli si imobilizări de lungă durată a
fondurilor.4
Termenul de rambursare are ca principală caracteristică posibilitatea de a varia de la
termene foarte scurte (24 ore) pana la termene foarte lungi (50 ani). În timp ce pentru creditele pe
termen scurt este specifică rambursarea integrală la scadență, la creditele pe termen mediu și lung
se obișnuiește rambursarea eșalonată, formată din dobânda ce se rambursează și o cota parte din
suma împrumutată.
Prețul creditului (dobândă și comisioane) se stabilește de către fiecare instituție de credit,
prin negociere cu clientul și reprezintă remunerarea băncii pentru riscul asumat. Dobânda
reprezintă suma de bani determinata procentual, în funcție de tipul creditului și de tipul de
beneficiar de credit. a poate fi indexabilă. compusă dintr-o referință locală sau internațională plus
o marjă fixă, exprimată procentual, pe o anumită perioadă, revizuibilă, în funcție de costul intern
al fiecărei bănci. În categoria comisioanelor percepute pentru acordarea creditelor putem include:
comision de analiză dosar, de acordare, de gestiune, de neutilizare, de rambursare anticipată, etc. 5
Acordarea creditului se realizează prin cadrul unei tranzacții unice: angajarea unui
depozit, vânzarea unei obligațiuni, acordarea unui împrumut.
Pentru aprobarea tranzacției, implicit acordarea creditului, instituțiile de credit trebuie sa
aibă siguranța că informațiile primite sunt suficiente pentru luarea unei decizii de creditare
corecte. La evaluarea riscului de credit, instituțiile bancare trebuie sa aibă în vedere performanța
financiară curenta si previzionată a agenților economici.
Consemnarea acordurilor de credit se realizează în marea lor majoritate prin înscrisuri,
instrumente de credit cu conținut multiplu și diferențiat în funcție de forma lor de prezentare.
Principalul aspect ale acestor instrumente de credit constă în obligația fermă a debitorului privind
rambursarea creditului, implicit a creditorului de a pune la dispoziție suma pentru care se
angajează.
Transferabilitatea instrumentelor de credit poate avea loc direct între investitori, sau
indirect, în cadrul piețelor de capital și financiare. Transferul direct este desfășurat, de obicei, în
cadrul raporturilor directe de credit privind circulația cambiei, a cecului, în timp ce obiect al
piețelor financiare sunt obligațiile statului (bonuri de tezaur) au alte întreprinderi.6

1.1.3 Funcțiile creditului


4
Nițu Ion, Nițu Alin, Creditul bancar, Editura Expert, București, pag. 11
5
Spulbăr Cristi, Nițoi Mihai, Creditarea întreprinderii, Editura Sitech, Craiova 2012, pag. 56
6
Nițu Ion, Nițu Alin, Creditul bancar, Editura expert, București, pag. 12
Creditul este o componenta importanta a mecanismului economic
În calitatea de componentă a mecanismului economic de ansamblu, creditul îndeplinește
în cadrul acestuia, o serie de funcții esențiale și anume:
● Facilitează sporirea capitalului real, asigurând o mai bună utilizare a factorilor de
producție existenți. Prin aceasta funcție, creditul asigură valorificarea resurselor bănești existente,
în sensul sporirii producției naționale, din pasive devin active.
● Contribuie la concentrarea activității economice în unități mari, în sensul că ajută la
distribuirea și redistribuirea resurselor bănești între întreprinderi și sectoare economice,
orientându-le spre unitățile mai bine situate pe piață, sporindu-le forța concurențială, profitul
încasat și patrimoniul.
● Accelerează tranzacțiile comericale, ușurând desfacerea mărfurilor pe scară mare.
Comerciantul detailist obține mărfuri pe credit în schimbul unui efect comercial, pe care
comerciantul angrosist îl poate sconta la o bancă, dacă nu poate aștepta restittuirea sumei de către
debitorul său. 7
● Sporește viteza de rotație a monedei și contribuie la dimensionarea ei. Banii de credit
contribuie si la sporirea cantității mijloacelor de plată în economia naționala, influențând și în
sensul modificării structurii lor
● Facilitează creșsterea consumului prin posibilitatea cumpărării pe credit și a plății în
rate a unor bunuri de folosință îndelungată.

1.2 Fundamentarea deciziei de creditare a persoanelor fizice

1.2.1 Considerații generale


În procesul de acordare a creditelor pentru persoanele fizice este nevoie obligatoriu de un
contract, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit și cu respectarea
legislației bancare în domeniu.
Băncile în activitatea de creditare a persoanelor fizice acordă o atenție deosebită
următoarelor aspecte: veniturilor considerate eligibile de către împrumutător diferențiat pe
categorii de clienți; categoriilor de clienți eligibili pentru finanțare; categoriilor de cheltuieli care
se deduc din veniturile eligibile pentru determinarea gradului total de îndatorare; nivelurile
maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferențiat pe categoriile de clientelă și
fundamentarea nivelurilor stabilite.

1.2.2 Categorii de credite acordate persoanelor fizice


Persoanele fizice cu cetățenie română, cu domiciliu în România primesc următoarele
tipuri de credite de la bănci:
a) Credite pentru cumpărarea de locuințe sau pentru construirea de locuințe proprietate
personală prin antreprenori autorizați sau în regie proprie și pentru cumpărarea terenului
intravilan aferent, daca este cazul. Este un credit pe termen lung , durata de creditare fiind
cuprinsă între minim 10 ani si maxim 35 ani, iar la solicitare expresă a clienților se pot acorda și
pe perioade mai mici de 10 ani. De asemenea se mai pot acorda și credite pentru cumpărarea sau
construirea de locuințe pe termen scurt, mediu și lung cu o durată de maxim 30 ani. În această
categorie intră și creditele punte acordate unor proprietari care solicită o finanțare temporară în
scopul achiziționării altei locuințe. În acest caz se cere ca la vânzarea locuinței deținute sa fie
rambursat integral creditul. Durata maximă de creditare pentru creditele punte este de 12 luni; 8

7
Nițu Ion, Nițu Alin, Creditul bancar, Editura expert, București, pag 12
8
Spulbă Cristi, Management bancar, Editura Sitech, Craiova, pag. 256
b) Credite pentru reabilitarea, consolidarea sau extinderea locuințelor aflate în
proprietatea clienților, precum și credite pentru cumpărarea de locuințe neterminate și a terenului
în intravilan aferent, dar care urmează a fi terminate cu creditul respectiv. Se acorda pe termen
lung. Se acordă pe termen lung, durata de creditare fiind cuprinsa între minim 10 si maxim 20
ani. Se pot acorda aceleași tipuri de credite și pe termen scurt, mediu sau lung, însă fără a depăși
perioada de creditare de 10 ani;
c) Credite pentru cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată din producția internă
și/sau din import. Aici se includ și creditele pentru cumpărarea de autoturisme din producția
internă și din import, de la persoane fizice sau juridice (la mâna a doua), dar nu mai vechi de 5
ani. Sunt credite pe termen scurt, mediu și lung, având ca durată maximă de creditare 10 ani.
d) Credite pentru cumpărarea de terenuri, care se acordă doar pe termen lung, având
durata de creditare fiind cuprinsă între minim 10 si maxim 35 ani, iar la solicitarea expresă a
clienților creditul se poate acorda și pe perioade mai mici de 10 ani. De asemenea se pot acorda
pe termen scurt, mediu și lung pe o perioadă de maxim 30 ani;
e) Credite pentru nevoi personale, care se pot acorda pe termen scurt, mediu și lung;
f) Conturi de salarii cu facilități de creditare prin trageri în descoperit de cont pentru
persoanele fizice salariate. Se acordă pe termen scurt fără a depăși 12 luni și în limita unui plafon
maxim.
Nivelul creditului se stabilește în funcție de necesarul de creditare și de posibilitățile
financiare ale clientului privind posibilitatea de rambursare a creditului și plata dobânzilor
aferente. Necesarul de creditare este determinat ca diferență dintre valoarea evidențiată în
documentele din care rezultă destinația creditului solicitat și aportul propriu al clientului.9
În cazul creditelor punte, nivelul creditului trebuie să fie de maxim 75% din valoarea
evidențiată în documentele din care rezultă destinația creditului solicitat, fără a depăși valoarea
locuinței aflată în proprietate și care urmează a fi vândută ulterior. Valoarea respectivă se
stabilește prin operațiunea de evaluare. Se solicită și aport propriu, care reprezintă minim 25%
din valoarea imobilului. În cazul creditelor de nevoi personale nu se constituie aport propriu, iar
nivelul creditului se va determina în funcție de veniturile nete lunare ale clientului și familiei,
precum și de valoarea garanțiilor aduse.

1.2.3 Stabilirea deciziei de creditare a persoanelor fizice


Fundamentarea deciziei de creditare are doua dimensiuni: o dimensiune calitativ și una
cantitativă.
Dimensiunea cantitativă a analizei creditului are la bază o serie de activități specifice de
colectare, precum și interpretare a tuturor informațiilor referitoare la client. la care banca are
acces. Acestea sunt: analiza datelor financiare, prognoza evoluției viitoare a activității clientului,
evaluarea capacității de rambursare prin analiza ș prognoza fluxurilor viitoare anticipate de
venituri și cheltuieli, evaluarea capacității debitorului de a rezista la șocuri. Rezultatele acestor
activități sunt relativ cuantificabile și pot contribui la fundamentarea unei decizii obiective
privind expunerea băncii la risc, care rezultă din angajarea creditului analizat. Nu trebuie pierdut
din vedere cea de-a doua dimensiune a procesului și anume dimensiunea calitativă care poate
completa în mod spectaculos în mod eficient rezultatele analizei cantitative.10
Dimensiunea calitativă presupune gestionarea tuturor informațiilor referitoare la
responsabilitatea financiară a debitorului, anticiparea riscurilor la care este expus debitorul,
evaluarea implicării și seriozității clientului în respectarea angajamentelor, identificarea scopului
real al destinației creditului.

9
Spulbăr Cristi, Management bancar, Editura Sitech, Craiova, pag. 256
10
Spulbăr Cristi, Management Bancar, Editura Sitech, Craiova 2017, pag. 72
Creditele se acordă la cererea clienților, dar cu condiția să îndeplinească următoarele
condiții:
a) Să fie posesorul unui cont curent deschis la banca creditoare prin intermediul căruia să
se efectueze tragerile din credit și rambursarea acestuia, precum și achitarea dobânzilor și a altor
taxe și comisioane legate de creditul respectiv;
b) Să pună la dispoziția băncii toate informațiile și documentele solicitate;
c) La creditele pentru investiții să facă dovada aportului propriu și să facă dovada că pot
susține rambursarea creditului și plata dobânzilor din veniturile nete realizate; la celelalte
categorii de credite nu este obligatoriu aportul propriu; 11
d) Să prezinte garanțiile solicitate de bancă
e) Clientul, familia clientului și giranții acestuia nu trebuie să aibă la data solicitării
creditului datorii restante față de instituții financiar bancar si/sau față de terți
f) Să se încadreze în prevederile reglementărilor interne ale băncii privind admiterea la
creditare a persoanelor care figurează cu informații negative în baza de date a Sistemului
Informatic al Biroului de Credit și în alte baze de date existente la dispoziția băncii:
g) Vârsta maximă a clienților la data stabilită prin contractul de credit pentru rambursarea
integrală a creditului

1.2.4 Determinarea bonității


La determinarea bonității clientului se vor lua în calcul veniturile clientului și familiei
acestuia, având în vedere următoarele:
a) Clientului îi revine răspunderea exclusivă în privința componenței familiei.
b) Consilierul de credite este obligat să verifice dacă membrii familiei declarați de client
au același domiciliu. Daca în urma verificărilor efectuate rezultă ca o parte dintre membrii
familiei declarați nu au același domiciliu cu clientul, veniturile persoanelor respective se pot lua
în calcul la evaluarea bonității numai dacă clientul și membri de familie respectivi accepta sa
declare pe propria răspundere că locuiesc împreună.
c) In procesul efectuării analizei de bonitate, clientului i se poate lua în considerare doar
propriile venituri, cu condiția ca acesta să includă în declarația pe proprie răspundere și
angajamentele de plată a celorlalți membri ai familiei ale căror venituri nu fac obiectul analizei.
d) Există posibilitatea ca in efectuarea analizei de bonitate, clientului sa i se poată lua atât
veniturile sale, cât și doar a unor membri ai familiei. În acest caz se v-a proceda prin
introducerea in declarația pe propria răspundere doar a membrilor ale căror venituri nu au fost
luate în nu au fost luate în calcul.

1.2.5 Documentația necesară creditării persoanelor fizice


În dosarul de credit sunt cuprinse toate documentele necesare pentru realizarea analizei
financiare și de risc a clientului, dar si documentația aferenta garanțiilor propuse. Astfel, în
funcție de fiecare situație în parte, clienții trebuie sa prezinte următoarele documente pentru
obținerea creditului.
a) cererea de credit;
b) o gama larga de documente care atestă posibilitatea clientului, giranților și familiei
clientului de a realiza venituri cu caracter permanent, realizate dintr-o serie extinsă de activități:
salarii, pensii, activități agricole, dividende, etc. În situația clienților cu contract de muncă pe
perioada determinată, se accepta adeverințele de venit, perioada de rambursare este condiționată,
aceasta trebuie sa se termine cu cel puțin trei luni înainte de expirarea contractului de muncă.

11
Spulbăr Cristi, Management bancar, Editura Sitech, Craiova 2008, pag .258
c) copiile actelor de identitate ale clientului, giranților și familiei clientului;
d) copiile actelor de proprietate pentru bunurile aduse garanție;
e) acordul privind consultarea centralei incidențelor de plății;
f) documente privind destinația creditului solicitat, acordul de înțelegere al părților si
modalitățile de derulare a operațiunilor economico-financiare: factură fiscală, comandă, acord,
precontract sau contract încheiat între vânzător și cumpărător, hotărâre judecătorească definitivă
de partaj, proces verbal de licitație, în funcție de fiecare caz în parte. Este absolut necesar ca
documentele respective să conțină datele de identificare ale vânzătorului (denumire, cont,
adresă), denumirea și specificațiile bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi vândute, acordul
acestuia de a vinde, prețul, modalitatea și termenele de efectuare a plăților
g) in cazul creditelor punte se atașează actul de proprietate aferente locuinței ce urmeaza
a fi vândută;
h) înscrisuri care să ateste aportul propriu;
i) declarațiile pe proprie răspundere date client, giranți si familia clientului din care
trebuie să rezulte ca la data solicitării creditului, aceștia nu figurează cu datorii neachitate la
scadență față bănci sau datorii restante către terți. Simultan cu declarațiile respective se vor anexa
copii ale documentelor atestatoare a gradului de îndatorare a persoanelor în cauză.
j) documentaţia tehnico-economică necesară pentru construirea, modernizarea,
consolidarea sau repararea de locuinţe proprietate personală, în copii:12
 Actul de proprietate asupra terenului sau contractului de concesionare a terenului
din care rezultă o durată de folosinţă cel puţin egală cu durata de creditare;
 Actul de proprietate asupra locuinţei care face obiectul creditelor pentru
modernizarea, consolidarea, repararea, terminarea, reconstruirea, modificarea sau
extinderea locuinţelor;
 Autorizaţia de construire eliberată de consiliul local pentru lucrările de construire
şi documentaţia care a stat la baza eliberării acesteia, cu toate avizele si acordurile
necesare;
 Autorizaţia de construire eliberată de consiliul local pentru lucrările de
modernizare, consolidare, reparare, terminare, reconstruire, modificare sau
extinderea locuinţei proprietate personală, după caz, precum şi documentaţia care
a stat la baza eliberării acesteia, cu toate avizele şi acordurile necesare;
k) fişa de client persoană fizică, completată de solicitant pe propria răspundere, necesară
constituirii grupurilor de persoane reprezentând “un singur debitor”, faţă de care banca
înregistrează expuneri.
l) alte documente ce se vor solicita clienţilor în măsura în care se consideră necesare
pentru analiza încadrării în condiţiile de acordare a creditelor şi pentru respectarea
reglementărilor legale în vigoare.13
Ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe an, consilierul de credite va verifica
garanţiile creditului, întocmind un referat în acest sens. În situaţia în care, la un credit s-au
înregistrat restanţe în mod repetat, consilierul de credite va verifica existenţa veniturilor
clientului, familiei clientului şi giranţilor, solicitând documente din care să rezulte veniturile nete
realizate de persoanele respective, urmărind menţinerea şi consolidarea capacităţii de plată a
clientului pe toată durata de creditare.14

12
Spulbăr Cristi, Management bancar, Editura Sitech, Craiova, pag. 260
13
Spulbăr Cristi, Management bancar, Editura Sitech, Craiova, pag. 261
14
Cristi Spulbăr, Management bancar, Editura Sitech, Craiova, pag. 261
1.3 Analiza creditului acordat persoanelor fizice în România

1.3.1 Sistemul bancar in 2016


Anul 2016 a fost unul destul de bun pentru sistemul bancar, creditarea totală s-a menținut
în teritoriul pozitiv, susținută de avântul împrumuturilor în lei, în timp ce rata creditelor
neperformante a continuat să scadă de la 13,51% (grafic 1.1) cât era la începutul anului până sub
nivelul de 10% la data de 31 decembrie 201615. Acest lucru a condus la un profit cumulat al
sistemului bancar de 4,26 miliarde lei. Deși cifrele la prima vedere sunt impresionante, conform
datelor publicate de BNR, profitul raportat pe anul 2016 se situeaza sub anul 2015 cand acesta a
atins pragul celor 4,5 miliarde lei. Cu toate acestea este al doilea cel mai mare profit anual de
după izbucnirea crizei economice.
Graficul 1.1 Rata creditelor neperformante

sursă: Banca Transilvania, sectorul bancar din România, februarie, 2017


Restructurarea nu s-a oprit nici în 2016, peste 90 de sucursale si agenții bancare s-au
închis pe parcursul anului, generând plecarea unui număr consistent de salariați din sistem. O
comparație a perioadei actuale raportată la anul 2008 ne indica scăderea cu aproximativ 25% a
numărului unităților bancare. Ajustările teritoriale a băncilor din ultimul an nu au fost datorate
exclusiv dorinței de scădere și ajustare a costurilor, ci și pe fondul unor fuziuni și achiziții
realizate în interiorul sistemului bancar. Astfel, de pe piața bancară românească au dispărut 4
bănci pe perioada anului 2016: Volksbank preluată de Banca Transilvania; RBS preluată de
UniCredit Bank; Millennium cumpărată de OTP Bank; iar singura fuziune s-a produs intre Banca
Carpatica și Patria Bank.
Din punct de vedere al activelor, nivelul acestora a urcat in 2016 la 393,9 miliarde, in
creștere cu 16,7 miliarde lei față de 201516. Conform BNR, rata de solvabilitate a întregului
sistem bancar aferenta anului 2016 s-a situat la valoarea de 19,80%, cu mult peste nivelul
obligatoriu de 8%.

1.3.2 Evoluția creditării


În perioada deccembrie 2016 – februarie 2017, creditul acordat populației a suferit o
scădere, volumul acestuia fiind afectat de operațiunile de curățare a bilanțurilor instituțiilor
bancare (Grafic 1.1).

15
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/2016-a-fost-un-an-dinamic-cu-profit-si-active-record-pentru-sistemul-
bancar-16043602
16
http://www.bankingnews.ro/profit-banci-lei-2016-active.html
Graficul 1.2 Evoluția creditului acordat sectorului privat

Sursă: BNR, raport asurpa inflației, mai 2017

Conform datelor publicate de BNR, observăm la nivel de ianuare 2017, un ritm lunar de
scădere a creditului neguvernamental de 0,9%, la 218 miliarde LEI, atingând cel mai redus nivel
din ultimele 4 luni. De asemenea, putem constata o scădere a creditului neguvernamental in lei, la
0,6% lună/lună, soldul in luna ianuarie fiind de 125,1 miliarde lei. Acestă scădere a fost
înregistrată pe fondul scăderii consumului privat cu 1,7% la 58,8 miliarde lei, în schimb
segmentul aferent persoanelor fizice a avut un ritm lunar crescător de 0,4%, la 66,3 miliarde lei.
Pe de altă parte, creditul în valută si-a continuat și în luna ianuare, cu 1,4%, la 92,9 miliarde lei
echivalent, la un minim istoric din ultimii 9 ani. Componentele persoane fizice și companii au
înregistrat scăderi de 1,5 (la 46,2 miliarde lei), respectiv 1,2% (46,6 miliarde lei). Cu toate
acestea, raportat la aceeași perioada a anului trecut, creditul neguvernamental a crescut cu 0,9%.

Graficul 1.3 Evoluția componentelor creditului neguvernamental.

Sursă: Banca Transilvania, sectorul bancar din Romania, luna februarie, 201717

Creditul neguvernamental total acordat populației a suferit o usoară scadere până la pragul
de 112,6 miliarde lei (grafic 1.2) în luna ianuarie. Această scădere a fost determinată de săderea
creditului de consum cu un ritm lunar de 1%, la 51 miliarde lei, cel mai scăzut nivel din ultimii 3
ani. Dinamica creditului ipotecar a secelerat în ianuare cu 0,1% lună/lună, la 58,5 miliarde. În

17
http://btcapitalpartners.ro/wp-content/uploads/2017/03/Sectorul-bancar-din-Romania-februarie-2017.pdf
materie de creditare a companiilor, ritmul creditului pentru acest segment s-a redus cu un ritm
lunar de 1,5, la 105,5 miliarde lei în luna ianuare, atingandu-se astfel minimul ultimelor 5 luni.

Graficul 1.4 Evoluția DAE mediu pentru creditele de nevoi personale pe parcursul anului
2106
11.30%
11.20%
11.10% 11.20%
11.00%
10.90%
10.94% 10.93%
10.80%
10.70% 10.79% 10.80%
10.60%
10.50%
31.01.2016 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016

Sursă: revista piața financiara, nr. 1-2, 2017


La începutul anului 2017, dobânzile medii la creditele în lei cu termen rambursare pe o
perioada de maxim 5 ani se situau în jurul valorii de 10%, atigandu-se un nivel minim la care
băncile creditează populația. Perspectivele bancherilor privind aceasta situație nu sunt deloc
favorabile populației, acestia considera ca nivelul dobânzilor nu poate continua să scada pe
parcursul anului 2017, anticipând o creștere a dobânzilor.
Conform estimărilor analiștilor ING Bank în ceea ce privește evoluția ratei de politică
monetară și a dobânzilor interbancare indica ca ratele la creditele de nevoi personale în lei vor
crește cu cel puțin 25% până la finalul anulului 2018, în timp ce la creditele imobiliare este
posibil chiar un avans mai mare. Se estimează ca indicele ROBOR la 3 luni va urca aproximativ
de la 0,8, cât este în prezent, pâna în jur de 1,5% la finalul acestui an pentru ca, la sfârșitul lui
2018, să ajungă la 3,1%18. Prin aplicarea în piață la momentul actual al acestor estimari, ar rezulta
rate cu până la 25-30% mai mari în perspectiva finalului lui 2018.
Dacă în cazul creditelor de consum o astfel de creștere anticipată de catre sectorul bancar,
ar avea un impact nu foarte puternic, cei mai vulnerabili în cazul unor creșteri de dobândă sunt
clienții cu credite luate prin programul “Prima Casa”. În cazul acestora, riscurile sunt mult mai
mari datorită faptului că durata imprumuturilor este mare, la fe ca și valoarea acestora. Astfel, în
cazul unui astfel de scenariu, gradul de îndatorare crește mult mai puternic în comparație cu cel al
clienților cu împrumuturi pe de consum.

Graficul 1.5 Evoluția ratelor de dobândă la creditele noi

18
Revista piața financiară, nr. 1-2, 2017, pag. 14-16
Sursă: Banca Transilvania, sectorul bancar din Romania, luna februarie, 201719
Tot din datele publicate BNR putem constata că rata de dobândă la credite în moneda
naționala aferentă lunii ianuare, a avut un ritm lunar de creștere de 35 puncte bază la 6,27%.
Marja netă de dobândă pentru creditele/depozitele in lei a avut un ritm de creste lunar de 11
puncte bază, la 5,35%. De asemenea, în luna ianuarie, marja neta de dobândă pentru
creditele/depozitele în euro, a crescut cu 4 puncte bază, la 2,78%, pe fondul majorării ratei de
dobândă la creditele în euro cu un ritm lunar de 7 puncte bază, la 3,12%.

19
http://btcapitalpartners.ro/wp-content/uploads/2017/03/Sectorul-bancar-din-Romania-februarie-2017.pdf
Capitolul II
CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE STUDIU DE CAZ PE EXEMPLUL
BRD - Groupe Société Générale

2.1 Prezentare generala BRD - Groupe Société Générale

2.1.1 Profil BRD - Groupe Société Générale


BRD - Groupe Société Générale este o bancă de forță, cu o tradiție de peste 90 de ani în
România. Modelul de bancă universală implementat de Grupul Société Générale în urma
privatizării din 1999 este axat astăzi pe 3 activități majore: Banca de Retail care servește
persoanele fizice și profesiile liberale, Corporate & Investment Banking, cu servicii dedicate
marilor companii locale sau subsidiarelor din România a companiilor internaționale si Servicii
Specializate care oferă leasing financiar, leasing operațional, management al flotelor auto, credite
de consum in magazine, titluri, asigurări, pensii si altele.20
În prezent BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă din România din punct de
vedere al totalului activelor, ocupă o poziție importantă pe piața românească a cardurlor, cu
aproximativ 2,2 milioane de carduri valide și o rețetă de acceptare de aproximativ 27.000 POS-
uri și mai mult de 1.500 ATM-uri. BRD - Groupe Société Générale gestionează un portofoliu de
2,2 milioane de clienți și operează o rețea de 812 de unități.21
Având în spate o experiență de peste 10 ani de implicare în acțiuni cu caracter social la
nivelul comunităților în care acționează, BRD continuă susținerea unor categorii defavorizate,
precum copii si tineri vulnerabili social, dar si a luptei pentru mediul înconjurător printr-o
eficientizare a procesului de valorificare în domeniul resurselor precum hârtia, energia sau apă.
Echipele Société Générale oferă consiliere și servicii clienților persoane fizice,
companiilor și comunităților, pe trei linii principale de activitate:22
 Bancă de retail în Franța, sub mărcile Société Générale, Crédit du Nord și
Boursorama
 Bancă internațională de retail, prezentă în Europa Centrală și de Est, Rusia,
bazinul Mării Mediterane, Africa Sub-Sahariană. Asia și Teritoriile Franceze de
peste Mări
 Investment banking, cu experientă la nivel global în finanțarea investițiilor și
activități pe piețele de capital.
Société Générale este de asemenea, un actor seminificativ pe piața serviciilor financiare
specializate. a asigurărilor, private banking-ului, administrării de active și a serviciilor pentru
investitori. Société Générale este inclusă in componența indicilor de dezvoltare durabilă
FTSE4Good și ASPI.

2.1.2 Evoluția organizației


În anul 1923, Societatea Naţională de Credit Industrial, azi strămoşul BRD Groupe
Société Générale, a fost înfiinţată ca instituţie publică, statul deţinând 20% din capitalul social,
30% deținea Banca Naţională a României, iar restul fiind deţinut de particulari, printre care şi un
grup de foşti directori ai Marmoroch, Blank & Co, prima bancă modernă din România. Misiunea

20
https://www.brd.ro/despre-brd/profil
21
https://www.brd.ro/rezultatele-grupului-brd-la-finalul-primelor-9-luni-ale-anului-crestere-solida-
profitului-net-mai
22
https://www.brd.ro/despre-brd/despre-noi/despre-brd/societe-generale
acestei noi instituții era finanțarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din
România23
După Al Doilea Război Mondial, conform Legii Naționalizării din iunie 1948, Societatea
Națională de Credit Industrial a fost naționalizată, devenind astfel Banca de Credit pentru
Investiții.
În anul 1958, după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiții a
obținut monopolul în România pentru finanțarea pe termen mediu și lung a tuturor sectoarelor
industriale, cu excepția agriculturii și industriei alimentare, devenind astfel Banca de Investiții. În
această perioadă, cea mai mare parte a finanțărilor acordate de Banca Mondială au fost derulate
prin Banca de Investiții. 24
În anul 1990, monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de
activitate a luat sfârşit. Banca Română pentru Dezvoltare s-a constituit ca bancă comercială și a
preluat activele și pasivele Băncii de Investiții, primind autorizație de funcționare generală.
În luna decembrie a anului 1998 s-a semnat un acord între Société Générale și Fondul
Proprietății de Stat prin care Société Générale a subscris o majorare de capital de 20% și a
cumpărat un pachet de acțiuni care i-a permis să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al
BRD.
In martie 1999, Société Générale a achizitionat un pachet de actiuni reprezentand 51% din
capitalul social, majorandu-si detinerea pana la 58,32% prin cumpararea, in anul 2004, a
pachetului inca detinut de statul roman. La 31 ianuarie 2016, SG detinea 60,1683% din capitalul
social.
Începând cu 15 ianuarie 2001, BRD-Groupe Société Générale este cotată la categoria I a
Bursei de Valori Bucuresti („BVB”). În anul 2003, Banca Română pentru Dezvoltare a devenit
BRD-Groupe Société Générale în urma unei campanii de rebranding, urmând ca în anul 2004,
Société Générale să cumpere pachetul rezidual de acţiuni deținut de statul român în capitalul
BRD.25
Tabelul 2.1 Structura actionariatului BRD - Groupe Société Générale
Acțtionari 31 Ianuarie 2017
Société Générale SA 60,1683 %
Fondul Propietatea SA 3,6395 %
SIF Transilvania 3,2783 %
Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN S.A. 2,4630 %
SIF Oltenia 2,1722 %
SIF Banat – Crisana 1,9537 %
Norges Bank 1,9039 %
Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan LIFE 1,6409 %
Aberdeen Global EM Makts Smaller COM FD 1,0146 %
Morgan Stanley Institutional Fund 0,9279 %
Alți acționari persoane fizice 3,2733 %
Alți acționari persoane juridice 17,5644 %
Total 100%
Sursă: Adunarea Generală a Acționarilor, 201726

23
https://www.brd.ro/despre-brd/despre-noi/despre-brd/istorie
24
https://www.brd.ro/despre-brd/despre-noi/despre-brd/istorie
25
https://www.brd.ro/despre-brd/despre-noi/despre-brd/istorie
26
https://www.brd.ro/_files/pdf/AGEA%202017%20Proiect%20Hot%20P2.pdf
Incepand cu anul 2001, BRD-Groupe Société Générale functioneaza ca societate deschisa
pe actiuni, acestea fiind admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legea
societatilor comerciale, legislatia bancara, legislatia pietei de capital, prevederile Actului
Constitutiv si alte reglementari interne.27

Acțiunile Bancii sunt listate la categoria Premium a Bursei de Valori București și sunt
incluse în indicii BET, BET Plus, BET-BK, BET-XT, ROTX, BET-TR si BET-XT-TR. Acțiunile
Bancii sunt acțiuni ordinare, nominative, dematerializate si indivizibile. Acestea sunt liber
tranzacționabile pe piețele de capital stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor („AGA”)
respectând legislația referitoare la tranzacționarea acțiunilor emise de societațile bancare.28

Grafic 2.1 Evoluția prețului acțiunii BRD în perioada 2014 - 2017

Sursă: Bursa de Valori București29

Prețul de închidere pentru acțunea BRD, la data de 31 decembrie 2016, ultima zi de


tranzacționare din cursul anului trecut, a fost de 11,88 lei/acțiune, în scădere raportat la ultima zi
de tranzacționare a anului 2015, cand prețul a fost de 12,10 lei/acțiune. La aceeași dată
capitalizarea bursiera a fost de 8.279,19 milioane lei. În cursul anului 2016, nici banca, nici
filialele sale nu și-au răscumpărat propriile acțiuni.30

2.1.3 Managementul BRD - Groupe Société Générale


Consiliul de Administrație determină orinentările activității băncii si supraveghează
punerea lor în practică. Membrii Consiliului sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor iar
mandatul lor are o durata de 4 ani care poate fi reînoit. Membrii aleși sunt: Giovanni Luca Soma
– președinte, Philippe Charles Lhotte – membru, Bernardo Sanchez Incera – membru, Jean-Luc
Andre Parer – membru, Petre Bunescu – membru, Ioan Cuzman – membru, Aurelian Dochia –
membru independent, Jean Pierre Vigroux – membru independent.31
Comitetul de Direcție care sub autoritatea Directorului General, asigură conducerea
strategică a băncii. Membrii săi au mandate pentru a conduce si coordona activitatea de zi cu zi a
băncii, cu excepția operațiunilor care sunt, în mod expres, de resortul Consiliului de
27
https://www.bvb.ro/infocont/infocont16/BRD_20161103074135_BRD-Raport-trimestrial-
rezultate-la-30.09.2016-RO.pdf
28
http://bvb.ro/infocont/infocont17/BRD_20170420171530_BRD-Raport-anual-2016-RO.pdf
29
http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BRD
30
https://www.brd.ro/_files/pdf/BoD%20report%202016%20RO.pdf
31
https://www.brd.ro/despre-brd/despre-noi/despre-brd/management
Administrație sau al Adunării Generale. Componența Comitetului de Direcție este următoarea:
François Bloch – Director General, Petre Bunescu – Director General Adjunct, Didier Colin –
Director General Adjunct, Claudiu Cercel – Director General Adjunct, Gabriela Gavrilescu –
Director General Adjunct, Gheorghe Marinel – Director General Adjunct.32

2.1.4 Companii și clientelă retail


Ultimii ani au reprezentat pentru BRD o perioada de stabilizare a elementelor pozitive
cuprinse în portofoliul comercial, prin lansarea unor produse moderne și performante dn punct de
vedere tehnologic, care să contribuie la îmbunătățirea calității relației cu clientului cu banca.
Tendințele pozitive înregistrate in ultimii ani pe segmentul de retail au continuat și în
2016, acest lucru este evidențiat de creșterea numărului de clienți activi, 37 mii, portofoliul
ajungând la un total de peste 2,15 milioane. Activitatea de creditare a persoanelor fizice a crescut
cu 4,5%, influențată de vânzarea de credite pentru locuințe prin programul “Prima Casă”. În
aceeași tendință pozitivă s-au situat si volumul creditelor acordate marilor clienti corporativi, care
în ciuda unei concurențe ridicate, au înregistrat o creștere semnificativă.
În anul 2016 BRD a continuat și îmbunătățit soluțiile bancare digitalizate care au
înregistrat o creștere de 30% a stocului de contracte internet si mobile banking. Servicul MyBRD
Mobile având un succes remarcabil printre clienți, lucru confirmat și recunoscut de MasterCard
prin desemnarea MyBRD Mobile ca fiind “mobile aplication of the year”. 33
Pentru al șaptelea an la rand BRD își menține poziția de lider de piață în activitatea
serviciilor de factoring cu o cotă de piață de peste 20% și o cifra de afaceri de 822 milioane euro
prin operațiunile derulate cu cei peste 700 de clienți care provin atat din categoria IMM-urilor,
cât și din cea a multinaționalelor.

2.2 Categorii de credite acordate de BRD - Groupe Société Générale persoanelor


fizice

2.2.1 Gama de produse și servicii destinate creditării persoanelor fizice


Datorită statutului de bancă universală, BRD - Groupe Société Générale, oferă clienților
săi o gamă largă de produse și servicii financiare, atât persoanelor fizice, cât și juridice.

Schema nr. 2.1: Clasificarea creditelor acordate persoanelor fizice


Persoane fizice

Credite de Credite de Credite Descoperit


refinanţare consum imobiliare/ipotecare autorizat de
cont
Sursa: Prelucrare după www.brd.ro

În funcție de scopul creditului, clientul are posibilitatea de a aleage oferta cea mai
adecvată nevoilor sale. Un credit poate fi utilizat pentru acțiuni precum:
● Finanțare: achiziționarea unei locuințe, unui autoturism, proiecte personale etc.
● Refinanțare: rambursarea unui alt credit, având ca scop diminuarea costurilor, o rată
mai mică sau în vederea obținerii unei sume suplimentare; unirea mai multor credite într-unul

32
https://www.brd.ro/despre-brd/despre-noi/despre-brd/management
33
https://www.brd.ro/_files/pdf/BoD%20report%202016%20RO.pdf
singur pentru gestionarea mai ușoară a împrumutului: o singură bancă, o singură rată, o singură
dată de scadență.

Tabelul 2.2 Credite acordate persoanelor fizice


Nevoia clientului
Vacanţă/
Finanţare
Finanțare Evenimente/ Îmbunătățirea
tratamente
Rezervă de studii/ Proiecte imobilului
Cumpărături Casă Maşină medicale în
bani programe de personale de aflat in
ţară şi
formare mică proprietate
străinătate
valoare
Soluţia BRD
Prima casă
IV , credit
Credit auto Creditul Credite
Descoperit Cardul de Habitat Credit 10
si creditul Expresso pentru Creditul
autorizat de credit „Cum Ipotecar si Creditul
„Prima pentru nevoi tratamente „Deco”
cont vrei tu” creditul „ Work&travel
Masina” personale medicale
La casa
mea”
Sursă: https://www.brd.ro/persoane-fizice/credite

Clientul, pentru a putea beneficia de creditul pe care banca îl oferă, are obligația să
prezinte băncii următoarele documente doveditoare: actul de identitate, documente din care să
rezulte veniturile realizate, iar in funcție de caz, documente care sa atestă valoarea și obiectul
investiției. În momentul contractării unui credit cele mai importante elemente sunt tipul și nivelul
dobânzii, valoarea totală plătibilă de împrumutat (DAE), suma lunară de plată și comisioanele
aferente creditului. În situația în care clientul optează pentru o dobândă fixă, suma de rambursat
pentru întreaga perioadă a creditului este stabilită de la început. În cazul în care se optează pentru
o dobândă indexabila, stabilirea acesteia se realizează în funcție de indicele monetar ROBOR /
EURIBOR / LIBOR la 3 luni și de o marjă fixă stabilită de banca pe toata durata creditului. În
privința sumei lunare de plată se poate opta pentru rambursarea în sume constante, se plătește
doar rata și dobânda păstrându-se un nivel al sumei de plata cvasi egal pe toata durata perioadei
de creditare sau rambursarea în sume descrescătoare, în primele luni de rambursare se plătesc
sume mari, urmând o descreștere progresivă a acestora pana la sfârșitul perioadei de creditare.
Pentru ușurința achitării ratelor și in același timp de beneficierea unor oferte dedicate, în
momentul contractării creditului este recomandată și domicilierea veniturilor la banca respectivă.
Cu ajutorul simulatorului de credit pus la dispoziție de banca pe site-ul sau, clientul are
posibilitatea de a simula singur condițiile de contractare.
Creditele de nevoi personale Expresso / Expresso Instant oferă o gamă largă de avantaje
cum ar fi acordarea rapidă sau chiar pe loc, nu are comision de administrare lunară, este necesar
doar actul de identitate, în ceea ce privește venitul persoanei se folosește baza de consultare
ANAF, astfel adeverința de venit nu mai este necesară.

Tabelul 2.3 Credite de nevoi personale fără obiect


Credite de nevoie personale fără obiect
Caracteristici
Credit Expresso Credit Expresso Instant
Moneda LEI/EUR LEI
Durata Maxim 5 ani Maxim 5 ani
Valoarea creditului Maxim 90.000 LEI Maxim 5.000 LEI
Perioada de graţie Maxim 6 luni
Dobândă fixă: 9.75%
Dobândă indexabilă:
 EURIBOR 3M + 6,5 pp (între 6 –
Tip Dobândă Dobândă fixă: 10,25%
24 luni)
 EURIBOR 3M + 7,5 pp (între 25 –
60 luni)
Avans Nespecificat
Rate lunare egale
Rambursare
Rate lunare descrescătoare
Co-împrumutați Maxim 3
Clientul va încheia o poliţă de asigurare de viaţă care oferă protecţie în cazul unor
evenimente neprevăzute (şomaj, incapacitate de muncă, invaliditate totală sau deces). Poliţa
Asigurare se încheie în momentul semnării contractului de credit, pentru întreaga perioadă de creditare.
Exceptie: clientii care nu doresc incheierea unei polite de asigurare atasata creditelor de
nevoi personale, pot prezenta un girant care sa acopera in propotie de 133 % rata creditului
-analiza creditelor: 200 LEI
-administrarea creditelor: gratuit
-rambursare anticipată:
Tarife și -dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea
comisioane34 contractului de credit este mai mare de 1 an: 1%
-dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea
contractului de credit este mai mică de 1 an: 0,5%
- daca dobanda este indexabila- comisionul de rambursare anticipata este 0
Sursă: www.brd.ro

Creditul pentru studii este destinat tinerilor care doresc sa-si transforme în realitate
educaționale de orice nivel. Se acordă finanțare în LEI, EURO sau DOLARI pe o perioadă de
până la 10 ani, fără garanții, sau 20 ani cu garanție imobiliară.

Tabelul 2.4 Credite destinate studiilor


Creditul pentru studii
Caracteristici
Fără ipotecă imobiliară Cu ipotecă imobiliară
- LEI
- LEI
Moneda - EUR
- USD
Durata 10 ani 20 ani
Maxim 15.000 EUR Maxim 100.000 EUR
Valoarea creditului
(sau echivalentul în lei) (sau echivalentul în lei)
Perioada de grație Maxim 6 luni
Fixă: 6,5%
Indexabilă:
Indexabilă:
Tip Dobândă  ROBOR 3M + 2 pp
 EURIBOR 3M + 6 pp
 LIBOR 3M + 8 pp

Avans Zero
Rambursare În rate constante lunare sau degresive
Co-împrumutați Maxim 3
Clientul va încheia:
Asigurare - Asigurare de viață pentru el și familia sa împotriva evenimentelor neprevăzute
care pot apărea pe parcursul derulării creditului

34
https://www.brd.ro/_files/pdf/Ghid%20tarife%20comisioane%20linii%20de%20credit.pdf
- O poliță de asigurare extinsă pentru imobilul ipotecat în vederea protejării
împotriva riscurilor
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare
- Garanții - maxim 3 – în cazul în care clientul nu optează pentru asigurare de viață
sau în cazul în care clientul prezintă un grad ridicat de risc în capacitatea de
Garanții
rambursare a creditului
- Ipotecă imobiliară asupra unui imobil aflat în proprietatea titularului
- Asigurare de risc financiar – pentru creditele în euro
Analiza creditului
- 100 LEI - 500 LEI
- 25 EUR/ 25 USD
Administrarea creditului
- 0,32%/lună - 0,16%/lună
(pentru creditele în lei şi în valută) (pentru creditele în lei și în valută)
Rambursarea anticipată:
Tarife și comisioane a) Credite cu dobândă indexabilă în lei sau în valută: gratuit
b) Credite cu dobândă fixă în lei sau în valută
- Dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data
convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de
1 an: 1%
- Dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data
convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mică de
1 an: 0,5%

Sursă: www.brd.ro

Creditul imobiliar Habitat este un produs care se adresează unei game foarte largi in
materie de finanțare a proiectelor imobiliare: cumpărare, construcție, extindere, terminare,
modernizare. Se adresează atât clienților BRD, cat și prospecțiilor, persoane fizice rezidente cu
vârstă cuprinsă între 20 și 70 ani, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Pe lângă creditul în
sine, clientul poate obține un credit suplimentare în valoare de pana la 20% din valoarea
creditului inițial pentru acoperirea unor cheltuieli aferente proiectului imobiliar: cheltuieli
notariale, cheltuieli cu evaluarea, mobilarea imobilului etc.
Creditul imobiliar La Casa Mea este acordat in vederea achiziționării sau construcției
primei locuințe pe teritoriul României. La fel ca și în cazul creditului imobiliar Habitat, clientul
poate să obțină un credit suplimentar în valoare de pană la 20% din valoarea creditului inițial
pentru acoperirea unor cheltuieli conexe proiectului. Creditul La Casa Mea are ca drept țintă
clienții care dispun de un avans de minim 15%; nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu
soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și scopul cum a fost dobândită. Una dintre cele
mai importante condiții constă în faptul că este obligatoriu pentru obținerea creditului ca
solicitanții acestui credit sa își încaseze veniturile în cont BRD.

Tabelul 2.5 Credite imobiliare


Credite imobiliare
Caracteristici
Credit Habitat Credit La Casa Mea
Moneda LEI LEI
Durata Minim 10 ani – Maxim 30 ani
Minim 10.000 EURO – Maxim 100.000 Minim 10.000 EURO – Maxim 100.000
Valoarea creditului EURO EURO
(echivalent in LEI (echivalent în LEI)
Perioada de graţie -
Dobândă fixă 6% (în primii 15 ani) Dobândă indexabilă:
Tip Dobândă
Dobândă indexabilă: (după 15 ani)  ROBOR 3M + 2,25 pp
 ROBOR 6M + 2,75pp

Minim 15% - Maxim 35%


Avans Minim 15%
(în funcție de gradul de îndatorare)
Rate lunare egale
Rambursare
Rate lunare descrescătoare
Co-împrumutați Maxim 3
Clientul va încheia o poliță de asigurare de viață care oferă protecție în cazul unor
evenimente neprevăzute (șomaj, incapacitate de muncă, invaliditate totală sau deces).
Asigurare
Poliță se încheie în momentul semnării contractului de credit, pentru întreaga perioadă de
creditare.
-ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare -ipotecă mobiliară asupra conturilor
-ipotecă mobiliară asupra creanțelor bancare
-ipotecă imobiliară asupra: -ipotecă mobiliară asupra creanțelor
a)imobilului care face obiectul creditului -ipotecă imobiliara asupra imobilului
Garanții
sau asupra altui imobil finanțat
b)alte imobile cu grad mare de lichiditate

-analiza creditelor: 500LEI -analiza dosar: 500 LEI


-administrarea creditelor: gratuit -administrare credit: gratuit
-rambursare anticipată: -rambursare anticipata: gratuit
- dacă perioada de timp dintre rambursarea -cost evaluare:
anticipată și data convenită pentru încetarea - daca se optează pentru evaluator
contractului de credit este mai mare de 1 desemnat de banca: gratuit
an: 1% - dacă nu se optează pentru evaluator
Tarife și
- dacă perioada de timp dintre rambursarea desemnat de banca: - Apartament 370 LEI
comisioane3536
anticipată și data convenită pentru încetarea - Casa 470 LEI
contractului de credit este mai mică de 1 an:
0,5%
- cost evaluare:
-Apartament: 370 LEI
-Casa: 470 LEI
-Teren 400 LEI
Sursă: www.brd.ro

Descoperitul autorizat de cont (DAC) este o limită de credit pe care clientul o poate
solicita băncii și este acordată pe contul curent al său, contul în care își încasează salariul. Practic
este o rezervă de bani la care clientul poate apela oricând are nevoie fără a justifica destinația
banilor, iar dobânda pe care acesta o plătește se calculează la zi, doar la suma folosita din credit
care la rândul său, în timp se diminuează la orice alimentare cu bani. Finanțarea acordă prin
descoperitul de cont este in LEI, EURO sau DOLARI.

Tabelul 2.6 Descoperitul Autorizat de Cont


Linie de credit acordată persoanelor fizice
Caracteristici
Descoperitul Autorizat de Cont
Moneda LEI/EUR/DOLARI
Durata Maxim 5 ani (reînoibil)
Minim 100 EURO – Maxim 15.000 EURO
Valoarea creditului
(echivalent în LEI sau DOLARI)

35
https://www.brd.ro/_files/pdf/Creditul%20Habitat.pdf
36
https://campanii.brd.ro/lacasamea/BRD_Creditul-La-Casa-Mea.pdf
clienți: 6 venituri nete lunare
Expunere globală
non-client: 3 venituri nete lunare
LEI: ROBOR 3M + 10 pp
Tip Dobândă EURO: EURIBOR 3M + 10 pp
DOLARI: LIBOR 3M + 10 pp
Rambursare Rambursare lunară, minim contravaloarea dobânzii și a comisioanelor
Co-împrumutați Maxim 3
Clientul va încheia o poliţă de asigurare de viaţă care oferă protecţie în cazul unor
evenimente neprevăzute (şomaj, incapacitate de muncă, invaliditate totală sau deces).
Poliţa se încheie în momentul semnării contractului de credit, pentru întreaga perioadă de
Asigurare creditare.
Exceptie: clientii care nu doresc incheierea unei polite de asigurare atasata creditelor de
nevoi personale, pot prezenta un girant care sa acopera in propotie de 133 % rata
creditului
-analiza creditului: 20 LEI / 5 EURO / 5 DOLARI
Tarife și
-administrarea creditului: 0,8 EURO
comisioane37
-rambursare anticipată: gratuit
Sursă: www.brd.ro

2.3 Studiu de caz privind acordarea creditului “Prima Casă” pe exemplul


BRD - Groupe Société Générale

2.3.1 Considerații generale privind creditul “Prima Casă”


Creditul “Prima Casă” are ca obiect finanțarea unui proiect imobiliar sub formă de:
achiziție locuințe finalizate, noi și nefinalizate, construcție de locuințe, având ca beneficiar
individual sau în asociație fară personalitate juridică de minim doi beneficiari.
Din punct de vedere al adresabilității, creditul are ca destinație persoanele fizice rezidente
a căror vârstă este cuprinsă între 18 ani și 63 ani pentru femei, respectiv 65 pentru bărbați, care
nu dețin în proprietate exclusivă sau împreuna cu soțul ori soția nici o locuință, fără a se ține cont
de modul și de momentul în care aceasta a fost dobândită. Pentru acest credit pot aplica însă și
clienții care dețin in proprietate exclusivă sau împreuna cu soțul ori soția cel mult o locuință, dar
al caruri mod de dobândire este altul decât prin programul „Prima Casă”, cu o suprafață utilă mai
mică de 50 mp.
Totodată creditul ”Prima Casă” vine în sprijinul persoanelor care își doresc o locuință
tocmai de aceea, acestora le este facilitată obținerea sa printr-o serie de avantaje cum ar fi: avans
începând de la 5%, o dobândă dintre cele mai avantajoase de pe piață, gratuitate în materie de
comisioane pentru analiza dosar, administrare lunară și rambursare anticipată. La evaluarea
capacității de rambursare sunt luate în considerare o gamă larga de venituri: salarii, pensii, chirii,
dividende, venituri din activități independente, venituri din drepturi de autor, rente viagere38.
Clienților le este oferită o perioada de creditare adaptată la capacitatea acestora de rambursare, de
până la 30 ani și posibilitatea de a opta pentru o perioada de grație parțială de pana la 18 luni,
fiind obligați să plătească doar dobânda, comisioanele și asigurările; tot la alegerea clientului este
și modalitatea de rambursare dorită, acesta poate opta intre o rambursare în rate egale sau
descrescătoare.
Etapele principale în vederea acordării creditului sunt următoarele:39
1. Prezentarea la sediul băncii cu documentația completă pentru creditul ”Prima
Casa”

37
https://www.brd.ro/_files/pdf/Ghid%20tarife%20comisioane%20linii%20de%20credit.pdf
38
https://www.brd.ro/persoane-fizice/credite/credite-locuinta/prima-casa
39
Norme și proceduri bancare BRD
2. Aprobarea creditului în conformitate cu normele interne al băncii
3. Încheierea contractului de garanție reala mobiliară asupra drepturilor derivând din
polița de asigurare și asupra soldului creditor al tuturor conturilor.
4. Trimiterea dosarului la FNGCIMM în vederea obținerii garanției
5. Analiza dosarului de credit de către FNGCIMM, comunicarea deciziei de acordare
a garanției și transmiterea dosarului de garantare
6. Semnarea contractului de garantare
7. Înscrierea ipotecii legale asupra locuinței și a terenului
8. Punerea la dispoziție a creditului

Tabelul 2.7 Caracteristicile generale ale creditului ”Prima Casă”

Caracteristici Creditul ipotecar Prima Casă

 Persoane care nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori


soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost
dobândită
Beneficiari
 Persoane care deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori
soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mijloc decât prin
Programul Prima Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp
Cumpărarea unei locuinţe finalizate sau a unei locuinţe nefinalizate, destinată
Obiectul creditului
achiziţiei după finalizare sau construcţia unei locuinţe
Moneda LEI
 Cumpărarea unei locuinţe finalizate: echivalentul în lei a 57.000 Euro
 Cumpărarea unei locuinţe nefinalizate, aflate în diferite faze de
construcţie, destinată achiziţiei după finalizare: echivalentul în lei a
57.000 Euro
 Cumpărarea unei locuinţe noi, după finalizare, construită în baza
autorizaţiilor de construire eliberate după data de 22.02.2012:
Valoarea maximă a
echivalentul în lei a 66.500 Euro
creditului
 Construcţia unei locuinţe care urmează să se construiască de către
beneficiari individuali, pentru care s-au eliberat autorizaţii de construire
după data de 22.02.2010:
 Echivalentul în lei a 66.500 Euro, beneficiar individual
 Echivalentul in lei a 71.250 Euro, beneficiar care face parte
dintr-o asociaţie de minim 2 beneficiari
Durata Minim 10 ani - maxim 30 ani;
Dobândă Indexabila: ROBOR 3M + 2 pp
Comisioane40 -Analiza dosarului de credit: gratuit
-Administrare lunară: gratuit
-Rambursare anticipată: gratuit
-Analiza pentru obținerea promisiunii de garantare FNGCIMM: 0,15% la
valoarea promisiunii de creditare
-Gestiune anuală datorat FNGCIMM: 0,49% - comisionul se încasează pe data de
01. ianuarie a fiecărui an (50% din soldul creditului)
Garanţii Cumpărare locuinţă:
 Ipotecă legală de rang 1 asupra locuinţei finanţate prin credit, în
favoarea Statului Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi
a BRD, proporţional cu procentul de garantare (40% - 60% sau 50%-
50%)
Construire locuinţă:
 Ipotecă legală de rangul 1 asupra terenului pe care urmează să se
construiască locuinţele, precum şi asupra locuinţelor viitoare şi a celor

40
https://www.brd.ro/_files/pdf/Comisioane%20Prima%20Casa.pdf
construite prin asociaţii fără personalitate juridică, în favoarea Statului
Român, reprezentat de Ministerul Finaţelor Publice şi a BRD,
proporţional cu procentul de garantare (40% - 60% sau 50%-50%)
În plus:
 Garanţie reală mobiliară asupra soldului creditor al tuturor conturilor
curente ale beneficiarului deschise la bancă în favoarea Statului Român,
reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi a BRD
 Garanţie reală mobiliară asupra drepturilor derivând din poliţa de
asigurare a imobilului finanţat în favoarea Statului Român, reprezentat
de Ministerul Finanţelor Publice şi a BRD
 Garanţie reală mobiliară asupra unui deposit collateral, reprezentând
contravalorarea a 3 rate de dobândă, în favoare BRD
 Privilegiul BRD

Asigurări  Asigurare extinsă pentru toate riscurile imobilului construit, cesionată în


favoarea Statului Român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi
BRD – obligatorie
 Asigurare de viaţă – facultativă
Sursă: www.brd.ro
În vederea acordării creditului, clientul are obligația sa prezinte consilierului un dosar ce
cuprinde următoarele tipuri documente necesare întocmirii contractului.
Documentele necesare pentru constituirea dosarului de credit: achiziție de locuințe
finalizate, construcție de locuințe finalizate, cerere de credit, declarația pe propria răspundere
autentificată de notar, conform căreia, la data de intrare în vigoare a Ordonanței de Urgență nr.
60/2009 (4 iunie 2009), titularul nu a deținut și nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu
soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie
dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință prin orice alt
mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp.
Documente care atestă obiectul creditului: precontract vânzare/cumpărare pentru imobilul
finanțat, modalitate de plată și valoarea avansului achitat (după caz), actele de proprietate ale
imobilului ce urmează a fi finanțat prin credit, raportul de evaluare pentru imobilul ce urmează a
fi finanțat prin credit, dovada constituirii avansului, extras de carte funciară privind înscrierea
proprietății, polița de asigurare a imobilului finanțat.
Documente necesare obținerii creditului: act de identitate şi certificat de căsătorie (dacă
este cazul), adeverință de venit pe model BRD și unul dintre următoarele 3 documente: ultimii 3
fluturași de salariu/copie după contractul de muncă (pentru salarii nedomiciliate), ultimul talon de
pensie/alte documente, în funcție de tipul venitului, actul de proprietate asupra imobilului care
constituie obiectul și raport de evaluare întocmit anterior.

2.3.2 Simularea acordării creditului ”Prima Casă”


Pentru consolidarea cunoștințelor teoretice, am optat pentru prezentarea unui caz ipotetic
privind acordarea unui credit ipotecar prin intermediul creditului “Prima Casă” oferit clienților de
către BRD - Groupe Société Générale, ale cărui caracteristici le-am detaliat în lucrare.
În prezenta situație, voi presupune că, eu, Pătru Constantin-Adrian, făra copii în
intreținere, necăsătorit și angajat în cadrul firmei “SC Invest SRL”, având funcția de economist,
cu un venit lunar de 3.000 lei, solicit contractarea unui credit bancar pentru achizționarea unui
imobil.
După o analiză amănunțită a pieței imobiliare din Craiova, am ajuns la concluzia că
achiziționarea unui imobil este cea mai buna soluție pentru mine, iar pentru procurarea acestuia
voi solicita un credit în valoare de 220.000 lei pe o perioadă de 25 ani. Necunoscând în totalitate
caracteristicile creditului, am hotărât să aplezez la un consilier clientelă din cadrul BRD - Groupe
Société Générale.
Pe parcursul consultării mi-au fost prezentate toate produsele destinate creditării în
domeniul locativ din portofoliul BRD. În urma examinării tuturor cerințelor și nevoilor,
consilierul BRD, m-a îndrumat spre aplicarea pentru creditul Prima Casă, acesta fiind dintre toate
cel mai adecvat situației mele. Odată explicate condițiile pe care trebuie sa le îndeplinesc în
vederea obținerii creditului și etapelor care trebuie parcurse, am fost de acord cu aplicarea pentru
creditul sugerat de acesta, astfel am demarat procedura în vederea obținerii creditului.
Conform precizărilor efectuate pe parcursul lucrării, clientul, persoană fizică rezidentă,
poate aplica pentru creditul ipotecare Prima Casă pe o perioada de maximum 30 ani, în funcție de
posibilitățile acestuia și de suma solicitată. Ținând cont de faptul că suma solicitată de mine a fost
de 220.000 lei și venitul meu lunar este de 3.000 lei, împreună cu specialistul BRD am ajuns de
comun acord ca perioada de 30 ani este mult mai potrivită pentru rambursarea creditului.
Într-o primă etapa pentru constituirea dosarului de credit în vederea prei mi-au fost
solicitate: cartea de identitate, adeverința de venit tip BRD (anexa) și contractul individual de
muncă.
Preaprobarea, la rândul ei se împarte în: analiza financiară și o ulterioară aprobare a
directorilor. În prima parte a acestei faze mi s-a cerut acordul pentru consultarea bazei ANAF
(anexa) si mi s-au introdus datele personale, in aplicația ”Transact” pentru verificarea gradului de
îndatorare. În cea de-a doua etapă, directorii în baza profilului clientului pe care banca si-l
creează în legătură cu situația financiara a acestuia, si-au exprimat acordul privind solicitarea
creditului.
După o perioadă de 2 zile de la finalizarea primei faze a procedurii, am fost contactat de
consilierul BRD si anunțat că mi s-a aprobat creditul, ceea ce înseamnă ca eu pot sa încep sa caut
imobilul. Astfel, după ce am găsit cea mai convenabilă opțiune, am prezentat băncii actele
imobilului, respectiv actul de dobândire prin care acesta a fost dobândit, cadastrul imobilului,
intabularea, certificatul energetic și extrasul de carte funciară.
Ulterior acestor pași, s-a solicitat avizul juridic și evaluarea, urmând ca apoi sa se facă
antecontractul de vânzare-cumpărare și să mi se trimită dosarul la Fondul de Garantare.
Odată primită aprobarea de la Fondul de Garantare, a urmat semnarea contractului de
credit (anexa) și a contractului de vânzare-cumpărare și a contractului de garantare. Înainte de a
mi se pune la dispoziție creditul, am mers la banca pentru a asigura banii aferenți avansului de
5%, evaluării și constituirea depozitului colateral prin asigurarea a minim 3 rate de dobândă. În
conformitate cu contractul de creditare am încheiat o poliță de asigurare extinsă pentru toate
riscurile imobilului (anexa), cesionată în favoarea statului român reprezentat de Ministerul
Finanțelor publice prin BRD și o poliță de asigurare viață împotriva evenimentelor neprevăzute,
ce pot apărea pe perioada derulării creditului.
După ce banca trimite cererea de ipotecă (anexa) și intabularea este gata, se operează
ordinul de plată (anexa) pentru ca vânzătorul s-ă primească banii, urmând ca el sa ofere o
declarație prin care să ateste acest lucru.
Potrivit graficului de rambursare (anexe), la un sold al creditului de 220.000 lei, cu o
perioadă de rambursare întinsă pe 30 ani, cu o dobândă anuală efectivă de 3,69%, la sfârșitul
perioadei de creditare desfășurată pe 30 ani, cu o rambursare în rate egale voi achita băncii suma
totală de 356.509 lei, dobânzi în valoare de 106.271 lei, comisioane în valoare de 9.888 lei,
asigurări în valoare de 20.349,75 lei și o rată lunară de 1.005,31 lei. Dacă luăm în considerare o
rambursare în rate descrescătoare (anexa), vom observa ca suma totala pe care o voi achita băncii
este de 339.952 lei, dobânzi în valoare de 93.318 lei, comisioane de 8.764 lei, asigurări în valoare
de 17.869,50 lei și o rată în prima luna de 1.227,11 lei ajungând la data scadenței la suma de
612,82 lei.
Se poate constata conform graficelor de rambursare (anexe) că rambursarea în rate lunare
descrescătoare este mult mai avantajoasă pentru mine în relația de creditare cu banca, plătind
dobânzi și rate mai mici, implicit valoarea creditului rambursat este mai mică. În urma analizării
și verificării autenticității actelor depuse la dosarul de credit, de către consilierul BRD s-a stabilit
faptul că dețin capacitatea de plată necesara solicitării creditului Prima Casa și astfel creditul ales
mi se va acorda, în condițiile și termenii stabiliți banca.

S-ar putea să vă placă și