Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfînt”


Clasa: a VIII-a
Obiectul: Informatica
Profesorul: Grecu Marina
Subiectul: Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor.
Tipul lecţiei: Lecţie de formare a abilităţilor intelectuale şi practice
Durata: 45 min.

Competenţe specifice:
o Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.
o Identificarea structurii generale a sistemelor electronice, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare
a informaţiei.
o Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate.
o Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şi elaborarea de modele ale fenomenelor studiate,
folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute.
o Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.
Subcompetenţe:
- Definirea formatului general al instrucţiunii de ciclu;
- Utilizarea instrucţiunii REPETĂ N ORI pentru elaborarea algoritmilor repetitivi;
- Precizarea numărului de execuţii a instrucţiunilor din corpul ciclului;
- Rezolvarea problemelor utilizînd instrucţiunea de ciclu cu contor;
Obiectivele operaţionale:
 Informative
Elevii vor şti :
- Să definească formatul general al instrucţiunii de ciclu ;
- Să utilizeze instrucţiunea REPETĂ N ORI pentru elaborarea algoritmilor repetitivi;
- Să precizeze numărul de execuţii a instrucţiunilor din corpul ciclului;
- Să rezolve probleme utilizînd instrucţiunea de ciclu cu contor;
 Formative
Elevii vor fi capabili :
- să rezolve cerinţele date
- sa demonstreze înţelegerea corectă a noţiunilor învăţare
- să argumenteze logic alegerea răspunsului
 Afective
- să aibă satisfacţia muncii personale, a lucrului bine făcut

Metode şi procedee didactice:


- Expunerea;
- Conversaţia euristică;
- Exerciţiul didactic;
- Problematizarea;
- Demonstrarea pe calculator;
- Rezolvarea de probleme;
- Jocul .
Mijloace de învăţare:
- Calculatoare PC;
- Probleme scrise la calculator;
- Aplicaţia Cangurul;
- Manual;
- Fişe cu probleme.
Tehnica de evaluare: în scris şi orală cu utilizarea calculatorului.
Resurse bibliografice:
1. Camerzan I., Vascan T., Didactica informaticii, suport metodic;
2. GREMALSCHI, A.; MOCANU, I.; SPINEI,I. Informatica, clasa a 8-a. EdituraŞtiinţa, 2006;
3. GREMALSCHI, L.; ANDRONIUC, V.; CIOBANU I.; CHISTRUGA, G., Informatica, Ghid de implemetare a
curriculumuimodernizatpentrutreapatagimnaziala. EdituraLeceum, 2011;
Etapele lecţiei:
1. Momentul organizatoric - 2 min;
2. Anunţarea titlului şi a obiectivelor reactualizarea cunoştinţelor anterioare - 6 min;
3. Demonstraţia sau execuţia model - 15 min;
4. Dirijarea formării de abilităţi - 23 min;
5. Evaluarea – 3 min;
6. Notarea şi concluzii finale - 2 min.
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forma de lucru,
metode
I Evocarea Salut elevii şi le urez succes. Elevul de serviciu prezintă lista absenţelor
1. Momentul Încep lecţia cu un motto: şi pregăteşte cele necesare pentru
organizatoric «Învăţătura fară gîndire este muncă pierdută; activitate.
gîndirea fară învăţătură este periculoasă.» Lansează aplicaţia Cangurul din Start.
Confucius
Le propun să deschidă fereastra de aplicaţie
Cangurul.

2. Anunţarea titlului şi La proiector se anunţă tema şi obiectivele:


a obiectivelor. Subiectul lecţiei: Algoritmi repetitivi.Ciclu cu
Reactualizarea contor.
cunoştinşelor Definirea formatului general al instrucţiunii de
anterioare ciclu;
Utilizarea instrucţiunii REPERĂ N ORI pentru
elaborarea algoritmilor repetitivi;
Precizarea numărului de execuţii a instrucţiunilor Elevii răspund la întrebări folosind
din corpul ciclului; aplicaţia Cangurul.
Rezolvarea problemelor utilizînd instrucţiunea de
ciclu cu contor;
Le dau întrebări elevilor:
1. Care este formatul general şi schema logică Exerciţiul didactic
a instrucţiunii Repetă?
2. Să ne amintim, ce instrucţiuni simple şi
compuse am studiat pînă acum?

II Realizarea sensului Jocul ”Desenul modificat” Elevii desenează după cum explică cel din Jocul
3. Demonstraţia sau faţa clasei.
execuţia model Pe foaie este pregătit un desen, un elev trece în faţă
să explice celorlalţi ce trebuie să deseneze (fără a
arăta desenul). Apoi elevii compară desenul lor cu
cel original. În funcţie de rezultatele obţinute, se
trag concluzii. Anexa 1

Daţi exemple de executanţi şi cîteva comenzi ce Elevii sînt împărţiţi în patru grupe, fiecare
le îndeplineşte: grup are exemplul său. Explică ce comenzi Problematizarea
• A) animal poate îndeplini executantul.
• B) om
• C) maşină
• D) colectiv
III Reflecţii
La proiector apare întrebarea: Elevii explică fiecare simbol grafic. Conversaţia
Ce reprezintă următoarele simboluri grafice? euristică
4. Dirijarea START
formării de STOP
abilităţi INSTRUCŢIUNE
NUME
REPETĂ N ORI

Propun elevilor un program pentru al întroduce în Elevii întroduc datele în aplicaţia Cangur.
calculator la aplicaţia Cangur. Răspund ce desen au primit. Demonstrarea pe
Întreb ce desen au primit. calculator

Ce schimbări trebuie să facem în program pentru a


obţine următoarea scară: Elevii fac schimbări în program şi obţin Problematizarea
scara dată.
Elevii alcătuiesc programele şi le întroduc Expunerea
în aplicaţia Cangur. Explică paşii Demonstrarea pe
programului. calculator

Cu ajutorul metodei cadranelor dau însărcinare în


grup să alcătuiască programul pentru următoarele
desene:

Expunerea
Demonstrarea pe
calculator

Este dată schema logică a procedurii x:

Elevii alcătuiesc procedura şi programul Observaţia


principal. Voebesc ce imagine au căpătat. reciprocă

Elevii dau răspuns la întrebare şi


argumentează răspunsul.
De alcătuit pocedura x şi în programul principal de
executat această procedură de 5 ori.

Pun elevi următoarea problemă


Cum credeţi acest algortim va afişa o eroare?
Răspundeţi: A-Adevărat, F-Fals. Argumentaţi
IV Extinderea răspunsul.
5. Evaluarea Elevii scriu cîte un cuvînt şi vin să lipească
petala la centrul florii.

Evaluarea cunoştinţelor o vom face cu ajutorul unui


6. Notarea şi concluzii cerc, centrul la o floare, unde o v-om înfrumuseţa
finale cu petale. Pe fiecare petală scriem cîte un termen Elevii notează:
cheie care l-am studiat. Elevii scriu cîte un cuvînt De rezolvat: ex. 13, pag. 100.
cheie şi se apropie de tablă şi înfrumuseţează
floarea cu cunoştinţele acumulate.

Le propun elevilor să scrie tema pentru acasă.


Notez elevii, ţinînd cont de activitatea lor în timpul
lecţiei.
Apreciez activitatea clasei în întregime.
Verificăm ce am reuşit să realizăm şi ce nu.
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și