Sunteți pe pagina 1din 30

COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

PROIECT DE SPECIALITATE
PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENȚELOR PROFESIONALE

NIVEL III

Coordonator,
Prof. SAMSONESCU ROZALIA

Candidat,
COSMIUC ADELINA-MARIA

Promoția 2012

2
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

CONTABILITATEA
SALARIILOR

Motto :”Resursa umană- motorul economiei”

3
ARGUMENT

„ În cele din urmă nu tehnologia- fie că vorbim de un microcip , fie ca vorbim de rețetă
globală de telecomunicații – este scena noii economii. Scena este creierul uman.”
( Alan Webber )

De-a lungul timpului munca a fost și continuă să fie factorul de producție determinant și
activ. Ea antrenează ceilalți factori , îi combină și îi utilizează eficient.
Resursele umane reprezentând una dintre cele mai importante investiți financiare ale firmei,
este normal ca utilizarea lor să constituie o prioritate. Pentru a o putea folosi cu succes ținând cont
de faptul că de acest lucru depinde eficiența firmei, această resursă trebuie dezvoltată ; un rol
primordial în acest sens avându-l managementul resurselor umane.
Recompensa factorului muncă o constituie salariul , ce se concretizează în venit pentru
posesorul forței de muncă.
Am ales această temă pentru a evidenția importanța fundamentală pe care o constituie
resursa umană în cadrul societății , precum și recompensa financiară oferită acesteia .
Eu consider că numai un personal bine pregătit și motivat poate contribui la realizarea
optimă a obiectivelor și strategiilor firmei , conducând astfel la eficiență și competitivitate pe piață.
COMPETENȚE DOBÂNDITE
1.Utilizează planul general de conturi pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor.

2. Înregistrează evenimente şi tranzacţii în contabilitate

3. Completează registrele contabile şi balanţa de verificare

4
Cuprins

Capitolul 1 : Salariul – prețul muncii................................................................6


Capitolul 2 : Cheltuieli suportate de către angajatori........................................8
Capitolul 3 : Rețineri din salarii suportate de către angajat.............................11
Capitolul 4 : Determinarea salariului impozabil..............................................12
Capitolul 5 : Documente utilizate....................................................................13
Capitolul 6 : Conturi utilizate și operații specifice..........................................14
Capitolul 7 : Contabilitatea salariilor la SC AGROMETAL SRL ..................21
Concluzii .........................................................................................................28
Bibliografie .....................................................................................................29
Anexe ..............................................................................................................30

5
6
este plătitorul de salarii), cât şi din punct de vedere al celui care îl primeşte (al salariatului, care
este beneficiarul veniturilor din salarii).
SALARIATUL este o persoană încadrată cu contract individual de muncă, cu timp integral sau
parţial de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată. Atât timp cât nu există un contract
individual de muncă, nu se poate vorbi de salariat sau salariu.. calitatea de salariat se capătă numai şi
numai prin încheierea unui contract individual de muncă, care generează întocmirea documentului
„carte de muncă”, numită mai nou „carnet de muncă”.
De reţinut că unele activităţi se pot desfăşura şi pe bază de „contracte civile”, numite „convenţii
civile”, încheiate în baza Codului Civil, care nu generează raporturi de muncă, care nu se cuprind în
statul ,de salarii şi, ca urmare, (1) nu se supun contribuţiilor bugetare (pentru şomaj, pensii, sănătate)
prevăzute pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, (2) nu se impozitează pe baza baremului
lunar de impunere, pe baza căruia se impun veniturile salariale şi asimilate salariilor, (3) nu se includ
în venitul anual global impozabil.
Veniturile pe bază de „contracte civile”, încheiate în baza Codului Civil, se încadrează în
Codul Fiscal (C.f.) la „venituri din alte surse” (art.83 C.f.), iar impozitul se calculează cu cota de
10% până la 31.12.2004 şi cota de 16% după 1.01.2005 (art. 85 C.f ).

7
CAPITOLUL II
CHELTUIELI SALARIALE SUPORTATE DE CĂTRE ANGAJATORI
1. Fondul de salarii- reprezintă totalitatea salariilor brute suportate de angajator.
Salariul brut cuprinde urmatoarele elemente :
a. Salariul de încadrare – care se stabilește prin negocieri colective sau individuale între patronat si
salariați sau reprezentanții acestora.
Salariul de bază se acordă în raport cu timpul lucrat și poate fi egal sau mai mic în raport cu
salariul de încadrare.
Începând cu data de 01.01.2009 , salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 600
de lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2009 ,
reprezentând 3, 529 lei / oră .
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
este de 1693 de lei.
În contractul colectiv de muncă unic la nivel național se stabilesc următorii coeficienți minimi de
ierarhizare, care se aplică la salariul minim brut negociat :
a. Muncitori necalificați = 1 ; calificați = 1,2
b. Personal administrativ încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este : liceală= 1,2 ;
postliceală = 1,25
c. Peronal de specialitate încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este : școală de maiștrii
= 1, 3 ; studii superioare de scurtă durată = 1, 5
d. Personal încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este aceea de studii superioare = 2 .
b. Sporurile – se acordă în urmatoarele cazuri :
- pentru condiți deosebite de muncă : grele, periculoase, nocive, penibile , izolare, stres, etc .Se
acordă un spor de 10 % din salariul de bază ;
- pentru orele suplimentare și pentru orele lucrate în zilele de repaos săptamânal sau pentru zilele
de sărbători legale : se acordă un spor de 100 % din salariul de bază ;
- pentru lucrul în timpul nopții : se acordă un spor de 25 % din salariul de bază ;
- pentru vechime în muncă : se acordă minimum 5 % pentru 3 ani vechime și maximum 25 % la o
vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază ;
-pentru exercitarea unei funcții suplimentare se acordă un spor de până la 50 % din salariul de bază
al funcției înlocuite ;

8
- pentru folosirea unei limbi străine , dacă aceasta nu este cuprinsă în obligațiile postului.
c. Adaosurile – la salariul de bază sunt :
- adaosul de acord ;
- premiile acordate din fondul de premiere , calculate în proporție de minimum 1, 5% din fondul de
salarii realizat lunar și cumulat ;
- primele de vacanță și de sărbători ;
d. Indexările – reprezintă suma rezultată din aplicarea unor procente la salariul de bază, ca urmare a
creșterii prețurilor.
e. Indemnizațiile pentru concediile de odihnă
Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților.
Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucratoare și se acordă proporțional
cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
Efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau
în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă .
f. Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite din fondul de salarii .
g. Avantajele în natură – constituie o parte a salariului stabilită sub formă de bunuri sau servicii .
Alte drepturi de personal :

- participarea salariaților la profit ; tichetele de masă acordate conform legii .

2. Contribuția entității la asigurările sociale ( CAS ) – care, în funcție de ramură de activitate , se


calculează în urmatoarele cote , luându-se ca bază de calcul fondul de salarii realizat :
- pentru condiții normale de muncă 20, 8 %
- pentru condiții deosebite de muncă 25,8 %
- pentru condiții speciale de muncă 30,8 %
Angajatorul datorează contribuția pentru asigurarile sociale și pentru indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate cuvenite asiguraților . În acest caz , cota de CAS se aplică asupra sumei
reprezentând un salariu de bază brut pe țară garantat în plată , corespunzător numarului zilelor
lucrătoare din concediul medical.
3. Contribuția entității la fundul de șomaj ( CFS ) –care se calculează în cotă de 0,5% din fondul
brut de salarii în care se includ și indemnizațiile pentru incapacitatea de muncă suportate de
angajatori.

9
4. Contribuția entității la fondul de asigurări de sănătate ( CASS ) – calculat în cotă de 5,5 %
din fondul de salarii realizat în care se includ și indemnizațile pentru incapacitate de muncă
suportate de angajatori.
5. Contribuția pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- calculat în cotă de 0, 85 % din fondul de salarii realizat, din care se vor suporta indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate.
6. Contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale –se datorează de către angajatori ,
în cote stabilite de la 0,15 % la 0, 85 % în funcție de clasa de risc în care se încadrează activitatea
economică principală , aplicare asupra fondului de salarii brut lunar, respectiv salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată , corespunzător numărului de zile din concediul medical, cu
excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională .
7. Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – se calculează în cotă de 0, 25 %
aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate se salariați .
8. Contribuția pentru persoanele cu handicap neîncadrate
Angajatorii care au cel puțin 50 de salariați au obligația de a angaja personal cu handicap într-un
procent de cel puțin 4 % din numărul total de salariați.Dacă nu se fac angajări de persoane cu
handicap , se poate opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligații :
a. Să se plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50 % din salariul de bază minim
brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu s-au angajat persoane cu handicap ;
b. Să se achiziționeze produse sau servicii de la entitățile protejate autorizate, pe bază de
parteneriat , în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat prevăzută la opțiunea a.

10
CAPITOLUL III
REȚINERI DIN SALARII SUPORTATE DE CĂTRE ANGAJAȚI
Angajatorii au obligația legală de a reține din salariile datorate personalului angajat cu contract de
muncă urmatoarele sume :
1. Contribuția personalului la asigurările sociale –se calculează în cotă de 10, 5 % din salariul
brut , în care se includ salariul de încadrare și sporurile reglementate prin lege sau prevăzute în
Contractul Colectiv de Muncă . În cota de 10,5 % este inclusă și cota de 2% aferentă fondurilor de
pensii administrate privat.
Pentru beneficiarii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate , CAS 10,5 % se calculează având
la bază un salariu de bază minim pe țară și se reține din indemnizațiile brute .
2 . Contribuția angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate – se calculează în cota de 5, 5
% dn venitul brut realizat lunar.
3. Contribuția personalului la fondul de șomaj – se calculează în cotă de 0,5 % asupra venitului
brut realizat lunar .
4. Impozitul pe salarii – stabilit în cotă unică , de 16 % , având ca bază de calcul salariul impozabil.
5. Alte rețineri datorate terților : rate, chirii, imputații, amenzi , popriri , pensii alimentare , etc;
aceste rețineri se efectuează numai pe baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relații
contractuale.
Achitarea drepturilor salariale se face , de regulă, astfel :

- avansul (chenzina I), după data de 15 a lunii curente, în cotă de 40-45 % din salariul de

încadrare ;

- restul de plată ( chenzina a – II-a ) , după data de 01 a lunii următoare.

6. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt :


- 1 si 2 ianuarie ; prima si a doua zi de Paște ; 1 mai; prima și a doua zi de Rusalii; 15 august; 1
decembrie;
7. Alte concedii plătite
- căsătoria salariatului sau nașterea unui copil – 5 zile
- căsătoria unui copil al salariatului – 2 zile
- decesul soțului / soției , copilului , părinților și socrilor – 3 zile

11
- decesul bunicilor , fraților , surorilor – 1 zi

CAPITOLUL IV
DETERMINAREA SALARIULUI IMPOZABIL

DETERMINAREA SALARIULUI IMPOZABIL


Venitul brut din salarii – reprezintă suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de
realizare a venitului .Venitul impozabil din salarii se determină prin deducerea (scăderea ) din
venitul brut a următoarelor sume :
- contribuțiile personalului la asigurările sociale ( 10, 5 % ), la fondul de șomaj
( 0,5 % ), la asigurările sociale de sănătate ( 5,5 % )

- cotizația de sindicat plătită conform legii ;

- contribuțiile la schemele facultative de pensii ocupaționale , astfel încât la nivelul anului să

nu se depășească echivalentul în lei a 400 de euro ;

- deducea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut , pentru

funcția de bază , de până la 1000 de lei inclusiv, astfel :


- 250 lei , pentru salariații care nu au persoane în întreținere;
- 350 lei , pentru salariații care au o persoană în întreținere ;
- 450 lei, pentru salariații care au 2 persoane în întreținere ;
- 550 lei, pentru salariații care au 3 persoane în întreținere ;
- 650 lei, pentru salariații care au 4 sau mai multe persoane în întreținere ;
Pentru salariații care au venituri brute lunare pentru funcția de bază cuprinde între 1000 și 3000
lei , deducerile prsonale sunt degresive . Nu se acordă deduceri personale pentru salariații care
obțin venituri brute lunare mai mari de 3000 de lei. Persoana în întreținere poate fi o rudă a
salariatului până la gradul al doilea inclusiv ,ale cărei venituri nu depășesc 250 lei lunar.
Dacă din venitul brut din salarii se deduc sumele enumerate mai sus, se obține salariul
impozabil, care se înmulțește cu cota unică de impunere pentru a se determina impozitul pe
salarii.

12
CAPITOLUL V
DOCUMENTE UTILIZATE

Documentele primare care stau la baza stabilirii salariilor pentru fiecare angajat în parte se pot
grupa astfel :
 documente privind prezența la lucru și volumul de muncă prestată : fișă de pontaj , condică
de prezență , foaie colectivă de pontaj , situația prezenței și a absențelor ;
 documente privind producția obținută : bon de lucru individual, bon de lucru colectiv, raport
de producție și salarizare , pontajul lucrărilor manuale, pontajul mecanizatorului ;
 documente privind stabilirea salariilor : stat de salarii pentru angajați , stat de salarii pentru
colaboratori, listă de avans chenzinal, listă de indemnizații pentru concediul de odihnă, listă
pentru plăți parțiale , desfășurătorul indemnizațiilor plătite în contul asigurărilor sociale de
stat, drepturi bănești – chenzina I , drepturi bănești – chenzina a - II – a , fișă de evidență a
salariilor ;

13
CAPITOLUL VI
CONTURI UTILIZATE ȘI OPERAȚII SPECIFICE
Contabilitatea sintetică a decontărilor cu personalul se realizează cu ajutorul grupei 42
„Personal şi conturi asimilate”, care cuprinde următoarele conturi de gradul I:

421 „Personal-salarii datorate”

Ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau
natură, inclusiv a adaosurilor şi premiilor achitate din fondul de salarii. După conţinutul economic,
este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar după funcţia contabilă, un cont de pasiv.

Se creditează cu salariile şi alte drepturi cuvenite personalului.

Se debitează cu reţinerile din salarii (contribuţiile la asigurările sociale, la asigurările sociale de


sănătate, la ajutorul de şomaj, impozitul pe salarii, avansurile acordate anterior, etc.) şi cu salariile
nete achitate personalului.

Soldul creditor reprezintă drepturile salariale datorate.

423 „Personal-ajutoare materiale datorate”

Ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru
îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces, etc. După conţinutul economic, este un cont de datorii
salariale pe termen scurt, iar după funcţia contabilă, un cont de pasiv.

Se creditează cu ajutoarele materiale datorate salariaţilor.

Se debitează cu reţinerile din indemnizaţii (contribuţii privind asigurările de sănătate şi ajutorul


de şomaj, avansul acordat anterior, impozitul pe salarii, etc.) şi cu ajutoarele achitate personalului.

Soldul creditor reprezintă ajutoare materiale datorate salariaţilor.

14
424 „Participarea personalului la profit”

Ţine evidenţa stimulentelor acordate personalului din profitul realizat. După funcţia conţinutul
economic, este un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia contabilă, un cont de pasiv.

Se creditează cu sumele repartizate personalului din profitul realizat.

Se debitează cu impozitul reţinut şi cu sumele achitate personalului.

Soldul creditor reprezintă stimulentele din profit datorate personalului.

425 „Avansuri acordate personalului”

Ţine evidenţa avansurilor acordate personalului. După conţinutul economic, este un cont de
creanţe faţă de personal, iar după funcţia contabilă, un cont de activ.

Se debitează cu avansurile din salarii acordate salariaţilor.

Se creditează cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansurile acordate.

Soldul debitor reprezintă avansurile achitate personalului.

426 „Drepturi de personal neridicate”

Ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal. După conţinutul economic,
este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar după funcţia contabilă, un cont de pasiv.

Se creditează cu sumele datorate personalului, dar neridicate în termenul legal.

Se debitează cu sumele achitate personalului şi cu drepturile de personal neridicate şi prescrise.

Soldul creditor reprezintă drepturile de personal neridicate.

427 „Reţineri din salarii datorate terţilor”

Ţine evidenţa reţinerilor din salarii datorate terţilor, cum ar fi: rate, chirii, popriri, pensii
alimentare. După conţinutul economic, este un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia
contabilă, un cont de pasiv.

Se creditează cu sumele reţinute de la salariaţi, datorate terţilor.

Se debitează cu sumele achitate terţilor.

Soldul creditor reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.

15
4281 „Alte datorii în legătură cu personalul”

Ţine evidenţa altor datorii în legătură cu personalul, cum ar fi: garanţii gestionare reţinute,
indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate şi alte sume pentru care nu s-au întocmit
state de salarii. După conţinutul economic, este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar după
funcţia contabilă, un cont de pasiv.

Se creditează cu alte sume datorate personalului.

Se debitează cu sumele achitate personalului.

Soldul creditor reprezintă alte sume datorate personalului.

4282 „ Alte creanţe în legătură cu personalul”

Ţine evidenţa altor creanţe în legătură cu personalul, cum ar fi: cota parte din valoarea
echipamentului de lucru suportată de personal, imputaţii chirii, sume acordate şi nejustificate şi alte
debite. După conţinutul economic, este un cont de creanţe, iar după funcţia contabilă, un cont de
activ.

Se debitează cu sumele reprezentând creanţe faţă de personal.

Se creditează cu sumele încasate sau reţinute de la personal.

Soldul debitor reprezintă creanţe faţă de personal.

Contabilitatea sintetică a decontărilor cu bugetele de asigurări şi protecţie socială se realizează


cu ajutorul grupei 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate”, care cuprinde
următoarele conturi:

431 „Asigurări sociale” – se desfăşoară pe următoarele conturi de gradul II:

4311 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale”

Este, după conţinutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia contabilă,
un cont de pasiv.

Se creditează cu contribuţia unităţii la asigurările sociale.

Se debitează cu sumele virate bugetului de asigurări sociale şi cu sumele datorate personalului


care se suportă din bugetul asigurărilor sociale.

Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

16
Notă: În cazul în care sumele datorate personalului depăşesc contribuţia unităţii la bugetul
asigurărilor sociale, diferenţa urmând a fi recuperată de la acesta, soldul contului 4311 poate fi
temporar debitor, în acest caz contul respectiv va funcţiona ca un cont bifuncţional.

4312 „Contribuţia personalului la asigurările sociale”

Este, după conţinutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia contabilă,
un cont de pasiv.

Se creditează cu contribuţia personalului la asigurările sociale.

Se debitează cu sumele virate bugetului de asigurări sociale.

Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

4313 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate”

Este, după conţinutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia contabilă, un
cont de pasiv.

Se creditează cu contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate.

Se debitează cu sumele virate bugetului de asigurări sociale de sănătate.

Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale de sănătate.

4314 „Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate”

Este, după conţinutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia contabilă,
un cont de pasiv.

Se creditează cu contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate.

Se debitează cu sumele virate bugetului de asigurări de sănătate.

Soldul creditor reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale de sănătate.

4371 „Contribuţia unităţii la fondul de şomaj”

Este, după conţinutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia contabilă,
un cont de pasiv.

17
Se creditează cu sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de şomaj.

Se debitează cu sumele virate, reprezentând contribuţia unităţii la fondul de şomaj.

Soldul creditor constituie fondul de şomaj datorat.

4372 „Contribuţia personalului la fondul de şomaj”

Este, după conţinutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia contabilă,
un cont de pasiv.

Se creditează cu sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj.

Se debitează cu sumele virate, reprezentând contribuţia personalului la fondul de şomaj.

Soldul creditor constituie fondul de şomaj datorat.

4381 „Alte datorii sociale”

Este, după conţinutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia contabilă,
un cont de pasiv.

Se creditează cu sumele privind ajutoare materiale achitate în plus personalului.

Se debitează cu sumele virate asigurărilor sociale.

Soldul creditor reprezintă alte datorii sociale.

4382 „Alte creanţe sociale”

Este, după conţinutul economic, un cont de creanţe, iar după funcţia contabilă, un cont de activ.

Se debitează cu sumele cuvenite personalului sub formă de ajutoare materiale, care urmează a
se încasa de la bugetul de asigurări sociale.

Se creditează cu sumele încasate de la bugetul de asigurări sociale.

Soldul creditor reprezintă alte creanţe sociale.

Alte conturi specifice, utilizate pentru înregistrarea operaţiilor privind salariile, asigurările şi
protecţia socială: 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”, 641 „Cheltuieli cu salariile
personalului”, 6451 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale”, 6452 „Contribuţia unităţii
pentru ajutorul de şomaj”, 6453 „Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de
sănătate”, 6458 „Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială”.

18
444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”

Este, după conţinutul economic, un cont de datorii fiscale, iar după funcţia contabilă, un cont de
pasiv.

Se creditează cu impozitul pe veniturile de natura salariilor datorate.

Se debitează cu impozitul virat bugetului.

Soldul creditor exprimă impozitul pe veniturile de natura salariilor datorate.

OPERAȚII SPECIFICE

-înregistrarea salariilor de plătit

641 = 421

- contribuția entității la asigurările sociale

6451 = 4311

- contribuția entității la fondul de șomaj

6452 = 4371

- contribuția entității la asigurările sociale de sănătate

6453 = 4313

- contribuția entității pentru concedii și indemnizații

6455 = 4317

- contribuția entității pentru accidente de muncă și boli profesionale

6454 = 4315

- contribuția entității la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

6456 = 4373

-contribuția personalului la asigurările sociale

421 = 4312

- contribuția personalului la fondul de șomaj

19
421 = 4372

- contribuția personalului la asigurările sociale de sănătate

421 = 4314

- impozitul pe venituri de natura salariilor

421 = 444

- alte rețineri

421 = 427

- plata contribuțiilor și a impozitului pe salarii

% = 5121

4311

4312

4313

4315

4317

4371

4372

4373

444

- plata salariului net

421 = 5121

20
Studiu de caz
- S.C. AGROMETAL S.R.L. –

21
S.C. AGROMETAL S.R.L.

Denumirea societății este S.C. AGROMETAL S.R.L. , având ca formă juridică , societate cu
răspundere limitată. A fost înființată în anul 2001, având inițial sediul amplasat la domiciliul
asociaților.
Actual, sediul acestei entități economice este amplasat în satul Măriței, comuna Dărmănești,
județul Suceava , pe partea stângă a șoselei E85 spre Rădăuți, obiectul de activitate constituindu-l
comercializarea produselor agricole, acestea fiind ulterior vândute atât în țară , cât și în străinătate,
în țări precum Austria , Polonia , Germania .
Firma are un capital social subscris vărsat în valoare de 4000 de lei , acesta fiind divizat în două
părți sociale egale, astfel : Chidoveț Daniel – 2000 de lei
Chidoveț Violeta – 2000 de lei

Ea se încadrează în rândul societăților mici datorită efectivului de salariați în număr de 11, aceștia
diferențiindu-se prin vârstă, sex , vechime , studii. Majoritatea angajaților sunt bărbați cu vârstele
cuprinse între 25 și 50 de ani , iar structura pe vârstă în cazul femeilor este cuprinsă între 20 și 55 de
ani. Toți aceștia constituie un personal bine pregătit în domeniu , capabil de executarea unei munci
de calitate.
Ca orice altă societate , aceasta prezintă o serie de clienți , de furnizori și desigur, de concurenți.
Clienții firmei S.C. AGROMETAL S.R.L. sunt :
- S.C. AGROPROD S.R.L. în procent de 40 %
- S.C. URBAN S.R.L. în procent de 35 %
- S.C. DEZVOLTARE REGIONALĂ S.R.L în procent de 15 %

22
- Oamenii din comunitate în procent de 10 %
Furnizorii întreprinderii :
- Polska- Metal S.R.L. - 60 %
- S.C. PRODFLAMAR S.R.L. – 20 %
- FENDT – MUNCHEN – 20 %
Concurența este reprezentată de către societățile ce prezintă același obiect de activitate , precum
S.C. PREMAGRO S.R.L., S.C. DUOTRAC S.R.L. , însa entitatea S.C. AGROMETAL S.R.L. se
remancă prin faptul că este singura din Moldova care comercializează utilaje agricole , o
caracteristică aparte constituind-o de asemeni și faptul ca ea importă autospeciale de pompieri,
ambulanțe , pe care le oferă în folosul comunității în cazul unei urgențe.
INDICATORI FINANCIARI
Unul dintre cei mai importanți indicatori financiari ai acestei societăți îl reprezintă evoluția
salariilor .
Efectuând un studiu asupra evoluției salariilor , dar si a numărului de resurse umane într-un
interval de 5 ani , am constatat cu amploare faptul că atât valoarea salariilor cât și numarul de
angajați s-a modificat.În anul 2008 , salariile au fost mai mari , angajații primind mult mai multe
sporuri , premii , având dreptul la concedii , primid chiar și zile libere.
În urma intrării României în criză , sectorul public , dar și cel privat au fost afectate în mare
masură , drept urmare , în cadrul societății AGROMETAL S.R.L. valoarea salariilor scăzând în anul
2010 cu un procent de aproximativ 25% , firma făcând și disponibilizări la nivelul resurselor umane,
astfel că , dintr-un efectiv de 16 angajați în anul 2008 , au rămas actual doar 11.
Disponibilizările se datorează progresului tehnologic , în sensul că , resursa umană a fost astfel
înlocuită cu tehnologia modernă informatizată.
Cifra de afaceri , un alt indicator financiar , a scăzut față de anul 2009 când aceasta avea o
valoare de 739 362 lei , valoarea actuală fiind de 429 780 lei. Motivul acestei modificări este lipsa
banilor populației care nu mai investește în utilaje agricole și nici în agricultură care a condus la
diminuarea vânzărilor.

23
FURNIZORII

CLIEȚII

24
Evoluția salariilor

Evoluția salariilor

Evoluția cifrei de afaceri

25
Everimente și tranzacții privind contabilitatea salariilor la
S.C. AGROMETAL S.R.L.

-înregistrarea salariilor de plătit

641 = 421 18 423

- contribuția entității la asigurările sociale

6451 = 4311 3 832

- contribuția entității la fondul de șomaj

6452 = 4371 92

- contribuția entității la asigurările sociale de sănătate

6453 = 4313 958

- contribuția entității pentru concedii și indemnizații

6455 = 4317 157

- contribuția entității pentru accidente de muncă și boli profesionale

6454 = 4315 74

- contribuția entității la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

6456 = 4373 46

26
-contribuția personalului la asigurările sociale

421 = 4312 1 934

- contribuția personalului la fondul de șomaj

421 = 4372 93

- contribuția personalului la asigurările sociale de sănătate

421 = 4314 1 014

- impozitul pe venituri de natura salariilor

421 = 444 2 160

- plata contribuțiilor , a impozitului pe salarii și a salariului net

% = 5121 23 582

421 13 222

4311 3 823

4312 1 934

4313 985

4314 1 014

4315 74

4317 157

4371 92

4372 93

4373 76

444 2 160

27
CONCLUZIE

În orice sector de activitate, pentru a produce trebuie folosite resurse : materiale ,


financiare , umane ( forța de muncă ) și informaționale.
La baza factorului uman se află resursele de muncă ce exprimă totalitatea persoanelor în
vârstă legală și apte de muncă , recompensarea acestuia constituind-o salariul , ce se concretizează
în venit pentru posesorul forței de muncă.
Calculul și achitarea salariului , decontările cu bugetul statului și al asigurărilor sociale,
precum și alte operațiuni de personal , ce țin de contabilitatea resurselor umane , se realizează prin
înregistrări specifice .
În ceea ce privește salariile și contribuțiile aferente acestora , societatea pe baza căreia am
afectuat studiul de caz , S.C. AGROMETAL S.R.L. , în calitate de contribuabil , respectă procedura
fiscală prin achitarea la termenul stabilit de lege a tuturor datoriilor care rezultă în urma plății
drepturilor bănești cuvenite angajațiilor . De asemenea , pentru o bună colaborare cu salariații săi ,
unitatea stimulează personalul cu prime de sărbători și în funcție de performanțele realizate într-un
an , angajații primesc bonusuri la sfârșitul exercițiului financiar.
Astfel , prin realizarea acestei lucrări , am costatat faptul că atât resursa umană cât și salariul
acordat acesteia joacă un rol esențial în cadrul entitățiilor patrimoniale , „ omul find mai mult decât
o marfă ” în cadrul economiei.

28
BIBLIOGRAFIE

- Bodea Gh. , „Contabilitate Financiară românească” , Editura


Pântea P. , „ Intelcredo ” , Deva , 2009

- Chișu V. , „ Posturi , salarii și... beneficii ” , Editura „ Irecson”,


București , 2002

- Nica C. , „ Managementul firmei” , Chișinău , 1999

- Panișoară I. , „ Managementul resurselor umane ” , Editura „ Polirom ”,


București , 2005

- *** „ Planul general de conturi ”

-*** „ Codul fiscal ”

-*** „ Legea contabilității ”

29
ANEXE

Anexa 1 – Contractul individual de muncă


Anexa 2 – Fișa de evaluare pentru salariați
Anexa 3 – Declarația 112

30
31