Sunteți pe pagina 1din 23

Audit financiar,

Evoluţia XV, Nr.de


funcţiei 3(147)/2017, 343-353
audit intern în contextul transparenţei corporative
ISSN: 1583-5812; ISSN on-line: 1844-8801

Evoluţia Rezumat

funcţiei de
Studiul prezintă aspecte relevante privind evoluţia
auditului intern în perioada post criză economică.
Motivaţia care a determinat autorii să abordeze această
evoluţie a funcţiei de audit intern a fost actualitatea şi

audit intern în
importanţa acordată auditului intern în perioada post
criză economică. Astfel, la nivelul literaturii de
specialitate s-au analizat o serie de studii privind

contextul
evoluţia auditului intern şi rolul pe care îl are. În urma
delimitării conceptuale şi prezentării studiului privind
literatura de specialitate, autorii au întreprins un studiu
calitativ care a vizat perspectivele funcţiei de audit

transparenţei
intern. Ca urmare a acestei analize, rezultă că, deşi au
fost aduse o serie de modificări funcţiei de audit intern în
ultima perioadă, se vor mai schimba rolul şi importanţa

corporative
acestei funcţii în cadrul entităţilor.
Cuvinte-cheie: Audit intern, Institutul Auditorilor Interni,
guvernanţă, evoluţie.
Clasificare JEL: M42

Melinda Timea FÜLÖP,


Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca,
E-mail: fulop_melinda@yahoo.de
Szabolcs Vilmos SZEKELY,
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca,
E-mail: szekely_szv@yahoo.com Vă rugăm să citaţi acest articol astfel:
Fülöp, M.T. and Szekely, S.V. (2017), The evolution of the
internal auditing function in the context of corporate
transparency, Audit Financiar, vol. XV, no. 3(147)/2017, pp.
440-450, DOI: 10.20869/AUDITF/2017/147/440
Link permanent pentru acest document:
http://dx.doi.org/10.20869/AUDITF/2017/147/440
Data primirii articolului: 27.03.2017
Data revizuirii: 27.04.2017
Data acceptării: 28.04.2017

Nr. 3(147)/2017 343


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

Introducere o organizaţie în a-şi atinge obiectivele prin prezentarea


unei abordări sistematice, disciplinate în evaluarea şi
Potrivit lui Arthur Hald (1944) „nicio mare afacere nu creşterea eficacităţii managementului riscurilor,
poate să evite auditul intern. Dacă până acum marile controlului şi proceselor de guvernanţă” (Mermod şi
organizaţii nu au adoptat auditul intern, o vor face mai Sungun, 2013).
devreme sau mai târziu, însă dacă evenimentele se vor Astăzi funcţia de audit intern joacă un rol extrem de
desfăşura ca şi până acum, cu siguranţă ele o vor face important în creşterea performanţei companiilor.
mai devreme”. Motivele principale care stau la baza acestui rol sunt
Evenimentele legate de criză au atras atenţia mai ales ritmul alert al schimbărilor în economie, rapiditatea cu
asupra sistemelor de control intern şi management al care se iau deciziile şi nevoia întreprinzătorilor de a
riscului. În timp ce încercările anterioare de reformare a aduna toate resursele posibile în vederea obţinerii unui
sistemului de guvernanţă corporativă se concentrau avantaj competiţional în raport cu concurenţa.
asupra componenţei consiliilor de administraţie, sau pe Dintre toate funcţiile unei organizaţii, funcţia de audit
probleme legate de remunerare, criza financiară a adus intern este singura care joacă acest rol într-un mod
riscul în prim plan. natural deoarece ea are „o unică responsabilitate de a
Auditul intern se desfăşoară în diferite medii legislative şi documenta, explica şi evalua activităţile legate de risc,
culturale; în cadrul unor organizaţii care diferă din punct control şi guvernanţă”. Funcţia de audit intern are
de vedere al scopului, mărimii, complexităţii şi structurii; capacitatea de a creşte performanţa companiilor prin
de către persoane din cadrul sau din afara organizaţiei. însăşi natura sa, întrucât duce la obţinerea zilnică a
Deşi pot exista diferenţe care să influenţeze practica informaţiilor prin culegerea datelor (Friedman ş.a.,
auditului intern în fiecare dintre aceste medii, este 2013).
esenţială respectarea Standardelor Internaţionale pentru Totodată, auditul intern reprezintă un element-cheie al
Practica Profesională a Auditului Intern emise de IIA guvernanţei companiilor, managementului riscurilor şi al
(Standardele de Audit Intern) pentru îndeplinirea structurii de control intern. Crearea unei funcţii de audit
responsabilităţilor auditorilor interni şi a activităţii de eficace constituie pentru organizaţii o adevărată
audit intern. Dacă legislaţia sau regulamentele nu le provocare. Avantajele competiţionale care pot fi obţinute
permit auditorilor interni sau activităţii de audit intern să răsplătesc pe deplin eforturile (resursele) investite şi
respecte anumite secţiuni ale Standardelor, este includ: îmbunătăţirea proceselor din cadrul
necesar să se respecte toate celelalte secţiuni ale managementului riscurilor, a mediului de control,
Standardelor şi să se declare neconformitatea existentă întărirea relaţiilor cu autorităţile de reglementare, o mai
(Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională bună eficienţă de-a lungul guvernanţei, o mai bună
a Auditului Intern, 2012 Institutul Auditorilor Interni, p.4). eficienţă în gestionarea riscurilor şi a activităţilor de
Auditul intern este o activitate de importanţă strategică conformitate (Holt, 2012).
în ceea ce priveşte procesele de control şi management Auditul intern a fost considerat o perioadă lungă de
la nivelul entităţilor economice. Utilizând diverse timp un ajutor pentru auditul extern, prin verificarea
proceduri şi instrumente de lucru, auditul intern oferă o procesului de control intern din cadrul entităţii. În ziua
analiză şi o imagine completă asupra activităţilor de azi, fără să omitem acest aspect, activitatea de
desfăşurate, prin intermediul metodelor de lucru folosite audit intern are în continuare rolul de sprijin al
în companie, modalităţii de organizare a entităţii şi auditului extern, respectiv de verificare şi evaluare a
operaţiunilor derulate. În acest sens, se consideră că controlului intern. Totuşi, funcţia de audit intern
auditul intern aduce un plus de valoare şi oferă o începe să joace un rol din ce în ce mai important în
asigurare asupra sistemului de control intern al entităţii, asistarea managementului privind riscurile la care
privit şi prin prisma principiilor de guvernanţă entitatea este expusă. În acest context, devine tot
corporativă. mai evident faptul că profilul profesional al auditorului
Conform Institutului Auditorilor Interni, „auditul intern intern va suferi schimbări generate nu doar de
reprezintă o asigurare independentă, obiectivă şi o modificările intervenite în rolul pe care îl îndeplineşte,
activitate de consultanţă creată pentru a adăuga valoare ci şi de provocările cărora trebuie să le facă faţă în
şi pentru a îmbunătăţi operaţiunile unei organizaţii. Ajută lumea afacerilor: managementul riscului, tehnologiile

344 AUDIT FINANCIAR, anul XV


Evoluţia funcţiei de audit intern în contextul transparenţei corporative

informaţionale tot mai sofisticate, data mining etc.


(Chersan, 2016).
2. Abordări conceptuale privind
auditul intern
1. Metodologia cercetării Activitatea de audit intern a apărut şi s-a dezvoltat
datorită utilităţii pe care o asigură beneficiarilor,
ştiinţifice datorită capacităţii de a satisface anumite nevoi ale
Ne propunem să subliniem importanţa conexiunii utilizatorilor. Activitatea de audit intern este de o
între domeniul contabilităţii şi cel al auditului. Pentru importanţă strategică, deoarece atât managerii, cât şi
a beneficia de rezultate şi concluzii oportune în consiliul de administraţie al întreprinderii ştiu că atâta
activitatea de cercetare specifică domeniului timp cât există un sistem adecvat de control intern,
economic, trebuie să analizăm cel mai adesea fapte, orice greşeli şi eşecuri vor fi investigate şi remediate în
evenimente economice, cifre şi date statistice. timp util. Consiliul de administraţie percepe auditul
Analiza viabilă a unui domeniu sau a unei activităţi intern ca fiind atât o acţiune de perfecţionare a
economice prezintă necesitatea existenţei unei activităţii, cât şi o acţiune de căutare şi descoperire a
metodologii şi a unui model de cercetare specifice. În erorilor şi ilegalităţilor (Ţingău, 2007).
ceea ce priveşte domeniul contabilităţii, este general Astfel, se impune clarificarea noţiunii de audit intern şi,
cunoscut faptul că reprezintă o sursă importantă de mai mult de atât, clarificarea rolului pe care auditul
informaţii pentru fundamentarea deciziilor economice intern îl joacă în zilele noastre. Numeroşi cercetători
şi, în special, a celor manageriale. Lipsa informaţiilor din domeniu au analizat evoluţia auditului intern la
economice furnizate de contabilitate poate constitui nivel internaţional şi naţional (Möller şi Witt, 1999;
pentru un manager un handicap major. Anderson, 2003; Ramamoorti, 2003; Ratliff şi Reding,
În ultimul timp, auditul intern câştigă din ce în ce mai 2002; Flemming Ruud, 2003; Möller, 2005; Boţa-
mult teren din punct de vedere al importanţei în Avram şi Popa, 2011; Precob şi Rusu-Buruiană, 2015;
organizaţii, reprezentând astfel un domeniu de Chersan, 2016).
cercetare atractiv şi de interes. Prezentul studiu are Pornind de la definiţia regăsită în dicţionarul explicativ,
ca scop identificarea şi evidenţierea perspectivelor termenul de audit provine din limba latină, de la
funcţiei de audit intern şi modul în care se va cuvântul audit-auditare, care are înţelesul de „a
dezvolta în viitor această funcţie. asculta”. O utilizare mai intensă a termenului de audit
Cercetarea desfăşurată este de tip calitativ. se constată în perioada crizei economice din 1929. De
Obiectivul urmărit este identificarea evoluţiei funcţiei atunci, rolul şi necesitatea auditului intern au crescut
de audit intern. Cercetarea a impus parcurgerea continuu, fapt ce a condus la organizarea şi
literaturii de specialitate care valorifică cercetările în standardizarea activităţii practice de audit, prin
domeniul auditului intern, analiza normelor şi înfiinţarea în anul 1941 în Orlando, Florida, SUA, a
reglementărilor în vigoare, precum şi analiza studiilor Institutului Auditorilor Interni (IIA), căruia, în prezent, îi
realizate pe plan mondial, de organisme sunt afiliate peste 120 de ţări.
internaţionale de prestigiu, cu privire la evoluţia Auditul intern a avut un rol important în cadrul
auditului intern. guvernanţei corporative încă din anul 1940 (Möller,
În cadrul cercetării, demersul nostru ştiinţific se 2005) şi a devenit tot mai important pe măsură ce au
bazează pe o abordare deductivă de la general la trecut anii. Din anul 1940 au avut loc mai multe
particular. Astfel, am pornit de la stadiul actual al schimbări privind auditul intern, care a fost reglementat
cunoaşterii prin definirea conceptelor cheie privind prin diferite norme şi coduri de guvernanţă corporativă.
auditul intern. Hermanson şi Rittenberg (2003), consideră că printre
activităţile de bază ale auditului intern se enumeră
Subscriem ideii conform căreia finalizarea unui
evaluarea riscurilor, asigurarea controlului în cadrul
demers ştiinţific este un nou început pentru
entităţii şi asigurarea conformităţii.
dezvoltări ulterioare sau noi abordări în domeniul
cercetării. Astfel, încheiem cercetarea de faţă cu o În 1941, J.B. Thurston, primul preşedinte al Institutului
serie de concluzii. Internaţional al Auditorilor Interni, declara cu o

Nr. 3(147)/2017 345


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

previziune uimitoare că perspectiva cea mai strălucită a termeni mult mai exacţi: „este clar pentru cei care
auditului intern va fi „asistenţa managerială”. În 1991, lucrează în cadrul funcţiei de Audit Intern că acesta are
Joseph J. Mossis – preşedintele Institutului Auditorilor un rol vital de jucat, ajutând conducerea să ia în mână
Interni din Marea Britanie, reia aceeaşi remarcă, dar în hăţurile controlului intern” (Ghiţă ş.a., 2005).

Figura nr. 1. Evoluţia auditului intern

1941
• perioada crizei
economice - rolul • înfiinţarea • IIA a emis norme
şi necesitatea proprii de audit intern 1970 • ultima apariție a
Institutului
auditului intern Auditorilor Interni standardelor de
• normele au audit intern
(IIA) devenit standarde revizuite în 2016
• perspectiva 1950 de audit intern
auditului intern -
1929 "asistenţa 2017
managerială”

Sursa: proiecţie proprie

Începând din 1950, IIA a emis norme proprii de audit îmbunătăţirea acestor operaţii şi creşterea maximă a
intern, diferite de cele ale auditului extern. În timp, profitabilităţii acestora.” (Bring şi Cashin, 1958).
acestea s-au generalizat şi din 1970 au devenit Auditul intern este definit în Normele profesionale
standarde de audit intern, care sunt supuse unor elaborate de Institutul de Audit şi Control Intern ca fiind
modificări permanente datorită evoluţiei societăţii ce se „o activitate independentă şi obiectivă care dă unei
confruntă mereu cu noi provocări. organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de
O primă definiţie a auditului intern a fost dată de Brink control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i
Victor, directorul Fundaţiei de Cercetare IIA, în anul îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui
1958: „Auditul intern se relevă ca fiind un segment plus de valoare”. De asemenea, trebuie precizat că
special din domeniul vast al contabilităţii, utilizând tehnici auditul intern ajută organizaţia să îşi atingă obiectivele
de bază şi metode de auditare. Faptul că departamentul deoarece evaluează procesul de management, procesul
financiar-contabil şi auditorul intern folosesc de multe ori de control şi guvernanţă, dar şi riscurile la care
aceleaşi tehnici, adesea conduce la prezumţia eronată organizaţia se expune; mai mult decât atât, auditul intern
că între munca şi obiectivele acestora ar fi diferenţe oferă şi soluţii pentru a spori eficienţa acestor procese,
insesizabile. Auditorul intern, la fel ca orice alt auditor, sau pentru a acoperi deficienţele (Chiţu şi Ioanăş, 2005).
este preocupat de investigarea validităţii tranzacţiilor, Activitatea de audit intern, aşa cum am specificat
dar în cazul lui, tranzacţiile spre care acesta îşi anterior, apreciază şi îndrumă procesul de guvernanţă
îndreaptă atenţia, acoperă un perimetru mult mai mare corporativă, pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ce
şi se confruntă cu mai multe probleme. În plus, auditorul ţin de etică, responsabilitate şi eficienţă în administrare.
intern este un angajat al organizaţiei, fiind de la sine În acest sens, pentru monitorizarea şi asigurarea
înţeles faptul că acesta este foarte interesat în a ajuta la conformităţii cu codul de guvernanţă corporativă

346 AUDIT FINANCIAR, anul XV


Evoluţia funcţiei de audit intern în contextul transparenţei corporative

aplicabil, considerăm că este imperativ să definim utilizarea altor standarde, după caz. Într-o astfel de
conceptul de guvernanţă corporativă. Guvernanţa situaţie, dacă există neconcordanţe între Standardele IIA
corporativă, potrivit OECD, reprezintă totalitatea şi alte standarde, auditorii interni şi activitatea de audit
procedurilor şi proceselor prin care o organizaţie este intern trebuie să respecte Standardele IIA şi pot
condusă şi controlată. Chartered Institute of Internal respecta şi celelalte standarde dacă acestea sunt mai
Auditors din Marea Britanie, conform raportului Cadbury restrictive.
(Cadbury, 1992), adaugă la această definiţie câteva Scopul Standardelor este:
aspecte cheie ale sistemului de guvernanţă corporativă:
guvernanţa realizează distribuţia drepturilor şi 1. Să contureze principiile de bază privind practica de
responsabilităţilor între consiliile de administraţie, audit intern;
manageri, acţionari şi părţi interesate, pentru a se 2. Să furnizeze un cadru general pentru desfăşurarea
asigura coordonarea activităţilor şi atingerea obiectivelor şi dezvoltarea unei game largi de misiuni de audit
companiei. Raportul Preda (Preda, 1999) privind Codul intern care să genereze valoare adăugată;
de Conduită a companiilor listate la bursă consideră că 3. Să stabilească cadrul de referinţă pentru evaluarea
guvernanţa corporativă este rezultatul unor norme, rezultatelor auditului intern;
tradiţii şi modele comportamentale dezvoltate de fiecare
sistem legislativ. IIA a publicat în iulie 2006 4. Să stimuleze îmbunătăţirea proceselor şi
„Organizational Governance: Guidance for Internal operaţiunilor organizaţiei.
Auditors” un ghid care întăreşte relaţia dintre auditul Standardele reprezintă cerinţe obligatorii, bazate pe
intern şi rolul său consultativ în aspectele specifice principii, cuprinzând:
guvernanţei corporative (Tiron-Tudor, 2007).  Enunţuri privind cerinţele de bază pentru practica
Auditul intern are un rol tot mai important odată cu profesională a auditului intern şi pentru evaluarea
apariţia Legii Sarbanes Oxley (2002). Deşi Legea eficacităţii acestuia, care se aplică la nivel
Sarbanes Oxley nu abordează în mod specific rolul internaţional, organizaţional şi individual;
auditului intern în cadrul guvernanţei corporative, există  Interpretări, care clarifică termenii sau conceptele din
cerinţele de guvernanţă corporativă pentru comitetele de Enunţuri (Standardele Internaţionale pentru Practica
audit, auditorii externi precum şi sugestii privind Profesională a Auditului Intern, 2012, Institutul
importanţa auditului intern. Auditorilor Interni, p.4).
Boţa-Avram surprinde evoluţia auditului intern: Scopul auditului intern trebuie să fie realizarea
orientarea spre creşterea eficienţei cu care se realizează obiectivelor de activitate ale întreprinderii, prin (Ţingău,
managementul riscurilor, creşterea gradului de 2007):
satisfacere a cerinţelor părţilor interesate, dezvoltarea
abilităţilor pe care auditorii interni trebuie să le aibă, a) Protejarea activelor entităţii – pentru asigurarea unei
creşterea preocupării în măsurarea şi evaluarea imagini fidele a entităţii;
performanţei auditului intern, creşterea nivelului de b) Asigurarea fidelităţii şi exactităţii informaţiei contabile
tehnologizare în munca de audit intern (Boţa-Avram, – o obligaţie pentru administratorul entităţii;
2009). În ultimul timp, auditorii interni au devenit din ce c) Modul de organizare a contabilităţii;
în ce mai implicaţi în auditurile operaţionale,
managementul riscurilor, controalele interne, conceptele d) Organizarea şi efectuarea inventarierii;
de guvernanţă şi cele de IT (Mermod şi Sungun, 2013). e) Modul de întocmire a bilanţului;
Este foarte important de văzut în ce direcţie o va lua în f) Verificarea modului de desfăşurare a activităţii
viitor funcţia de audit intern. contabile.
Misiunile de asigurare implică evaluarea obiectivă a
3. Rolul auditului intern probelor de către auditorul intern pentru a formula o
opinie independentă sau concluzii privind o entitate, o
Dacă se utilizează Standardele împreună cu alte operaţiune, o funcţie, un proces, un sistem sau alt
standarde emise de alte organisme de reglementare, aspect. Tipul şi sfera de cuprindere a misiunilor de
rapoartele de audit intern pot, de asemenea, menţiona şi asigurare sunt stabilite de către auditorul intern. În

Nr. 3(147)/2017 347


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

general, în misiunile de asigurare sunt implicaţi trei  Cum poate şti comitetul de audit al unei întreprinderi
participanţi: (1) persoana sau grupul implicat în mod în plină dezvoltare faptul că centrul ei de date este
direct în entitatea, operaţiunea, funcţia, procesul, protejat de persoane care încearcă să obţină, în mod
sistemul sau alt aspect auditat – responsabilul pentru ilegal, controlul sistemului de securitate?
proces, (2) persoana sau grupul care realizează Astfel de întrebări ajung uşor să-i frământe pe directorii
evaluarea – auditorul intern, şi (3) persoana sau grupul executivi de audit şi echipele lor. Natura evolutivă a
care utilizează evaluarea – beneficiarul misiunii tehnologiei privind reţelele sociale în companii reliefează
(Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională schimbările ultra-rapide (însoţite de incertitudine) asupra
a Auditului Intern, 2012, Institutul Auditorilor Interni, p.5). cărora auditorii interni de astăzi trebuie să se
Misiunile de consiliere au un caracter de consultare şi se concentreze (Protiviti, 2013).
desfăşoară, în general, la cererea expresă a Protiviti a realizat un studiu în anul 2013 care a avut ca
beneficiarului misiunii. Tipul şi sfera de cuprindere a teme majore modul în care auditul intern face faţă
activităţilor de consiliere sunt stabilite de comun acord incertitudinii, maniera în care răspunde la modificările
cu beneficiarul misiunii. În general, în misiunile de dese şi rapide ale proceselor în entităţile economice şi
consiliere sunt implicaţi doi participanţi: (1) persoana sau îmbunătăţirea colaborării cu departamentele din cadrul
grupul care furnizează consilierea – auditorul intern şi aceloraşi organizaţii. Peste 1.000 de respondenţi au
(2) persoana sau grupul care solicită şi beneficiază de participat la studiu, fiind incluşi directori executivi de
consiliere – beneficiarul misiunii. Când execută misiuni audit, directori de audit intern, manageri şi echipe ale
de consiliere, auditorul intern trebuie să fie obiectiv şi să acestora. Aceşti profesionişti au evaluat peste 150 de
nu îşi asume responsabilităţi manageriale (Standardele zone de competenţe şi cunoştinţe în auditul intern, în trei
Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului categorii standard ale studiului: cunoştinţe tehnice
Intern, 2012, Institutul Auditorilor Interni, p.5). generale, cunoştinţe în procesul de audit şi competenţe
şi abilităţi legate de personal. Participanţii reprezintă
4. Evaluarea priorităţilor în cadrul practic toate sectoarele industriale. Rezultatele cheie ale
acestui studiu vizează (Protiviti, 2013):
funcţiei de audit intern  Reţelele sociale rămân o prioritate. Înţelegerea
Schimbările frecvente din cadrul entităţilor stau la baza modului în care reţelele sociale funcţionează şi se
unor noi provocări pentru funcţia de audit intern. Nu este dezvoltă este critică pentru auditorii interni în viitor.
suficient ca departamentele de audit intern să înţeleagă Aceasta reflectă atât frecvenţa utilizării reţelelor
noile dezvoltări de la nivelul organizaţiilor, acestea sociale în companii, cât şi riscurile inerente care
trebuie să examineze într-un mod sistematic şi riguros însoţesc aceste reţele. Important de menţionat este
ţinte în mişcare precum riscurile care se ivesc, procesele că aceleaşi riscuri şi probleme apar şi în cadrul altor
existente care continuă să evolueze şi noile procese tehnologii în dezvoltare pe care entităţile economice
apărute ca rezultat al schimbărilor externe. În plus, încep să le întrebuinţeze;
sistemul de reglementări şi cerinţe de conformitate duce
 Schimbările din cadrul organismelor de reglementare
la creşterea sferei de acţiune şi a responsabilităţilor de
şi elaborare a normelor atrag atenţia. Modificările
asigurare în auditul intern (Protiviti, 2013). Astfel,
viitoare precum „Control intern actualizat COSO –
auditorul din ziua de azi se concentrează pe câteva
Cadru integrat” şi recent decretatele standarde de
întrebări de bază cum ar fi:
audit ale Institutului Auditorilor Interni (IIA) –
 Cum poate o companie de mărime mijlocie proaspăt Standardele 1110, 2010.A1, 2010.A2 şi 2450 – îi
intrată pe pieţe să se asigure că echipele ei locale nu provoacă pe auditorii interni în a menţine ritmul cu
cedează practicilor de corupţie? noile cerinţe şi schimbări rezultate în practicile şi
 Cum poate o companie multinaţională să fie sigură procesele de audit;
de faptul că datele clienţilor ei rămân protejate chiar  Natura fraudelor se schimbă – la fel ca modul în care
şi atunci când se află în posesia angajaţilor care auditorii interni se raportează la aceasta. Din
circulă prin întreaga lume? moment ce organizaţiile se bazează tot mai mult pe
aşa-numitele „date mari” (generate atât intern, cât şi

348 AUDIT FINANCIAR, anul XV


Evoluţia funcţiei de audit intern în contextul transparenţei corporative

extern) în procesul de luare a deciziilor, noi forme ale şi gestionarea confruntărilor trebuie îmbunătăţite şi
fraudei ţintesc spre aceste informaţii. Auditorii interni demonstrează o înţelegere din partea auditorilor
recunosc existenţa noilor riscuri de fraude şi interni a nevoii de a lucra mai aproape de colegii
urmăresc să aplice tehnici de vârf (de exemplu, din organizaţie în vederea diminuării riscurilor din
analiza datelor şi monitorizarea continuă) ca parte a cadrul proceselor tot mai complexe din mediul de
prevenirii, depistării şi atenuării fraudelor; lucru.
 Există un interes constant în auditul bazat pe
tehnologie. Ca şi în studiile efectuate în anii 5. Perspectivele auditului intern
precedenţi, instrumentele de analiză a datelor,
instrumentele de audit asistate de calculator, auditul Auditul intern devine pe zi ce trece unul dintre
continuu şi abordările de monitorizare ocupă locuri organismele care pot influenţa cu uşurinţă valoarea
fruntaşe în nevoia de îmbunătăţire a acestora pentru adăugată a unei entităţi. Funcţia de bază a auditului
directorii executivi de audit şi alţi profesionişti din intern este de a oferi informaţiile necesare Consiliului de
auditul intern; administraţie. Precum am observat anterior, Institutul
Auditorilor Interni defineşte ca funcţii principale ale
 Auditorii interni ţintesc spre o gândire mai strategică auditului intern gestionarea executivă responsabilă şi
şi o colaborare mai eficientă; asigurarea adecvată privind managementul riscurilor şi
 Nevoia de sporire a gândirii strategice reflectă de control. O funcţie secundară a auditului intern este
regularitatea în creştere cu care se apelează la consolidarea şi îmbunătăţirea gestionării riscurilor şi a
auditul intern în înţelegerea şi analiza riscurilor controlului adecvat, prin promulgarea principiilor
înaintea luării deciziilor. Persuasiunea, negocierea contabile, cât şi a celor de guvernanţă corporativă.

Figura nr. 2. Atributele cheie ale funcţiei de audit

Sursa: proiecţie proprie

Nr. 3(147)/2017 349


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

Majoritatea auditorilor interni recunosc faptul că nu îşi  instrumente pentru urmărirea implementării
mai pot menţine statutul actual dacă ei continuă să se recomandărilor;
menţină în zona de confort şi să furnizeze comitetului de  aplicaţii software pentru evaluarea riscurilor etc.
audit informaţii şi puncte de vedere bazate pe abordarea
În ceea ce priveşte orientările viitoare în aria auditului
tradiţională a auditului intern. Provocarea auditului intern intern, se pot constata următoarele (Protiviti, 2013):
constă în obţinerea unei confirmări unanime privind
necesitatea extinderii rolului actual al auditului intern,  reţelele sociale rămân o prioritate (reţelele
concomitent cu menţinerea unui nivel de performanţă sociale organizaţionale cresc şi se dezvoltă
corespunzător. În vederea extinderii rolului actual şi a continuu, evaluarea şi monitorizarea riscului
îmbunătăţirii modului de lucru, „auditorii viitorului” reţelelor sociale sunt sau vor fi în curând
sunt datori să îşi dezvolte capabilităţile şi procesele elemente-cheie în cadrul planurilor de audit,
actuale. natura precisă a riscului reţelelor sociale
organizaţionale se schimbă într-un ritm alert);
În studiul „Statutul profesiei de audit intern – 2010”
schimbările din cadrul organismelor de
realizat de PWC (2010) a fost introdus un concept ce
reglementare şi elaborare a normelor atrag
susţine necesitatea a opt atribute cheie ale unei funcţii
atenţia (funcţia de audit intern recunoaşte
eficiente de audit intern.
recentele standarde de audit decretate ca fiind
Conform studiului realizat de KPMG (2016) privind topul priorităţi de top); natura fraudelor se schimbă, la
celor 10 riscuri spre care auditorii ar trebui să îşi fel ca modul în care auditorii interni se raportează
îndrepte atenţia este: la aceasta (priorităţi notabile includ prevenirea şi
1. cerinţe crescute în planul reglementării; detectarea fraudelor şi modul de abordare a
riscurilor legate de „cloud computing”);
2. cultură şi mod de conducere;
3. raportare (conform reglementărilor);  există un interes constant în auditul bazat pe
tehnologie (folosirea tehnologiilor de analiză a
4. teste de stres; datelor reprezintă o prioritate-cheie, instrumentele de
5. securitate cibernetică; analiză a datelor şi instrumentele de audit asistate
6. managementul relaţiei cu prestatorii de servicii (ca de computer continuă să reprezinte zone-cheie care
urmare a externalizării unor activităţi şi de necesită îmbunătăţire); auditorii interni ţintesc spre o
mentenanţă a sistemelor IT); gândire mai strategică şi o colaborare mai eficientă
(auditul intern caută să devină o funcţie de
7. evaluarea continuă a riscurilor; colaborare, pro activă şi strategică pentru
8. utilizarea analizei datelor/audit continuu; organizaţii).
9. recrutarea şi retenţia auditorilor cu experienţă. Colaborarea în cadrul companiilor are ca rezultate
Astfel, remarcăm din cercetările realizate de Protiviti creşterea productivităţii în muncă, eficientizarea
(2014, 2016) o tendinţă crescătoare în ceea ce priveşte utilizării resurselor, inovarea şi reducerea profilului de
tehnologia IT. Prin urmare, auditorul intern trebuie să fie risc. Se pune presiune astfel şi asupra auditului intern
specialist şi în domeniul IT, nu doar în audit. În munca în vederea creşterii colaborării şi coordonării cu
pe care o desfăşoară, auditorul poate apela la celelalte departamente. Această sporire a colaborării
următoarele elemente de IT (Stanciu, 2016): nu se poate realiza însă „peste noapte”. Este important
de reţinut că nu este suficient ca efortul să vină dintr-o
 foi de lucru electronice; singură direcţie (din partea funcţiei de audit intern),
 instrumente pentru managementul informaţiei fiind necesară totodată şi implicarea pro activă şi
colectate; strategică a celorlalte departamente din organizaţii.
 instrumente pentru analiza datelor; Câteva dintre beneficiile intensificării colaborării
surprinse de către directorii departamentelor de audit
 instrumente pentru data mining; intern sunt: o evaluare mai riguroasă a riscurilor,
 instrumente pentru audit continuu; vizibilitate pătrunzătoare asupra riscurilor cheie,
încredere între angajaţi, orientare şi eficienţă.
 instrumente pentru planificarea misiunilor;

350 AUDIT FINANCIAR, anul XV


Evoluţia funcţiei de audit intern în contextul transparenţei corporative

Figura nr. 3. Perspectivele funcţiei de audit intern

Sursa: Protiviti (2013), Internal Audit Capabilities and Needs Survey Report – Assessing the Top Priorities for Internal Audit Functions

Independenţa auditului intern reprezintă un subiect Drumul pe care merge funcţia de audit intern este destul
delicat în viziunea directorilor departamentelor de audit de clar. Pot să apară surprize, obstacole care să
intern, tocmai din cauza relaţiei strânse care există între afecteze vizibilitatea, însă elementul salvator, cheie
independenţă şi colaborare. Deşi funcţia de audit intern constă în cooperarea şi coordonarea auditului intern cu
este o funcţie independentă în mod tradiţional, unii dintre restul membrilor şi proceselor din companii. În concluzie,
cei intervievaţi sunt de părere că independenţa poate fi dezvoltarea, eficienţa şi eficacitatea auditului intern vor
exagerată întrucât îi face să se simtă străini în influenţa decisiv în viitor performanţele obţinute de către
companiile din care fac parte. Pentru colaborarea cu organizaţii.
celelalte departamente, ei spun că trebuie să facă
compromisuri în legătură cu independenţa pentru
beneficiul întregii organizaţii. Auditorii interni sunt Concluzii
angajaţi ai firmelor şi trebuie să acţioneze în interesul Mediul economic global se află într-o schimbare
acelor firme, deci nu pot fi independenţi. Alţii afirmă că continuă. Toate organizaţiile sunt interesate să-şi
independenţa funcţiei de audit intern nu este crească performanţa. Acest lucru nu este posibil dacă
compromisă de către colaborarea regulată cu restul departamentul de audit intern din cadrul lor nu ţine pasul
departamentelor, adevărata provocare stând strict în cu ritmul alert al dezvoltării entităţilor economice. Ce
colaborare. înseamnă să ţină pasul? Înseamnă să identifice

Nr. 3(147)/2017 351


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

potenţialele riscuri, evoluţia proceselor şi rezultatele doresc să poată apela la auditul intern în cazul unor
schimbărilor din mediul extern. Între performanţa iniţiative strategice. Calitatea bunelor practici este
companiilor şi funcţia de audit intern există o relaţie determinată de măsura în care auditorii interni
directă, performanţa fiind efectul iar funcţia de audit anticipează în mod corect evoluţia riscurilor şi cerinţelor
intern este una dintre cauze. comitetului de audit şi managementului, concentrându-şi
În ultimele decenii au avut loc schimbări importante în atenţia pe ariile cele mai expuse la risc şi oferind
ceea ce priveşte atenţia acordată evaluării valorii recomandări pentru îmbunătăţirea proceselor şi
adăugate, eficacităţii şi performanţei activităţii de audit atingerea obiectivelor strategice.
intern. Prin urmare auditul intern înregistrează o evoluţie Prioritare în munca auditorilor interni rămân evaluarea
continuă, determinată de mediul dinamic în care riscurilor şi a controlului intern. Nu în ultimul rând,
acţionează. auditorul intern trebuie să colaboreze cu comitetele de
Aşteptările managementului şi ale investitorilor devin tot audit şi auditul extern pentru identificarea riscurilor. Mai
mai ridicate. Astfel, cerinţele de bune practici din partea mult de atât, în ultima perioadă se pune un accent tot
auditorilor sunt tot mai importante, managerii aşteaptă mai ridicat pe cunoştinţe IT care implică o abordare
de la auditor mai mult decât oferirea de asigurare riguroasă a riscurilor IT prin integrarea lor cu riscurile
credibilă şi misiuni de audit eficiente, deoarece îşi afacerii.

BIBLIOGRAFIE

1. Actul (Legea) Sarbanes Oxley (2002), European 8. Flemming Ruud, T. (2003), Chapter 3. The Internal
Corporate governance institute (2009), disponibil Audit Function: An Integral Part of Organizational
online la adresa: Governance, pp. 74-96, in Bailey, A.D., Gramling,
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php, accesat A.A., Ramamoorti, S. (Editors), Research
pe data de 26.03.2017. Opportunities in Internal Auditing, Altamonte
2. Anderson, U. (2003), Chapter 4. Assurance and Springs: The Institute of Internal Auditors Research
Consulting Services, pp. 98-129, in Bailey, A.D., Foundation.
Gramling, A.A., Ramamoorti, S. (Editors), 9. Ghiţă, M., Popescu, M., Bunget, O., Pereş, I. şi
Research Opportunities in Internal Auditing, Croitoru, I. (2005), Auditul public intern, concepte şi
Altamonte Springs: The Institute of Internal metodologie, Timişoara, Mirton.
Auditors Research Foundation. 10. Hermanson, D.R. şi Rittenberg, L.E. (2003),
3. Boţa-Avram, C. (2009), Auditul intern al societăţilor Internal audit and organizational governance,
comerciale, Cluj-Napoca, Risoprint. Research Opportunities in Internal Auditing, The
4. Boţa-Avram, C. şi Popa, I. (2011), Evolution of Institute of Internal Auditors Research Foundation.
internal auditing in Romania: a critical analysis, 11. KPMG (2016), Internal Audit Top 10 Key Risks in
International Journal of Disclosure and 2016. Banking and Capital Markets, disponibil
Governance, vol. 8, no. 4, pp. 380-398, DOI: online la adresa:
10.1057/jdg.2011.10. https://www.kpmg.com/AE/en/Documents/2015/KP
5. Cadbury, A. (1992), The Financial Aspects of MGThoughtLeadership/KPMGInternalAuditTop10ri
Corporate Governance, disponibil online la adresa: sksin2016.pdf, accesat pe data de 26.03.2017.
http://www.ecgi.org, accesat pe data de 12. Mermod, A.Y. şi Sungun, G. (2013), Internal audit
26.03.2017. positioning: four stage model, Journal of Business,
6. Chersan, I.C. (2016), Internal audit practices and Economics and Finance, vol. 2, no. 1, pp.65-89.
trends in Romania and worldwide, Audit Financiar, 13. Möller, R.R. (2005), Brink’s Modern Internal Auditing,
vol. XIV, no. 9(141)/2016, pp. 987-1002, DOI: 6th Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.
10.20869/AUDITF/2016/141/987. 14. Möller, R.R. şi Witt, H.N. (1999), Brink’s Modern
7. Chiţu, G.A. şi Ioanăş, C. (2005), Auditul în Internal Auditing, 5th Edition, New York: John
instituţiile publice, CECCAR, Bucureşti, 2005. Wiley & Sons, Inc.

352 AUDIT FINANCIAR, anul XV


Evoluţia funcţiei de audit intern în contextul transparenţei corporative

15. Precob, C.I şi Rusu-Buruiană, A. (2015), The 20. PWC (2010), State of the Internal audit profession,
features of internal audit in Romania. Study on the PricewaterhouseCoopers, disponibil online la
perception of internal auditors, Audit Financiar, vol. adresa: https://www.pwc.com/us/en/internal-
13, nr. 9(129), pp. 77-90. audit/assets/state_internal_audit_profession_study
16. Preda, S. (1999), Report Code of Conduct, _10.pdf, accesat pe data de 26.03.2017.
disponibil online la adresa: http://www.ecgi.org, 21. Ramamoorti, S. (2003), Chapter 1.Internal
accesat pe data de 26.03.2017. Auditing: History, Evolution, and Prospects, pp. 2-
17. Protiviti (2014), Assessing the Top Priorities for 23, in Bailey, A.D., Gramling, A.A., Ramamoorti, S.
Internal Audit Functions. 2014 Internal Audit (Editors), Research Opportunities in Internal
Capabilities and Needs Survey, disponibil online la Auditing, Altamonte Springs: The Institute of
adresa: https://www.protiviti.com/en- Internal Auditors Research Foundation.
US/Documents/Surveys/2014-Internal-Audit- 22. Ratliff, R.L. şi Reding, O.F. (2002), Introduction to
Capabilities-and-Needs-Survey-Protiviti.pdf, Auditing: Logic, Principles, and Techniques,
accesat pe data de 26.03.2017. Altamonte Springs: The Institute of Internal
18. Protiviti (2016), Arriving at Internal Audit’s Tipping Auditors Research Foundation.
Point Amid Business Transformation. Assessing 23. Stanciu, V. (2016), Trends and priorities in internal
the Results of the 2016 Internal Audit Capabilities audit, Audit Financiar, vol. XIV, no. 9(141)/2016,
and Needs Survey – and a Look at Key Trends pp. 1003-1008, DOI:
over the Past Decade, disponibil online la adresa: 10.20869/AUDITF/2016/141/1003.
https://www.protiviti.com/en- 24. Standardele Internaţionale pentru Practica
US/Documents/Surveys/2016-Internal-Audit- Profesională a Auditului Intern (2012), Institutul
Capabilities-and-Needs-Survey-Protiviti.pdf, Auditorilor Interni, disponibil online la adresa:
accesat pe data de 26.03.2017. https://na.theiia.org/standards-
19. Protiviti KnowledgeLeader (2013), 2013 Internal guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%2
Audit Capabilities and Needs Survey Report – 0Romanian.pdf, accesat pe data de 26.03.2017.
Assessing the Top Priorities for Internal Audit 25. Tiron-Tudor, A. (2007), Evaluarea controlului
Functions, disponibil online la adresa: financiar intern, Cluj-Napoca, Accent.
https://www.protiviti.com/sites/default/files/united_s
tates/insights/2013-ia-capabilities-needs-survey- 26. Ţingău, G. (2007), Rolul auditului în mediul
protiviti.pdf, accesat pe data de 26.03.2017. întreprinderii, Timişoara, Mirton.

Nr. 3(147)/2017 353


Melinda TimeaAudit financiar,
FÜLÖP, XV, Nr. 3(147)/2017,
Szabolcs 440-450
Vilmos SZEKELY
ISSN: 1583-5812; ISSN on-line: 1844-8801

The evolution Abstract


The study presents relevant aspects concerning the

of the internal evolution of internal auditing, after the economic


recession. The reasons that persuaded the authors to
tackle the evolution of the internal auditing function are

auditing
the timeliness actuality and importance given to internal
auditing in the post-economic crisis period. Therefore, at
the level of published literature, a series of studies
concerning the evolution of internal auditing and its role

function in the were analysed. Following the conceptual delimitation


and the presentation of the study concerning the
published literature, the authors undertook a qualitative

context of
study, which covered the perspectives of the internal
auditing function. The result of this analysis indicates
that even though a series of changes have been

corporate
undertaken concerning the function of internal auditing,
in the recent period, the role and the importance of this
function inside the entities will change.
Keywords: Internal audit, IIA, governance, evolution.

transparency JEL Classification: M42

Melinda Timea FÜLÖP,


Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe
To cite this article:
Economice and Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca,
Fülöp, M.T. and Szekely, S.V. (2017), The evolution of the
E-mail: fulop_melinda@yahoo.de internal auditing function in the context of corporate
transparency, Audit Financiar, vol. XV, no. 3(147)/2017,
Szabolcs Vilmos SZEKELY, pp. 440-450, DOI: 10.20869/AUDITF/2017/147/440
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe
Economice and Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, To link to this article:
http://dx.doi.org/10.20869/AUDITF/2017/147/440
E-mail: szekely_szv@yahoo.com
Received: 27.03.2017
Revised: 27.04.2017
Accepted: 28.04.2017

440 AUDIT FINANCIAR, year XV


The evolution of the internal auditing function in the context of corporate transparency

Introduction accomplish its objectives by bringing a systematic,


disciplined approach to evaluate and improve the
According to Arthur Hald (1994), “no large business can effectiveness of risk management, control and,
escape internal auditing. If the large organisations governance processes” (Mermod and Sungun, 2013:
haven‟t adopted it until now, they will do it so sooner or 65).
later, and, if events develop as they did until now, they Today, the function of internal audit plays a major role in
will have to have it sooner”. improving companies‟ performance. The main reasons
The events linked to the crisis drew attention mainly to behind this role are the increasing rate of transformation
the internal control systems and risk management. While of the economy, the swiftness of decision-making and
previous attempts to reform the corporate governance the necessity of entrepreneurs to collect all the possible
system have been focused on the composition of the resources in order to gain a competitive advantage in
administrative council or on problems linked to relation to the competition. Of all the functions of an
remuneration, the financial crisis put risk aspects in the organisation, the internal audit function is the only one
foreground. that plays this role in a natural way since it has “a unique
Internal auditing takes place in different legislative and responsibility to document, explain and evaluate
cultural environments: within organisations that differ activities linked to risk, control and governance”. The
from the point of view of their scope, size, complexity function of internal audit has the capacity to increase the
and structure; by people from inside or outside of the performance of companies by its own nature, as it leads
organisation. Although differences that can influence the to the daily obtainment of information through data
practice of internal auditing can exist in every collection.
environment, it is essential to respect the International Simultaneously, internal auditing represents a key
Standards for the Professional Practice of Internal element of organisations‟ corporate governance risk
Auditing set by IIA (Standards for Internal Auditing) to management and the structure of internal control.
fulfil the responsibilities of internal auditors and the Creating an effective audit function represents a
activity of internal auditing. If the legislation or challenge for the organisations. The competitive
regulations do not allow internal auditors or the activity advantages that can be obtained, fully reward the
of internal auditing to respect certain sections of the efforts (resources) invested and they include:
Standards, it is necessary to respect all the other improvement of risk management processes, of control
sections of the Standard and to declare the existing non- environments, strengthening of relationships with
conformity (International Standards for the Professional regulatory authorities, a greater effectiveness during
Practice of Internal Auditing, 2012 Institute of Internal governance, a greater effectiveness in managing risks
Audit, p.4). and controlling activities.
Internal auditing is an activity of strategic importance in For a long period, internal auditing was considered an
what concerns the control and management processes aid for external auditing through verification of the
at the level of the economic entities. Using different internal control process within the entity. Today, without
procedures and working instruments, internal auditing omitting this aspect, the internal auditing activity has the
offers an analysis and a complete image of the pursued role of supporting the external audit as well as to verify
activities, through the working methods used in the and evaluate the internal control, but nevertheless the
company, the method of organising the entity and the function of internal audit starts to play a considerably
operations undertaken. In this sense, it is considered more important role in assisting the management in what
that internal auditing brings a plus value and offers concerns the risk to which the entity is subject. In this
assurance on the internal control system of the entity, context, it becomes clearer the fact that the professional
also viewed in the light of the principles of corporate profile of the internal auditor will suffer some changes
governance. generated not only by the modifications occurred in the
According to the Institute of Internal Auditors, “internal role which they fulfil but also due to the challenges they
auditing is an independent, objective assurance and have to face in the business world: risk management,
consulting activity designed to add value and improve an more sophisticated information technologies, data
organisation‟s operations. It helps an organisation mining etc. (Chersan, 2016).

No. 3(147)/2017 441


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

1. Scientific research capacity of satisfying certain needs of its users. The


activity of internal auditing is of strategic importance,
methodology because managers, as well as the Board of Directors of
the entity, know that as long as there is a suitable
The article proposes to highlight the importance of the
internal control system, any mistakes and failures will be
connection between the area of accounting and audit. In
investigated and alleviated in a timely manner. The
order to benefit of timely results and conclusions in
Board of Directors perceives internal auditing as an
research activity of the economic domain, we need to
action for improving the activity, as well as an action of
analyse facts, economic events, numbers and statistical
searching for and discovering errors and
data. The viable analysis of a domain or of an economic
misdemeanours (Ţingău,2007).
activity shows the necessity for the existence of a
methodology and a specific research model. In what Thus, the clarification of the internal auditing notion, and
concerns the accounting domain, the fact that it more than that, the clarification of the role that internal
represents an important source of information for auditing plays today, is imperative. A number of
economic decision-making and, especially, managerial researchers from the field have analysed the evolution of
decision making is widely acknowledged. The lack of internal auditing at the international and national level
economic facts provided by accounting can represent a (Möller and Witt, 1999; Anderson, 2003; Ramamoorti,
major disadvantage for a manager. 2003; Ratliff and Reding, 2002; Flemming Ruud, 2003;
Moeller, 2005; Boţa-Avram and Popa, 2011; Precob and
Recently, from the point of view of importance within the
Rusu-Buruiana, 2015; Chersan, 2016).
entity, internal auditing gains more and more ground,
thus representing an attractive and of interest research Starting with the definition retrieved from the explanatory
domain. The scope of this study is to identify and dictionary, the audit term comes from Latin, from the
highlight the perspectives of the internal audit function word audit-auditing, which has the meaning of “to listen”.
and the ways in which this function will develop. A more intense usage of the term audit is found in the
The conducted research is of qualitative type. The period of the economic crisis from 1929, since then the
followed objectives are the identification of the evolution role and necessity of internal auditing continuously
of internal auditing functions. The research entailed increased, a fact which led to the organisation and
covering the published literature which harnesses the standardisation of internal auditing practices through the
researches in the domain of internal auditing, analysing establishment in 1941 in Orlando, Florida, SUA, of the
the norms and regulations in force, as well as analysing Institute of Internal Auditors (IIA), to which, at the
the studies concerning the evolution of internal auditing, moment, more than 120 countries are related.
carried out worldwide by prestigious international bodies. The internal audit had an important role within corporate
In the research, our scientific approach is based on a governance already since 1940 (Möller, 2004) and it
deductive approach from the general to the particular. became even more important as the years passed.
Therefore, we began from the actual stage of knowledge Since 1940, many changes have occurred regarding
by defining the key concepts regarding internal auditing. internal auditing which was regulated through different
norms and corporate governance codes. Hermanson
We subscribe to the idea according to which the
and Rittenberg (2003) consider that among the basic
completion of a scientific endeavour is the beginning of
activities of internal auditing are listed the evaluation of
further development or of new approaches in the
risk, ensuring control inside the entity and ensuring
research domain. Thereby we end this research with a
compliance.
series of conclusions.
In 1942, J.B. Thurston, the first president of the
International Institute of Internal Auditors, declared with
2. Conceptual approaches an astonishing forecast that the most brilliant
regarding internal auditing perspective of internal auditing will be the “managerial
assistance”. In 1991, Joseph J. Mossis – president of
The activity of internal auditing emerged and developed the Institute of Internal Auditors from Great Britain,
due to its utility to the beneficiaries and due to its resumes the same remark, but in more precise terms: “it

442 AUDIT FINANCIAR, year XV


The evolution of the internal auditing function in the context of corporate transparency

is clear for those that work within the Internal Auditing management to hold the reins of internal control” (Ghiţă
function that this plays a vital role, helping the et al, 2005).

Figure no. 1. Evolution of internal auditing

1941
• the period of the
economic crisis- • establishement of • IIA issued own
the role and the internal auditing 1970 • last issue of
the Institute of norms
necessity of Internal Auditors internal auditing
internal audit • the norms standards revised
(IIA) became internal in 2016

• perspective of 1950 auditing standards
internal auditing-
1929 “managerial 2017
assistance"

Source: Own projection

Starting with 1950, IIA issued own internal auditing Internal auditing is defined in the Professional Norms
norms, different from those of external auditing. With issued by the Institute of Audit and Internal Control as
time, these generalised and from 1970 they became being “an objective and independent activity that confers
internal auditing standards, which are subject to to an organisation an insurance regarding the level of
permanent changes due to the entities that are control concerning operations, it guides the organisation
constantly struggling with new challenges. in order to improve its operations and it contributes to
A first definition of internal auditing was given by Brink adding a plus value”. Furthermore, it has to be
Victor, director of IIA Research Foundation in the year mentioned that internal auditing helps the organisation to
1958. “Internal auditing thus emergence as a special reach its objectives as it evaluates the management
segment of the broad field of accounting, utilizing the process, the control and governance process, but also
basic techniques and method of accounting. The fact the risk to which the organisation is exposed; more than
that the public accountant and the internal auditor use that, internal auditing offers solutions to enhancing the
many of the same techniques often leads to a mistaken efficiency of these processes, or to cover deficiencies
assumption that there is little difference in the work or in (Chiţu and Ioanaş, 2005).
ultimate objectives. The internal auditor, like any auditor, The internal auditing activity, as we have mentioned
is concerned with the investigation of the validity of before, appreciates and guides the corporate
representations, but in his case the representations with governance process, in order to accomplish specific
which he is concerned cover a much wider range and objectives related to ethics, responsibility and efficiency
have to do with many matters where the relationship to in administration. In this sense, for monitoring and
the accounts is often somewhat remote. In addition, the ensuring the conformity with the applicable corporate
internal auditor, being a company man, is quite naturally governance code, we consider that it is imperative to
more deeply interested in helping to make those define the concept of corporate governance. Corporate
operations as profitable as possible.” (Brink and Cashin, governance, according to OECD, represents all the
1958). procedures and processes according to which an

No. 3(147)/2017 443


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

organisation is directed and controlled. The Chartered respect the IIA Standards and can apply also the other
Institute of Internal Auditors from Great Britain, standards if these are more restrictive.
according to the Cadbury report (Cadbury, 1992), adds The scope of the Standards is:
certain key aspects of the corporate governance system
to this definition: governance accomplishes the 1. To outline the basic principles regarding the practice
distribution of rights and obligations between the Board of internal auditing.
of Directors, managers, shareholders and stakeholders, 2. To supply a general framework for developing a wide
in order to ensure the coordination of the activities and range of internal auditing missions capable of
the attainment of the company objectives. The Preda generating a plus value.
report (Preda, 1999) regarding the Code of Conduct of 3. To establish the reference framework for evaluating
the companies listed at the stock exchange considers the results of internal auditing.
that corporate governance is the result of certain norms,
traditions and behavioural models developed by each 4. To boost the improvement of the organisation‟s
legislative system. IIA published in July 2006 processes and operations.
“Organisational Governance: Guidance for Internal The standards represent mandatory requirements,
Auditors”, a guide which strengthens the relationship based on principles, including:
between internal auditing and its advisory role in specific  Statements regarding basic requirements for the
aspects of corporate governance (Tiron-Tudor, 2007). professional practice of internal auditing and for
Internal auditing has a more important role since the evaluating its effectiveness that are applied at
apparition of the Sarbanes Oxley Law (2002). Even international, organisational and individual level.
though the Sarbanes Oxley Law does not specifically  Interpretations, which clarify terms or concepts from
address the role of the internal auditing within corporate the Statements (International Standards for the
governance, there are corporate governance Professional Practice of Internal Auditing, 2012
requirements for the auditing committees, external Institute of Internal Auditors, p. 4)
auditors as well as suggestions regarding the
importance of internal auditing. The scope of internal auditing has to be the achievement
of the activity objectives of the entity, through (Ţingău,
Boţa-Avram (2009) captures the evolution of internal 2007: 62-66):
auditing: orientation towards increasing the efficiency of
risk management, increasing stakeholder‟s level of a) The protection of the entity‟s assets – to ensure a
satisfaction, development of the abilities that internal faithful image of the patrimony;
auditors must possess, increasing concern in measuring b) Ensuring the faithfulness and accuracy of accounting
and evaluating the performance of internal auditing, information – an obligation for the administrator of
increasing the level of technology in the work of internal the patrimony;
auditing (Boţa-Avram, 2009: 22). Lately, internal auditors c) The way in which accounting is organised;
have engaged more and more in operational auditing,
risk management, internal controls, governance and IT d) The organisation and execution of the stocktaking;
concepts (Mermod and Sungun, 2013: 65). It is very e) The way of drawing up the Balance Sheet;
important to observe which direction the function of f) The verification of the way in which the accounting
internal auditing will take in the future.
activity is carried out.
The insurance missions involve the objective evaluation
3. The role of internal auditing of the evidences by the internal auditor in order to
If the Standards are used together with other standards express an independent opinion or conclusions
issued by other regulatory bodies, the internal auditing regarding an entity, an operation, a function, a process,
reports can, as well, mention the use of other standards, a system or other aspects. The type and the coverage
by case. In such a situation, if there are disparities sphere of the insurance missions are set by the internal
between the IIA Standards and the other standards, the auditor. Generally, three participants are involved in the
internal auditors and the internal auditing activity have to insurance missions:

444 AUDIT FINANCIAR, year XV


The evolution of the internal auditing function in the context of corporate transparency

(1) the person or group directly involved in the entity,  How can a multinational company be sure that the
operation, function, process, system or any other data provided by their clients is well protected, even
aspect being audited – responsible for the process, when it is in the hands of the employees that travel
(2) the person or group that organises the evaluation – all around the world?
the internal auditor, and  How can the audit committee of an enterprise in full
(3) the person or group that uses the evaluation – the development know, that their data centre is protected
beneficiary of the mission (International Standards from persons that illegally try to take over the control
for the Professional Practice of Internal Auditing, of the security system?
2012 Institute of Internal Auditors, p.5). Such questions can easily occur to the executive
The counselling missions have an advisory character directors of audit and their team. The evolutionary nature
and they take place, generally, at the formal request of of the technology regarding the social networks inside
the beneficiary of the mission. The type and the companies outlines the ultrafast changes (accompanied
coverage sphere of the counselling activities are set in by uncertainties) on which today‟s internal auditors have
common agreement with the beneficiary of the mission. to concentrate (Protiviti, 2013).
Generally, two participants are involved in counselling Protiviti conducted a study in 2013, which had as a
missions: (1) the person or group that supplies the major subject the way in which internal auditing handles
counselling – the internal auditor and (2) the person or uncertainty, the manner in which it reacts to the frequent
group, that requests and benefits from counselling – the and fast changes of the processes of the economic
beneficiary of the mission. When carrying out entities, and the improvement of the collaboration with
counselling missions, the internal auditor has to be the other departments of the entity. Over 1.000
objective and he cannot assume managerial respondents have participated at the study, being
responsibilities (International Standards for the included also the executive directors of audit, directors
Professional Practice of Internal Auditing, 2012 Institute of internal auditing, managers and their teams. These
of Internal Auditors, p.5). professionals have evaluated in excess of 150 areas of
competence and knowledge of internal auditing, in three
standard categories of the study: general technical
4. Evaluation of the priorities knowledge, knowledge regarding the auditing process
within the function of internal and competences and abilities linked to the personnel.
The participants practically represent all the industrial
auditing sectors. The key results of this study target (Protiviti,
The frequent changes inside the entities are at the base 2013):
of the new challenges that the internal auditing function  The social networks remain a priority. Understanding
is facing. It is not enough for the internal auditing the way in which the social networks function and
departments to understand the new developments at the develop is critical for the internal auditors in the
level of the organisations, these also have to examine in future. These reflect the usage frequency of the
a systematic and rigorous the moving targets like social networks inside the company, as well as the
possible risks, the existing processes that are inherent risks that accompany these networks. It is
continuously evolving and the new processes that important to be mentioned that, the same risks and
appear as a result of the external changes. Additionally, problems appear within other developing
the regulatory system and the compliance requirements technologies that the economic entities are starting
lead to the increase of the scope and insurance to use;
responsibilities in internal auditing (Protiviti, 2013).
 The changes from within the regulatory and drafting
Therefore, today‟s internal auditors focus on some basic bodies attract attention. The future modifications as
questions such as: “Updated internal control COSO – Integrated
 How can a new entrant, medium sized company framework” and the recent audit standard decrees of
make sure that the local teams do not yield to the the Institute of Internal Auditors (IIA) – Standards
corruption practices? 1110, 2010.A1, 2010.A2, and 2450 – provoke the

No. 3(147)/2017 445


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

internal auditors to keep up with the new requested in understanding and analysing the risks
requirements and the changes resulted in the audit before making the decisions. Persuasion, negotiation
practices and processes.; and administration of confrontations must be
 The nature of fraud is changing – like the way in which improved and it demonstrates a better
the internal auditors relate to it. Since organisations understanding, by the internal auditors, of the need
rely more and more on the so-called “big data” to work closer with their colleagues from the
(generated both internally and externally) in the organisation in order to diminish the risks within the
decision making process, new forms of fraud target more complex processes of the work environment.
these specifics. The internal auditors are aware of the
existence of these new risks of fraud and try to apply 5. Perspectives of internal
new top techniques (for example, the continuous
analysis and monitoring of the data) as a part of auditing
preventing, screening and attenuation of frauds. Internal auditing is becoming one of the bodies that can
 There is a constant interest for technology-based easily influence the added value of the entity. The basic
audit. As in previous studies, the executive directors function of internal auditing is to offer the necessary
of audit and other professionals of internal auditing information to the Board of Directors. As we could
consider that data analysis instruments, computer previously observe, the Institute of Internal Auditors
assisted audit instruments, continuous auditing and defines the main function of internal auditing as being the
monitoring approaches are essential for one of responsible executive managing and suitable
improvement of the missions. insurance regarding risk and control management. A
secondary function of internal auditing is the consolidation
 Internal auditors target a more strategic way of
and improvement of risk management and of suitable
thinking and a more efficient collaboration. The need
controlling, through the promulgation of accounting
for enhancing strategic thinking reflects the increase
principles, as well as those of corporate governance.
in the regularity with which internal auditing is

Figure no. 2. Key attributes of the function of auditing

Source: Own projection

446 AUDIT FINANCIAR, year XV


The evolution of the internal auditing function in the context of corporate transparency

The majority of the internal auditors admit the fact that  continuous auditing instruments;
they cannot hold their current status if they continue to  mission planning instruments;
stay in their comfort zone and supply the auditing
 instruments for tracking the implementation of the
committee information and points of view based on the
recommendations;
traditional approach of internal auditing. The challenge
of internal auditing consists in obtaining a unanimous  Software applications for risk evaluation etc.
consent regarding the necessity of enlarging the current Regarding the future orientations in the area of internal
role of internal auditing, simultaneous with the auditing, the following can be observed (Protiviti, 2013):
maintenance of an adequate level of performance. In
order to enlarge the current role and to improve the work  social networks remain a priority (the organisational
social networks continuously grow and develop, the
methods, the “auditors of the future” owe to develop
their capabilities and actual processes. evaluation and monitoring of the risks of social
networks are or soon will be key elements within the
In the study “State of the internal auditor profession – auditing plans, the precise nature of the risk of
2010” conducted by PWC (2010) in the journal organisational social networks are changing in a
“Maximization of the internal auditing function”, a rapid rhythm); the changes within the regulatory and
concept which supports the need for eight key attributes elaboration bodies of the norms draw attention (the
of an efficient internal auditing function, is presented. function of the internal auditing recognises recently
According to a study conducted by KPMG (2016) decreed auditing standards as being top priorities);
regarding the top 10 risks to which auditors should pay the nature of the frauds is changing, as well as the
attention is: way in which internal auditors perceive them (notable
1. increased requirements in the regulatory plan; priorities include the prevention and detection of
frauds, and the method of approaching risks linked to
2. culture and leadership method; “cloud computing”);
3. reporting (according to the regulations);  There is a constant interest for technology based
4. stress tests; auditing (the usage of data analysis technologies
5. cyber security; represents a key priority, data analysis instruments
and computer assisted auditing instruments continue
6. relationship management with the service suppliers to represent key area which need improvement);
(as a result of outsourcing of certain activities and of internal auditors target a more strategic thinking and
the IT system maintenance); a more efficient collaboration (internal auditing is
7. continuous evaluation of risks looking to become a collaboration, proactive and
8. usage of data analysis/continuous auditing; strategic function for the organisations).
9. recruitment and retention of the auditors with The collaboration within the companies results in the
experience; increase of work productivity, a more efficient use of the
resources, innovation and a decrease of the risk profile.
Therefore, we can observe from the papers by Protiviti, Thus, pressure builds on internal auditing in order to
2014 and 2016, that there is an increasing interest in IT increase collaboration and coordination with the other
technology. Thus, the internal auditor has to be an departments. Unfortunately, this enhancement of
expert in not only the auditing activity, but also in the IT collaboration cannot be achieved immediately. It is
field. The auditor, through the work he executes, can important to remember that it is not enough for the effort
appeal to the following IT elements (Stanciu, 2016): to come from only one direction (from the internal
 electronic worksheets; auditing function), it is necessary that the other
departments are proactive and strategic involved as
 instruments for the management of the collected well. A few of the benefits of intensifying collaboration
information; observed by the directors of the internal auditing
 data analysis instruments; departments are a more rigorous evaluation of risks, a
piercing visibility over key risks, trust among employees,
 data mining instruments; orientation and efficiency.

No. 3(147)/2017 447


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

Figure no. 3. Perspectives of the internal auditing function

Source: Protiviti (2013), Internal Audit Capabilities and Needs Survey Report – Assessing the Top Priorities for Internal Audit
Functions

The independence of internal auditing represents a efficiency and the effectiveness of internal auditing will
delicate subject in the internal auditing department‟s influence the future performances obtained by the
directors‟ vision, due to the close relationship that exists organisations.
between independence and collaboration. Even though
the internal auditing function is traditionally an
independent function, some of the interview respondents Conclusion
consider that the independence can be overstated to the The global economic environment is continuously
extent that it makes them feel as strangers inside the changing. The organisations are interested in increasing
companies they work for. Regarding the collaboration their performance, a desire that is not possible if their
with the other departments, they say that they have to internal auditing department is not keeping up the pace
make compromises linked to independence for the with the fast rhythm of development of the economic
benefit of the whole organisation. The internal auditors entities. What does it mean to keep up the pace? It
are employees of the companies and they have to act in means to identify the potential risks, the evolution of the
the interest of the company so they cannot be processes and the results of the changes from the
independent. The others state that the independence of external environment. There is a direct relation between
the internal auditing function is not compromised by the the company‟s performance and the internal auditing
regular collaboration with the other departments, the real function, the performance being the effect and the
challenge being exactly in the collaboration. internal auditing function being one of the causes.
The road, which the internal auditing function is taking, is In the last decades, important changes took place in
pretty clear. Surprises can appear, obstacles that would what concerns the attention given to the evaluation of
affect the visibility, however the saving key element the benefits, effectiveness and performance of internal
consists in the cooperation and coordination of internal auditing. Therefore, internal auditing registers a
auditing with the rest of the members and processes continuous evolution, determined by the dynamic
from the company. In conclusion, the development, the environment in which it operates.

448 AUDIT FINANCIAR, year XV


The evolution of the internal auditing function in the context of corporate transparency

The expectations of the management and of the that are the most exposed to risk, and offering
investors have become higher, therefore practical recommendations for improving the processes and
requirements from the auditors are further important, the attaining the strategic objectives.
managers expecting auditors to provide more than only The priority of the internal auditors remains the risk
credible assurance and efficient auditing missions, evaluation and the internal control. Additionally, the
because they want to be able to turn to the internal internal auditor has to collaborate with the auditing
auditing for strategic initiatives. The quality of good committees and the external audit for identifying the
practices is determined by the level in which the internal risks. Moreover, in the last period, more emphasis is put
auditors correctly anticipate the evolution of the risks on advanced IT knowledge, which involves a rigorous
and requirements of the auditing committee and of the approach regarding IT risks, through integrating them
management, concentrating their attention on the areas with the business risks.

REFERENCES

1. Sarbanes Oxley (2002), European Corporate 9. Ghiţă, M., Popescu, M., Bunget, O., Pereş, I. and
governance institute (2009), available online at: Croitoru, I. (2005), Auditul public intern, concepte
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php, accessed and metodologie, Timişoara, Mirton.
on 26.03.2017. 10. Hermanson, D.R. and Rittenberg, L.E. (2003),
2. Anderson, U. (2003), Chapter 4. Assurance and Internal audit and organizational governance,
Consulting Services, pp. 98-129, in Bailey, A.D., Research Opportunities in Internal Auditing, The
Gramling, A.A., Ramamoorti, S. (Editors), Institute of Internal Auditors Research Foundation.
Research Opportunities in Internal Auditing, 11. KPMG (2016), Internal Audit Top 10 Key Risks in
Altamonte Springs: The Institute of Internal 2016. Banking and Capital Markets, available
Auditors Research Foundation. online at:
3. Boţa-Avram, C. (2009), Auditul intern al societăţilor https://www.kpmg.com/AE/en/Documents/2015/KP
comerciale, Cluj-Napoca, Risoprint. MGThoughtLeadership/KPMGInternalAuditTop10ri
4. Boţa-Avram, C. and Popa, I. (2011), Evolution of sksin2016.pdf, accessed on 26.03.2017.
internal auditing in Romania: a critical analysis, 12. Mermod, A.Y. and Sungun, G. (2013), Internal
International Journal of Disclosure and audit positioning: four stage model, Journal of
Governance, vol. 8, no. 4, pp. 380-398, DOI: Business, Economics and Finance, vol. 2, no. 1,
10.1057/jdg.2011.10. pp.65-89.
5. Cadbury, A. (1992), The Financial Aspects of 13. Möller, R.R. (2005), Brink’s Modern Internal
Corporate Governance, available online at: Auditing, 6th Edition, New York: John Wiley and
http://www.ecgi.org, accessed on 26.03.2017. Sons, Inc.
6. Chersan, I.C. (2016), Internal audit practices and 14. Möller, R.R. and Witt, H.N. (1999), Brink’s Modern
trends in Romania and worldwide, Audit Financiar, Internal Auditing, 5th Edition, New York: John
vol. XIV, no. 9(141)/2016, pp. 987-1002, DOI: Wiley and Sons, Inc.
10.20869/AUDITF/2016/141/987. 15. Precob, C.I and Rusu-Buruiană, A. (2015), The
7. Chiţu, G.A. and Ioanăş, C. (2005), Auditul în features of internal audit in Romania. Study on the
instituţiile publice, CECCAR, Bucureşti, 2005. perception of internal auditors, Audit Financiar, vol.
8. Flemming Ruud, T. (2003), Chapter 3. The Internal 13, nr. 9(129), pp. 77-90.
Audit Function: An Integral Part of Organizational 16. Preda, S. (1999), Report Code of Conduct,
Governance, pp. 74-96, in Bailey, A.D., Gramling, available online at: http://www.ecgi.org, accessed
A.A., Ramamoorti, S. (Editors), Research on 26.03.2017.
Opportunities in Internal Auditing, Altamonte 17. Protiviti (2014), Assessing the Top Priorities for
Springs: The Institute of Internal Auditors Research Internal Audit Functions. 2014 Internal Audit
Foundation.

No. 3(147)/2017 449


Melinda Timea FÜLÖP, Szabolcs Vilmos SZEKELY

Capabilities and Needs Survey, available online 21. Ramamoorti, S. (2003), Chapter 1.Internal
at: https://www.protiviti.com/en- Auditing: History, Evolution, and Prospects, pp. 2-
US/Documents/Surveys/2014-Internal-Audit- 23, in Bailey, A.D., Gramling, A.A., Ramamoorti, S.
Capabilities-and-Needs-Survey-Protiviti.pdf, (Editors), Research Opportunities in Internal
accessed on 26.03.2017. Auditing, Altamonte Springs: The Institute of
18. Protiviti (2016), Arriving at Internal Audit’s Tipping Internal Auditors Research Foundation.
Point Amid Business Transformation. Assessing 22. Ratliff, R.L. and Reding, O.F. (2002), Introduction
the Results of the 2016 Internal Audit Capabilities to Auditing: Logic, Principles, and Techniques,
and Needs Survey – and a Look at Key Trends Altamonte Springs: The Institute of Internal
over the Past Decade, available online at: Auditors Research Foundation.
https://www.protiviti.com/en-
US/Documents/Surveys/2016-Internal-Audit- 23. Stanciu, V. (2016), Trends and priorities in internal
Capabilities-and-Needs-Survey-Protiviti.pdf, audit, Audit Financiar, vol. XIV, no. 9(141)/2016,
accessed on 26.03.2017. pp. 1003-1008, DOI:
10.20869/AUDITF/2016/141/1003.
19. Protiviti KnowledgeLeader (2013), 2013 Internal
Audit Capabilities and Needs Survey Report – 24. Standardele Internaţionale pentru Practica
Assessing the Top Priorities for Internal Audit Profesională a Auditului Intern (2012), Institutul
Functions, available online at: Auditorilor Interni, available online at:
https://www.protiviti.com/sites/default/files/united_s https://na.theiia.org/standards-
tates/insights/2013-ia-capabilities-needs-survey- guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%2
protiviti.pdf, accessed on 26.03.2017. 0Romanian.pdf, accessed on 26.03.2017.
20. PWC (2010), State of the Internal audit profession, 25. Tiron-Tudor, A. (2007), Evaluarea controlului
PricewaterhouseCoopers, available online at: financiar intern, Cluj-Napoca, Accent.
https://www.pwc.com/us/en/internal-
26. Ţingău, G. (2007), Rolul auditului în mediul
audit/assets/state_internal_audit_profession_study
_10.pdf, accessed on 26.03.2017. întreprinderii, Timişoara, Mirton.

450 AUDIT FINANCIAR, year XV


Reproduced with permission of copyright owner.
Further reproduction prohibited without permission.